Kallelse och upprop GRUMS KOMMUN. Kommunfullmäktige Kf 73

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse och upprop GRUMS KOMMUN. Kommunfullmäktige 2007-11-22. Kf 73"

Transkript

1 Kf 73 Kallelse och upprop Kommunfullmäktige vitsordar sig vara i behörig ordning sammankallade. Upprop företas, varvid notering görs om närvaro och om tjänstgörande ersättare enligt till protokollet fogad sammanträdeslista (Bilaga 1, Kf 73/07)

2 Kf 74 Parentation Ordföranden erinrar kommunfullmäktige att Ronny Johnsson, ersättare i kommunfullmäktige för Grums Medborgarparti, nyligen avlidit. Kommunfullmäktige hedrar Ronny Johnssons minne med en tyst minut. Kommunfullmäktige beslutar att hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning efter Ronny Johnsson

3 Kf 75 Dnr 06/KA0326 Barn- och utbildningsnämndens förslag om avveckling av den kommunala skolverksamheten i Liljenäs och Segmon Beslut Kommunfullmäktige beslutar Den kommunala skolverksamheten i Liljenäs och Segmon avvecklas från och med höstterminen Reservation Judith Kisch, Håkan Lindh och Crispin Hultkrantz och Siri Johansson samtliga (m) reserverar sig mot beslutet. (Skriftlig reservation) Kerstin Carlsson (kd) reserverar sig mot beslutet. (Skriftlig reservation). Rolf Östmo (fp) reserverar si mot beslutet till förmån för moderaternas yrkande. Bertil Sundin och Lennart Wikström reserverar sig mot beslutet till förmån för den förstnämndes yrkande. Ärendet Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde den 6 september 2007, 102, behandlat småskolegruppens redovisning i ärendet om avveckling av den kommunala skolverksamheten i Liljenäs och Segmon och därvid förordat en avveckling förutsatt att ej extra medel tillförs nämndens ram som täcker hela kostnaden för en fortsatt skolverksamhet på respektive orter. Arbetsgruppen utsågs av kommunstyrelsen vid sammanträde den 13 februari 2007, 25, med uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för skolorna i Liljenäs och Segmon. Arbetet har bedrivits under våren och med de beräkningsunderlag som framtagits har gruppen förordat att ha förskole- och fritidsverksamhet kvar på respektive orter, men att den kommunala skolverksamheten avvecklas. Gruppen har samtidigt anfört att om extra anslag som täcker kostnaderna för de båda skolorna beviljas barn- och utbildningsnämnden kan nämnden fortsätta bedriva skolverksamhet vid på respektive orter. Det noteras att det budgetförslag som barn- och utbildningsnämnden lagt för 2008 bygger på att skolverksamheten avvecklas i Liljenäs och Segmon.

4 Kf 75 forts Yrkande Av Torbjörn Bood (s), Evalisa Birath Lindvall (s) och Birgit Sturesson (c) med bifall till kommunstyrelsens förslag om avveckling av den kommunala skolverksamheten i Segmon och Liljenäs. Av Judith Kisch (m), Kerstin Carlsson (kd), Rolf Östmo (fp) och Bertil Sundin (Gmp) med avslag på kommunstyrelsens förslag. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag mot det av Judith Kisch m fl framförda avslagsyrkandet och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Votering Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja Den som bifaller avslagsyrkandet röstar Nej Voteringen genomförs och utfaller enligt förteckning i kolumnen under 75 på till protokoller fogad sammanträdeslista (Bilaga 1, Kf 73/07). Av denna framgår att 20 Ja-röster och 8 Nej-röster avgivits. Ordföranden fastställer att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Beredning Kommunstyrelsen den 6 november 2007,

5 Kf 76 Dnr 07/KA0163 Budget 2008 och flerårsplan Beslut Kommunfullmäktige beslutar Fastställa oförändrad skattesats 22:40 kronor samt anta förslag till resultatbudget för Anta förslag till budget för kommunstyrelsen och anslå tkr i kommunbidrag för I ramen ingår ej ramhöjande anslag med 500 tkr för bredbandsutbyggnad, 500 tkr för driften av kulturskolan under hösten 2008 till detta anslag ställs villkor om utvärdering av projektet Kulturhuset tkr för samverkansprojekt mellan skolan och socialnämnden, 52 tkr för Friskvården Värmland, 50 tkr för vänortsutbyte och 98 tkr för att starta processen med genomlysning av kommunledningen. Vidare ingår i ramen 300 tkr för ökade kostnader för kollektivtrafiken och 170 tkr som överförs från socialnämnden för konsumentrådgivningen. Därutöver ingår i kommunstyrelsens anslag för lokala och regionala projekt ett utrymme för att säkerställa Värmskogs behov av bygdegård. Kommunstyrelsens ram kommer att förändras med anledning av att fastigheterna Gamla Slottsbron 1:8 (f d industribyggnaden vid Edsholmsgatan) och Grönberg 2:220 (Gruvan) från och med 2008 kommer att överföras till tekniska nämndens ansvar. Anta förslag till budget för socialnämnden och anslå tkr i kommunbidrag för I nämndens ram ingår tkr i kompensation för löneökningar och 278 tkr för demografiförändringar. Samtidigt justeras nämndens ram med 170 tkr motsvarande kostnaden för konsumentrådgivningen som överförts till kommunstyrelsen. I nämndens ram ingår även ett ej ramhöjande anslag med 100 tkr att tillföras nämndens utrymme för föreningsbidrag. Det utökade utrymmet är i första hand avsett till att stimulera och utveckla verksamheten inom handikapp- och pensionärsorganisationerna. Nämndens ram förutsätter hyreshöjningar för bostäder till äldre och personer med funktionshinder från den 1 januari 2008 enligt följande.

6 Kf 76 forts Bostäder till äldre % Edsholm 5,0 Järpegatan 5,0 Segmon 2,0 Hotellgatan 5,0 Karlberg 5.0 Gamla vägen 91 2,0 Bostäder till personer med funktionshinder % Åsgatan, Floravägen och Åshammar 5,0 Anta förslag till budget för barn- och utbildningsnämnden och anslå tkr i kommunbidrag för I nämndens ram ingår tkr i kompensation för löneökningar och 430 tkr för demografiförändringar. Anta förslag till budget för tekniska nämnden och anslå tkr i kommun bidrag för I nämndens ram ingår 172 tkr i kompensation för löneökningar. Anta förslag till budget för miljö- och byggnämnden och anslå tkr i kommunbidrag för I nämndens ram ingår ett ej ramhöjande anslag på 500 tkr för att möjliggöra det fortsatta arbetet med översiktsplanearbetet. För revisionen anslås 408 tkr i kommunbidrag för För överförmyndarverksamheten anslås 452 i kommunbidrag för För valnämnden anvisas anslag endast under valår. Fastställa investeringsbudgeten och plan enligt nedanstående och anslå tkr i 2008 års budget. Tekniska nämnden (I anslaget ingår tkr för va Slottsbron, tkr för Slottsbrons skola och tkr för Södra skolan) tkr Kommunstyrelsen 500 tkr Socialnämnden 500 Barn- och utbildningsnämnden Fastställa låneramen för kortfristiga rörelsekrediter/checkkrediter till tkr.

7 Kf 76 forts Fastställa anvisning för anslagsbindning enligt förslag. Fastställa plan för amorteringar för till tkr årligen. Nivåerna prövas i samband med fastställande av respektive års ramar. Fastställa budgetarbetet inför 2009 års budget och den ekonomiska uppföljningen 2008 enligt förslag. Reservation Judith Kisch, Håkan Lindh och Crispin Hultkrantz och Siri Johansson samtliga (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande. (Skriftlig reservation). Kerstin Carlsson (kd) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande. (Skriftlig reservation) Bertil Sundin (Gmp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande. (Skriftlig reservation) Rolf Östmo (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån för det av moderaterna framförda yrkandet. (Skriftlig reservation). Ärendet Kommunfullmäktige fastställde i juni 2007 budgetramarna för 2008 enligt följande. Kommunstyrelsen tkr Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Tekniska nämnden Miljö- och byggnämnden Övriga verksamheter (revision, överförmyndare, valnämnd) 710 Ej utlagt Summa tkr Budgetberedningen noterar att samtliga förvaltningar inte lagt budgetförslag inom de av kommunfullmäktige anvisade budgetramarna, varför berörda förvaltningar uppmanas att revidera sina budgetförslag så att de ligger inom den föreslagna ramen. Budgetberedningen konstaterar att sedan kommunfullmäktige fastställde ramarna i juni har vissa prognoser justerats och sammantaget ger detta ett ökat utrymme på sammanlagt 6,5 Mkr. Samtidigt noteras att det utrymme på tkr som ej lagts

8 Kf 76 forts ut och som enligt kommunfullmäktiges beslut skall användas för dels eventuella löneökningar utöver vad som budgeterats enligt tidigare anvisningar dels för om ställningskostnader som kan föranledas av de besparingsåtgärder som skall göras inom socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden, helt ianspråktas för att dels kompensera förvaltningarna för löneökningar dels för demografiförändringar inom socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Vid budgetberedningens genomgång med nämnderna noteras följande. Barn- och utbildningsnämnden har i sitt budgetförslag utgått från att den kommunala skolverksamheten avvecklas i Segmon och Liljenäs från höstterminen Nämnden noterar att i verksamhetsbudget inryms inte de ökade kostnaderna för löneavtalet med SKAF, förväntad ökad kostnad för skolskjutsar samt interkommunala ersättningar förorsakade av ett ökat antal elever som går om inom gymnasieskolan. Totalt uppgår kostnader som inte inryms i budgeten till 4 Mkr. Socialnämnden har den 24 september 2007, 175, beslutat att hos kommunfullmäktige anhålla om en budgetram på tkr. Förslaget förutsätter att nämnden erhåller kompensation med tkr för löneökningar inom SKAF:s avtalsområde. Av protokollet framgår vidare att inom budgetramen inryms inte följande - Arbetsmarknadsprojektet Röd avgång 600 tkr - Ytterligare kostnader för vård i familjehem 800 tkr - Resursförstärkning med 1:e soc.sekr och två socialsekr tkr Miljö- och byggnämnden har redovisat sitt bugetförslag för 2008 inom angiven ram. Samtidigt noterar nämnden de svårigheter som finns beträffande miljö- och byggkontorets personal. I dagslägen är två personer långtidssjukskrivna och det är fortfarande ovisst när dess kommer att återgå i tjänst. Med nuvarande budgetram har nämnden fått minska anslaget till arbetet med översiktsplanen. För att kunna få kontinuitet i arbetet med översiktsplanen har nämnden behov att kunna anställa nuvarande vikarierande planingenjör under hela 2008 även om ordinarie planingenjör återgår i arbete. Tekniska nämnden redovisar budgetförslag inom angiven ram. Förslaget bygger på en revidering av va-taxan med ca 3 % och avfallstaxan med 1 %. I övrigt klarar man verksamheten med angiven ram genom att göra vissa omprioriteringar inom nämndens olika verksamhetsområden. Bland annat tillförs område fritid medel så att man kan skjuta upp frågan om fortsatt drift av Strandvallen och Ålviksbacken till efter innevarande säsong. Nämnden noterar att med en gynnsam utveckling av energikostnaden förbättras möjligheten att bibehålla anläggningarna.

9 Kf 76 forts Kommunstyrelsens budgetförslag ligger inom ram. En justering av ramen görs med 170 tkr med anledning av den beslutade överflyttningen av konsumentrådgivningen från socialnämnden. I övrigt noteras följande vid genomgång av kommunstyrelsens budgetförslag, Kostverksamheten har behov av att justera portionspriset utöver vad som erfordras för att täcka de ökade lönekostnaderna. Behov av medel för att starta processen med genomlysning av kommunens ledningsorganisation. Enligt den information som Värmlandstrafik AB lämnat kommer ägarbidragen för 2008 att öka, Den exakta summan är inte känd fullt ut, men för att ha en rimlig täckning i budget uppskattas behovet till 300 tkr. I arbetet med utbyggnad av bredbandsnätet finns ytterligare medel att söka i Mål 2. En ansökan planeras för hela länet för att säkerställa redundansen i länsnätet och medverka till kapacitetsökning i radiolösningen. Kostnaden för Grums kommun uppgår till 500 tkr. Behov finns av ett utrymme för de kommande förhandlingarna om Liljenäs bygdegård som en konsekvens av nedläggningen av den kommunala skolverksamheten vid Liljenäs. Kulturgruppen har föreslagit att kommunen tar över kulturskolan när projektet Kulturhuset är slut hösten Kostnaden för driften från hösten 2008 beräknas till 500 tkr. Kommunen har fått bidrag från skolverket med 250 tkr för 2007 och 250 tkr för 2008 för samarbete mellan skola, socialtjänst och polis. För att tillskapa ytterligare resurser lyfts frågan om motsvarande insats från kommunen. Friskvården Värmland har ansökt om bidrag för verksamheten under 2008 med sammanlagt 52 tkr och Slottsbrons Musikkår ansöker om bidrag för vänortsutbyte 2008 Budgetberedningen noterar att med anledning av den minskning som sker av elevantalet inom grundskolan skall kostenheten snarast göra en utredning av möjligheterna till en samordning av tillagningsköken. Beträffande förslaget om kommunens övertagande av driften av Kulturskolan från hösten 2008 noterar budgetberedningen att innan slutlig ställning tas i frågan skall en utvärdering av projektet Kulturhuset göras.

10 Kf 76 forts Vid ärendets föredragning i kommunstyrelsen noteras att beredningsutskottet vid sitt sammanträde den 30 oktober 2007 föreslagit att budgetramen för överförmyndarverksamheten justeras med 150 tkr till 452 tkr. Orsaken till justeringen var att det vid budgetberedningen inte uppmärksammats den förändring som skett beträffande överförmyndarverksamheten med ökade personalkostnader för dels assistent till överförmyndaren dels höjt årsarvode till överförmyndaren. Justeringen av budgetramen innebär motsvarande nedjustering av de i budgetförslaget reserverade medlen till fullmäktiges förfogande. Yrkande Av Torbjörn Bood (s) och Frank Lassen (s) att socialnämndens bidragsutrymme för 2008 tillförs 100 tkr i ett icke ramhöjande anslag för att minska nedskärningarna av stödet till föreningar som får stöd via socialnämndens budget och för att undvika allt för drastiska förändringar av bland annat handikapp- och pensionärsorganisationernas arbetsmöjligheter och att detta finansieras genom att utrymmet för fullmäktiges oförutsedda behov minskas med motsvarande belopp. Det utökade stödet är i första hand avsett till att stimulera och utveckla verksamheten. Det är därför önskvärt att lokalkostnaderna minimeras och att bidraget till största möjliga del går till aktiviteter. Samarbete och samutnyttjande av lokaler är ett sätt att verka för att det kommunala stödet används optimalt. I övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. Av Judith Kisch, Håkan Lindh, Crispin Hultkrantz och Siri Johansson, samliga moderater, med avslag på budgetförslaget med undantag för skattesatsen och den utökade ramen för föreningsstöd i socialnämndens budget. Avslagsyrkandet baseras på att den genomlysning av ledningsorganisationen som skall göras inte blivit utförd och att det därför inte föreligger några alternativ till besparingar till avvecklingen av skolverksamheten i Liljenäs och Segmon. Av Birgit Sturesson (c) med bifall till kommunstyrelsens förslag kompletterat med det utökade anslaget till socialnämnden. Av Kerstin Carlsson (kd) med bifall till moderaternas yrkande. Av Bertil Sundin (Gmp) att utdebiteringen höjs med 1 kronor och att den ökade intäkten används enligt följande - bibehålla skolverksamheten i Segmon och Liljenäs - återgå till den taxa som gällde före den 1 juli 2007 beträffande olika servicetjänster till äldre, handikappade, personer med funktionshinder m fl. - avsätta medel som gör det möjligt att driva Strandvallen och Ålviksbacken på ett vettigt sätt - påbörja arbetet med handikappanpassning i Grums kommun

11 Kf 76 forts Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden först proposition på kommunstyrelsens förslag om oförändrad utdebitering mot Bertil Sundins yrkande om en utdebiteringshöjning med 1 kronor och fastställer att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Därefter ställer ordföranden proposition på den socialdemokratiska gruppens förslag om tillägg med 100 tkr till socialnämndens budgetram och fastställer att kommunfullmäktige bifallit förslaget. Slutligen ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens övriga förslag i budget 2008 mot moderaternas m fl:s yrkande om avslag och fastställer att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Beredning Kommunstyrelsen den 6 november 2007,

12 Kf 77 Dnr 07/KA0280 Revidering av Va-taxa och slamtömningstaxa 2008 Beslut Kommunfullmäktige beslutar Redovisat förslag till revidering av taxorna för vatten och avlopp och slamtömning antas att gälla från den 1 januari Ärendet Tekniska nämnden har vid sammanträde den 15 oktober 2007, 83, föreslagit kommunfullmäktige att anta följande va-taxa och slamtömningstaxa för Höjningen av brukningsavgiften för Va föranleds av kravet på full kostnadstäckning samt ökande kostnader för underhåll av Va-anläggningar. Förslag till brukningsavgift/va-taxa 2008 (inkl. mervärdeskatt) Rörlig avgift/m (+3%) Vatten 13:90 14:30 Avlopp 12:00 12:40 V+A 25:90 26:70 Fast avgift, mätaravgift (inkl mervärdeskatt) (+5%) Vattenmätare upp till 5 m 3 /h 1 660: :- 10 m 3 /h : :- 20 m 3 /h : :- 50 m 3 /h : :- däröver : :- Avgift för abonnenter med enbart kommunalt avlopp kr inkl moms Förslag till slamtömningstaxa 2008 (inkl mervärdeskatt) Slamtömning slamavskiljare (+3%) m 3 958:- 987: m :- 1374: m :- 1772: m :- 2393: m :- 4426:-

13 Kf 77 forts Slamtömning slutna tankar (+3%) m 3 925:- 953: m 3 987:- 1017: m :- 1141: m :- 1273: m :- 1778: m :- 1903: m :- 2097:- Tilläggspris 1 Om avståndet mellan framkomlig väg och hämtningsstället överstiger 20 m utgår ett slangtillägg med 50 kr + indexuppräkning för 2008 per påbörjade 10 m däröver. Avståndet mäts mellan bil och brunnens lägsta punkt. Tilläggspris 2 Vid försvårad slamhämtning beroende på att sughöjden överstiger 5 m eller om slambrunnen/tankens luckor inte går att öppna uttas ett tillägg med 630 kr + indexuppräkning för 2008 per timme. Tilläggspris 3 Vid akut tömning av slambrunn eller tank uttas ett tillägg med 300 kr + indexuppräkning för 2008 per timme. Kommentar Höjningen av taxan för hantering av slam föranleds bland annat av ökade anläggningskostnader för mottagning av externslam. Beredning Kommunstyrelsen den 6 november 2007,

14 Kf 78 Dnr 07/KA0281 Revidering av renhållningstaxa och taxa för Karlbergs återvinningsstation 2008 Beslut Kommunfullmäktige beslutar Redovisat förslag till revidering av renhållningstaxan och taxan för Karlbergs återvinningsstation antas att gälla från den 1 januari Ärendet Tekniska nämnden har vid sammanträde den 15 oktober 2007, 84, föreslagit kommunfullmäktige att anta följande renhållningstaxa och taxa för Karlbergs återvinningsstation för Förslag till renhållningstaxa 2008 (inkl mervärdeskatt) Tariff m 3 container 990:- 1000: m 3 container 2075:- 2100: veckorstömn. 190 l 2230:- 2250: veckorstömn. 370 l 3395:- 3445: veckorstömn. 190 l 1500:- 1500: veckorstömn. delat kärl 190 l 1716: : veckorstömn. tredelat kärl 190 l 1716: : veckorstömn. sommar månadstömn. vinter 1991: : veckorstömn. Flerbost.hus 190 l 1788:- 1824: veckorstömn. Flerbost.hus 370 l 2788:- 2844: veckorstömn. Flerbost.hus 660 l 5418:- 5526:- 535 Veckotömn. Flerbost.hus 190 l 3587: :- 537 Veckotömn. Flerbost.hus 370 l 5547: :- 538 Veckotömn. Flerbost.hus 660 l 10850: :- 545 Flerbost.hus 190 l extra tömn. 72:- 74:- 547 Flerbost.hus 370 l extra tömn. 114:- 117:- 550 Längre hämtväg 4-veckorstömn. 195:- 199:- 551 Längre hämtväg 2-veckorstömn. 420:- 428:- 552 Längre hämtväg veckortömn. 830:- 848: veckorstömn. 5 månader Sommartömning fritidshus 775:- 885:-

15 Kf 78 forts Tariff Sommarverksamhet styckpris 190 l 88:- 91:- 549 Sommarverksamhet styckpris 370 l 128:- 131: Extrasäck, betalsäck 55:- 60:- 691 Latrin 800:- 825:- 791 Kärltransport vid byte tillfälliga uppställningar - 275:- Förslag till taxa för företag som lämnar avfall till Karlbergs återvinningscentral 2008 (exkl. mervärdeskatt). Typ av avfall Osorterat avfall 1400:- 1450:- 2. Sorterat avfall 835:- 885:- 3. Park- och trädgårdsavfall 935:- 935:- 4. Löv och jord 450:- 450:- 5. Sten och betong 550:- 550:- 6. Schaktmassor 435:- 435:- 7. Träavfall 800:- 800:- 8. Metallskrot 300:- 300:- 9. Asbets 1035:- 1035:- 10. Spillolja (fat) 325:- 375:- 11. Färgburkar (kg) 18:- 25:- 12. Kylmöbler (ej producentansvar) 4000:- 4000:- 13. Elskrot (ej producentansvar) 6000:- 6000:- 17. Termoplast (frigolit mm per kg) 20:- 18. Termoplast (frigolit mm per m 3 ) 40:- 14. Sand (slamsugning) ej mottagning 15. Rens (reningsverk) ej mottagning 16. Asfalt ej mottagning Farligt avfall ej mottagning Batterier vikt 0-3 kg ej mottagning Däck ej mottagning Vitvaror (producentansvar) fritt Glasförpackningar (ÅVS) fritt Plastförpackningar (ÅVS) fritt Metallförpackningar (ÅVS) fritt Pappersförpackningar (ÅVS) fritt Tidningar och journaler (ÅVS) fritt Papper (ÅVS) fritt

16 Kf 78 forts Hushållen lämnar sitt avfall gratis för avfall som levereras i personbil eller på personbilskärra, om avfallet levereras i container, på lastbil eller liknande uttas avgift som för företag. Beredning Kommunstyrelsen 6 november 2007,

17 Kf 79 Dnr 07/KA0300 Omplacering av befintliga lån Beslut Kommunfullmäktige beslutar Lån som förfaller under 2008 får omplaceras i nya lån till högst befintligt belopp. Omfattningen får styras av den likvida situationen i koncernen samt uppfyllande av beslutet om amorteringens storlek för kommunen. Ärendet Kommunen fungerar som internbank för de kommunala bolagen. Det innebär att kommunen hanterar all upplåning för hela kommunkoncernen. I samband med att lån förfaller har man att ta ställning till i vilken omfattning som dessa skall omplaceras. Oftast sker omplacering till motsvarande belopp. Det efterfrågas alltmer ett särskilt beslut beträffande de lån som förfaller och skall omplaceras i ett nytt lån. Det är ofta svårt att härleda den informationen i det ursprungliga lånebeslutet. Därför förordas att man i samband med antagande av budgeten kompletterar med ett särskilt beslut om omplacering av lån som förfaller under budgetåret. Beredning Kommunstyrelsen den 6 november 2007,

18 Kf 80 Dnr 07/KA0278 Hjälpmedelsnämndens förslag till revidering av avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd samt reglemente för nämnden Beslut Kommunfullmäktige beslutar Redovisade förslag till revidering av avtal om samverken i gemensam hjälpmedelsnämnd samt reglemente för nämnden godkänns. Ärendet Hjälpmedelsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 maj 2007 att godkänna upprättat förslag till revidering av nämndens reglemente samt avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd. Förslagen har varit utsända till de samverkande parterna med inbjudan att inkomma med yttrande. Synpunkter på förslagen har inkommit från Grums m fl kommuner och samtliga har i princip varit positiva till de föreslagna ändringarna i avtal och reglemente. De ändringar som införts i avtal och reglemente innebär att den gemensamma nämnden har ansvar för kostverksamhet som i huvudsak består av produktion av kyld mat i modifierad atmosfär. (Reglementet avsnitt 1.2) Respektive huvudman har rätt att mot ersättning erhålla sådan mat till sin verksamhet. Beredning Kommunstyrelsen den 6 november 2007,

19 Kf 81 Dnr 07/KA0032 Förslag till nya bidragsregler för studieförbunden Beslut Kommunfullmäktige beslutar Nya bidragsregler för studieförbunden antas enligt redovisat förslag att gälla från den 1 januari Ärendet Kommunstyrelsen behandlade vid sammanträde den 13 februari 2007, 33, kultur- och bibliotekschefens förslag om översyn av bidragsreglerna för studieförbunden. Därvid gavs uppdrag till dåvarande arbetsgruppen för biblioteksplanen att utreda frågan. Arbetsgruppen som därefter ombildats till Kulturgruppen har i skrivelse av den 15 oktober 2007 anfört följande. Grums kommun betalar årligen ut ett bidrag till studieförbunden att användas för deras lokala verksamhet. Ända sedan början av 1990-talet har bidragen till studieförbunden varit 250 tkr och reglerna har också varit desamma sedan dess. Bidraget som delas ut till studieförbunden baseras enbart på antal studietimmar. Det innebär att studieförbunden behandlas lika oavsett hur engagerade de är i kommunen utöver cirkelverksamheten. Ambitionen nu är att göra fördelningen av medel mer rättvis och utifrån studieförbundens totala engagemang i kommunen. Kulturgruppen föreslår att de nya bidragsreglerna för studieförbunden antas. Regler för fördelning av bidrag till studieförbunden Ändamål Bidragen till studieförbundens fria folkbildningsarbete avser att främja och fördjupa ett demokratiskt samhällsliv. Villkor Bidrag ges till studieförbund som godkänts av Folkbildningsrådet och är berättigade till statsbidrag, samt bedriver folkbildningsverksamhet i kommunen. Studie-

20 Kf 81 forts förbunden disponerar fritt över erhållet bidrag. Visar något studieförbund på stora förändringar i sin verksamhet kan bidraget omprövas. För att bidrag ska utgå skall studieförbunden årligen redovisa verksamhetsplan och års- eller verksamhetsberättelse. Anslaget till studieförbunden delas in i två olika delar: volymbidrag och kulturanslag. Volymbidrag. Volymbidraget utgör 80 % av den totala summan för kommunanslaget och beräknas på antalet cirkeltimmar under det senast avslutade verksamhetsåret. Fördelningen mellan förbunden följer Folkbildningsrådets rapportering av antalet cirkeltimmar per förbund. Studieförbunden redovisar sin verksamhet senast 1 april årligen, därefter utbetalas volymbidraget. (Summa 2007 = ) Kulturanslag. 20 % av anslaget används till programverksamhet i de olika tätorterna i kommunen. Studieförbunden kan ansöka om bidrag till egna kulturprogram eller anordna program i samarbete med Kultur, bibliotek & turism. Ansökan om kulturanslag ska göras senast en månad innan programmet ska genomföras. (Summa 2007 = ) Syftet med ändrade regler. Genom en viss omfördelning av anslaget till studieförbunden kan kommunens invånare erbjudas ett ökat utbud av kulturprogram och de mest aktiva studieförbunden i kommunen kan, genom att söka bidrag, anordna fler kulturprogram i kommunen. Beredning Kommunstyrelsen den 6 november 2007,

21 Kf 82 Dnr07/KA0302 Förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige under 2008 Förslag Kommunfullmäktige beslutar Kommunfullmäktiges sammanträden under 2008 fastställes i enlighet med redovisat förslag. Ärendet Kommunkansliet redovisar följande förslag till sammanträdestider under 2008 för kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 28/2 24/4 11/6 25/9 23/10 20/11 11/12 Beredning Kommunstyrelsen den 6 november 2007,

22 Kf 83 Dnr 07/KA0295 Anmälan av medborgarförslag/motion från Helge Karoliussen och Bertil Sundin angående ny linjesträckning för Säfflebussen Beslut Kommunfullmäktige beslutar remittera ärendet för beredning. Ärendet Från den 1 oktober 2007 flyttade Säfflebussen sin hållplats i Grums från järnvägsstationen till en hållplats vid Gruvökorset på E18/E45 Helge Karoliussen, Tulpanvägen 15, Grums, och Bertil Sundin, Kosekroken, Segmon, har i skrivelse av den 30 oktober 2007 framfört önskemål om att Grums kommun snarast inleder förhandlingar och samtal med ledningen för Säfflebussen i syfte att åstadkomma att företaget återflyttar hållplatsen till Grums järnvägsstation

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-11-12 219 (219-226) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.15. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2007-11-12 219 (219-226) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.15. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2007-11-12 219 (219-226) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.15 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Ulf Back, t f kommunchef Elsa Andréasson, ekonom Carin Homann,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

Kommunstyrelsen 15 december 2003

Kommunstyrelsen 15 december 2003 Kommunstyrelsen 15 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 15 december 2003 kl 18.30-19.00 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-09-22 1-7 Plats och tid: Näringslivskontorets sammanträdesrum, Lessebo Onsdagen den 22 september 2010 kl 14.00 16.30 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Peter Löfström (m) v ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Taxa för återvinningscentraler och grönavfallsabonnemang.

Taxa för återvinningscentraler och grönavfallsabonnemang. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 246 Taxa för återvinningscentraler och grönavfallsabonnemang. (AU 328) KS 2013-354 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 20 december 2004 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp)

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp) Protokoll Kommunfullmäktige 27 september 1999 Kf 93 Dnr KS99/195 619 Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Sten Fransson föreslår att flickor i högstadiet och gymnasiet får

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11)

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11) Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun () Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 1. fastställa nämnders/styrelsers/utskotts

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24

3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24 3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24 Taxan gäller fr.o.m. den 1 juni 2010. Indexuppräknad 2015-01-01. Justering av taxan genom indexuppräkning ska ske årligen. Indexreglering sker med

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009 Kommunfullmäktige 2008-12-15 296 703 Kommunstyrelsen 2008-12-01 265 518 2008-12-15 270 538 Arbets- och personalutskottet 2008-11-24 257 635 2008-12-15 273 680 Dnr 08.718-34 deckf10 Brukningsavgifter för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Budget för 2012, budgetramar för 2013 och kommunplan för 2014. Dnr KS 2011-395

Budget för 2012, budgetramar för 2013 och kommunplan för 2014. Dnr KS 2011-395 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-11-01 337 Budget för 2012, budgetramar för 2013 och kommunplan för 2014. Dnr KS 2011-395 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 gällande f.o.m 2015-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap.4-5 MiljöBalken kan utgå för hantering

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-09-04 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 07.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-8 Plats och tid ande Övriga deltagare Kulturkansliet, Säffle bibliotek, klockan 09.00-12.40 Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Bo Andersson (m) Allan Magnusson (s) Ingrid

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.45 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Magnus Carlsson (M) Eva-Lotte Campbell (FP) Christina

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-02-17 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Ärendelista Sid Justering... 2 54 Information om projektet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-02-16 Sida 1(20) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s)

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.50 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer Övriga deltagande Fredrik

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Humanistiska nämndens arbetsutskott

Humanistiska nämndens arbetsutskott Humanistiska s arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum 563(Flataklocken), torsdagen den 12 juni 2003 kl. 13.00. Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Upprop Kerstin Svensson Kjell

Läs mer

Renhållningstaxa för Aneby kommun

Renhållningstaxa för Aneby kommun Renhållningstaxa för Aneby kommun 2013 1(9) 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S) 1(17) Plats och tid Folkets hus, Nynäshamn kl 15.00-19:15 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S) Justeringens

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-09 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Henrik Tvarnö, ordf. (S),

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer