Medarbetarundersökning Redovisning av enkätresultat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat"

Transkript

1 Medarbetarundersökning Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala

2 Förord Läkemedelsverket har återigen genomfört en Medarbetarundersökning, för första gången i webbaserad form. Denna gång har vi tagit företaget QuickSearch till hjälp. Vi vill först och främst tacka alla anställda som svarat på enkätfrågorna! Det är verkligen positivt att svarsfrekvensen blev så hög som 91 %. Syftet med undersökningen är, dels att chefer och ledning får viktiga signaler om hur personalen upplever sin situation och dels att resultatet ligger till grund för det utvecklings- och arbetsmiljöarbete som sker på enheterna och inom grupperna. Det är ett viktigt instrument i Läkemedelsverkets totala verksamhetsutveckling att genomföra kontinuerliga temperaturmätningar bland personalen. Det nya med denna undersökning är att vi på ett nytt sätt kopplat frågorna i enkäten till de dokument som vägleder oss i vårt dagliga arbete, främst medarbetar- och ledarpolicyn samt arbetsmiljöpolicyn. Vi vill alltså kunna följa upp och mäta hur vi lever upp till den uttalade viljeinriktningen. Därför kan resultaten även utläsas utifrån de tre nivåerna; organisation, ledarskap och medarbetarskap. Nytt är också att vi numera använder begreppet nöjd medarbetarindex, ett vedertaget sätt att få jämförbara mätetal i sådana här undersökningar. Det har varit spännande och intressant för ledningen att ta del av resultatet, även om vi år inte kunnat göra någon exakt jämförelse med tidigare undersökningsresultat. Det kommer däremot att kunna göras på ett smidigt sätt vid nästa tillfälle. Mycket av det som framkommer visar att Läkemedelsverket i hög grad är en god och attraktiv arbetsplats. Dock upplever inte alla medarbetare det på samma sätt och det finns definitivt områden som kan förbättras. I det fortsatta arbetet ska dessa områden definieras. Hur går vi vidare? Alla chefer och medarbetare har haft möjlighet att ta del av presentationen av det verksövergripande resultatet. Nu sker ett arbete på enhets- och gruppnivå. Alla chefer har fått instruktioner och vägledning för det fortsatta arbetet. Bland annat ingår att träffa överordnad chef och att presentera och diskutera resultatet med sin egen grupp/enhet. Sedan ska förbättringar och åtgärder arbetas in på rätt nivå och genomföras. Förslag till ledningen vad gäller verksövergripande frågor lämnas via överordnad chef, till vilken man också ska återrapportera sitt arbete. De fackliga organisationerna har också möjlighet att till ledningen ge åtgärdsförslag som avser hela verket. Personalenhetens uppgift är att hålla ihop arbetet och forma LV:s modell för uppföljning av resultatet. Vi vill än en gång tacka alla er som har engagerat er och svarat på enkäten, och på så sätt bidragit till utvecklingsarbetet! Uppsala april 2007 Gunnar Alvan Generaldirektör Kristina Vejbrink Personalchef QuickSearch Sweden AB 2

3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund Integritet för de som deltar Jämförelser QuickSearch Läsinstruktion Indexområden samt tre viktiga perspektiv Svarsskalan och antal frågor Öppna svar fritexter Förkortningar Resultatredovisning Grundläggande data Bakgrundsvariabler Nöjd Medarbetarindex Alla indexfrågor Resultatet uppdelat på indexområden Arbetsklimat och Öppenhet Resultat och Mål Respekt och Mångfald Kompetens och Utveckling Ledarskap Arbetstakt och Balans i livet Resultatet ur tre perspektiv: Organisation, ledarskap och medarbetarskap Organisation Ledarskap Medarbetarskap Jämförelser Kvinnor och män Ålder Anställningstid Olika befattningar Sammanfattning jämförelser Fritextfrågor och öppna svar Analys och sammanfattning De bästa respektive lägsta resultaten Tre viktiga områden att arbeta vidare med Samtliga frågor QuickSearch Sweden AB 3

4 Figurförteckning Fig. 1. Indexområden samt Nöjd Medarbetarindex Fig. 2. Samtliga indexfrågor i fallande skala Fig. 3. Arbetsklimat och Öppenhet alla frågor Fig. 4. Resultat och Mål- alla frågor...12 Fig. 5. Respekt och Mångfald - alla frågor Fig. 6. Samma möjligheter Fig. 7. Ej samma möjlighet inom områden Fig. 8. Jag har själv blivit utsatt för diskriminering Fig. 9. Jag har sett eller upplevt att en arbetskamrat har blivit utsatt Fig. 10. Jag har själv försökt att hindra eller stoppa diskriminering Fig. 11. Kompetens och Utveckling alla frågor Fig. 12. Krav kontra egen kompetens Fig. 13. Lärande och erfarenhetsutbyte med mina kollegor Fig. 14. Genomfört PU-samtal Fig. 15. PU-samtal högt värde Fig. 16. PU-samtal ledde till åtgärd Fig. 17. PU-samtal ledde beslut rörande min kompetensutveckling Fig. 18. Ledarskap alla frågor Fig. 19. Arbetstakt och Balans i livet alla frågor Fig. 20. Trivs inte med min arbetsmängd på grund av Fig. 21. Tre övergripande perspektiv OLM Fig. 22. Urval av frågor ur organisationsperspektiv Fig. 23. Urval av frågor ur ledarskapsperspektiv Fig. 24. Medarbetarperspektiv Fig. 25. Nöjd medarbetarindex ur ett könsperspektiv Fig. 26. Nöjd medarbetarindex ur ett åldersperspektiv Fig. 27. Nöjd medarbetarindex ur ett anställningstidsperspektiv Fig. 28. Nöjd medarbetarindex ur ett yrkeskategoriperspektiv Fig. 29. Faktorer som kan skapa negativ stress QuickSearch Sweden AB 4

5 1. Bakgrund Läkemedelsverket har tidigare genomfört medarbetarundersökningar ungefär vartannat år. Det här är första gången som medarbetarundersökningen genomförs i webbaserad form och tillsammans med QuickSearch Sweden AB. Läkemedelsverket genomför sina medarbetarundersökningar i syfte att mäta temperaturen i organisationen och för att driva sitt kontinuerliga utvecklingsarbete framåt. Medarbetarundersökningen vänder sig till alla anställda och enkätfrågorna har utformats i nära samarbete med Personalenheten. Det här är en rapport över det verksövergripande resultatet, men vid sidan av det har varje chef fått tillgång till en webbsida med resultat för sin egen enhet/grupp (om minst 6 svar erhållits, vid 5 svar erhålles s k indexresultat). Svarsfrekvensen denna gång blev 91 %, att jämföra med tidigare år då den legat ungefär på mellan 70 % och 85 %. Den som först vill få en snabb översikt av enkätresultaten kan med fördel börja med att läsa rapportens analys och sammanfattning på sid. 28 där de huvudsakliga resultaten sammanställts och kommenterats. 1.1 Integritet för de som deltar Ingen enskild persons svar kan identifieras i resultatet. Detta är en förutsättning för att kunna genomföra undersökningen professionellt och etiskt hållbart, samt för att kunna få ett objektivt resultat. Bakgrundsfaktorerna bryts inte ned på enhets- eller gruppnivå i resultatredovisningen. När den webbaserade enkäten ligger ute kan QuickSearch se om man överhuvudtaget svarat, varför påminnelser kan gå ut till de som ännu inte svarat. Detta kopplas inte på något sätt ihop med hur man svarat. 1.2 Jämförelser Eftersom Läkemedelsverket i och med denna undersökning har valt att genomföra enkäten på ett nytt sätt och i omarbetad form, kan inte någon enkel jämförelse göras med tidigare års undersökningar. Det kommer däremot att vara möjligt vid nästa tillfälle då undersökningen genomförs. Dock har QuickSearch möjlighet att, utöver interna jämförelser utifrån bakgrundsfaktorer, göra jämförelser och analyser mot bakgrund av sin erfarenhet av liknande undersökningar. 1.3 QuickSearch QuickSearch grundades 1997 av Kvalitetsutvecklingsföretaget Marlund Consulting Group. Bolaget är ESOMAR-medlemmar och har en unik kombination av erfarenhet och kunskap inom beteendevetenskap, verksamhetsutveckling, ekonomi och kvalitetsområdet. Genom uppdrag för flera av Sveriges mest framgångsrika företag och organisationer i kombination med kompetens från partners kan QuickSearch erbjuda alltifrån utvärderingsmodeller, processtöd, mätinstrument till konsultstöd. Bolaget genomför årligen flera tusen undersökningar varav många är globala, idag hanterar QuickSearch ca 30 olika språk i DialogManager. Via QuickSearch webbaserade system DialogManager har det genomförts över undersökningar och inkommit mer än svar. Inom HR-området genomförs årligen ca 40 mätningar. Fokus ligger på att utveckla och förbättra de relationer som driver och stödjer QuickSearch kunders verksamhet. Bland QuickSearch kunder kan nämnas; Läkemedelsverket, Sida, Energimyndigheten, Kalmar Industries, Volvo, SVT, Microsoft, Socialdepartementet, Sparbanken etc. Möjlighet att jämföra sig med liknande organisationer finns för ca 20 bolag årligen samt en möjlighet att läsa trender bakåt i tiden (ca 7 år). QuickSearch Sweden AB 5

6 2. Läsinstruktion 2.1 Indexområden samt tre viktiga perspektiv Medarbetarundersökningen inleds med ett block bakgrundsfrågor och åtföljs därefter av sex huvudområden, ur vilka ett så kallat index sedan genereras. Områdena är: - Arbetsklimat och Öppenhet - Resultat och Mål - Respekt och Mångfald - Kompetens och Utveckling - Ledarskap - Arbetstakt och Balans i livet. I varje indexområde finns frågor ur perspektivet organisation och ledarskap och i några av områdena finns även frågor ur ett medarbetarperspektiv. Summan av svaren inom respektive huvudområde ger ett indexresultat som visar nöjdhetsgraden i procent. Dock är de flesta frågor som ställts ur medarbetarperspektivet inte med i indexresultatet eftersom vi då skulle få ett missvisande högt index och vi skulle inte kunna läsa ut medarbetarnas inställning till det som påverkar arbetsmiljön. Som ett räkneexempel kan sägas att om alla hade svarat 6 på samtliga frågor, så hade Nöjd medarbetarindex (NMI), dvs nöjdhetsgraden, blivit 100 %. Resultatet kan läsas ut utifrån de sex olika indexområdena, men också ur skärningen med de tre perspektiven; - Organisation - Ledarskap - Medarbetarskap När resultatet utläses ur dessa tre perspektiv är alla resultat med, även samtliga frågor ur medarbetarperspektivet, vilket alltså inte är fallet när det gäller index, se ovan. 2.2 Svarsskalan och antal frågor Svarsskalan i enkäten utgörs av en sexgradig skala med följande svarsalternativ: Genom att klicka på en av svarsknapparna registreras och sparas svaret för frågan och respondenten flyttas med automatik till nästa fråga. Läkemedelsverkets Medarbetarundersökning består totalt av 84 frågor. Undersökningen är uppbyggd så att beroende på vad medarbetaren svarar leder undersökningen vidare till olika följdfrågor. Detta gör att ingen respondent har svarat på samtliga av de 84 frågorna. 2.3 Öppna svar fritexter Vissa av frågorna i undersökningen följs upp med möjlighet för medarbetaren att kommentera eller förtydliga sina åsikter. Respondenternas åsikter i fritexten redovisas inte separat då det skulle äventyra QuickSearch Sweden AB 6

7 undersökningens krav på sekretess och anonymitet. De används däremot som tolkningsstöd i den övergripande analysen. Mer om detta finns på sid. 27, där svaren sammanfattas översiktligt. 2.4 Förkortningar - LV = Läkemedelsverket - NC = närmaste chef - GC = gruppchef - EC = enhetschef - PU-samtal = planerings- och utvecklingssamtal - NMI = Nöjd medarbetarindex QuickSearch Sweden AB 7

8 3. Resultatredovisning 3.1 Grundläggande data Undersökningsperiod: Metod: Personlig webblänk via e-post Antal utskick: 420 Totalt antal svaranden: 384 Svarsfrekvens: 91 % som svarat på hela undersökningen. Bortfall Då Läkemedelsverkets medarbetarundersökning är en totalundersökning finns det inget urvalsfel. En totalundersökning innebär att man kontaktar hela urvalet och har därför inte problemet med att ett mindre urval ska representera en större grupp. Vid en urvalsundersökning kan slumpen påverka resultatet, vid en totalundersökning finns ingen slumpfaktor. Ett sätt att prova kvaliteten på en totalundersökning är att undersöka hur representativa respondenterna (de som svarar) är för hela målgruppen. Detta görs genom att jämföra respondenternas fördelning, när det gäller t.ex. organisationstillhörighet, avdelning och anställningstid, med den verkliga fördelningen. För att få reda på det krävs en vidare analys av bortfallet. Antalet som har påbörjat men inte avslutat undersökningen är 8 personer. Det ger ett bortfall på 2 %, vilket är lågt. 3.2 Bakgrundsvariabler Könsfördelning Män...30 % Kvinnor:...70 % Åldersfördelning -30 år...8 % år...24 % år...49 % 55 är % Befattning Utredare/Handläggare...54 % Sekreterare/Assisten:...19 % Chef:...10 % Annat:...17 % Anställnings tid Kortare än 1 år...12 % 1-5 år:...42 % 6-10 år:...22 % 11 år eller mer:...24 % QuickSearch Sweden AB 8

9 Reser i tjänster (avser längre resor än till Stockholm) Aldrig eller mycket sällan...45 % 1-3 gånger per år...27 % 4-8 gånger per år...15 % Mer än 8 gånger per år...12 % 3.3 Nöjd Medarbetarindex 46 stycken av de totalt 84 frågorna är s k indexfrågor och dessa besvaras av alla respondenter. Genom att slå samman alla indexfrågor erhålls ett Nöjd Medarbetarindex. Värdet är ett mått på hur nöjda medarbetarna totalt sett är med att arbeta på Läkemedelsverket. Nöjd Medarbetarindex för Läkemedelsverket 2006 är 68 %. Undersökningen har sex olika indexområden. Figuren nedan visar nöjdhetsgrad per indexområde samt det totala Nöjd Medarbetarindexet. (Indexområden visas som blå staplar och Medarbetarindex som grön stapel). Fig. 1. Indexområden samt Nöjd Medarbetarindex Arbetstakt och Balans i livet med 58 % i nöjdhetsgrad ligger lägst, följd av Kompetens och Utveckling som hamnar på 63 %. Det området som har fått det högsta betyget är Respekt och Mångfald, 72 %. 3.4 Alla indexfrågor Nedan visas samtliga indexfrågor sorterade utifrån antalet som valt svarsalternativ 5 eller 6. De frågor som ligger överst är alltså de där medarbetarna uttrycker störst nöjdhetsgrad. Frågorna i sin helhet kan läsas på sid. 31, d v s hur frågorna exakt är formulerade. QuickSearch Sweden AB 9

10 Fig. 2. Samtliga indexfrågor i fallande skala. QuickSearch Sweden AB 10

11 4. Resultatet uppdelat på indexområden Här presenteras de sex indexområdena samt de index frågor som ingår i respektive område. Höga och låga värden markeras med gröna respektive röda pilar vid tabellerna. Samtliga frågors fullständiga formulering återfinns på sidan Arbetsklimat och Öppenhet Indexområdet Arbetsklimat och Öppenhet är det område som innehåller flest indexfrågor, 15 st. Området har sammantaget ett index, eller så kallad nöjdhetsgrad, på 71 % (siffran visas längst ner i figur 3.) Fig. 3. Arbetsklimat och Öppenhet alla frågor. Det resultat som ligger högst handlar om att medarbetare står upp och värnar om Läkemedelsverket, där index ligger på 87 %. Även frågan om man rekommenderar Läkemedelsverket som arbetsplats ligger högt, på 81 %. På frågan om Läkemedelsverket är en bra arbetsplats är nöjdhetsgraden 78 %. Lägst bedömning får frågan kring om medarbetaren upplever sig kunna påverka beslut på arbetsplatsen, 59 % i nöjdhetsgrad. Huruvida närmaste chef informerar om rätt sak i rätt tid har fått bedömningen 61 %. Frågan kring lärande och erfarenhetsutbyte mellan kollegor har ett högt värde på 75 %. De gröna och röda pilarna markerar särskilt höga respektive låga värden. QuickSearch Sweden AB 11

12 4.2 Resultat och Mål Indexområdet Resultat och Mål består av elva frågor. Index för hela området är 70 %. Fig. 4. Resultat och Mål- alla frågor Högst resultat har frågor om kunskap och kännedom kring Läkemedelsverket uppdrag i samhället, den egna enhetens mål samt medarbetarens eget förhållande till sina mål. Samtliga dessa frågor har värden över 80 %. Lägsta värdet får frågan kring hur den närmaste chefen (NC) ger konstruktiv kritik, 53 % och om närmste chefen tydligt uttrycker krav och förväntningar på medarbetaren, 60 %. 4.3 Respekt och Mångfald Indexområdet med en nöjdhetsgrad på 72 % består sammantaget av fyra frågor. Fig. 5. Respekt och Mångfald - alla frågor Tre av frågorna har värden över 70 %. Den som har fått det högsta värdet, 78 %, är frågan om medarbetarna anser att alla visas respekt och har samma möjligheter (oavsett ålder, kön, etnicitet, handikapp eller sexuell läggning). Den andra frågan visar i vilken utsträckning medarbetarna menar att den närmaste chefen visar respekt för mig som medarbetare (75 %) och den tredje frågan är formulerad På min arbetsplats har vi respekt för varandras olikheter och har en nöjdhetsgrad på 71 %. Lägst resultat i indexområdet har frågan om Läkemedelsverket visar respekt för medarbetarnas kompetens, 66 %. Frågan om samma möjligheter för alla (figur 6) följs upp för dem som svarar alternativ 1, 2 eller 3. QuickSearch Sweden AB 12

13 Fig. 6. Samma möjligheter Av de 385 personer som besvarat ovanstående fråga har 29 personer fått följdfrågor kring hur man har sett eller upplevt att det inte råder lika möjligheter för alla. Kompetens och Utveckling Ledarskap Fig. 7. Ej samma möjlighet inom områden Det som de flesta (18 personer) upplever som minst jämställt är könsperspektivet. Näst flest, 11 personer, har valt svarsalternativet Annat. Fig. 8. Jag har själv blivit utsatt för diskriminering 17 personer av de 29 anser sig har blivit utsatta för diskriminering eller kränkande behandling av en eller annan anledning enligt tabellen ovan. Det innebär att det handlar om ca 4 %. 12 personer uppger att de ej blivit utsatta. För att säkerställa att frågan kring diskriminering eller kränkande särbehandling besvarades av alla fanns den även med som en fristående fråga (alltså inte enbart som en följdfråga till huvudfrågan i figur 6). QuickSearch Sweden AB 13

14 Fig. 9. Jag har sett eller upplevt att en arbetskamrat har blivit utsatt Av 385 personer var det 72 som uppgav att de sett eller upplevt att en arbetskamrat blivit utsatt för diskriminering eller kränkande särbehandling under det senaste året. Detta innebär inte att det handlar om 72 olika händelser eftersom flera personer kan ha relaterat till samma medarbetare och händelse. Fig. 10. Jag har själv försökt att hindra eller stoppa diskriminering Av dessa 72 personer var det 38 som ingrep och försökte att förhindra det som skedde. 38 personer kan tyckas vara en låg siffra men en del av förklaringen återfinns i fritexterna kring frågan där man bland annat beskriver att det sker på någon annan enhet eller att man helt enkelt beskriver det man själv har varit med om. 4.4 Kompetens och Utveckling Sju frågor bygger upp indexområdet kring kompetens och utveckling och inkluderar frågor om PUsamtalen. Fig. 11. Kompetens och Utveckling alla frågor Sammanlagt har området 63 % i nöjdhetsgrad och ligger därmed näst lägst i underökningen. Endast frågan om man upplever att man får utveckling för att nå målen ligger på 68 % övriga frågor ligger under nöjd medarbetarindex. QuickSearch Sweden AB 14

15 En av frågorna handlar om hur kraven balanserar mot den egna kompetensen. Fig. 12. Krav kontra egen kompetens En övervägande majoritet känner att kraven som ställs i arbetet motsvarar den egna kompetensen idag. En stor andel medarbetare (161 personer) anser att inte hela deras kompetensresurs kommer till sin fulla rätt. Fig. 13. Lärande och erfarenhetsutbyte med mina kollegor Lärande och erfarenhetsutbyte kollegor emellan har ett nöjdhetsvärde på 75 %. I figuren ovan kan spridningen utläsas. De två frågor som har lägst värden handlar om PU-samtalen. Indexfrågan kring om man upplever att PUsamtalet har haft högt värde, föregås av en fråga om medarbetaren har genomfört ett PU-samtal under de senaste 12 månaderna. Fig. 14. Genomfört PU-samtal Endast de som besvarat föregående fråga med ja får de uppföljande frågorna kring samtalet. QuickSearch Sweden AB 15

16 Fig. 15. PU-samtal högt värde En majoritet upplever att PU-samtalet helt eller delvis varit värdefulla, 201 personer har svarat på den positiva sidan av skalan, men det är också 123 personer som inte ser något eller ett lågt värde av samtalen. Nedanstående tabell visar om medarbetarna anser att PU-samtalet ledde fram till någon form av åtgärd Fig. 16. PU-samtal ledde till åtgärd Ovanstående fråga (fig. 16) är den fråga där flest medarbetare har valt svarsalternativ 1 eller 2, alltså den fråga där nöjdhetsgraden är som lägst, 29 % (när man räknar bort de som svarat Kan ej ta ställning ). Nedanstående tabell visar om medarbetarna upplever att PU-samtalen lett fram till beslut angående kompetensutveckling Fig. 17. PU-samtal ledde beslut rörande min kompetensutveckling Av de 329 som besvarat uppföljningsfrågorna kring PU-samtalet så är det fler som upplever att det har lett fram till ett konkret beslut (muntligt eller skriftligt) kring den egna kompetensutvecklingen, 192 personer, än som upplever att det inte har lett till beslut, 137 personer. Utöver ovanstående indexfrågor fanns också en fråga om man känner oro för att den egna kompetensen ska räcka till i framtiden. De flesta medarbetarna känner inte någon oro inför framtiden vad gäller den egna kompetensen. QuickSearch Sweden AB 16

17 4.5 Ledarskap Indexområdet Ledarskap baseras på fyra frågor. Observera att det ingår många frågor som rör ledarskap under respektive indexområde. Den första frågan ställs till alla medarbetare medan de tre följande besvaras utifrån vem som är den närmaste chefen. För den som har både en enhetschef och en gruppchef besvaras ledarskapet på båda dessa nivåer. Fig. 18. Ledarskap alla frågor Förtroendet för verksledningen är 68 %. Förtroende för närmsta chefen för direktörer ligger på 77 %. Dock är den siffran baserad på endast 35 personer, i princip endast enhetschefer, alltså dem som har en direktör som närmsta chef. Det sammanlagda värdet för enhetschefer (både som närmsta chef och som chefens chef) är 69 %. Förtroendet för gruppchefer ligger på 64 % i nöjdhetsgrad. 4.6 Arbetstakt och Balans i livet Fem frågor skapar indexområdet kring arbetstakt och balans. Fig. 19. Arbetstakt och Balans i livet alla frågor Området har ett indexvärde på 58 %. Den specifika fråga som har det lägsta värdet handlar om möjlighet att reflektera och tänka igenom sitt arbete. Frågan kring om medarbetaren upplever sig själv ha en god kontroll på sin arbetssituation är något högre, 64 %. Tittar man på hela området och bryter ner det på olika befattningar är det gruppen utredare/ handläggare som ligger lägst gällande hur de upplever arbetstakt och balans i livet. Gruppen har lägst värden på fyra av de fem frågorna i indexområdet. Frågan om närmsta chefen hjälper till med att omfördela eller prioritera om arbetsuppgifter när medarbetaren har för mycket att göra ligger lägre hos gruppen chefer, vilka ligger lägst med 47 % i nöjdhetsgrad. Se även avsnittet där jämförelser görs, se sid. 23. På frågan om man trivs med sin arbetsmängd finns en följdfråga kring orsaken, för dem som inte upplever att man gör det (se fig. 20 på nästa sida). QuickSearch Sweden AB 17

18 Fig. 20. Trivs inte med min arbetsmängd på grund av 134 personer besvarade ovanstående fråga om arbetsmängd och majoriteten, 90 personer, menar att det är för lite tid för återhämtning och reflektion. 50 personer menar också att arbetet för ofta inkräktar på fritiden. QuickSearch Sweden AB 18

19 5. Resultatet ur tre perspektiv: Organisation, ledarskap och medarbetarskap Läkemedelsverkets resultat kan också läsas ur tre övergripande perspektiv. Undersökningens frågor är framtagna och indelade i tre perspektiv: organisation/arbetsmiljö, ledarskap och medarbetarskap. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 70% 64% 79% Organisation/arb.miljö Ledarskap Medarbetarskap 30% 20% 10% 0% 2006 Fig. 21. Tre övergripande perspektiv OLM. Sett enbart ur perspektivet organisation är nöjdhetsvärdet för Läkemedelsverket 70 %. Här innefattas alla frågor som handlar om hur medarbetarna upplever sin arbetsplats och de övergripande förutsättningar och möjligheter som myndigheten som helhet utgör och skapar. Ur perspektivet ledarskap är nöjdhetsgraden 64 %. Detta perspektiv skapas alltså av alla frågor som handlar om ledarskapet, både det övergripande och närmaste chef. När medarbetarna bedömer hur de själva agerar och bidrar i sin arbetssituation uppgår nöjdhetsgraden till 79 %. 5.1 Organisation Nöjdhetsgraden för alla frågor som rör organisation och arbetsmiljö är 70 %, alltså två procentenheter över värdet för Nöjd medarbetarindex. Läkemedelsverket beskriver sina grundläggande värderingar i LV:s Medarbetarpolicy (2005). Flera av värderingarna riktar sig mest åt omvärlden men en av dem är intressant att koppla till medarbetarundersökningen: Personalens delaktighet och ansvarstagande, i samverkan och med respekt för var och en, skapar förutsättningar för en bra arbetsplats med stimulerande arbetsuppgifter och ett gott resultat. Enkätfrågorna har konstruerats bland annat för att LV ska kunna följa upp hur dessa utsagor efterlevs. QuickSearch Sweden AB 19

20 Fig. 22. Urval av frågor ur organisationsperspektiv Upplevelsen av att kunna påverka beslut samt förtroendet för verksledning samt myndighetens respekt för olikheter är de värden som ligger lägst. Övriga frågor har höga och bra värden. 5.2 Ledarskap Kopplat till Läkemedelsverkets uttalade ambitioner kring ledarskap är det intressant att lyfta ut ett antal frågor som kan besvara hur väl ledarskapet når upp till visionen. Enligt LV:s Medarbetar- och ledarpolicy: Som chef på Läkemedelsverket förväntas du Leda, Styra, Utveckla och Företräda Fig. 23. Urval av frågor ur ledarskapsperspektiv QuickSearch Sweden AB 20

21 Sett ur de tre övergripande perspektiven är det ledarskapet som medarbetarna inom Läkemedelsverket är minst nöjda med. Ledarskapet får 64 % i nöjdhetsgrad, baserat på samtliga frågor kring ledarskap. Medarbetarna har fått uttrycka det som man helst vill se ska förbättras inom ledarskapet. Gruppchefer När det gäller gruppcheferna ger respondenterna i undersökningen följande återkoppling på vad som bör förbättras i första hand: - Visa mer uppskattning - Se och hantera konflikter - Bättre organisation och struktur - Mer återkoppling - Kunna prioritera och välja bort - Tydligare strategi för att nå målen Enhetschefer När det gäller enhetscheferna önskar man i första hand förbättringar på områdena: - Se och hantera konflikter - Leda enhets arbete mot gemensamma mål - Mer respekt för medarbetare - Mer återkoppling - Kunna prioritera och välja bort - Större tillgänglighet Direktörer Spridningen över svarsalternativen var stor men sammantaget önskar flest personer: - Större helhetssyn vid beslutsfattande - Visa mer uppskattning - Större lyhördhet - Mer återkoppling Verksledning För verksledningen finns inte följande återkoppling i undersökningen. Endast de som besvarat negativt får skriva kommentarer kring vad som kan göras för att ytterligare förstärka förtroendet. 35 personer har skrivit kommentarer kring ämnet, se avsnittet om Fritextfrågor och öppna svar. 5.3 Medarbetarskap Sammantaget tio frågor bildar perspektivet Medarbetarskap. Endast två av dessa frågor räknas med i det övergripande Nöjd Medarbetarindexet. Det är Jag rekommenderar (skulle rekommendera om jag får frågan) Läkemedelsverket som arbetsplats, till min omgivning utanför Läkemedelsverket samt Jag står upp för vår verksamhet även utanför Läkemedelsverket. Anledningen till att så få frågor ur medarbetarperspektivet finns med i Nöjd Medarbetarindex är att så kallade själv-skattningsfrågor inte ska ingå i resultat som syftar till att i första hand utveckla och förbättra en organisation (dvs inte är individfokuserat). Undantaget är de två frågorna ovan då dessa båda dessa frågor handlar om lojalitet och stolthet över sitt arbete och sin arbetsplats och därför ingår. I Läkemedelsverkets Medarbetarpolicy beskrivs hur man som medarbetare inom myndigheten förväntas att agera: Uppnå resultat, Utveckla och Samordna. QuickSearch Sweden AB 21

22 I nästa figur visas samtliga frågor ur perspektivet medarbetarskap. Fig. 24. Medarbetarperspektiv Det resultat som ligger lägst har en nöjdhetsgrad på 70 % och utgörs av frågan Jag är aktiv och bidrar i vår verksamhetsplanering. Intressant är att frågan i vilken utsträckning medarbetaren själv tar initiativ till sin egen kompetensutveckling, ligger näst lägst med 72 %. Det tyder på att i förhållande till annat så är man mindre bra på att ta initiativ till sin egen kompetensutveckling. Man bör dock hålla i minnet att 72 % i nöjdhetsgrad är ett högt värde. QuickSearch Sweden AB 22

23 6. Jämförelser I följande avsnitt görs jämförelser mellan olika bakgrundsvariabler (man/kvinna, ålder, befattning etc.). Några jämförelser görs också med andra organisationer som regelbundet genomför medarbetarundersökningar tillsammans med QuickSearch, se under rubriken Analyser och avslutande kommentarer. Inledningsvis i undersökningen ställs ett antal frågor kring medarbetaren, så kallade bakgrundsfrågor eller bakgrundsvariabler. Genom att segmentera resultatet baserat på dessa är det möjligt att se hur graden av nöjdhet ser ut hos olika grupper. 6.1 Kvinnor och män Vad gäller skillnaderna mellan kvinnors och mäns Nöjd medarbetarindex kan de utläsas nedan. Fig. 25. Nöjd medarbetarindex ur ett könsperspektiv Det är mycket marginella skillnader i resultatet mellan män och kvinnor, endast 1 % vad gäller det totala Nöjd medarbetarindex. Män ligger på 69 % medan kvinnor ligger på en total nöjdhetsgrad på 68 %. De fyra lägsta värdena De fyra lägsta värdena för kvinnor representeras av frågorna, tid att reflektera och tänka efter, PU-samtal ledde till någon form av åtgärd, konstruktiv kritik från min närmaste chef samt min närmaste chef hjälper mig att omfördela och prioritera om jag har för mycket att göra. För männen är de fyra frågor som får lägst värde konstruktiv kritik från min närmaste chef, PU-samtalet ledde till någon åtgärd, värdet av mitt PU-samtal har varit högt samt min närmaste chef hjälper mig att omfördela eller prioritera om jag har för mycket att göra. Den fråga som får lägst betyg av kvinnorna, tid att reflektera och tänka (51 %) är inte med bland de fyra lägsta för män. De har ett värde på 60 % på den frågan. De fyra högsta värdena Den fråga som får den högsta nöjdhetsgraden hos kvinnor är om man står upp för Läkemedelsverket, 88 %, därefter är det LV:s uppdrag i samhället, jag känner till min enhets mål samt om man rekommenderar Läkemedelsverket som arbetsplats. För män är det frågan om man står upp för LV som får det högsta värdet, 85 %, följd av jag känner till LV:s uppdrag i samhället, jag känner till min enhets mål och att min arbetsinsats är viktig och bidrar till att för att uppnå målen ska uppfyllas. QuickSearch Sweden AB 23

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Umeå Universitet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Tiina Stridh Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Karolinska Institutet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Mittuniversitetet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämndens handling nr 15/2010 RESULTATREDOVISNING 1(20) 2010-08-30 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Lena Andréasson

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

ICT - Inklusive undernoder KTH

ICT - Inklusive undernoder KTH ICT - Inklusive undernoder KTH Medarbetarundersökning Rapport ICT skolan 2013 ICT - Inklusive undernoder Bakgrund I det här dokumentet kan du ta del av resultatet för din avdelning samt jämföra det med

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Svenska kyrkan DEMO DEMO Björkekärr

Svenska kyrkan DEMO DEMO Björkekärr Surveys & analyzes Svenska kyrkan DEMO 2015-08-30-2015-09-06 DEMO Björkekärr Apmio AB www.apmio.se Åldermansgatran 10 Info@apmio.se 227 64 Lund 046-780 03 70 2 Innehållsförteckning Syfte... 5 Metod...

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016 Bilaga 4 Sida 1 Styrelsen (2016-04-26) Handläggare: Karin Richardsson Tel: 031-368 40 70 E-post: karin.richardsson@goteborg.com Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Helsingborgs stad Socialförvaltningen Helsingborgs stad Socialförvaltningen 336 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 0 Utbildningsförvaltningen Johannes skola Om undersökningen 0 Utrednings- och Statistikkontoret AB (USK) har på uppdrag av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning genomfört enkäter

Läs mer

Vårt. personalpolitiska. program

Vårt. personalpolitiska. program Vårt personalpolitiska program 2 Innehåll Inledning 5 Personal- och arbetsmiljöpolicy 7 Personalstrategi 9 Övergripande mål för personalarbetet 19 Omslagsbild: Lydia Lehtonen och Erik Lööv, projektledare

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Medarbetarundersökning MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Samhälls- och välfärdsstudier (ISV)

Medarbetarundersökning MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Samhälls- och välfärdsstudier (ISV) MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 LÄSVÄGLEDNING 01 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 2013. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013 Bild 1 Medarbetarundersökning September 2013 FÖRÄNDRINGSARBETE ÅTERKOPPLING UPPFÖLJNING Kvalitetssäkring FÖRSTUDIE Syfte Mål PROJEKTPLAN När/Hur? Information Ansvarsfördelning STRUKTUR Enkätutformning

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Genomförd under perioden 10 september 1 oktober 2013 2013-11-21 NMI 2013 en snabböversikt Nedan följer en kortfattad översikt över resultat från NMI

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Psykosociala skyddsronden 2014 Högskolan i Borås

Psykosociala skyddsronden 2014 Högskolan i Borås Psykosociala skyddsronden 2014 Högskolan i Borås Therese Ekeroth Personalavdelningen i samarbete med Syfte och Bakgrund SYFTE Syftet är att få en bild av hur medarbetarna upplever sin arbetssituation i

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

MEDARBETARPOLICY januari

MEDARBETARPOLICY januari MEDARBETARPOLICY 2017 januari VERKSAMHETSIDÉ Beskriver vår uppgift och roll i samhället Lantmäteriet bidrar till hållbart samhällsbyggande och ekonomisk utveckling genom att skapa förutsättningar för att:

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <>, <>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2016 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Fakta

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56 Sammanfattande mått (-5) 0 Medarbetarindex. 7 79 67 63 63 Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61 Samverkan och kunskapsdelning. 7 55 56 56 Personlig arbetssituation. 77 6 62 6 Stress. *) 25 6

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen BILAGA Medarbetarpolicy för Medarbetarpolicyn har tagits fram i samarbete mellan institutets samtliga avdelningar. Policyn gäller i första hand i två år, och ska sedan utvärderas och revideras. Fastställd

Läs mer

Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015

Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015 Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015 En del i ett större sammanhang Sätt resultaten i sitt sammanhang Medarbetaruppföljningar får inte betraktas som en isolerad företeelse. Sätt

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Om medarbetarundersökningar hos Arbetsförmedlingen... 4 2.2. Arbetsförmedlingens index...

Läs mer