Kallelse och upprop GRUMS KOMMUN. Kommunfullmäktige Kf 73

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse och upprop GRUMS KOMMUN. Kommunfullmäktige 2007-11-22. Kf 73"

Transkript

1 Kf 73 Kallelse och upprop Kommunfullmäktige vitsordar sig vara i behörig ordning sammankallade. Upprop företas, varvid notering görs om närvaro och om tjänstgörande ersättare enligt till protokollet fogad sammanträdeslista (Bilaga 1, Kf 73/07)

2 Kf 74 Parentation Ordföranden erinrar kommunfullmäktige att Ronny Johnsson, ersättare i kommunfullmäktige för Grums Medborgarparti, nyligen avlidit. Kommunfullmäktige hedrar Ronny Johnssons minne med en tyst minut. Kommunfullmäktige beslutar att hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning efter Ronny Johnsson

3 Kf 75 Dnr 06/KA0326 Barn- och utbildningsnämndens förslag om avveckling av den kommunala skolverksamheten i Liljenäs och Segmon Beslut Kommunfullmäktige beslutar Den kommunala skolverksamheten i Liljenäs och Segmon avvecklas från och med höstterminen Reservation Judith Kisch, Håkan Lindh och Crispin Hultkrantz och Siri Johansson samtliga (m) reserverar sig mot beslutet. (Skriftlig reservation) Kerstin Carlsson (kd) reserverar sig mot beslutet. (Skriftlig reservation). Rolf Östmo (fp) reserverar si mot beslutet till förmån för moderaternas yrkande. Bertil Sundin och Lennart Wikström reserverar sig mot beslutet till förmån för den förstnämndes yrkande. Ärendet Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde den 6 september 2007, 102, behandlat småskolegruppens redovisning i ärendet om avveckling av den kommunala skolverksamheten i Liljenäs och Segmon och därvid förordat en avveckling förutsatt att ej extra medel tillförs nämndens ram som täcker hela kostnaden för en fortsatt skolverksamhet på respektive orter. Arbetsgruppen utsågs av kommunstyrelsen vid sammanträde den 13 februari 2007, 25, med uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för skolorna i Liljenäs och Segmon. Arbetet har bedrivits under våren och med de beräkningsunderlag som framtagits har gruppen förordat att ha förskole- och fritidsverksamhet kvar på respektive orter, men att den kommunala skolverksamheten avvecklas. Gruppen har samtidigt anfört att om extra anslag som täcker kostnaderna för de båda skolorna beviljas barn- och utbildningsnämnden kan nämnden fortsätta bedriva skolverksamhet vid på respektive orter. Det noteras att det budgetförslag som barn- och utbildningsnämnden lagt för 2008 bygger på att skolverksamheten avvecklas i Liljenäs och Segmon.

4 Kf 75 forts Yrkande Av Torbjörn Bood (s), Evalisa Birath Lindvall (s) och Birgit Sturesson (c) med bifall till kommunstyrelsens förslag om avveckling av den kommunala skolverksamheten i Segmon och Liljenäs. Av Judith Kisch (m), Kerstin Carlsson (kd), Rolf Östmo (fp) och Bertil Sundin (Gmp) med avslag på kommunstyrelsens förslag. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag mot det av Judith Kisch m fl framförda avslagsyrkandet och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Votering Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja Den som bifaller avslagsyrkandet röstar Nej Voteringen genomförs och utfaller enligt förteckning i kolumnen under 75 på till protokoller fogad sammanträdeslista (Bilaga 1, Kf 73/07). Av denna framgår att 20 Ja-röster och 8 Nej-röster avgivits. Ordföranden fastställer att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Beredning Kommunstyrelsen den 6 november 2007,

5 Kf 76 Dnr 07/KA0163 Budget 2008 och flerårsplan Beslut Kommunfullmäktige beslutar Fastställa oförändrad skattesats 22:40 kronor samt anta förslag till resultatbudget för Anta förslag till budget för kommunstyrelsen och anslå tkr i kommunbidrag för I ramen ingår ej ramhöjande anslag med 500 tkr för bredbandsutbyggnad, 500 tkr för driften av kulturskolan under hösten 2008 till detta anslag ställs villkor om utvärdering av projektet Kulturhuset tkr för samverkansprojekt mellan skolan och socialnämnden, 52 tkr för Friskvården Värmland, 50 tkr för vänortsutbyte och 98 tkr för att starta processen med genomlysning av kommunledningen. Vidare ingår i ramen 300 tkr för ökade kostnader för kollektivtrafiken och 170 tkr som överförs från socialnämnden för konsumentrådgivningen. Därutöver ingår i kommunstyrelsens anslag för lokala och regionala projekt ett utrymme för att säkerställa Värmskogs behov av bygdegård. Kommunstyrelsens ram kommer att förändras med anledning av att fastigheterna Gamla Slottsbron 1:8 (f d industribyggnaden vid Edsholmsgatan) och Grönberg 2:220 (Gruvan) från och med 2008 kommer att överföras till tekniska nämndens ansvar. Anta förslag till budget för socialnämnden och anslå tkr i kommunbidrag för I nämndens ram ingår tkr i kompensation för löneökningar och 278 tkr för demografiförändringar. Samtidigt justeras nämndens ram med 170 tkr motsvarande kostnaden för konsumentrådgivningen som överförts till kommunstyrelsen. I nämndens ram ingår även ett ej ramhöjande anslag med 100 tkr att tillföras nämndens utrymme för föreningsbidrag. Det utökade utrymmet är i första hand avsett till att stimulera och utveckla verksamheten inom handikapp- och pensionärsorganisationerna. Nämndens ram förutsätter hyreshöjningar för bostäder till äldre och personer med funktionshinder från den 1 januari 2008 enligt följande.

6 Kf 76 forts Bostäder till äldre % Edsholm 5,0 Järpegatan 5,0 Segmon 2,0 Hotellgatan 5,0 Karlberg 5.0 Gamla vägen 91 2,0 Bostäder till personer med funktionshinder % Åsgatan, Floravägen och Åshammar 5,0 Anta förslag till budget för barn- och utbildningsnämnden och anslå tkr i kommunbidrag för I nämndens ram ingår tkr i kompensation för löneökningar och 430 tkr för demografiförändringar. Anta förslag till budget för tekniska nämnden och anslå tkr i kommun bidrag för I nämndens ram ingår 172 tkr i kompensation för löneökningar. Anta förslag till budget för miljö- och byggnämnden och anslå tkr i kommunbidrag för I nämndens ram ingår ett ej ramhöjande anslag på 500 tkr för att möjliggöra det fortsatta arbetet med översiktsplanearbetet. För revisionen anslås 408 tkr i kommunbidrag för För överförmyndarverksamheten anslås 452 i kommunbidrag för För valnämnden anvisas anslag endast under valår. Fastställa investeringsbudgeten och plan enligt nedanstående och anslå tkr i 2008 års budget. Tekniska nämnden (I anslaget ingår tkr för va Slottsbron, tkr för Slottsbrons skola och tkr för Södra skolan) tkr Kommunstyrelsen 500 tkr Socialnämnden 500 Barn- och utbildningsnämnden Fastställa låneramen för kortfristiga rörelsekrediter/checkkrediter till tkr.

7 Kf 76 forts Fastställa anvisning för anslagsbindning enligt förslag. Fastställa plan för amorteringar för till tkr årligen. Nivåerna prövas i samband med fastställande av respektive års ramar. Fastställa budgetarbetet inför 2009 års budget och den ekonomiska uppföljningen 2008 enligt förslag. Reservation Judith Kisch, Håkan Lindh och Crispin Hultkrantz och Siri Johansson samtliga (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande. (Skriftlig reservation). Kerstin Carlsson (kd) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande. (Skriftlig reservation) Bertil Sundin (Gmp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande. (Skriftlig reservation) Rolf Östmo (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån för det av moderaterna framförda yrkandet. (Skriftlig reservation). Ärendet Kommunfullmäktige fastställde i juni 2007 budgetramarna för 2008 enligt följande. Kommunstyrelsen tkr Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Tekniska nämnden Miljö- och byggnämnden Övriga verksamheter (revision, överförmyndare, valnämnd) 710 Ej utlagt Summa tkr Budgetberedningen noterar att samtliga förvaltningar inte lagt budgetförslag inom de av kommunfullmäktige anvisade budgetramarna, varför berörda förvaltningar uppmanas att revidera sina budgetförslag så att de ligger inom den föreslagna ramen. Budgetberedningen konstaterar att sedan kommunfullmäktige fastställde ramarna i juni har vissa prognoser justerats och sammantaget ger detta ett ökat utrymme på sammanlagt 6,5 Mkr. Samtidigt noteras att det utrymme på tkr som ej lagts

8 Kf 76 forts ut och som enligt kommunfullmäktiges beslut skall användas för dels eventuella löneökningar utöver vad som budgeterats enligt tidigare anvisningar dels för om ställningskostnader som kan föranledas av de besparingsåtgärder som skall göras inom socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden, helt ianspråktas för att dels kompensera förvaltningarna för löneökningar dels för demografiförändringar inom socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Vid budgetberedningens genomgång med nämnderna noteras följande. Barn- och utbildningsnämnden har i sitt budgetförslag utgått från att den kommunala skolverksamheten avvecklas i Segmon och Liljenäs från höstterminen Nämnden noterar att i verksamhetsbudget inryms inte de ökade kostnaderna för löneavtalet med SKAF, förväntad ökad kostnad för skolskjutsar samt interkommunala ersättningar förorsakade av ett ökat antal elever som går om inom gymnasieskolan. Totalt uppgår kostnader som inte inryms i budgeten till 4 Mkr. Socialnämnden har den 24 september 2007, 175, beslutat att hos kommunfullmäktige anhålla om en budgetram på tkr. Förslaget förutsätter att nämnden erhåller kompensation med tkr för löneökningar inom SKAF:s avtalsområde. Av protokollet framgår vidare att inom budgetramen inryms inte följande - Arbetsmarknadsprojektet Röd avgång 600 tkr - Ytterligare kostnader för vård i familjehem 800 tkr - Resursförstärkning med 1:e soc.sekr och två socialsekr tkr Miljö- och byggnämnden har redovisat sitt bugetförslag för 2008 inom angiven ram. Samtidigt noterar nämnden de svårigheter som finns beträffande miljö- och byggkontorets personal. I dagslägen är två personer långtidssjukskrivna och det är fortfarande ovisst när dess kommer att återgå i tjänst. Med nuvarande budgetram har nämnden fått minska anslaget till arbetet med översiktsplanen. För att kunna få kontinuitet i arbetet med översiktsplanen har nämnden behov att kunna anställa nuvarande vikarierande planingenjör under hela 2008 även om ordinarie planingenjör återgår i arbete. Tekniska nämnden redovisar budgetförslag inom angiven ram. Förslaget bygger på en revidering av va-taxan med ca 3 % och avfallstaxan med 1 %. I övrigt klarar man verksamheten med angiven ram genom att göra vissa omprioriteringar inom nämndens olika verksamhetsområden. Bland annat tillförs område fritid medel så att man kan skjuta upp frågan om fortsatt drift av Strandvallen och Ålviksbacken till efter innevarande säsong. Nämnden noterar att med en gynnsam utveckling av energikostnaden förbättras möjligheten att bibehålla anläggningarna.

9 Kf 76 forts Kommunstyrelsens budgetförslag ligger inom ram. En justering av ramen görs med 170 tkr med anledning av den beslutade överflyttningen av konsumentrådgivningen från socialnämnden. I övrigt noteras följande vid genomgång av kommunstyrelsens budgetförslag, Kostverksamheten har behov av att justera portionspriset utöver vad som erfordras för att täcka de ökade lönekostnaderna. Behov av medel för att starta processen med genomlysning av kommunens ledningsorganisation. Enligt den information som Värmlandstrafik AB lämnat kommer ägarbidragen för 2008 att öka, Den exakta summan är inte känd fullt ut, men för att ha en rimlig täckning i budget uppskattas behovet till 300 tkr. I arbetet med utbyggnad av bredbandsnätet finns ytterligare medel att söka i Mål 2. En ansökan planeras för hela länet för att säkerställa redundansen i länsnätet och medverka till kapacitetsökning i radiolösningen. Kostnaden för Grums kommun uppgår till 500 tkr. Behov finns av ett utrymme för de kommande förhandlingarna om Liljenäs bygdegård som en konsekvens av nedläggningen av den kommunala skolverksamheten vid Liljenäs. Kulturgruppen har föreslagit att kommunen tar över kulturskolan när projektet Kulturhuset är slut hösten Kostnaden för driften från hösten 2008 beräknas till 500 tkr. Kommunen har fått bidrag från skolverket med 250 tkr för 2007 och 250 tkr för 2008 för samarbete mellan skola, socialtjänst och polis. För att tillskapa ytterligare resurser lyfts frågan om motsvarande insats från kommunen. Friskvården Värmland har ansökt om bidrag för verksamheten under 2008 med sammanlagt 52 tkr och Slottsbrons Musikkår ansöker om bidrag för vänortsutbyte 2008 Budgetberedningen noterar att med anledning av den minskning som sker av elevantalet inom grundskolan skall kostenheten snarast göra en utredning av möjligheterna till en samordning av tillagningsköken. Beträffande förslaget om kommunens övertagande av driften av Kulturskolan från hösten 2008 noterar budgetberedningen att innan slutlig ställning tas i frågan skall en utvärdering av projektet Kulturhuset göras.

10 Kf 76 forts Vid ärendets föredragning i kommunstyrelsen noteras att beredningsutskottet vid sitt sammanträde den 30 oktober 2007 föreslagit att budgetramen för överförmyndarverksamheten justeras med 150 tkr till 452 tkr. Orsaken till justeringen var att det vid budgetberedningen inte uppmärksammats den förändring som skett beträffande överförmyndarverksamheten med ökade personalkostnader för dels assistent till överförmyndaren dels höjt årsarvode till överförmyndaren. Justeringen av budgetramen innebär motsvarande nedjustering av de i budgetförslaget reserverade medlen till fullmäktiges förfogande. Yrkande Av Torbjörn Bood (s) och Frank Lassen (s) att socialnämndens bidragsutrymme för 2008 tillförs 100 tkr i ett icke ramhöjande anslag för att minska nedskärningarna av stödet till föreningar som får stöd via socialnämndens budget och för att undvika allt för drastiska förändringar av bland annat handikapp- och pensionärsorganisationernas arbetsmöjligheter och att detta finansieras genom att utrymmet för fullmäktiges oförutsedda behov minskas med motsvarande belopp. Det utökade stödet är i första hand avsett till att stimulera och utveckla verksamheten. Det är därför önskvärt att lokalkostnaderna minimeras och att bidraget till största möjliga del går till aktiviteter. Samarbete och samutnyttjande av lokaler är ett sätt att verka för att det kommunala stödet används optimalt. I övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. Av Judith Kisch, Håkan Lindh, Crispin Hultkrantz och Siri Johansson, samliga moderater, med avslag på budgetförslaget med undantag för skattesatsen och den utökade ramen för föreningsstöd i socialnämndens budget. Avslagsyrkandet baseras på att den genomlysning av ledningsorganisationen som skall göras inte blivit utförd och att det därför inte föreligger några alternativ till besparingar till avvecklingen av skolverksamheten i Liljenäs och Segmon. Av Birgit Sturesson (c) med bifall till kommunstyrelsens förslag kompletterat med det utökade anslaget till socialnämnden. Av Kerstin Carlsson (kd) med bifall till moderaternas yrkande. Av Bertil Sundin (Gmp) att utdebiteringen höjs med 1 kronor och att den ökade intäkten används enligt följande - bibehålla skolverksamheten i Segmon och Liljenäs - återgå till den taxa som gällde före den 1 juli 2007 beträffande olika servicetjänster till äldre, handikappade, personer med funktionshinder m fl. - avsätta medel som gör det möjligt att driva Strandvallen och Ålviksbacken på ett vettigt sätt - påbörja arbetet med handikappanpassning i Grums kommun

11 Kf 76 forts Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden först proposition på kommunstyrelsens förslag om oförändrad utdebitering mot Bertil Sundins yrkande om en utdebiteringshöjning med 1 kronor och fastställer att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Därefter ställer ordföranden proposition på den socialdemokratiska gruppens förslag om tillägg med 100 tkr till socialnämndens budgetram och fastställer att kommunfullmäktige bifallit förslaget. Slutligen ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens övriga förslag i budget 2008 mot moderaternas m fl:s yrkande om avslag och fastställer att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Beredning Kommunstyrelsen den 6 november 2007,

12 Kf 77 Dnr 07/KA0280 Revidering av Va-taxa och slamtömningstaxa 2008 Beslut Kommunfullmäktige beslutar Redovisat förslag till revidering av taxorna för vatten och avlopp och slamtömning antas att gälla från den 1 januari Ärendet Tekniska nämnden har vid sammanträde den 15 oktober 2007, 83, föreslagit kommunfullmäktige att anta följande va-taxa och slamtömningstaxa för Höjningen av brukningsavgiften för Va föranleds av kravet på full kostnadstäckning samt ökande kostnader för underhåll av Va-anläggningar. Förslag till brukningsavgift/va-taxa 2008 (inkl. mervärdeskatt) Rörlig avgift/m (+3%) Vatten 13:90 14:30 Avlopp 12:00 12:40 V+A 25:90 26:70 Fast avgift, mätaravgift (inkl mervärdeskatt) (+5%) Vattenmätare upp till 5 m 3 /h 1 660: :- 10 m 3 /h : :- 20 m 3 /h : :- 50 m 3 /h : :- däröver : :- Avgift för abonnenter med enbart kommunalt avlopp kr inkl moms Förslag till slamtömningstaxa 2008 (inkl mervärdeskatt) Slamtömning slamavskiljare (+3%) m 3 958:- 987: m :- 1374: m :- 1772: m :- 2393: m :- 4426:-

13 Kf 77 forts Slamtömning slutna tankar (+3%) m 3 925:- 953: m 3 987:- 1017: m :- 1141: m :- 1273: m :- 1778: m :- 1903: m :- 2097:- Tilläggspris 1 Om avståndet mellan framkomlig väg och hämtningsstället överstiger 20 m utgår ett slangtillägg med 50 kr + indexuppräkning för 2008 per påbörjade 10 m däröver. Avståndet mäts mellan bil och brunnens lägsta punkt. Tilläggspris 2 Vid försvårad slamhämtning beroende på att sughöjden överstiger 5 m eller om slambrunnen/tankens luckor inte går att öppna uttas ett tillägg med 630 kr + indexuppräkning för 2008 per timme. Tilläggspris 3 Vid akut tömning av slambrunn eller tank uttas ett tillägg med 300 kr + indexuppräkning för 2008 per timme. Kommentar Höjningen av taxan för hantering av slam föranleds bland annat av ökade anläggningskostnader för mottagning av externslam. Beredning Kommunstyrelsen den 6 november 2007,

14 Kf 78 Dnr 07/KA0281 Revidering av renhållningstaxa och taxa för Karlbergs återvinningsstation 2008 Beslut Kommunfullmäktige beslutar Redovisat förslag till revidering av renhållningstaxan och taxan för Karlbergs återvinningsstation antas att gälla från den 1 januari Ärendet Tekniska nämnden har vid sammanträde den 15 oktober 2007, 84, föreslagit kommunfullmäktige att anta följande renhållningstaxa och taxa för Karlbergs återvinningsstation för Förslag till renhållningstaxa 2008 (inkl mervärdeskatt) Tariff m 3 container 990:- 1000: m 3 container 2075:- 2100: veckorstömn. 190 l 2230:- 2250: veckorstömn. 370 l 3395:- 3445: veckorstömn. 190 l 1500:- 1500: veckorstömn. delat kärl 190 l 1716: : veckorstömn. tredelat kärl 190 l 1716: : veckorstömn. sommar månadstömn. vinter 1991: : veckorstömn. Flerbost.hus 190 l 1788:- 1824: veckorstömn. Flerbost.hus 370 l 2788:- 2844: veckorstömn. Flerbost.hus 660 l 5418:- 5526:- 535 Veckotömn. Flerbost.hus 190 l 3587: :- 537 Veckotömn. Flerbost.hus 370 l 5547: :- 538 Veckotömn. Flerbost.hus 660 l 10850: :- 545 Flerbost.hus 190 l extra tömn. 72:- 74:- 547 Flerbost.hus 370 l extra tömn. 114:- 117:- 550 Längre hämtväg 4-veckorstömn. 195:- 199:- 551 Längre hämtväg 2-veckorstömn. 420:- 428:- 552 Längre hämtväg veckortömn. 830:- 848: veckorstömn. 5 månader Sommartömning fritidshus 775:- 885:-

15 Kf 78 forts Tariff Sommarverksamhet styckpris 190 l 88:- 91:- 549 Sommarverksamhet styckpris 370 l 128:- 131: Extrasäck, betalsäck 55:- 60:- 691 Latrin 800:- 825:- 791 Kärltransport vid byte tillfälliga uppställningar - 275:- Förslag till taxa för företag som lämnar avfall till Karlbergs återvinningscentral 2008 (exkl. mervärdeskatt). Typ av avfall Osorterat avfall 1400:- 1450:- 2. Sorterat avfall 835:- 885:- 3. Park- och trädgårdsavfall 935:- 935:- 4. Löv och jord 450:- 450:- 5. Sten och betong 550:- 550:- 6. Schaktmassor 435:- 435:- 7. Träavfall 800:- 800:- 8. Metallskrot 300:- 300:- 9. Asbets 1035:- 1035:- 10. Spillolja (fat) 325:- 375:- 11. Färgburkar (kg) 18:- 25:- 12. Kylmöbler (ej producentansvar) 4000:- 4000:- 13. Elskrot (ej producentansvar) 6000:- 6000:- 17. Termoplast (frigolit mm per kg) 20:- 18. Termoplast (frigolit mm per m 3 ) 40:- 14. Sand (slamsugning) ej mottagning 15. Rens (reningsverk) ej mottagning 16. Asfalt ej mottagning Farligt avfall ej mottagning Batterier vikt 0-3 kg ej mottagning Däck ej mottagning Vitvaror (producentansvar) fritt Glasförpackningar (ÅVS) fritt Plastförpackningar (ÅVS) fritt Metallförpackningar (ÅVS) fritt Pappersförpackningar (ÅVS) fritt Tidningar och journaler (ÅVS) fritt Papper (ÅVS) fritt

16 Kf 78 forts Hushållen lämnar sitt avfall gratis för avfall som levereras i personbil eller på personbilskärra, om avfallet levereras i container, på lastbil eller liknande uttas avgift som för företag. Beredning Kommunstyrelsen 6 november 2007,

17 Kf 79 Dnr 07/KA0300 Omplacering av befintliga lån Beslut Kommunfullmäktige beslutar Lån som förfaller under 2008 får omplaceras i nya lån till högst befintligt belopp. Omfattningen får styras av den likvida situationen i koncernen samt uppfyllande av beslutet om amorteringens storlek för kommunen. Ärendet Kommunen fungerar som internbank för de kommunala bolagen. Det innebär att kommunen hanterar all upplåning för hela kommunkoncernen. I samband med att lån förfaller har man att ta ställning till i vilken omfattning som dessa skall omplaceras. Oftast sker omplacering till motsvarande belopp. Det efterfrågas alltmer ett särskilt beslut beträffande de lån som förfaller och skall omplaceras i ett nytt lån. Det är ofta svårt att härleda den informationen i det ursprungliga lånebeslutet. Därför förordas att man i samband med antagande av budgeten kompletterar med ett särskilt beslut om omplacering av lån som förfaller under budgetåret. Beredning Kommunstyrelsen den 6 november 2007,

18 Kf 80 Dnr 07/KA0278 Hjälpmedelsnämndens förslag till revidering av avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd samt reglemente för nämnden Beslut Kommunfullmäktige beslutar Redovisade förslag till revidering av avtal om samverken i gemensam hjälpmedelsnämnd samt reglemente för nämnden godkänns. Ärendet Hjälpmedelsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 maj 2007 att godkänna upprättat förslag till revidering av nämndens reglemente samt avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd. Förslagen har varit utsända till de samverkande parterna med inbjudan att inkomma med yttrande. Synpunkter på förslagen har inkommit från Grums m fl kommuner och samtliga har i princip varit positiva till de föreslagna ändringarna i avtal och reglemente. De ändringar som införts i avtal och reglemente innebär att den gemensamma nämnden har ansvar för kostverksamhet som i huvudsak består av produktion av kyld mat i modifierad atmosfär. (Reglementet avsnitt 1.2) Respektive huvudman har rätt att mot ersättning erhålla sådan mat till sin verksamhet. Beredning Kommunstyrelsen den 6 november 2007,

19 Kf 81 Dnr 07/KA0032 Förslag till nya bidragsregler för studieförbunden Beslut Kommunfullmäktige beslutar Nya bidragsregler för studieförbunden antas enligt redovisat förslag att gälla från den 1 januari Ärendet Kommunstyrelsen behandlade vid sammanträde den 13 februari 2007, 33, kultur- och bibliotekschefens förslag om översyn av bidragsreglerna för studieförbunden. Därvid gavs uppdrag till dåvarande arbetsgruppen för biblioteksplanen att utreda frågan. Arbetsgruppen som därefter ombildats till Kulturgruppen har i skrivelse av den 15 oktober 2007 anfört följande. Grums kommun betalar årligen ut ett bidrag till studieförbunden att användas för deras lokala verksamhet. Ända sedan början av 1990-talet har bidragen till studieförbunden varit 250 tkr och reglerna har också varit desamma sedan dess. Bidraget som delas ut till studieförbunden baseras enbart på antal studietimmar. Det innebär att studieförbunden behandlas lika oavsett hur engagerade de är i kommunen utöver cirkelverksamheten. Ambitionen nu är att göra fördelningen av medel mer rättvis och utifrån studieförbundens totala engagemang i kommunen. Kulturgruppen föreslår att de nya bidragsreglerna för studieförbunden antas. Regler för fördelning av bidrag till studieförbunden Ändamål Bidragen till studieförbundens fria folkbildningsarbete avser att främja och fördjupa ett demokratiskt samhällsliv. Villkor Bidrag ges till studieförbund som godkänts av Folkbildningsrådet och är berättigade till statsbidrag, samt bedriver folkbildningsverksamhet i kommunen. Studie-

20 Kf 81 forts förbunden disponerar fritt över erhållet bidrag. Visar något studieförbund på stora förändringar i sin verksamhet kan bidraget omprövas. För att bidrag ska utgå skall studieförbunden årligen redovisa verksamhetsplan och års- eller verksamhetsberättelse. Anslaget till studieförbunden delas in i två olika delar: volymbidrag och kulturanslag. Volymbidrag. Volymbidraget utgör 80 % av den totala summan för kommunanslaget och beräknas på antalet cirkeltimmar under det senast avslutade verksamhetsåret. Fördelningen mellan förbunden följer Folkbildningsrådets rapportering av antalet cirkeltimmar per förbund. Studieförbunden redovisar sin verksamhet senast 1 april årligen, därefter utbetalas volymbidraget. (Summa 2007 = ) Kulturanslag. 20 % av anslaget används till programverksamhet i de olika tätorterna i kommunen. Studieförbunden kan ansöka om bidrag till egna kulturprogram eller anordna program i samarbete med Kultur, bibliotek & turism. Ansökan om kulturanslag ska göras senast en månad innan programmet ska genomföras. (Summa 2007 = ) Syftet med ändrade regler. Genom en viss omfördelning av anslaget till studieförbunden kan kommunens invånare erbjudas ett ökat utbud av kulturprogram och de mest aktiva studieförbunden i kommunen kan, genom att söka bidrag, anordna fler kulturprogram i kommunen. Beredning Kommunstyrelsen den 6 november 2007,

21 Kf 82 Dnr07/KA0302 Förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige under 2008 Förslag Kommunfullmäktige beslutar Kommunfullmäktiges sammanträden under 2008 fastställes i enlighet med redovisat förslag. Ärendet Kommunkansliet redovisar följande förslag till sammanträdestider under 2008 för kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 28/2 24/4 11/6 25/9 23/10 20/11 11/12 Beredning Kommunstyrelsen den 6 november 2007,

22 Kf 83 Dnr 07/KA0295 Anmälan av medborgarförslag/motion från Helge Karoliussen och Bertil Sundin angående ny linjesträckning för Säfflebussen Beslut Kommunfullmäktige beslutar remittera ärendet för beredning. Ärendet Från den 1 oktober 2007 flyttade Säfflebussen sin hållplats i Grums från järnvägsstationen till en hållplats vid Gruvökorset på E18/E45 Helge Karoliussen, Tulpanvägen 15, Grums, och Bertil Sundin, Kosekroken, Segmon, har i skrivelse av den 30 oktober 2007 framfört önskemål om att Grums kommun snarast inleder förhandlingar och samtal med ledningen för Säfflebussen i syfte att åstadkomma att företaget återflyttar hållplatsen till Grums järnvägsstation

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-11-11 1(61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer