Exponering och bokförvaring:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exponering och bokförvaring:"

Transkript

1 UNIVERSITY OF GOTHENBURG Exponering och bokförvaring: Roy Andersson, Daniella Brummer Pind, Helen Gravås, Anna Isaksson och Kristina Sevo

2 Innehållsförteckning Direktiv 2 Inledning 3 Konstbiblioteket och Musik och dramatikbiblioteket 4 Humanistiska biblioteket 6 Tillväxt översikt 3 Gallring av bestånd 34 Användning av fysiska samlingar översikt 35 Digitalisering av befintliga samlingar 4 Iberoamerikanska samlingen 41 Tillväxt totalt 43 Exponering och depåns utformning 45 Risk och konsekvensanalys 51 Scenarier 55 Bilagor 57 1

3 Direktiv Delprojekt Exponering och bokförvaring En övergripande strategi för hantering av Universitetsbibliotekets samlingar (exponering, gallring och förvaring) behöver utvecklas. Inriktningen för framtida förvaring av samlingar i magasin är att denna förvaring sker externt. Delprojektet Exponering och bokförvaring ska inhämta och sammanställa den kunskap om samlingarna som är relevant inför det senare utvecklandet av denna strategi. Denna sammanställning ska ligga till grund för senare beslut om vilka delar av samlingarn som ska ges vilken grad av tillgänglighet. Den kunskap om samlingarna som avses är exempelvis statistik, data, prognoser och övrig kunskap avseende historiskt, nuvarande och framtida användande. Resultatet bör sammanställas med indelning av materialet i olika kategorier avseende behov och värde av tillgänglighet och exponering, statistik avseende utlåning, digitalisering etc. Vad måste vara hur tillgängligt och varför? Prognoser kring framtida tillväxt och gallring också nödvändiga. Resultatet ska kunna tillämpas i olika förvarings, gallrings och exponeringsstrategier. För samtliga delprojekt gäller att hantera sammanslagninen av de olika delbiblioteken, vilket för delprojekt Exponering och bokförvaring är tydligt. Observera även eventuella önskemål av förvaltning av de tidigare institutionsbibliotekens material. Delprojektet kan förväntas samverka nära bl a med delprojekt Entré och omvärld. Framför allt med avseende på hur delar av de i många fall unika samlingarna kan exponeras på olika vis samt hur externa förvarat material hanteras avseende beställning, leverans, ut och inlåning. 2

4 Inledning Göteborgs universitet samlar Humanistiska och Konstnärliga fakulteter till ett område inom ramen för Campus Näckrosen. För universitetsbibliotekets del innebär det att Konstbiblioteket, Musik och dramatikbiblioteket och Humanistiska biblioteket ska samordna sig på en yta. 215 finns enligt lokalplanen uppskattningsvis 15. hyllmeter tryckt material i öppna samlingar vid de tre biblioteken. Den årliga tillväxten totalt i samlingarna är ca 325 hm/ år. Ca 8% eller 26 hm av nyförvärven placeras i öppna samlingar. Antalet hyllmeter i slutna magasin uppskattas till med en tillväxt på ca 65 hm/ år. Vårt uppdrag har varit att presentera ett visionsdokument för hur boksamlingarna ska fördelas mellan biblioteksbyggnad och depå i ett framtida bibliotek samt att presentera olika sätt att exponera dessa på. Det är lätt att visionera, men verkligheten är full av svåra utmaningar, som beror på att det nuvarande Humanistiska biblioteket är ett (i Sverige) relativt gammalt bibliotek, med många olika samlingar, ämnen, hylluppställningar med mera. Den större delen av de gamla samlingarna som vi kallar för Katalog 57, Katalog 58 med flera, finns inte katalogiserade i bibliotekskatalogen Gunda. De slutna magasinen på dagens Humanistiska bibliotek omfattar samtliga ämnesområden och fungerar som magasin också för de övriga biblioteken inom UB. Möjligheterna till bokförvaring på de övriga biblioteken och studietorgen är begränsade. Dagliga transporter av böcker löser logistiken. Närheten till humanistisk och konstnärlig forskning ställer större krav på tillgång till tryckt material idag och sannolikt också i framtiden. Utgångspunkt för gruppens bedömning är därför att UB:s behov av stora magasinsutrymmen för förvaring av tryckt material kommer att kvarstå. Statistikunderlaget i form av transaktionshistorik, snittlån, antal exemplar mm har hämtats från GUNDA. Beståndsuppgifter har huvudsakligen hämtats från UB:s egen statistikdatabas och när data saknats mätts upp eller estimerats i delprojektet. Merparten av transaktionsdatan visar enbart det material som finns i Gunda. Övrig statistik, det vill säga, statistik över okatalogiserat material har hämtats från läsesalen. Vad gäller material som inte får lånas (referensmaterial) saknas uppgifter om användning. Vad gäller exponeringsdelen, har vi förslag och idéer för att på bästa sätt marknadsföra alla våra samlingar. Från exponering i själva hyllorna till en utställningsyta/ rum där det finns alternativ för att både visa värdefullt material som måste vara inlåst och annat mindre värdefullt material i olika temautställningar. 3

5 Konstbiblioteket och Biblioteket fo r Musik och dramatik. Vi föreslår två olika alternativ för integrering av de konstnärliga biblioteken i Framtidens bibliotek. 1. Integrerade samlingar Böckerna från MoD/Konst integreras med Hum böckerna och behandlas på samma sätt som Humböckerna. Det vore också både praktiskt och trevligt om musik och konstböckerna fanns fysiskt i närheten (eller i samma avdelning som musik och ljudupptagningarna). Musiktryck och ljudupptagningar (cd/dvd) från Hum och MoD integreras till en avdelning med gemensam hylluppställning. Lyssnarplatser, rum för filmuppspelning och rum för elpiano bör finnas. Visst referensmaterial och möjlighet till vägledning bör finnas. Fördelar: Låntagarna går endast till en avdelning för att låna musiktryck och ljudupptagningar. Finns musik och konstböcker i närheten så blir det ännu mer praktiskt för låntagarna. Efter en integration, som föregåtts av ommärkning, blir hantering vid förvärv och katalogisering enklare, då man inte behöver särskilja materialet till olika avdelningar. Nackdelar: Stort jobb med integrationen bland annat ommärkning och katalogiseringsarbete, som måste påbörjas flera år innan inflyttning. 2. Specialsamlingar exponerade i särskilda rum Hela samlingen från MoD (böcker/musiktryck/ljudupptagningar) respektive Konst i separata avdelningar, med befintlig hylluppställning. Fördelar: Inget större jobb med integration behövs, ingen ommärkning eller större katalogiseringsinsatser. Nackdelar: Vid förvärv och katalogisering måste man särskilja vilket material som ska till MoD/Konstavdelningarna och vilket material som ska till Hum avdelningen. Olika hylluppställningar. Blomstedt collection Blomstedt collection är en donation från dirigenten Herbert Blomstedt omfattande ca 35 hyllmeter. UB har åtagit sig att katalogisera samlingen och göra den tillgänglig för forskningsändamål. Samlingen har ett särskilt uppställningssystem och ska enligt åtagandet hållas samman. Av bevarandeskäl förvaras ändå ett antal hyllmeter i den klimatanpassade Raritetskammaren. Samlingen som innehåller ett antal böcker av stort värde, förvaras idag i ett separat, låsbart rum med forskarplats. En motsvarande lösning kommer att behövas i ett nytt bibliotek. Förslag Blomstedt: slutet rum i det nya biblioteket, gärna med plats för mindre musikevenemang. 4

6 Bestånd att omlokalisera: Musik och Dramatikbiblioteket (bestånd) Böcker och seriella dok. Musiktryck Periodika (i arkiv) Cd-skivor Totalt (inte inräknat cd-skivor som enheter) Mängd 235 hm 395 hm 9 hm 9761 enh 75 hm Konstbiblioteket (bestånd 212) Hyllmeter Böcker och seriella dok. Slutet magasin 35,15 Böcker och seriella dok. Öppna samlingar 393,9 Periodika 196,5 Totalt 625,55 Uppskattad årlig tillväxt Tillväxt Musik- och dramatikbiblioteket Hyllmeter Monografier 2 Noter 2 CD + video 1 Tidskrifter 3 Pjäser 1,5 Totalt 9,5 Tillväxt Konstbiblioteket Hyllmeter Böcker och seriella dok. Slutet magasin Böcker och seriella dok. Öppna samlingar 4,5 Periodika 13 Totalt 17,5 5

7 Humanistiska biblioteket Humanistiska biblioteket har sammanlagt nio våningsplan med ett antal boksamlingar på varje plan. Samlingarna är strukturerade i ett 4 tal positioner som är sökbara i Gunda. I avsnittet redovisas låne och transaktionsdata, bestånd och tillväxt våningsvis utifrån positionerna. Utifrån tillgängliga data och gruppens bedömningar föreslås ny placering för materialet. Tillväxt i samlingarna redovisas per våningsplan och samling när det gäller monografier och broschyrmaterial. Tillväxt av periodikan redovisas i ett separat avsnitt. Den mäts i en annan hantering och uppgifter finns endast på den totala mängden. Periodika som växer finns på våningarna 3, 4A, 5A och 5B samt våning 7 (KVINN). Bestånd totalt Humanistiska biblioteket Vid den senaste beståndsmätningen 212 rapporterades följande data in: Humanistiska biblioteket Mängd Audiovisuella dokument, Fysiska enheter 2269 Böcker och seriella dok., Hyllmeter 4948 Böcker och seriella dok., Hyllmeter - öppna saml Grafik/Kartografi, Fysiska enheter Kursböcker, Tryck, Hyllmeter 226 Manuskript, Hyllmeter 177 Mikrografiska dok., Fysiska enheter 3348 Periodika, Tryck, Hyllmeter

8 Plan 1 Lokal GUNDA Hm Tillväxt Antal ex Snittlån Innehåll Mag1 Slutet 2% 1233 Nej ,71 Fol Gamla samlingen 57 Lånetrend MAG MAG1 Ny lokalisering: Lokal Förslag Hyllmeter Motivering MAG1 Alt. 1 Slutet nära Alt. 2 Depå 1233 En stor del är inte sökbart i GUNDA. Lånetrend något stigande. Fol behöver katalogiseras. Förutsatt att materialet kan läggas in i GUNDA Tillväxt plan 1 Ingen tillväxt på plan 1. 7

9 Plan 2 Lokal GUNDA Hm Tillväxt Antal ex Snittlån Innehåll MAG2 Slutet MAG21 Slutet 8% av Fol i GUNDA Fol Br 1: mycket saknas i GUNDA 8 JA ,58 Fol ; fol 84/ ; fol forts Monografisamling från JA ,34 Fol br1, fol br 83/ Broschyrer ur samlingarna från 1957, /83 och Mycket EJ HEMLÅN. Lånetrend MAG21 MAG2 MAG2 MAG21 Ny lokalisering: Lokal Förslag Hyllmeter Motivering MAG2 MAG21 Depå 12 Slutet magasin idag. Fol och fol br 1 behöver kompletteras i Gunda. Lågt snittlån. 8

10 Tillväxt plan 2 På plan två finns ingen periodikatillväxt. Statistik på tillväxt av monografier (fol + br) sedan mitten av 8 talet och framåt redovisas nedan. Våning 2A (monogr fol + br) Linjär () fol 84/ fol 85/ fol 86/ fol 87/ fol 88/ fol 89/ fol 9/ fol 91/ fol 92/ fol 93/ fol 94/ fol 95/ fol 96/ fol 97/ fol 98/ fol 99/ fol / fol 1/ fol 2/ fol 3/ fol 4/ fol 5/ fol 6/ fol 7/ fol 8/ fol 9/ fol 1/ fol 11/ fol 12/ fol 13/ fol br 83/ fol br 84/ fol br 85/ fol br 86/ fol br 87/ fol br 88/ fol br 89/ fol br 9/ fol br 91/ fol br 92/ fol br 93/ fol br 94/ fol br 95/ fol br 96/ fol br 97/ fol br 98/ fol br 99/ fol br / fol br 1/ fol br 2/ fol br 3/ fol br 4/ fol br 5/ fol br 6/ fol br 7/ fol br 8/ fol br 9/ fol br 1/ fol br 11/ fol br 12/ fol br 13/ 9

11 Plan 3 Lokal GUNDA Hm Tillväxt Antal ex Snittlån Innehåll MAG3 slutet MAG32 slutet ÖM 5A ÖST KVINN (36) slutet OK 116 (hela pl 3) JA 118 1,15 Per fol 551, per fol br 1 OK NEJ 41,98 Per Fol Ä Mycket EJ HEMLÅN OK NEJ ,22 Uppsatser KvinnSam och tidigare nedflyttade ÖM Kvinn A 82/ Lånetrend MAG3 MAG32 ÖM 5AÖST KVINN 1 PLAN 5A OFF MAG3 Ny lokalisering: Lokal Förslag Hyllmeter Motivering MAG3 Depå 116 Slutet magasin idag. Sökbarhet ok. 1

12 MAG32 Depå Slutet magasin idag. Sökbarhet ok. ÖM 5A ÖST KVINN Depå Slutet magasin idag. Sökbarhet ok. Tillväxt Plan 3 På plan 3 finns tillväxt av periodika som ingår i periodikastatistiken, se avsnitt nedan. Plan 4 Lokal GUNDA Hm Tillväxt Antal ex Snittlån Innehåll MAG4 slutet MAG42 slutet MAG46 slutet MAG47 slutet Mindre än 5% i Gunda Mindre än 5% i GUNDA Äldre ej i GUNDA Mindre än 5% i GUNDA Ca 85 (NEJ) 123,99 Br Öö Specialläsesalsmaterial 183 JA ,61 Per fol per B V. Periodika och periodiska folianter med blandad start. Mest från (gallrad i flera omgångar och kommer att granskas för gallring igen). 352 NEJ 537 7,87 Dissar w cz Bl a Raritetskammaren 9656 NEJ ,52 Gamla saml Utländska avdelningen (ca 6 % av Gamla saml) 4B 11

13 Lånetrend MAG4 MAG MAG47 MAG46 MAG42 MAG4 MAG46 MAG47 Ny lokalisering: Lokal Förslag Hm slutet nära Hm depå Motivering MAG4 Depå 85 Slutet mag idag. MAG42 Slutet nära + depå Raritetskammare behöver finnas slutet nära. Övrigt till depå. MAG46 Depå 352 Slutet mag idag. MAG47 Alt 1. Slutet nära 9656 Låg sökbarhet. Uppåtgående lånetrend. Alt 2. Depå om det kan katalogiseras. Tillväxt plan 4 Tillväxten av periodika på plan 4 ingår i periodikastatistiken, se avsnitt nedan. Tillväxten i Raritetskammaren är avhängig av t ex donationer. Tillväxten bedöms som stor. Ett arbete med att flytta in material ur gamla samlingar pågår. Raritetskammaren är för liten idag. 12

14 Plan 5 Lokal GUNDA Hm Tillväxt Antal ex Snittlån Innehåll MAG5 slutet Egen katalog, merpart en ej i GUNDA 23 kvm + 94 m NEJ 274, Kartblad i skåp + ca 5 meter kartböcker, rullar, broschyrer, folianter (liggande och stående). MAG51 slutet Mindre än 5% i GUNDA 6 skrym mand e m JA 139 1,35 Ligg fol + per ligg fol MAG52 slutet ÖM 5A VÄST (53) öppet Finns i GUNDA Finns i GUNDA 1794 NEJ ,4 Före detta ÖM mon som flyttats till slutna magasin på grund av platsbrist. Flyttade till ÖM/SM i olika omgångar. Sedan 212 står årg i slutet magasin på plan 5B. Slutet magasin NEJ 871 4,23 Rödprickarna Svit som bröts ut ur slutna samlingar ( ) C, D, G, Gc, K, Kc, O, Ob, Obf, Oc, Oe, Oi. Hylluppställning ÖM C 1 osv. MAG54 slutet Finns i GUNDA 139 (inkl per ligg fol) JA ,85 Per 1 Slutet magasin med periodika från 1982 ÖM 5A ÖST (55) öppet Finns i GUNDA 237 JA ,84 F o m 1997 (ca) ÖM J år/nr ÖM V år/nr Här har årg flyttats mellan öppna och slutna magasin i olika omgångar. F o m 212 står i slutna magasin och i öppet. Flyttade till 6A. Öppet magasin. Nu ÖM per D 1 13

15 MAG56 slutet MAG57 slutet DISK. SAML (59) Allt finns ej i GUNDA 1354 J 629 1,8 A+ allt därtill Bibliografier i slutna mag (refmaterial) 354 NEJ ,17 Gamla saml Svenska avdelningen (ca 2 % av Gamla saml) 5B (fortsätter på vån 4B) Slutet magasin 1 NEJ 188 1,49 Disketter, äldre multimedia. Lånetrend MAG56 ÖM 5A ÖST MAG54 ÖM 5A VÄST MAG52 MAG51 MAG5 DISK SAML HANDSKR AVD MAG57 MAG5 MAG51 MAG52 ÖM 5A VÄST MAG54 ÖM 5A ÖST MAG56 MAG57 HANDSKR AVD DISK SAML 14

16 Ny lokalisering: Lokal Förslag Hm slutet nära Hm öppet nära Hm depå Motivering MAG5 Depå 23 kvm skåp + 94 m kartor Sökbart via egen katalog. Katalogen behöver finnas både i anslutning till samlingen och i biblioteket. Scannas? MAG51 Depå 6 Otympligt format. Slutet idag. MAG52 HUM: öppet nära Övrigt: depå Materialet är efterfrågat. Stabil lånetrend. ÖM 5A VÄST (53) Depå 2629 Sjunkande lånetrend. Placeras ihop med MAG8 i depå. Sökbart i GUNDA MAG54 Depå 139 Slutet idag. Sökbart i GUNDA. ÖM 5A ÖST (55) HUM: öppet Övrigt: depå Förslag att samlingen delas. Sjunkande lån beror på omflyttning. Användningen bedöms vara hög på plats (referens och kopiering). MAG56 Slutet nära 1354 Referensmaterial MAG57 Alt. 1 Slutet nära Alt. 2 Depå 354 Sökbarheten är för låg idag för att distansförvaring ska fungera. Depå föreslås om materialet katalogiseras. DISK SAML (59) Depå 2 Lågt intresse. Kan höra till annat deponerat material. 15

17 Tillväxt plan 5 På plan 5 finns tillväxt både av monografier och periodika på våning 5A och 5B. Tillväxten av monografier exponeras i graferna nedan. Tillväxten av periodika ingår i periodikastatistiken. Våning 5A (monografier) Ligg fol antal titlar / 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 1/ 11/ 12/ 13/ Antal titlar Linjär (Antal titlar) Ligg fol br antal titlar / 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 1/ 11/ 12/ 13/ Antal titlar Linjär (Antal titlar) 16

18 Våning 5B (monografier barnböcker) Antal titlar i Öu 27 Öu 28 Öu 29 Öu 21 Öu 211 Öu 212 Öu 213 Öu 17

19 Plan 6 Lokal GUNDA Hm Tillväxt Antal ex Snittlån Innehåll ÖM Plan 6 A öppet (6) ÖM OFF öppet (61) ÖM KURS öppet (62) ÖM Plan 6B öppet (63) Finns i GUNDA Finns i GUNDA Finns i GUNDA Finns i GUNDA 433 NEJ ,56 ÖM per A ÖM per V (hårt gallrad) F o m 212 flyttad till 5A (väst och öst). Öppet magasin Nu ÖM A 92/1 Ho 11/ 77 JA ,17 SOU och Ds. Försändelser upphör SOU/Ds REV ,62 Kursböcker. Revideras årligen. Idag placerat på plan JA ,76 F o m 1997 (ca) ÖM A år/nr I fol år/nr Här har årg flyttats mellan öppna och slutna magasin i olika omgångar. F o m 212 står i slutna magasin och i öppet. Flyttade till 6A. Öppet magasin. Nu DDK 12/ REF OFF öppet (64) Finns i GUNDA Inklud eras i pos 61 JA 6736,6 Riksdagstryck MAG65 NEDRE LÄSESAL/ÖM 6A ÖST öppet (66) Delar ej i GUNDA Finns i GUNDA 2983 NEJ ,46 Hum fak, gamla samlingen, Östasiatiska samlingen 2346 NEJ ,32 Ref + ÖM X, (från 212 står SOU + riksdagstryck/offentligt tryck i denna lokal på vån 6A) Ref är flyttad till vån 7A och ÖM X är flyttad till MoD Nu ÖM Ib 92/ V 11/ 18

20 Mag67 slutet Mag68 slutet Mer än 5% i GUNDA Finns i GUNDA 193 (NEJ) 57 1,84 Mycket EJ HEMLÅN. Serietidningar mm. 135 JA 996,6 Barnböcker (från ca 1987 ) Lånetrend ÖM PLAN 6A ÖM OFF ÖM KURS ÖM PLAN 6B REF OFF 6 MAG NEDRE LÄSESAL MAG67 MAG MAG68 MAG67 NEDRE LÄSESAL MAG65 REF OFF ÖM PLAN 6B ÖM KURS ÖM OFF ÖM PLAN 6A 19

21 Ny lokalisering: Lokal Förslag Hm öppet nära Hm slutet nära Hm depå Motivering ÖM Plan 6 A (6) HUM: öppet Övrigt: depå Humanioraämnen exponeras i biblioteket. ÖM OFF (61) ÖM KURS (62) ÖM Plan 6B (63) Öppet nära 77 Referensmaterial. Öppet nära 226 Kursböcker. Hög användning. Öppet nära 159 Öppet idag. Detta är de senaste förvärven och samlingen är ny (Dewey uppställning) REF OFF (64) Öppet nära Inkluderas i pos 61 Referensmaterial MAG65 Alt 1 Slutet nära alt 2 Depå 2517 Litt Utl, kan ställas i depå om det katalogiseras. MAG65: Östasiatis ka Depå 466 Östasiatiska har en kortkatalog. Forskare har visat intresse. Används inte i den grad att det motiverar bedömningen slutet nära. UB har dock inte marknadsfört samlingen. NEDRE LÄSESAL (66) HUM öppet Övrigt depå Ingår i pos 6 Ingår i pos 6 Se pos. 6 Mag67 Depå 193 Låg efterfrågan Mag68 Depå 135 Låg efterfrågan 2

22 Tillväxt Plan 6 De samlingar som växer på plan 6 redovisas med tillväxt på exemplarnivå för 212 och 213 med prognos på 214. Tillväxt i öppna magasin monografier 6B (DDK) B Tillväxt exemplar ämnesvis fol fol / B Tillväxt exemplar ämnesvis fol fol / 21

23 6B Tillväxt exemplar Plan 7 Lokal GUNDA Hm Tillväxt Antal ex Snittlån Innehåll REF KVINN (7) ÖM KVINN (73) ÖM KVINN PER (74) Finns i GUNDA Finns i GUNDA Finns i GUNDA 26 NEJ 219, JA ,2 ÖM Kvinn A år/nr ÖM Kvinn V år/nr Här har årg flyttats mellan öppna och slutna magasin i olika omgångar. F o m 212 står i slutna magasin och i öppet. Sviten fortsätter med hylluppställning Kvinn 12/ (DDK) i samma lokaler som förut (7A). Öppet magasin. 3 JA 763 5,48 KvinnSam tidskrifter i öppet magasin. 22

24 REF (75) KATHALL (76) EXP INF (77) Merpart en i GUNDA Merpart en i GUNDA Mer än 5% i GUNDA 9 Rev 13675,23 Ref läsesal + refrum. 45 Rev 171,4 Bibliografier 4 Rev 17 8,3 Delar av ref samling. Ordböcker mm. Lånetrend REF KVINN 1585 ÖM KVINN ÖM KVINN PER REF KATHALL EXP INF KATHALL ÖM KVINN PER REF KVINN Ny lokalisering: Lokal Förslag Hyllmeter Motivering REF KVINN (7) ÖM KVINN (73) Öppet nära Öppet nära 18 Refmaterial. Öppet nära idag. Högt snittlån. Öppet idag. 23

25 ÖM KVINN PER (74) REF (75) KATHALL (76) EXP INF (77) Öppet nära Öppet nära Öppet nära Öppet nära Öppet idag. Mycket lågt snittlån. Delar digitaliseras nu. Motivering? Refmaterial. Refmaterial. Refmaterial. Tillväxt Plan 7 På våning 7 finns tillväxt i samlingen ÖM KVINN (monografier). Statistik över tillväxt på titelnivå enligt nedan. Samlingen ÖM KVINN per innehåller periodiskt material och växer också. Ingår i periodikastatistiken. Antal titlar i ÖM Kvinn MON Titlar / 83/ 84/ 85/ 86/ 87/ 88/ 89/ 9/ 91/ 92/ 93/ 94/ 95/ 96/ 97/ 98/ 99/ / 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 1/ 11/ 12/ 13/ År 24

26 Plan 8 Lokal GUNDA Hm Tillväxt Antal ex Snittlån Innehåll MAG8 slutet En stor del i kat58. Mer än 5% i GUNDA. 275 (hela pl 8) NEJ ,9 Slutet magasin. Monografisamling från B Nc. (Ur denna samling valdes ämnen ut och ställdes 1995 i vad som kom att bli ÖM 5A VÄST) MAG81 NEJ ,22 Br B Nc MAG82 NEJ 33,61 Innehåll? MAG83 NEJ 113,66 Hc + br Hc LJUD (84) LJUD VIDEO (85) MAG komb (86) NEJ 781,46 LP skivor (tidigare även CD och stenkakor) DAT och kassettband Ny placering: 5b NEJ?? VHS, DVD Ny placering: 5b Ca 1m NEJ 29 5,24 Kombinerade media (spel, uppslagsverk osv) Ny placering: 5b 25

27 Lånetrend MAG8 MAG LJUD MAG komb MAG82 MAG83 LJUD LJUD VIDEO MAG komb MAG MAG8 213 Ny lokalisering: Lokal Förslag Hyllmeter Motivering MAG8 Depå 275 Slutet idag. Lågt snittlån i flertalet samlingar. MAG81 Fallande lånetrend MAG8. MAG82 MAG83 LJUD LJUD VIDEO MAG komb 26

28 Plan 9 Lokal GUNDA Hm Tillväxt Antal ex Snittlån Innehåll MAG9 slutet MAG93 slutet Stor del i kat58. Mer än 5% i GUNDA Stor del kat58. Mer än 5% i GUNDA. 3 NEJ ,4 Monografisamling från (P V) 22 NEJ 1778,73 Barnböcker (Öu 14999) EJ HEMLÅN FLYTTAD TILL HUM FAK plan 6! MAG94 slutet Stor del kat58. Mer än 5% i GUNDA Ingår i MAG9 NEJ ,4 Br O X MAG95 slutet Finns i GUNDA Ca 2 JA 899 3,63 83/ (Plikt) Slutet magasin på våning 9A MAG96 slutet Finns i GUNDA 2 JA ,6 Br 83/ (Plikt) Slutet magasin. 27

29 Lånetrend MAG95 MAG93 MAG9 MAG9 MAG91 MAG93 MAG94 MAG95 MAG96 Ny lokalisering: Lokal Förslag Hyllmeter Motivering MAG9 Depå 272 Slutet idag. Sökbarhet ok. MAG91 Fallande lånetrend. MAG93 MAG94 MAG95 MAG96 28

30 Tillväxt Plan 9 Tillväxt av monografier och broschyrmaterial årsvis på plan 9 redovisas nedan. Plan 9 har ingen periodikatillväxt. Tillväxt (årsvis) i slutna magasin - monografier Våning 9A (monografier + br) Antal titlar i SM 83/ År 83/ 84/ 85/ 86/ 87/ 88/ 89/ 9/ 91/ 92/ 93/ 94/ 95/ 96/ 97/ 98/ 99/ / 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 1/ 11/ 12/ 13/ Antal titlar i SM br 83/ År br 83/ br 84/ br 85/ br 86/ br 87/ br 88/ br 89/ br 9/ br 91/ br 92/ br 93/ br 94/ br 95/ br 96/ br 97/ br 98/ br 99/ br / br 1/ br 2/ br 3/ br 4/ br 5/ br 6/ br 7/ br 8/ br 9/ br 1/ br 11/ br 12/ br 13/ 29

31 Tillva xt o versikt Tillväxten är vikande på det tryckta materialet överlag på Humanistiska biblioteket. Trendlinjerna i diagrammen pekar nedåt, både för monografier och periodika. Monografiförvärvet har minskat gradvis under den senaste 1 årsperioden. Det gäller både köpt och fått (pliktleverans ) material. 8 G:s monografiförvärv (titlar) k 4 f Linjär (k) 3 Linjär (f) Kommentar: Uttaget är gjort på titelnivå och motsvarar inte helt antal exemplar, trenden blir troligen densamma. Kursböcker är med i uttaget. Fördelning av tillväxt, se bilaga 5. 3

32 Förvärv periodika totalt Även periodikaförvärvet minskar gradvis under en 6 årsperiod. Minskningen märks både i antal titlar och i hyllmeter. Minskningen märks mest i öppet magasin. Antal löpande titlar Öppet magasin Slutet magasin Linjär (Slutet magasin) Utländska Svenska

33 Tillväxt cm periodika (inklusive KvinnSam) Tillväxt (cm) Öppet magasin Slutet magasin Tillväxt (cm) Öppet magasin (plikt) Slutet magasin (plikt) Tillväxt (cm) Öppet magasin (köp/byte) Slutet magasin (köp/byte)

34 Tillväxt totalt av periodika Tillväxt (cm) Öppet magasin Slutet magasin Totalt (i cm) Tillväxten av periodika ligger 213 på drygt 4 meter. 28 låg den på närmare 75 m. Tillväxten ligger i snitt på ca 5 meter/ år Det är svårt att sia om var vi befinner oss 22. Troligen en bit under 3 m/ år. 33

35 Gallring av besta nd Totalt har ca 17 hyllmeter rapporterats in som gallrat i den lokala statistikbasen från Humanistiska biblioteket. Det gör ett snitt per år på ca 17 hyllmeter. Större gallringsinsatser märks främst på periodika/ tidskrifter. Gallring hyllmeter/ år på G , ,6 151,7 92,7 53,5 71,5 1, Hyllmeter Gallring per materialtyp och år på G ,9612,271, ,7 24, ,6 6 17,3 17,5 53,5 15 2,5 54 Hyllmeter Data hämtade från lokal statistikdatabas. 34

36 Behov av gallringspolicy I vårt delprojekt ingår att titta på eventuell gallring vid flytt. Men det skulle bli en tidskrävande uppgift om vi antar att gallring ska ske just när vi är framme vid flytten, varför vi föreslår att en gallringspolicy utarbetas tidigare. Humanistiska biblioteket skall eftersträva ett mediebestånd som är i balans med efterfrågan, bevarandekrav och lokalutrymme. Ett förslag till underlag för gallringspolicy har förmedlats till Förvärvsteamet. Inför integreringen av Konstbiblioteket och Musik och Dramatikbiblioteket: Om vi väljer att integrera samlingarna blir det aktuellt att gallra dubbletter och se över material med låg användning. Anva ndning av fysiska samlingar o versikt Det totala antalet lån och omlån visar en fallande trend under den analyserade 1 årsperioden. Mellan åren 23 och 213 har antalet transaktioner minskat med drygt 76. Om takten i minskningen kvarstår under nästföljande 1 årsperiod är antalet transaktioner år 223: Tabell lånetransaktioner År Transaktioner

37 Trend antal transaktioner Humanistiska bibliotekets fysiska samlingar Prognos antal transaktioner Humanistiska bibliotekets fysiska samlingar

38 Flest lån i förhållande till antal exemplar i resp. samling på G medelvärde PLACERING KOD ANTAL EX ANTAL LÅN MEDEL/EX Humbibl ÖM KURS ,62 Humbibl ÖM KVINN ,2 Humbibl MAG ,22 Humbib ÖM 6A Öst ,32 Humbib ÖM 6A Väst ,56 Humbibl MAG ,4 Humbibl EXP INF ,3 Humbibl MAG ,87 Humbibl ÖM KVINN PER ,48 Humbibl MAG (komb) ,24 Humbib ÖM 5A Väst ,23 Humbibl ÖM OFF ,17 Humbibl MAG ,63 Humbibl MAG ,58 Humbibl MAG ,17 Humbibl MAG ,9 Humbibl MAG ,4 Humbib ÖM 5A Öst ,84 Humbib ÖM PLAN 6B ,76 Humbibl MAG ,71 Humbibl MAG ,6 Humbibl MAG ,58 Humbibl MAG ,52 Humbibl MAG ,34 Humbibl MAG ,85 Humbibl MAG ,84 Humbibl MAG ,8 Humbibl MAG ,61 Humbibl DISK SAML ,49 Humbibl MAG ,46 Humbibl MAG ,4 Humbibl MAG ,35 Humbibl MAG ,22 Humbibl MAG ,15 Humbibl MAG ,99 Humbibl MAG ,98 Humbibl MAG ,73 Humbibl MAG ,66 Humbibl REF KVINN ,65 Humbibl MAG ,61 Humbibl MAG ,6 Humanistiska biblioteket ,54 Humbibl MAG ,53 Humbibl LJUD ,46 Humbibl REF ,23 Humbibl REF OFF ,6 Humbibl KAT-HALL ,4 Tabelldata: kumulerad statistik för varje exemplar från det att exemplaret skapades. Äldsta möjliga är från 1988/1989 då vi började använda vårt datoriserade system. 37

39 Antal sökningar i Katalog 57 (IPAC) Nedan ser vi användningen av Katalog 57 eller IPAC:en genom totalt antal sökningar. Statistiken är uttagen och kommer, med största sannolikhet, innan året är slut att överstiga 1. sökningar. Detta gäller den inskannade Katalog 57. Mycket av materialet som beställs fram blir inte registrerat. Manuella beställningar till läsesal syns inte i Gundastatistik, ej heller beställningar som bara fungerar som referensmaterial. En stor del av läsesalslånen beställs alltså fortfarande på kvitto. Forskarlånen katalogiseras nu vid frambeställning, denna rutin är dock förhållandevis ny varför det är svårt att mäta statistiken över en längre period. Diagram över sökningar i IPAC Sökstatistik i Katalog 57 (IPAC) 214 fram till 18/11 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November Totalt: Sökstatistik i Katalog 57 (IPAC) 214 fram till 18/11 Sökningar Tabell över sökstatistik i IPAC fram till 18/ Månad Sökningar Januari 141 Februari 1111 Mars 1125 April 75 Maj 77 Juni 674 Juli 373 Augusti 722 September 913 Oktober 1381 November 566 Totalt:

Folkpost på tre sekunder!

Folkpost på tre sekunder! Folkpost på tre sekunder! En plan med sikte mot en nationell katalog dnr 241-KB 761-2011 Kungl. biblioteket libris@kb.se Innehållsförteckning Sammanfattning. 3 1. Inledning... 5 1.1 Uppdraget...5 1.2 Genomförandet...5

Läs mer

När kommer. En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv

När kommer. En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv När kommer boomen? En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1. Inledning, bakgrund, syfte och metod... 4 Inledning...4 Direktiv, organisation

Läs mer

Kurs. litteratur. läsvanor och utvecklingsmöjligheter. Johan Rindevall. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF

Kurs. litteratur. läsvanor och utvecklingsmöjligheter. Johan Rindevall. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Kurs litteratur läsvanor och utvecklingsmöjligheter Johan Rindevall Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Kurslitteratur läsvanor och utvecklingsmöjligheter Johan Rindevall Rapport från Svenska

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Universitets- och högskolebibliotek

Universitets- och högskolebibliotek Universitets- och högskolebibliotek nu och i framtiden Slutrapport från verksamhetsgruppen för universitets- och högskolebibliotek Svensk Biblioteksförening 2010 Innehåll Förord 3 1. Universitets- och

Läs mer

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

Konferenspapper: Solidarisk E-publicering

Konferenspapper: Solidarisk E-publicering Konferenspapper: Solidarisk E-publicering Denna konferens arrangerades av Världsbiblioteket som ett led i dess arbete för en mer öppen och solidarisk syn på elektronisk och digital publicering. Föreläsningarna

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna

Lätt att hitta lätt att låna Lätt att hitta lätt att låna Ny modell för bibliotekens nationella mediesamarbete en utredning av bibliotekens fjärrlån Annette Johansson AnnJo Konsulteri Nils G Storhagen New Logistics Institute AB KB:s

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

Biblioteksbladet. nr 3:2005 årgång 90. Digital lagring Ledarskap Låna en fördom

Biblioteksbladet. nr 3:2005 årgång 90. Digital lagring Ledarskap Låna en fördom Biblioteksbladet nr 3:2005 årgång 90 Digital lagring Ledarskap Låna en fördom Innehåll Förord Biblioteksbladet 03:2005 Tidskrift för Svensk Biblioteksförening 3 Lagring av digitalt material. Fatima Grönblad

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Alltid kön, men inte bara kön

Alltid kön, men inte bara kön Alltid kön, men inte bara kön Kartläggning och analys av arbetet med könsuppdelad statistik vid Statens musikverk Stockholm 2014 Peter Bjerkesjö, Erika Edquist, Miriam Hurtado Bodell, Maria Stenman Innehåll

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG Nyanländas boendesituation delrapport Nyanländas boendesituation delrapport 2015:10 Titel: Nyanländas boendesituation delrapport Rapport: 2015:10 Utgivare: Boverket mars

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

E-förvaltningens konsekvenser

E-förvaltningens konsekvenser Pedagogiska Institutionen Stockholms Universitet E-förvaltningens konsekvenser - en studie om hur kommunanställda beskriver den pågående e-utvecklingen Åsa Thiger Kandidatuppsats för profilerad påbyggnadskurs

Läs mer

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Förord I den svenska skolan sker just nu stora förändringar, med ny skollag, nya läroplaner och ett nytt betygssystem. Samtidigt förändras

Läs mer

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Svensk Biblioteksförenings skriftserie På väg mot en starkare biblioteksnation DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Om LIBRIS som en möjlighet för folkbiblioteken Därför nationell bibliotekskatalog är den

Läs mer

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket Årsberättelse 213 Universitetsbiblioteket 1 Universitetsbibliotekets årsberättelse 213 Produktion Universitetsbiblioteket, Linnéuniversitetet Redaktion Carina Cederblad, Alastair Creelman, Richard Jansson,

Läs mer

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Olika syn på saken Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Innehåll 3 Förord 4 Vad vet vi sedan tidigare om bibliotekens användare? 4 kärnan: yngre, kvinnor och högutbildade 6 tv,

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Biblioteksbladet. Intervju med Niclas Lindberg. gott nytt år! 10:2006 årgång 91

Biblioteksbladet. Intervju med Niclas Lindberg. gott nytt år! 10:2006 årgång 91 Biblioteksbladet 10:2006 årgång 91 Kulturministern svarar på KB:s nya chefskvintett Intervju med Niclas Lindberg Luleå flyttar 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 biblioteksfrågor km böcker vilka är de? gott nytt år!

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer