87 Uppföljning av den interna kontrollen för kommunstyrelsen Godkänna Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsen 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "87 Uppföljning av den interna kontrollen för kommunstyrelsen 2014. 1. Godkänna Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsen 2014."

Transkript

1 67 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 Anmälningar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar 1. Motion, planering avseende särskilda boendeplatser får ställas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 2. Övriga inkomna anmälningar läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Inkomna anmälningar. 1. Uppföljning av den interna kontrollen för kommunstyrelsen Dnr KSF 2015/ Prognosrapport 2015, del 1. Dnr KSF 2014/ Ärendebalansförteckning. Dnr KSF 2015/ Motion, planering avseende särskilda boendeplatser. Inlämnad av Stefan Liljenberg (SD), Rolf Streijffert (SD), Lars Andersson (SD), Ismo Pääkkönen (SD) och Helena Ohlson (SD). Dnr KSF 2015/ Laglighetsprövning enligt kommunallagen, KF , 9. Dnr KSF 2015/90 6. Granskning av årsredovisning för IT-nämnd Skåne Nordost Dnr KSF 2015/161

2 68 PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/ Uppföljning av den interna kontrollen för kommunstyrelsen 2014 Beslut Kommunstyrelsen beslutar 1. Godkänna Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsen Anmäla Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsen 2014 till kommunfullmäktige. 3. Uppdra åt ekonomikontoret att göra en översyn av antalet mottagningsattestanter med målsättningen att kraftigt reducera antalet och lämna en redovisning senast Uppdra åt ekonomikontoret att förtydliga reglerna kring representation och arbeta upp rutiner för hur representation ska redovisas. Ärendebeskrivning Ekonomikontoret har följt upp den interna kontrollen och överlämnar en redovisning av uppföljningen. Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Intern Kontroll Redovisningskontroll 2014 Justerande Utdragsbestyrkande

3 69 PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2014/ Prognosrapport 2015, del 1 Beslut Kommunstyrelsen beslutar 1. Februari månads prognos 2015 anmäls till kommunfullmäktige. 2. Socialnämnden kompletterar sina förslag till besparingsåtgärder med tidplan för när de konkreta åtgärderna kommer att vara klara samt vilken effekt detta kommer att ge i besparingar. 3. Barn- och utbildningsnämnden framlägger ett konkret skriftligt förslag för att inte överskrida tilldelade budgetramar samt vilken effekt detta kommer att ge i besparingar och att detta är kommunstyrelsen tillhanda senast med april månads prognos. Ärendebeskrivning Ekonomichef Lars-Johan Rosvall och redovisningschef Elisabeth Steen Ekstedt föredrar Februari månads prognos Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Februari månads prognos 2015 Justerande Utdragsbestyrkande

4 70 PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/ Ärendebalansförteckning Beslut Kommunstyrelsen godkänner förteckningen över ärendebalansen och överlämnar den till kommunfullmäktige för kännedom. Ärendebeskrivning I samband med del- och helårsrapporteringen överlämnar kommunkansliet en ärendebalansförteckning som visar hur många ärenden kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen hanterat. Redovisningen görs i syfte att följa upp hur beslut som kräver en åtgärd verkställls. Det handlar också om att ge ledamöterna en helhetsbild över ärendehanteringen. Beslutsunderlag Ärendebalansförteckning med kommentarer, Justerande Utdragsbestyrkande

5 71 DOKUMENTTYP Datum Diarienummer Sida KSF 2015/159 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKANSLIET Kansliet Till kommunstyrelsen Ärendebalansförteckning Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner förteckningen över ärendebalansen och överlämnar den till kommunfullmäktige för kännedom. Ärendebeskrivning I samband med del- och helårsrapporteringen överlämnar kommunkansliet en ärendebalansförteckning som visar hur många ärenden kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen hanterat. Redovisningen görs i syfte att följa upp hur beslut som kräver en åtgärd verkställs. Det handlar också om att ge ledamöterna en helhetsbild över ärendehanteringen Organ Kommentar Antal ärenden Antal beslut som inte blivit verkställt Antal ärenden Antal beslut som inte blivit verkställt KF * Se kommentarer på sida 2 Helena Sjöholm Kanslichef Karin Björner Nämndsekreterare

6 72 DOKUMENTTYP Datum Diarienummer Sida KSF 2015/159 2 (2) KOMMUNLEDNINGSKANSLIET Kansliet Ej verkställda ärenden: 1. KF Gemensam organisation besöksnäring Mittskåne. KSF 2013/346 Kommentar: KF i Hörby antog inte förslaget. Nu är det på väg till kommunstyrelsens arbetsutskott , KS och KF KF Motion Om skolskjuts åt friskoleelever, Anette Bächi (M) KSF 2010/168 Kommentar: Avvaktar besked från kommundirektör Michael Andersson och servicechef Göran Axberg. 3. KF Införande av valfrihet, LOV. KSF 2012/370 Kommentar: Socialnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att framtagandet av en ny tidsplan för ett eventuellt införande av LOV i omsorgstjänster ska vänta tills vidare. Fullmäktige föreslås även invänta att resultatet från uppföljningen av LOV i servicetjänster kunnat utvärderas och utgöra underlag i det fortsatta arbetet. 4. KF Svar på motion Stärk skyddet för våldsutsatta kvinnor, Maria Boström-Lambrén (S). KSF 2013/331 Kommentar: På kommunstyrelsens arbetsutskott gav Monica Malmqvist Andersson, enhetschef individ- och familjeomsorg en muntlig lägesrapport. I kommunen finns en arbetsgrupp som nu berett ärendet om ett Bostadsförsörjningsprogram och det är nu ute på samråd till KF Hemställan till Länsstyrelsen Skåne om att behålla tillsyn över B- anläggingar, översyn av beslut om överlåtelse av operativ tillsyn. KSF 2017/315 Kommentar: Se miljö- och byggmyndighetschef Rolf Englessons svar med bilagor. 6. KF Redovisning av ej slutbehandlade motioner KSF 2013/79 Motion Integration av ensamkommande flyktingbarn KSF 2013/339. Kommentar: Se bilaga, socialnämndens beslut Ärendet är på väg till kommunstyrelsens arbetsutskott

7 73

8 74

9 INTERN KONTROLL 2014 Datum Sida (7) KOMMUNLEDNINGSKANSLIET Ekonomikontoret Intern Kontroll Redovisningskontroll 2014 Ekonomisk uppföljning Lönerapportering Fakturahantering Mervärdesskattredovisning Kontanthantering

10 INTERN KONTROLL 2014 Datum Sida (7) KOMMUNLEDNINGSKANSLIET Ekonomikontoret 1. INLEDNING Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen 6 kap 7 och revisionens uppgift anges i kommunallagen 9 kap 9. Enligt Höörs kommun reglemente för intern kontroll ska nämnden löpande eller senast i samband med årsredovisningens upprättande rapportera resultatet från uppföljning av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. 1.1 Syfte Följande interna kontroll är en redovisningskontroll vars syfte är att verifiera säkerhet i system och rutiner samt rättvisande räkenskaper i enlighet med god redovisningssed. 1.2 Metod och avgränsning Ekonomikontoret har valt att granska period januari till september Inom respektive sektor har granskning skett av alla leverantörsfakturor som bokförts den 20:e varje månad. Kontroll har skett av kontering, periodisering samt kontroll av att fakturan blivit betald i tid. Samtliga manuella utbetalningar över 10 tkr har granskats, kontroll av att beloppen på utbetalningsunderlagen stämmer mot ekonomisystemets utbetalda belopp, granskning av kontering samt kontroll att rätt person har beslutsattesterat samt att dubbelattestering alltid skett. Kontroll har även skett av att aktuella förteckningar över beslutsattestanter finns på varje sektor och att dessa stämmer med kodning i ekonomisystem. Inom kundreskontra har man granskat utgående moms på var 10:e verifikation på externa kundfakturor som intäktsförts på kontoklass 30, 31 samt 34 (debiteringsunderlag). Kontroll har även skett av lönerapportering, hantering av handkassor, momsredovisning och att ekonomisk uppföljning skett enligt anvisningar. Redovisningskontroll utgår från plan för intern kontroll avseende kommunstyrelsen. I denna interna kontroll ingår endast redovisningskontroller, inköpsrapport kommer som separat handling. Övrig verksamhetsspecifik intern kontroll har respektive nämnd ansvar att lämna till kommunstyrelsen. 2. KONTROLLOMRÅDE 2.1 Ekonomisk uppföljning Rutin/ system Kontroll av Ansvarig Väsentlighetsbedö mning Metod Skriftlig rapport till Riskbedömning Ekonomisk uppföljning Att ekonomisk uppföljning sker enligt anvisningar Ekonom Varje månad Fullständig Ekonomichef Allvarlig

11 INTERN KONTROLL 2014 Datum Sida (7) KOMMUNLEDNINGSKANSLIET Ekonomikontoret Ekonomisk uppföljning ska ske enligt anvisningar. Detta kontrollområde ansvarar respektive ekonom för och kontroll av detta ska ske månatligen. Eventuell avvikelse rapporteras till ekonomichef. Avvikelser: Inga avvikelser har rapporterats till ekonomichef under året. 2.2 Lönerapportering Rutin/ system Kontroll av Ansvarig Väsentlighetsbedöm ning Metod Skriftlig rapport till Riskbedömning Att reglerna vid löneutbetalningar har följts Lönerapportering Löneadministratör Varje månad Stickprov Personalchef Allvarlig Löneutbetalningsvolym, rimlighetsbedömning Löneadministratör Varje månad Fullständig Personalchef Allvarlig Lönerapportering; att reglerna vid löneutbetalningar har följts genom löneutbetalningsvolym och rimlighetsbedömning, vilket löneadministratörerna är ansvariga för att månatligen kontrollera. Ekonomikontoret har utfört intern kontroll utöver plan genom att granska samtliga verifikationer på genomgångskonto för utbetalning av lön där kontroll skett av utbetalt belopp i ekonomisystemet mot lönefil från lönesystemet samt kontroll av attester. Samtliga verifikationer på kontoklass 5 (kostnader för arbetskraft) har även granskats för kontroll av dubbla attester och kontering. Avvikelser: Inga avvikelser har rapporterats till personalchef under året. 2.3 Fakturahantering Rutin/ system Kontroll av Ansvarig Väsentlighetsbedö mning Metod Skriftlig rapport till Riskbedömning Fakturahantering Att fakturor är korrekt konterade. Ekonom En gång per år Stickprov Ekonomichef Måttlig Att fakturor är korrekt periodiserade. Ekonom En gång per år Stickprov Ekonomichef Måttlig Manuella utbetalningar är korrekt attesterade. Ekonom En gång per år Stickprov Ekonomichef Allvarlig Kontroll av att aktuella förteckningar över beslutsattestanter finns på varje förvaltning och att dessa stämmer med kodning i ekonomisystem Ekonom En gång per år Stickprov Ekonomichef Allvarlig Fakturahantering; att fakturor är korrekt konterade och periodiserade, att manuella utbetalningar är korrekt attesterade, kontroll av att aktuella förteckningar över beslutsattestanter finns på varje förvaltning och att dessa stämmer med kodning i ekonomisystemet.

12 INTERN KONTROLL 2014 Datum Sida (7) KOMMUNLEDNINGSKANSLIET Ekonomikontoret Via ekonomisystemet är beslutsattestant kopplad till sina behörighetsområden vilket är delegerat av nämnd. Detta innebär att behörig endast kan attestera sitt område. Ekonomisystemet kräver dubbla attester för att göra en utbetalning, och beslutsattestanten är ytterst ansvarig. I år valde ekonomikontoret att undersöka samtliga leverantörsfakturor som är bokförda den 20:e varje månad i perioden När det gäller de manuella utbetalningarna valde ekonomikontoret att granska samtliga manuella utbetalningar över 10 tkr för perioden Kontroll har skett av attester, kontering, periodisering samt att fakturan är betald i tid. Avvikelser: Att fakturor är korrekt konterade, periodiserade och betalda i tid samt sekretesstämplade; 8 st avvikelser; Faktura är betalda för sent (attesterade för sent) 13 st avvikelser; Fakturan är felaktigt konterad 4 st avvikelser; Fakturan är felaktigt periodiserad 7 st avvikelser; Övrigt Inga avvikelser förekommer för manuella utbetalningar. Kontroll av att aktuella förteckningar över beslutsattestanter finns på varje förvaltning och att dessa stämmer med kodning i ekonomisystem: Inga avvikelser. Förslag på åtgärd: Under året har fyra utbildningstillfällen i hantering av fakturasystem och bokföring genomförts. Utbildningen är för både nya och gamla användare av systemet. Utbildningarna kommer fortsätta upprepas varje vår och höst. Fakturor som blir betalda för sent är oftast fakturor som ska delas inom flera sektorer eller områden inom en sektor. Leverantören ska inte bli lidande för att tjänstemän inte kan enas om hur man ska fördela en faktura eller kan beslutsattestera i tid. Varje gång en tjänsteman har en faktura att attestera får de ett mejl per automatik via ekonomisystemet. Här handlar det dels om rutiner för kontering av faktura samt intern ansvarsfördelning. När det gäller manuella utbetalningar ska samtliga underlag med felaktigheter skickas åter till berörda verksamheter för kompletterande uppgifter så att underlagen blir kompletta. Respektive verksamhet har att åtgärda sina brister. På ekonomikontoret är minimikrav för manuell utbetalning dubbla beslutsattester enligt aktuella beslutsattestförteckningar. Ekonomikontoret har valt att granska representationerna extra noga för period Kontrollen innefattade dubbel attest, korrekt beslutsattestant, syfte och deltagare samt om momsen har hanterats rätt. Det framkom vid intern kontroll att endast 43 % av utläggen är korrekt hanterade under Avikelser: 212 st avvikelser; Syfte och/eller deltagare saknas 53 st avvikelser; Fel konterad/moms

13 INTERN KONTROLL 2014 Datum Sida (7) KOMMUNLEDNINGSKANSLIET Ekonomikontoret Förslag på åtgärd: Anteckningar som saknas kring syfte samt deltagare i samband med representation har verksamheterna att komplettera liksom att felaktiga konteringar korrigeras. Fler utbildningstillfällen eller informationsmöten om vad som ska ingå när en representation bokas. Det ska vara lätt att kontera rätt. Färre användare i fakturahanteringssystemet. 2.4 Mervärdesskattredovisning Rutin/ system Kontroll av Ansvarig Väsentlighetsbedömning Metod Skriftlig rapport till Riskbedömning Mervärdeskatteredovisning Att reglerna för momsredovisning och det speciella momsbidraget följs Ekonom En gång per år Stickprov Ekonomichef Allvarlig 2.5 Kontanthantering Rutin/ system Kontroll av Ansvarig Väsentlighetsbedömning Metod Skriftlig rapport till Riskbedömning Mervärdesskattredovisning; att reglerna för momsredovisning och det speciella momsbidraget följs. Detta kontrolleras i år på alla leverantörsfakturor som är konterade den 20:e, period samt på kundfakturor med intäktskontoklass 30, 31 och 34, var 10:e verifikation för perioden Avvikelser: När det gäller kontroll av kundfakturor eller fakturor kunde inga avvikelser hittas. Förslag på åtgärd: Mervärdesskattredovisning är en viktig del som regelbundet tas upp i utbildningarna som erbjuds alla som är inne i fakturahanteringssystemet. I och med den nya kontoplanen från 2013 så förtydligas momspliktig och icke momspliktig försäljning vilket både förtydligar och förenklar vid kontering och uppföljning. För tillfället krävs ingen ytterligare åtgärd. Kontanthantering Att regler för handkassa och regler för hantering av kontantförsäljning eller motsvarande efterlevs Ekonom Två gånger per år Stickprov Ekonomichef Allvarlig Kontanthantering; att regler för handkassa och regler för hantering av kontantförsäljning eller motsvarande efterlevs. Avvikelser: Inga avvikelser har rapporterats till ekonomichef under året. Förslag på åtgärd: Alla handkassor är personliga och kvitteras ut, således finns ingen risk inom området eftersom personen själv är ansvarig att ersätta eventuell skada. Ekonomikontoret kan här se en trend på minskat antal handkassor samt kontanta utebalningar till anställda. Vi privata utlägg används till största del insättning till bankkonto. Kontinuerlig information går ut till de som hanterar kontanter inom respektive verksamhet och förhoppningen är att minimiera alla kontanthantering

14 INTERN KONTROLL 2014 Datum Sida (7) KOMMUNLEDNINGSKANSLIET Ekonomikontoret och kontantförsäljning.

15 INTERN KONTROLL 2014 Datum Sida (7) KOMMUNLEDNINGSKANSLIET Ekonomikontoret 3. SAMMANFATTNING Antalet avvikelser är mer eller mindre oförändrat från år 2013 till Oavsett anledning till varför fakturor förfaller så är det verksamheterna som ska säkerställa att fakturorna blir betalda i tid. När det gäller kunskaper om redovisning ute i verksamheterna så bör dessa fördjupas för ökad kvalitet. Ekonomikontoret har valt att granska representationerna period extra noga. Kontrollen innefattade dubbel attest, korrekt beslutsattestant, syfte och deltagare samt om momsen har hanterats rätt. Det framkom vid intern kontroll att endast 43 % av utläggen är korrekt hanterade under Problem uppstår ofta när en faktura ska delas mellan verksamheter/sektorer. Osäkerhet bland de personer som bokför kan vara en anledning till att fakturan hinner förfalla. En annan anledning kan vara att cheferna inte beslutsattesterar i tid. Att betala sina fakturor i tid är en disciplinfråga. Leverantören ska inte bli lidande för att enskilda tjänstemän inte kan enas om hur en faktura ska fördelas, är osäkra på hur man bokför eller beslutsattesterar i tid. Påminnelser med mejl går regelbundet via automatik till den som har en faktura att attestera. Oavsett anledning till varför fakturor förfaller så är det verksamheterna som ska säkerställa att fakturorna blir betalda i tid. När det gäller kunskaper om redovisning ute i verksamheterna så bör dessa fördjupas för ökad kvalitet. Felaktig redovisning kan leda till svårigheter i samband med månadsuppföljning för ansvariga chefer. Rätt kontering och rätt periodisering är en förutsättning för korrekta analyser och beslut. I dag är det många olika personer som är inne i ekonomisystemet och bokför. Varje verksamhet bör ifrågasätta om detta är optimalt, eller om endast ett fåtal personer inom respektive sektor faktiskt ska bokföra i ekonomisystemet. Under 2015 kommer en upphandling av nytt ekonomisystem att ske. Inför implementering av upphandlat ekonomisystem bör antal konterare i fakturahanteringsprocessen och överlag antal tjänstemän i fakturahanteringsprocessen decimeras. Ekonomikontoret rekommenderar att max 2 personer konterar fakturor i varje sektor. En anledning till att fakturor förfaller skulle kunna vara att osäkerhet kring fördelningar och konteringar råder och att det är för många som är inne i fakturahanteringssystemet. Under hösten och våren 2014 har utbildningar av kontoplan och bokföring gemomförts vid fyra tillfällen. Dessa utbildningar återkommer regelbundet både vår och höst och hoppas på så vis öka kvaliteten ytterligare i redovisningen.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2015-09-14 Paragraf 77/2015 Ansvar Ekonomichef / Kanslichef Antagen

Läs mer

6 Förslag till riktlinjer för direktupphandling

6 Förslag till riktlinjer för direktupphandling 9 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 9 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2015/59 6 Förslag till riktlinjer för direktupphandling Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Föreliggande förslag till

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

238 Investeringstillstånd för bebyggelse av Badhuset 2, HFAB

238 Investeringstillstånd för bebyggelse av Badhuset 2, HFAB PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-11-09 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/433 238 Investeringstillstånd för bebyggelse av Badhuset 2, HFAB Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Rapport intern kontroll 2016

Rapport intern kontroll 2016 Rapport Dnr: 2016/13 2017-01-27 Kommunstyrelsen Rapport intern kontroll 2016 Bakgrund och sammanfattning Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd årligen anta en plan för granskning samt uppföljning

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

9 Redovisning av ej slutbehandlade motioner

9 Redovisning av ej slutbehandlade motioner Kommunfullmäktige FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-12-08 Sida 11 (18) Dnr KSF 2013/79 9 Redovisning av ej slutbehandlade motioner Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar. 1. Motionen Detaljplanen för

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

25 Kvalitetsuppföljning av servicetjänster inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)

25 Kvalitetsuppföljning av servicetjänster inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-02-01 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2012/370 25 Kvalitetsuppföljning av servicetjänster inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

37 FÖREDRAGNINGSLISTA

37 FÖREDRAGNINGSLISTA 37 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-05-19 11 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2015/173 7 Omfördelning av kostnader för vaktmästartjänster Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Vaktmästartjänster

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

S Attestregler Regler

S Attestregler Regler www.hassleholm.se S Attestregler Regler Diarienummer: 2015/586 040 Fastställt den: 2015-12-14 182 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Verkställighet av beslut

Verkställighet av beslut Revisionsrapport Verkställighet av beslut Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Syfte och revisionsfrågor...3 2 Metod och avgränsning...3

Läs mer

Förslag till Intern kontrollplan 2011

Förslag till Intern kontrollplan 2011 1 (1) Handläggare Datum Åsa Ottosson 2010-11-26 Barn- och ungdomsnämnden Förslag till Intern kontrollplan 2011 Barn- och ungdomsnämnden ska enligt kommunens Reglemente för intern kontroll, KF 256, 2000-12-18,

Läs mer

Rapport Dnr: BN2016/6 1 (6) 2016-11-22 Byggnadsnämnden Rapport intern kontroll 2016 Beslutsförslag Byggnadsnämnden beslutar: Att godkänna av förvaltningen upprättad skrivelse, daterad 2016-11-22, avseende

Läs mer

Ärende 22. Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell

Ärende 22. Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell Ärende 22 Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell Tjänsteskrivelse 2015-10-28 KS 2014.0345 Handläggare: Per Nordin Internkontroll

Läs mer

Attestreglemente. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att anta attestreglemente enligt bilaga.

Attestreglemente. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att anta attestreglemente enligt bilaga. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Backlund Thomas Duvner Sara Datum 2016-07-06 Diarienummer KSN-2016-1445 Kommunstyrelsen Attestreglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

152 Översyn och samordning av drogpolicy för Höörs kommun

152 Översyn och samordning av drogpolicy för Höörs kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-08-15 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2016/255 152 Översyn och samordning av drogpolicy för Höörs kommun Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Barn- och utbildningsnämnden,

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Rapport nr 8/2013 Oktober 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys...

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 2 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR 042-2 OCH INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR 042-2 OCH INTERN KONTROLL REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR OCH INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 1992-05-19, 244. Ändrat av kommunfullmäktige 1993-04-27, 67. Ändrat av kommunfullmäktige 1998-04-23, 53 Ändrat av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 )

Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 ) Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 ) 1 Inledande bestämmelser Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner,

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

1. Antagen av kultur- och fritidsnämnden den XX XX 2011, XX

1. Antagen av kultur- och fritidsnämnden den XX XX 2011, XX 14 15 Kultur- och fritidsnämndens attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar 1 Rutinerna gäller för samtliga ekonomiska transaktioner i stadens ekonomisystem samt i försystem knutna till dessa.

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Attestreglemente för Härnösands kommun

Attestreglemente för Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Attestreglemente Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Attestreglemente Kommunfullmäktige Dokumenttyp Reglemente 2016-09-26 Diarienummer KS16-409-003 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar

Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar Kommunstyrelsen Protokoll 32 (44) Sammanträdesdatum: 2012-04-10 99 Dnr: KS-0320/2011 Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 12

Läs mer

Utförd egen- och internkontroll 2015

Utförd egen- och internkontroll 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-02-09 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Utförd egen- och internkontroll 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Administrativa kontoret Ekonomiavdelning 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Reglemente Intern kontroll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-23 Kommunstyrelsen 2006-02-06 Kommunfullmäktige 2006-02-27

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 11 januari 2016 kl 10:00 14:20

Höörsalen Måndagen den 11 januari 2016 kl 10:00 14:20 2016-01-11 1 (31) Plats och tid ande Höörsalen Måndagen den 11 januari 2016 kl 10:00 14:20 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors (S) Annagreta Reinholdz (S) Maria Truedsson

Läs mer

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-06-18 1 (1) SOCIALNÄMNDEN Dnr SN 2013/183 91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa Beslut Socialnämnden ställer sig bakom det från socialchefens

Läs mer

Rutin för uppvaktning av 100 åringar i Höörs kommun

Rutin för uppvaktning av 100 åringar i Höörs kommun RUTIN Datum Diarienummer Sida 2016-05-02 KSF 2016/227 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKANSLIET Rutin för uppvaktning av 100 åringar i Höörs kommun Uppvaktningsgrupp: kommunfullmäktiges presidium och kommunalråden

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Utförd intern- och egenkontroll 2014

Utförd intern- och egenkontroll 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-02-11 SN 2013/0666.11.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Utförd intern- och egenkontroll 2014 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun

Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun 2012-09-11 Kommunstyrelseförvaltningen Ekonomikontoret Carina Gårdlund-Amcoff, 0611-34 80 72 Ann Entall, 0611-34 80 71 Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun Gäller från och med 15 oktober 2012

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Kommunal författningssamling Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga verifikationer,

Läs mer

Intern kontrollplan 2015

Intern kontrollplan 2015 Intern kontrollplan 2015 2015-04-02 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av arbetet med internkontroll... 3 2 Förslag till beslut... 3 3 Fokusområden för det kommande året... 3 4 Riskanalys... 4 5 Sammanställning

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09

Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09 U^lsf 2G l -01 -ft Uppsala r "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09 Utbildningsnämnden Attestanvisning och attestinstruktion 2015 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. Rutinen fungerar men behöver utvecklas. Dokumenterad rutinbeskrivning saknas

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. Rutinen fungerar men behöver utvecklas. Dokumenterad rutinbeskrivning saknas 1(1) 2016-09-19 : Dröjsmålsränta mån januari-augusti uppgår till 61 tkr. Till detta tillkommer ränta debiterad på nästa faktura från leverantör som i vissa fall konteras tillsammans med den vanliga kostnaden.

Läs mer

Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011

Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011 1(6) KS 2011/0042 Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011 Sammanfattning Nämnderna har, i samband med rapportering av verksamhetsberättelsen, redovisat resultatet

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Victoria Schön Månsson

Handläggare Datum Ärendebeteckning Victoria Schön Månsson Handläggare Datum Ärendebeteckning Victoria Schön Månsson 2016-04-13 2016-0491 Intern kontrollplan för 2016 Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till intern kontrollplan för

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner

Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1999:5-002 Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner ANTAGET AV KF 1999-11-25 149 REVIDERAT AV KF 2009-01-29 7 REVIDERAT AV KF 2016-05-12 52

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman SFN 2013/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman SFN 2013/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2013-11-14 SFN 2013/0988 0480-45 05 72 Servicenämnden Internkontroll 2013 Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att lägga informationen

Läs mer

Attestreglemente för Motala kommun

Attestreglemente för Motala kommun Kommunal författningssamling Attestreglemente för Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 05/KS 0304 Datum: 2005-10-24 Paragraf: KF 113 Reviderande instans: Kommunfullmäktige

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

119 Fråga om möjlighet att behålla vårdnadsbidrag i Höörs kommun

119 Fråga om möjlighet att behålla vårdnadsbidrag i Höörs kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-04-25 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/29 119 Fråga om möjlighet att behålla vårdnadsbidrag i Höörs kommun Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar

Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar BARN- OCH UTBILDNINGS- 2011-11-01 FÖRVALTNINGEN DNR 280/2011-040 Förskolenämnden Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar Beslutsunderlag Förskolenämndens protokoll den 3 februari 2011 10.

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Revisionsrapport momsrutiner

Revisionsrapport momsrutiner SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2012-09-25 4 223 Dnr 2012.223 040 Revisionsrapport momsrutiner På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Strömsunds kommun har Kommunal

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1 (8) REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR OCH ATTEST Detta reglemente (tillsammans med Reglemente för internkontroll) ersätter tidigare Reglemente för budgetansvar och intern kontroll från. Syfte med reglementet

Läs mer

88 Införande av e-post för förtroendevalda

88 Införande av e-post för förtroendevalda PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-03-21 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/147 88 Införande av e-post för förtroendevalda Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Attestreglementet år 2013

Attestreglementet år 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomienheten Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Attestreglementet år 2013 Huvudregeln vid utformning av ansvars- och arbetsfördelning

Läs mer

RIKTLINJER. Anvisningar till attestreglementet

RIKTLINJER. Anvisningar till attestreglementet RIKTLINJER Anvisningar till attestreglementet POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november 1992 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner,

Läs mer

283 Riktlinje för intern representation, uppvaktningar och gåvor.

283 Riktlinje för intern representation, uppvaktningar och gåvor. PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/327 283 Riktlinje för intern representation, uppvaktningar och gåvor. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Beslutsattest omfattar följande moment:

Beslutsattest omfattar följande moment: 1 (3) 9:0 ATTESTREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning och medel som kommunen ålagts eller åtagit

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman SFN 2012/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman SFN 2012/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2012-11-03 SFN 2012/0766 0480-450 431 Servicenämnden Internkontroll 2012 Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att lägga informationen om den genomförda

Läs mer

67 Val av styrelseledamot och revisor samt ombud i gemensamt IT-bolag, ITkommuner

67 Val av styrelseledamot och revisor samt ombud i gemensamt IT-bolag, ITkommuner PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-04-11 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2016/140 67 Val av styrelseledamot och revisor samt ombud i gemensamt IT-bolag, ITkommuner i Skåne AB Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203 2011-11-22 203 Plats och tid Häggenäs Sjukhem, kl 18.00 21.00 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m) ledamot Knut

Läs mer