Medarbetarundersökning Redovisning av enkätresultat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat"

Transkript

1 Medarbetarundersökning Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala

2 Förord Läkemedelsverket har återigen genomfört en Medarbetarundersökning, för första gången i webbaserad form. Denna gång har vi tagit företaget QuickSearch till hjälp. Vi vill först och främst tacka alla anställda som svarat på enkätfrågorna! Det är verkligen positivt att svarsfrekvensen blev så hög som 91 %. Syftet med undersökningen är, dels att chefer och ledning får viktiga signaler om hur personalen upplever sin situation och dels att resultatet ligger till grund för det utvecklings- och arbetsmiljöarbete som sker på enheterna och inom grupperna. Det är ett viktigt instrument i Läkemedelsverkets totala verksamhetsutveckling att genomföra kontinuerliga temperaturmätningar bland personalen. Det nya med denna undersökning är att vi på ett nytt sätt kopplat frågorna i enkäten till de dokument som vägleder oss i vårt dagliga arbete, främst medarbetar- och ledarpolicyn samt arbetsmiljöpolicyn. Vi vill alltså kunna följa upp och mäta hur vi lever upp till den uttalade viljeinriktningen. Därför kan resultaten även utläsas utifrån de tre nivåerna; organisation, ledarskap och medarbetarskap. Nytt är också att vi numera använder begreppet nöjd medarbetarindex, ett vedertaget sätt att få jämförbara mätetal i sådana här undersökningar. Det har varit spännande och intressant för ledningen att ta del av resultatet, även om vi år inte kunnat göra någon exakt jämförelse med tidigare undersökningsresultat. Det kommer däremot att kunna göras på ett smidigt sätt vid nästa tillfälle. Mycket av det som framkommer visar att Läkemedelsverket i hög grad är en god och attraktiv arbetsplats. Dock upplever inte alla medarbetare det på samma sätt och det finns definitivt områden som kan förbättras. I det fortsatta arbetet ska dessa områden definieras. Hur går vi vidare? Alla chefer och medarbetare har haft möjlighet att ta del av presentationen av det verksövergripande resultatet. Nu sker ett arbete på enhets- och gruppnivå. Alla chefer har fått instruktioner och vägledning för det fortsatta arbetet. Bland annat ingår att träffa överordnad chef och att presentera och diskutera resultatet med sin egen grupp/enhet. Sedan ska förbättringar och åtgärder arbetas in på rätt nivå och genomföras. Förslag till ledningen vad gäller verksövergripande frågor lämnas via överordnad chef, till vilken man också ska återrapportera sitt arbete. De fackliga organisationerna har också möjlighet att till ledningen ge åtgärdsförslag som avser hela verket. Personalenhetens uppgift är att hålla ihop arbetet och forma LV:s modell för uppföljning av resultatet. Vi vill än en gång tacka alla er som har engagerat er och svarat på enkäten, och på så sätt bidragit till utvecklingsarbetet! Uppsala april 2007 Gunnar Alvan Generaldirektör Kristina Vejbrink Personalchef QuickSearch Sweden AB 2

3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund Integritet för de som deltar Jämförelser QuickSearch Läsinstruktion Indexområden samt tre viktiga perspektiv Svarsskalan och antal frågor Öppna svar fritexter Förkortningar Resultatredovisning Grundläggande data Bakgrundsvariabler Nöjd Medarbetarindex Alla indexfrågor Resultatet uppdelat på indexområden Arbetsklimat och Öppenhet Resultat och Mål Respekt och Mångfald Kompetens och Utveckling Ledarskap Arbetstakt och Balans i livet Resultatet ur tre perspektiv: Organisation, ledarskap och medarbetarskap Organisation Ledarskap Medarbetarskap Jämförelser Kvinnor och män Ålder Anställningstid Olika befattningar Sammanfattning jämförelser Fritextfrågor och öppna svar Analys och sammanfattning De bästa respektive lägsta resultaten Tre viktiga områden att arbeta vidare med Samtliga frågor QuickSearch Sweden AB 3

4 Figurförteckning Fig. 1. Indexområden samt Nöjd Medarbetarindex Fig. 2. Samtliga indexfrågor i fallande skala Fig. 3. Arbetsklimat och Öppenhet alla frågor Fig. 4. Resultat och Mål- alla frågor...12 Fig. 5. Respekt och Mångfald - alla frågor Fig. 6. Samma möjligheter Fig. 7. Ej samma möjlighet inom områden Fig. 8. Jag har själv blivit utsatt för diskriminering Fig. 9. Jag har sett eller upplevt att en arbetskamrat har blivit utsatt Fig. 10. Jag har själv försökt att hindra eller stoppa diskriminering Fig. 11. Kompetens och Utveckling alla frågor Fig. 12. Krav kontra egen kompetens Fig. 13. Lärande och erfarenhetsutbyte med mina kollegor Fig. 14. Genomfört PU-samtal Fig. 15. PU-samtal högt värde Fig. 16. PU-samtal ledde till åtgärd Fig. 17. PU-samtal ledde beslut rörande min kompetensutveckling Fig. 18. Ledarskap alla frågor Fig. 19. Arbetstakt och Balans i livet alla frågor Fig. 20. Trivs inte med min arbetsmängd på grund av Fig. 21. Tre övergripande perspektiv OLM Fig. 22. Urval av frågor ur organisationsperspektiv Fig. 23. Urval av frågor ur ledarskapsperspektiv Fig. 24. Medarbetarperspektiv Fig. 25. Nöjd medarbetarindex ur ett könsperspektiv Fig. 26. Nöjd medarbetarindex ur ett åldersperspektiv Fig. 27. Nöjd medarbetarindex ur ett anställningstidsperspektiv Fig. 28. Nöjd medarbetarindex ur ett yrkeskategoriperspektiv Fig. 29. Faktorer som kan skapa negativ stress QuickSearch Sweden AB 4

5 1. Bakgrund Läkemedelsverket har tidigare genomfört medarbetarundersökningar ungefär vartannat år. Det här är första gången som medarbetarundersökningen genomförs i webbaserad form och tillsammans med QuickSearch Sweden AB. Läkemedelsverket genomför sina medarbetarundersökningar i syfte att mäta temperaturen i organisationen och för att driva sitt kontinuerliga utvecklingsarbete framåt. Medarbetarundersökningen vänder sig till alla anställda och enkätfrågorna har utformats i nära samarbete med Personalenheten. Det här är en rapport över det verksövergripande resultatet, men vid sidan av det har varje chef fått tillgång till en webbsida med resultat för sin egen enhet/grupp (om minst 6 svar erhållits, vid 5 svar erhålles s k indexresultat). Svarsfrekvensen denna gång blev 91 %, att jämföra med tidigare år då den legat ungefär på mellan 70 % och 85 %. Den som först vill få en snabb översikt av enkätresultaten kan med fördel börja med att läsa rapportens analys och sammanfattning på sid. 28 där de huvudsakliga resultaten sammanställts och kommenterats. 1.1 Integritet för de som deltar Ingen enskild persons svar kan identifieras i resultatet. Detta är en förutsättning för att kunna genomföra undersökningen professionellt och etiskt hållbart, samt för att kunna få ett objektivt resultat. Bakgrundsfaktorerna bryts inte ned på enhets- eller gruppnivå i resultatredovisningen. När den webbaserade enkäten ligger ute kan QuickSearch se om man överhuvudtaget svarat, varför påminnelser kan gå ut till de som ännu inte svarat. Detta kopplas inte på något sätt ihop med hur man svarat. 1.2 Jämförelser Eftersom Läkemedelsverket i och med denna undersökning har valt att genomföra enkäten på ett nytt sätt och i omarbetad form, kan inte någon enkel jämförelse göras med tidigare års undersökningar. Det kommer däremot att vara möjligt vid nästa tillfälle då undersökningen genomförs. Dock har QuickSearch möjlighet att, utöver interna jämförelser utifrån bakgrundsfaktorer, göra jämförelser och analyser mot bakgrund av sin erfarenhet av liknande undersökningar. 1.3 QuickSearch QuickSearch grundades 1997 av Kvalitetsutvecklingsföretaget Marlund Consulting Group. Bolaget är ESOMAR-medlemmar och har en unik kombination av erfarenhet och kunskap inom beteendevetenskap, verksamhetsutveckling, ekonomi och kvalitetsområdet. Genom uppdrag för flera av Sveriges mest framgångsrika företag och organisationer i kombination med kompetens från partners kan QuickSearch erbjuda alltifrån utvärderingsmodeller, processtöd, mätinstrument till konsultstöd. Bolaget genomför årligen flera tusen undersökningar varav många är globala, idag hanterar QuickSearch ca 30 olika språk i DialogManager. Via QuickSearch webbaserade system DialogManager har det genomförts över undersökningar och inkommit mer än svar. Inom HR-området genomförs årligen ca 40 mätningar. Fokus ligger på att utveckla och förbättra de relationer som driver och stödjer QuickSearch kunders verksamhet. Bland QuickSearch kunder kan nämnas; Läkemedelsverket, Sida, Energimyndigheten, Kalmar Industries, Volvo, SVT, Microsoft, Socialdepartementet, Sparbanken etc. Möjlighet att jämföra sig med liknande organisationer finns för ca 20 bolag årligen samt en möjlighet att läsa trender bakåt i tiden (ca 7 år). QuickSearch Sweden AB 5

6 2. Läsinstruktion 2.1 Indexområden samt tre viktiga perspektiv Medarbetarundersökningen inleds med ett block bakgrundsfrågor och åtföljs därefter av sex huvudområden, ur vilka ett så kallat index sedan genereras. Områdena är: - Arbetsklimat och Öppenhet - Resultat och Mål - Respekt och Mångfald - Kompetens och Utveckling - Ledarskap - Arbetstakt och Balans i livet. I varje indexområde finns frågor ur perspektivet organisation och ledarskap och i några av områdena finns även frågor ur ett medarbetarperspektiv. Summan av svaren inom respektive huvudområde ger ett indexresultat som visar nöjdhetsgraden i procent. Dock är de flesta frågor som ställts ur medarbetarperspektivet inte med i indexresultatet eftersom vi då skulle få ett missvisande högt index och vi skulle inte kunna läsa ut medarbetarnas inställning till det som påverkar arbetsmiljön. Som ett räkneexempel kan sägas att om alla hade svarat 6 på samtliga frågor, så hade Nöjd medarbetarindex (NMI), dvs nöjdhetsgraden, blivit 100 %. Resultatet kan läsas ut utifrån de sex olika indexområdena, men också ur skärningen med de tre perspektiven; - Organisation - Ledarskap - Medarbetarskap När resultatet utläses ur dessa tre perspektiv är alla resultat med, även samtliga frågor ur medarbetarperspektivet, vilket alltså inte är fallet när det gäller index, se ovan. 2.2 Svarsskalan och antal frågor Svarsskalan i enkäten utgörs av en sexgradig skala med följande svarsalternativ: Genom att klicka på en av svarsknapparna registreras och sparas svaret för frågan och respondenten flyttas med automatik till nästa fråga. Läkemedelsverkets Medarbetarundersökning består totalt av 84 frågor. Undersökningen är uppbyggd så att beroende på vad medarbetaren svarar leder undersökningen vidare till olika följdfrågor. Detta gör att ingen respondent har svarat på samtliga av de 84 frågorna. 2.3 Öppna svar fritexter Vissa av frågorna i undersökningen följs upp med möjlighet för medarbetaren att kommentera eller förtydliga sina åsikter. Respondenternas åsikter i fritexten redovisas inte separat då det skulle äventyra QuickSearch Sweden AB 6

7 undersökningens krav på sekretess och anonymitet. De används däremot som tolkningsstöd i den övergripande analysen. Mer om detta finns på sid. 27, där svaren sammanfattas översiktligt. 2.4 Förkortningar - LV = Läkemedelsverket - NC = närmaste chef - GC = gruppchef - EC = enhetschef - PU-samtal = planerings- och utvecklingssamtal - NMI = Nöjd medarbetarindex QuickSearch Sweden AB 7

8 3. Resultatredovisning 3.1 Grundläggande data Undersökningsperiod: Metod: Personlig webblänk via e-post Antal utskick: 420 Totalt antal svaranden: 384 Svarsfrekvens: 91 % som svarat på hela undersökningen. Bortfall Då Läkemedelsverkets medarbetarundersökning är en totalundersökning finns det inget urvalsfel. En totalundersökning innebär att man kontaktar hela urvalet och har därför inte problemet med att ett mindre urval ska representera en större grupp. Vid en urvalsundersökning kan slumpen påverka resultatet, vid en totalundersökning finns ingen slumpfaktor. Ett sätt att prova kvaliteten på en totalundersökning är att undersöka hur representativa respondenterna (de som svarar) är för hela målgruppen. Detta görs genom att jämföra respondenternas fördelning, när det gäller t.ex. organisationstillhörighet, avdelning och anställningstid, med den verkliga fördelningen. För att få reda på det krävs en vidare analys av bortfallet. Antalet som har påbörjat men inte avslutat undersökningen är 8 personer. Det ger ett bortfall på 2 %, vilket är lågt. 3.2 Bakgrundsvariabler Könsfördelning Män...30 % Kvinnor:...70 % Åldersfördelning -30 år...8 % år...24 % år...49 % 55 är % Befattning Utredare/Handläggare...54 % Sekreterare/Assisten:...19 % Chef:...10 % Annat:...17 % Anställnings tid Kortare än 1 år...12 % 1-5 år:...42 % 6-10 år:...22 % 11 år eller mer:...24 % QuickSearch Sweden AB 8

9 Reser i tjänster (avser längre resor än till Stockholm) Aldrig eller mycket sällan...45 % 1-3 gånger per år...27 % 4-8 gånger per år...15 % Mer än 8 gånger per år...12 % 3.3 Nöjd Medarbetarindex 46 stycken av de totalt 84 frågorna är s k indexfrågor och dessa besvaras av alla respondenter. Genom att slå samman alla indexfrågor erhålls ett Nöjd Medarbetarindex. Värdet är ett mått på hur nöjda medarbetarna totalt sett är med att arbeta på Läkemedelsverket. Nöjd Medarbetarindex för Läkemedelsverket 2006 är 68 %. Undersökningen har sex olika indexområden. Figuren nedan visar nöjdhetsgrad per indexområde samt det totala Nöjd Medarbetarindexet. (Indexområden visas som blå staplar och Medarbetarindex som grön stapel). Fig. 1. Indexområden samt Nöjd Medarbetarindex Arbetstakt och Balans i livet med 58 % i nöjdhetsgrad ligger lägst, följd av Kompetens och Utveckling som hamnar på 63 %. Det området som har fått det högsta betyget är Respekt och Mångfald, 72 %. 3.4 Alla indexfrågor Nedan visas samtliga indexfrågor sorterade utifrån antalet som valt svarsalternativ 5 eller 6. De frågor som ligger överst är alltså de där medarbetarna uttrycker störst nöjdhetsgrad. Frågorna i sin helhet kan läsas på sid. 31, d v s hur frågorna exakt är formulerade. QuickSearch Sweden AB 9

10 Fig. 2. Samtliga indexfrågor i fallande skala. QuickSearch Sweden AB 10

11 4. Resultatet uppdelat på indexområden Här presenteras de sex indexområdena samt de index frågor som ingår i respektive område. Höga och låga värden markeras med gröna respektive röda pilar vid tabellerna. Samtliga frågors fullständiga formulering återfinns på sidan Arbetsklimat och Öppenhet Indexområdet Arbetsklimat och Öppenhet är det område som innehåller flest indexfrågor, 15 st. Området har sammantaget ett index, eller så kallad nöjdhetsgrad, på 71 % (siffran visas längst ner i figur 3.) Fig. 3. Arbetsklimat och Öppenhet alla frågor. Det resultat som ligger högst handlar om att medarbetare står upp och värnar om Läkemedelsverket, där index ligger på 87 %. Även frågan om man rekommenderar Läkemedelsverket som arbetsplats ligger högt, på 81 %. På frågan om Läkemedelsverket är en bra arbetsplats är nöjdhetsgraden 78 %. Lägst bedömning får frågan kring om medarbetaren upplever sig kunna påverka beslut på arbetsplatsen, 59 % i nöjdhetsgrad. Huruvida närmaste chef informerar om rätt sak i rätt tid har fått bedömningen 61 %. Frågan kring lärande och erfarenhetsutbyte mellan kollegor har ett högt värde på 75 %. De gröna och röda pilarna markerar särskilt höga respektive låga värden. QuickSearch Sweden AB 11

12 4.2 Resultat och Mål Indexområdet Resultat och Mål består av elva frågor. Index för hela området är 70 %. Fig. 4. Resultat och Mål- alla frågor Högst resultat har frågor om kunskap och kännedom kring Läkemedelsverket uppdrag i samhället, den egna enhetens mål samt medarbetarens eget förhållande till sina mål. Samtliga dessa frågor har värden över 80 %. Lägsta värdet får frågan kring hur den närmaste chefen (NC) ger konstruktiv kritik, 53 % och om närmste chefen tydligt uttrycker krav och förväntningar på medarbetaren, 60 %. 4.3 Respekt och Mångfald Indexområdet med en nöjdhetsgrad på 72 % består sammantaget av fyra frågor. Fig. 5. Respekt och Mångfald - alla frågor Tre av frågorna har värden över 70 %. Den som har fått det högsta värdet, 78 %, är frågan om medarbetarna anser att alla visas respekt och har samma möjligheter (oavsett ålder, kön, etnicitet, handikapp eller sexuell läggning). Den andra frågan visar i vilken utsträckning medarbetarna menar att den närmaste chefen visar respekt för mig som medarbetare (75 %) och den tredje frågan är formulerad På min arbetsplats har vi respekt för varandras olikheter och har en nöjdhetsgrad på 71 %. Lägst resultat i indexområdet har frågan om Läkemedelsverket visar respekt för medarbetarnas kompetens, 66 %. Frågan om samma möjligheter för alla (figur 6) följs upp för dem som svarar alternativ 1, 2 eller 3. QuickSearch Sweden AB 12

13 Fig. 6. Samma möjligheter Av de 385 personer som besvarat ovanstående fråga har 29 personer fått följdfrågor kring hur man har sett eller upplevt att det inte råder lika möjligheter för alla. Kompetens och Utveckling Ledarskap Fig. 7. Ej samma möjlighet inom områden Det som de flesta (18 personer) upplever som minst jämställt är könsperspektivet. Näst flest, 11 personer, har valt svarsalternativet Annat. Fig. 8. Jag har själv blivit utsatt för diskriminering 17 personer av de 29 anser sig har blivit utsatta för diskriminering eller kränkande behandling av en eller annan anledning enligt tabellen ovan. Det innebär att det handlar om ca 4 %. 12 personer uppger att de ej blivit utsatta. För att säkerställa att frågan kring diskriminering eller kränkande särbehandling besvarades av alla fanns den även med som en fristående fråga (alltså inte enbart som en följdfråga till huvudfrågan i figur 6). QuickSearch Sweden AB 13

14 Fig. 9. Jag har sett eller upplevt att en arbetskamrat har blivit utsatt Av 385 personer var det 72 som uppgav att de sett eller upplevt att en arbetskamrat blivit utsatt för diskriminering eller kränkande särbehandling under det senaste året. Detta innebär inte att det handlar om 72 olika händelser eftersom flera personer kan ha relaterat till samma medarbetare och händelse. Fig. 10. Jag har själv försökt att hindra eller stoppa diskriminering Av dessa 72 personer var det 38 som ingrep och försökte att förhindra det som skedde. 38 personer kan tyckas vara en låg siffra men en del av förklaringen återfinns i fritexterna kring frågan där man bland annat beskriver att det sker på någon annan enhet eller att man helt enkelt beskriver det man själv har varit med om. 4.4 Kompetens och Utveckling Sju frågor bygger upp indexområdet kring kompetens och utveckling och inkluderar frågor om PUsamtalen. Fig. 11. Kompetens och Utveckling alla frågor Sammanlagt har området 63 % i nöjdhetsgrad och ligger därmed näst lägst i underökningen. Endast frågan om man upplever att man får utveckling för att nå målen ligger på 68 % övriga frågor ligger under nöjd medarbetarindex. QuickSearch Sweden AB 14

15 En av frågorna handlar om hur kraven balanserar mot den egna kompetensen. Fig. 12. Krav kontra egen kompetens En övervägande majoritet känner att kraven som ställs i arbetet motsvarar den egna kompetensen idag. En stor andel medarbetare (161 personer) anser att inte hela deras kompetensresurs kommer till sin fulla rätt. Fig. 13. Lärande och erfarenhetsutbyte med mina kollegor Lärande och erfarenhetsutbyte kollegor emellan har ett nöjdhetsvärde på 75 %. I figuren ovan kan spridningen utläsas. De två frågor som har lägst värden handlar om PU-samtalen. Indexfrågan kring om man upplever att PUsamtalet har haft högt värde, föregås av en fråga om medarbetaren har genomfört ett PU-samtal under de senaste 12 månaderna. Fig. 14. Genomfört PU-samtal Endast de som besvarat föregående fråga med ja får de uppföljande frågorna kring samtalet. QuickSearch Sweden AB 15

16 Fig. 15. PU-samtal högt värde En majoritet upplever att PU-samtalet helt eller delvis varit värdefulla, 201 personer har svarat på den positiva sidan av skalan, men det är också 123 personer som inte ser något eller ett lågt värde av samtalen. Nedanstående tabell visar om medarbetarna anser att PU-samtalet ledde fram till någon form av åtgärd Fig. 16. PU-samtal ledde till åtgärd Ovanstående fråga (fig. 16) är den fråga där flest medarbetare har valt svarsalternativ 1 eller 2, alltså den fråga där nöjdhetsgraden är som lägst, 29 % (när man räknar bort de som svarat Kan ej ta ställning ). Nedanstående tabell visar om medarbetarna upplever att PU-samtalen lett fram till beslut angående kompetensutveckling Fig. 17. PU-samtal ledde beslut rörande min kompetensutveckling Av de 329 som besvarat uppföljningsfrågorna kring PU-samtalet så är det fler som upplever att det har lett fram till ett konkret beslut (muntligt eller skriftligt) kring den egna kompetensutvecklingen, 192 personer, än som upplever att det inte har lett till beslut, 137 personer. Utöver ovanstående indexfrågor fanns också en fråga om man känner oro för att den egna kompetensen ska räcka till i framtiden. De flesta medarbetarna känner inte någon oro inför framtiden vad gäller den egna kompetensen. QuickSearch Sweden AB 16

17 4.5 Ledarskap Indexområdet Ledarskap baseras på fyra frågor. Observera att det ingår många frågor som rör ledarskap under respektive indexområde. Den första frågan ställs till alla medarbetare medan de tre följande besvaras utifrån vem som är den närmaste chefen. För den som har både en enhetschef och en gruppchef besvaras ledarskapet på båda dessa nivåer. Fig. 18. Ledarskap alla frågor Förtroendet för verksledningen är 68 %. Förtroende för närmsta chefen för direktörer ligger på 77 %. Dock är den siffran baserad på endast 35 personer, i princip endast enhetschefer, alltså dem som har en direktör som närmsta chef. Det sammanlagda värdet för enhetschefer (både som närmsta chef och som chefens chef) är 69 %. Förtroendet för gruppchefer ligger på 64 % i nöjdhetsgrad. 4.6 Arbetstakt och Balans i livet Fem frågor skapar indexområdet kring arbetstakt och balans. Fig. 19. Arbetstakt och Balans i livet alla frågor Området har ett indexvärde på 58 %. Den specifika fråga som har det lägsta värdet handlar om möjlighet att reflektera och tänka igenom sitt arbete. Frågan kring om medarbetaren upplever sig själv ha en god kontroll på sin arbetssituation är något högre, 64 %. Tittar man på hela området och bryter ner det på olika befattningar är det gruppen utredare/ handläggare som ligger lägst gällande hur de upplever arbetstakt och balans i livet. Gruppen har lägst värden på fyra av de fem frågorna i indexområdet. Frågan om närmsta chefen hjälper till med att omfördela eller prioritera om arbetsuppgifter när medarbetaren har för mycket att göra ligger lägre hos gruppen chefer, vilka ligger lägst med 47 % i nöjdhetsgrad. Se även avsnittet där jämförelser görs, se sid. 23. På frågan om man trivs med sin arbetsmängd finns en följdfråga kring orsaken, för dem som inte upplever att man gör det (se fig. 20 på nästa sida). QuickSearch Sweden AB 17

18 Fig. 20. Trivs inte med min arbetsmängd på grund av 134 personer besvarade ovanstående fråga om arbetsmängd och majoriteten, 90 personer, menar att det är för lite tid för återhämtning och reflektion. 50 personer menar också att arbetet för ofta inkräktar på fritiden. QuickSearch Sweden AB 18

19 5. Resultatet ur tre perspektiv: Organisation, ledarskap och medarbetarskap Läkemedelsverkets resultat kan också läsas ur tre övergripande perspektiv. Undersökningens frågor är framtagna och indelade i tre perspektiv: organisation/arbetsmiljö, ledarskap och medarbetarskap. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 70% 64% 79% Organisation/arb.miljö Ledarskap Medarbetarskap 30% 20% 10% 0% 2006 Fig. 21. Tre övergripande perspektiv OLM. Sett enbart ur perspektivet organisation är nöjdhetsvärdet för Läkemedelsverket 70 %. Här innefattas alla frågor som handlar om hur medarbetarna upplever sin arbetsplats och de övergripande förutsättningar och möjligheter som myndigheten som helhet utgör och skapar. Ur perspektivet ledarskap är nöjdhetsgraden 64 %. Detta perspektiv skapas alltså av alla frågor som handlar om ledarskapet, både det övergripande och närmaste chef. När medarbetarna bedömer hur de själva agerar och bidrar i sin arbetssituation uppgår nöjdhetsgraden till 79 %. 5.1 Organisation Nöjdhetsgraden för alla frågor som rör organisation och arbetsmiljö är 70 %, alltså två procentenheter över värdet för Nöjd medarbetarindex. Läkemedelsverket beskriver sina grundläggande värderingar i LV:s Medarbetarpolicy (2005). Flera av värderingarna riktar sig mest åt omvärlden men en av dem är intressant att koppla till medarbetarundersökningen: Personalens delaktighet och ansvarstagande, i samverkan och med respekt för var och en, skapar förutsättningar för en bra arbetsplats med stimulerande arbetsuppgifter och ett gott resultat. Enkätfrågorna har konstruerats bland annat för att LV ska kunna följa upp hur dessa utsagor efterlevs. QuickSearch Sweden AB 19

20 Fig. 22. Urval av frågor ur organisationsperspektiv Upplevelsen av att kunna påverka beslut samt förtroendet för verksledning samt myndighetens respekt för olikheter är de värden som ligger lägst. Övriga frågor har höga och bra värden. 5.2 Ledarskap Kopplat till Läkemedelsverkets uttalade ambitioner kring ledarskap är det intressant att lyfta ut ett antal frågor som kan besvara hur väl ledarskapet når upp till visionen. Enligt LV:s Medarbetar- och ledarpolicy: Som chef på Läkemedelsverket förväntas du Leda, Styra, Utveckla och Företräda Fig. 23. Urval av frågor ur ledarskapsperspektiv QuickSearch Sweden AB 20

21 Sett ur de tre övergripande perspektiven är det ledarskapet som medarbetarna inom Läkemedelsverket är minst nöjda med. Ledarskapet får 64 % i nöjdhetsgrad, baserat på samtliga frågor kring ledarskap. Medarbetarna har fått uttrycka det som man helst vill se ska förbättras inom ledarskapet. Gruppchefer När det gäller gruppcheferna ger respondenterna i undersökningen följande återkoppling på vad som bör förbättras i första hand: - Visa mer uppskattning - Se och hantera konflikter - Bättre organisation och struktur - Mer återkoppling - Kunna prioritera och välja bort - Tydligare strategi för att nå målen Enhetschefer När det gäller enhetscheferna önskar man i första hand förbättringar på områdena: - Se och hantera konflikter - Leda enhets arbete mot gemensamma mål - Mer respekt för medarbetare - Mer återkoppling - Kunna prioritera och välja bort - Större tillgänglighet Direktörer Spridningen över svarsalternativen var stor men sammantaget önskar flest personer: - Större helhetssyn vid beslutsfattande - Visa mer uppskattning - Större lyhördhet - Mer återkoppling Verksledning För verksledningen finns inte följande återkoppling i undersökningen. Endast de som besvarat negativt får skriva kommentarer kring vad som kan göras för att ytterligare förstärka förtroendet. 35 personer har skrivit kommentarer kring ämnet, se avsnittet om Fritextfrågor och öppna svar. 5.3 Medarbetarskap Sammantaget tio frågor bildar perspektivet Medarbetarskap. Endast två av dessa frågor räknas med i det övergripande Nöjd Medarbetarindexet. Det är Jag rekommenderar (skulle rekommendera om jag får frågan) Läkemedelsverket som arbetsplats, till min omgivning utanför Läkemedelsverket samt Jag står upp för vår verksamhet även utanför Läkemedelsverket. Anledningen till att så få frågor ur medarbetarperspektivet finns med i Nöjd Medarbetarindex är att så kallade själv-skattningsfrågor inte ska ingå i resultat som syftar till att i första hand utveckla och förbättra en organisation (dvs inte är individfokuserat). Undantaget är de två frågorna ovan då dessa båda dessa frågor handlar om lojalitet och stolthet över sitt arbete och sin arbetsplats och därför ingår. I Läkemedelsverkets Medarbetarpolicy beskrivs hur man som medarbetare inom myndigheten förväntas att agera: Uppnå resultat, Utveckla och Samordna. QuickSearch Sweden AB 21

22 I nästa figur visas samtliga frågor ur perspektivet medarbetarskap. Fig. 24. Medarbetarperspektiv Det resultat som ligger lägst har en nöjdhetsgrad på 70 % och utgörs av frågan Jag är aktiv och bidrar i vår verksamhetsplanering. Intressant är att frågan i vilken utsträckning medarbetaren själv tar initiativ till sin egen kompetensutveckling, ligger näst lägst med 72 %. Det tyder på att i förhållande till annat så är man mindre bra på att ta initiativ till sin egen kompetensutveckling. Man bör dock hålla i minnet att 72 % i nöjdhetsgrad är ett högt värde. QuickSearch Sweden AB 22

23 6. Jämförelser I följande avsnitt görs jämförelser mellan olika bakgrundsvariabler (man/kvinna, ålder, befattning etc.). Några jämförelser görs också med andra organisationer som regelbundet genomför medarbetarundersökningar tillsammans med QuickSearch, se under rubriken Analyser och avslutande kommentarer. Inledningsvis i undersökningen ställs ett antal frågor kring medarbetaren, så kallade bakgrundsfrågor eller bakgrundsvariabler. Genom att segmentera resultatet baserat på dessa är det möjligt att se hur graden av nöjdhet ser ut hos olika grupper. 6.1 Kvinnor och män Vad gäller skillnaderna mellan kvinnors och mäns Nöjd medarbetarindex kan de utläsas nedan. Fig. 25. Nöjd medarbetarindex ur ett könsperspektiv Det är mycket marginella skillnader i resultatet mellan män och kvinnor, endast 1 % vad gäller det totala Nöjd medarbetarindex. Män ligger på 69 % medan kvinnor ligger på en total nöjdhetsgrad på 68 %. De fyra lägsta värdena De fyra lägsta värdena för kvinnor representeras av frågorna, tid att reflektera och tänka efter, PU-samtal ledde till någon form av åtgärd, konstruktiv kritik från min närmaste chef samt min närmaste chef hjälper mig att omfördela och prioritera om jag har för mycket att göra. För männen är de fyra frågor som får lägst värde konstruktiv kritik från min närmaste chef, PU-samtalet ledde till någon åtgärd, värdet av mitt PU-samtal har varit högt samt min närmaste chef hjälper mig att omfördela eller prioritera om jag har för mycket att göra. Den fråga som får lägst betyg av kvinnorna, tid att reflektera och tänka (51 %) är inte med bland de fyra lägsta för män. De har ett värde på 60 % på den frågan. De fyra högsta värdena Den fråga som får den högsta nöjdhetsgraden hos kvinnor är om man står upp för Läkemedelsverket, 88 %, därefter är det LV:s uppdrag i samhället, jag känner till min enhets mål samt om man rekommenderar Läkemedelsverket som arbetsplats. För män är det frågan om man står upp för LV som får det högsta värdet, 85 %, följd av jag känner till LV:s uppdrag i samhället, jag känner till min enhets mål och att min arbetsinsats är viktig och bidrar till att för att uppnå målen ska uppfyllas. QuickSearch Sweden AB 23

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Ann Bergman och Lars Ivarsson. En utmaning för handeln som arbetsplats

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Ann Bergman och Lars Ivarsson. En utmaning för handeln som arbetsplats Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap Ann Bergman och Lars Ivarsson Tillgänglighet för arbetsgivare, familj och kund En utmaning för handeln som arbetsplats Karlstad University Studies

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2013

SYLF:s AT-ranking 2013 SYLF:s AT-ranking 2013 September 2013 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

BACKSTAGEGRUPPER FÖR CHEFER - LEDARUTVECKLING GENOM ERFARENHETSUTBYTE OCH REFLEKTION. Martina Björklund

BACKSTAGEGRUPPER FÖR CHEFER - LEDARUTVECKLING GENOM ERFARENHETSUTBYTE OCH REFLEKTION. Martina Björklund BACKSTAGEGRUPPER FÖR CHEFER - LEDARUTVECKLIG GEO ERFAREHETSUTBYTE OCH REFLEKTIO artina Björklund Ledarskapet i en organisation påverkar i hög grad hur organisationen fungerar. På senare år har forskningen

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Jämlik vård ur underläkarperspektiv. Om underläkares upplevda förutsättningar att erbjuda jämlik vård

Jämlik vård ur underläkarperspektiv. Om underläkares upplevda förutsättningar att erbjuda jämlik vård Jämlik vård ur underläkarperspektiv Om underläkares upplevda förutsättningar att erbjuda jämlik vård Sammanfattning SYLF:s undersökning av underläkares förutsättningar att erbjuda alla patienter jämlik

Läs mer

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet om kompetens, hälsa och ledarskap Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson September 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Bakgrund och

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 1/2013 Arbets- och miljömedicin Uppsala Hälsa och framtid i kommuner och landsting Magnus Svartengren 1, 2 Ulrich Stoetzer 1 Marianne Parmsund 1 Tomas Eriksson 2 Åsa Stöllman 2 Eva Vingård 2

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer