Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier"

Transkript

1 Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier

2 Vad är Uthållig kommun? Uthållig kommun är ett program för att stärka och utveckla ett hållbart samhälle med utgångspunkt i energifrågor. Programmet drivs av Energimyndigheten ihop med kommunerna Örnsköldsvik, Solna, Vingåker, Ulricehamn och Borås. Hela den här broschyren bygger på Energimyndighetens betydligt mer utförliga rapport Energitillförsel och energihushållning i samverkan. Välkommen att ladda ner den på Örnsköldsvik Invånare: 55,000 Area: 6,700 km 2 Solna Invånare: Area: 19 km 2 VIngåker Invånare: Area: 384 km 2 Borås Invånare: Area: 916 km 2 Ulricehamn Invånare: Area: km 2

3 Driver du industriell verksamhet? Utnyttja forskarnas resultat från Uthållig kommun. Företag verksamma i Sverige har mycket att tjäna på energieffektivisering. Det visar ett forskningsprojekt inom programmet Uthållig kommun som kartlagt energianvändningen i över 40 industrier. Även bland de företag som ansåg sig ha mycket god styrning på sin energianvändning, fanns många som förvånades över hur mycket pengar som fortfarande fanns att spara genom ytterligare åtgärder. Kostnadseffektiva åtgärder inkluderar allt från enkla beteendeförändringar till avancerad modern teknik. Skaffa dig idéer och tips som hjälper ditt företag att spara pengar och stärka konkurrenskraften ägna några minuter åt den här broschyren. Fem konkreta förslag på energi- och kostnadsbesparande åtgärder hittar du på sidan 6.

4 Elpriset kan fortfarande komma att fördubblas. Hur påverkar det företaget? Inom EU finns nu i princip en gemensam avreglerad elmarknad. Den ökande elhandeln mellan länderna har bidragit till ett mer likriktat elpris inom EU. Trenden är att svenska elkunder får ett stigande elpris (ett betydligt högre pris än före avregleringen). Avregleringen kan också leda till att prisvariationerna på sikt ökar mellan dag och natt. Vid produktion i Sverige förbrukas mer el än i övriga EU Elanvändningen per person i Sverige är avsevärt högre än i övriga EU. Även elanvändningen för att producera en vara är i genomsnitt högre i Sverige än i våra konkurrentländer. Orsaken är att el länge har varit billigt i Sverige. Om nu elpriset blir mer likt övriga länder inom EU, förlorar svenska företag konkurrensfördelen som ett lågt elpris innebär. De företag som lyckas bäst med att minska sin energianvändning kan därför stärka sin konkurrenskraft. De flesta energikartläggningar som gjorts i Sverige de senaste åren, visar att det finns många kostnadseffektiva åtgärder som företag kan vidta för att öka sin lönsamhet genom effektiviserad energianvändning. I byggnader och industrier kan energihushållning i princip ske på tre sätt: 1. Effektivisering som minskar energibehovet, exempelvis byte till mer energisnål teknik. 2. Laststyrning som minskar effektbehovet genom att flytta energianvändning i tiden. 3. Konvertering, exempelvis från el till bränsle eller fjärrvärme för värmeproduktion. I samtliga fall utgår man självfallet från själva nyttan och funktionen som ska vara oförändrad eller bättre än tidigare.

5 Hittills har inte energin varit någon prioriterad fråga för företagen. Den har varit billig. Men vi behöver tänka om för framtiden. Jörgen Henriksson, produktionschef Ulricehamns Betong AB Svenska utsläpp: 6 ton koldioxid per år per person Vid förbränning av fossila bränslen frigörs koldioxid i atmosfären som förstärker den naturliga växthuseffekten. Det ökar temperaturen på jorden. Biobränsle anses inte ge något nettobidrag till koldioxidhalten i atmosfären. I Sverige släpper vi ut cirka 56 miljoner ton koldioxid per år eller cirka 6 ton koldioxid per person och år. Energitillförseln och transportsektorn står för den största andelen av utsläppen. De globala utsläppen är cirka 4 ton per person och år.

6 Hur kan ditt företag minska sina kostnader? 5 konkreta förslag för energi- och kostnadsbesparing Studier i forskningsprogrammet Uthållig kommun visar att företag kan spara mycket pengar på att se över sin energianvändning. Här får du några tips baserade på erfarenheter i de över 40 företag som deltog: 1 Stäng 2 3 av ventilation och belysning när de inte behövs. Genomför åtgärden i alla slags lokaler. Byt till mer effektiva belysningsarmaturer. Mycket el kan sparas med belysning som automatiskt sätts på och stängs av via tidur eller rörelsedetektorer. Undersök möjligheten att ansluta er till ett fjärrvärmesystem. Det kan minska företagets kostnader inte minst vad gäller underhåll. Använder ni el för att ge värme? Ersätt elen med bränsle eller fjärrvärme. 4 5 Kontrollera om någon värme i företaget kan återvinnas. Fabriker kan ibland hitta effektiva sätt att använda spillvärme från processer till att värma lokalerna eller sitt eget tappvarmvatten. Låt kartlägga och analysera ditt företags energianvändning vissa åtgärder som minskar energikostnaderna betalar sig mycket snabbt. Minskad elanvändning i industrin kan dessutom bidra till att minska koldioxidutsläppen till nytta för såväl miljö och hälsa.

7

8 Möjligt att halvera elanvändningen Denna broschyr baseras på en forskarstudie där 42 små och medelstora industriföretag kartlades av forskarna. Elanvändningen i företagen varierade mellan 300 och MWh per år, och den totala energianvändningen (inklusive elen) varierade mellan 300 och MWh. Ofta enkelt att effektivisera inom stödprocesser De studerade industrierna använder sammanlagt 256 GWh energi per år varav 146 GWh är el. Industriernas kärnverksamheter varierar stort. Några exempel är tapettillverkning, charkuteri, bakning, textilberedning, sandbearbetning, postorderhandel, Minskning i procent Effektivisering Konvertering Minskad elanvändning genom effektivisering och konvertering för olika processer Diagrammet visar hur mycket elanvändningen kan minskas för olika stödprocesser hos de studerade företagen. Störst möjligheter att minska elanvändningen finns inom tappvarmvatten, lokaluppvärmning och belysning. För de processer där elen används för att ge värme sker elhushållningen främst eller helt genom konvertering från el till bränsle eller fjärrvärme. Lokalvärme, kyla Tappvarmvatten Belysning Tryckluft Ventilation

9 Vissa företag tror att de är så energieffektiva att de inte kan spara mer. Men de blir förvånade över att det faktiskt går. Astrid Fell, doktorand i statsvetenskap Luleå tekniska universitet laminering, tryckeriverksamhet, sprängämnesförstöring samt elektronikproduktion. Forskningsresultaten ger en fingervisning hur energianvändningen i industrier kan förändras och inom vilka områden de största möjligheterna finns. Sammantaget står stödprocesserna (belysning, ventilation etcetera) för nästan hälften av de undersökta företagens totala elanvändning. Det är också just där som de stora möjligheterna att reducera elförbrukningen finns. I diagrammet på sidan 8 ser du hur mycket de undersökta företagen kan reducera sin elförbrukning inom olika stödprocesser. För närmare detaljer om hur undersökningen gick till, se sidan 14. Undersökta enhetsprocesser Möjlig elhushållning i studerade industrier (GWh/år) Stödprocesser Belysning Ventilation Tryckluft Pumpning Lokalvärme Komfortkyla Tappvarmvatten Interntransport Ånga Tillverkningsprocesser Påläggning Formning Värmning Smältning Torkning, koncentration Förpackning Sönderdelning Blandning Avverkning Effektivisering Konvertering till fjärrvärme Övrig konvertering Elanvändning efter hushållning Bland de studerade industriföretagen är effektiviseringspotentialen mycket stor inom stödprocesserna. Förbrukningen av el i stödprocesserna kan mer än halveras genom effektivisering och konvertering. Produktionsprocesser Stödprocesser Hopfogning Kylning, frysning

10 Exempel från verkligheten: Goda möjligheter till minskad elförbrukning Vad elen används till varierar förstås mycket mellan olika branscher. Inom exempelvis trävaruindustrin står sönderdelning för en stor del av elförbrukningen. Vid tillverkning av metallvaror går det ofta åt mycket el till formning. Elanvändningen kan minskas genom att för icke elspecifika processer använda fjärrvärme och bränslen istället för el. En annan väg är att effektivisera elanvändningen och att minska den då ingen tillverkning sker. Gemensamt för industrierna i undersökningen är att kostnadseffektiva besparingsåtgärder finns inom olika stödprocesser. Nedan följer några exempel på företag som deltog i studien och deras resultat. Hägglund Drives AB, Örnsköldsvik: Minskade elräkningen med 1,6 Mkr/år Efter att studien presenterades har Hägglund Drives satt konkreta energisparmål på tre års horisont. De räknar bland annat med att halvera både tomgångsförbrukningen, el för belysning och el för tryckluft. Företagets elanvändning minskas därmed med 25 procent, eller med cirka 1,6 miljoner kronor per år räknat i 2005 års elpriser. Alvis Hägglunds, Örnsköldsvik: El till belysning kan minskas med 80 procent Studien visade att de tre största elförbrukarna var tryckluft, belysning och ventilation. Tillsammans svarade de för långt mer än energianvändningen för själva tillverkningsprocesserna. Alvis Hägglunds hade till exempel belysning med installerad effekt på cirka 13 W/m 2, vilket är procent högre än vad som normalt skulle behövas med modern effektiv belysning. Med ny belysning, närvarostyrning och sektionsstyrning skulle företaget kunna spara över 80 procent av elanvändningen för belysning. 10

11 Vinsten för oss är att vi både kan spara energi och få en bättre arbetsmiljö. Jan-Olof Andersson, fastighetschef Hägglund Drives Voith Paper Fabrics Högsjö AB, Vingåker: Stor besparing genom tidsstyrning Elförbrukningen vid helger och semestertider var nära hälften av förbrukningen vid full produktion. Till största delen berodde det på att ventilationen alltid gick med full effekt och att tryckluftsystemen alltid var trycksatta. Genom enkel tidsstyrning kan elförbrukningen minskas avsevärt under mer än 100 dagar/år. Bogesunds väveri, Ulricehamn: Installerade tidsstyrning av ventilationen spar på värmekostnaden Studien visade bland annat på att elförbrukningen även hos Bogesunds väveri var relativt hög även då produktion inte var igång. Sedan dess har företaget bland annat infört tidsstyrning av all ventilation. Denna mycket blygsamma investering beräknas reducera energianvändningen för ventilation och uppvärmning med cirka 50 procent. Vill du läsa om fler konkreta fall? Besök och ladda hem den kompletta rapporten som pdf-fil. 11

12 Gå igenom energianvändningen i företaget med öppna ögon. Det forskarna kom fram till vid energianalysen av vårt företag tände vårt intresse; hur sjutton kan dom tro att vi ska kunna spara så mycket? Jan-Olof Andersson, fastighetschef Hägglund Drives 12

13 Stödprocesser ofta bästa stället att börja Möjligt att spara 15 procent av den totala energianvändningen Av studierna vid de 42 industrierna framgår tydligt att det är bland stödprocesserna det finns störst möjligheter att minska elanvändningen. Elhushållningen sker främst genom effektivisering av belysning, tryckluft och ventilation som står för huvuddelen av stödprocessernas elförbrukning. Studien visar att de deltagande industrierna tillsammans kan minska elanvändningen med 62 GWh per år. Det motsvarar 52 procent av stödprocessernas elförbrukning (eller 42 procent av den totala elanvädningen). Industrierna kan minska sin totala energianvändning med 38 GWh per år vilket motsvar 15 procent av energianvändningen. Tidsstyrning och andra enkla åtgärder För stödprocesserna belysning, tryckluft och ventilation finns goda möjligheter till effektivisering med enkla medel. Den sker genom att onödig användning upphör i första hand under icke arbetstid och genom att effektivare utrustning installeras. Tre bra exempel är energisnåla belysningsarmaturer, billiga tidur, samt direkt eldrivna verktyg som ersätter tryckluftsdrivna verktyg. Egen värmeåtervinning Effektiviseringen av varmvatten, lokalvärme och värmning innebär oftast att värme återvinns från någon process i fabriken. Värmen används sedan för att exempelvis värma egna lokaler eller allt tappvarmvatten. I princip kan allt tappvarmvatten konverteras. Kyla utifrån en resurs vid kall väderlek Kylning kan effektiviseras genom att vintertid använda frikyla såsom kall utomhusluft. En annan lösning är att låta fjärrvärmedriven absorptionskyla ersätta vanliga eldrivna kompressorkylmaskiner. Båda åtgärderna är attraktiva om kylning vid förhållandevis hög temperatur är tillräcklig. De kan inte alls användas för frysning. 13

14 Sammanfattning: Enkla åtgärder minskar elkostnaderna och bidrar till en bättre miljö Den europeiska elmarknadens höga elpriser höjer de svenska elpriserna. För att behålla konkurrenskraften behöver industriföretag i Sverige minska elanvändningen per producerad enhet. De 42 studerade industrierna kan ungefärligen halvera elanvändningen och minska den totala energianvändningen med 15 procent. Åtgärderna skulle minska industriernas sammanlagda energikostnad med drygt 20 miljoner kronor per år vid ett elpris på 45 öre/kwh (inklusive nätavgift) och med 40 miljoner kronor per år om elpriset är 80 öre/kwh. En del av de föreslagna förändringarna är nästan gratis för företagen, medan andra kräver stora investeringar. Ett exempel på en mycket lönsam åtgärd är installation av billiga tidur som minskar elanvändningen då det inte sker någon tillverkning. Fler exempel hittar du på sidan Om de 42 företagen vidtar de förslagna åtgärderna kan det bidra till att minska koldioxidutsläppen i Europa med cirka ton per år genom att reducera behovet av el från koleldade kondenskraftverk. Hur gick analysen till? I den här broschyren sammanfattas resultat och slutsatser på temat Energihushållning i industrier där forskarna kartlagt energianvändningen i 42 mindre och medelstora industrier. Energisystemanalyserna utfördes i alla fem kommunerna av Tema teknik och social förändring samt IKP Energisystem vid Linköpings universitet. Ingångsdata, urvalskriterier, sifferhantering, resultathantering och andra detaljer kring undersökningen, hittar du på www. energimyndigheten.se. 14

15 Mer information från Uthållig kommun! Uthållig kommuns slutsatser om Värmeförsörjning samt Utveckling av energisystem i en kommun genom samverkan finns att ladda hem som pdf-dokument på Vill du hellre beställa en tryckt version välkommen att kontakta Energimyndigheten. Alla tre broschyrer om Uthållig kommun bygger på Energimyndighetens betydligt mer utförliga rapport Energitillförsel och energihushållning i samverkan som också finns på 15

16 Kontakta oss gärna! Kontaktperson på Energimyndigheten är Tore Carlsson, telefon , e-post Se även Behöver du fler exemplar av den här broschyren? Ring Energimyndigheten på Energimyndigheten i samarbete med Energimyndigheten, Box 310, Eskilstuna Telefon Fax Energimyndigheten ET xxx:xx / xxxxxx / ex / Layout: pmochco /Tryck: Östertälje Tryckeri / Bilder: Björn Tesch, Johnér Bildbyrå

El till vad och hur mycket i svensk industri

El till vad och hur mycket i svensk industri El till vad och hur mycket i svensk industri ett projekt i Energimyndighetens forskningsprogram Allmänna energisystemstudier slutrapport Dag Henning Effektivisering Eltillförsel Elbehov Konvertering IKP

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen.

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen. Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag Snåla med energin. Du får stöd på vägen. 1 2 Världens klimatsmartaste kraft är människans egen. Handlingskraften! Visst är det viktigt att välja rätt energislag.

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN ANNONS NOVEMBER 2011 EN ANNONSBILAGA FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN 24 fullspäckade sidor om energi- och

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Delrapport Åsa Rodin, ÅF-Infrastruktur Johan Svahn, ÅF-Infrastruktur Anders Lindén, ÅF-Infrastruktur Lise-Lott Larsson, ÅF-Infrastruktur Stockholm,

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Uttalande om effektivisering av energianvändningen i Sverige fram till 2050 av Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott

Uttalande om effektivisering av energianvändningen i Sverige fram till 2050 av Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott Uttalande 3 maj 2010 Uttalande om effektivisering av energianvändningen i Sverige fram till 2050 av Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott Summering Att se in i framtiden och ställa prognoser om energianvändningen

Läs mer

Vägledning för energieffektiv och god belysning

Vägledning för energieffektiv och god belysning Vägledning för energieffektiv och god belysning 1 PARKERINGSGARAGE Södergaraget, ÖrebroBostäder Nya armaturer med T5-lysrör och närvarostyrning. Betydligt mer ljus än innan. Energianvändningen minskade

Läs mer

Varför görs inte lönsamma miljöinvesteringar?

Varför görs inte lönsamma miljöinvesteringar? Varför görs inte lönsamma miljöinvesteringar? William Montgomery & Henry Montgomery...ofta är det psykologiska förklaringar, såsom människans värdering av nuet jämfört med framtiden, som bidrar till att

Läs mer

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? En elmarknad i förändring - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? I rapporten En elmarknad i förändring Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? tittar en forskargrupp vid

Läs mer

Kan man leva på ett ton koldioxid?

Kan man leva på ett ton koldioxid? Kan man leva på ett ton koldioxid? Vägen till en klimatsmart livsstil. Vattenfall Försäljning Två graders temperaturökning. Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt. Men jordens temperatur stiger snabbare

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

SVENSK KLIMATPOLITIK ERFARENHETER OCH LÄRDOMAR JENNY JEWERT

SVENSK KLIMATPOLITIK ERFARENHETER OCH LÄRDOMAR JENNY JEWERT SVENSK KLIMATPOLITIK ERFARENHETER OCH LÄRDOMAR JENNY JEWERT FÖRORD Har den svenska klimatpolitiken brutit sambandet mellan ekonomisk tillväxt och energiförbrukning - utsläpp av koldioxid? Det verkar så.

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T LRF och vindkraft vår policy L RF O CH V IND K R A F T 1 Vindkraft i tiden Vindkraft som bransch har funnits i Sverige sedan 1980-talet men det är först de senaste åren som utbyggnaden tagit fart ordentligt.

Läs mer

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige 17 perspektiv på värmemarknaden Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige Denna rapport 17 perspektiv på värmemarknaden är en delrapport från projektet Värmemarknad Sverige som är ett tvåårigt forskningsprojekt

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Värme och kyla. Värmepumpsteknologi för ett hållbart samhälle

Värme och kyla. Värmepumpsteknologi för ett hållbart samhälle Värme och kyla Värmepumpsteknologi för ett hållbart samhälle ENERGIMYNDIGHETEN. ET 2006:01. UPPLAGA: 2 000 EX FORMGIVNING OCH REPRO: ETC AB TRYCK: ELANDERS BERLINGS AB, MALMÖ TEXT: ENERGIMYNDIGHETEN OCH

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer