ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837)"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR )

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING We have chosen Xavitech pumps because of the reliability, repeatability, quality, outstanding customer service and competitive pricing. Året som gått VD har ordet Affärsidé, mål och strategier Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Aaron Alexander (Lead Technician, Global MRV)

3 ÅRET SOM GÅTT Nord America 72% Europe 24% Övriga världen 4% Försäljningsfördelning ORDERINGÅNG 4,3MKr +36% 1,04MKR +19% ORDERSTOCK ,0MKr omsättning (34%) 1.98MKr Resultat (+28%) Fördelning av kostnader Total kostnad: 5,98Mkr Utveckling 33% 26% 29% 12% Försäljning Administration Distributörer med under året startat samarabete (Kina, UK och Tyskland) Kostnad såld vara

4 V200 PUMPAR FÖR LEVERANS

5 VD HAR ORDET JAG TÄNKER FÖRVALTA FÖRTROENDET VÄL VD, Jonathan Grip Till stor glädje fick jag under december månad styrelsens förtroendet att utveckla och förvalta xavitech. Jag tänker förvalta förtroendet väl och hyser en stark tilltro till Xavitechs affärside och produkter. Dock är min uppfattning att man behöver vidareutveckla och bredda sina försäljningskanaler. Jag är 34 år gammal och uppvuxen i Härnösand. Efter högskolestudier i Västerås kom jag i kontakt med grundaren av Xavitech, Johan Stenberg, och hans idé om hur små mikropumpar skulle kunna bli bättre blev jag den förste anställde i bolaget och tillsammans utvecklade Johan och jag Xavitechs första pump. Från att ha jobbat med utveckling så har jag successivt jobbat mer och mer med försäljningen och där har jag funnit en stor passion. Jag brinner för att hitta bra och konstruktiva lösningar för våra kunder. Jag kommer som VD naturligtvis ha ett stort fokus på försäljningen och i synnerhet vara väldigt delaktig i att bygga vidare på vår kundbas och utöka vårt distributionsnätverk. Just distributionsnätverket arbetar vi hårt med att bygga upp. Under året som gått har det blivit tydligt för oss att om vi hittar rätt distributör så är det väldigt bra för vår försäljning. Tidigare har vi varit lite restriktiva med att använda distributörer då vi har ett behov av att kunna hjälpa kunderna direkt. Men i år har vi hittat och knutit upp tre distributörer i Kina, Tyskland och Storbritannien som kommer att bidra med både erfarenhet och ett stort kontaktnät. Särskilt spännande är det att nu ha en kanal för att nå den kinesiska marknaden i större utsträckning. I vårt eget säljarbete har vi försökt hitta och penetrera marknader utanför den medicintekniska. Målet är att ta större andelar på marknader där ledtiderna från test till serieproduktion är betydligt kortare än inom den medicintekniska. Under året har vi till exempel haft en intensiv dialog med ett företag i USA som bygger system för ammoniakövervakning på kycklingfarmar. Ett annat exempel är ett företag i England som kommit igång med serieproduktion för gasövervakning i utrustning för kretskortsmontering. Båda exemplen har god potential i volym. Jag är också väldigt nöjd med att vi kunde fylla på kassan med en lånefinansiering. Det har gett oss den arbetsro vi behöver för att kunna fokusera på försäljningen. Jag ser verkligen fram emot mitt första riktiga år som VD för Xavitech.

6 AFFÄRSIDÈ, MÅL OCH STRATEGIER AFFÄRSIDÉ Xavitech tillhandahåller patenterade mikropumpar med inbyggd mjukvara för användning i volymtillverkade produkter. Mjukvarans funktioner skapar mervärden i kundernas produkter i form av längre livslängd, lägre strömförbrukning, större flexibilitet, lägre utvecklingskostnad och färre systemkomponenter. AFFÄRSMÅL Vara den ledande innovatören av intelligenta kostnadsbesparande mikropumpar med inbyggda styrfunktioner. Bli en av de ledande leverantörerna på volymmarknaden för mikropumpar i medicintekniska produkter. STRATEGI Den strategi bolaget skall ha för att nå de uppsatta målen är följande. Bolaget ska ha en modern och effektiv marknadsföring som skapar bra och givande kundmöjligheter. Bolaget ska fortsätta med direktförsäljning mot kunder genom att aktivt arbeta med kundkontakterna. Antal samtal och möten med kunder ska mätas och analyseras för att utveckla säljtekniken. Bolaget ska aktivt stödja befintliga distributörer och ge dem de bästa förutsättningarna att sälja Xavitechs pumpar. Bolaget ska även fortsätta att aktivt leta distributörer på fler marknader. Bolaget ska arbeta aktivt för att skapa en attraktiv arbetsmiljö så att alla medarbetare är kreativa och delaktiga i att tillfredsställa våra kunders behov. Att genom ett bra driv genom hela organisationen med gemensamma mål och värderingar skapa trygget och bra support för våra kunder.

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8000 FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT (Tkr) Försäljning (Tkr) Resultat (Tkr) Övriga produktionskostnader (4%) Produktionspersonal (14%) Avvecklingskostnad (5%) Bruttomarginal (52%) Övriga produktionskostnader (4%) Produktionspersonal (14%) Bruttomarginal (56%) Inköp material och varor (25%) Inköp material och varor (26%) Försäljning 2014 Inköp material och varor Avvecklingskostnad Produktionspersonal Övriga produktionskostnader Kostnad såld vara Bruttomarginal kr kr kr kr kr % Försäljning 2013 Inköp material och varor Avvecklingskostnad Produktionspersonal Övriga produktionskostnader Kostnad såld vara Bruttomarginal kr kr kr kr kr kr 56% Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Om inte annat anges, redovisas alla belopp i kronor. FÖRSÄLJNING Försäljningen minskade med 34% jämfört med Minskningen beror till stor del på uteblivna order från bolagets största kund. Under 2013 levererades pumpar för cirka 2,7 Mkr till denna kund, men som vi nämnt i tidigare rapporter så har kundens produkt inte lanserats mer än i begränsad skala och att fler studier genomförs och de har stor tilltro till sin produkt. Detta har medfört att inga nya leveranser och orders har kommit från nämnd kund. Övrig försäljning har däremot utvecklats bra. Borträknat ovan nämnda kund har försäljningen i stället ökat med 14%. Befintliga större kunder har haft en god tillväxt under året och ett antal nya mindre kunder har tillkommit. Under framför allt början av året ökade behovet av pumpar till patientmonitorer, på grund av nya regulatoriska krav på den amerikanska tandläkarmarknaden. Detta behov har mattats av något i slutet av året då de som berörts av de nya reglerna nu har uppdaterat sin utrustning. Under året togs även beslut att upphöra med produktionen av pumpar till etanolbrännare. Beslutet har sin grund i tekniska risker samt att marknaden inte har utvecklats som förväntat. I samband med att vi lade ner tillverkningen togs en avecklingskostnad och ett avtal där parterna gjorde en gemensam slutreglering tecknades. DISTRIBUTÖRER Bolaget har aktivt och med god framgång letat distributörer under året. Bolaget har inlett fördjupade samarbeten med tre distributörer, en i Kina, en i Tyskland och senast en i Storbritannien. RESULTAT Resultatet förbättrades med 28%, till Tkr jämfört med Tkr förra året. En anledning är att de organisatoriska förändringar bolaget gjorde i slutet av 2013 fick effekt under året. BRUTTOMARGINAL Bolagets bruttomarginal har sjunkit en aning under året. Det kan förklaras av att bolagets produktionskapacitet inte har minskat i samma utsträckning som försäljningen. Dessutom påverkar avecklingskostnaden kontot Kostnad såld vara. Det finns alltså utrymme för att öka produktionen utan att produktionskostnaderna ökar nämnvärt.

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8000 ORDERINGÅNG (Tkr) Den vetskapen är en trygghet för bolaget, i synnerhet då arbetet med att bygga ett distributionsnätverk är en aktiv del av bolagets marknadsstrategi. ORDERINGÅNG Orderingången ökade med 36% i förhållande till Detta är också ett tecken på att den underliggande försäljningen och antalet kunder ökar. Orderstocken var vid årets slut 1,04 Mkr, en ökning med 19% jämfört med förra årsskiftet. FINANSIERING Bolagets målsättning är att ha ett positivt resultat och kassaflöde för kommande år. Under slutet av 2014 lånefinansierades bolaget med 2 Mkr. Bedömningen är att bolagets kassa därmed ska vara tillräcklig för det kommande året. STYRELSE OCH VD Bolaget har under året ändrat styrelseordförande och VD. Förra VD:n Johan Stenberg kvarstår som huvudägare och tar över rollen som styrelseordförande. Som sådan kommer han att ägna sig mer åt strategiska möjligheter och partnerskap samt bistå bolagets produktutveckling. FRAMTIDSUTSIKTER. Bolaget fortsätter arbetet med att bygga en större kundbas. En viktig lärdom är att inte bli för beroende av en större kund. En del i det arbetet är att försöka hitta fler distributörer på flera marknader. Ett flertal kunder, både mindre och större, förväntas komma i serieproduktion under det kommande året. En av bolagets nya kunder förväntas komma med en spännande lansering av en patientmonitor med Xavitechs pump integrerad. En prioriterad satsning under kommande år är att förbättra bolagets marknadsföring. Dessutom kommer en nyhet på produktsidan att presenteras. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Överkursfond Årets resultat kr kr kr Styrelsen föreslår att årets förlust avräknas mot överkursfond. Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat och balansräkning med tilläggsupplysningar.

9 AKTIEHANDEL Handelsvolym (Antal) Aktiekurs (Kr) Kr/Aktie Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Handelsvolym (antal aktier) Kursen har haft en negativ trend under året (36%). Handeln med aktien har minskat, antalet aktier som handlats under året var 2750st. Total omsättning under 2014 var Kr. Besök gärna bolagets börsrum på STÖRSTA ÄGARE Johan Stenberg Poularde AB SIX SIS, AG Saminvest AB Calecro Holding AB Övriga KAPITAL 37,9% 12,1% 8,5% 6,2% 3,7% 31,6% RÖSTER 54,8% 8,8% 6,1% 4,5% 2,7% 23,1% ANTAL AKTIER Aaktier Baktier Totalt: Aaktier har röstvärde 2 och handlas inte på alternativa aktiemarknaden.

10 OSÄKERHETSFAKTORER OCH RISKER Xavitech säljer pumpar som är integrerade i sina kunders produkter. Detta gör att bolagets försäljning på kort sikt, 12 år, är helt beroende av när kunder kommer i serieproduktion och hur bra de lyckas med sin försäljning. Långsiktigt, 35 år, kan denna risk minimeras genom att pumparna integreras i så många produkter och branscher som möjligt. BEROENDE AV NYCKELPERSONER Inom bolaget finns ett antal nyckelpersoner. Om nyckelpersoner lämnar företaget kan det få en negativ inverkan på bolagets utveckling. Att ersätta högt kvalificerade personer kan ta ansenlig tid och vara kostsamt. TEKNOLOGIUTVECKLING Xavitechs framgång är till viss del beroende av att bolaget ligger i framkant när det gäller tekniken. Tappas försprånget till någon konkurrent kan det få negativa konsekvenser. Xavitechs patent har stor betydelse för möjligheten att licensiera teknologin samt hålla konkurrenter borta. Bolagets strategi för att sprida denna risk är att skydda sin kärnteknologi genom flera patent. Det finns en risk att någon skulle kunna finna att Xavitechs produkt gör intrång i ett annat patent. Det skulle i så fall påverka bolaget negativt. MARKNADSUTVECKLINGEN En vikande marknad eller finansiell kris skulle kunna påverka bolagets framtidsutsikter negativt. LEVERANTÖRER Xavitechs produktkvalitet är starkt beroende av hur väl underleverantörernas komponenter fungerar. En felande komponent kan skapa betydande förseningar och utebliven försäljning. En stor återkallelse av felande pumpar kan allvarligt skada Xavitech. KONKURRENS Nya teknologier och aktörer på marknaden kan omkullkasta Xavitechs konkurrensfördelar och försvåra försäljningen. BEHOV AV YTTERLIGARE KAPITAL Det är inte uteslutet att Xavitech kan behöva tillföras mer kapital i framtiden. Om det sker i ett mindre gynnsamt läge kan kapitalanskaffningen försvåras och leda till likviditetsbrist. PRODUKTANSVAR OCH SKADESTÅNDSKRAV Xavitech riskerar, likt andra tillverkare, att bli föremål för anspråk avseende produktansvar och andra juridiska frågor. Sådana anspråk kan röra stora belopp och betydande juridiska kostnader framför allt i USA. Xavitech kan inte lämna några garantier för att dess verksamhet inte kommer att utsättas för ersättningskrav. Xavitech har försäkringar för bland annat produktansvar men kan inte garantera att dessa försäkringar är tillräckliga för alla sorters skadeståndskrav. KREDITRISK Kunders förmåga att betala kan påverka bolaget negativt och ge kundförluster.

11 FÅ KOMPONENTER GER LÅNG LIVSLÄNGD

12 RESULTATRÄKNING NOT Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat 3, Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster ÅRETS FÖRLUST

13 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR NOT ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Patent och varumärken Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

14 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

15 KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten Resultat före finansiella poster Övriga poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Förändring av varulager och pågående arbete Förändring av kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten

16 KASSAFLÖDESANALYS Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut

17 NOTER NOT 1 REDOVISNINGS OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Allmänna redovisningsprinciper Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisning med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3:s kapitel 35. Övergången till K3 har inte inneburit några förändringar av värdering eller presentation i årsredovisningen, varken för 2013 eller Rörelsens kostnader redovisas enligt funktionsindelad resultaträkning. Redovisning av intäkter Varor Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Tjänsteuppdrag Tjänsteuppdrag redovisas som intäkt enligt huvudregeln. För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas. Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Inkomstskatter Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Bolaget har ett ansamlat skattemässigt underskott om tkr. Då bolaget historiskt redovisat negativa resultat så redovisas inte någon uppskjuten skattefordran på underskottet.

18 NOTER Immateriella anläggningstillgångar En immateriell tillgång är en identifierbar ickemonetär tillgång och värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Värdet prövas när indikation på värdenedgång föreligger och skrivs ned om en sådan prövning visar att nyttjandevärdet understiger det bokförda värdet. Nyttjande perioden prövas vid varje bokslut och justeras vid behov. För tillgångar som ännu inte är färdiga för användning prövas värdet på balansdagen. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och Patent Posterna avser egna och förvärvade utgifter för utveckling av de intelligenta pumpar som bolaget utvecklat. Aktiverade utgifter för patent är i sin helhet förvärvade utgifter. Bolaget innehar patent för pumpen och dess styrsystem samt har sökt ytterligare patent kopplade till pumparna och dess olika applikationer. Avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten påbörjas när respektive utvecklingsprojekt i huvudsak har slutförts. Bolaget skriver av dessa immateriella tillgångar på 10 år mot bakgrund av att de utvecklade pumparna och dess system bedöms ha en lång teknisk och kommersiell livslängd då de byggs in i andra produkter, i huvudsak i medicintekniska produkter som i sig vanligen har lång produktlivscykel. Avskrivningar sker linjärt och avskrivningar ingår i resultaträkningens post Forskning och utvecklingskostnader. Följande nyttjandeperioder tillämpas fr.o.m för immateriella anläggningstillgångar: Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 10 år Patent och varumärken 10 år Materiella anläggningstillgångar Inventarier och verktyg Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjande period. Avskrivningarna är fördelade mellan resultaträkningens poster Kostnad såld vara och Forskning och utvecklingskostnader. Avskrivningar sker linjärt och följande nyttjandeperiod tillämpas för materiella anläggningstillgångar: Inventarier och verktyg 5 år

19 NOTER Varulager Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Erforderligt avdrag för inkurans har gjorts. Kundfordringar och övriga fordringar Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in eller utbetalningar. Offentliga stöd Offentliga stöd redovisas när företaget uppfyller de villkor som är förknippade med bidragen samt att det med säkerhet kan fastställa att bidragen kommer att erhållas. Erhållna bidrag resultatförs i den period de intjänas och i resultaträkningen redovisas de som övrig intäkt. Offentliga stöd för anskaffning av anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde. I samband med bokslutet 2014 har en omklassificering skett av tidigare erhållna bidrag utifrån vilka investeringar respektive bidrag avsett. Omklassificeringen har inte påverkat resultatet eller det totala bokförda värdet på anläggningstillgångar däremot har det skett en viss omfördelning mellan de olika anläggningstillgångarna. Det har även påverkat avskrivningarna inom respektive anläggningstillgångskategori men däremot är de totala avskrivningarna oförändrade. NOT 2 UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR Xavitech AB (publ). gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De väsentligaste uppskattningarna och bedömningarna är att hänföra till värderingen av immateriella anläggningstillgångar. Värdering av immateriella tillgångar Bolagets immateriella rättigheter (patent) och dess aktiverade utvecklingsutgifter avseende produkterna skrivs av linjärt på 10 år. Värderingen av tillgångarna baserar sig på en bedömning och uppskattning om bolagets framtida utveckling. Värdering av immateriella tillgångar är en väsentlig och svår bedömningsfråga.

20 NOTER NOT 3 LEASINGAVTAL Under perioden kostnadsförda leasingavgifter, varav 160 tkr (160) avser hyra för bolagets lokaler NOT 4 PERSONAL Medelantalet anställda Kvinnor Män Totalt Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören (inkl nuvarande och tidigare VD) Löner och ersättningar till övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader för verkställande direktören Pensionskostnader för övriga anställda Totalt Löner och ersättning till styrelsen och verkställande direktören fördelar sig på: Jonathan Grip (VD) Johan Stenberg (fd VD) Mats Wallin Anders Wahlqvist Peter Tell Lars Bäckwall Summa De ledamöter som är anställda på bolaget erhåller inget styrelsearvode ,5 3,5 5, ,0 5,0 7,

21 NOTER NOT 5 BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN Ingående anskaffningsvärden Bidrag vid årets början Omklassificering av tidigare erhållna bidrag Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Omklassificeringar avskrivningar av tidigare erhållna bidrag Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan NOT 6 PATENT OCH VARUMÄRKEN Ingående anskaffningsvärden Bidrag vid årets början Årets aktiverade utgifter, inköp Årets erhållna bidrag Omklassificeringar av tidigare erhållna bidrag Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Omklassificeringar avskrivningar av tidigare erhållna bidrag Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

22 NOTER NOT 7 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Inköp Årets erhållna bidrag Försäljningar och utrangeringar Omklassificeringar av tidigare erhållna bidrag Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Omklassificeringar avskrivningar av tidigare erhållna bidrag Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

23 NOTER NOT 8 CHECKRÄKNINGSKREDIT Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till Outnyttjad kredit NOT 9 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Aktiekapital Överkursfond Årets resultat Belopp vid årets ingång Vinstdisposition enligt beslut på årsstämma Årets resultat Belopp vid årets utgång En A aktie ger 2 röster och en B aktie ger 1 röst. Antal Aaktier: st Antal Baktier: st NOT 10 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Förfallotidpunkt inom ett år från balansdagen Förfallotidpunkt inom 15 år från balansdagen

24 NOTER NOT 11 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER Avser lån från en aktieägare om 1 Mkr varav 83 tkr redovisas som kortfristig skuld. Lånet är amorteringsfritt under 1 år från om med och därefter är amorteringstiden överenskommen till 4 år. Lånet löper med en fast ränta om 5 %. NOT 12 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER För skulder till kreditinstitut Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Oavskrivna investeringsstöd

25 UNDERSKRIFTER Resultat och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse. Härnösand 2015 Johan Stenberg (ordförande) Mats Wallin Jonathan Grip (VD) Anders Wahlqvist Vår revisionsberättelse har lämnats Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Johan Lindström (Auktoriserad revisor) Annika Wedin (Auktoriserad revisor)

26

27 XAVITECH AB INDUSTRIGATAN HÄRNÖSAND SWEDEN T (0) F. +46 (0)

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

tractechnology Bokslutskommuniké jan - dec 2005

tractechnology Bokslutskommuniké jan - dec 2005 Bokslutskommuniké jan - dec 2005 Globalt fokus runt livsmedelssäkerhet ger ett ökat intresse för bolagets lösning MeatTrac - och patent inom spårbarhet och ursprungsmärkning. Första ordern erhölls för

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning topp 198:- sidentunika 498:- INNEHÅLL DEL II H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer