MÖJLIGHETERNA ATT STUDERA DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH FRÄMMANDE SPRÅK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÖJLIGHETERNA ATT STUDERA DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH FRÄMMANDE SPRÅK"

Transkript

1 FRÄMMANDE SPRÅK SPRÅKPEDAGOGIK Den språkliga utvecklingen startar vid födseln och fortsätter livet ut. Individen tillägnar sig sin kompetens i flera språk i hemmet, i skolan och under fritiden. Den språkliga kompetensen består av kompetens i modersmålen, i andra språk och i olika dialektala varianter, på olika nivåer. Utgångspunkten för skolans språkundervisning är att språket används i olika situationer och sammanhang. Språkundervisningen ska stärka elevens språkliga medvetenhet och stödja språkbruk på olika språk parallellt. Eleven ska lära sig att analysera texter och kommunikationsformer på olika språk och använda språkvetenskapliga begrepp vid tolkning av texter. Eleven ska också uppmuntras att lära sig språk på flera olika sätt och att använda sin kompetens i olika språk som stöd för all inlärning. Eleven ska få handledning i att läsa texter på lämplig nivå på olika språk och att i sina studier söka information och kunskap på olika språk. Eleven ska vägledas att se och förstå komplexiteten i sin egen och andras språkliga och kulturella identitet. Även betydelsen av minoritetsspråken och de utrotningshotade språken ska behandlas i undervisningen. Undervisningen ska stödja elevens flerspråkighet genom att inkludera elevens alla språk, även de som används på fritiden. Undervisningen ska stärka elevens tro på den egna förmågan att lära sig språk och uppmuntra till att modigt använda nya språk, även på grundläggande nivå. Utgångspunkten för ett språkpedagogiskt synsätt är att alla språkämnen samarbetar MÖJLIGHETERNA ATT STUDERA DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH FRÄMMANDE SPRÅK Elevens studieprogram bör innehålla minst en lång och en medellång lärokurs i språk. Av dessa ska det ena vara det andra inhemska språket (svenska eller finska) och det andra något främmande språk eller samiska. Långa lärokurser innebär A-lärokurser samt modersmålsinriktade lärokurser i svenska och finska. B1- lärokurserna är medellånga lärokurser. Dessutom kan undervisningsanordnaren erbjuda eleven olika långa lärokurser i andra språk som valfria och frivilliga språkstudier. För läroämnet det andra inhemska språket har det inom dessa grunder fastställts sex lärokurser: modersmålsinriktad finska och svenska, lång lärokurs, det vill säga A-lärokurs, i finska och svenska samt medellång lärokurs, det vill säga B1-lärokurs, i finska och svenska. För läroämnet främmande språk har det fastställts sju olika lärokurser: långa lärokurser, det vill säga A- lärokurser, i engelska, samiska och främmande språk, medellång lärokurs, det vill säga B1-lärokurs, i främmande språk samt korta lärokurser, det vill säga B2-lärokurser, i främmande språk, samiska och latin. Beskrivningar av lärokursen i främmande språk kan tillämpas på alla språk som inte har språkspecifik lärokursbeskrivning. På basis av grunderna utarbetar utbildningsanordnaren eller skolan tillämpningar för varje språk. Den språknivå som fastställs i grunderna lämpar sig för europeiska språk som använder ett skriftsystem som grundar sig på alfabetet. För andra språk utarbetar undervisningsanordnaren eller skolan en läroplan som följer dessa grunder i tillämpliga delar. Långa A-lärokurser kan undervisas även som valfria och frivilliga språk, varvid timantalet är lägre. För varje A-lärokurs nämns vilket innehåll som vid behov kan gallras bort.

2 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING ANDRA STADIET klass A1/mi¹ ² A2 B1 B2 9 åvt 7 åvt 12 åvt 2 åvt 4 åvt 4 åvt ¹ mi = modersmålsinriktad lärokurs (finska eller svenska) ² undervisning i lärokurs inleds senast vid den tidpunkt som den streckade linjen upphör FRÄMMANDE SPRÅK, A-LÄROKURS Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare. Språkstudierna främjar utvecklingen av tankeförmågan. De ger underlag för att forma en flerspråkig och mångkulturell identitet och värdesätta den. I takt med att ordförrådet och strukturerna utvecklas, utvecklas också de kommunikativa färdigheterna och förmågan att söka information. Språkundervisningen ger goda möjligheter till glädje, lek och kreativitet. Språkundervisningen är en del av språkfostran och fostran till språkmedvetenhet. Den ska väcka elevernas intresse för den språkliga och kulturella mångfalden i skolan och den omgivande världen och uppmuntra dem att kommunicera i autentiska miljöer. Eleverna ska lära sig värdesätta andra språk, människorna som talar dem och olika kulturer. Jämställdheten mellan könen ska stärkas genom att ge eleverna möjlighet att välja texter och arbetssätt som intresserar dem. Språkstudierna ska förbereda eleverna för planmässigt och kreativt arbete i olika sammansättningar. Eleverna och elevgrupperna ska ges möjligheter att bilda nätverk och kommunicera med människor också på andra håll i världen. Informations- och kommunikationstekniken erbjuder en naturlig möjlighet att genomföra språkundervisningen utifrån autentiska situationer och elevernas kommunikationsbehov. Undervisningen ska också ge färdigheter som främjar delaktighet och aktiv påverkan. Undervisningen ska stärka elevens tilltro till sin förmåga att lära sig språk och att modigt använda dem. Eleverna ska ges möjlighet att studera i egen takt och vid behov få stöd för sitt lärande. Undervisningen ska ordnas så att också elever som avancerar snabbare eller kan språket sedan tidigare kan göra framsteg. Språkundervisningen ska utveckla multilitteracitet och ta upp olika texter. Texterna ska väljas med hänsyn till barnens och de ungas intressen. Undervisningen ska också bygga broar mellan olika språk och med de språk som eleverna använder på fritiden. Eleven ska också kunna söka information på de språk som han eller hon behärskar.

3 FRÄMMANDE SPRÅK, ENGELSKA, A-LÄROKURSEN Eleverna ska uppmuntras att mångsidigt använda alla språk som de studerar för att kommunicera och söka information. Målet för undervisningen är att stödja eleven att fördjupa de kunskaper som inhämtats i årskurs 3 6, utveckla elevens språkkänsla och språkliga slutledningsförmåga och samtidigt främja elevens färdigheter för språkstudier. Förståelsen för kulturell mångfald ska fördjupas genom att diskutera om värdebundna företeelser som är förknippade med olika språkgrupper och även ge utrymme för bearbetning av känslor. En del frågor kan vid behov också behandlas på skolans undervisningsspråk. Undervisningen i A1- och A2-lärokursen i engelska har samma mål. Eftersom A2-lärokursen omfattar färre lektioner, kan vissa innehåll (I1, I3) betonas mindre än andra. Många elever använder i allt högre grad engelska på sin fritid. Den kunskap som eleverna inhämtar genom det informella lärandet ska beaktas när undervisningen planeras och innehållet väljs. Undervisningen i engelska kan integreras i undervisningen i olika läroämnen och de helhetsskapande lärområdena och tvärtom. (stödmaterial med exempel). Eleverna ska uppmuntras att söka information på engelska i olika läroämnen. Mål för undervisningen i läroämnet i årskurs 7 9 Nr Mål för undervisningen Innehåll som anknyter till målen Kulturell mångfald och språkmedvetenhet M1 utveckla elevens förmåga att reflektera över värderingar och I1 företeelser som är förknippade med engelskans ställning i relation till flerspråkigheten i Finland och i världen samt stärka elevens förmåga och vilja att komma till rätta i flerspråkiga och mångkulturella miljöer M2 uppmuntra eleven att hitta intressant engelskspråkigt innehåll, som utvidgar bilden av den globaliserade världen och möjligheterna den ger samt att dra nytta och dela med sig av innehållet M3 uppmuntra eleven att ge akt på verbala och strukturella I2 skillnader och likheter mellan engelska och andra språk och att känna igen de vanligaste varianterna av engelska Färdigheter för språkstudier M4 stärka elevens förmåga att ställa upp mål, att utnyttja olika sätt för att lära sig språk på egen hand och genom samarbete med andra samt att utvärdera sitt lärande M5 utveckla elevens egen aktivitet att kreativt tillämpa sina språkkunskaper samt förutsättningarna för livslångt språklärande Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera M6 uppmuntra eleven att stärka och bygga på sina språkkunskaper och att tillämpa dem också i nya situationer M7 öka elevens förmåga att kommunicera språkligt och kulturellt korrekt M8 lära eleven att fördjupa sin förmåga att använda olika kommunikationsformer, stående uttryck, omskrivningar och Mångsidig kompetens K1 I1, I2, I4 K1, K2 K1, K3 I4, I5 K1, K3 I4, I5 K1 I4, I5 K4 I4, I5 K2 I4, I5 K4

4 utfyllnader och andra kompensationsstrategier på engelska Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter M9 använda olika typer av texter för att utöka sitt ordförråd I4, I5 K4 M10 tillsammans hitta texter och söka information i dem, tolka dem, I4, I5 K4 producera nya texter utifrån dem, som delas och publiceras Växande språkkunskap, förmåga att producera texter M11 ge eleven möjlighet att öva sig att producera texter som är relevanta för deras lärande, i skolan och annanstans och med hjälp av informations- och kommunikationsteknik och att fästa uppmärksamhet vid tydligt uttal. I4, I5 K5 Centralt innehåll som anknyter till målen för läroämnet i årskurs 7 9 KULTURELL MÅNGFALD OCH SPRÅKMEDVETENHET I1: Att utveckla förståelse för fler- och parallellspråkigheten i världen och för språkliga rättigheter (stödmaterial). Att undersöka engelskans utveckling till ett globalt lingua franca. Att utforska kulturer och livsstilar i länder som har engelska som ett officiellt språk. I2: Att använda sådana språkvetenskapliga begrepp som hjälper eleven i studierna i engelska. Att söka information om varianter av engelska. FÄRDIGHETER FÖR SPRÅKSTUDIER I3: Att vidareutveckla färdigheterna för språkstudier. Att öva sig att använda läromedel på ett mångsidigt sätt, att använda ordlistor, uppfatta helheter, gruppera, söka information och bedöma hur tillförlitlig informationen är. VÄXANDE SPRÅKKUNSKAP: FÖRMÅGA ATT KOMMUNICERA, FÖRMÅGA ATT TOLKA TEXTER, FÖRMÅGA ATT PRODUCERA TEXTER I4: Att välja innehåll tillsammans ur aktualitetsperspektiv och med tanke på elevernas delaktighet och aktivitet lokalt och globalt. Innehållet ska väljas med beaktande av engelskans utbredning och ställning som globalt kommunikationsspråk. I5: Att tillsammans välja ämnen som intresserar eleverna (stödmaterial). Att lära sig ordförråd och strukturer i samband med olika typer av texter (textförslag i stödmaterialet). Att iaktta och ofta träna uttal och tal samt olika kommunikationssituationer (stödmaterial om kommunikativa syften). Mål som anknyter till lärmiljöerna och arbetssätten i läroämnet i årskurs 7 9 Målet är att språkbruket ska vara så korrekt, naturligt och så relevant för eleven som möjligt. Arbetet ska främst bestå av pararbete, smågruppsarbete och gemensamt lärande i olika typer av lärmiljöer. För att uppnå målen för flerspråkighet och språkfostran behövs samarbete mellan lärarna. Eleverna ska med hjälp av lek, sång, spel och drama få möjlighet att testa sina växande språkkunskaper och även bearbeta attityder. Olika medier och kommunikationskanaler ska mångsidigt användas i undervisningen. Eleverna ska uppmuntras att vara aktiva och ta självständigt ansvar för sitt lärande med hjälp av den Europeiska språkportfolion eller motsvarande verktyg. Med hjälp av internationalisering på hemmaplan ska eleverna

5 bekanta sig med flerspråkigheten och den kulturella mångfalden i det omgivande samhället. De ska också ges möjligheter att öva sig att kommunicera internationellt. Engelska ska alltid användas när det är möjligt. Handledning och stöd i läroämnet i årskurs 7 9 Eleven ska uppmuntras att modigt använda sina språkkunskaper. Gott om kommunikativa övningar stödjer utvecklingen av elevens språkkunskaper. Eleven ska också uppmuntras att studera andra språk som skolan erbjuder. Elever som har inlärningssvårigheter när det gäller språk ska ges stöd. Undervisningen ska planeras så att den erbjuder tillräckliga utmaningar även för elever som avancerar snabbare eller kan engelska sedan tidigare. Bedömningen av elevens lärande i läroämnet i årskurs 7 9 Lärandet ska bedömas på olika sätt, också genom självvärdering och inbördes utvärdering. Bedömningen ska rikta sig till samtliga innehåll, d.v.s. kulturell mångfald och språkmedvetenhet, färdigheter för språkstudier och växande språkkunskap. Bedömningen ska omfatta alla delområden av språkkunskapen. Bedömningen av delområdena ska grunda sig på den Europeiska referensramen och den finländska referensram som utarbetats utgående från den. Den Europeiska språkportfolion kan användas som verktyg vid bedömningen. Bedömningen ska sporra och ge eleverna möjlighet att uttrycka sig på för dem naturliga sätt eller visa kunskaper som de inhämtat genom informellt lärande. Mångsidig bedömning ger också elever som har inlärningssvårigheter när det gäller språk, eller annars har ett annorlunda språkligt utgångsläge, möjligheter att visa sina kunskaper. Slutbedömningen infaller det läsår som studierna i läroämnet som ett gemensamt läroämne avslutas. Slutbedömningen ska fastställa hur eleven har uppnått målen för A-lärokursen i engelska när studierna avslutas. Slutvitsordet ska bildas genom att elevens kunskapsnivå ställs i relation till de nationella kriterierna för slutbedömningen som fastställts för läroämnet. Kunskaperna utvecklas kumulativt inom de olika delområdena av språkkunskap. Alla nationella kriterier för slutbedömningen ska beaktas då slutvitsordet bildas, oberoende av för vilken årskurs målet har ställts upp i den lokala läroplanen. En elev får vitsordet åtta (8), om han eller hon i genomsnitt uppvisar sådana kunskaper som fastställs i kriterierna. Svagare kunskaper inom något område kan kompenseras med kunskaper som överstiger nivån för vitsordet åtta inom andra delområden.

6 Kriterier för goda kunskaper (vitsordet 8) i läroämnet vid slutbedömningen och beskrivningar som kompletterar kriterierna Mål för undervisningen Innehåll Föremålen för bedömning i läroämnet Kulturell mångfald och språkmedvetenhet M1 att utveckla elevens I1 att förstå frågor som förmåga att reflektera gäller språklig status över värderingar och företeelser som är förknippade med engelskans ställning i relation till flerspråkigheten i Finland och i världen samt stärka elevens förmåga och vilja att komma till rätta i flerspråkiga och mångkulturella miljöer M2 att uppmuntra eleven att hitta intressant engelskspråkigt innehåll, som utvidgar bilden av den globaliserade världen och möjligheterna den ger samt att dra nytta och dela med sig av innehållet M3 att uppmuntra eleven att ge akt på I1, I2, I4 att utveckla internationella färdigheter genom att använda engelska I2 utveckling av språkkänslan Kunskaper som understiger vitsordet åtta Eleven vet att världen präglas av språklig och kulturell mångfald. Eleven har en inledande uppfattning om engelskans utbredning. Eleven hittar med stöd engelskspråkigt material som stödjer det egna lärandet. Eleven känner i någon mån till de viktigaste Kunskaper som motsvarar vitsordet åtta Eleven vet att var och en har rätt att använda och utveckla sitt eget språk. Eleven känner till var man kan använda engelska och orsakerna till dess utbredning. Eleven använder engelskspråkigt material som stöd för sitt lärande. Eleven förstår de centrala grammatikaliska Kunskaper som överstiger vitsordet åtta Eleven känner till de huvudsakliga orsakerna till engelskans utbredning och vet att värderingarna kan vara mycket olika i de länder som har engelska som ett officiellt språk. Eleven kan använda engelsspråkigt material för att vidga sin världsbild. Eleven kan analysera språkliga företeelser och

7 verbala och strukturella skillnader och likheter mellan engelska och andra språk och att känna igen de vanligaste varianterna av engelska Färdigheter för språkstudier M4 att stärka elevens förmåga att ställa upp mål, att utnyttja olika sätt för att lära sig språk på egen hand och genom samarbete med andra samt att utvärdera sitt lärande M5 att utveckla elevens egen aktivitet att kreativt tillämpa sina språkkunskaper samt förutsättningarna för livslångt språklärande Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera M6 att uppmuntra eleven att stärka och bygga på sina språkkunskaper och att tillämpa dem också i nya situationer I4, I5 att ställa upp mål och samarbeta I4, I5 att tillämpa det man lärt sig I4, I5 förmåga att kommunicera i olika situationer grammatikaliska begreppen i engelska och känner igen åtminstone två huvudvarianter av engelska. Eleven visar tidvis samarbetsförmåga och kan med stöd av läraren dra nytta av olika sätt att lära sig språk. Eleven kan med stöd arbeta i en del lärmiljöer och använda en del studieverktyg. Eleven klarar nöjaktigt av allmänspråklig kommunikation om vanliga ämnen som anknyter till det dagliga livet. begreppen i engelska. Eleven känner igen några varianter av engelska. Eleven drar nytta av sina styrkor som språkinlärare. Eleven visar uthållighet och samarbetsförmåga i sina språkstudier. Eleven kan arbeta i olika lärmiljöer och använda studieverktyg på ett sätt som främjar språkinlärningen. Kunskapsnivå B1 M6 M8 Eleven klarar av allmänspråklig kommunikation om olika, ibland också svårare, ämnen som anknyter till det dagliga livet. beskriva en del skillnader mellan olika varianter av engelska. Eleven studerar målinriktat och kan ta egna initiativ såväl i samarbete med andra som självständigt. Eleven arbetar kreativt i olika lärmiljöer och använder olika slags studieverktyg. Eleven klarar obehindrat, och vid behov kreativt, av olika typer av allmänspråkliga kommunikationssituatione r. Eleven kan också ofta visa sina kunskaper i

8 M7 att öka elevens förmåga att kommunicera språkligt och kulturellt korrekt M8 att lära eleven att fördjupa sin förmåga att använda olika kommunikationsformer, stående uttryck, omskrivningar och utfyllnader och andra kompensationsstrategie r på engelska (stödmaterial) Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter M9 att använda olika typer av texter för att utöka sitt ordförråd M10 att tillsammans hitta texter och söka information i dem, tolka dem, producera nya texter utifrån dem, som delas och publiceras Växande språkkunskap, förmåga att producera texter I4, I5 korrekt kommunikation Eleven kan uttrycka sig och reagera på ett artigt sätt i de vanligaste kommunikationssituationern a. I4, I5 kommunikationsstrateg ier I4, I5 utveckling av ordförrådet I4, I5 förmåga att tolka texter Eleven kan inleda, upprätthålla och avsluta en enkel konversation och sporadiskt använda hjälpmedel. Eleven förstår det väsentliga i en allmänspråklig text eller i långsamt tal som innehåller bekanta ord. Eleven kan med stöd bedöma hur intressant och/eller viktig en text är. Eleven kan uttrycka sig och reagera på ett artigt sätt. Eleven kan inleda, upprätthålla och avsluta kommunikationssituatione r, be om precisering eller komplettering och vid behov använda lämpliga hjälpmedel. Kunskapsnivå B1.1 M9 M10 Eleven förstår det väsentliga och vissa detaljer i tydligt och relativt långsamt allmänspråkligt tal eller i lättfattlig text. Eleven kan bedöma hur intressant och/eller viktig en text är. Kunskapsnivå B1.1 M11 svårare ämnen. Eleven kan uttrycka sig och reagera på ett artigt sätt också i många krävande kommunikationssituatione r. Eleven kan inleda, upprätthålla och avsluta kommunikationssituatione r, byta samtalsämne, be om precisering eller komplettering och vid behov använda lämpliga hjälpmedel. Eleven förstår det väsentliga och vissa detaljer i tydligt allmänspråkligt tal i normalt tempo eller i lättfattlig text. Eleven kan bedöma hur intressant och/eller viktig en text är och använda sina slutsatser som stöd för lärandet. M11 att ge eleven I4, I5 förmåga att producera Eleven kan relativt Eleven kan redogöra för Eleven kan berätta om

9 möjlighet att öva sig att producera texter som är relevanta för deras lärande, i skolan och annanstans och med hjälp av informationsoch kommunikationsteknik och att fästa uppmärksamhet vid tydligt uttal. olika texter på olika sätt obehindrat redogöra för företeelser som är typiska för åldern och som anknyter till det dagliga livet. Eleven kan i sitt uttal uppmärksamma de mest påtagliga dragen i målspråket som är väsentliga för förståelsen. det viktigaste och även för vissa detaljer angående ämnen som intresserar honom eller henne som anknyter till det dagliga livet eller fiktiva ämnen. Eleven kan de grundläggande uttalsreglerna. Svåra ord kan vålla besvär. ämnen som intresserar honom eller henne eller som anknyter till det dagliga livet eller om fiktiva ämnen. Eleven kan i någon mån producera text också om ämnen som är svåra för honom eller henne. Eleven kan de grundläggande uttalsreglerna. Svåra ord kan ibland vålla besvär.

10 FRÄMMANDE SPRÅK, A-LÄROKURSEN I ÅRSKURSERNA 7-9 Eleverna uppmuntras till att använda alla språk de studerar i mångsidig växelverkan och informationssökning. Undervisningens mål är att stödja eleven i att fördjupa de kunskaper som inhämtats under årskurserna 3 6, utveckla elevens språkkänsla och språkliga slutledningsförmåga och samtidigt främja elevens färdigheter för språkstudier. Förståelsen för kulturell mångfald ska fördjupas genom att diskutera om olika värdebundna företeelser som är förknippade med olika språkgrupper och även ge utrymme för bearbetning av känslor. Vid behov kan ärenden även behandlas på skolans undervisningsspråk. A1- och A2-lärokurserna i främmande språk har samma mål. Eftersom A2-lärokursen omfattar färre lektioner, kan vissa innehåll (I1, I3) betonas mindre än andra. Läroplansgrunderna för främmande språk har utarbetats som grund för vilket språk som helst som inte har särskilda grunder. På basis av grunderna utarbetar utbildningsanordnaren eller skolan tillämpningar för varje språk. Den språknivå och de kriterier som beskrivs i grunderna i slutet av årskurs 6 och i slutet av den grundläggande utbildningen lämpar sig bäst för europeiska språk som använder ett skriftsystem som grundar sig på alfabetet. För andra språk utarbetar undervisningsanordnaren en läroplan som följer dessa grunder i tillämpliga delar. Mål för undervisningen i främmande språk A-lärokurs 7-9 Nr Mål för undervisningen Innehåll som anknyter till målen målen Kulturell mångfald och språkmedvetenhet M1 främja elevens färdigheter i att fundera på värderingar och I1 fenomen beträffande målspråkets ställning/status samt stärka elevens färdigheter och vilja att fungera i mångspråkiga och multikulturella miljöer M2 uppmuntra eleverna att hitta möjligheter att använda målspråket i olika gemenskaper och verksamhetsmiljöer M3 lära eleven att upptäcka skillnader och likheter med andra språk han eller hon studerar och vid behov att känna igen målspråkets varianter Färdigheter för språkstudier M4 stärka elevens färdigheter i att ställa upp mål, utnyttja mångsidiga metoder att lära sig språk självständigt och i samarbete samt utvärdera inlärningen M5 utveckla elevens roll i att kreativt tillämpa sina språkkunskaper samt färdigheter för livslång språkinlärning Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera M6 uppmuntra eleven till att stärka och utvidga sina språkkunskaper och tillämpa dem även i nya situationer M7 öka elevens färdigheter i att kommunicera på ett språkligt och kulturellt lämpligt sätt M8 lära eleven att fördjupa sina färdigheter i att använda målspråkets kommunikationsmetoder, sedvanliga fraser, Mångsidig kompetens K1, K2 I1, I3 K1, K2 I2, I3 K1, K2, K4 I1, I2, I3 K1, K3 I1, I2, I3 K1 I4, I5 K4 I4, I5 K2 I4, I5 K4

11 eufemismer och utfyllnadsuttryck samt annan kompensation Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter M9 använda olika typer av texter för att utvidga sitt uttrycksförråd I4, I5 K4 M10 tillsammans söka texter som kan ge information, som kan tolkas, I4, I5 K4 och på basis av vilka man kan producera och publicera texter Växande språkkunskap, förmåga att producera texter M11 ge eleven möjlighet att öva på att producera texter som är betydelsefulla för honom eller henne själv samt på gott uttal både i och utanför skolan, även med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi. I4, I5 K5 Centralt innehåll som anknyter till målen för läroämnet i årskurs 7-9 KULTURELL MÅNGFALD OCH SPRÅKMEDVETENHET I1: Man bygger upp förståelse för fler- och parallellspråkighet samt för språkliga rättigheter (stödmaterial). Man tar reda på om kulturen och livsstilen i de länder eller områden där målspråket talas. I2: Man använder sådana språkliga begrepp som hjälper eleven med att studera målspråket. Vid behov tar man reda på information om språkvarianter. FÄRDIGHETER FÖR SPRÅKSTUDIER I3: Man fördjupar elevens färdigheter för språkstudier. Man övar sig på att använda läromaterial på ett mångsidigt sätt, att använda gloslistor, att uppfatta helheter, gruppering och informationssökning. VÄXANDE SPRÅKKUNSKAP: FÖRMÅGA ATT KOMMUNICERA, FÖRMÅGA ATT TOLKA TEXTER, FÖRMÅGA ATT PRODUCERA TEXTER I4: Då man väljer innehåll tillsammans är synvinkeln aktualiteten samt eleven som aktör i sina egna gemenskaper och i världen. Dessutom beaktas målspråkets geografiska utbredning och ställning samt livsstilen i språkområdet. I5: Man väljer tillsammans ämnesområden som intresserar eleverna (stödmaterial). Man lär sig vokabulär och strukturer i samband med många olika typer av texter (stödmaterial). Gott om övningar i uttal och tal samt kommunikationssituationer med hjälp av olika kommunikationsformer (stödmaterial). Mål som anknyter till lärmiljöerna och arbetssätten i läroämnet i årskurs 7-9 Målet är att språkbruket ska vara så lämpligt, naturligt och betydelsefullt för eleven som möjligt. I arbetet framhävs par- och smågruppsarbete samt gemensam inlärning i olika typer av inlärningsmiljöer. För att nå målen för mångspråkighets- och språkfostran behövs samarbete mellan lärarna. Med hjälp av lek, sång, spel och drama får eleverna möjligheten att pröva sina växande språkkunskaper och även behandla attityder. I undervisningen används olika kommunikationskanaler och -medel på ett mångsidigt sätt. Eleverna får lära sig att vara aktiva och självständiga i att ta ansvar om sin egen inlärning med hjälp av en Europeisk språkportfolio eller motsvarande verktyg. Eleverna bekantar sig med det omgivande mångspråkiga och -kulturella samhället genom internationalisering hemma. De erbjuds även möjligheter att öva på att ha internationella kontakter. Målspråket används alltid då det är möjligt.

12 Handledning och stöd i läroämnet i årskurs 7-9 Eleven stöds i att modigt använda sina språkkunskaper. Rikliga kommunikationsövningar stöder utvecklingen av elevens språkkunskaper. Eleven uppmuntras att även studera andra språk som skolan erbjuder. De elever som har språkrelaterade inlärningssvårigheter erbjuds stöd. Undervisningen planeras så att den även erbjuder utmaningar för elever som framskrider snabbare än andra eller som redan kan målspråket. Bedömning av elevens lärande i läroämnet i årskurs 7-9 Inlärningen bedöms på många olika sätt, även genom självbedömning och kamratbedömning. Bedömningen riktas till alla målhelheter som bedöms: dessa är kulturell mångfald och språkmedvetenhet, språkinlärningsfärdigheter samt utveckling av språkkunskaperna. I bedömningen beaktas språkkunskapens alla delområden. Bedömningen grundar sig på den Europeiska referensramen och på den finska tillämpningen som utarbetats på basis av referensramen. I bedömningen kan man till exempel använda den Europeiska språkportfolion. Bedömningen ska vara uppmuntrande och ge eleverna möjligheten att betona uttrycksformer som är naturliga för dem eller visa kunskap som skaffats genom informell inlärning. En mångsidig bedömning erbjuder även elever med språkrelaterade inlärningssvårigheter eller som på något annat sätt har ett annorlunda språkligt utgångsläge möjligheten att visa sitt kunnande. Slutbedömningen infaller det läsår då läroämnet upphör vara ett gemensamt läroämne för alla. Genom slutbedömningen fastställs hur väl eleven har uppnått de gemensamma målen för A-lärokursen i främmande språk när studierna är slut. Slutvitsordet fås genom att ställa elevens kunskapsnivå i förhållande till de nationella kriterierna för slutbedömning i främmande språk. Språkkunskapens olika delområden utvecklas kumulativt. När slutvitsordet fastställs beaktas alla de nationella kriterierna för slutbedömning oberoende av för vilken årskurs målet i fråga har ställts upp i den lokala läroplanen. Eleven får vitsordet åtta (8) om han eller hon i genomsnitt kan visa det kunnande som kriterierna fastställer. Om vitsordet åtta överskrids inom vissa kompetensområden kan detta kompensera en svagare prestation inom något annat

13 13 Kriterier för goda kunskaper (vitsord 8) i slutbedömningen av läroämnet när lärokursen är slut och kompletterande beskrivningar av dem Mål för undervisningen Innehåll Föremålen för bedömningen i läroämnet Kulturell mångfald och språkmedvetenhet M1 främja elevens färdigheter i att fundera på värderingar och fenomen beträffande målspråkets ställning/status samt stärka elevens färdigheter och vilja att fungera i mångspråkiga och multikulturella miljöer M2 uppmuntra eleven att hitta möjligheter att använda målspråket i olika gemenskaper och verksamhetsmiljöer M3 lära eleven att upptäcka skillnader och likheter med andra språk han eller hon studerar och vid behov att känna igen målspråkets varianter Färdighet för språkstudier M4 stärka elevens färdigheter i att ställa upp mål, utnyttja mångsidiga metoder att I1 I3 I2 I4 att förstå frågor som berör språklig status att utnyttja språkkunskaperna i autentiska situationer utveckling av språkkänslan att ställa upp mål och samarbeta Kunskaper som understiger vitsordet åtta Kunskaper som motsvarar vitsordet åtta Eleven vet att världen är språkligt och kulturellt mångsidig och att alla har rätt att använda och utveckla sitt eget språk. Eleven känner till målspråkets ställning bland världens språk. Eleven kan utnyttja sina språkkunskaper i olika vardagliga situationer. Eleven kan jämföra de centrala dragen i språken han eller hon kan. Eleven utnyttjar sina styrkor i att studera språk. Eleven visar upp lågsiktighet och Kunskaper som överstiger vitsordet åtta

14 14 lära sig språk självständigt och i samarbete samt utvärdera inlärningen M5 utveckla elevens roll i att kreativt tillämpa sina språkkunskaper samt färdigheter för livslång språkinlärning Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera M6 uppmuntra eleven till att stärka och utvidga sina språkkunskaper och tillämpa dem även i nya situationer M7 öka elevens färdigheter i att kommunicera på ett språkligt och kulturellt lämpligt sätt M8 lära eleven att fördjupa sina färdigheter i att använda målspråkets kommunikationsmetoder, sedvanliga fraser, eufemismer och utfyllnadsuttryck samt I4 att tillämpa det man lärt sig samarbetsförmåga i sina språkstudier. Eleven kan fungera i olika inlärningsmiljöer och utnyttja studieverktyg på ett sätt som främjar inlärningen i språket. Nivå A2 M6 M8 I6 I8, förmåga att kommunicera Eleven kan utbyta tankar I10 i olika situationer och information om bekanta ämnen i bekanta situationer. Eleven kan framföra förslag och svara på dem, uttrycka samma/avvikande åsikt samt om han eller hon förstått. I6 I10 korrekt kommunikation Eleven kan kommunicera artigt, till exempel tilltala, hälsa, ta avsked, tacka, be om ursäkt och reagera naturligt i motsvarande situationer. I6 I10 användning av effektiva kommunikationsstrategier Eleven klarar sig relativt väl i kommunikationssituationer genom att utnyttja olika hjälpmedel.

15 15 annan kompensation. Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter M9 använda olika typer av texter för att utvidga sin uttrycksförmåga M10 tillsammans söka texter som kan ge information, som kan tolkas, och på basis av vilka man kan producera och publicera texter Växande språkkunskap, förmåga att producera texter M11 ge eleven möjlighet att öva sig att producera texter som är betydelsefulla för honom eller henne själv samt på gott uttal både i och utanför skolan, även med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi. I6 I10 Utveckling av ordförrådetförrådet Nivå A2.2 M9 M10 Eleven förstår huvudsakligen texter på standardspråk eller långsamt tal som innehåller bekant vokabulär. I6 I10 Förmåga att tolka texter Eleven kan med stöd bedöma hur intressanta och/eller betydelsefulla texter är. I6 I10 Förmåga att producera olika texter på olika sätt Nivå A2.1 M11 Eleven kan berätta om vissa saker som är typiska för åldersgruppen genom att använda enkla meningar och central vokabulär. I uttalet kan eleven fästa uppmärksamhet vid några av de tydligaste dragen i målspråket vad gäller begriplighet.

16 16 FRÄMMANDE SPRÅK, B1-LÄROKURS Eleverna uppmuntras till att använda alla språk de studerar i mångsidig växelverkan och informationssökning. Undervisningens mål är att stödja eleven i att fördjupa de kunskaper som inhämtats under årskurserna 3 6, utveckla elevens språkkänsla och språkliga slutledningsförmåga och samtidigt främja elevens färdigheter i att studera språk. Förståelsen för kulturell mångfald fördjupas genom att diskutera om olika värdebundna företeelser som är förknippade med olika språkgrupper och även ge utrymme för bearbetning av känslor. Vid behov kan ärenden även behandlas på skolans undervisningsspråk. Mål för undervisningen i läroämnet i årskurs 7-9 Nr Mål för undervisningen Innehåll som anknyter till målen Kulturell mångfald och språkmedvetenhet M1 uppmuntra eleven att upptäcka strukturella och lexikaliska likheter mellan språken han eller hon studerar M2 lära eleven att söka information om livsstilen i de länder där I1 målspråket talas Färdigheter för språkstudier M3 stärka elevens självkännedom som språkstuderande, uppmuntra I2 eleven att ställa upp egna mål för sina språkstudier och därmed få färdigheter för livslångt lärande M4 uppmuntra och styra eleven till att använda målspråket på ett I2 modigt och ansvarsfullt sätt i olika situationer i och utanför skolan Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera M5 ordna tillfällen för eleven att mångsidigt öva muntlig och skriftlig I3 kommunikation i vardagliga situationer M6 styra eleven till att öva på uttal samt ord- och satsaccent för att I3 uppnå så förståeligt och naturligt tal som möjligt Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter M7 lära eleven att arbeta med många olika typer av texter på I3 lämplig svårighetsnivå med tanke på elevens framsteg samt uppmuntra eleven att söka intressant autentiskt material Växande språkkunskap, förmåga att producera texter M8 styra eleven till att öva på att producera olika typer av texter i I3 och utanför skolan även med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi Centralt innehåll som anknyter till målen för läroämnet i årskurs 7-9 KULTURELL MÅNGFALD OCH SPRÅKMEDVETENHET Mångsidig kompetens I1, I2 K1, K4 K2 K1, K3 K3, K4 K4 K4 K4, K5 K4, K5 I1: Man bekantar sig med språkets användningsmiljöer och viktigaste aspekter av de länders livsstil där språket talas.

17 17 FÄRDIGHETER FÖR SPRÅKSTUDIER I2: Man använder olika lärstrategier, läromaterial och inlärningsmiljöer effektivt och på ett sätt som stärker studiemotivationen. Man använder verksamhetssätt som styr till självständigt, långsiktigt arbete och kritisk informationssökning. Man övar på växelverkan och uppmuntrar eleverna att öva på språket på ett mångsidigt sätt i olika situationer. VÄXANDE SPRÅKKUNSKAP: FÖRMÅGA ATT KOMMUNICERA, FÖRMÅGA ATT TOLKA TEXTER, FÖRMÅGA ATT PRODUCERA TEXTER I3: Man väljer tillsammans ämnesområden som intresserar eleverna (stödmaterial) med perspektivet jag som aktör i världen. Man lär sig vokabulär och strukturer i samband med många olika typer av texter (textförslag för stödmaterialet). Man övar mycket på uttal och på att tala och vid behov på att skriva. Man övar på olika kommunikationssituationer (stödmaterial om språkanvändningsändamål). Mål som anknyter till lärmiljöerna och arbetssätten i årskurs 7-9 Målet är att språkbruket ska vara så lämpligt, naturligt och betydelsefullt för eleven som möjligt. I arbetet framhävs par- och smågruppsarbete samt gemensam inlärning i olika typer av inlärningsmiljöer. För att nå målen för mångspråkighets- och språkfostran behövs samarbete mellan lärarna. Med hjälp av lek, sång, spel och drama får eleverna möjligheten att pröva sina växande språkkunskaper och även behandla attityder. I undervisningen används olika kommunikationskanaler och -medel på ett mångsidigt sätt. Eleverna får lära sig att vara aktiva och självständiga i att ta ansvar om sin egen inlärning med hjälp av en Europeisk språkportfolio eller motsvarande verktyg. Eleverna bekantar sig med det omgivande mångspråkiga och -kulturella samhället genom internationalisering hemma. De erbjuds även möjligheter att öva på att ha internationella kontakter. Målspråket används alltid då det är möjligt. Handledning och stöd i läroämnet i årskurser 7-9 Eleven stöds i att modigt använda sina språkkunskaper. Rikliga kommunikationsövningar stöder utvecklingen av elevens språkkunskaper. Eleven uppmuntras att även studera andra språk som skolan erbjuder. De elever som har språkrelaterade inlärningssvårigheter erbjuds stöd. Undervisningen planeras så att den även erbjuder utmaningar för elever som framskrider snabbare än andra eller som redan kan målspråket. Bedömning av elevens lärande i läroämnet i årskurs 7-9 Inlärningen bedöms på många olika sätt, även genom självbedömning och kamratbedömning. Bedömningen riktas till alla målhelheterna: dessa är kulturell mångfald och språkmedvetenhet, färdigheter för språkstudier samt växande språkkunskap. I bedömningen beaktas språkkunskapens alla delområden. Bedömningen grundar sig på den Europeiska referensramen och på den finska tillämpningen som utarbetats på basis av referensramen. I bedömningen kan man till exempel använda den Europeiska språkportfolion. Bedömningen ska vara uppmuntrande och ge eleverna möjligheten att betona uttrycksformer som är naturliga för dem eller visa kunskap som skaffats genom informell inlärning. En mångsidig bedömning erbjuder även elever med språkrelaterade inlärningssvårigheter eller som på något annat sätt har ett annorlunda språkligt utgångsläge möjligheten att visa sitt kunnande. Slutbedömningen infaller det läsår då läroämnet upphör vara ett gemensamt läroämne för alla. Genom slutbedömningen fastställs hur väl eleven har uppnått de gemensamma målen för B1-lärokursen i främmande språk när studierna är slut. Slutvitsordet fås genom att ställa elevens kunskapsnivå i förhållande till de nationella kriterierna för slutbedömning i läroämnet. Språkkunskapens olika delområden utvecklas kumulativt. När slutvitsordet fastställs beaktas alla de nationella kriterierna för slutbedömning oberoende av för vilken årskurs målet i fråga har ställts upp i den lokala läroplanen. Eleven får vitsordet åtta (8) om han

18 eller hon i genomsnitt kan visa det kunnande som kriterierna fastställer. Om vitsordet åtta överskrids inom vissa kompetensområden kan detta kompensera en svagare prestation inom något annat delområde. 18

19 19 Kriterier för goda kunskaper (vitsord 8) i slutbedömningen av läroämnet när lärokursen är slut och kompletterande beskrivningar av dem Mål för undervisningen Innehåll Kulturell mångfald och språkmedvetenhet M1 uppmuntra eleven att upptäcka strukturella och lexikaliska likheter mellan språken han eller hon studerar M2 lära eleven att söka information om livsstilen i de länder där målspråket talas Färdigheter för språkstudier M3 stärka elevens självkännedom som språkstuderande, uppmuntra eleven att ställa upp egna mål för sina språkstudier och därmed få färdigheter för livslångt lärande M4 uppmuntra och styra eleven till att använda målspråket Föremål för bedömningen i läroämnet I1, I2 språklig slutledningsförmåga I2 I2 S2 målspråket i samhället att ställa upp mål och samarbeta att modigt använda de egna språkkunskaperna Kunskap som understiger vitsordet åtta Kunnande som motsvarar vitsordet åtta Eleven känner igen vissa av likheterna eller skillnaderna mellan målspråket och språk han eller hon studerat tidigare. Eleven har viss kunskap om de människors liv som talar målspråket som sitt modersmål. Eleven tar ansvar för sin egen språkinlärning och utnyttjar effektivt sina egna styrkor som språkstuderande. Eleven kan fungera ansvarsfullt i olika inlärningsmiljöer. Kunskap som överstiger vitsordet åtta

20 20 på ett modigt och ansvarsfullt sätt i olika situationer i och utanför skolan Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera M5 ordna tillfällen för eleven att mångsidigt öva muntlig och skriftlig kommunikation i vardagliga situationer M6 styra eleven till att öva på uttal samt ord- och satsaccent för att uppnå så förståeligt och naturligt tal som möjligt Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter M7 lära eleven att arbeta med många olika typer av texter på lämplig svårighetsnivå med tanke på elevens S3 förmåga att kommunicera på målspråket A2 Eleven klarar av vissa kommunikationssituationer som berör bekanta ämnen och där man använder bekant vokabulär och sedvanliga uttryck. S3 uttal av språket Elevens uttal är någorlunda begripligt. S3 förmåga att tolka texter Nivå A2.1 Eleven förstår enkla, bekanta ord och uttryck samt texter som innehåller tydligt tal.

21 21 framsteg samt uppmuntra eleven att söka intressant autentiskt material Växande språkkunskap, förmåga att producera texter M8 styra eleven till att öva på att producera olika typer av texter i och utanför skolan även med hjälp av informations- och kommunikationstek nologi S3 förmåga tt producera texter Nivå A1.3 Eleven kan berätta om saker som är viktiga för honom eller henne själv genom att använda ett begränsat uttrycksförråd.

22 22 FRÄMMANDE SPRÅK, B2-LÄROKURS Undervisningen i ett valfritt B2-språk ordnas oftast under årskurserna 8 9. B2-språket är det tredje eller fjärde språket som eleven studerar efter modersmålet, så eleven har redan mycket erfarenhet av att studera språk. Eleven kan använda kunskap och färdigheter som han eller hon lärt sig tidigare. Eleverna uppmuntras till att använda alla språk de studerar i mångsidig växelverkan och informationssökning. Undervisningens mål är att utveckla elevens språkkänsla och språkliga slutledningsförmåga och samtidigt främja hans eller hennes färdigheter i att studera språk. Förståelsen för kulturell mångfald fördjupas genom att fundera på olika värdebundna företeelser som är förknippade med olika språkgrupper och även ge utrymme för bearbetning av känslor. Vid behov kan ärenden även behandlas på skolans undervisningsspråk. Mål för undervisningen i läroämnet Nr Mål för undervisningen Innehållsområ den för målen Kulturell mångfald och språkmedvetenhet M1 hjälpa eleverna att uppfatta förhållandet mellan det nya språket I1 de studerar och språk de studerat tidigare, bekanta sig med området där språket talas och några centrala drag i livsstilen/livsstilarna samt stöda utvecklingen av elevernas slutledningsförmåga, nyfikenhet och flerspråkighet Färdigheter för språkstudier M2 hjälpa eleven att hitta de sätt att lära sig språk som bäst lämpar I2 sig för åldersgruppen, ställa upp egna mål och utnyttja sina färdigheter även utanför lektionerna Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera M3 erbjuda eleven möjligheter att öva mångsidigt på muntlig och I3 skriftlig kommunikation i vanliga vardagssituationer genom kommunikationsmetoder som lämpar sig för situationerna med A1-nivå som mål Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter M4 erbjuda eleverna möjligheter att tolka och utnyttja olika typer av I3 texter samt hjälpa eleverna att hitta och välja texter på målspråket som intresserar dem och som är på lämplig nivå med tanke på den egna utvecklingen, med A1.3-nivå som mål Växande språkkunskap, förmåga att producera texter M5 ge eleverna möjlighet att öva på att producera texter som berör I3 vardagliga situationer även med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi, med A1.2-nivå som mål Mångsidig kompetens K1, K2, K4 K3 K4 K4 K5 Centralt innehåll som anknyter till målen för läroämnet i årskurs 7-9 KULTURELL MÅNGFALD OCH SPRÅKMEDVETENHET I1: Man formar en uppfattning om nära besläktade språk, bekantar sig med bakgrunden för utbredningen av det språk som studeras, söker information som intresserar eleverna om t.ex. språkområdets kulturella sedvänjor eller andra företeelser. Man funderar på eventuella förutfattade meningar angående språket och kulturen i fråga.

23 23 FÄRDIGHETER FÖR SPRÅKSTUDIER I2: Man undersöker tillsammans vad som bäst främjar inlärningen av målspråket, vad man kan använda språket till och var man kan hitta intressant material på målspråket. Man ställer upp egna mål och lär sig att ge och ta emot feedback. VÄXANDE SPRÅKKUNSKAP: FÖRMÅGA ATT KOMMUNICERA, FÖRMÅGA ATT TOLKA TEXTER, FÖRMÅGA ATT PRODUCERA TEXTER I3: Man väljer olika språkanvändningsändamål och olika texter, främst från informella situationer (en förteckning över språkanvändningsändamål och textförslag i stödmaterialet). I4: Man väljer ämnesområden som intresserar eleverna med synvinkeln jag, andra och världen. Då man väljer texter beaktar man i viss utsträckning språkets geografiska utbredning och ställning/status. I5: Man iakttar målspråkets rytm, intonation och andra särdrag i uttalet och övar på ett naturligt uttal. Man lär sig fonetiska och grafiska skrivtecken enligt behov. (stödmaterial) Mål som anknyter till lärmiljöerna och arbetssätten i läroämnet i årskurs 7-9 Målet är att språkbruket ska vara så lämpligt, naturligt och betydelsefullt för eleven som möjligt. I arbetet framhävs par- och smågruppsarbete samt gemensam inlärning i olika typer av lärmiljöer. Lärarna samarbetar för att nå målen för flerspråkighet och språkfostran. Med hjälp av lek, sång, spel och drama får eleverna möjligheten att pröva sina växande språkkunskaper och även behandla attityder. I undervisningen används olika kommunikationsformer och -medel på ett mångsidigt sätt. Eleverna får lära sig att vara aktiva och självständiga i att ta ansvar för sitt eget lärande med hjälp av en Europeisk språkportfolio eller motsvarande verktyg. Eleverna uppmuntras att bekanta sig med det omgivande flerspråkiga och mångkulturella samhället. De erbjuds även möjligheter till internationella kontakter. Målspråket används alltid då det är möjligt. Handledning och stöd i läroämnet i årskurs 7-9 Eleven stöds i att modigt använda sina språkkunskaper. Rikliga kommunikationsövningar stöder utvecklingen av elevens språkkunskaper. Eleven uppmuntras att även studera andra språk som skolan erbjuder. De elever som har språkrelaterade inlärningssvårigheter erbjuds stöd. Undervisningen planeras så att den även erbjuder utmaningar för elever som framskrider snabbare än andra eller som redan kan språket. Bedömning av elevens lärande i läroämnet i årskurs 7-9 Inlärningen bedöms på många olika sätt och den riktas till alla målhelheter som bedöms: dessa är kulturell mångfald och språkmedvetenhet, färdigheter för språkstudier samt växande språkkunskap. I bedömningen beaktas språkkunskapens alla delområden. Bedömningen grundar sig på den Europeiska referensramen och på den finska tillämpningen som utarbetats på basis av referensramen. I bedömningen kan man till exempel använda den Europeiska språkportfolion. Övnings- och bedömningsuppgifterna ska vara uppmuntrande och ge eleverna möjligheten att betona uttrycksformer som är naturliga för dem eller visa kunskap som skaffats genom informell inlärning. En mångsidig bedömning erbjuder även elever med språkrelaterade inlärningssvårigheter eller som på något annat sätt har ett annorlunda språkligt utgångsläge möjligheten att visa sitt kunnande.

24 24 SAMISKA, A-LÄROKURSEN I ÅRSKURS 7-9 Eleverna uppmuntras till att använda alla språk de studerar i mångsidig växelverkan och informationssökning. Undervisningens mål är att stöda eleven i att fördjupa de kunskaper han eller hon lärt sig under årskurserna 3 6, utveckla elevens språkkänsla och språkliga slutledningsförmåga och samtidigt främja elevens färdigheter i att studera språk. Förståelsen för kulturell mångfald fördjupas genom att fundera på olika värdebundna fenomen inom språkgemenskaperna och även ge utrymme för att behandla känslor. Vid behov kan ärenden även behandlas på skolans undervisningsspråk. Dessa är de allmänna grunderna för undervisning i samiska. På basis av dessa grunder utarbetar utbildningsanordnaren en lokal tillämpning för nordsamiska, enaresamiska eller skoltsamiska. A1- och A2-lärokurserna i samiska har samma mål. Eftersom A2-lärokursen har färre lektioner kan vissa delar av innehållet betonas mindre (I1, I3). Mål för undervisningen i samiska i årskurs 7-9 Nr Mål för undervisningen Innehållsområ den för målen Mångsidig kompetens Kulturell mångfald och språkmedvetenhet M1 främja elevens färdigheter i att fundera på värderingar och I1 K2 fenomen beträffande det samiska språkets ställning som urinvånarnas språk samt stärka elevens färdigheter och vilja att fungera i miljöer där samiska talas och som värnar om den samiska kulturen M2 uppmuntra eleven till att hitta möjligheter att använda samiska i I1 K2 olika samfund och verksamhetsmiljöer samt hitta sådana innehåll och fenomen som berör den samiska kulturen och livsstilen som intresserar honom eller henne själv M3 lära eleven att identifiera skillnader och likheter mellan samiska I2 K4 och modersmålet och/eller andra språk han eller hon studerar Språkinlärningsfärdigheter M4 stärka elevens färdigheter i att ställa upp mål, utnyttja I3 K1, K3, K7 mångsidiga metoder att lära sig samiska självständigt och i samarbete samt utvärdera inlärningen M5 utveckla elevens roll i att kreativt tillämpa sina färdigheter i I3 K1 samiska samt färdigheter för livslång språkinlärning Utveckling av språkkunskaperna, kommunikationsfärdigheter M6 uppmuntra eleven till att stärka och utvidga sina språkkunskaper I4, I5 K4 och tillämpa dem även i nya situationer M7 öka elevens färdigheter i att kommunicera på samiska på ett I4, I5 K2 språkligt och kulturellt lämpligt sätt M8 lära eleven att fördjupa sina färdigheter i att använda samiska I4, I5 K4 kommunikationsmetoder, sedvanliga fraser, eufemismer och utfyllnadsuttryck samt annan kompensation Utveckling av språkkunskaperna, texttolkningsfärdigheter M9 använda olika typers texter för att utvidga sitt uttrycksförråd I4, I5 K4 M10 tillsammans söka texter som kan ge information, som kan tolkas, I4, I5 K4 och på basis av vilka man kan producera och publicera texter Utveckling av språkkunskaperna, färdigheter i att producera texter M11 styra eleven till att öva på att producera texter som är I4, I5 K4, K3, K5

DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET

DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET SPRÅKPEDAGOGIK Den språkliga utvecklingen startar vid födseln och fortsätter livet ut. Individen tillägnar sig sin kompetens i flera språk i hemmet, i skolan och under fritiden.

Läs mer

DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET

DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET SPRÅKPEDAGOGIK Den språkliga utvecklingen startar vid födseln och fortsätter livet ut. Individen tillägnar sig sin kompetens i flera språk i hemmet, i skolan och under fritiden.

Läs mer

DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET FINSKA, A-LÄROKURS. Annika Lassus Vasa övningsskola

DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET FINSKA, A-LÄROKURS. Annika Lassus Vasa övningsskola DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET FINSKA, A-LÄROKURS Annika Lassus Vasa övningsskola alassus@abo.fi Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språkstudierna ger underlag för att forma

Läs mer

A-Finska åk 7-9. Läroämnets uppdrag

A-Finska åk 7-9. Läroämnets uppdrag A-Finska åk 7-9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare. Språkstudierna främjar utvecklingen

Läs mer

DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET FINSKA, A-LÄROKURS. Annika Lassus, alassus@abo.fi Vasa övningsskola

DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET FINSKA, A-LÄROKURS. Annika Lassus, alassus@abo.fi Vasa övningsskola DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET FINSKA, A-LÄROKURS Annika Lassus, alassus@abo.fi Vasa övningsskola Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet

Läs mer

A-Finska åk 7-9 Läroämnets uppdrag

A-Finska åk 7-9 Läroämnets uppdrag A-Finska åk 7-9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare. Språkstudierna främjar utvecklingen

Läs mer

FINSKA, B1-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Eleverna ska uppmuntras att använda finska mångsidigt för att kommunicera och söka information.

FINSKA, B1-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Eleverna ska uppmuntras att använda finska mångsidigt för att kommunicera och söka information. FINSKA, B1-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Eleverna ska uppmuntras att använda finska mångsidigt för att kommunicera och söka information. Målet för undervisningen är att stödja eleven att fördjupa de kunskaper

Läs mer

MÖJLIGHETERNA ATT STUDERA DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH FRÄMMANDE SPRÅK

MÖJLIGHETERNA ATT STUDERA DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH FRÄMMANDE SPRÅK FRÄMMANDE SPRÅK SPRÅKPEDAGOGIK Den språkliga utvecklingen startar vid födseln och fortsätter livet ut. Individen tillägnar sig sin kompetens i flera språk i hemmet, i skolan och under fritiden. Den språkliga

Läs mer

Engelska A2 årskurs 7-9

Engelska A2 årskurs 7-9 Engelska A2 årskurs 7-9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare. Språkstudierna främjar utvecklingen

Läs mer

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska i årskurs 2 6

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska i årskurs 2 6 FINSKA, MODERSMÅLSINRIKTAD A-LÄROKURS I ÅRSKURS 2 6 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare.

Läs mer

STÖDMATERIAL Kunskapskrav som understiger vitsordet åtta

STÖDMATERIAL Kunskapskrav som understiger vitsordet åtta 1 DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET (FINSKA) OCH FRÄMMANDE SPRÅK FINSKA Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen A-lärokursen i finska. Mål för undervisningen Innehåll Föremål

Läs mer

FINSKA SOM ANDRA INHEMSKA SPRÅK, A-LÄROKURS I ÅRSKURS 2-6. Läroämnets uppdrag

FINSKA SOM ANDRA INHEMSKA SPRÅK, A-LÄROKURS I ÅRSKURS 2-6. Läroämnets uppdrag FINSKA SOM ANDRA INHEMSKA SPRÅK, A-LÄROKURS I ÅRSKURS 2-6 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare.

Läs mer

FINSKA, MODERSMÅLSINRIKTAD A-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i

FINSKA, MODERSMÅLSINRIKTAD A-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i FINSKA, MODERSMÅLSINRIKTAD A-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare.

Läs mer

BILAGA 3 MÅL, INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGEN AV ELEVENS LÄRANDE I UNDERVISNING I ELEVENS EGET MODERSMÅL SOM KOMPLETTERAR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN

BILAGA 3 MÅL, INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGEN AV ELEVENS LÄRANDE I UNDERVISNING I ELEVENS EGET MODERSMÅL SOM KOMPLETTERAR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN BILAGA 3 MÅL, INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGEN AV ELEVENS LÄRANDE I UNDERVISNING I ELEVENS EGET MODERSMÅL SOM KOMPLETTERAR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN Undervisningens uppdrag Enligt Finlands grundlag har alla

Läs mer

ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET ENGELSKA I ÅRSKURSERNA 4-6

ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET ENGELSKA I ÅRSKURSERNA 4-6 ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET ENGELSKA I ÅRSKURSERNA 4-6 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare.

Läs mer

Allmän beskrivning av B2-språk i årskurs 7-9

Allmän beskrivning av B2-språk i årskurs 7-9 FRÄMMANDE SPRÅK, B2 - I ÅRSKURS 7 9 Allmän beskrivning av B2-språk i årskurs 7-9 Undervisningen i ett valfritt B2-språk inleds i Helsingfors svenska skolor i årskurs 7. B2-språket är det tredje språket

Läs mer

A-FINSKAN: reviderade läroplan maj 2018

A-FINSKAN: reviderade läroplan maj 2018 A-FINSKAN: reviderade läroplan maj 2018 Det som är markerat med grönt är förändring. MÅL åk 7 åk 8 åk 9 Kulturell mångfald och Kulturell mångfald och språkmedvetenhet Kulturell mångfald och språkmedvetenhet

Läs mer

SAMHÄLLSLÄRA. Läroämnets uppdrag

SAMHÄLLSLÄRA. Läroämnets uppdrag SAMHÄLLSLÄRA Läroämnets uppdrag Syftet med undervisningen i samhällslära är att stödja elevens tillväxt till en aktiv, ansvarsfull och företagsam person. Elevens vägleds att agera enligt demokratins värden

Läs mer

BILDKONST. Läroämnets uppdrag

BILDKONST. Läroämnets uppdrag 1 BILDKONST Läroämnets uppdrag Undervisningen i bildkonst har som uppdrag att handleda eleven till att genom konsten utforska och uttrycka en verklighet av kulturell mångfald. Elevens identiteter byggs

Läs mer

STÖDMATERIAL Kunskaper som understiger vitsordet åtta

STÖDMATERIAL Kunskaper som understiger vitsordet åtta 1 SVENSKA OCH LITTERATUR Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i svenska och litteratur Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen i läroämnet Att kommunicera

Läs mer

HISTORIA. Läroämnets uppdrag

HISTORIA. Läroämnets uppdrag 1 HISTORIA Läroämnets uppdrag Historieundervisningens uppdrag är att utveckla elevens historiemedvetande och kulturkunskap samt hjälpa eleven tillägna sig principerna för ett ansvarsfullt medborgarskap.

Läs mer

MUSIK. Läroämnets uppdrag

MUSIK. Läroämnets uppdrag 1 MUSIK Läroämnets uppdrag Musikundervisningens uppdrag är att skapa förutsättningar för mångsidig musikalisk aktivitet och ett aktivt kulturellt deltagande. Undervisningen hjälper eleven tolka musikens

Läs mer

TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING

TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING KAPITEL 10 TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING Skolans undervisningsspråk är antingen svenska eller finska och i vissa fall samiska, romani eller teckenspråk. I undervisningen kan enligt lagen om grundläggande utbildning

Läs mer

Lärare kan totta kai!

Lärare kan totta kai! Lärare kan totta kai! Vasa 25.10.2014 Ingelisa Wikholm, Utbildningsstyrelsen Arbetet med läroplansgrunder för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och påbyggnadsundervisningen 2012 2013

Läs mer

SAMHÄLLSLÄRA ÅRSKURS 7-9

SAMHÄLLSLÄRA ÅRSKURS 7-9 SAMHÄLLSLÄRA ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag Uppdraget i undervisningen i samhällslära är att stödja elevernas utveckling till aktiva, ansvarsfulla och företagsamma medborgare. Eleverna ska vägledas att

Läs mer

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP Läroämnets uppdrag Det centrala uppdraget för undervisningen i livsåskådningskunskap är att främja elevernas förmåga att hitta ett gott liv. I livsåskådningskunskapen förstås människorna

Läs mer

"Vi rör på oss tillsammans och stärker samtidigt självbilden, delaktigheten samt tillämpar lärda färdigheter."

Vi rör på oss tillsammans och stärker samtidigt självbilden, delaktigheten samt tillämpar lärda färdigheter. GYMNASTIK Läroämnets uppdrag Målet med gymnastikundervisningen är att påverka elevens välbefinnande genom att stöda såväl ett positivt förhållningssätt till den egna kroppen som den fysiska, sociala och

Läs mer

NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING,

NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING, , Det andra inhemska språket och främmande språk, Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 Kunskapsnivå A1.1 Eleven klarar sporadiskt av, med stöd av sin samtalspartner, några ofta

Läs mer

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6 LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6 Läroämnets uppdrag Uppdraget för undervisningen i livsåskådningskunskap är att främja elevernas förmåga att sträva efter det goda livet. I livsåskådningskunskapen ses

Läs mer

Mångsidig bedömning i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

Mångsidig bedömning i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen Mångsidig bedömning i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen LPstöd2016 Modul 2.3 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Bedömningen baserar sig på synen på lärande Verksamhetskultur

Läs mer

NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING, DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH FRÄMMANDE SPRÅK

NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING, DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH FRÄMMANDE SPRÅK De första grunderna i språket, DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH FRÄMMANDE SPRÅK A1.1 Eleven klarar sporadiskt av, med stöd av sin samtalspartner, några ofta återkommande och rutinmässiga kommunikationssituationer.

Läs mer

Förmåga att kommunicera i olika kommunikationsmi ljöer. beakta andra i en kommunikationssit uation. använda mångsidiga retoriska uttrycksmedel

Förmåga att kommunicera i olika kommunikationsmi ljöer. beakta andra i en kommunikationssit uation. använda mångsidiga retoriska uttrycksmedel Bedömningskriterier för goda kunskaper (verbal bedömning) eller vitsordet 8 (sifferbedömning) i slutet av årskurs 6 i lärokursen svenska och litteratur Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Engelska Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift,

Läs mer

RELIGION. Läroämnets uppdrag

RELIGION. Läroämnets uppdrag RELIGION Läroämnets uppdrag Religionsundervisningens uppdrag är att ge eleven en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. Undervisningen ska göra eleven förtrogen med den religion som studeras

Läs mer

BIOLOGI. Läroämnets uppdrag

BIOLOGI. Läroämnets uppdrag 1 BIOLOGI Läroämnets uppdrag Biologiundervisningens uppdrag är att hjälpa eleven förstå livet och dess utveckling, utöka elevens naturkännedom och hjälpa eleven förstå hur ekosystemet fungerar och människans

Läs mer

3. Bedömningen i A-finska och mofi. Lärare kan totta kai! Vasa Ingelisa Wikholm

3. Bedömningen i A-finska och mofi. Lärare kan totta kai! Vasa Ingelisa Wikholm 3. Bedömningen i A-finska och mofi Lärare kan totta kai! Vasa 25.10.2014 Ingelisa Wikholm Om bedömningen i A-fi och mofi på 60 minuter! Resultaten i utvärderingen 2009 Bedömningens principer i utkastet

Läs mer

BILDKONST. Läroämnets uppdrag

BILDKONST. Läroämnets uppdrag 1 BILDKONST Läroämnets uppdrag Undervisningen i bildkonst har som uppdrag att handleda eleven till att genom konsten utforska och uttrycka en verklighet av kulturell mångfald. Elevens identiteter byggs

Läs mer

SLÖJD. Läroämnets uppdrag

SLÖJD. Läroämnets uppdrag 1 SLÖJD Läroämnets uppdrag Läroämnet slöjd har som uppdrag att lära eleverna att hantera slöjdprocessen på ett heltäckande sätt. I detta ingår självständig eller gemensam planering och framställning av

Läs mer

Årskurserna 7 9. Läroämnets uppdrag

Årskurserna 7 9. Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag Årskurserna 7 9 Undervisningen i religion har som uppdrag att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En religiös och livsåskådningsmässig allmänbildning innebär

Läs mer

HISTORIA ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag I årskurserna 7-9 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i historia i årskurs 7 9

HISTORIA ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag I årskurserna 7-9 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i historia i årskurs 7 9 HISTORIA ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag Historieundervisningens uppdrag är att utveckla elevernas historiemedvetande och kulturkunskap samt att sporra eleverna att utvecklas till ansvarsfulla och okratiska

Läs mer

HÄLSOKUNSKAP ÅRSKURS 7-9. Centralt innehåll som anknyter till målen för hälsokunskap i årskurs 7 9

HÄLSOKUNSKAP ÅRSKURS 7-9. Centralt innehåll som anknyter till målen för hälsokunskap i årskurs 7 9 HÄLSOKUNSKAP ÅRSKURS 7-9 Centralt innehåll som anknyter till målen för hälsokunskap i årskurs 7 9 Utgående från målen ska man skapa undervisningshelheter som framskrider i takt med åldern. Undervisningshelheterna

Läs mer

Läroplanen som verktyg i en helhetskapande skola

Läroplanen som verktyg i en helhetskapande skola Läroplanen som verktyg i en helhetskapande skola Nordiskt skolledarseminarium Helsingfors 28.1.2016 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen 1 SKOLANS LÄROPLAN och årsplanen som bygger på den KOMMUNENS

Läs mer

HUSLIG EKONOMI ÅRSKURS 7 Centralt innehåll som anknyter till målen för hälsokunskap i årskurs 7 9

HUSLIG EKONOMI ÅRSKURS 7 Centralt innehåll som anknyter till målen för hälsokunskap i årskurs 7 9 HUSLIG EKONOMI ÅRSKURS 7 Centralt innehåll som anknyter till målen för hälsokunskap i årskurs 7 9 Läroämnets uppdrag Uppdraget i huslig ekonomi är att stödja eleverna att utveckla kunskaper, färdigheter,

Läs mer

GYMNASTIK ÅRSKURS 1 2

GYMNASTIK ÅRSKURS 1 2 GYMNASTIK ÅRSKURS 1 2 Läroämnets uppdrag Uppdraget i gymnastikundervisningen är att påverka elevernas välbefinnande genom att stödja den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan och en positiv inställning

Läs mer

SAMHÄLLSLÄRA ÅRSKURS 4-6

SAMHÄLLSLÄRA ÅRSKURS 4-6 SAMHÄLLSLÄRA ÅRSKURS 4-6 Läroämnets uppdrag Uppdraget i undervisningen i samhällslära är att stödja elevernas utveckling till aktiva, ansvarsfulla och företagsamma medborgare. Eleverna ska vägledas att

Läs mer

Kursplan för Moderna språk

Kursplan för Moderna språk Kursplan för Moderna språk Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i moderna språk syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Att kunna använda

Läs mer

Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen 2010.

Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen 2010. Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen 2010. Innehåll 1. Utgångspunkterna för den undervisning som förbereder för den 3 grundläggande utbildningen 2. Den förberedande

Läs mer

SLÖJD. Läroämnets uppdrag

SLÖJD. Läroämnets uppdrag SLÖJD Läroämnets uppdrag Läroämnet slöjd har som uppdrag att lära eleverna att hantera på ett heltäckande sätt. I detta ingår självständig eller gemensam planering och framställning av en produkt eller

Läs mer

Läroämnets uppdrag Lärmiljöer och arbetssätt

Läroämnets uppdrag Lärmiljöer och arbetssätt 1 ELEVHANDLEDNING ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag Elevhandledningen har en central betydelse ur såväl elevernas och skolans som ur samhällets perspektiv. Handledningsverksamheten ska bilda en sammanhängande

Läs mer

HUSLIG EKONOMI. Läroämnets uppdrag

HUSLIG EKONOMI. Läroämnets uppdrag HUSLIG EKONOMI Läroämnets uppdrag Läroämnet huslig ekonomi har som uppdrag att stödja elevens tillväxt och utveckling till en konsument som tar hand om de grundläggande förutsättningarna för att underhålla

Läs mer

ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET MATEMATIK I ÅRSKURS

ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET MATEMATIK I ÅRSKURS ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET MATEMATIK I ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag Uppdraget i undervisningen i matematik är att utveckla ett logiskt, exakt och kreativt matematiskt tänkande hos eleverna. Undervisningen

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för årskurs 1-2

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för årskurs 1-2 Utbildningsstyrelsen Grunderna för läroplanen för årskurs 1-2 Utkast 19.9.2014 1 Innehållsförteckning KAPITEL 13 ÅRSKURS 1 2... 2 13.1 Övergången från förskoleundervisningen till den grundläggande utbildningen

Läs mer

Utbildningen i engelska har dessutom som syfte att vidga perspektiven på en växande engelsktalande omvärld med dess mångskiftande kulturer.

Utbildningen i engelska har dessutom som syfte att vidga perspektiven på en växande engelsktalande omvärld med dess mångskiftande kulturer. Kursplan i engelska Ämnets syfte och roll i utbildningen Engelska är modersmål eller officiellt språk i ett stort antal länder, förmedlar många vitt skilda kulturer och är dominerande kommunikationsspråk

Läs mer

DE OLIKA LÄROKURSERNA I MODERSMÅL OCH LITTERATUR OCH STUDIER I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET

DE OLIKA LÄROKURSERNA I MODERSMÅL OCH LITTERATUR OCH STUDIER I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET SPRÅKPEDAGOGIK Den språkliga utvecklingen startar vid födseln och fortsätter livet ut. Individen tillägnar sig sin kompetens i flera språk i hemmet, i skolan och under fritiden. Den språkliga kompetensen

Läs mer

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP Läroämnets uppdrag Det centrala uppdraget för undervisningen i livsåskådningskunskap är att främja elevernas förmåga att hitta ett gott liv. I livsåskådningskunskapen förstås människorna

Läs mer

Lärokurs i svenska som andraspråk och litteratur åk 7-9. Lärokursens särskilda uppdrag

Lärokurs i svenska som andraspråk och litteratur åk 7-9. Lärokursens särskilda uppdrag Lärokurs i svenska som andraspråk och litteratur åk 7-9 Lärokursens särskilda uppdrag Enligt förordningen om timfördelning kan invandrare i stället för att följa lärokursen i modersmål och litteratur,

Läs mer

KEMI. Läroämnets uppdrag

KEMI. Läroämnets uppdrag 1 KEMI Läroämnets uppdrag Syftet med undervisningen i kemi är att stöda eleven i naturvetenskapligt tänkande samt i att skapa sig en världsbild. Undervisningen i kemi hjälper också eleven att förstå betydelsen

Läs mer

RELIGION ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag I årskurserna 7 9 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i religion i årskurs 7 9

RELIGION ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag I årskurserna 7 9 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i religion i årskurs 7 9 RELIGION ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En religiös och åskådningsmässig allmänbildning innebär kunskaper, färdigheter

Läs mer

Ortodox religion åk 7-9. Läroämnets uppdrag

Ortodox religion åk 7-9. Läroämnets uppdrag Ortodox religion åk 7-9 Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En religiös och åskådningsmässig allmänbildning innebär kunskaper,

Läs mer

HÄLSOKUNSKAP. Läroämnets uppdrag

HÄLSOKUNSKAP. Läroämnets uppdrag HÄLSOKUNSKAP Läroämnets uppdrag Hälsokunskap är ett läroämne som bygger på kunskap från flera vetenskapsgrenar. Undervisningen i hälsokunskap har som uppgift att ge eleverna mångsidig kunskap om hälsa.

Läs mer

SMÅBARNSPEDAGOGIKEN ÄR TILL FÖR BARNET. centrala frågor i grunderna för planen för småbarnspedagogik

SMÅBARNSPEDAGOGIKEN ÄR TILL FÖR BARNET. centrala frågor i grunderna för planen för småbarnspedagogik SMÅBARNSPEDAGOGIKEN ÄR TILL FÖR BARNET centrala frågor i grunderna för planen för småbarnspedagogik Inledning Du kan påverka På väg mot ett gemensamt mål En lärande gemenskap verksamhetskulturens betydelse

Läs mer

LP-stöd 2016 MODUL Ingelisa Wikholm

LP-stöd 2016 MODUL Ingelisa Wikholm LP-stöd 2016 MODUL 4 25.9.2014 Ingelisa Wikholm Var står LP-arbetet just nu? - UBS:s tidtabell - kort information om turné kring förskolan E-grunder - normdel - stöddel - eventuellt material för lärarhandledning

Läs mer

Utgångspunkten för all språkpedagogisk verksamhet är att flera olika läroämnen samarbetar.

Utgångspunkten för all språkpedagogisk verksamhet är att flera olika läroämnen samarbetar. Svenska som andraspråk och litteratur årskurs 1 2 I lärokursen svenska som andra språk och litteratur är uppdraget, målen för lärmiljöer och arbetssätt, handledning, differentiering och stöd samt bedömning

Läs mer

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERNA SPRÅK Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande

Läs mer

RELIGION (KATOLSK) ÅRSKURS 1 2. Läroämnets uppdrag

RELIGION (KATOLSK) ÅRSKURS 1 2. Läroämnets uppdrag RELIGION (KATOLSK) ÅRSKURS 1 2 Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En religiös och åskådningsmässig allmänbildning innebär kunskaper,

Läs mer

Bildkonst årskurserna 7 9

Bildkonst årskurserna 7 9 Bildkonst årskurserna 7 9 Läroämnets uppdrag Undervisningen i bildkonst har som uppdrag att handleda eleverna att genom konsten utforska och uttrycka en kulturellt mångskiftande verklighet. Genom att producera

Läs mer

MSPR 3.6 MODERNA SPRÅK. Syfte

MSPR 3.6 MODERNA SPRÅK. Syfte 3.6 MODERNA SPRÅK Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större

Läs mer

Kotka Svenska Samskola Läroplan för åk 1-9 Läsåret De ämnesvisa delarna

Kotka Svenska Samskola Läroplan för åk 1-9 Läsåret De ämnesvisa delarna Kotka Svenska Samskola Läroplan för åk 1-9 Läsåret 2017-18 De ämnesvisa delarna Innehållsförteckning KAPITEL 13 ÅRSKURS 1 2... 3 13.1 Övergången från förskoleundervisningen till den grundläggande utbildningen

Läs mer

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar

Läs mer

KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL. 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag

KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL. 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag Varje skola som ger grundläggande utbildning har som uppdrag att undervisa och fostra. Det innebär

Läs mer

MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL

MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Nr Mål för undervisningen Innehåll som anknyter till målen Målet för undervisningen är att Fysisk funktionsförmåga

Nr Mål för undervisningen Innehåll som anknyter till målen Målet för undervisningen är att Fysisk funktionsförmåga GYMNASTIK Läroämnets uppdrag Målet med gymnastikundervisningen är att påverka elevens välbefinnande genom att stöda såväl ett positivt förhållningssätt till den egna kroppen som den fysiska, sociala och

Läs mer

Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016

Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016 En välmående skola www.ops-tyokalupakki.fi/vasa En välmående skola Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016 En välmående skola helhetssyn på lärandet 15.4.2015 Helsingfors 16.4.2015 Åbo

Läs mer

Modersmål och litteratur

Modersmål och litteratur Modersmål och litteratur Till läroämnet modersmål och litteratur i Helsingfors stads svenskspråkiga grundskoleundervisning hör tre olika lärokurser: det svenska språket och litteratur, svenska som andra

Läs mer

3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk

3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk 3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk Tornedalingar är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk meänkieli är ett officiellt nationellt minoritetsspråk.

Läs mer

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Engelska, 450 verksamhetspoäng Ämnet handlar om hur det engelska språket är uppbyggt och fungerar samt om hur det kan användas. Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden

Läs mer

3.6 Moderna språk. Centralt innehåll

3.6 Moderna språk. Centralt innehåll 3.6 Moderna språk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om de allmänna riksomfattande målen för och timfördelningen i den utbildning som avses i gymnasielagen Utfärdad i Helsingfors den 13 november 2014 I enlighet med statsrådets beslut,

Läs mer

RELIGION 3 6 Läroämnets uppdrag I årskurserna 3 6 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i religion i årskurs 3 6

RELIGION 3 6 Läroämnets uppdrag I årskurserna 3 6 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i religion i årskurs 3 6 RELIGION 3 6 Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En religiös och åskådningsmässig allmänbildning innebär kunskaper, färdigheter

Läs mer

Mål- och bedömningsmatris Engelska, år 3-9

Mål- och bedömningsmatris Engelska, år 3-9 Mål- och bedömningsmatris Engelska, år 3-9 Bedömningens inriktning Receptiva färdigheter: Förmåga att förstå talad och skriven engelska. Förmåga att förstå helhet och sammanhang samt att dra slutsatser

Läs mer

GEOGRAFI. Läroämnets uppdrag

GEOGRAFI. Läroämnets uppdrag GEOGRAFI Läroämnets uppdrag Undervisningen i geografi har till uppgift att stöda uppbyggandet av elevens världsbild. Eleven vägleds att följa med aktuella händelser i sin närmiljö och i världen och får

Läs mer

Examinas, lärokursers och övriga samlade kompetensers placering på kvalifikationsnivåerna

Examinas, lärokursers och övriga samlade kompetensers placering på kvalifikationsnivåerna Bilaga Examinas, lärokursers och övriga samlade kompetensers placering på kvalifikationsnivåerna Nationell kvalifikationsnivå/nivå enligt den europeiska referensramen för kvalifikationer Nivå 1 Examina,

Läs mer

Undervisningen ska erbjuda möjlighet till anpassning av stoff efter elevernas intresse och utbildning.

Undervisningen ska erbjuda möjlighet till anpassning av stoff efter elevernas intresse och utbildning. SVENSKT TECKENSPRÅK Ett välutvecklat teckenspråk är av betydelse för dövas och hörselskadades lärande i och utanför skolan. När språket utvecklas ökar förmågan att reflektera över, förstå, värdera och

Läs mer

HISTORIA ÅRSKURS 4-6 Läroämnets uppdrag I årskurserna 4-6 Centralt innehåll som anknyter till målen för historia i årskurs 4 6

HISTORIA ÅRSKURS 4-6 Läroämnets uppdrag I årskurserna 4-6 Centralt innehåll som anknyter till målen för historia i årskurs 4 6 HISTORIA ÅRSKURS 4-6 Läroämnets uppdrag Historieundervisningens uppdrag är att utveckla elevernas historiemedvetande och kulturkunskap samt att uppmuntra eleven att bli en ansvarsfull och demokratisk medborgare.

Läs mer

RELIGION. Läroämnets uppdrag

RELIGION. Läroämnets uppdrag 1 RELIGION Läroämnets uppdrag Religionsundervisningens uppdrag är att ge eleven en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. Undervisningen ska göra eleven förtrogen med den religion som studeras

Läs mer

Modersmål meänkieli som nationellt minoritetsspråk

Modersmål meänkieli som nationellt minoritetsspråk Grundsärskolan Modersmål meänkieli som nationellt minoritetsspråk Tornedalingar är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk meänkieli är ett officiellt nationellt minoritetsspråk.

Läs mer

Nya grunder för förskoleundervisningens läroplan

Nya grunder för förskoleundervisningens läroplan Nya grunder för förskoleundervisningens läroplan Helsingfors 2.12.2014 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen 1 Arbetet med läroplansgrunderna 2012 2013 2014 2015 Allmänna riktlinjer Läroämnen/innehåll

Läs mer

3.7.3 Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk

3.7.3 Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk 3.7.3 Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk Judar är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk jiddisch är ett officiellt nationellt minoritetsspråk. De nationella

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: UPPNÅENDEMÅL ENGELSKA, ÅR 5 TIPS År 2 Eleven skall Tala - kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, - kunna i enkel

Läs mer

Prövning i Moderna språk 1

Prövning i Moderna språk 1 Prövning i Moderna språk 1 Prövningsansvarig lärare: Franska: Catherine Tyrenius, email: catherine.tyrenius@vellinge.se Spanska: Antonio Vazquez, email: antonio.s.vazquez@vellinge.se Tyska: Renate Nordenfelt

Läs mer

Elevbedömning. Bedömning under studierna. Slutbedömning. Bedömning av valfria ämnen. Bedömning av arbete. Bedömning av uppförande

Elevbedömning. Bedömning under studierna. Slutbedömning. Bedömning av valfria ämnen. Bedömning av arbete. Bedömning av uppförande Elevbedömning Bedömning under studierna Slutbedömning Bedömning av valfria ämnen Bedömning av arbete Bedömning av uppförande Bedömning under studierna! leder och sporrar eleven i hans studier! baserar

Läs mer

LÄSKUNNIGHET SINNETS SUPERKRAFT RIKTLINJER FÖR UTVECKLANDET AV BARNS OCH UNGAS LÄSKUNNIGHET

LÄSKUNNIGHET SINNETS SUPERKRAFT RIKTLINJER FÖR UTVECKLANDET AV BARNS OCH UNGAS LÄSKUNNIGHET LÄSKUNNIGHET SINNETS SUPERKRAFT RIKTLINJER FÖR UTVECKLANDET AV BARNS OCH UNGAS LÄSKUNNIGHET Läskunnighet ger en riktning i livet En mångsidig läskunnighet är grunden för allt lärande. Läskunnighet är nyckeln

Läs mer

KAPITEL 6 BEDÖMNING AV LÄRANDE

KAPITEL 6 BEDÖMNING AV LÄRANDE Vi önskar att ni i skolorna tar ställning till frågorna i rött. Alla behöver inte göra allt, ni får gärna dela upp arbetet. Svara på det som ni har en åsikt om! KAPITEL 6 BEDÖMNING AV LÄRANDE 6.8 Lokala

Läs mer

GYMNASTIK ÅRSKURS 7-9

GYMNASTIK ÅRSKURS 7-9 GYMNASTIK ÅRSKURS 7-9 Allmänt Uppdraget i gymnastikundervisningen är att påverka elevernas välbefinnande genom att stödja den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan och en positiv inställning

Läs mer

Geografi årskurs 7-9. Läroämnets uppdrag

Geografi årskurs 7-9. Läroämnets uppdrag Geografi årskurs 7-9 Läroämnets uppdrag Uppdraget i geografiundervisningen är att stödja eleverna att skapa sig en världsbild. Eleverna ska vägledas att följa med aktuella händelser i sin närmiljö och

Läs mer

KAPITEL 6 BEDÖMNING AV LÄRANDE. 6.1 Bedömningens syften och bedömningskultur som stödjer lärande

KAPITEL 6 BEDÖMNING AV LÄRANDE. 6.1 Bedömningens syften och bedömningskultur som stödjer lärande KAPITEL 6 BEDÖMNING AV LÄRANDE 6.1 Bedömningens syften och bedömningskultur som stödjer lärande Enligt lagen om grundläggande utbildning är syftet med bedömningen att handleda och sporra eleven i studierna

Läs mer

Bildkonst. Läroämnets uppdrag årskurs 1 2. Allmän beskrivning av läroämnet bildkonst

Bildkonst. Läroämnets uppdrag årskurs 1 2. Allmän beskrivning av läroämnet bildkonst Bildkonst Läroämnets uppdrag årskurs 1 2 Allmän beskrivning av läroämnet bildkonst Undervisningen i bildkonst har som uppdrag att handleda eleverna att genom konsten utforska och uttrycka en kulturellt

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer