Springlifes metod mäter de faktorer som stärker engagemang Reliabilitet och validitet Statistik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Springlifes metod mäter de faktorer som stärker engagemang Reliabilitet och validitet Statistik"

Transkript

1 Springlifes metod Springlifes metod mäter och analyserar medarbetarnas aktivitet som vilja, ansvar, engagemang, motivation och de viktigaste förutsättningarna (som exempelvis ledarskap, delaktighet och målkvalitet) för att skapa en framgångsrik organisation för att medarbetare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter (prestation) med hög kvalitet över tid (beteenden) samt ha en hög hälsa och arbetsglädje (således även välfungerande arbetsgrupper). Springlife har valt denna metod då den har utarbetats och utprovats av professor Bengt Arnetz, stressforskare vid Uppsala Universitet i samarbete med Karolinska Institutet i Stockholm. Tidigare forskning inom området har haft patogent fokus, d v s forskningen har tittat på faktorer och områden som ger ohälsa. Arnetz blev intresserad av det salutogena perspektivet, d v s vilka faktorer och områden i organisationen som främjar hälsa, en hög prestationsnivå och resultat. Bengt Arnetz och hans forskargrupp har fokuserat på att hitta metoder för att mäta och analysera just detta. Springlifes rekommenderade metod är med anledning av den forskning som metoden vilar på för att bland annat mäta medarbetarnas Prestationsnivå (eller Medarbetarindex) och även Ledarskapsindex, unik. Modellen har använts av forskare i Sverige, Norge, Finland, Danmark liksom Storbritannien, Tyskland, USA, Japan samt mellanöstern. Prestationsanalysen finns således översatt till en rad olika språk. Springlife har tillsammans med sina kunder utvecklat produkter och tjänster inom ramen för det vi kallar Springlife Performance Management. Det omfattar dels vår medarbetarundersökning men även efterföljande tjänster, exempelvis student- och alumniundersökningar, och produkter för att stödja organisationer i arbetet för att skapa bättre förutsättningar i organisationen för att nå en ökad hälsa, prestation och resultat. Springlifes basprodukt som baseras på professor Bengt Arnetz forskning är Springlifes medarbetarundersökning, Springlife Prestationsanalys. Analysen är idag världsledande inom området och är det enda medarbetarundersökningsverktyg i världen som är biologiskt validerat, d v s metoden har kontrollerats genom blodprov och enkäter med medarbetarna. Under mer än 20 års tid har utformningen av enkäterna avseende frågeområden (förbättringsområden), områdenas frågor, svarsalternativ etc. - stämts av mot omfattande forskning och praktiska tester på vetenskapliga referensgrupper, intervjuer, ekonomiska mått på effektivitet och lönsamhet, och biologiska mått som exempelvis nivån av stress- och könshormoner i blodprov. Den vetenskapliga förankringen och valideringen säkerställer värdet i resultaten som därmed ger ett kraftfullt underlag i form av prioriteringar i förbättringsarbetet och vägledning om resultatutveckling över tid (hälsa, ekonomi och kvalitet). Därför rekommenderar Springlife alla sina kunder att använda Springlifes metod som bas. Springlife har arbetat länge med frågor i form av olika engagemangs- och medarbetarindex samt faktorer/variabler som styr dessa och som har vetenskaplig bakgrund och beprövats. Springlife fokuserar på att skapa förändring i medarbetarbeteende. Forskning om hur man som medarbetare 1

2 beter sig i organisationen, organizational citizenship, växte sig stor under 1980-talet med forskare som Bateman och Organ, 1983, och Puffer, De kopplade medarbetarbeteende till arbetstillfredsställelse/arbetsglädje samt senare även commitment d v s engagemang (vilket senare även gjordes av andra forskare som t ex Scholl, 1981, Weiiner 1982). Springlife använder i stort den definition av engagemang/commitment som Mowday, Porter och Steers, 1982, använder och som lyder: "the relative strength of an individual's identification with and involvement in an organization". Det handlar således om hur starkt en anställd identifierar sig med, och engagerar sig i, organisationens vision, mål och uppgift. Engagemang är viktigt för det styr en persons organisatoriska beteende, speciellt under tider av förändring, osäkerhet och upplevelse av att organisationen inte behandlar alla rättvist eller att organisationen inte fungerar optimalt. Faktorer som stärker engagemang förbättrar en organisations funktion och prestation, speciellt i tider av stress och osäkerhet. Springlifes metod mäter de faktorer som stärker engagemang, där exempelvis två viktiga områden som påverkar engagemanget är Effektivitet och Återkoppling. Springlife har även stor vana av att utföra omfattande medarbetarenkäter inom offentlig och privat sektor. Springlife har arbetat 13 år i branschen och har till dags dato ansvarat för genomförande av mer än 100 stora medarbetarundersökningar inom offentlig sektor i Sverige. Springlife har även genomfört medarbetarundersökningar inom ett betydande antal privata företag inom Sverige och Norden. Reliabilitet och validitet Samtliga förbättringsområden (skalor) i Springlifes metod har en intern konsistens (mätt med Cronbachs alpha) på 0,7 eller högre. Reliabilitetsvärden (d v s mäter vi det vi mäter på ett reproducerbart eller pålitligt sätt), inklusive relativ stabilitet, test-retest (baserat på enskilda svar) samt korrelation mellan skalor över tid (baserat på enskilda svar), har i samtliga fall överskridit 0,7. Därtill har vi testat validitet, d v s mäter våra förbättringsområden/skalor det vi vill mäta? Detta genom att relatera våra skalutfall på gruppnivå till biologiska mått på gruppnivå samt objektiva produktivitets- och ohälsomått. Vi har således kunnat visa att det föreligger en korrelation mellan gruppens skattning av stress och nivån av stresshormonet kortisol i blod respektive saliv, samt ett omvänt samband mellan upplevd arbetsstress i grupp och antistresshormonet dehydroepiandrosteron (DHEA). Vi har även visat att ökad organisatorisk effektivitet leder till lägre skattad stress, lägre halter av stresshormon, samt ökad energi och mindre sjukskrivning över tid. Statistik Vid mätpunkter har skalorna, inklusive det samlade viktade värdet för Prestationsnivån (eller Medarbetarindex), genomgått sedvanlig reliabilitets-/homogenitetstestning med Cronbachs alfa. Att frågorna i respektive skala verkligen statistiskt tillhör skalan i fråga har testats med principal komponentanalys med varimaxrotation. Den individuella faktorladdningen var 0,5 eller högre. Samtliga skalor har en Cronbachs alfa på 0,70 eller högre. Det viktade värdet för prestationsnivån/medarbetarindex uppvisar ett Cronbachs alfa på 0,89. Skalornas validitet har testats genom korrelationer dels till oberoende skattningar av arbetsmiljön av medarbetare, dels till 2

3 fokusgruppsintervjuer. Man kontrollerade också huruvida skalor som teoretiskt mätte samma område korrelerade med varandra. Skalreliabiliteten var god. Oparade t-test, ANOVA respektive χ2- analyser har använts för att jämföra olika grupper, t ex läkare och sjuksköterskor. Förändringar över tid analyserades med General Linear Model (GLM), där de univariata faktorer som användes var profession (läkare, sjuksköterskor, övriga) och tid (1994, 1995, 1997, 1999). Multipel linjär regressionsanalys användes för att testa olika förklaringsmodellers styrka. Ett tvåsidigt P-värde på mindre än 0,05 krävdes för att en skillnad skulle anses vara statistiskt säkerställd. Vid multipla jämförelser användes Bonferronis post hoc-test. Det vi mäter gör vi inte enbart reliabelt men också på ett valit sätt. Metodens frågor och frågeområden (index) Springlifes medarbetarenkäter utformas alltid i enlighet med kundens önskemål, dock rekommenderar Springlife alltid sina kunder att som bas använda Springlifes basenkät, Springlife Prestationsanalys, då den, som tidigare nämnts, baseras på unik och gedigen forskning. Frågeformuleringarna och förbättringsområdena i Springlifes basenkät är alla etablerade och väl beprövade enligt tidigare beskriven forskning. Basenkäten består av 44 frågor vars validitet och reliabilitet således är mycket god. Sammantaget definierar Springlifes basenkät de viktigaste förutsättningarna på arbetsplatsen i elva områden, där två berör medarbetarnas hälsa, ett mäter medarbetarnas engagemang och åtta mäter processerna på arbetsplatsen (såsom ledarskap, effektivitet och medarbetarskap) och den effekt det har på medarbetarnas hälsa, engagemang och prestationsförmåga. Nedan följer en beskrivning av de säkerställda elva förbättringsområden som ingår i Springlifes basenkät: 1. Arbetsrelaterad utmattning: mäter både den psykiska och fysiska utmattningen hos medarbetarna. Arbetsrelaterad utmattning kan liknas vid utbrändhet. Medan utbrändhet antyder att man har nått ett slutstadium kan utmattning ses som en skala där man kan visa olika grader av utmattning. Förbättringsområdet kallas för arbetsrelaterad eftersom det speglar känslor som uppstår på grund av arbetet, inte på grund av fritiden. Stigande värden på arbetsrelaterad utmattning hör ofta ihop med minskad medarbetarkraft (engagemang och motivation) och tillsammans utgör detta en tidig varningssignal för organisationen. 2. Arbetstakt: ett mått som beskriver mängden arbete i förhållande till tid samt relationen mellan planering, genomförande och reflektion. 3. Medarbetarkraft: ett hälsomått som mäter frånvaro av negativa stressymtom (irritation, ängslan, koncentrationssvårigheter) vilket ger ett värde på den psykiska energin. Medarbetarkraft är ett viktigt mått för organisationen eftersom det visar vilken energi som finns tillgänglig för att ha handlingsförmåga och driva verksamheten. 4. Effektivitet: beskriver huruvida arbetet flyter på arbetsplatsen; gemensamma mål, beslutprocesser, resursanvändande m.m. utvärderas. Tillsammans med ledarskap är upplevelsen av effektivitet en av de viktigaste faktorerna för en bra psykosocial arbetsmiljö och en positiv upplevelse av arbetet. Dessutom brukar det finnas ett starkt samband mellan dessa områden. 3

4 5. Delaktighet: fångar medarbetarnas upplevda inflytande, deras möjlighet att påverka beslut samt deras frihetsgrader i arbetet. Ett flertal studier av den psykosociala arbetsmiljön har visat att just att denna faktor delaktighet - tillsammans med tillräckliga befogenheter, är viktig för både arbetstillfredsställelse och hälsa hos medarbetarna. Det vill säga att ju högre delaktighet medarbetare upplever desto bättre trivs och mår man på arbetet. Hög delaktighet leder ofta till högre effektivitet och mer optimal arbetstakt. 6. Socialtklimat: mäter det kollegiala samarbetet, området beskriver hur det fungerar mellan människorna i organisationen. Detta förbättringsområde påverkar ofta hur man mår generellt. 7. Lärande i arbetet: mäter kompetensutveckling och kompetensanvändande. Området består av frågor om möjligheten att utvecklas i arbetet. Ibland finns det ett samband mellan lärande i arbetet och arbetstakt eftersom man ofta försöker täcka lärandet under arbetstiden. Detta upplevs oftast som positiv stress. Lärande i arbetet bidrar till hur man mår på jobbet och positiva upplevelser av arbetet. 8. Återkoppling: mäter den prestationsåterkoppling medarbetarna får av sin närmaste chef. Det finns ofta ett samband mellan hur man svarar på dessa frågor och frågor om ledarskap. Återkoppling är viktig för att medarbetarna ska veta att de gör rätt sak på rätt sätt samt att de fokuserar sin energi (engagemang och motivation) på de viktigaste arbetsuppgifterna ur organisationens synvinkel. 9. Ledarskap: mäter den närmaste chefens beteende i sin yrkesroll. Förbättringsområdet ledarskap är ett område som de flesta organisationer kan förbättra och utveckla. Springlifes undersökning fokuserar på väldigt specifika ledarskapsfrågor som rör den närmaste chefen, detta för att kunna ge så mycket konkret vägledning som möjligt till den berörda chefen och maximera effekterna av förbättringsinsatserna på den aktuella nivån, d v s den berörda arbetsplatsen. 10. Medarbetarskap: motsvarar den andra sidan av ledarskap; medarbetarnas ansvarskänsla, motivation m.m. Både området ledarskap och detta område är kritiska för att skapa en hälsosam, framgångsrik verksamhet av hög kvalitet. Det handlar om motivation och i vilken utsträckning den enskilda individen tar ansvar för och engagerar sig i att det fungerar på arbetsplatsen 11. Målkvalitet: beskriver målens tydlighet, realism, påverkningsgrad och utvärderingsbarhet. Tydliga, realistiska, påverkningsbara och utvärderingsbara mål är viktiga för att en organisation ska kunna fungera optimalt. Det är också viktigt att medarbetare känner till organisationens mål, medarbetarna behöver veta vart organisationen är på väg för att kunna jobba effektivt, må bra och för att trivas (välbefinnande) samt kunna prioritera bland olika arbetsuppgifter (handlingsförmåga). Springlifes metod och dess ovan ingående förbättringsområden har säkerställts genom avancerad statistisk metodik på en stor mängd data under många år. Springlifes förbättringsområden är framtagna för att vara frågeeffektiva, d v s, vi har använt faktoranalys för att identifiera unika skalor eller så kallade faktorer och således förbättringsområden. Stor mängd data och statistiska bearbetningar har resulterat i att Springlife har minimera antalet unika frågor till 44 och de 11 förbättringsområdena ovan. 4

5 Metarbetarindex Alla förbättringsområden 1-11 (som har beskrivits ovan) i Springlifes metod utgör basen i beräkningen av ett övergripande mått på framtida prestations- och hälsokapacitet. Denna framtidsprognos benämns Prestationsnivån och är således även det vetenskapligt validerat samt allmänt vedertaget och beprövat. Alla förbättringsområden har även en viss vikt och påverkar det totala övergripande värdet i olika hög grad. Således sammanställs Medarbetarindex av ett flertal variabler och sammanställs från delar av frågeformuläret. Indexet speglar medarbetarnas arbetssituation och uppfattning om ledaren utifrån olika dimensioner. Indexvärdena kan jämföras med tidigare resultat. För att organisationen ska få en god översikt presenteras Medarbetarindex med färgerna röd, gul eller grön vilka representerar liknande riktvärden; kritisk nivå/förbättringsbehov, komfortnivå/förbättringspotential eller förändringskraft/flexibilitet. Se nedan bild som exempel, färgerna i bilden indikerar om organisationen är i det Springlife kallar kritisk zon (rött), komfortzonen (gul) eller i zonen för förändringskraft (grönt). Kritisk zon indikerar ökande problem i form av ohälsa och låg effektivitet och handlingsförmåga förutsatt att effektiva insatser inte görs (låg prestationsnivå). Komfortzonen visar att det finns marginaler men varningsläge om värdet är i den undre delen av zonen. Är organisationen eller gruppen i denna zon kan förändringar vara svåra att hantera. Är organisationen eller gruppen däremot i zonen för förändringskraft, d v s grönt, visar organisationen eller gruppen stor vilja, engagemang och kraft att förändras och löper liten risk för ohälsa (d v s bra förutsättningar för att medarbetarna ska utföra sina arbetsuppgifter med hög kvalitet - hög prestationsnivå). Genom att jämföra utfallsmönstret på en enstaka undersökning med Springlifes databas på över svarande, kan vi också i analysen få en uppfattning om vart en organisation är på väg. Analysen baseras på forskning där vi har följt ett stort antal grupper (hundratals grupper i ett stort antal olika organisationer) över tid. Vi har jämfört resultatprofilen, framförallt värdet på den totala prestationsnivån (Medarbetarindex), vid den första mätningen med vad som sker med detta värde över tid för gruppen vid genomförande av olika riktade förbättringsinsatser. 5

6 Vi har validerat det övergripande måttet på prestationsnivån (Medarbetarindex) med andra mått, inklusive hårda prestationsdata och biologi. Genom avancerade analyser, bl a sensitivitetsanalyser, t ex Receiver Operation Curve-ROC och olika typer av regressions- och strukturella analyser (SEM=Structural Equation Models) har vi kunnat identifiera vid vilka nivåer detta övergripande indexet signalerar bra framtidsprognos utan insatser (med insatser en större utväxling) och vid vilka nivåer det är kritiskt. Genomförs inga åtgärder försämrar sig gruppen vid nästa mätning. Ledarskapsindex Springlifes metod innehåller även ett Ledarskapsindex, som också är vetenskapligt validerat och allmänt vedertaget och beprövat. Forskningen har visat att förutsättningarna inom förbättringsområdena målkvalitet, ledarskap, effektivitet (område 10, 9 och 4 beskrivna ovan) har störst påverkan på att skapa bra förutsättningar på arbetsplatsen med väl fungerande ledarskap, ha ett högt engagemang, hälsa och en bra prestationsnivå. Dessa tre områden tillsammans med området återkoppling (område 8 ovan), utgör ett Ledarskapsindex. Således vilar Ledarskapsindex på ett flertal variabler och på en vetenskaplig beprövad metod baserad på faktorer som leder till ett välfungerande ledarskap. Vetenskapligt beprövad metod Under mer än 20 års tid har utformningen av enkäterna (frågor, frågeområden, svarsalternativ etc.) stämts av mot omfattande forskning och praktiska tester på vetenskapliga referensgrupper, intervjuer, företagsekonomiska mått och biologiska mått som exempelvis nivån av stress- och könshormoner i blodprov i syfte att ha RÄTT frågor och RÄTT svarsalternativ så att organisationen kan sätta in RÄTT åtgärder för att skapa en hälsosam och framgångsrik organisation. Springlife är idag det enda företag som har vetenskapligt framtagna och utvärderade riktvärden för ingående förbättringsområden i en medarbetarundersökning. Riktvärdena har validerats genom att följa ett stort antal grupper över tid för att se att riktvärdena stämmer prognostiskt samt hur de relaterar till produktkvalitet, hållbar hälsa, biologiska mått, prestation och verksamhetsutveckling. För att ha ett vetenskapligt verktyg måste man visa på att kvalitetssäkring har skett av verktyget via oberoende bedömare, s k reviewers, av manuskript samt även data på reliabilitet och validitet. Springlife har visat på reliabilitet i flera olika oberoende studier, samt validitet på flera olika sätt, inte minst prediktiv validitet. Vi har också påvisat och publicerat effekter av faktabaserad återkoppling, genom Springlifes analysverktyg, på hälsa och prestation, vilket är unikt. Springlifes Prestationsanalys har således använts i ett stort antal forskningsprojekt som drivits dels i samarbete mellan oberoende forskare och Bengt Arnetz, respektive helt av oberoende forskare. Prestationsanalysen ingår som en central del i fem (5) avhandlingar, inklusive avhandlingar som antingen fokuserar på bestämmelsefaktorer för förändrat kliniskt arbetssätt utifrån evidensbaserad behandling respektive omvårdnad. Prestationsanalysen har även använts i en avhandling vid Karolinska institutet som studerat effekter av dialoggrupper för att öka arbetsglädje, energi och prestation hos professionella inom vården. 6

7 Springlifes analys inklusive det vetenskapliga underlaget som ligger bakom Springlifes metod för systematiskt mål- och förbättringsarbete användes vid en av världens största prospektiva studier av effekter av evidensbaserad organisationsintervention baserat på Springlifes Prestationsanalys. Resultaten visade på signifikant förbättrad prestation (bl a det totala viktade värdet för Prestationsnivån Medarbetarindex), ökad objektiv prestation, lägre stresshormon, lägre halter av hjärt- och kärlriskfaktorn triglycerider i blodet och sänkt sjukskrivning. Nyligen publicerade professor Arnetz även en vetenskaplig rapport i den högt ansedda amerikanska arbetsmiljötidskriften Journal of Occupational and Environmental Medicine som bygger på analyser av flera stora svenska kunder från offentliga sektorn. Detta är den första studien i världen som med vetenskapligt validerade instrument (Springlifes medarbetarundersökning, d v s Springlife Prestationsanalys) identifierat lednings- och organisationsfaktorer som driver medarbetarhälsa, engagemang och effektivitet i olika organisationer. Springlife Prestationsanalys har översatts av andra forskare i olika länder. Analysen finns i dag i validerat form på norska, danska, tyska, engelska, japanska, Kinesiska mm. Bengt Arnetz samarbetar bl a med forskare vid Uppsala universitet, Karolinska institutet, Örebro universitet, Växjö Tongji University, Shanghai. Samarbetena fokuserar på att relatera organisations- och medarbetarhälsa (Prestationsanalysens förbättringsområden) till diverse inre och yttre stressorer eller förbättringsinsatser. Prestationsanalysen används även för att studera hur lednings- och organisationsfaktorer påverkar stress och hjärtreaktioner hos chefer i mellanställning påverkas rent fysiologiskt i sin roll som ledare. Springlifes metod (analys) har fått en stor spridning i Sverige och utomlands inom det vetenskapliga samhället därför att det är det enda publicerade och validerade instrumentet som kopplat evidensbaserad analys och förbättringsinsatser till ökad medarbetarhälsa, företags-/organisationsprestation och lägre stress. Springlifes metod används i dag inom ett stort 10- årigt Linnéprojekt som tillskapats med hjälp av bidrag från Vetenskapsrådet till Uppsala universitet. Metoden används för att studera relationen mellan olika lednings- och organisationsfaktorer, spirituell och existentiell profil av organisationen samt hälsa och prestation. 7

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013 Frölunda Specialistsjukhus Medarbetarundersökning 2013 Inledning Resultatguiden är utformad av Springlife och VGR. Den ger vägledning för hur resultatet från Springlifes medarbetarundersökning ska tolkas.

Läs mer

RESULTATGUIDE Västra Götalandsregionen. Medarbetarundersökning 2013

RESULTATGUIDE Västra Götalandsregionen. Medarbetarundersökning 2013 Västra Götalandsregionen Medarbetarundersökning 2013 Inledning Resultatguiden är utformad av Springlife och VGR. Den ger vägledning för hur resultatet från Springlifes medarbetarundersökning ska tolkas.

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-18 2. Bilaga Arbetsmiljökompassen 2010 Järfälla kommun

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-18 2. Bilaga Arbetsmiljökompassen 2010 Järfälla kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-04-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Kst 2011/148 Uppdrag till nämnder och styrelse att redovisa åtgärder med anledning av personalenkäten 2010 Förslag till beslut Kommunledningskontorets

Läs mer

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö?

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö? Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön SAN-konferens 20 oktober 2011, fil.dr. psykolog Forskargruppen Säkerhet-Organisation-Ledarskap Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin,

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Namn Tillhörighet Profession Ebba Nordrup Landstingshälsan i Örebro Beteendevetare Bodil Carlstedt-Duke Avonova Företagsläkare. Med Dr Emma Cedstrand Karolinska Institutet

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Om medarbetarundersökningar hos Arbetsförmedlingen... 4 2.2. Arbetsförmedlingens index...

Läs mer

ISO i praktiken -Medarbetarenkätsupphandling i Huddinge kommun

ISO i praktiken -Medarbetarenkätsupphandling i Huddinge kommun ISO i praktiken -Medarbetarenkätsupphandling i Huddinge kommun Testdagen 2012-05-23 ISO standard för Bedömningstjänster i arbetslivet Anders Gagnerud, Personalstrateg Huddinge kommun 100 000 invånare Näst

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 5, 42, 100, 28 KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP OCH HÄLSA Mittuniversitetet Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik. Ingela Bäckström, Pernilla Ingelsson, Håkan Wiklund.

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Ergonomisällskapet Sverige 091103

Ergonomisällskapet Sverige 091103 Ulf Johanson Ergonomisällskapet Sverige 091103 Är hälsa/arbetsmiljö lönsamt? Bhö Behövs ekonomiska k kalkyler/ekonomiska lkl /k ik argument? Behöver hälsa/arbetsmiljö kopplas ihop med verksamhetsstyrningen?

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 5, 42, 100, 28 KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP OCH HÄLSA Mittuniversitetet Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik. Ingela Bäckström, Pernilla Ingelsson, Håkan Wiklund.

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP SOM PÅVERKAR ORGANISATIONENS RESULTAT NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin Johansson 2013-04-08 Sammanfattning

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP SOM PÅVERKAR ORGANISATIONENS RESULTAT NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin Johansson 2013-04-08 Sammanfattning

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010 Lidingö stad medarbetarundersökning November Organisationsutveckling med undersökningar FÖRÄNDRINGSARBETE Grupputveckling Coachning ÅTERKOPPLING Diskussion Lokala handlingsplaner UPPFÖLJNING Återkoppling

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

2015-02-11. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-02-11. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-02-11 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/79 Arbetsmiljökompassen 2014 - uppdrag till nämnder och styrelse att redovisa åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen Förslag till

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Gunnar Andersson Gunnar.andersson@hpinordic.se www.hpinordic.se

Gunnar Andersson Gunnar.andersson@hpinordic.se www.hpinordic.se Gunnar Andersson Gunnar.andersson@hpinordic.se www.hpinordic.se 1 EGEN BAKGRUND: BETEENDEVETENSKAP, FYSIOLOGI, MEDICIN VETENSKAP Omfattande praktisk erfarenhet av friskvård och hälsa sedan 1975, bl.a.

Läs mer

Läkarna mår allt sämre Resultat från en prospektiv interventionsstudie: Den psykiska energin minskar samtidigt som produktionskraven ökar

Läkarna mår allt sämre Resultat från en prospektiv interventionsstudie: Den psykiska energin minskar samtidigt som produktionskraven ökar Bengt Arnetz, professor, verksamhetschef, enheten för socialmedicin, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet respektive socialmedicinska kliniken/ceos, Akademiska sjukhuset,

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

SKILLSS. LSS verksamheter

SKILLSS. LSS verksamheter SKILLSS - En ny evidensbaserad 1 kvalitetssäkringsmetod för LSS verksamheter SKILLSS är en strukturerad, Kvalitetssäkrad, Innovativ och Lärande metod för LSS verksamheter. SKILLSS har som syfte att utveckla

Läs mer

Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet

Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet Välkommen att höra av dig till oss på Kvalitetsutveckling. Vi fungerar som stöd för dig/er i förbättringsarbetet! Förbättringskunskap Förbättringskunskap

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-29 Vår referens Yvonne Gustafsson Administrativ chef yvonne.gustafsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Habilitering & Hälsa E-post: habilitering@sll.se Telefon: 08-123 350 00 Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2014-01-24 Diarienummer SLSO 2014-280 Värdegrund Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Undersökningar behövs, men gör om och gör rätt

Undersökningar behövs, men gör om och gör rätt Undersökningar behövs, men gör om och gör rätt Fel analys ger verkningslösa åtgärder DEBATT Ett av de stora problemen med dagens medarbetarundersökningar är att enkäterna består av ett stort antal standardiserade

Läs mer

Feedback On Demand för HR-arbete

Feedback On Demand för HR-arbete Feedback On Demand för HR-arbete INLEDNING Alla organisationer har ett ständigt behov av att ha en korrekt och aktuell bild av hur den egna verksamheten fungerar för att kunna styra och leda organisationen

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Helheten Kan ni ställa er bakom den föreslagna politiken? Medlemstilltal Balans mellan arbetsmiljö och vårdmiljö Saknas någon politik? Vilken? Övriga medskick

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap praktiska erfarenheter

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap praktiska erfarenheter Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap praktiska erfarenheter Therese Stenlund Universitetslektor Inst. för Samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi Kliniskt lektorat; Stressrehabilitering,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Resultat och diskussion. Bruno Hägglöf Barn- och ungdomspsykiatri Umeå universitet

Resultat och diskussion. Bruno Hägglöf Barn- och ungdomspsykiatri Umeå universitet Resultat och diskussion Bruno Hägglöf Barn- och ungdomspsykiatri Umeå universitet Sammanvägt bevisvärde per studie BASAL KVALITET RELEVANS BEVISVÄRDE BRÅ Begränsat Begränsat Begränsat Dalarna Begränsat

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi

Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi Sidfot Datum 3 Det gränslösa arbetslivet Global marknad vs lokal arbetskraft Resursbrist Från hierarki till

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Monica Nyström, PhD Arbets- och Organisationspsykologi Medical Management Centre (MMC), Inst. LIME Karolinska institutet (KI) Monica.Nystrom@ki.

Monica Nyström, PhD Arbets- och Organisationspsykologi Medical Management Centre (MMC), Inst. LIME Karolinska institutet (KI) Monica.Nystrom@ki. Monica Nyström, PhD Arbets- och Organisationspsykologi Medical Management Centre (MMC), Inst. LIME Karolinska institutet (KI) Monica.Nystrom@ki.se Elisabet Höög, doktorand, Inst. för Folkhälsa och Klinisk

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Hierarkier av hälsa. Docent Christina Björklund. Enheten för interventions- och implementeringsforskning

Hierarkier av hälsa. Docent Christina Björklund. Enheten för interventions- och implementeringsforskning Hierarkier av hälsa Docent Christina Björklund Enheten för interventions- och implementeringsforskning 2015-01-28 Namn Efternamn 1 Heart attack, eh? Boss may be cause Mr. Burnses of the world can raise

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 handledning för förbättringsarbete

Medarbetarenkäten 2013 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten 2013 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten är ett verktyg för att årligen mäta den psykosociala arbetsmiljön bland medarbetarna i Vindelns kommun. Medarbetarenkäten är

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Stress, varningsklockor och friskfaktorer

Stress, varningsklockor och friskfaktorer Stress, varningsklockor och friskfaktorer LSF-kongress 11 maj 2012 Göteborg Annemarie Hultberg Utvecklingsledare Hälsofrämjande arbetsplatser www.vgregion.se/stressmedicin Institutet för stressmedicin

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idéns upplägg Förslaget till ny idé om hälsosam vårdmiljö består av två delar. Den första delen är en inledning där följande finns med: Vårdförbundets

Läs mer

Samband mellan arbete och hälsa

Samband mellan arbete och hälsa Samband mellan arbete och hälsa Lisbeth Slunga Järvholm, överläkare, docent Arbets- och miljömedicin Arbets- och beteendemedicinskt centrum, NUS, VLL Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

I propositionen till kongressen 2014 beskrevs:

I propositionen till kongressen 2014 beskrevs: Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö antogs av kongressen 2011 med stort och brett engagemang. Idén om en hälsosam vårdmiljö samlade och ersatte då tidigare program och idéer inom området hälsosam

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent Medarbetarundersökning Antal svar: st Svarsfrekvens: procent Presentation Om undersökningen Resultat - NMI, Ledarskap, Engagemang och Attraktivitet Index per frågeområde Resultat per fråga Verksamhetsspecifika

Läs mer

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet Tabell 1 Betygsindex, medel och sfördelning Sthlm:s polismyndighet Antal ande: 4 323 ande : 73 n och sfördelning för frågorna i Polisens medarbetarundersökning. På en skala 1-10 har medarbetarna för varje

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Framtidens företagshälsovård. ett programstöd för forskning om företagshälsovård. KTH Jörgen Eklund KI, UU Magnus Svartengren IVL Ann-Beth Antonsson

Framtidens företagshälsovård. ett programstöd för forskning om företagshälsovård. KTH Jörgen Eklund KI, UU Magnus Svartengren IVL Ann-Beth Antonsson Framtidens företagshälsovård ett programstöd för forskning om företagshälsovård KTH Jörgen Eklund KI, UU Magnus Svartengren IVL Ann-Beth Antonsson Bakgrund KTH bedriver i samarbete med IVL och Karolinska

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Psytest AB s METODKATALOG. Psytest AB, Norra Vallgatan 90, 211 22 Malmö, www.psytest.se

Psytest AB s METODKATALOG. Psytest AB, Norra Vallgatan 90, 211 22 Malmö, www.psytest.se Psytest AB s METODKATALOG Psytest AB, Norra Vallgatan 90, 211 22 Malmö, www.psytest.se Innehållsförteckning Sida 2 Psytest AB 3 LSI-Ledarstilsinventorium 4 LSI-Omvärldsanalys 5 BP-Basprofil 6 Begåvningstest

Läs mer

Ledarskap, säkerhetsklimat, säkerhetsbeteende och lärande från incidenter. Marcus Börjesson Ann Enander Anders Jacobsson Åsa Ek Roland Akselson

Ledarskap, säkerhetsklimat, säkerhetsbeteende och lärande från incidenter. Marcus Börjesson Ann Enander Anders Jacobsson Åsa Ek Roland Akselson Ledarskap, säkerhetsklimat, säkerhetsbeteende och lärande från incidenter Marcus Börjesson Ann Enander Anders Jacobsson Åsa Ek Roland Akselson Lärande från incidenter för säkerhet inom farliga verksamheter

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer