Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl Föredragningslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista"

Transkript

1 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 6. A Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2009 B Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för räkenskapssåret Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets- och räkenskapsåret Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem senast den 1 februari. Inga förslag inkomna. 11. Övriga frågor. Enkätundersökningen 12. Mötets avslutning.

2 2 Saxat ur Bokslut Resultaträkning, KSEK Summa intäkter * varav -medlemsavgifter greenfee, företagsgolf sponsring, reklam driving range hyror Summa kostnader Uppdelat på: -banskötsel golfspelet gemensamt varav -personalkostnader Resultat före avskrivning Summa avskrivning Finansnetto Årets nettoresultat ** * + 3 Investeringar Amortering banklån * Varav 365 KSEK avser likvid vid avyttring av inventarier ** Vinst vid avyttring av grävmaskin och golfbilar ingår med 165 KSEK

3 3 ÅRSBERÄTTELSE M ö l n d a l s G o l f k l u b b 2009 Ordföranden har ordet Under året som gått har vi haft en mycket fin säsong i vår golfklubb. Medlemsantalet har varit bland de större vi haft under senare år. Antalet medlemmar som begärt utträde har varit färre och vi ser därför med tillförsikt fram emot säsongen Genom att vi har flera olika medlemsformer, lyckas vi tillfredställa mångas önskemål och blir därmed en attraktiv klubb. Förra våren hade vi, tillsammans med hela distriktets klubbar en Öppen golfdag, den resulterade positivt för vår klubb med nya medlemmar och fler som ville lära sig spela golf. Detta är en idé som kommer att genomföras även 2010, den 9 maj. Under hösten genomfördes nya mätningar på banan, för ny sloope. Det kommer att bli spännande att spela efter nya förhållanden. De flesta av oss får räkna med att tappa ett slag på spelhandicapet i jämförelse med tidigare. Även 9-hålsbanan är ordentligt sloopad, så den är handicapgrundande. Den ekonomiska situationen för klubben är förhållandevis god. Beslut togs på höstmötet att asfaltera 1200m av våra gångvägar. Arbetet skulle vara klart innan golfsäsongen startar på allvar. Men denna fantastiska vinter med snö och kyla leder kanske till att det arbetet blir något framflyttat. I enlighet med utvecklingsgruppens förslag har vi under 2009 fattat beslut, som innebär att den dagliga driften av klubben kommer att kunna effektiviseras och vi ser gärna att fler kommer att engagera sig i idéellt arbete för klubben. Många svarade på enkäten, som vi skickade till er via mail i höstas. Enligt vår leverantör var svarsprocenten hög. Vi bearbetar alla siffror och svar och ni kanske redan via mail har fått ta del av uppfattningar och omdömen ni har svarat med? Under året kommer vi fortlöpande att delge er mer av resultaten. Klubben deltar med stort engagemang i att bli ett med miljön, bl.a. genom att inte använda några kemiska bekämpningsmedel (gifter) Det är viktigt för oss att hantera skog, mark och vattendrag så att vi inte försämrar betingelserna för växter, djur och golfare. Greenfeesamarbetet med andra klubbar föll mycket väl ut under året och vi avser att försöka upprätthålla dessa även år Jag hälsar nya och gamla medlemmar välkomna till ett nytt framgångsrikt golfår Julia Korsan-Bengtsen

4 4 Rapporter från olika verksamhetsområden Golfspelet Tävlingsverksamheten Som vanligt har deltagandet varit högt i de flesta av säsongens tävlingar. Utöver de veckovisa kategoritävlingarna (dam, herr, senior) resp seriespel i Göteborgsserierna, har klubben anordnat 12 klubbtävlingar av olika slag (singel- par- och lagtävlingar). Sammantaget var det 1082 startande och genomsnitt har tävlingarna haft 90 deltagare. Den mest populära tävlingen var Innesvingen Master med 130 startande. Våra nya krögare arrangerade i början av säsongen en trevlig tävling med väldigt god mat. Eftersom alla inte är intresserade av att tävla, har vi även 2009 haft principen att det skall var en tävlingsfri helg i månaden, samt att det under övriga helger skall vara tävlingsfritt antingen lördag eller söndag. Årets Klubbmästerskap genomfördes 8 9 augusti och lockade 68 deltagare i olika klasser. Mästerskapet för seniorkategorierna gick som vanligt på tisdagen samma vecka. Anslutningen i vissa kategorier har varit alltför låg, varför nya former kommer att prövas Finalspelen för damer, herrar samt seniorer ägde rum i slutet av september.. Årets klubbmästare: Damer 40: Yvonne Lindqvist. Damer 50: Anette Niklasson. Damer 60: Ann-Katrin Jakobsson. Damer 70: Ann-Marie Nilsson. Herrar: Jonas Hansson. Herrar 21: Joakim Eliasson. Herrar 35: Johan Wernervik. Herrar 45: Ingemar Bengtson. Herrar 55: Krister Olofsson. Herrar 65: Krister Olofsson. Herrar 75: Owe Ericson. Äkta Make: Ann-Christine och Dan Rask. Seriespel: Årets seriespel i distriktet har omfattat dels scratchspel inom GGF: s ansvarsområde, dels handicapspel i två klasser efter överenskommelse mellan ett stort antal klubbar. Särskilt duktiga har våra hcp-lag varit, damerna vann och herrarna kom på andraplats. Lag Göteborgsserierna: Placering: Damer, D35 Div. 1 5 Damer, D50 Div. 3 4 Herrar, H45 Div. 3 4 Herrar, H55 Div. 2 3 Herrar, H65 Div. 3 3 Herrar, H75 Div. 2 3 Handicapserierna, placering i finalspel: Herrar, H55+ 2 Damer, D50+ 1

5 Anläggningar 5 Banan mm Banpersonalen har bestått av sex personer på heltid: Greenkeeper Hansi Wennergrund och banarbetarna Peter-Martin Romell, Anders Björk, Dennis Ahlström och Urban Andersson samt nyanställd reparatör Aste Helldner. Dessutom har vi haft fem säsongsanställda personer med varierande anställningstid från tre till tio månader. Under året har en ny skogsplan tagits fram tillsammans med Miljökommittén som skickas till Mölndals Stad. I denna finns tankar på och förslag till förändringar på kort och lång sikt beträffande avverkning av skogen runt banan. Skogsplanen har redovisats på hemsidan. Dräneringsarbeten har utförts på ett antal hål. Gräsbro färdigställdes på hål 14. Finish-åtgärder såsom torvningsarbeten med gräs från vår egen greengräsodling har utförts på greener och tee. Utbyte av c:a 50st fairwayspridare har skett under Bygglovsansökan för ny inhägnad runt maskinhallen är beviljad byggnadsnämnden. Dock kom bygglovet så sent att vi ej hann påbörja byggnationen Under året har vi haft 4 städdagar med 398 deltagare. Miljöfrågor Det som medlemmarna mest kommer att märka av miljökommitténs åtgärder under 2009 är den tioåriga skogsplan, som i höstas inlämnades till kommunen. Arbetet med nedtagning av en del täta granbestånd, enligt denna, har startat redan under innevarande vinter. Klubben har efter styrelsebeslut anmält intresse för att bli miljödiplomerad enligt Göteborgsregionens kommunalförbunds modell för småföretag. Arbetet för att erhålla denna utmärkelse under 2010 har påbörjats. I samband med att den årliga miljörapporten inlämnades till GGF gjordes en sammanfattning av det som klubben åstadkommit på miljöområdet under tio år. Hela denna beskrivning finns på klubbens hemsida under rubriken Miljökommittén. Marknad Greenfee Tidbokningen 2009 fungerade mycket väl. Möjligheten att boka 14 dagar före spel användes väldigt ofta och det uppstod ändå inte särskilt stora brister på starttider. Våra spontantider uppskattades väldigt mycket av både medlemmar och gäster. Vi har fortsatt med röda avgångar, d.v.s. lägre greenfeeavgift under sådana tider, som hittills varit dåligt belagda. Dessa åtgärder har inneburit att måndagarna numera är en av våra bäst besökta dagar. Vi ökade antalet gästspelare 2009 till 3800 vilket är en ökning med 250 gäster. Överenskommelsen om greenfeesamarbete med Hulta, Kind, Hooks, Holms, Varbergs, Gräppås, Falkenbergs, Borås, Stora Lundby, Torslanda, Särö, Öjared, Nynäshamns, Romeleåsens och Billeruds GK gällde 2009 med gott resultat. Samarbetet med Marks GK utökades 2009 till att innebära fritt spel för fullvärdiga medlemmar samt fritt spel på vardagar för vardagsmedlemmar. Detta har varit väldigt positivt för båda klubbarna och kommer därför att fortsätta år hålsslingan är mycket populär bland både medlemmar och gäster. Under 2008 uppstod det dock en del konflikter vid hål 14, vilket gör att vi fortsättningsvis måste begränsa 9-hålstiderna på onsdagar och torsdagar. Antal gäster på korthålsbanan uppgick till drygt 750 personer, en ökning med 8 %.

6 Reklam och Sponsring Sponsorintäkterna fortsatte att minska, men nu mer beroende på den ekonomiska krisen i omvärlden. Klubben har sponsorer på 11 hål samt till drivingrange, korthålsbana, chippinggreen och ett antal på juniortavlan. Tacksamt kan dessutom noteras att vi i år liksom tidigare fått hjälp med både tjänster och material av sponsorerna. Den nya hemsidan blev väldigt lyckad och vi har på denna kunnat informera både gäster och medlemmar på ett effektivt sätt. 6 Proverksamheten Antalet deltagare i nybörjarkurser var 79, vilket innebar en ökning med 33 personer (71%) i jämförelse med En viktig orsak till detta var samarbetet med Innesvingens hemsida Detta innebar att vi visserligen tappade 500 kr på varje elev (provision till Innesvingen), men det blev ändå en intäktsökning på kr. Intäkten/timme sjönk från 716 kr till 675 kr. När det gäller privatlektioner och kurser prövades en ny lektionsform, där man tränar i grupp men anmäler sig till varje pass. Denna gruppträning spontant, visade sig inte fungera så bra. Även andra gruppträningsformer har erbjudits, t ex 3 dagars förmiddagskurser (må, ti,on ca 2 tim/dag), helgkurser (lö, sö ca 3 tim/dag) samt kvällskurser (en tim/v i 5 veckor), men utan större genomslag. Det som fungerat bäst är 5-lektionerspaket för kr, där det är många som har köpt idén, mycket tack vare att varje pass bestäms från gång till gång, alltså när det passar eleven. Detta paket har dock varit lite för billigt, så en mindre prisjustering kommer att ske till Golfbilar Intäkterna från golfbilarna ökade 2009 helt enligt planerna. Inför 2010 kommer vi att öka marknadsföringen för dessa ytterligare. Konferensuthyrning Uthyrningen av lokaler har i stort sett varit i samma omfattning som Mölndals Golfkrog Frida Granström och Jesper Fahlén har drivit krogen delvis med Niklas och Jennifer som anställd personal. Klubbverksamhet Elit- och juniorkommittén Elit- och juniorkommitténs verksamhet 2009 fortsatte som planerats Vi förbättrade fredagsträningen och fortsatte på den inslagna vägen med egna tränare. Dessa tränare har tillsammans med Claes Bergendahl, vår klubbtränare, gjort ett fantastiskt arbete, vilket vi kommer att utveckla ytterligare Fortfarande har dock klubben svårigheter att rekrytera nya juniorer. För att intressera fler ungdomar för golfspelet, sökte vi och fick ca kr från Idrottslyftet för ett samarbete med Almåsskolan. Detta innebär bl a att vår pro under vårterminen 2010 kommer att medverka vid ett antal idrottslektioner. Ett träningsläger för juniorer genomfördes i Skåne, där Abbekås Golfklubb gästades. Träningsläger planeras även inför På herrsidan genomförde vi seriespelet som planerat, däremot lyckades vi inte få ihop lag på damsidan till Göteborgsserien. Men, vi ger inte upp, så inför 2010 har vi anmält representationslag för seriespel både på herr- och damsidan till Göteborgsserien. Det finns en vilja bland klubbens medlemmar att Mölndals GK skall vara representerade i seriespelet, och den skall vi ta till vara på.

7 Damkommittén Damerna har som vanligt haft arrangemang under såväl vinter- som sommarsäsong. Alla tävlingar utom en genomfördes på torsdagar. Prisutdelning har skett efter varje tävling i samband med att vi serveras lite mat. Good Morning spelades en lördag och då samlades alla kl för gemensam frukost. Vi har haft mycket god anslutning till alla våra tävlingar rekordet slog dock Fred Perry med 76 startande damer. Som ett extra inslag har vi ibland haft en puttävling över 6 hål. Vi försöker alltid ordna några vinteraktiviteter. Boule har vi haft i flera år, så även i år. Nytt var däremot ett besök på Åby Travbana. Tyvärr var det rena snökaoset den dagen, men vi som var där tyckte ändå att det hade varit en trevlig upplevelse. Några större summor fick vi dock ej med oss hem. En regelträff var också ett nytt inslag och många damer hade hörsammat denna kallelse och fick av Helene Brodin reda på hur man skall gå tillväga i olika situationer. Vårutflykten gick till Fiskebäckskil, där vi bodde på Gullmarsstrands Hotell och spelade båda dagarna på Skaftö GK. På grund av dålig anslutning till höstutflykten 2008 hade vi beslutat att istället för utflykten genomföra ytterligare en tävling på hemmabanan. Poängligan var som alltid ett mycket uppskattat inslag där alla med spänning följt utvecklingen under säsongen. Kommer jag med till finalspelet eller inte? Vem får jag möta? Ulla Söderlund blev årets vinnare. Q-tee matchspel har vi också haft i ett par år och här blev det Yvonne Lindqvist som fick delta i den stora slutstriden om en resa till Turkiet. Trots bra spel fick hon se sig besegrad. Herrkommittén Liksom tidigare år har herrarna spelat på onsdagarna från maj t.o.m. september. Man har 3 timmars egen bokad tid mellan kl Det har även gått bra att spela från kl , vilket många utnyttjat. Strax innan herrgolfen började, hade vi också en tjuvstart, som spelades på Falkenbergs Golfklubb och dessutom spelade vi en runda i slutet av säsongen på Hulta Golfklubb. Under året spelade 147 herrgolfare 1394 ronder, vilket var något färre i jämförelse med 2008 (1454). Herrgolfen hade också en eclectictävling över säsongen. Resultattavlan satt i restaurangen till allmän beskådan. Seniorkommittén Seniorerna har genomfört 21 tisdagstävlingar jämte KM och finalspel för de 10 bäst placerade i klasserna Gul respektive Röd Tee. Matchspelet arrangerades separat med 21 startande. Vårresan med 44 deltagare gick till Varberg och Falkenberg, med övernattning på Grand Hotell i Falkenberg. Höstresan förlades till Falköping och Vara-Bjärnum, med övernattning på Lumber-Karle i Kvänum. Spelåret summerades vid höstmötet den 6 oktober med kommittéval och prisutdelningar. En omfattande statistik från alla tävlingar ligger på hemsidans seniordel. Av detta framgår att det under singeltävlingarna slagits sammanlagt slag, ett snitt på 110,4. Regel- och utbildningskommittén Säsongen 2009 startade med den traditionella regelkursen och rundvandringen för seniorerna. Därefter följde regelkväll för damerna och en regelvandring för alla medlemmar uppe på hål 9 och 10. Mats Ehrman genomförde GGF.s klubbdomarutbildning och därmed har klubben tre klubbdomare och två distriktsdomare. Kommittén hade regelbundet möten där regelsituationer som uppstod vid tävlingar och frågor som medlemmar tog upp diskuterades. Regelbunden uppföljning av utmärkningen ute på banan och kontinuerlig uppdatering av de tillfälliga reglerna genomfördes under året. 7

8 8 Handicapkommittén Kommittén har under säsongen genomfört ett antal genomgångar av medlemmarnas handikapp. De flesta av resultaten vid klubbens tävlingar har förts in i GIT-systemet, vilket medför att hcpändringar kan ske med automatik. Omslopningen av banan kommer att innebära att många medlemmar får ändrat hcp under Administration Personal Lars-Erik Hagberth och Maria Welin arbetar båda heltid på kansliet/receptionen. Vaktmästare Conny Kjellström är också anställd på heltid. Under perioden maj september bemannades receptionen/shop under helgerna i första hand med ideella klubbvärdar. Dessa kompletterades vid behov med timanställd personal. Starterfunktion på helger har skötts av klubbvärdarna och spelet på banan övervakades av golfvärdar. Medlemmar Inom parentes anges förra årets uppgifter. Antalet medlemmar var som högst 1496 (1474) aktiva, varav 137 (158) juniorer. Antalet passiva medlemmar var 47 (52), provmedlemmar 28 (19) och greenfeemedlemmar 170st.(132). Samtliga A-spelrätter var aktiva under sommaren. Antalet nya medlemmar under året uppgick till 218 (217) fördelat på juniorer 34 (15), provmedlemmar 28 (19) och övriga 156 st. (186) varav 77 st. i kategorin greenfeemedlemmar. Medlemsinformation Hemsidan har kontinuerligt hållit medlemmarna informerade om vad som händer på klubben. Dessutom har 28 st. medlemsmejl har sänts ut under året. Bankommittén har informerat på anslagstavlan om större åtgärder på banan. I och med att hemsidan och mejlutskick till medlemmarna tagit över en stor del av informationen, har Fore i år utkommit med endast två färgglada nummer. Informations- och välkomstmötet för årets nya medlemmar samlade ett 40-tal personer. En medlemsenkät har under hösten distribuerats till medlemmarna och utfallet kommer att redovisas i början av Organisationsförändring av klubbens ideélla arbete Arbetet med en förändring av klubbens organisation har pågått sedan 2008 och fortsatt i Utvecklingsgruppen under verksamhetsåret. Motiv och behov av förändring diskuterades fortsättningsvis såväl i gruppen som i styrelsen och tidigt under processen togs beslut att anta principförslaget. Detta ledde fram till ett första steg när den nya Klubbchefsbefattningen beslutades 2008 och som visat sig fungera bra under En slutlig organisationsmodell presenterades för styrelsen i juni Modellen har en klar målsättning i att dels engagera fler medlemmar i kommittéernas arbete och dels mer effektivt kunna hantera den dagliga driften av klubben, samtidigt som resurser frigörs i styrelsen för frågor av mer övergripande och långsiktig karaktär. Med klubbchefen som sammankallande skapas en ledningsgrupp, där ledare för klubbens Idrotts-, Anläggnings- och Relationsverksamheter (-sektioner) ingår. Styrelsen beslutade enhälligt att anta förslaget och att - uppdra åt valberedningen att med särskild inriktning söka blivande sektionsledare i organisationen - löpande utvärdera modellens övergångsfas under 2010 för fastställande senast vid utgången av året.

9 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt Styrelsen har under verksamhetsåret 2009 haft 12 st protokollförda sammanträden. Golfkonjunkturen i Sverige har varit fortsatt vikande under året och de negativa tendenserna förstärktes av den globala finansiella krisen som började under hösten Emellertid så minskade inte antalet spelade ronder på MöGK under året och vi hade alla A-spelrätter aktiverade. Intäkter avseende inträdes- och registreringsavgifter, driving-rangen och greenfee är i paritet med budget och drygt 130 tkr högre jämfört med 2008 års nivå. Övriga intäkter är dock ca 250 tkr lägre än både föregående år budget främst till följd av lägre sponsorintäkter samt ett något sämre utfall i kurs- och lektionsverksamheten. Kategorin greenfeemedlemskap som vi startade 2007 har genererat ytterligare medlemmar under 2009 och denna kategori uppgår nu till ca 170 st. Ett mindre antal juniorer har slutat och vi hade vid slutet av året 137st. Sponsringen har fortsatt minska med ca 200 tkr mot Detta kan förklaras av kärvare ekonomiska tider. Satsningen på bergvärme som genomfördes under 2007 har haft en fortsatt positiv inverkan på elförbrukningen. Jämfört med 2008 så har elkostnaden dock ökat med drygt 11 tkr främst till följd av ett högre elpris. Trots ett högre elpris har dock kostnaden minskat med ca 40 tkr jämfört mot Personalkostnaderna är 193 tkr högre än 2008, huvudsakligen p.g.a. generella löneökningar, samt 47 tusen högre än budgeterat. Likviditeten har förbättrats med 87 tkr jämfört mot Finansnettot uppgår till -155 tkr vilket är -25 tkr sämre än 2008 och 24 tkr sämre än budget. Huvudanledningen är lägre ränteintäkter till följd av en mycket lägre räntenivå. Inga större ombyggnadsprojekt har pågått under verksamhetsåret. Likviditet Likvida medel, exkl. outnyttjad del av checkkrediten, uppgick på balansdagen till 365 tkr. (365 tkr). Checkkrediten var outnyttjad vid årsskiftet i likhet med Omsättning/Resultat Klubbens omsättning under verksamhetsåret uppgick till tkr (7 552 tkr). Årets nettoresultat uppgick till tkr (+ 31 tkr). I övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkning jämte till dessa hörande noter.

10 10 Amortering I likhet med 2008 har ingen amortering gjorts på banklånet under 2009, dock har 20 tkr amorterats på lån som togs upp 2008 för finansiering av nytt arbetsfordon. Investeringar Under verksamhetsåret har klubben investerat totalt 27 tkr (173 tkr), vilket avser ny arbetsbod i maskinhall 33 tkr. Mark Klubben arrenderar all mark som är golfbaneanläggning. Klubbhuset är uppfört på egen ägd tomt. Personal Medeltal anställda har under verksamhetsåret uppgått till ca 12 personer. Ny mekaniker anställdes i början av året. Förslag till vinstdisposition Enligt balansräkningen per 31 december 2009 uppgick föreningens egna kapital till kr, varav verksamhetsårets resultat utgjorde kr. Styrelsen föreslår att ackumulerad förlust på kr balanseras i ny räkning.

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15 Lindome den 26 februari 2010 Julia Korsan-Bengtsen Ordförande Ann-Katrin Jakobsson Sekreterare Dick Löwendahl Kassör Ingemar Bengtson Olle Nilsson Stig Blomkvist Lennart Ringström Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 26 februari Patrik Högström Eva Jönsson

16 16 REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i MÖLNDALS GOLFKLUBB Org.nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Mölndals Golfklubb för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg den 26 februari 2010 Patrik Högström Eva Jönsson

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb ! Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 23 november 2015 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda!1 ! Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 23 november 2015 klockan

Läs mer

Protokoll fört vid vårmöte lördagen den 14 mars 2009 i klubbhuset, Lindome

Protokoll fört vid vårmöte lördagen den 14 mars 2009 i klubbhuset, Lindome Protokoll fört vid vårmöte lördagen den 14 mars 2009 i klubbhuset, Lindome BILAGA Vårmöteshandlingar 2009 Närvarande 52 medlemmar Ordförande Julia Korsan-Bengtsen hälsade alla hjärtligt välkomna och vände

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2009. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 14 mars 2009 kl 12.00

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2009. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 14 mars 2009 kl 12.00 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2009 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 14 mars 2009 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet 2016-04-26 Härmed kallas Viksjö Golfklubbs medlemmar till allmänt möte (vårmöte) i klubbhuset tisdagen den 26 april 2016 kl. 19.00. Föredragningslista

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Välkommen till Möja Turistförenings ordinarie årsmöte söndag 29 april 2012 kl 14.00 i Möjahallen, Möja Förslag till dagordning

Välkommen till Möja Turistförenings ordinarie årsmöte söndag 29 april 2012 kl 14.00 i Möjahallen, Möja Förslag till dagordning VERKSAMHETSBERÄTTELSE2011 Välkommen till Möja Turistförenings ordinarie årsmöte söndag 29 april 2012 kl 14.00 i Möjahallen, Möja Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande, sekreterare

Läs mer

Mölndals Golfklubb KALLELSE HÖSTMÖTE 2009. Höstmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 21 november 2009 kl 12. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb KALLELSE HÖSTMÖTE 2009. Höstmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 21 november 2009 kl 12. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb Föredragningslista KALLELSE HÖSTMÖTE 2009 Höstmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 21 november 2009 kl 12 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2014-01-30 0.1 Styrelsemöte 14:01 Datum 2014-01-30 18.00-19.00 Plats Närvarande Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Peder Gidlund Johan Niemi-Tjäder Delges Medlemmarna

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Mölndals Golfklubb KALLELSE VÅRMÖTET 2012 Lördagen den 31.3 2012 klockan 12.00 i klubbhuset

Mölndals Golfklubb KALLELSE VÅRMÖTET 2012 Lördagen den 31.3 2012 klockan 12.00 i klubbhuset Mölndals Golfklubb KALLELSE VÅRMÖTET 2012 Lördagen den 31.3 2012 klockan 12.00 i klubbhuset 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning. 3. Fastställande av föredragningslista.

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Arsredovisning for Bostadsrattsforeningen Draken

Arsredovisning for Bostadsrattsforeningen Draken Arsredovisning for Bostadsrattsforeningen Draken 15 2010 Styrelsen for bostadsrattsfbrenmgen Draken 15, organisationsnummer 716454-7502 avger harmed arsredovisning for rakenskapsaret 2010-01-01 ~ 2010-12-31.

Läs mer

KALLELSE VÅRMÖTET 2013 Lördagen den 13.4 2013 klockan 12.00 i klubbhuset

KALLELSE VÅRMÖTET 2013 Lördagen den 13.4 2013 klockan 12.00 i klubbhuset Mölndals Golfklubb KALLELSE VÅRMÖTET 2013 Lördagen den 13.4 2013 klockan 12.00 i klubbhuset 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning. 3. Fastställande av föredragningslista.

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2013-01-24 0.1 Styrelsemöte 13:01 Datum 2013-01-24 18.00-19.25 Plats Närvarande Kiruna, Softcenter Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Anna Wester Pia Kyrö Peder

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 1. Mötets öppnande 2. Föregående mötes protokoll (bilaga) 3. Förslag till ansvarsfördelning (bilaga) 4. Hur får styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte VÄLKOMNA TILL Årsmöte 2017.10.25 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden 2017-10-25 2 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden Länken till rösten 2017-10-25 3 Vad tänker du, jag,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

Mölndals Golfklubb. HÖSTMÖTESHANDLINGAR 2008 Höstmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 22 november 2008 kl 12

Mölndals Golfklubb. HÖSTMÖTESHANDLINGAR 2008 Höstmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 22 november 2008 kl 12 Mölndals Golfklubb Föredragningslista HÖSTMÖTESHANDLINGAR 2008 Höstmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 22 november 2008 kl 12 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Ordföranden har ordet.

Ordföranden har ordet. Ordföranden har ordet. När dessa rader skrivs i mitten av april, är vi just i färd med att öppna Skogsbanan för spel på ordinarie greener. Samtidigt spelas US Masters på Augusta-banan. Därmed känns det

Läs mer

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015.

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget för 2015 bygger på ett medlemsantal på drygt 1600 medlemmar i tre olika medlemsformer. 27-hålsmedlemskap

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Mölndals Golfklubb KALLELSE VÅRMÖTET 2012 Lördagen den 31.3 2012 klockan 12.00 i klubbhuset

Mölndals Golfklubb KALLELSE VÅRMÖTET 2012 Lördagen den 31.3 2012 klockan 12.00 i klubbhuset Mölndals Golfklubb KALLELSE VÅRMÖTET 2012 Lördagen den 31.3 2012 klockan 12.00 i klubbhuset 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning. 3. Fastställande av föredragningslista.

Läs mer

Mölndals Golfklubb ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2008

Mölndals Golfklubb ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2008 1 Mölndals Golfklubb ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2008 Föredragningslista Årsmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 15 mars 2008 kl 12 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Bohus

Civilförsvarsförbundet Bohus Årsredovisning för Civilförsvarsförbundet Bohus Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Kallelse till Vårmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 27:e mars 2017 klockan Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda

Kallelse till Vårmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 27:e mars 2017 klockan Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda Kallelse till Vårmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 27:e mars 2017 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda Föredragningslista 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd för mötet.

Läs mer

SvalOvs Golfklubb 844000-7980 ARSBOKSLUT. for. SvalOvs Golfldubb. Org. nr 844000-7980. Rakenskapsaret 2013-01-01-2013-12-31.

SvalOvs Golfklubb 844000-7980 ARSBOKSLUT. for. SvalOvs Golfldubb. Org. nr 844000-7980. Rakenskapsaret 2013-01-01-2013-12-31. SvalOvs Golfklubb ARSBOKSLUT for SvalOvs Golfldubb Org. nr Rakenskapsaret 2013-01-01-2013-12-31. SvalOvs Goltklubb 2 StyreIsen for SvalOvs Goltklubb far hanned avge arsbokslut far rakenskapsaret 2013.

Läs mer

Södermöja Samfällighetsförening

Södermöja Samfällighetsförening Årsredovisning rör räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultat- och Balansräkning Noter Budget Revisionsberättelse.. Förvaltningsberättelse 2013 Styrelse under året har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1(5) Tomelilla Golfklubb Höstmöte Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla Närvarande: personer Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1 1. Fastställande

Läs mer

Björkhagens Golfklubb

Björkhagens Golfklubb Björkhagens Golfklubb Protokoll från årsmötet den 30 mars 2009 Före årsmötet utdelades årsmötet THK pris till Victor Bogestedt som utnämts till årets bästa spelare under året. 1. Upprop och fastställande

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer

Årsredovisning. Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer Årsredovisning för Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer Räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 1(6) Styrelsen för Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Protokoll fört vid HaningeStrand GK: s 17:e årsmöte måndagen den 21 mars kl 1900 i Quality hotell Winn, Rudsjöterassen 3, Haninge

Protokoll fört vid HaningeStrand GK: s 17:e årsmöte måndagen den 21 mars kl 1900 i Quality hotell Winn, Rudsjöterassen 3, Haninge Protokoll fört vid HaningeStrand GK: s 17:e årsmöte måndagen den 21 mars kl 1900 i Quality hotell Winn, Rudsjöterassen 3, Haninge Hans-Ola Jonsson hälsade välkommen och gav en kort tillbakablick över säsongen.

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning...

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning... Årsmöte 2014 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2013... 3 Resultat- och balansräkning... 4 Revisorernas berättelse... 5 Verksamhetsplan... 5 Budget 2014... 7 Dessa handlingar är under granskning

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb Björklidens Golfklubb Årsredovisning och Koncernårsredovisning för Björklidens Golfklubb 897300-3844 Räkenskapsåret 2014 Björklidens Golfklubb 1(21) Styrelsen för ideella föreningen Björklidens Golfklubb

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Tore Andersen Kassör - - 41 Ulf Linnarsson Sekreterare - - 36

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R HÖSTMÖTE 29 NOVEMBER 2016 Sida 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av Föredragningslista. 4. Val av ordförande

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER

STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER 1 Innehållsförteckning nummer Instruktion för styrelsens ordförande S 3 Instruktion för vice ordförande S 4 Instruktion för kassören S 5 Instruktion för sekreteraren

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Art: Årsmöte Umeå Golfklubb Tid: 2015-03-13, kl. 1800 Plats: Tegs Församlingsgård 1 Mötets öppnande Ordförande i Umeå Golfklubb, Ted Samuelsson, förklarade mötet öppnat och hälsade

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse STREET MENTALITY PARKOURKLUBB Street Mentality arbetar för... att främja spontanidrotten Vi skapar miljön, ungdomarna utformar aktiviteten. Vi vill att dagens ungdomar födda

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2015-02-18 0.1 Styrelsemöte 15:03 Datum 2015-02-18 18.00-19.00 Plats Office, Kyrkogatan Närvarande Bengt Keisu Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Conny Fredriksson

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Ålands Golfklubb r.f. 0682612-9

Ålands Golfklubb r.f. 0682612-9 Bokslut för Ålands Golfklubb r.f. 0682612-9 Räkenskapsåret 01.01.2013 31.12.2013 Innehållsförteckning Sida Kallelse till vårmöte 1 Verksamhetsberättelse 2-3 Resultaträkning 4-5 Balansräkning 6-7 Bokslutsprinciper/Noter/

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Budgetmöte 19 oktober 2013

Budgetmöte 19 oktober 2013 Budgetmöte 19 oktober 2013 Budgetmöte 19 oktober 2013 Dagordning 1. Ordförande öppnar mötet 2. Ordförandens punkt 3. Upprop och fastställande av dagordning för mötet 4. Fråga om mötet har behörigen utlysts

Läs mer

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Svensk Senior Golf Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Protokoll 1 Årsmötets öppnande Tf ordföranden Per Ljungberg hälsade medlemmarna hjärtligt välkomna och förklarade årsmöte

Läs mer

Förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2015 Viksbergs Golfklubb, organisationsnummer

Förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2015 Viksbergs Golfklubb, organisationsnummer styrelsemöte 2016-02-18 Sidan 1 (7) Förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2015 Viksbergs Golfklubb, organisationsnummer 815600-9147 Händelser Vårt avtal med Unipeg Golf AB, som sträcker sig till utgången

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Ewa Lillskog Kassör Hus nr 18 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I Ors m 55678-818 Årsredovisning ftir räkenskapsåret 21-(E41-211 {4-3 Styrelsen avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 14 september 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer