Exponering och bokförvaring:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exponering och bokförvaring:"

Transkript

1 UNIVERSITY OF GOTHENBURG Exponering och bokförvaring: Roy Andersson, Daniella Brummer Pind, Helen Gravås, Anna Isaksson och Kristina Sevo

2 Innehållsförteckning Direktiv 2 Inledning 3 Konstbiblioteket och Musik och dramatikbiblioteket 4 Humanistiska biblioteket 6 Tillväxt översikt 3 Gallring av bestånd 34 Användning av fysiska samlingar översikt 35 Digitalisering av befintliga samlingar 4 Iberoamerikanska samlingen 41 Tillväxt totalt 43 Exponering och depåns utformning 45 Risk och konsekvensanalys 51 Scenarier 55 Bilagor 57 1

3 Direktiv Delprojekt Exponering och bokförvaring En övergripande strategi för hantering av Universitetsbibliotekets samlingar (exponering, gallring och förvaring) behöver utvecklas. Inriktningen för framtida förvaring av samlingar i magasin är att denna förvaring sker externt. Delprojektet Exponering och bokförvaring ska inhämta och sammanställa den kunskap om samlingarna som är relevant inför det senare utvecklandet av denna strategi. Denna sammanställning ska ligga till grund för senare beslut om vilka delar av samlingarn som ska ges vilken grad av tillgänglighet. Den kunskap om samlingarna som avses är exempelvis statistik, data, prognoser och övrig kunskap avseende historiskt, nuvarande och framtida användande. Resultatet bör sammanställas med indelning av materialet i olika kategorier avseende behov och värde av tillgänglighet och exponering, statistik avseende utlåning, digitalisering etc. Vad måste vara hur tillgängligt och varför? Prognoser kring framtida tillväxt och gallring också nödvändiga. Resultatet ska kunna tillämpas i olika förvarings, gallrings och exponeringsstrategier. För samtliga delprojekt gäller att hantera sammanslagninen av de olika delbiblioteken, vilket för delprojekt Exponering och bokförvaring är tydligt. Observera även eventuella önskemål av förvaltning av de tidigare institutionsbibliotekens material. Delprojektet kan förväntas samverka nära bl a med delprojekt Entré och omvärld. Framför allt med avseende på hur delar av de i många fall unika samlingarna kan exponeras på olika vis samt hur externa förvarat material hanteras avseende beställning, leverans, ut och inlåning. 2

4 Inledning Göteborgs universitet samlar Humanistiska och Konstnärliga fakulteter till ett område inom ramen för Campus Näckrosen. För universitetsbibliotekets del innebär det att Konstbiblioteket, Musik och dramatikbiblioteket och Humanistiska biblioteket ska samordna sig på en yta. 215 finns enligt lokalplanen uppskattningsvis 15. hyllmeter tryckt material i öppna samlingar vid de tre biblioteken. Den årliga tillväxten totalt i samlingarna är ca 325 hm/ år. Ca 8% eller 26 hm av nyförvärven placeras i öppna samlingar. Antalet hyllmeter i slutna magasin uppskattas till med en tillväxt på ca 65 hm/ år. Vårt uppdrag har varit att presentera ett visionsdokument för hur boksamlingarna ska fördelas mellan biblioteksbyggnad och depå i ett framtida bibliotek samt att presentera olika sätt att exponera dessa på. Det är lätt att visionera, men verkligheten är full av svåra utmaningar, som beror på att det nuvarande Humanistiska biblioteket är ett (i Sverige) relativt gammalt bibliotek, med många olika samlingar, ämnen, hylluppställningar med mera. Den större delen av de gamla samlingarna som vi kallar för Katalog 57, Katalog 58 med flera, finns inte katalogiserade i bibliotekskatalogen Gunda. De slutna magasinen på dagens Humanistiska bibliotek omfattar samtliga ämnesområden och fungerar som magasin också för de övriga biblioteken inom UB. Möjligheterna till bokförvaring på de övriga biblioteken och studietorgen är begränsade. Dagliga transporter av böcker löser logistiken. Närheten till humanistisk och konstnärlig forskning ställer större krav på tillgång till tryckt material idag och sannolikt också i framtiden. Utgångspunkt för gruppens bedömning är därför att UB:s behov av stora magasinsutrymmen för förvaring av tryckt material kommer att kvarstå. Statistikunderlaget i form av transaktionshistorik, snittlån, antal exemplar mm har hämtats från GUNDA. Beståndsuppgifter har huvudsakligen hämtats från UB:s egen statistikdatabas och när data saknats mätts upp eller estimerats i delprojektet. Merparten av transaktionsdatan visar enbart det material som finns i Gunda. Övrig statistik, det vill säga, statistik över okatalogiserat material har hämtats från läsesalen. Vad gäller material som inte får lånas (referensmaterial) saknas uppgifter om användning. Vad gäller exponeringsdelen, har vi förslag och idéer för att på bästa sätt marknadsföra alla våra samlingar. Från exponering i själva hyllorna till en utställningsyta/ rum där det finns alternativ för att både visa värdefullt material som måste vara inlåst och annat mindre värdefullt material i olika temautställningar. 3

5 Konstbiblioteket och Biblioteket fo r Musik och dramatik. Vi föreslår två olika alternativ för integrering av de konstnärliga biblioteken i Framtidens bibliotek. 1. Integrerade samlingar Böckerna från MoD/Konst integreras med Hum böckerna och behandlas på samma sätt som Humböckerna. Det vore också både praktiskt och trevligt om musik och konstböckerna fanns fysiskt i närheten (eller i samma avdelning som musik och ljudupptagningarna). Musiktryck och ljudupptagningar (cd/dvd) från Hum och MoD integreras till en avdelning med gemensam hylluppställning. Lyssnarplatser, rum för filmuppspelning och rum för elpiano bör finnas. Visst referensmaterial och möjlighet till vägledning bör finnas. Fördelar: Låntagarna går endast till en avdelning för att låna musiktryck och ljudupptagningar. Finns musik och konstböcker i närheten så blir det ännu mer praktiskt för låntagarna. Efter en integration, som föregåtts av ommärkning, blir hantering vid förvärv och katalogisering enklare, då man inte behöver särskilja materialet till olika avdelningar. Nackdelar: Stort jobb med integrationen bland annat ommärkning och katalogiseringsarbete, som måste påbörjas flera år innan inflyttning. 2. Specialsamlingar exponerade i särskilda rum Hela samlingen från MoD (böcker/musiktryck/ljudupptagningar) respektive Konst i separata avdelningar, med befintlig hylluppställning. Fördelar: Inget större jobb med integration behövs, ingen ommärkning eller större katalogiseringsinsatser. Nackdelar: Vid förvärv och katalogisering måste man särskilja vilket material som ska till MoD/Konstavdelningarna och vilket material som ska till Hum avdelningen. Olika hylluppställningar. Blomstedt collection Blomstedt collection är en donation från dirigenten Herbert Blomstedt omfattande ca 35 hyllmeter. UB har åtagit sig att katalogisera samlingen och göra den tillgänglig för forskningsändamål. Samlingen har ett särskilt uppställningssystem och ska enligt åtagandet hållas samman. Av bevarandeskäl förvaras ändå ett antal hyllmeter i den klimatanpassade Raritetskammaren. Samlingen som innehåller ett antal böcker av stort värde, förvaras idag i ett separat, låsbart rum med forskarplats. En motsvarande lösning kommer att behövas i ett nytt bibliotek. Förslag Blomstedt: slutet rum i det nya biblioteket, gärna med plats för mindre musikevenemang. 4

6 Bestånd att omlokalisera: Musik och Dramatikbiblioteket (bestånd) Böcker och seriella dok. Musiktryck Periodika (i arkiv) Cd-skivor Totalt (inte inräknat cd-skivor som enheter) Mängd 235 hm 395 hm 9 hm 9761 enh 75 hm Konstbiblioteket (bestånd 212) Hyllmeter Böcker och seriella dok. Slutet magasin 35,15 Böcker och seriella dok. Öppna samlingar 393,9 Periodika 196,5 Totalt 625,55 Uppskattad årlig tillväxt Tillväxt Musik- och dramatikbiblioteket Hyllmeter Monografier 2 Noter 2 CD + video 1 Tidskrifter 3 Pjäser 1,5 Totalt 9,5 Tillväxt Konstbiblioteket Hyllmeter Böcker och seriella dok. Slutet magasin Böcker och seriella dok. Öppna samlingar 4,5 Periodika 13 Totalt 17,5 5

7 Humanistiska biblioteket Humanistiska biblioteket har sammanlagt nio våningsplan med ett antal boksamlingar på varje plan. Samlingarna är strukturerade i ett 4 tal positioner som är sökbara i Gunda. I avsnittet redovisas låne och transaktionsdata, bestånd och tillväxt våningsvis utifrån positionerna. Utifrån tillgängliga data och gruppens bedömningar föreslås ny placering för materialet. Tillväxt i samlingarna redovisas per våningsplan och samling när det gäller monografier och broschyrmaterial. Tillväxt av periodikan redovisas i ett separat avsnitt. Den mäts i en annan hantering och uppgifter finns endast på den totala mängden. Periodika som växer finns på våningarna 3, 4A, 5A och 5B samt våning 7 (KVINN). Bestånd totalt Humanistiska biblioteket Vid den senaste beståndsmätningen 212 rapporterades följande data in: Humanistiska biblioteket Mängd Audiovisuella dokument, Fysiska enheter 2269 Böcker och seriella dok., Hyllmeter 4948 Böcker och seriella dok., Hyllmeter - öppna saml Grafik/Kartografi, Fysiska enheter Kursböcker, Tryck, Hyllmeter 226 Manuskript, Hyllmeter 177 Mikrografiska dok., Fysiska enheter 3348 Periodika, Tryck, Hyllmeter

8 Plan 1 Lokal GUNDA Hm Tillväxt Antal ex Snittlån Innehåll Mag1 Slutet 2% 1233 Nej ,71 Fol Gamla samlingen 57 Lånetrend MAG MAG1 Ny lokalisering: Lokal Förslag Hyllmeter Motivering MAG1 Alt. 1 Slutet nära Alt. 2 Depå 1233 En stor del är inte sökbart i GUNDA. Lånetrend något stigande. Fol behöver katalogiseras. Förutsatt att materialet kan läggas in i GUNDA Tillväxt plan 1 Ingen tillväxt på plan 1. 7

9 Plan 2 Lokal GUNDA Hm Tillväxt Antal ex Snittlån Innehåll MAG2 Slutet MAG21 Slutet 8% av Fol i GUNDA Fol Br 1: mycket saknas i GUNDA 8 JA ,58 Fol ; fol 84/ ; fol forts Monografisamling från JA ,34 Fol br1, fol br 83/ Broschyrer ur samlingarna från 1957, /83 och Mycket EJ HEMLÅN. Lånetrend MAG21 MAG2 MAG2 MAG21 Ny lokalisering: Lokal Förslag Hyllmeter Motivering MAG2 MAG21 Depå 12 Slutet magasin idag. Fol och fol br 1 behöver kompletteras i Gunda. Lågt snittlån. 8

10 Tillväxt plan 2 På plan två finns ingen periodikatillväxt. Statistik på tillväxt av monografier (fol + br) sedan mitten av 8 talet och framåt redovisas nedan. Våning 2A (monogr fol + br) Linjär () fol 84/ fol 85/ fol 86/ fol 87/ fol 88/ fol 89/ fol 9/ fol 91/ fol 92/ fol 93/ fol 94/ fol 95/ fol 96/ fol 97/ fol 98/ fol 99/ fol / fol 1/ fol 2/ fol 3/ fol 4/ fol 5/ fol 6/ fol 7/ fol 8/ fol 9/ fol 1/ fol 11/ fol 12/ fol 13/ fol br 83/ fol br 84/ fol br 85/ fol br 86/ fol br 87/ fol br 88/ fol br 89/ fol br 9/ fol br 91/ fol br 92/ fol br 93/ fol br 94/ fol br 95/ fol br 96/ fol br 97/ fol br 98/ fol br 99/ fol br / fol br 1/ fol br 2/ fol br 3/ fol br 4/ fol br 5/ fol br 6/ fol br 7/ fol br 8/ fol br 9/ fol br 1/ fol br 11/ fol br 12/ fol br 13/ 9

11 Plan 3 Lokal GUNDA Hm Tillväxt Antal ex Snittlån Innehåll MAG3 slutet MAG32 slutet ÖM 5A ÖST KVINN (36) slutet OK 116 (hela pl 3) JA 118 1,15 Per fol 551, per fol br 1 OK NEJ 41,98 Per Fol Ä Mycket EJ HEMLÅN OK NEJ ,22 Uppsatser KvinnSam och tidigare nedflyttade ÖM Kvinn A 82/ Lånetrend MAG3 MAG32 ÖM 5AÖST KVINN 1 PLAN 5A OFF MAG3 Ny lokalisering: Lokal Förslag Hyllmeter Motivering MAG3 Depå 116 Slutet magasin idag. Sökbarhet ok. 1

12 MAG32 Depå Slutet magasin idag. Sökbarhet ok. ÖM 5A ÖST KVINN Depå Slutet magasin idag. Sökbarhet ok. Tillväxt Plan 3 På plan 3 finns tillväxt av periodika som ingår i periodikastatistiken, se avsnitt nedan. Plan 4 Lokal GUNDA Hm Tillväxt Antal ex Snittlån Innehåll MAG4 slutet MAG42 slutet MAG46 slutet MAG47 slutet Mindre än 5% i Gunda Mindre än 5% i GUNDA Äldre ej i GUNDA Mindre än 5% i GUNDA Ca 85 (NEJ) 123,99 Br Öö Specialläsesalsmaterial 183 JA ,61 Per fol per B V. Periodika och periodiska folianter med blandad start. Mest från (gallrad i flera omgångar och kommer att granskas för gallring igen). 352 NEJ 537 7,87 Dissar w cz Bl a Raritetskammaren 9656 NEJ ,52 Gamla saml Utländska avdelningen (ca 6 % av Gamla saml) 4B 11

13 Lånetrend MAG4 MAG MAG47 MAG46 MAG42 MAG4 MAG46 MAG47 Ny lokalisering: Lokal Förslag Hm slutet nära Hm depå Motivering MAG4 Depå 85 Slutet mag idag. MAG42 Slutet nära + depå Raritetskammare behöver finnas slutet nära. Övrigt till depå. MAG46 Depå 352 Slutet mag idag. MAG47 Alt 1. Slutet nära 9656 Låg sökbarhet. Uppåtgående lånetrend. Alt 2. Depå om det kan katalogiseras. Tillväxt plan 4 Tillväxten av periodika på plan 4 ingår i periodikastatistiken, se avsnitt nedan. Tillväxten i Raritetskammaren är avhängig av t ex donationer. Tillväxten bedöms som stor. Ett arbete med att flytta in material ur gamla samlingar pågår. Raritetskammaren är för liten idag. 12

14 Plan 5 Lokal GUNDA Hm Tillväxt Antal ex Snittlån Innehåll MAG5 slutet Egen katalog, merpart en ej i GUNDA 23 kvm + 94 m NEJ 274, Kartblad i skåp + ca 5 meter kartböcker, rullar, broschyrer, folianter (liggande och stående). MAG51 slutet Mindre än 5% i GUNDA 6 skrym mand e m JA 139 1,35 Ligg fol + per ligg fol MAG52 slutet ÖM 5A VÄST (53) öppet Finns i GUNDA Finns i GUNDA 1794 NEJ ,4 Före detta ÖM mon som flyttats till slutna magasin på grund av platsbrist. Flyttade till ÖM/SM i olika omgångar. Sedan 212 står årg i slutet magasin på plan 5B. Slutet magasin NEJ 871 4,23 Rödprickarna Svit som bröts ut ur slutna samlingar ( ) C, D, G, Gc, K, Kc, O, Ob, Obf, Oc, Oe, Oi. Hylluppställning ÖM C 1 osv. MAG54 slutet Finns i GUNDA 139 (inkl per ligg fol) JA ,85 Per 1 Slutet magasin med periodika från 1982 ÖM 5A ÖST (55) öppet Finns i GUNDA 237 JA ,84 F o m 1997 (ca) ÖM J år/nr ÖM V år/nr Här har årg flyttats mellan öppna och slutna magasin i olika omgångar. F o m 212 står i slutna magasin och i öppet. Flyttade till 6A. Öppet magasin. Nu ÖM per D 1 13

15 MAG56 slutet MAG57 slutet DISK. SAML (59) Allt finns ej i GUNDA 1354 J 629 1,8 A+ allt därtill Bibliografier i slutna mag (refmaterial) 354 NEJ ,17 Gamla saml Svenska avdelningen (ca 2 % av Gamla saml) 5B (fortsätter på vån 4B) Slutet magasin 1 NEJ 188 1,49 Disketter, äldre multimedia. Lånetrend MAG56 ÖM 5A ÖST MAG54 ÖM 5A VÄST MAG52 MAG51 MAG5 DISK SAML HANDSKR AVD MAG57 MAG5 MAG51 MAG52 ÖM 5A VÄST MAG54 ÖM 5A ÖST MAG56 MAG57 HANDSKR AVD DISK SAML 14

16 Ny lokalisering: Lokal Förslag Hm slutet nära Hm öppet nära Hm depå Motivering MAG5 Depå 23 kvm skåp + 94 m kartor Sökbart via egen katalog. Katalogen behöver finnas både i anslutning till samlingen och i biblioteket. Scannas? MAG51 Depå 6 Otympligt format. Slutet idag. MAG52 HUM: öppet nära Övrigt: depå Materialet är efterfrågat. Stabil lånetrend. ÖM 5A VÄST (53) Depå 2629 Sjunkande lånetrend. Placeras ihop med MAG8 i depå. Sökbart i GUNDA MAG54 Depå 139 Slutet idag. Sökbart i GUNDA. ÖM 5A ÖST (55) HUM: öppet Övrigt: depå Förslag att samlingen delas. Sjunkande lån beror på omflyttning. Användningen bedöms vara hög på plats (referens och kopiering). MAG56 Slutet nära 1354 Referensmaterial MAG57 Alt. 1 Slutet nära Alt. 2 Depå 354 Sökbarheten är för låg idag för att distansförvaring ska fungera. Depå föreslås om materialet katalogiseras. DISK SAML (59) Depå 2 Lågt intresse. Kan höra till annat deponerat material. 15

17 Tillväxt plan 5 På plan 5 finns tillväxt både av monografier och periodika på våning 5A och 5B. Tillväxten av monografier exponeras i graferna nedan. Tillväxten av periodika ingår i periodikastatistiken. Våning 5A (monografier) Ligg fol antal titlar / 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 1/ 11/ 12/ 13/ Antal titlar Linjär (Antal titlar) Ligg fol br antal titlar / 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 1/ 11/ 12/ 13/ Antal titlar Linjär (Antal titlar) 16

18 Våning 5B (monografier barnböcker) Antal titlar i Öu 27 Öu 28 Öu 29 Öu 21 Öu 211 Öu 212 Öu 213 Öu 17

19 Plan 6 Lokal GUNDA Hm Tillväxt Antal ex Snittlån Innehåll ÖM Plan 6 A öppet (6) ÖM OFF öppet (61) ÖM KURS öppet (62) ÖM Plan 6B öppet (63) Finns i GUNDA Finns i GUNDA Finns i GUNDA Finns i GUNDA 433 NEJ ,56 ÖM per A ÖM per V (hårt gallrad) F o m 212 flyttad till 5A (väst och öst). Öppet magasin Nu ÖM A 92/1 Ho 11/ 77 JA ,17 SOU och Ds. Försändelser upphör SOU/Ds REV ,62 Kursböcker. Revideras årligen. Idag placerat på plan JA ,76 F o m 1997 (ca) ÖM A år/nr I fol år/nr Här har årg flyttats mellan öppna och slutna magasin i olika omgångar. F o m 212 står i slutna magasin och i öppet. Flyttade till 6A. Öppet magasin. Nu DDK 12/ REF OFF öppet (64) Finns i GUNDA Inklud eras i pos 61 JA 6736,6 Riksdagstryck MAG65 NEDRE LÄSESAL/ÖM 6A ÖST öppet (66) Delar ej i GUNDA Finns i GUNDA 2983 NEJ ,46 Hum fak, gamla samlingen, Östasiatiska samlingen 2346 NEJ ,32 Ref + ÖM X, (från 212 står SOU + riksdagstryck/offentligt tryck i denna lokal på vån 6A) Ref är flyttad till vån 7A och ÖM X är flyttad till MoD Nu ÖM Ib 92/ V 11/ 18

20 Mag67 slutet Mag68 slutet Mer än 5% i GUNDA Finns i GUNDA 193 (NEJ) 57 1,84 Mycket EJ HEMLÅN. Serietidningar mm. 135 JA 996,6 Barnböcker (från ca 1987 ) Lånetrend ÖM PLAN 6A ÖM OFF ÖM KURS ÖM PLAN 6B REF OFF 6 MAG NEDRE LÄSESAL MAG67 MAG MAG68 MAG67 NEDRE LÄSESAL MAG65 REF OFF ÖM PLAN 6B ÖM KURS ÖM OFF ÖM PLAN 6A 19

21 Ny lokalisering: Lokal Förslag Hm öppet nära Hm slutet nära Hm depå Motivering ÖM Plan 6 A (6) HUM: öppet Övrigt: depå Humanioraämnen exponeras i biblioteket. ÖM OFF (61) ÖM KURS (62) ÖM Plan 6B (63) Öppet nära 77 Referensmaterial. Öppet nära 226 Kursböcker. Hög användning. Öppet nära 159 Öppet idag. Detta är de senaste förvärven och samlingen är ny (Dewey uppställning) REF OFF (64) Öppet nära Inkluderas i pos 61 Referensmaterial MAG65 Alt 1 Slutet nära alt 2 Depå 2517 Litt Utl, kan ställas i depå om det katalogiseras. MAG65: Östasiatis ka Depå 466 Östasiatiska har en kortkatalog. Forskare har visat intresse. Används inte i den grad att det motiverar bedömningen slutet nära. UB har dock inte marknadsfört samlingen. NEDRE LÄSESAL (66) HUM öppet Övrigt depå Ingår i pos 6 Ingår i pos 6 Se pos. 6 Mag67 Depå 193 Låg efterfrågan Mag68 Depå 135 Låg efterfrågan 2

22 Tillväxt Plan 6 De samlingar som växer på plan 6 redovisas med tillväxt på exemplarnivå för 212 och 213 med prognos på 214. Tillväxt i öppna magasin monografier 6B (DDK) B Tillväxt exemplar ämnesvis fol fol / B Tillväxt exemplar ämnesvis fol fol / 21

23 6B Tillväxt exemplar Plan 7 Lokal GUNDA Hm Tillväxt Antal ex Snittlån Innehåll REF KVINN (7) ÖM KVINN (73) ÖM KVINN PER (74) Finns i GUNDA Finns i GUNDA Finns i GUNDA 26 NEJ 219, JA ,2 ÖM Kvinn A år/nr ÖM Kvinn V år/nr Här har årg flyttats mellan öppna och slutna magasin i olika omgångar. F o m 212 står i slutna magasin och i öppet. Sviten fortsätter med hylluppställning Kvinn 12/ (DDK) i samma lokaler som förut (7A). Öppet magasin. 3 JA 763 5,48 KvinnSam tidskrifter i öppet magasin. 22

24 REF (75) KATHALL (76) EXP INF (77) Merpart en i GUNDA Merpart en i GUNDA Mer än 5% i GUNDA 9 Rev 13675,23 Ref läsesal + refrum. 45 Rev 171,4 Bibliografier 4 Rev 17 8,3 Delar av ref samling. Ordböcker mm. Lånetrend REF KVINN 1585 ÖM KVINN ÖM KVINN PER REF KATHALL EXP INF KATHALL ÖM KVINN PER REF KVINN Ny lokalisering: Lokal Förslag Hyllmeter Motivering REF KVINN (7) ÖM KVINN (73) Öppet nära Öppet nära 18 Refmaterial. Öppet nära idag. Högt snittlån. Öppet idag. 23

25 ÖM KVINN PER (74) REF (75) KATHALL (76) EXP INF (77) Öppet nära Öppet nära Öppet nära Öppet nära Öppet idag. Mycket lågt snittlån. Delar digitaliseras nu. Motivering? Refmaterial. Refmaterial. Refmaterial. Tillväxt Plan 7 På våning 7 finns tillväxt i samlingen ÖM KVINN (monografier). Statistik över tillväxt på titelnivå enligt nedan. Samlingen ÖM KVINN per innehåller periodiskt material och växer också. Ingår i periodikastatistiken. Antal titlar i ÖM Kvinn MON Titlar / 83/ 84/ 85/ 86/ 87/ 88/ 89/ 9/ 91/ 92/ 93/ 94/ 95/ 96/ 97/ 98/ 99/ / 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 1/ 11/ 12/ 13/ År 24

26 Plan 8 Lokal GUNDA Hm Tillväxt Antal ex Snittlån Innehåll MAG8 slutet En stor del i kat58. Mer än 5% i GUNDA. 275 (hela pl 8) NEJ ,9 Slutet magasin. Monografisamling från B Nc. (Ur denna samling valdes ämnen ut och ställdes 1995 i vad som kom att bli ÖM 5A VÄST) MAG81 NEJ ,22 Br B Nc MAG82 NEJ 33,61 Innehåll? MAG83 NEJ 113,66 Hc + br Hc LJUD (84) LJUD VIDEO (85) MAG komb (86) NEJ 781,46 LP skivor (tidigare även CD och stenkakor) DAT och kassettband Ny placering: 5b NEJ?? VHS, DVD Ny placering: 5b Ca 1m NEJ 29 5,24 Kombinerade media (spel, uppslagsverk osv) Ny placering: 5b 25

27 Lånetrend MAG8 MAG LJUD MAG komb MAG82 MAG83 LJUD LJUD VIDEO MAG komb MAG MAG8 213 Ny lokalisering: Lokal Förslag Hyllmeter Motivering MAG8 Depå 275 Slutet idag. Lågt snittlån i flertalet samlingar. MAG81 Fallande lånetrend MAG8. MAG82 MAG83 LJUD LJUD VIDEO MAG komb 26

28 Plan 9 Lokal GUNDA Hm Tillväxt Antal ex Snittlån Innehåll MAG9 slutet MAG93 slutet Stor del i kat58. Mer än 5% i GUNDA Stor del kat58. Mer än 5% i GUNDA. 3 NEJ ,4 Monografisamling från (P V) 22 NEJ 1778,73 Barnböcker (Öu 14999) EJ HEMLÅN FLYTTAD TILL HUM FAK plan 6! MAG94 slutet Stor del kat58. Mer än 5% i GUNDA Ingår i MAG9 NEJ ,4 Br O X MAG95 slutet Finns i GUNDA Ca 2 JA 899 3,63 83/ (Plikt) Slutet magasin på våning 9A MAG96 slutet Finns i GUNDA 2 JA ,6 Br 83/ (Plikt) Slutet magasin. 27

29 Lånetrend MAG95 MAG93 MAG9 MAG9 MAG91 MAG93 MAG94 MAG95 MAG96 Ny lokalisering: Lokal Förslag Hyllmeter Motivering MAG9 Depå 272 Slutet idag. Sökbarhet ok. MAG91 Fallande lånetrend. MAG93 MAG94 MAG95 MAG96 28

30 Tillväxt Plan 9 Tillväxt av monografier och broschyrmaterial årsvis på plan 9 redovisas nedan. Plan 9 har ingen periodikatillväxt. Tillväxt (årsvis) i slutna magasin - monografier Våning 9A (monografier + br) Antal titlar i SM 83/ År 83/ 84/ 85/ 86/ 87/ 88/ 89/ 9/ 91/ 92/ 93/ 94/ 95/ 96/ 97/ 98/ 99/ / 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 1/ 11/ 12/ 13/ Antal titlar i SM br 83/ År br 83/ br 84/ br 85/ br 86/ br 87/ br 88/ br 89/ br 9/ br 91/ br 92/ br 93/ br 94/ br 95/ br 96/ br 97/ br 98/ br 99/ br / br 1/ br 2/ br 3/ br 4/ br 5/ br 6/ br 7/ br 8/ br 9/ br 1/ br 11/ br 12/ br 13/ 29

31 Tillva xt o versikt Tillväxten är vikande på det tryckta materialet överlag på Humanistiska biblioteket. Trendlinjerna i diagrammen pekar nedåt, både för monografier och periodika. Monografiförvärvet har minskat gradvis under den senaste 1 årsperioden. Det gäller både köpt och fått (pliktleverans ) material. 8 G:s monografiförvärv (titlar) k 4 f Linjär (k) 3 Linjär (f) Kommentar: Uttaget är gjort på titelnivå och motsvarar inte helt antal exemplar, trenden blir troligen densamma. Kursböcker är med i uttaget. Fördelning av tillväxt, se bilaga 5. 3

32 Förvärv periodika totalt Även periodikaförvärvet minskar gradvis under en 6 årsperiod. Minskningen märks både i antal titlar och i hyllmeter. Minskningen märks mest i öppet magasin. Antal löpande titlar Öppet magasin Slutet magasin Linjär (Slutet magasin) Utländska Svenska

33 Tillväxt cm periodika (inklusive KvinnSam) Tillväxt (cm) Öppet magasin Slutet magasin Tillväxt (cm) Öppet magasin (plikt) Slutet magasin (plikt) Tillväxt (cm) Öppet magasin (köp/byte) Slutet magasin (köp/byte)

34 Tillväxt totalt av periodika Tillväxt (cm) Öppet magasin Slutet magasin Totalt (i cm) Tillväxten av periodika ligger 213 på drygt 4 meter. 28 låg den på närmare 75 m. Tillväxten ligger i snitt på ca 5 meter/ år Det är svårt att sia om var vi befinner oss 22. Troligen en bit under 3 m/ år. 33

35 Gallring av besta nd Totalt har ca 17 hyllmeter rapporterats in som gallrat i den lokala statistikbasen från Humanistiska biblioteket. Det gör ett snitt per år på ca 17 hyllmeter. Större gallringsinsatser märks främst på periodika/ tidskrifter. Gallring hyllmeter/ år på G , ,6 151,7 92,7 53,5 71,5 1, Hyllmeter Gallring per materialtyp och år på G ,9612,271, ,7 24, ,6 6 17,3 17,5 53,5 15 2,5 54 Hyllmeter Data hämtade från lokal statistikdatabas. 34

36 Behov av gallringspolicy I vårt delprojekt ingår att titta på eventuell gallring vid flytt. Men det skulle bli en tidskrävande uppgift om vi antar att gallring ska ske just när vi är framme vid flytten, varför vi föreslår att en gallringspolicy utarbetas tidigare. Humanistiska biblioteket skall eftersträva ett mediebestånd som är i balans med efterfrågan, bevarandekrav och lokalutrymme. Ett förslag till underlag för gallringspolicy har förmedlats till Förvärvsteamet. Inför integreringen av Konstbiblioteket och Musik och Dramatikbiblioteket: Om vi väljer att integrera samlingarna blir det aktuellt att gallra dubbletter och se över material med låg användning. Anva ndning av fysiska samlingar o versikt Det totala antalet lån och omlån visar en fallande trend under den analyserade 1 årsperioden. Mellan åren 23 och 213 har antalet transaktioner minskat med drygt 76. Om takten i minskningen kvarstår under nästföljande 1 årsperiod är antalet transaktioner år 223: Tabell lånetransaktioner År Transaktioner

37 Trend antal transaktioner Humanistiska bibliotekets fysiska samlingar Prognos antal transaktioner Humanistiska bibliotekets fysiska samlingar

38 Flest lån i förhållande till antal exemplar i resp. samling på G medelvärde PLACERING KOD ANTAL EX ANTAL LÅN MEDEL/EX Humbibl ÖM KURS ,62 Humbibl ÖM KVINN ,2 Humbibl MAG ,22 Humbib ÖM 6A Öst ,32 Humbib ÖM 6A Väst ,56 Humbibl MAG ,4 Humbibl EXP INF ,3 Humbibl MAG ,87 Humbibl ÖM KVINN PER ,48 Humbibl MAG (komb) ,24 Humbib ÖM 5A Väst ,23 Humbibl ÖM OFF ,17 Humbibl MAG ,63 Humbibl MAG ,58 Humbibl MAG ,17 Humbibl MAG ,9 Humbibl MAG ,4 Humbib ÖM 5A Öst ,84 Humbib ÖM PLAN 6B ,76 Humbibl MAG ,71 Humbibl MAG ,6 Humbibl MAG ,58 Humbibl MAG ,52 Humbibl MAG ,34 Humbibl MAG ,85 Humbibl MAG ,84 Humbibl MAG ,8 Humbibl MAG ,61 Humbibl DISK SAML ,49 Humbibl MAG ,46 Humbibl MAG ,4 Humbibl MAG ,35 Humbibl MAG ,22 Humbibl MAG ,15 Humbibl MAG ,99 Humbibl MAG ,98 Humbibl MAG ,73 Humbibl MAG ,66 Humbibl REF KVINN ,65 Humbibl MAG ,61 Humbibl MAG ,6 Humanistiska biblioteket ,54 Humbibl MAG ,53 Humbibl LJUD ,46 Humbibl REF ,23 Humbibl REF OFF ,6 Humbibl KAT-HALL ,4 Tabelldata: kumulerad statistik för varje exemplar från det att exemplaret skapades. Äldsta möjliga är från 1988/1989 då vi började använda vårt datoriserade system. 37

39 Antal sökningar i Katalog 57 (IPAC) Nedan ser vi användningen av Katalog 57 eller IPAC:en genom totalt antal sökningar. Statistiken är uttagen och kommer, med största sannolikhet, innan året är slut att överstiga 1. sökningar. Detta gäller den inskannade Katalog 57. Mycket av materialet som beställs fram blir inte registrerat. Manuella beställningar till läsesal syns inte i Gundastatistik, ej heller beställningar som bara fungerar som referensmaterial. En stor del av läsesalslånen beställs alltså fortfarande på kvitto. Forskarlånen katalogiseras nu vid frambeställning, denna rutin är dock förhållandevis ny varför det är svårt att mäta statistiken över en längre period. Diagram över sökningar i IPAC Sökstatistik i Katalog 57 (IPAC) 214 fram till 18/11 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November Totalt: Sökstatistik i Katalog 57 (IPAC) 214 fram till 18/11 Sökningar Tabell över sökstatistik i IPAC fram till 18/ Månad Sökningar Januari 141 Februari 1111 Mars 1125 April 75 Maj 77 Juni 674 Juli 373 Augusti 722 September 913 Oktober 1381 November 566 Totalt:

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Inledning... 2 Ämnesprofil... 2 Bevakningspolicy... 2 Bestånd... 3 Upphandlade leverantörer... 3 Förvärvskanaler... 3 Elektronisk version... 4 Åtkomst elektroniska

Läs mer

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Publicerad: 2017-10-17 Beslutsfattare: Torun Sundström Handläggare: Torun Sundström, avdelningen för vetenskaplig informationsförsörjning

Läs mer

Stockholms universitet. MEDIEPLAN för Stockholms universitetsbibliotek, gäller från

Stockholms universitet. MEDIEPLAN för Stockholms universitetsbibliotek, gäller från Stockholms universitet MEDIEPLAN för Stockholms universitetsbibliotek, gäller från 2017-03-16 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Beställningar och förvärv... 3 Ämnesprofil... 4 Bevakningspolicy... 4 Bestånd...

Läs mer

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Slutrapport Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Tommy Johansson, Vivika Sjöstedt, Berit Svensson 2016 Innehåll Bakgrund 3 Katalogiseringen av Husénsamlingen

Läs mer

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek.

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek. Sammanställning av enkätsvaren angående förslag om ändrad praxis för katalogisering av flerbandsverk för biblioteken inom LIBRIS samkatalog februari 2008 1. Vad anser ni om förslaget? Är det bra att stå

Läs mer

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1 Mediaplan för KTH Biblioteket Version 1.1 Innehåll KTH Bibliotekets uppdrag... 3 Urvalskriterier... 3 Förvärvsprinciper... 3 Kursböcker... 3 KTH-publikationer... 3 Fjärrlån... 4 Tillgängliggörande... 4

Läs mer

Hej! Mer information, pappersenkät, support och definitioner når du via http://biblioteksstatistik.kb.se/?page_id=27

Hej! Mer information, pappersenkät, support och definitioner når du via http://biblioteksstatistik.kb.se/?page_id=27 Hej! Välkommen till Sveriges officiella forskningsbiblioteksstatistik avseende 2012. Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Vi önskar få svar

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

Mediepolicy 2013-2014

Mediepolicy 2013-2014 Mediepolicy 2013-2014 Mediepolicyn vänder sig i första hand till Nackas invånare men har också till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken. Revidering sker

Läs mer

Hej! Mer information, pappersenkät, support, definitioner och tips når du via

Hej! Mer information, pappersenkät, support, definitioner och tips når du via Hej! Välkommen till Sveriges officiella forskningsbiblioteksstatistik avseende 2011! Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Vi önskar få svar

Läs mer

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av,

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, 2011-05-13/PB Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, och sökning i, inskannade dokument Projektorganisation Projektarbetet har bedrivits med lokala arbetsgrupper i både Uppsala och i Umeå.

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008

Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008 Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008 Ingår i Sveriges officiella statistik Uppgifterna insänds via www.forskbibl.scb.se senast den 6 mars 2009 Bibliotekets namn Huvudbibliotekets postutdelningsadress

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Bakgrund Media- & informationsförsörjningen är en av universitetsbibliotekets mest centrala uppgifter. I samband med fusionen känns det därför viktigt att

Läs mer

www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Forskningsbibliotek.

www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Forskningsbibliotek. Välkommen till 2009 års forskningsbiblioteksstatistik! Tack för att du loggat in i frågeformuläret om 2009 års forskningsbiblioteksstatistik!!! sbiblioteksstatistik!!! Titta hur mycket klockan är, du behöver

Läs mer

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering - Hur gör jag för att få fram? Länsbibliotek i samverkan kommunbibliotek i sydlänen har framfört önskemål om en lathund för statistikuttag i BOOK-IT för bibliotekens

Läs mer

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Bakgrund Samarbetet mellan biblioteken i Värmland sträcker sig tillbaka till 2003 då samverkansprojektet Bibliotek Värmland (BV)

Läs mer

Årsstatistik för år 2015 BOOK-IT 7.1 och 8.0

Årsstatistik för år 2015 BOOK-IT 7.1 och 8.0 Lund december 2015 Årsstatistik för år 2015 BOOK-IT 7.1 och 8.0 Detta är en steg för steg-handledning för att underlätta arbetet med att bearbeta årsstatistiken i BOOK-IT. Anvisningarna ska ses som ett

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3 1 Innehållsförteckning Medieplan för Alfta bibliotek 3 Facklitteratur Avdelning A 4 Avdelning B 5 Avdelning C 6 Avdelning D 7 Avdelning E 8 Avdelning F 9 Avdelning G 10 Avdelning I. 11 Avdelning J. 12

Läs mer

Sid 1 Bokbeställning ny modell

Sid 1 Bokbeställning ny modell Sid 1 Bokbeställning ny modell Libris Bok över 5 000 kr. Beslut av förvärvschef Inköps ej Urval/ undersökning Kontaktbibl Broschyr Internet Leverantörs databas Diskussion med inst Diskussion kontaktbibl

Läs mer

Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12

Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12 Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12 Sammanfattning Målen med en övergång till DDC är Internationalisering Rationalisering av arbetet med klassifikation

Läs mer

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Lund 23 februari 2015 Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Detta är en steg för steg-handledning för att underlätta arbetet med att bearbeta årsstatistiken i BOOK-IT. Anvisningarna ska ses som ett förslag

Läs mer

Verksamhetsplan Nationella uppdraget

Verksamhetsplan Nationella uppdraget Verksamhetsplan Nationella uppdraget Sveriges depåbibliotek och lånecentral 2015 Denna VP gäller Sveriges depåbibliotek och lånecentral KB:s partner och nationellt kompetenscenter i utvecklingen av Libris

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Pappersenkät, support, definitioner och tips du på

Pappersenkät, support, definitioner och tips du på Välkommen till 2011 års sjukhusbiblioteksstatistik! Sjukhusbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik enligt lagen om den officiella statistiken SFS 2001:99 och SFS 2001:100, produktkod

Läs mer

Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm

Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm En dag i november 2015 lämnade delar ur personalen på Gagnefs kommunbibliotek Dalarna för att åka till huvudstaden och besöka Internationella biblioteket

Läs mer

GÖTABIBLIOTEKEN. PM för katalogansvariga i Göta

GÖTABIBLIOTEKEN. PM för katalogansvariga i Göta PM för katalogansvariga i Göta Att vara katalogansvarig Katalogansvarig är en nyckelperson som fungerar som en länk mellan det enskilda biblioteket och metadatagruppen. En av de viktigaste uppgifterna

Läs mer

Sveriges officiella biblioteksstatistik enkät

Sveriges officiella biblioteksstatistik enkät Sveriges officiella biblioteksstatistik enkät Frågor om biblioteksorganisationen 1. Vem ska vi kontakta om vi har några frågor om de lämnade uppgifterna Ditt namn Din e-post Ditt telefonnummer Internetlänk

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013.

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013. Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013 Januari 2014 Syftet med enkäten har varit att ta reda på vad våra besökare vid biblioteken

Läs mer

Att söka information (med betoning på Internet)

Att söka information (med betoning på Internet) Att söka information (med betoning på Internet) - en sökguide för distansstuderande 1. Var finns informationen? 2. Hur söker man? Sökstrategier 3. Olika informationskällor, hjälpmedel vid informationssökning

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik!

Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik! Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik! Sjukhusbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik enligt lagen och förordningen om den officiella statistiken som uppdaterades

Läs mer

Riktlinjer och mål för digitaliseringsarbete

Riktlinjer och mål för digitaliseringsarbete Riktlinjer och mål för digitaliseringsarbete Inledning I december 2011 beslutade regeringen om en Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial

Läs mer

Nationell katalog Vad innebär ett Librissamarbete för Olofströms bibliotek?

Nationell katalog Vad innebär ett Librissamarbete för Olofströms bibliotek? Nationell katalog Vad innebär ett Librissamarbete för Olofströms bibliotek? Kultur- och fritidsförvaltningen Ann-Charlotte Fandén Datum: 2014-07-16 2 (10) Innehållsförteckning Bakgrund s. 3 Folkbibliotekens

Läs mer

10.30-11.00 LibNet 3.0 - nya funktioner och utveckling. 11.00-11.40 Ebook Library Användaren i fokus för e-böcker

10.30-11.00 LibNet 3.0 - nya funktioner och utveckling. 11.00-11.40 Ebook Library Användaren i fokus för e-böcker Program 10.30-11.00 LibNet 3.0 - nya funktioner och utveckling 11.00-11.40 Ebook Library Användaren i fokus för e-böcker 11.40-12.30 Lunch 12.30-13.00 360 Counter användarstatistik, få färdiga rapporter

Läs mer

Ett specialbibliotek om Sverige

Ett specialbibliotek om Sverige Ett specialbibliotek om Sverige Om en helhetssyn på Kungl. bibliotekets samlingsuppbyggnad eller Om samspelet mellan svenskt och utländskt i KB:s samlingar Johannes Rudberg Enhetschef Utländsk litteratur

Läs mer

Introduktion till biblioteket och informationssökning Språk och litteraturer

Introduktion till biblioteket och informationssökning Språk och litteraturer Introduktion till biblioteket och informationssökning Språk och litteraturer HT 2014 Göteborgs universitetsbibliotek Humanistiska biblioteket Böcker och tidskrifter inom humaniora Kursböcker inom de humanistiska

Läs mer

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka PROGRAM/PLAN Medieplan för biblioteken i Dokumentets syfte Medieplanen har till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken Dokumentet gäller för Biblioteken i

Läs mer

Vi köper de flesta av böckerna som kommer som mp3, men alla ges inte ut i mp3format.

Vi köper de flesta av böckerna som kommer som mp3, men alla ges inte ut i mp3format. Vi kan alltid bli bättre på att kommunicera vad vi gör och hur vi gör det till dig som är låntagare, och därför är vi alltid tacksamma för dina synpunkter. Det är också värdefullt att få veta vad som saknas

Läs mer

Statens kulturråd. Utbildningsdepartementet Dnr KUR 2004/ Stockholm 1(4) YTTRANDE. KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129)

Statens kulturråd. Utbildningsdepartementet Dnr KUR 2004/ Stockholm 1(4) YTTRANDE. KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129) Statens kulturråd SWEDISH NATIONAL COUNCIL FOR CULTURAL AFFAIRS Utbildningsdepartementet 04-05-26 Dnr KUR 2004/388 103 33 Stockholm 1(4) YTTRANDE KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129) Kulturrådet

Läs mer

Nyheter i Mikromarc 2.6.1

Nyheter i Mikromarc 2.6.1 Nyheter i Mikromarc 2.6.1 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, oktober 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Websök... 4 Ämnesord... 4 Flytta lån... 4 Uniform titel... 5 Högertrunkering... 5 Övriga

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

PM - statusrapport e-böcker

PM - statusrapport e-böcker 2014-03-28 PM - statusrapport e-böcker Osäker på terminologi och begrepp? Läs gärna dokumentet Frågor och svar om e- böcker! Inledning E-böckerna är mycket populära, under 2013 ökade e-boksutlåningen vid

Läs mer

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström Rebusmöte 2013 04 17 Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström ReBUS gruppens prioriterade punkter med kommentarer 11 & 35

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

Talböcker på skolbiblioteket. Helena Nordqvist

Talböcker på skolbiblioteket. Helena Nordqvist Helena Nordqvist 1 Den här timmen Varför talböcker? Det här kan biblioteket göra Talbokstillstånd Bibliotekskonto hos MTM Olika sätt att läsa talböcker Egen nedladdning Hitta på legimus.se Demokonto Ur

Läs mer

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro InTibro Mottagande av besökare Yta för försäljning Receptionsdisk, öppen miljö, ergonomiskt utformad arbetsplats. Konstnärlig utsmyckning och växter som stämmer överens med övrig inredning. Besöksstolar,

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2013 2016 Kontaktuppgifter för mer information: Anette Eliasson, bibliotekschef, Biblioteken i Mölndal Telefon: 031-315 16 71. E-post: anette.eliasson@molndal.se Linda Rydgren

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

Övergripande beskrivning

Övergripande beskrivning Axiell ehub 1 Innehåll Övergripande beskrivning... 4 Koppling mot Elib... 5 Katalogposter... 5 Katalogposter från BTJ... 5 Katalogposter från LIBRIS... 6 Inställningar i BOOK-IT för posthämtning från LIBRIS...

Läs mer

Jämförelse av areor i nytt bibliotek- och kulturhus Uppställning enligt Nyréns uppställning (delareor är inte redovisade).

Jämförelse av areor i nytt bibliotek- och kulturhus Uppställning enligt Nyréns uppställning (delareor är inte redovisade). Jämförelse av areor i nytt bibliotek- och kulturhus Uppställning enligt Nyréns uppställning (delareor är inte redovisade). NYTT BIBLIOTEK- OCH KULTURHUS Befintlig area (m²) Aros förstudie 2006 (m²) Utvalt

Läs mer

Statistik för Vimmerby bibliotek 2011

Statistik för Vimmerby bibliotek 2011 Statistik för Vimmerby bibliotek 211 Sammanställt av: Jakob Nylin Nilsson, IT- och Studiebibliotekarie Innehåll Utlån... 1 Något om vad som lånas... 3 Målgrupper och litterära kategorier... 4 Fjärrlån...

Läs mer

Ansökan för samverkansprojektet "Bibliotek Värmland med låntagaren i centrum"

Ansökan för samverkansprojektet Bibliotek Värmland med låntagaren i centrum Ansökan för samverkansprojektet "Bibliotek Värmland med låntagaren i centrum" (En politik för tillväxt och livskraft i hela landet 2001/2002:4) Alla offentliga bibliotek i Värmland kan samverka Länsbiblioteket

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-03-26 Sammanträdestid 14.00-16.00 Stora konferensrummet, Centralbiblioteket

Sammanträdesdatum 2012-03-26 Sammanträdestid 14.00-16.00 Stora konferensrummet, Centralbiblioteket Biblioteksnämnden Håkan Carlsson ÄRENDELISTA 145 1 / 1 2012-03-19 Sammanträdesdatum 2012-03-26 Sammanträdestid 14.00-16.00 Lokal: Stora konferensrummet, Centralbiblioteket 1. Mötets öppnande samt utseende

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Medieplan 2015-2017. Älmhults Bibliotek

Medieplan 2015-2017. Älmhults Bibliotek Medieplan 2015-2017 Älmhults Bibliotek Medieplan för Älmhults bibliotek Medieplanen gäller för Älmhults huvudbibliotek. Medieplanen ses över vart 3:e år. Cirkulationstal för facklitteratur och skönlitteratur

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Svensk Biblioteksförening Promemoria 2012-06- 15 Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format,

Läs mer

Lidköping kommun. sammanställning biblioteksundersökning 2013

Lidköping kommun. sammanställning biblioteksundersökning 2013 Lidköping kommun sammanställning biblioteksundersökning 2013 1 Sammanfattning Nya ökade möjligheter ger nya utmaningar I det stora hela är Lidköpingsborna nöjda med sitt nya bibliotek. Resultatet indikerar

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Administration: Bibliotek (ny)

Administration: Bibliotek (ny) Administration: Bibliotek (ny) Det här dokumentet beskriver hur du administrerar inställningarna för ert bibliotek via Elib Admin (https://admin.elib.se). På sidorna finns hjälptexter för de olika funktionerna.

Läs mer

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1(6) KFN 2009/0029 Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1 Kvalitetssäkringsmetoden Boken Boken omfattar olika enkät- och intervjuundersökningar

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Övergripande beskrivning

Övergripande beskrivning Axiell ehub 1 Innehåll Övergripande beskrivning... 4 Koppling mot Elib... 5 Katalogposter... 5 Katalogposter från BTJ... 5 Katalogposter från LIBRIS... 6 Inställningar i BOOK-IT för posthämtning från LIBRIS...

Läs mer

PM för bokuppsättare. Författare Ordningen är strikt alfabetisk vad gäller författarnamn

PM för bokuppsättare. Författare Ordningen är strikt alfabetisk vad gäller författarnamn PM för bokuppsättare Först hyllsignum Hyllsignum anger på vilken hylla och avdelning en bok skall placeras ( se gult häfte Bibliotekstjänsts rygg- och hyllsignaturer ) Det finns bara en plats för en bok

Läs mer

Rolf-Allan Norrmosse. SCB:s erfarenheter av digitalisering av Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) Paper presenterat vid konferensen

Rolf-Allan Norrmosse. SCB:s erfarenheter av digitalisering av Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) Paper presenterat vid konferensen SCB:s erfarenheter av digitalisering av Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) Rolf-Allan Norrmosse Paper presenterat vid konferensen 14-15 oktober 2009 i Borås SCB:s erfarenheter av digitalisering

Läs mer

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Bibliografiska databaser eller referensdatabaser ger hänvisningar (referenser) till artiklar och/eller rapporter och böcker. Ibland innehåller referensen

Läs mer

GÖTABIBLIOTEKEN. För FörlagEtt: Kom ihåg att klicka på lägga in din order i Book-IT i sista steget av beställningen

GÖTABIBLIOTEKEN. För FörlagEtt: Kom ihåg att klicka på lägga in din order i Book-IT i sista steget av beställningen Manual för inköp A. Inköp från AdLibris, BTJ och FörlagEtt. Beställ från leverantörerna som vanligt, de levererar poster via Libris. En katalogpost skapas automatiskt vid köpet om det inte redan finns

Läs mer

Ett svenskt digitalt tidskriftsarkiv en förstudie kring de upphovsrättsliga frågorna

Ett svenskt digitalt tidskriftsarkiv en förstudie kring de upphovsrättsliga frågorna Ett svenskt digitalt sarkiv en förstudie kring de upphovsrättsliga frågorna Wilhelm Widmark Stockholms universitetsbibliotek December 2003 Internationellt har det skapats ett antal digitala sarkiv där

Läs mer

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Biblioteksenkät 2011 1 Innehåll Inledning... 3 Metod... 3 Frågorna... 3 Redovisningen... 3 Svaren... 4 Antal svar... 4 Fördelning mellan orterna... 5 Kön...

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

ALEPH ver. 18 Lån - övningar

ALEPH ver. 18 Lån - övningar ALEPH ver. 18 Lån - övningar Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping Anslut till lånemodulen i biblioteket/databasen SWE50 (administrativ databas). Låntagare A. Registrera tre nya låntagare Ø Visa

Läs mer

Urval och tillgängliggörande av OAböcker. discoverysystem. Varför? Vad? Hur?

Urval och tillgängliggörande av OAböcker. discoverysystem. Varför? Vad? Hur? Urval och tillgängliggörande av OAböcker i katalog- och discoverysystem Varför? Vad? Hur? Ola Tengstam Karin Ericson Lagerås Biblioteket har 37 bibliotekarier + 7 övriga tjänster (2016) Två avdelningar

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 TIPS OCH KÄNDA FEL BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatv. 4, 224 21 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Klient...

Läs mer

Talböcker på biblioteket

Talböcker på biblioteket Talböcker på biblioteket Helena Nordqvist 2015-03-19 1 Talböcker på biblioteket Den här timmen Det här kan biblioteket göra Talbokstillstånd Bibliotekskonto hos MTM Olika sätt att läsa talböcker Talbok

Läs mer

Karlstads del i bokflödet inom länet

Karlstads del i bokflödet inom länet 1 (9) Karlstads del i bokflödet inom länet 1. Inledning 1.1. Bakgrund Hanteringen av böcker och andra medier (hädanefter kallat böcker) på stadsbiblioteket i Karlstad har ökat enormt. Hösten 28 gick 12

Läs mer

Digital dokumenthantering för ABM II:1

Digital dokumenthantering för ABM II:1 ABM DDH II Digital dokumenthantering för ABM II:1 Introduktion Vårens kurs Digital dokumenthantering för ABM II Undervisningen kommer att ske med föreläsningar seminarier praktiska övningar (i samarbete

Läs mer

En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift för tre dagars lån av hyrfilm avskaffas

En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift för tre dagars lån av hyrfilm avskaffas KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-04-23 KFN-2013/82.689 1 (3) HANDLÄGGARE Jones, Nick Kultur- och fritidsnämnden Nick.Jones@huddinge.se En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING. SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 2013

REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING. SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 2013 REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 213 Redovisning brukarundersökning Vingåkers bibliotek v. 46 213 Enkäten genomförd bland låntagarna under vecka 46, 213. Jämförs

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för medier

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för medier VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2016-02-01 DNR KN 2016.005 MARIE GUSTAVSSON SID 1/1 SCHEF 08-587 853 45 MARIE.GUSTAVSSON@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinjer för medier Förslag till

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

En informationsbroschyr från. SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen

En informationsbroschyr från. SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen N A En informationsbroschyr från SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen 1 & NOTER AVTAL innehåll UPPHOVSRÄTT 7 NOTER OCH SÅNGTEXTER 8 ARRANGEMANG 11 KOPIERING AV MUSIKALISKA VERK OCH TEXTER I SKOLAN 12

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

Samtliga definitionerioner och information om undersökningen återfinns på www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Sjukhusbibliotek.

Samtliga definitionerioner och information om undersökningen återfinns på www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Sjukhusbibliotek. Välkommen till 2009 års sjukhusbiblioteksstatistik!!! Tack för att du loggat in i frågeformuläret som rör 2009 års sjukhusbiblioteksstatistik!!! Notera vad klockan är när arbetet påbörjas, i slutet av

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 8.0 2016-04-22

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 8.0 2016-04-22 TIPS OCH KÄNDA FEL BOOK-IT version 8.0 2016-04-22 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatv. 4, 224 21 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Cirkulation...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

ESSArch vid Riksarkivet i Sverige

ESSArch vid Riksarkivet i Sverige NorDig 2014 2014-06-03 ESSArch vid i Sverige Mats Berggren / 1 ESSArch vid i Sverige s digitala bevarande - bakgrund RADAR och ESSArch Erfarenheter och planer 2 1 ESSArch vid i Sverige s digitala bevarande

Läs mer

Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet

Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2011-12-20 Dnr: UmU 500-2855-11 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy 2012-01-01

Läs mer

Plusserien AllsiDiG, FÄrGsTArK, HÅllBAr D e s i G n e u r o B i B D i r e c T

Plusserien AllsiDiG, FÄrGsTArK, HÅllBAr D e s i G n e u r o B i B D i r e c T Plusserien ALLSIDIG, FÄRGSTARK, HÅLLBAR DESIGN Eurobib direct plusserien ALLSIDIG, FÄRGSTARK, HÅLLBAR PLUSSERIEN omfattar mycket; allt från bokvagnar till bilderbokslådor. Gemensamt för alla möbler med

Läs mer

Bearbetning av uppgifter ur elektroniska arkiv utgör i vissa fall undantag från tryckfrihetsförordningen, då tas avgift ut.

Bearbetning av uppgifter ur elektroniska arkiv utgör i vissa fall undantag från tryckfrihetsförordningen, då tas avgift ut. 1 (8) Administrativa avdelningen Datum 2017-01-01 Avgifter för Riksarkivets verksamheter Avgifterna gäller från och med 1 januari 2017. Riksarkivet erbjuder en hel del tjänster som är kostnadsfria. Inom

Läs mer

Mikromarc 3 Periodika. Version 6.50

Mikromarc 3 Periodika. Version 6.50 Mikromarc 3 Periodika Version 6.50 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, juni 2016 1 Innehåll Periodika... 3 Periodika i korta drag... 3 Förutsättningar... 3 Arbetsgången för ett periodikum... 4 Huvudskärmbilden

Läs mer

Deweyprojektet. Sakkunnigmöte 2011-05-18, kl 13-16

Deweyprojektet. Sakkunnigmöte 2011-05-18, kl 13-16 Deweyprojektet. Sakkunnigmöte 2011-05-18, kl 13-16 Minnesanteckningar Närvarande Sakkunniga: Pia Bodå, Uppsala UB Bodil Gustavsson, Stockholms UB Gunilla Thunarf Sundkvist, Högskolebiblioteket i Gävle

Läs mer

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008.

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Sammanställning av personalenkät 2008 relaterad till personalenkäten som gjordes 2006.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer