Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning."

Transkript

1

2 Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer som vi arbetar med och vi har förhoppningen att vår breda organisationssyn kan underlätta i analysen av resultatet. Vi bestämde oss vid övertagandet av enkäten att genomförandet och presentationen skulle vara likartat med tidigare års, för att inför 2015 utvärdera om eventuella förändringar ska göras. En sådan utvärderingspunkt är såklart frågan om att digitalisera enkäten för att underlätta hanteringen av resultatet. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. /Torbjörn Sundbrandt, HR-konsult i Aneby kommun 2

3 Sammanfattning Medarbetarundersökningen bland anställda i Aneby kommun syftar till att ta reda på hur medarbetarna upplever sitt arbete och sin arbetssituation kopplat till chef och verksamhet. Resultatet ska ses som ett underlag för utveckling av kommunens verksamheter. Undersökningen ingår i uppföljningen av målen i kommunens balanserade styrkort. Datainsamlingen gjordes i form av en enkätundersökning som riktades till samtliga visstid- och tillsvidareanställda i tjänst. Undersökningen består av ett antal frågor kring styrkortets strategier inom perspektivet Medarbetare; Arbetstillfredsställelse, Ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden, Meningsfullt och utvecklande arbetsinnehåll, Gott ledarskap och Bejakande av kreativitet. Chefer svarar på medarbetarenkäten utifrån sin roll som medarbetare i kommunen, men tilldelas även en chefsenkät som behandlar ansvarsområden i chefsrollen. Av 502 utskickade enkäter besvarades 464 stycken, vilket innebär en svarsfrekvens som totalt sett uppgår till 92 %. Denna svarsfrekvens innebär en betydande ökning från tidigare år (84% 2012 och 82 % 2013) varför resultatet bör ge en välgrundad och riktig bild av hur medarbetarna i Aneby kommun upplever sitt arbete. Chefsenkäten har besvarats av samtliga 27 chefer. Resultatet ser för kommunen som helhet positivt ut i 2014 års medarbetarundersökning, men vi kan genomgående se att det är BUA och SOA som går framåt i årets undersökning, medan SBA och KSA gör ett något sämre resultat. Arbetstillfredsställelsen i Aneby kommun är hög och vi har stolta medarbetare som upplever sina arbeten som meningsfulla. Resultatet för det nationella styrtalet HME (Hållbart medarbetarengagemang) hamnar i årets undersökning på smått otroliga 85, där ett resultat på placerade Aneby i topp i Sverige av de 56 kommuner som rapporterade värdet. Även frågor kopplat till ledarskap uppvisar positiva resultat. De förbättringsområden som resultatet pekar ut finns inom frågeställningar kring arbetsgivarens förebyggande arbete inom hälsoområdet, inom uppmuntran till kompetensutveckling, samt kopplat till måluppföljning och utvärdering. Chefsenkäten visar att Anebys ledare är trygga i sina roller generellt och i ledarskapet i synnerhet. Det område som skattas lägst är säkerheten kring rollen som arbetsmiljöansvarig, men vi ser en klar förbättring från tidigare år. 3

4 Syfte Syftet med Aneby kommuns medarbetarundersökning är att ta reda på hur medarbetarna upplever sitt arbete. Detta för att Aneby kommuns arbetsplatser ska kunna bli ännu bättre. Frågorna tar avstamp i det balanserade styrkortet - kommunens viktigaste styrdokument. Frågorna handlar bland annat om arbetstillfredsställelse, arbetsförhållanden, ledarskap, kreativitet och arbetsinnehåll. Resultatet ska ge underlag för förbättringar på arbetsplatsen, men kan också peka på behov av mer omfattande förändringar. Avsikten är att denna enkät skall återkomma regelbundet och därmed ska också jämförelser kunna göras mellan åren. Enkäten ingår som en del i uppföljningen av det balanserade styrkortet för kommunen. För andra året har vi använt oss av möjligheten att i enkäten väva in ett nationellt jämförelsetal som heter Hållbart Medarbetar-Engagemang (HME). Det innebär att resultatet av några av frågorna för vissa verksamhetsområden skickas in till en nationell databas samt att bakgrundsfrågan kön tillkommit. Resultaten kommer inte att redovisas så att någon individ blir utpekad, varken i kommunens rapporter eller i den nationella databasen. Tillvägagångssätt Undersökningen är en totalundersökning i och med att samtliga visstid- och tillsvidareanställda i tjänst vid undersökningstillfället (februari-april 2014) beretts möjlighet att besvara enkäten. Timavlönade och långtidsfrånvarande ingår alltså inte. Frågorna är i huvudsak så kallade instämmandefrågor, det vill säga påståenden som respondenten skall ta ställning till. Frågornas utformning framgår av enkäten som bifogats som bilaga 1. Svarsfrekvens # utskickade enkäter +10 % % % % % % 25 4

5 Totalt har 505 enkäter skickats ut. Av dessa har 465 besvarats vilket ger en total svarsfrekvens på 92 %. Detta är en avsevärd ökning av svarsfrekvensen från föregående år vilket gör att resultatet kan anses vara representativt för totalpopulationen (samtliga medarbetare). Svarsfrekvensen skiftar från avdelning till avdelning. BUA, KSA och SOA har ökat sina svarsfrekvenser i förhållande till 2013 års undersökning vilket är mycket positivt. SOA och BUA med så mycket som 13 procent. Svarsfrekvensen för chefer är i stort sett oförändrad. SBA uppvisar en rejäl minskning, vilket till största del beror på att räddningstjänsten haft en låg svarsfrekvens, vilket ger stort utslag på en avdelning med få medarbetare. Det interna bortfallet avser de frågor i en inlämnad enkät som ej besvarats. I årets undersökning har det interna bortfallet legat på en liknande nivå som 2013 och pendlar mellan 0-5 % avseende attitydfrågorna. Anledningen till att det interna bortfallet är lågt kan möjligen vara att det finns ett mittenalternativ bland svarsalternativen. En anledning till att respondenter väljer att inte besvara en fråga kan vara att lämpliga svarsalternativ saknas, att frågan är ställd på ett otydligt sätt eller att respondenten bedömer att han/hon inte kan/vill svara på frågan. Högst internt bortfall (5 %) uppvisar frågan Jag tycker att min närmaste chef och jag har meningsfulla medarbetarsamtal/utvecklingssamtal, vilket till största sannolikhet beror på att en verksamhet olyckligt fick hantera dubbla chefsbyten under perioden för utvecklingssamtal. I uppföljningsfrågorna kopplade till förra årets medarbetarenkät är det interna bortfallet betydligt högre. Det går även att se att det finns stora skillnader inom verksamheter vilket kan vara ett tecken på att det helt enkelt kan vara svårt att minnas vilka områden som fokuserats utifrån uppföljning av förra årets enkät. Rapportens upplägg Rapporten redovisar den samlade bilden av Aneby kommun som arbetsgivare i förhållande till de huvudrubriker som medarbetarperspektivet i det balanserade styrkortet anger. I första hand kommenteras det totala resultatet, men betydande avvikelser hos enskilda avdelningar diskuteras också under de respektive rubrikerna. Det första avsnittet är en uppföljning över huruvida förra årets medarbetarundersökning har använts i enheternas utvecklingsarbete. Därefter följer redovisning av attitydfrågorna per respektive rubrik. Då frågorna är ställda med fem svarsalternativ; Mycket dåligt, Ganska dåligt, Varken bra eller dåligt, Ganska bra, Mycket bra, värderas de två första som negativa och de två sista som positiva. Diagrammens röda och rosa fält indikerar således negativa svar och de gröna fälten värderas som positiva. Bästa möjliga resultat är följaktligen att hela stapeln är färgad klargrön. I somliga fall lyfts speciellt intressanta resultat i enskilda frågor ut för diskussion. I övrigt syftar genomgången område för område till att lyfta fram det väsentliga i resultatet. Det som lyfts fram har valts utifrån en bedömning som inte bara sett till procenttalen i sig, utan också tagit hänsyn till hur många personer som svarat och hur stor andel som faktiskt haft någon uppfattning i frågan. Genomgången följer den ordning av frågeblock som finns i enkäten. 5

6 Aneby kommuns NMI - Nöjd medarbetar index redovisas därefter. NMI är en analysmodell som Statistiska Centralbyrån använder för att kunna jämföra olika verksamheters. Detta mått möjliggör alltså i viss mån jämförelser både internt inom kommunen men också externt. Därefter redovisas avsnittet om HME, som är SKL:s (Sveriges kommuner och landstings) modell för att dels att skapa ett jämförelsematerial, men också att kunna analysera kopplingen mellan medarbetarengagemang och verksamhetsresultat. I samband med chefsdag i maj delades en chefsenkät ut till samtliga chefer i kommunen. Resultatet av denna redovisas också i denna rapport. Rapporten avslutas med en sammanfattande resultatbild och diskussion kring de resultat som tyder på att det finns områden för förbättringsarbete. 6

7 Uppföljning av medarbetarenkät 2013 Uppföljningsfrågorna är kopplade till 2013 års medarbetarenkät och syftar till att undersöka om det resultat som då framkom används i det fortlöpande utvecklingsarbetet på enheterna. Som synes avtar antalet svarande för varje fråga eftersom endast de som lämnar jakande svar uppmanas att besvara de efterföljande frågorna. 81 % av dem som besvarat frågan På min arbetsplats har vi haft en dialog om resultaten från medarbetarenkäten 2013 svarar jakande på påståendet. 86 % av respondenterna uppger att förra årets enkätresultat har använts för att identifiera förbättringsbehov och 85 % uppger att föregående års resultat har lett till att man på arbetsplatsen har försökt åstadkomma förbättringar. Resultaten ligger i stort sett på samma nivå som för 2013 års undersökning. Andelen som anger att man arbetat med enkätresultatet i sitt utvecklingsarbete skiljer sig mellan avdelningar och enheter. De områden som flest angett att man försökt åstadkomma förbättringar inom är personal och kompetensutveckling, trivsel, arbetsuppgifter och verksamhet, samt hälsa och arbetsmiljö. Detta resultat är också likvärdigt med tidigare år. 7

8 Arbetstillfredsställelse Avsnittet arbetstillfredsställelse består i enkäten av fyra frågor som främst söker svar på om medarbetarna trivs och känner stolthet över det arbete som utförs på arbetsplatsen. Summerat kan vi se ett mycket gott resultat där de allra flesta av Aneby kommuns medarbetare hamnar på den positiva sidan av skalan. 92 % av dem som besvarat avsnittets fyra frågor hamnar på poängskalans gröna område, vilket torde innebära att medarbetarna i kommunen känner en hög arbetstillfredsställelse. Resultatet innebär en fortsatt uppåtgående trend då det även i år är en förbättring jämfört med föregående år. Värt att lyfta fram är att hela 94 % av respondenterna tycker att påståendet Jag är stolt över att vara en del av verksamheten där jag arbetar stämmer ganska eller mycket bra. Avvikelsen mellan avdelningarna är i inte speciellt stor där spannet av svarande på den positiva delen av skalan går från 94 % (SOA) till 87 % (SBA) medan cheferna hamnar på höga 95 %. Noterbart är att vi på SBA kan se att andelen respondenter som tycker att påståendena inom området stämmer mycket bra minskat med 29 %. Samtidigt ser vi att nivåerna generellt är höga inom området, med inget eller litet resultat på den negativa sidan av skalan. 8

9 Ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden Under denna rubrik ingår bland annat frågor som: På min arbetsplats bedrivs arbetet på ett effektivt sätt, Min arbetsmiljö är sådan att jag känner mig säker och trygg och Jag har ändamålsenliga och väl fungerande tekniska hjälpmedel (t ex datorer, maskiner, annan utrustning). Vi kan inom området se en fortsatt positiv utveckling, även om det inte är några markanta förändringar från Det är i år 4 % fler som tycker att påståenden inom området stämmer mycket bra, samtidigt som svar på den negativa delen av skalan har minskat. Inom området återfinns även frågan På min arbetsplats arbetar vi förebyggande för att upprätta en god hälsa, som är och har varit den fråga som haft sämst resultat i medarbetarenkäten de senaste åren. 62 % återfinns på den positiva sidan av skalan i denna fråga, vilket är en ökning med 7 % från Detta är ett tydligt trendbrott där vi mellan åren istället såg en utveckling där andelen positiva svar minskade med 12 %. Vi får hoppas att vi får se en fortsatt utveckling i samma anda i verksamheterna även under nästa år. Avdelningsvis kan vi se att BUA följer den totala trenden med en mindre, men positiv utveckling. KSA tappar en relativt stor del (7 %) av de respondenter som varit mycket positiva till en mer försiktig hållning. Även SBA visar en liknande utveckling, men där de positiva respondenterna istället förflyttar sig till att vara mer neutralt inställda. På SBA ser vi därför en minskning på 22 % vad gäller tidigare positivt inställda medarbetare inom detta frågeområde. SOA har vind i seglen och förflyttar 10 % fler av sina medarbetare till den positiva delen av skalan jämfört med

10 Meningsfullt och utvecklande arbetsinnehåll Under rubriken Meningsfullt och utvecklande arbetsinnehåll besvarar medarbetarna bland annat huruvida de upplever sitt arbete som intressant och stimulerande, om deras insats har betydelse för att verksamheten ska nå uppsatta mål och om den enskildes kompetens tas tillvara på arbetsplatsen. 88 % av medarbetarna hamnar på den gröna sidan vilket är en liten förbättring (2 %) sedan föregående år, men vi kan se att en något större ökning (4 %) har skett bland de medarbetare som tycker att påståendena inom området stämmer mycket bra. Det finns inom området vissa frågor som sticker ut. Frågorna Mitt arbete känns meningsfullt och Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete visar svar på den positiva sidan av skalan som är 96 % respektive 94 %. Det förstnämnda resultatet är högst i hela enkäten och båda dessa påståenden tangerar innehållsmässigt påståenden inom området arbetstillfredsställelse där vi också sett liknande positiva resultat. Vi hittar inom denna frågerubrik också områden med något lägre resultat. Vad gäller fråga 15: Jag uppmuntras att fördjupa min kompetens kan vi se att 19 % av respondenterna ställer sig neutrala till påståendet medan 5 % tycker att påståendet stämmer ganska, eller mycket dåligt. Detta är ändå ett bättre resultat än i 2013 års enkät. Även fråga 18 som berör uppföljningen av arbetsplatsens mål uppvisar ett värde där 19 % av respondenterna väljer att ställa sig neutrala till påståendet. Även i detta fall är detta en liten förbättring från förra årets enkät. Avvikelsen mellan avdelningarna är betydande och vi kan se att SOA och BUA har en positiv utveckling inom området, medan KSA och SBA uppvisar ett sämre resultat än förra året. Inom de två sistnämnda avdelningarna kan vi tydligt se de tendenser till att en större andel medarbetare gör en förflyttning från att ha varit positivt inställda till påståendena inom området, till att inta en mer neutral hållning och i enstaka fall även tycka att det är ganska, eller mycket dåligt. 10

11 Gott ledarskap Huruvida medarbetarna har förtroende för sina chefer, om de får meningsfull återkoppling och om de anser att den närmaste chefen har kompetens och kunskap att stödja verksamhetens arbete och utöva ett gott ledarskap sammanfattas i detta tema. I likhet med övriga teman i enkäten ser vi här en svag förbättring gällande den positiva andelen svar, det vill säga de två gröna områdena sammantaget. Vi ser dock en tydlig ökning av svar där respondenten tycker att påståendena stämmer mycket bra där hela 7 % fler har angett en 5:a inom detta tema än Även inom detta tema kan vi se de tendenser vi sett tidigare där SOA gör en rejäl ökning på 7 % och BUA ökar med 1 % från Anmärkningsvärt är att hela 92 % inom SOA ställer sig positiva till påståenden inom temat och att hela 61 % tycker att påsteåndena stämmer mycket bra, det sistnämnda en ökning med 12 % från Enhetschefer och rektorer skattar även fortsättningsvis avdelningschefers ledarskap högt, med 92 % av svaren på den positiva delen av skalan. Tyvärr ser vi även här att KSA och SBA backar när en stor andel medarbetare med svar på den positiva delen av skalan förflyttar sig till den neutrala och även negativa sidan av skalan. Vi ser här en minskning med 20 % för KSA och 13 % för SBA vad gäller andelen positiva respondenter. Här finns helt klart utrymme för djupare analyser på avdelnings- och verksamhetsnivå. 11

12 Bejakande av kreativitet och innovationskraft Två frågor i enkäten söker kartlägga huruvida medarbetarna känner att deras kreativitet och innovationskraft tas tillvara på arbetsplatsen. Som synes i diagrammet instämmer de flesta i att synpunkter och idéer tas tillvara samt att de känner sig delaktiga i arbetsplatsens utvecklings- och kvalitetsarbete. Resultatet är en försiktig förbättring från föregående års undersökning. Grupperna SOA, BUA och chefer uppvisar ett likartat och relativt högt resultat runt 85 %. I detta fall bör ändå noteras att resultatet för chefer försämrats med 9 % från föregående år och även då var resultatet sämre än SBA uppvisar här sitt sämsta resultat vad gäller de olika temana där andelen medarbetare som återfinns på den positiva sidan av skalan uppgår till 64 %, en försämring med 5 % från tidigare år. KSA försämrar sitt resultat från 2013 med 11 % och hamnar då på 74 % vad gäller andelen positiva svar. Det har tidigare nämnts att organisations- och ledarskapsförändringar kan ha en negativ inverkan på resultatet tills det nya blivit inarbetat och legitimt. Detta bör såklart tas med i diskussionerna när resultatet mynnat ut i verksamhetsrapporter där tydligare analyser kan göras. 12

13 Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) Statistiska centralbyrån använder en analysmodell som kallas Nöjd-Medarbetar-Index framtagen för alla verksamheter i offentlig sektor. I modellen ingår tre standardiserade frågor som ligger till grund för ett helhetsbetyg på verksamheten. I varje fråga ombes respondenten ange en siffra från 1-10 där 10 är det mest positiva. - Om du gör en helhetsbedömning, hur nöjd är du med din nuvarande arbetssituation? - Hur väl uppfyller din arbetsplats dina förväntningar i din nuvarande arbetssituation? - Föreställ dig hur din arbetsplats skulle vara för att du skulle uppfatta den som en perfekt organisation med ideala arbetssituationer i alla avseenden. Ange på skalan hur nära eller långt ifrån du tycker att din egen arbetssituation är jämfört med en sådan ideal arbetssituation. De tre frågorna bildar tillsammans betygsindexet NMI som ett sammanfattande mått på verksamheten som sträcker sig mellan Det totala NMI-värdet uppgår som synes i diagrammet till 70,33. Detta är en fortsatt ökning från 2013 på totalen (+3,32). Liksom vi sett i tidigare teman så är det BUA och framförallt SOA som gör de stora ökningarna. Huruvida interna jämförelser av NMI är intressanta eller ej kan diskuteras då de olika avdelningarnas arbetssituationer är vitt skilda samt att måttet inte berättar några närmare detaljer om vad arbetstagaren väger in i frågan. Snarare är tidsserier av större intresse varför det finns anledning att även i kommande medarbetarundersökningar använda detta mått. Sedan förra undersökningen har NMI minskat i KSA och i chefsgruppen. + 3,32 + 2,98-1,13 + 6,33 + 0,07-1,01 13

14 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram en modell för att kontinuerligt utvärdera arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting med bäring på Hållbart medarbetarengagemang (HME), där kommuner och landsting bland annat erbjuds att använda nio gemensamma enkätfrågor inom området att komplettera sina respektive medarbetarenkäter med. Syftet är dels att skapa ett jämförelsematerial, men också att kunna analysera kopplingen mellan medarbetarengagemang och verksamhetsresultat. För att skapa ett underlag för styrning av de delar av arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting som handlar om att stärka medarbetar-engagemanget tas avstamp i områdena motivation, ledarskap och styrning. Möjligheten för kommuner och landsting att jämföra de arbetsgivarpolitiska resultaten i dessa delar med varandra skapar ett lärande och en utveckling. Jämförelsemöjligheterna bygger på att kommuner och landsting för in svaren på de nio gemensamma medarbetarenkätsfrågorna i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada), som är en databas för resultatnyckeltal i kommuner och landsting. Svaren redovisas uppdelat på kön (kvinna, man och totalt) och verksamhet enligt den övergripande verksamhetsindelningen i Kolada, vilken är densamma som i räkenskapssammandragen för kommuner och landsting (RS). Att verksamhetsindelningarna är desamma för dessa personalnyckeltal och övriga nyckeltal i Kolada är en förutsättning för att de ska kunna analyseras tillsammans. Därmed möjliggörs analyser av sambanden mellan personalresultaten och verksamhetsresultaten. För kommunerna innebär det följande verksamhetsindelning: - Kommunen totalt - Särskilt boende, äldreomsorg - Hemtjänst, äldreomsorg - Omsorg om personer med funktionsnedsättning - Individ och familjeomsorg - Förskola - Grundskola - Gymnasieskola - Infrastruktur och skydd - Kultur och fritid Det sammantagna resultatet av samtliga frågor utgör totalindex för Hållbart medarbetarengagemang (HME). Begreppet hållbart markerar att detta index för medarbetarengagemang, till skillnad från de flesta andra, inte endast fokuserar på själva nivån på engagemanget utan också på chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och bygga vidare på detta engagemang. Motivation Delindex Motivation har i princip tydligast bäring på medarbetarengagemangets nivå och svaren kommer sannolikt till viss del att påverkas av innehållet i respondentens arbete. Tanken är att en motiverad medarbetare har goda förutsättningar att engagera sig i sitt arbete, men även i sin organisations helhet. En hög motivationen och en positiv känsla när man går till jobbet ger goda förutsättningar för att göra ett bra jobb, utvecklas och bidra till utveckling av verksamheten. 14

15 1a. Mitt arbete känns meningsfullt 1b. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 1c. Jag ser fram emot att gå till arbetet Ledarskap Delindex Ledarskap tar sikte på att utvärdera de närmaste chefernas förmåga att såväl ge förutsättningar för att öka medarbetarengagemanget som dess förmåga att ta tillvara på engagemanget i verksamheten. Cheferna är enligt flertalet studier av medarbetarengagemang avgörande för detsamma. 2a. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 2b. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare 2c. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Styrning Delindex Styrning syftar dels till att mäta om styrningen av organisationen ger förutsättningar för att öka medarbetarengagemanget och om styrningen är sådan att den tar tillvara på engagemanget i verksamheten. Som framgår ovan definieras medarbetarengagemang i detta sammanhang till stor del som att medarbetarna förstår verksamheten och var man passar in i den. Tanken är att detta ska ringas in tydligt av dessa frågor. 3a. Jag är insatt i min arbetsplats mål 3b. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 3c. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete I diagrammet nedan redovisas kommunens totala resultat. Som synes i diagrammet har indexet ökat i alla frågor med ett undantag: Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare och då är minskningen endast marginell. 15

16 De värden som Aneby kommun uppvisar för HME är på det övergripande planet riktigt bra. Vi kan se att KSA, SBA och chefsgruppen backar något, men de större avdelningarna personalmässigt, det vill säga SOA och BU, gör ett fantastiskt resultat hade Aneby kommun 83 som HME-värde övergripande i kommunen vilket placerade oss på en delad förstaplats av de 56 kommuner i Sverige som rapporterat in värdet. I år har vi alltså ett värde på 85 och det ska såklart bli intressant att se hur det står sig i jämförelse med övriga kommuner. Förhoppningen är såklart att än fler kommuner anammat styrtalet i år

17 Chefsenkäten I samband med vårens chefsdag delades också en chefsenkät ut till samtliga enhets- och avdelningschefer. Svarsfrekvensen blev 100 % när samtliga 27 chefer fyllde i enkäten. I chefsenkäten ombads respondenterna att fylla i hur de trygga de känner sig i chefsuppdragets olika roller. Svarsalternativen utgjordes av en skala 1-5, Mycket osäker (1) och Mycket säker (5). Nedan redovisas genomsnittet i respektive fråga uppdelat per avdelning och för samtliga. KSA och SBA ingår i chefsenkäten i samma kategori då det annars finns risk för identifiering av enskilda svar. De allra flesta av kommunens chefer verkar känna sig säkra i sina uppdrag och resultatet är i stort sett detsamma som förra året. Det område som ligger något lägre än övriga är det som rör chefens roll som arbetsmiljöansvarig, ett värde som vi på nästa sida ändå kan se har ökat från förra året. En orsak till detta skulle kunna vara insatser som gjorts på området i form av ökat stöd och utbildning i BAM (Bättre arbetsmiljö). 17

18 Vi ser i bilden ovan att chefer i Aneby kommun känner sig trygga i sina roller, men det finns så klart utrymme att bli ännu bättre. Noterbart är att upplevelsen av hur säker jag som chef känner mig i mitt ledarskap har ökat till ett värde på 4,62 vilket måste anses vara en fantastisk siffra. Att vi har chefer som är trygga i sina roller har vi också sett visa sig i resultatet på frågorna i medarbetarenkäten och i resultaten ute i verksamheterna. Det är bara att ta hatten av och buga. 18

19 Analys och förbättringsområden Resultaten av en medarbetarenkät kan i sig vara intressanta och ge både positiva och negativa känslor för chef och medarbetare. Frågan är hur det påverkar arbetet i vardagen? Aktuell forskning visar att det inte går påvisa effekter på verksamheten och att inte heller kundnöjdheten påverkas utifrån genomförandet av medarbetarenkäter. Varför? Det som ofta saknas är åtgärder utifrån resultaten av enkäten. Att chefen och verksamheterna tar till sig av resultatet och gemensamt gör en plan för hur det ska användas i utvecklingssyfte är därför nödvändigt. Den höga svarsfrekvens vi har på enkäten bör påvisa att medarbetarna i kommunen förväntar sig att de genom enkäten kan påverka vilka områden som prioriteras under året vad gäller relationen mellan chef, medarbetare, verksamhet, mål och resultat. Uppföljningen av och åtgärderna utifrån resultatet bör vara den del av kedjan där tonvikten läggs ute i verksamheterna för att nå positiva synergier. Medarbetarenkäten 2014 uppvisar ett spännande resultat med en klar röd tråd. Vi har ett kommunövergripande resultat som i många avseenden är smått otroligt och som beror på att de avdelningar som hyser den största andelen av våra medarbetare, BUA och SOA, presenterar goda siffror. Samtidigt ser vi genomgående i rapporten hur KSA och SBA backar på de flesta områdena och även om det är från höga nivåer så finns det fortfarande en hel del att arbeta vidare med. Det är värt att poängtera att spridningen mellan enheter/verksamheter är stor, vilket kommer visa sig när rapporter på denna nivå blir färdigställda. Vi kommer därmed kunna se höga resultat även inom KSA och SBA, såväl som lägre resultat inom SOA och BUA. Det kommunövergripande resultatet är visserligen intressant, kanske framförallt för att se hur utvecklingen ser ut från tidigare år, men det är när resultaten presenteras utifrån enheter/verksamheter som ett underlag för utveckling formas. Det är också viktigt att nämna att vi i Aneby kommun bör bli ännu bättre på att ta till oss av de värden som är positiva och inte fastna allt för mycket i de frågeställningar som uppvisar ett något lägre resultat. Självklart behöver vi även arbeta med dessa frågor, men minst lika viktigt är att fokusera på det som vi redan idag gör rätt med målet att bibehålla höga resultat inom dessa områden. Positivt är att arbetstillfredsställelsen fortfarande är riktigt hög på samtliga avdelningar. SKL presenterade 2011 en undersökning kallad Stolthet och fördomar där resultatet visade att kommunens medarbetare var engagerade och motiverade, men att medarbetare saknade stolthet för sitt arbete. Att ett par av de frågor i vår medarbetarenkät som skattas högst är just: Jag är stolt över att vara en del av verksamheten där jag jobbar och Mitt arbete känns meningsfullt, känns väldigt inspirerande inför framtiden och de utmaningar vi möter där i konkurrensen om arbetskraft med rätt kompetens. Möjligen har det haft viss effekt att vi i kommunen arbetat med arbetsgivarattraktiviteten internt och externt de senaste åren. Under parollen Anebys viktigaste jobb har vi på HR bland annat intervjuat medarbetare och på så sätt försökt lyfta fram yrkesgrupper i kommunen. Vi ser även goda resultat kopplat till ledarskapet, framförallt vad gäller det förtroende som chefen visar medarbetaren. Detta är förstås en förutsättning för att hög arbetstillfredställelse ska uppnås i verksamheten. Ett område som årligen återkommit när resultatet analyserats är kopplat till frågan om att arbeta förbyggande för att upprätta en god hälsa. Vi ser visserligen att resultatet på denna fråga går åt rätt håll, men det är fortfarande den fråga som har skattats lägst i enkäten. Det bör sägas att det finns 19

20 åtgärder på gång från HR:s sida på området där vi räknar med att påbörja ett, vad vi kallar, friskvårdsinitiativ under hösten 2014/våren Dessutom är förhoppningen att vi för 2015 kommer att ha medel i budget för att arbeta med friskvård. Mer information kring detta kommer. Samtidigt kan det vara viktigt att diskutera frågan på enhetsnivå för att se vad som kan göras med begränsade resurser i den egna verksamheten. Att arbeta förebyggande för en god hälsa behöver inte enbart handla om att motionera, utan kan likväl handla om att genomföra en trivselaktivitet eller att titta på och skapa forum för diskussion kring den fysiska/psykosociala arbetsmiljön. Vad som också skattas lägre i enkäten är frågan som berör kompetensutveckling. Även här kan vi på kommunövergripande nivå se en förbättring från tidigare år, men det är viktigt att som chef ha detta med sig och göra den enskilde medarbetarens utvecklingsplan tydlig vid utvecklingssamtalet. Även tydlighet och uppföljning kring arbetsplatsens mål skattas lägre och bör också fokuseras vid ett utvecklingssamtal för att den enskilde medarbetaren ska få en tydlighet kring sin roll och kopplat till verksamhetsmål. Annars är det såklart viktigt att ha en kontinuerlig och tydlig uppföljning där medarbetargrupperna kan se hur deras arbete påverkar måluppfyllelsen både på den egna enheten, men också för det balanserade styrkortet. Ett förbättringsområde för oss på HR som i år arbetar med medarbetarenkäten är att vi måste bli bättre på att marknadsföra de goda resultat som enkäten uppvisar. Det måste synas på vår hemsida och i platsannonser att här i Aneby trivs våra medarbetare. Det är redan nu svårt att rekrytera på flera områden och vi behöver bli än bättre på att visa varför presumtiva medarbetare ska söka sig till oss. Samtidigt har värdegrunden allt mer börjat sätta sig och upplevelsen är att vi börjar leva som vi lär med chefer som agerar förebilder kring öppenhet, utveckling och ansvar. Det blir spännande att följa utvecklingen i följande års medarbetarenkäter. Att chefsgruppen genomgående har höga resultat i medarbetarenkäten och även uppvisar en hög säkerhet i sin chefsroll utifrån resultatet i chefsenkäten är såklart positivt. Vad som är intressant, men även bekymmersamt, är att det parallellt under våren 2014 har genomförts intervjuer med första linjens chefer gruppvis där vi får en annan bild av chefsrollen som i många avseenden inte är lika positiv. Det är tydligt att det de senaste åren lagts över allt mer uppgifter på chefen, många gånger av administrativ karaktär. Tyvärr har detta gjort att chefen ges mindre tid till att vara en del av verksamheten och nära medarbetarna som arbetar där. Det saknas helt enkelt tid till att vara ledare. Denna intervjustudie kommer leda vidare till någon form av åtgärder, men kopplat till enkäterna i kommunen måste vi såklart fråga oss om våra enkäter behöver omformuleras för att fånga även de förhållanden som intervjustudien visar för chefer? Vi måste titta närmre på och fastställa validiteten och reliabiliteten för våra enkäter, det vill säga mäter vi det vi vill mäta och är enkäten rätt verktyg att mäta med? 20

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-29 Vår referens Yvonne Gustafsson Administrativ chef yvonne.gustafsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18 Bostäder Medarbetarenkät 2014 UPPDRAGSNUMMER 3583299000 STATISTIK OCH UTREDNINGAR . Om undersökningen Sweco har på uppdrag av Bostäder genomfört en medarbetarundersökning med stiftelsens medarbetare. Undersökningen

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

MAE 2014. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun 2015-02-18. Shara Johansson

MAE 2014. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun 2015-02-18. Shara Johansson MAE 2015-02-18 2014 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2014 Shara Johansson Personalenheten, Slutrapport MA14, Lycksele kommun Sida 1/42 SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten 1 Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du resultatet från medarbetarenkäten 2014 för hela Stockholms stad. Information Insikt Handling I stadens arbete

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan

Läs mer

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent Medarbetarundersökning Antal svar: st Svarsfrekvens: procent Presentation Om undersökningen Resultat - NMI, Ledarskap, Engagemang och Attraktivitet Index per frågeområde Resultat per fråga Verksamhetsspecifika

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

2015-02-11. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-02-11. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-02-11 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/79 Arbetsmiljökompassen 2014 - uppdrag till nämnder och styrelse att redovisa åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen Förslag till

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Om medarbetarundersökningar hos Arbetsförmedlingen... 4 2.2. Arbetsförmedlingens index...

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88%

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 9 0 bra 0 9% 9% 9% 9%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 0 9 9% 9% 9% 9%. Personalen är engagerad

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82%

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. bra 7 5 0 9% 5 97% 7 0% 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 5 6 60 6 9 9 5 9% 90% 96% 9%. Personalen

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 handledning för förbättringsarbete

Medarbetarenkäten 2013 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten 2013 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten är ett verktyg för att årligen mäta den psykosociala arbetsmiljön bland medarbetarna i Vindelns kommun. Medarbetarenkäten är

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90%

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90% Föräldrar Förskola - Våren svar, 0% Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 76 7 80 bra 8% 0% 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 6 7 0 3 6 3 % 0%. Personalen är engagerad

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg MAE 2012 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2012 Shara Johansson foto: Nina Lindberg SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten är framtagen i samarbete med Umeå Kommun,

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Genomförd under perioden 10 september 1 oktober 2013 2013-11-21 NMI 2013 en snabböversikt Nedan följer en kortfattad översikt över resultat från NMI

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet Tabell 1 Betygsindex, medel och sfördelning Sthlm:s polismyndighet Antal ande: 4 323 ande : 73 n och sfördelning för frågorna i Polisens medarbetarundersökning. På en skala 1-10 har medarbetarna för varje

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Umeå Universitet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Tiina Stridh Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Avesta kommun Februari 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Saltsjöbadens Montessorifsk Pyramiden Föräldrar Förskola - Våren 2012 22 svar, 100%

Saltsjöbadens Montessorifsk Pyramiden Föräldrar Förskola - Våren 2012 22 svar, 100% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 78 77 0 3 0 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 66. Personalen är engagerad i mitt barns utveckling.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Polisens medarbetarundersökning 2010 Nationell analys. Rikspolisstyrelsen HR-avdelningen

Polisens medarbetarundersökning 2010 Nationell analys. Rikspolisstyrelsen HR-avdelningen Polisens medarbetarundersökning 2010 Nationell analys Rikspolisstyrelsen HR-avdelningen 1 Kort om medarbetarundersökningen 2010 Medarbetarundersökningen består av: Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) enligt SCB:s

Läs mer

Medarbetarenkät 2010 Under hösten 2010 genomförs denna enkät som riktar sig till medarbetare i Eslövs kommun. Syftet med undersökningen är att kunna utveckla kommunen för medarbetarnas och medborgarnas

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Förskolan Kotten. Föräldrar / Förskola - Våren 2008

Förskolan Kotten. Föräldrar / Förskola - Våren 2008 Föräldrar / Förskola - Våren 00 svar, % Normer och värden. Mitt barn känner sig tryggt i förskolan. 00 00 0,,. Det är arbetsro i verksamheten. 00 00,. Personalen bryr sig om mitt barn. 00 00 6 0 0. Personalen

Läs mer

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Instämmer inte Instämmer helt 1 2 3 4 Medel Svarande Inget svar Jag är insatt i min arbetsplats mål 1,5% 7,2% 37,8% 53,6% 3,4 685 0 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Täby kommun Lovis Förskola - Föräldrar Förskola

Täby kommun Lovis Förskola - Föräldrar Förskola Täby kommun Lovis Förskola - Föräldrar Förskola 44 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Om oss Progressiera AB, en naturlig samarbetspartner för offentlig sektor, myndighet och landsting Specialiserade inom Medarbetarundersökningar

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola

Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola 29 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en

Läs mer

Hållbart medarbetarengagemang i kommuner och landsting HME, modell och användaranvisningar. Motivation HME. Styrning. Ledarskap

Hållbart medarbetarengagemang i kommuner och landsting HME, modell och användaranvisningar. Motivation HME. Styrning. Ledarskap Hållbart medarbetarengagemang i kommuner och landsting HME, modell och användaranvisningar Motivation HME Ledarskap Styrning Sveriges Kommuner och Landsting 2013 Arbetsgivarpolitiska avdelningen Version

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-03-08 Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2012-08-17, kl 08.30 11.30 ande Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer