)cs&1m? ~ao 69,0 70, ,0 6,1 10,5 8,2. BNaga 1 1 8,0. hets resultat 16,8 12,3 27,5 28,3 38,7. Resultatbudget 2011 Budget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ")cs&1m? ~ao 69,0 70,0 70.0 6,0 6,1 10,5 8,2. BNaga 1 1 8,0. hets resultat 16,8 12,3 27,5 28,3 38,7. Resultatbudget 2011 Budget"

Transkript

1 )cs&1m? BNaga Resultatbudget 2011 Budget TOTALT resp år Nämnder Index Ramreducedng tvantiteter Riktat Gemensamt Pensioner Interna kapitalposter Oföruts ett Avskrivning , ,8 Årlig ökning ,0 1,5 66,9 2,4 4~ ,2 239, , ,8 16,3 17,7 17,7 10,7 9,7 9, ,8 160,4 204, ,3 1 79Z , ,7 1.8% 2.6% 3.0% 24% ,0 46,0 44,0-104, ,0-108,3 2,5 25 2,5 2.5 ~ao 69,0 70, ,0 6,1 10,5 8,2 Verksamheten 1 717, , , ,9 Skatteintäkter Statsbi&ag o utjämning 3921 Ny kostnadsutjämning 1 722,2 Resultat före fln ansnetto 1 s,oi Resultat mål Finans intäkter 18,1 Finans kostnader -6,3 11,8 hets resultat 16, , ,3-519, ,4 397,5 399,3 9,2 17,9 17, , , , ,6 12,3 27,5 28,3 38,7 0,7% 1,5% 1,5% 2,0% 17,7 iao 18, ,7-11,9-14,1-14,7 1 8, ,2 4,0 20,3 33,6 32, Sid 17

2 Finanslerlngsbudget (Mkr) Kassaflöden Not Prognos Prognos Prognos Prognos Bilaga oFr Prognos Ps~r!~rn~ i~r~w$~ ~ hets resultat i 9,2 20, ,5 42,7 Justeiing avskrivnlnga/nedskiivningar ,0 Justering penslonsavsättning ,7 5,5 5,1 5,4 Justering ränta penslonssiculd Medel fr&, veiks före föröndr av röre~ekopitol ,0 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 32 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde frön löpande verks ein heten , ~~~ Investering 1 materiella anläggnlngstillgångar » (W lnvestertngari va/renhållning ,0 Investeringar, rest frifin 2010 till 2)1 1 Försä~ning av materiella anlöggnlngstllgängar 6 5, ,0 5,0 Investering 1 finansiella anläggningstillgångor , F&sölning av finansiella anlöggnlngstillgångar 7.5 Kassoflöde frön investedngsveiksa~irieten ø~h~t~jflr~j ~ ~ Nyupptagna lån, vo/renhöllning , ,0 Nyupptagna lån. övrigt 15.0 Amorteting av skub A -44 Förutbetalda anlöggningsavgifter (netto) w 02 0, Ökning av långfristiga fordingor Minskning av l.fingfristiga fordingar ii 0, ,1 0.1 Kassotlöde frön finansleringsvei*s am heten , lärets kassaflöde 9-127,4-0, ,5 20,0 Llkvkja medel &ets bö4cn ,2 14,3 25,5 35,0 Årets törändrinq -127,4-0,9 11, Likvida medel årets siw 15, ,5 35,0 ~,0 ) Den årliga förändringen av kassaflödet redovisas som en förändring av likvida medel. -360,0-125, Sid 18

3 Bilaga 3 Ram 2012 per verksamhet Belopp i tusental kronor och nämnd Vetksomhetområd~ BYN KLIC LOK NMR OMS SOF svå TEF Totalt Förskola Grundskola $ Od s~rskoia Gymnasleskola Gyninasiesärskola Vuxenutbilctning Äldreomsorg OSS Funktionshin&ade inkl socialpsykiatri Individ och familjeomsorg Fritldochkultts Infrastrukttjr Särskilt rictade åtgärder Affärsmässig verksamhet Polit~k verksamhet Centrala stödfunktioner lokaler Cm Totalt Förklaring: BYN: KLK: LOK: NMR: OMS: SVÅ: SOF: TEF: Byggnadsnämnd Kommunstyrelse Lärande- och kulturnämnd Norrhälsinge miljö- o räddningsnämnd Omsorgsnämnd Svågadaisnämnden Social- och fritidsnämnd Teknisk nämnd Sid 19

4 Riktade förändringar (Kkr) Bilaga Totalt TOTALT Avser Fav Färskola Utbildning bamskötare Lot Bon med behov av särskilt stöd Lot 5(X) 500 5(X) sa ~ Grundskola STBNyskollog3oåkr/lnv Lot Z Effekter enskida skolor LOt (X) ~ Elever med behov av särskilt stöd LOt (X Gymflos leskola Omstrukttreringskostnader LOt Elever med behov av särskilt stöd LOt (00 1 CCC ~ Åldreomsorg Arbetslectare )MS C Gemensamma ytor nya gruppbostäder )MS Ökad personaltäthet OMS )0 20)0 ~ lnfrasfruktur Ks 45/2011, Jungfrukusten etapp 1 (KMP) tuc 406 Ks~ 124/2010 Nya Ostkustbanan tlx $tadsnätshyra Fiberstaden tf ) C lngenparkerhgsavgiftfrånij~li201l Ef )0 20)0 Planingenjör 5~ BYN XC X0-4W0 Affärsmässlg verksamh& Skattevä9lng kollektivtratlk KLK Fria busskort gymnasleelever från 1 Juli tlt 1 ( ) 1 OX) 1 (DO FrItid o kultur Kultursatsning (Fokus Glada Hudik/Mulle Meck) XIX 30) Sörskit dktade hsatser Arbetsmailcnadsprojekt LOt ~ Centrala stödurktbner E-handelsprojekt. Inköp Gävleborg Medorbetautveckling tu Politisk verksamhet ~ Utbildning förtroendevalda 300 XC Val2014 tik 3(X) Eko-kommunakfiviteter, k-råd tuc ~ Sid 20

5 BiIagaS Ramreducering per verksamhet Belopp i miljoner kronor VO Totalt 1_Förskola _Grundskola 3_ObI sörskoici , ,7 4_Gymnasieskola 1.1 0, _Gymnasiesärskola ,1 0, _Vuxenutbildning _Äldreomsorg 2, _Funktionshindrade inki socialpsykiatri ,7 6,3 9J ndivid och fcimiljeomsorg ,0 10_Fritid och kultur 1.2 0, , _Intrastruklur 1, , _Särskilt riktade åtgärder 1, _Affärsmässig verksamhet o.i _Poltisk verksamhet _Centrala stödfunktioner 1,1 0, ,8 1 6_Lokaler i.5 0,6 0,9 2,2 5.2 Mig ramreduce,jng (lclcr) 18, ,7 27, Total ramreducedng per förvaltning Belopp i miljoner kronor Nämnd Totalt Byggnadsnämnd o,i 0.1 0,2 0.4 Kommunledningskontor Lärande- och kulturnämnd 1, ,5 23,3 Norrhälsinge Miljö- och Räddningsnämnd 0, ,3 Omsorgsnämnd Social- och Fritidsnämnd 4, ,6 0, Svågadalsnämnden 0.1 0,1 0,2 Teknisk nämnd 2.7 1, ,3 18,4 6, ,8 Sid 21

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:2 - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 236 miljoner. Resultatet

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011 rapport per 31 augusti ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 725- - 09-29 DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING rapport per 31 augusti Förvaltningsberättelse... 3 Sammanfattning

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

Mål och Budget 2015 2017

Mål och Budget 2015 2017 Mål och Budget 2015 2017 Bilder: Martin Litens, där inget annat anges. Original: Bokstaven AB. Mål och budget 2015-2017 Mål och Budget 2015 2017 Mål och budget 2015-2017 3 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2010 Del 1 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter kommunen Sammanställd redovisning koncernen Personalekonomisk

Läs mer

Budget 2012. Flerårsplan 2013-2014. Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo

Budget 2012. Flerårsplan 2013-2014. Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo Budget 2012 Flerårsplan 2013-2014 Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. VISIONSSTYRNING 1.1 Varför visionsstyrning? 1 1.2 Vår

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Inledning Kommunledningen har ordet 3 Några korta kommentarer om kommunens ekonomi 4 Vart gick skattepengarna? 5 Organisationsskiss 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB 1 På styrelsens uppdrag avger verkställande direktören följande delårsrapport avseende 2008-01-01 2008-08-31. Innehåll Verksamheten 3 Marknaden

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 www.gotene.se 1 Budgetens struktur Budgetens struktur 1. Övergripande 3. Budgetenheter Budgetens struktur................................... 2 Politisk kommentar...................................

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer