Energiplan för Eda kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energiplan för Eda kommun"

Transkript

1 Energiplan för Eda kommun

2 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme... 7 A.3. ENERGISITUA"IIONI:N IDAG...8 A Total energianvändning i Eda kommun A.4. ENERGIANVÄNDNING SEKTORSVIS A.4.1 Industri A.4.2 Travsporter A.4.3 Offentlig verksamhet och tjänster...12 A.4.4 Flerbostadshus...12 A.4.5 Småhus... /3 A.5. ENERGIANVÄNDNING I DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN OCH BOLAGEN A.5.1. Eda Bostads AB...15 A.5.2. Eda kornmars fcrstigheter...15 A Energigrupp...16 A.6. KI.IMATPÅVERKAN...16 A.6.1. Växth usgaser...16 B. FRAMTIDA UTVECKLING B.1. POLITISKA MALOCII NATIONS:LLTSTYRMEDEI...20 B.1.1. Nationella mål och riktlinjer...20 B./.2. Lagar och andra styrmedel...21 B.2. FRAMTIDA ENERGII3EIIOV...24 B.2.1. Uppvärmning Elektricitet...25 B.3. ENERGIEFFEKTIVISERING...25 B.4. MÖJLIGA FÖRÄNDRINGAR I ENERGISYSTEMET Fjär r värnteutbyggnad B.4.2. Spillvär meanvändning B.4.3. Ny panna vid Åmotfors bruk...26 B.4.6. Individuell uppvärrnning B.5. TRANSPORTER...27 B.6. FRAMTIDA KLIMA I PÅVERKAN...27 C. MÅL OCH HANDLINGSPROGRAM C.I. MÅL FÖR ENERGIANVÄNDNINGEN I EDA KOMMUN...28 C.2. EDA KOMMUNS KLIMATSTRATEGI...28 C.3. ENERGIANKNUTNA PROJEKT, PLANER OCH ÅTGÄRDER INOM EDA KOMMUN...29 C.3.1. Fastighetssektionen C.3.2. Gatusektionen C.3.3. Plansektionen C.3.4. Miljösektionen...34 C.3.5. Kultur- och fi itidsavde/ningen...34 C.3.6. Konaruatledningsförvaltningen...35 C.3.7. Eda Bostads AB...36 C.3.8. Energirådgivning...38 C.3.9. Valfjället Skicenter AB...38 D.I. UPPFÖLJNING

3 Inledning Energifrågorna har en stor betydelse för samhällsutvecklingen, och en stark koppling till miljö och ekonomi. Under de senaste åren har kraftiga stormar, översvämningar och andra naturkatastrofer skakat vår jord. Möjligen kan det vara ett tecken på en ökning av växthuseffekt, men det kan också vara naturliga växlingar. Ingen vet med säkerhet, men det man vet är att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har ökat med trettio procent sedan förindustriell tid. För att motverka den ökade koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har man internationellt enats om en minskning av utsläppen framöver. Sverige har satt som mål att vi de närmaste åren skall minska dessa med fyra procent jämfört med 1990 års utsläpp. En omställning av våra energisystem motiveras även av ökade priser och skatter på framför allt fossila bränslen och el. Eda kommun kommer som ett första steg i denna omställning att fasa ut merparten av olja och el för uppvärmning i våra fastigheter, och i stället satsa på förnybar energi. Vi skall även arbeta aktivt för att minska energianvändningen totalt i våra verksamheter. Energiplanen skall därför ses som en del i detta omställningsarbete. Det är viktigt att kommunen har en helhetssyn på energianvändningen på det lokala planet, och att man planerar för en hållbar utveckling, både socialt, ekonomisk och ekologisk. Att det är kommunen som har ansvaret för energiplaneringen anges i: Lag om kommunal energiplanering, SFS 1977:439. l lagen står det bl.a. att kommunen i sin planerig skall främja hushållningen med energi, verka för leveranssäkerhet och samverka med andra kommuner eller betydande intressenter för att få till stånd gemensamma lösningar. Eda kommun befinner sig i en mycket expansiv period. Det sker en omfattande etablering av ny handel i kommunen, bostadsbyggandet ökar och fjärrvärmen byggs ut i Charlottenberg och Åmotfors. Inom industrin planerar man för att byta ut olja i sina verksamheter och i stället satsa på bioenergi. Även småhusägarna byter sin oljeeldning mot värmepumpar, pellet- eller vedeldning. Totalt kommer energianvändningen att öka i kommunen, men den ökade användningen av bioenergi kommer troligen att ge minskade utsläpp av växthusgasen koldioxid, och leda till nya arbetstillfällen i eller i närheten av Eda kommun. Avgränsningar För att få en rimlig avgränsning av energiplanen är det enbart projekt och åtgärder i den kommunala verksamheten och bolagen som tas med i denna plan. I planen begränsas även miljöutredningen till att enbart omfatta förändringar av utsläppen av koldioxid, CO2. Merparten av den statistik som används i nulägesbeskrivningen är hämtad från de kommunala energibalanserna hos SCB. En del av statistiken är baserad på uppskattningar och antaganden varför det finns en del osäkra uppgifter i materialet. Energiplanens utformning Energiplanen uppdelad i tre huvuddelar: A. en informationsdel avseende den nuvarande energianvändningen B. en informationsdel som redovisar en möjlig framtida utveckling C. en beslutsdel som redovisar kommunens mål och handlingsplan för de närmaste åren 3

4 A. Nuläge A. 1. Energi som begrepp Energi karaktäriseras av att den varken kan produceras eller konsumeras, utan endast överföras från en energiforan till en annan. Däremot kan energins användbarhet konsumeras eller göras mer tillgänglig. Ett exempel på detta är att solenergin som faller in mot jorden med en effekt av TW, vilket motsvarar en årlig energimängd av miljoner TWh. Solenergin driver vindströmmar, vattnets kretslopp och biomassaproduktion. Solenergin kominer in till jorden som kortvågig strålningsenergi, och lämnar jorden sons långvågig strålningsenergi (värme), man kan säga att den senare har lägre energikoncentration. För att järnvikt skall råda måste lika mycket energi stråla ut från jorden som det strålar in. Råder det inte jämnvikt kommer temperaturen på jorden att stiga. Det är detta nian befarar när man diskuterar den s.k. växthuseffekten. Energiformernas kvalitet bedöms efter dess möjlighet att utföra arbete. Exempel på högkvalitativ energi är kemisk energi och elektrisk energi. Den lägsta energiformen är värme vid låg temperatur. Elenergi kan användas till många olika saker innan den mist sin användbarhet d.v.s. helt övergått till långvågig värmestrålning. En parallell till detta resonemang är materia och avfall. En plåtburk som är hel och ren kan användas så länge den inte är sönderrostad. När burken rostar binder järnet till sig syre (minskad järnkoncentration), burken går sönder och järnet blir ytterligare utspritt - burken mister sin användbarhet. När man pratar om energihushållning är det därmed två komponenter som är viktiga; dels att minska energianvändningen i stort, dels att använda rätt energikvalitet. Uppvärmning av hus med direktel är ett exempel när man använder en högkvalitativ energiform där målet, ett varmt hus, kanske kan uppfyllas med en lägre form av energi t ex spillvärme. Att energihushållning är viktig beror på att en minskning av energikvaliten medför spridning av föroreningar. Det gäller i synnerhet när man använder lagrad energi som olja och kol då det vid förbränningen bland annat bildas koldioxid och svaveldioxid. A.2. De olika energislagen A.2.1. Fossil energi Cirka 220 GWh, eller 40 %, av den totala energin som användes i Eda kommun 2002 kommer från fossila bränslen, se figur nedan. Den dominerande delen av fossila bränslen används av transportsektorn i form av bensin och diesel. Under 2002 förbrukades 110 GWh fossila drivmedel i Eda kommun i form av bensin och diesel. Av övriga fossila bränslen, 99 GWh, användes två tredjedelar i lokaler och bostäder, och en tredjedel i industrin. Fjärrvärmeverket i Charlottenberg började leverera värme i december 2004, och under det första året i drift kominier det att användas cirka MWh olja. Det motsvarar cirka 2% av den totala värmeleveransen. 4

5 Beredskap Beredskapen för störningar i tillförseln av fossila bränslen är dålig i Eda såväl som övriga landet. Sverige har i stort sett inga egna fossilbränsletillgångar och är därmed helt beroende av en fungerande internationell handel. Fossila bränslen utgörs av nedbrutna växter och djur som under miljoner år tryckts ihop och omvandlats till kolväten. Vid förbränning av fossila bränslen frigörs stora mängder energi. Förbränning av fossila bränslen ger upphov till en mängd miljö- och hälsoproblem t ex växthuseffekt, försurning, spridning av cancerogena ämnen som flyktiga kolväten och stoft. Förbränning av fossila bränslen kan även ge spridning av förgiftande tungmetaller. Fossila bränslen ger vid förbränning tillskott av koldioxid till atmosfären. Koldioxiden fångar upp och håller kvar värmestrålning i atmosfären längre vilket kan leda till global uppvärmning, växthuseffekt. Under förindustriell tid var koncentrationen av koldioxid i atmosfären 280 ppm (miljondelar), och idag är koncentrationen 370 ppm, detta innebär en ökning med ca 30 %. Olja, bensin, diesel, kol, koks, gasol och naturgas är de fossila bränslen som används i Sverige. Inget av dessa bränslen utvinns i landet utan importeras. Det kostar mycket energi att transportera, rena och förädla fossila bränslen innan de når slutanvändaren. Studier visar att transporter och rening "kostar" 14 % av energiinnehållet i bensin från utvinningen tills det når slutanvändaren i Sverige. Dessa energimängder är inte medräknade i energianvändningen för fossila bränslen i de redovisade siffrorna för Eda kommun. A.2.2. Elenergi Elenergin är det mest använda energislaget i Eda kommun Elenergin utgör ungefär 257 GWh eller 47 % av Edas totala energianvändning, och merparten, 68%, används i industrin avreglerades elmarknaden i Sverige. Efter det datumet är det fritt för alla elabonnenter att köpa sin el från vilken elleverantör de vill. Det går därför inte att avgöra hur elenergin som används i Eda kommun produceras. Man kan anta att el som används i Eda kommun produceras med samma mix som för hela Sverige, se tabell nedan. Rörligheten på elmarknaden har hittills inte varit stor, men den ökar årligen. Sveriges elproduktion 2002 var ungefär 143,3 TW ined följande fördelning Kärnkraft 46% Vattenkraft 46% Kraftvärme 7,6% Vindkraft 0,4% Elproduktion Inom Eda kommun produceras elenergi genom Fortum Distribution AB:s elva vattenkraftverk. Kapaciteten i verken har ökat något efter en del ombyggnationer och uppgraderingar de senaste åren. Beroende på nederbörd och tillrinning så varierar produktionen mellan åren, i dagsläget produceras knappt 60 GWh/år, men produktionen kan öka till mer än 70 GWh under ett år med stor nederbörd, år 2000 var ett sådant. ^ tir 5

6 Diagram 1 Elproduktion i Eda kommun = _i Källa: Fortum Distribution AB Beredskap Fortum Distribution AB ansvarar för elnätet och transporten av el till slutkonsument i Eda kommun. Elproduktion i kommunen sker vid Fortum Distribution Ab:s elva vattenkraftverk. Beredskapen för mindre störningar i elleverans i Eda kommun är relativt bra. Större störningar som t.ex. stormar som fäller mycket skog är det däremot svårt att gardera sig emot. Elenergins miljöpåverkan beror på hur den produceras. Vattenkraft är förnyelsebar och inga utsläpp sker under drift vilket är bra för miljön, Vattenkraftsdammar ger ingrepp i naturen som bl.a. leder till att den biologiska mångfalden minskar. Med biologisk mångfald menas variationen bland jordens levande organismer. Kärnkraft ger begränsad miljöpåverkan vid normaldrift i form av spridning av radioaktiva ämnen. Vid en olycka kan konsekvenserna bli förödande på både kort och lång sikt. Kärnbränslet "naturligt uran" räknas till de fossila bränslena på grund av att dess tillgång är begränsad, samtidigt sönderfaller uran spontant och tillgången minskar från år till år. Den största miljöpåverkan av kärnkraft fås idag vid brytning av kärnbränsle, då stora mängder radioaktiva ämnen sprids till luft, mark och vatten (sker ej i Sverige ). Ett annat problem med kärnkraft är att frågan om slutförvarning av utbränt kärnbränsle inte är löst. Miljöpåverkan från kraftvärmeproduktion beror på vilket bränsle som används, fossilt eller biobränsle. Miljöpåverkan beror även på anläggningen t ex hur effektiv rökgasreningen är och hur askan som bildas tas om hand. Kraftvärmeproduktionsanläggningar har ofta en hög verkningsgrad eftersom både värme och el produceras. Vindkraft är en förnyelsebar energikälla som ger minimal miljöpåverkan. Den ger dock en förändrad landskapsbild och visst buller. Vindkraft utgör en mycket liten del av den producerade elenergin i Sverige samtidigt som den är den mest expansiva energikällan. Förutom påverkan vid produktion av el så ger även överföring av el konsekvenser. Stora arealer mark tas i anspråk för kraftledningsgator. Runt stora kraftledningsgatorna bildas omfattande magnetiska fält som kan påverka levande organismer. Långväga överföring av el leder till förluster i elnätet. Omkring 7 % av den producerade elenergin i Sverige försvinner som nätförluster i kraftledningarna. 6

7 A.2.3. Bioenergi Andelen biobränsle i Eda kommun var GWh eller 13 %. Ungefär två tredjedelar av bioenergianvändningen i kommunen utgörs av vedeldning i småhus, och en tredjedel används i industrin. Under de senaste åren har pelletsmarknaden i Värmland ökat kraftig. I Eda ökar antalet installerade pelletbrännare och pelletkaminer för varje år, och den nya fjärrvärmeanläggningen i Charlottenberg eldas också med pellet. Beredskap Eda ligger i ett skogslän där skogen växer till fortare än den avverkas för tillfället. Beredskapen för de skogsbaserade biobränslet anses därför vara god, bortsett från beroendet av fossila bränslen för att avverka, förädla och transportera bioenergin. Inom en radie av mil finns det idag flera små och medelstora tillverkare av pellet, varför leveranssäkerheten av pellet också måste anses som god. Biobränsle är det enda inhemska bränslet i Sverige. Till biobränslen räknas främst träbränsle, avlutar, avfall (antas bestå av 50 % biobränsle och 50 % fossilt bränsle), torv, spannmål, energigrödor, etanol och rapsmetylester. Miljöpåverkan av biobränsle beror på hur bränslet avverkas och hur det förbränns. Samtliga biobränslen utom torv är förnyelsebara och ger mindre miljöpåverkan än de fossila bränslena. Biobränslen ger inget nettotillskott av koldioxid som är den främsta växthusgasen. Men t ex utsläppen av kväveoxider liknat- dem som fas vid förbränning av fossila bränslen. Kväveoxider ger upphov till försurning och övergödning av skog och mark. Uttag av träbränsle innebär en förlust av näringsämnen i skogsmarken som leder till utarmning av mark och försämrad tillväxt. Om askan från förbränningen återförs till skogsmarken minskas miljöpåverkan. Vid ofullständig förbränning släpps ett stort antal organiska ämnen ut i omgivningen. Ämnen som många gånger är cancerogena. Speciellt stora är utsläppen från småskalig vedeldning i småhus utan ackumulatortank. Om biobränsle används på rätt sätt med anpassad utrustning blir miljökonsekvenserna minimala. Avverkning av stora arealer skog leder till hot mot den biologiska mångfalden. Stora delar av det biobränsle som används idag är restprodukter från andra verksamheter. Vid sågverk bildas stora mängder sågspån som används för pellet- och brikettillverkning. Vid avverkning av skog tas grenar och toppar tillvara för flisproduktion. Förädlingen av biobränslet ger ökad sysselsättning i landet. A.2.4 Fjärrvärme Fjärrvärmen i Eda kommun behandlas här i samband med biobränsle eftersom fjärrvärmen till största delen är biobränslebaserad. Charlottenberg Sedan början av 1980-talet har det funnits en mindre närvärmecentral vid sjukhemmet i Charlottenberg. Denna har försett sjukhemmet och de närliggande fastigheterna med värme och varmvatten. De senaste åren har inte driften varit optimal, och de kringboende har ofta känt sig störda av verksamheten. Under sommaren och hösten 2004 byggde Charlottenberg Energi AB ett kulvertnät i den centrala delen av Charlottenberg, och anslöt kommunens och bostadsbolagets större fastigheter. Nätet förses med värnfe från en pelleteldad panncentral i kv. Fabriken, och pelleten kommer med lastbil från Åmål. I början av december 2004 kom värmeleveranserna från den nya pannan igång, och efter någon månads intrimning så har leveranserna fungerat problemfritt. Pannanläggningen har visat sig kunna köras med bra förbränning även vid låga effektuttag, och hittills har användningen av olja legat under två procent. Charlottenberg Energi AB räknar med att leverera cirka 9 GWh värme under det första verksamhetsåret. 7

8 Under kommer en andra etapp att byggas ut i Charlottenberg. En förtätning av nätet kommer att göras i centrum för att ansluta de större fastigheterna som inte kopplades in i den första etappen, leverans av värme till Fundo AB påbörjas under 2005, och kulvert kommer att läggas mot det planerade köpcentret vid Tallmon. När etapp två är klar förmodas värmeleveranserna ligga på cirka 20GWh/år. Etapp två finansieras till viss del med KLIMPbidrag, (ett statligt klimatinvesteringsstöd). Åmotfors I Åmotfors finns det planer för ett närvärmenät som kan förse vårdcentralen och Eda Bostads ABs flerbostadshus med värme. Nätet är tänkt att matas med värme från den nya pannan som planeras vid Åmotfors Bruk AB. Planeringen för ny panna är i full gång, och man räknar från brukets sida med att kunna ta beslut under hösten Kominer man till beslut i år kommer en ny panna att kunna tas i drift under avvaktan på den nya avfalls- eller biobränslepannan vid Åmotfors Bruk AB tänker man förse fastigheterna i centrum med värme från panncentralen vid sjukhemmet. Till de befintliga oljepannorna ansluts en ny fastbränslepanna. Utbyggnaden av närvärme i Åmotfors finansieras till viss del med KLIMPbidrag. Beredskap Beredskapen för fj ärrvärmeleveranserna i Charlottenberg är god. Fj ärrvärnienätet har inbyggda läckagedetektorer som indikerar eventuella brott på fjärrvärmeledningen. Vid mindre läckage kan systemet återfyllas tills man lokaliserat läckan. Skulle något hända och man får ett fel i anläggningen så går ett larm till pannskötaren som kan korrigera felet på distans, eller vid eventuellt pannstopp rycka ut till anläggningen och återstarta den. Med den beredskap man har så kan läckage och andra problem åtgärdas snabbt. Vid eventuella småstopp och sänkta temperaturer i nätet märker oftast abonnenten ingenting eftersom kulverten fungerar som en ackumulatortank som har en stor mängd magasinerad värme. A.3. Energisituationen idag A.3.1. Total energianvändning i Eda kommun 2002 Den totala energianvändningen i kommunen var år 2002, 548 GWh. Uppdelat i sektorer så stod industrin för 48 %, transporter för 19 %, offentlig verksamhet och service för 11 %, flerbostadshus för 2 % och småhus för 20%. Vad gäller användandet av olika energislag så visar statistiken att transportsektorn enbart använder fossila bränslen. Elenergi till tåg har inte inkluderats i beräkningarna för transportsektorn, då tågrafiken står för en försumbar del av den totala energiförbrukningen. För bostäder, offentlig verksamhet och service är uppdelningen 46 % el, 29 % olja och 25 % träbränsle. År 2002 använde industrisektorn ca 66 % elenergi, 25 % fossila bränslen (diesel, olja och gasol) och 9 % träbränslen. Industrins eloch oljeförbrukning varierar mycket mellan åren. Det har till stor del att göra med vilket energislag som är billigast. Att enbart redovisa ett enskilt år kan därför vara lite missvisande. Man ser tydligt förändringen i diagram 2 där elanvändandet är betydligt mindre 1995, i förhållande till 1990 och 2002, samtidigt som mängden tjockolja är betydligt större. Ciri (7' '^- 8

9 Diagram 2 Energianvändning i Eda kommun 2002 n El-energi q Träbränsle n Gasol q Eldningsolja>1 q Eldningsolja 1 n Diesel q Bensin Industri Transporter Offentlig verksamhet och tjänster Flerbostadshus Småhus Källa: SCB och kommunal energistatistik Energianvändningen i kommunen har mellan år 1990 och 2002 ökat med 82 GWh eller ca 17 %. Under perioden minskade hushållen sin energianvändning med 12 GWh, medan övriga sektorer ökade. För den största ökningen står transporter med 33 GWh, industri med 26 GWh och offentlig verksamhet och tjänster med 30 GWh. Diagram 3 Energianvändning i energislag L D Bensin n Diesel q Eldningsolja 1 q Eldningsolja>1 n Gasol Träbränsle n EI-energi År 2002 Källa: SCI3 9

10 A.4. Energianvändning sektorsvis 2002 A.4.1 Industri Eda kommuns totala energianvändning var år 2002, 548 GWh och den största delen, ca 46 %, motsvarande 265 GWh, användes av industrisektorn. Av industrins sammanlagda konsumtion använde Åmotfors pappersbruk 154 GWh. Vid en jämförelse av åren 1995 och 2002, framgår det att Åmotfors Bruk AB, förbrukade en betydligt större andel elenergi år 2002, jämfört med år 1995 då andelen fossila bränslen övervägde. Skillnaden mellan de olika åren, beror nästan enbart på att bruket har möjlighet att välja om de vill använda olja och/eller el i sina uppvärmningsprocesser, beroende på vad som är lönsammast. År 1995 var således oljan ganska billig i jämförelse med elen. Den näst största konsumenten av energi i kommunen är Fundo AB, som år 2002 använde 44,6 GWh energi, 25,5 GWh el och resten olja och gasol. År 2002 använde de två största industrierna Åmotfors Bruk AB och Fundo AB, tillsammans 199 GWh, vilket motsvarar 75 % av industrisektors hela energianvändning, och 36 % av kommunens totala energianvändning. Diagram 4 Industri GWh Källa: SCB Till följd av brukets växling mellan olja och el, beroende på det aktuella marknadspriset, varierar utsläppen av koldioxid kraftigt från år till år. En jämförelse mellan åren 1995 och 2000 visar att de totala utsläppen av koldioxid i kommun hade minskat från ton till ton. År 1995 var koldioxidutsläppen från Åmotfors Bruk AB ton, medan de år 2000 endast val- 600 ton. Märk att skillnaden på de totala utsläppen för hela Eda kommun kan härledas till att Åmotfors Bruk AB inte använde någon olja år 2000, medan mer än hälften av deras energianvändning 1995 kom från olja. 10

11 A.4.2 Transporter Siffror från SCB över den totala mängd bensin som levererats till kommunen, visar på en ganska genomsnittlig förbrukning per invånare, i jämförelse med övriga delar av landet. Levererad diesel till kommunen låg år 2000, ungefär dubbelt så högt som riksgenomsnittet, räknat per invånare. Att dieselförbrukningen är hög kan ha sin förklaring i att det går många tunga transporter till och från Norge som passerar genom kommunen på riksväg 61. År 2002 var antalet passager med lastbil eller buss vid gränsen 390 fordon per dygn. Då både bensin och diesel är dyrare i Norge än i Sverige, är ett rimligt antagande att företag och speditionsfirmor försöker tanka sina fordon där det är billigast, det vill säga i Sverige. Detta gäller förstås även för privatbilister, då många norrmän kominier till Eda kommun för att handla. Prisskillnaden har dock minskat de senaste åren, vilket kan vara en förklaring till att förbrukning av både bensin och diesel har sjunkit sedan Diagram 5 Bensin- och Dieselanvändning för transporter E-Bensin (MWh) Diesel (MWh) År Källa: SCB 100 liter diesel eller bensin motsvarar ungefär en MWh. 11

12 A.4.3 Offentlig verksamhet och tjänster Tjänstesektorn har utvecklats mycket under de senaste årtiondena, och expansionen kommer att öka i takt med att ny handel etablerar sig i Charlottenberg och Eda Glasbruk. Som en följd av detta har energianvändningen i denna sektor ökat kraftigt. Under samma tid har användningen av energi i den offentliga verksamheten varit oförändrad eller t.o.m. minskat i inom vissa delar. I den kommunala verksamheten kommer man de närmast åren att fortsatt arbeta mycket aktivt med att effektivisera sin energianvändning och öka användningen av förnyelsebar energi. Diagram 6 Offentligt verksamhet och tjänster GWh Eldningsolja 1 37% Källa: SCB A.4.4 Flerbostadshus I kommunen finns det 1189 hushåll i lägenheter i flerbostadshus. Av dessa ägs cirka 750 av det kommunala bostadsbolaget, och övriga ägs av några mindre bostadsbolag och privata fastighetsägare. Det finns även ett mindre antal små bostadsrättsföreningar. (Posten, 2004). När det gäller uppvärmning av flerbostadshusen i kommunen har olja varit dominerande. Det kommunala bostadsbolaget (Eda Bostads AB), som står som uthyrare till 63 % av kommunens lägenheter, förbrukade år 2003 ca MWh energi. Cirkeldiagrammet ovan visar fördelningen på olika energislag. I elförbrukning ingår både hushållsel och el till en värmepumpsanläggning som förser ett tjugotal lägenheter med värme. De flesta mindre bostadsbolagen, liksom det kommunala bostadsbolaget, använde nästan uteslutande olja för uppvärmning Under de senaste åren har emellertid en förändring av uppvärmningssätt skett. Flertalet av bostadsbolagets fastigheter i Charlottenberg anslöts till fjärrvärmenätet i slutet av 2004, och fler kommer troligen att anslutas under de närmsta åren. Även de privata fastighetsägarna växlar bort olja för uppvärnining, och installerar i stället värmepumpar och pelletanläggningar, samt ansluter sig till fjärrväi-rnenätet. Under de närmaste åren kommer det troligen att byggas ett närvännenät i Åmotfors. Charlottenberg Energi AB har genom Region Värmland fått ett klimatinvesteringsbidrag till 12

13 utbyggnaden, och värmen är tänkt att komma från en ny pannanläggning vid Åmotfors Bruk AB. När den anläggningen står färdig kommer ytterligare en stor del av oljan för uppvärmning av flerbostadshus att bytas ut till bioenergi. Beslut om en ny panna vid bruket kommer att tas under hösten 2005, och det är troligt att en ny pannanläggning inte kommer att vara i drift före Alternativen är en ny biobränslepanna eller en panna för eldning av hushållssopor. Diagram 7 Flerbostadshus GWh Eldningsolja 1 57% Källa: SCB och Eda Bostad AB A.4.5 Småhus I kommunen finns 3205 villor, och cirka 470 fritidshus, (Posten 2004). Uppvärmningssättet i villor är ganska varierande. Runt 1100 villahushåll använder sig av olja, och ca 1300 villor värms aled biobränsle, varav 120 st har pelletspanna och övriga använder någon typ av vedpanna. Drygt 500 småhus baserar hela eller delar av sin uppvärmning på någon typ av elvärme : elpanna, direktel eller värmepump. Siffran på antalet villor som använder sig av en kombination av flera uppvärmningskällor är svår att fa fram, men uppskattas till ca 170 st. I dessa fall används främst en kombination av biobränsle och någon forns av elvärme, dessutom finns ca 100 st värmepumpar som används för bostadsuppvärmning i kommunen. I takt med ökade el- och oljepriser sker en omställning mot andra och billigare uppvärmningsalternativ. Det är värmepumpar av olika slag, pelletseldning i panna eller kamin, och vedeldning i panna eller kamin som är alternativen. I takt med ökad användning av ved för uppvärmning så ökar också besvären med dålig vedeldning. Det kan ge både olägenheter för det närboende, och ökade utsläpp av växthusgaser och andra hälsovådliga ämnen. Orsaken till den ökade miljöbelastningen är okunskap eller dålig utrustning, eller en kombination av båda. Under de närmste åren kommer ett antal småhusägare i Eda kommun att kunna söka bidrag för att byta ut sina gamla ved - eller oljepannor. Det är ett bidrag som ingår i Region Värmlands KLIMP-ansökan song beviljades i slutet av Utformningen och storleken av bidraget beräknas bli klar under det närmaste året. Byte till pellet eller värmepump ger sällan några besvär för grannarna, och det är också de alternativ som kräver liten eller måttlig arbetsinsats. 13

14 En anledning till den minskade energianvändningen i småhus i Eda kommun är troligen byte till energieffektivare utrustning, och ökad isolering och tätning. Det är under möjligt för småhusägare att göra ROT-avdrag i samband med byte till energieffektiva fönster i befintliga hus, och vid installation av biobränsleeldad panna vid nybyggnation. Diagram 8 Småhus GWh Källa: SCB A.5. Energianvändning i den kommunala verksamheten och bolagen I Eda kommuns olika verksamheter används energi i olika former hela tiden. Årligen köper kommunen energi för i storleksordningen 22 miljoner kronor. Tabellen nedan är en sammanställning av kommunens energianvändning i de olika verksamheterna och i de kommunala bolagen. Siffrorna gäller 2004, och är hämtade ur egen energistatistik, samt ur kommunens ekonomisystem. Verksamhet Elenergi Fjärrvärme - biobränsle MWh Eldningsolja Fordonsdrivmedel Totalt per förvaltning/bolag MWh MWh MWh MWh MWh Fossilt Biobas Eda Bostads AB 2.144" Valfjället Skicenter AB Fastighetssektionen Gatusektionen Samhällsbyggnad övriga Kultur och fritidsavd Socialförvaltning Barn- och bildningsförv Kansliavd, personal, KS Total energianvändning *= Inkluderar värme och fastighets- och driftel, pien inte hushållsel för uthyrda lägenheter. I tabellen nedan jämförs den kommunala verksamhetens energianvändning med förbrukningen för hela kommunen som geografiskt område. 14

15 Energislag Kommunal verksamhets del av hela kommunens energianvändning Elenergi 4,8% Fjärrvärme 100% Eldningsolja 16% Fordonsdrivmedel 1% Den total energianvändning i den kommunala verksamheten, och de kommunala bolagen utgör 5% av den totala energianvändningen i Eda kommun. A.5.1. Eda Bostads AB Eda Bostads AB har sedan många år tillbaka fört energistatistik, det har gjort att man idag har god kontroll på energiflödet i fastigheterna. Bostadsbolaget kommer även att ha stor nytta av sin enenergistatistik i framtiden då kraven på minskad energianvändning ökar, dels för att minska miljöbelastningen, men också för att minska effekterna av de stigande energipriserna. I september 2004 anställdes en energitekniker på heltid för att arbeta med driftoptimering inom fastighetsbeståndet. Energiteknikern skall i huvudsak arbeta med optimering av vatten och luftflöden, samt temperaturer i samma system. För att ytterligare skapa bra förutsättningar för minskade energikostnader och minskad miljöpåverkan kommer Eda Bostads AB att fortsätta investeringen i ny teknik inom områdena värnfe, ventilation och värmekällor. I bolagets hus kommer olja och el att konverteras till biobränsle och värmepump. Eda Bostads ABs styrelse har beslutat att man i verksamheten skall arbeta efter målsättningen att minska energianvändningen 2005 med 7%, 2006 med 8% och 2007 med 10%. Den sänkta energianvändningen skall beräknas utifrån 2002 års användning. A.5.2. Eda kommuns fastigheter Fastighetssektionen på Eda Kommun började på allvar sitt energiarbete i slutet av 90-talet när uppvärmningskostnaderna ökade dramatiskt. Det anställdes då en ventilationstekniker som gick igenom ventilationen och styrningen av värmen i fastigheterna. Den första åtgärden var att anpassa ventilationens drifttider efter verksamhetstiden, vilket gav en stor energibesparing. Vid en inventering av fastighetsbeståndets styr- och reglerutrustningar visade det sig att de var väldigt ålderstigna, och att det inte gick att kommunicera med anläggningarna för att fjärrövervaka dessa, vilket måste anses som ett krav om man skall kunna jobba rationellt med energibesparande åtgärder. Styr- och reglerutrustningen vid de två största äldreboenden byttes därför ut, och den åtgärden sänkte energianvändningen med mellan 5-10 procent i dessa fastigheter. När man sedan byggt om ett par av skolfastigheterna försåg man dessa med bergvärmepumpar, vilket genererat stora besparingar. Andra viktiga förändringar i verksamheten är fjärrvänmeanslutning av kommunens fastigheter i Charlottenberg, försäljning av Tallmoskolan och byggande av Gunnarsbyskolan. Det senare har minskat användningen av olja för uppvärmning, samt minskat den totala energianvändningen. I framtiden kommer alla kommunens stora fastigheter att vara uppkopplade mot ett centralt övervakningssystem, och arbetet med att energioptimera elanvändningen i fastigheterna kommer att intensifieras. Detta samtidigt som arbetet med optimering av ventilation och styrning kommer fortgå för att 15

16 behålla de låga nivåer man kommit ner till. Alla åtgärder i kommunens fastigheter kommer att företas på ett sätt som inte försämrar inomhusklimatet för dem som vistas i lokalerna. A.5.3. Energigrupp I januari 2005 bildades Eda kommuns energigrupp. Eda kommun representeras i gruppen av teknisk chef, fastighetsingenjör, gatuingenjör och kultur- och fritidschef, och Eda Bostads AB av VD, fastighetsingenjör, energirådgivare och två energitekniker. Gruppen har till uppgift att arbeta övergripande med energianvändningen i den kommunala verksamheten. Gruppen skall arbeta för hållbara energilösningar, där man med mista möjliga energianvändning även eftersträvar minsta möjliga miljöpåverkan. Energibesparingar skall göras utan att det försämrar inomhusklimatet. För det praktiska arbetet svarar bostadsbolagets båda energitekniker. De styr, reglerar och optimerar energianvändandet i byggnaderna, och de tar även fram förslag på lösamma energisparåtgärder. A.6. Klimatpåverkan A.6.1. Växthusgaser De sammanlagda utsläppen av växthusgaser domineras av koldioxid, metan och dikväveoxid (lustgas). Övriga växthusgaser släpps ut i så liten mängd att de i detta fall kan försummas. I procent står koldioxid för 75 % av utsläppen, metan för 15 % och dikväveoxid för 10 %. Koldioxid-, metan-, och dikväveoxidutsläppen presenteras utförligare under respektive underrubrik nedan. Diagram 9 Totalt utsläpp av växthusgaser q Dikväveoxid Metan q Koldioxid Källa: SCB; Länsstyrelsen; korrigerat med medelvärden på Åmotfors Bruks utsläpp Utsläppen av växthusgaser per invånare har mellan år 1990 och 2000 ökat från 7,1 ton till 9,7 ton, vilket motsvarar en ökning på 37 %. 1 6

17 Diagram 10 Källa: SCB; Länsstyrelsen; korrigerat med medelvärden på Åmotfors Bruk AB:s utsläpp. Koldioxid De totala utsläppen av koldioxid i Eda kommun var år 1990, ton, år 1995, ton och år 2000, ton. Utsläppen av koldioxid varierar mycket mellan åren, vilket huvudsakligen beror på industrins varierande energianvändning. Mellan år 1990 och 2000 har koldioxidutsläppen ökat med 35 % i Eda kommun, och det är transportsektorn som står för merparten av denna ökning. Av de sammanlagda koldioxidutsläppen år 2000 stod transporterna rör 58 %, bostäder och service för 16 % och industrin för 26 %. Per invånare har utsläppen ökat från 4,9 ton 1990 till 7,3 ton Diagram 11 Koldioxidutsläpp sektorvis c 1- p Hushåll Industri q Service q Transporter n Totalt Är 2000 Källa: SCB; korrigerat med medelvärdets på Åmotfors Bruk AB: s utsläpp Dikväveoxid 17

18 Utsläpp av dikväveoxid (lustgas) kommer främst från gödselhanteringen i jordbruket. Lustgas bildas även i förbränningsmotorer och i vissa industriella processer. I Sverige står dikväveoxid, omräknat till koldioxidekvivalenter, för ca 9% av de samlade utsläppen av växthusgaser. Ett kilo dikväveoxid påverkar klimatet lika mycket som 310 kilo koldioxid. Eda kommuns totala utsläpp av dikväveoxid uppgår till 26, 6 ton. Omräknat i koldioxidekvivalenter motsvarar detta ca ton och 10 % av kommunens totala utsläpp av växthusgaser. Diagram 12 Dikväveoxidutsläpp 2000 Jordbruket 63% Källa: Länsstyrelsen, korrigerade värden Metan Metan bildas främst vid nedbrytning av organiskt material. De viktigaste källorna till utsläpp av metan är avfallsdeponier, djurhållning och småskalig vedeldning. Utsläpp av ett kilo metan påverkar klimatet lika mycket som 21 kilo koldioxid. I Sverige står metan, omräknat till koldioxidekvivalenter, för ca 9 % av de samlade utsläppen av växthusgaser. För att minska metangasbildning infördes 1 januari 2005 ett förbud mot deponering av organiskt material. För redan deponerat material är deponigasinsamling den viktigaste åtgärden för att minska utsläpp av metan. Från och med hösten 2004 deponeras inget hushållsavfall på Lundens sopstation. Den gas sons genereras vid sopstationen hatfr.o.m. år 2004 beräknats till 139 ton metan per år. Omräknat till koldioxidekvivalenter skulle detta motsvara ca 2920 ton koldioxid, vilket år 2000 skulle ha motsvarat 3,5 % av de samlade utsläppen av växthusgaser. 18

19 Metan bildas även vid djurens matsmältning, främst hos nötkreatur och vid gödselhantering. Vid vedeldning under icke optimala förhållanden, där förbränningen är ofullständig, sker inte oxidationen av metan fullt ut och leder till att metangasen istället går ut via skorstenen Diagrans 13 Metanutsläpp år 2000 Källa: Länsstyrelsen; Korrigerat med kommunens egna siffror 19

20 B. Framtida utveckling B.1. Politiska mål och nationellt styrmedel De svenska utsläppen av växthusgaser ska som ett medelvärde för perioden vara minst 4 procent lägre än utsläppen år Målet är ett svenskt åtagande utöver vad Sverige behöver göra enligt klimatkonventionens Kyotoprotokoll. Enligt den fördelning som gjorts inom den Europeiska Unionen får Sverige öka sina utsläpp med upp till 4 procent. Det svenska målet ska uppnås utan kompensation för upptag i kolsänkor eller med flexibla mekanismer. B.1.1. Nationella mål och riktlinjer Ett grundläggande problem i dagens samhälle är den enkelriktade förbrukningen av material och andra resurser. Råvaror används vilket resulterar i avfall, och då utsläpp till luft, mark och vatten. Detta gäller inte minst energianvändningen och i synnerhet förbränning av olja och kol. Det som behövs är en cyklisk materialhantering, så att vi får en utveckling mot ett kretsloppssamhälle. Under det senaste årtiondet har flera internationella överenskommelser slutits, och nationella beslut tagits som har till syfte att minska påverkan på vår miljö. I följande text ges en kortfattad redovisning av de viktigare nationella målen och riktlinjerna, som de uttrycks i riksdagens propositioner. Energimål Energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi med bibehållen konkurrenskraft. Härigenom främjas en god ekonomisk och social utveckling i Sverige. Energipolitiken skall utgå från vad natur och miljö kan bära. Landets elförsörjning skall tryggas genom ett energisystem som i största möjliga utsträckning grundas på varaktiga, helst inhemska och förnyelsebara energikällor, samt en effektiv energihushållning. Stränga krav skall ställas på säkerhet och omsorg om miljön vid användning av all energiteknik. Omställningen av energisystemet måste vid sidan av säkerhetskraven ske med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd. När kärnkraftavvecklingen kan inledas och i vilken takt den kan ske, avgörs av resultaten av hushållningen med el, tillförseln av el från miljöacceptabel kraftproduktion och möjligheterna att behålla internationellt konkurrenskraftiga elpriser. Miljömål I april 1999 antog riksdagen mål för miljökvaliteten inom 15 områden. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Regeringen har inrättat ett miljömålsråd som ansvarar för uppföljning av miljökvalitetsmålen. 20

ENERGIPLAN KARLSTADS KOMMUN 2006 2010. www.karlstad.se

ENERGIPLAN KARLSTADS KOMMUN 2006 2010. www.karlstad.se ENERGIPLAN KARLSTADS KOMMUN 2006 2010 www.karlstad.se 1 Solen som kommunens symbol är ledstjärnan för den framtida energiförsörjningen baserad på förnyelsebara källor. Kommunens agerande skall präglas

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN Januari 2013 sammanfattning Sammanfattning...2 Förord...3 Inledning...4 Energi och transporter...8 Hälsa och miljö...14 Mark och vatten...18 Natur och kultur...26 Konsumtion

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB GEMENSAM VÄRME En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar Sommaren 2002 Energi Stockholm AB Lars-Olof Södergren Björn Calminder Kristina Landfors Rolf Westerlund

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Kloka steg till bättre värme

Kloka steg till bättre värme Kloka steg till bättre värme med pellets! Handbok i tio steg för ägare av större fastigheter (skolor, hyreshus, industrier etc.) Det här är en handbok för dig som äger fastigheter/lokaler över villanivå

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI UPPDATERAD JUNI 2013 MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNENS STYRMODELL STRATEGISK PLAN... 4 Miljö- och klimatstrategi...

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Texthäftet innehåller

Texthäftet innehåller ENERGIKÄLLOR Från solen hämtar vi det mesta av den energi vi använder för att omvandla till ljus, kraft och värme. För att skapa ett framtida uthålligt energisystem krävs både utveckling av dagens energisystem

Läs mer

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Rapport Biobränslen för en hållbar framtid Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Varför biobränsle 4 3.1. Naturskyddsföreningens policyer

Läs mer

Den svenska elens miljöpåverkan

Den svenska elens miljöpåverkan Den svenska elens miljöpåverkan I framtiden ser vi ett samhälle där elen har en ännu större betydelse än idag. Inte minst på miljöområdet. Innehåll Förord...3 Samhällets ryggrad...4 ELENS ROLL I SAMHÄLLET...5

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Rapport 2007:01 Västernorrlands län 2007 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN LÄNSSTYRELSEN

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

SVENSK KLIMATPOLITIK ERFARENHETER OCH LÄRDOMAR JENNY JEWERT

SVENSK KLIMATPOLITIK ERFARENHETER OCH LÄRDOMAR JENNY JEWERT SVENSK KLIMATPOLITIK ERFARENHETER OCH LÄRDOMAR JENNY JEWERT FÖRORD Har den svenska klimatpolitiken brutit sambandet mellan ekonomisk tillväxt och energiförbrukning - utsläpp av koldioxid? Det verkar så.

Läs mer

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-24 100 Innehållsförteckning Inledning...Fel! Bokmärket är inte definierat. De nationella miljömålen...4 Skånes miljömål

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 2014 1

Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 2014 1 Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 214 1 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Vår livsmiljö... 6 Boende och stadsutveckling... 9 Energi och transporter... 12 Produktion och konsumtion... 16 Jönköpings

Läs mer

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Handlingsprogram med miljö- och folkhälsomål Antaget av kommunfullmäktige 24 oktober 2002 En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden

Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden Utveckling och konkurrens i ett föränderligt energisystem ER 2015:09 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010 HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 21 2 1(23) Förord Det är ytterst viktigt att ha mål för hur vi minskar vår klimatpåverkan och uppnår ett ekologiskt hållbart samhälle. Ännu viktigare är att följa upp målen

Läs mer