Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor"

Transkript

1 Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Dessa standardvillkor tillämpas på låneavtal som ingås mellan Ferratum Bank Ltd. och dess kunder med hemvist i Sverige. 1. Information om Ferratum 1.1. Namn: Ferratum Bank Ltd ( Ferratum ) 1.2. Organisationsnummer: C Licensnummer: C Adress: Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14 High Street, Sliema SLM 1551, Malta 1.5. Telefonnummer: (Sverige Kundtjänst), (Malta) 1.6. E-postadress kundtjänst: 1.7. Verksamhet som täcks av licensen: Bankverksamhet, betaltjänster (enligt definitionen i Maltas lag om finansiella institutioner, Financial Institutions Act), utfärdande och administration av övriga betalningsmetoder (andra än de ovan definierade betaltjänsterna), garantier och åtaganden, handel för egen räkning i penningmarknadsinstrument, valutor, finansiella terminskontrakt och optioner, valutakurs- och ränteinstrument, överlåtbara värdepapper och alla andra aktiviteter som banken från tid till annan kan få tillstånd att utföra Uppförandekod(er) som banken anslutit sig till: Ej tillämpligt 2. Definitioner 2.1. Konto det personliga användarkonto som skapats på webbplatsen för varje kund som ingått ett låneavtal med Ferratum Låneberäknare ett verktyg som är tillgängligt på webbplatsen och låter kunden beräkna låneräntan på ett lån med det lånebelopp och den återbetalningsperiod som önskas Kunden en berättigad kund som ingått eller uttalat avsikten att ingå ett låneavtal med kreditgivaren Kreditgivare se 2.7 nedan Utestående belopp om låneavtalet frånträdes enligt villkoren i paragraf 4.3 i dessa standardvillkor avses här lånebeloppet tillsammans med låneräntan, beräknat proportionellt från den dag då lånet först utnyttjas till den dag då återbetalning sker. För att beräkna den utestående låneräntan proportionellt ska Ferratum ta med i beräkningen den dagsränta som framgår av bilaga 1 till dessa standardvillkor och som utgör en inkorporerad del av standardvillkoren Berättigad kund en individ som uppfyller kraven för att ingå ett låneavtal med kreditgivaren, enligt beskrivningen i paragraf 3.2 i dessa standardvillkor Ferratum den kreditinstitution som avses i paragraf 1 ovan, även kallad kreditgivaren Informationsblad den standardiserade europeiska standardkreditinformation för lånen som inkorporerats i låneavtalet Faktura det dokument som innehåller de särskilda villkor som gäller kunden, inklusive det utestående beloppet och de exakta återbetalningsvillkoren, och som fram till dess att samtliga utestående belopp enligt fakturan har betalats anses utgöra en inkorporerad del av låneavtalet Lån varje individuellt lån som mottagits eller ansökts om enligt låneavtalet Låneavtal ett avtal som ingåtts mellan Ferratum och en kund som omfattar dessa standardvillkor, informationsbladet, alla giltiga fakturor samt eventuella ändringar av dessa som gjorts i enlighet med dessa standardvillkor Låneansökan kundens önskan, uttryckt i den form och enligt den process som Ferratum angivit och tillkännagjort för kunden, att få ett lån från Ferratum på de villkor som framgår av låneavtalet Låneränta den ränta som tas ut av kunden med avseende på lånet, enligt den beräkningsmetod som anges i bilaga Mikrolån ett lån som utfärdats av Ferratum genom ansökan från kunden med ett belopp som inte understiger fem hundra svenska kronor (500 SEK) och inte överstiger fyratusen svenska kronor (4 000 SEK) med en återbetalningsperiod på högst trettio (30) dagar Återbetalningsplan Ett dokument som anger lånebeloppet, låneräntan, förfallodagen för lånet och fakturabelopp (indelad i kapital och ränta) och vilket dokument anses utgöra en integrerad del av låneavtalet Avgift för att ändra förfallodagen en avgift som tas ut vid ansökan om att ändra förfallodagen för ett mikrolån, enligt paragraf 8 i dessa standardvillkor Standardvillkor detta dokument, inklusive alla giltiga ändringar Webbplats Ferratums webbplats på 3. Process för låneavtalets ingående 3.1. För att få ett lån måste kunden ha ett giltigt låneavtal. Kunden kan begära att Ferratum skickar kopior på utkastet till låneavtal och alla dokument som inkorporerats i avtalet, innan avtalet ingås. Ferratum ska skicka dessa dokument till kunden utan kostnad. Låneavtalet kan ingås via webbplatsen eller, i vissa fall som avgörs helt enligt Ferratums gottfinnande, via SMS. Ferratum förbehåller sig den totala och absoluta rätten att enligt eget gottfinnande avgöra om ett låneavtal ska ingås med en kund Berättigade kunder ska vara individer som har sin permanenta hemvist i Konungariket Sverige och som är minst 21 år gamla För att ingå ett låneavtal måste kunden först antingen besöka webbplatsen och följa de instruktioner som finns där, eller ringa eller skicka e- post till kundtjänst på ovan angivna telefonnummer eller ovan angivna e-postadress och följa instruktionerna från kundtjänst. I vissa fall, som avgörs helt enligt Ferratums gottfinnande, kan kunder även ingå låneavtal via SMS. Före låneavtalets ingående ska kunden läsa låneavtalet, som ska göras tillgängligt för kunden Genom att skicka en begäran om att ingå ett låneavtal med Ferratum erkänner, bekräftar, garanterar och åtar sig kunden att denne: har tillhandahållit sann, riktig och komplett information till Ferratum och att kunden kommer att informera Ferratum så snart som möjligt, och i varje fall inom en arbetsdag, om det sker någon ändring av denna information, eller om kunden upptäcker att den tillhandahållna informationen är felaktig eller på annat sätt osann, oriktig eller inkomplett har tillhandahållit sanna och riktiga kontouppgifter och relaterade uppgifter (om sådana uppgifter har tillhandahållits) som rör en bank som har tillstånd att erbjuda sina tjänster i Sverige och/eller någon annan av Europeiska unionens medlemsstater, och att detta konto innehas i kundens eget namn. Kunden förstår att eventuella utbetalningar av lån som görs av Ferratum, liksom eventuella därefter följande återbetalningar, ska ske via ett konto som innehas i kundens egna namn (om sådana kontouppgifter har tillhandahållits). Kunden åtar sig att omedelbart informera Ferratum vid ändringar i de tillhandahållna kontouppgifterna eller i den relaterade informationen. Kunden bekräftar och accepterar att kunden, vid eventuella förändringar av kundens personliga kontouppgifter, kan ombes att verifiera de aktuella uppgifterna på det sätt som krävs av Ferratum har läst låneavtalet i god tid innan kunden blivit bunden av dem, och accepterar bestämmelserna däri har fått låneavtalet på ett varaktigt medium har fått tillräckliga förklaringar om låneavtalet och lånens huvudsakliga karaktär (inklusive konsekvenserna vid bristande betalning) för att göra det möjligt för kunden att bedöma om lånet har anpassats för att möta kundens behov har ingått detta låneavtal av egen fri vilja och har inte ingått detta låneavtal under hot, tvång eller i ett nödläge eller på uppenbart ogynnsamma villkor med avseende på kundens personliga finansiella förhållanden inte är en politiskt exponerad person (med politiskt exponerad person avses en fysisk person som har eller har innehaft en framstående offentlig funktion, och detta omfattar sådana individers omedelbara familjemedlemmar eller personer som man vet är nära förbundna med sådana personer. Detta omfattar inte tjänstemän på mellannivå eller mer juniora tjänstemän, och inte heller personer som inte innehaft någon framstående offentlig funktion på minst tolv månader) inte tar ut lånet till fördel för någon annan eller för någon annans räkning. Om kunden erhåller lånet eller på annat sätt agerar för en annan persons räkning ska kunden omedelbart informera Ferratum, och kunden förstår då att ytterligare åtgärder måste vidtas, och accepterar att Ferratum kan vägra ingå ett låneavtal eller ge ett lån eller, om ett lån ändå ges, kan ålägga både kunden och kundens huvudman ytterligare villkor förstår att kortfristiga lån kan medföra vissa risker då de konstruerats för att passa vid likviditetsbehov som varar under korta tidsperioder och kan ha högre räntor än långfristiga lån. Ett konsekvent användande av kortfristiga lån under en längre tidsperiod och för att möta långvariga ekonomiska behov kan leda till ökad ekonomisk press har utvärderat sitt behov av att låna medel och sin förmåga att betala tillbaka lånet, att kunden inte har några skulder där kunden är i dröjsmål med återbetalningen, att kunden inte är och aldrig har varit registrerad som gäldenär i databaser, att inga inkassoprocesser har påbörjats mot kunden, att kunden inte är svarande i något civilmål som rör inkasso och att kunden inte är inblandad i något mål som kan påverka kundens solvens kommer att gottgöra alla skador som orsakas av kundens brott mot någon av de garantier som ingår i denna klausul eller mot kundens skyldigheter enligt låneavtalet När kunden skickar in en ansökan om att ingå ett låneavtal via webbplatsen ska det krävas att kunden, på det sätt som framgår därav, kan verifiera att det bankkonto kunden tillhandahållit kontouppgifter om faktiskt innehas i kundens eget namn Ferratum ska, innan låneavtalet ingås och när som helst under låneavtalets löptid, ha rätt att identifiera och verifiera en kunds identitet (både med hjälp av kunden själv och genom tredjepartskällor) samt begära in övrig information från en kund och/eller tredje parter som kan vara av relevans för Ferratums beslut att ingå ett låneavtal och/eller medge ett lån eller inte. Genom att ingå låneavtalet åtar sig kunden att uppfylla Ferratums krav med avseende på denna klausul. Kunden bekräftar och accepterar att Ferratum ska ha rätt att neka till att ingå låneavtalet, häva ett ingått låneavtal med omedelbar effekt eller avslå ett lån till en kund om kunden inte har besvarat en begäran om information eller tillhandahållit såda dokumentation som avses i denna paragraf, eller ifall Ferratum inte kan skaffa fram den information eller verifikation som Ferratum anser krävs för att ingå låneavtalet eller bevilja kunden ett lån Ett konto ska skapas automatiskt för varje berättigad kund som för första gången accepterats som kund av Ferratum. Samma konto ska återanvändas av samma kund om kunden ingår ett nytt låneavtal med Ferratum, även om kontot inte använts under en viss tid. Kunden ska få en personlig identifieringskod (en PIN-kod) för åtkomst till sitt konto. Om kunden redan har en PIN-kod ska kunden använda den PIN-kod som redan tillhandahållits för att komma åt sitt konto. Kunden får inte yppa denna PIN-kod för tredje man och ska hållas fullt ansvarig för förlust och skada som orsakas av ett sådant yppande, inklusive förlust och skada som åsamkats Ferratum. Kunden ska kontakta Ferratum om kunden inte kommer ihåg sin PIN-kod. Kunden kan även välja att följa instruktionerna på webbplatsen för att återställa PIN-koden. Ferratum kan kräva att kunden tillhandahåller uppgifter och dokumentation för att säkerställa kundens identitet innan en ny PIN-kod utfärdas till en kund som meddelar att kunden har glömt bort sin PIN-kod Låneavtalet anses ha ingått vid den tidpunkt då kunden mottar det överenskomna lånebeloppet.

2 3.9. Kreditavtalet och kompletterande dokumentation ska levereras på svenska och engelska. Vid avvikelser mellan de två språkversionerna ska den engelska versionen gälla. 4. Rätt att frånträda låneavtalet inom 14 dagar (ångerrätt) 4.1. Kunden har rätt att frånträda låneavtalet inom 14 dagar från det låneavtalet ingicks (eller från den dag då låneavtalet mottogs, om kunden valt att motta detta med e-post eller post, beroende på vilket som inträffar senast). Kunden behöver inte ange något skäl för frånträdandet Ångerrätten måste utövas genom ett undertecknat meddelande. Kunden ska skicka det undertecknade meddelandet till Ferratum på den ovan angivna e- postadressen eller, om kunden föredrar att skicka det undertecknade meddelandet med posten, till den fysiska adress som anges ovan. Meddelandet måste minst innehålla följande information: a) kundens namn, b) kundens identifieringskod, c) ett yttrande som visar en uttrycklig avsikt att frånträda kreditavtalet, d) ett åtagande att återbetala eventuella utestående belopp som kunden är skyldig Ferratum utan opåkallat dröjsmål och inte senare än trettio (30) dagar efter meddelandet, e) kundens namnteckning samt (f) datum och plats för undertecknandet. Det ska anses att kunden iakttagit 14-dagarsfristen om meddelandet skickats inom denna period Om kunden vid tidpunkten för frånträdandet har utestående lån enligt låneavtalet som kunden inte har återbetalat ska frånträdandet gälla detta lån. I så fall ska kunden reglera alla Utestående belopp utan opåkallat dröjsmål, men inte senare än trettio (30) kalenderdagar efter den dag då meddelandet om frånträdandet skickades. Denna bestämmelse ska fortsätta att gälla även efter låneavtalets upphörande. 5. Produkter och tjänster 5.1. När kunderna ansöker om Mikrolån kan de välja mellan olika lånebelopp som sträcker sig från femhundra svenska kronor (500 SEK) till fyratusen svenska kronor (4 000 SEK) med en återbetalningsperiod om trettio (30) dagar. Återbetalningsperioden ska löpa från det att lånet blev tillgängligt för kunden på kundens bankkonto eller på annat sätt. Den valuta som tillämpas på lånet samt all ränta, alla avgifter och andra betalningar ska vara svenska kronor Det lånebelopp och den låneränta som ska betalas med avseende på Mikrolån med en betalningsperiod på trettio (30) dagar ska betalas i en (1) delbetalning på återbetalningsperiodens sista dag Ferratum ska ta ut låneränta på lånet. Kunden kan använda låneberäknaren på webbplatsen innan kunden ansöker om lånet för att se det belopp som ska återbetalas till Ferratum. Kunden kan även ringa kundtjänst och låta Ferratums personal förklara vilken låneränta som gäller för det lånebelopp kunden avser ansöka om samt det totala belopp som ska återbetalas. Ferratum kan, i marknadsföringssyfte, sänka eller avstå från den låneränta kunderna ska betala för att uppfylla de särskilda villkor som gäller för en viss marknadsföringskampanj Det är accepterat och förstått att Ferratum inte har skyldighet att erbjuda hela utbudet av lån och olika lånebelopp till alla kunder. Kunden kan få reda på sitt personliga utbud av lån och lånebelopp på webbplatsen och/eller genom att kontakta Ferratums kundtjänst. Ferratum förbehåller sig rätten att enligt eget gottfinnande avgöra om en låneansökan ska beviljas eller inte, även om den gäller ett lån eller ett lånebelopp som ligger inom kundens personliga utbud. Ferratum kan när som helst under låneavtalets giltighetstid ändra en kunds personliga utbud baserat på en av Ferratum utförd kreditbedömning Kunden får begära att Ferratum utfärdar en betalningsplan, ett kontoutdrag eller andra utdrag som rör de belopp, om tillämpligt, som kunden är skyldig Ferratum vid en viss tidpunkt under låneavtalets giltighetstid. 6. Låneansökan och dess beviljande eller avslag 6.1. En låneansökan kan skickas in via webbplatsen. I vissa fall, som avgörs helt enligt Ferratums gottfinnande, kan kunder även ansöka om lån via SMS Den process som ska följas vid låneansökan beskrivs på webbplatsen, och om kunderna ansöker om lån via SMS ska denna process beskrivas i ett SMS. Kunden kan även ringa kundtjänst för att få en beskrivning och en förklaring av hur en låneansökan går till. Kunden bekräftar och accepterar att Ferratum kan avslå en låneansökan, exempelvis om kunden när den skickar in låneansökan inte följder Ferratums instruktioner eller inte klarar kreditbedömningen Genom att ansöka om ett lån godkänner kunden att bli kontaktad per telefon av Ferratums kundtjänst i syfte att få information bekräftad eller för att inhämta ytterligare information som krävs för låneansökan. Kunden bekräftar och accepterar att underlåtelse att lämna sådana bekräftelser eller sådan information kan leda till avslag på låneansökan Ferratums beslut att bevilja ett lån ska meddelas kunden via SMS. Ferratum är inte skyldigt att diskutera anledningarna till avslaget såvida inte avslaget bygger på resultatet från en kontroll av en databas som visar en persons inkomst och/eller uppfyllelse av betalningsskyldigheter. Det accepteras att Ferratum förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande bestämma huruvida det lån som begärts av kunden ska beviljas Om det meddelande som innebär Ferratums slutliga bindande accept inte tagits emot av kunden inom två (2) arbetsdagar från dagen för låneansökan ska låneansökan anses ha avslagits Ferratum har rätt, men inte skyldighet, att erbjuda kunden ett annat lånebelopp än det belopp kunden ansökt om. Om kunden har ansökt om lån via webbplatsen och om kunden bekräftar det erbjudna lånebeloppet på det sätt som anges på webbplatsen ska lånet beviljas. Om en kund ansöker om lån via SMS ska kunden instrueras att kontakta Ferratums kundtjänst om kunden vill ansöka om ett annat lånebelopp Det belopp som ska återbetalas av kunden med avseende på det lån som beviljats av Ferratum ska vara det som specificerats på fakturan, förutom övriga avgifter som framgår av låneavtalets villkor. 7. Utbetalning 7.1. Kunden ska få lånet överfört via banköverföring till det bankkonto kunden angivit och som innehas i kundens eget namn. Kunden ska dessutom betala lånet, låneräntan och alla andra avgifter som ska betalas enligt avtalsvillkoren till Ferratum via ett bankkonto som innehas i kundens namn. Ferratum förbehåller sig rätten att avvisa alla betalningar som erläggs från ett bankkonto som inte innehas i kundens namn. Ferratum ska ha rätt att betala ut lånet till kunden på annat sätt. I sådana fall ska Ferratum ha rätt att kräva in ytterligare information och kräva att kunden tillhandahåller dokumentation som verifierar identiteten, bostadsadressen och annan information före lånet betalas ut till kunden. Information om att få lånet utbetalt på annat sätt kan fås genom att ringa Ferratums kontor eller besöka webbplatsen. 8. Ändring av förfallodagen 8.1. Kunderna har rätt att ansöka om att skjuta upp förfallodagen på Mikrolån med en period på trettio (30) dagar eller med två perioder om fjorton (14) dagar. Ansökan om ändrad förfallodag kan skickas in via webbplatsen och måste godkännas av Ferratum, som har rätt att avslå sådana ansökningar utan att ange anledningen till avslaget. Ansökan måste skickas in inom den period som börjar sju (7) kalenderdagar efter att kunden fick tillgång till lånet och slutar fyra (4) kalenderdagar efter den ursprungliga förfallodagen för den aktuella betalningen Ferratum ska ta ut en ändringsavgift för varje ansökan om ändrad förfallodag som kunden skickar in. När kunden skickar in en ansökan om ändrad förfallodag för en (1) delbetalning med fjorton (14) dagar ska ändringsavgiften uppgå till etthundra svenska kronor (100 SEK). När kunden skickar in en ansökan om ändrad förfallodag för en (1) delbetalning med trettio (30) dagar ska ändringsavgiften uppgå till tvåhundra svenska kronor (200 SEK) Ferratum ska informera kunden via webbplatsen huruvida ansökan om ändrad förfallodag godkänts eller inte. Detta meddelande ska inte utgöra en bindande accept. Ändringen av förfallodagen kommer inte att börja gälla förrän ändringsavgiften betalats in på Ferratums bankkonto Ändringen av förfallodagen ska vara bindande och gälla från det ögonblick då Ferratum mottar ändringsavgiften, förutsatt att denna betalning kommer in i tid. Ferratum måste ha tagit emot beloppet ifråga senast fyra (4) dagar efter den ursprungliga förfallodagen för delbetalningen ifråga. Om betalningen tas emot senare har Ferratum rätt att avslå ansökan om ändrad förfallodag och behandla betalningen som en delbetalning av Mikrolånet När en godkänd ansökan om ändrad förfallodag kommer in ska kunden meddelas om detta När ändringen av förfallodagen har börjat gälla ska återbetalningen av Mikrolånet, skjutas upp med en tid som motsvarar den ändrade tiden. 9. Återbetalning 9.1. Lånen samt all tillämplig ränta och alla tillämpliga avgifter måste betalas tillbaka i svenska kronor inom den avtalade återbetalningsperiod som framgår av fakturan. Denna återbetalningsperiod börjar löpa från den dag då kunden får tillgång till lånet. Om kunden uppfyller sina betalningsåtaganden i en annan valuta ska kunden stå för eventuella kostnader som uppstår för att växla den aktuella valutan till svenska kronor Fakturan ska skickas till kundens personliga e- postkonto. På begäran från kunden kan fakturan även skickas till kunden med post, mot en avgift på 25 SEK. Om ingen faktura mottagits inom 5 dagar från det lånet betalades ut ska kunden meddela Ferratum om detta. Det faktum att kunden inte mottagit någon faktura befriar inte kunden från dess skyldighet att betala tillbaka Fakturan ska visa det totalbelopp som ska betalas tillbaka. Detta belopp ska delas upp i kapitalbelopp, låneränta och avgifter. Fakturan ska dessutom ange förfallodatum, det bankkonto som betalningarna ska göras till och betalningsreferensnumret Återbetalningen ska göras till det bankkonto som anges på fakturan. Den avgift som tar ut av tjänsteleverantören för överföringen ska betalas av kunden. Kunderna ska erlägga återbetalningen via samma bankkonto som lånet betalades ut till. Ferratum förbehåller sig rätten att avvisa alla betalningar som inte görs via ett konto som innehas i kundens eget namn, på kundens bekostnad Kunden ska ange fakturanumret, den personliga identitetskoden och betalningsreferensen i betalningsuppgifterna. Om detta inte sker och Ferratum inte kan identifiera betalningen kommer betalningen inte anses ha inkommit Kunden har rätt att betala tillbaka lånet innan förfallodagen genom att meddela Ferratums kundtjänst tjugofyra (24) timmar innan en sådan återbetalning görs. I så fall ska endast en del av låneräntan erläggas, beräknat från den dag då kunden fick tillgång till lånet till den dag då det faktiskt betalats tillbaka Vid bristande betalning ska fördelningen ske i följande ordning: 1) kostnaden för att driva in utestående belopp, 2) eventuella avgifter för att lägga om betalningsplanen, 3) eventuell dröjsmålsränta, 4) låneräntan, 5) lånets kapitalbelopp, och 6) eventuella övriga belopp som kunden är skyldig. Alla belopp ska anses vara betalade när de kommit in på Ferratums bankkonto, med förbehåll för Ferratums rätt att avvisa en betalning enligt vad som anges i dessa standardvillor Denna paragraf ska fortsätta gälla även efter låneavtalets upphörande. 10. Konsekvenser av försenade betalningar Om en kund ännu inte erlagt en full återbetalning inom fem (5) kalenderdagar från förfallodagen ska Ferratum ha rätt att skicka kunden ett påminnelsebrev mot en avgift på 60 svenska kronor (60 SEK).

3 10.2. Om kunden ännu inte har erlagt en full återbetalning inom fem (5) dagar från det att påminnelsebrevet mottogs, ska Ferratum ha rätt att säga upp låneavtalet med omedelbar effekt och kräva att kunden betalar samtliga utestående belopp inom trettio (30) dagar från uppsägelsen Ferratum ska även ha rätt att anlita en tredje man för att inkassera skulden från kunden, på kundens bekostnad, och registrera kunden i skuldregister/databaser som innehåller information om gäldenärers kreditbetyg Ferratum ska dessutom ha rätt att debitera kunden dröjsmålsränta med 0,082 % av det förfallna beloppet per dag, eller det högsta belopp som tillåts i lag eller andra tvingande regler, om detta understiger 0,082 % per dag, tills skulden reglerats; förutsatt att dröjsmålsräntan i inget fall överstiger 100 % av lånets kapitalbelopp Ferratum ska ha rätt att kräva ersättning för all faktisk skada och alla faktiska kostnader som uppstått vid inkasseringen av förfallna belopp, inklusive återvinning av betalning som skett till inkassoföretag, förutsatt i det sista fallet att det belopp som debiteras kunden inte överstiger 30 % av det belopp kunden är skyldig Ferratum eller det högsta belopp som är tillåtet enligt lag, om detta understiger 30 % av det belopp kunden är skyldig Ferratum. Kunden accepterar att detta belopp ska inkasseras direkt från kunden, av inkassoföretagen, utan krav på domstols- eller juridiskt ingripande Denna paragraf ska fortsätta gälla även efter låneavtalets upphörande. 11. Godkännande av behandling av personuppgifter Kunden godkänner att Ferratum samlar in kundens personliga information i det syfte som framgår av låneavtalet. Kunden godkänner vidare att Ferratum behandlar kundens personuppgifter i enlighet med tillämplig personuppgiftslag (Data Protection Act, Cap 440 av Maltas lagar). Kunden godkänner dessutom att Ferratum behandlar kundens personuppgifter: i syfte att utvärdera begäran om leverans av dess tjänster i syfte att leverera de tjänster som begärs av kunden för intern utvärdering och analys, inklusive i syfte att utveckla och förbättra Ferratums tjänster för direktmarknadsföring, exempelvis för att informera kunden via telefon, brev, e-post eller med andra metoder om Ferratums produkter och tjänster, samt i forskningssyfte om och när detta krävs enligt den maltesiska personuppgiftslagen (Data Protection Act, Cap. 440 of the Laws of Malta) Kunden har rätt att begära att Ferratum förser kunden med information om de personuppgifter Ferratum innehar om kunden och begära att dessa vid behov rättas eller raderas. Kunden ska omedelbart informera Ferratum om det skett någon förändring av den tillhandahållna informationen. Kunden ska kostnadsfritt informera Ferratum om kunden inte vill ta emot direktmarknadsföring från Ferratum Kunden medger att Ferratum behandlar och yppar information som ingår i låneavtalet till sina anställda och sina koncernbolag (enligt definitionen i Maltas bolagslag, Companies Act, Cap. 386 of the Laws of Malta), liksom till sina affärspartners och agenter. Personuppgifter kan även behöva yppas om och när detta krävs enligt Maltas personuppgiftslag (Data Protection Act, Cap. 440 of the Laws of Malta) eller annan lagstiftning som gäller Ferratum, eller när detta krävs av en behörig myndighet Utan att det påverkar den allmängiltiga karaktären av ovanstående bestämmelser i denna paragraf godkänner kunden att Ferratum överför information till tredje parter i form av tjänsteleverantörer, liksom till enheter som behandlar information om personers kreditbetyg och för att förmedla information om kunden till skuldregister/databaser som innehåller gäldenärers kreditbetyg. Kunden godkänner också att Ferratum överför information om kunden i syfte att inkassera förfallna belopp Kunden accepterar att det är nödvändigt för Ferratum att spela in alla röstsamtal som sker över telefon för låneavtalets fullgörande och för att skydda Ferratums och kundens legitima intressen. 12. Meddelanden Genom att ingå låneavtalet accepterar kunden att alla relevanta meddelanden och övriga kommunikationer kan skickas till kunden elektroniskt via kontot, e-post, telefon eller SMS, eller med något annat kommunikationsmedel som överenskommits i detta syfte. Leverans via kontot omfattar meddelanden skickade till kundens personliga e-postkonto och/eller till kundens brevlåda som är tillgänglig vid inloggning på kontot. Meddelanden som levereras på ovan nämnda sätt anses vara mottagna samma dag som de skickas, förutom kommunikationer som sänds med post, vilka anses vara mottagna fem kalenderdagar efter att de skickades. Samtliga SMS som skickas av kunden måste innehålla exakt den information och ha exakt den ordalydelse som krävs av Ferratum. Det innehåll och de ordalydelser som för närvarande krävs publiceras på webbplatsen. Information om nuvarande innehåll och ordalydelser i SMS:en ges även via telefon från Ferratums kundtjänst på det ovan angivna numret, eller skriftligen till den ovan angivna e- postadressen. Vid ändrade krav ska kunden meddelas om detta Under låneavtalets löptid ska parterna kommunicera med varandra på svenska. 13. Avslutande bestämmelser Låneavtalet, dessa standardvillkor och affärsförhållandet mellan Ferratum och kunden ska regleras av maltesisk lag, men alla tvingande konsumentskyddsregler i svensk konsumenträtt ska gälla kunden. Kunden får endast ställa Ferratum inför rätta i den medlemsstat i Europeiska unionen där kunden har sin hemvist eller på Malta. Ferratum får ställa kunden inför rätta i den medlemsstat i Europeiska unionen där kunden har sin hemvist. Båda parter får komma med motkrav i den domstol där den ursprungliga talan förs. Denna bestämmelse ska fortsätta att gälla även efter låneavtalets upphörande Om kunden har några klagomål har kunden rätt att skicka in dem direkt till Ferratums kundtjänst, via de kontaktuppgifter som anges i paragraf 4 ovan, eller på webbplatsen. Klagomål ska skickas in skriftligen. Ferratum ska besvara alla klagomål utan opåkallat dröjsmål, dock senast inom 30 kalenderdagar Kunden kan skicka klagomål direkt eller genom Maltas finansmyndighet, Malta Financial Services Authority, Notabile Road, Attard, BKR 3000, Malta ( och/eller till Allmänna reklamationsnämnden ( Låneavtalet, inklusive låneräntan, kan när som helst ändras på grund av förändringar i lag, ekonomiska och affärsrelaterade behov och/eller ändringar av den tekniska miljön och/eller ändringar av produkter eller produktparametrar. Processen för att göra ändringar i kreditavtalet ska vara som följer: Ferratum ska meddela kunden om de föreslagna ändringarna. Ändringarna ska träda i kraft omedelbart efter meddelandet (såvida de inte är till nackdel för kunden eller om de beror på tillämplig rätt). I annat fall ska kunden ha rätt att avvisa ändringarna genom att begära att Ferratum säger upp låneavtalet inom tio kalenderdagar från det kunden mottog meddelandet om förändringarna med e-post eller post. I sådana fall ska kunden betala igen alla belopp kunden är skyldig enligt villkoren i låneavtalet, med de delbetalningar som överenskommits mellan Ferratum och kunden, och låneavtalet ska upphöra så snart de belopp kunden är skyldig enligt avtalet har återbetalats. Om kunden inte begär att Ferratum ska säga upp låneavtalet inom tio (10) kalenderdagen efter att meddelandet om de föreslagna ändringarna mottogs ska kunden anses ha accepterat de föreslagna ändringarna. I sådana fall ska ändringarna börja gälla inom tio (10) kalenderdagar från den dag då kunden meddelandes om de föreslagna ändringarna En parts förpliktelser enligt dessa standardvillkor ska tillfälligt upphöra under den period då en part förhindras att uppfylla dessa förpliktelser på grund av force majeure, förutsatt att parten ifråga: a) har meddelat den andra parten om att force majeure föreligger, b) gör allting i kundens makt för att uppfylla sina förpliktelser under låneavtalet, trots att force majeure föreligger, och c) uppfyller sia förpliktelser så fort force majeure inte längre föreligger, inom den tid som angivits av den andra parten För att undvika tvivel ska Force Majeure endast innebära ett tillfälligt upphörande av en parts förpliktelser i den utsträckning som det är omöjligt för parten att genomföra dem, och ska under inga omständigheter befria parten från förpliktelsen att uppfylla sina andra förpliktelser under låneavtalet. Force majeure förstås innebära en händelse som är oförutsägbar och ligger bortom parternas kontroll, d.v.s. strejk, lagliga begränsningar som beslutas av en regering eller EU-myndighet, sabotage, uppror, naturkatastrofer eller liknande förhållanden som gör det omöjligt att uppfylla de förpliktelser som framgår av låneavtalet, men de ska inte omfatta att en anställning upphör eller andra förhållanden som påverkar kundens förmåga att återbetala lånet eller andra belopp som kunden är skyldig Ferratum. Annan förlust eller skada som uppstått på grund av Ferratums oförmåga att uppfylla sina skyldigheter på grund av Force Majeure ska inte gottgöras av Ferratum om Ferratum handlat med vanlig aktsamhet. Ferratum ska inte hållas ansvarigt för direkt eller direkt förlust eller skada såvida denna förlust eller skada inte orsakats av Ferratums grova oaktsamhet. Ferratum ska inte heller hållas ansvarigt för sådan förlust eller skada som Ferratum inte rimligtvis kunde förutse och minska effekterna av, eller för förlust eller skada som orsakats av ett tekniskt fel, exempelvis störningar på telefonledningar eller i Ferratums IT-system, som gör det svårt eller omöjligt att använda Ferratums tjänster Ferratum ska ha rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt låneavtalet till tredje man, förutsatt att kunden meddelas om överlåtelsen på förhand. Kunden ska inte ha rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt låneavtalet till tredje man utan Ferratums skriftliga medgivande. Denna bestämmelse ska fortsätta att gälla även efter låneavtalets upphörande Låneavtalet ska upphöra automatiskt då kunden betalat samtliga belopp kunden är skyldig Ferratum enligt villkoren i låneavtalet, exempelvis lånebeloppet, låneräntan och alla tillämpliga avgifter Kunden har rätt att när som helst säga upp låneavtalet genom ett skriftligt och undertecknat meddelande till Ferratum. Vid en sådan uppsägning kan det emellertid hända att Ferratum kräver omedelbar betalning av samtliga utestående belopp, i vilket fall dessa belopp ska anses ha förfallit till omedelbar betalning, och kundens förpliktelser enligt låneavtalet ska inte anses upphöra innan samtliga de belopp kunden är skyldig Ferratum har betalats. I övriga fall kan låneavtalet sägas upp enligt de villkor som framgår av standardvillkoren och tillämplig lag. För att undvika tvivel: ränta och eventuell dröjsmålsränta ska fortsätta ackumuleras tills dess samtliga belopp återbetalats Den PIN-kod som erhålles enligt paragraf 3.7 ovan är personlig. Ferratum förbehåller sig rätten att, utan meddelande, blockera kontohavarens PIN-kod och/eller konto när det finns misstanke om obehörig användning av PIN-koden och/eller kontot. Om en obehörig transaktion har genomförts på grund av kontohavarens underlåtenhet att skydda sin PIN-kod ska kontohavaren ansvara för ett belopp upp till SEK. Om en obehörig transaktion har genomförts på grund av att kontohavaren försummat sina plikter under dessa villkor och detta skett av grov oaktsamhet kommer kontohavaren att hållas ansvarig för belopp upp till SEK. Om kontohavaren agerat på ett särskilt klandervärt sätt ska kunden ansvara för hela beloppet Utan inverkan på dess rätt enligt dessa standardvillkor eller enligt lag ska Ferratum ha rätt att säga upp låneavtalet med omedelbar effekt

4 enligt bestämmelserna i paragraf 3.6 eller paragraf 10.2, eller vid ett väsentligt brott av kunden mot kundens förpliktelser enligt låneavtalet. I sådana fall ska samtliga belopp som är utestående enligt låneavtalet anses förfalla till betalning omedelbart. Med avseende på denna paragraf ska ett väsentligt brott omfatta brott mot de garantier som ges av kunden i paragraf 3.4 av dessa standardvillor Dessa standardvillkor är tillgängliga på webbplatsen. Kunden kan dessutom begära, via e- post eller telefon, att Ferratums kundtjänst skickar en kopia av standardvillkoren till kunden, antingen elektroniskt eller med post. Den nuvarande versionen av standardvillkoren gäller från den

5 Ferratum Bank Standard Terms of the Loan Agreement applicable to customers in Sweden These standard terms are applied to loan agreements concluded between Ferratum Bank Ltd. and its customers who reside in the Kingdom of Sweden. 1. Details of Ferratum 1.1. Name: Ferratum Bank Ltd ( Ferratum ) 1.2. Reg. No: C License No: C Address: Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14 High Street, Sliema SLM 1551, Malta 1.5. Telephone numbers: (Sweden - Customer Care); (Malta); address Customer Care: 1.7. Activities covered by the Licence: Business of Banking, Payment Services (as defined in the Financial Institutions Act), Issuing and administering other means of payment (other than Payment Services as defined above), Guarantees and Commitments, Trading for own account in money market instruments, foreign exchange, financial futures and options, exchange and interest-rate instruments, transferable securities and any other activities which the Bank may be authorised to carry out from time to time Code(s) of conduct subscribed to: N/A 2. Definitions 2.1. Account the personal user account created on the Website for each Customer who has concluded a Loan Agreement with Ferratum Calculator a tool made available on the Website to enable the Customer to calculate the Loan Interest in relation to the desired Loan amount and repayment period Customer an Eligible Customer, who has concluded a Loan Agreement with the Creditor, or has declared such intent Creditor see below Due Amounts in the event of a withdrawal from the Loan Agreement in terms of clause 4.3 of these Standard Terms, this means the Loan amount together with the Loan Interest calculated on a prorata basis from the date the Loan was drawn down until the date it is repaid. For the purpose of calculating the pro-rata Loan Interest due, Ferratum shall take into account the daily interest rate stipulated in Appendix 1, attached to these Standard Terms and forming an integral part hereof Eligible Customer an individual who is eligible to enter into a Loan Agreement with the Creditor, as described in clause 3.2 of these Standard Terms Ferratum the credit institution indicated in clause 1 above, also referred to as the Creditor Info Sheet the Standard European Consumer Credit Information Sheet regarding the Loans, which forms an integral part of the Loan 2.9. Invoice the document which contains the amount due by the Customer in respect of a relevant instalment and the instalment repayment date and which is considered, until the repayment of all amounts due thereunder, to form an integral part of the Loan Loan each individual loan received or applied for under the Loan Loan Agreement an agreement concluded between Ferratum and a Customer which includes these Standard Terms, the Info Sheet, any valid Invoice, the Payment Schedule and any amendment thereto which is made in accordance with these Standard Terms Loan Application the wish expressed by the Customer in the form and procedure set forth by Ferratum and made known to the Customer to be granted a Loan by Ferratum based on the conditions contained in the Loan Loan Interest the interest payable by the Customer in respect of the Loan calculated as specified in Appendix Micro Loan a Loan which has been issued by Ferratum upon an application by the Customer for an amount which is not lower than five hundred Swedish Crowns (500 SEK) and not higher than four thousand Swedish Crowns (4,000 SEK) and which has a repayment period of no longer than thirty (30) days Repayment Schedule a document indicating the Loan amount, the Loan Interest, the repayment date for the Loan, and the amount of the repayment (divided into capital and interest), and which document is considered to form an integral part of the Loan Re-scheduling Fee a fee payable upon application to re-schedule the repayment date of a Micro Loan in terms of clause 8 of these Standard Terms Standard Terms the current document, with all valid amendments Website Ferratum s website at 3. Process of conclusion of the Loan Agreement 3.1. In order to receive a Loan, the Customer must have a valid Loan The Customer may request Ferratum to provide copies of the draft Loan Agreement, and all documents forming an integral part thereof, prior to entering into such agreement. Such documents shall be provided by Ferratum to the Customer free of charge. The Loan Agreement can be entered into via the Website, or, in certain cases to be determined in Ferratum s sole discretion, via SMS. Ferratum retains full and absolute discretion as to whether or not to enter into a Loan Agreement with a Customer Eligible Customers shall be persons with permanent residence in the territory of the Kingdom of Sweden, who are at least 21 years old To enter into the Loan Agreement, the Customer must either visit the Website and follow the instructions provided there, or call or customer care on the phone number or address stipulated above and follow the instructions received from customer care. In certain cases to be determined in Ferratum s sole discretion, Customers may also enter into the Loan Agreement via SMS. Before conclusion, the Customer shall read the Loan Agreement which shall be made available to the Customer By submitting a request to enter into a Loan Agreement with Ferratum, the Customer acknowledges, confirms, warrants and undertakes that he or she: has provided true, correct and complete information to Ferratum and that he or she will inform Ferratum as soon as possible and in no case later than within one working day whenever there is a change to such information or in the event that he or she notices that any information submitted was erroneous or otherwise untrue, incorrect or incomplete; has provided true and correct bank account and ancillary details (if such details have been provided) which refer to a bank that is authorised to offer its services in Sweden and/or in another Member State of the European Union, and that such account is held in the Customer s own name. The Customer understands that any loan disbursements made by Ferratum, as well as any subsequent loan repayments shall be made through an account held in his or her name (if such account details have been provided). The Customer undertakes to immediately inform Ferratum about any changes to the bank account details provided to it or ancillary information. Customer acknowledges and accepts that in case of change in personal bank account details he or she may be requested to verify such details in the manner required by Ferratum; has read the Loan Agreement in good time before he or she was bound by them and agrees with the provisions contained therein; was provided with the Loan Agreement in a durable medium; was provided with adequate explanations on the Loan Agreement, the essential characteristics of the Loans (including the consequences of default of repayment) which have placed him/her in a position enabling him/her to assess whether the Loan Agreement is adapted to his/her needs; has entered into this Loan Agreement of his/her free will and has not concluded the Loan Agreement under threat, duress, or in distress or under strikingly unfavourable conditions with regard to his/her personal and financial circumstances; is not a politically exposed person (A politically exposed person means a natural person who is or has been entrusted with a prominent public function, and includes such individual s immediate family members or persons known to be close associates of such persons. This does not include middle ranking or more junior officials, as well as persons who have ceased to be entrusted with a prominent public function for a period of at least twelve months.); is not obtaining the Loan for the benefit of or on behalf of somebody else. If the Customer is obtaining the Loan or otherwise acting on behalf of another person, he/she shall inform Ferratum immediately, in which case the Customer understands that additional measures will have to be applied, and accepts that Ferratum may refuse to enter into the Loan Agreement or grant a Loan or may, if granting a Loan, impose additional conditions on both the Customer and his/her principal; understands that short-term borrowing may carry with it certain risks since it is designed to suit liquidity needs over short periods of time and may carry higher interest rates than long term borrowing. Consequently using short-term borrowing over a long period of time and to address long-term financial needs may lead to increased financial pressures has evaluated the need for borrowing funds and evaluated his/her capacity to repay the Loan, that he/she has no debt obligations with respect to which he/she has allowed a delay, he/she is not and has never been registered as a debtor in databases, there are no collection procedures initiated against him/her, he/she is not a defendant in a civil case on debt collection as well as is not involved in any case that may affect his/her solvency will make good any damage caused by any breach by him or her of any of the warranties contained in this clause or any of his or her obligations in terms of the Loan 3.5. When submitting an application to enter into a Loan Agreement on the Website, the Customer shall be required to verify in the manner provided therein that the bank account the details of which have been provided by the Customer is in fact held in the Customer s own name Ferratum shall, prior to entering into a Loan Agreement as well as at any time during the term of the Loan Agreement, have the right to identify and verify the identity of a Customer (both through the Customer him/herself as well as through third party sources) as well as request other information from a Customer and/or third parties which might be relevant to Ferratum to make a decision as to whether to enter into a Loan Agreement and/or whether to grant a Loan or otherwise. The Customer, by concluding the Loan Agreement, undertakes to fulfil all Ferratum s requests in terms of this clause. The Customer acknowledges and accepts that Ferratum shall have the right to refuse to enter into the Loan Agreement or to terminate a Loan Agreement entered into, with immediate effect or refuse to grant a Loan to a Customer who has not answered any request for information or who has failed to provide documentation in terms of this clause or in the event that Ferratum cannot obtain the information or verification which it considers necessary to enter into the Loan Agreement or grant a Loan to the Customer An Account shall be created automatically for each Eligible Customer who has been accepted as a Customer by Ferratum for the first time. The same Account shall be re-used by the same Customer in the event of an entry into a new Loan Agreement with Ferratum even if the Account has not been in use for a certain amount of time. The Customer shall be provided with a personal identification

6 number (PIN) for the purpose of accessing his or her Account. If the Customer already has a PIN, the Customer shall use the PIN already provided to access his or her Account. The Customer shall not disclose such PIN to any third party and shall be solely responsible for any loss or damage caused by any disclosure, including any loss or damage caused to Ferratum. The Customer shall contact Ferratum if he or she cannot remember the PIN. Alternatively, a Customer may follow the instructions on the Website to reset his or her PIN. Ferratum may request the Customer to submit details and documentation in order to ascertain the Customer s identity prior to re-issuing a PIN to a Customer who declares that he or she has forgotten the PIN The Loan Agreement is considered concluded at the point in time that the Customer receives the Loan amount agreed to The Loan Agreement and ancillary documentation shall be provided in the Swedish and the English language. In the case of disagreement between the two languages, the English language shall prevail. 4. Right of withdrawal from Loan Agreement within 14 days 4.1. The Customer has a right to withdraw from the Loan Agreement within 14 days as of the conclusion of the Loan Agreement (or receipt of the Loan Agreement, if the Customer has chosen to receive these by or post, whichever occurs later). The Customer is not obliged to indicate any reason for withdrawal The right of withdrawal must be exercised with a signed notice. The Customer shall send the signed notice to Ferratum to the address provided above, or should the Customer wish to send the signed notice by post, to the physical address provided above. The notice must include at least: (a) the name of the Customer; (b) the identification code of the Customer, (c) a statement showing an explicit intent to withdraw from the Loan Agreement, (d) the undertaking to repay any Due Amounts owed to Ferratum without undue delay and no later than thirty (30) running days after giving notification, (e) the signature of the Customer and (f) the date and place of signing. The term of fourteen (14) days is deemed to have been observed by the Customer if the notice is dispatched within that term If the Customer at the time of withdrawal has any outstanding Loans in terms of the Loan Agreement that he/she has not repaid, the withdrawal shall apply to such Loan. In such case, the Customer shall settle all Due Amounts without undue delay, but not later than thirty (30) calendar days after the date of dispatch of the withdrawal notice. This provision shall survive the termination of the Loan 5. Products and services 5.1. When applying for a Micro Loan, the Customers can choose between the different Loan amounts ranging from five hundred Swedish Crowns (500 SEK) to four thousand Swedish Crowns (4,000 SEK),with a repayment period of thirty (30) days. The repayment period shall start to run from when the Loan is made available to the Customer in his or her bank account or via other means. The currency applicable to Loans and any interest, fees or other payments shall be the Swedish Crown The Loan amount and Loan Interest payable with respect to Micro Loans which have a repayment period of thirty (30) days shall be payable in one (1) instalment on the last day of the repayment period Ferratum shall charge Loan Interest in respect of the Loan. The Customer may use the Calculator provided on the Website in order to determine, before applying for the Loan, the amount to be repaid to Ferratum. Alternatively, the Customer may call customer care so that the officers of Ferratum may explain the Loan Interest due for the Loan amount which the Customer intends to apply for and the total amount repayable. Ferratum may for promotional purposes reduce or waive the Loan Interest payable by Customers who satisfy the special terms and conditions to which the promotion is subject It is agreed and understood that Ferratum is not obliged to offer the full range of Loans or of offered Loan amounts to all Customers. The Customer can find out about his/her personal range of Loans or of offered Loan amounts on the Website and/or by contacting Ferratum s customer care. Ferratum retains sole discretion as to whether to accept a Loan Application or otherwise even if this is made for a Loan or Loan Amount which is within the Customer s personal range. Ferratum may change the personal range offered to the Customer at any time during the validity of the Loan Agreement based on a creditworthiness assessment carried out by Ferratum The Customer may request Ferratum to issue a Repayment Schedule, statements of accounts or other statements relating to amounts, if any, owed to Ferratum at any time during the validity of this Loan 6. Loan Application and its approval or rejection 6.1. A Loan Application may be submitted via the Website. In certain cases to be determined in Ferratum s sole discretion, Customers may also apply for a Loan via SMS The procedure to be followed for applying for a Loan is described on the Website, and in the case of Customers applying for a Loan via SMS, the procedure shall be described in an SMS. The Customer may also call customer care for a description and explanation of the manner in which a Loan may be applied for. The Customer acknowledges and accepts that Ferratum may reject a Loan Application if, inter alia, in submitting such Loan Application, the Customer does not comply with the instructions provided by Ferratum or does not pass the investigation of creditworthiness The Customer, by applying for the Loan, agrees that the customer care of Ferratum may contact him/her over the phone, for the purpose of asking for confirmation of any data or for obtaining any additional data regarding the Loan Application. The Customer acknowledges that failure to provide such confirmation or data may result in rejection of the Loan Application Ferratum s decision to grant the Loan shall be notified to the Customer via SMS. Ferratum is not obliged to disclose the reasons for rejection unless such rejection is based on the results of a consultation with a database about the income of a person and/or performance of payment obligations. It is agreed that Ferratum shall retain sole discretion as to whether or not to grant the Loan requested by the Customer If the message constituting the final binding acceptance by Ferratum is not received by the Customer within two (2) business days from the date of the Loan Application, the Loan Application is to be considered rejected Ferratum has the right, but not the obligation to offer the Customer a different Loan amount than that applied for by the Customer. Where the Customer has applied for the Loan via the Website, and if the Customer confirms the offered Loan amount, in the manner indicated on the Website, the Loan shall be granted accordingly. Where a Customer has applied for the Loan via SMS, he or she shall be instructed to contact Ferratum s customer care should he or she wish to apply for a different amount The amount to be repaid by the Customer on the Loan granted by Ferratum in each instalment shall be that which is specified in the Invoice, saving any other fees and charges payable in terms of the Loan 7. Disbursement 7.1. The Customer shall receive the Loan via bank transfer to the bank account indicated by the Customer and which is held in the Customer s own name. The Customer shall moreover pay the Loan, the Loan Interest and any other charges payable in terms of the Loan Agreement to Ferratum through a bank account held in the Customer s name. Ferratum reserves the right to refuse any payment made to it which is not received from a bank account held in the Customer s name. Ferratum shall have the right to pay a Loan to the Customer via other means; provided in such a case Ferratum shall have the right to request additional information and to require the Customer to provide documentation verifying identity, residential address and other information prior to providing the Loan to the Customer. Information on the receipt of the Loan via other means may be received by calling the offices of Ferratum or from the Website. 8. Rescheduling 8.1. Customers shall have the right to apply for a rescheduling of the repayment date of a Micro Loan, once by a period of thirty (30) days, or twice by a period of fourteen (14) days. The application for rescheduling of the repayment date can be submitted via the Website, and shall be subject to approval by Ferratum which is entitled to reject such application without assigning any reason. The application must be submitted within the period beginning seven (7) calendar days after the Loan has been made available to the Customer, and ending four (4) calendar days after the original repayment date Ferratum shall charge a Re-scheduling Fee in respect of each re-scheduling application submitted by the Customer. Where the Customer submits an application to re-schedule the re-payment date byfourteen (14) days, the Re-scheduling Fee shall be one hundred Swedish Crowns (100 SEK). Where the Customer submits an application to re-schedule the re-payment date of by thirty (30) days, the Rescheduling Fee shall be two hundred Swedish Crowns (200 SEK) Ferratum shall inform the Customer on the Website whether the re-scheduling application is approved or not. Such communication shall not constitute a binding acceptance. The re-scheduling will not come in force until the Re-scheduling Fee has been settled to Ferratum s bank account The re-scheduling shall be binding and effective from the moment Ferratum receives the Rescheduling Fee provided that the payment is received in time. Such amounts must be received by Ferratum at the latest on the fourth (4th) day after the original repayment date of the Micro Loan. In case the payment is received later, Ferratum has the right to refuse the application for re-scheduling and treat the payment as partial repayment of the Micro Loan Once an approved re-scheduling has come in force, the Customer shall be notified accordingly Once the approved re-scheduling has come into force, the repayment date of the Micro Loan shall be postponed by a period of time equal to that of the postponement. 9. Repayment 9.1. The Loans together with all applicable interest, fees and charges must be repaid in Swedish Crown within the agreed repayment period which shall commence to run from the date on which the Loan is made available to the Customer. If the Customer performs its payment obligations in any other currency, he or she shall cover all costs related to the exchange of such currency to Swedish Crown The Invoice shall be sent to the Customer s personal . Should the Customer so request, an Invoice may also be sent to the Customer by post against a fee of 35 SEK. In case no Invoice is received within 5 calendar days as of Loan disbursement, the Customer shall notify Ferratum thereof. Non receipt of the Invoice does not relieve the Customer from the obligation to make repayments The Invoice shall indicate the repayment amount and the date on which the repayment is due, as well as the bank account number to which payments have to be made, and the payment reference number The repayment shall be made to the bank account indicated on the Invoice. The fee imposed by the relevant service provider for the transfer shall be incurred by the Customer. Customers should effect repayments through the same personal bank account into which the Loan has been received. Ferratum reserves the right to reject any payment which is not made through an account held in the Customer s own name at the Customer s expense.

7 9.5. The Customer shall indicate the invoice number, his/her personal identity code and the payment reference number in the payment details. If this is not done and Ferratum is unable to identify the payment, then the payment is considered not to have been received The Customer is entitled to repay the Loan before due date by notifying Ferratum s customer care twenty-four (24) hours prior to making such repayment. In such case, only a part of the Loan Interest shall be due, calculated from the date that the Loan was made available to the Customer until the date of effective repayment In case of insufficient payments, the order of allotment shall be the following: (1) any costs for recovery of any amounts due; (2) any Re-scheduling Fees; (3) any default interest; (4) the Loan Interest, (5) the principal amount of Loan, and (6) any other amounts owed by the Customer. Any amount shall be considered to have been paid when it is received in the bank account of Ferratum subject to the right of Ferratum to refuse payment as further specified in these Standard Terms This clause shall survive the termination of the Loan 10. Consequences of being overdue Where a Customer has failed to repay a Micro Loan within five (5) calendar days of the repayment date, Ferratum shall be entitled to send the Customer a reminder letter against a fee of sixty Swedish Crowns (60 SEK) If the Customer has failed to repay a Micro Loan within five (5) calendar days of receiving the reminder letter, Ferratum shall have the right to terminate the Loan Agreement with immediate effect and shall have the right to require the Customer to pay all amounts due within thirty (30) days from notification Ferratum shall also be entitled to engage third parties to collect the debt from the Customer at the Customer s expense and register the Customer in debt registers/databases containing credit histories of debtors Ferratum shall furthermore be entitled to charge to the Customer a default interest amounting to 0.082% per day on the amount overdue, or the highest amount allowed by law or other applicable mandatory rules if this is lower than 0.082% per day, until this is settled; provided that in no case shall the default interest be higher than 100% of the principal amount of the Loan Ferratum shall be entitled to claim compensation of all actual damages and costs incurred in collecting overdue amounts, including the recovery of payments made to debt collectors, provided that in the latter case the amount charged to the Customer shall not exceed 30% of the amount owed to Ferratum or the highest amount allowed by law, if this is less than 30% of the amount owed to Ferratum. The Customer agrees that such amount shall be collected directly from him or her through debt collectors without the requirement of court or judicial intervention This clause shall survive the termination of the Loan 11. Consent for personal data processing The Customer consents that Ferratum shall collect his/her personal data for the purposes set out in the Loan The Customer further consents to Ferratum to process his/her personal details in accordance with the applicable Data Protection Act (Cap 440 of the Laws of Malta). The Customer additionally consents to the processing of his/her personal data by Ferratum: for the purpose of evaluating requests for the provision of its services; for the purpose of providing the services requested by the Customer; for internal assessment and analysis, including for the purpose of developing and improving Ferratum s services; for direct marketing, such as informing the Customer by telephone, mail, or other means about the Ferratum s products and services and for research purposes; and if and when it is required to do so under the Data Protection Act (Cap 440 of the Laws of Malta) or other legislation applicable to Ferratum The Customer has the right to request Ferratum to provide him or her with information about the personal data held about him/her and to request its correction or erasure, where necessary. The Customer shall inform Ferratum immediately if there has been any change to the data provided to Ferratum. The Customer shall inform Ferratum at no cost if he or she does not wish to receive any direct marketing from Ferratum The Customer consents to the processing and release of information contained in the Loan Agreement by Ferratum to its employees and Group Companies (as defined in the Companies Act, Cap. 386 of the Laws of Malta), as well as its business associates or agents. Personal data may also need to be disclosed if and when required under the Data Protection Act (Cap 440 of the Laws of Malta) or any other legislation applicable to Ferratum or when required by any competent authority Without prejudice to the generality of the above provisions of this clause, the Customer consents to the transfer of information on the Customer by Ferratum to third party service providers, as well as to entities which process information on credit history of persons and to place information on the Customer in the debt registers/databases containing credit histories of debtors. The Customer also consents to the transfer of information on the Customer by Ferratum to persons for the purpose of collecting overdue amounts The Customer agrees that it is necessary for Ferratum to record all voice telephone conversations for the pperformance of the Loan Agreement and in order to protect Ferratum s and the Customer s legitimate interests. 12. Notices By concluding the Loan Agreement, the Customer agrees that all relevant notices and other communications can be sent to him/her electronically through the Account, by , telephone or via SMS, or other means of communication agreed to for this purpose. Delivery through the Account includes sending the message to the Customer s personal , and/or to the Customer s message box available upon login to the Account. The notices delivered in the aforementioned manner are considered received on the same date on which they are sent, with the exception of any communications sent by post which shall be considered received five calendar days after they are sent. All SMS messages sent by the Customer must include the exact information and be in the exact wording as required by Ferratum. The content and wordings currently required are published on the Website. Information about the correct content and wording of the SMS messages is also provided over the phone by Ferratum s customer care at the number indicated above or in writing at the address indicated above. In case the requirements change, the Customer shall be notified thereof During the term of this Loan Agreement the Parties shall communicate between themselves in Swedish. 13. End provisions The Loan Agreement, these Standard Terms and the business relationship between Ferratum and the Customer shall be governed by Maltese law, but any mandatory protection granted under Swedish consumer protection law shall apply to the Customer. The Customer may only bring proceedings against Ferratum in the Member State of the European Union where the Customer is domiciled or in Malta. Ferratum may bring proceedings against the Customer in the Member State of the European Union where the Customer is domiciled. Both parties may bring a counter-claim in the court where the original claim is pending. This provision shall survive the termination of the Loan In case the Customer has any complaints, he/she is entitled to file them directly with Ferratum s customer care, using the contact data provided in clause 1 above or on its Website. Complaints shall be filed in writing. Ferratum shall answer all complaints without undue delay, but not later than within 30 calendar days The Customer also has the possibility to submit a complaint directly or through Malta Financial Services Authority, Notabile Road, Attard, BKR 3000, Malta ( and/or to the National Board for Consumer Complaints ( The Loan Agreement, including the Loan Interest, may be amended at any time as a consequence of changes in legislative, economic and business requirements and/or changes to the technical environment and/or changes in product or service parameters. The procedure for amendments of the Loan Agreement shall be the following: Ferratum shall notify the Customers of the amendments proposed. The amendments shall enter into force immediately upon notification (if they are not disadvantageous towards the Customers or if they derive from the applicable law). In other cases, the Customer shall have the right to reject such changes by requesting Ferratum to terminate the Loan Agreement within ten calendar days of being notified of such changes by or by post. In such a case, the Customer shall repay any amounts due in terms of the Loan Agreement in instalments as agreed between Ferratum and the Customer and the Loan Agreement shall terminate as soon as the amounts due thereunder have been repaid. If the Customer does not request Ferratum to terminate the Loan Agreement within ten (10) calendar days from being notified of the proposed amendments, the Customer shall be considered to have accepted the proposed changes, in which case such changes shall come into effect within ten (10) calendar days from the date on which the Customer was notified of such proposed changes A Party s obligations in terms of these Standard Terms shall be suspended for such period during which that Party is prevented from complying with said obligations due to Force Majeure, provided that such Party: a) has notified the other Party of the existence of such Force Majeure, b) does everything in its/his/her power to comply c) with the obligations in terms of the Loan Agreement notwithstanding the existence of Force Majeure; and c) fulfils its obligations once the Force Majeure event has ceased to exist, within the time specified by the other Party For the avoidance of doubt, Force Majeure shall only suspend a Party s obligation in so far as it is impossible for the Party to perform the same and shall in no case excuse such Party from the obligation to perform other obligations in terms of the Loan Force Majeure is understood to mean an event that is unpredictable and beyond the Parties control, e.g. strike, legislative restriction imposed by the government or an EU authority, sabotage, uprising, natural disasters or similar circumstances causing impossibility in fulfilling the obligations arising from the Loan Agreement but shall not include termination of employment or other conditions effecting the Customer s capacity to repay any Loan or other amounts due to Ferratum. Any other loss or damage that has occurred as a result of Ferratum s inability to perform its obligations due to Force Majeure shall not be made good by Ferratum if Ferratum has acted with ordinary care. Ferratum shall not be held liable for any direct or indirect loss or damage if the loss or damage has not been caused by Ferratum s gross negligence. Further, Ferratum shall not be held liable for loss or damage that Ferratum could not reasonably foresee and reduce the consequences of, or for loss or damage that is caused by a technical error such as disturbance in the telephone connection or Ferratum s IT-system, which makes it difficult or impossible to use Ferratum s services Ferratum shall have the right to assign its rights and obligations in relation to the Loan Agreement to a third party, provided that the Customer shall be notified of such assignment in advance.. The Customer shall not be entitled to assign its rights

8 and obligations in relation to the Loan Agreement to a third party without Ferratum s consent in writing. This provision shall survive the termination of the Loan The Loan Agreement shall automatically terminate upon the payment by the Customer of all amounts due to Ferratum in terms of the Loan Agreement, including but not limited to the Loan amount, Loan Interest and any applicable fees and charges The Customer is entitled to request the termination of the Loan Agreement at any time with a written and signed notice to Ferratum. However, in case of such termination, Ferratum may demand the immediate repayment of all amounts due, in which case such amounts shall be considered immediately due and payable, and the Customer s obligations in terms of the Loan Agreement are not considered terminated until all the amounts owed by the Customer to Ferratum are repaid. In other cases, the Loan Agreement can be terminated on the conditions stipulated in the Standard Terms and the applicable law. For the avoidance of doubt, interest and any default interest charges shall continue to accrue until all amounts have been repaid The PIN acquired in accordance with clause 3.7 above is personal. Ferratum reserves the right to, without notification, freeze the Account-holder s PIN and/or Account when there is a suspicion of unauthorized use of the PIN and/or Account. If an unauthorized transaction has been made because of the Account-holder s omission to protect his or her PIN, the Account-holder shall be responsible for the amount up to 1,200 SEK. If an unauthorized transaction has been made because the Accountholder has neglected his or her duties under these terms and conditions by wilful negligence, the Account-holder will be held responsible for amounts up to SEK. In case of the accountholder having acted in a particularly blameworthy manner he or she will be responsible for the whole amount Without prejudice to its rights in terms of these Standard Terms or in accordance with the law, Ferratum shall have the right to terminate the Loan Agreement immediately in terms of clause 3.6, in terms of clause 10.2, or in the case of a material breach by the Customer of his or her obligations under the Loan Agreement, in which case all amounts due under the Loan Agreement shall be considered immediately due and payable. A material breach for the purpose of this clause shall include, but not be limited to, a breach of any of the warranties provided by the Customer in clause 3.4 of these Standard Terms These Standard Terms are available on the Website and it is possible for the Customer to request Ferratum s customer care, by or telephone, to send a copy of these Standard Terms to the Customer, either electronically or by post. The current version of the Standard Terms is valid as of Bilaga 1: Låneränta Appendix 1: Loan Interest 1. Parterna är eniga om att den låneränta som kunden ska erlägga ska beräknas enligt tabellen enligt: The parties agree that the Loan Interest payable by the Customer shall be calculated according to the table below Lånebelopp (Loan Amount) /SEK Återbetalningsperiod (Repayment period) /dagar (days) Låneränta (Loan Interest) /SEK Delbetalnings belopp (Installment amount) /SEK Total betalning (Total payment) /SEK Effektiv årsränta (APR) Nominell årlig räntesats (Nominal annual interest rate) % 305 % % 305 % % 305 % % 305 % % 305 % % 305 % % 305 % % 305 %

4 Rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 dagar (ångerrätt)

4 Rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 dagar (ångerrätt) Ferratum Bank standardvillkor för kreditavtal som gäller kunder i Sverige Dessa standardvillkor tillämpas på kreditavtal som ingås mellan Ferratum Bank Ltd. och dess kunder med hemvist i Sverige. 1. Information

Läs mer

4 Rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 dagar (ångerrätt)

4 Rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 dagar (ångerrätt) Ferratum Bank standardvillkor för kreditavtal som gäller kunder i Sverige Dessa standardvillkor tillämpas på kreditavtal som ingås mellan Ferratum Bank Ltd. och dess kunder med hemvist i Sverige. 1. Information

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Ferratum Bank Ltd. Organisationsnummer: C 56251 Adress: Tagliaferro Business Centre, Level 6,

Läs mer

STANDARD EUROPEAN CONSUMER CREDIT INFORMATION

STANDARD EUROPEAN CONSUMER CREDIT INFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Ferratum Bank Ltd. Organisationsnummer: C 56251 Adress: Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14 High Street, Sliema SLM 1551

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

1.1 Invoicing Requirements

1.1 Invoicing Requirements 1.1 Invoicing Requirements Document name The document should clearly state INVOICE, DOWNPAYMENT REQUEST or CREDIT NOTE. Invoice lines and credit lines cannot be sent in the same document. Invoicing currency.

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

1.2 Förhållandet mellan dig och Ferratum Bank p.l.c. regleras och är beroende av:

1.2 Förhållandet mellan dig och Ferratum Bank p.l.c. regleras och är beroende av: Ferratum Bank p.l.c. Allmänna villkor Introduktion FERRATUM BANK Generell presentation Ferratum Bank p.l.c. är ett publikt aktiebolag registrerat med nummer C56251 under maltesisk lag och licensierat som

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea; SFS 2015:225 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Paxo Finans AB, org.nr. 556902-7344 Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm

Läs mer

Adress 15. August 2014

Adress 15. August 2014 , Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany Adress 15. August 2014 Brådskande Säkerhetsmeddelande Urgent Safety Notice Bästa kund, Dear valued customer, med anledning av en incident på marknaden fick vi kännedom

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Cakewalk Capital AB, org nr. 556886-6007 Ejdervägen 2, 47132

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Oskar Lindström, Analytiker, Danske Bank Markets 4 november 2015 Investment Research Oskar Lindström Aktieanalytiker Skog Stål & gruvor Investmentbolag Danske

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

SÖ 2000: 18 Nr 18 Avtal med Estland om avgränsningen av de maritima zonerna i Östersjön Stockholm den 2 november 1998

SÖ 2000: 18 Nr 18 Avtal med Estland om avgränsningen av de maritima zonerna i Östersjön Stockholm den 2 november 1998 Nr 18 Avtal med Estland om avgränsningen av de maritima zonerna i Östersjön Stockholm den 2 november 1998 Regeringen beslutade den 15 oktober 1998 att ingå överenskommelsen. Överenskommelsen trädde i kraft

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Joakim Nilsson Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 708 56 94 09 E-mail: joakim.nilsson@sbgport.com

Läs mer

Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017

Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017 N.B. English translation is for convenience purposes only Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017 The Board of Directors report referred to in Chapter 13, Section 7 of the

Läs mer

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden>

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som uppfyller

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Villkor - Sms lån, Mobillån, Mikrolån och olika lån

Villkor - Sms lån, Mobillån, Mikrolån och olika lån Villkor - Sms lån, Mobillån, Mikrolån och olika lån S&A Sverige AB 556678-2677, juli 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet

Läs mer

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016 Villkor - lån S&A Sverige AB 556678-2677, juli 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016 Villkor - lån S&A Sverige AB 556678-2677, juli 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. S&A Sverige AB , maj 2015

Lånevillkor. Allmän information. S&A Sverige AB , maj 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, maj 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB , september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB , september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - General Can I withdraw money in [country] without paying fees? Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2002 Utgiven i Helsingfors den 5 februari 2002 Nr 11 INNEHÅLL Nr Sidan 11 Republikens presidents förordning om ikraftsättande

Läs mer

Komponenter Removed Serviceable

Komponenter Removed Serviceable Komponenter Removed Serviceable Presentatör Jonas Gränge, Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Fartygs- och luftfartygsenheten Sektionen för Underhållsorganisationer 1 145.A.50(d): När en

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-04-28 BESLUT Norges Bank FI Dnr 14-466 Bankplassen 2 P.O. Box 1179 Sentrum 107 Oslo Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av Utrikesdepartementet SÖ 2010: 22 Nr 22 Avtal med Republiken Korea om ett program för feriearbete Stockholm den 9 september 2010 Regeringen

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , november 2016

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , november 2016 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-04 BESLUT Grandeur Peak Global Advisors, LLC FI Dnr 14-15532 136 South Main Street, Suite 720 Salt Lake City, UT 84101 USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2016-11-21 B E S L U T Danske Bank A/S Verkställande direktören Holmens kanal 2-12 DK-1092 Köpenhamn DENMARK FI Dnr 16-9127 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408

Läs mer

Påminnelse om inloggningsuppgifter

Påminnelse om inloggningsuppgifter Instructions ENGLISH Anvisningar SVENSKA This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella 2015-04-15 BESLUT Franklin Templeton Investments Corp. FI Dnr 15-1668 5000 Yonge Street Suite 900 Toronto, Ontario M2N 0A7 Kanada Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

UF2010/7486/MU (delvis) 1 bilaga. Ärendet

UF2010/7486/MU (delvis) 1 bilaga. Ärendet Utdrag Protokoll 1 2010-06-16 UF2010/7486/MU (delvis) Utrikesdepartementet Sveriges bidrag till utvecklingsländernas deltagande vid det nionde mötet i Committee for Review of Implementation (CRIC) för

Läs mer

Allmänna villkor Paxo Finans AB

Allmänna villkor Paxo Finans AB Innehåll Allmänna villkor Paxo Finans AB... 2 1. Allmänt... 2 2. Kreditprövning... 2 3. Lånet... 2 4. Ränta och avgifter... 2 5. Återbetalning och avbetalning... 3 6. Kredittagarens rätt till förtidsbetalning...

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-07-18 BESLUT Indus Capital Partners, LLC 888 7th Avenue, 26th floor New York, NY 10019 USA Kopia till Advokaten Jesper Schönbeck Advokatfirman Vinge KB, Box 1703 111 87 Stockholm FI Dnr 14-3229 Finansinspektionen

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2017-02-22 B E S L U T FMR LLC FI Dnr 16-11812 The Corporation Trust Center (Anges alltid vid svar) 1209 Orange Street, Wilmington Delawere 19801 United States Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om

Läs mer

Lathund Autogiro NovaSecur

Lathund Autogiro NovaSecur Lathund Autogiro NovaSecur Rev. 2011-05-06 Version 2.85-2011 Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in this manual, may be adapted or reproduced in any

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter. Kreditgivare Adress E-post Webadress

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter. Kreditgivare Adress E-post Webadress Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress E-post Webadress GCC AB, org nr. 556058-8740 genom bifirman Balanzia Box 7790,

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2016-01-13 B E S L U T UBS O Connor Limited FI Dnr 15-11440 21 Lombard Street EC3V 9AH London Storbritannien Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Bidrag till oberoende utvärdering av pilotverksamhet för reformering av FN:s utvecklingssamarbete på landnivå

Bidrag till oberoende utvärdering av pilotverksamhet för reformering av FN:s utvecklingssamarbete på landnivå Protokoll 3 2010-11-12 UF2010/67279/MU (delvis) Utrikesdepartementet Bidrag till oberoende utvärdering av pilotverksamhet för reformering av FN:s utvecklingssamarbete på landnivå 2 bilagor Ärendet Högnivåpanelen

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Min Räkning Finance AB (Betalaräkning.se) Box 24104, 10451 Stockholm kundcenter@betalarakning.se http://www.betalaräkning.se

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Licensavtal. Syfte 2012-03-19. Inget juridiskt seminarium. Verktyg för att bena ut och strukturera informationen i ett avtal 2012-03-19.

Licensavtal. Syfte 2012-03-19. Inget juridiskt seminarium. Verktyg för att bena ut och strukturera informationen i ett avtal 2012-03-19. Licensavtal Sidnummer 1 Syfte Inget juridiskt seminarium Verktyg för att bena ut och strukturera informationen i ett avtal Sidnummer 2 1 Lite upphovsrätt Internationella konventioner främst Bernkonventionen

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT AQR Capital Management, LLC FI Dnr 14-11970 Two Greenwich Plaza, 4 th floor, Greenwich CT 06830 USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

REGULATIONS FOR PAYMENT OF TUITION FEES

REGULATIONS FOR PAYMENT OF TUITION FEES Bilaga 1 till beslut C 2013-0655 REGULATIONS FOR PAYMENT OF TUITION FEES FOR FEE-PAYING STUDENTS sammanläggningsbeslut med två delar. Delarna har nu separerats och Föreskrifter om betalning av studieavgifter

Läs mer

Bokningsvillkor. (English text will follow!) Ett Smart Hotell i Sollentuna AB

Bokningsvillkor. (English text will follow!) Ett Smart Hotell i Sollentuna AB Bokningsvillkor (English text will follow!) Ett Smart Hotell i Sollentuna AB Generellt Bokningsvillkor beskriver villkor för vistelse på Ett Smart Hotell i Sollentuna AB ( hotellet nedan) Gästen är införstådd

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av ändring i bilagorna till 1975 års TIR-konvention 1 ; beslutat

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande vi lämnar under nuvarande

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer