PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-12 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT"

Transkript

1 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00 15:45 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Helen Andersson (M) Linda-Maria Hermansson (C) Ersättare Carin Oleryd (S) tjänstgörande Anneli Holmén (MP) Övriga Monika Larsson chef Barn och Utbildning Martin Callermo avd. chef grundskola Per Andersson Sellén t.f. avd. chef förskola Helene Petersson avd.chef Barn- och elevhälsa Ann-Sofie Gillner utredare Barn och Utbildning Eva Hammar utredare Barn och Utbildning Raymond Vaske gymnasiechef 26 Marie Nyman chef Kultur Inger Thorsen bibliotekschef Birgitta Lundh Githse Kultur Kicki Nordberg kommunchef Anna Hedlin sekreterare Justeringsdag Paragrafer: Anna Hedlin Erik Söderberg Carola Granell sekreterare ordförande justeringsperson BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ Protokollet är anslaget fr o m t o m Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Anna Hedlin Justerar

2 Val av justeringsperson... 3 Fastställande av föredragningslistan... 4 E-boklån på biblioteket... 5 Information om resultatreglering 2012 och eventuellt användande av överskott - Kultur 7 Information om konstinköp Bohulänsföreningsarkiv ansöker om driftbidrag för Information från Barn och utbildning Anmälningar från förskolechef/rektor till huvudman enligt skollagen 6:10 år Om arbetet med anpassad studiegång som åtgärd Läsårstider 2014/ Prolongering av avtal om regional SFI - GR Information från Nösnäsgymnasiet För kännedom, inkomna skrivelser m.m. Bildningsutskottet SOU 2013:13 Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun

3 15 Val av justeringsperson Bildningsutskottet beslutar att utse Carola Granell till justeringsperson för dagens protokoll. 3

4 16 Fastställande av föredragningslistan Bildningsutskottet beslutar att fastställa föredragningslistan utan förändringar. 4

5 17 Diarienummer 0071/13 E-boklån på biblioteket Utlånen av e-böcker vid Stenungsunds bibliotek ökar mycket. Mellan åren 2010 och 2012 har lånen ökat med 500 procent. Utlån av e-böcker År Utlån Kostnad Stenungsunds bibliotek har liksom de flesta biblioteken i Västra Götaland avtal med e- bokleverantören E-lib. Avtalet innebär att varje lån som görs hos E-lib kostar 20 kronor för biblioteket, för närvarande kan varje låntagare låna max två e-böcker per vecka med sitt bibliotekskort. Avtalsmodellen gör att biblioteket tillåter ett maximalt antal lån per kvartal, därefter stoppas lånen till dess att ett nytt lånetak accepteras. Det totala antalet (fysiska och digitala) lån på Stenungsunds bibliotek är idag ca lån/år. De digitala lånen fortfarande utgör en liten andel men uppvisar en stark ökning. År Totalt utlån varav barn Mediaanslag % kr % kr % kr Utlån Stenungsunds bibliotek Kostnadsmodellen för e-böcker som finns idag och den snabba ökningen av antalet lån gör att omställningen från fysiska till digitala lån är svår att klara. Efterfrågan på vanliga böcker minskar inte i samma takt som efterfrågan på möjligheten att ladda ner böcker ökar. De flesta e-bokslån idag är vuxenmedia, detta betyder att det sker en utarmning av barnmediaanslaget eftersom detta främst omfattar fysiska media. Bildningsutskottet noterade informationen , 7 och uppdrog åt bibliotekschefen att återkomma till bildningsutskottet med tjänsteskrivelse med förslag till handlingsalternativ gällande systemet för e-bokslån i förhållande till budget. Beslutsförslag under mötet Ordförande föreslår att utskottet bildningsutskottet noterar de utökade kostnaderna för e- boklån och att Kultur avser att under 2013 hantera dessa utökade kostnader genom användning av 2012 års överskott samt att Kultur avser att i budget 2014 omfördela mediaanslaget för vuxna så att andelen för digitala media ökar. 5

6 Carola Granell (S) föreslår att bildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen bifaller Kulturs önskan att ta ianspråkta 70 tkr för att täcka underskottet 2013 ifrån tidigare års överskott och att frågan i övrigt hanteras inför 2014 inom ordinarie budgetprocess. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet beslutar i enlighet med ordförandes förslag. Tjänsteskrivelse Bildningsutskottet , 7 Bildningsutskottet noterar de utökade kostnaderna för e-boklån och att Kultur avser att under 2013 hantera dessa utökade kostnader genom användning av 2012 års överskott samt att Kultur avser att i budget 2014 omfördela mediaanslaget för vuxna så att andelen för digitala media ökar. Reservation Carola Granell (S) och Carin Oleryd (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Carola Granells förslag. 6

7 18 Information om resultatreglering 2012 och eventuellt användande av överskott - Kultur Kulturchefen informerade om förslag till användning av 2012 års överskott, vilket beslutas av kommunstyrelsen. Extra anslag till e-bok, 70 tkr Utöka Budget- och skuldrådgivning under viss tid, 80 tkr Byta server på biblioteket, 40 tkr Åtgärder Stenungesalen, 100 tkr Fler datorer till allmänheten, 30 tkr GR-projekt, 30 tkr Bildningsutskottet noterar informationen. 7

8 19 Information om konstinköp 2012 Kultur informerade om konstinköp 2012: Ingela Berntsson, Nyksund (akvarell) Karin Parrow, Vid sjön (olja) Ragnar Sandberg, självporträtt (etsning) Gunilla Boije af Gennäs, 3 st tempera på betong Anna Mattsson, 3 st blandteknik Nen Arnell, 10 små hus Klas Parknäs, akrylmålning Greta Sandahl, Ljus och mörker (olja), Ljus (olja) Yvonne Karlsson, Obevakad port (tryck och akvarell) Slöjdare, Löv Muntlig information Lista konstinköp 2012 (tillkommande handling) Bildningsutskottet noterar informationen. 8

9 20 Diarienummer 0058/13 Bohuläns föreningsarkiv ansöker om driftbidrag för 2013 Bohusläns föreningsarkiv ansöker om kr för verksamhetsåret Ansökan Tjänsteskrivelse Anteckning gällande budgeterade medel att dela ut Bildningsutskottet beslutar att bevilja Bohusläns föreningsarkiv 4000 kr i driftbidrag för verksamhetsåret Expedieras: Bohusläns föreningsarkiv Ekonomi 9

10 21 Diarienummer 0020/13 Information från Barn och utbildning 2013 Barn och Utbildning informerade om följande: Inställd verksamhetsdialog 20/3 och 15/5 Skolinspektionens kvalitetsgranskning SO-ämnen på Stora Högaskolan Rutiner för klagomålshantering Matematiklyftet, SKL-projektet PISA 2015 Rektorstjänst Spekeröds skola m.m. Patientsäkerhetslagen, patientsäkerhetsberättelse till nämnden (kommunstyrelsen), bereds av bildningsutskottet i maj 20 Projekt SamTidigt, konferens 27/3 Presentation gällande Spekerödsskolan vid nästa sammanträde Grundsärskolan Utredning gällande uthyrning av kommunens lokaler, ärendet kommer att behandlas i bildningsutskottet våren Muntlig information Bildningsutskottet noterar informationen och även att ett ärende gällande lagstadgad patientsäkerhetsberättelse som ska redovisas för kommunstyrelsen kommer att beredas av bildningsutskottet vid sammanträdet

11 22 Diarienummer 0171/13 Anmälningar från förskolechef/rektor till huvudman enligt skollagen 6:10 år 2013 Enligt skollagen 6 kap 10 är personal som får kännedom om att ett barn/en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla det till förskolechef/rektor. Förskolechef/Rektor som får motsvarande kännedom är skyldig att anmäla det till huvudmannen. Motsvarande skyldighet inträder då ett barn/en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen. Under perioden januari-februari har det inkommit en anmälan från en rektor. Tjänsteskrivelse Bildningsutskottet noterar informationen 11

12 23 Diarienummer 0133/13 Om arbetet med anpassad studiegång som åtgärd Bildningsutskottet har gett Barn och Utbildning i uppdrag att beskriva arbetet med elever som har anpassad studiegång mot bakgrund av att denna åtgärd är ingripande för den enskilda eleven. Skollagen reglerar beslut anpassad studiegång samt fastslår att rektor är beslutsfattare. Inom Stenungsunds kommuns grundskolor och grundsärskola var det totalt 25 elever som hade anpassad studiegång under höstterminen 2012, motsvarande siffra för vårterminen är 20 elever. Av dessa var det 11 elever som hade sin skolgång på Nyborg skola och behandling under höstterminen 2012, motsvarande antal för vårterminen 2013 (februari) är sju elever. Sammantaget kan man se att besluten om anpassad studiegång har föregåtts av olika insatser kring berörda elever såsom individuella lösningar inom klassen, individuella scheman, placering, anpassning av material och anpassade undervisningssituationer. Tjänsteskrivelse Bildningsutskottet noterar informationen. 12

13 24 Diarienummer 0907/12 Läsårstider 2014/2015 Tider för läsåret 2014/2015 föreslås omfatta nedanstående tidsperioder. Höstterminen Tisdagen 19 augusti fredagen 19 december 2014 (arbetsåret ) Studiedagar måndag 27 oktober onsdag 29 oktober (v44) Lovdagar torsdag 30 oktober - fredag 31 oktober Avslutning fredagen 19 december Vårterminen Torsdagen 8 januari 2015 onsdagen 10 juni 2015 (arbetsåret ) Lovdagar måndag 9 februari - fredag 13 februari (v 7) Lovdagar tisdag 7 april fredag 10 april (v15) Lovdag fredag 15 maj Avslutning onsdag 10 juni Totalt: 180 skoldagar Rektor beslutar om ytterligare 2 studiedagar = lovdagar för eleverna. Datum för gymnasiets studentavslutning är Tjänsteskrivelse Bildningsutskottet beslutar att anta läsårstider för läsår 2014/2015 i enlighet med presenterat förslag. 13

14 25 Diarienummer 0201/13 Prolongering av avtal om regional SFI - GR 2013 Sedan 1 juli 2011 finns ett samverkansavtal för yrkesinriktad vuxenutbildning i Göteborgsregionen. Avtalet, som löper ut 30 juni, innehåller inriktningar för akademiker och särskilda undervisnings-grupper samt en yrkesförberedande inriktning. Om avtalet prolongeras till att gälla även hösten 2013 skulle det komma i fas med ett eventuellt nytt avtal för yrkesinriktad vuxenutbildning som skulle gälla från Avtalet medför inga nya, obudgeterade kostnader utan hanteras helt inom redan budgeterad ram. Tjänsteskrivelse Protokollsutdrag Förbundsstyrelsen Bildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta om att prolongera avtalet om regional SFI GR-2013 Vidare till: kommunstyrelsen 14

15 26 Diarienummer 0079/13 Information från Nösnäsgymnasiet 2013 Gymnasiechefen lämnade information om följande: Simulering gymnasieantagningen Restaurangprogrammet, Barn- och Fritidsprogrammet Samverkan Tjörn Verksamhetsanpassning Utbildning processteknik Rutiner åtgärdsprogram Hantering drogproblematik Forskande lärare Organisation Muntlig information Bildningsutskottet noterar informationen. 15

16 27 Diarienummer 0019/13 För kännedom, inkomna skrivelser m.m. Bildningsutskottet 2013 Skolinspektionen Dnr 0072/13 Begäran om yttrande Dnr 0138/13 Återkallande av godkännande för nationella program vid den fristående gymnasieskolan Lilla Edets Praktiska Gymnasium Dnr 0143/13 Beslut om betygsrätt för Munkeröds utbildningscenter AB Dnr 0211/13 Remiss ang godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola, Lärande i Sverige AB Dnr 0207/13 Remiss ang godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola, Dnr 0229/13 Remiss ang godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola, Edinit AB Dnr 0225/13 Remiss ang godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola, Thorén Innovation School Uddevalla Dnr 0224/13 Remiss ang godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola, Thorén Innovation School Göteborg Dnr 0206/13 Remiss ang godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola, Göteborgs Tekniska College AB Dnr 0205/13 Remiss ang godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola, Ljud och bildskolan LBS AB Dnr 0199/13 Remiss ang godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola, Peter Isac Beéns Utbildningsstiftelse Dnr 0198/13 Remiss ang godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola, SKF Sverige AB Dnr 0194/13 Remiss ang godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola, Thoréngruppen Dnr 0193/13 Remiss ang godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola, Kunskapsskolan i Sverige AB Dnr 0192/13 Remiss ang godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola, Distra Utbildningscenter AB Dnr 0190/13 Remiss ang godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola, Drottning Blankas Gymnasieskola Dnr 0183/13 Remiss ang godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola, Jensen Education College Dnr 0180/13 Remiss ang godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola, Göteborgs Tekniska Institut AB Dnr 0176/13 Remiss ang godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola, Plusgymnasiet Dnr 0175/13 Remiss ang godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola, House of Interaction AB Framgång i undervisningen (bifogas) 16

17 Forts. 27 Skolverket Dnr 0196/13 Statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan Beviljat belopp 1,2 Mkr. Dnr 1056/11 Uppföljning av statsbidraget för basfärdigheterna läsa, skriva, räkna Dnr 0121/13 Beslut om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning Dnr 0157/13 Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Möjlighet att söka bidrag för karriärtjänster (bifogas) Kort om Gymnasiesärskolan (bifogas) SKL Handbok för gymnasieantagning Kommunstyrelsen Dnr 0945/12 Beslutat att godkänna förslag till likabehandlingsplan för Vuxenutbildningen, med viss justering. Dnr 0847/12 Beslutat att godkänna Barn och Utbildnings rutiner för drogfri skola Dnr 0794/12 Beslut om fortsatta satsningar på Hasselbacken i utveckling Dnr 0938/12 Rutiner Lex Sarah integrationsenheten. Återremiss till förvaltning för att skapa enhetliga rutiner inom kommunen Dnr 0204/13 Årets förening. Beslut i bildningsutskottet (Fritid). Övrigt SOU 2013:13 Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun Dnr 0100/13 Migrationsverket: Beslut om ersättning för utbildning av asylsökande Dnr 0160/13 Orust kommun: Rutiner för köp av gymnasieplats från och med januari 2013 Dnr 0184/13 Internationaliseringsprojekt 2013 (Nösnäsgymnasiet) Dnr 0114/13 Lärande AB: Överklagan gällande interkommunal ersättning Dnr 0099/13 Myndigheten för yrkeshögskolan: Beslut om att utbildningen Drifttekniker kemisk industri får ingå i yrkeshögskolan Kairos Future: Framtidens lärande och lärare (bifogas) Inbjudan till implementeringskonferens projekt SamTidigt (bifogas) Lista inkomna skrivelser Bildningsutskottet noterar informationen. 17

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1 2014-09-30 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-19.00 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Robin Mashallah

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 18 mars 2015 kl 13:00-17.00 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 15-26 ande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall (FP),

Läs mer

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS sida 1-12 Gymnasienämnden Plats och tid ande Konfefensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 18 juni 2014, 09.00-11.30 Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Vallhamn kl 17:00 19:00 Utses att justera Cecilia Månfagre Justeringens plats och tid 2015-04-22 Paragrafer 31-39

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2 1 (19) Plats och tid Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(35) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Hans Nilsson (HEL), ordförande Kari Andersson (HEL), 1:e vice ordförande Bertil Börjeson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-05-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-05-18 Plats Tranemosalen i Tranemo Tid 18:00-19:00 Närvarande Beslutande Enligt närvarolista 4/2015 Övriga närvarande Tina Haglund, processekreterare Annika Hedvall, kommunchef Anna Fagefors, förbundschef samordningsförbundet

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 25 mars 2015 kl. 17:00 20:15 Plats Tvärskogs bygdegård Omfattning 40-60 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande Elisabeth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Kommunhuset 16 april 2015 kl. 13.30 18.00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl M Elise Benjaminsson C Ann-Christine Andreasson tjänstgör

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige 1/2 KALLELSE Kommunfullmäktige Dag och tid: 2015-05-25 18:00 Plats: Disponentvillan OBS! - Efter sammanträdet kommer de nya läsplattorna delas ut Justerare: Ann-Sofie Hagenvind (S) eller Peter Ezelius

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer