DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012"

Transkript

1

2

3 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har fortsatt under början av Flera av länderna har problem som kommer att kräva ytterligare åtstramningar den närmaste tiden och som leder till svag ekonomisk tillväxt. Greklands framtid har i allra högsta grad blivit påtagligt efter valet i början av maj och där det nu blir ett nyval i juni. Fler och fler signaler kommer om risken att landet måsta lämna eurosamarbetet. Frågan vad som händer med hela samarbetet om detta inträffar. Enligt SKL finns det dock ett antal faktorer som pekar på att botten är nådd och att läget håller på att stabiliseras. USA:s ekonomi utvecklas mer positivt än förväntat. Kina och Indien utvecklas fortfarande mycket starkt mätt med europeiska mått. Någon kraftfull återhämtning är dock inte att vänta. Svensk ekonomi i stort oförändrad De svenska statsfinanserna är fortsatt goda. Sverige drabbades dock under hösten och vintern 2011/12 av en ekonomisk avmattning. Denna har fortsatt under början av De svenska industriföretagen indikerar dock nu en mer positiv bild över den närmaste framtiden. BNP-tillväxten bedöms för 2012 stanna på blygsamma 0,6 %, vilket kan jämföras med 6,1 % 2010 och 3,9 % De svenska hushållen kommer i stor utsträckning att bidra till den ekonomiska utvecklingen under året. Sysselsättningen bedöms bli oförändrad under året. Den ekonomiska tillväxten är dock inte så stor att någon påtagligt ökad sysselsättning kan ses. Trots att den totala sysselsättningen ligger ungefär oförändrat, räknar SKL med att de sysselsatta som finansieras av kommuner och landsting kommer att öka som en följd av ökade behov och verksamhetsvolym inom framför allt förskola, grundskola, äldreomsorg och sjukvård. SKL bedömer även att årets lönekostnader på den svenska arbetsmarknaden kommer att öka med 3,2 % i år baserat på hittills ingångna avtal plus löneglidning. Kommunernas ekonomi räddas eventuellt av engångspengar Den kommunala ekonomin har varit stark under flera år, bl. a. beroende på god konjunktur, statliga konjunkturinsatser mm. Allt fler kommuner har dock fått svårigheter att få balans i ekonomin. Exempelvis hade dubbelt så många kommuner underskott 2011 jämfört med Allt färre kommuner har 2 % av skatter och bidrag i överskott, vilket brukar räknas som gränsen för god ekonomisk hushållning. Utsikterna för 2012 har skruvats ned rejält. Eventuellt kan engångsåterbetalning från AFA Försäkring medföra att året ändå kommer att sluta med ett bättre resultat än vad som prognostiseras för den egna verksamheten. AFA Försäkring 1 kommer i juni att fatta beslut om en sannolik återbetalning för 2008 och ev. även Totalt handlar det om 5 mdr per år för kommuner och landsting, totalt alltså 10 mdr. För Uddevallas del handlar det om 57 mkr. Kommunernas investeringar kommer att öka kraftigt de kommande åren. Från att ha varit relativt oförändrade under några år ser de ut att öka med 11 % Det som ökat mest under 00-talet är investeringar i infrastruktur. Kommunal medfinansiering av statlig infrastruktur blir också allt mer omfattande. Utredningen om förändrad kostnadsutjämning som skulle gälla from 2013 har inte lett fram till någon proposition från regeringen. Om den hade genomförts skulle den ha medfört en försämring för Uddevallas del på ca 7 mkr per år. Finansdepartementets förslag om nya skatteregler för riskkapitalbolag skulle även få långtgående konsekvenser för kommunala internbanker. Enligt uppgift i Dagens Industri är nu förslaget stoppat och det kommer inte att läggas någon proposition i ämnet. Uddevalla, och även alla övriga kommuner med internbanker för hela den kommunala organisationen, kan därmed utgå från att internbankskonceptet kan finnas kvar. Sänkt inflationstakt Inflationstakten, det vill säga förändringen under de senaste tolv månaderna, var 1,3 % i april, vilket är en nedgång från mars då den var 1,5 %. Från mars till april i år steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent. Det är framför boendekostnader, höjda räntor och drivmedel som bidrar till ökningen. Fortsatt låga räntor Riksbanken sänkte sin styrränta, reporäntan, i februari från 1,75 % till 1,5 %. Prognosen för resten av året är att den i stort sett kommer att ligga still. Den korta räntan, Stibor 3 månader, har under perioden januari april sjunkit från ca 2,6 % % till ca 2,2 %. Den 10- åriga statsobligationsräntan ligger i slutet av april på 1,8 %, vilket historiskt är en mycket låg nivå. Nivån är ungefär samma som motsvarande ränta i USA och Tyskland. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Enligt kommunallagen ska de finansiella målen samt mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för en god ekonomisk hushållning stämmas av under löpande år så långt det är möjligt att följa upp dem. För kommunen är utgångspunkten för uppföljningen Vision 2040, kommunfullmäktiges styrkort samt nämndernas styrkort. Den ekonomiska uppföljningen sker i form av avstämning mellan periodiserat utfall resp. periodiserad budget för resp. nämnds olika verksamheter samt totalt för nämnden.

4 Uppföljning sker av de mål i kommunfullmäktiges resp. nämndernas styrkort som ska mätas t.o.m. första tertialet. Därutöver signaleras de mål som idag inte bedöms kunna nås under året. Merparten av målen i kommunfullmäktiges styrkort följs upp i årsredovisningen. Uppdragen i den strategiska planen redovisas i den utsträckning det har hänt något hittills under året. Finansiella mål Kommunen har följande finansiella mål: verksamhetens nettokostnader inkl. finansnetto ska vara högst 98 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning investeringsnivån ska maximalt uppgå till 10 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning soliditeten ska öka egenfinansieringen av investeringarna ska uppgå till minst 65 %, dvs. årets resultat och avskrivningar ska minst motsvara så stor andel av årets investeringar. Målet om nettokostnader (inkl. finansnetto) är ett långsiktigt mål som innebär att kommunens resultat ska uppgå till 2 %, vilket är en allmänt vedertagen nivå för god ekonomisk hushållning. I den strategiska planen har målet för 2012 satts till 98,0 %. Prognosen för helåret är 97,9 % vilket innebär att målet ser ut att kunna nås. Målet om soliditeten för 2012 är enligt den strategiska planen en ökning till 27,1 %. Målet speglar hur mycket av kommunens tillgångar som finansierats utan upplåning. Detta mått påverkas bl. a. av hur tillgångarna förändras över tiden främst investeringsnivån i relation till avskrivningar - och i vilket utsträckning dessa finansieras med överskott (årets resultat). Prognosen ger en soliditet som överstiger målnivån i den strategiska planen även om den minskar jämfört med Målet om investeringsnivå är anpassat till nettokostnadsandelen och soliditetsmålet, dvs. att upprätthålla en balans i ekonomin genom att delar av investeringarna finansieras utan upplåning. Årets prognosticerade investeringsnivå är för hög för att målet ska uppnås. Målet om egenfinansiering av investeringar har satts med hänsyn till fördelningen mellan avgiftsfinansierade resp. skattefinansierade investeringar och andelen egenfinansiering speglar förhållandet. Detta innebär att ingen upplåning ska ske till investeringar i den skattefinansierade verksamheten. Årets beräknade summa av tillförda medel (årets resultat och avskrivningar) är inte tillräcklig i förhållande till den prognosticerade investeringsnivån. Finansiellt mål Mål 2012 Prognos Uppfylls målet Nettokostnader (%) 98,0 97,9 Ja Soliditet (%) 27,1 27,9 Ja Investeringsnivå (%) 10,0 13,0 Nej Egenfinansiering av investeringar (%) 65 51,5 Nej Två av de finansiella målen kommer att uppfyllas utifrån prognosen i denna rapport. INVÅNARANTAL Invånarantalet ökade under första kvartalet med 93 personer till personer. RESULTATANALYS KOMMUNEN Periodens resultat Kommunens resultat per 0430, mkr Periodens resultat på -14 mkr är sämre än genomsnittet för de senaste åren. I resultatet ingår jämförelsestörande poster med 2,0 mkr i form av realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar. Jämfört med tidigare år, är det mer intressant att jämföra resultatnivån exklusive jämförelsestörande poster. et för 2012 är betydligt lägre än 2011 men ligger i nivå med genomsnittet för perioden Periodens resultat ska jämföras med ett budgeterat periodresultat på -36 mkr. Det förbättrade resultatet jämfört med budget är till största delen hänförligt till att reserverade medel för löneökningar inte har förbrukats under första tertialet Exkl jämförelsestörande poster 2

5 Verksamhetens nettokostnader Verksamhetens intäkter ökar med 0,5 % och kostnaderna ökar med 2,8 % jämfört med motsvarande period föregående år. Verksamhetens nettokostnader, exklusive jämförelsestörande poster, ökar med 3,0 % jämfört med föregående år. Nämnderna redovisar sammantaget ett resultat som är 5 mkr bättre än budgeterat, men det är stora avvikelser mellan nämnderna. Socialnämnden redovisar det största underskottet jämfört med budget, -15 mkr. Kostnaderna för äldreomsorgen och särskild handikappomsorg fortsätter att öka och belastar socialnämndens resultat allt hårdare. Barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen redovisar bättre resultat än budgeterat för perioden. Investeringar Investeringsutgifterna uppgår till 95 mkr mot en budgeterad nivå på 145 mkr. Nybyggnation av Rotviksbro äldreboende 23,8 mkr, ny- och ombyggnad av Fasseröds förskola 11,1 mkr och etapp 2 VA Lanesund-Rotviksbro 7,4 mkr är de största enskilda investeringarna under perioden. Av de totala investeringsutgifterna på 95 mkr avser 74 mkr skattefinansierade verksamheter och 21 mkr avgiftsfinansierade verksamheter. De sistnämnda avser i sin helhet vatten och avlopp. KONCERNSTRUKTUR Koncernen består av Uddevalla kommun, Uddevalla Utvecklings AB, Uddevallahem, Ljungskilehem, HSB:s stiftelse Jakobsberg samt Gustafsbergsstiftelsen. Uddevalla Utvecklings AB omfattar i sin tur koncernen Uddevalla Energi AB, koncernen Uddevalla Hamnterminal AB, Uddevalla Omnibus AB, Skärgårdsbåtarna i Uddevalla AB samt Uddevalla Event AB. RESULTATANALYS KONCERNEN Skatter, utjämning och generella statsbidrag Trots oron i Sydeuropas ekonomier väntas skatteintäkterna för 2012 utvecklas med små avvikelser från budget. Ökning av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning är 1 mkr eller 0,17 % högre än budget. Finansnetto och låneskuld Finansnettot uppgår till -0,8 mkr vilket är 3,5 mkr bättre än budget. Den genomsnittliga räntan på de långfristiga lånen uppgår för första tertialet till 3,25 %. Budgeterad räntesats för helåret är 4,35 % Koncernens resultat per 0430, mkr Exkl jämförelsestörande poster Lån från kreditinstitut 0430, mkr Kommun Vidareutlåning et på 20 mkr består av kommunens resultat på -14 mkr, bolagens (UUAB) resultat på 28 mkr och stiftelsernas resultat på 6 mkr. et exkl. jämförelsestörande poster på 16 mkr visar en fortsatt positiv resultatutveckling efter Av bolagen redovisar koncernen Uddevalla Energi AB det största enskilda resultatet på 33 mkr. Av stiftelserna visar Gustafsbergsstiftelsen det största överskottet, 3 mkr. Verksamhetens nettokostnader Intäkterna är oförändrade och kostnaderna ökar med 1,5 % jämfört med motsvarande period föregående år. Kommunens externa låneskuld uppgår till mkr. Den största delen, mkr, är vidareutlånad till koncernföretagen. Kommunen har därmed 225 mkr i egen låneskuld. Vid årsskiftet 2011/12 var skulden 183 mkr. Budgeterad medellåneskuld är mkr. Utfallet har hittills varit lägre pga. lägre investeringsutgifter än budgeterat. Verksamhetens nettokostnader, exklusive jämförelsestörande poster, ökar med 2,6 % jämfört med föregående år. Investeringar Investeringsutgifterna uppgår till 119 mkr att jämföra med budgeterade 214 mkr. Bolagens och stiftelsernas investeringar uppgår till 24 mkr, där merparten avser Uddevalla Energi AB resp. Uddevallahem. 3

6 Koncernen Kommunen RESULTATRÄKNING Belopp i mkr Verksamhetens intäkter 543,3 544,6 256,5 255,1 Verksamhetens kostnader , , , ,1 Avskrivningar -80,9-80,3-34,4-37,1 Jämförelsestörande poster 4,2 1,1 2,0 1,1 Verksamhetens nettokostnader -794,8-777,6-853,4-829,0 Skatteintäkter 659,9 648,7 659,9 648,7 Generella statsbidrag och utjämning 179,9 181,1 179,9 181,1 Andel i intressebolags resultat 0,2-0,2 - - Finansiella intäkter 1,1 0,8 19,3 21,0 Finansiella kostnader -26,5-27,1-20,1-20,9 Minoritetsandel i årets resultat 0,0 0,0 - - Skattekostnader 0,1 0,4 - - Redovisat resultat 19,8 26,2-14,4 0,9 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 6,2 6,4 4,9 5,1 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar 4 219, , , ,0 Maskiner och inventarier 265,6 257,0 99,0 88,4 Pågående arbete 234,7 195,8 171,2 123,9 Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper, andelar och bostadsrätter 13,4 19,1 38,1 43,3 Långfristiga fordringar 9,4-22, , ,7 Summa anläggningstillgångar 4 749, , , ,3 Omsättningstillgångar Exploateringsområden och förråd/lager 100,5 67,6 85,1 54,7 Kortfristiga fordringar 315,9 279,1 221,9 205,3 Kortfristiga placeringar 0,0 0,9 0,0 0,0 Kassa och bank 99,4 130,8 88,9 84,7 Summa omsättningstillgångar 515,9 478,4 395,8 344,7 SUMMA TILLGÅNGAR 5 264, , , ,0 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 1 521, , , ,1 Periodens resultat 19,8 26,2-14,4 0,9 Summa eget kapital 1 541, , , ,0 Avsättningar Avsättningar för pensioner 53,5 44,2 51,3 42,2 Uppskjuten skatteskuld 68,7 61,2 - - Övriga avsättningar 286,6 368,5 267,9 347,2 Summa avsättningar 408,7 473,9 319,3 389,4 Skulder Minoritetsintresse 0,2 0,2 - - Långfristiga skulder 2 515, , , ,0 Kortfristiga skulder 799,6 718,1 664,5 557,6 Summa skulder 3 314, , , ,6 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 5 264, , , ,0 Ställda säkerheter 358,8 16,6 - - Ansvarsförbindelser 1 244, , , ,0 4

7 HELÅRSPROGNOS KOMMUNEN et är budgeterat till 36 mkr. Prognosen visar ett överskott på 53 mkr, vilket innebär en budgetavvikelse på 17 mkr. En avgörande förutsättning för detta resultat är att AFA återbetalar de 57 mkr som räknats med i resultatet. Prognosen är därför tudelad med omfattande verksamhetsunderskott som balanseras av en eventuell engångsintäkt avseende återbetalning från AFAförsäkring. Prognosen innehåller också realisationsvinster-/förluster vid försäljning av anläggningstillgångar, med 4 mkr. et exklusive dessa omfattande jämförelsestörande poster uppgår till -8 mkr. Utifrån denna prognos kommer det lagstadgade balanskravet att klaras. Med avdrag för realisationsvinster-/förluster blir prognosen 49 mkr över balanskravet. Avsättningen som gjorts för utbyggnaden av handelsområdet på Torp ska vid varje uppföljning värderas på nytt. I denna rapport har ingen förändring av avsättningen gjorts. Beräknade avvikelser från budget 2012 (mkr) Nämnder och styrelser Prognos helår Kommunfullmäktige 0,1 Kommunstyrelsen -1,3 Barn och utbildningsnämnden -2,0 Socialnämnden -46,5 Tekniska nämnden -2,5 Kultur och fritidsnämnden 0,0 Miljö och stadsbyggnadsnämnden -0,3 Valnämnden 0,0 Delsumma nämnder och styrelser -52,5 Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag 4,3 Finansiella intäkter -23,3 Finansiella kostnader 32,0 Återbetalning AFA-försäkring 57,4 Övrigt ofördelat -0,7 Delsumma övriga poster 69,7 Budgeterat resultat 35,6 Prognostiserat resultat kommunen 52,8 Prognosen för nämndernas resultat visar ett samlat underskott på -52,5 mkr. Exklusive realisationsvinster-/ förluster på 4,0 mkr, är resultatet ett underskott på -56,5 mkr. Motsvarande resultat i bokslut 2011 var ett underskott på -17,8 mkr. Kommunstyrelsen beräknas redovisa en realisationsförlust på -2,3 mkr avseende mark i hamnområdet vid upphörande av arrendeavtal med Uddevalla Hamnterminal AB. Barn- och utbildningsnämndens underskott är hänförligt till gymnasieskolan. Ett omfattande omställningsarbete pågår för att anpassa organisationen till nuvarande budget och elevantal. Åtgärderna omfattar främst personal, lokaler och driftskostnader för läromedel. Sammantaget kommer kostnadsminskning att motsvara 9 mkr 2012, men trots det beräknas ett underskott på nära -3 mkr. Socialnämnden räknar med ett underskott på -46,5 mkr. Den enskilt största posten avser hemtjänsten med -22 mkr. Varje månad har i genomsnitt 16 fler personer än 2011 fått insatser från hemtjänsten. Ökningen märks även för hemsjukvårdsinsatser där verksamheten beräknas redovisa ett underskott på -8 mkr. Kostnaderna för försörjningsstöd har hittills i år ökat med 5 % och kommer enligt tidigare beslut att delvis täckas av centrala medel med 9 mkr. Resterande underskott på försörjningsstödet, -3,0 mkr, ingår i socialnämndens prognos. Särskilda handikappomsorgen/sfb prognosticerar ett underskott på -17 mkr som framförallt är hänförligt till volymökning för personlig assistans och köp av gruppbostads- och elevhemsplatser. Tekniska nämnden prognosticerar ett underskott på -2,5 mkr avseende VA-verksamheten. Orsaken är att byte av vattenmätare i flerbostadshus och annan fastighet (industri), enligt den nya VA-taxan, försenats. Under 2012 kommer en retroaktiv återbetalning att ske till berörda fastighetsägare. VA-verksamheten redovisade i stort motsvarande överskott föregående år. Gator och parker beräknas ge ett underskott på -10,5 mkr avseende upprustning, underhåll och gaturenhållning i centrala Uddevalla. Intäkter från försäljning av anläggningstillgångar och exploateringsfastigheter beräknas ge 11 mkr. Posten "Övrigt ofördelat" i sammanställningen innehåller vissa kommungemensamma poster. Pris- och lönereserven, varifrån nämnderna får kompensation för löneavtalsförändringar, beräknas ge ett överskott på 7 mkr. Arbetsgivaravgifterna för ungdomar mm beräknas ge ett överskott på 4 mkr. Sänkta arbetsgivaravgifter ger ytterligare överskott på 7 mkr. Ovan nämnda överskott finansierar socialnämndens kompensation för ökade socialbidragskostnader, 9 mkr. Den lägre investeringsnivån, både för 2011 och 2012, ger väsentligt lägre kostnader för internräntor hos nämnderna och därför också 8 mkr lägre centrala intäkter. 5

8 Kommunkoncernens resultatprognos (mkr) Prognos Budget Kommunen 52,8 35,6 Bolag och stiftelser* Uddevalla Utvecklings AB -5,0-5,0 Uddevalla Energi AB 32,6 35,4 Uddevalla Hamnterminal AB 0,0 2,7 Uddevalla Omnibus AB 3,2 2,7 Skärgårdsbåtarna i Uddevalla AB -5,0-5,0 Uddevalla Event AB 0,0 0,0 Koncernjustering finansiell leasing -3,3-3,2 Delsumma bolag 22,5 27,6 Bostadsstiftelsen Uddevallahem -5,0-5,0 HSB s stiftelse Jakobsberg 0,4 0,4 Stiftelsen Ljungskilehem -0,7-0,7 Gustafsbergsstiftelsen 2,7 0,0 Delsumma stiftelser -2,6-5,3 Koncernjustering 0,2 0,2 Kommunkoncernen 72,9 58,1 * före bokslutsdispositioner och skatt Jämförelse prognos budget Koncernen Kommunen Prognos Budget Prognos Budget exkl. jmf. Störande poster Nettoinvesteringar Låneskuld Finansnetto

9 KOMMUNFULLMÄKTIGE Ekonomiskt utfall (mkr) tom april 2011 tom Budget tom Prognos Helåret Kommunfullmäktige 0,1 0,2 0,0 0,1 Kommunens revisorer 0,4 0,3 0,2 0,0 Överförmyndaren 0,3 0,3 0,0 0,0 Vänortskommittén 0,1 0,1 0,1 0,0 RESULTAT 0,9 0,9 0,3 0,1 Överförmyndaren har lägre arvodeskostnader för 2011 års verksamhet, vilket ger utrymme för att öka arvodesnivån som planerat till gode män för 2012 års verksamhet. Helårsprognosen beräknas till ett överskott på 0,1 mkr pga. inställt möte i kommunfullmäktige. Kommunens revisorer har under våren avslutat revisionsåret 2011 samt revisionsplaneringen för Årets fördjupningsgranskningar har påbörjats. En förstudie angående beslutet om konstgräsplan har genomförts och man avvaktar förvaltningsrättens utslag. Överförmyndarens ärendeutveckling var under första tertialet relativt oförändrad med en planerad ökning av främst gode män för ensamkommande barn. Arvodeskostnaden för ensamkommande barn ska i huvudsak täckas av de statsbidrag som kommunen får. Överförmyndaren har ännu inte fått del av de bidragen. Mål i kommunfullmäktiges styrkort som följs upp första tertialet Fler nöjda brukare i kommunala verksamheter och fler nöjda företagare i kommunen Fler brukare och medborgare är nöjda med kommunens bemötande Enhet April 2012 Riktning*/** % *** % *** Sjukfrånvaro % 5,2 5,7 5,8 *** Fler nöjda medarbetare i Index 67(2009) 68 - *** Uddevalla kommun *Pilen visar förändring mellan april 2011 och. **Pilen visar förändring mellan 2011 och ***Pilen visar förändring mellan föregående resultat och En uppföljning av nöjdheten med verksamheten har genomförts inom familjeförskolan med mycket gott resultat. Föräldrarna är till 97 % nöjda med verksamheten. Nöjdheten med bemötandet är 100 %. Sjukfrånvaron hos medarbetarna ökar något. Det är den korta sjukfrånvaron som har ökat. Utvecklingen av sjukfrånvaron följer den allmänna trenden i hela landet. Uppföljningen av medarbetarenkäten som genomfördes 2011 visar att resultatet för kommunen har höjt sig med en enhet sedan föregående mätning 2009, från 67 till 68 av 100 möjliga. Kommunledningskontoret och miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har oförändrat resultat på 69. Miljö- och stadsbyggnad gör bedömningen att kommunens friskvårdsinsatser och kreativitetssystem har bidragit till att resultatet bibehållits. Både tekniska kontoret (68) och kultur- och fritidsförvaltningen har ett försämrat resultat med en enhet sedan föregående mätning. Kultur- och fritidsförvaltningen delar dock förstaplatsen tillsammans med socialtjänsten i undersökningen, båda har 70 i index. Socialtjänstens resultat har stadigt ökat sedan Inom särskilt boende har resultatet ökat från till Barn- och utbildningsförvaltningen har stadigt sänkt sitt resultat sedan mätningen 2007 och har det lägsta resultatet av förvaltningarna, 65. Genom att förvaltningen har ca 40 % av kommunens anställda har den en kraftig resultatpåverkan. Räddningstjänstens resultat har ökat från 52 till 66. 7

10 Mål som bedöms svåra att nå under året Kommentar Nettokostnadsandel inkl. finansnetto i % av skatter och bidrag Soliditeten ska öka Investeringsnivå Egenfinansiering av investeringar Finansiell profil jämfört med Västra Götaland Nettokostnader i relation till Västra Götaland Socialnämnden prognostiserar fortsatt kraftigt underskott som kan medföra ett underskott för kommunen som helhet. Ev. engångsintäkter från AFA Försäkring på 57 mkr påverkar resultatet under förutsättning att beslut tas av AFA:s styrelse i juni. Fortsatt hög investeringsvolym med åtföljande upplåning och därtill upplåning för det fortsatta arbetet på östra Torp medför en sannolik försämring av soliditeten. En ev. resultatförsämring (se målet om nettokostnadsandel) bidrar till en möjlig försämring. Prognosen för investeringarna är lägre än budget, men nivån var för hög från början och därför nås inte målet. Summan av tillförda medel genom avskrivningar och bedömt resultat är inte tillräckliga i förhållande till den budgeterade investeringsnivån för att uppnå en egenfinansiering på minst 65 %. Tveksamt om målet om minst plats 32 kan nås. Avser 2011 års värden. Kan ej bedömas tillförlitligt idag beroende på avsaknaden av jämförelsedata. Tveksamt om Uddevallas nettokostnader kommer att ligga 400 kronor under Västra Götalands genomsnitt. Avser 2011 års värden. Kan ej bedömas tillförlitligt idag beroende på avsaknaden av jämförelsedata KOMMUNSTYRELSEN Ekonomiskt utfall (mkr) tom april 2011 tom Budget tom Prognos helåret Kommunstyrelsen politisk organisation 3,3-0,2-1,1-2,3 Kommundirektören 0,0-0,1 0,0-0,1 Kommunledningskontoret -1,6 0,1-3,7 1,1 Räddningstjänsten -1,0-0,3 0,1 0,0 RESULTAT 0,7-0,5-4,7-1,3 Mål i kommunfullmäktiges styrkort som nämnden ansvarar för och mål i nämndens styrkort som följs upp första tertialet Enhet Riktning */** Anmälda våldsbrott % 9,16 9 2,05 * Premieringar till personal Antal * Sjukfrånvaron bland Uddevalla kommuns medarbetare ska minska Fler nöjda medarbetare i Uddevalla kommun NMI (nöjd medarbetar index) för kommunledningskontoret % 5,19 5,66 5,76 * Index 67(2009) 68 - ** Index 69(2009) 69 - ** NMI (nöjd medarbetar index) för räddningstjänsten Index 52(2009) 66 ** *Pilen visar förändring mellan april 2011 och. **Pilen visar förändring mellan 2009 och Kommunstyrelsen politisk organisation Kommunstyrelsens politiska organisation redovisar ett överskott mot budget på 0,9 mkr. Avvikelsen beror bl.a. på att medel för beredningar och utskott ännu inte ianspråktagits. Helårsprognosen beräknas till ett underskott om -2,3 mkr då realisationsförlust på mark i hamnområdet uppstår vid upphörande av arrendeavtal samt att kommunstyrelsens andel av socialnämndens försörjningsstöd beräknas bli högre än förväntat. 8

11 Kommundirektören Kommundirektören redovisar ett underskott om -0,1 mkr som beräknas bestå året ut. Kommunen tillsatte en projektkoordinator för hela Torputbyggnaden (direkt underställd kommundirektören). Kommunens arbete med att utveckla Torpområdet fortskrider som planerat. Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret redovisar ett överskott mot budget på 3,8 mkr. Det finns idag kända kostnader som uppkommer under tertial två eller tre men som var svåra att periodisera. Avvikelsen beror på att medel för subventionerade anställningar inte kunnat utnyttjas bl.a. p.g.a. att Arbetsförmedlingen inte anvisat deltagare. Kostnaderna för företagshälsovård har hittills varit lägre än budgeterat och kostnaderna för varumärkesarbetet kommer senare. Vidare redovisar IT lägre kostnader för personal p.g.a. sjukfrånvaro. Helårsprognosen beräknas till ett överskott om 1,1 mkr varpå större delen avser lägre kostnader för företagshälsovård och friskvårdscheckar. Investeringarna beräknas för helåret uppgå till 11,2 mkr mot budgeterade 12,6 mkr. De största investeringarna är kommunens nya affärssystem på 4,2 mkr och nytt personal- och lönesystem på 2,7 mkr. Andra investeringar är IT-teknik och fordon. Andelen anmälda våldsbrott var något färre efter första tertialet (2,05) jämfört med föregående år (2,12). Uddevallas hade även färre anmälda våldsbrott jämfört med såväl riket (2,81) som Västra Götaland (2,39). Antal premieringar till kommunens personal uppgick till 15 och minskade jämfört med samma period föregående år (25). Sjukfrånvaron ökade något. Den långa sjukfrånvaron låg kvar på 2,72 % och den korta sjukfrånvaron ökade från 2,96 % till 3,04 %. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att analysera resultatet av medarbetarenkäten och NMI (nöjd medarbetar index). Under första tertialet var 344 personer aktuella hos arbetsmarknadsavdelningen. Av dem hade 138 någon form av subventionerad anställning. 59 personer var anvisade ett arbetsmarknadsprogram som skulle kunna leda till arbete och av dessa gick 16 personer (27 %) vidare till en anställning. Jobbcentrum hade 92 personer inskrivna. Av dem som avslutades (27 st) första tertialet hade 75 % helt eller delvis fått annan försörjning än försörjningsstöd. Arbetet med sommarlovspraktiken påbörjades. I år finns ca 120 praktikplatser disponibla, varav 10 är avsedda för sommarlovsentreprenörerna. Högskolecentrum Bohuslän (HCB) fick EU-projektet Medtech för framtida välfärd beviljat. Projektet sker i samarbete med socialförvaltningen i Uddevalla kommun och kommuner i Östfold och avser utveckling av idéer och produkter inom medicinteknik. På grund av Volvos beslut att upphöra med bilproduktion i Uddevalla bildades en intern arbetsgrupp. En företagarträff anordnades tillsammans med Företagarna Uddevalla på temat "Plan, bygglov och miljöärende" En översyn av kommunens ledarskapsutvecklingsprogram påbörjades och mentorprogrammet implementerades. Förvaltningen arbetade med en översyn av kommunens kvalitetsverktyg, vilka nu är fem i stället för tidigare tio. F.Y. EMBASSY gick in i slutfasen av projektet och målet att utbilda 30 unga ambassadörer uppnåddes. Förvaltningen arbetade med två nya e-tjänster som innebär att bilister kan felrapportera parkeringsautomater och att busskort för skolskjuts kan hanteras via uddevalla.se. Räddningstjänsten Räddningstjänsten har hittills ett negativt resultat. Underskottet beror främst på en högre personalkostnad för deltidstyrkorna än beräknat samt att statsbidraget för krisberedskap ännu inte kommit kommunen till del. Under våren har beslut om handlingsplan avseende lagen om skydd mot olyckor antagits av kommunfullmäktige samt en kommunal risk- och sårbarhetsanalys för krisberedskap genomförts. Räddningstjänsten har genomfört ett omfattande arbete med omvärldsanalyser och kompetensutveckling. Bland annat har studiebesök på andra räddningstjänster genomförts i benchmarkingsyfte samt besök för en insatsledare på en teknik och utbildningsmässan i USA. Kompetensutvecklingen har genomförts i form av påbörjad utbildning av deltidsförmän samt utbildning i modernare släckmetoder som skärsläckarsystem. Implementeringen av de tekniska systemen RAKEL för radiokommunikation samt digital utalarmering har genomförts. Medarbetarenkäten visade ett kraftigt förbättrat resultat mot tidigare mätning. En arbetsgrupp för en moderniserad fordonflotta har genomfört ett projekt som resulterat i en förnyad och mer kostandseffektiv fordonsplan. Fordonsplanen redovisades under planeringsdialogen 2012 Introduktion av en nyanställd brandingenjör har genomförts och innebär att denna typ av kompetens nu finns inom egen verksamhet. Räddningstjänsten har arbetat med interna organisationsfrågor under hela perioden. En ny organisation är framtagen och ska bemannas. Organisationen kommer att tas i drift preliminärt den 1/ Med organisationsutvecklingen följer interna utbildningar avseende ekonomi, bemötandepolicy och ledarskap. 9

12 Uppdragsstatus (Uppdrag från strategisk plan, flerårsplan samt egna uppdrag) Uppdrag Detta har hänt Kommunledningskontoret: Utveckla besöksnäringen i kommunen genom turismsatsningar med fokus på Torp Främlingsfientlighet och diskriminering i alla dess former ska motverkas. Kommunen ska stödja familjer genom förebyggande verksamhet samt erbjuda hjälp vid behov. Förutsättningar för kollektivt resande ska förbättras i hela kommunen. Verka för enkel och rättvis prissättning inom kollektivtrafiken. Kommunstyrelsen får i uppdrag att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden Räddningstjänsten: 3. Säkerställa att samtliga som representerar kommunen bemöter medborgarna med ett serviceinriktat och professionellt förhållningssätt 6. En dörr in principen ska fortsätta att utvecklas. 18. Aktivt verka för tillskapande av senioroch trygghetsboenden Uddevalla kommun skall upphandla entreprenader på ett sätt som underlättar för mindre företag KS 4. Genom kraftfulla förebyggande insatser minska antalet olyckor och öka tillgången till räddningstjänsten i samhället 54. Fler hyresrätter ska byggas, bland annat genom de allmännyttiga bostadsstiftelserna. Såväl billiga som mer exklusiva lägenheter ska produceras, liksom boenden med olika servicenivåer, som exempelvis bostäder speciellt anpassade för ungdomar eller seniorer. Planera och genomföra övningar inom kommunen Politikerna i de tre kommunerna Lysekil, Munkedal och Uddevalla beslutade att se över möjligheten att samverka kring turismfrågan på Torp. F.Y.EMBASSY var initiativtagare till en heldag om anmälningsplikt och civilkurage där polisen, skolan, socialtjänsten samlades och diskuterade agerande och konsekvenser av hedersrelaterade eller andra diskriminerande situationer. Projekt föräldrastöd i samverkan Uddevalla-Fyrbodal avslutades och slutredovisades till kommunstyrelsen. Några av projektets aktiviteter fortsätter i ordinarie verksamhet bl.a. med goda föräldramöten i skolan och föräldrarådgivning. Fr.o.m. årsskiftet infördes närtrafik i Uddevalla, vilket avsevärt förbättrade för boende på landsbygd att resa kollektivt mellan bostad och kommunens tätorter. Kommunen skickade en begäran om utredning av kostnader för enhetstaxa i Uddevalla kommun till Västtrafik och Västra Götalandsregionen. Kommunens önskemål tillgodosågs dock inte med hänvisning till arbetet med en ny gemensam pris- och sortimentsstrategi inom Västra Götaland. Arbetsmarknadsavdelningen fick under första tertialen i uppdrag av kommunfullmäktige att genomföra utbildningsinsatser för ungdomar inom områdena handel/service och fordon/transport. Dessa näringar är växande i Uddevalla och en bra ingång på arbetsmarknaden för unga. Uppdraget pågår genom diskussioner och projekt inom ramen för organisationsutvecklingen Räddningstjänsten medverkar i det kommungemensamma projektet en dörr in. Räddningstjänsten medverkar i byggprocessen avseende brandskydd Räddningstjänsten har få möjligheter att uppnå målet då antalet företag som levererar brandutrustning är begränsat. Ny handlingsplan för Räddningstjänst samt risk och sårbarhetsanalys avseende krisberedskap har tagits fram. Planering för uppgradering av räddningsutrustning har planerats och genomförs. Räddningstjänsten medverkar i byggprocesser Övningsplan har tagits fram och diskuterats i KD ledningsgrupp. Planering pågår inför höstens övningsomgång. Kommunstyrelsens rapportering av mål som bedöms svåra att nå under året redovisas under Kommunfullmäktige. 10

13 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Ekonomiskt utfall (mkr) tom april 2011 tom Budget tom Prognos helåret Förskola -2,9-5,6-4,7 0,0 Grundskola/skolbarnomsorg -8,3-11,4-14,4 0,0 Särskola -3,6-1,6-2,4-0,5 Gymnasieskola -14,6-10,9-11,2-2,9 Vuxenutbildning -1,2-1,4-2,0 0,0 Gemensam verksamhet 5,2 1,0-0,3 1,4 RESULTAT -25,4-29,9-35,0-2,0 Mål i kommunfullmäktiges styrkort som nämnden ansvarar för och mål i nämndens styrkort som följs upp första tertialet Enhet Riktning */** Fler nöjda medarbetare i Uddevalla kommun NMI 66 (2009) 65 * Pilen visar förändring mellan april 2011 och. ** Pilen visar förändring mellan 2011 och Förskola Förskoleverksamheten uppvisar en negativ avvikelse mot budget för perioden. Prognosen för året ligger på ett nollresultat. Antalet barn inom kommunal och fristående verksamhet stämmer relativt bra mot budgeterat. Däremot har utbetalningar för vårdnadsbidrag ökat jämfört med budget. Statsbidrag för asylsökande och momsintäkter för fristående verksamhet är högre än budget. Det finns en osäkerhet om vi får in de barnomsorgsintäkter som vi budgeterat. Prognosen för de kommunala förskolorna ligger för närvarande på ett beräknat nollresultat. Under våren har vi öppnat en tillfällig förskoleavdelning som genererat en högre lokalkostnad än budgeterat och en tillfällig grupp pedagogisk omsorg som startade under april. Grundskola/skolbarnomsorg Förskoleklass, grundskola och skolbarnsomsorg uppvisar en positiv avvikelse mot budget. Prognosen för året ligger på ett beräknat nollresultat. Antalet barn och elever inom fritidsverksamhet och skola, är högre än budgeterat. Det medför att andelen elevpengar som går ut är större än budgeterat och kommer att ge ett underskott för året. Denna post vägs dock upp av att barnomsorgsavgifter (fritids), skolmåltider och central administration visar på ett positivt årsresultat. Särskola Prognos för 2012 är -0,5 mkr som beskriver en mindre obalans där orsakerna främst finns inom kostnader för köp av verksamhet och skolskjutsar samt inom interkommunala intäkter. Åtgärder med anledning av Skolinspektionens kritik av mottagandebesluten genererar fortsatt vissa tillfälliga kostnader i verksamheten. Relativt stora kostnadsanpassningar har trots det gjorts inom gymnasiesärskolan under det senaste året. Gymnasieskola Uddevalla Gymnasieskola genomför nu ytterligare omfattande omställningsarbeten för att anpassa organisationen till nuvarande budget och elevantal. Sammantaget kommer kostnadsminskningen att motsvara 9,2 mkr Omställningsåtgärder omfattar främst personal, lokaler och driftskostnader för läromedel. Sökbilden till Uddevalla Gymnasieskola ser nu ut att stabiliseras. I nuläget har vi fler sökande elever till åk 1 i höst än föregående höst. En mer normal elevminskning utifrån mindre ungdomskullar i gymnasieålder kan nu planeras för kommande år Från och med hösten 2013 är gymnasiereformen genomförd fullt ut i samtliga årskurser. Genomförandet har ställt krav på resurser för kompetensutveckling och förnyelse av läromedel. Vuxenutbildning Vuxenutbildningen beräknas klara budget. Förutom beräknade statsbidrag inom yrkesvux och lärlingsutbildningar har statsbidrag inom fordons-sektorn tillkommit. SAAB:s konkurs medför extra statsbidrag med 5 mkr. Statsbidragen gynnar främst män som tidigare missgynnats av att mycket få yrkesutbildningar anordnats beroende på höga utbildningskostnader. 11

14 Årets investeringsmedel kommer att användas. Gemensam verksamhet Den gemensamma verksamheten väntas klara budget. Prognosen pekar på ett mindre överskott. Kostverksamheten har ett mindre underskott hittills men mindre än tidigare år. Prognosen är att verksamheten klarar budget. Tidigare år har viss ekonomisk buffert funnits centralt, men någon sådan finns inte i år. Därför är uppföljningen av verksamheternas prognoser mycket viktig. Inga mål för 2012 följs upp första tertialet. Däremot följs resultaten av medarbetarundersökningen 2011 upp. Mätningen gjordes 2011 och resultaten har kommit under våren. Verksamheterna arbetar just nu med att analysera resultaten och att ta fram handlingsplaner. Uppdragsstatus (Uppdrag från strategisk plan, flerårsplan samt egna uppdrag) Uppdrag Detta har hänt 38. Verksamheterna ska arbeta med att öppet jämföra verksamhetsresultat och göra dessa tillgängliga på webben. Barn- och utbildningsnämnden ska se över sina lärprocesser så att elevernas måluppfyllnad förbättras. 12. Aktivt arbeta för förbättrad integration med särskilt fokus på bra språkundervisning, samhällsinformation och allas möjlighet att få arbete. Uppföljning av nationella prov i åk 3, 6 och 9 för att fler elever ska lyckas i skolan. 19. Det tvärsektoriella folkhälsoarbetet ska prioriteras, med fokus på goda uppväxtvillkor, hälsosamma levnadsvanor samt trygghet och förebyggande av skador. 40. Förskolans pedagogiska kvalitet ska förbättras. 11. Kommunen ska stödja familjer genom förebyggande verksamhet samt erbjuda hjälp vid behov. Arbete pågår för att publicera jämförelsetal för grundskolorna på Planering pågår för att sätta modulen i drift inför skolvalet hösten Grundskolan - Skriftliga omdömen i Unikum ska vara implementerat from höstterminen Riktad satsning på IKT i årets investeringsmedel per skola. Alla skolor ska ha en framtidsplan där man bl a ska förhålla sig till begreppet "skola på vetenskaplig grund" from höstterminen Gymnasieskolan - Inför läsåret 2011/2012 har en ny elevhälsoplan tagits fram och inom varje rektorsområde har en organisation skapats så att den kan efterlevas. Den nya skollagen utgår ifrån att elevernas måluppfyllelse ska öka. Elevhälsoplanen syftar till att stödja rektor och personal i denna strävan. Vuxenutbildningen -Inom vuxenutbildningen satsas det på studieteknik för ökad måluppfyllelse. Analys av resultat och måluppfyllnad sker efter läsårets slut. SFI-elevernas studieresultat för 2010 och 2011 har kartlagts. Slutsatsen är att måluppfyllelsen bör kunna öka genom att öka individualiseringen. En snabbväg har bildats där såväl vi som utbildningsanordnare som de studerande ökar våra insatser. Vuxenutbildningen - Inom utbildningarna satsas på utbildningar med yrkessvenska. Planerade möten med samarbete med andra kommuner, Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs och Lysekil i syfte att söka medel för sfi med yrkesspår. SO genomförs inom sfi. Gemensamma rektorsdagar/workshop i uppföljning av skolans resultat fortsätter vid två tillfällen per termin där rektor sedan fortsätter på hemmaplan. Insamlingen av statistik effektiviseras och läggs på rektorsportalen. Genomlysning av hur skolornas läxläsningsstöd ser ut är gjord. Förskola - Vi har sedan januari 2012 en förskolechef med i kommunens Väst- Bus-grupp, som regelbundet återkopplar till förskolechefsgruppen. Vuxenutbildningen -Hälsosamma levnadsvanor diskuteras i miljögruppen och ARL ges fortlöpande Vi arbetar med att förbättra förskolans pedagogiska kvalitet på flera sätt. Den gemensamma utvecklings-och implementeringsprocessen kring ny skollag och reviderad läroplan kallar vi EKO-processen. I EKO-processen får varje förskolas utsedda EKO-representanter samt förskolechefer och specialpedagoger handledning genom Göteborgs universitet. Fokus för vårens arbete är att systematiskt kvalitetsarbete (gemensamma dokument) samt samspelet mellan vuxna och barn. Varje förskola arbetar också med lokala utvecklingsarbeten, som t.ex. aktionsforskning och pedagogisk dokumentation. Förskolan - Vi ska enligt vår läroplan visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer. Detta ligger till grund i det dagliga arbetet. I förskolan träffar vi föräldrarna varje dag och bygger på det sättet upp ett förtroende som göra att vi vid till exempel utvecklingsamtal kan samtala om svårigheter i föräldrarollen och vara ett stöd för föräldrar. På flera förskolor erbjuds föreläsningar bland annat av BVC. Vi har också möjlighet att hänvisa föräldrar till våra specialpedagoger och psykolog i olika dilemman. 12

15 Skapa möjligheter för delaktighet och påverkan på lika villkor, genom att information och kommunikation görs tillgänglig för alla kommuninvånare. Alla nämnder: Alla verksamheter ska sätta fokus på kundnöjdhet och ges i uppdrag att genomföra kund/brukarundersökningar minst vartannat år. 10. Kommunen skall utveckla formerna för att ge medborgarna större möjligheter till påverkan och inflytande. 3. Säkerställa att samtliga som representerar kommunen bemöter medborgarna med ett serviceinriktat och professionellt förhållningssätt. 13. Främlingsfientlighet och diskriminering i alla dess former ska motverkas. 25. Vi vill inrätta fler profiler, som exempel miljöprofil, på fler grundskolor. 26. Göra en översyn av skolskjutsreglerna i syfte att underlätta elevernas val av skola. Barn- och utbildningsnämnden ska utifrån ett "socialt investeringsperspektiv" utveckla samarbetet med socialnämnden samt andra samarbetspartners i syfte att förbättra förutsättningarna för barn med särskilda behov Förskolan - Alla enheter har sedan ett år någon form av föräldraråd eller annan möjlighet till delaktighet på sin förskola eller pedagogisk omsorg. Vi har startat en facebooksida där vi informerar om sådant som händer i verksamheten. Grundskolan - Det finns råd och föreskrifter för hur vi bygger upp våra webbsidor på uddevalla.se så att de ska vara tillgängliga, bland annat från Svenska språknämnden. Dessa regler gäller bland annat hur sidor och texter utformas, hur stora filer man bör ladda upp samt att det ska finnas länk- och bildbeskrivningar till länkar och bilder på webbsidan. Nuvarande layout på uddevalla.se, där grundskolornas information ligger, uppfyller nationella krav för tillgänglighet vilket gör det lättare för funktionshindrade att ta del av kommuninformationen med hjälp av talsyntes. Det finns också en översättningstjänst inbyggd i webbplatsen. Kommunens webbverktyg SiteVision har en inbyggd kvalitetskontroll som signalerar om webbsidan inte uppfyller en viss del av reglerna för tillgänglighet. Vuxenutbildningen - Information om utbildningar görs på hemsidan, annonser, artiklar och besök på olika platser. Genom kommunens klagomålshantering kan kritik framföras. Inom samtliga kurser görs utvärderingar. Uddevalla eftersträvar ett regionalt samarbete kring brukarundersökningar inom Bou:s verksamhetsområden. I avvaktan på det genomför förvaltningen egna undersökningar under Gymnasiet och vuxenutbildningen under våren, förskolan och grundskolan under hösten. Tidplanen är förskjuten pga. att de görs i egen regi. Förskola - Alla förskolor och pedagogisk omsorg har nu föräldraråd eller föräldrasamverkan i någon form. Grundskola - Skolorna utvecklar föräldraråden så att det fler föräldrar ska vilja delta, genom att pröva sig fram i formen för mötet. Vuxenutbildning - Genom ris och ros. Branschernas delaktighet och samverkan. Kontakter kontinuerligt. Vuxenutbildningens del i Uddevalla näringslivsakademi. Kommunens värdegrund och bemötandepolicy diskuteras löpande på verksamheternas arbetsplatsträffar och i andra möten. I vissa fall förtydligas dessa med egna policys eller regler. Förskolan - Med stöd av likabehandlingsplanen och våra styrdokument lyfter vi varje barns unika personlighet och styrkor. På förskolan arbetar vi medvetet med att flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar att lyckas i livet och att varje barn ska tro på sig själv och kunna uppfylla sina drömmar. Grundskolan - Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är ett av skolans grunduppdrag. Utifrån arbetet med likabehandlingsplanerna och den löpande uppföljningen av eleverna pågår arbetet kontinuerligt. Gymnasieskolan - Planer för likabehandling och mot kränkande behandling är levande i de olika gymnasiehusen. På Agneberg vistas många vuxna i allmänna utrymmen och i caféet, vilket bidrar till en lugn och trygg milja med god stämning. Vuxenutbildning - Arbetet pågår kontinuerligt och systematiskt. Inga händelser har inträffat under vintern/våren som visat på främlingsfientlighet eller diskriminering. Nolltolerans gäller. Diskussioner pågår men inget konkret är bestämt ännu. Barn och utbildningsnämnden har beslutat att slopa upptagningsområden för åk 7-9 i grundskolan, vilket betyder att anvisning av skola sker först efter det att elever och vårdnadshavare uttryckt önskemål om skola. Hänsyn tas till närhetsprincipen i skollagen. Detta har medfört större möjlighet att få skolskjuts och att skolskjutsreglerna har måst skrivas om för denna åldersgrupp. Gemensamma diskussioner har startat med "de mjuka nämndernas presidier 13

16 43. Genomföra ett program för vidareutbildning av rektorer samt andra chefer inom skolans område i syfte att förbättra deras förutsättningar att vara goda chefer. 57. Resurser ska avsättas för att ge elever hjälp med läxläsningen. Nya rektorer måste gå den statliga rektorsutbildningen. Rektorer som gått den gamla rektorsutbildningen för länge sedan erbjuds delta i Rektorslyftet. Förvaltningen satsar på utbildning i systemteori. Rektorerna deltar också i kommunens ledarutvecklingsprogram och utbildningar. Alla grundskolor erbjuder läxhjälp (en särskild redovisning ges till BUN i maj). I gymnasieskolan kombineras läxhjälp ofta med olika former av öppen stödverksamhet dit elever kan gå för att få stöd i specifika ämnen. Där kan de också få hjälp med läxor. Läxhjälp är något som erbjuds, dvs. det är upp till eleven att utnyttja den. 47. Jämtegrerade budgetar, verksamhetsplaner och årsredovisningar ska successivt införas. 65. Lärartätheten i skolan ska öka till i nivå med andra svenska kommuner av motsvarande storlek Barn- och utbildningsnämnden ska samverka med kommunstyrelsen i syfte att med bibehållen kvalitet och volym minska kostnaderna inom verksamheter för vuxnas lärande med sammanlagt 1,0 mkr, fördelat med hälften på vardera nämnden. 58. Utveckla utbildning inom entreprenörskap och den maritima sektorn Bou har anställt en processledare för förvaltningens arbete i projektet Hållbar jämställdhet. Hon kommer att arbeta 50 % under läsåret 2012/2013. Finansiering via SKL. Förskolan har fortfarande en något lägre personaltäthet än riksgenomsnittet. Grundskolans lärartäthet ligger på snittet och gymnasieskolan har högre lärartäthet än snittet beroende på försenade anpassningsåtgärder till minskat elevantal. Samverkan sker på politisk nivå. Åtgärder sker inom vuxenutbildningen genom minskad administration men försvåras av expansionen inom yrkesvux - utbildningarna. Grundskola - Ung berättare pågår. Med hjälp av projektledaren för entreprenörskap planeras aktiviteter med fokus på entreprenörskap för rektorer och lärare. Alla skolor jobbar efter de statliga styrdokumenten. Vuxenutbildning - Utbildning av entreprenör och företagande har genomförts och en utbildning pågår nu tillsammans med Färgelanda. Minska koldioxidutsläppen med totalt 170 kg/inv (3,4%) varav 100 kg/inv (2 %) gäller transporter. Gymnasieskolan - För att kunna nå målen skulle Fordon -och transportprogrammet behöva riktade medel för bränsle och bränslesnåla fordon. Vi kommer att använda diesel i yttre trafik men med riktade medel skulle vi kunna fortsätta använda ECOPAR som ger en markant mindre miljöbelastning och också en bättre arbetsmiljö. SOCIALNÄMNDEN Ekonomiskt utfall (mkr) tom april 2011 tom Budget tom Prognos helåret Individ- och familjeomsorg -4,1-3,4-0,9-0,7 Särskilda handikappomsorger/sfb -1,5-4,4-1,2-17,3 Äldre- och handikappomsorg -2,4-12,2-3,3-34,0 Gemensam verksamhet -1,2-0,9-0,3 5,5 RESULTAT -9,2-20,9-5,7-46,5 Mål i kommunfullmäktiges styrkort som nämnden ansvarar för och mål i nämndens styrkort som följs upp första tertialet Enhet Riktning */** Tillgänglighet D - kötid till äldreboende Antal dagar 15,5 31,5 13,5 / Fler nöjda medarbetare i Uddevalla kommun % 69(2009) 70 *Pilen visar förändring mellan april 2011 och. **Pilen visar förändring mellan 2011 och Individ- och familjeomsorg Kostnaden för försörjningsstöd har för perioden ökat med knappt 5 % jämfört med föregående år. Efter den utökning av ramen som gjorts och att kommunstyrelsen 14 täcker en del av underskottet bedöms kostnaderna vid årets slut bli 3,1 mkr mer än budget. Prognosen bygger på att kostnaderna under resten av året kommer att ligga 4 % högre än föregående år. Missbruksverksam-

17 heten kan bedrivas inom budgeterad ram. Barn- och ungdomsvård och övrig verksamhet prognostiserar ett överskott med 2,2 mkr. Edingens HVB, som startade i december 2011, är i full gång och fullbelagt. Antal flyktingungdomar som kommer och får uppehålltillstånd i Sverige fortsätter att öka så trycket på kommunera blir också högre. Migrationsverket vill att kommunen ökar mottagandet och helst startar ett boende till. Dialog förs med Länsstyrelsen och Migrationsverket. Samordnaren för Kriscentrum har börjat sin anställning. Ökningen av försörjningsstöd fortsätter, men kurvan ser ut att ha planat ut under april. Det gemensamma arbetet med skolan och Kompassen runt unga personer med missbruksproblem har återupptagits igen. En ny satsning på hemmaplanslösningar har gjorts. Uddevalla har köpt in sig i Gryning vårds s.k. MST-team. MST är en form av intensiv familjebehandling som i vissa fall är ett alternativ eller komplement till institutionsvård. Verksamheten ska pågå på prov under ca två år. Familjeförskolan har genomfört en Nöjd Kundundersökning som riktat sig till föräldrar i behov av extra stöd i sin föräldraroll med ett mycket gott resultat. Arbetet för att förhindra alkohol och droganvändning fortskrider enligt handlingsplanen. Ett förslag på lagändring så att provköp av tobak och folköl åter blir tillåtet är på remiss. Socialtjänsten är remissinstans och kommer att ställa sig positiv till förslaget. Socialtjänsten har beslutat att åter vara med i Länsstyrelsens kampanj för att störa langning i samband med skolavslutningen. Lokal handlingsplan för familjecentralens arbete 2012 är framtagen och godkänd av styrgruppen Särskilda handikappomsorger/sfb Under denna rubrik finns flera verksamheter som visar underskott. Störst underskott återfinns inom personlig assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken). Kommunen erhåller en fast ersättning per timma beviljad insats från Försäkringskassan men betalar därefter till Försäkringskassan en fast avgift för varje ärende. Denna avgift ska motsvara vad insatserna kostar för 20 timmars hjälp per vecka och ärende. Antalet ärenden är idag 14 fler än för ett år sedan vilket gör att enbart kostnaden till Försäkringskassan ökat med 3,9 mkr per år. I 2011 års bokslut var underskottet 6,7 mkr. Ingen utökning av budgetanslaget har gjorts 2012 och årets underskott bedöms bli 5,7 mkr. Gruppbostäderna bedöms visa ett underskott med 4,9 mkr. Till största delen beror det på kostnader för köp av platser från andra anordnare och köp av elevhemsplatser för ungdomar som går på särskolegymnasiet på annan ort. I bokslutet 2011 var underskottet 3,4 mkr. Budgeten förstärktes med 0,5 mkr. Daglig verksamhet 15 överskrider sin budget med 1,1 mkr. Verksamheten ska enligt budget minska kostnaderna med 1,5 mkr. Men bedömer inte att det kan genomföras fullt ut under året. Under första tertialet har planering och projekteringsarbete avseende om- och nybyggnation av gruppbostäder fortsatt. En ny gruppbostad på Mandolinvägen med sex lägenheter har färdigställts och sex personer har flyttat in. Servicebostaden på Kämpegatan med 10 lägenheter är klar för inflyttning under maj månad. Arbetet med ombyggnad till en gruppbostad på Skogslyckan har påbörjats och planerna för en gruppbostad med åtta lägenheter på Äsperöd håller på att ta form. De båda sistnämnda objekten är aktuella för redan befintliga gruppbostäder varför dessa egentligen inte innebär ett nytillskott av bostäder för LSS målgrupp. Smaragdvägens barn- och ungdomsboende har akut blivit i behov av ombyggnad varför verksamheten tillfälligt erbjudits lokal på Myråsvägen. Inom socialpsykiatrin pågår planeringen inför den sedan tidigare fastställda organisationsförändringen där verksamheten innan årsskiftet ska överföras till sociala avdelningen. En ansökan har gjorts till socialstyrelsen angående medel för att utveckla formerna för sysselsättning. För verksamheten som bedrivs på Bokcafét på Skogslyckan fortsätter aktuell planering inför nya lokaler i samma område som tidigare. Planeringsarbetet inför utbyggnad av fyra lägenheter på Banjovägens gruppboende är slutförd och tillbyggnaden beräknas komma igång inom kort. Inom ramen för boendestödsverksamheten har genomförts ett projekt gällande stöd till familjer med minderåriga barn. Kontakterna med FUB har blivit tätare och regelbundna möten kring samverkansfrågor har fastställts. Enhetscheferna genomför under våren en utbildning i jämställdhetsfrågor. Detta är en väg för att öka kunskap och reflektion som ytterst syftar till likvärdig verksamhet, service och bemötande. Alla enhetschefer har genomfört utbildning inom hälsofrämjande ledarskap och en utbildning i lärande i arbetslivet, LIA, pågår. Utbildning i evidensbaserad praktik är aktuell genom kommunalförbundet Fyrbodal. En verksamhetspedagog och en habiliteringspersonal genomför en undersökning inom daglig verksamhet med utvärderingsverkstad som metod. Även denna utbildning genomförs av kommunalförbundet Fyrbodal. Inom avdelningen erbjuds all personal kompetensutveckling som ett sätt att stärka yrkesrollen. Förhoppningen är att genom ökad kompetens blir mer stimulerad, stärka sitt självförtroende och få bättre förutsättningar att klara svåra situationer. Utbildningen består av tio block och har pågått kontinuerligt under våren. Arbete med framtagande av en Plan för personer med funktionsnedsättning stöd och service enligt LSS har påbörjats. Arbetet med planen ingår i ett projekt mellan Uddevalla kommun och Fredrikstad kommun i Norge. Projektet heter Engagera mera och

18 medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Planen kommer bland annat att belysa bedömda utvecklingsbehov för de kommande 10 åren. Äldre- och handikappomsorg Den ökade volymen inom hemtjänsten har rapporterats de senaste delårsrapporterna. Volymen ökar fortfarande, dock har ökningstakten mattats något. Under perioden har varje månad i genomsnitt 16 fler personer än under 2011 fått insatser från hemtjänsten. I bokslut 2011 överskreds kostnaderna med 22 mkr. Budget 2012 förstärktes med 2,5 mkr. Prognosen som bygger på att nivån ligger kvar på den genomsnittliga nivån hittills i år visar ett underskott på 22 mkr. Då fler personer behöver hemtjänst är det också fler som behöver hemsjukvårdsinsatser varför även den verksamheten bedöms överskrida budgeten med 7,7 mkr. De särskilda boendena som bedrivs i egen regi bedöms överskrida budgeten med 4 mkr. Inom hemtjänsten fortsätter arbetet med att utveckla kontaktmannaskapet avseende dess innehåll samt organisation. Detta är en förutsättning för att arbeta mer relationsorinterat samt att kunna ge en mer individuellt anpassad vård och omsorg. Kontaktmannaskapet utvecklas och förbättras ihop med införandet av TES som planeringssystem. I samband med detta flyttas planeringen av hemtjänstinsatserna från gruppen till centrala planerare. Genom denna förändring tydliggörs roller och ansvar för personalen. Det pågår även ett arbete inom hemtjänsten att utveckla städet. Det har inneburit att i en av hemtjänstgrupperna har man under en tid provat att städet utförs av några få personal som har detta som huvudsaklig uppgift. Detta för att öka kompetensen och få bättre kontinuitet på övriga insatser. Det pågår även förberedelser att på prov i en hemtjänstgrupp att införa ett speciellt team som arbeta med dementa. Det är en tydlig tendens att fler dementa väljer att bo kvar hemma med hjälp ifrån hemtjänsten. Hemtjänsten måste anpassa insatserna till detta och även öka kompetensen. Att specialisera personal kan vare ett sätt att öka kvaliteten på insatserna. Det har även påbörjats ett samarbete med individ- och familjeomsorgen för att hemtjänst i vissa fall kan vara en insats för barnfamiljer som har behov av stöd. Den volymökning som varit de senaste åren har inneburit att verksamheten hela tiden har fått anpassa sig till nya förutsättningar avseende att anställa personal, fler vikarier och nya scheman. Chefernas ansvarsområde har ökat betydligt och har givetvis påverkat arbetsbelastningen. En översyn av chefsområden och grupper har därför påbörjats. Inom hemsjukvården är det än tydligare att det är fler personer som behöver insatser och det är även än tydligare att man kan se en ökning av enstaka personer med oerhört stora och omfattande hälso- och sjukvårdsinsatser dygnet runt. Både organisation och kompetens 16 måste därför anpassas till dessa förutsättningar och på sikt bör även sjuksköterskeresurserna ökas för att kunna öka de nya behoven. Anhörigcentralen har öppnat på Rosenhäll. Anhörigstödet är ett utvecklingsområde som socialnämndens alla verksamheter behöver vara delaktiga i. För att ytterligare klargöra vilket anhörigstöd som finns för de olika grupper av brukare som är aktuella kommer det tas fram förslag på nya riktlinjer för anhörigstödet. Riktlinjerna ska under hösten beslutas av socialnämnden. Särskilda boendenas verksamhetsråd har besökt Kaprifols äldreboende och Rosenhäll 3a. Syftet är att skapa en delaktighet gentemot våra kommuninvånare inom målgruppen för våra tjänster. Arbetet för att de boende ska känna sig delaktiga i planeringen av de insatser de behöver att genomförandeplanerna ska bli allt bättre fortsätter. En särskild satsning har gjorts på Ryttarens psykiatrigrupp för att förstärka kvalité och säkerhet i insatserna där. På Hovhults äldreboende pågår ett projekt där omvårdnadspersonalen dokumenterar direkt i ärendesystem ProCapita. Utbildningen av reflektionshandledare är genomförd. Arbeta i arbetsgrupperna med att starta reflektion på arbetsplatserna har påbörjats. Det syftar till att vi ska diskutera hur vi arbetar, resultatet av vårt arbete samt vårt bemötande på ett fortlöpande sätt för att höja kvalitet i omsorgen och öka kompetensen hos alla medarbetare. En ständig utveckling mot ett salutogent förhållningssätt både gentemot hyresgäster och medarbetare pågår. Det taktila arbetet fortsätter i alla särskilda boenden enligt fastställd plan. Det nya äldreboendet i Rotviksbro är på god väg att färdigställas. Inflyttning är fastställd till vecka 35. Planering av ytterligare ett äldreboende, Rud och Kagg i centrala Uddevalla, är klar och upphandling färdig. Arbetet med trygghetsboendet på Skogslyckan i Uddevallahems regi fortskrider enligt planerna. Ansökan har inlämnats från fastighetsägaren om bidrag till värdinna och gemensamhetslokaler. Förvaltningen förbereder också ny upphandling av två äldreboenden i Ljungskile eftersom Bräcke diakoni har meddelat att de inte önskar förlänga avtalet ytterligare 2 år på de villkor som gällde vid den första upphandlingen. Avtalet går ut et av Nöjdmedarbetarundersökning från 2011 har kommit. Inom särskilt boende har nöjdheten förbättrats med en procentandel. Alla arbetsplatser ska under året analysera resultatet och ta fram två bra områden som man vill arbeta för att behålla och två områden där man vill arbeta för att förbättra sitt resultat. Alla enheter inom särskilt boende är nu anslutna till friskvårdsprojektet. Sjukfrånvaron sjunker något men det gäller främst den långa sjukfrånvaron.

19 Förändringar planeras i verksamheten under året. Korttidsenheten på Rosenhäll kommer den 1 september att minskas så att enheten får 12 platser istället för 27. Syftet med detta är att börja arbete med mer rehabilitering i hemmet vilket har medfört att ekonomiska resurser omfördelas från korttidsplatser till trygg hemgång. SUSA-projektet på Rosenhäll har flyttat till nya lokaler och de förbereder sig nu inför att ta på sig mer tvättuppdrag i huset samt att bygga upp ett utprovnings- och utlämningsställe för arbetskläder till personal inom vård och omsorg. Totalt drivs nu tre SUSA-projekt i särskilda boenden. Den interna kvalitetstillsynen fortgår med hjälp av kommunens tillsynsgrupp. Alla enhetschefer har arbetat med att systematisera och sammanställa fel och brister, i syfte att åstadkomma ökad kvalitet och effektivitet i verksamheten. Gemensam verksamhet Här redovisas kostnader för socialnämndens verksamhet, förvaltningsledning, administrativa avdelningen, utredningssekreterare och förvaltningsgemensamma projekt. Prognostiserat överskottet inom gemensam verksamhet beror framförallt på allt avsatta medel för gemensamma projekt inte förbrukas fullt ut, att kostnaderna för avskrivningar blir lägre än budgeterat samt ökade statsbidragsintäkter avseende kommunmomsen. Uppdragsstatus (Uppdrag frånt strategisk plan, flerårsplan samt egna uppdrag) Uppdrag Aktivt verka för tillskapandet av senior- och trygghetsboenden Ta fram en långsiktig plan inom särskild handikappomsorg Utöka tryggheten för äldre/funktionshindrade med annat ursprungsland, genom att anställa personal med språk- och kulturkunskaper. Socialnämnden får i uppdrag att utveckla stöd till anhörigvårdare/stödet till anhörigvårdare ska fortsatt utvecklas Alla nämnder: Alla verksamheter ska sätta fokus på kundnöjdhet och ges i uppdrag att genomföra kund/brukarundersökningar minst vartannat år Äldre på särskilda boenden ska få mat från lokala tillagningskök Medborgare över 75 års ålder ska erbjudas minst fyra timmars hemtjänst per månad/ Socialnämnden ska erbjuda alla som är 75 år eller äldre minst 4 timmar hemtjänst/ månad där brukaren själv bestämmer innehållet Socialnämnden ska påbörja utvecklandet av ett kriscentrum för barn, unga och vuxna riktat mot bland annat våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Detta har hänt Planeringen tillsammans med Uddevallahem fortsätter för trygghetsboendet invid Skogslyckans torg. Ansökan om värdinna och bidrag till gemensamhetslokaler har inkommit från Uddevallahem. Arbete med framtagande av en Plan för personer med funktionsnedsättning stöd och service enligt LSS har påbörjats. Planen ingår i projektet Engagera mera som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och bedrivs tillsammans Fredrikstad kommun i Norge. Inom särskilda boenden arbetar man för att anställa personal med flerspråkighet, byter ibland personal mellan enheter och använder ibland tolk för att klara av kommunikationen med brukare som har annat språk eller kultur. Även inom hemvården arbetar personal ibland i andra hemtjänstgrupper för att kunna tillgodose språkbehovet. Anhöriganställningar används i vissa fall för att kunna lösa kommunikation. Det finns läsplattor med översättningsfunktion inom hemtjänst och hemsjukvård för att underlätta kommunikation. Anhörigcentralen har öppnat på Rosenhäll. Anhörigstödet är ett utvecklingsområde som socialnämndens alla verksamheter behöver vara delaktiga i. Nya riktlinjer kommer att tas fram för beslut i socialnämnden under hösten. Familjeförskolan har genomfört en Nöjd Kund Undersökning som riktat sig till föräldrar i behov av extra stöd i sin föräldraroll med ett mycket gott resultat. Fortsatt uppdrag innebär att bibehålla de goda förutsättningarna för ett fortsatt bra arbete i verksamheten När det gäller lokala tillagningskök anses uppdraget vara slutfört eftersom all mat till de särskilda boenden och hemtjänst är tillagade i Uddevalla kommun. Maten till äldreboendena lagas idag antingen på boendet eller på Äsperödsköket som då levererar kall mat till boendena En arbetsgrupp, "Individuell Vård och Omsorg, IVO" har utsetts och arbete pågår för fullt med att planera för framtida behov inom hemtjänsten Kriscentrum för barn, unga och vuxna pågår. Rekryteringen av samordnare är klar. Kuratorerna fortsätter sitt arbete med de aktuella målgrupperna Kriscentrums lokalfråga är inte helt löst, arbete pågår med att lösa detta 17

20 Socialnämnden ska utveckla och samordna arbetet mot den ökande alkoholoch droganvändningen bland främst unga i Uddevalla och samverka både med kommunala och externa parter Näringslivsklimatet i kommunen ska förbättras med särskild satsning på småföretag En förutsättning för delaktighet på lika villkor är att information presenteras Säkerställa att samtliga som representerar kommunen bemöter medborgarna med ett serviceinriktat och professionellt förhållningssätt Frivilligorganisationers insatser inom det sociala området ska uppmuntras och stödjas Satsning på familjecentral Utveckla arbetet med familjebehandling/ föräldrastöd Minska koldioxidutsläppen med totalt 170 kg/inv (3,4%) varav 100 kg/inv (2 %) gäller transporter Arbetet för att förhindra alkohol och droganvändning fortskrider enligt handlingsplanen. Ett förslag på lagändring så att provköp av tobak och folköl åter blir tillåtet är på remiss. Socialtjänsten är remissinstans och kommer att ställa sig positiv till förslaget. Socialtjänsten är med i länsstyrelsens kampanj för att störa langning i samband med skolavslutningen. En grupp arbetar med service och information kring alkoholtillsyn. Gruppen har bl.a. som uppdrag att skriva mallar, "lathundar" för att underlätta hantering och ev. missförstånd. Innovationsprojekt pågår i verksamheterna I samarbete med elever från gymnasiets mediaprogram har informationen om socialtjänsten uppdaterats med bättre grafik, layout och bilder Socialnämndens verksamheter arbetar på ett strukturerat och fokuserat sätt med att implementera Uddevalla kommuns värdegrund, Öppenhet, Respekt och Professionalitet hos alla medarbetare. Alla enheter har reviderat sina bemötandepolicys, cheferna utbildas i Lia, lärande i arbetslivet. Avvikelserna som kommer in till verksamheterna handlar till stor del om bemötande, dessa processas i berörda grupper för att medvetandegöra vem vi finns till för. Inom särskilt boende har det utbildats 16 reflektionshandledare som i samverkan med enhetschefen ska starta upp reflektion i alla arbetsgrupper vilket skall bidra till att vi har ett gott bemötande och hög kvalité på vårt arbete. Arbetet med att få in fler frivilligorganisationers i särskilt boende går trögt. Det finns några volontärer, lite samarbete med Röda Korset och studieförbund samt frivilligcenter. Det skulle vara positivt om detta utvecklades mer men det krävs en personell resurs. Anhörigcentralen kommer att erbjuda sina lokaler till föreningar som arbetar med anhörigcentralens målgrupp. I samband med t.ex. medlemsmöten så kommer anhörigkonsulenterna informera om verksamheten Lokal handlingsplan för familjecentralens arbete 2012 är framtagen. Inom ramen för socialpsykiatrins verksamhet med boendestöd har under våren genomförts ett projekt gällande stöd till familjer med minderåriga barn Inom hemtjänsten har organisera kontaktmannaskapet organiserats efter geografi under 2010 och Dessutom används fler elcyklar. Kompetensutveckling som leder till en organisation med nytänkande och alternativa arbetssätt, inkl. en tro på måluppfyllelse Socialnämndens verksamheter arbetar på ett strukturerat och fokuserat sätt med kreativitet, det har under flera år funnits erfarenhetsdagar, PRI-bidrag, årets kontaktpersonal och årets grupp. Detta har kompletterades med årets medarbetare och årets chef. Cheferna utbildas i Lia, lärande i arbetslivet. Det pågår FoU cirklar i Fyrbodals kommunalförbunds regi där avdelningscheferna deltar. Inom särskilt boende har det utbildats 16 reflektionshandledare som i samverkan med enhetschefen skall starta upp reflektion i alla arbetsgrupper vilket skall bidra till att vi har ett gott bemötande och högkvalitet på vårt arbete 18

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042 215-4-2 Johannes Pålsson Chef produktion barn och utbildning Johannes.Palsson@ekero.se Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 215 Dnr BUN15/5-42 Sammanfattning Produktionsområdet

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Bidrag till måluppfyllelse

Bidrag till måluppfyllelse Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer