SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN KOSTNADSUPPSKATTNING SMARTA HEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN KOSTNADSUPPSKATTNING SMARTA HEM"

Transkript

1

2 2(10) Följande personer har bidragit till rapporten: Örjan Mattsson (författare), Acreo Swedish ICT Fredrik Björklund, Alleato HenrikSvedlund, Manodo (KTC) Anders Johansson, SABO Patrik Forsström, e-centret Conny Franzén, Inteno Claus Popp Larsen, Acreo Swedish ICT

3 3(10) 1 Inledning I tidigare etapper i projektet Smart IKT, att bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden, har vi utarbetat ett koncept benämnt Öppet Hemmanät. Det bygger på en gemensam infrastruktur i hemmet som tillåter att man delar exempelvis sensorer och aktuatorer samt på en öppen affärsmodell som medger att många tjänsteleverantörer på ett enkelt sätt kan leverera sina smarta tjänster till hemmet. Syftet med denna rapport är att sätta en prislapp på vad en implementering av det Smarta Hemmet kostar om man utnyttjar konceptet Öppet Hemmanät. Vi kommer att finna att det finns potential för betydligt lägre kostnader än vad man upplever idag. Kostnaden har uppskattats både för befintligt bestånd och nyproduktion. Den kan delas upp i: Investeringskostnad och installationskostnad i hemmet för de olika sensor- och aktuatorelementen, samt motsvarande för tjänstegateway och kommunikationen i hemmet. Drift- och underhållskostnaden för de olika tjänsterna man erbjuds och priset i form av exempelvis en månadsavgift till aktuella tjänsteoperatörer/ tjänsteleverantörer. Vi har i denna studie valt att fokusera på en light version av det Smarta Hemmet och som täcker områden som fastighetstjänster i form av IMD (Individuell Mätning och Debitering) och energieffektiviseringstjänster, personliga trygghets- och komforttjänster samt kvarboende- och omsorgstjänster. De senare tillhandahålls oftast av kommunerna. Däremot inkluderas inte Triple Play tjänster eftersom det redan är en del av det uppkopplade hemmet och en förutsättning ar naturligtvis att hemmet har en Internetanslutning. 2 Tjänster Det finns internationellt vedertagna benämningar på tjänsteområden associerade med hemmamiljön. Metering: Mätning av el, vatten, gas och värme (tillförd eller temperatur). Detta är kopplat till IMD d.v.s. individuell mätning och debitering Control: Styrning av värme, ventilation, air condition och i samband med smart grid elförbrukning. Light & Appliances: Hantering av lampor, kylskåp, spisar, ledljus, stand by läge Security: Inbrottslarm, brandlarm, vattenlarm, elektroniska lås, tittöga, porttelefon Homecare: Kvarboendetjänster som trygghetstelefon, passivitetslarm, nattvideo, bildtelefon Health care: Vårdtjänster som mätning av blodtryck, EKG, mm

4 4(10) 2.1 Tjänster Smarta Hem light Vi har valt att välja ut ett antal olika Smarta Hem tjänster som får definiera betydelsen av ordet light i detta sammanhang. Man kan även välja andra tjänster med det är för dessa light -tjänster som kostnadsuppskattningen är gjord. Då ingår inte tjänster som inbrottslarm kopplat till en larmcentral och inte heller styrning av vitvaror som smarta kylskåp och tvättmaskiner. Vi har även exkluderat vårdtjänster eftersom de har specifika krav på utrustningen som CE märkning. Olika tjänster är av intresse för olika målgrupper som i vårt fall fastighetsägare, lägenhetsinnehavare och kommunens biståndsenhet. Inom Smart IKT har vi definierat en gemensam öppen infrastruktur som tillåter användning av gemensamma komponenter som sensorer och aktuatorer. En rörelsedetektor kan exempelvis både vara en inbrottsdetektor och en passivitetsvarnare 2.2 Fastighetsägartjänster Mätning av elförbrukningen främst vid undermätning av el Mätning av varmvattenförbrukningen Mätning av innetemperaturen för att styra värmecentralen Branddetektor och läckagedetektor Radiatorstyrning kopplat till fönstervakt Här har exkluderats fastighetstjänster som mätning av kallvattenförbrukningen och tillförd värme då dessa är tveksamma mätningar vad gäller incitament och relevans. 2.3 Trygghetstjänster Inbrottslarm med siren. I denna lightversion kopplas larmet endast till valda smarttelefoner och inte till en larmcentral Spisvakt som via extern styrning av en styrbar nätplugg kan stänga av spisen Hemma/ borta läge som slår av spis mm och larmar vid öppet fönster eller öppen dörr Natt/ Dagläge som när omkopplaren står i nattläge släcker lyset i hemmet 2.4 Kvarboendetjänster Trygghetstjänsterna ovan är förstås relevanta även för kvarboendetjänster av typ omsorgstjänster. Trygghetslarm som är kopplat till en central larminstans Nattvideo för att undvika att omsorgspersonal måste åka ut till den kvarboende under natten Ledljus som automatiskt tänder upp svagt ljus för vägen till toaletten Passivitetsdetektor som larmar om ingen rört sig i lägenheten under en viss tid

5 5(10) 3 Det Smarta Hemmets infrastruktur Den gemensamma infrastrukturen i Smarta Hemmet består av: Tjänstegateway som omvandlar signalen från bredbandsnätet till hemmanätet. Dessutom finns det fall då sensorer/aktuatorer kommunicerar direkt via IP till molntjänsten Det fysiska hemmanätet, i framtiden helt IP baserat Sensorer, aktuatorer och liknande utrustning Dessutom tillkommer en kommunikationsgateway för bredbandsförbindelsen och den utrustning som är specifikt associerad med triple play både i form av hemmanät och utrustning som Set top boxar Nattvideo Vård TjänsteGateway Omsorg IP- Alarm,Sensorer - Automation Media Larm Omsorg Internet WAN KO Trygghet Media Fastighet. Telefoni TV Tjänsteoperatörer Omsorgsoperatör Larmoperatör Home Automation operatör Låsoperatör Smart El operatör Vårdoperatör IP nät Internet Fastighet Figur 1. Det Smarta Hemmets infrastruktur 3.1 Tjänstegateway Konceptet i Smart IKT, som beskrivits i [1], Hemmanoden, och [2], Affärsmodeller är att hemmet har en gemensam tjänstegateway som täcker alla smarta hemmets tjänster. Den kan idag göras till en rimlig kostnad och dessutom är det en fördel inte bara ut kostnads- och hanteringssynpunkt utan även ur energisynpunkt. Tjänsterna antas vara Internetbaserade och för att ansluta till det fasta nätet kan tjänstegatewayen kompletteras med en enkel kommunikationsgateway. Tjänstegatewayen kan dessutom förses med omkoppling till mobilnät, s.k. dual homing ur tillgänglighetssynpunkt. I hemmets tjänstegateway finns den lokala programvara som vissa tjänster kräver nedladdad liksom drift och underhållsfunktioner. I kritiska applikationer kan man dessutom förse denna gateway med lokal back up av strömförsörjningen, UPS. Anslutningen till olika hemmanätsstandarder kan vara inbyggd i gateway från början eller hanteras via separata dongles som kopplas in i USB portar. 3.2 Det fysiska hemmanätet Hemmanätet kan vara radiobaserat eller ledningsbundet. När det gäller Smarta Hemmets tjänster är inte bandbredd något problem utan det som skulle kunna tala för ett fast ledningsnät är en robust lösning och möjligheten att strömförsörja de olika sensorerna och aktutorerna.

6 6(10) I nybyggnation kan därför kabel komma ifråga för icke temporära tjänster men vid uppgradering av det befintliga fastighetsbeståndet som är huvuddelen av marknaden medför ett ledningsbundet nät mycket högre kostnader. Dessutom får man en inflexibilitet när det gäller att komplettera med nya tjänster samt ur ett personligt boendeperspektiv möjligheten att enkelt kunna flytta till en ny mer funtionell placering exempelvis på andra väggar. Vad gäller batterifrågan så sker en utveckling på batteriteknikområdet och på givarsidan som gör att man nu pratar om batterilivslängder på 10 år. Dessutom börjar det komma tekniker som utnyttjar ljus-, rörelse och värmeenergi för batteriuppladdning. Under alla omständigheter så är sensorer och aktuatorer försedda med batterivakt och kan signalera centralt till en underhållsenhet. Det finns många olika standarder idag för lokal radiokommunikation som radiobaserad KNX, Zigbee, Z-wave,Bluetooth, Dect-ULE, WiFi. De har alla sina styrkor och svagheter men marknaden idag är alldeles för fragmenterad. Det är stora fördelar med IP baserad kommunikation och på sikt tror vi på standarder typ IP baserade 6LowPAN. Den teknologi som idag ger störst tillgång till olika typer av sensorer och aktuatorer är Z-wave som drivs av Z-wave allians som är en marknadsallians. Det lär finnas 900 olika typer av sensorer/aktuatorer som utnyttjar Z-wave. Radiobaserade sensorer ger oftast en relativt enkel installation även om man i vissa miljöer kan få problem med själva radiokommunikationen. Dock finns egenskaper som att sensorerna själva kan bygga upp ett finmaskigt s.k. meshnät. 4 Öppen affärsmodell Tjänsteleverantörer SP11 SP12 SP21 SP22 SP 31 SP 32 Kvarboende- Operatör Det smarta hemmet Tjänasteoperatör TSP 1 TSP 2 Komfort Välfärd Trygghets Operatör GW TSP 3 Portaler/ Service enablement Fastighetsoperatör Hemmagateway Figur 2. Det Öppna Hemmanätet med en gemensam infrastruktur i hemmet och en öppen affärsmodell för tjänster I ovanstående figur som visar det Öppna Hemmanätet framgår principerna för den öppna affärsmodellen för tjänster som närmare finns beskriven i [3], Affärsmodeller för Öppna Hemmanät.

7 7(10) I det enklaste fallet har man bara en tjänsteleverantör ( SP=Service provider) som då installerar sina komponenter i form av sensorer och aktuatorer. När man införskaffar nya tjänster från andra tjänsteleverantörer med deras egna komponenter börjar man lätt få dubblerade utrustningar i hemmet och olika hanteringar av tjänsterna beroende på tjänsteleverantör I den öppna affärsmodellen inför man rollen tjänsteoperatör TSP, Trusted Service Provider, som har kontrollen över komponenterna i hemmet och accessen till dem. Man låter via olika förfaranden tjänsteleverantörerna läsa av eller styra önskad komponent. Till sitt stöd utnyttjar tjänsteoperatören en så kallad Service Enablement Platform som hanterar biblioteket av komponenter, autenticiering och tillståndsgivning för tjänsteleverantörer () samt drift& underhåll. Det är därför möjligt för nya tjänsteleverantörer och 3:epartsutvecklare att komma in på ett enkelt sätt med tydligt regelverk. Man har skapat en öppen marknadsplats med alla dess fördelar vad gäller konkurrens och innovationsmöjligheter. En frågeställning är om olika tjänsteopratörer kan dela samma tjänstegateway.det är mer en fråga om trust än kapacitet. Det finns mekanismer som OSGI eller i framtiden virtualisering som skulle kunna säkra nödvändig separation Man kan som i figur 2 tänka sig att en tjänsteoperatör fokuserar bara på en viss typ av tjänster som exempelvis trygghetstjänster och ger access till de sensorer/ aktuatorer som berör det specifika området och samtidigt kan skapas ett marknadskluster av aktörer. 5 Uppskattning av kostnader Man kan dela upp kostnaden för det Smarta Hemmet i två olika delar Investerings- och installationskostnaden i hemmet för de olika sensor- och aktuatorelementen och för tjänstegateway med nödvändig kommunikationsutrustning. Den periodiska avgiften man betalar till tjänsteoperatören/tjänsteleverantörerna och som täcker drift, underhåll, licenskostnader och kostnadstäckning för del av plattform. Kostnaderna är starkt volymberoende och de angivna siffrorna blir naturligtvis grova uppskattningar som kan anses gälla för en mellanvolym. 5.1 Utrustningspriser, mellanvolymer Priser på sensorer och detektorer med inbyggd Z-wave för applikationen Smarta Hemmet light

8 8(10) Fastighetstjänster Vattenmätare Elmätare, visualiseringsenhet Temperaturmätare typ referensgivare Brandvarnare Läckagedetektor Trygghet- och Komforttjänster Rörelsedetektor, passivitetsvarnare,ljussensor Siren Väggomkopplare Styrbara pluggar, per plugg Magnetkontakt som signalerar öppet fönster Radiatortermostat Kvarboendetjänster Trygghetslarm Videokamera vridbar Passivitetsdetektor Tjänstegateway med Z-waveradio och dual homing 800 kr 100 kr 800 kr 200 kr 200 kr 200 kr 400 kr 500 kr kr 5.2 Installation, montering och funktionskontroll på plats Även i detta fall talar vi om grova kostnadsuppskattningar som dessutom kan betydligt skilja sig åt beroende på typ och läge hos de olika fastigheterna. Vi gör antagandet att man gör installation för alla sensorer, aktuatorer inom en grupp exempelvis fastighetstjänster vid ett och samma tillfälle för att inte drabbas av extra transportkostnader Fastighetstjänster: Vattenmätare att montera på varmvattenledningen 1400 kr Övriga sensorer och detektorer samt transportkostnad 2000 kr Trygghet- och komforttjänster: Alla sensorer och detektorer monteras vid samma tillfälle 2000 kr Kvarboendetjänster: Alla sensorer och detektorer monteras vid samma tillfälle men här tillkommer även demonteringskostnaden eftersom det är fråga om en temporär tjänst, kr Tjänstegateway: Installationen förutsätts ske med hjälp av tillhörande portal, uppskattat till 2000 kr 5.3 Månadsavgift från tjänsteoperatör Det går inte att komma fram till en generell siffra vad gäller månadskostnaden eftersom den beror på så många olika faktorer som helt styr kostnaden. Det är faktorer som

9 9(10) Antal abonnenter eller lägenheter Längden på avtalet Inställelsetid och andra kvalitetsparametrar Vem som bekostat sensorerna och aktuatorerna Hur prissätts bredbandet, i vårt fall ligger det utanför Vad man däremot kan säga är att med den förslagna hemmalösningen minimerar man kostnaden. Det finns ett antal uppenbara skäl till detta Likformighet i alla lägenheters hemmalösning Öppna standards gör att kostnaden per sensor/aktuator blir lägre Man delar tjänstegateway och även sensorer/aktuatorer mellan olika tjänsteoperatörer vilket sänker kostnaden per aktör Enheterna kan fjärrrövervakas, fjärrstyras, och fjärruppgraderas Lösningen utnyttjar moderna mekanismer för adressering, läsning och styrning Priset man kan ta ut är naturligtvis relaterat till viken nytta tjänsterna ger men ligger normalt på en eller några hundra kronor per månad I fallet fastighetstjänster kommer det att bli lag på att införa IMD vid nyproduktion och större ombyggnad men fastighetsägarna är knappast beredda på att betala mer än vad besparingen ger. Ett mervärde är andra typer av tjänster som bidrar till energieffektivisering. För kvarboendetjänster finns en mycket större potential att räkna hem priset för tjänsterna och vad gäller trygghetstjänster är det marknaden för privata boendetjänster som styr. 6 Sammanfattning Genom att använda konceptet Öppna Hemmanätet med tillhörande öppen affärsmodell kan man få ner kostnaderna för det Smarta Hemmet till nivåer som ligger betydligt lägre än vad dagens lösningar erbjuder. Konceptet med Öppna Hemmanät möjliggör inte bara låg kostnad vad gäller utrustning i hemmet inklusive installation utan även för drift & underhåll. Dessutom är det ett framtidssäkert koncept som kan stödja nya typer av sensor- och aktuatorelement, nya typer av kommunikationsprotokoll, nya mekanismer för att hantera alla dessa Internet of Things, en öppen marknadsplats med utrymme för innovationer och för 3:e partsutvecklare. I öppna system har man även tryggheten att om en leverantör av komponent eller tjänst faller bort kan man ersätta den från en annan leverantör medan man i ett proprietärt system kan riskera att få byta ut hela sin installationen.

10 10(10) Konceptet Öppet Hemmanät karakteriseras av En gemensam öppen infrastruktur i hemmet som tillåter bland annat multipel användning av sensor- och aktuatorelement En öppen affärsmodell med en eller flera tjänsteoperatör per tjänstesegment för hantering av tjänsterna på ett harmoniserat sätt samtidigt som de uppfyller kraven på säkerhet En gemensam tjänstegateway som stödjer olika radionät och som kan fjärrstyras och konfigureras, kan exekvera lokal programvara och lagra mätdata och har D&U funktioner Användning av befintliga standards som IP, MQTT och XMPP Analysen i rapporten indikerar att vid mellanvolymer får man en utrustningskostnad inklusive installationer för det Smarta hemmet på 2000 kr kr per segment det vill säga fastighets-, trygghetsoch kvarboendetjänster beroende på hur många sensorer/ aktuatorer men använder. Vad gäller periodiska avgiften till tjänsteoperatör bör den i normala fall ligga på i storleksordning någon eller några hundralappar per månad men är starkt beroende av ett antal andra faktorer. Ovanstående siffror kan tyckas låga i många fall men då skall man veta att de priser man exempelvis ser i SKL:s upphandling av utrustningar för trygghetslarm med kringtjänster gäller för system med helt proprietära hemmalösningar där man sitter fast i valet av leverantör och inte kan samutnyttja någon annan utrustning. Den öppna affärsmodellen skapar dessutom en miljö som attraherar olika tjänsteleverantörer som med sin specialistkompetens kan erbjuda nya innovtiva tjänster på ett konkurrenskraftigt sätt. 7 Referenser [1] Örjan Mattsson, Hemmadomänen, maj 2012 (Iteration 1-rapport i Smart IKT projektet) [2] Örjan Mattsson, Affärsmodeller, dec 2013 (Iteration 2-rapport i Smart IKT projektet) [3] Örjan Mattsson, Affärsmodeller för Öppna Hemmanät, maj 2013 ( Itertation 3-rapport i Smart IKT projektet

SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN AFFÄRSMODELLER FÖR ÖPPNA HEMMANÄT

SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN AFFÄRSMODELLER FÖR ÖPPNA HEMMANÄT SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I 2(11) The following people have contributed to the report: Örjan Mattsson, Acreo (författare) Per Andersson, Handelshögskolan (författare till appendix A) Jan Markendahl,

Läs mer

SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN AFFÄRSMODELLER FÖR SAMHÄLLS- OCH FASTIGHETSTJÄNSTER

SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN AFFÄRSMODELLER FÖR SAMHÄLLS- OCH FASTIGHETSTJÄNSTER FASTIGHETSTJÄNSTER FASTIGHETSTJÄNSTER 2(11) The following people have contributed to the report. Örjan Mattsson, Acreo (författare) Per Andersson, Handelshögskolan (författare till appendix A) Jan I Markendahl,

Läs mer

Sakernas Stadsnät. En ny tjänsteplattform för öppna stadsnät

Sakernas Stadsnät. En ny tjänsteplattform för öppna stadsnät Sakernas Stadsnät En ny tjänsteplattform för öppna stadsnät Sammanfattning i punkter Vad? Kalejdo har i samarbete med Indentive, Saab Combitech och CTS byggt en öppen tjänsteplattform för Internet-Of-Things

Läs mer

ÖPPNA PLATTFORMAR FÖR TJÄNSTER I HEM OCH FASTIGHETER

ÖPPNA PLATTFORMAR FÖR TJÄNSTER I HEM OCH FASTIGHETER ÖPPNA PLATTFORMAR FÖR TJÄNSTER I HEM OCH FASTIGHETER Claus Popp Larsen Acreo Swedish ICT Tomas Hedström Skellefteå kommun 29 maj 2016 DIGITALA TJÄNSTER - EN OVETENSKAPLIG JÄMFÖRELSE Tjänster Övriga samhället

Läs mer

Lokala BoIT-projekt. Växjö. Västerås. Göteborg. Varberg. Halmstad. Växjö. Västerås. Göteborg Varberg. Växjö. Halmstad

Lokala BoIT-projekt. Växjö. Västerås. Göteborg. Varberg. Halmstad. Växjö. Västerås. Göteborg Varberg. Växjö. Halmstad Växjö Lokala BoIT-projekt Västerås Göteborg Varberg Halmstad Växjö Göteborg Varberg Västerås Växjö Halmstad Växjö Allt blir uppkopplat Internet of Things Vi bor hemma för att Åke har fått så bra hjälp!

Läs mer

SABOs åtaganden för att bidra till att uppfylla den Digitala agendan för Sverige... 1

SABOs åtaganden för att bidra till att uppfylla den Digitala agendan för Sverige... 1 2012-03-01 SABOs åtaganden för att bidra till att uppfylla den Digitala agendan för Sverige... 1 Om oss... 3 SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag... 3 SABOs medlemsföretag... 3 Vårt bidrag till att

Läs mer

Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT?

Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT? Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT? Mikael Stenqvist & Patrik Forsström Stadsnätsföreningen 2017-10-03 Uppdragets omfattning IoT Marknaden del 1 IoT Marknaden

Läs mer

Brf Tegehöjden 3. Förslag att installera fiber. Extra föreningsstämma 2 januari 2016

Brf Tegehöjden 3. Förslag att installera fiber. Extra föreningsstämma 2 januari 2016 Brf Tegehöjden 3 Förslag att installera fiber Extra föreningsstämma 2 januari 2016 Fiber i Tegefjäll Jämtfiber projekterar och anlägger under hösten 2015 fiberanslutning i Tegefjäll. Vi har fått ett erbjudande

Läs mer

Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013?

Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013? Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013? Åsa Lindskog Konsumentmarknadsavdelningen Post- och telestyrelsen Johnny Leidegren Leidegren Consulting Projektledare, storskaliga projektet i Sjuhärad

Läs mer

SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN FRAMTIDENS KOMMUNIKATIONSOPERATÖR

SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN FRAMTIDENS KOMMUNIKATIONSOPERATÖR SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I FRAMTIDENS KOMMUNIKATIONSOPERATÖR 2(10) Följande personer har bidragit till rapporten. Claus Popp Larsen (author), Acreo Bruce Horowitz, TeliaSonera 3(10) Förord Detta

Läs mer

SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN PASSAGEKONTROLL SOM TJÄNST

SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN PASSAGEKONTROLL SOM TJÄNST 2(6) Följande personer har bidragit till rapporten. Rolf Leidhammar, Swedish ICT Carlo Pompili, Telcred 3(6) 1 Inledning Detta dokument är en delrapport i projektet Smart IKT för att bo och arbeta i Norra

Läs mer

Borderlight AB KO och tjänsteleverantör

Borderlight AB KO och tjänsteleverantör orderlight A KO och tjänsteleverantör VD, Sten Oscarsson red erfarenhet av teknik och affärsmodeller: 1. Älvkarlebymodellen, ett av landets första kompletta Triple Play nät med lägenhetsnät 2. Leverans

Läs mer

Konceptutveckling Välfärdsbredband 2.0. 2013-12-09 Arbetsdokument version 0.9

Konceptutveckling Välfärdsbredband 2.0. 2013-12-09 Arbetsdokument version 0.9 Konceptutveckling Välfärdsbredband 2.0 2013-12-09 Arbetsdokument version 0.9 Välfärdsbredband är utvecklat för att stödja verksamhetsprocessen - att effektivt leverera e-hemtjänst Ansökan Individuell behovsbedömning

Läs mer

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för dig? Fiber är framtidens

Läs mer

Klart huset ska ha fiber

Klart huset ska ha fiber Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET TILL DIN FASTIGHET Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad kapacitet.

Läs mer

Västra Götaland. Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Västra Götaland. Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Västra Götaland Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE Framtidssäker infrastruktur för snabba kommunikationer, Internet, tv, telefoni, data, spel, nytta och nöje. Välkommen till Dala Energi Stadsnät. DIGITAL-TV, INTERNET, JOBBET OCH

Läs mer

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks 2017-06-12 Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks Vi förstår att det finns en del osäkerhet kring om och varför man skulle vilja ha en fiberanslutning. Därför har vi försökt att

Läs mer

Halmstads Fastighets AB Ansvar Respekt Engagemang Affärsmässighet. Mats Carlsson IT-ansvarig Halmstads Fastighets AB

Halmstads Fastighets AB Ansvar Respekt Engagemang Affärsmässighet. Mats Carlsson IT-ansvarig Halmstads Fastighets AB Mats Carlsson IT-ansvarig mats.carlsson@hfab.se HFAB i siffror 2012 Bildades: 1942 Antal lägenheter (st): 9 771 (636 069 kvm) Antal lokaler (st): 343 (59 937 kvm) Hyresgäster (st): 16 611 Antal anställda:

Läs mer

Fallstudie. SABO:s projekt i Västerås och Halmstad

Fallstudie. SABO:s projekt i Västerås och Halmstad 2012-11-25 Patrik Forsström e-centret AB Fallstudie SABO:s projekt i Västerås och Halmstad SABO:s utvecklingsprojekt BoIT Bostaden är i dag mer än bara en bostad, den är en bostadsplats, en studieplats,

Läs mer

(FTTB = Fiber to the Building, lägenhets komplex där man ansluter byggnaden med en fiber och har koppar till lägenheterna.

(FTTB = Fiber to the Building, lägenhets komplex där man ansluter byggnaden med en fiber och har koppar till lägenheterna. 1 2 3 4 FTTH = Fiber to the Home Detta är vad som skall grävas ner i området, nyttja allmänna ytor i största möjliga mån. Avslutas med en Mediaomvandlare/tjänstefördelare i varje fastighet. (FTTB = Fiber

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Smart Kund Installationsmanual. Android

Smart Kund Installationsmanual. Android Smart Kund Installationsmanual Android Innehållsförteckning Före installation Om de olika produkterna 3 Steg 1 av 6 Innan du börjar installationen 4 Steg 2 av 6 Ladda ned appen 5 Steg 3 av 6 Starta appen

Läs mer

Informationsmöte Villor i Eker 2014

Informationsmöte Villor i Eker 2014 Informationsmöte Villor i Eker 2014 Agenda Stadsnät Tjänster TV Internet & Telefoni Fler fördelar med Stadsnätet Hur går det till ( Grävning / Installation i fastigheten ) Vad kostar det? Frågor. Lars

Läs mer

SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN AFFÄRSMODELLER FÖR SAMHÄLLS- OCH FASTIGHETSTJÄNSTER

SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN AFFÄRSMODELLER FÖR SAMHÄLLS- OCH FASTIGHETSTJÄNSTER SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN AFFÄRSMODELLER FÖR SAMHÄLLS- OCH FASTIGHETSTJÄNSTER SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN AFFÄRSMODELLER FÖR SAMHÄLLS- OCH FASTIGHETSTJÄNSTER

Läs mer

Fastighetsnät - en livsviktig länk

Fastighetsnät - en livsviktig länk Fastighetsnät - en livsviktig länk Patrik Forsström e-centret AB 2016-10-04 Bredbandsbåten SSNf Jag mår prima! Hälsa Allmänna utrymmen Källarvåning M-Bus Trådlös M-Bus M-Bus Ethernet / IP Coaxial PSTN

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

VillaFiber Västervik

VillaFiber Västervik VillaFiber Västervik Till dig som ska välja bredband via fiber! SNABBT INTERNET. BÄTTRE TV. OCH BILLIGARE TELEFONI. ANVÄND BIFOGAT AVTAL FÖR ATT ENKELT OCH SMIDIGT GÖRA DIN BESTÄLLNING Hyr din VillaFiber

Läs mer

Affärsmodeller för inomhusnät. GREAT, Göteborg Håkan Cavenius Mikhail Popov

Affärsmodeller för inomhusnät. GREAT, Göteborg Håkan Cavenius Mikhail Popov Affärsmodeller för inomhusnät GREAT, Göteborg 2017-01-19 Håkan Cavenius Mikhail Popov MOBILTÄCKNING INOMHUS I MODERNA ENERGIEFFEKTIVA BYGGNADER PROJEKTPARTNERS Acreo Swedish ICT AB (nu: RISE ICT) SP ReWiCom

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer

Case study LoRa-applikationer. Vilka möjligheter finns det? Vilka produkter finns det? Hur svårt är det?

Case study LoRa-applikationer. Vilka möjligheter finns det? Vilka produkter finns det? Hur svårt är det? Case study LoRa-applikationer Vilka möjligheter finns det? Vilka produkter finns det? Hur svårt är det? Senlab inomhus IP30 Senlab utomhus IP68 Inomhus och utomhus Endast inomhus Endast utomhus Lufttemperatur

Läs mer

Informationsmöte Fiber till Villor i samfälligheterna Gårdvaren samt Ankan

Informationsmöte Fiber till Villor i samfälligheterna Gårdvaren samt Ankan Informationsmöte Fiber till Villor i samfälligheterna Gårdvaren samt Ankan Agenda Stadsnät Tjänster TV Internet & Telefoni Fler fördelar med Stadsnätet Hur går det till ( Grävning / Installation i fastigheten

Läs mer

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för dig? Fiber är framtidens

Läs mer

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar Fiber till alla Fiber till alla Kommunledningskontoret informerar Innehåll Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun 3 Vad vi kommunicerar 4 Praktiska exempel 5 Några målgrupper 6 Vad är optisk

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

IoT för lönsamma affärer

IoT för lönsamma affärer IoT för lönsamma affärer Vården IoT i vården Social- och omsorgskontoret Hur hantera egen och privata utförare inom vårdoch omsorg när vi digitaliserar verksamheten? Lagen (2008:962) om valfrihetssystem

Läs mer

Net at Once - Kommunikationsoperatör

Net at Once - Kommunikationsoperatör Net at Once - Kommunikationsoperatör Net at Once som kommunikationsoperatör med Öppen plattform och Öppen gruppanslutning innebär att de medlemmar i föreningen som vill välja fritt i ett öppet nät bland

Läs mer

Synen på stadsnäten Hur öka affärerna mellan fastighetsägare och stadsnät

Synen på stadsnäten Hur öka affärerna mellan fastighetsägare och stadsnät Synen på stadsnäten Hur öka affärerna mellan fastighetsägare och stadsnät Anders Johansson SABO 2010-04-15 SABO och medlemmarna SABO är en intresseorganisation för de kommunala bostadsföretagen Medlemmarna

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 2015-07-16 Växjöbostäder AB Vidingehem AB 2 Anbudsförfrågan Växjöbostäder och Vidingehem infordrar härmed anbud på Kommunikationsoperatör (KO),

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Claus Popp Larsen, Acreo

Claus Popp Larsen, Acreo Så här r bygger du hemmanät i lägenheter l och hus - Resultat från hemmanätsprojektet tsprojektet,, Claus Popp Larsen, Acreo, p1 Claus Popp Larsen, Acreo claus.popp.larsen@acreo.se Innehåll Vad är ett

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Bredband i samhällets tjänst

Bredband i samhällets tjänst Bredband i samhällets tjänst Örjan Mattsson, Acreo Sweden Broadband Alliance #1 Nationell Testbädd för Bredbandskommunikation Tre delar: Hudiksvall Metro/ Access nät Kista-Hudiksvall länk Stockholm Core

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

Trygghetslarm. - Vår trygga framtid? Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster.

Trygghetslarm. - Vår trygga framtid? Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. Trygghetslarm - Vår trygga framtid? Åsa Lindskog Konsumentmarknadsavdelningen Post- och telestyrelsen Post- och telestyrelsen Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster.

Läs mer

Samrådsdokument Överväganden avseende gemensamt utnyttjande av fastighetsnät (PTS-ER-2011:14)

Samrådsdokument Överväganden avseende gemensamt utnyttjande av fastighetsnät (PTS-ER-2011:14) 1 2011-05-31 Till PTS Samrådsdokument Överväganden avseende gemensamt utnyttjande av fastighetsnät (PTS-ER-2011:14) Övergripande synpunkter SABO som intresseorganisation för de ca 300 kommunala bostadsföretagen

Läs mer

Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet

Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet Över 90% av hushållen i Stockholm och en majoritet av företagen nås redan av framtidens kommunikationsmöjligheter genom att vara anslutna till Stokabs

Läs mer

Klart du ska välja. bredband via fiber

Klart du ska välja. bredband via fiber Klart du ska välja bredband via fiber Gör dig redo för framtiden När du väljer bredband via Skellefteå Krafts fibernät blir ditt liv bra mycket enklare och roligare. Koppla upp hur många skärmar och apparater

Läs mer

Ljudsensor För trådlös avlyssning av brandvarnare. Ansluts i kortänden av spisvakten och stänger automatiskt av spisen/hällen vid larm.

Ljudsensor För trådlös avlyssning av brandvarnare. Ansluts i kortänden av spisvakten och stänger automatiskt av spisen/hällen vid larm. För ännu större säkerhet och användbarhet utökar du enkelt funktionen hos Rutabs spisvakter med våra trådlösa eller fasta tillbehör. Vi förser bland annat Sveriges omsorgsenheter, bostadsrättsföreningar,

Läs mer

LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT

LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT Jenny Emanuelsson Kraftringen Service AB 2008-10-09 Entreprenadbolaget inom Lunds Energikoncernen. Elkraft Belysning Värme/kyla/gas IT-kommunikation Affärsutveckling, byggnation

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Valfrihet! Möjligheter på väg till dig

Valfrihet! Möjligheter på väg till dig närmar det Nu sig Möjligheter på väg till dig Valfrihet! Nätbyggnationen löper fram genom områdena och EHB har snart ett nytt och kvalitativt områdes- och fastighetsnät som kommunikationsoperatören Open

Läs mer

Resultat)avseende)individuell)mätning)av)varmvattenförbrukning)

Resultat)avseende)individuell)mätning)av)varmvattenförbrukning) 2012-02-15 Utredning med anledning av motion vid årsstämman 2011 Bakgrund) Lars Wäremark, 8B, lämnade en motion till föreningens ordinarie årsstämma den 26 april 2011, som syftade till att spara pengar

Läs mer

VillaFiber Västervik

VillaFiber Västervik VillaFiber Västervik Till dig som ska välja bredband via fiber! SNABBT INTERNET. BÄTTRE TV. OCH BILLIGARE TELEFONI. Hyr din VillaFiber och få lägre anslutningsavgift En lokal fiberanslutning från VillaFiber

Läs mer

Nu är det klart, det blir fiber!

Nu är det klart, det blir fiber! Nu är det klart, det blir fiber! Förutom e tt snabbt i nternet, TV o ch telefoni till en bra m ånadsavgift, k ommer du ä ven a tt öka attraktionsvärdet på ditt hus. Till boende i villaområdet Kulladal

Läs mer

VillaFiber. Till dig som ska välja bredband via fiber! Hyr din VillaFiber. och få lägre anslutningsavgift

VillaFiber. Till dig som ska välja bredband via fiber! Hyr din VillaFiber. och få lägre anslutningsavgift VillaFiber Till dig som ska välja bredband via fiber! SNABBT INTERNET. BÄTTRE TV. OCH BILLIGARE TELEFONI. Hyr din VillaFiber och få lägre anslutningsavgift En lokal fiberanslutning från VillaFiber Är Västervik

Läs mer

För dig som inte kompromissar med säkerheten. Vi finns här för dig dygnet runt

För dig som inte kompromissar med säkerheten. Vi finns här för dig dygnet runt För dig som inte kompromissar med säkerheten Vi finns här för dig dygnet runt 020-7 24 365 Verisure App smidiga och smarta funktioner Verisure App är en av Sveriges mest använda appar. Med den kan du enkelt

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Marie Johansson UppCom Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

Samfälligheten Sandvik 1. Information om Bredbandsinstallationen.

Samfälligheten Sandvik 1. Information om Bredbandsinstallationen. Information om Bredbandsinstallationen. Vilket ni alla säkert märkt påbörjade Ownit, genom vår entreprenör CLS elektronik AB, installationen av er förening redan i somras genom att diverse schaktarbeten

Läs mer

Nu behöver du inte vänta längre.

Nu behöver du inte vänta längre. 1 Vägra vänta! Smarta hem, Smart-TV, läsplatta, laptop, stationär dator Våra sätt att surfa blir bara fler och innehållet allt tyngre. Även om du kan surfa snabbt idag, är det inte säkert att det går lika

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Bill Johansson ElTel - Entreprenör UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet i Uppvidinge kommun. UppCom

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

Nu behöver du inte vänta längre.

Nu behöver du inte vänta längre. 1 Vägra vänta! Smarta hem, Smart-TV, läsplatta, laptop, stationär dator Våra sätt att surfa blir bara fler och innehållet allt tyngre. Även om du kan surfa snabbt idag, är det inte säkert att det går lika

Läs mer

Hemlarm SÄKERHETSBUTIKEN

Hemlarm SÄKERHETSBUTIKEN Hemlarm Hemlarm Trådlöst larm Ingen dyr och ful kabel-dragning behövs. Snyggt och enkelt samtidigt som det ger dig möjlighet att larma platser som förut varit mycket kostsamt. Säkerhetssystem Alla sändare

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Full fart med bredband!

Full fart med bredband! Full fart med bredband! Krokomsbostäder satsar på ett av Sveriges bästa fibernät för tv, bredband och telefoni! Framtiden är här! Och med den nya möjligheter. Vi kommunicerar med varandra som aldrig förr,

Läs mer

Ett hål i väggen. och sen då? Författare: Jan Andersson. Hemteknikgruppen: Hemteknik@fibernat.se. Version: 1.0

Ett hål i väggen. och sen då? Författare: Jan Andersson. Hemteknikgruppen: Hemteknik@fibernat.se. Version: 1.0 Ett hål i väggen och sen då? Författare: Sida: 1 Sida: 2 Sida: 3 Sida: 4 Sida: 5 Sida: 6 Sida: 7 Sida: 8 Sida: 9 Sida: 10 Sida: 11 Trådlöst? Författare: Sida: 12 Hjälp? Författare: Sida: 13 Ett hål i väggen

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Bill Johansson ElTel - Entreprenör UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun. UppCom

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

Vad är PacketFront. Regional Samtrafik Behövs det? Hur skapar man det? Presentation. Svenskt företag, bildat 2001

Vad är PacketFront. Regional Samtrafik Behövs det? Hur skapar man det? Presentation. Svenskt företag, bildat 2001 Presentation Fredrik Nyman PacketFront Vad är PacketFront Svenskt företag, bildat 2001 Bakgrund: Bredbandsbolaget, Cisco, (Tele2/Netcom) Accessroutrar och hemma-switchar för bredbandsnät Prisbelönt provisionerings

Läs mer

Tunstalls erbjudande. Vi ger dig plattformen för den moderna vården och. omsorgen.

Tunstalls erbjudande. Vi ger dig plattformen för den moderna vården och. omsorgen. Tunstalls erbjudande Vi ger dig plattformen för den moderna vården och omsorgen! Med Tunstall som din samarbetspartner får du en stark leverantör som erbjuder marknadens mest kompletta helhetslösning för

Läs mer

e-hemtjänst och Välfärdsbredband - ett sätt att skapa välfärd

e-hemtjänst och Välfärdsbredband - ett sätt att skapa välfärd e-hemtjänst och Välfärdsbredband - ett sätt att skapa välfärd Kommunens uppdrag Övrigt 25 % Äldre och funktions hindrade 30 % 45 % Skola & Utbildning 2500 personer har hemtjänst 1750 personer bor i särskilt

Läs mer

Smart styrning av golvvärme och radiatorer

Smart styrning av golvvärme och radiatorer Smart styrning av golvvärme och radiatorer Värmestyrning via mobil, surfplatta eller dator. FLOORÉ SMART VÄRMESTYRNING 1 Smart värmestyrning med energibesparing Styr både radiatorer och golvvärme it600

Läs mer

Telia HomeCare. Uppkopplad omsorg hemma. Hur skapar vi välfärdsteknologitjänster som är långsiktiga och som sätter individens behov i centrum?

Telia HomeCare. Uppkopplad omsorg hemma. Hur skapar vi välfärdsteknologitjänster som är långsiktiga och som sätter individens behov i centrum? Telia HomeCare Uppkopplad omsorg hemma Hur skapar vi välfärdsteknologitjänster som är långsiktiga och som sätter individens behov i centrum? 2015-08-26 Nattillsyn- Kamera- Continua- Standards Behov och

Läs mer

FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET

FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET C4 Energi Fibernät C4 Energi leverar fiberkabel till de som vill ha ett snabbt, framtidssäkrat och öppet nät. Nätet växer kontinuerligt och allt fler ges

Läs mer

Fastighetsautomation med KNX - den energieffektiva lösningen

Fastighetsautomation med KNX - den energieffektiva lösningen Fastighetsautomation med KNX - den energieffektiva lösningen Marie Holmberg, Schneider Electric Mats Karlberg, ABB Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Energiutmaningen Byggnader och industri

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät 8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät Vårt ansvar en fungerande vardag för dig Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Karlskrona kommun. Via en och samma anslutning kan du välja mellan

Läs mer

Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning

Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning SvK4005, v3.3, 2012-08-09 VÅR BETECKNING TR09-06 DATUM 2007-04-04 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning Inledning Under senare år har elbranschen

Läs mer

SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN FRAMTIDENS KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FAS II: FRAMTIDENS ÖPPNA NÄT

SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN FRAMTIDENS KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FAS II: FRAMTIDENS ÖPPNA NÄT FAS II: FRAMTIDENS ÖPPNA NÄT FAS II: FRAMTIDENS ÖPPNA NÄT 2(10) Följande personer har bidragit till rapporten. Claus Popp Larsen (författare), Acreo Örjan Mattsson, Acreo Bruce Horowitz, TeliaSonera FAS

Läs mer

Skydda ditt hem med Yale Easy Fit Alarm

Skydda ditt hem med Yale Easy Fit Alarm Easy Fit Alarms Skydda ditt hem med Yale Easy Fit Alarm An ASSA ABLOY Group brand Smartphone Alarm Flexibelt hemlarm, lätt att använda via en app i din smarta mobil Oavsett var du befinner dig måste du

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA 2015-03-27 VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA Hur kommer jag igång med HSB Bolina? Svar: Koppla in datorn i bredbandsuttaget i väggen och gå till www.bredbandswebben.se. Väl där så kan du se alla

Läs mer

YGGIO. Unleashing the power of open property

YGGIO. Unleashing the power of open property YGGIO Unleashing the power of open property Sensative AB Bildades 2013 3 grundare VD Mats Pettersson fd VP Sony Mobile CTO Anders Hedberg Entreprenör, VD Sensefarm & Videocent Sälj/Marknad Fredrik Westman

Läs mer

Trygghetstelefon 62 IP, analogt eller GSM Trygghetstelefon 62 passar dina behov

Trygghetstelefon 62 IP, analogt eller GSM Trygghetstelefon 62 passar dina behov Trygghetstelefon 62 IP, analogt eller GSM Trygghetstelefon 62 passar dina behov 2 Förbättrad säkerhet för oberoende boende hemma Vi har utvecklat vårt trygghetslarm för människor som vill leva ett självständigt

Läs mer

Applikationer med LexCom Home

Applikationer med LexCom Home Applikationer med LexCom Home Egen antenn och ADSL med IP TV TV mottagning IP TV på huvud TV plats Boxer på övriga TV Telefoni Rikstelefon ADSL Datamodul TVmodul Telemodul Set Top Box för IP TV Boxer ADSL

Läs mer

Välkommen till det uppkopplade smarta hemmet.

Välkommen till det uppkopplade smarta hemmet. Välkommen till det uppkopplade smarta hemmet. Smarta tjänster för hemmet och familjen. Tänk om det fanns ett hemlarm som kunde stänga av kaffebryggaren eller tala om för dig när barnen kommer hem från

Läs mer

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14 Inledning Att bygga ett nytt trådbundet telekommunikationsnät i Ornö socken är en samhällspåverkande aktivitet. Det kommer att påverka samhället hur man än gör. Man måste även ta i och besluta i många

Läs mer

Basboxmiljön- ett svenskt initiativ för en öppen bredbands TV

Basboxmiljön- ett svenskt initiativ för en öppen bredbands TV Basboxmiljön- ett svenskt initiativ för en öppen bredbands TV Örjan Mattsson, Acreo Orjan.mattsson@acreo.se 2006-12-04 Bredband seminarium # 1 A part of Swedish ICT Research AB Acreo Institut för tillämpad

Läs mer

Unna dig ett varmt välkomnande! Fjärrstyr ditt fritidshus med DEFA Home

Unna dig ett varmt välkomnande! Fjärrstyr ditt fritidshus med DEFA Home Unna dig ett varmt välkomnande! Fjärrstyr ditt fritidshus med DEFA Home DEFA Home är ett komplett system för att fjärrstyra värme och hemlarm i ditt fritidshus. Enkelt, pålitligt, bekvämt! Smart styrning

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN DETTA ÄR KRAFTRINGEN Detta är Kraftringen Kraftringen är en kompetent, heltäckande partner inom energi och miljöområdet och besitter spetskompetens inom värme, kyla, värmepumpar, bredband/fiber, kraft,

Läs mer

Telia Healthcare. - effektivare sjukvård på patienternas villkor

Telia Healthcare. - effektivare sjukvård på patienternas villkor Telia Healthcare - effektivare sjukvård på patienternas villkor Telia Healthcare Telia Healthcare - effektivare sjukvård på patienternas villkor Sjukvården är inne i ett skede av stora förändringar. Den

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer