Valdemarsviks kommun, Kommunledningskontoret, Valdemarsvik tel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valdemarsviks kommun, Kommunledningskontoret, 615 80 Valdemarsvik kommun@kommun.se, tel. 0123-19 100"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2007

2 FOTOGRAFIET PÅ FRAMSIDAN ÄR TAGET AV HANNES CARLSSON. RÖDA NÄCKROSOR VID HARSTENA. Valdemarsviks kommun, Kommunledningskontoret, Valdemarsvik tel

3 VALDEMARSVIKS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Färgat papper Resultaträkning 12 Färgat papper Finansieringsanalys 12 Färgat papper Balansräkning 13 Färgat papper Bokslutskommentarer - noter 14 Färgat papper Redovisningsprinciper och begreppsförklaringar 16 Färgat papper Revisionsberättelse 17 Färgat papper Driftredovisning - budgetutfall 19 Investeringsredovisning 20 Särredovisning VA-enheten Resultat- och balansräkning 22 Bokslutskommentarer noter 23 Verksamhetsuppföljning Kommunledningskontoret 25 Tekniska förvaltningen 31 Barn- och utbildningsförvaltningen 44 Socialförvaltningen 52 Politiska organisationen 66 Sammanställd redovisning 67

4 Förvaltningsberättelse Ekonomisk översikt och analys Årets resultat Trots de goda förutsättningarna för den kommunala sektorn visar Valdemarsviks kommun ett resultat endast med kkr för 2007 (1 450 kkr för 2006). I resultatet ingår reavinster vid försäljningar av anläggningstillgångar med kkr. Resultatet belastas inte i år av engångskostnader (som fjolårets reservering för översvämningsskadorna) utan är ett resultat av alltför hög kostnadsnivå och omfattning på verksamheterna i förhållande till kommunens intäkter. Positiv budgetavvikelse ligger även i år inom finansförvaltningen med 3,8 milj kr före reavinster. Budgetavvikelserna på förvaltningarna är fortfarande negativ, i år med 5,0 milj kr (3,3). Se vidare rubriken Budgetavvikelse. Resultat Årets resultat före extraordinära poster Resultatet för den sammanställda redovisningen (kommunkoncernen inkl de kommunala bolagen) överensstämmer i stort med kommunens resultat. Centrumhuset AB redovisar en i sammanhanget liten vinst medan Valdemarsviks Etablerings AB hanteras med ett nollresultat. Balanskravet Balanskravet innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Uppkommer ändå ett negativt resultat skall det återställas senast tre år efteråt. Balanskravsutredning Årets resultat Avgår reavinster Balanskravet är uppfyllt. Måluppfyllelse I budgeten för 2007 antogs följande övergripande mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning. Finansiella mål 1. Årets resultat ska långsiktigt varje år uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkter och skatteutjämning. För 2007 gäller det kortsiktiga målet 0,5 %. Årets resultat efter reavinster uppgår till 0,5 %, resultatet enligt balanskravsutredning 0,15 %. 2. Kommunens bruttokostnader (exkl kapitalkostnader) får ej öka med mer än 4 %. Målet är ej aktuellt då skatteintäkterna ökar med endast 2,8 %. Målet ska tillämpas då skatteintäkter/skatteutjämning ökar väsentligt. En del av ökningen ska då sparas för kommande år med sämre intäktsutveckling. Bruttokostnaderna ökade med 2,75 % och nettokostnaderna (före jämförelsestörande poster) med 4,3 %. 3. Investeringarna ska finansieras med skattemedel och på sikt ska kommu-

5 Förvaltningsberättelse Ekonomisk översikt och analys nens låneskuld minska räknat i nettolåneskuld efter utlåning till de kommunala bolagen. Målet är uppfyllt, investeringarna finansieras till 100 % med driftöverskott (resultat justerat med avskrivningar mm). Låneskulden har minskat med 18,5 milj kr och nettolåneskulden med 20,4 milj kr. Förvaltningsövergripande mål 1. Kommunens befolkning ska uppgå till invånare år Målet är inte på väg att uppfyllas. Befolkningen har 2007 minskat med ytterligare 89 invånare till Flyttningsnettot var 43 invånare. 2. Genom aktiva åtgärder ska sjukfrånvaron sänkas med 10 % från en redan låg nivå hos kommunens anställda. Målet har uppnåtts. För 2007 redovisar kommunen en sjukfrånvaro på låga 4,81 %. Detta är en sänkning med 1,15 procentenheter eller 19 %. 3. Samtliga förvaltningar ska hålla sina budgetar. Målet har inte uppnåtts. Barn- och utbildningsförvaltningen samt den politiska organisationen redovisar stora underskott. Övriga håller sina budgetar och redovisar överskott. %. Det beror på ökade avgifter till kostnadsutjämningssystemet, årlig reducering av införandebidraget och minskad befolkning. Relativa utvecklingen av nettokostnader och skatteintäkter Nettokostnad Skatteintäkter Nettokostnaderna har även 2007 procentuellt ökat mer än skatteintäkterna, dock inte i samma utsträckning som fjolåret. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna Nettokostn/skatteint % Nettokostn exkl avskrivn/skatteint % Nettokostnader och skatteintäkter Skatteintäkterna inkl skatteutjämning är kommunens största inkomstkälla. Skatteintäkterna och skatteutjämning inkl LSS-utjämning och sysselsättningsstöd har ökat med endast 2,8 %, mot ifjol 3,2 Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna visar hur stor del av skatteintäkterna som går åt till den löpande verksamheten. Diagrammet visar nettokostnadens andel av skatteintäkterna, dels utan och dels med avskrivningar. År 2007 användes 94,1 % (94,0) av skatteintäkterna för att täcka verksam-

6 Förvaltningsberättelse Ekonomisk översikt och analys hetskostnaderna. De totala nettokostnaderna, inkl av- och nedskrivningar, utgjorde 98,6 % (98,6) av skatteintäkterna. Andelen är lika, men det beror på reavinster redovisade Ekonomisk ställning Kommunens ekonomiska ställning är i stort oförändrad. Kommunens eget kapital uppgår den sista december 2007 till kkr ( ), vilket innebär en soliditet på 38,8 % (38,2 %). Den lilla soliditetshöjningen beror på minskad låneskuld. Soliditeten är det viktigaste måttet på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Den visar hur stor andel av de totala tillgångarna kommunen äger, dvs det egna kapitalet i förhållande till tillgångarna. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen, tillgångarnas och låneskuldens förändring. Sänkningen av soliditeten 2004 beror på nedskrivningen av lånen till Centrumhuset AB. koncernens soliditet jämfört med kommunens. Det viktiga är inte nivån, utan att följa den enskilda kommunens utveckling över tiden. Investeringar Årets nettoinvesteringar uppgår till kkr (10 633). De största investeringarna ligger inom vatten och avlopp, reningsverk samt mark- och fastighetsköp. Det senare i anslutning till hantering av översvämningsriskerna. Se vidare investeringsredovisningen. I kommunens målsättning att skapa en ekonomi i balans ingår att självfinansiera investeringarna. Årets investeringar har finansierats utan nyupplåning. Nettoinvesteringar Soliditet De kommunala bolagen har en soliditet på 3 %. I 2004 års beslut om nedskrivningen av Centrumhusets fastigheter har kommunfullmäktige uttalat målet att uppnå en soliditet på 15 % för bolaget. Genom den låga omslutningen i bolagen i förhållande till kommunen förändras ej Finansiering Kommunens låneskuld har minskat med hela 18,5 milj kr till 99,0 milj kr (117,5). Nettolåneskulden (utlåning till de kommunala bolagen avräknad) minskar även och är 63,9 milj kr (84,3).

7 Förvaltningsberättelse Ekonomisk översikt och analys Kommunen hanterar Centrumhusets och Vetabs låneskulder genom att ta upp lån i eget namn och vidareutlåna till bolagen, detta för att bättre kunna hantera ränteriskerna på den totala låneskulden oavsett vad lånen används till. Det ger en lägre total lånekostnad och ränterisk för kommunkoncernen som helhet. I låneskulden ingår förmedlade lån till Centrumhuset och Vetab motsvarande långfristiga fordringar på bolagen med 35,1 milj kr (33,2). Låneskuld Låneskuld I februari 2008 har ytterligare ett lån (6,9 milj kr) tillfälligt lösts. Avsikten med lånet är långsiktigt och beslut finns i kommunfullmäktige att ersätta lånet med nytt lån. Med hänsyn till den stora tilläggsbudgeteringen av ej genomförda investeringar kommer detta troligen också att ske. Finansnetto Fin netto Fin kostn Fin int Kommunens finansnetto är negativt 2,7 milj kr, dvs räntekostnaderna överstiger ränteintäkterna. Det är ungefär i samma nivå som de senaste fem åren. Under året har räntorna stigit och en relativt stor andel av låneskulden är placerad med korta räntebindningstider, men genom sänkt låneskuld har finansnettot kunnat hållas nere. Ränteintäkterna består till största delen av räntor på medelsplacering samt räntor från kommunens företag på de utlämnade lånen. 56 % (53 %) av ränteintäkterna är räntor från koncernföretagen. Pensionsförvaltning Kommunen har ingen pensionsförvaltning, utan medlen tillskapas i respektive års resultaträkning och några särskilda medel har hittills inte byggts upp. Förslag har lämnats till kommunfullmäktige att kommunen skall hantera och tillskapa medel för pensionsreserver i egen balansräkning. Pensionsförpliktelser (kkr) Avsättningar (inkl löneskatt) för pensioner och liknande förplikt Ansvarsförbindelser (inkl löneskatt) Totala pensionsförpliktelser Årets pensionskostnader Budgetavvikelse Förvaltningarnas avvikelse mot budget (före finansiering) är minus kkr ( ). Den stora negativa budgetavvikelsen är inom barn- och utbildningsförvaltningen och redovisas för förskola/barnomsorg med 3,1 milj kr och gymnasieskolan 5,5 milj kr.

8 Förvaltningsberättelse Ekonomisk översikt och analys Budgetavvikelse per förvaltning: Kommunledningskontoret Tekniska förvaltningen Barn- och utbildningsförv Socialförvaltningen Politiska organen kkr kkr kkr kkr kkr Se vidare respektive förvaltnings verksamhetsberättelse. Finansieringen redovisar även i år en positiv budgetavvikelse, skatteintäkter +0,7, räntenetto +1,1 samt personalförsäkring och pensioner +1,8 milj kr. Därutöver redovisas en reavinst på 1,2 milj kr. Budgetavvikelse I de flesta fall redovisas bättre resultat än prognosen i budgetuppföljningen. Barnoch utbildningsförvaltningens prognos var dock alltför positiv och fångade bl a inte upp gymnasieskolans extra kostnader under höstterminen i form av kvarvarande omställningskostnader och interkommunala ersättningar. Förvaltn Uppföljn Årsredov Diff KLK TF BUF SOF Pol Finans Reavinster Verksamheterna Totalt

9 Förvaltningsberättelse Ekonomisk översikt och analys (milj kr) FEM ÅR I SAMMANDRAG, SNABBFAKTA Årets resultat 1,7 1,5 4,6-43,6 0 Resultat före extraordinära poster 1,7 1,5 4,6-4,1 3,2 Resultat enligt balanskravsutredning 0,5 1,5 4,3-4,1 2,9 Budgetavvikelse totalt 0,1 0 0,7-4,1-2,2 Budgetavvikelse förvaltningarna -5,0-3,3-3,9-3,6-4,3 Finansnetto -2,7-2,9-2,9-2,7-2,7 Nettoinvesteringar 12,3 10,6 12,4 11,7 12,9 Låneskuld 99,0 117,5 120,6 120,6 127,5 Nyckeltal (procent) Verksamhetens nettokostnader/ skatteintäkter och statsbidrag 99% 99% 98% 100% 98% Balanslikviditet 78% 95% 80% 64% 85% Soliditet 39% 38% 38% 38% 45% (antal invånare) Befolkning 31/ Flyttningsnetto Födelsenetto

10 Förvaltningsberättelse Personalredovisning Antal anställda och personalkostnader Kommunen hade i december (92) anställda inom tekniska förvaltningen, 245 (263) inom barn- och utbildningsförvaltningen, 325 (332) inom socialförvaltningen samt 25 (25) inom kommunledningskontoret. Totalt 684 st (712). Personalkostnaderna för kommunen ökade med 1,9 procent (4,7 miljoner kronor) mellan år 2006 och I diagrammet syns de totala kostnaderna för arbetskraft uppdelad på förvaltning för åren 2005 till Beloppen är i tkr , , , , , ,0 0, KLK Tekn. Förv Barn- och utbildn Soc.förv De direkta sjuklönekostnaderna minskade med 716 tkr jämfört med Redovisning sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron var för perioden 4,81 (5,96) procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden vilket är en sänkning med 1,15 procentenheter jämfört med Sänkningen gör att kommunen med god marginal klarar de mål som satts upp i budgeten. Andelen långtidssjukskrivna (över 60 dagar) uppgick till 49,55 (49,35) procent av den totala sjukfrånvaron, vilket är en marginell höjning med 0,20 procentenheter jämfört med Sjukfrånvaron per ålder såg ut enligt följande: år eller yngre 4,01 % 3,73 % år 3,40 % 4,97 % 50 år eller äldre 6,46 % 7,03 % Sjukfrånvaron på förvaltningsnivå såg ut enligt följande: Socialförvaltningen 5,09 % 6,74 % Barn- o utbildn förv 5,48 % 6,61 % Tekniska förvaltn 3,02 % 2,95 % Kommunledningsk 1,15 % 1,45 % Den totala sjukfrånvaron har minskat till en mycket låg nivå vilket är mycket positivt. Arbetet med hälsoprofiler via företagshälsovården har fortsatt. Hittills har 335 personer i åldern år via Sensia (tidigare Kusthälsan) genomgått en hälsoprofilbedömning. Utifrån bedömningen har ett antal insatser gjorts. Många har börjat träna regelbundet och fått stöd i detta via Sensia. Flera medarbetare och också fått hjälp och stöd kring överviktsproblematik. Heltid- och deltidsanställda Sysselsättningsgraden hos den tillsvidareanställda personalen skiljer sig mellan kvinnor och män. Den stora andelen kvinnor som arbetar deltid har sin arbetsplats inom vården. Bland männen arbetar 90 % heltid och bland kvinnorna 56,4%. Andelen kvinnor som arbetar heltid har ökat med 1,4 procentenheter. Sjukfrånvaron var för kvinnor 5,35 (6,71) procent och för män 3,08 (4,14) procent.

11 Förvaltningsberättelse Personalredovisning Ålders- och könsfördelning Av kommunens tillsvidareanställda personal är 81 % kvinnor och 19 % män. Medelåldern är 49 år. Den höga medelåldern medför att kommunen (precis som landets övriga kommuner) kommer att ställas inför stora pensionsavgångar framöver. 223 medarbetare kommer under perioden att uppnå åldern 65 år. Det är därför viktigt med en god framförhållning för att klara framtida rekryteringsbehov. En viktig del av detta arbete handlar om att ge möjlighet till önskad sysselsättningsgrad vid nyanställningar. Under 2008 har en person anställts för att arbeta med införandet av en arbetstidsmodell. Modellen innebär att medarbetarna inom äldre- och handikappomsorgen en gång per år väljer sysselsättningsgrad. Målet är att modellen ska vara införd under året.

12 Förvaltningsberättelse Verksamhetsöversikt Förvaltningsberättelsens verksamhetsöversikt är ett urval ur förvaltningarnas redogörelser för verksamhetsåret Det är tillsammans med den ekonomiska analysens budgetutfallsdel en sammanfattning av verksamhetsåret Befolkning Befolkningen i kommunen minskade även under 2007 och uppgick vid årsskiftet till invånare. Flyttningsnettot är -43 och ett födelseunderskott redovisas med -46. Kommunens åldersstruktur har en kraftig övervikt mot medelålders och äldre. Kommunen har en mycket negativ befolkningsutveckling med en minskning med 637 invånare de senaste 10 åren. Flyttningsnettot samma period är -170 och födelseunderskottet Det är av vital betydelse att befolkningsminskningen bromsas genom att skapa förutsättningar för ytterligare ökad inflyttning. Året som gått Personal och organisation Den totala sjukfrånvaron var ,81 (5,96) procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden vilket är en sänkning med 1,15 procentenheter jämfört med Sänkningen gör att kommunen med god marginal klarar de mål som satts upp i budgeten. Arbetet med hälsoprofiler via företagshälsovården har fortsatt. Hittills har 335 personer i åldern år via Sensia (tidigare Kusthälsan) genomgått en hälsoprofilbedömning. Utifrån bedömningen har ett antal insatser gjorts såsom regelbunden träning, hjälp och stöd mm. Samhällsutvecklingen I januari svämmade Valdemarsviken över och åstadkom skador på mark och parkanläggningar. Prioriterade arbetsinsatser under året har därför varit att utreda vilka lämpliga åtgärder som måste vidtas i syfte att eliminera skadeverkningar vid skyfall och höga vattennivåer i Valdemarsviken. Några trummor är utbytta efter i åarna och pumpkapaciteten har utökats vid några pumpstationer. Frågan om reglering av skadeståndskrav från de fastighetsägare som drabbades av översvämningen den 27 augusti 2006 har också behandlats. För att få rådighet över översvämningsbenägna områden har några fastigheter förvärvats. Beslut om långsiktig strategi för fastigheten Skavaren har också fattats. Överklagan av detaljplan för Borgsområdet har medfört att exploatering av tomter där avstannat. Försäljning av tomter på fastigheten Fyrtorp pågår och detaljplan för Konvaljekullen i Gryt har vunnit laga kraft. Exploateringsarbeten har utförts på Grännäs Gård och Fyrtorp. Byggande för permanentboende har mellan åren 2006 och 2007 ökat från 3 till 14 hus. Diskussioner med Vägverket angående den planskilda korsningen vid Mossebo utmynnade i att en överenskommelse om medfinansiering av åtgärden träffats. Vägverket har därefter inte lyckats finna finansiering för sin del till projektet. Arbetet med kommunens två stora miljöprojekten har pågått. Naturvårdsverket har efter förnyad ansökan med högre medfinansieringsgrad från kommunen beslutat att tillskjuta ett bidrag på 120

13 Förvaltningsberättelse Verksamhetsöversikt miljoner kronor för sanering av Valdemarsviken. Kommunen är projektägare och arbetsinsatser pågår för att förbereda en åtgärd. I miljöprojektet i Gusum har undersökningar och provtagningar genomförts. Ansökan om resurser till en huvudstudie har inlämnats och medel har beviljats av Naturvårdsverket. Nya förutsättningar för sanering av gamla bruket har öppnats sedan fastigheten försatts i konkurs under våren. Utbildning och omsorg Den minskade elevtillströmningen till gymnasieskolan innebar att beslut togs våren 2007 att fyra program lades ner och eleverna som skulle börja år 2 och 3 blev erbjudna utbildningsplatser i Norrköping fr o m höstterminen. De kvarvarande programmen, Carl Malmstens Hantverksgymnasium (Möbelhantverk och Design & Form), Friskvårdsprogrammet (specialutformat BF) och Individuella programmet har samlokaliserats i Funkishuset centralt i Valdemarsvik tillsammans med vuxengymnasiet och Lärcenter. Hösten 2007 öppnade allaktivitetshuset Garveriet sina dörrar för ungdomarna. Den fritidspedagog som anställts ansvarar för verksamheten och dess vidare utveckling i positiv riktning. Elevstyrelse är vald och ungdomarnas eget engagemang är stort. Under våren togs beslut att utöka antalet demensplatser i kommunen med totalt femton stycken, sju på Vammarhöjden och åtta på Ringgården. Förändringen på Vammarhöjden genomfördes under hösten, vilket innebar att korttidsenheten fick nya lokaler. Utökningen på Ringgården kommer att genomföras under våren 2008, men projektering för ombyggnation och omflyttningar av boende och personal har pågått under hösten. Beläggningen på korttidsenheten har varit låg, ingen kö till boendeplatser utan snarare har tomplatser funnits inom äldreomsorgen. Korttidsplatser har sålts till Söderköpings kommun, i snitt två platser under hela hösten. I syfte att underlätta den framtida personalrekryteringen inom vård och omsorg pågår arbete med att tillskapa en arbetstidsmodell för önskad arbetstid, samt har fyra ambassadörer för verksamheten engagerats. Deras uppdrag är att på ett bra sätt ta emot praktikanter/elever och informera i olika sammanhang om arbete inom äldre- och handikappomsorgen. Flyktingmottagandet har byggts upp under året och samlokaliserats med Arbetsmarknadsenheten. Under året har 22 personer tagits emot, därav 9 barn. En familj, bestående av 5 personer, har flyttat från kommunen. Framtida utveckling I budgeten har följande övergripande ekonomiska målsättning antagits: Kommunens resurser får inte förbrukas över tiden. Kommunens årliga resultat ska möjliggöra att alla kommuninvånare även i framtiden kan tillförsäkras en bibehållen hög standard på anläggningar, service och verksamhet. Detta bryts sedan ner till ett antal finansiella mål som innebär att årets resultat långsiktigt varje år ska uppgå till 1,5 % av skatteintäkter och skatteutjämning. Kommunens verksamheter och ekonomi står inte i motsatsställning till varandra. Tvärtom är både en kortsiktigt och långsiktigt god ekonomisk hushållning en

14 Förvaltningsberättelse Verksamhetsöversikt förutsättning för att fortsatt kunna bedriva en kvalitativt bra verksamhet. Det nya skatteutjämningssystemet som började gälla 2005 innebär reducerade bidrag med totalt 7 milj kr för Valdemarsviks kommuns del. Avtrappningen som måste hanteras sker med drygt en milj kr per år under införandetiden. De ständiga förändringar som sker i systemet innebär också påfallande ofta mindre intäkter för små kommuner som Valdemarsvik. Kommunens övergripande vision är att Valdemarsvik ska vara en kommun där företag och människor fortsättningsvis väljer att verka och bo. Dessutom ska fler välja Valdemarsvik som boende- och etableringskommun. Naturens krafter, både vind och vatten har senaste åren gjort sig påmind. Detta kommer att i hög grad prägla var insatser skall läggas ner under de kommande åren. Projekt Valdemarsviken och resultatet av huvudstudien i miljöprojektet Gusum kommer att bli föremål för stora insatser från kommunens sida. Åtgärdspaketet för Valdemarsviken kommer också att medföra insatser i centrumområdet som samkörs med åtgärderna i Valdemarsviken. Framtagande av aktuell översikts- och kommunplan måste prioriteras. Elevantalet på grundskolan fortsätter att minska. För skolorna i centrala Valdemarsvik är det mest kännbart. Ställningstagande till grundskolans framtida, långsiktiga organisation med anpassning till elevunderlaget måste komma. Konkurrensen om eleverna till alla gymnasieprogrammet från såväl kommunala som friskolor ökar kontinuerligt, samtidigt som nu elevkullarna också börjar minska. Även här måste ställningstaganden komma om programstrukturen i Valdemarsviks eget gymnasium. Samverkan mellan kommunen och olika externa parter blir allt viktigare för att kunna upprätthålla servicen i kommunen. Det kan vara att utveckla samverkansformerna med Landstingets olika delar, andra kommuner och statliga myndigheter. Sammantaget finns krav på stora omställningar och anpassningar i den kommunala verksamheten samtidigt som ökande ekonomiskt utrymme inte kan påräknas för den kommunala sektorn.

15 12 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr Not Verksamhetens intäkter not Verksamhetens kostnader not Jämförelsestörande poster not Avskrivningar not Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter not Skatteutjämning not Finansiella intäkter not Finansiella kostnader not Resultat efter finansiella poster Årets resultat not FINANSIERINGSANALYS Belopp i tkr Not I Den löpande verksamheten Årets resultat Justering för ej rörelsekapitalpåverkande poster - Avskrivningar Avsättning pensioner Avsättning deponi Avsättning översvämningsskador Realisationsvinster Justering för rörelsekapitalets förändring not I Kassaflöde från löpande verksamhet II Investeringar i anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar not Försäljning av materiella anläggningstillgångar Omklassificering till omsättningstillgång Investering i finansiella anläggningstillgångar II Kassaflöde Investeringar III Finansiering Utlåning Utlåning/Ökning långfristiga fordringar Upplåning Amortering III Kassaflöde Finansiering Förändring av likvida medel

16 BALANSRÄKNING Belopp i tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar not Värdepapper och andelar not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Exploateringsfastigheter not Kortfristiga fordringar not Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital därav årets resultat Summa eget kapital not Avsättningar Avsättningar för pensioner Avsättning återställande av deponi Avsättning översvämningsskador Summa avsättningar not Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder not Summa skulder SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN OCH SKULDER ANSVARS- OCH BORGENSFÖRBINDELSER Pensionsförmåner intjänade före 1998 not Borgensåtaganden not

17 BOKSLUTSKOMMENTARER - NOTER Noter till resultaträkningen Not 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter och räntor ingår ej. Belopp i tkr Försäljningsmedel Taxor o avgifter Hyror och arrenden Bidrag Förs av verksamh o entrep Förs anläggnt div periods Not 2 Verksamhetens kostnader Avser verksamhetens externa kostnader. Skattekostnader, räntor och avskrivningar ingår ej. Belopp i tkr Inköp,konsulter,bidrag Arbetskraft Övr verksamhetskostn Resor o diverse kostnader Not 3 Jämförelstörande poster Belopp i tkr Reserv. översvämningsskador Ökning (-)/minskning (+) av Realisationsvinster förråd/exploateringsfastigheter Not 7 Finansiella intäkter Belopp i tkr Ränteintäkter Räntor från koncernföretag Statliga räntebidrag Not 8 Finansiella kostnader Belopp i tkr Räntor på lån m m Räntor på pensionsavsättning Not 9 Årets resultat Belopp i tkr Avstämning mot balanskravet: Årets resultat Avgår reavinster Noter till finansieringsanalysen Not 10 Justering för rörelsekapitalets förändr. Belopp i tkr Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder Not 4 Avskrivningar Belopp i tkr Avskrivningar enligt plan Nedskrivningar Not 5 Skatteintäkter Belopp i tkr Egna skatteintäkter Slutavräkning Slutavräkning Prel slutavräkning Not 6 Skatteutjämning Belopp i tkr Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsbidrag Utjämningsbidrag LSS Sysselsättningsstöd Regleringsavgift Införandebidrag Not 11 Nettoinvesteringar Belopp i tkr Årets utgifter Investeringsbidrag Noter till balansräkningen Not 12 Materiella anläggningstillgångar Belopp i tkr Markreserv Verksamhetsfastigheter Fastigheter, affärsverksamhet Publika fastigheter Fastigheter, annan verksamhet Inventarier och maskiner Pågående nyanläggningar Mark, byggnader, tekn. anläggningar Årets förändring i tkr Ingående värde Omklassificeringar Avskrivningar Nedskrivningar Utgifter Försäljning Utgående värde

18 Inventarier och maskiner 15 Årets förändring i tkr Ingående värde Omklassificeringar 0 0 Avskrivningar Utgifter Försäljning Utgående värde Pågående nyanläggningar Årets förändring i tkr Ingående värde Utgifter under året Färdigställt under året Utgående värde Not 13 Långfristiga fordringar Belopp i tkr Vetab Centrumhuset AB Not 14 Värdepapper och andelar Belopp i tkr Aktier Vetab Centrumhuset AB Östgötatrafiken Kommuninvest Ek Förening KGF Östergötland Övrigt Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening har därefter beslutat om insatsemission om sammanlagt 52 tkr för Valdemarsviks kommun. Totala andelskapitalet uppgår därmed till 305 tkr. Not 15 Exploateringsfastigheter Belopp i tkr Ingående värde Omklassificering till anl.tillgång Överflyttning markreserv Utgifter område Fyrtorp Utgifter område Borg Utgifter område Liljekonvaljen 0 6 Utgifter område Takmossen 6 0 Årets försäljning Utgående värde Not 16 Kortfristiga fordringar Belopp i tkr Mervärdesskatt Konsumtionsavgifter Barn- och äldreomsorgsavgifter Övr fakturafordringar inkl. hyror Avräkn VETAB Fordran Hem-PC Övriga interimsfordringar Övriga fordringar Not 17 Eget kapital Belopp i tkr Ing eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Belopp i tkr Omsättningstillgångar Kortfr skulder Rörelsekapital Belopp i tkr Anläggningstillgångar Långfr skulder och avsättn Anläggningskapital Not 18 Avsättningar Pensionsskulden är redovisad enligt blandad modell. Pensioner intjänade under samt visstids- och garantipensioner är upptagna som avsättning. Belopp i tkr Långfristiga avsättningar Pensioner Löneskatt Återställning Toverumstippen Reserv.översvämningsskador Not 19 Kortfristiga skulder Belopp i tkr Preliminärskatt och arbetsgivaravgifter Pensionsskuld ind del Löneskatt ind del Semesterlöneskuld Mervärdesskatt Slutavräkn kommunalskatt Övr.leverantörs/interimsskulder Övriga skulder Not 20 Pensionsförmåner Pensionsförmån Löneskatt Not 21 Borgensåtaganden Belopp i tkr Valdemarsviks IF Kommunalt förlustansvar för egnahem Kommunen har under 1994 ingått solidarisk borgen "så som för egen skuld" för Kommuninvest i Sverige AB. Detta borgensåtagande är i ett underavtal begränsat till det lånebelopp som kommunen har inom Kommuninvest, vid årsskiftet 88,7 tkr.

19 16

20 17

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport 2006. januari - augusti

Delårsrapport 2006. januari - augusti Delårsrapport 2006 januari - augusti VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 31 augusti 2006 Periodens resultat + 135 Mkr Prognostiserat helårsresultat + 99 Mkr Realisationsvinst vid försäljning av Centrumfastigheterna

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

RESULTATRÄKNING. Redovisning Redovisning Avvikelse mot 2005 2006 budget 2006 Belopp i Mkr

RESULTATRÄKNING. Redovisning Redovisning Avvikelse mot 2005 2006 budget 2006 Belopp i Mkr RESULTATRÄKNING Redovisning Redovisning Avvikelse mot 2005 2006 budget 2006 Belopp i Mkr Intäkter...not 1 73,6 83,0 9,4 Kostnader...not 1-261,5-278,8-7,5 Avskrivningar...not 6-10,3-9,0 0,9 Verksamhetens

Läs mer

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Bidrag för läkemedelsförmånen öppen vård 2 551 2 438 2 438 Patientavgifter hälso- och sjukvård 377 350 336 Patientavgifter tandvård 353 332 332 Försäljning av hälso- och sjukvård/tandvård

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön!

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! Årsredovisning 2000 Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! (Foto: Sonia Blom) 0 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del 1 ÅRSREDOVISNING Kommunalrådets

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer