Bedömning av ansökningar i Formas utlysningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bedömning av ansökningar i Formas utlysningar"

Transkript

1 Bedömning av ansökningar i Formas utlysningar 1. Bedömning av ansökningar allmänt Formas uppdrag är att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Forskningen som finansieras ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och relevans för Formas ansvarsområden i ett nationellt och internationellt perspektiv. Formas kan även stödja utvecklingsprojekt i begränsad omfattning. Sökanden uppmanas att vara mycket noggrann med ansökans upplägg och tydlighet då granskning enbart baseras på den information som finns i ansökan. Ansökningar ska bedömas sakligt och opartiskt och med hänsyn till de instruktioner och anvisningar som de sökande får i utlysningstexten. Ansökningar bedöms av en internationell beredningsgrupp som utgörs av aktiva forskare och användare av forskningsresultat som är kvalificerade för att bedöma den potentiella samhällsnyttan. Forskarna är i majoritet. Gruppen har den expertkunskap som krävs för att granska humaniora, natur-, samhälls-, hälso-, och teknikvetenskap inom Formas ansvarsområden. Gruppen kan också granska mång- och tvärvetenskaplig forskning. Ansökan bedöms utifrån tre kriterier för vetenskaplig kvalitet (frågeställning, metod och genomförande, vetenskaplig kompetens) samt två kriterier för samhällsrelevans (frågeställningens möjliga samhällsnytta och forskningskommunikation med intressenter/användare). Alla kriterier ska adresseras i ansökan och sökande uppmanas att klart och tydligt relatera ansökan till dessa kriterier. Vart och ett av de vetenskapliga kriterierna och samhällsrelevanskriterierna ska betraktas som lika viktigt, och den sammanvägda bedömningen av ansökan görs utan förutbestämd viktning av de fem kriterierna. Ansökningar inom riktade utlysningar ska bedömas med avseende på de utvärderingskriterier som anges i utlysningstexten, men om inga ytterligare kriterier anges används Formas ordinarie kriterier för vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans. Rörande relevanskriterierna uppmanas sökanden att explicit relatera det föreslagna forskningsprojektet och frågeställningarna till ett större perspektiv och beskriva den relevans detta kan ha för samhället, både nationellt och internationellt, på lång och/eller kort sikt. Det åligger den sökande att konkret och realistiskt redogöra för detta i sin ansökan på ett sätt som gör det möjligt för granskarna att bedöma om den föreslagna forskningen och dess resultat relateras väl till den, av den sökande, beskrivna samhällsrelevansen i förhållande till bedömningskriterierna. Observera att i de fall en ansökan gäller grundforskning där samhällsrelevansen inte är direkt kopplad till en viss tillämpning och/eller inte ses som närliggande i tiden utan mer systemövergripande, gällande för olika möjliga tillämpningar och/eller förväntas framkomma på längre sikt, måste sökande även i dessa fall explicit och tydligt motivera forskningens grundläggande, breda systemövergripande och/eller långsiktiga roll i relation till relevanskriterierna: möjlig samhällsnytta (med exemplifiering av möjliga tillämpningsfrågor i fall flera olika sådana kan vara långsiktigt relevanta) och kommunikation med intressenter/användare (där dessa för grundforskningsprojekt även kan vara mer tillämpade forskare och nationella eller internationella forskningsorganisationer). En grundforskningsansökan med enbart potentiell långsiktig samhällsnytta och kommunikationsplaner som främst involverar andra forskare kan ändå finansieras, om den beskrivna grundforskningen uppfyller hög vetenskaplig kvalitet. Däremot kan inte en ansökan finansieras som har toppbetyg i samhällsrelevanskriterierna kombinerat med låg vetenskaplig kvalitet. 2. Skäl för tidigt avslag eller avvisning av en ansökan Formas sekretariat avvisar, utan beredning, ansökningar som uppenbart ligger utanför Formas ansvarsområden eller utlysningens ramar. Sekretariatet avvisar även ansökningar som innehåller formella fel eller är ofullständiga, dvs. ansökningar där det finns brister i den information som krävs i ansökningsblanketten eller bilagorna. Beslut om tidiga avvisningar tas av Formas huvudsekreterare.

2 Mer information om skäl för tidigt avslag eller avvisning av en ansökan återfinns i Formas allmänna anvisningar. 3. Bedömningskriterier 3.1 Kriterier för vetenskaplig kvalitet Frågeställning Syftets vetenskapliga betydelse Originalitet och nyhetsvärde i syfte, teori och hypoteser Möjlighet till vetenskapligt betydande resultat Syfte i linje med utlysningen Mång- och tvärvetenskapliga angreppssätt ska beaktas positivt när de är tillämpliga för den aktuella frågeställningen Genusperspektiv, klass, etnisk tillhörighet och andra sociala aspekter ska inkluderas i frågeställningen när så är möjligt Metod och genomförande Den vetenskapliga metodens genomförbarhet och lämplighet Metodens nyhetsvärde Konkret och realistisk arbetsplan Konkret och realistisk plan för vetenskaplig publicering och informationsspridning Koordinering av projektet och forskargruppen Lämpligheten av mång- och tvärvetenskapliga angreppssätt Etiska överväganden Budgetens rimlighet i förhållande till projektets upplägg och förväntade resultat De vetenskapliga metodernas genomförbarhet och lämplighet ska i första hand beaktas Vetenskaplig kompetens Publikationernas vetenskapliga kvalitet Förmåga att genomföra projektet enligt planen Erfarenhet av handledning av yngre forskare (postdocs, doktorander, samt examensarbetare för sökande som själva är unga forskare) Erfarenhet av projektledning Nationella och internationella aktiviteter, däribland projekt, nätverk, uppdrag, hedersuppdrag, samt deltagande vid eller arrangerande av workshops eller konferenser Intresse, erfarenhet och förmåga att kommunicera forskning och forskningsresultat med intressenter/användare Forskargruppens styrka och konkurrenskraft Kvaliteten på vetenskapliga publikationer ska bedömas med hänsyn till standarder inom varje vetenskapsområde När flera forskare samarbetar bedöms både varje enskild forskares vetenskapliga kompetens och gruppens samlade vetenskapliga kompetens För Mobilitetsstöd ska forskningsmiljöns styrka och konkurrenskraft bedömas för både hemuniversitetet och värduniversitetet

3 3.2 Kriterier för samhällsrelevans Frågeställningens möjliga samhällsnytta Frågeställningen avser viktiga samhälls-/sektorsfrågor inom utlysningens inriktning (Formas hela ansvarsområde för den årliga öppna utlysningen), nationellt och/eller internationellt Projektet kan på kort eller lång sikt bidra till hållbar utveckling, nationellt och/eller internationellt Intressenters/användares behov har beaktats i utformningen av projektet Syfte i linje med utlysningen. Beaktande av intressenters/användares behov kan innefatta referenser till t.ex. direktiv, miljömål och -strategier samt diskussioner med relevanta intressenter/användare Kommunikation med intressenter/användare Beskrivning av relevanta intressenter/användare Konkret och realistisk plan för projektets involvering av relevanta intressenter/användare och för kommunikation av forskningen och dess resultat med dessa Intressenter/användare ska betraktas i vid mening som aktörer utanför och/eller ibland även innanför forskarsamhället (beroende på om projektet är av mer grundläggande eller mer tillämpad karaktär) nationellt som internationellt, som kan dra nytta av forskningsresultat eller möjliggöra dess framtida användning i samhället Kommunikation med intressenter/användare kan ske på olika sätt och med olika tidsramar beroende på den aktuella frågeställningen men bör innefatta olika former av dialog med intressenter och möjliga användare av forskningen och forskningsresultaten. Se Stöd för att adressera kommunikationskriteriet. 4. Jämställdhet mellan könen I behandlingen av ansökningar får diskriminering på grund av kön inte förekomma. Ansökningarnas vetenskapliga kvalitet och relevans är överordnad jämställdhetsaspekten, men vid lika bedömning ska företräde ges till underrepresenterat kön. Beredningsgruppen bör också vara uppmärksam på att könsfördelningen bland huvudsökande för de projekt som föreslås beviljning inte avviker på ett betydande och omotiverat sätt från könsfördelningen bland huvudsökande för alla inskickade ansökningar till beredningsgruppen. När den sökandes vetenskapliga produktion bedöms ska endast åren med aktiv forskning beaktas. Det innebär att tid för till exempel föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring och politiska uppdrag ska räknas bort. 5. Bedömningsprocessen Kompetensbedömning och jäv Innan beredningsarbetet påbörjas ska samtliga ledamöter bedöma sin kompetens att granska varje ansökan som tilldelats beredningsgruppen samt utvärdera om det föreligger någon jävsituation. Kompetensen att granska ansökningarna anges på en tregradig skala: 3 = högre kompetens 2 = medelkompetens 1 = lägre kompetens

4 Tillsättning av granskare för varje ansökan Formas utser normalt fyra granskare för varje ansökan. Dessa ska vara ledamöter med högsta kompetens att granska den aktuella ansökan. En av granskarna utses till rapportör. Rapportören ansvarar för att kortfattat föredra ansökan vid beredningsgruppens möte samt sammanställa beredningsgruppens skriftliga yttrande. Externa granskare För ansökningar som beredningsgruppen inte har tillräcklig kompetens att bedöma används externa granskare. Dessa kan vara ledamöter i någon av Formas andra beredningsgrupper. Ansökan granskas fortfarande av fyra ledamöter i beredningsgruppen, med den eller de externa granskarnas omdömen som vägledning. Vid en extern granskning ges poäng och skriftligt omdöme på varje kriterium. Formas jävsprinciper gäller även för externa granskare (Formas allmänna anvisningar). Poängskala Granskarna bedömer de ansökningar de har fått sig tilldelade och poängsätter bedömningskriterierna för vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans samt skriver korta kommentarer om varje ansökans styrkor och svagheter. Kommentarerna är obligatoriska och används för att underlätta diskussionen vid beredningsgruppens möte och som hjälp för rapportörerna att sammanställa det skriftliga yttrandet. De individuellt satta poängen och skrivna kommentarerna utgör gruppens arbetsmaterial och delges inte sökanden. För varje bedömningskriterium sätter beredningsgruppens ledamöter poäng enligt nedanstående skala: 7 Outstanding. The application successfully addresses all relevant aspects of the criterion in question. Shortcomings are insignificant. 6 Excellent. The application successfully addresses all relevant aspects of the criterion in question. Shortcomings are minor. 5 Very good. The application addresses the criterion very well, but with some notable shortcoming. 4 Good. The application addresses the criterion well, but with several notable shortcomings. 3 Acceptable. While the application broadly addresses the criterion, but there are considerable weaknesses. 2 Poor. The application addresses the criterion in an inadequate manner, or there are serious inherent weaknesses. 1 Insufficient. The application fails to address the criterion under examination or cannot be judged due to missing or incomplete information. Beredningsgruppens möte Varje beredningsgrupp träffas för att diskutera och rangordna ansökningarna. Ledamöternas individuellt satta poäng och skrivna kommentarer används som utgångspunkt för gruppens diskussion, vilken ligger till grund för gruppens slutliga samlade betygsättning och yttrande. Endast för Formas årliga öppna utlysning Ansökningarna i årliga öppna utlysningen rangordnas på beredningsgruppsmötet enligt de olika typerna av bidrag: Forsknings- och utvecklingsprojekt Forsknings- och utvecklingsprojekt till framtidens forskningsledare Mobilitetsstöd till unga forskare Samlat yttrande från beredningsgruppen Alla projektledare får en skriftlig redovisning av beredningsgruppens samlade bedömning av ansökan. Det samlade yttrandet redovisar bedömningen i termer av: Poäng på varje kriterium

5 Sammanvägd helhetspoäng Kortfattad skriftlig kommentar Fördelning av budget inom årliga öppna utlysningen Formas budget för Forsknings och Utvecklingsprojekt fördelas mellan de åtta beredningsgrupperna baserat på söktryck, vilket innebär att beredningsgrupperna gör en slutgiltig rangordning av dessa ansökningar vid beredningsmötet. För de två bidragsformerna Forsknings- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledare och Mobilitetsstöd är Formas budget gemensam för alla beredningsgrupper. Varje beredningsgrupp rangordnar ansökningarna för respektive bidragsform. Därefter görs en gemensam rangordning av ansökningarna för de båda bidragsformerna baserat på rangordningen som gjorts vid respektive beredningsgrupps möte. För ansökningar som föreslås finansiering inom bidragstyperna Forsknings och Utvecklingsprojekt samt Forsknings- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledare gör beredningsgrupperna en bedömning om sökt budget är rimlig i förhållande till de aktiviteter som beskrivs i forskningsplanen och projektets förväntade resultat. Detta innebär att beredningsgrupperna har mandat att besluta om nedskärning av sökt budget för ansökningar till dessa båda bidragsformer. I Formas årliga öppna utlysning avgör budgeten hur stor andel av alla inkomna ansökningar som kan beviljas. I beredningen blir den samlade poängnivån för en del ansökningar inte tillräckligt hög för att de ska kunna bli aktuella för finansiering i det rådande konkurrensläget. Det handlar då inte om enskilda detaljer utan om den samlade bedömningen. Dessa ansökningar får en standardtext som kortfattad skriftlig kommentar i beredningsgruppens samlade yttrande. 6. Beredningsgrupper Beredningsgruppens ledamöter Ledamöter i beredningsgrupperna för Formas årliga öppna utlysning utses årligen. För riktade utlysningar utses en beredningsgrupp med kompetens att täcka det aktuella ämnesområdet. Beredningsgrupperna offentliggörs på Formas webbplats efter att Formas forskarråd har tagit beslut i utlysningen. Ordförande och vice ordförande är, med stöd av Formas, ansvariga för att beredningsgruppens arbete sker i enlighet med Formas allmänna uppdrag, jävsregler, riktlinjer för granskning av ansökningar och i övrigt god etik (Formas allmänna anvisningar). Vice ordförande träder in som ordförande om ordföranden inte kan leda arbetet. Villkor för deltagande Det är möjligt att vara ledamot i beredningsgrupperna i Formas årliga öppna utlysning under en sammanhängande period om fyra år. Förordnandet av ledamöter förnyas dock varje år. Ordförande kan sitta ytterligare ett år. När fem år förlöpt efter tidigare avslutad period, kan en person på nytt utses som ledamot i någon av Formas ordinarie beredningsgrupper. Formas har som mål att ersätta ledamöter i beredningsgrupperna successivt, så att endast en minoritet av ledamöterna byts ut varje år. 6.1 Riktlinjer för sammansättningen av Formas beredningsgrupper Beredningsgrupperna består av ordförande, vice ordförande och ett för utlysningen passande antal ledamöter. Med passande menas här så många ledamöter som behövs för att

6 täcka den kompetensbredd som behövs för att bedöma ansökningarna som inkommit i utlysningen. Ledamöterna har mandat att bedöma såväl vetenskaplig kvalitet som relevans inom Formas ansvarsområden. Ordförande är en forskare som har kompetens på professorsnivå eller motsvarande, bred ämneskompetens, erfarenhet av strategiskt arbete och med insikter i forskningens samhällsvärde för hållbar utveckling. Till vice ordförande utses en representant för användare av forskningsresultat. Vice ordförande ska ha bred kompetens om forskningens användarvärde och samhällsnytta för hållbar utveckling, samt väsentlig erfarenhet av strategiskt arbete. En majoritet av ledamöterna är aktiva forskare, i Sverige eller utomlands, som har valts som ledamöter av beredningsgruppen primärt baserat på deras kompetens att bedöma ansökningar utifrån vetenskaplig kvalitet. Forskarna ska ha bred ämneskompetens, på eller motsvarande docentnivå, och ha förmåga att arbeta strategiskt. En minoritet av ledamöterna är användare, vilka har valts som ledamöter av beredningsgruppen primärt baserat på deras kompetens att bedöma relevans inom Formas ansvarsområden. De kan vara verksamma antingen i eller utanför Sverige. Användaren bör ha dokumenterad erfarenhet av forskning, t.ex. genom doktorsexamen, tidigare granskningar eller strategisk kunskapsuppbyggnad. Användarna ska kunna överblicka samhällets kort- och långsiktiga kunskapsbehov samt ha erfarenheter av strategiskt arbete. Beredningsgruppen som helhet ska kunna bedöma ansökningar inom hela ämnesområdet som de ansökningar som fördelas till gruppen spänner över, dvs. ha en ämnesmässig täckning och kunna bedöma både grundforskning och behovsmotiverad forskning samt användarvärde och samhällsnytta. Slutgiltigt beslut om beredningsgruppens sammansättning fattas först efter att ansökningarna har kommit in. Vid behov kan också externa expertgranskare tas in som komplement till beredningsgruppens kompetenser. Varje beredningsgrupp ska ha en jämn könsfördelning med minst 40 procent av varje kön. Ordföranden och vice ordföranden i Formas beredningsgrupper ska sammantaget ha en jämn könsfördelning. 7. Hantering av jäv Alla granskare som är involverade i bedömningen av ansökningar på uppdrag av Formas ska läsa Formas etikpolicy (Formas Allmänna anvisningar) innan de påbörjar sitt uppdrag. Ansökningar från beredningsgruppens ledamöter får inte granskas av aktuell beredningsgrupp, vare sig de står som projektledare eller har annan medverkande roll. Om en ledamot vill söka anslag hos Formas och det inte finns någon annan relevant beredningsgrupp kommer ledamoten att ersättas. Ledamoten måste meddela Formas snarast möjligt om eventuella egna ansökningar. Ett grundläggande krav för det arbete som beredningsgrupperna utför är opartiskhet. Bestämmelser om jäv finns i 11 och 12 Förvaltningslagen (1986:23). Jäv anses föreligga i följande fall: Ärendet angår ledamoten eller någon närstående till denne eller då ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för ledamoten eller någon närstående till denne. Ledamoten eller någon närstående till denne är ställföreträdare för eller arbetar vid samma institution eller företag som sökanden eller är ställföreträdare för annan som kan erhålla synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång. Ledamoten har ett pågående eller nyligen avslutat nära samarbete med sökanden. Jäv föreligger också om det i övrigt finns någon särskild omständighet som kan påverka

7 förtroendet till en ledamots opartiskhet i ärendet. Som exempel kan nämnas vänskap, fiendskap och ekonomiskt beroende. Ledamöter i beredningsgrupperna är skyldiga att beakta och anmäla jäv samt på eget initiativ redovisa om det finns eventuella omständigheter som skulle kunna tänkas påverka dennes ställningstaganden. Vid jäv får ledamoten inte delta i handläggningen och bedömningen av den aktuella ansökan och måste lämna möteslokalen vid diskussioner där ansökan berörs. Vid beredningsgruppens möte ska jävsprotokoll föras.

Skolforskningsinstitutets jävspolicy 1. Varför behövs en jävspolicy?

Skolforskningsinstitutets jävspolicy 1. Varför behövs en jävspolicy? Jävspolicy 2016-04-05 Dnr: Skolfi 2016/22 Skolforskningsinstitutets jävspolicy 1. Varför behövs en jävspolicy? Jävspolicyn är ett verktyg för att den grundlagsfästa objektivitetsprincipen ska säkerställas

Läs mer

Beredningsarbetet för utlysningen SU - SLL 2017

Beredningsarbetet för utlysningen SU - SLL 2017 1 Dnr SLL Beredningsarbetet för utlysningen SU - SLL 2017 Ett samarbete mellan Stockholms universitet och Stockholms läns landsting 1 2 Innehållsförteckning Tidplan för beredningsarbetet under 2016...

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Kunskap om och för samhällets klimatarbete. Dialogmöte den 29 maj 2017

Kunskap om och för samhällets klimatarbete. Dialogmöte den 29 maj 2017 Kunskap om och för samhällets klimatarbete Dialogmöte den 29 maj 2017 Tankar inför mötet Informera och klargöra kring utlysningen, hinna prata och diskutera frågor som finns Få en bild av vilka ni är kunna

Läs mer

Jämställdhetsstrategi

Jämställdhetsstrategi FAS styrelse Beslutad 2012-11-21 Diarienummer 2012-3115 Handläggare Inger Jonsson Jämställdhetsstrategi 2013-2016 Mål för FAS jämställdhetsarbete FAS ska enligt instruktionen främja jämställdhet mellan

Läs mer

Skolforskningsinstitutets forskningsmedel

Skolforskningsinstitutets forskningsmedel Skolforskningsinstitutets forskningsmedel 2016 2016-03-07 PROMEMORIA 2016-03-07 Lena Adamson Titel Telefon Email Skolforskningsinstitutets forskningsmedel 2016 Skolans och förskolans verksamma ställs dagligen

Läs mer

Anvisningar för ansökningar om FoU medel från Riksantikvarieämbetet

Anvisningar för ansökningar om FoU medel från Riksantikvarieämbetet Anvisningar för ansökningar om FoU medel från Riksantikvarieämbetet Ansökningar om medel för forskning och utveckling, FoU, kan göras en gång per år. Medlen kommer från anslaget 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser

Läs mer

Formas Handbok för Kommunikationsprojekt 2015. för sökande och granskare

Formas Handbok för Kommunikationsprojekt 2015. för sökande och granskare Formas Handbok för Kommunikationsprojekt 2015 för sökande och granskare Formas Handbok 2015 2 INNEHÅLL FORMAS HANDBOK FÖR SÖKANDE OCH GRANSKARE... 3 1 FORMAS UPPDRAG... 3 2 FORMAS ETIKPOLICY... 4 2.1 ETISKA

Läs mer

1 Forskar ST 2016 utlysning av medel

1 Forskar ST 2016 utlysning av medel Forskar ST 2016 2015-01-13 1 Utlysning Forskar ST 2016 Dnr K0141-2015 Denna ansökningsomgång är avslutad. Till Verksamhetschefer, ST-studierektorer för vidarebefordran till ST-läkare. F k divisionschefer,

Läs mer

Jävsregler för Konkurrensverkets råd för forskningsfrågor

Jävsregler för Konkurrensverkets råd för forskningsfrågor 2013-01-01 1 (5) Chefsekonomavdelningen Joakim Wallenklint 08-700 16 03 joakim.wallenklint@kkv.se Jävsregler för Konkurrensverkets råd för forskningsfrågor 1. Allmänt om jävsreglernas funktion Jävsregler,

Läs mer

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut 2006-12-21 Utlysning Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut och lärosäten 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed industriforskningsinstitut och lärosäten att inkomma med ansökningar avseende

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat.

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 1 17 februari 2012 Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 2 1. Allmänt om tilläggsfinansieringen

Läs mer

Mina ansökningar (/applications) / Familjen Kamprads stiftelse Forskning/Utbildning 2016 Utlysning av anslag för eff

Mina ansökningar (/applications) / Familjen Kamprads stiftelse Forskning/Utbildning 2016 Utlysning av anslag för eff OBS Detta är endast ett exempel. Denna blankett ska inte användas och skickas in till stiftelsen. ; Populärvetenskaplig beskrivning (måste skrivas på svenska). Genom att besvara ett antal frågor lämnar

Läs mer

Arbetsordning Stockholms läns landstings innovationsfond

Arbetsordning Stockholms läns landstings innovationsfond Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation ARBETSORDNING 1 (5) Handläggare: Jakob Hellman Arbetsordning Stockholms läns landstings innovationsfond Beskrivning Nedan följer en kort beskrivning

Läs mer

Vetenskapsrådets grundläggande bedömningskriterier av vetenskaplig kvalitet samt betygsskala

Vetenskapsrådets grundläggande bedömningskriterier av vetenskaplig kvalitet samt betygsskala Datum Diarienummer 2012-04-02 2011-12-15 [Diarienummer] 116-2008-6761 Handläggare [Handläggare] Vetenskapsrådets grundläggande bedömningskriterier av vetenskaplig kvalitet samt betygsskala Bakgrund Vetenskapsrådets

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN

Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN Datum 2013- Datum Handläggare Diarienummer 2013-05-22 824-2008-7610 Handläggare Magnus Friberg Diarienummer Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN Bakgrund VÄRDORGANISATIONEN

Läs mer

FAS utlyser seniorforskarbidrag inom området vårdforskning

FAS utlyser seniorforskarbidrag inom området vårdforskning 2013-02-12 FAS utlyser seniorforskarbidrag inom området vårdforskning Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning som rör de samhällsutmaningar som

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27

Läs mer

Direktiv för hantering av basenheternas ALF-medel för klinisk forskning

Direktiv för hantering av basenheternas ALF-medel för klinisk forskning Beslut ALF-kommittén 2015-10-06 Direktiv för hantering av basenheternas ALF-medel för klinisk forskning 1. Bakgrund Den 1 maj 2015 trädde ett nytt regionalt avtal mellan Umeå universitet och Västerbottens

Läs mer

Kliniska ALF-förordnande vid Region Örebro län i samverkan med Örebro universitet

Kliniska ALF-förordnande vid Region Örebro län i samverkan med Örebro universitet Kliniska ALF-förordnande vid Region Örebro län i samverkan med Örebro universitet Region Örebro län och Örebro universitet har gemensamt beslutat om följande förordnandeprogram för att stödja utvecklingen

Läs mer

Anvisningar till sakkunniga vid anställning och befordran vid Högskolan Kristianstad

Anvisningar till sakkunniga vid anställning och befordran vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 6 2013-06-19 Bilaga 3 Anvisningar till sakkunniga vid anställning och befordran vid Högskolan Kristianstad Anvisningarna gäller i tillämpliga delar även vid befordran. Prioriterade områden för

Läs mer

Karolinska Institutets pedagogiska projektmedel 2016

Karolinska Institutets pedagogiska projektmedel 2016 1 Dnr: 2-4059/2014 December 2014 Denna ansökningsomgång är avslutad. Karolinska Institutets pedagogiska projektmedel 2016 Utlysning och anvisningar Kontaktperson: Frågor gällande ansökningsrutiner, beredningsprocess

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Anvisningar för konsortieansökan 1.7.2015

Anvisningar för konsortieansökan 1.7.2015 1 Anvisningar för konsortieansökan 1.7.2015 Dessa anvisningar förklarar hur man gör och lämnar in en konsortieansökan, vilka bilagor som behövs och hur de skrivs. Anvisningarna förnyades den 26 juni 2014.

Läs mer

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (11) UTLYSNING Synergi 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. Dnr: U 2015/776 Allmän studieplan för licentiatexamen i arkeologi Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen kompletteras med

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Regler och anvisningar för ansökan om bidrag till forskningssamarbeten inom idrottsforskning 2016

Regler och anvisningar för ansökan om bidrag till forskningssamarbeten inom idrottsforskning 2016 1 (5) Diarienummer CIF 2016/2 Regler och anvisningar för ansökan om bidrag till forskningssamarbeten inom idrottsforskning 2016 Vänligen läs igenom detta dokument innan du påbörjar en ansökan. Var ute

Läs mer

Uppdrag bedömargrupp. Treklövern - utvärdering av utbildningskvalitet

Uppdrag bedömargrupp. Treklövern - utvärdering av utbildningskvalitet 2016-06-13 Treklövern - utvärdering av utbildningskvalitet Innehållsförteckning Inledning... 2 Bedömargruppens uppdrag... 2 Utvärderingsansvarig... 2 Biträdande utvärderingsansvarig... 3 Bedömargruppens

Läs mer

Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi

Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi Styrelsen Bilaga 2 Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi Mål för Vetenskapsrådets jämställdhetsarbete Vetenskapsrådet ska, enligt instruktionen, främja jämställdheten inom sitt verksamhetsområde. Strategin

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/811 Allmän studieplan för licentiatexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

1 Forskar ST 2019 utlysning av medel

1 Forskar ST 2019 utlysning av medel 1 Forskar ST 2019 utlysning av medel Forskningsrådet utlyser nu medel för stöd till sex Forskar ST 2019. Satsningen görs för att stärka och förnya den kliniskt inriktade medicinska forskningen som förbättrar

Läs mer

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT 1(5) Beslut av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2013-02-25 Dnr 2013/229 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst.

Läs mer

1. Meriteringsmodellen

1. Meriteringsmodellen Sid 1 (7) 1. Meriteringsmodellen Av Umeå universitets visionsdokument Vision 2020 framgår det att vårt pedagogiska meriteringssystem bidrar till att ge skickliga lärare. Det övergripande målet för Umeå

Läs mer

Matrisen ska arkiveras tillsammans med blanketten för uppföljning på din institution.

Matrisen ska arkiveras tillsammans med blanketten för uppföljning på din institution. Sid 1 (9) Anvisningar för ifyllande av individuella lärandemål inför antagning till forskarutbildning/ Anvisningar för ifyllande av måluppfyllelse vid årlig uppföljning Du ska, liksom alla doktorander

Läs mer

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT - bakgrund och uppgift Privaträttslig stiftelse inrättad efter beslut i regering och riksdag 1994 Ska internationalisera

Läs mer

HÖG 14 - Forskningsprojekt vid nya lärosäten

HÖG 14 - Forskningsprojekt vid nya lärosäten Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 14 - Forskningsprojekt vid nya lärosäten KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-356-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

HÖG 17 - Forskningsprojekt

HÖG 17 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 17 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i medicinsk vetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i medicinsk vetenskap Sid 14/31 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap U 2015/138 Studieplanen är fastställd av styrelsen för Sahlgrenska akademin den 16 mars 2007 därefter reviderad av styrelsen

Läs mer

FINLANDS AKADEMI NYTT I SEPTEMBERUTLYSNINGEN (5)

FINLANDS AKADEMI NYTT I SEPTEMBERUTLYSNINGEN (5) FINLANDS AKADEMI NYTT I SEPTEMBERUTLYSNINGEN 2016 1 (5) Nytt i septemberutlysningen 2016 Sammandraget ansluter till Finlands Akademis septemberutlysning 28.6.2016 och innehåller uppdateringar enligt läget

Läs mer

Fallstudier inom Formas ansvarsområde

Fallstudier inom Formas ansvarsområde Fallstudier inom Formas ansvarsområde Formas uppdrag inom analys och utvärdering Regeringen uppdrar Formas att: utvärdera den forskning och utveckling som rådet har fördelat medel till, i utvärderingen

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

Utlysning av bidrag till genusvetenskaplig forskning med inriktning på jämställd hälsa och vård Stockholms läns landsting

Utlysning av bidrag till genusvetenskaplig forskning med inriktning på jämställd hälsa och vård Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning 2016-08-12 LS 2016-0720 Utlysning av bidrag till genusvetenskaplig forskning med inriktning på jämställd hälsa och vård 2017-2018 Stockholms läns landsting 2 (11) Kontaktperson

Läs mer

Frågor och svar om Idéslussar i kommuner utvecklingsprojekt 2016

Frågor och svar om Idéslussar i kommuner utvecklingsprojekt 2016 Frågor och svar om Idéslussar i kommuner utvecklingsprojekt 2016 Frågor och svar om utlysningen. Frågorna har delats in i fyra underrubriker; Innan du ansöker, Bedömning av ansökan, Under utvecklingsprojektets

Läs mer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 1 2006-05-31 Utlysning KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed svenska universitet, högskolor, och forskningsinstitut att inkomma med ansökan om finansiering av projekt

Läs mer

Jävsregler vid Högskolan i Jönköping

Jävsregler vid Högskolan i Jönköping Jävsregler vid Högskolan i Jönköping Med jäv menas en omständighet som rubbar förtroendet till en viss ledamots eller tjänstemans opartiskhet vid handläggningen av ett ärende. Högskolan i Jönköping (HJ)

Läs mer

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete.

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete. ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén är inrättad enligt Europarlamentets och

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Datum Diarienummer 2012-02-17 811-2011-6663 as p Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Förutsättningar Swedish National

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov.

Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov. Upprättad 2014-06- Bestämmelser för det nationella landsbygdsnätverket 2020 Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov. 1. Ändamål Det svenska landsbygdsnätverket 2020 ändamål

Läs mer

Vid bedömningen gäller reglerna i högskoleförordningen (1993:100) och Örebro universitets anställningsordning.

Vid bedömningen gäller reglerna i högskoleförordningen (1993:100) och Örebro universitets anställningsordning. ORU 1.2.1-02595/2017 Behörighetskrav och bedömningsgrunder samt anvisningar till sakkunnigutlåtande för professorsanställningar inom ENT-nämndens ansvarsområde vid Örebro universitet Vid bedömningen gäller

Läs mer

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i.

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i. Daniel Holmberg, 08-56648128 daniel.holmberg@kks.se Datum Diarienr 2006-05-04 2006/0099 Till rektor Inbjudan KK-stiftelsen inbjuder forskare vid Sveriges nya universitet och högskolor att tillsammans med

Läs mer

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M BILAGA till rektors beslut 39/2012 1 (6) 1.3.2012 KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M. 1.3.2012 BAKGRUND OCH SYFTE Helsingfors universitet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2011-09-26 Dnr Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi 1. Mål för utbildningen 1.1 Licentiatexamen För licentiatexamen

Läs mer

Utlysning: medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området (senast 24 augusti 2016)

Utlysning: medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området (senast 24 augusti 2016) : medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området (senast 24 augusti 2016) Denna utlysning av anslag till forskningstid är en del av Lärarhögskolans vid Umeå universitet resursfördelningssystem

Läs mer

Jävsregler för Vetenskapsrådet

Jävsregler för Vetenskapsrådet Jävsregler för Vetenskapsrådet 2006-02-21 Dnr: 111-2006-623 Beslutade av Vetenskapsrådets styrelse 2001-04-03. Denna förkortade version fastställdes av GD 2006-02-21 på styrelsens uppdrag. 1. Vad är jäv?

Läs mer

Riktlinjer för utseende av betygsnämnd m.m.

Riktlinjer för utseende av betygsnämnd m.m. ÖREBRO UNIVERSITET RIKTLINJER Samtliga fakultetsnämnder Dnr 1.2.1-00262/2015 Riktlinjer för utseende av betygsnämnd m.m. Riktlinjerna har beslutats av Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Anvisningar till sakkunniga vid anställning och befordran vid Högskolan Kristianstad

Anvisningar till sakkunniga vid anställning och befordran vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 6 2015-06-11 Bilaga 3 Anvisningar till sakkunniga vid anställning och befordran vid Högskolan Kristianstad Anvisningarna gäller i tillämpliga delar även vid befordran. Prioriterade områden för

Läs mer

Företagsforskarskolans utlysning av doktorandresurser

Företagsforskarskolans utlysning av doktorandresurser Företagsforskarskolans utlysning av doktorandresurser Företagsforskarskolan för Samverkan och Innovation skapar förutsättningar för forskningssamarbete mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor

Läs mer

Företagsforskarskolans utlysning av doktorandresurser

Företagsforskarskolans utlysning av doktorandresurser Anna Linusson Jonsson, Föreståndare anna.linusson@umu.se +46 (0)90-786 68 90 Page 1 (6) Företagsforskarskolans utlysning av doktorandresurser Företagsforskarskolan för Samverkan och Innovation skapar förutsättningar

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Umeå Institute of Design www.uid.umu.se Dnr FS 4.1.1-365-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i odontologisk vetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i odontologisk vetenskap Sid 20/31 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i odontologisk vetenskap U 2015/139 Studieplanen är fastställd av styrelsen för Sahlgrenska akademin den 16 mars 2007 därefter reviderad av styrelsen

Läs mer

Professionell licentiat 15 företagsforskarskolor för specialister i näringslivet

Professionell licentiat 15 företagsforskarskolor för specialister i näringslivet Sida 1 (10) UTLYSNING Professionell licentiat 15 företagsforskarskolor för specialister i näringslivet KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av en tvåårig

Läs mer

Ledigkungörelse. Anslag för forsknings- och utvecklingsprojekt och förbättringsprojekt inom områdena socialtjänst samt hälso- och sjukvård

Ledigkungörelse. Anslag för forsknings- och utvecklingsprojekt och förbättringsprojekt inom områdena socialtjänst samt hälso- och sjukvård Maj 2016 FoU Kronoberg Ledigkungörelse Anslag för forsknings- och utvecklingsprojekt och förbättringsprojekt inom områdena socialtjänst samt hälso- och sjukvård Forskning, utveckling och förbättringsarbete

Läs mer

Forskning/Utbildning 2015

Forskning/Utbildning 2015 Familjen Kamprads stiftelse Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens,

Läs mer

FORSKNINGSSAMVERKAN I NORRLAND FÖR ETT VISARE NORR

FORSKNINGSSAMVERKAN I NORRLAND FÖR ETT VISARE NORR FORSKNINGSSAMVERKAN I NORRLAND FÖR ETT VISARE NORR De fyra norrlandstingen ställer årligen ett forskningsanslag till förfogande för klinisk forskning inom hälso- och sjukvården i norra sjukvårdsregionen,

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/821 Allmän studieplan för licentiatexamen i grekiska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/812 Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

UTVÄRDERINGSFÖRFARANDEN FÖR PROGRAMMET ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. 1.1 Förregistrering. Förregistrering av förslag kommer inte att erbjudas.

UTVÄRDERINGSFÖRFARANDEN FÖR PROGRAMMET ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. 1.1 Förregistrering. Förregistrering av förslag kommer inte att erbjudas. Bilaga K UTVÄRDERINGSFÖRFARANDEN FÖR PROGRAMMET DELPROGRAM MILJÖ 1. Utvärderingen. ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 1.1 Förregistrering. Förregistrering av förslag kommer inte att erbjudas. 1.2 Förhandskontroll

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Bedömning av arbetsprestationer

Bedömning av arbetsprestationer 2014-10-30 Bedömning av arbetsprestationer Lönekriterier som grund för lönesamtalet Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och hur hon eller han kan påverka sin lön. Inför en lönerevision

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-10-15 Dnr 512-1914-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik Fastställande: Den allmänna studieplanen är fastställd

Läs mer

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning utlysning 2008 Bakgrund I internationella jämförelser intar den svenska vården ofta en ledande position; den har tillgång till unika register och system, är förhållandevis väl utbyggd, jämlik och skapar

Läs mer

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m.

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m. Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m. Slutredovisning Ju2011/9162/KRIM 2 Bakgrund regeringens beslut Brottsoffermyndigheten fick genom regeringsbeslut den 16 juni 2011

Läs mer

Handbok för beredning av stöd till behovsidentifierade studier om det civila samhället 2015

Handbok för beredning av stöd till behovsidentifierade studier om det civila samhället 2015 Handbok för beredning av stöd till behovsidentifierade studier om det civila samhället 2015 1 1. Ett stöd för behovsidentifierad forskning om det civila samhället Inledning Myndigheten för ungdoms- och

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd 1(8) Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd Inledning Ansvaret för forskning inom geodataområdet är otydligt definierat. Lantmäteriet ska enligt sin instruktion bedriva utvecklingsverksamhet

Läs mer

NT:2014 NATURVETENSKAP TEKNIKVETENSKAP. beredningshandbok

NT:2014 NATURVETENSKAP TEKNIKVETENSKAP. beredningshandbok NT:2014 NATURVETENSKAP TEKNIKVETENSKAP beredningshandbok ansökningsomgång 2014 FÖRORD Beredningsprocessen för ansökningar till Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap drar nu igång

Läs mer

Kick-off för Smart Built Environment. Emma Gretzer Forskningsrådet för hållbar utveckling - Formas

Kick-off för Smart Built Environment. Emma Gretzer Forskningsrådet för hållbar utveckling - Formas Kick-off för Smart Built Environment Emma Gretzer Forskningsrådet för hållbar utveckling - Formas Formas - forskningsrådet för hållbar utveckling Forskning och utveckling i samverkan mellan akademi, näringsliv,

Läs mer

Linnaeus University Centres (Lnuc) Utlysning 2011

Linnaeus University Centres (Lnuc) Utlysning 2011 2011-11-11 Dnr 2011/540 Handläggare: Ylva Dandanell Daveby Planeringsavdelningen Linnaeus University Centres (Lnuc) Utlysning 2011 Målen för framstående forskning i Linnéuniversitetets strategiplan En

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH

Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH 1. Ämnesbeskrivning samt mål för utbildningen 1.1 Syfte och mål för utbildningen Syftet med

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2014-02-05 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (6)

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (6) SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN UTLYSNING SID 1 (6) 2011-10-17 UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR PROCESSUTVÄRDERING AV INFÖRANDET AV SINGLE SYSTEM DESIGN (SSD) HOS BOENDESTÖDJARE INOM UTFÖRARENHETEN SOCIALPSYKIATRIN

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-362-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Malmö högskola/fakulteten för teknik och samhälle Fakultetsstyrelsen 2016-12-02 dnr FO 4.1 2016/323 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Computer Science 1. Ämnesbeskrivning

Läs mer

Resultatet av forsknings- och innovationspropositionen och FoIstrategin för en En biobaserad samhällsekonomi

Resultatet av forsknings- och innovationspropositionen och FoIstrategin för en En biobaserad samhällsekonomi Resultatet av forsknings- och innovationspropositionen och FoIstrategin för en En biobaserad samhällsekonomi Anna Ledin, huvudsekreterare Forskningsrådet Formas Regeringsuppdrag: Forsknings- och innovationsstrategi

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

ANSÖKAN TILL UNIVERSITETSBEFATTNING INOM LEGITIMERADE VÅRDYRKEN ELLER NATURVETARE/ANNAN EXAMEN

ANSÖKAN TILL UNIVERSITETSBEFATTNING INOM LEGITIMERADE VÅRDYRKEN ELLER NATURVETARE/ANNAN EXAMEN 1 Information Behöriga att söka För att vara behörig till befattning som universitetsöverläkare behöver du uppfylla följande kriterier: Formella kriterier Du är disputerad Minst två accepterade/publicerade

Läs mer

Forte utlyser projektbidrag inom området Psykosociala insatser för personer med omfattande och komplex psykiatrisk problematik

Forte utlyser projektbidrag inom området Psykosociala insatser för personer med omfattande och komplex psykiatrisk problematik 2014-04-14 Forte utlyser projektbidrag inom området Psykosociala insatser för personer med omfattande och komplex psykiatrisk problematik Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, stödjer

Läs mer

Forskarkollegiums verksamhetsprinciper och kriterier vid val av forskare

Forskarkollegiums verksamhetsprinciper och kriterier vid val av forskare FORSKARKOLLEGIUM VID HELSINGFORS UNIVERSITET ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Forskarkollegiums verksamhetsprinciper och kriterier vid val av forskare Forskarkollegium grundades 1.1.2001 som en fristående institution

Läs mer

Karolinska Institutets pedagogiska projektmedel 2018

Karolinska Institutets pedagogiska projektmedel 2018 1 Dnr: 1-865/2016 Karolinska Institutets pedagogiska projektmedel 2018 Utlysning och anvisningar Kontaktperson: Frågor gällande ansökningsrutiner, beredningsprocess m.m. Philip Malmgren Tel: 070-568 65

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper Dnr Antagning av excellent lärare vid Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-09-28. Senast reviderad 2013-11-14 Utgångspunkter I Pedagogiskt program för Uppsala universitet 1 betonas

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

Val av områdes- och fakultetsnämnder mm

Val av områdes- och fakultetsnämnder mm Dnr UFV 2013/1233 Val av områdes- och fakultetsnämnder mm 2014-2017 Anvisningar Beslutad av rektor 2013-09-17 Innehållsförteckning Val till områdesnämnd 3 Elektorsförsamlingens sammansättning 3 Röstberättigad

Läs mer