Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov"

Transkript

1 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

2 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Material och metod... 3 Studiens intervjupersoner... 4 Förberedelsefasen... 4 Hanteringsfasen... 5 Lärandefasen... 5 Kapitel Förberedelsefasen... 8 Organisatoriska villkor... 8 Kommunikatörens roll Vardagstillit Övningar Kapitel Hanteringsfasen Samverkan Sociala medier och omvärldsbevakning Omhändertagande och bemötande Kapitel Lärandefasen Utvärderingar inom organisationerna Utvärdering via tredje part Lärande i vardagen Kapitel Efterlysta områden för framtida forskning Goda exempel Lärande Övningar/Övningsscenarior Förtroendefrågor Kommunikationsproblem mellan olika nivåer/intern kommunikation Kommunikatörens roll Frågan om mjuka värden Sociala medier Krisens bild i medierna Offentliga/privata krisaktörer Referenser... 46

3 3 Inledning Bakgrund Kommunikation är en väsentlig del av ledning i krissituationer och vid olyckor. Att hantera en kris handlar till stora delar om förmågan att kommunicera på ett effektivt och trovärdigt sätt. Det gäller inom kommuner, landsting, myndigheter och andra komplexa organisationer, och inte minst gentemot medborgarna. Ledning, samverkan och samordning kräver genomtänkta kommunikativa strategier detta handlar givetvis inte enbart om informationsfrågor. Fakta behöver tolkas och åtgärder förklaras, vilket sker i form av argument och med hjälp av visuella och symboliska handlingar som bör vara väl anpassade till mottagarnas förutsättningar. Det råder således ingen tvekan om att kommunikation är central i krissammanhang, men det finns än så länge relativt lite forskning om hur kommunikationen i praktiken går till, beträffande både interaktion och tal såväl som samtal och i skrift. Syfte När kriser inträffar kan kriskommunikationen bedrivas med mer eller mindre lyckade resultat genom analyser och erfarenheter av dessa kan viktiga lärdomar och kunskaper skapas. Studien syftar till att, ur ett brett perspektiv, undersöka kommunikativa strategier och andra kommunikationsaspekter inom ledning och samverkan, före, under, och efter krissituationer. Målet är att generera ny kunskap om hur ledning och samverkan fungerar kommunikativt inom en krisorganisation och mellan olika krisorganisationer samt hur dessa komplexa processer i möjligaste mån kan underlättas och effektiviseras. Metodologiskt syftar studien till att undersöka kommunikativa aktiviteter och situationer i krissammanhang i komplexa organisationer, där fokus läggs på interaktiva kommunikativa processer, komplexitet, flexibilitet, meningsskapande och det förebyggande arbetet. Från undersökning och utvärdering av verkliga exempel ämnar studien ge konstruktiva idéer som kan bidra till utvecklingen av samhällets skydd och beredskap, där jämförelser mellan olika krisorganisationers arbete avser generera förslag till nya praktiker. Material och metod

4 4 Studien baseras på två olika slags material. Det första är en rad semistrukturerade intervjuer med praktiker inom krishanteringsområdet och det andra en observationsstudie av en krisövning. Studien är av kvalitativ karaktär, d.v.s. den söker gå in på djupet när det gäller praktikers erfarenheter från krisarbetet. Erfarenheterna ska sedan ligga till grund för ett resonemang om framtida forskningsbehov. Studien har genomförts i form av observationer, intervjuer och analyser av kommunikation, främst med hjälp av utarbetade intervjufrågor som legat till grund för semistrukturerade intervjuer med ett flertal personer med ledande positioner inom olika större krisorganisationer. Personerna är i möjligaste mån anonymiserade då syftet är att finna allmänna linjer i erfarenheterna, snarare än en enskild organisations hanterande av krissituationer. Studiens intervjupersoner Intervju 1: Säkerhetschef, universitet Intervju 2: Krisledare, universitet Intervju 3: Prefekt, universitet Intervju 4: Kommunikationsdirektör, kommun Intervju 5: Kommunikationsdirektör med kommunikationsstrateg, landsting Intervju 6: Kommunikationschef, länsstyrelse Intervju 7: Kommunikationschef, sjukhus Personerna valdes ut dels med tanke på deras centrala roll i krisledningssammanhang, dels utifrån deras erfarenhet av just kommunikationsfrågor. Informanterna fick i förväg följande lista av frågor att ta ställning till, indelade i före, under och efter en kris: Förberedelsefasen - Vilka styrkor respektive svagheter upplever du att er organisation besitter i det krisförberedande arbetet, när det gäller förtroendeskapande, samverkan, kartläggning av olika mottagargruppers behov samt upprättande av handlingsplaner? - Hur är attityden till övningar hos organisationens medarbetare och hur (ofta) genomförs dessa?

5 5 - Vad tror du är viktigt för att lyckas skapa förtroende till ledningen? Har du upplevt några attityder som varit särskilt utmärkande och som ni arbetat på i det förberedande skedet? - Hur organiserar/kommunicerar man tvärprofessionella möten för att samordna olika funktioner inom organisationer? - Om en händelse uppstår som betraktas som en potentiell krissituation, vilka är de första kommunikativa åtgärder man vidtar? Hanteringsfasen - Är det tydligt vem som ska kommunicera vad, till vem och när? Vem går ut till allmänheten, vem kontaktar anställda etc.? - Teknologin för information och kommunikation utvecklas ständigt, såväl som omfattningen av de sociala medierna, vilket kan innebära ett ökat krav på snabbt tillgänglig information vid potentiella eller aktuella krishändelser. Hur ser dina erfarenheter ut kring detta? Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med detta och hur använder ni det till er fördel? - Vad tror du är viktigt när man ska värdera och skapa mening kring den information som behöver nå såväl samverkande myndigheter som allmänheten? Hur gör man sig förstådd? Hur publikanpassar man budskapet? - Upplever du att er kriskommunikation som oftast följer de framtagna handlingsplanerna, eller tvingas man frångå rutinerna? Lärandefasen - Vilka sätt är, enligt din erfarenhet, effektiva när man ska utvärdera sitt kommunikativa arbete efter en krissituation? Finns det några särskilt starka lärdomar du kan minnas att ni dragit när du tänker tillbaka? - Vilka kommunikativa strategier har varit särskilt lyckade i era tidigare krishanteringsarbeten såväl i den förberedande fasen som under själva krishanteringen? - Finns det några kommunikativa strategier under er ledning, samverkan och samordning som inte fungerat enligt önskan och som behöver utvecklas/förbättras? - Kan du identifiera några återkommande informationsklyftor mellan de aktiva parterna

6 6 under krishanteringsarbetet? (Exempelvis hierarkiskt inom organisationen eller ut mot allmänheten.) - Har du någon gång upplevt att kriskommunikationen varit bristande i någon särskild krisfas (före, under eller efter)? Har du identifierat några särskilt sårbara eller krävande skeden inom hela händelseförloppet? - Vad skulle ni behöva för att bli ännu mer skickliga i framtiden? Frågorna fungerar som grund för de ljudinspelade intervjuerna som genomfördes i form av en timme långa samtal där informanterna fick berätta fritt utifrån frågorna, men där intervjuledarna styrde samtalet in på samtliga föreslagna tema. 1 Intervjuerna har sammanställts och till stor del transkriberats och analyserats. Likheter såväl som skillnader utgör en plattform för en analys av erfarenheter av kommunikativ ledning och samverkan samt en argumentation kring vidare forskning kring kriskommunikation. Att redan innan krisen skapa förutsättningar för framgångsrik ledning och samverkan under krisen är en kommunikativ utmaning. I studierna kring förberedelsefasen har organisationernas proaktiva arbete analyserats och fokus läggs på kommunikationen under planering och övning. Studiens intervjumaterial syftar till att generera kunskap om framgångsfaktorer som är användbara i praktiska, krisförebyggande verksamheter, samt om kommunikationspraktiker som möjliggör eller begränsar olika parters inflytande. Hanteringsfasen analyseras med hjälp av konkreta exempel från informanternas erfarenheter, samt genom utvärdering av en krisövning utförd i december 2013 på ett universitet. Fokus läggs på kommunikationen inom krisorganisationerna och mellan olika ledningsnivåer i samverkan. Hand i hand med kommunikationen i samtliga faser av krisens förlopp går också lärandet, och i studien hamnar fokus på analys av lärande genom (tvär)professionella möten. Lärandefasen studeras genom utvärderingar av vilka effekter kriserfarenheter har för organisationens arbete med handlingsplaner när det gäller kommunikation. Rapporten har följande disposition: I kapitel 2, 3 och 4 återges resultat, citat och reflektioner angående kommunikation i krisers förberedelse-, hanterings- respektive lärandefas. Kapitel 5 ger även förslag på fortsatt forskning, utifrån de erhållna idéerna. I studiens redovisning ingår 1 Ljudfilerna finns hos författarna

7 7 relativt långa och många citat, inte för att redovisa individuella synpunkter, utan för att ge exempel på återkommande resonemang och berättelser med bäring för frågeställningarna.

8 8 Kapitel 2 Förberedelsefasen En väl utvecklad förmåga att leda och samverka under en akut händelse skapas redan innan krisen inträffat 2 - detta viktiga beredskapsarbete omgärdas dock i sin tur av några paradoxer. Detaljerade planer behövs men krishanteringen kräver vanligtvis ett visst utrymme för improvisation när det oförutsägbara väl ska hanteras, vilket detaljerade planer inte alltid ger utrymme för. 3 Å andra sidan ger samma tydliga och detaljerade krishanteringsplaner en känsla av god beredskap och framförhållning, såväl internt inom den egna organisationen som externt i det omgivande samhället. 4 Att redan före krisen skapa förutsättningar för framgångsrik ledning och samverkan under krisen är p.g.a. paradoxerna en kommunikativ utmaning. I det insamlade materialet finns många exempel på skickligt förberedande krisarbete som underlättar kommunikation och samverkan, men även några problemområden berörs. Organisatoriska villkor Samtliga personer vi har intervjuat har beskrivit att de upplever en trygghet i det förebyggande arbetet, där krisorganisationer är upprättade inom den större organisationen och där rutiner och strukturer är tydliga för alla. I flera fall finns goda exempel på krisberedskap, i synnerhet inom sjukhusområdet. Kommunikationsansvarige berättar om väl inarbetade rutiner efter att kriskatastrofledningen tillsammans med bakjoursläkare har avgjort att det finns ett krisläge: Vi har utvecklat en funktion i vår växel där ett textmeddelande läggs in i växeln kort, trycker på en knapp sedan går det ut i telefonerna till alla som behöver veta det här utan att de behöver ringa runt, så då tar det inte många minuter innan det ringer i min telefon och då säger en automatröst vad det är för något. [ ] Då är det bara att lägga benen på ryggen och dra till katastrofledningen och då dra igång det arbetet, och där har vi supertydliga rutiner det är ett, gör det, två, gör det så att man aldrig ska behöva stå och klia sig i huvudet om det var länge sedan man var där sist, och det finns på papper jättetydligt. 5 2 Boin m.fl., Boin & Lagadec, 2000; Clarke, 1999; Holder, McConnell & Drennan, Kommunikationschef, sjukhus, 06:02

9 9 Det finns således tekniska lösningar som möjliggör en snabb larmning vilket tillsammans med väl inarbetade rutiner underlättar en effektiv hantering. Sjukhuset har en egen beredskapsavdelning som jobbar över hela sjukhuset. Deras uppdrag är att jobba över alla verksamheter, brett på hela sjukhuset. De hjälper till ute i verksamheterna och de står för den övergripande handlingsplanen, alltså krisplanen, på sjukhusnivå, sedan är de behjälpliga på varenda enhet när de ska jobba med sina krisplaner, och då känner de till den övergripande och hur alla planer ska struktureras fram och hur man ska jobba och de har väldigt bra koll, de vet, om det är på kirurgen, hur medicinarna jobbar. Det blir en förlängd arm emellan, så utan dem vet jag inte hur man skulle hålla ihop det. [ ] De ansvarar för att hela katastrofledningen ska fungera fysiskt, till exempel. 6 Ett sjukhus är givetvis en organisation som är van vid dagliga kriser av större eller mindre slag och kan därför analyseras som ett gott exempel på en särskilt väl genomarbetad och rutinerad krisberedskap. I de övriga organisationerna aktiveras, när något händer, krisledningsgrupper som innefattar olika kompetenser så som ledningschefer, säkerhetsansvariga och ett antal kommunikatörer och den här typen av etablerad grupp är viktig, som en informant påpekar: jag är väldigt angelägen om att man måste ha en central ledningsgrupp som fungerar. 7 Vidare menar han att den centrala ledningsgruppens kompetenser och mandat är viktigt vem som leder och vad som krävs för att leda en central ledningsgrupp. 8 Principen är alltså densamma oavsett vem vi talat med, däremot kan rutinerna skiljas åt beroende på vilken organisation som betraktas. Vissa arbetsplatser karaktäriseras av ett högt arbetstempo där krishändelser, såväl stora som små, är ett naturligt inslag i vardagen medan andra organisationer bedriver en verksamhet där krissituationer är mer ovanliga (exempelvis universitetet). Skillnaderna medför således också olikheter i det förberedande arbetet samt att behovet av krisberedskap och olika former av kriskommunikation är olika stort. Inom Länsstyrelsen stärker man exempelvis krishanteringsförmågan genom att bygga nätverk för krisledning och kriskommunikation, erbjuda utbildningar och medverka i samhällsplaneringen. Kommunikationschefen berättar: 6 Kommunikationschef, sjukhus, 45:56 7 Krisledare, universitet, 18:41 8 Krisledare, universitet, 19:02

10 10 När vi pratar krishantering och kriskommunikation så är Länsstyrelsen en organisation som behöver rigga igång vår egen krishanteringsorganisation, men så har Länsstyrelsen också ansvaret, inte det totala ansvaret men vi är en aktör utifrån det geografiska områdesansvaret som Länsstyrelsen har, i ett länsperspektiv. Så vi är många gånger den som drar ihop alla krisaktörer i länet och står för forumet så att alla har någonstans att mötas. Vi är samverkansparten som ser till att det blir samverkan i länet, men vi ska även hantera vår egen krisorganisation. 9 Kriskommunikationsnätverket bildades i samband med Nya influensan (H1N1) Det blev så pass uppskattat att det blev permanent efter den händelsen. Vi har därefter arbetat sakta men säkert för att utveckla nätverket, utbildat oss och ensat vår syn på vårt uppdrag och hur vi tillsammans kan samarbeta. Vi har tillsammans tagit fram en länsgemensam strategi för kriskommunikationssamverkan. Den blev klar i våras. Vi har arbetat med strategin i drygt ett år tillsammans med länets kriskommunikationsnätverk. I grunden bygger den på Västra Götalands gemensamma principer för kriskommunikationssamverkan. Sedan har vi anpassat den och lagt till vissa delar utifrån våra förutsättningar. Nästa steg är att skapa en process för hur vi omvandlar strategin till praktik. 10 Här syns alltså hur man drar lärdom av andra krisorganisationer och flexibelt anpassar dem till de egna förutsättningarna. Nätverket består av representanter från länets kommuner, blåljusorganisationer samt Länsstyrelsen som också har samordningsansvaret. Gruppen träffas två gånger per år och genomför utöver detta olika aktiviteter såsom studieresor, krisövningar etc. Kommunikationschefen lyfter tidigt fram en av organisationens styrkor, nämligen att krisberedskap och information befinner sig inom samma enhet något som andra länsstyrelser inte har i sina strukturer. Här kan två organisatoriska lösningar som underlättar ett effektivt agerande i skarpa lägen identifieras; en beredskapsavdelning som i princip är ständigt potentiellt aktiv samt ett nätverk av människor som känner varandra och är samordnade redan innan något inträffar. Kommunikatörens roll 9 Kommunikationschef, Länsstyrelsen, 02:18 10 Mail från Kommunikationschef 13 nov 2013

11 11 En mera problematisk aspekt som flera av informanterna tar upp är kommunikatörens relativt låga status i organisationerna. 11 En informant ger ett exempel från en krishändelse på en mindre ort, där den enda kommunikatören på plats hade upplevt svårigheter i sin roll på grund av den dagliga ställningen som kommunikatörer har att man i vardagen inte riktigt syns men i händelse av kris plötsligt ska inta den mest centrala rollen. När man känner att man i vardagen inte är strategisk eller viktig och när det plötsligt händer någonting så ska man plötsligt vara den som går in i en krisledningsgrupp där det sitter höga chefer som är både två och tre nivåer över en, och då gå in och våga och klara och ha pondus och säga nu behöver vi göra det här. [ ] Om man är i en sådan liten organisation där man är nästan ensam, eller kanske i bästa fall har en till, så är det otroligt svårt. Min erfarenhet är att, i små kommuner och mindre organisationer så blir informatören inte bara informatören, utan informatören blir den som lägger upp hela det kronologiska tidsarbetet den blir projektledaren, den som står för metodik och allting, den blir nästan stabschef och tar nästan över. Då ska den [kommunikatören] våga säga vi behöver göra så, nej vi kan inte säga så att våga stå upp för sin profession när man vet att om en vecka är detta över och då är det vardag igen, och ska jag då göra mig osams med en chef den förflyttningen tycker jag är superintressant. 12 Kommunikatörens roll och status kan således ha en viktig betydelse för effektiv krishantering och kommunikation. När en ensam och kanske orutinerad person får huvudansvar i en krissituation kan det naturligtvis uppstå diverse komplikationer som man redan i förberedelsefasen, d.v.s. vardagsarbetet, måste ta i beaktande och införa i beredskapsarbetet. En annan problematik som påpekas är att kommunikationsavdelningarna ofta anses ha hela ansvaret för både beredskapen och kommunikationen och att andra chefer inte ser det som sitt område. När det sker saker i länet och vi drar igång någonting så är det alltid krisberedskap och alltid information i alla händelser [ ] och då är det bara min enhet. Det tycker jag är en sårbarhet, för då kan den övriga organisationen, övriga chefer, tycka att kriskommunikation inte är någonting som man behöver ta hänsyn till, eller förstå att ibland kan det ta tid, för det är ju något som min enhet sköter. Jag kan ibland tänka att om krisberedskap låg ihop med plan planfrågor, samhällsfrågor / / så skulle det finnas en chef till som känner ansvar, att det skulle finnas två Detta har konstaterats tidigare i forskningen, se t.ex. Grunig (1992), Eriksson (2013) 12 Kommunikationschef, Länsstyrelsen, 57:54 13 Kommunikationschef, Länsstyrelsen, 03:25

12 12 Kommunikationschefen menar att krisberedskap och information alltid blir centralt när något väl händer, och att det är bra att allt är samlat på en enda enhet men att det också är ett resursproblem att allt ska skötas av kommunikationsavdelningen. Hon önskar att man till vardags placerades ihop med andra enheter, för att få fler att känna ansvar och bidra med resurser. Flera informanter nämner vikten av coachning och medieträning för chefer, där kommunikationsavdelningarna har en viktig roll. Sjukhusets kommunikatör berättar om ett fall där rutinerna brast och man riskerade en skandal som hade kunnat bli en stor medial händelse något som följdes av en strategi som framlades med berörda chef för att beklaga att det här hade hänt, förklara vad man i den första konsekvensanalysen hade kunnat se för brister och sedan beskriva att vi måste gå igenom alla rutiner så att det här aldrig kan hända igen. 14 De mediala skriverierna stannade vid denna händelse och något större mediedrev uppstod aldrig. När vi diskuterar just mediehanteringen säger hon att coachning, ur ett kommunikativt perspektiv, är en central del i krishanteringen: Och jag tänker att det är jättemycket coachning till cheferna. Vissa verksamheter har mycket massmediala kontakter, andra har nästan aldrig det och då blir det jättejobbigt för en verksamhetschef som kanske aldrig har gjort något sådant förut. [ ] Mycket frågor och svar, att jag får vara den som säger den här frågan får du räkna med att du får och vad ska du svara då, och om du får den här följdfrågan, vad tänker du svara då. [ ] Vi har medieträning med våra chefer, men det är relativt sällan, men när det händer en sådan här sak får man sätta sig ned med den personen eller den ledningsgruppen och bara prata och försöka förbereda dem på ett scenario. 15 Kommunikatörens arbete handlar dels om att ta fram underlag för uttalanden men också om coachning i vardagen: Vi coachar dem även i vardagen när det gäller händelser, neddragningar, budgetförutsättningar eller förändringar i organisationen ett coachande samtal, vad kommer du förmodligen att ställas inför för frågor, hur tänker du kring de här påståendena, och det handlar både om att hjälpa till att hitta vad det är man egentligen vill ha sagt och vilken verklighet och situation det är man vill beskriva, till att också säga du kommer förmodligen få den här jobbiga frågan. Återigen tillbaka till tilliten och förtroendet kring att nu ska jag hjälpa dig så att du blir ditt 14 Kommunikationschef, sjukhus, 12:56 15 Kommunikationschef, sjukhus, 15:28

13 13 bästa jag i den här situationen, och det kan ju också handla om att du ska möta en personalgrupp, eller en grupp föräldrar utifrån ett kvällsmöte, så den stöttningen har lite olika syften ibland, men den är också väldigt viktig. 16 Kommunikatörens förmåga att coacha ledare framstår här som en mycket viktig del i det förberedande arbetet. En aspekt är också att ett samarbete i vardagen mellan kommunikationsavdelningen och olika chefer bör båda gott för samarbetet i krisläge. Här kommer också frågan upp om att hitta rätt talesperson, vilket, som hon säger, dock oftast bör vara den ansvarige chefen, oavsett om denne är lämpad som kommunikatör eller ej: Vi tänker utifrån vem det är man vill höra säga det här, och det är ofta chef. Även om du kan välja att utse någon annan så kommer du, utifrån det mediala som ofta företräder allmänheten, lära att man vill höra den som är ansvarig för verksamheten. 17 Hon påpekar också att förberedelserna ibland ändå inte har lett till lämpligt agerande, på grund av tidsbrist eller annan press: Inte på grund av att man inte har lyssnat, utan att man kanske har gått igång för fort och gjort för mycket saker direkt innan man har tittat på vad som är steg ett och vad som är steg två. Sedan är det förståeligt att det inte går att göra ibland, men du blir, som ansvarig för en verksamhet som befinner sig i en kris, påställd både från sociala medier, media, anhöriga och andra som står där som vill ha svar nu då är det klart att det är lätt att gå på vissa snabba, enkla lösningar. Du kanske har journalisterna som hänger utanför ditt rum så fort du kommer ut, eller utanför hemmet eller utanför dagis eller går hem till föräldrarna som är drabbade, och så vidare. Då gör man väldigt mänskligt kanske inte riktigt rätt prioriteringar. Dessutom, om man ska se på eftertänksamheten, vi har ju ibland händelser som man inte som verksamhetsansvarig har upplevt vara så allvarliga eller alarmerande, eller att man löser det lokalt, och så smäller det till och tv4 står där på kvällen. 18 I resonemangen kring kommunikatörernas roll blir det mycket tydligt hur stor betydelse ett gott samarbete mellan kommunikationsavdelningen och olika chefer har, speciellt i vardagsarbetet som en förberedelse för kris. Överhuvudtaget är vikten av goda kontakter till vardags något som betonas återkommande. 16 Kommunikationsdirektör, kommun, 22:31 17 Kommunikationsdirektör, kommun, 20:15 18 Kommunikationsdirektör, kommun, 23:40

14 14 Vardagstillit Vardagstilliten är en aspekt som förtjänar ett eget stycke i denna studie, eftersom den visat sig vara så viktig i flera avseenden. Som tidigare nämnt är ett gott samarbete mellan olika avdelningar och nivåer signifikant för ett gott krisarbete, men en god relation till sina närmsta kollegor, i vardagen, är minst lika viktig. Att vi har både krisberedskap och information på samma enhet tycker jag är fantastiskt bra, såklart. Kriskommunikation är en så totalt integrerad del i krishanteringsarbetet och rent mänskligt tycker jag, rent erfarenhetsmässigt så vet vi, i en stressad vardag som alla har de man sitter nära med, de man ofta ser som man känner till, de samarbetar man bättre med, intuitivt. Vi är en liten, eller mellanstor, Länsstyrelse, vi är väl ungefär tvåhundra anställda, alla sitter i samma hus men vi är ensamma i länsstyrelsevärlden om att ha organiserat oss så här. 19 En annan kommunikatör hävdar att en stor framgångsfaktor ligger i samordnade arbetsgrupper, där man känner varandra och har jobbat eller övat tillsammans tidigare. 20 Hon framhäver också vikten av att lita på personalens engagemang och att ge förutsättningar för att grupperna är samspelta: Till exempel de som finns i första linjen, som blir inringda till katastrofledningen, att de känner varandra, att de har övat tillsammans, om någon har hoppat av och det kommer in en ny person så ska den första veckan komma in i det här ifall det skulle smälla till, för det är inte oviktigt att du sitter där och att jag känner dig, vi har jobbat här förut, eller vi har övat här och jag vet vad du gör och du vet vad jag gör det är inte alls oviktigt. [ ] Det är klart att det byts personer och det kommer in nya som hela tiden måste få kompetens och även, tänker jag, att man får ett klimat i katastrofledningsarbetet som känns ganska lugnt och tryggt. Det ska vara ett arbetsklimat som jobbar under press men lugnt och metodiskt. Jag tror inte det är en framgångsfaktor att de som sitter och leder krisen själva går upp i alltför högt adrenalinpåslag. [ ] Trygghet i gruppen ger i bästa fall ett lugnt klimat även i krislägen, vilket främjar effektivt agerande. Hon belyser även vikten av att lita på personalens kompetens och engagemang, att inte enbart se kriskommunikation som en ledningsfråga: När det gäller kriser, skulle jag vilja säga, så kommer det bästa fram i människor. Man vill göra så otroligt gott. Jag har aldrig varit med om att det är svårt att ringa in folk, tvärtom, de ringer till 19 Kommunikationschef, Länsstyrelsen, 03:25 20 Kommunikationschef, sjukhus, 48:12

15 15 sjukhuset oss och frågar behövs jag?, vilket gör att man blir helt varm när man tänker på det. Jag tänker också att när det väl bränner till så finns inte vardagsgny, utan man är där och då och gör det bästa man kan, och man löser situationen. Jag blir imponerad av sjukhuspersonalen för det är där man är väldigt många olika professioner som ska göra saker och ting, men jag blir jätteimponerad av det arbetet man gör. [ ] När det väl händer någonting, när det är på liv och död, då lämnar man sina käpphästar och gör bara gott. De har ju också en otroligt tränad organisation, alltså hur det fungerar på akuten, vad gör ambulansen, vad gör narkosjouren och så vidare. 21 Flera andra informanter är inne på samma spår att lyfta fram kompetensen hos all personal. I händelse av kris blir människor sitt bästa jag, och detta bör vara viktigt att ta tillvara. Någon poängterar vikten av att ge människor olika ansvarsområden och lita på deras förmågor, och markerar också den stora potential som finns. Hur kan den utnyttjas mer? Hur kan man arbeta främjande, i det förebyggande krisarbetet? Hur kan människorna motiveras ytterligare, exempelvis i form av övningar? För samtidigt som vi får veta att de involverade är kompetenta blir det också tydligt hur signifikant tryggheten är, alltså att alla känner sig övade och trygga med vad som förväntas av dem och vem som ska göra vad. Samordning över lag, rent kommunikativt, är centralt och samtidigt mycket svårt att sätta fingret på enligt informanternas erfarenheter. En central aspekt i detta är frågan kring hur förtroende för ledningen skapas. Likt de övriga informanterna anser även sjukhusets kommunikatör att tydlighet, väl inarbetade planer och rutiner är viktiga: Där tänker jag, det här med tydligheten, att man ser till att ha jättetydliga rutiner så att alla vet vad som gäller och alla vet vad ska jag göra man ska inte behöva känna sig förvirrad i det utan det ska vara jättetydligt redan från början, det ska sitta i folks ryggmärg, man ska bara gå in och gå till sin ruta och göra den roll man har just då. Det finns planer på sjukhusnivå, men varje verksamhet har sin egen plan också för att komma nära medarbetarna, men de hör ju naturligtvis ihop. Vad gäller förtroendet för ledningen så, dels skapa riktlinjer för att de här rutinerna ska fungera, men också när det väl smäller till att själv vara tydlig vad det är som gäller. Som ledning i en sådan här organisation blir man väldigt mycket ett stöd för hela händelsen behöver vi ringa in extra personal, hur hanterar vi media, vad behöver folk veta, vad kan vi bespara dem från att veta det är inte så att ju mer information desto bättre, utan vad är det allra viktigaste ju nu Kommunikationschef, sjukhus, 29:56 22 Kommunikationschef, sjukhus, 32:08

16 16 Även kommunens informationschef lyfter betydelsen av vardagstilliten, att man som kommunikatör och informatör måste ha ett arbetssätt i vardagen som är accepterat och som ger en bra plattform att stå på för när det väl händer någonting är det då enklare att lita på varandra och samarbeta väl. 23 Hon säger: Då kommer vi fram till någonting som är väldigt viktigt och det är att vi som informatörer och kommunikatörer i en sådan här jättestor organisation måste ha tillit och förtroende och vi måste ha ett arbetssätt i vardagen som är accepterat och som ger oss en bra plattform i vardagen. Oavsett om det är invigningar eller vad sjutton det än är vi ska jobba med i kommunikation och media, så att när det händer så känner man sig så trygg man kan i en sådan här jobbig situation som chef, att man vet att jag pratar med min informatör och vi jobbar i vardagen också, hon eller han vet mycket om vår verksamhet, och den tilliten är oerhört värdefull. Att komma in som väldigt extern skulle jag tycka var otroligt svårt, för då måste du på något sätt skapa en relation mitt i denna kaosartade situation, så om du har ett arbetssätt och en tillit som fungerar i vardagen så skruvas det här upp i krisen, och när du då sitter i ett krissammanhang, i en krisledningsgrupp, och får en information av polisen om aktuellt utredningsläge [ ] så är vi överens om spelreglerna i rummet. 24 Länsstyrelsens kommunikationschef påpekar att det är viktigt med samarbete över kommungränserna men att det också är en resursfråga. I sin egen organisation anser hon att det finns kommunikationsresurser men att det kan vara sämre ställt i mindre kommuner i länet eftersom kommunikationsavdelningarna ofta har låg status och dåliga resurser. Vi har den här tron på just att lära känna varandra, att träffas i vardagen, för om du inte känner varandra i vardagen så inte sjutton ringer man bara någon mitt när saker brinner till. Jag kan bara leva efter den visionen om jag faktiskt har tillräckligt många huvuden som informatörer. För att vara en mellanstor länsstyrelse så är vi många informatörshuvuden. [ ] Om resursfrågan är sårbar hos mig så är det ingenting emot vad den är ute i kommunerna, och det är därför som vi försöker ha de här träffarna vi har fyra eller fem träffar men det här kriskommunikationsnätverket, per år, och det är för att de ska lära känna varandra. [ ] Jag vet inte någon informatör i någon kommun, förutom de två största, som någon gång har fått en betald utbildning inom detta. 25 Fortbildning är givetvis en resursfråga och samma sak gäller övningar. Samtliga informanter bedömer emellertid dessa som helt centrala för att verksamheten ska fungera i krislägen. 23 Kommunikationsdirektör, kommun, 14:39 24 Kommunikationsdirektör, kommun, 14:35 25 Kommunikationschef, Länsstyrelsen, 42:01

17 17 Övningar Ett sätt att förbereda sig, som samtliga organisationer tillämpar, är regelbundna övningar för personal- och ledningsgrupper. Det kan handla om stora övningar där man kopplar in flera olika aktörer och myndigheter, men också mindre övningar inom den egna organisationen. I flera fall handlar det också om medieträning och coachning av personer i ledarposition. Krisövningar är centrala för både det förberedande, akuta och lärande skedet. Vad som tydligt skiljer sig åt bland de vi intervjuat är upplevelsen av människors attityder gentemot övningar. Även här kan, till viss del, det skiftande behovet av krisberedskap fungera som förklaring. Nyttan med övningen syns helt enkelt inte i samma utsträckning på exempelvis universitetet som på sjukhuset. En informant från universitetet säger: För- och nackdelen i den typ av organisation som universitetet är, är att människor inte bryr sig eller samlar sig eller liksom är förenade inför ett intresse. Fördelen med det är att alla inte blir så himla upphetsade. Nackdelen är att det är svårt att sprida information, att en del inte bryr sig och tar till sig, att det är en disparat organisation där folk springer i alla möjliga riktningar. 26 Hon menar att engagemanget inför övningar inte sällan brister, och att det kanske beror på att man inte inser allvaret just för att man inte utsätts för krissituationer så ofta. Hon föreslår en övning i övningen 27 där folk får tappa kontrollen och uppleva att något händer på riktigt. Det är först då, när man tror att det händer på riktigt, som man verkligen kan få förståelse för hur man skulle reagera. Inom exempelvis landstinget ser attityden däremot annorlunda ut eftersom man ofta ställs inför krisartade händelser. Medvetenheten om hur snabbt något kan urarta finns där, och när liv och död är en del av det dagliga arbetet får man kanske en annan förståelse för vikten av att vara förberedd. Man är taggad 28, säger en informant när vi frågar hur engagemanget inför övningar ser ut. Så hur gör man för att tagga personalen på de mindre krisdrabbade organisationerna? Att det händer så sällan borde egentligen vara ett argument för att öva oftare och mer engagerat, just för att underhålla vanan och kompetensen, för när något väl händer går det snabbt. Hur kan man utforma övningarna så att fler blir motiverade att aktivt delta och ta dem på allvar? 26 Prefekt, universitet, 03:30 27 Prefekt, universitet, 32:10 28 Kommunikationsstrateg, Landsting, 39:35

18 18 En viktig faktor för att motivera deltagarna är givetvis själva scenariot. Det måste vara realistiskt och motsvara möjliga kriser på respektive arbetsplats. Det får inte vara för glesa inspel, men inte heller för tätt och jäktigt. När det gäller den observerade övningen på universitetet fanns det åsikter om att man staplat för många krisscenarion på varandra, och att allt detta skulle ske samtidigt upplevdes inte som verkligt realistiskt. Däremot var upplägget uppenbarligen engagerande, eftersom några av deltagarna gick in för sin roll med liv och lust och närmast glömde att det rörde sig om fiktion. Men vissa av grupperna uppgav att de hade för lite att göra samt att uppgifterna och funktionerna inte var riktigt tydliga. Det är således viktigt att övningsupplägget tas fram i samarbete med organisationen och inte bara utvecklas av externa konsulter. Förutom ett spännande och trovärdigt scenario efterfrågades följande: - att tänka på språket, förklara specialterminologi, att ge råd för att samordna olika kommunikationskulturer - att placera deltagarna rumsligt så att samordning underlättas och så att olika grupper inte jobbar som i separata bubblor - att skapa en tillåtande miljö, särskilt i en annars hierarkisk organisation - att lägga vikt på omvärldsbevakning - att vara uppmärksam på att kommunikationen inåt fungerar Övningar är till för lärande och det innebär att där kan (och kanske bör) uppdagas svagheter i organisationen, bl.a. när det gäller samordningen, utan att prestige står i vägen för lärandet. En annan aspekt som påpekas är att det bör finnas länsövergripande övningar, eller i varje fall övningar där fler organisationer än bara den egna är inblandade, för att skapa gemensamma plattformar och principer för kriskommunikation: I vårt län så behöver vi någonting lika att bygga på, för alla sitter med olika metoder och det går inte. Vi skulle behöva ha någonting gemensamt, för man samlar ändå alltid ihop sig i samverkan och då måste man förstå varandra där [ ] i den bästa av världar skulle det vara så. 29 Att avsätta tid och resurser för övningar är en central uppgift för krisorganisationen. Men här bör även en annan intressant aspekt, som fördes fram av några informanter, beaktas: att se det 29 Kommunikationschef, Länsstyrelsen, 55:39

19 19 vardagliga krisarbetet som ett tillfälle till övning. En informant berättar att under tiden mindre händelser hanteras, passar man även på att öva sig i förebyggande syften för en större kris: Många gånger är det så att, om det händer någonting i länet så har vi för vana att dra igång beredningsgruppen väldigt tidigt. Det kanske inte blir någon kris, utan det kanske bara blir att vi omvärldsbevakar. Vi lever i den tron att det är lättare att dra igång och sedan trappa ner, det är ett tillfälle att träna. Den här lärandeprocessen är så viktig att hålla igång, och det är lättare att skala upp litegrann och sedan skala ner, än att vara superförsiktiga och sedan händer det någonting. 30 Hon talar då om personer som exempelvis ska agera presstalesmän, eller människor som aldrig tidigare haft ett ansvar under en krishändelse, och som, med stöd från en mer van person, får testa. Det är hon som pekar ut vem som exempelvis ska vara presstalesman och vi frågar henne om de har fasta personer för detta eller blir det olika varje gång. Hon svarar: Jag utser utifrån varje situation, men det är utifrån vilka som finns tillgängliga och utifrån kompetensprofil och storlek på händelsen. Man hamnar oftast på en, men Sverige hade inte tagit guld i hockey om man bara hade kört med förstafemman, man måste ha fler femmor i vardagen, precis som i idrott. Man måste få öva någon gång, så det är livsfarligt om man alltid kör med samma för att det är den som är mest erfaren, så när det är mindre händelser eller när vi märker att det inte blir någon kris [ ] så passar vi på att öva nya, för annars händer det där stora på den dagen då alla som är trygga har semester. 31 Här blir det tydligt hur stor betydelse kontinuiteten i den personella kompetensen har. Alla organisationer har en mer eller mindre stor och snabb omsättning av medarbetare där de som deltog i senaste övning eller hade en viktig funktion vid senaste kris, kanske ett halvår senare inte finns kvar på samma position. Att bevara personalens samlade kompetens, inte minst när det gäller kriskommunikation, bör ses som en central uppgift för krisledningen i förberedande syfte. 30 Kommunikationschef, Länsstyrelsen, 06:31 31 Kommunikationschef, Länsstyrelsen, 27:31

20 20 Kapitel 3 Hanteringsfasen När väl krisen har blivit ett faktum kretsar det operativa arbetet med ledning och samverkan till stor del kring att samla och analysera/tolka information, producera information och sprida information. 32 Under den akuta krisen handlar det även om ett kontinuerligt lärande utifrån situationens utveckling. Den forskning som finns, både nationellt och internationellt, om hur kriser hanteras såväl operativt som kommunikativt, ligger ofta relativt långt bak i tiden och fokus på kommunikationsinsatser utåt. 33 I denna studie läggs fokus snarare på kommunikationen inom krisorganisationerna och på samverkan mellan olika ledningsnivåer. Hanteringsfasen tycks vara den fas som är svårast att beskriva och/eller analysera, kanske för att den innehåller så många oväntade och plötsliga aspekter som aktörerna inte kan styra över och kanske heller inte kan komma ihåg. Vad som det emellertid verkar råda enighet om bland flera av de intervjuade, är att det existerar en osäkerhet kring vilka som har ansvar för vad. Osäkerheten gällande ansvarsgränserna är intressant eftersom det i diskussionerna kring förberedelsefasen ändå upplever att det finns en tydligt strukturerad beredskap. Därför är hanteringsfasens centrala fråga den om samverkan. Samverkan En svaghet som flera informanter har uppmärksammat är informationsglappet mellan nivåer och hierarkier att det ibland kan vara otydligt vem som har vilka uppgifter och vem som ska ha vilken information och detta framkommer inte minst under övningar. En informant förklarar att det kan hända att man ibland har två olika organisationer eller ledningsnivåer, där den ena organisationen kanske inte är lika övad som den andra och att det vid övningar blir oklart vem som ska göra vad. Ibland gör båda dubbelt och då blir det otydligt och tvetydigt i kommunikationen, och ibland sitter ena nivån och tror att den andra ska göra någonting men ingenting görs. [Det handlar också om rent rumsliga förhållanden vid den övning hon syftar på, där de båda ledningsfunktionerna satt i två olika rum och inte pratade med varandra. Dessutom hade man delat upp uppgifterna så att den 32 Coombs Johansen & Frandsen (2007)

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

Ingen kris är den andra lik

Ingen kris är den andra lik Ingen kris är den andra lik En kvalitativ och kvantitativ studie om Länsstyrelsens kriskommunikation Emma Axelsson & Jennifer Hansson Informations- och PR-programmet Höstterminen 2013 I TACK! Vi vill börja

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod = Rapportt 2011:57 = Institutio onen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Varför berättade ni aldrig det? Informationens betydelse

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

Att kommunicera med drabbade människor

Att kommunicera med drabbade människor Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 1 2 3 Estoniakatastrofen är den största civila fartygsolyckan i Europa efter

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Delat ledarskap i medarbetarperspektiv

Delat ledarskap i medarbetarperspektiv Delat ledarskap i medarbetarperspektiv Medarbetar- och chefserfarenheter vid två företag Soma Biglari arbetslivsrapport nr 2006:39 issn 1401-2928 Enheten för arbetshälsa Enhetschef: Ewa Wigaeus Tornqvist

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

HUR MYCKET KAN DU JOBBA?

HUR MYCKET KAN DU JOBBA? HUR MYCKET KAN DU JOBBA? Utvärdering av de arbetslivsinriktade rehabiliteringsprojekten Revectis, Fortes och Juventus Mats Andersson - Josefi n Aggestam Joakim Tranquist Malmö högskolas utvärderingsrapporter

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Hur styrs skyddet? Underlag för dialog kring kommuners styrning av skyddet mot oönskade händelser

Hur styrs skyddet? Underlag för dialog kring kommuners styrning av skyddet mot oönskade händelser Hur styrs skyddet? Underlag för dialog kring kommuners styrning av skyddet mot oönskade händelser Författare: Johan Hermelin, Strategihuset AB MSB:s kontaktpersoner: Karoline Sjölander, 010-240 56 77 Thomas

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer