Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl Föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista"

Transkript

1 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 6. A Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2009 B Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för räkenskapssåret Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets- och räkenskapsåret Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem senast den 1 februari. Inga förslag inkomna. 11. Övriga frågor. Enkätundersökningen 12. Mötets avslutning.

2 2 Saxat ur Bokslut Resultaträkning, KSEK Summa intäkter * varav -medlemsavgifter greenfee, företagsgolf sponsring, reklam driving range hyror Summa kostnader Uppdelat på: -banskötsel golfspelet gemensamt varav -personalkostnader Resultat före avskrivning Summa avskrivning Finansnetto Årets nettoresultat ** * + 3 Investeringar Amortering banklån * Varav 365 KSEK avser likvid vid avyttring av inventarier ** Vinst vid avyttring av grävmaskin och golfbilar ingår med 165 KSEK

3 3 ÅRSBERÄTTELSE M ö l n d a l s G o l f k l u b b 2009 Ordföranden har ordet Under året som gått har vi haft en mycket fin säsong i vår golfklubb. Medlemsantalet har varit bland de större vi haft under senare år. Antalet medlemmar som begärt utträde har varit färre och vi ser därför med tillförsikt fram emot säsongen Genom att vi har flera olika medlemsformer, lyckas vi tillfredställa mångas önskemål och blir därmed en attraktiv klubb. Förra våren hade vi, tillsammans med hela distriktets klubbar en Öppen golfdag, den resulterade positivt för vår klubb med nya medlemmar och fler som ville lära sig spela golf. Detta är en idé som kommer att genomföras även 2010, den 9 maj. Under hösten genomfördes nya mätningar på banan, för ny sloope. Det kommer att bli spännande att spela efter nya förhållanden. De flesta av oss får räkna med att tappa ett slag på spelhandicapet i jämförelse med tidigare. Även 9-hålsbanan är ordentligt sloopad, så den är handicapgrundande. Den ekonomiska situationen för klubben är förhållandevis god. Beslut togs på höstmötet att asfaltera 1200m av våra gångvägar. Arbetet skulle vara klart innan golfsäsongen startar på allvar. Men denna fantastiska vinter med snö och kyla leder kanske till att det arbetet blir något framflyttat. I enlighet med utvecklingsgruppens förslag har vi under 2009 fattat beslut, som innebär att den dagliga driften av klubben kommer att kunna effektiviseras och vi ser gärna att fler kommer att engagera sig i idéellt arbete för klubben. Många svarade på enkäten, som vi skickade till er via mail i höstas. Enligt vår leverantör var svarsprocenten hög. Vi bearbetar alla siffror och svar och ni kanske redan via mail har fått ta del av uppfattningar och omdömen ni har svarat med? Under året kommer vi fortlöpande att delge er mer av resultaten. Klubben deltar med stort engagemang i att bli ett med miljön, bl.a. genom att inte använda några kemiska bekämpningsmedel (gifter) Det är viktigt för oss att hantera skog, mark och vattendrag så att vi inte försämrar betingelserna för växter, djur och golfare. Greenfeesamarbetet med andra klubbar föll mycket väl ut under året och vi avser att försöka upprätthålla dessa även år Jag hälsar nya och gamla medlemmar välkomna till ett nytt framgångsrikt golfår Julia Korsan-Bengtsen

4 4 Rapporter från olika verksamhetsområden Golfspelet Tävlingsverksamheten Som vanligt har deltagandet varit högt i de flesta av säsongens tävlingar. Utöver de veckovisa kategoritävlingarna (dam, herr, senior) resp seriespel i Göteborgsserierna, har klubben anordnat 12 klubbtävlingar av olika slag (singel- par- och lagtävlingar). Sammantaget var det 1082 startande och genomsnitt har tävlingarna haft 90 deltagare. Den mest populära tävlingen var Innesvingen Master med 130 startande. Våra nya krögare arrangerade i början av säsongen en trevlig tävling med väldigt god mat. Eftersom alla inte är intresserade av att tävla, har vi även 2009 haft principen att det skall var en tävlingsfri helg i månaden, samt att det under övriga helger skall vara tävlingsfritt antingen lördag eller söndag. Årets Klubbmästerskap genomfördes 8 9 augusti och lockade 68 deltagare i olika klasser. Mästerskapet för seniorkategorierna gick som vanligt på tisdagen samma vecka. Anslutningen i vissa kategorier har varit alltför låg, varför nya former kommer att prövas Finalspelen för damer, herrar samt seniorer ägde rum i slutet av september.. Årets klubbmästare: Damer 40: Yvonne Lindqvist. Damer 50: Anette Niklasson. Damer 60: Ann-Katrin Jakobsson. Damer 70: Ann-Marie Nilsson. Herrar: Jonas Hansson. Herrar 21: Joakim Eliasson. Herrar 35: Johan Wernervik. Herrar 45: Ingemar Bengtson. Herrar 55: Krister Olofsson. Herrar 65: Krister Olofsson. Herrar 75: Owe Ericson. Äkta Make: Ann-Christine och Dan Rask. Seriespel: Årets seriespel i distriktet har omfattat dels scratchspel inom GGF: s ansvarsområde, dels handicapspel i två klasser efter överenskommelse mellan ett stort antal klubbar. Särskilt duktiga har våra hcp-lag varit, damerna vann och herrarna kom på andraplats. Lag Göteborgsserierna: Placering: Damer, D35 Div. 1 5 Damer, D50 Div. 3 4 Herrar, H45 Div. 3 4 Herrar, H55 Div. 2 3 Herrar, H65 Div. 3 3 Herrar, H75 Div. 2 3 Handicapserierna, placering i finalspel: Herrar, H55+ 2 Damer, D50+ 1

5 Anläggningar 5 Banan mm Banpersonalen har bestått av sex personer på heltid: Greenkeeper Hansi Wennergrund och banarbetarna Peter-Martin Romell, Anders Björk, Dennis Ahlström och Urban Andersson samt nyanställd reparatör Aste Helldner. Dessutom har vi haft fem säsongsanställda personer med varierande anställningstid från tre till tio månader. Under året har en ny skogsplan tagits fram tillsammans med Miljökommittén som skickas till Mölndals Stad. I denna finns tankar på och förslag till förändringar på kort och lång sikt beträffande avverkning av skogen runt banan. Skogsplanen har redovisats på hemsidan. Dräneringsarbeten har utförts på ett antal hål. Gräsbro färdigställdes på hål 14. Finish-åtgärder såsom torvningsarbeten med gräs från vår egen greengräsodling har utförts på greener och tee. Utbyte av c:a 50st fairwayspridare har skett under Bygglovsansökan för ny inhägnad runt maskinhallen är beviljad byggnadsnämnden. Dock kom bygglovet så sent att vi ej hann påbörja byggnationen Under året har vi haft 4 städdagar med 398 deltagare. Miljöfrågor Det som medlemmarna mest kommer att märka av miljökommitténs åtgärder under 2009 är den tioåriga skogsplan, som i höstas inlämnades till kommunen. Arbetet med nedtagning av en del täta granbestånd, enligt denna, har startat redan under innevarande vinter. Klubben har efter styrelsebeslut anmält intresse för att bli miljödiplomerad enligt Göteborgsregionens kommunalförbunds modell för småföretag. Arbetet för att erhålla denna utmärkelse under 2010 har påbörjats. I samband med att den årliga miljörapporten inlämnades till GGF gjordes en sammanfattning av det som klubben åstadkommit på miljöområdet under tio år. Hela denna beskrivning finns på klubbens hemsida under rubriken Miljökommittén. Marknad Greenfee Tidbokningen 2009 fungerade mycket väl. Möjligheten att boka 14 dagar före spel användes väldigt ofta och det uppstod ändå inte särskilt stora brister på starttider. Våra spontantider uppskattades väldigt mycket av både medlemmar och gäster. Vi har fortsatt med röda avgångar, d.v.s. lägre greenfeeavgift under sådana tider, som hittills varit dåligt belagda. Dessa åtgärder har inneburit att måndagarna numera är en av våra bäst besökta dagar. Vi ökade antalet gästspelare 2009 till 3800 vilket är en ökning med 250 gäster. Överenskommelsen om greenfeesamarbete med Hulta, Kind, Hooks, Holms, Varbergs, Gräppås, Falkenbergs, Borås, Stora Lundby, Torslanda, Särö, Öjared, Nynäshamns, Romeleåsens och Billeruds GK gällde 2009 med gott resultat. Samarbetet med Marks GK utökades 2009 till att innebära fritt spel för fullvärdiga medlemmar samt fritt spel på vardagar för vardagsmedlemmar. Detta har varit väldigt positivt för båda klubbarna och kommer därför att fortsätta år hålsslingan är mycket populär bland både medlemmar och gäster. Under 2008 uppstod det dock en del konflikter vid hål 14, vilket gör att vi fortsättningsvis måste begränsa 9-hålstiderna på onsdagar och torsdagar. Antal gäster på korthålsbanan uppgick till drygt 750 personer, en ökning med 8 %.

6 Reklam och Sponsring Sponsorintäkterna fortsatte att minska, men nu mer beroende på den ekonomiska krisen i omvärlden. Klubben har sponsorer på 11 hål samt till drivingrange, korthålsbana, chippinggreen och ett antal på juniortavlan. Tacksamt kan dessutom noteras att vi i år liksom tidigare fått hjälp med både tjänster och material av sponsorerna. Den nya hemsidan blev väldigt lyckad och vi har på denna kunnat informera både gäster och medlemmar på ett effektivt sätt. 6 Proverksamheten Antalet deltagare i nybörjarkurser var 79, vilket innebar en ökning med 33 personer (71%) i jämförelse med En viktig orsak till detta var samarbetet med Innesvingens hemsida Detta innebar att vi visserligen tappade 500 kr på varje elev (provision till Innesvingen), men det blev ändå en intäktsökning på kr. Intäkten/timme sjönk från 716 kr till 675 kr. När det gäller privatlektioner och kurser prövades en ny lektionsform, där man tränar i grupp men anmäler sig till varje pass. Denna gruppträning spontant, visade sig inte fungera så bra. Även andra gruppträningsformer har erbjudits, t ex 3 dagars förmiddagskurser (må, ti,on ca 2 tim/dag), helgkurser (lö, sö ca 3 tim/dag) samt kvällskurser (en tim/v i 5 veckor), men utan större genomslag. Det som fungerat bäst är 5-lektionerspaket för kr, där det är många som har köpt idén, mycket tack vare att varje pass bestäms från gång till gång, alltså när det passar eleven. Detta paket har dock varit lite för billigt, så en mindre prisjustering kommer att ske till Golfbilar Intäkterna från golfbilarna ökade 2009 helt enligt planerna. Inför 2010 kommer vi att öka marknadsföringen för dessa ytterligare. Konferensuthyrning Uthyrningen av lokaler har i stort sett varit i samma omfattning som Mölndals Golfkrog Frida Granström och Jesper Fahlén har drivit krogen delvis med Niklas och Jennifer som anställd personal. Klubbverksamhet Elit- och juniorkommittén Elit- och juniorkommitténs verksamhet 2009 fortsatte som planerats Vi förbättrade fredagsträningen och fortsatte på den inslagna vägen med egna tränare. Dessa tränare har tillsammans med Claes Bergendahl, vår klubbtränare, gjort ett fantastiskt arbete, vilket vi kommer att utveckla ytterligare Fortfarande har dock klubben svårigheter att rekrytera nya juniorer. För att intressera fler ungdomar för golfspelet, sökte vi och fick ca kr från Idrottslyftet för ett samarbete med Almåsskolan. Detta innebär bl a att vår pro under vårterminen 2010 kommer att medverka vid ett antal idrottslektioner. Ett träningsläger för juniorer genomfördes i Skåne, där Abbekås Golfklubb gästades. Träningsläger planeras även inför På herrsidan genomförde vi seriespelet som planerat, däremot lyckades vi inte få ihop lag på damsidan till Göteborgsserien. Men, vi ger inte upp, så inför 2010 har vi anmält representationslag för seriespel både på herr- och damsidan till Göteborgsserien. Det finns en vilja bland klubbens medlemmar att Mölndals GK skall vara representerade i seriespelet, och den skall vi ta till vara på.

7 Damkommittén Damerna har som vanligt haft arrangemang under såväl vinter- som sommarsäsong. Alla tävlingar utom en genomfördes på torsdagar. Prisutdelning har skett efter varje tävling i samband med att vi serveras lite mat. Good Morning spelades en lördag och då samlades alla kl för gemensam frukost. Vi har haft mycket god anslutning till alla våra tävlingar rekordet slog dock Fred Perry med 76 startande damer. Som ett extra inslag har vi ibland haft en puttävling över 6 hål. Vi försöker alltid ordna några vinteraktiviteter. Boule har vi haft i flera år, så även i år. Nytt var däremot ett besök på Åby Travbana. Tyvärr var det rena snökaoset den dagen, men vi som var där tyckte ändå att det hade varit en trevlig upplevelse. Några större summor fick vi dock ej med oss hem. En regelträff var också ett nytt inslag och många damer hade hörsammat denna kallelse och fick av Helene Brodin reda på hur man skall gå tillväga i olika situationer. Vårutflykten gick till Fiskebäckskil, där vi bodde på Gullmarsstrands Hotell och spelade båda dagarna på Skaftö GK. På grund av dålig anslutning till höstutflykten 2008 hade vi beslutat att istället för utflykten genomföra ytterligare en tävling på hemmabanan. Poängligan var som alltid ett mycket uppskattat inslag där alla med spänning följt utvecklingen under säsongen. Kommer jag med till finalspelet eller inte? Vem får jag möta? Ulla Söderlund blev årets vinnare. Q-tee matchspel har vi också haft i ett par år och här blev det Yvonne Lindqvist som fick delta i den stora slutstriden om en resa till Turkiet. Trots bra spel fick hon se sig besegrad. Herrkommittén Liksom tidigare år har herrarna spelat på onsdagarna från maj t.o.m. september. Man har 3 timmars egen bokad tid mellan kl Det har även gått bra att spela från kl , vilket många utnyttjat. Strax innan herrgolfen började, hade vi också en tjuvstart, som spelades på Falkenbergs Golfklubb och dessutom spelade vi en runda i slutet av säsongen på Hulta Golfklubb. Under året spelade 147 herrgolfare 1394 ronder, vilket var något färre i jämförelse med 2008 (1454). Herrgolfen hade också en eclectictävling över säsongen. Resultattavlan satt i restaurangen till allmän beskådan. Seniorkommittén Seniorerna har genomfört 21 tisdagstävlingar jämte KM och finalspel för de 10 bäst placerade i klasserna Gul respektive Röd Tee. Matchspelet arrangerades separat med 21 startande. Vårresan med 44 deltagare gick till Varberg och Falkenberg, med övernattning på Grand Hotell i Falkenberg. Höstresan förlades till Falköping och Vara-Bjärnum, med övernattning på Lumber-Karle i Kvänum. Spelåret summerades vid höstmötet den 6 oktober med kommittéval och prisutdelningar. En omfattande statistik från alla tävlingar ligger på hemsidans seniordel. Av detta framgår att det under singeltävlingarna slagits sammanlagt slag, ett snitt på 110,4. Regel- och utbildningskommittén Säsongen 2009 startade med den traditionella regelkursen och rundvandringen för seniorerna. Därefter följde regelkväll för damerna och en regelvandring för alla medlemmar uppe på hål 9 och 10. Mats Ehrman genomförde GGF.s klubbdomarutbildning och därmed har klubben tre klubbdomare och två distriktsdomare. Kommittén hade regelbundet möten där regelsituationer som uppstod vid tävlingar och frågor som medlemmar tog upp diskuterades. Regelbunden uppföljning av utmärkningen ute på banan och kontinuerlig uppdatering av de tillfälliga reglerna genomfördes under året. 7

8 8 Handicapkommittén Kommittén har under säsongen genomfört ett antal genomgångar av medlemmarnas handikapp. De flesta av resultaten vid klubbens tävlingar har förts in i GIT-systemet, vilket medför att hcpändringar kan ske med automatik. Omslopningen av banan kommer att innebära att många medlemmar får ändrat hcp under Administration Personal Lars-Erik Hagberth och Maria Welin arbetar båda heltid på kansliet/receptionen. Vaktmästare Conny Kjellström är också anställd på heltid. Under perioden maj september bemannades receptionen/shop under helgerna i första hand med ideella klubbvärdar. Dessa kompletterades vid behov med timanställd personal. Starterfunktion på helger har skötts av klubbvärdarna och spelet på banan övervakades av golfvärdar. Medlemmar Inom parentes anges förra årets uppgifter. Antalet medlemmar var som högst 1496 (1474) aktiva, varav 137 (158) juniorer. Antalet passiva medlemmar var 47 (52), provmedlemmar 28 (19) och greenfeemedlemmar 170st.(132). Samtliga A-spelrätter var aktiva under sommaren. Antalet nya medlemmar under året uppgick till 218 (217) fördelat på juniorer 34 (15), provmedlemmar 28 (19) och övriga 156 st. (186) varav 77 st. i kategorin greenfeemedlemmar. Medlemsinformation Hemsidan har kontinuerligt hållit medlemmarna informerade om vad som händer på klubben. Dessutom har 28 st. medlemsmejl har sänts ut under året. Bankommittén har informerat på anslagstavlan om större åtgärder på banan. I och med att hemsidan och mejlutskick till medlemmarna tagit över en stor del av informationen, har Fore i år utkommit med endast två färgglada nummer. Informations- och välkomstmötet för årets nya medlemmar samlade ett 40-tal personer. En medlemsenkät har under hösten distribuerats till medlemmarna och utfallet kommer att redovisas i början av Organisationsförändring av klubbens ideélla arbete Arbetet med en förändring av klubbens organisation har pågått sedan 2008 och fortsatt i Utvecklingsgruppen under verksamhetsåret. Motiv och behov av förändring diskuterades fortsättningsvis såväl i gruppen som i styrelsen och tidigt under processen togs beslut att anta principförslaget. Detta ledde fram till ett första steg när den nya Klubbchefsbefattningen beslutades 2008 och som visat sig fungera bra under En slutlig organisationsmodell presenterades för styrelsen i juni Modellen har en klar målsättning i att dels engagera fler medlemmar i kommittéernas arbete och dels mer effektivt kunna hantera den dagliga driften av klubben, samtidigt som resurser frigörs i styrelsen för frågor av mer övergripande och långsiktig karaktär. Med klubbchefen som sammankallande skapas en ledningsgrupp, där ledare för klubbens Idrotts-, Anläggnings- och Relationsverksamheter (-sektioner) ingår. Styrelsen beslutade enhälligt att anta förslaget och att - uppdra åt valberedningen att med särskild inriktning söka blivande sektionsledare i organisationen - löpande utvärdera modellens övergångsfas under 2010 för fastställande senast vid utgången av året.

9 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt Styrelsen har under verksamhetsåret 2009 haft 12 st protokollförda sammanträden. Golfkonjunkturen i Sverige har varit fortsatt vikande under året och de negativa tendenserna förstärktes av den globala finansiella krisen som började under hösten Emellertid så minskade inte antalet spelade ronder på MöGK under året och vi hade alla A-spelrätter aktiverade. Intäkter avseende inträdes- och registreringsavgifter, driving-rangen och greenfee är i paritet med budget och drygt 130 tkr högre jämfört med 2008 års nivå. Övriga intäkter är dock ca 250 tkr lägre än både föregående år budget främst till följd av lägre sponsorintäkter samt ett något sämre utfall i kurs- och lektionsverksamheten. Kategorin greenfeemedlemskap som vi startade 2007 har genererat ytterligare medlemmar under 2009 och denna kategori uppgår nu till ca 170 st. Ett mindre antal juniorer har slutat och vi hade vid slutet av året 137st. Sponsringen har fortsatt minska med ca 200 tkr mot Detta kan förklaras av kärvare ekonomiska tider. Satsningen på bergvärme som genomfördes under 2007 har haft en fortsatt positiv inverkan på elförbrukningen. Jämfört med 2008 så har elkostnaden dock ökat med drygt 11 tkr främst till följd av ett högre elpris. Trots ett högre elpris har dock kostnaden minskat med ca 40 tkr jämfört mot Personalkostnaderna är 193 tkr högre än 2008, huvudsakligen p.g.a. generella löneökningar, samt 47 tusen högre än budgeterat. Likviditeten har förbättrats med 87 tkr jämfört mot Finansnettot uppgår till -155 tkr vilket är -25 tkr sämre än 2008 och 24 tkr sämre än budget. Huvudanledningen är lägre ränteintäkter till följd av en mycket lägre räntenivå. Inga större ombyggnadsprojekt har pågått under verksamhetsåret. Likviditet Likvida medel, exkl. outnyttjad del av checkkrediten, uppgick på balansdagen till 365 tkr. (365 tkr). Checkkrediten var outnyttjad vid årsskiftet i likhet med Omsättning/Resultat Klubbens omsättning under verksamhetsåret uppgick till tkr (7 552 tkr). Årets nettoresultat uppgick till tkr (+ 31 tkr). I övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkning jämte till dessa hörande noter.

10 10 Amortering I likhet med 2008 har ingen amortering gjorts på banklånet under 2009, dock har 20 tkr amorterats på lån som togs upp 2008 för finansiering av nytt arbetsfordon. Investeringar Under verksamhetsåret har klubben investerat totalt 27 tkr (173 tkr), vilket avser ny arbetsbod i maskinhall 33 tkr. Mark Klubben arrenderar all mark som är golfbaneanläggning. Klubbhuset är uppfört på egen ägd tomt. Personal Medeltal anställda har under verksamhetsåret uppgått till ca 12 personer. Ny mekaniker anställdes i början av året. Förslag till vinstdisposition Enligt balansräkningen per 31 december 2009 uppgick föreningens egna kapital till kr, varav verksamhetsårets resultat utgjorde kr. Styrelsen föreslår att ackumulerad förlust på kr balanseras i ny räkning.

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15 Lindome den 26 februari 2010 Julia Korsan-Bengtsen Ordförande Ann-Katrin Jakobsson Sekreterare Dick Löwendahl Kassör Ingemar Bengtson Olle Nilsson Stig Blomkvist Lennart Ringström Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 26 februari Patrik Högström Eva Jönsson

16 16 REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i MÖLNDALS GOLFKLUBB Org.nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Mölndals Golfklubb för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg den 26 februari 2010 Patrik Högström Eva Jönsson

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Nov 2005 JA till nytt klubbhus Ur innehållet: Rungande ja till nybygge 3 Kallelse till budgetmöte 6 Juniortjejer till riksfinal 8 Besök från Hirtshals 16 Damer

Läs mer

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5. PGA Touren nästa för David Lingmerth!

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5. PGA Touren nästa för David Lingmerth! GOLFARENNovember 2012 Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 PGA Touren nästa för David Lingmerth! Kallelse till Höstmöte 29 november 19.00 i Klubbhuset Välkommen

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Dec. 2007 & God Jul Gott NYTT ÅR Ur innehållet: Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 www.golf.se/tjornsgk

Läs mer

Vision klubbhusområde

Vision klubbhusområde Vision klubbhusområde Jönåkers GK Nedre Jäder, 611 70 Jönåker Telefon: reception/tidsbokning 0155-703 14 kansli och fax 0155-702 99 info@jonakersgk.se www.jonakersgk.se Ansvarig utgivare: Peter Hallberg

Läs mer

Bosjökloster GK. Bosjökloster GK 40 År! Vi firar med 40-årsfest 9 augusti! Bosjökloster GK 1974-2014 - sid 5 - Lite Årtalsresumé - sid 8-9 -

Bosjökloster GK. Bosjökloster GK 40 År! Vi firar med 40-årsfest 9 augusti! Bosjökloster GK 1974-2014 - sid 5 - Lite Årtalsresumé - sid 8-9 - Bosjökloster GK KLUBBNYTT NR 2-2014 Bosjökloster GK 1974-2014 - sid 5 - Lite Årtalsresumé - sid 8-9 - Vi firar med 40-årsfest 9 augusti! Ekonomisk tillbakablick - sid 10-12 - Nyhet! Nummertees - sid 13

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Ifk GötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014

Ifk GötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014 IfkGötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014 IdROttsföRenInGen kamraterna GötebORG ORdInaRIe årsmöte, Svenska Mässan. MåndaGen den 9 mars 2015 kl 18:30. Föredragningslista: 1. Mötets öppnande Inledningsanförande

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

November 2008 OMSLAGET -NOVEMBER 2008 1.

November 2008 OMSLAGET -NOVEMBER 2008 1. November 2008 OMSLGET -NOVEMBE 2008 1. Underbart är kort Golf utan konsekvenser Timrå Golfklubb Golfbanevägen 2 860 32 Fagervik E-post: info@timragk.golf.se www.timragk.se Kansli: 060-570153 Fax: 060-578136

Läs mer

AIK Fotboll AB. 007Verksamhetsberättelse 2007

AIK Fotboll AB. 007Verksamhetsberättelse 2007 AIK Fotboll AB 007Verksamhetsberättelse 2007 01 Innehåll 1 Framtiden 2008 3 Verksamheten 2007 - Sport 6 Verksamheten 2007 - Intäkter 8 Styrelse och ledning 10 Säsongen i siffror - Sluttabeller 12 Årsberättelse

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

FALLSTUDIE: LUNDS CIVILA RYTTARFÖRENING (LCR)

FALLSTUDIE: LUNDS CIVILA RYTTARFÖRENING (LCR) KRISTIANSTAD UNIVERSITY COLLEGE Department of Business Studies FALLSTUDIE: LUNDS CIVILA RYTTARFÖRENING (LCR) SVEN-OLOF COLLIN ELIN SMITH Department of Business Studies Kristianstad University College S-291

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. 2010-09-01 till 2011-08-31 ~~ ~ ~.

Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. 2010-09-01 till 2011-08-31 ~~ ~ ~. , HSB:s brfmälaren i Stockholm Arsredovisning 2010-2011 org nr: 702001-4895 www.hsb.se HSB:s BrfMälaren i Stockholm Organisationsnummer: 702001-4895 Årsredovisning 2010-09-01 till 2011-08-31 1(10) ~ fl~~.t

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer