Verksamhetsplan Budget Kommunstyrelse och kommunledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Kommunstyrelse och kommunledning"

Transkript

1 Verksamhetsplan Budget 2015 Kommunstyrelse och kommunledning

2 Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen Vision och verksamhetsidé Våra strategiska mål Organisation Om kommunstyrelse och kommunledning Medborgare, brukare och kunder Medarbetare Förnyelse, tillväxt och utveckling Ekonomi Budget Drift (Tkr) Verksamheter Kommunövergripande verksamhet Investeringar

3 Planerings- och uppföljningsprocessen Verksamhetsplaneringen för Arvika kommun omfattar en rullande treårsperiod. Kommunfullmäktige fastställer årligen den strategiska planen och bolagens borgensramar. Därefter utarbetar nämnder och bolag fram sina verksamhetsplaner. Den strategiska planen innehåller omvärldsanalys, vision, mål, inriktning, driftoch investeringsramar samt resultat-, finansierings- och balansbudget, som utgör underlag för styrning av verksamheterna. Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål, ramar och inriktning arbetar respektive nämnd fram förslag till verksamhetsplan och internbudget, där de kommunövergripande målen konkretiseras. Delårsbokslut Tertial 2, KF Nämnderna fastställer verksamhetsplan och internbudget September November Underlag för verksamhetsplan och internbudget för KS och övriga nämnder utarbetas Januari Arbete med bokslut och årsredovisning Verksamhetsplanerna är ett planeringsinstrument för verksamheten samt en återrapportering, från kommunstyrelsen och övriga nämnder till kommunfullmäktige, som beskriver hur den strategiska planen brutits ner på verksamhetsnivå. Kommunstyrelsen och övriga nämnder fastställer normalt sina respektive verksamhetsplaner i december månad och återrapportering till fullmäktige sker tidigast i januari. Uppföljning samt helårsprognos för verksamhet och ekonomi avrapporteras till kommunfullmäktige vid tre tillfällen per verksamhetsår: Delårsrapport för perioden januari-april, delårsbokslut för perioden januari-augusti och för verksamhetsåret i kommunens årsredovisning. Beredning i de politiska partierna startas upp Underlag för strategisk plan utarbetas KF delges de verksamhetsplaner som fastställts av nämnderna Årsredovisning och bokslut, KF Allmänpolitisk debatt i KF Maj Juli Delårsrapport Tertial 1, KF Strategisk plan och budgetramar samt bolagens borgensramar fastställs av KF Kommentar: Kommunstyrelsen fastställer årligen dokumentet Planerings- och uppföljningsprocessen som omfattar ytterligare uppföljningsmoment utöver vad som beskrivs ovan. Exempel på ytterligare moment är kommundirektörens månatliga rapport till kommunstyrelsen. 3

4 Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning, styrning och samordning av kommunens samlade verksamhet och har ett övergripande ansvar för kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Styrelsens uppgifter innefattar även uppsikt över kommunens bolag. Styrelsen som har 15 ledamöter bereder ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Inom kommunstyrelsen finns tre utskott med vardera 7 ledamöter. Utskotten ansvarar för den löpande politiska styrningen och uppföljningen av fullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag inom respektive verksamhetsområde. Utskotten säkerställer genomförandet av fullmäktiges uppdrag 4

5 Vision och verksamhetsidé Arvika en attraktivare kommun Vi skapar förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever och verkar i Arvika kommun. Vi erbjuder en god service och uppmuntrar kreativitet och initiativkraft. Våra strategiska mål Att vara en attraktiv kommun, där medborgare, brukare och kunder är nöjda med vår verksamhet Strategier för att uppnå målet Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi ser möjligheter med mångfald Att vara en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service Strategier för att uppnå målet Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande Att vara en hållbar kommun, som utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska hänsyn skapar förutsättningar för en positiv utveckling Strategier för att uppnå målet Vi skapar fler bostäder och utvecklar de vi har Vi verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer Vi bidrar tillsammans med andra till ett rikt fritids- och kulturliv Vi skapar förutsättningar för ett starkt och differentierat näringsliv genom att uppmuntra innovation och entreprenörskap Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Vi arbetar för en höjd utbildningsnivå Vi arbetar för en god folkhälsa Att ha en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt sätt Strategier för att uppnå målet Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav Vi skapar utrymme för framtida pensionsåtaganden Vi finansierar investeringar inom den skattefinansierade verksamheten med egna medel 5

6 Organisation 6

7 Om kommunstyrelse och kommunledning Politisk verksamhet I den politiska verksamheten ingår Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse, Revision, Stöd till politiska partier samt Myndighetsnämnden, Valnämnden och Överförmyndarnämnden. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunens revision består av sju ledamöter. Revisionskonsulter biträder revisorerna i revisionsarbetet. Kommunledning Kommundirektören leder kommunförvaltningen och har huvudansvar för att förvaltningen verkställer uppdragen från politiken och att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt. 7

8 Medborgare, brukare och kunder Strategiskt mål Att vara en attraktiv kommun, där medborgarna är nöjda med vår verksamhet. Strategier Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi ser möjligheter med mångfald Kommunstyrelse Indikator Enhet Utfall Medborgarnas nöjdhet med kommunen som plats att leva och bo i Medborgarnas nöjdhet med inflytande Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamhet Medborgarnas känsla av trygghet i kommunen Andel pojkar/flickor i bidragsberättigade föreningar Nöjdhet med kommunens webbinformation till medborgarna Befolkningsökning per den 31/12 jämfört med föregående år. Nöjd regionindex Inflytande index Nöjd medborgarindex Nöjd regionindex 62 (2013) Genomsnitt: (2013) Genomsnitt: (2013) Genomsnitt: (2013) Genomsnitt: 61 Mål Mål >63 Mäts ej >43 Mäts ej >59 Mäts ej >59 Mäts ej Mål 2017 >65 >45 >61 >62 Procent 57/43 (2013) 50/50 50/50 50/50 Procent 84 (2013) Genomsnitt: 79 >85 >86 >87 Antal -12 (2013) >50 >50 >50 (Totalt: invånare den 31 december 2013) * Siffran inom parantes avser samtliga kommuner i undersökningsen. Mätningen genomförs vartannat år. ** Undersökningen 2010 och 2011 ej jämförbar med 2012 och

9 Aktivitetsplan Framtidsgruppernas arbete bidrar till att stärka och utveckla medborgardialogen. Vi stärker dialogen med näringslivet genom etablerandet av ett nytt nätverk för en kraftfullare samverkan i näringslivsfrågor. Vi utvecklar dialogen genom ökad användning av digitala medier och upprättande av kommunikationsplaner. Framtidsgruppernas medborgardialog, medborgarundersökningen, kundenkäter och fokusgrupper är några av de metoder vi använder och som skapar förutsättningar för brukarna att vara med och påverka den kommunala verksamheten. Mångfald och jämställdhet utgör fokusområden inom all kommunal verksamhet. Vi jobbar på en rad områden för att stärka medborgarnas upplevelse av trygghet. Vi marknadsför oss som en trygg kommun vilket idag är en given konkurrensfördel när människor väljer var de ska bo och låta sina barn växa upp. Vi stärker dialogen med ungdomarna. Vi arbetar kontinuerligt med effektiviseringar av den kommunala verksamheten för att skapa förutsättningar för att bibehålla och utveckla en god service till medborgarna. 9

10 Medarbetare Strategiskt mål Att vara en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service Strategier Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande Kommunstyrelse Indikatorer Enhet Utfall Medarbetarnas nöjdhet med Arvika kommun som arbetsgivare. Medarbetarindex Mål 2015 Mål 2016 Mål (2014) Mäts ej >74 Mäts ej Upplevelsen av nivån på organisationens ledarskap Upplevelsen av motivation, meningsfullhet och utvecklingsmöjligheter Upplevelsen av tydligheten vad gäller förväntningar, mål och uppföljning Ledarskapsindex Motivationsindex Styrningsindex 80 (2014) Mäts ej >82 Mäts ej 80 (2014) Mäts ej >82 Mäts ej 81 (2014) Mäts ej >82 Mäts ej Sjukfrånvaro - varav kvinnor - varav män Procent 5,9 (juli 2014) 6,3 4,2 <5,7 <5,5 <5,3 Förklaring: I kolumnen utfall redovisas värdet vid det senaste mätningstillfället. Förutom värdet för Arvika kommun anges i förekommande fall även genomsnittet för de kommuner som genomfört samma typ av mätning. Mäts ej innebär att mätning inte genomförs under detta år Aktivitetsplan Vi fortsätter vårt arbete med att identifiera och vidta åtgärder som ökar vår attraktionskraft som arbetsgivare. I detta ingår att utveckla såväl medarbetar- som ledarskapet. 10

11 Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling för våra medarbetare. Detta sker bland annat inom ramen för KOKOS en kommunal samverkan för kompetensutveckling för Eda och Arvika kommuner och näringslivet. Genom olika ledarutvecklingsprogram ökar vi våra ledares förmåga att hantera framtida utmaningar samtidigt som vi identifierar presumtiva ledarkandidater och ger dem en möjlighet att förbereda sig inför kommande ledaruppdrag. Fortsatt implementering av reviderad plan för jämställdhet och mångfald i verksamheterna. 11

12 Förnyelse, tillväxt och utveckling Strategiskt mål Att vara en hållbar kommun, som utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska hänsyn skapar förutsättningar för en positiv utveckling Strategier Vi skapar fler bostäder och utvecklar de vi har Vi verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer Vi bidrar tillsammans med andra till ett rikt fritids- och kulturliv Vi skapar förutsättningar för ett starkt och differentierat näringsliv genom att uppmuntra innovation och entreprenörskap Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Vi arbetar för en höjd utbildningsnivå Vi arbetar för en god folkhälsa Kommunstyrelse Mål Mål Mål Indikator Enhet Utfall Nyproducerade lägenheter Antal 8 (2013) >50 >50 >50 Medborgarnas nöjdhet med utbudet av fritidsaktiviteter Medborgarnas nöjdhet med utbudet av kulturliv Nystartade företag per invånare Nöjd regionindex Nöjd medborgarindex Ej tidigare redovisat Genomsnitt: (2013) Genomsnitt: 61 >58 Mäts ej >60 >71 Mäts ej >73 Antal 4,0 (2013) >4,1 >4,2 >4,3 Andelen behöriga elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet Procent 86,3 (2013/2014) >87 >87 >87 Andel elever som slutför gymnasieutbildning inom tre år Procent 86,6 (2013) >87 >88 >89 12

13 Ohälsotal för kommunens invånare. Baseras på det genomsnittliga antalet utbetalade ersättnings-dagar på grund av ohälsa per person och år från försäkrings-kassan. 37,2 (2013) Antal ersättningsdagar Länets genomsnitt: 29,4 (2013) <29 Lägre än länets genomsnitt Lägre än länets genomsnitt Andel miljöfordon av kommunens ägda och leasade personbilar Procent 19,8 (2013) Genomsnitt: 37 >40 >40 >40 Förbättring av infrastruktur och kommunikationer Genomförda insatser Etapp Gate- Kallviken Riksväg 61 klar vad avser mötesfri väg Redovisning av insatser Redovisning av insatser Redovisning av insatser Aktivitetsplan Vi jobbar för att skapa attraktiva boenden i syfte att öka vår attraktionskraft. Vi planerar för nybyggnation av centrumnära lägenheter, och vi skapar förutsättningar för ökad byggnation i V:a Sund. Vi jobbar med planprogram och fördjupad översiktsplan för utveckling av hamnområdet. Vi fortsätter arbetet med uppförande av översvämningsskydd. Vi tar fram planprogram och detaljplan för Palmviken för att möjliggöra en utveckling av handeln och en utveckling av centrumkärnan. Vi inleder bredbandsutbyggnaden. Vi fortsätter vårt arbete med att påverka statliga myndigheter och andra organisationer att satsa på en utvecklad infrastruktur och goda kommunikationer. Vi arbetar för att stärka Arvikas roll och profil regionalt, nationellt och internationellt. Vi har ett stort utbyte med andra orter såväl inom som utom landet och vi söker hela tiden möjligheter att via EU skapa möjligheter till ytterligare utveckling av vår verksamhet. Vi utvecklar våra relationer och vårt samarbete med Norge i frågor som rör infrastruktur och näringslivsutveckling. Vi intensifierar dialogen med näringslivet genom etablerandet av ett nytt nätverk för en kraftfullare samverkan i näringslivsfrågor där olika aktörers insatser samordnas för att nå bästa möjliga resultat. Genom gymnasieskolan och ANC tillgodoser vi näringslivets behov av kompetensutveckling en avgörande förutsättning för att bibehålla och utveckla sysselsättningen i kommunen. En bra förskola/skola är en viktig förutsättning för kommunens attraktionskraft och vi verkar för att alla elever lämnar grundskolan med godkända betyg. Vi stärker kommunens miljöprofil genom t ex ny klimatstrategi, ny cykelplan, ny hastighetsplan, ökad källsortering, fortsatt energieffektivisering och vårt arbete med att förbättra Kyrkvikens vattenkvalitet. 13

14 Ekonomi Arvika kommun Strategiskt mål Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt sätt. Strategier Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav Vi skapar utrymme för framtida pensionsåtaganden Vi finansierar investeringar inom den skattefinansierade verksamheten med egna medel Kommunstyrelse Indikator Resultat i relation till skatter och bidrag Egenfinansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten Pensionsskuldens konsolideringsgrad. Det vill säga andel av pensionsskulden som är finansierad. Baseras på bokfört värde, placerade medel Soliditet i bolagskoncernens moderbolag Arvika Stadshus Enhet Utfall Mål Mål Mål Procent 3,8 >0,5 >0,9 >0,8 Procent Procent 59,4 >58 >59 >60 Procent 29 >31 >33 >35 Aktivitetsplan Vi för en ansvarsfull politik där ekonomisk stabilitet står i fokus. Vi genomför kontinuerliga och noggranna uppföljningar av samtliga verksamheter och vidtar vid behov anpassningsåtgärder och omfördelning av resurser. Vi ser till att våra uppföljningssystem ger oss tidiga varningssignaler vid befarade avvikelser. Vi ser över vår fondförvaltning och säkerställer att våra fonderade medel förvaltas på bästa sätt för att säkerställa framtida pensionsåtaganden. 14

15 Budget Drift (Tkr) 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag (Tilldelad ram) Resultat Specifikation av nettokostnader Politisk verksamhet Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Myndighetsnämnd Stöd till politiska partier Revision Valnämnd Totalt Kommunledning Kommunövergripande verksamhet * Pris- och löneökningar Övergripande personalverksamhet Avgift förbund, Ansvarsförsäkring Näringslivsfrämjande åtgärder Tillväxtskapande åtgärder Utveckling och förnyelse Färdtjänst Kollektivtrafik Totalt * Redovisas även i verksamhetsplan för Kommunledningsstaben. Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för den kommunövergripande verksamheten men det operativa arbetet utförs inom Kommunledningsstaben. 15

16 Verksamheter Politisk verksamhet Kommunfullmäktige och dess framtidsgrupper Kommunfullmäktige med 49 ledamöter fattar beslut i strategiska, långsiktiga och principiellt viktiga frågor. Fullmäktige utgör motor i demokratiarbetet och har även ett uttalat ansvar för att trygga en god ekonomisk hushållning i kommunen. För att stärka medborgardialogen har till kommunfullmäktige knutits två fasta framtidsgrupper med vardera 13 ledamöter. Vid behov kan även tillfälliga grupper tillsättas. Till framtidsgrupperna utses ledamöter eller ersättare ur fullmäktige. Framtidsgruppernas uppdrag är av långsiktig, strategisk karaktär och fokuserar på frågor som berör kommunens framtida utveckling. Kommunfullmäktiges presidium har efter ändringar i kommunallagen fått ett utökat ansvar för samordningen av kommunfullmäktiges arbete. Kommunstyrelsen och dess utskott Kommunstyrelsens roll Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning, styrning och samordning av kommunens samlade verksamhet och har ett övergripande ansvar för kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Styrelsens uppgifter innefattar även uppsikt över kommunens bolag. Styrelsen bereder ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Styrelsens funktion är av såväl strategisk som taktisk karaktär med bedömningar och prioriteringar på såväl lång som kort sikt. Styrelsen lämnar verksamhetsuppdrag och budget till kommundirektören som ansvarar för den samlade kommunförvaltningen. Kommunstyrelsen har 15 ledamöter. Ledamöter i kommunstyrelse och utskott utses av kommunfullmäktige. Utskottens roll och uppgifter Inom kommunstyrelsen finns tre utskott. Ledamöterna i dessa utskott utses bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Utskotten har sju ledamöter. Utskotten ansvarar för den löpande politiska styrningen och uppföljningen av fullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag inom sitt respektive ansvarsområde. Utskotten säkerställer genomförandet av fullmäktiges uppdrag. Utskotten är följande: Kommunledningsutskottet Utskottet för Lärande och stöd Utskottet för Vård och omsorg Utskotten ansvarar för att föra en kontinuerlig dialog med de kommuninvånare som berörs av deras verksamhet. En kontinuerlig dialog måste också föras mellan utskotten och framtidsgrupperna. Utskotten bereder i förekommande fall ärenden inför kommunstyrelsen. Utskotten ska också fatta beslut i de ärenden delegation till utskottet finns och även fatta delegationsbeslut i viss myndighetsutövning, bland annat inom socialtjänsten. Myndighetsnämnd Myndighetsnämnden ska på uppdrag av kommunfullmäktige verka för att gällande lagstiftning inom myndighetsnämndens ansvarsområde tillämpas rättssäkert, korrekt och effektivt. Nämnden ska genom rådgivning, information och dialog sprida kunskap om gällande lagstiftning. Detta ska leda till en god folkhälsa, bra miljö och hög livskvalitet. Överförmyndarnämnd Överförmyndarnämnden är en myndighet som är till för att hjälpa och kontrollera. 16

17 Ändamålet med verksamheten är att skydda utsatta grupper av samhällsmedborgare, exempelvis omyndiga barn, förståndshandikappade och dementa med flera, som av någon orsak behöver skydd för sig själv och/eller sin egendom. Stöd till politiska partier Partistöd utgår med belopp som årligen fastställs i samband med att budgeten beslutas. Tio procent av det totala partistödet fördelas lika till de i fullmäktige representerade partierna och resterande del fördelas per mandat. År Kronor per mandat Kronor per parti Revision Kommunens revision består av sju ledamöter. Revisionskonsulter biträder revisorerna i revisionsarbetet. Kommunledning Kommundirektören leder kommunförvaltningen och har huvudansvar för att förvaltningen verkställer uppdragen från politiken och att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt. Inom kommunledningen finns även avsatta resurser för utrednings- och utvecklingsarbete. Större förändringar Ekonomi- och personalfunktionerna flyttas från kommunledningsstaben till kommunledning. Tjänsterna som ekonomichef respektive personalchef blir från och med 1/ direkt underställda kommundirektören. Valnämnd Valnämnden administrerar allmänna val och val till Europaparlamentet. Kommunen är indelad i 16 distrikt vid allmänna val och något färre distrikt vid val till Europaparlamentet. 17

18 Kommunövergripande verksamhet Övergripande personalverksamhet Inom Övergripande personalverksamhet finns medel för Kommunens ledarutvecklingsprogram, friskvård och företagshälsovård. Även medel för kommunrådet och de fackliga företrädarna ingår, liksom medel för minnesgåvor. Näringslivsfrämjande åtgärder Kommunen bidrar till näringslivsfrämjande åtgärder på en rad områden. Det kan avse projekt, nyföretagaraktiviteter, konsultinsatser och aktiviteter som bidrar till att mötesplatser skapas mellan kommun och företag. Kommunen arbetar nära företagen och företagens organisation. Kollektivtrafik/färdtjänst Värmlandstrafik AB upprätthåller en omfattande kollektivtrafik på landsbygden och inom Arvika tätort. Trafiken omfattar linjetrafik med tåg, buss och bil, samt färdtjänst. Kommunerna och landstinget svarar gemensamt för länets totala underskott av trafiken. Underskottet fördelas proportionellt mellan kommunerna och Landstinget i Värmland. Tillväxtskapande åtgärder Ett anslag för tillväxtskapande åtgärder disponeras av kommunstyrelsens allmänna utskott. Insatserna avser projektstöd, medfinansiering av EU-projekt samt andra åtgärder som bidrar till att förbättra kommunens tillväxt och attraktionskraft. 18

19 Investeringar Anslagsfinansierad verksamhet Projekt/Ändamål (Tkr) 2015 Budget 2016 Investeringsplan 2017 Investeringsplan Projekt Verksamhetsutveckling Översvämningsskydd Projektutveckling, medel till KS förfogande Summa Översvämningsskydd Under 2015 påbörjas byggnation av spärrdammar medan byggnation av huvuddamm genomförs under

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Kommunstyrelse och kommunledning Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2018-2020 Budget 2018 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018

Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Verksamhetsstyrning --------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Vision Arvika kommun

Vision Arvika kommun Vision Arika kommun Arika - en attraktiare kommun Vision Arika en attraktiare kommun Visionen beskrier kommunens långsiktiga inriktning och politiska ilja. Den konkretiseras i strategiska mål och strategier

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018

Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamhetsplan 216-218 Budget 216 Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen ---------------------------------------------------------------- 3 Verksamhetsstyrning -------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Årlig övergripande granskning 2013 Revisionsrapport

Årlig övergripande granskning 2013 Revisionsrapport Revisionsrapport KPMG AB Karlstad Offentlig sektor 2014-01-27 Antal sidor: 19 2014 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 2014-01-27 Innehåll

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

Styrning, ledning och uppföljning

Styrning, ledning och uppföljning Kommunledningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/314 Fastställd: KS 2016-11-09 Reviderad: - RIKTLINJE Styrning, ledning och uppföljning 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Målstyrning... 4 Begrepp i målstyrningen...

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesrum Kongsvinger Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesrum Kongsvinger Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 12.15 Peter Söderström (S), ordförande Aina Wåhlund (S),

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

2015-11-23. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga.

2015-11-23. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-11-23 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se KS/2015:175 Effektmål 2016 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun 4 Om verksamheten 5 Medborgare/brukare/kunder 6 Förnyelse/tillväxt/utveckling 7 Ekonomi 8 Budget

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 budget, mål och uppföljning Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Processbeskrivning året före

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

VARA KOMMUN Maria Viidas

VARA KOMMUN Maria Viidas VARA KOMMUN Maria Viidas FAKTA & FÖRUTSÄTTNINGAR Korta fakta om Vara kommun 16.000 invånare 7.347 hushåll 46 % bosatta på landsbygden 701 km2 1.369 medarbetare 789 (58%) arbetar heltid 587 (82%) kvinnor

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Socialnämnden

Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Socialnämnden Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Innehållsförteckning Inledning... 3 Styrkort... 3 Verksamhetsidé... 3 Mål, mätetal och målvärden... 3 Nämndens strategier till målen... 4 Kommentar till

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun 5 Om verksamheten 6 Medborgare/brukare/kunder 7 Förnyelse/tillväxt/utveckling 8 Ekonomi 9 Budget

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet www.pwc.se Revisionsrapport Martin Gandal Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet April 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Lärande och stöd

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Lärande och stöd Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Lärande och stöd Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016-05-04 Revisionsfråga Granskningens ska bedöma hur Kommunstyrelsen Utövar sin uppsikt över nämnder och bolag Har tolkat sitt uppsiktsuppdrag

Läs mer

Utbildning Oxelösunds kommun

Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda/tjänstemän 17 november 2015 Agenda Vad är ett Kommunalt resultat? Vad säger Kommunallagen? Vad är Balanskravet? Vad betyder God ekonomisk hushållning?

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Ett handslag för morgondagens Grums

Ett handslag för morgondagens Grums Ett handslag för morgondagens Grums Loka Brunn 3-5 juni 2008 Vision 2020 Strategiska frågor Organisationsidé Organisationskultur VISIONEN om Grums kommun år 2020 Grums är utveckling! Nyföretagande och

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

Utveckling av kommunen som organisation, verksamhet och territorium

Utveckling av kommunen som organisation, verksamhet och territorium Syftet med detta dokument är att tydliggöra kommunchefens roll och utgöra en grund för utvecklat samspel byggt på ömsesidig förståelse mellan kommunchef och den politiska ledningen. För att lyckas behövs

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

FAKTA & FÖRUTSÄTTNINGAR

FAKTA & FÖRUTSÄTTNINGAR VARA KOMMUN FAKTA & FÖRUTSÄTTNINGAR Korta fakta om Vara kommun 16.000 invånare 7.347 hushåll 46 % bosatta på landsbygden 701 km2 1.369 medarbetare 789 (58%) arbetar heltid 587 (82%) kvinnor 9 tätorter

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

EKONOMIUTBILDNING. Förtroendevalda 2015-01-20. Kenneth Erlandsson, ekonomichef

EKONOMIUTBILDNING. Förtroendevalda 2015-01-20. Kenneth Erlandsson, ekonomichef EKONOMIUTBILDNING Förtroendevalda 2015-01-20 Kenneth Erlandsson, ekonomichef Vad styr oss? Riksdagen Kommunallagen Kommunal redovisningslag Rådet för Kommunal Redovisning God redovisningssed Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Regler för mål- och resultatstyrning

Regler för mål- och resultatstyrning för mål- och resultatstyrning Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-11, x Mål- och resultatstyrning Innehåll Allmänna styrprinciper... 1 1. Målstyrning... 1 2. Mål- och resursplan... 1 3. Uppdragsdialogen...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender -nämndens Verksamhetsplan 2017-2019 Nämndsordförande: () Förvaltningschef: Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Förändring, utveckling och trender Mål och uppföljning

Läs mer

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun

Internationell strategi för Ronneby kommun Internationell strategi för Ronneby kommun 2016-2017 Antagen av KF 2015-12-10 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Inriktningar effektmål 2015

Inriktningar effektmål 2015 1 (5) Datum CENTRALA FÖRVALTNINGEN Stab Administrativ controller Marie Löfgren 0224-361 11 marie.lofgren@heby.se Inriktningar effektmål 2015 Centrala inriktningar Heby kommun ska vara en trygg och säker

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Strategisk inriktning 2011-2014

Strategisk inriktning 2011-2014 Strategisk inriktning 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige KF 41/2011-06-20 Strategisk plan för Degerfors kommun 2011-2014 Kommunfullmäktiges prioritering Kommunens strategiska inriktning beskriver vilka

Läs mer