DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012"

Transkript

1

2

3 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har fortsatt under början av Flera av länderna har problem som kommer att kräva ytterligare åtstramningar den närmaste tiden och som leder till svag ekonomisk tillväxt. Greklands framtid har i allra högsta grad blivit påtagligt efter valet i början av maj och där det nu blir ett nyval i juni. Fler och fler signaler kommer om risken att landet måsta lämna eurosamarbetet. Frågan vad som händer med hela samarbetet om detta inträffar. Enligt SKL finns det dock ett antal faktorer som pekar på att botten är nådd och att läget håller på att stabiliseras. USA:s ekonomi utvecklas mer positivt än förväntat. Kina och Indien utvecklas fortfarande mycket starkt mätt med europeiska mått. Någon kraftfull återhämtning är dock inte att vänta. Svensk ekonomi i stort oförändrad De svenska statsfinanserna är fortsatt goda. Sverige drabbades dock under hösten och vintern 2011/12 av en ekonomisk avmattning. Denna har fortsatt under början av De svenska industriföretagen indikerar dock nu en mer positiv bild över den närmaste framtiden. BNP-tillväxten bedöms för 2012 stanna på blygsamma 0,6 %, vilket kan jämföras med 6,1 % 2010 och 3,9 % De svenska hushållen kommer i stor utsträckning att bidra till den ekonomiska utvecklingen under året. Sysselsättningen bedöms bli oförändrad under året. Den ekonomiska tillväxten är dock inte så stor att någon påtagligt ökad sysselsättning kan ses. Trots att den totala sysselsättningen ligger ungefär oförändrat, räknar SKL med att de sysselsatta som finansieras av kommuner och landsting kommer att öka som en följd av ökade behov och verksamhetsvolym inom framför allt förskola, grundskola, äldreomsorg och sjukvård. SKL bedömer även att årets lönekostnader på den svenska arbetsmarknaden kommer att öka med 3,2 % i år baserat på hittills ingångna avtal plus löneglidning. Kommunernas ekonomi räddas eventuellt av engångspengar Den kommunala ekonomin har varit stark under flera år, bl. a. beroende på god konjunktur, statliga konjunkturinsatser mm. Allt fler kommuner har dock fått svårigheter att få balans i ekonomin. Exempelvis hade dubbelt så många kommuner underskott 2011 jämfört med Allt färre kommuner har 2 % av skatter och bidrag i överskott, vilket brukar räknas som gränsen för god ekonomisk hushållning. Utsikterna för 2012 har skruvats ned rejält. Eventuellt kan engångsåterbetalning från AFA Försäkring medföra att året ändå kommer att sluta med ett bättre resultat än vad som prognostiseras för den egna verksamheten. AFA Försäkring 1 kommer i juni att fatta beslut om en sannolik återbetalning för 2008 och ev. även Totalt handlar det om 5 mdr per år för kommuner och landsting, totalt alltså 10 mdr. För Uddevallas del handlar det om 57 mkr. Kommunernas investeringar kommer att öka kraftigt de kommande åren. Från att ha varit relativt oförändrade under några år ser de ut att öka med 11 % Det som ökat mest under 00-talet är investeringar i infrastruktur. Kommunal medfinansiering av statlig infrastruktur blir också allt mer omfattande. Utredningen om förändrad kostnadsutjämning som skulle gälla from 2013 har inte lett fram till någon proposition från regeringen. Om den hade genomförts skulle den ha medfört en försämring för Uddevallas del på ca 7 mkr per år. Finansdepartementets förslag om nya skatteregler för riskkapitalbolag skulle även få långtgående konsekvenser för kommunala internbanker. Enligt uppgift i Dagens Industri är nu förslaget stoppat och det kommer inte att läggas någon proposition i ämnet. Uddevalla, och även alla övriga kommuner med internbanker för hela den kommunala organisationen, kan därmed utgå från att internbankskonceptet kan finnas kvar. Sänkt inflationstakt Inflationstakten, det vill säga förändringen under de senaste tolv månaderna, var 1,3 % i april, vilket är en nedgång från mars då den var 1,5 %. Från mars till april i år steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent. Det är framför boendekostnader, höjda räntor och drivmedel som bidrar till ökningen. Fortsatt låga räntor Riksbanken sänkte sin styrränta, reporäntan, i februari från 1,75 % till 1,5 %. Prognosen för resten av året är att den i stort sett kommer att ligga still. Den korta räntan, Stibor 3 månader, har under perioden januari april sjunkit från ca 2,6 % % till ca 2,2 %. Den 10- åriga statsobligationsräntan ligger i slutet av april på 1,8 %, vilket historiskt är en mycket låg nivå. Nivån är ungefär samma som motsvarande ränta i USA och Tyskland. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Enligt kommunallagen ska de finansiella målen samt mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för en god ekonomisk hushållning stämmas av under löpande år så långt det är möjligt att följa upp dem. För kommunen är utgångspunkten för uppföljningen Vision 2040, kommunfullmäktiges styrkort samt nämndernas styrkort. Den ekonomiska uppföljningen sker i form av avstämning mellan periodiserat utfall resp. periodiserad budget för resp. nämnds olika verksamheter samt totalt för nämnden.

4 Uppföljning sker av de mål i kommunfullmäktiges resp. nämndernas styrkort som ska mätas t.o.m. första tertialet. Därutöver signaleras de mål som idag inte bedöms kunna nås under året. Merparten av målen i kommunfullmäktiges styrkort följs upp i årsredovisningen. Uppdragen i den strategiska planen redovisas i den utsträckning det har hänt något hittills under året. Finansiella mål Kommunen har följande finansiella mål: verksamhetens nettokostnader inkl. finansnetto ska vara högst 98 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning investeringsnivån ska maximalt uppgå till 10 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning soliditeten ska öka egenfinansieringen av investeringarna ska uppgå till minst 65 %, dvs. årets resultat och avskrivningar ska minst motsvara så stor andel av årets investeringar. Målet om nettokostnader (inkl. finansnetto) är ett långsiktigt mål som innebär att kommunens resultat ska uppgå till 2 %, vilket är en allmänt vedertagen nivå för god ekonomisk hushållning. I den strategiska planen har målet för 2012 satts till 98,0 %. Prognosen för helåret är 97,9 % vilket innebär att målet ser ut att kunna nås. Målet om soliditeten för 2012 är enligt den strategiska planen en ökning till 27,1 %. Målet speglar hur mycket av kommunens tillgångar som finansierats utan upplåning. Detta mått påverkas bl. a. av hur tillgångarna förändras över tiden främst investeringsnivån i relation till avskrivningar - och i vilket utsträckning dessa finansieras med överskott (årets resultat). Prognosen ger en soliditet som överstiger målnivån i den strategiska planen även om den minskar jämfört med Målet om investeringsnivå är anpassat till nettokostnadsandelen och soliditetsmålet, dvs. att upprätthålla en balans i ekonomin genom att delar av investeringarna finansieras utan upplåning. Årets prognosticerade investeringsnivå är för hög för att målet ska uppnås. Målet om egenfinansiering av investeringar har satts med hänsyn till fördelningen mellan avgiftsfinansierade resp. skattefinansierade investeringar och andelen egenfinansiering speglar förhållandet. Detta innebär att ingen upplåning ska ske till investeringar i den skattefinansierade verksamheten. Årets beräknade summa av tillförda medel (årets resultat och avskrivningar) är inte tillräcklig i förhållande till den prognosticerade investeringsnivån. Finansiellt mål Mål 2012 Prognos Uppfylls målet Nettokostnader (%) 98,0 97,9 Ja Soliditet (%) 27,1 27,9 Ja Investeringsnivå (%) 10,0 13,0 Nej Egenfinansiering av investeringar (%) 65 51,5 Nej Två av de finansiella målen kommer att uppfyllas utifrån prognosen i denna rapport. INVÅNARANTAL Invånarantalet ökade under första kvartalet med 93 personer till personer. RESULTATANALYS KOMMUNEN Periodens resultat Kommunens resultat per 0430, mkr Periodens resultat på -14 mkr är sämre än genomsnittet för de senaste åren. I resultatet ingår jämförelsestörande poster med 2,0 mkr i form av realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar. Jämfört med tidigare år, är det mer intressant att jämföra resultatnivån exklusive jämförelsestörande poster. et för 2012 är betydligt lägre än 2011 men ligger i nivå med genomsnittet för perioden Periodens resultat ska jämföras med ett budgeterat periodresultat på -36 mkr. Det förbättrade resultatet jämfört med budget är till största delen hänförligt till att reserverade medel för löneökningar inte har förbrukats under första tertialet Exkl jämförelsestörande poster 2

5 Verksamhetens nettokostnader Verksamhetens intäkter ökar med 0,5 % och kostnaderna ökar med 2,8 % jämfört med motsvarande period föregående år. Verksamhetens nettokostnader, exklusive jämförelsestörande poster, ökar med 3,0 % jämfört med föregående år. Nämnderna redovisar sammantaget ett resultat som är 5 mkr bättre än budgeterat, men det är stora avvikelser mellan nämnderna. Socialnämnden redovisar det största underskottet jämfört med budget, -15 mkr. Kostnaderna för äldreomsorgen och särskild handikappomsorg fortsätter att öka och belastar socialnämndens resultat allt hårdare. Barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen redovisar bättre resultat än budgeterat för perioden. Investeringar Investeringsutgifterna uppgår till 95 mkr mot en budgeterad nivå på 145 mkr. Nybyggnation av Rotviksbro äldreboende 23,8 mkr, ny- och ombyggnad av Fasseröds förskola 11,1 mkr och etapp 2 VA Lanesund-Rotviksbro 7,4 mkr är de största enskilda investeringarna under perioden. Av de totala investeringsutgifterna på 95 mkr avser 74 mkr skattefinansierade verksamheter och 21 mkr avgiftsfinansierade verksamheter. De sistnämnda avser i sin helhet vatten och avlopp. KONCERNSTRUKTUR Koncernen består av Uddevalla kommun, Uddevalla Utvecklings AB, Uddevallahem, Ljungskilehem, HSB:s stiftelse Jakobsberg samt Gustafsbergsstiftelsen. Uddevalla Utvecklings AB omfattar i sin tur koncernen Uddevalla Energi AB, koncernen Uddevalla Hamnterminal AB, Uddevalla Omnibus AB, Skärgårdsbåtarna i Uddevalla AB samt Uddevalla Event AB. RESULTATANALYS KONCERNEN Skatter, utjämning och generella statsbidrag Trots oron i Sydeuropas ekonomier väntas skatteintäkterna för 2012 utvecklas med små avvikelser från budget. Ökning av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning är 1 mkr eller 0,17 % högre än budget. Finansnetto och låneskuld Finansnettot uppgår till -0,8 mkr vilket är 3,5 mkr bättre än budget. Den genomsnittliga räntan på de långfristiga lånen uppgår för första tertialet till 3,25 %. Budgeterad räntesats för helåret är 4,35 % Koncernens resultat per 0430, mkr Exkl jämförelsestörande poster Lån från kreditinstitut 0430, mkr Kommun Vidareutlåning et på 20 mkr består av kommunens resultat på -14 mkr, bolagens (UUAB) resultat på 28 mkr och stiftelsernas resultat på 6 mkr. et exkl. jämförelsestörande poster på 16 mkr visar en fortsatt positiv resultatutveckling efter Av bolagen redovisar koncernen Uddevalla Energi AB det största enskilda resultatet på 33 mkr. Av stiftelserna visar Gustafsbergsstiftelsen det största överskottet, 3 mkr. Verksamhetens nettokostnader Intäkterna är oförändrade och kostnaderna ökar med 1,5 % jämfört med motsvarande period föregående år. Kommunens externa låneskuld uppgår till mkr. Den största delen, mkr, är vidareutlånad till koncernföretagen. Kommunen har därmed 225 mkr i egen låneskuld. Vid årsskiftet 2011/12 var skulden 183 mkr. Budgeterad medellåneskuld är mkr. Utfallet har hittills varit lägre pga. lägre investeringsutgifter än budgeterat. Verksamhetens nettokostnader, exklusive jämförelsestörande poster, ökar med 2,6 % jämfört med föregående år. Investeringar Investeringsutgifterna uppgår till 119 mkr att jämföra med budgeterade 214 mkr. Bolagens och stiftelsernas investeringar uppgår till 24 mkr, där merparten avser Uddevalla Energi AB resp. Uddevallahem. 3

6 Koncernen Kommunen RESULTATRÄKNING Belopp i mkr Verksamhetens intäkter 543,3 544,6 256,5 255,1 Verksamhetens kostnader , , , ,1 Avskrivningar -80,9-80,3-34,4-37,1 Jämförelsestörande poster 4,2 1,1 2,0 1,1 Verksamhetens nettokostnader -794,8-777,6-853,4-829,0 Skatteintäkter 659,9 648,7 659,9 648,7 Generella statsbidrag och utjämning 179,9 181,1 179,9 181,1 Andel i intressebolags resultat 0,2-0,2 - - Finansiella intäkter 1,1 0,8 19,3 21,0 Finansiella kostnader -26,5-27,1-20,1-20,9 Minoritetsandel i årets resultat 0,0 0,0 - - Skattekostnader 0,1 0,4 - - Redovisat resultat 19,8 26,2-14,4 0,9 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 6,2 6,4 4,9 5,1 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar 4 219, , , ,0 Maskiner och inventarier 265,6 257,0 99,0 88,4 Pågående arbete 234,7 195,8 171,2 123,9 Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper, andelar och bostadsrätter 13,4 19,1 38,1 43,3 Långfristiga fordringar 9,4-22, , ,7 Summa anläggningstillgångar 4 749, , , ,3 Omsättningstillgångar Exploateringsområden och förråd/lager 100,5 67,6 85,1 54,7 Kortfristiga fordringar 315,9 279,1 221,9 205,3 Kortfristiga placeringar 0,0 0,9 0,0 0,0 Kassa och bank 99,4 130,8 88,9 84,7 Summa omsättningstillgångar 515,9 478,4 395,8 344,7 SUMMA TILLGÅNGAR 5 264, , , ,0 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 1 521, , , ,1 Periodens resultat 19,8 26,2-14,4 0,9 Summa eget kapital 1 541, , , ,0 Avsättningar Avsättningar för pensioner 53,5 44,2 51,3 42,2 Uppskjuten skatteskuld 68,7 61,2 - - Övriga avsättningar 286,6 368,5 267,9 347,2 Summa avsättningar 408,7 473,9 319,3 389,4 Skulder Minoritetsintresse 0,2 0,2 - - Långfristiga skulder 2 515, , , ,0 Kortfristiga skulder 799,6 718,1 664,5 557,6 Summa skulder 3 314, , , ,6 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 5 264, , , ,0 Ställda säkerheter 358,8 16,6 - - Ansvarsförbindelser 1 244, , , ,0 4

7 HELÅRSPROGNOS KOMMUNEN et är budgeterat till 36 mkr. Prognosen visar ett överskott på 53 mkr, vilket innebär en budgetavvikelse på 17 mkr. En avgörande förutsättning för detta resultat är att AFA återbetalar de 57 mkr som räknats med i resultatet. Prognosen är därför tudelad med omfattande verksamhetsunderskott som balanseras av en eventuell engångsintäkt avseende återbetalning från AFAförsäkring. Prognosen innehåller också realisationsvinster-/förluster vid försäljning av anläggningstillgångar, med 4 mkr. et exklusive dessa omfattande jämförelsestörande poster uppgår till -8 mkr. Utifrån denna prognos kommer det lagstadgade balanskravet att klaras. Med avdrag för realisationsvinster-/förluster blir prognosen 49 mkr över balanskravet. Avsättningen som gjorts för utbyggnaden av handelsområdet på Torp ska vid varje uppföljning värderas på nytt. I denna rapport har ingen förändring av avsättningen gjorts. Beräknade avvikelser från budget 2012 (mkr) Nämnder och styrelser Prognos helår Kommunfullmäktige 0,1 Kommunstyrelsen -1,3 Barn och utbildningsnämnden -2,0 Socialnämnden -46,5 Tekniska nämnden -2,5 Kultur och fritidsnämnden 0,0 Miljö och stadsbyggnadsnämnden -0,3 Valnämnden 0,0 Delsumma nämnder och styrelser -52,5 Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag 4,3 Finansiella intäkter -23,3 Finansiella kostnader 32,0 Återbetalning AFA-försäkring 57,4 Övrigt ofördelat -0,7 Delsumma övriga poster 69,7 Budgeterat resultat 35,6 Prognostiserat resultat kommunen 52,8 Prognosen för nämndernas resultat visar ett samlat underskott på -52,5 mkr. Exklusive realisationsvinster-/ förluster på 4,0 mkr, är resultatet ett underskott på -56,5 mkr. Motsvarande resultat i bokslut 2011 var ett underskott på -17,8 mkr. Kommunstyrelsen beräknas redovisa en realisationsförlust på -2,3 mkr avseende mark i hamnområdet vid upphörande av arrendeavtal med Uddevalla Hamnterminal AB. Barn- och utbildningsnämndens underskott är hänförligt till gymnasieskolan. Ett omfattande omställningsarbete pågår för att anpassa organisationen till nuvarande budget och elevantal. Åtgärderna omfattar främst personal, lokaler och driftskostnader för läromedel. Sammantaget kommer kostnadsminskning att motsvara 9 mkr 2012, men trots det beräknas ett underskott på nära -3 mkr. Socialnämnden räknar med ett underskott på -46,5 mkr. Den enskilt största posten avser hemtjänsten med -22 mkr. Varje månad har i genomsnitt 16 fler personer än 2011 fått insatser från hemtjänsten. Ökningen märks även för hemsjukvårdsinsatser där verksamheten beräknas redovisa ett underskott på -8 mkr. Kostnaderna för försörjningsstöd har hittills i år ökat med 5 % och kommer enligt tidigare beslut att delvis täckas av centrala medel med 9 mkr. Resterande underskott på försörjningsstödet, -3,0 mkr, ingår i socialnämndens prognos. Särskilda handikappomsorgen/sfb prognosticerar ett underskott på -17 mkr som framförallt är hänförligt till volymökning för personlig assistans och köp av gruppbostads- och elevhemsplatser. Tekniska nämnden prognosticerar ett underskott på -2,5 mkr avseende VA-verksamheten. Orsaken är att byte av vattenmätare i flerbostadshus och annan fastighet (industri), enligt den nya VA-taxan, försenats. Under 2012 kommer en retroaktiv återbetalning att ske till berörda fastighetsägare. VA-verksamheten redovisade i stort motsvarande överskott föregående år. Gator och parker beräknas ge ett underskott på -10,5 mkr avseende upprustning, underhåll och gaturenhållning i centrala Uddevalla. Intäkter från försäljning av anläggningstillgångar och exploateringsfastigheter beräknas ge 11 mkr. Posten "Övrigt ofördelat" i sammanställningen innehåller vissa kommungemensamma poster. Pris- och lönereserven, varifrån nämnderna får kompensation för löneavtalsförändringar, beräknas ge ett överskott på 7 mkr. Arbetsgivaravgifterna för ungdomar mm beräknas ge ett överskott på 4 mkr. Sänkta arbetsgivaravgifter ger ytterligare överskott på 7 mkr. Ovan nämnda överskott finansierar socialnämndens kompensation för ökade socialbidragskostnader, 9 mkr. Den lägre investeringsnivån, både för 2011 och 2012, ger väsentligt lägre kostnader för internräntor hos nämnderna och därför också 8 mkr lägre centrala intäkter. 5

8 Kommunkoncernens resultatprognos (mkr) Prognos Budget Kommunen 52,8 35,6 Bolag och stiftelser* Uddevalla Utvecklings AB -5,0-5,0 Uddevalla Energi AB 32,6 35,4 Uddevalla Hamnterminal AB 0,0 2,7 Uddevalla Omnibus AB 3,2 2,7 Skärgårdsbåtarna i Uddevalla AB -5,0-5,0 Uddevalla Event AB 0,0 0,0 Koncernjustering finansiell leasing -3,3-3,2 Delsumma bolag 22,5 27,6 Bostadsstiftelsen Uddevallahem -5,0-5,0 HSB s stiftelse Jakobsberg 0,4 0,4 Stiftelsen Ljungskilehem -0,7-0,7 Gustafsbergsstiftelsen 2,7 0,0 Delsumma stiftelser -2,6-5,3 Koncernjustering 0,2 0,2 Kommunkoncernen 72,9 58,1 * före bokslutsdispositioner och skatt Jämförelse prognos budget Koncernen Kommunen Prognos Budget Prognos Budget exkl. jmf. Störande poster Nettoinvesteringar Låneskuld Finansnetto

9 KOMMUNFULLMÄKTIGE Ekonomiskt utfall (mkr) tom april 2011 tom Budget tom Prognos Helåret Kommunfullmäktige 0,1 0,2 0,0 0,1 Kommunens revisorer 0,4 0,3 0,2 0,0 Överförmyndaren 0,3 0,3 0,0 0,0 Vänortskommittén 0,1 0,1 0,1 0,0 RESULTAT 0,9 0,9 0,3 0,1 Överförmyndaren har lägre arvodeskostnader för 2011 års verksamhet, vilket ger utrymme för att öka arvodesnivån som planerat till gode män för 2012 års verksamhet. Helårsprognosen beräknas till ett överskott på 0,1 mkr pga. inställt möte i kommunfullmäktige. Kommunens revisorer har under våren avslutat revisionsåret 2011 samt revisionsplaneringen för Årets fördjupningsgranskningar har påbörjats. En förstudie angående beslutet om konstgräsplan har genomförts och man avvaktar förvaltningsrättens utslag. Överförmyndarens ärendeutveckling var under första tertialet relativt oförändrad med en planerad ökning av främst gode män för ensamkommande barn. Arvodeskostnaden för ensamkommande barn ska i huvudsak täckas av de statsbidrag som kommunen får. Överförmyndaren har ännu inte fått del av de bidragen. Mål i kommunfullmäktiges styrkort som följs upp första tertialet Fler nöjda brukare i kommunala verksamheter och fler nöjda företagare i kommunen Fler brukare och medborgare är nöjda med kommunens bemötande Enhet April 2012 Riktning*/** % *** % *** Sjukfrånvaro % 5,2 5,7 5,8 *** Fler nöjda medarbetare i Index 67(2009) 68 - *** Uddevalla kommun *Pilen visar förändring mellan april 2011 och. **Pilen visar förändring mellan 2011 och ***Pilen visar förändring mellan föregående resultat och En uppföljning av nöjdheten med verksamheten har genomförts inom familjeförskolan med mycket gott resultat. Föräldrarna är till 97 % nöjda med verksamheten. Nöjdheten med bemötandet är 100 %. Sjukfrånvaron hos medarbetarna ökar något. Det är den korta sjukfrånvaron som har ökat. Utvecklingen av sjukfrånvaron följer den allmänna trenden i hela landet. Uppföljningen av medarbetarenkäten som genomfördes 2011 visar att resultatet för kommunen har höjt sig med en enhet sedan föregående mätning 2009, från 67 till 68 av 100 möjliga. Kommunledningskontoret och miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har oförändrat resultat på 69. Miljö- och stadsbyggnad gör bedömningen att kommunens friskvårdsinsatser och kreativitetssystem har bidragit till att resultatet bibehållits. Både tekniska kontoret (68) och kultur- och fritidsförvaltningen har ett försämrat resultat med en enhet sedan föregående mätning. Kultur- och fritidsförvaltningen delar dock förstaplatsen tillsammans med socialtjänsten i undersökningen, båda har 70 i index. Socialtjänstens resultat har stadigt ökat sedan Inom särskilt boende har resultatet ökat från till Barn- och utbildningsförvaltningen har stadigt sänkt sitt resultat sedan mätningen 2007 och har det lägsta resultatet av förvaltningarna, 65. Genom att förvaltningen har ca 40 % av kommunens anställda har den en kraftig resultatpåverkan. Räddningstjänstens resultat har ökat från 52 till 66. 7

10 Mål som bedöms svåra att nå under året Kommentar Nettokostnadsandel inkl. finansnetto i % av skatter och bidrag Soliditeten ska öka Investeringsnivå Egenfinansiering av investeringar Finansiell profil jämfört med Västra Götaland Nettokostnader i relation till Västra Götaland Socialnämnden prognostiserar fortsatt kraftigt underskott som kan medföra ett underskott för kommunen som helhet. Ev. engångsintäkter från AFA Försäkring på 57 mkr påverkar resultatet under förutsättning att beslut tas av AFA:s styrelse i juni. Fortsatt hög investeringsvolym med åtföljande upplåning och därtill upplåning för det fortsatta arbetet på östra Torp medför en sannolik försämring av soliditeten. En ev. resultatförsämring (se målet om nettokostnadsandel) bidrar till en möjlig försämring. Prognosen för investeringarna är lägre än budget, men nivån var för hög från början och därför nås inte målet. Summan av tillförda medel genom avskrivningar och bedömt resultat är inte tillräckliga i förhållande till den budgeterade investeringsnivån för att uppnå en egenfinansiering på minst 65 %. Tveksamt om målet om minst plats 32 kan nås. Avser 2011 års värden. Kan ej bedömas tillförlitligt idag beroende på avsaknaden av jämförelsedata. Tveksamt om Uddevallas nettokostnader kommer att ligga 400 kronor under Västra Götalands genomsnitt. Avser 2011 års värden. Kan ej bedömas tillförlitligt idag beroende på avsaknaden av jämförelsedata KOMMUNSTYRELSEN Ekonomiskt utfall (mkr) tom april 2011 tom Budget tom Prognos helåret Kommunstyrelsen politisk organisation 3,3-0,2-1,1-2,3 Kommundirektören 0,0-0,1 0,0-0,1 Kommunledningskontoret -1,6 0,1-3,7 1,1 Räddningstjänsten -1,0-0,3 0,1 0,0 RESULTAT 0,7-0,5-4,7-1,3 Mål i kommunfullmäktiges styrkort som nämnden ansvarar för och mål i nämndens styrkort som följs upp första tertialet Enhet Riktning */** Anmälda våldsbrott % 9,16 9 2,05 * Premieringar till personal Antal * Sjukfrånvaron bland Uddevalla kommuns medarbetare ska minska Fler nöjda medarbetare i Uddevalla kommun NMI (nöjd medarbetar index) för kommunledningskontoret % 5,19 5,66 5,76 * Index 67(2009) 68 - ** Index 69(2009) 69 - ** NMI (nöjd medarbetar index) för räddningstjänsten Index 52(2009) 66 ** *Pilen visar förändring mellan april 2011 och. **Pilen visar förändring mellan 2009 och Kommunstyrelsen politisk organisation Kommunstyrelsens politiska organisation redovisar ett överskott mot budget på 0,9 mkr. Avvikelsen beror bl.a. på att medel för beredningar och utskott ännu inte ianspråktagits. Helårsprognosen beräknas till ett underskott om -2,3 mkr då realisationsförlust på mark i hamnområdet uppstår vid upphörande av arrendeavtal samt att kommunstyrelsens andel av socialnämndens försörjningsstöd beräknas bli högre än förväntat. 8

11 Kommundirektören Kommundirektören redovisar ett underskott om -0,1 mkr som beräknas bestå året ut. Kommunen tillsatte en projektkoordinator för hela Torputbyggnaden (direkt underställd kommundirektören). Kommunens arbete med att utveckla Torpområdet fortskrider som planerat. Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret redovisar ett överskott mot budget på 3,8 mkr. Det finns idag kända kostnader som uppkommer under tertial två eller tre men som var svåra att periodisera. Avvikelsen beror på att medel för subventionerade anställningar inte kunnat utnyttjas bl.a. p.g.a. att Arbetsförmedlingen inte anvisat deltagare. Kostnaderna för företagshälsovård har hittills varit lägre än budgeterat och kostnaderna för varumärkesarbetet kommer senare. Vidare redovisar IT lägre kostnader för personal p.g.a. sjukfrånvaro. Helårsprognosen beräknas till ett överskott om 1,1 mkr varpå större delen avser lägre kostnader för företagshälsovård och friskvårdscheckar. Investeringarna beräknas för helåret uppgå till 11,2 mkr mot budgeterade 12,6 mkr. De största investeringarna är kommunens nya affärssystem på 4,2 mkr och nytt personal- och lönesystem på 2,7 mkr. Andra investeringar är IT-teknik och fordon. Andelen anmälda våldsbrott var något färre efter första tertialet (2,05) jämfört med föregående år (2,12). Uddevallas hade även färre anmälda våldsbrott jämfört med såväl riket (2,81) som Västra Götaland (2,39). Antal premieringar till kommunens personal uppgick till 15 och minskade jämfört med samma period föregående år (25). Sjukfrånvaron ökade något. Den långa sjukfrånvaron låg kvar på 2,72 % och den korta sjukfrånvaron ökade från 2,96 % till 3,04 %. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att analysera resultatet av medarbetarenkäten och NMI (nöjd medarbetar index). Under första tertialet var 344 personer aktuella hos arbetsmarknadsavdelningen. Av dem hade 138 någon form av subventionerad anställning. 59 personer var anvisade ett arbetsmarknadsprogram som skulle kunna leda till arbete och av dessa gick 16 personer (27 %) vidare till en anställning. Jobbcentrum hade 92 personer inskrivna. Av dem som avslutades (27 st) första tertialet hade 75 % helt eller delvis fått annan försörjning än försörjningsstöd. Arbetet med sommarlovspraktiken påbörjades. I år finns ca 120 praktikplatser disponibla, varav 10 är avsedda för sommarlovsentreprenörerna. Högskolecentrum Bohuslän (HCB) fick EU-projektet Medtech för framtida välfärd beviljat. Projektet sker i samarbete med socialförvaltningen i Uddevalla kommun och kommuner i Östfold och avser utveckling av idéer och produkter inom medicinteknik. På grund av Volvos beslut att upphöra med bilproduktion i Uddevalla bildades en intern arbetsgrupp. En företagarträff anordnades tillsammans med Företagarna Uddevalla på temat "Plan, bygglov och miljöärende" En översyn av kommunens ledarskapsutvecklingsprogram påbörjades och mentorprogrammet implementerades. Förvaltningen arbetade med en översyn av kommunens kvalitetsverktyg, vilka nu är fem i stället för tidigare tio. F.Y. EMBASSY gick in i slutfasen av projektet och målet att utbilda 30 unga ambassadörer uppnåddes. Förvaltningen arbetade med två nya e-tjänster som innebär att bilister kan felrapportera parkeringsautomater och att busskort för skolskjuts kan hanteras via uddevalla.se. Räddningstjänsten Räddningstjänsten har hittills ett negativt resultat. Underskottet beror främst på en högre personalkostnad för deltidstyrkorna än beräknat samt att statsbidraget för krisberedskap ännu inte kommit kommunen till del. Under våren har beslut om handlingsplan avseende lagen om skydd mot olyckor antagits av kommunfullmäktige samt en kommunal risk- och sårbarhetsanalys för krisberedskap genomförts. Räddningstjänsten har genomfört ett omfattande arbete med omvärldsanalyser och kompetensutveckling. Bland annat har studiebesök på andra räddningstjänster genomförts i benchmarkingsyfte samt besök för en insatsledare på en teknik och utbildningsmässan i USA. Kompetensutvecklingen har genomförts i form av påbörjad utbildning av deltidsförmän samt utbildning i modernare släckmetoder som skärsläckarsystem. Implementeringen av de tekniska systemen RAKEL för radiokommunikation samt digital utalarmering har genomförts. Medarbetarenkäten visade ett kraftigt förbättrat resultat mot tidigare mätning. En arbetsgrupp för en moderniserad fordonflotta har genomfört ett projekt som resulterat i en förnyad och mer kostandseffektiv fordonsplan. Fordonsplanen redovisades under planeringsdialogen 2012 Introduktion av en nyanställd brandingenjör har genomförts och innebär att denna typ av kompetens nu finns inom egen verksamhet. Räddningstjänsten har arbetat med interna organisationsfrågor under hela perioden. En ny organisation är framtagen och ska bemannas. Organisationen kommer att tas i drift preliminärt den 1/ Med organisationsutvecklingen följer interna utbildningar avseende ekonomi, bemötandepolicy och ledarskap. 9

12 Uppdragsstatus (Uppdrag från strategisk plan, flerårsplan samt egna uppdrag) Uppdrag Detta har hänt Kommunledningskontoret: Utveckla besöksnäringen i kommunen genom turismsatsningar med fokus på Torp Främlingsfientlighet och diskriminering i alla dess former ska motverkas. Kommunen ska stödja familjer genom förebyggande verksamhet samt erbjuda hjälp vid behov. Förutsättningar för kollektivt resande ska förbättras i hela kommunen. Verka för enkel och rättvis prissättning inom kollektivtrafiken. Kommunstyrelsen får i uppdrag att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden Räddningstjänsten: 3. Säkerställa att samtliga som representerar kommunen bemöter medborgarna med ett serviceinriktat och professionellt förhållningssätt 6. En dörr in principen ska fortsätta att utvecklas. 18. Aktivt verka för tillskapande av senioroch trygghetsboenden Uddevalla kommun skall upphandla entreprenader på ett sätt som underlättar för mindre företag KS 4. Genom kraftfulla förebyggande insatser minska antalet olyckor och öka tillgången till räddningstjänsten i samhället 54. Fler hyresrätter ska byggas, bland annat genom de allmännyttiga bostadsstiftelserna. Såväl billiga som mer exklusiva lägenheter ska produceras, liksom boenden med olika servicenivåer, som exempelvis bostäder speciellt anpassade för ungdomar eller seniorer. Planera och genomföra övningar inom kommunen Politikerna i de tre kommunerna Lysekil, Munkedal och Uddevalla beslutade att se över möjligheten att samverka kring turismfrågan på Torp. F.Y.EMBASSY var initiativtagare till en heldag om anmälningsplikt och civilkurage där polisen, skolan, socialtjänsten samlades och diskuterade agerande och konsekvenser av hedersrelaterade eller andra diskriminerande situationer. Projekt föräldrastöd i samverkan Uddevalla-Fyrbodal avslutades och slutredovisades till kommunstyrelsen. Några av projektets aktiviteter fortsätter i ordinarie verksamhet bl.a. med goda föräldramöten i skolan och föräldrarådgivning. Fr.o.m. årsskiftet infördes närtrafik i Uddevalla, vilket avsevärt förbättrade för boende på landsbygd att resa kollektivt mellan bostad och kommunens tätorter. Kommunen skickade en begäran om utredning av kostnader för enhetstaxa i Uddevalla kommun till Västtrafik och Västra Götalandsregionen. Kommunens önskemål tillgodosågs dock inte med hänvisning till arbetet med en ny gemensam pris- och sortimentsstrategi inom Västra Götaland. Arbetsmarknadsavdelningen fick under första tertialen i uppdrag av kommunfullmäktige att genomföra utbildningsinsatser för ungdomar inom områdena handel/service och fordon/transport. Dessa näringar är växande i Uddevalla och en bra ingång på arbetsmarknaden för unga. Uppdraget pågår genom diskussioner och projekt inom ramen för organisationsutvecklingen Räddningstjänsten medverkar i det kommungemensamma projektet en dörr in. Räddningstjänsten medverkar i byggprocessen avseende brandskydd Räddningstjänsten har få möjligheter att uppnå målet då antalet företag som levererar brandutrustning är begränsat. Ny handlingsplan för Räddningstjänst samt risk och sårbarhetsanalys avseende krisberedskap har tagits fram. Planering för uppgradering av räddningsutrustning har planerats och genomförs. Räddningstjänsten medverkar i byggprocesser Övningsplan har tagits fram och diskuterats i KD ledningsgrupp. Planering pågår inför höstens övningsomgång. Kommunstyrelsens rapportering av mål som bedöms svåra att nå under året redovisas under Kommunfullmäktige. 10

13 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Ekonomiskt utfall (mkr) tom april 2011 tom Budget tom Prognos helåret Förskola -2,9-5,6-4,7 0,0 Grundskola/skolbarnomsorg -8,3-11,4-14,4 0,0 Särskola -3,6-1,6-2,4-0,5 Gymnasieskola -14,6-10,9-11,2-2,9 Vuxenutbildning -1,2-1,4-2,0 0,0 Gemensam verksamhet 5,2 1,0-0,3 1,4 RESULTAT -25,4-29,9-35,0-2,0 Mål i kommunfullmäktiges styrkort som nämnden ansvarar för och mål i nämndens styrkort som följs upp första tertialet Enhet Riktning */** Fler nöjda medarbetare i Uddevalla kommun NMI 66 (2009) 65 * Pilen visar förändring mellan april 2011 och. ** Pilen visar förändring mellan 2011 och Förskola Förskoleverksamheten uppvisar en negativ avvikelse mot budget för perioden. Prognosen för året ligger på ett nollresultat. Antalet barn inom kommunal och fristående verksamhet stämmer relativt bra mot budgeterat. Däremot har utbetalningar för vårdnadsbidrag ökat jämfört med budget. Statsbidrag för asylsökande och momsintäkter för fristående verksamhet är högre än budget. Det finns en osäkerhet om vi får in de barnomsorgsintäkter som vi budgeterat. Prognosen för de kommunala förskolorna ligger för närvarande på ett beräknat nollresultat. Under våren har vi öppnat en tillfällig förskoleavdelning som genererat en högre lokalkostnad än budgeterat och en tillfällig grupp pedagogisk omsorg som startade under april. Grundskola/skolbarnomsorg Förskoleklass, grundskola och skolbarnsomsorg uppvisar en positiv avvikelse mot budget. Prognosen för året ligger på ett beräknat nollresultat. Antalet barn och elever inom fritidsverksamhet och skola, är högre än budgeterat. Det medför att andelen elevpengar som går ut är större än budgeterat och kommer att ge ett underskott för året. Denna post vägs dock upp av att barnomsorgsavgifter (fritids), skolmåltider och central administration visar på ett positivt årsresultat. Särskola Prognos för 2012 är -0,5 mkr som beskriver en mindre obalans där orsakerna främst finns inom kostnader för köp av verksamhet och skolskjutsar samt inom interkommunala intäkter. Åtgärder med anledning av Skolinspektionens kritik av mottagandebesluten genererar fortsatt vissa tillfälliga kostnader i verksamheten. Relativt stora kostnadsanpassningar har trots det gjorts inom gymnasiesärskolan under det senaste året. Gymnasieskola Uddevalla Gymnasieskola genomför nu ytterligare omfattande omställningsarbeten för att anpassa organisationen till nuvarande budget och elevantal. Sammantaget kommer kostnadsminskningen att motsvara 9,2 mkr Omställningsåtgärder omfattar främst personal, lokaler och driftskostnader för läromedel. Sökbilden till Uddevalla Gymnasieskola ser nu ut att stabiliseras. I nuläget har vi fler sökande elever till åk 1 i höst än föregående höst. En mer normal elevminskning utifrån mindre ungdomskullar i gymnasieålder kan nu planeras för kommande år Från och med hösten 2013 är gymnasiereformen genomförd fullt ut i samtliga årskurser. Genomförandet har ställt krav på resurser för kompetensutveckling och förnyelse av läromedel. Vuxenutbildning Vuxenutbildningen beräknas klara budget. Förutom beräknade statsbidrag inom yrkesvux och lärlingsutbildningar har statsbidrag inom fordons-sektorn tillkommit. SAAB:s konkurs medför extra statsbidrag med 5 mkr. Statsbidragen gynnar främst män som tidigare missgynnats av att mycket få yrkesutbildningar anordnats beroende på höga utbildningskostnader. 11

14 Årets investeringsmedel kommer att användas. Gemensam verksamhet Den gemensamma verksamheten väntas klara budget. Prognosen pekar på ett mindre överskott. Kostverksamheten har ett mindre underskott hittills men mindre än tidigare år. Prognosen är att verksamheten klarar budget. Tidigare år har viss ekonomisk buffert funnits centralt, men någon sådan finns inte i år. Därför är uppföljningen av verksamheternas prognoser mycket viktig. Inga mål för 2012 följs upp första tertialet. Däremot följs resultaten av medarbetarundersökningen 2011 upp. Mätningen gjordes 2011 och resultaten har kommit under våren. Verksamheterna arbetar just nu med att analysera resultaten och att ta fram handlingsplaner. Uppdragsstatus (Uppdrag från strategisk plan, flerårsplan samt egna uppdrag) Uppdrag Detta har hänt 38. Verksamheterna ska arbeta med att öppet jämföra verksamhetsresultat och göra dessa tillgängliga på webben. Barn- och utbildningsnämnden ska se över sina lärprocesser så att elevernas måluppfyllnad förbättras. 12. Aktivt arbeta för förbättrad integration med särskilt fokus på bra språkundervisning, samhällsinformation och allas möjlighet att få arbete. Uppföljning av nationella prov i åk 3, 6 och 9 för att fler elever ska lyckas i skolan. 19. Det tvärsektoriella folkhälsoarbetet ska prioriteras, med fokus på goda uppväxtvillkor, hälsosamma levnadsvanor samt trygghet och förebyggande av skador. 40. Förskolans pedagogiska kvalitet ska förbättras. 11. Kommunen ska stödja familjer genom förebyggande verksamhet samt erbjuda hjälp vid behov. Arbete pågår för att publicera jämförelsetal för grundskolorna på Planering pågår för att sätta modulen i drift inför skolvalet hösten Grundskolan - Skriftliga omdömen i Unikum ska vara implementerat from höstterminen Riktad satsning på IKT i årets investeringsmedel per skola. Alla skolor ska ha en framtidsplan där man bl a ska förhålla sig till begreppet "skola på vetenskaplig grund" from höstterminen Gymnasieskolan - Inför läsåret 2011/2012 har en ny elevhälsoplan tagits fram och inom varje rektorsområde har en organisation skapats så att den kan efterlevas. Den nya skollagen utgår ifrån att elevernas måluppfyllelse ska öka. Elevhälsoplanen syftar till att stödja rektor och personal i denna strävan. Vuxenutbildningen -Inom vuxenutbildningen satsas det på studieteknik för ökad måluppfyllelse. Analys av resultat och måluppfyllnad sker efter läsårets slut. SFI-elevernas studieresultat för 2010 och 2011 har kartlagts. Slutsatsen är att måluppfyllelsen bör kunna öka genom att öka individualiseringen. En snabbväg har bildats där såväl vi som utbildningsanordnare som de studerande ökar våra insatser. Vuxenutbildningen - Inom utbildningarna satsas på utbildningar med yrkessvenska. Planerade möten med samarbete med andra kommuner, Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs och Lysekil i syfte att söka medel för sfi med yrkesspår. SO genomförs inom sfi. Gemensamma rektorsdagar/workshop i uppföljning av skolans resultat fortsätter vid två tillfällen per termin där rektor sedan fortsätter på hemmaplan. Insamlingen av statistik effektiviseras och läggs på rektorsportalen. Genomlysning av hur skolornas läxläsningsstöd ser ut är gjord. Förskola - Vi har sedan januari 2012 en förskolechef med i kommunens Väst- Bus-grupp, som regelbundet återkopplar till förskolechefsgruppen. Vuxenutbildningen -Hälsosamma levnadsvanor diskuteras i miljögruppen och ARL ges fortlöpande Vi arbetar med att förbättra förskolans pedagogiska kvalitet på flera sätt. Den gemensamma utvecklings-och implementeringsprocessen kring ny skollag och reviderad läroplan kallar vi EKO-processen. I EKO-processen får varje förskolas utsedda EKO-representanter samt förskolechefer och specialpedagoger handledning genom Göteborgs universitet. Fokus för vårens arbete är att systematiskt kvalitetsarbete (gemensamma dokument) samt samspelet mellan vuxna och barn. Varje förskola arbetar också med lokala utvecklingsarbeten, som t.ex. aktionsforskning och pedagogisk dokumentation. Förskolan - Vi ska enligt vår läroplan visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer. Detta ligger till grund i det dagliga arbetet. I förskolan träffar vi föräldrarna varje dag och bygger på det sättet upp ett förtroende som göra att vi vid till exempel utvecklingsamtal kan samtala om svårigheter i föräldrarollen och vara ett stöd för föräldrar. På flera förskolor erbjuds föreläsningar bland annat av BVC. Vi har också möjlighet att hänvisa föräldrar till våra specialpedagoger och psykolog i olika dilemman. 12

15 Skapa möjligheter för delaktighet och påverkan på lika villkor, genom att information och kommunikation görs tillgänglig för alla kommuninvånare. Alla nämnder: Alla verksamheter ska sätta fokus på kundnöjdhet och ges i uppdrag att genomföra kund/brukarundersökningar minst vartannat år. 10. Kommunen skall utveckla formerna för att ge medborgarna större möjligheter till påverkan och inflytande. 3. Säkerställa att samtliga som representerar kommunen bemöter medborgarna med ett serviceinriktat och professionellt förhållningssätt. 13. Främlingsfientlighet och diskriminering i alla dess former ska motverkas. 25. Vi vill inrätta fler profiler, som exempel miljöprofil, på fler grundskolor. 26. Göra en översyn av skolskjutsreglerna i syfte att underlätta elevernas val av skola. Barn- och utbildningsnämnden ska utifrån ett "socialt investeringsperspektiv" utveckla samarbetet med socialnämnden samt andra samarbetspartners i syfte att förbättra förutsättningarna för barn med särskilda behov Förskolan - Alla enheter har sedan ett år någon form av föräldraråd eller annan möjlighet till delaktighet på sin förskola eller pedagogisk omsorg. Vi har startat en facebooksida där vi informerar om sådant som händer i verksamheten. Grundskolan - Det finns råd och föreskrifter för hur vi bygger upp våra webbsidor på uddevalla.se så att de ska vara tillgängliga, bland annat från Svenska språknämnden. Dessa regler gäller bland annat hur sidor och texter utformas, hur stora filer man bör ladda upp samt att det ska finnas länk- och bildbeskrivningar till länkar och bilder på webbsidan. Nuvarande layout på uddevalla.se, där grundskolornas information ligger, uppfyller nationella krav för tillgänglighet vilket gör det lättare för funktionshindrade att ta del av kommuninformationen med hjälp av talsyntes. Det finns också en översättningstjänst inbyggd i webbplatsen. Kommunens webbverktyg SiteVision har en inbyggd kvalitetskontroll som signalerar om webbsidan inte uppfyller en viss del av reglerna för tillgänglighet. Vuxenutbildningen - Information om utbildningar görs på hemsidan, annonser, artiklar och besök på olika platser. Genom kommunens klagomålshantering kan kritik framföras. Inom samtliga kurser görs utvärderingar. Uddevalla eftersträvar ett regionalt samarbete kring brukarundersökningar inom Bou:s verksamhetsområden. I avvaktan på det genomför förvaltningen egna undersökningar under Gymnasiet och vuxenutbildningen under våren, förskolan och grundskolan under hösten. Tidplanen är förskjuten pga. att de görs i egen regi. Förskola - Alla förskolor och pedagogisk omsorg har nu föräldraråd eller föräldrasamverkan i någon form. Grundskola - Skolorna utvecklar föräldraråden så att det fler föräldrar ska vilja delta, genom att pröva sig fram i formen för mötet. Vuxenutbildning - Genom ris och ros. Branschernas delaktighet och samverkan. Kontakter kontinuerligt. Vuxenutbildningens del i Uddevalla näringslivsakademi. Kommunens värdegrund och bemötandepolicy diskuteras löpande på verksamheternas arbetsplatsträffar och i andra möten. I vissa fall förtydligas dessa med egna policys eller regler. Förskolan - Med stöd av likabehandlingsplanen och våra styrdokument lyfter vi varje barns unika personlighet och styrkor. På förskolan arbetar vi medvetet med att flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar att lyckas i livet och att varje barn ska tro på sig själv och kunna uppfylla sina drömmar. Grundskolan - Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är ett av skolans grunduppdrag. Utifrån arbetet med likabehandlingsplanerna och den löpande uppföljningen av eleverna pågår arbetet kontinuerligt. Gymnasieskolan - Planer för likabehandling och mot kränkande behandling är levande i de olika gymnasiehusen. På Agneberg vistas många vuxna i allmänna utrymmen och i caféet, vilket bidrar till en lugn och trygg milja med god stämning. Vuxenutbildning - Arbetet pågår kontinuerligt och systematiskt. Inga händelser har inträffat under vintern/våren som visat på främlingsfientlighet eller diskriminering. Nolltolerans gäller. Diskussioner pågår men inget konkret är bestämt ännu. Barn och utbildningsnämnden har beslutat att slopa upptagningsområden för åk 7-9 i grundskolan, vilket betyder att anvisning av skola sker först efter det att elever och vårdnadshavare uttryckt önskemål om skola. Hänsyn tas till närhetsprincipen i skollagen. Detta har medfört större möjlighet att få skolskjuts och att skolskjutsreglerna har måst skrivas om för denna åldersgrupp. Gemensamma diskussioner har startat med "de mjuka nämndernas presidier 13

16 43. Genomföra ett program för vidareutbildning av rektorer samt andra chefer inom skolans område i syfte att förbättra deras förutsättningar att vara goda chefer. 57. Resurser ska avsättas för att ge elever hjälp med läxläsningen. Nya rektorer måste gå den statliga rektorsutbildningen. Rektorer som gått den gamla rektorsutbildningen för länge sedan erbjuds delta i Rektorslyftet. Förvaltningen satsar på utbildning i systemteori. Rektorerna deltar också i kommunens ledarutvecklingsprogram och utbildningar. Alla grundskolor erbjuder läxhjälp (en särskild redovisning ges till BUN i maj). I gymnasieskolan kombineras läxhjälp ofta med olika former av öppen stödverksamhet dit elever kan gå för att få stöd i specifika ämnen. Där kan de också få hjälp med läxor. Läxhjälp är något som erbjuds, dvs. det är upp till eleven att utnyttja den. 47. Jämtegrerade budgetar, verksamhetsplaner och årsredovisningar ska successivt införas. 65. Lärartätheten i skolan ska öka till i nivå med andra svenska kommuner av motsvarande storlek Barn- och utbildningsnämnden ska samverka med kommunstyrelsen i syfte att med bibehållen kvalitet och volym minska kostnaderna inom verksamheter för vuxnas lärande med sammanlagt 1,0 mkr, fördelat med hälften på vardera nämnden. 58. Utveckla utbildning inom entreprenörskap och den maritima sektorn Bou har anställt en processledare för förvaltningens arbete i projektet Hållbar jämställdhet. Hon kommer att arbeta 50 % under läsåret 2012/2013. Finansiering via SKL. Förskolan har fortfarande en något lägre personaltäthet än riksgenomsnittet. Grundskolans lärartäthet ligger på snittet och gymnasieskolan har högre lärartäthet än snittet beroende på försenade anpassningsåtgärder till minskat elevantal. Samverkan sker på politisk nivå. Åtgärder sker inom vuxenutbildningen genom minskad administration men försvåras av expansionen inom yrkesvux - utbildningarna. Grundskola - Ung berättare pågår. Med hjälp av projektledaren för entreprenörskap planeras aktiviteter med fokus på entreprenörskap för rektorer och lärare. Alla skolor jobbar efter de statliga styrdokumenten. Vuxenutbildning - Utbildning av entreprenör och företagande har genomförts och en utbildning pågår nu tillsammans med Färgelanda. Minska koldioxidutsläppen med totalt 170 kg/inv (3,4%) varav 100 kg/inv (2 %) gäller transporter. Gymnasieskolan - För att kunna nå målen skulle Fordon -och transportprogrammet behöva riktade medel för bränsle och bränslesnåla fordon. Vi kommer att använda diesel i yttre trafik men med riktade medel skulle vi kunna fortsätta använda ECOPAR som ger en markant mindre miljöbelastning och också en bättre arbetsmiljö. SOCIALNÄMNDEN Ekonomiskt utfall (mkr) tom april 2011 tom Budget tom Prognos helåret Individ- och familjeomsorg -4,1-3,4-0,9-0,7 Särskilda handikappomsorger/sfb -1,5-4,4-1,2-17,3 Äldre- och handikappomsorg -2,4-12,2-3,3-34,0 Gemensam verksamhet -1,2-0,9-0,3 5,5 RESULTAT -9,2-20,9-5,7-46,5 Mål i kommunfullmäktiges styrkort som nämnden ansvarar för och mål i nämndens styrkort som följs upp första tertialet Enhet Riktning */** Tillgänglighet D - kötid till äldreboende Antal dagar 15,5 31,5 13,5 / Fler nöjda medarbetare i Uddevalla kommun % 69(2009) 70 *Pilen visar förändring mellan april 2011 och. **Pilen visar förändring mellan 2011 och Individ- och familjeomsorg Kostnaden för försörjningsstöd har för perioden ökat med knappt 5 % jämfört med föregående år. Efter den utökning av ramen som gjorts och att kommunstyrelsen 14 täcker en del av underskottet bedöms kostnaderna vid årets slut bli 3,1 mkr mer än budget. Prognosen bygger på att kostnaderna under resten av året kommer att ligga 4 % högre än föregående år. Missbruksverksam-

17 heten kan bedrivas inom budgeterad ram. Barn- och ungdomsvård och övrig verksamhet prognostiserar ett överskott med 2,2 mkr. Edingens HVB, som startade i december 2011, är i full gång och fullbelagt. Antal flyktingungdomar som kommer och får uppehålltillstånd i Sverige fortsätter att öka så trycket på kommunera blir också högre. Migrationsverket vill att kommunen ökar mottagandet och helst startar ett boende till. Dialog förs med Länsstyrelsen och Migrationsverket. Samordnaren för Kriscentrum har börjat sin anställning. Ökningen av försörjningsstöd fortsätter, men kurvan ser ut att ha planat ut under april. Det gemensamma arbetet med skolan och Kompassen runt unga personer med missbruksproblem har återupptagits igen. En ny satsning på hemmaplanslösningar har gjorts. Uddevalla har köpt in sig i Gryning vårds s.k. MST-team. MST är en form av intensiv familjebehandling som i vissa fall är ett alternativ eller komplement till institutionsvård. Verksamheten ska pågå på prov under ca två år. Familjeförskolan har genomfört en Nöjd Kundundersökning som riktat sig till föräldrar i behov av extra stöd i sin föräldraroll med ett mycket gott resultat. Arbetet för att förhindra alkohol och droganvändning fortskrider enligt handlingsplanen. Ett förslag på lagändring så att provköp av tobak och folköl åter blir tillåtet är på remiss. Socialtjänsten är remissinstans och kommer att ställa sig positiv till förslaget. Socialtjänsten har beslutat att åter vara med i Länsstyrelsens kampanj för att störa langning i samband med skolavslutningen. Lokal handlingsplan för familjecentralens arbete 2012 är framtagen och godkänd av styrgruppen Särskilda handikappomsorger/sfb Under denna rubrik finns flera verksamheter som visar underskott. Störst underskott återfinns inom personlig assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken). Kommunen erhåller en fast ersättning per timma beviljad insats från Försäkringskassan men betalar därefter till Försäkringskassan en fast avgift för varje ärende. Denna avgift ska motsvara vad insatserna kostar för 20 timmars hjälp per vecka och ärende. Antalet ärenden är idag 14 fler än för ett år sedan vilket gör att enbart kostnaden till Försäkringskassan ökat med 3,9 mkr per år. I 2011 års bokslut var underskottet 6,7 mkr. Ingen utökning av budgetanslaget har gjorts 2012 och årets underskott bedöms bli 5,7 mkr. Gruppbostäderna bedöms visa ett underskott med 4,9 mkr. Till största delen beror det på kostnader för köp av platser från andra anordnare och köp av elevhemsplatser för ungdomar som går på särskolegymnasiet på annan ort. I bokslutet 2011 var underskottet 3,4 mkr. Budgeten förstärktes med 0,5 mkr. Daglig verksamhet 15 överskrider sin budget med 1,1 mkr. Verksamheten ska enligt budget minska kostnaderna med 1,5 mkr. Men bedömer inte att det kan genomföras fullt ut under året. Under första tertialet har planering och projekteringsarbete avseende om- och nybyggnation av gruppbostäder fortsatt. En ny gruppbostad på Mandolinvägen med sex lägenheter har färdigställts och sex personer har flyttat in. Servicebostaden på Kämpegatan med 10 lägenheter är klar för inflyttning under maj månad. Arbetet med ombyggnad till en gruppbostad på Skogslyckan har påbörjats och planerna för en gruppbostad med åtta lägenheter på Äsperöd håller på att ta form. De båda sistnämnda objekten är aktuella för redan befintliga gruppbostäder varför dessa egentligen inte innebär ett nytillskott av bostäder för LSS målgrupp. Smaragdvägens barn- och ungdomsboende har akut blivit i behov av ombyggnad varför verksamheten tillfälligt erbjudits lokal på Myråsvägen. Inom socialpsykiatrin pågår planeringen inför den sedan tidigare fastställda organisationsförändringen där verksamheten innan årsskiftet ska överföras till sociala avdelningen. En ansökan har gjorts till socialstyrelsen angående medel för att utveckla formerna för sysselsättning. För verksamheten som bedrivs på Bokcafét på Skogslyckan fortsätter aktuell planering inför nya lokaler i samma område som tidigare. Planeringsarbetet inför utbyggnad av fyra lägenheter på Banjovägens gruppboende är slutförd och tillbyggnaden beräknas komma igång inom kort. Inom ramen för boendestödsverksamheten har genomförts ett projekt gällande stöd till familjer med minderåriga barn. Kontakterna med FUB har blivit tätare och regelbundna möten kring samverkansfrågor har fastställts. Enhetscheferna genomför under våren en utbildning i jämställdhetsfrågor. Detta är en väg för att öka kunskap och reflektion som ytterst syftar till likvärdig verksamhet, service och bemötande. Alla enhetschefer har genomfört utbildning inom hälsofrämjande ledarskap och en utbildning i lärande i arbetslivet, LIA, pågår. Utbildning i evidensbaserad praktik är aktuell genom kommunalförbundet Fyrbodal. En verksamhetspedagog och en habiliteringspersonal genomför en undersökning inom daglig verksamhet med utvärderingsverkstad som metod. Även denna utbildning genomförs av kommunalförbundet Fyrbodal. Inom avdelningen erbjuds all personal kompetensutveckling som ett sätt att stärka yrkesrollen. Förhoppningen är att genom ökad kompetens blir mer stimulerad, stärka sitt självförtroende och få bättre förutsättningar att klara svåra situationer. Utbildningen består av tio block och har pågått kontinuerligt under våren. Arbete med framtagande av en Plan för personer med funktionsnedsättning stöd och service enligt LSS har påbörjats. Arbetet med planen ingår i ett projekt mellan Uddevalla kommun och Fredrikstad kommun i Norge. Projektet heter Engagera mera och

18 medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Planen kommer bland annat att belysa bedömda utvecklingsbehov för de kommande 10 åren. Äldre- och handikappomsorg Den ökade volymen inom hemtjänsten har rapporterats de senaste delårsrapporterna. Volymen ökar fortfarande, dock har ökningstakten mattats något. Under perioden har varje månad i genomsnitt 16 fler personer än under 2011 fått insatser från hemtjänsten. I bokslut 2011 överskreds kostnaderna med 22 mkr. Budget 2012 förstärktes med 2,5 mkr. Prognosen som bygger på att nivån ligger kvar på den genomsnittliga nivån hittills i år visar ett underskott på 22 mkr. Då fler personer behöver hemtjänst är det också fler som behöver hemsjukvårdsinsatser varför även den verksamheten bedöms överskrida budgeten med 7,7 mkr. De särskilda boendena som bedrivs i egen regi bedöms överskrida budgeten med 4 mkr. Inom hemtjänsten fortsätter arbetet med att utveckla kontaktmannaskapet avseende dess innehåll samt organisation. Detta är en förutsättning för att arbeta mer relationsorinterat samt att kunna ge en mer individuellt anpassad vård och omsorg. Kontaktmannaskapet utvecklas och förbättras ihop med införandet av TES som planeringssystem. I samband med detta flyttas planeringen av hemtjänstinsatserna från gruppen till centrala planerare. Genom denna förändring tydliggörs roller och ansvar för personalen. Det pågår även ett arbete inom hemtjänsten att utveckla städet. Det har inneburit att i en av hemtjänstgrupperna har man under en tid provat att städet utförs av några få personal som har detta som huvudsaklig uppgift. Detta för att öka kompetensen och få bättre kontinuitet på övriga insatser. Det pågår även förberedelser att på prov i en hemtjänstgrupp att införa ett speciellt team som arbeta med dementa. Det är en tydlig tendens att fler dementa väljer att bo kvar hemma med hjälp ifrån hemtjänsten. Hemtjänsten måste anpassa insatserna till detta och även öka kompetensen. Att specialisera personal kan vare ett sätt att öka kvaliteten på insatserna. Det har även påbörjats ett samarbete med individ- och familjeomsorgen för att hemtjänst i vissa fall kan vara en insats för barnfamiljer som har behov av stöd. Den volymökning som varit de senaste åren har inneburit att verksamheten hela tiden har fått anpassa sig till nya förutsättningar avseende att anställa personal, fler vikarier och nya scheman. Chefernas ansvarsområde har ökat betydligt och har givetvis påverkat arbetsbelastningen. En översyn av chefsområden och grupper har därför påbörjats. Inom hemsjukvården är det än tydligare att det är fler personer som behöver insatser och det är även än tydligare att man kan se en ökning av enstaka personer med oerhört stora och omfattande hälso- och sjukvårdsinsatser dygnet runt. Både organisation och kompetens 16 måste därför anpassas till dessa förutsättningar och på sikt bör även sjuksköterskeresurserna ökas för att kunna öka de nya behoven. Anhörigcentralen har öppnat på Rosenhäll. Anhörigstödet är ett utvecklingsområde som socialnämndens alla verksamheter behöver vara delaktiga i. För att ytterligare klargöra vilket anhörigstöd som finns för de olika grupper av brukare som är aktuella kommer det tas fram förslag på nya riktlinjer för anhörigstödet. Riktlinjerna ska under hösten beslutas av socialnämnden. Särskilda boendenas verksamhetsråd har besökt Kaprifols äldreboende och Rosenhäll 3a. Syftet är att skapa en delaktighet gentemot våra kommuninvånare inom målgruppen för våra tjänster. Arbetet för att de boende ska känna sig delaktiga i planeringen av de insatser de behöver att genomförandeplanerna ska bli allt bättre fortsätter. En särskild satsning har gjorts på Ryttarens psykiatrigrupp för att förstärka kvalité och säkerhet i insatserna där. På Hovhults äldreboende pågår ett projekt där omvårdnadspersonalen dokumenterar direkt i ärendesystem ProCapita. Utbildningen av reflektionshandledare är genomförd. Arbeta i arbetsgrupperna med att starta reflektion på arbetsplatserna har påbörjats. Det syftar till att vi ska diskutera hur vi arbetar, resultatet av vårt arbete samt vårt bemötande på ett fortlöpande sätt för att höja kvalitet i omsorgen och öka kompetensen hos alla medarbetare. En ständig utveckling mot ett salutogent förhållningssätt både gentemot hyresgäster och medarbetare pågår. Det taktila arbetet fortsätter i alla särskilda boenden enligt fastställd plan. Det nya äldreboendet i Rotviksbro är på god väg att färdigställas. Inflyttning är fastställd till vecka 35. Planering av ytterligare ett äldreboende, Rud och Kagg i centrala Uddevalla, är klar och upphandling färdig. Arbetet med trygghetsboendet på Skogslyckan i Uddevallahems regi fortskrider enligt planerna. Ansökan har inlämnats från fastighetsägaren om bidrag till värdinna och gemensamhetslokaler. Förvaltningen förbereder också ny upphandling av två äldreboenden i Ljungskile eftersom Bräcke diakoni har meddelat att de inte önskar förlänga avtalet ytterligare 2 år på de villkor som gällde vid den första upphandlingen. Avtalet går ut et av Nöjdmedarbetarundersökning från 2011 har kommit. Inom särskilt boende har nöjdheten förbättrats med en procentandel. Alla arbetsplatser ska under året analysera resultatet och ta fram två bra områden som man vill arbeta för att behålla och två områden där man vill arbeta för att förbättra sitt resultat. Alla enheter inom särskilt boende är nu anslutna till friskvårdsprojektet. Sjukfrånvaron sjunker något men det gäller främst den långa sjukfrånvaron.

19 Förändringar planeras i verksamheten under året. Korttidsenheten på Rosenhäll kommer den 1 september att minskas så att enheten får 12 platser istället för 27. Syftet med detta är att börja arbete med mer rehabilitering i hemmet vilket har medfört att ekonomiska resurser omfördelas från korttidsplatser till trygg hemgång. SUSA-projektet på Rosenhäll har flyttat till nya lokaler och de förbereder sig nu inför att ta på sig mer tvättuppdrag i huset samt att bygga upp ett utprovnings- och utlämningsställe för arbetskläder till personal inom vård och omsorg. Totalt drivs nu tre SUSA-projekt i särskilda boenden. Den interna kvalitetstillsynen fortgår med hjälp av kommunens tillsynsgrupp. Alla enhetschefer har arbetat med att systematisera och sammanställa fel och brister, i syfte att åstadkomma ökad kvalitet och effektivitet i verksamheten. Gemensam verksamhet Här redovisas kostnader för socialnämndens verksamhet, förvaltningsledning, administrativa avdelningen, utredningssekreterare och förvaltningsgemensamma projekt. Prognostiserat överskottet inom gemensam verksamhet beror framförallt på allt avsatta medel för gemensamma projekt inte förbrukas fullt ut, att kostnaderna för avskrivningar blir lägre än budgeterat samt ökade statsbidragsintäkter avseende kommunmomsen. Uppdragsstatus (Uppdrag frånt strategisk plan, flerårsplan samt egna uppdrag) Uppdrag Aktivt verka för tillskapandet av senior- och trygghetsboenden Ta fram en långsiktig plan inom särskild handikappomsorg Utöka tryggheten för äldre/funktionshindrade med annat ursprungsland, genom att anställa personal med språk- och kulturkunskaper. Socialnämnden får i uppdrag att utveckla stöd till anhörigvårdare/stödet till anhörigvårdare ska fortsatt utvecklas Alla nämnder: Alla verksamheter ska sätta fokus på kundnöjdhet och ges i uppdrag att genomföra kund/brukarundersökningar minst vartannat år Äldre på särskilda boenden ska få mat från lokala tillagningskök Medborgare över 75 års ålder ska erbjudas minst fyra timmars hemtjänst per månad/ Socialnämnden ska erbjuda alla som är 75 år eller äldre minst 4 timmar hemtjänst/ månad där brukaren själv bestämmer innehållet Socialnämnden ska påbörja utvecklandet av ett kriscentrum för barn, unga och vuxna riktat mot bland annat våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Detta har hänt Planeringen tillsammans med Uddevallahem fortsätter för trygghetsboendet invid Skogslyckans torg. Ansökan om värdinna och bidrag till gemensamhetslokaler har inkommit från Uddevallahem. Arbete med framtagande av en Plan för personer med funktionsnedsättning stöd och service enligt LSS har påbörjats. Planen ingår i projektet Engagera mera som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och bedrivs tillsammans Fredrikstad kommun i Norge. Inom särskilda boenden arbetar man för att anställa personal med flerspråkighet, byter ibland personal mellan enheter och använder ibland tolk för att klara av kommunikationen med brukare som har annat språk eller kultur. Även inom hemvården arbetar personal ibland i andra hemtjänstgrupper för att kunna tillgodose språkbehovet. Anhöriganställningar används i vissa fall för att kunna lösa kommunikation. Det finns läsplattor med översättningsfunktion inom hemtjänst och hemsjukvård för att underlätta kommunikation. Anhörigcentralen har öppnat på Rosenhäll. Anhörigstödet är ett utvecklingsområde som socialnämndens alla verksamheter behöver vara delaktiga i. Nya riktlinjer kommer att tas fram för beslut i socialnämnden under hösten. Familjeförskolan har genomfört en Nöjd Kund Undersökning som riktat sig till föräldrar i behov av extra stöd i sin föräldraroll med ett mycket gott resultat. Fortsatt uppdrag innebär att bibehålla de goda förutsättningarna för ett fortsatt bra arbete i verksamheten När det gäller lokala tillagningskök anses uppdraget vara slutfört eftersom all mat till de särskilda boenden och hemtjänst är tillagade i Uddevalla kommun. Maten till äldreboendena lagas idag antingen på boendet eller på Äsperödsköket som då levererar kall mat till boendena En arbetsgrupp, "Individuell Vård och Omsorg, IVO" har utsetts och arbete pågår för fullt med att planera för framtida behov inom hemtjänsten Kriscentrum för barn, unga och vuxna pågår. Rekryteringen av samordnare är klar. Kuratorerna fortsätter sitt arbete med de aktuella målgrupperna Kriscentrums lokalfråga är inte helt löst, arbete pågår med att lösa detta 17

20 Socialnämnden ska utveckla och samordna arbetet mot den ökande alkoholoch droganvändningen bland främst unga i Uddevalla och samverka både med kommunala och externa parter Näringslivsklimatet i kommunen ska förbättras med särskild satsning på småföretag En förutsättning för delaktighet på lika villkor är att information presenteras Säkerställa att samtliga som representerar kommunen bemöter medborgarna med ett serviceinriktat och professionellt förhållningssätt Frivilligorganisationers insatser inom det sociala området ska uppmuntras och stödjas Satsning på familjecentral Utveckla arbetet med familjebehandling/ föräldrastöd Minska koldioxidutsläppen med totalt 170 kg/inv (3,4%) varav 100 kg/inv (2 %) gäller transporter Arbetet för att förhindra alkohol och droganvändning fortskrider enligt handlingsplanen. Ett förslag på lagändring så att provköp av tobak och folköl åter blir tillåtet är på remiss. Socialtjänsten är remissinstans och kommer att ställa sig positiv till förslaget. Socialtjänsten är med i länsstyrelsens kampanj för att störa langning i samband med skolavslutningen. En grupp arbetar med service och information kring alkoholtillsyn. Gruppen har bl.a. som uppdrag att skriva mallar, "lathundar" för att underlätta hantering och ev. missförstånd. Innovationsprojekt pågår i verksamheterna I samarbete med elever från gymnasiets mediaprogram har informationen om socialtjänsten uppdaterats med bättre grafik, layout och bilder Socialnämndens verksamheter arbetar på ett strukturerat och fokuserat sätt med att implementera Uddevalla kommuns värdegrund, Öppenhet, Respekt och Professionalitet hos alla medarbetare. Alla enheter har reviderat sina bemötandepolicys, cheferna utbildas i Lia, lärande i arbetslivet. Avvikelserna som kommer in till verksamheterna handlar till stor del om bemötande, dessa processas i berörda grupper för att medvetandegöra vem vi finns till för. Inom särskilt boende har det utbildats 16 reflektionshandledare som i samverkan med enhetschefen ska starta upp reflektion i alla arbetsgrupper vilket skall bidra till att vi har ett gott bemötande och hög kvalité på vårt arbete. Arbetet med att få in fler frivilligorganisationers i särskilt boende går trögt. Det finns några volontärer, lite samarbete med Röda Korset och studieförbund samt frivilligcenter. Det skulle vara positivt om detta utvecklades mer men det krävs en personell resurs. Anhörigcentralen kommer att erbjuda sina lokaler till föreningar som arbetar med anhörigcentralens målgrupp. I samband med t.ex. medlemsmöten så kommer anhörigkonsulenterna informera om verksamheten Lokal handlingsplan för familjecentralens arbete 2012 är framtagen. Inom ramen för socialpsykiatrins verksamhet med boendestöd har under våren genomförts ett projekt gällande stöd till familjer med minderåriga barn Inom hemtjänsten har organisera kontaktmannaskapet organiserats efter geografi under 2010 och Dessutom används fler elcyklar. Kompetensutveckling som leder till en organisation med nytänkande och alternativa arbetssätt, inkl. en tro på måluppfyllelse Socialnämndens verksamheter arbetar på ett strukturerat och fokuserat sätt med kreativitet, det har under flera år funnits erfarenhetsdagar, PRI-bidrag, årets kontaktpersonal och årets grupp. Detta har kompletterades med årets medarbetare och årets chef. Cheferna utbildas i Lia, lärande i arbetslivet. Det pågår FoU cirklar i Fyrbodals kommunalförbunds regi där avdelningscheferna deltar. Inom särskilt boende har det utbildats 16 reflektionshandledare som i samverkan med enhetschefen skall starta upp reflektion i alla arbetsgrupper vilket skall bidra till att vi har ett gott bemötande och högkvalitet på vårt arbete 18

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

OMVÄRLDEN. Delårsrapport april 2013 1

OMVÄRLDEN. Delårsrapport april 2013 1 OMVÄRLDEN DEN INTERNATIONELLA SCENEN Slutet av 2012 och inledningen av det här året präglades av ett något lugnare läge på de finansiella marknaderna än perioden dessförinnan. Börserna i världen steg vilket

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun September 2014 September 2014 Harald Jagner, Pernilla Lihnell Innehåll Sammanfattning och kommentarer 1 1. Inledning 4 2. Iakttagelser

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-05-14 SN 2013/0667 0480-450885 Socialnämnden Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden fattar

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

DELÅRSRAPPORT AUGUSTI 2014

DELÅRSRAPPORT AUGUSTI 2014 DELÅRSRAPPORT AUGUSTI 2014 OMVÄRLDEN INTERNATIONELL LÅGKONJUNKTUR OCH BUDGETPROBLEM I delårsrapporten i april konstaterades att den internationella lågkonjunkturen som följt på finans- och skuldkrisen

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen ~Tingsryds \!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kompletterande handlingar till Barn- och utbildningsnämndens kallelse 2014-11-19 Ärende 2 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport för oktober 2014.

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Barn och elevpeng 2015

Barn och elevpeng 2015 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer