DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN. Miljöspecial aktuellt på internet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN. Miljöspecial 2004. aktuellt på internet www.kristianstad.se"

Transkript

1 DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN Miljöspecial 2004 aktuellt på internet

2 2 Heléne Svensson Kristianstad en miljökommun Kristianstad blir allt mer uppmärksammat som en framgångsrik miljökommun. Det säger kommunstyrelsens ordförande Heléne Svensson, (s) och pekar på att det hänt mycket positivt på miljöområdet se senaste åren. Resultatinriktat arbete Vi har tack vare satsningen på fjärrvärme från biobränsle och biogas kraftigt kunnat minska utsläppen av koldioxid. Kretsloppstänkandet har slagit igenom i hushåll, företag och kommunal verksamhet. Och inte minst skolorna gör ett fantastiskt arbete med grön flagg certifieringen. Ett annat resultat är ombyggnaden av ABK:s bostadsområde Österäng som ger både ett bättre boende och en bättre miljö. Heléne Svensson framhåller att det i kommunen finns både en stor kunskap om miljöfrågor och en politisk vilja att åstadkomma resultat. Det gör att vi på ett tydligare sätt än tidigare väger in miljöfaktorer när vi beslutar i olika ärenden. Aktiv miljökommun Att Kristianstad är en aktiv miljökommun visas också genom att Kristianstad är den enda kommunen som fyra gånger fått bidrag från regeringens program för omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle LIP. Det har lett till massor av framgångsrika projekt. Vi har också fått en rad utmärkelser, nationella och internationella, för satsningarna på att ersätta fossila bränslen med förnybara energikällor. Förändrad attityd Uppmärksamheten är naturligtvis en sporre för att fortsätta och bli ännu bättre.och det handlar inte bara om system och ekonomi utan också om att ändra attityder. Det finns knappast någon stad i Sverige som ligger så nära ett myllrande våtmarksområde som Kristianstad. Arbetet med Kristianstads Vattenrike har satt Kristianstad på kartan för naturintresserade i både Sverige och utlandet. Det var många som imponerades när Patrik Olofssons film Vingar över Vattenriket visades på TV. Bra marknadsföring Attraktiv miljö och ett aktivt miljöarbete har också blivit en faktor som spelar en allt viktigare roll när företag ska besluta om etableringar. En god miljö är bra marknadsföring. Nu gäller det att vi fortsätter arbetet för att nå målet med ett långsiktigt hållbart samhälle, framhåller Heléne Svensson. Vägen till en god miljö! Foto: Lars Thorstensson Vi ska ha en bygd i balans. Det fastslog kommunfullmäktige i en miljöpolicy för sex år sedan. På område efter område inom kommunens verksamhet pekas det ut vilken väg som måste tas för att minska miljöpåverkan. Det handlar om att kommunen ska basera den egna energiförbrukningen på förnybara bränslen, att arbeta för en fungerande kollektivtrafik, att avfallet hanteras så att utsläppen till luft och vatten minimeras, att människors hälsa främjas, att det rika växt- och djurlivet ges förutsättningar att bestå och frodas osv. Sammanlagt finns det tolv punkter för en hållbar utveckling i Kristianstads kommun. De finns att läsa i sin helhet på Med utgångspunkt från miljöpolicyn gör förvaltningarna och de kommunala bolagen sina egna miljöplaner som årligen rapporteras till kommunfullmäktige. Miljöpolicyn styrs av tre grundsatser: Invånarna i Kristianstads kommun skall kunna känna förtroende för att kommunens verksamhet främjar hushållningen med naturresurser, bygger på de naturliga kretsloppen och gynnar den biologiska mångfalden. Alla delar av kommunens verksamhet ska medverka till att bygden utvecklas i ekologiskt hållbar riktning. I våra roller som kommunala politiker och personal skall vi vara goda föredömen genom att ta ansvar för en hållbar framtid. Kommunens position i samhället ska användas till att påverka andra, såsom myndigheter, företag, organisationer med flera i en ekologiskt hållbar riktning. Utges av Kris ti an stads kom mun Kommunledningskontoret V. Storgatan 12, Kristianstad Upplaga: ex. Tryck: Norra Skåne Offset. Ansvarig utgivare: Curt Hansson. Bilder: Nitton Bilder/MG Produktion: t&t information AB, Kristianstad.

3 3 Från djupa skogar till vidsträckta stränder En större variationsrikedom i naturtyper än inom Kristianstads kommun är svårt att hitta någon annanstans i landet! Kommunen ligger i ett gränsområde dels mellan urbergsområden och kalkrika avlagringar dels mellan barrskogsbälten och den kontinentala lövskogen. I norr finns det kuperade skogslandskapet med sprickdalssjöar. I söder finns Linderödsåsen med bokskogsklädda sluttningar och värdefulla vattendrag som är rika på sällsynta arter. Däremellan finns Kristianstadsslätten med odlingslandskap och värdefulla våtmarker och sjöar. Vid kusten sträcker sandstranden sig obruten hela vägen från Åhus till den sydligaste kommungränsen. Vid Tosteberga finns vid kusten ett flackt, blockigt moränlandskap och grunt skärgårdsområde med flera sällsynta och skyddsvärda arter. Lantbruket Livsmedelsproduktionen och lantbruket mycket betydelsefulla näringar inom kommunen. Det är inte utan anledning som kommunen kallas Sveriges livsmedelscentrum och att just livsmedel, mat & dryck valts som kommunens profil. Men med ett intensivt jordbruk kommer också risken för problem med läckage av näringsämnen som kväve och fosfor. En större tillförsel av dessa ämnen än vad naturen är i behov av orsakar övergödning och därmed problem såsom algblomning och syrebrist i sjöar, alltför snabb skoglig tillväxt med sämre virkeskvalitet som följd, samt en förändrad flora där känsliga växter slås ut av mer näringsgynnade arter. Flera stora sjöar och vattendrag i kommunen är sedan länge övergödda. När det gäller försurning är problemen dock mindre i Kristianstads kommun än på många andra platser i landet. Där bergrunden är kalkrik neutraliseras en stor del av det sura nedfallet vilket gör att effekterna av försurningen begränsas. Våtmarker och grundvatten Även användningen av bekämpningsmedel är bekymmersamt för miljön. Kväve och bekämpningsmedel kan förorena till exempel grundvattnet. Kristianstadsslätten är en av norra Europas största grundvattenreservoarer och är en mycket värdefull resurs och utnyttjas som bas för vattenförsörjningen av både hushåll, lantbruk och industrier. Även om grundvattnet under Kristianstadsslätten på de flesta platser skyddas av jord- och berglager är det utsatt för föroreningshot. Dessutom äventyrar för höga uttag av grundvattnet både kvalitet och tillgång. Kristianstads kommun finns förhållandevis många värdefulla våtmarksområden, trots att troligen mer än 95 % av våtmarkerna på Kristianstadsslätten torrlagts genom uträtade och fördjupade bäckar, dränerings- och täckdikning. De kanske mest värdefulla våtmarkerna är belägna utmed Helge å och utgör Kristianstads Vattenrike. Luftkvalitet och marknära ozon Luftkvaliteten i kommunen påverkas dels av föroreningar från andra länder dels av regionala och lokala utsläpp orsakade av bland annat trafik och andra verksamheter. Marknära ozon är den förorening som fortlöpande överskrider hälsoriktvärden. Även partikelhalten kan befaras vara hög vid de hårdast trafikerade platserna. Halterna av svaveldioxid och kväveoxider har däremot en sjunkande trend. En viktig nöt att knäcka framöver är dock utsläppen från transporter. Trots att utsläppen per bil minskar så ökar antalet bilar. Transporterna bidrar också med ungefär hälften av kommunens utsläpp av koldioxid som i sin tur är en växthusgas som påverkar klimatet. Andra viktiga växthusgaser är metan och lustgas, vilka främst släpps ut från jordbrukssektorn. 40 procent är skog Cirka 40 procent av Kristianstad kommuns areal är skogbevuxen. Bland skogarna i kommunen intar bokskogen en särställning. Barrskogen i Kristianstads kommun består dels av grandominerade områden i den norra kommundelen, planteringar och den kustnära tallskogen. De värdefulla skogsmiljöerna hotas dock bland annat av avverkning, kvävenedfall och försurning. Foto: Tommy Gustavsson Vilken miljö ska vi ge våra barn? Sveriges 15 miljömål samt Skånes miljömål kan du läsa mer om på webben där de finns utförligt beskrivna av länsstyrelsen i Skåne län MILJÖMÅL TAS FRAM I KRISTIANSTADS KOMMUN I Sverige är det övergripande miljömålet att vi till nästa generation ska överlämna ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. För att uppnå detta har riksdagen antagit mål för miljöarbetet inom 15 områden. Enkelt uttryckt handlar det om vilka värden vi vill bevara till våra barn och barnbarn, säger Jeanette Sveder, miljöinformatör på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. I Kristianstad kommun pågår arbetet med att ta fram lokala miljömål och åtgärder. Miljöproblemen ser ju olika ut i olika delar av landet. Hur ska vi t ex skydda de värden som finns i Kristianstads Vattenrike? Tar vi tillräckligt ansvar för den stora grundvattenreservoaren som finns under Kristianstadsslätten? Hur minskar vi övergödningen och de föroreningar som kommer från transporterna? Lokala miljömål Genom lokala miljömål kan vi få igång en diskussion om vad som är viktiga frå- gor för oss i Kristianstad och vad vi kan och bör göra, säger Jeanette Sveder. Som ett underlag för miljömålsarbetet har miljö- och hälsoskyddskontoret tagit fram en beskrivning av miljötillståndet i Kristianstads kommun i dag. De lokala miljömålen arbetas fram i dialog med referensgrupper med representanter från näringsliv, organisationer och föreningar. Miljömålen rör hela den geografiska kommunen och alla som lever och verkar här. Tanken är att kommunen, företag och organisationer ska ta hänsyn till miljömålen i den egna verksamheten, framhåller Jeanette Sveder. Kräver ett stort engagemang För att uppnå miljömålen till nästa generation måste alla viktiga åtgärder i Sverige vara genomförda till år 2020 (2050 när det gäller klimatmålet). För att klara generationsmålet krävs ett stort engagemang hos många aktörer i samhället - staten, kommunerna, företagen och inte minst de enskilda människorna. Arbetet med de lokala miljömålen pågår under 2004 och beslutet ska fattas i kommunfullmäktige.

4 4 Klimatstrategi på gång i Kristianstad Hur kan vi minska växthusgaserna? Hotet om klimatförändringar är den svåraste miljöfrågan som vi människor ställts inför och den viktigaste att lösa inför framtiden. Påverkar oss Utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet oavsett var de sker och effekterna kommer att påverka alla. En anledning till att agera är att ett förändrat klimat också kan påverka oss som lever i Kristianstads kommun. Effekterna av en höjd havsnivå kan bli stora för Kristianstad, Åhus och det omgivande landskapet som är låglänt. Vem minns inte översvämningarna för två år sedan? Just nu pågår arbete för fullt med att ta fram en lokal klimatstrategi för Kristianstads kommun. Genom att sammanställa en klimatstrategi skapas en överblick över de lokala utsläppen av växthusgaser, möjliga åtgärder, målsättningar och hur dessa kan följas upp i framtiden. För att åstadkomma förändringar behövs ett målinriktat och långsiktigt arbete. Kommunen har en viktig roll genom sitt ansvar för planering, kollektivtrafik, drift av anläggningar, rådgivning m m. Fossilbränslefritt En viktig grundpelare i Kristianstads klimatstrategi är visionen att på sikt bli en fossilbränslefri kommun. Stora satsningar har genomförts, t ex biobränslebaserad fjärrvärme, biogas för fordon och pellets i kommunala fastigheter. Kommunen planerar nu fortsatta satsningar inom samma områden nämligen fjärrvärme och pellets för uppvärmning samt biogas som ersättning för diesel och bensin. Men det räcker inte med att kommunala verksamheter arbetar med att minska utsläppen av växthusgaser. För att verkligen bli en framgångsrik kommun i klimatarbetet så behövs alla Kristianstadbors hjälp. Vardagliga aktiviteter som vi alla deltar i bidrar till påverkan på klimatet. När vi reser och värmer våra bostäder uppstår utsläpp av växthusgaser. Eftersom utsläppen är kopplade till vår livsstil och att effekterna av utsläppen är så oöverskådliga gör växthuseffekten till ett av de mest svårhanterade miljöproblemen. Lokala utsläpp I Kristianstads kommun står utsläppen från transporter för cirka 50 % av de lokala utsläppen av växthusgaser. Därför är det viktigt att åtgärder sätts in för att minska utsläppen från transporter, tex en fortsatt satsning på biogas som fordonsbränsle. Även uppvärmning och elanvändning medför en stor andel av de lokala utsläppen. Andelen energi som produceras av förnybara energikällor måste öka och användningen av energi minska. Genom att åka kollektivt, ta cykeln till jobbet då och då eller att se över vilka möjligheter som finns att spara energi hemma eller på jobbet kan du också bidra till minskade utsläpp av växthusgaser. Se energispartips på kommunens hemsida. Vi vill gärna få dina synpunkter på vad som är viktigt att arbeta med för att minska utsläppen av växthusgaser i Kristianstads kommun. Förslaget till klimatstrategi kommer inom kort att läggas på Växthuseffekten ett allvarligt hot PRINCIPEN FÖR VÄXTHUSEFFEKTEN Ivösjön måste skyddas! Om Ivösjön ska vara en tillgång som kan användas och glädjas åt även i framtiden måste Ivösjön skyddas och tas om hand. För att klara den uppgiften bildades Ivösjökommittén i oktober Ivösjökommittens uppdrag är att initiera och samordna de åtgärder som är viktiga för att bevara och förbättra Ivösjöns ekologiska värden. Bakgrunden är de försämringar i Ivösjöns vattenkvalitet och biologi som noterats under senare år. Det finns en naturlig växthuseffekt som är en förutsättning för livet på jorden. Utan den skulle det vara nästan 35 grader kallare vid jordytan än det är i dag. Problemet uppstår när människan genom att använda bränslen som kol, olja och naturgas släpper ut stora mängder av växthusgasen koldioxid som i sin tur förstärker växthuseffekten. Även metan och lustgas från t ex jordbruk och avfallshantering är så kallade växthusgaser. Varmare klimat Växthusgaserna kan liknas vid glasrutorna i ett växthus. Rutorna hindrar inte solljuset att ned till jordytan och värma upp den, men fångar effektivt upp en del av den värmestrålning som sänds från jorden upp i rymden. Konsekvensen av mer växthusgaser är att mer värme hålls kvar och att vi får ett varmare klimat. Kristianstads satsning på att bli en fossilbränslefri kommun är ett led i att minska utsläppen av växthusgaser. Flera representanter samverkar Kommittén består av representanter för Bromölla, Kristianstads och Olofströms kommuner, länsstyrelserna i Skåne och Blekinge, Ivösjöns fiskevårdsförening, Stora Enso Nymölla, LRF, Skräbeåns vattenvårdskommitté, Trolle Ljungby AB, naturskyddsföreningar m fl. Politikerna Bengt Bergh och Ulf Persson representerar Kristianstads kommun. Mellan kommitténs sammanträden sköter en arbetsgrupp det löpande arbetet. I arbetsgruppen ingår Michael Dahlman från miljö- och hälsoskyddskontoret i Kristianstad. Åtgärdsprogram Det finns ett åtgärdsprogram som tagits fram på förhand av en arbetsgrupp, där bland annat miljö- och hälsoskyddskontoret i Kristianstad medverkat. Exempel är att försöka motverka syrebristen i bottenhålorna, gå igenom riskabla verksamheter och enskilda avlopp kring sjön, utföra provfisken, klarlägga påverkan från avloppsreningsverk, lantbruk, gäss (!) mm. Problem och åtgärder Miljö- och hälsoskyddsnämnden medverkar även i Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten och driver på bildandet av Österlens vattenvårdsförbund (till vilka kommunens sydligaste åar får ingå). Till skillnad mot vattenvårdsförbunden som mest undersöker och informerar, kommer Ivösjökommittén huvudsakligen att inrikta sig på problem och åtgärder

5 5 ÖVERSVÄMNINGAR OCH KLIMATFÖRÄNDRINGAR Så skyddas Kristianstad mot vattnet Vintern 2002 gick larmet i Kristianstad. Stora delar av staden hotades av översvämning. Efter ett intensivt räddningsarbete med bl a provisoriska vallar kunde räddningsstyrkan så småningom blåsa faran över. Kristianstadsborna har alltid levt med hotet om översvämning. Men de dramatiska händelserna under 2002 ökande medvetandet om en hotande katastrof. Vi måste skydda oss mot vattennivåer som kan bli betydligt högre än de som vi hittills upplevt, säger Fredrik Wettemark, projektledare på C4 Teknik. Riskerna är större än vad som tidigare antagits. Vattenflödet vid Trosebro kraftstation var som störst 225 kubikmeter/sekund under år De nya analyser och prognoser som gjorts visar att det under extrema omständigheter med häftiga regn, snösmältning och tjäle kan bli hela 738 kubikmeter per sekund. Klimatförändring Signalerna om att vi kan vänta oss ett fuktigare och varmare klimat i framtiden till följd av utsläpp av växthusgaser bidrar till att öka riskerna för översvämningar. Nu pågår ett omfattande arbete för att skydda Kristianstad mot översvämningar. Det handlar om ett av de högst prioriterade skyddsarbetena i Sverige. Sammanlagt investeras drygt 200 miljoner kronor fram till år De värden som skyddas uppgår till tvåsiffriga miljardbelopp, framhåller Fredrik Wettemark. Långsiktigt skydd Redan efter högvattnet 1995 påbörjades planeringen för det långsiktiga skyddet av Kristianstad. Det akuta läget 2002 innebar en rivstart på arbetet som sedan dess fortsatt. Bl a påbörjades Hammarslundsvallen där arbetet fortsatte under hösten På en sträcka mellan motorvägen och Hammarsjön är en skyddande vall, Uddevallen, färdig. Omfattande projektering pågår för att fortsätta vallbygget från motorvägen till Tivoliparken. Arbetet planeras genomföras under 2004 och I Tivoliparken byggs ingen vall eftersom ett skydd finns i form av järnvägsbanken. Vallen fortsätter sedan från Norra Kanalgatan längs järnvägsspåren till Härlövsängaleden. Detta arbete sker under 2006 och Barbacka kommer att skyddas med provisoriska åtgärder. Kartan visar åtgärdade sträckor (grön linje), pågående sträckor (röd linje) och planerade sträckor (streckad linje), där åtgärder måste vidtas för att skydda Kristianstad mot översvämning vid dimensionerande flöden (738 m 3 /s i Torsebro) och höga vattenstånd i Helge å och Hammarsjön. Vallar och pumpstationer Längre fram, runt 2008 till 2012 planeras vallar utmed västra sidan av Helge å. Förutom vallarna behöver flera pumpstationer byggas om för att fungera vid de höga vattennivåer som planeringen utgår ifrån. Helt nya pumpstationer planeras 2004 vid det sk Södra Dämmet mellan kv Båten och Lastageplatsen samt 2005 vid Pynten.

6 6 Stora investeringar i ekologisk hållbarhet Kraftigt minskad oljeförbrukning. Effektivare energianvändning. Minskad övergödning. Förbättrad avfallshantering. Det är de mest påtagliga resultaten av det sk lokala investeringsprogrammet (LIP) i Kristianstad för att öka takten i omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle. Kristianstad är den enda kommunen i landet som fyra gånger fått LIP-bidrag från staten till miljöåtgärder. Inte mindre än ett 50-tal olika projekt har genomförts och pågår inom kommunen och näringslivet, säger Lennart Erfors på kommunens LIP/KLIMP-kansli. Minskade utsläpp I Kristianstad har man i första hand satsat på att minska utsläppen av föroreningar till luften och att minska belastningen av närsalter i vattendrag. Högst påtagligt är att utsläppen av koldioxid har minskat med m 3 /år. Några av de största projekten är satsningen på kretsloppsanpassade byggnader och utemiljö på Österängsområdet, utbyggnad av biogasproduktionen, utbyggnad av fjärrvärme, biobränsle, energibesparing, cykelvägar, fosforrening och ökad återvinning. Några av de här projekten finns närmare beskrivna i den här tidningen. Förutom påtagliga miljöförbättringar innebär projekten att det skapats cirka 500 arbetstillfällen varav ett 50-tal beräknas bli bestående. Flera utmärkelser Kristianstad har också, inte minst tack vare satsningen på biogas, fått stor både nationell och internationell verksamhet med många utmärkelser. En rad delegationer har också sökt sig till Kristianstad för att dra erfarenhet av miljöarbetet. LIP har nu ersatts med KLIMP som står för klimatinvesteringsprogram. Skillnaden är att KLIMP fokuserar på utsläppen av växthusgaser, huvudsakligen koldioxid men även metangas och lustgas. KLIMP är också till för att stödja utvecklingen av ny teknik och nya metoder. Åtgärder och investeringar Vi satsar vidare och ansöker om pengar till åtgärder som leder till en fossilbränslefri kommun med investeringar i bl a fjärrvärme och biogas, framhåller Lennart Erfors. Liksom LIP är KLIMP öppet för näringslivet och andra aktörer. Ansökan görs till kommunen som sammanställer ansökan till naturvårdsverket. Jörgen Brådenmark på miljö- och hälsoskyddskontoret mäter regelbundet luftkvaliteten i Kristianstad.

7 7 Renovering av Österäng Solcellerna som finns inbyggda i gaveln på två av de ombyggda loftgångshusen producerar egen el vilket har lett till en minskad elförbrukning i de bägge husen. Dagvattnet tas omhand och leds i kvartersbäckar innan det slutligen når dammar som omges av prunkande växter. Österängs förnyelse är en stor miljösatsning. Den omfattande renoveringen av Österängsområdets södra del med över 560 lägenheter gav inte bara en betydligt bättre boendemiljö. Upprustningen innebar också att hela området miljöanpassades och att sunda material användes vid ombyggnaden. Österäng byggdes på 1970-talet och var en produkt av det s k miljonprogrammet, då det gällde att bygga snabbt och billigt. Följden blev dålig kvalitet och dåliga miljölösningar. Miljöprofil Med tanke på den klara miljöprofilen ingick projektet i det lokala investeringsprogrammet i Kristianstads kommun. Sammantaget är renoveringen av Österäng den enskilt största satsningen i programmet. Området har konverterats från direktverkande el till vattenburen fjärrvärme producerad av biobränsle från Allöverket. Den tidigare kollektiva mätningen av energiförbrukningen har ersatts av individuell mätning. Förbrukningen av vatten har minskat genom vattensnåla armaturer. Två av loftgångshusen har utrustats med solceller för produktion av el. Elförbrukningen i loftgångshusen har beräknats minskat med 30 procent genom förbättringar av klimatskärmen, individuell mätning av elenergi och varmvatten. Förbättrad närmiljö Dagvattnet tas omhand lokalt istället för att som tidigare ledas ut i Helge å. Förutom minskade utsläpp har det lett till en ökad biologisk mångfald inom området. Vattnet leds nu en relativt lång väg i kvartersbäckar och dammar innan det når dagvattendammar med konstverk i granit och prunkande växter. Mindre miljövänliga material har bytts ut mot material med större beständighet och uthållighet. Problem med flytspackel, PCB, limmer och lacker har eliminerats genom byte till miljövänliga alternativ. Det har inte minst betydelse för att minska allergiska reaktioner som en följd av överkänslighet mot olika ämnen. Vidare har ABK minskat de elektriska och magnetiska fälten. Värdefulla erfarenheterl Renoveringen av den södra delen av Österäng har gett en värdefull erfarenhet om möjligheterna att att renovera på ett miljöriktigt sätt. Det är erfarenheter som ABK tar med sig i kommande renoveringar. Nu har renoveringen av den norra delen av Österäng inletts dock utan ekonomiskt stöd från det lokala investeringsprogrammet. Kretsloppsparken ett centrum för återvinning Till Kretsloppsparken i Snårarp kommer dagligen 200 till 250 privatbilar med kommuninvånare som lämnar återvinningsbart avfall och farligt avfall. Att sortera sitt avfall rätt är A och O för en effektiv och miljöriktig sortering av avfall. Genom att aktivt delta i återvinningen hjälps vi åt att skona miljön, utnyttja våra resurser på ett bättre sätt och minska mängden avfall. Återvinning under tak I Kretsloppsparken kan det återvinningsbara avfallet lämnas under tak och det finns tydliga skyltar men också personal som talar om var avfallet ska läggas. Varje år sorteras och omlastas ca ton avfall i Kretsloppsparken i Snårarp. Dessutom kan anläggningen ta emot ton trädgårdsavfall. Återvinningscentralerna i Åhus eller i Tollarp tar också emot återvinningsbart avfall och farligt avfall. Även Saveko driver sin verksamhet i Kretsloppsparken i Snårarp. Saveko är en daglig verksamhet enligt LSS (lagen om särskilda stöd och service till funktionshindrade). Här arbetar cirka 25 personer arbetar med demontering av vitvaror som spisar, fläktar, tvättmaskiner och torktumlare. Som första daglig verksamhet i Sverige har nu Saveko i Kristianstad miljöcertifieras. Metaller och maskindelar återvinns och säljs vidare. Vidare finns en papperskvarn som strimlar sekretessbehandlingar åt företag och organisationer. Saveko bygger på ett samarbete mellan Sorterarna i Kristianstad AB som driver kretsloppsparken i Snårarp och omsorgsförvaltningens handikappenhet. Returhuset Sorterarna har i sin tur ett avtal med Elkretsen AB om att utföra förbehandling av stora vitvaror. El-kretsen AB ställer numera krav på att de verksamheter som demonterar vitvaror ska vara miljöcertifierade. Kombinationen sysselsättning för funktionshindrade personer och miljöarbete har visat sig vara en bra kombination, säger teamchef Anders Sjöberg på handikappenheten. I Snårarp finns också Returhuset, ett återvinningshus, där man gör vid och säljer saker som annars skulle ha slängts. I Returhuset arbetar sex personer. Även detta är en verksamhet som bedrivs av Omsorgsförvaltningens handikappenhet. I Kretsloppsparken i Snårarp sorteras det återvinningsbara avfallet i olika containrar. Varje dag sorterar cirka 200 kommuninvånare sitt avfall här.

8 8 Lars Carlsson på mark- och exploateringskontoret använder gärna de biogasdrivna bilarna när han ska ut på tjänsteresa. Biogas driver bilpoolen När de anställda i Rådhuskvarteret ska resa i tjänsten kan de välja ett miljövänligt alternativ. På Rådhusgården står elva personbilar som drivs med biogas producerad i Kristianstad. Kristianstads kommun har byggt upp en bilpool med ett datoriserat bokningssystem. Det har inneburit att resor med privata bilar i tjänsten har minskat. Samtidigt minskas behovet av att arbetspendla med bil. En stor andel av de bilar som anskaffas till bilpoolen drivs med biogas. Fullt utbyggd räknar man med att det ska finnas ett 40-tal fordon något som skulle minska utsläppen av koldioxid med 50 ton/år. Bi gas KRISTIANSTAD Biogas på gårdsnivå Hur kan utsläppen av metan och ammoniak minska från gödselhanteringen på gårdar? Sedan några år tillbaka finns en s k Bio-Topp i drift på Önnestadsgymnasiet. Tekniken innebär att samtidigt som utsläppen minskar så produceras energi i form av biogas. Förutom gödsel kan det tillsättas skörderester. I projektets målsättning ingår också att skapa en demonstrationsanläggning för att sprida kunskap om ny teknik till naturbruksgymnasiets elever och lantbrukare i regionen. Erfarenheterna av biogasproduktionen på gymnasiet visar att den här typen av anläggning lämpar sig bäst på stora gårdar där djurhållningen är likartad över en lång tid. Bio-Toppen i Önnestad har genomförts som ett projekt i lokala investeringsprogrammet. Storsatsning K R E T S L O P P F R Å N Kristianstad är en av Sveriges främsta biogaskommuner! I Kristianstad produceras så stora kvantiteter biogas för fordon att det ersätter cirka liter diesel per år. Samtliga stadsbussar kör med biogas i tankarna och allt fler företag och även privatpersoner investerar i biogasdrivna fordon. Kretsloppsanpassat bränsle Kristianstads initiativ att tillverka och marknadsföra ett kretsloppsanpassat bränsle för fordon innebär både bättre luft i stadsmiljön och en minskning av utsläppen av klimatpåverkande gaser. Biogas är en viktig del i kommunens strävan att bli en fossilbränslefri kommun. I Kristianstad finns flera anläggningar som producerar biogas. Vid det centrala reningsverket framställs biogas av röt- slammet och renas till fordonsbränsle. Vid reningsverket finns också ett av Kristianstads två tankställen. Det andra finns vid bussterminalen på Näsby. Biogas från Karpalund Den största kvantiteten biogas kommer från anläggningen i Karpalund. Här tas det emot avfall från livsmedelsindustrin, källsorterat avfall från hushållen och gödsel från lantbruket. Biogasen går både till upparbetning till fordonsbränsle och till Allöverket för att producera fjärrvärme. I Karpalund finfördelas avfallet och värmebehandlas. Blandningen rötas och bakterier omvandlar avfallet till metan och koldioxid. Förutom gas bildas rötrester som används som gödning på åkermark. Årligen framställs två miljoner m3 gas. Energiinnehållet i gasen räcker till

9 9 på biogas! B O R D T I L L J O R D att värma hushåll. Just nu pågår en utbyggnad som fördubblar kapaciteten. Den totala mängden biogas i Kristianstad motsvarar för närvarande 24 Gwh/ år. När Karpalund har byggts ut ökar den siffran till 44 GWh/år. tet är att erbjuda ett säkert och miljöanpassat transportsätt och minska körningen med privat bil. Biogasdrivna bilar För att få fler biogasdrivna bilar driver Kristianstads kommun tillsammans med Sydkraft en informationskampanj där det bl a pekas på möjligheten att få procent av merkostnaden i bidrag om man skaffar gasbil istället för en bensin- eller dieseldriven bil. En gasbil ger också tjänstebilföraren ett lägre förmånsvärde. Kristianstads kommun har också byggt upp en bilpool med biogasdrivna fordon för anställda inom Rådhuskvarteret. Syf- Foto: Lars Carlsson Kristianstads kommun

10 10 Fjärrvärme ger bättre miljö i Kristianstad Fjärrvärmen kommer från en skorsten i stället för många. Allöverket producerar värme och el på ett miljöriktigt sätt. Minskad oljeeldning har betytt mycket för att förbättra miljön i Kristianstad, säger Karl-Åke Johansson, t f VD, C4 Energi AB. Tidigare kunde man nästan smaka svavel i luften. En kall vinterdag syntes rökmolnen från alla skorstenar i stan. Den totala miljön har blivit mycket bättre sedan vi byggde Allöverket 1994! Massor av oljepannor har nu ersatts av fjärrvärme. Mätningar visar att luften förbättrats. Utsläppen av svaveldioxid minskade med 95 procent när fjärrvärmen infördes. Utsläppen av koldioxid och kväveoxider reducerades med 80 respektive 35 procent. Miljövänligt bränsle används C4 Energi AB förser villa- och fastighetsägare i Kristianstad med fjärrvärme. Bolaget ägs av Kristianstads kommun. Vi levererar i dag fjärrvärme till cirka 500 villor, 500 hyreshus, lokaler och industrier. Flaggskeppet är Allöverket på Näsbyholmsvägen. Allöverket är ett biobränsleeldat kraftvärmeverk. Här produceras den största delen av fjärrvärmen i kommunen. Det finns dessutom mindre panncentraler i Fjälkinge, Vä och Åhus. Panncentralerna i Vä och Fjälkinge eldas med flis. I Åhus produceras fjärrvärme med hjälp av pellets. Kretsloppet behålls Fjärrvärmen kommer främst från skogsflis och biogas. Det handlar om inhemska, förnyelsebara biobränslen. Biobränslen ger inget bidrag till växthuseffekten. Den koldioxid som släpps ut ingår i ett naturligt kretslopp. Var kommer biogasen och flisen ifrån? Gas som eldas vid Allöverket kommer dels från biogasanläggningen i Karpalund, dels från Härlövstippen. På Karpalund utvinns biogas från slakteriavfall, biologiska sopor och gödsel från lantbruket. Gasen på Härlövstippen bildas när deponerade sopor förmultnar. Arbete pågår just nu med att renovera ledningar vid tippen. Allt för att öka gasproduktionen. Gasen används även till gasdrivna fordon. Flis består av rester från skogsavverkning, sågverks- och trävaruindustri. Vi tillvaratar energi som annars går till spillo! Kan använda många bränslen En stor fördel med fjärrvärme är att många olika bränslen kan användas. Till cirka 87 procent använder vi miljövänlig flis och biogas för att producera fjärrvärme. I bränslemixen som ger fjärrvärme ingår även mindre delar gasol och el. En annan fördel med Allöverket är att även el produceras med hjälp av biobränslen. Med ökande elpriser och vår handel med elcertifikat har det visat sig att Allöverket är en lönsam investering, säger Karl-Åke Johansson. Rökgasen ger energi Miljön har också blivit bättre genom att rökgaskondensering införts vid Allöverket. En anläggning för rökgaskondensering togs i drift i slutet av Vid rökgaskondensering kyls rökgaser. Därmed kan vi ansluta fler kunder utan att öka förbrukningen av bränsle. Med hjälp av rökgaskondensering sänks temperaturen i skorstenen på Allöverket från 120 till 40 grader. Energin som tas tillvara motsvarar uppvärmning av cirka 2000 villor! Foto: Sven Persson/www.swelo.se. Allöverket ligger mellan järnvägsstationen och högskolan i Kristianstad. Här produceras större delen av fjärrvärmen i kommunen. Under vintern förbränns cirka 2000 kubikmeter flis per dygn vid Allöverket. Detta motsvarar 20 fullastade långtradare. Varmvatten via nio mil långa kulvertar Fjärrvärmen ger varma golv och en skön dusch på morgonen året runt. Hur går det till egentligen? Fjärrvärmen når villaägarna genom ett säkert system, berättar Karl-Åke Johansson, tf VD, C4 Energi AB. Fjärrvärmen produceras centralt på Allöverket och i panncentraler i Vä, Fjälkinge och Åhus. Från anläggningarna går varmt vatten till fastigheter genom isolerade rörledningar i marken. Vattnet värmer villor, fastigheter och industrier. Därefter går fjärrvärmevattnet tillbaka till värmeverket via en returledning och värms upp igen. I dag finns ett kulvertsystem som sträcker sig nio mil under Kristianstad! Detta är ett kretslopp som pågår dygnet runt. Alla som är anslutna har alltid obegränsat med värme och varmvatten året om. Stigande intresse Efterfrågan på fjärrvärme i centrala Kristianstad stiger. Snart måste fjärrvärmeproduktionen byggas ut. De två senaste åren har antalet kunder ökat i genomsnitt med tio procent varje år. Försäljningsvolymen har stigit med drygt fem procent om året under den senaste fem års perioden, säger Karl-Åke Johansson. Om vi ska behålla miljöprofilen och använda biobränslen behöver vi utökad kapacitet vid Allöverket. Vi ser närmare på fliseldning, men studerar även andra alternativ. Intresset för fjärrvärme bland villaägarna har också kartlagts. Detta ger vägledning om hur utbyggnaden ska planeras. Först behöver vi veta i vilka villaområden intresset finns. Fjärrvärmen byggs i första hand inom områden där intresset är störst. Det krävs att procent av villaägarna på en gata eller inom ett villaområde ansluter sig om en utbyggnad ska bli av. Foto: Lars Torstensson.

11 11 SVEN SATSADE PÅ FJÄRRVÄRME Stort intresse att värma huset med fjärrvärme Sven Lindquist i Norra Åsum och flera av hans grannar bytte oljepannan till det billigare alternativet fjärrvärme. BILLIGARE OCH MILJÖVÄNLIGARE Den första oljan jag köpte kostade 145 kronor kubikmetern och den sista kostade kronor. Det säger Sven Lindquist i Norra Åsum och visar upp pärmen där han samlat sina uppgifter om uppvärmningen sedan huset byggdes Då var det inte tal om annat än att det skulle vara oljeeldning. Men så för ett par år sedan började Sven Lindquist fundera på fjärrvärme. Det gick ju en ledning med hetvatten strax intill som försörjde byggnaderna på Åsum Fure (A3) med värme. Jag kontaktade kommunen och C4 Energi som förklarade att det inte är omöjligt om det visar sig att fler i bostadsområdet vill ansluta sig fjärrvärmesystemet. Vi fick också klartecken för bidrag till den nya utrustning som behövdes. Sven tog kontakt med grannarna och det ledde till ett informationsmöte där responsen för en anslutning var stor. Det var många som hade äldre oljepannor som behövde bytas ut. I mars kunde grävningen för en fjärrvärmeledning inledas. I dag är oljepannan borta och har ersatts av ett skåp på väggen som innehåller en värmeväxlare för uppvärmningen och ett för varmvattnet. Oljetanken är också borta. Det gamla pannrummet har blivit tvättstuga och den gamla tvättstugan har blivit ett mysigt utrymme för dusch och relax. Inte dumt att kunna förena lägre kostnader med en bättre miljö, säger Sven och Brita Lindquist och slår sig ner i korgstolarna i den nya relaxavdelningen i källaren Över 230 småhusägare i Kristianstads kommun har fått bidrag för att övergå till fjärrvärme. Intresset är stort bland småhusägare för att gå över till fjärrvärme från olja och el, säger energirådgivare Staffan Branting på Kristianstads kommun. Det var under 2002 som småhusägare fick möjlighet att söka bidrag till de investeringar som behövs för att kunna värma sitt hus med fjärrvärme eller pellets. Bidragspengarna kommer via LIP lokala investeringsprogrammet. Det är många småhusägare som upptäckt att fjärrvärme är bekvämt och underhållsfritt och dessutom billigare. En normalvilla kostar till kronor per år att värma med olja. Med fjärrvärme kostar det till kronor. Stor miljövinst För miljön är vinsten stor. En rad tidigare helt orenade oljepannor skrotas och husen värms istället med biobränsle och vi minskar utsläppen av koldioxid med cirka ton per år. Det är C4 Energi som går ut och erbjuder fjärrvärme i bostadsområdena som ligger inom rimligt avstånd från fjärrvärmecentralerna. Är det tillräckligt många som nappar på erbjudandet längs en gata dras en ledning fram. Mer pengar att fördela I februari kom ett glädjande besked från Naturvårdsverket. Ytterligare kronor finns att fördela till småhusägare som vill gå över till fjärrvärme. Det räcker till ytterligare hus utöver de 250 som var planerade. Det maximala bidraget för övergång från olja till fjärrvärme är kronor och från el till fjärrvärme kronor. Villkor för bidrag I områden som ligger utom räckhåll för fjärrvärme lämnas det bidrag till övergång från uppvärmning med olja till pellets. För övergång till pellets är det maximala bidraget kronor.här är inte intresset riktigt lika stort och cirka 150 fastighetsägare har nappat. Pelletsprojektet fortsätter som tidigare och det finns fortfarande pengar att söka som räcker till ytterligare 150 hus. Staffan Branting påpekat att det är viktigt att man söker bidrag innan åtgärderna påbörjas eftersom det är ett villkor för att bidrag ska kunna ges. Lyckosamma projekt Projekten har varit så lyckosamma att kommunen planerar en fortsättning genom att söka nya medel hos naturvårdsverket i det Klimatinvesteringsprogram som för närvarande arbetas fram, säger Lennart Erfors på LIP-kansliet. Fortsatt utbyggnad av fjärrvärme De områden som närmast är aktuella för fjärrvärmeutbyggnad är delar av Kulltorp, delar av Egna Hem, Lyckans väg och Hammar Gamla (vid ålderdomshemmet). Även Hedentorp, Vä och Fjälkinge är aktuella liksom en del av Åhus. VA D K O S TA R D I N V Ä R M E E N E R G I? Här kommer en jämförelse från energirådgivarna i Skåne. Enligt beräkningen tjänar du kr per år om du byter från olja till fjärrvärme. Detta är beräknat med tanke på ett värmebehov på kwh/år. Lokala skillnader kan finnas. öre/kwh Årskostnad i kr Årskostnad inkl investering OLJEPANNA Oljepris beräknat till kr/kubikmeter. Ny anläggning kostar ca kr. ELPANNA Elpris beräknat till 30 öre handelspris, 15 öre nät- och certifikatsavgift, energiskatt och moms. Framtida elpriset beräknas stiga. Ny anläggning kostar ca kr. FJÄRRVÄRME Fjärrvärme beräknat med 53 öre rörligt pris och kr fast avgift. Ny anläggning kostar ca kr ( med bidrag på kr). VÄRMEPUMP Elpris beräknat med 30 öre handelspris, 15 öre nät- och certifikatavgift, energiskatt och moms. Ny anläggning kostar ca kr. PELLETS Pellets beräknat med 1825 kr/ton. Ny anläggning kostar ca kr. EGEN VED Bra vedeldning kräver miljögodkänd panna och ackumulatortank. Ny anläggning kostar kr.

12 12 Fossilbränsle kommun N O T I S E R Effektiva fönster 30 procent av värme försvinner genom fönsterrutorna om huset har vanliga tvåglasfönster. Det var bakgrunden till den satsning på energieffektiva fönster som genomförts i Kristianstads kommun. 450 fastighetsägare har satt in energisparglas i sina hus och fått bidrag med sammanlagt 2,4 miljoner kronor. Miljöplaner för vår kommun Billigare uppvärmning och plats till en hobbyverkstad i källaren! John Nilsson i Sätaröd är nöjd med att ha bytt ut olja mot pellets för att värma huset. När jag fick veta att det dessutom gick att få bidrag fanns det ingen anledning att tveka. Oljenotan blev ju bara högre och högre. John Nilsson tycker att det ekonomiskt blev en rimlig investering. Sammanlagt kostade det honom kronor att övergå från olja till pellets. Ut med oljepannan I huset strax intill E22 i Sätaröd står en välvårdad oljepannan som sattes in Men i dag har oljetanken slängts ut. Istället för olja matas pannan med en skruv som hämtar pellets från en tunna intill pannan. Jag köper in pellets för en hel årsförbrukning och lägger i uthuset. Då och då bär jag in en 20-kilos säck och fyller på i tunnan. Det känns inte som något större besvär. John är en aktiv pensionär och nu när den stora oljetanken fraktats bort får han utrymme över för att utvidga verkstaden. Här tillbringar han en hel del av sin fritid. Inspiratör för andra Johns pelletsbrännare har väckt uppmärksamhet i grannskapet. Jag har haft många studiebesök och intresset sprider sig. Jag vet att åtminstonde två av mina grannar är på väg att övergå från olja till pellets. Det känns ju bra att kunna inspirera andra. JOHN SATSADE PÅ PELLETS John Nilssons pelletsbrännare har väckt uppmärksamhet bland grannarna som också har planer på att slänga ut oljetanken. PLATS FÖR HOBBYVERKSTAD Billigare uppvärmning och plats till en hobbyverkstad i källaren! John Nilsson i Sätaröd är nöjd med att ha bytt ut olja mot pellets för att värma huset. När jag fick veta att det dessutom gick att få bidrag fanns det ingen anledning att tveka. Oljenotan blev ju bara högre och högre. John Nilsson tycker att det ekonomiskt blev en rimlig investering. Sammanlagt kostade det honom kronor att övergå från olja till pellets. Ut med oljepannan I huset strax intill E22 i Sätaröd står en välvårdad oljepannan som sattes in Men i dag har oljetanken slängts ut. Istället för olja matas pannan med en skruv som hämtar pellets från en tunna intill pannan. Jag köper in pellets för en hel årsförbrukning och lägger i uthuset. Då och då bär jag in en 20-kilos säck och fyller på i tunnan. Det känns inte som något större besvär. John är en aktiv pensionär och nu när den stora oljetanken fraktats bort får han utrymme över för att utvidga verkstaden. Här tillbringar han en hel del av sin fritid. Inspiratör för andra Johns pelletsbrännare har väckt uppmärksamhet i grannskapet. Jag har haft många studiebesök och intresset sprider sig. Jag vet att åtminstonde två av mina grannar är på väg att övergå från olja till pellets. Det känns ju bra att kunna inspirera andra. Genom åtgärderna har energi motsvarande 200 kubikmeter olja kunnat sparas något som motsvarar utsläpp av cirka 600 ton koldioxid, säger energirådgivare Staffan Branting på Kristianstads kommun. Projektet är ett bra exempel på hur en miljöförbättring är lönsam både miljön och privatekonomin. Dessutom finns en rad andra positiva effekter av energieffektiva fönster, säger Staffan Branting. Det blir inget kallras, fönstrena blir stabilare, ljudnivån blir lägre och UV-strålingen som bleker tyg och trä minskar. De bidragspengar som kommunen fått genom Lokala Investeringsprogrammet för att dela ut till energieffektiva fönster är slut. Däremot är ett nytt stöd på gång genom avdrag på skatten. Fika med miljötema Fyra gånger per år bjuder miljöoch hälsoskyddskontoret in företagare till miljöfika. Syftet med miljöfikat är att skapa mötesplatser där kommunen och företagen har möjligheter att informera om aktuella frågor. Här finns det möjligheter att träffas, knyta kontakter och dela med sig av varandras erfarenheter när det gäller miljöfrågor. Annonsering av miljöfikat sker i Kristianstadsbladet och inbjudningar skickas även ut via e-post och vanlig post. Information om miljöfikat finns även på Ändra beteende spara energi Hur mycket energi kan vi spara enbart genom att förändra vårt beteende? För att få svar på den frågan genomförs projektet energisparande och attityder i skolorna i Kristianstad. Under projektets första år deltar Skogsgläntans förskola, Sånnaskolan, Fjälkinge skola samt Villaskolan. Projektet pågår under ett år och elevernas attityd i vissa energifrågor mäts före och efter projektet. Det görs en kartläggning för att se vad skolorna kan göra för att sänka sin energiförbrukning. Förslagen diskuteras med vaktmästare och fastighetsreparatör och vissa åtgärder kan göras direkt, andra kräver större förändringar i fastigheten. Samtidigt med genomgången av den fysiska miljön sker ett pedagogiskt arbete med att öka kunskap, attityd och beteende när det gäller energi. Projektet ingår i LIP det lokala investeringsprogrammet och drivs av Kristianstads Naturskola.

13 13 Naturen världens bästa klassrum! Naturen själv är själva utgångspunkten för naturskolan i Kristianstads kommun. Att barn får positiva upplevelser i naturen är grunden för att lära sig ekologiska samband och förstå miljöfrågorna. Naturskolan är inte ett hus utan ett sätt att lära genom att själv undersöka och se hur saker och ting hänger ihop, säger Sam Petersson som tillsammans med Ola Svensson arbetar som naturpedagog på Naturskolan. Känna, lukta, smaka Att få använda sina egna sinnen, känna, lukta och smaka är lika viktigt som att läsa i en lärobok. Dessutom hör upplevelser i naturen samman med livsstil och hälsa. Naturskolan i Kristianstad är ett stöd för naturundervisningen i skolorna i Kristianstad. Vi handleder arbetslag ofta med ett övergripande tema med anknytning till natur och miljö. Vi hjälper pedagogerna under en termin eller ett läsår och naturligtvis är vi med och träffar barnen. Ofta följs det upp med att eleverna ritar och skriver och redogör för sina forskningsresultat. Uteklassrum En spännande del i Naturskolan är de uteklassrum som finns på Näsby fält och på Balsberget. Här får eleverna möjlighet att arbeta mitt i naturen. Undersöka småkrypen, studera livet i sjön, ringmärka fåglar och titta på fåglar, träd och buskar. Men också att genomföra experiment och tillverka saker. För många elever innebär det en ahaupplevelse när någon visar och förklarar. Naturskolebilen Vattenriket är ett annat viktigt klassrum. Runt om i Vattenriket finns det lådor utplacerade med håvar, burkar och andra verktyg för att studera livet i vattnet. Naturskolan har också en naturskolebil lastad med spännande material som rycker ut till lärare och elever. Naturskolan ställer också upp och hjälper till att skapa gröna utemiljöer runt skolor och förskolor. Syftet är att få en mer kreativ miljö för lek och lärande. Utemiljön runt skolan och förskolan är också ett uteklassrum som kan användas i skolans pedagogiska arbete, säger Sam Petersson. Skalbaggar och alger studeras i detalj av barnen som undervisas i naturens alldeles egna klassrum. Sam Petersson, naturpedagog på Naturskolan, låter barnen använda alla sina sinnen vid undervisningen ute i skog och mark. Kristianstadsskolor duktiga på miljö Österslövs skola är den senaste av de tre skolor i Kristianstads kommun som fått utmärkelsen Miljöskola. Stolta elever mottog utmärkelsen under högtidliga former tillsammans med övrig skolpersonal. Skolorna och förskolorna i Kristianstads kommun ligger i topp i Sverige när det gäller att erövra den internationella utmärkelsen Grön Flagg. Inte mindre än 42 skolor deltar för närvarande i Grön Flagg-arbetet, säger Sam Petersson på Naturskolan. Intresset är stort för att bli miljöcertiferad och vi på Naturskolan fungerar som ett bollplank. Sam Petersson tycker att Grön Flagg är ett bra sätt att få engagemang kring miljöfrågor på skolor och förskolor. De skolor och förskolor som vill delta måste ha ett miljöråd med elever, personal och gärna föräldrar. Man bestämmer sig för fem konkreta miljömål och arbetar aktivt för att uppnå dessa. Ett honnörsord är delaktighet. Grön flagg Efter att ha jobbat något år görs en ansökan hos stiftelsen Håll Sverige Rent som samordnar verksamheten i Sverige. Faller det väl ut får den gröna flaggan hissas som ett tecken på att skolan är duktig på miljöarbete. Tre skolor i Kristianstads kommun har valt att gå ännu längre i sin miljöprofil och fått utmärkelsen Miljöskola. Det är Trolle-Ljungby, Fjälkestad och nu senast Österslöv. För att bli Miljöskola krävs att inte mindre än 75 kriterier ska vara uppfyllda som rör undervisning, samt både den yttre miljön och den psykiska miljön, säger Sam Petersson.

14 14 Att cykla är miljövänligt, ekonomiskt och hälsosamt Arbetet med förbättrad skyltning för cyklister på kommunens cykelleder pågår för fullt. Avståndsskyltar är en nyhet i kommunen med syftet att få fler Kristianstadsbor att utnyttja cykeln istället för bilen. Cykelturen förbättrar såväl vår närmiljö som den egna hälsan. Det ska vara attraktivt att cykla i Kristianstads kommun. FÖRDEL CYKLING Att cykla går fort På 20 minuter når man centrum från Öllsjö, Åsumtorp, Hammar, Kulltorp och Näsby. Cykeln är miljövänlig Om man cyklar 5 km (t ex till jobbet) istället för att ta bilen förbättras luftkvalitén. Utsläppen av följande hälsooch miljöfarliga ämnen minskar: Kväveoxider (irriterar luftvägarna och försurar mark och vatten) Kolväten (cancerframkallande) Koldioxid (bidrar till växthuseffekten) Minskade utsläpp av kväveoxider och kolväten bidrar dessutom till att minska bildningen av marknära ozon (irriterar luftvägarna och skadar växtligheten). Cykeln är energisnål Din bil förbrukar under de första 5 km efter kallstart ca 60 procent mer bensin än under normal körning. Cykeln är billig Du kan spara kr/år räknat på en kostnad för 13 kronor de första 5 km. Cykling är hälsosamt Cykling är ett trivsamt och effektivt sätt att motionera och därmed förbättra hälsan. Under de senaste åren har det gjorts stora satsningar på att erbjuda säkrare och bekvämare cykelvägar. Att öka cyklingen ses som en viktig del i kommunens miljöarbete. Vi har i första hand satsat på att bygga sammanhållande cykellänkar som underlättar pendlandet mellan bostadsområden och arbetsplatser i centrum, säger Patrik Lindblom på C4 Teknik. Det finns fantastiska möjligheter att ta sig fram på cykel i Kristianstad. På 20 minuter når man centrum till exempel från Öllsjö, Åsumtorp, Hammar, Kulltorp och Gamlegården. Nya cykelvägar De senaste åren har det byggts cykelvägar för 15 miljoner kronor i Kristianstad. Det har varit en viktig del i Lokala Investeringsprogrammet LIP. Aktuella satsningar under 2004 är en cykelväg från Pynten via kanten av tryckbanken längs Hammarsjön till bron över E22 samt längs Snälltågsvägen mellan Kung Knuts väg och Malstensvägen. Vidare blir det åtgärder på Söder för att underlätta för cyklisterna. Det finns en strategi och handlingsplan för cykeltrafik Kristianstad cykelkommunen. Här slås det fast att cykeltrafiken i Kristianstads kommun ska öka och ska bli säkrare. Bra underhåll Förutom att bygga cykelvägar handlar det om att se till att det finns tillräckligt många och säkra parkeringsplatser för cyklar, att det finns belysning och att huvudcykelnätet får ett högklassigt underhåll inte minst vintertid. Något som kommer mer och mer är delningsmålning för att sära på cyklister och gående, säger Patrik Lindblom. Ett annat arbete som pågår är att förbättra skyltningen på cykellederna. Med hjälp av färgmarkeringar skiljs de olika stråken åt. Dessutom har ett arbete påbörjats med avståndsskyltar samma service som bilister får. Information är viktigt för att förmå fler Kristianstadsbor att välja cykel. Regelbundet ges det ut cykelkartor över Kristianstads kommun och varje år genomförs en kampanj för att öka cykelpendlingen till jobbet. Många skolor ordnar regelbundet cykeldagar med både teori och praktik. Dessutom finns det mycket information på cykelsajten cykla som utnämnts till Sveriges bästa. Här finns kartor på cykelvägar och cykelturer, trafikregler mm. Här kan allmänheten ständigt nå oss som arbetar med cykelfrågor i kommunen, säger Patrik Lindblom. Den vägen får vi in många synpunkter och kan direkt svara på frågor. Det finns också en cykelgrupp som består av både motionscyklister och arbetspendlare som varje år lämnar synpunkter och önskemål till kommunen.

15 15 N O T I S E R Atelje Lyktan Ateljé Lyktan i Åhus har drastiskt kunnat minska användningen av lösningsmedel vid lackering av lampor. Genom investeringar i en alkaklisk tunneltvätt och anläggning för pulverlackering har utsläppen av lösningsmedel kunnat minska med 75 procent. Miljöinvesteringen i Åhus var ett av de första i det lokal investeringsprogrammet (LIP) i Kristianstads kommun. Förbrukningen av lösningsmedel har minskat med 6,7 ton per år jämfört mellan inköpen av lösningsmedel före och efter pulverlackeringen togs i fullt bruk. Från början fanns en oro för vad kunderna skulle säga om den något ojämnare yta som pulverlackeringen ger. Men kunderna har varit positiva och därmed har en större del av produktionen kunnat läggas om till pulverlackering. Ateljé Lyktan fick kommunens miljöpris för åtgärderna vid lackeringen. Leverantören av pulverlackeringsanläggningen har även spridit erfarenheter från anläggningen genom att hänvisa till Ateljé Lyktan. Arbetsmiljön har också förbättrats avsevärt. De anställda slipper att exponera sig för lösningsmedel och i och med att deltajerna hängs på en ställning innebär föärre lyft och vridningar. Eftersom lackerarna inte behöver arbeta med mask har de fått bättre social konakt med kollegor. Vassodling minskar närsalter Vid Vinnö å pågår ett försök med vassodling för att minska belastningen av närsalter samtidigt som det produceras biomassa. Det näringsrika åvattnet pumpas ut i en anlagd våtmark där det planteras vass. Vassen skördas och används som biomassa för rötning till biogas. Rötresterna återförs till jordbruksmark. Under 2003 togs den första skörden vass som användes vid biogasanläggningen vid Önnestadsgymnasiet. Vassen ska också användas för förbränningsprov och/eller fiberboardtillverkning. Högskolan Kristianstad kommer att under 2004 göra provtagning av näringsreduktion, mäta tillväxten och hitta lämpliga markområden för en storskalig odling i Kristianstads kommun samt göra en utvärdering av de ekonomiska förutsättningarna för avsättning av odlad vass. xxxxxxxxx Agenda 21 tar nytt steg för långsiktig hållbarhet Nu tar Agenda 21 nästa steg i arbetet för ett långsiktigt hållbart samhälle. Hittills har vi kommit en bra bit på väg när det gäller miljöområdet. Nu måste vi bredda oss och även arbeta med de sociala och ekonomiska frågornas betydelse för en hållbara utvecklingen. Det säger Hanna Larsson, projektledare och samordnare för Agenda 21 i Kristianstads kommun. Hon framhåller att det är viktigt att vi förstår att allting hänger ihop om vi ska kunna fortsätta att leva våra liv i en någorlunda säker och god miljö. Kräver engagemang I Kristianstads kommun finns lång erfarenhet av Agenda 21-arbete. Redan i januari 1993, endast några månader efter den uppmärksammade FN konferensen om miljö och utveckling i Rio de Janeiro, fattade miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutet att inleda ett lokalt arbete. Från början stod det klart att för att lyckas måste många medborgare engagera sig. De som har engagemang och vill åstadkomma något ska få hjälp och stöd av Agenda 21-kansliet. Ökad medvetenhet Vi har med Agenda 21 lyckats fjärma oss från myndighetsstämpeln och sprida idén om en hållbar utveckling till andra områden inom samhället, säger Hans Eliasson, chef på miljö- och hälsoskyddskontoret. Det har hänt mycket under de drygt 10 år som Agenda 21 varit verksamt i Kristianstad, säger Hanna Larsson. De allra flesta områden i samhället har på olika sätt påverkats. Jag tror att Agenda 21 bidragit till ökad medvetenhet om nödvändigheten av att skapa ett hållbart samhälle. Positivt är att även många företag insett att arbetet för ett hållbart samhälle har blivit viktigt konkurrensmedel. Hållbar utveckling Från början låg tyngdpunkten i Agenda 21-arbetet i första hand på kretslopp och sopsortering för att sedan övergå till att handla mer om klimatförändringar och effektivare användning av energi. Nu breddar sig verksamheten till att arbeta intensivare med de sociala och ekonomiska frågornas betydelse för att ett hållbart samhälle. Under de senaste åren har Agenda 21 mer och mer kommit att kallas Hållbar Utveckling. Agenda 21 nämns mer som en anda. Ett vanligt uttryck har blivit att vi arbetar för en hållbar utveckling i bästa Agenda 21 anda, säger Hanna Larsson. Tar aldrig slut Under 2004 ska bl a den nuvarande hemsidan göras mer användarvänlig och inspirerande med idéer om vad vi kan göra för att främja en långsiktig hållbarhet i vardagen. Man engagerar sig i olika samarbetsprojekt med t ex folkhälsorådet, C4-lägret, energirådgivaren, ungdomsrådet, lokala Byggkretsloppsrådet och Hållbar Utveckling Skåne. Arbetet med Agenda 21 fortsätter och vi arbetar åt rätt håll även om arbetsuppgifterna aldrig tycks ta slut.

16 Gruppinformation till hushåll och kontor i Kristianstads kommun MILJÖSPECIAL TIDNINGEN KRISTIANSTAD 2004 EN TIDNING ÅTERKOMMER FRÅN KRISTIANSTADS I SEPTEMBER KOMMUN PILOTPROJEKT I SVERIGE Kristianstads Vattenrike internationell modell Kristianstads Vattenrike blir ett internationellt biosfärområde! Kristianstads kommun är nu mitt uppe i arbetet med en ansökan till UNESCO om att bli modellområde för bevarande av biologisk mångfald och hållbar utveckling, ett s k biosfärområde. Till våren kommer ansökan att presenteras för att få in allmänhetens och olika myndigheters synpunkter. Biosfärområdet kommer att omfatta Helgeåns nedre avrinningsområde i Kristianstads kommun och de kustnära delarna av Hanöbukten (se karta). Eftersom namnet Kristianstads Vattenrike nu är en både nationell och internationell inarbetad benämning på hela detta område och att vattnet även framöver i många fall knyter samman området på flera olika sätt bl a ekologiskt, topografiskt och historiskt, kommer benämningen att bli Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Temaområden I ansökan kommer tio temaområden för aktiviteter att anges för biosfärområdet. Det temaområde, där arbetet kommit längs är inom Våtmarksområdet längs Helgeån, men arbete pågår också i flera av de andra föreslagna temaområdena t ex i Vattendrag från Linderödsåsen och Sandiga odlingsmarker med vandrande åkerbruk. Det pågående översiktsplanearbetet i kombination med ett internationellt intresse för Kristianstadsområdet fokuserar även intresset på temat, Staden möter vattnet. I det framtida biosfärarbetet kommer säkert ytterligare teman, utöver de tio föreslagna, att finnas med, Modellområden I världen finns över 400 biosfärområden i ca 100 länder och vart och ett av dem skall vara ett gott exempel på hur man bevarar värdefulla miljöer, växter och djur, men samtidigt utnyttjar värdena varsamt för t ex produktion av livsmedel, eller för ekoturism. Ett exempel är Mallorcas lillasyster, ön Menorca. Där undviker man massturism och har istället utvecklat nischer som ekoturism som bidrar ekonomiskt till öns befolkning, samtidigt som de biologiska värdena som lockar turisterna finns kvar. I ansökan till UNESCO beskrivs hur biosfärområde Kristianstads Vattenrike kan fungera som ett modellområde för hållbar utveckling genom att arbeta med UNESCOs tre funktioner: att bevara biologisk mångfald att befrämja hållbar utveckling att fungera som ett logistiskt stöd. Det finns redan många projekt på gång som visar att vi har förutsättningarna i kommunen att ansluta oss till det internationella nätverket av biosfärområden. BEVARANDE Inom funktionen bevarande skall dels arter, som storken, malen eller gullstånds, och dels landskap, t ex våtmarkerna eller de torra sandiga markerna runt Åhus bevaras. Även kulturellt betingade värden skall bevaras, som Lillö borgruin. UTVECKLING Projektet kring slåtter av våtmarksgräs, initiativ till att få igång fler aktörer inom Ekoturism och att utveckla produktion och marknadsföring av nötkött från naturbetesmarker inom biosfärområdet är några exempel på hållbar utveckling. LOGISTIK Den tredje funktionen är att erbjuda logistiskt stöd till utbildning, forskning och miljöövervakning. Exempel på detta är Ekomuseet med sina besöksplatser, hemsidan och hjälpen till forskare och inventerare ute i fält med lokalkännedom och transporter. Foto: Sven-Erik Magnusson Vattenriket Kortfakta om Biosfärområden I biosfärområden arbetar man med att bevara biologiska och kulturella värden, samtidigt som man arbetar för att främja en hållbar utveckling. Biosfärområden skall tjäna som modellområden i en region dit resurser och forskning riktas i syfte att ta fram ny kunskap och utveckla förvaltningen i samverkan med lokala aktörer och intressenter. I biosfärområdet gäller befintlig lagstiftning. Inga nya lagar skapas för att det blir ett biosfärområde. Biosfärområden nomineras av nationella regeringar. Vissa kriterier och förhållanden måste vara tillgodosedda innan de kan erhålla officiell status av UNESCO. Världsnätverket av biosfärområden består år 2003 av 440 områden i 97 länder. Biosfärområde Kristianstads Vattenrike utgör ett pilotprojekt i Sverige för biosfärområden och kommer att föras fram som kandidat till UNESCO under Biosfärområde Kristianstads Vattenrike kommer enligt förslaget att omfatta Helgeåns avrinningsområde inom Kristianstads kommun samt en del av Hanöbukten. Biosfärområdets avgränsning och de tio temaområden som arbetet inriktar sig mot: 1. Våtmarksområdet längs Helgeån 2. Vattendrag från Linderödsåsen 3. Sluttningsskogar på Linderödsåsen 4. Dynlandskapet längs kusten 5. Kustnära delar av Hanöbukten 6. Sandiga odlingsmarker med vandrande åkerbruk 7. Balsberget och Råbelövssjön Ej markerade på kartan 8. Värdefulla träd i odlingslandskapet 9. Staden möter vattnet 10. Grundvattnet

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI UPPDATERAD JUNI 2013 MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNENS STYRMODELL STRATEGISK PLAN... 4 Miljö- och klimatstrategi...

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN Januari 2013 sammanfattning Sammanfattning...2 Förord...3 Inledning...4 Energi och transporter...8 Hälsa och miljö...14 Mark och vatten...18 Natur och kultur...26 Konsumtion

Läs mer

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1 Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012 Rapport 2013:1 1 Regionala miljönyheter direkt till din epost! Som du kan läsa om på sidan 3 och 4 går vi nu in i ett omfattande arbete med att

Läs mer

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Rapport 2007:01 Västernorrlands län 2007 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN LÄNSSTYRELSEN

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Handlingsprogram med miljö- och folkhälsomål Antaget av kommunfullmäktige 24 oktober 2002 En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 2-2012 Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm 2

Läs mer

Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 2014 1

Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 2014 1 Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 214 1 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Vår livsmiljö... 6 Boende och stadsutveckling... 9 Energi och transporter... 12 Produktion och konsumtion... 16 Jönköpings

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010 HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 21 2 1(23) Förord Det är ytterst viktigt att ha mål för hur vi minskar vår klimatpåverkan och uppnår ett ekologiskt hållbart samhälle. Ännu viktigare är att följa upp målen

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

Ett gott liv i en hållbar kommun

Ett gott liv i en hållbar kommun Ett gott liv i en hållbar kommun Översiktsplan för Aneby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 2 Ett gott liv i en hållbar kommun - Översiktsplan för Aneby kommun Förord Ett gott liv i en hållbar

Läs mer

ENERGIPLAN KARLSTADS KOMMUN 2006 2010. www.karlstad.se

ENERGIPLAN KARLSTADS KOMMUN 2006 2010. www.karlstad.se ENERGIPLAN KARLSTADS KOMMUN 2006 2010 www.karlstad.se 1 Solen som kommunens symbol är ledstjärnan för den framtida energiförsörjningen baserad på förnyelsebara källor. Kommunens agerande skall präglas

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-24 100 Innehållsförteckning Inledning...Fel! Bokmärket är inte definierat. De nationella miljömålen...4 Skånes miljömål

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB GEMENSAM VÄRME En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar Sommaren 2002 Energi Stockholm AB Lars-Olof Södergren Björn Calminder Kristina Landfors Rolf Westerlund

Läs mer

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler Avfallshantering tillgänglig,

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS I HUDIKSVALLS TIDNING, LJUSDALS-POSTEN, LJUSNAN OCH SÖDERHAMNS-KURIREN ONSDAG 16 MARS 2011 ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS I HUDIKSVALLS TIDNING, LJUSDALS-POSTEN, LJUSNAN OCH SÖDERHAMNS-KURIREN ONSDAG 16 MARS 2011 ANNONS NR 1 2011 En annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Förnybar energi närproducerad el och biovärme Bollnäs Energi bygger ut SIDORNA 4 5 Lokal vindkraft SIDORNA 8 9 Bioolja i kyrkan

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer