Hur mycket energi använder du!!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur mycket energi använder du!!"

Transkript

1 NR 5-6 JUNI 1998 O O NYHETER FRÅN MILJÖAVDELNINGEN LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND Energi i Västra Götaland Västra Götalands läns energiförbrukning har sammanställts för första gången. Länet använder ca 62 TWh per år. Det är drygt 13 % av Sveriges energitillförsel (470 TWh). Utslaget per person använder vi kwh per år (53000 kwh/p i Sverige). Huvuddelen av energianvändningen utgörs av olika slag av fossila bränslen (61 %),se tabell nedan. Bensinförbrukningen på m 3 är den enskilt största energivaran inom kategorin fossila bränslen. Större delen av naturgas och gasol används inom raffinaderierna för behandling av råolja. Kol, koks och torv används endast i begränsad mängd. Västra Götaland är starkt beroende av el. Närmare en tredjedel av den totala energiförbrukningen består av el (19,8 TWh). Elanvändningen är procentuellt sett större i länet än i Sverige. Användningen av biobränslen har en förhållandevis blygsam del i länets förbrukning av energi. Endast 5 % av energianvändningen kommer från biobränslen och då främst i form av flis till fjärrvärmeverk och ved till villor. Riket har en biobränsleanvändning på ca 18 %. Hur mycket energi använder du!! Varje invånare i Västra Götaland gör av med ca kilowatt timmar per år. Detta låter mycket, men man skall tänka på att all industri är med i beräkningen. Fossil energi dominerar kraftigt med tillsammans ca kilowatt timmar, medan elförbrukningen är ungefär hälften. Kontakt: Inge Löfgren, LÄS MER OM DETTA: Vind 98 i Göteborg 2 Hur länge gäller bygglovet 2 Naturvårdsverket godkänner 3 Behöver fisken en återställare 3 Återhämtningen har börjat 4 Mera pengar till naturvården 4 Rådslag om miljömål 5 Rapport om växtnäring 5 Analysmetoder skapar ett... 6 Vänern en unik sjö som blivit.. 7 Tio i topp 8 Giftiga flamskyddsmedel 8 Vad är trafikgruppen 9 Drakblomma och.. 9 Västra Götalänningar i österled 10 Trädgårdsföreningen.. 11 Västra Götaland -din miljö! 12 Så mycket energi gör du åt! kwh/inv Elström Fossila drivmedel/bränslen Biobränslen Avfall 808 Totalt Västra Götaland Bensin Diesel Eldningsolja Naturgas o gasol Kol o koks Torv Flygfotogen Biobränslen Elström 1

2 Vind 98 i Göteborg Göteborgs Energi stod i år värd för vindkraftens årliga möte. Landshövding Göte Bernhardsson invigde. Hans tal blev gillat. Energiproduktionen ställs nu om på många håll. Syftet är att minska pressen på miljön. Vindkraften har goda sidor, men många intressen måste vägas samman. Energimyndighetens Generaldirektör Thomas Korsfeldt menade att Sverige och Europa nu verkar stå inför flera år med stabila eller sjunkande elpriser. Sverige och Tyskland har beslutat avveckla kärnkraften, men de fossileldade kraftverken i Europa ger ändå 50% överkapacitet. Hemmamarknaden kan få betala dyrt, men för export kan de kan producera ström billigt. Ett helt annat scenario än det gängse: Att vår kärnkraftsavveckling och kabeln till kontinenten skulle ge ökade priser! Sedan följde två tätt packade dagar. En stor del av de 200 Landshövding Göte Bernhardsson deltagarna var uppe i talarstolen. De upplyste om olika sidor av utvecklingen. Vindkraften berör hela energipolitiken. Den har näringspolitiska aspekter. Den berör också områden som landskapsbild, miljöskydd, design, aerodynamik, strukturell dynamik, elgenerering, elkvalité och nätanslutning. Branschen verkar också ha mognat. Det förekom inga påhopp mellan företrädare för gårdsverk och stora anläggningar. Tidigare konferensers tekniska inriktning har breddats. Nu handlar mycket om hur vindkraften ska passas in och accepteras av hela samhället. Därför var man mycket positiv till länsstyrelsernas och kommunernas ökande engagemang. Västra Götaland tar nu fram en karta över vindenergi som täcker hela länet. Vi har använt en annan konsult som har en ny beräkningsmetod. I testversion visar den nya kartan mindre skillnader mellan kustvind och slättvind än vad man tidigare beräknat, något som väckte stort intresse. Kontakt: Måns Hagberg, Hur länge gäller bygglovet? Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen om beslut om lov. Men vad gäller om ett beslut överklagas? Byggnadsnämndens dag för beslut eller överinstansens? Rättsfall saknas och det har funnits olika uppfattningar. I Bibeln, Didóns m fl PBL-kommentarer, har i detta fall tolkningen gjorts att man räknar två år från den dag byggnadsnämnden tar sitt beslut, även om någon klagar. Detta synsätt medför problem. Om rättsinstanserna tar två år på sig behövs ett nytt bygglov. Samma granne kan överklaga igen. Det kan ta mer än två år att få beslut i högsta instans. Även om den sökande vinner, så har tiden gått ut. Då blir det inget bygge, bara arbete för den sökande, byggnadsnämnden, Länsstyrelsen och domstolarna. Grannsämjan kanske också påverkas, vad vet jag? Från och med 1997 års supplement påbjuds ett rimligare synsätt, nämligen att räkna från dagen för beslut i den högre instans som slutligen avgjort ärendet! Samma sak gäller om eventuell detaljplans genomförandetid hinner gå ut efter byggnadsnämndens beslut och beträffande förhandsbesked. Länsstyrelsens jurister har tittat på detta och har samma uppfattning. Det kan vara lämpligt att byggnadsnämnderna ser över sina beslut. Där ska ju lovets giltighetstid framgå. Det upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år räknat från nämndens beslutsdatum. Om lovet skulle överklagas, men överklagandet avslås, räknas tiden från dagen för detta beslut. Kontakt: Måns Hagberg,

3 Naturvårdsverket godkänner alla länets förslag 63 nya förslag från storlänet till Natura nätverket ligger nu på regeringens bord för beslut i december i år. Landets länsstyrelser har föreslagit totalt nästan 500 nya områden till EU.s nätverk av skyddade områden, Natura Detta är det första samlade förslaget från hela Västra Götalands län bestående av de naturtyper och arter som saknades i nätverket enligt naturvårdsverkets bristanalys. Efter regeringens godkännande kommer länsstyrelsen att skicka ut kartor över områdena samt ytterligare information för att underlätta för kommuner och andra att ta de hänsyn som krävs. Flera av områdena är oskyddade idag men har föreslagits efter markägarnas medgivande och en remiss till bl.a. kommunerna. De oskyddade områdena ska skyddas snarast möjligt efter godkännandet från regeringen. Kontaktperson: Helene Lindahl, Behöver fisken en återställare? Ja, nog har fisk och andra sötvattensorganismer råkat ut för en rejäl baksmälla genom våra utsläpp av svavel- och kväveoxider under 1900-talet. Surt nedfall har orsakat stor skada på sjöar och vattendrag, inte minst här i Väst-Sverige. Medicinen som ordinerats har varit storskalig kalkning, ända sedan slutet av 1970-talet. Och visst har patienten blivit friskare under senare år. PH-värdet har kunnat återställas till en mer naturlig nivå och därmed gett möjlighet för många av sötvattnens djur och växter att återkomma till sina ursprungliga livsmiljöer. Men i vissa fall är kalkningen inte tillräcklig. Främst gäller detta när svårspridda organismer (åtminstone i mänskligt tidsperspektiv) helt slagits ut från något vatten. Det är här behovet av återställare kommer in. Sedan 1992 arbetar landets länsstyrelser med statsbidrag till biologisk återställning i kalkade vatten. För Västra Götalands del handlar det om storleksordningen 1-1,5 miljoner kronor som årligen kan delas ut till olika projekt. Bidrag kan lämnas till åtgärder som underlättar en naturlig återetablering av djur- och växtbestånd som skadats eller slagits ut p g a försurningen. Har bestånd svårt att återkomma på egen hand kan bidrag även lämnas till återintroduktion. Observera att endast kalkade eller kalkningspåverkade vatten kan komma i fråga. Bidrag kan lämnas till: Undanröjning av artificiella vandringshinder genom utrivning av hinder eller anläggande av fiskväg Biotopvård på reproduktionslokaler för fisk och kräftor Återintroduktion av utslagna arter. Före återintroduktion skall möjligheterna för en naturlig återkolonisation vara prövade. De områden inom länet som hittills fått mest pengar är undanröjning av vandringshinder för fisk samt utsättning av flodkräfta, det senare främst i Dalsland. Länsstyrelsen står nu inför arbetet att ta fram en länsplan för biologisk återställning under kommande femårsperiod. Denna plan kommer att vara grunden för arbetet mellan år 2000 och Det är därför viktigt att samla in idéer om angelägna projekt från länets kommuner, fiskevårdsområden, fiskeklubbar, naturskyddsföreningar eller andra intresserade. Det är ju Ni som står för lokalkännedomen. Särskilt intressant är om vi också kan få fram projekt som gäller andra sötvattensorganismer (eller sötvattensberoende organismer) än fisk och kräfta. Sådana projekt har hittills varit mycket sparsamt förekommande. Ni är därför mycket välkomna att lämna förslag på åtgärder till oss. Förslagen bör ha inkommit före sommaren Adressen är: Länsstyrelsen i Västra Götalands län Naturvårdsenheten Vänersborg Bidraget får normalt utgöra högst 85% av kostnaderna. Berör åtgärderna områden av riksintresse eller motsvarande kan 100% bidrag bli aktuellt Kontakt: Lars-Olof Ramnelid,

4 Återhämtningen har börjat! Granvattnet Fisjön I Västra Götaland kommer nedfallet av försurande ämnen till % från utsläpp i norra Europa och Danmark. Dessa utsläpp, fram för allt av svavel har minskat kraftigt under de senaste två decennierna. Det har även de svenska utsläppen i till exempel Bohuslän har utsläppen av svaveldioxid gått ner från ton 1970 till ca ton idag! I dagsläget är den största källan till svavelutsläpp i länet faktiskt sjöfarten! Det är glädjande att kunna konstatera att alla åtgärder också satt tydliga spår i alla de mätstationer för nedfall som finns i länet. Det är dock inte bara på nedfallsstationerna som åtgärderna kan spåras, utan också i länets femton referenssjöar. Dessa sjöar får inte kalkas eller på annat sätt påverkas av annat än nedfall. Dessa sjöar visar i Västra Solsjön Stora Tresticklan Rotehogstjärnen Alsjön Stora Galten Fräcksjön Torrgårdsvattnet Härsvatten Lilla Öresjön St. Ässjön stort sett alla på att svavelinnehållet i form av sulfat har minskat, men även att buffertförmågan har börjat öka och faktisk också ph-värdet! Vi är alltså på rätt väg och det är tydligt att åtgärder ger resultat. Nya utsläppsåttaganden av Sverige och andra Europeiska länder kommer ytterligare att förbättra situationen framöver. Utsläppsminskningarna av kväve har inte varit lika framgångsrika, men under 90-talet kan man spåra en minskning även här även om den inte är lika påfallande som då det gäller svavel. Min slutsats är att resultat av många års åtgärder börjat visa sig tydligt. Det är dock fortfarande en bra bit kvar, men våra resultat bör uppmuntra oss att kavla upp ärmarna för ytterligare nya insatser så att vi en gång för alla löser försurningsproblemet! Kontakt: Hans Oscarsson, Svartsjön Ymsen Humsjön St. Lummersjön Mera pengar till naturvården ger stor satsning från länet I regeringens budgetproposition ökar anslagen för inköp av skogsmark. Det innebär en rejäl förstärkning av möjligheterna att skydda värdefulla naturområden. Dagens anslag är 190 miljoner kr för hela landet höjs anslaget till totalt 340 miljoner kronor. År 2000 kommer 390 miljoner att disponeras och år 2001 blir det 500 miljoner kronor. Detta innebär en höjning med totalt 660 miljoner kronor de kommande tre åren. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har för åren 1999, 2000 och 2001 hos naturvårdsverket ansökt om sammanlagt drygt 100 miljoner fördelat på mer än 100 objekt. Pengarna ska i huvudsak användas till att lösa intrångsfrågor och förvärv av skogsmark i det nya länet. Skogsstyrelsens medel för avsättande av biotopskyddsområden, naturvårdsavtal med skogsägare samt rådgivning höjs även de, med totalt 99 miljoner kronor Kontakt: Lena Åsander,

5 Närmare 400 personer kom till Länsstyrelsens Rådslag om miljömål i Skövde, Borås och Uddevalla i oktober. Det blev ett lyckat sjöslag! Rådslag om miljömål Naturvårdsverket berättade om de nya nationella miljömålen, och hur den fortsatta processen med nationella miljömål skall läggas upp. Riksantikvarieämbetet gav exempel på kulturmiljöns betydelse i miljömålen. Föredragshållare från länet var Vägverket och Skogsvårdsstyrelsen. Strategin för ett miljöanpassat transportsystem i Västsverige samt Aktionsplanen för biologisk mångfald och uthålligt skogsbruk var då givna inslag. Dessutom diskuterades tankar kring en filial i Västsverige till Kunskapscentrum för ekologisk hållbar utveckling. Länsstyrelsen gav några smakprov från den bok om miljön i Västra Götaland som är under produktion - miljöfaktaboken. Den beräknas vara klar för distribution i början av nästa år. Länsstyrelsen redovisade naturligtvis också arbetsmaterialet som skall ligga till grund för miljömålsarbetet i länet. Rapporten Underlag för miljömål i Västra Götaland beräknas vara klar för distribution före årsskiftet. Det trevligaste inslaget på rådslagen var Speakers Corner. Många inspirerande och tänkvärda inlägg gjordes. Allt ifrån den övergripande Grästorpsmodellen enkelt, billigt, roligt till detaljerade tankar om t ex vindkraftens fortsatta utbyggnad. Det fortsatta miljömålsarbetet då? Ja, den modell som presenterades, med ett antal brett sammansatta arbetsgrupper för att precisera vad de nationella miljömålen betyder för Västra Götaland, fick bra gensvar. Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen kommer därför inom kort att ha överläggningar i dessa frågor, med inriktningen att få en bred förankringsprocess. Här har kommunerna och sektorerna en central betydelse. Kontakt: Tord Wennerblom, Rapport om växtnäring i jordbruksvattendrag Miljöövervakningsresultat från fyra jordbruksdominerade vattendrag i länet har på uppdrag av Länsstyrelsen utvärderats av Sveriges lantbruksuniversitet. Utvärderingen omfattar bl.a. beräkningar av fosfor- och kväveläckaget från åkermarken. I 6 mindre, jordbruksdominerade avrinningsområden i länet undersöks jordbrukets påverkan på vattendragen, särskilt med avseende på växtnäringsämnena fosfor och kväve. Sveriges lantbruksuniversitet har på uppdrag av Länsstyrelsen utvärderat undersökningsresultaten från fyra av dessa områden, Järnsbäcken i Melleruds kommun, Öxnevallabäcken i Marks kommun samt Forshällaån och Vikenbäcken i Uddevalla kommun. I utvärderingen redovisas resultat från inventeringar av odling, djurhållning och avlopp, mätningar i vattendragen av halter av olika ämnen och vattenföring. Beräkningar av ämnestransporter i vattendragen och olika källors bidrag till växtnäringsförluster redovisas också. De beräknade växtnäringsförlusterna för åkermarken i de studerade områdena kan användas som underlag för att uppskatta åkermarkens bidrag till fosfor- och kvävebelastningen i andra avrinningsområden. 5 Utvärderingen redovisas i rapporten Växtnäringsförluster till vatten från fyra jordbruksområden i Västra Götalands län (Ekohydrologi 45). Rapporten kan beställas från Länsstyrelsen. Undersökningarna fortsätter tills vidare i samtliga områden utom i Forshällaån som utgår ur programmet från och med Kontakt: Dan Hellman,

6 Analysmetoder skapar ett robustare samhälle när ammoniak ersätter freon Freon och andra ämnen som bryter ned ozonskiktet ska till utgången av år 1999 ha ersatts av andra och mer miljöanpassade alternativ. Miljövinsten är stor. Men samtidigt kan det uppstå andra risker om de alternativa ämnena är farliga för människors hälsa. Analyser av risker och robusthet hjälper då till att skapa ett robustare samhälle. Konferens Ammoniak är ett exempel på ett miljöanpassat alternativ till freon i kylanläggningar. Ämnet kan dock utgöra en risk för människors hälsa och säkerhet. Övergången från freon till ammoniak kan därför innebära förändrade förutsättningar för detaljplanering av ett område, berättade arkitekt Margareta Lannér Hagentoft, från Länsstyrelsen på GF konsults konferens den 25 november. Planering för ett robust samhälle var temat för konferensen som bl.a. handlade om kommunernas och Länsstyrelsens erfarenheter av beredskapshänsyn i samhällsplaneringen och ÖCBs (Överstyrelsen för civil beredskap) och Boverkets samarbete med Räddningsverket och Naturvårdsverket kring skriften Robusthet i den fysiska miljön Ett exempel Margareta berättade vidare: En plan där olycksrisken med ammoniak uppmärksammats är detaljplan för Södra Hamnen i Skärhamn på västra Tjörn. Planen tillåter att ett akvarellmuseum byggs intill en fiskindustri som använder ammoniak i sin kylanläggning. Det har inträffat flera olyckor och tillbud med ammoniak i Sverige under senare år. Då är frågan hur kraven på hälsa och säkerhet kan tillgodoses i kommunernas fysiska planering av stort principiellt intresse Exemplet är ett av de tio i Länsstyrelsens rapport ett säkrare VÄSTRA GÖTALANDS LÄN och visar på ett fruktbart samarbete mellan myndigheter på olika nivåer. Tjörns kommun, fiskindustrin, Länsstyrelsen, Räddningsverket m.fl. ska i ett gemensamt pilotprojekt utforma en riskanalys för fiskindustrin i Skärhamn. Denna riskanalys ska ligga till grund för ett fortsatt arbete med att ta fram en generell vägledning vid riskbedömning av kylanläggningar med ammoniak. Resultatet av arbetet ska kunna utgöra ett stöd för kommunernas riskhantering i liknande situationer, t.ex. vilka risksituationer som kan föreligga, vilka säkerhetsanordningar som krävs m.m. Drygt en halv miljon kronor är avsatta för projektet under år Tjörns kommun har därtill beslutat upprätta en åtgärdsplan för Västra Hamnen som innebär: att fiskindustrin, enligt en fastställd tidplan, ska genomföra de i riskanalysen föreslagna åtgärderna, att kommunen å sin sida ska: genomföra en beredskaps/insatsplanering som utförs av räddningstjänsten samt en samövning mellan räddningstjänsten, företaget och fastigheterna i närområdet, säkerställa en brandsäker zon runt anläggningen, sprida information Metod för analys av robusthet K G Palmér och Bengt Berglund, företrädare för arbetet med ÖCBs och Boverkets skrift, framhöll att det robusta samhället ställer stora krav på samhällets ekologiska, sociala och tekniska robusthet. Dessa olika aspekter på robusthet måste ses i ett helhetsperspektiv, och allt samhällsbyggande måste utgå från att det tas hänsyn till samtliga dessa aspekter. Ekonomisk robusthet ingår med olika innebörd i samtliga aspekter. Bengt Berglund redovisade också hur den metod för analys av robusthet som ingår i skriften tillämpats på Malmö stad och Kristinehamns kommun som modellområden. Länsstyrelsen har för avsikt att pröva metoden under nästa år i samarbete med någon av länets kommuner. Vill du veta mer läs skriften och rapporten. Skriften ges ut av ÖCB, Box , Stockholm. Länsstyrelsens rapport kan beställas från Miljöavdelningen Göteborg, pris 50 kr inkl moms. Kontakt: Harald Sterner,

7 Vänern - en unik sjö som blivit mycket bättre Vänerns vattenvårdsförbund har kommit ut med en ny informationsbroschyr och en ny årsrapport om Vänern. I broschyren beskrivs Vänerns natur och miljö, hur Vänern har blivit bättre men också vilka miljöfrågor som är aktuella idag och hur vi alla kan förbättra landets största sjö. Vänern har en mycket rik och orörd natur. Du kan segla i timmar och bara uppleva vatten, sjöfåglar, skogsklädda öar och kala skär. Bebyggelsen är sparsam, men mitt i skärgården finns rester av gamla båtleder, från segelskutornas tid. Det är ensmärken, kummel och stenkistor. I skärgården finns också äldre fiskar- och fyrvaktarbostäder. Dessa påminner oss om den tid då fler människor bodde i skärgården och livnärde sig av Vänern. Vänern har Europas största sötvattensskärgård med öar och skär. I Vänern häckar över 30 arter av sjöfåglar och bara måsfåglarna är över Vänern är den sjö i landet som har flest fiskarter, 35 stycken. Fisket är omfattande. Ca 100 yrkesfiskare lever av att fånga fisk från Vänern. Dessutom finns det över fiskare för nät-, utter- och trollingfiske. Dessutom tillkommer alla fritidsfiskare som fiskar med spö och pimpel. Vänern är mycket viktig som dricksvattentäkt. Vattnet i Vänern och Göta älv dricks av över människor. Den totala vattenvolymen i Vänern utgör en tredjedel av allt sötvatten i Sverige. Aktuella miljöfrågor De akuta miljöproblemen för Vänern är åtgärdade men kvar finns de långsiktiga förändringarna av Vänerns miljö. De miljöfrågor som idag är aktuella för Vänern är framför allt följande. Kvävehalterna i Vänern är för höga Lokala åtgärder behövs för att åtgärda över-gödningen i en del vikar i Vänern Miljögifter Hot mot den biologiska mångfalden, hotade arter Igenväxning av skärgårdar, vikar och skär Långsiktiga landskapsförändingar Vänern har blivit mycket renare På 1970-talet var Vänern förorenad. T.ex. betecknades Vänern som en av världens mest kvick-silverförorenade sjöar och fisken hade alldeles för höga halter av kvicksilver. Framför allt skogsindustrin släppte ut stora mängder kvicksilver och fibrer (organiskt material) och den kemiska industrin släppte ut kvicksilver. På 1970-talet skedde stor förändringar inom skogsindustrin. Många små massafabriker lades ned. De fabriker som blev kvar införde omfattande rening av utsläppen. Samtidigt förbättrade kommunerna runt Vänern reningen av avloppen från städerna. Förändringarna medförde att Vänern blev mycket renare. Siktdjupet ökade med nästan två meter, halten av fosfor och organiskt material minskade och kvicksilverhalterna i fisk minskade. Idag är Vänern så ren att vattnet ute i sjön nästan går att använda direkt som dricksvatten. Vitmärlan är det vanligaste djuret på Vänerns botten. Den blir 7-11 mmm och ute i sjön finns över 1500 vitmärlor per kvadratmeter botten. Vill du veta mer om Vänern? Vänerns vattenvårdsförbund har ett kansli, Vänerkansliet. Dit kan du ringa om du har frågor om Vänern eller vill beställa en broschyr. Kansliet finns på Länsstyrelsen i Mariestad och där arbetar Agneta Christensen. Visste du att det finns omkring 3 miljoner olika individer av växtplankton i en liter av Vänerns vatten? Men volymen av planktonen utgör bara 0,2 mm³. Adress till Vänerkansliet: Vänerkansliet, Länsstyrelsen, Mariestad. Tel: E-post: Adress till Vänerns vattenvårdsförbunds hemsida: 7

8 ton/år Tio i topp! Länsstyrelsen har sammanställt en tio i topp lista över de största industriella utsläppen till luftföroreningar i Västra Götalands län under I sammanställningen har utsläppet av kväveoxider (NO x ), svaveldioxid (SO 2 ) och flyktiga organiska ämnen (VOC) summerats utan någon värdering av deras miljö- och hälsofarlighet. Listan toppas av raffinaderierna och Göteborgs oljehamn främst p.g.a. deras stora utsläpp av lätta kolväten. Listan består av elva företag eftersom tiondeplatsen delas av två företag. Utsläppet från dessa elva företag var 1997 ca ton av de aktuella luftföroreningarna, vilket motsvarar över 70 procent av industrisektorns utsläpp. Under 90-talet har industrins utsläpp av framför allt svaveldioxid minskat kraftigt. Genom att flera reningsanläggningar har tagits i drift under 1998 och ett flertal planeras, förväntas utsläppen av såväl kväveoxider som flyktiga organiska ämnen att minska ytterligare de närmaste åren. Giftiga flamskyddsmedel i Viskan!! Höga halter bromerade organiska flamskyddsmedel har hittats både i fisk och sediment i Viskan! Detta kan härledas till den användning som skett vid vissa textilindustrier. Utsläppen till vatten kommer när man tvättar utrustningen eller spolar ut kemikalierester. Bromerade organiska flamskyddsmedel är en stor grupp av kemikalier. Många av dessa har mycket allvarliga miljöeffekter som liknar det mera kända miljögiftet PCB. Liksom PCB är dom långlivade och svårnedbrytbara och tas lätt upp i näringskedjorna Bromerade flamskyddsmedel används ur brandsäkerhetssynpunkt i t.ex. datorer, TV-apparater, textilier, inredning i båtar mm. I till exempel textilindustrin har förbrukningen av olika typer av flamskyddsmedel minskat kraftigt. Man har också gått över till mer miljövänliga varianter av flamskyddsmedel. Viskan är dock tydligt påverkad av textilindustrins utsläpp av bromerade flamskyddsmedel Den senaste undersökningen som gjordes 1995 visar att halterna uppströms industrin är måttliga eller låga medan dom nedströms är mycket höga i både fisk och sediment. Det tråkiga är att dessa giftiga ämnen under mycket lång tid kommer belasta Viskan eftersom deras nedbrytningstid är så lång! Kontakt: Siv Hansson, Hans Oscarsson, En man uti Kinna (Appropå flamskyddsmedel i Viskans fiskar) Det var en man uti Kinna som fick fiskar så stinna Men fisken innehöll produkter som avger farliga lukter och som inte kan brinna! 8

9 Vad är trafikgruppen?? Trafikfrågan är en av de viktigaste frågorna då det gäller att uppnå en god miljö, både ur traditionell miljö/naturvårdssynpunkt och ur hälsosynpunkt. Eftersom den spänner över så många delar av vårt samhälle är den på många sätt också svår att hantera. För att förstärka arbetet med trafikfrågorna har vi bildat en särskild grupp, Trafikgruppen, som har fått detta ansvar. I gruppen finns företrädare för de olika enheterna på miljöavdelningen och kommunikationsenheten. Gruppen skall främst koncentrera sig på arbetet strategiska frågor som uppföljning av nyckeltal och förslag på ytterligare uppföljning remisser och uppdrag medverkan i det regionala kommunikationsstrategiarbetet policyfrågor utveckling av samordningen av trafikfrågor inom miljöavdelningen I de mer jordnära diskussioner som pågår just nu inom gruppen finns frågor som kan vi på Länsstyrelsen åka mer kollektivt mellan våra huvudorter? kan vi beskriva bullerfria områden på karta med hjälp av GIS? kan vi finna en bra modell för uppföljning av arbetsplaner och vägplaner? finns projektideer om biobränsle för fordon och hur kan vi samarbeta med Göteborgs hamn och trafikverken? Har du goda ideer eller vill komma i kontakt med Trafikgruppen så är du välkommen! Drakblomma och smalbladig lungört på frammarsch? Länsstyrelsens undersökningar under sommaren 1998 av floran i odlingslandskapet gav både glädjande och oroande signaler. Glädjande var att både drakblomman och den smalbladiga lungörten räknades i fler exemplar än tidigare år. Oroande var att hävden av markerna minskat. På sikt kommer detta att vara negativt för såväl drakblomma, smalbladig lungört och alla andra växtarter som är beroende av att markerna betas eller slåttras. I länet finns cirka värdefulla ängs- och hagmarker. Slumpvis har 176 hagmarker undersökts, och fasta provytor har lagts ut i de flesta av dessa. Dessa provytor skall återinventeras om 5-10 år för att se om naturvärdena finns kvar eller om exempelvis den kvävegynnade floran ökat. Av de 176 hagmarkerna är hela 21 stycken obetade idag. Dessa hagar betades för 10 år sedan, så resultatet är oroande, speciellt då arealen hagmark minskat under hela 1900-talet. För att natur- och kulturvärdena skall bestå är det absolut nödvändigt att markerna betas. Övervakningen av örtrika torrängar, med ibland förekomst av drakblomma och smalbladig lungört, har genomförts på 152 lokaler i Skaraborg. Båda dessa arter, som i Sverige har sin huvudsakliga utbredning i Falbygden och Ätradalen, är sårbara och hör till hotkategori 2 på Artdatabankens rödlista. Totalt hittades fler plantor av både drakblomma och smalbladig lungört år 1998 än tidigare år. Detta är glädjande. Oroande är dock att 62 av lokalerna är ohävdade, samt att det i 38 av dessa finns drakblomma och/eller smalbladig lungört. Kontakt: Benny Lönn Kontakt: Kerstin Harvenberg

10 Resenärer i österled: Per Söderström, Peter Särg, Åmål, Eva Björkman, Berit Olsson, Jerry Jonsson, Christina Christiansson, Ulf Eriksson, Skara, Aino Kreitsman, Paide, Thomas Johansson och Gunnar Almevik, Mariestad Foto: Mats Johansson Foto: Västra Götalänningar i österled Länsstyrelsen i Västra Götaland har av sina föregångare i Älvsborg och Skaraborg ärvt kontakter med kollegorna i Järva län i det centrala Estland. Regeringen har sedan ett antal år lämnat stöd till länsstyrelserna för aktiviteter som syftar till att utveckla demokrati och offentlig förvaltning i de baltiska länderna. Länsstyrelserna i Skaraborg och Älvsborg har sedan tidigare var för sig men inom skilda verksamhetsområden etablerat denna typ av kontakter med länsstyrelsen i Järva län, som ligger i det centrala Estland. Länsstyrelsen i Västra Götaland har under detta år fullföljt dessa kontakter och samordnat verksamheterna i ett ramprojekt med inriktning mot Hållbar utveckling i Järva län. Parallellt med samverkan på länsplanet har också Åmåls kommun ett utbyte med Järvas näst största stad Türi. I september deltog representanter från Västra Götaland i ett seminarium i residensstaden Paide och där diskuterat Agenda 21, kulturmiljövård, länsstrategiarbete, lokal utveckling och GIS. Senare under hösten tog länsstyrelsen emot två grupper på studiebesök med inriktning på byggnadsvård och användande av GIS och IT. Den senare gruppen fick också tillfälle att studera hur Trollhättans kommun arbetar med sitt handläggarstöd SOLEN medan byggnadsvårdsgruppen bland annat fick besöka hantverksskolan Dacapo i Mariestad och Baldersnäs Herrgård i Dalsland. Just frågan om renovering av herrgårdar är av stort intresse i Estland där det finns många gamla herrgårdsbyggnader i stort behov av åtgärder. Ambitionen från länsstyrelsens sida är att fortsätta samarbetet med Järva län inom samma områden som hittills och en ansökan om fortsatt stöd för 1999 har därför lämnats in till SIDA. Samarbetet är ett led i regeringens strävan att få stabilitet kring Östersjön. Kontakt: Per Söderström,

11 O Trädgårdsföreningen i Göteborg har återfått ett smycke I Trädgårdsföreningens lummiga och välplanerade grönska ligger inte bara pampiga byggnader som Palmhuset och direktörsvillan, utan även ekonomibyggnader som vittnar om parkens långa historia som grönområde för Göteborgarna. Bredvid Rosariet ligger det gamla sk stallet, som ritades av Victor von Gegerfeldt år Där rymdes från början stall, förråd, snickeriverkstad, vedbod och fågelhus. Huset har brunnit vid två tillfällen, senast på 1960-talet. Då kunde endast den flygelbyggnad som står kvar idag räddas. Stallet hade stått länge utan nämnvärd funktion, när det 1998 var dags för nya verksamheter och en ansiktslyftning med kulturhistoriska förtecken. Under året har ett mycket ambitiöst arbete med återställande och återanvändning av byggnaden genomförts. Fasaden har med bidrag från Länsstyrelsen återfått 1800-talskaraktär, både vad gäller material och färgsättning. Taket är åter klätt med enkupigt tegel. Fönster, dörrar och övriga snickerier har renoverats varsamt av kunniga hantverkare. Trädgårdspartiet runt huset har, efter många år av anonymitet, givits 1800-talskaraktär. Nu inryms ett Rosencafé i lokalerna och vår, sommar och höst kan man i en historisk parkmiljö se rosor i knoppning och blomning. Kontakt: Karolina von Mentzer, Fotograf: Nils-Olof Sjödin Miljö i Väst Skärgård Ett miljö- och hushållningsprogram för västkustens skärgård håller på att tas fram i samverkan mellan länsstyrelsen och berörda kommuner. Information om projektet kommer inom kort att presenteras och sedan fortlöpande att redovisas på projektets hemsida 11

12 Avsändare: Länsstyrelsen Miljöavdelningen Göteborg O VÄSTRA GÖTALAND din miljö kommer en bit in på det nya året. Den ger en övergripande bild av miljöförhållandena i det nya länet. MILJÖMAGASINET VÄST ges ut i 6 nummer per år av Miljöavdelningen på Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nummer 5-6 Dec 1998 Ansvarig utgivare: Axel Wenblad, miljödirektör Redaktionen för detta nummer var: Hans Oscarsson red.chef Anna-Lena Gerdin, Birgitta Gärdefors, Helene Lindahl Layout och illustrationer: Ulla Bäckman Tryck: Göteborgs Länstryckeri AB Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Rapport 2007:01 Västernorrlands län 2007 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN LÄNSSTYRELSEN

Läs mer

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-24 100 Innehållsförteckning Inledning...Fel! Bokmärket är inte definierat. De nationella miljömålen...4 Skånes miljömål

Läs mer

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1 Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012 Rapport 2013:1 1 Regionala miljönyheter direkt till din epost! Som du kan läsa om på sidan 3 och 4 går vi nu in i ett omfattande arbete med att

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN Januari 2013 sammanfattning Sammanfattning...2 Förord...3 Inledning...4 Energi och transporter...8 Hälsa och miljö...14 Mark och vatten...18 Natur och kultur...26 Konsumtion

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI UPPDATERAD JUNI 2013 MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNENS STYRMODELL STRATEGISK PLAN... 4 Miljö- och klimatstrategi...

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

vårt gemensamma ansvar

vårt gemensamma ansvar vårt gemensamma ansvar Vattenförvaltningen 29 215 1 Innehåll Vårt gemensamma ansvar 3 Liv och livskvalitet 4 Miljöproblem som rör vatten 6 En vattenförvaltning för hela Europa 8 Vem ansvarar för vattnet?

Läs mer

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Handlingsprogram med miljö- och folkhälsomål Antaget av kommunfullmäktige 24 oktober 2002 En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Konsekvensanalys av nya kalkhandboken och dess bedömningsgrunder

Konsekvensanalys av nya kalkhandboken och dess bedömningsgrunder Konsekvensanalys av nya kalkhandboken och dess bedömningsgrunder - utredning av Hans Oscarsson Rapport 2012:1 Konsekvensanalys av nya kalkhandboken och dess bedömningsgrunder En utredning av Hans Oscarsson

Läs mer

Tjejerna räddar deltidensidan 12

Tjejerna räddar deltidensidan 12 Räddningsverkets tidning Nr 6 Oktober 2007 Tjejerna räddar deltidensidan 12 Klimatutredningen: Stoppa sjönära byggande sidan 6 Remiss om ny myndighet: Kommunerna sågar utbildningsförslaget sidan 3 inledaren

Läs mer

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen Box 110 93 161 11 Bromma Internet:

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010 HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 21 2 1(23) Förord Det är ytterst viktigt att ha mål för hur vi minskar vår klimatpåverkan och uppnår ett ekologiskt hållbart samhälle. Ännu viktigare är att följa upp målen

Läs mer

God bebyggd miljö på regional nivå

God bebyggd miljö på regional nivå Boverket God bebyggd miljö på regional nivå - Studie av länens åtgärder och uppföljning God bebyggd miljö på regional nivå Studie av länens åtgärder och uppföljning Boverket juli 2006 Titel: God bebyggd

Läs mer

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268 så påverkar vi miljön NATURVÅRDSVERKETS MILJÖARBETE 2008 REG. NR. S-000268 naturvardsverket.se En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer. Naturvårdsverkets

Läs mer

TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET

TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET kapitel 14 TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET Kapitlet behandlar energiförsörjning, avfallshantering och vatten- och avloppsfrågor. Dessa är alla sektorsintressen med viktiga grundläggande

Läs mer

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler Avfallshantering tillgänglig,

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer

Lokala riskhanteringsplaner mot översvämning

Lokala riskhanteringsplaner mot översvämning Lokala riskhanteringsplaner mot översvämning erfarenheter från Karlstad och Lidköping Investing in the future by working together for a sustainable and competitive region www.sawa-project.eu Rapportnr:

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN

MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN Del 2. Bakgrundsinformation och Stefan Uppenberg, Mats Almemark, Magnus Brandel, Lars-Gunnar Lindfors, Hans-Olof Marcus, Håkan Stripple, Alexandra Wachtmeister, Lars Zetterberg

Läs mer