Fasomvandlingsmaterial för kyliga ändamål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fasomvandlingsmaterial för kyliga ändamål"

Transkript

1 TFE Fasomvandlingsmaterial för kyliga ändamål Av: Björn Lindgren Mönestam & Joel Falk Handledare: Lars Bäckström, Åke Fransson

2 TFE 1 Sammanfattning En teoretisk studie av fasomvandlingsmaterial (PCM) avsedda för kylning har gjorts i kursen energilagringsteknik. Syftet var att ta fram material till ett kompendium som skulle behandla olika energilagringsprinciper. Detta gjordes genom att undersöka teoretiskt material så som rapporter och litteratur i ämnet. En ganska omfattande studie gjordes som fördjupade sig lite i fasomvandlingsmaterialen is, salthydrater och paraffiner. En jämförelse inom olika tekniska och ekonomiska områden gjordes dem emellan, där det visades sig att is och paraffiner hade bäst framtidspotential. Abstract A theoretical study of phase change material (PCM) for cooling has been done in the course of energy storage technology. The goal was to produce material for a compendium that would address various energy storage principles. This was done by examining the theoretical material such as reports and literature on the subject. A fairly comprehensive study was done thought some special attention was given to the phase change materials ice, paraffin and salt hydrates. A comparison of different technical and economic fields was made between them, where it was shown that ice and paraffin s had the best potential for the future.

3 TFE Innehållsförteckning 2 Inledning s 3. Metod s 3. Resultat s 3. Diskussion s 3. Slutsats s 4. Referenser s.4 Bilagor s 5.

4 3 TFE Inledning Tekniken med fasomvandlingsmaterial(pcm) har på senare tid varit på frammarsch. På många varmare platser i världen har man mer och mer börjat nyttja olika sorters fasomvandlingsmaterial för att lagra kyla (1). Med kyllager kan man bättre jämna ut energianvändandet över dagen och nyttja de billiga elpriser som råder under natten. Syftet och målet med denna rapport är att undersöka fördelar och nackdelar med olika fasomvandlingsmaterial och jämföra de mot varandra med avseende på bland annat kylförmåga, kostnad, plats och miljö. Hur väl tekniken är utvecklad i nuläget och vad man tror att det kommer att bli i framtiden, vilken potential den har samt dess användningsområden. Metodbeskrivning Metoden bestod i att undersöka flera olika studier; på internet, i rapporter och i böcker med mera och jämföra dessa med varandra för att få så relevant och korrekt information som möjligt. Den information som eftersöktes var prisdata, teknik, teori bakom teknik, miljökonsekvenser och användningsområden bland annat. Resultat (se bilaga) Diskussion I det stora hela har arbetet med att ta fram kompendiet gått bra. Vissa svårigheter hade vi med att hitta bra källor då de flesta PCM relaterade böcker och rapporter är mer fokuserade på värmelagring än kyllagring. Vårt resultat skulle vi se som pålitligt med tanke på att de källor vi faktiskt hittade var framtagna av seriösa och erkända författare med djup inblick i ämnet. Resultatets begränsning får ses i ljuset av att vi tagit ett förhållandevis brett grep om ett ganska outforskat område. Samt att vi hade en begränsad tid vilket limiterade arbetes omfattning. Arbets betydelse får ses som en sammanfattning av funktionen och egenskaperna för olika PCM och ett eventuellt bidrag till ett framtida kompendium för olika energilagringsmetoder. Av de olika PCM som undersöktes verkade is och organiska PCM vara de som utmärkte sig mest. Is är den mest utvecklade och har redan visat sig vara ett bra alternativ till latent lagring av kyla i praktiken. De problem som is för med sig i form av underkylning och lägre verkningsgrad på kylmaskinen tar den igen tack vara sina exceptionellt bra termiska egenskaper. Den är dessutom helt ofarligt för omgivningen vilket inte kan sägas i samma utsträckning för de övriga undersökta materialen. Det är också en stor fördel att man inte måste ha flera material i systemet utan du kan använda vatten i sitt flytande och fasta form, både för lagringen och för transport av kylan. De dynamiska systemen verkade utifrån resultaten ge goda resultat redan innan de är fullt optimerade. Det hade dessutom en relativt kort återbetalningstid relativt sin livslängd vilket gör det lättare att få företag att faktiskt göra investeringen i att fixa ett bra kylsystem. Organiska material då framför allt paraffiner verkade också mycket lovande även om den praktiska tillämpningen inte kommit lika långt där som is. Då det är svårare att få en skarp fryspunkt på paraffiner av sämre kvalité och därför måste oftast dyrare blandningar användas vilket leder till att PCM blir en smula dyrare än de andra materialen. Det har dock stora fördelar när det kommer till fasomvandling från flytande till fast vilket är den främsta positiva egenskapen hos paraffin. Detta kombinerat med dess justerbara fryspunkt, genom att ändra längden på kolkedjorna, så kan du få lika bra COP när du använder paraffin som vid latent lagring men som tar avsevärt mindre plats. Det

5 4 TFE kommer inte i närheten av att ta lika lite plats som salthydrater eller is men fortfarande bra jämfört med enbart vatten vid temperaturer mellan 7-12 grader. Salt och då mer specifikt salthydrater har goda termiska egenskaper för lagring av kyla men lider samtidigt av några ganska stora problem, speciellt underkylning vilket är väldigt svårt att lösa. Men framförallt saknar det egenskaper som utmärker sig mot de andra materialen. Det gör att vid installationer där de har vissa krav så kommer inte salthydrater vara det bästa alternativet utan snarare paraffiner eller is. Detta kombinerat med de relativt svårlösliga problemen materialet lider av så har vi svårt att se salt spela en stor roll i framtiden just för kylning. Slutsats Om vi summerar kan vi konstatera att det finns mycket forskningsutrymme hos PCM för kylning. Av det material vi har tagit del av verkar det dock som om is och paraffiner är de med störst framtidspotential. Salt skulle kunna konkurrera med paraffiner i nuläget med lider av problem som kommer vara väldigt svåra att lösa vilket minskar dess betydelse. Detta arbete uppfyller sitt syfte i nuläget, men kommer att behöva uppdateras i framtiden för att relativt mycket utveckling sker inom området just nu. Referenser: Bild på förstasidan: ( ) [1]: Li Huang, Christian Doetsch, Clemens Pollerberg (2010) low temperature paraffin phase change emulsion pp

6 TFE Bilaga 5 Inledning Behovet av att lagra kyla har i stort sett varit lika stort som att lagra värme. För i tiden isolerade man is med sågspån för att maten skulle hålla sig kall så länge som möjligt. Idag vill man lagra kyla för bland annat fjärrkylenät och för andra industriella kylbehov. När ett material smälter eller förångas absorberar det värme från omgivningen och när ett material kondenserar eller stelnar avges den här värmen. Detta fenomen vill man utnyttja för att lagra värme och kyla med fasomvandlingsmaterial (PCM 1 ) (1). Hela idén med PCM är således att använda material med hög energidensitet och som behöver mycket energi för att smälta och/eller förångas för att på så sätt kunna lagra så mycket kyla som möjligt. De vanligaste PCM:en är vatten i olika former t.ex. is eller snö samt olika saltblandningar med låg smältpunkt (2). Paraffiner har också visat goda egenskaper för att fungera som PCM för olika ändamål. I dagsläget används PCM varhelst man vill spara undan kyla för senare behov som t.ex. luftkonditionering i kontorslokaler (3). De fördelar och nackdelar som förekommer hos PCM är olika beroende på vilket PCM som används. Is och snö har fördelarna att deras material är billigt och miljövänligt, men råkar tyvärr ut för underkylning vilket försämrar verkningsgraden i jämförelse med normala lager då kylmaskiner måste opereras på lägre temperatur än normalt. Paraffiner har inte problemet med underkylning men har inte lika billigt och har sämre energitäthet. (4) Teori/funktionssätt 1 I detta dokument åsyftar PCM, fasomvandlingsmaterial som används för att lagra kyla eftersom det är vad avsnittet handlar om, även om PCM generellt sett i verkligheten också används för värmelagring.

7 6 TFE Olika material kan lagra eller ta upp 2 olika mycket energi beroende på grundläggande fysikaliska egenskaper som deras massa och specifika värmekapacitet. För PCM spelar dessutom fasomvandlingsentalpin hos materialen som används en stor roll. Ju större fasomvandlingsentalpi desto mer energi krävs för en fasomvandling och desto mer energi kan PCM:et ta upp. När den sortens energiupptagning sker ökar inte temperaturen tills allt material övergått till den nya fasen, så kallad latent värmelagring (1). Även i system med PCM förekommer temperaturändringar, dock inte i samma utsträckning som vid sensibel värmelagring, dvs. att all energi sparas i temperaturdifferensen. I ett system där enbart värme överförs mellan två material utan att något arbete eller annan yttre påverkan sker kan energibalansen beskrivas med ekvation 1. Ekv 1 Där Q är den termiska energin (J), m är massan (kg), c är specifika värmekapaciteten (J/kg*K), T1 är Initialtemperaturen (K) och T2 är sluttemperaturen (K) hos materialet (5). För PCM är det dock främst energiupptagningsförmågan vid fasövergång som är intressant. Denna kan tecknas enligt ekvation 2. Ekv 2 Där dh är den specifika fasomvandlingsentalpin (J/kg) och övriga beteckningar är definierade sedan tidigare. För olika sorters fasomvandlingar för PCM talas det oftast om fast-flytande och flytande-gas. Det förekommer dock att material lagrar latent värmeenergi utan att genomgå en fasomvandling i klassisk bemärkelse. Detta beror på att material ibland mjuknar när de tar upp värmeenergi utan att faktiskt genomgå en fasomvandling, vilket betecknas exempelvis som fast-fast eller flytande-flytande. En beskrivning av energiinnehållet i en mängd material som genomgår både en temperaturökning och en fasomvandling kan göras genom att kombinera ekvation 1 och 2 till ekvation 3. Ekv 3 Där alla beteckningar är definierade sedan tidigare. Värmeöverföring I huvudsak kan värmeenergi överföras mellan material på tre olika sätt, genom konduktion, konvektion eller strålning. När två angränsande material med olika temperaturer och olika energimängd överför energi mellan varandra för att jämna ut obalansen kallas det för konduktion. Om däremot det ena av materialen är en vätska som dessutom rör sig kallas det för konvektion, som kombinerar konduktion och vätske rörelser. Strålning är då värme överförs via elektromagnetisk strålning (6). För PCM för kyla är det oftast värmeöverföring via konduktion eller konvektion som det handlar om. I värmelager vill man oftast minimera blandning i det termiska lagret och därför sker den primära delen av värmeöverföringen via konduktion. Detta är ett problem vid lager för kyla då PCM generellt sett har väldigt dålig värmeöverföring vid konduktion, dvs. de har låg värmeöverföringskoefficient. Detta gör att det blir avsevärt mycket svårare att ladda upp och ladda ur lagret snabbt då materialet ofta inte kan ta emot energi fort nog oavsett temperaturdifferens. Processen blir därför beroende av arealen på kylningsytan i större utsträckning än hur snabbt energin kan överföras. Systembetraktelse 2 I fallen med PCM som används för kylning handlar det inte om att lagra värme, utan mer att ta upp värme från omgivningen så att det blir kallt. Därför används frasen ta upp istället för att lagra, även om båda processerna i stort sett är samma sak.

8 7 TFE I ett vanligt system för PCM har is en central roll i kylningscykeln. Issystem klassificeras in i två modeller, statiska eller dynamiska. Denna klassificering rör hur isen produceras. I statiska system så kyls vattnet ned av en kylningsyta varav is produceras som ett lager rakt på kylningsytan. Detta görs vanligtvis i lagret och det har nackdelen att isen blir en isolator mot kylelementet och verkningsgraden försämras. Dynamiska system skiljer sig på den punkten i att efter isen har formats på kylningsytan så avlägsnas den därifrån och flyttas därefter till lagret, vanligtvis genom att man smälter loss den från ytan eller helt enkelt krossar isen. Detta gör att vattnet i större utsträckning får direkt kontakt med kylningsytan och verkningsgraden blir bättre i förhållande till ett statiskt system. Utöver isproduktionen fungerar systemet som ett normalt latent lager då isen normalt smälts i tanken och transporteras ut till konsumenterna i flytande tillstånd. Undantag för det är is slurry system vilket istället skickar runt en krossad is/vatten blandning. Rent tekniskt gör detta liten skillnad, förutom att systemet kan göras mindre på grund av ökad energitäthet. (4) Praktiska installationer Flertalet framgångsrika dynamiska issystem i japan. Systemen jämfördes med traditionell kylning genom att de hade tre identiska skolbyggnader där de i två av dem installerade ordinarie kylningssystem och i ett av dem ett iskylningssystem. Det dynamiska issystemet visade sig spara el i förhållande till de normala kylningssystemen och återbetalningstiden antogs där vara ca 4.2 år vilket är litet med tanke på att sådana system har lång livslängd. (4) Ekonomi, miljö, livslängd

9 TFE Det finns stora problemen med livslängd, korrosion mellan PCM och system samt degenerering av materialet efter upprepade cykler. De nedanstående PCM:en lider dock i mindre utsträckning av dessa problem. Konstruktionen måste också ta hänsyn till att PCM generellt sett har väldigt dålig värmeledningsförmåga. 8 Salter: Vid installation av ett lager som skall lagra kyla med salthydrater måste viss hänsyn tas till framför allt vilka metaller som kommer i kontakt med PCM:et. Även om salthydrater är relativt stabila måste viss hänsyn tas. Det är dock väldigt energitätt vilket leder till att för relativt många andra material kan volymen minska, vilket sänker kostnaden. Miljöaspekterna är inte nämnvärda då de salter som används förekommer naturligt och har liten påverkan på miljön. Livslängden är mycket bra då salthydrater inte är nämnvärt korrosiva, inte är påverkade av degenerering av kylningsförmåga vid upprepade cykler och inte sväller mellan fasomvandlingarna. Detta ger systemen en livslängd som är liknande med normala installationer då materialet inte påverkar livslängden nämnvärt (7) (8). Paraffiner: Paraffiner är inte korrosiva så det sliter inte på metaller i någon större utsträckning. Det kan dock ha en negativ effekt på plastmaterial. Studier visar också att materialet inte degenererades vid upprepade cykler. En viss hänsyn måste dock tas till att paraffin sväller med upp till 10 % vid fasomvandling så inte lagret tar skada. Som PCM är det en smula dyrare än de andra materialen som jämförs samt lägre smältningsentalpi per volym än icke organiska PCM (salt). Detta väger det dock upp med dess stabilitet då det har liten påverkan på det material det förvaras i och miljön generellt men framför allt att organiska material inte underkyls i samma utsträckning som oorganiska material. Materialet påverkar inte livslängden på systemet nämnvärt utan det är normalt slitage som påverkar det (7) (8). Is: Is som PCM har utmärkt energitäthet, billigt material(vatten) samt inga risker med varken miljö eller korrosion. Trots detta blir den fortfarande en bra bit dyrare än ett ordinarie kylningssystem som inte nyttjar fasomvandlingen. Mycket på grund av den dyra frysutrustning som måste installeras. Nedkylningen blir heller inte lika effektiv på grund av vattens låga fryspunkt (0 grader Celsius) samt att den har en tendens att underkylas gör att COP blir ganska mycket lägre än vid sensibel lagring av kyla. Om rätt material väljs för konstruktionen så finns få eller inga problem med livslängden då vatten inte är speciellt korrosivt, inte har problem med degenerering efter många fasomvandlingar samt att det inte ändrar volym (7) (8). Framtiden

10 9 TFE Paraffiner: Paraffiner har ett flertal väldigt positiva egenskaper vilket gör dem konkurrenskraftigt mot de andra systemen då man genom att justera längden på kolkedjorna kan justera fryspunkten, samt att den är den enda som inte lider av problem med underkylning. Detta gör att verkningsgraden i att få fasomvandling i materialet förbättras. De har inga problem med korrosion (förutom i viss mån plast) eller degenerering efter upprepade cykler. Paraffiner är dock brandfarliga och ändrar volym vilket kan skapa en del problem. Materialet är dyrare än salthydrater och vatten men det vägs upp av de positiva egenskaperna som finns i materialet vilket gör det troligt att denna teknik kommer att fortsätta utvecklas och att den kommer att få en roll även i framtiden. Is: Fler studier krävs för att minska problem med underkylning och isskördandet, men även smältningen och transporten av isen. Hur man går till väga med att frysa vattnet samt att få kylan dit man vill är långt ifrån färdigutvecklat och lider fortfarande av en del problem. De stora problemen är att ismaskinen behöver så låga temperaturer som -8 grader Celsius vilket försämrar verkningsgraden avsevärt jämfört med latenta lager, samt att det är jobbigt att transportera kylan dit man vill ha den då till viss del på grund av den dåliga värmeledningsförmågan hos is. Av de olika systemen är det dock den mest välutvecklade och som dessutom har högst energidensitet. Detta gör den begärlig på grund av den brist på plats som blir ett allt större problem i vissa länder då systemet kräver minst plats. Sen är det givetvis en stor fördel att lagret inte är i behov av två medium att lagra kylan i då vattnet används både för att lagra kylan och att transportera ut den till konsumenten (4). Salter: Salter är lite av ett mellanting mellan paraffiner och is då det har en ganska justerbar fryspunkt liksom paraffiner men samtidigt lider av underkylning på samma sätt som is. Salthydrater är ganska bra på de flesta kriterierna för ett bra kylmaterial men inte bäst på något område. Dessutom är det de mest korrosiva av de olika materialen. Som lagringsmedium för kyla har det därför troligtvis inte någon särskilt ljus framtid utan snarare inom elproduktion då flytande salt har positiva egenskaper vid hög temperatur och inte är brandfarligt. Referenser: [1]: Ibrahim Dincer, Marc A. Rosen (2002) Thermal Energy Storage Systems and applications. pp [2]: Harald Mehling, Luisa F. Cabeza (2008) Heat and cold storage with PCM an up to date introduction into basics and applications. pp 4 [3]: Advanced Enviromental Concepts Pty Ltd () PCM-Based Cooling pp 1 [4]: Akio Saito (2002) Recent advances in research on cold thermal energy storage pp [5]: Yunus A. Cengel (2006) Heat and Mass Transfer A practical approach pp [6]: Yunus A. Cengel, Michael A. Boles (2007) Thermodynamics An engineering approach pp 62, [7]: Belén Zalba, José M Marín, Luisa F. Cabeza, Harald Mehling (2003) Review on thermal energy storage with phase change: materials, heat transfer analysis and applications pp [8]: Halime Ö. Paksoy (2007) Thermal Energy Storage for Sustainable Energy Consumption pp

Energilagringsteknik. Latent värmelagring i byggnader 2011-03-23. Simon Burman Viktor Johansson

Energilagringsteknik. Latent värmelagring i byggnader 2011-03-23. Simon Burman Viktor Johansson Energilagringsteknik Latent värmelagring i byggnader Simon Burman Viktor Johansson 2011-03-23 Intitutionen för tillämpad fysik och matematik Projektarbete i Energilagringsteknik Handläggare: Lars Bäckström,

Läs mer

Vad är vatten? Ytspänning

Vad är vatten? Ytspänning Vad är vatten? Vatten är livsviktigt för att det ska finnas liv på jorden. I vatten finns något som kallas molekyler. Dessa molekyler går inte att se med ögat, utan måste ses med mikroskop. Molekylerna

Läs mer

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998)

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998) Bilaga 2 Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998) Jaime Arias Per Lundqvist KTH, Inst. För Energiteknik Avd Tillämpad termodynamik och kylteknik 100 44 Stockholm Sammanfattning Institutionen

Läs mer

Mätning och utvärdering av borrhålsvärmeväxlare Distribuerad Termisk Respons Test och uppföljning av bergvärmepumpsinstallationer i Hålludden

Mätning och utvärdering av borrhålsvärmeväxlare Distribuerad Termisk Respons Test och uppföljning av bergvärmepumpsinstallationer i Hålludden Mätning och utvärdering av borrhålsvärmeväxlare Distribuerad Termisk Respons Test och uppföljning av bergvärmepumpsinstallationer i Hålludden Författare: José Acuna, KTH Energiteknik December, 2011 Innehåll

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt Det självklara valet helt enkelt Tänk dig ett temperaturutjämnande kylbaffelsystem där värme och kylaggregat aldrig mer

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Energilagring i akvifärer

Energilagring i akvifärer Energilagring i akvifärer Beatrice Berglund bebe0001@student.umu.se Helena Persson hepe0021@student.umu.se Energilagringsteknik 7,5 hp Handledare: Lars Bäckström Åke Fransson 2010-03-19 Sammanfattning

Läs mer

Sammanfattning: Fysik A Del 2

Sammanfattning: Fysik A Del 2 Sammanfattning: Fysik A Del 2 Optik Reflektion Linser Syn Ellära Laddningar Elektriska kretsar Värme Optik Reflektionslagen Ljus utbreder sig rätlinjigt. En blank yta ger upphov till spegling eller reflektion.

Läs mer

Värme och väder. Solen värmer och skapar väder

Värme och väder. Solen värmer och skapar väder Värme och väder Solen värmer och skapar väder Värmeenergi Värme är en form av energi Värme är ett mått på hur mycket atomerna rör på sig. Ju varmare det är desto mer rör de sig. Värme får material att

Läs mer

Teori. Exempel. =30 / 4200 (10 2) = 1 10 = 650 92.8

Teori. Exempel. =30 / 4200 (10 2) = 1 10 = 650 92.8 SNÖKYLA Inledning Vi har valt att kolla närmare på möjligheterna att använda snölager som en metod att värmeväxla till komfortkyla under sommarhalvåret. Eftersom snö är billigt och finns i stora mängder

Läs mer

Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21

Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21 Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21 Johan.Hellqvist@entrans.se CEO El, värme eller kyla av lågvärdig värme Kan man göra el av varmt vatten? Min bilmotor värmer mycket vatten,för

Läs mer

Värmelära. Fysik åk 8

Värmelära. Fysik åk 8 Värmelära Fysik åk 8 Fundera på det här! Varför kan man hålla i en grillpinne av trä men inte av järn? Varför spolar man syltburkar under varmvatten om de inte går att få upp? Varför hänger elledningar

Läs mer

Maskinglastermometer Typ 32, V-form

Maskinglastermometer Typ 32, V-form Mekanisk temperaturmätteknik Maskinglastermometer Typ 32, V-form WIKA datablad TM 32.02 fler godkännanden finns på sidan 5 Användningar Kan användas universellt Maskintillverkning Tillverkning av tankar

Läs mer

SmartPacTM. Swerod effektiv energilagring för solvärme, överskottsvärme och kyla. flyttar energin i tiden

SmartPacTM. Swerod effektiv energilagring för solvärme, överskottsvärme och kyla. flyttar energin i tiden SmartPacTM Swerod effektiv energilagring för solvärme, överskottsvärme och kyla flyttar energin i tiden effektiv energilagring för solvärme och överskottsvärme Swerod smart energilagring på en helt ny

Läs mer

Värme och väder. Prov v.49 7A onsdag, 7B onsdag, 7C tisdag, 7D torsdag

Värme och väder. Prov v.49 7A onsdag, 7B onsdag, 7C tisdag, 7D torsdag Värme och väder. Prov v.49 7A onsdag, 7B onsdag, 7C tisdag, 7D torsdag Värme år 7 I detta område kommer vi att arbeta med följande centrala innehåll: Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp

Läs mer

Fjärrkyla i USA. Johan Andersson Erik Tornberg

Fjärrkyla i USA. Johan Andersson Erik Tornberg Fjärrkyla i USA Johan Andersson Erik Tornberg Sammanfattning Behovet av kyla är idag större än någonsin. För att skapa kylan används i stor utsträckning traditionella eldrivna kylaggregat. Elektriciteten

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

Miljövänligt, prisvärt och smart! - Vi har helhetslösningar för dig som vill synas!

Miljövänligt, prisvärt och smart! - Vi har helhetslösningar för dig som vill synas! Miljövänligt, prisvärt och smart! - Vi har helhetslösningar för dig som vill synas! 1 We care about your brand! ECOBAGS 2 Vad är Non-Woven? Fördelar Non-woven är ett vatten- och smutsavstötande, mer hållbart,

Läs mer

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n Ekonomisk och grön energi Scancool industrivärmepumpar Med en industrivärmepump besparas upp till 80 % av energikostnaderna! Scancools industrivärmepump tillvaratar effektivt den spillenergi som uppstår

Läs mer

Räkneövning/Exempel på tentafrågor

Räkneövning/Exempel på tentafrågor Räkneövning/Exempel på tentafrågor Att lösa problem Ni får en formelsamling Huvudsaken är inte att ni kan komma ihåg en viss den utan att ni kan använda den. Det finns vissa frågor som inte kräver att

Läs mer

Varför saltar man på hala vägar (Lärarversion)?

Varför saltar man på hala vägar (Lärarversion)? Varför saltar man på hala vägar (Lärarversion)? Sammanfattning Detta försök visar hur köldblandningar fungerar samt förklarar vad som sker kemiskt. Teori Ren is (snö) smälter när den blir 0 C. Vid smältpunkten

Läs mer

Svänghjul i elnätet 2011-03-16. Linn Björ My Rudsten Elin Wiglöv

Svänghjul i elnätet 2011-03-16. Linn Björ My Rudsten Elin Wiglöv Svänghjul i elnätet Linn Björ My Rudsten Elin Wiglöv 011-03-16 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik Handledare: Lars Bäckström & Åke Fransson Sammanfattning Syftet med projektet var att få

Läs mer

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved.

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved. Ver 2001-03-31. Kopieringsförbud. Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! OBS! Kopiering i skolar enligt avtal ( UB4 ) gäller ej! Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare

Läs mer

grundämne När man blandar två eller flera ämnen till ett nytt ämne

grundämne När man blandar två eller flera ämnen till ett nytt ämne Namn: Kemiprov åk 4 Datum: Para ihop ord och förklaring grundämne När man blandar två eller flera ämnen till ett nytt ämne hypotes När ett ämne försvinner i ett annat ämne och man ser det inte men kan

Läs mer

Studie av energilager och förångare i en värmepump integrerad i en diskmaskin

Studie av energilager och förångare i en värmepump integrerad i en diskmaskin Studie av energilager och förångare i en värmepump integrerad i en diskmaskin Study of energy storage and evaporator in a heat pump integrated in a dishwasher Carl Jansson Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

Grundläggande energibegrepp

Grundläggande energibegrepp Grundläggande energibegrepp 1 Behov 2 Tillförsel 3 Distribution 4 Vad är energi? Försök att göra en illustration av Energi. Hur skulle den se ut? Kanske solen eller. 5 Vad är energi? Energi används som

Läs mer

PROBLEM: Det kan vara svårt att veta. av varmvatten. solutions for flow technology

PROBLEM: Det kan vara svårt att veta. av varmvatten. solutions for flow technology PROBLEM: Det kan vara svårt att veta anläggningens behov av varmvatten LÖSNING: VI HAR ACKumulatortankar för alla behov solutions for flow technology ACKUMULATORTANKAR TILLÄMPNINGAR System AT 8475 Varmvattenberedning

Läs mer

Fysikaliska modeller

Fysikaliska modeller Fysikaliska modeller Olika syften med fysiken Grundforskarens syn Finna förklaringar på skeenden i naturen Ställa upp lagar för fysikaliska skeenden Kritiskt granska uppställda lagar Kontrollera uppställda

Läs mer

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... Värmepumpar av Joakim Isaksson, Tomas Svensson Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... I denna avhandling om värmepumpar har vi tänkt att besvara följande frågor: Hur fungerar

Läs mer

teknik, miljö och ekonomi är r i fokus?

teknik, miljö och ekonomi är r i fokus? Hur välja v rätt r lösning l när n r både b teknik, miljö och ekonomi är r i fokus? Per Jonasson Kyl & VärmepumpfV rmepumpföretagenretagen Swegon Air Academy - november 2011 Nyckeln till en lyckad installation

Läs mer

Modellering av värmeöverföring i kylpasset av en sopeldad panna

Modellering av värmeöverföring i kylpasset av en sopeldad panna Modellering av värmeöverföring i kylpasset av en sopeldad panna Examensarbete i mastersprogrammet Sustainable Energy Systems Chalmers Tekniska Högskola Louise Axelsson Handledare: David Pallarès, Christian

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

UHI-mätningar i Göteborg

UHI-mätningar i Göteborg UHI-mätningar i Göteborg Av Kajsa Olandersson En rapport i kursen Miljökunskap klass NV3 Läsåret 12/13 Handledare Rutger Staaf Sammanfattning Mätningar gjordes för att undersöka om skillnader i temperaturen

Läs mer

Två system, bägge enskilt i termisk jämvikt med en tredje, är i jämvikt sinsemellan

Två system, bägge enskilt i termisk jämvikt med en tredje, är i jämvikt sinsemellan Termodynamikens grundlagar Nollte grundlagen Termodynamikens 0:e grundlag Två system, bägge enskilt i termisk jämvikt med en tredje, är i jämvikt sinsemellan Temperatur Temperatur är ett mått på benägenheten

Läs mer

Solens energi alstras genom fusionsreaktioner

Solens energi alstras genom fusionsreaktioner Solen Lektion 7 Solens energi alstras genom fusionsreaktioner i dess inre När solen skickar ut ljus förlorar den också energi. Det måste finnas en mekanism som alstrar denna energi annars skulle solen

Läs mer

Varför konverterar man installationer

Varför konverterar man installationer Appendix A: Beslutsstöd och systematisering av installationer Följande systematisering och beslutsstöd är uppbyggt i ett antal nivåer: Ålder, applikation, maskinens dimensionering i applikationen, maskinens

Läs mer

Solutions for advanced flow technology

Solutions for advanced flow technology PROBLEM: MEDIAFÖRSÖRJNINGSSYSTEM INOM INDUSTRIELLA APPLIKATIONER KAN VARA KOMPLEXT. DET ÄR SVÅRT ATT HÅLLA REDA PÅ ALLT IFRÅN DIMEN- SIONERING TILL MATERIALKVALITETER, SAMT NORMER OCH KRAV. SPECIELLT OM

Läs mer

Lagring av energi. Hanna-Mari Kaarre

Lagring av energi. Hanna-Mari Kaarre Lagring av energi Hanna-Mari Kaarre Allmänt Lagring av energi blir allt viktigare då förnybara energikällor, som vind- och solenergi, blir vanligare Produktionen av förnybar energi är oregelbunden, ingen

Läs mer

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring Lektion 7: Värmetransport TKP4100/TMT4206 Strömning och varmetransport/ varmeoverføring Reynolds tal är ett dimensionslöst tal som beskriver flödesegenskaperna hos en fluid. Ett lågt värde på Reynolds

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump

Läs mer

KYLSKÅPSPROJEKTET. Robert Mustonen, David Larsson, Christian Johansson, Andreas Svensson OCTOBER 12, 2014

KYLSKÅPSPROJEKTET. Robert Mustonen, David Larsson, Christian Johansson, Andreas Svensson OCTOBER 12, 2014 KYLSKÅPSPROJEKTET Robert Mustonen, David Larsson, Christian Johansson, Andreas Svensson OCTOBER 12, 2014 LINKÖPINGS UNIVERSITET Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Rapport för Projekt Kylskåp

Läs mer

Kyla är dyrt, snö är gratis

Kyla är dyrt, snö är gratis Umeå Universitet Snökyla Kyla är dyrt, snö är gratis Ver 1, 22/1-10 Av Robert Granström Truls Langendahl Björn Olsson Inledning Under vintern har vi ett stort kylöverskott. Under sommaren har vi ett kylbehov.

Läs mer

TENTAMEN I TERMODYNAMIK för K2 och Kf2 (KVM090) 2009-08-27 kl. 14.00-18.00 i V

TENTAMEN I TERMODYNAMIK för K2 och Kf2 (KVM090) 2009-08-27 kl. 14.00-18.00 i V CHLMERS 1 (3) TENTMEN I TERMODYNMIK för K2 och Kf2 (KVM090) 2009-08-27 kl. 14.00-18.00 i V Hjälpmedel: Kursböckerna Elliott-Lira: Introductory Chemical Engineering Thermodynamics och P. tkins, L. Jones:

Läs mer

Projektuppgift i Simulering Optimering av System. Simulering av kraftvärmeverk med olika bränslen.

Projektuppgift i Simulering Optimering av System. Simulering av kraftvärmeverk med olika bränslen. Projektuppgift i Simulering Optimering av System Simulering av kraftvärmeverk med olika bränslen. Projektuppgift inom kursen Simulering Optimering av System D, 5 poäng Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Värmepumpens verkningsgrad

Värmepumpens verkningsgrad 2012-01-14 Värmepumpens verkningsgrad Rickard Berg 1 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Coefficient of Performance, COP... 3 3. Primary Energi Ratio, PER... 4 4. Energy Efficiency Ratio, EER... 4 5. Heating

Läs mer

SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING. Additiv. Typer av förtjockare

SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING. Additiv. Typer av förtjockare SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING Smörjfett består av en eller flera basoljor som gjorts halv-fasta genom att man tillsatt en förtjockare. Ofta tillsätts även additiver för att få önskade egenskaper. Basoljorna

Läs mer

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Gelato HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Delar Motorenhet Till och från knapp Lock Axel Omrörare Kylbehållare Figurer Stäng Öppna 1 2 3 4 5 6 Arbetssätt Glass tillverkas genom att de tillredda ingredienserna

Läs mer

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Marknadsandelen för kylsystem med transkritiskt CO 2 har ökat på senare år. Sedan 2007 har marknaden i Danmark rört sig bort från konventionella kylsystem med HFC eller

Läs mer

BRINEOL. Köld- & Värmebärare

BRINEOL. Köld- & Värmebärare BRINEOL Köld- & Värmebärare Enkla och trygga val av kemtekniska produkter Sedan 1973 är Kemetyl en välkänd leverantör av kemtekniska produkter. Med 270 anställda i arton länder, utgör Kemetylgruppen idag

Läs mer

Laboration 6. Modell av energiförbrukningen i ett hus. Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik, Okt 2004

Laboration 6. Modell av energiförbrukningen i ett hus. Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik, Okt 2004 Laboration 6 Modell av energiförbrukningen i ett hus Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik, Okt 2004 S. Helldén, E. Johansson, M. Göthelid 1 1 Inledning Under större delen av året är

Läs mer

(Framsida Adlibris, redigerad i paint)

(Framsida Adlibris, redigerad i paint) (Framsida Adlibris, redigerad i paint) Innehållsförteckning Bokens innehåll Sida 1 Historik Sida 2-3 Idén med fjärrvärme Sida 4-5 Idén med Fjärrkyla Sida 6-7 Utvinning av fjärrvärme/kyla Sida 8-9 Energiomvandlingar

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning.

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning. NCH NCH är en ledande leverantör av - industriell hygien produkter, rengörings- och underhållslösningar. Över 500,000 kunder varje år Utvecklar, tillverkar och levererar över 100,000 produkter Omsätter

Läs mer

Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar. Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012

Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar. Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012 Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012 Agenda - Ängelholm 23 maj 2012 Introduktion Partners & deltagare Ny hemsida Stoppsladd resultat fas 1-2 Energianvändning

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

SOL TILL ELEKTRICITET

SOL TILL ELEKTRICITET SOL TILL ELEKTRICITET Dan Inborr Mathias Björk Högskolen I Östfold, Elektro Energiteknikk, 26.1.2010 SAMMANFATTNING Det finns två olika sätt att omvandla solenergi till elektrisk energi, med photovoltaics

Läs mer

Värmelagring. Delrapport i projektet Energiomställning för lokal ekonomisk utveckling. Hassan Salman, EKS Consulting 2014-12-17

Värmelagring. Delrapport i projektet Energiomställning för lokal ekonomisk utveckling. Hassan Salman, EKS Consulting 2014-12-17 Värmelagring Delrapport i projektet Energiomställning för lokal ekonomisk utveckling Hassan Salman, EKS Consulting 2014-12-17 Vä rmelägring Under vinterhalvåret är värmebehovet stort i regionen. Samtidigt

Läs mer

ENERGIRESURSER OCH FÖRNYBARA ENERGITEKNIKER M5_ ENERGIRESURSER OCH FÖRNYBARA ENERGITEKNIKER

ENERGIRESURSER OCH FÖRNYBARA ENERGITEKNIKER M5_ ENERGIRESURSER OCH FÖRNYBARA ENERGITEKNIKER M5 ENERGIRESURSER OCH FÖRNYBARA ENERGITEKNIKER 1 Innehåll 1. // Introduktion 1.1. EPBD nneb 1.2 Var finns källan till FES? 2. // Biomassa 2.1. Källor 2.2. Pellets 2.3. Mata pellets till pannan 2.4. Vedförgasningspanna

Läs mer

Fotoelektriska effekten

Fotoelektriska effekten Fotoelektriska effekten Bakgrund År 1887 upptäckte den tyska fysikern Heinrich Hertz att då man belyser ytan på en metallkropp med ultraviolett ljus avges elektriska laddningar från ytan. Noggrannare undersökningar

Läs mer

Fem sätt att hålla ditt hem varmt i vinter

Fem sätt att hålla ditt hem varmt i vinter Fem sätt att hålla ditt hem varmt i vinter Om du bor i ett dåligt isolerat hus vilket många av oss gör kan du spendera tusentals kronor extra i vinter på elräkningen. Tittar vi tillbaks lite i tiden på

Läs mer

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Idrottsarenor och energi i media Om sportens energislöseri - fotboll på vintern och hockey på sommaren. Idrottsanläggningar är stora energislukare, särskilt de som skapar

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Blyfritt lod SN100C, framtidens standard?

Blyfritt lod SN100C, framtidens standard? Blyfritt lod SN100C, framtidens standard? SN100C är en blyfri legering bestående av tenn (Sn) 99,3 % och koppar(cu) ca 0,7 % som är dopat med nickel (Ni). SN100C är patenterad av Nihon Superior i Japan

Läs mer

Sebastian Häggström, EE1c, El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå.

Sebastian Häggström, EE1c, El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå. Sebastian Häggström, EE1c, El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå. Anders Ztorm Innehåll: 1. Kort historik 2. Utvinning 3. Energiomvandlingar 4. För- och nackdelar 5. Användning 6. Framtid

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

Ämnesplan i Kemi Treälven

Ämnesplan i Kemi Treälven Ämnesplan i Kemi Treälven (2009-03-24) Utarbetad under läsåret 08/09 Kemi Mål att sträva mot (Lpo 94) Mål att uppnå för skolår 5 Eleven skall Vad kan jag göra för att visa det? Mål för godkänt skolår

Läs mer

Säsongslagring av termisk energi Med underkylt natriumacetat

Säsongslagring av termisk energi Med underkylt natriumacetat Säsongslagring av termisk energi Med underkylt natriumacetat Institutionen för Bygg- & Miljöteknologi Avdelning Byggnadsmaterial TVBM-5081 Lund 2011 Tobias Arnesson Johan Haglund Dennis Nielsen I Copyright

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sida 1/6 Enligt 91/155/EEG

Säkerhetsdatablad Sida 1/6 Enligt 91/155/EEG Sida 1/6 Enligt 91/155/EEG Datum för utskriften: 19.01.2007 Omarbetat: 05.02.2007 1 Namnet ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: Repair Finish Polish Användning: Används för att polera glas

Läs mer

Jämförelse mellan fjärrkyla med och utan lagring

Jämförelse mellan fjärrkyla med och utan lagring UMEÅ UNIVERSITET Projektarbete Institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik 2008-03-24 Jämförelse mellan fjärrkyla med och utan lagring Anna Persson Camilla Svensson Sammanfattning Då användningen

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Stockholms hamn Energisimulering av snölager i bergrum

Stockholms hamn Energisimulering av snölager i bergrum 4 45 5 Handläggare Stefan Cartling Tel 1-55154 Mobil 7-35549 Fax 1-551183 stefan.cartling@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 27-8-22 Uppdragsnr 527589 Rapport nr 1. Stockholms hamn Energisimulering av

Läs mer

SKUM OCH DESS TILLVERKNING,

SKUM OCH DESS TILLVERKNING, SKUM OCH DESS TILLVERKNING, BEARBETNING SAMT ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Marina Wiklöf Handledare: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 INNEHÅLL Inledning... 3 Historia... 3 Tillverkning... 4 Bearbetningsmetoder...

Läs mer

Enklare idrottshallar

Enklare idrottshallar FASTIGHETSKONTORET IDROTTSFÖRVALTNINGEN 2013-01-29 Kontaktperson fastighetskontoret Jenny Rydåker Projektavdelningen Telefon: 08-508 270 16 jenny.rydaker@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-03-05

Läs mer

Provtagning. Provtagningsbrunn. Oljeavskiljare

Provtagning. Provtagningsbrunn. Oljeavskiljare 37 Provtagning Provtagningsbrunn Oljeavskiljare 38 Dagvatten 39 Vatten är ett av våra element Vi är beroende av vatten The future of drainage The future of drainage Vädret i världen blir allt mer extremt

Läs mer

Simulering av soldrivet torkskåp

Simulering av soldrivet torkskåp Simulering av soldrivet torkskåp Ivana Bogojevic och Jonna Persson INTRODUKTION Soltork drivna med enbart solenergi börjar bli ett populärt redskap i utvecklingsländer, då investeringskostnader är låga

Läs mer

Kemi. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Kemi. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Kemi elprov Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. etta prov återanvänds t.o.m.

Läs mer

Ekonomiska värme- och kylsystem för lågenergihus Beräkningar, jämförelser och utvärdering av olika systemlösningar

Ekonomiska värme- och kylsystem för lågenergihus Beräkningar, jämförelser och utvärdering av olika systemlösningar Ekonomiska värme- och kylsystem för lågenergihus Beräkningar, jämförelser och utvärdering av olika systemlösningar Forskarutförare och projektledare (SP Energiteknik) Tekn. Lic. Svein H. Ruud Projektledare,

Läs mer

Statsagronom Gösta Gustafsson, Lantbrukets Byggnadsteknik (LBT), SLU, Alnarp

Statsagronom Gösta Gustafsson, Lantbrukets Byggnadsteknik (LBT), SLU, Alnarp System för användning av solenergi för spannmålstorkning Statsagronom Gösta Gustafsson, Lantbrukets Byggnadsteknik (LBT), SLU, Alnarp På årsbasis varierar solinstrålningen mellan 900-1000 kwh per m 2 horisontell

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM

STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM Tentamensskrivning del 2 i Fysik A för Basåret Tisdagen den 10 april 2012 kl. 9.00-13.00 (Denna tentamen avser andra halvan av Fysik A, kap 2 och 7-9 i Heureka. Fysik A)

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650

Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650 Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650 Vanliga användningsområden Den dränkbara mixern typ ABS XRW är en kompakt mixer med många användningsområden, t.ex. frätande och slitande vätskor. När du väljer

Läs mer

Temper variant, Temper-10, Temper-20 etc.:

Temper variant, Temper-10, Temper-20 etc.: Analys av Temper Företagsnamn: Kontaktperson: Kund / Anläggning: Märkning av provflaska*: Provtagningsdatum: Temper variant, Temper-10, Temper-20 etc.: Anläggningsvolym: Fyllningsdatum: Analyser: ph Densitet

Läs mer

Rock Energy Solutions

Rock Energy Solutions Rock Energy Solutions TM Ett samspel med Naturen Ledarna inom nyckelfärdiga Geoenergisystem Mot en hållbar, lönsam och trygg energiframtid för fastighetsägare Rock Rock Energy - ett samspel med Naturen

Läs mer

Kyl- och frysutrustning för hälsosektorn

Kyl- och frysutrustning för hälsosektorn Kyl- och frysutrustning för hälsosektorn NYHET! Lågtemperaturfrysar Skåp & boxar -85 C Medicinskåp Laboratorieskåp Forsknings- och testskåp Ismaskiner Lågtemperaturfrysar Förvaring och lagring av mediciner

Läs mer

Vätgas i fordon. Namn: Erik Johansson. Klass: TE14B. Datum: 2015-03-09

Vätgas i fordon. Namn: Erik Johansson. Klass: TE14B. Datum: 2015-03-09 Vätgas i fordon Namn: Erik Johansson Klass: TE14B Datum: 2015-03-09 Abstract In this report you will find more about the use of hydrogen in cars and airplanes and how hydrogen is most commonly created

Läs mer

Brandfarliga Köldmedier

Brandfarliga Köldmedier Brandfarliga Köldmedier Lennart Rolfsman Energispaning 12 mars 2015 Brandfarliga köldmedier Forntid eller framtid? Svaret är FORNTID och FRAMTID Kolväten har funnits med från 1800 talet De finns med i

Läs mer

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett.

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett. Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledning Plexus Professor Pilot Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium H & C /Loggia Regula Belysning TEKNOsim.0

Läs mer

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren PM i Punktsvetsning Produktutveckling 3 KPP039 HT09 Lärare: Rolf Lövgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Svetsning...3 Historia...3 Medeltiden...3 1800-talet...3 1900-talet...3 Resistanssvetsning...3

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Havretoften 4 DK5550 Langeskov Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar. Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012

Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar. Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012 Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012 Agenda - Falun 18 april 2012 Introduktion Partners & deltagare Ny hemsida Stoppsladd resultat fas 1-2 Energianvändning

Läs mer

Pellets i kraftvärmeverk

Pellets i kraftvärmeverk Pellets i kraftvärmeverk Av Johan Burman Bild: HGL Bränsletjänst AB Innehållsförteckning 1: Historia s.2-3 2: Energiutvinning s.4-5 3: Energiomvandlingar s.6-7 4: Miljö s.8-9 5: Användning s.10-11 6:

Läs mer

Idealgasens begränsningar märks bäst vid högt tryck då molekyler växelverkar mera eller går över i vätskeform.

Idealgasens begränsningar märks bäst vid högt tryck då molekyler växelverkar mera eller går över i vätskeform. Van der Waals gas Introduktion Idealgaslagen är praktisk i teorin men i praktiken är inga gaser idealgaser Den lättaste och vanligaste modellen för en reell gas är Van der Waals gas Van der Waals modell

Läs mer

ISO curtain ger både komfort och ekonomisk vinst! Av: Emil Lindgren, Anna Agerup, Fredrik Stubberud och Karin Petrusson

ISO curtain ger både komfort och ekonomisk vinst! Av: Emil Lindgren, Anna Agerup, Fredrik Stubberud och Karin Petrusson Sammanfattning Isolerande Gardin Alla vill sänka kostnaderna för uppvärmning av sitt hem! Hela 37 % av värmeförlusten i ett vanligt hem/hus försvinner ut genom dess fönster. Dagens lösning på detta problem

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar

Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar Cellulosaisolering är energibesparande och ger samtidigt ett friskt och behagligt inomhusklimat. NYHET! icell

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) PRODUKTNAMN HI-MACS Natural Acrylic Stone LEVERANTÖR LG Collection AB POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX

Läs mer