Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling"

Transkript

1 Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 2/2014 Datum: Tid: 20:00-23:00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks) Inga-Lill Badh (UG Drag) Anna Holter (UG IPO-R) Thomas Lundin (UG Lydnad) Lena Sundlöf (UG Rallylydnad) Anmält förhinder: Uteblev: Från kansliet: Övriga deltagare: Vakant post (UG IPO) Yvonne Ahlin (UG Agility) Camilla Hjort Ange ev. nedan Justerare: Inga-Lill Badh Vid protokollet: Camilla Hjort Postadress: Box 4, Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: Fax: Organisationsnummer: Svenska Brukshundklubben: Brukshundservice Sverige AB:

2 21 Mötets öppnande Sammankallande Barbro Olsson hälsade alla välkomna och förklarade sedan mötet öppnat. 22 Val av justerare Inga-Lill Badh valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 23 Fastställande/godkännande av dagordning Utskottet beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning. 24 Föregående protokoll Föregående protokoll nummer 4/2013 och 1/2014 godkändes och lades till handlingarna. 25 Ekonomi a) Utfall 2013 Förelåg ett prelimnärt utfall för helåret Utskottet har utnyttjat 95 % av den budget som utskottet hade att förhålla sig till. Det finns poster som gått kraftigt över budget medan andra gått kraftig under. Utskottet diskuterade detta och fastslog att det är kostnadsmedvetenhet som gäller även fortsättningsvis. Inköp av landslagskläder var t.ex. en stor post vilket översked budget just för den posten. b) Översyn av budget med prioritering 2015 samt prioritering för 2014 Utskottet uppmanades vid förra mötet att se över den av Barbro Olsson omfördelade budgeten och återkomma med synpunkter. Prioritering för 2015 gjordes samt en genomgång av prioriteringar för Diskussioner fördes angående att i framtiden behöva jaga sponsring för landslagskostnader. Barbro Olsson berättade om att FS planerar att arrangera en verksamhetskonferens i november Enligt planering kan det bli cirka. 35 personer i utskottet som ska delta på denna konferens och medel bör då vara avsatt även för att utskottsgrupperna ska kunna ha möten under den helgen. c) Bidragsberättigade konferenser 2016 Förelåg protokollsutdrag från SKK/PtK angående beslut om bidragsberättigade konferenser efter ansökan från SBK. Bifall Konferens för lydnadsprovsdomare Ekonomiskt bidrag för den del av konferenskostnaden som avser de svenska IPO-R domarnas deltagande, vid nordisk konferens för IPO-R Avslag Konferens för rallylydnadsdomare då de redan har beviljat SBK bidragsberättigad konferens för rallylydnadsdomare år 2014 (PtK 3/ ). Förnyad ansökan kan ske med tidsintervall om minst 3 år från föregående beviljade konferens. Bordlagt Konferens för agilitydomare i avvaktan på att organisationsfrågor avseende framtida verksamhet har klarnat. Diskussioner fördes angående nya ansökningar som ska in till SKK i juni 2014 för konferens Uppdrogs till grupperna att till Camilla Hjort inkomma med besked om ansökan ska skickas. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 2 av 11

3 Utskottsgrupper 26 Bruks a) Minnesanteckningar Inga minnesanteckningar föreligger. Hade möte den 9 februari men anteckningarna är inte justerade ännu. b) SM Inget nytt att rapportera. c) NoM Nordiska mästerskapen (NoM) arrangeras september i Jämijärvi Finland. Arbets- och projektgrupper e) Regelarbete inklusive nya varianter av bruksprov UG Bruks har vid sitt första möte den 9 februari diskuterat regelrevideringsarbetet. Lennart Larsson har ännu inte tagit kontakt med PG SBK-rasers grupp 4, men kommer att göra det inom kort, för att med dem se över utvecklingsmöjligheterna för nya varianter av bruksprov samt förändringar i regelverket avseende bruksproven. Dispenser och anmälningar f) Anmälan från Varberg UG Bruks har behandlat anmälan från en funktionär från Varbergs BK angående en händelse vid appellklass spår. Yttrande från den anmälda personen har inkommit. UG Bruks diskuterade ingående beskriven händelse och beslutade föreslå utskottet att inte gå vidare med ärendet Däremot anser UG Bruks att berörda parter bör tillskrivas, där den anmälda personen ska underrättas om att man bör vara försiktig med att lägga sig i tävlingsupplägg som publik och att UG Bruks ser allvarligt på den anmälande funktionärens agerande med att lägga ut nedvärderande text om den anmälda personen på Facebook. Utskottet beslutade att tillskriva båda parter enligt UG Bruks förslag. Uppdrogs till Camilla Hjort och Barbro Olsson att sammanställa dessa brev. g) Anmälan från Skåne Ärendet tidigare behandlat i protokoll 2014/1 6h. Anmälan är tillbakadragen från Skånedistriktet, då samtal har förts med berörda personer om SBK:s etiska policy och vad som förväntas av våra funktionärer. UG Bruks diskuterade detta ärende ingående vid deras möte och konstaterade att ärendet är av så allvarlig grad att vi inte bör låta det passera utan vidare åtgärd trots att anmälan är tillbakatagen. Uppdrogs till Camilla Hjort att ta in yttranden från såväl de anmälda domarna som övriga funktionärer vid tävlingen och därefter återkomma med förslag till hantering. h) Aspirantprov Västra En skrivelse har inkommit från några domaraspiranter som deltagit vid Västra distriktets praktiska domarprov De ställer sig mycket frågande till hanteringen och genomförandet runt detta prov. UG Bruks har gått igenom handlingarna och de delar som inte gått att bedöma ska få göras om av aspiranterna. Vidare avser utskottet att tillskriva distriktet att ett praktiskt aspirantprov ska utföras Justeras: Ordförande Justerare Sidan 3 av 11

4 enligt de anvisningar som finns framtagna i PM för referensdomare och provledare som också var skickat till dessa funktionärer innan provet. Auktorisationer i) Inga föreligger till detta möte. Konferenser och utbildningar j) Regelkonferens UG Bruks anser att en förberedande regelkonferens är behövlig redan i höst. Både SBK distrikt- och rasklubbsrepresentanter måste beredas plats. Uppdrogs till Lennart Larsson att ta reda på hur många deltagare som totalt bör beredas plats på en sådan konferens. Övrigt Utskottet avser skicka ut en förfrågan till distrikt och rasklubbar hur de ställer sig till att finna ekonomiska medel för att en sådan konferens ska kunna arrangeras, då det ekonomiska läget troligen kräver att delar av kostnaderna måste belastas distrikt och klubbar. k) Referensdomarkonferens En skrivelse har inkommit från Sörmlandsdistriktet som önskar en central bruks och IPO konferens. Utskottet ämnar se över vilka konferenser som skall anordnas av utskottet och med vilken frekvens de ska arrangeras. l) Överklagan mot AfBV om regelverk UG Bruks har diskuterat en inkommen överklagan mot förändringar i AfBV:s kvalregler till VM för belgiska vallhundar. UG Bruks konstaterade att dessa regler ligger utanför utskottets sfär och inget som tidigare hanterats eller diskuterats inom utskottet. Detta gör det då svårt för utskottet att styra över och det framgår heller inte i något svar från rasklubben om anledningen till förändringen. Utskottet beslutade att skicka tillbaka ärendet till skriftställaren med uppmaningen att reda ut detta med rasklubben. Kopia av vårt beslut skickas även till rasklubben. Uppdrogs till Camilla Hjort att effektuera detta beslut. Utskottet tackade Lennart Larsson för en fyllig rapport. 27 Lydnad a) Minnesanteckningar Minnesanteckningar från möte nr 5/2013 förelåg. Thomas Lundin informerade att SM domare till årets mästerskap är uttagna. UG Lydnad strävar mot att internationella reglerna skall införas för våra lydnadsprov och de önskar att denna information skall synliggöras i Brukshunden och Hundsport. Slutligt beslut om att gå vidare med denna inriktning tas av FS. Vidare informerades om att UG Lydnad beviljat att flytta SM 2015 till september på grund av att det annars krockar med VM i lydnad som går av stapeln i Milano i juni Diskussioner fördes ifall SM 2015 kan köras tillsammans med Rallylydnaden. Uppdrogs till Thomas Lundin att undersöka om detta är möjligt och att ha fortsatt dialog med Lena Sundlöf. Utskottet tackade för informationen och lade sedan anteckningarna till handlingarna. b) SM Anmälningsformuläret är öppnat för SM lydnad Thomas Lundin kommer att besöka SM arrangören i april och besikta arrangemanget. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 4 av 11

5 c) NoM Inget nytt att rapportera. d) VM Inget nytt att rapportera Arbets- och projektgrupper e) Regelarbete Se information under 27 a Dispenser och anmälningar f) Inga föreligger till detta möte Auktorisationer g) Inga föreligger till detta möte Konferenser och utbildningar h) Regelkonferens Utskottet har diskuterat konferenser tidigare under mötet och får återkomma med fastställt program under kommande möten Övrigt i) Dispensansökan lydnads-sm Förelåg för kännedom en dispensansökan som är inskickad till SKK/PtK avseende förändringar i upplägget vid våra Svenska. Upplägget är tidigare presenterat för FS och godkänt. Utskottet tackade för informationen och ser fram emot ett positivt besked från SKK/PtK. j) Framtida mål UG Lydnad UG Lydnad har arbetat fram mätbara mål för sin verksamhet som tillexempel hur man ska öka antalet startande i lydnadsprov samt göra SM mer spännande och intressant etc. Utskottet tackar för en mycket väl genomarbetad plan. Uppdrogs till Barbro Olsson att presentera den för FS på nästkommande möte. Utskottet tackade Thomas Lundin för en trevlig och strukturerad rapport. 28 Agility Alla ärenden för denna grupp bordlades då inte sammankallande var närvarande vid mötet. 29 Rallylydnad a) Minnesanteckningar Förelåg minnesanteckningar nummer 1/2014. Lena Sundlöf informerade att SM ska arrangeras i Umeå och arrangören vill att UG Rallylydnad ska utse domare. Informerade vidare att de fått in en förfrågan från en handikappad person som vill slippa ha koppel i nybörjarklass. UG Rallylydnad anser inte att någon dispens ska behövas. Information om kommande regelkonferens den mars i Upplands Väsby har gått ut. Utskottet tackade för informationen och lade sedan anteckningarna till handlingarna. b) SM SM för 2014 går enligt plan. Utskottet diskuterade 2015 års arrangörer och lyfte frågor om det kunde vara intressant med ett samarrangemang mellan SM i Lydnad och SM i Rallylydnad och då med Blekinge som arrangör. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 5 av 11

6 Arbets- och projektgrupper c) Regelarbete UG Rallylydnad återkommer med tidsplan och upplägg till dess att den kommande regelkonferensen är genomförd. Dispenser och anmälningar d) Inga föreligger till detta möte Auktorisationer e) Inga föreligger till detta möte Konferenser och utbildningar f) Distriktskonferens Se notering under 27 h g) Regelkonferens Förelåg en lägesrapport för regelkonferensen som skall avhållas mars på Scandic Upplands Väsby. Utskottet ser fram emot en återrapportering och önskar lycka till med arrangemanget. Övrigt h) Inga övriga frågor föreligger Utskottet tackade Lena Sundlöf för en kort men innehållsrik rapport 30 IPO De flesta ärenden för denna grupp bordlades då ingen sammankallande ännu finns. a)vm Till Världscupen i Spår (IPO-FH) i Tyskland den april ska Thomas Fröding tillfrågas som lagledare. Deltagarna till VM är uttagna sedan tidigare. Uppdrogs till Camilla Hjort att anmäla laget. Kvalificeringstävling för IPO VM kommer att arrangeras sista helgen i juni på samma arena som VM ska gå på. SK Skurup är tekniska arrangörer av kvalificeringstävlingen 31 IPO-R a) Minnesanteckningar Inga minnesanteckningar föreligger. b) SM Arrangemangen för årets SM i Varberg går enligt plan. c) VM VM:et i Sloveninen i september är en prioriterad aktivitet. Det finns kronor budgeterat för detta men då det är en lång resväg kanske denna budget blir svår att hålla. Förhandsanmälan av laget ska göras i slutet på februari och då ska det anges grenar man vill delta i. Definitiva anmälan ska ske 60 dagar innan mästerskapet. Arbets- och projektgrupper d) Regelarbete Väntar på att få propå från IRO och kommer då gå ut med förfrågan till domare om önskemål om förändringar i reglerna. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 6 av 11

7 Dispenser och anmälningar e) Medverkan av tävlingsveterinär I de senaste föreskrifterna från Jordbruksverket anses delar av tävlingar för räddningshundar vara ett högriskarrangemang och därmed skulle det krävas närvaro av två tävlingsveterinärer. Uppdrogs till Barbro Olsson att efterhöra med SKK om deras diskussioner med SJV nått några lättnader på detta område. I annat fall behöver vi söka dispenser för kommande arrangemang. Auktorisationer f) Inga föreligger till detta möte. Konferenser och utbildningar g) Regelkonferens Se notering under 27 h Övrigt h) Övriga frågor Inga övriga frågor föreligger. Utskottet tackade Anna Holter för en kort men innehållsrik rapport. 32 Drag a) Minnesanteckningar Inga minnesanteckningar föreligger. Hade dock ett möte på Organisationskonferensen där gruppen diskutera framtida arbete i utvecklingsprojektet. Catherine Carlsson önskar ta en paus från gruppen av personliga skäl från och med i år. b) SM SM Pulka & stafett kommer att arrangeras februari i Härnösand. SM i barmarksdrag kommer förhoppningsvis att arrangeras även i år men här finns fortfarande ingen arrangör. Arbets- och projektgrupper c) Regelarbete UG Drag kommer att starta ett arbete där målet är att presentera meriteringsregler inom barmarksdraget. Gruppen återkommer med tidsplan och innehåll på kommande möte. Dispenser och anmälningar d) Inga föreligger till detta möte Auktorisationer e) Inga föreligger till detta möte Konferenser och utbildningar f) Satsningar i utvecklingsprojektet Inga-Lill Badh informerade om de planer som gruppen har med nybörjarkurs i barmarksdrag, grönt kort och fysträning hund. UG Drag har i år blivit tillfrågade av arrangören av IPO VM att vara med vid invigningen med barmarksdrag samt en rasparad. Gruppen har tackat ja till att medverka med en sådan aktivitet. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 7 av 11

8 Övrigt g) Övriga frågor Inga övriga frågor föreligger Utskottet tackade Inga-Lill Badh för en intressant rapportering 33 Utskottsgrupper allmänt a) Bemanning utskottet Inget nytt att rapportera b) Bemanning utskottsgrupper Utskottet vill framföra ett varmt tack till alla tidigare ledamöter i utskottsgrupperna som lämnat sina uppdrag. I UG Bruks Anders Ekholm, Franz Herdy, Fred Larsson och David Lundgren. I UG IPO Göran Wessman, Pierre Wahlström, Johan Holmlund, Camilla Dahlgren, Camilla Rönnqvist och Anders Ljungsten. I UG IPO-R Arne Klanghed. I UG Patrullhund Leif Borgenlöv. Och nu i UG Drag Catherine Carlsson. 34 Utskottets arbetsgrupper a) Delaktighet i beslutsprocesser Barbro Olsson rapporterade om den positiva responsen från FS på det påbörjade arbetet med delaktighet i beslutsprocesser. I de uppdragsbeskrivningar som finns för varje utskottsgrupp finns inskrivet att värna om det demokratiska inflytandet från arrangörer och utövare. Utskottets diskussion om konferenser är ett led i detta och där det finns utövare och arrangörer i andra specialklubbar bör man komma ihåg att ta med dem vid enkäter och liknande. Utskottet diskuterade även möjligheten att införa ett utövarråd där representanter för de tävlande under kortare perioder ska kunna verka som referensgrupper och/eller bollplank i vissa frågor. b) Kongressuppdrag Mondioring FS har beslutat att kongressuppdraget om Mondioring skall ligga som en arbetsgrupp under utskottet prov och tävling. Utskottet jobbar vidare i frågan. 35 PG SBK-raser, subgrupp 4 Barbro Olsson rapporterade kort om de resultat som finns från den enkät som funnits ute och som har handlat om vad man gör med sin hund. Det har varit ett mycket stort intresse och det finns mycket matnyttigt att hämta från den sammanställningen. 36 Frågor och information från FS/övriga utskott a) Rapport från FS-möte Barbro Olsson informerade från FS mötet att man pratade mycket budget, medlemsstatistik samt motioner till Kongressen. Utskottets motionsyttrande togs emot vid FS-mötet och dessa skall bearbetas ytterligare innan Kongressen. FS planerar att genomföra en verksamhetskonferens i slutet på året. Denna skulle i så fall rikta sig till alla som verkar inom den centrala organisationen. b) Rapport från Organisationskonferensen Utskottet diskuterade organisationskonferensen och ansåg att värdegrundsarbetet skapade mycket processer och var mycket bra framfört. Vidare ansågs det att träffas och nätverka alltid är bra. Men många reagerade på vart SBK är på väg, funderingar gick till ifall SBK bara ska satsa på brukshundar/bruksarbete i framtiden. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 8 av 11

9 37 Gruppöverskridande ärenden Punkterna 37 a, b och c är utdrag ur SKK/PtK:s möte a) Skrivelse från SKK/PtK om Honnörsdomare SKK/PtK har fått in en förfrågan från agilitydomare om status som Honnörsdomare även för prov-/tävlingsdomare. Status Honnörsdomare finns idag för exteriördomare. Exteriördomare är auktoriserade av SKK varför ansökan om status som Honnörsdomare sker till SKKs Domarkommitté. Beträffande status som Honnörsdomare för prov-/tävlingsdomare konstaterar PtK att detta är en fråga för auktoriserande specialklubb. b) Användande av softstock FCI Utility Kommission hade möte den 23 september 2013 i Tjeckien. Där diskuterades ett eventuellt förbud att vid IPO tävling vidröra hunden med stocken. Bakgrund till att diskussionen fördes är att det i flera länder har framförts en stark allmän opinion mot denna del i regelverket. SKK/PtK önskar därför få SBK:s åsikt i denna fråga, om det ska vara tillåtet eller inte att vid tävling vidröra hunden med softstocken. Yttrande i frågan skall lämnas av FS c)försäljning av stackel- och elhalsband vid mästerskap Vid FCI Utility Kommissions möte beslutades vidare att vid FCI IPO VM får inte försäljning av stackelhalsband, elhalsband eller liknande ske, då denna typ av utrustning inte är tillåtet att använda. Poängterades särskilt att det är av stor vikt att respektive arrangörsland uppmärksammar och respekterar detta och i kontakt med presumtiva försäljningsföretag noga informerar om UDC beslut. SKK/PtK ber därför SBK säkerställa att detta framförs till de som är ansvariga för uthyrning av monteryta för försäljning vid IPO VM i Malmö Information från SKK a) Landslagsresultat SKK/PtK framförde sina gratulationer till de svenska ekipagens som deltagit på mästerskap Se nedan protokollsutdrag ur SKK/PtK:s möte FCI VM IPO-FH. Arrangerades i Danmark med 38 ekipage från 19 olika länder. Sverige deltog med två ekipage. I lagtävlingen kom Sverige på 2:a plats efter Tyskland. I den individuella tävlingen placerade sig Mathias Samuelsson/Imzedrifts Noggy på 3:e plats efter två tyska ekipage. 16:e plats blev resultatet för Johan Holmlund/Turbaz Orry. FCI VM IPO-R. Arrangerades i Holland med 123 ekipage från 48 olika organisationer. Sverige deltog med ekipage i ruinsök och ytsök, där det svenska resultatet i ruinsök blev 10:e plats för AnneCharlotte Bengtsson/Vassruggens Vade Branddet, 18:e plats för Bo Gustafsson/Pergites Astrix och 38:e plats för Anne-Marie Melin/Vassruggens Unja Seljabrekka. Resultatet i ytsök blev 16:e plats för Jenniefer Ericsson/Canovills Kaliber. I lagtävlingen kom Sverige på 6:e plats. FCI VM IPO. Arrangerades i Tjeckien med 127 ekipage från 36 olika nationer. Sverige deltog med fyra ekipage. I lagtävlingen kom Sverige på 13:e plats. I den individuella tävlingen blev det svenska resultatet 10:e plats för Fredrik Bjurklint/Cartagena Felix Rex, 52:a plats för Micke Pounu/Treon, 66:e plats för Frida Götesson/Daneskjold Ofelia samt 96:e plats för Johanna Svensson/Rissies Ursus Barbatus. Utskottet instämmer i gratulationerna. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 9 av 11

10 b) Valpar på SM SKK/PtK ser allvarligt på att valpar har tillåtits att befinna sig inom tävlingsområdet vid SM i Bruks och IPO Se nedan protokollsutdrag ur SKK/PtK:s möte SKK/PtK betonar att det är arrangörens ansvar att oavsett prov-/tävlingsform definiera tävlingsområdet, samt att i annonsering och PM belysa att valpar under 4 månader inte får befinna sig inom det området. SKK/PtK att uppmana därför SBK att inom den egna organisationen påminna om denna regel. c) Auktorisation av person ej boende i Sverige Nedan protokollsutdrag ur SKK/PtK:s möte SKK/PtK har fått in en förfrågan från SBK angående auktorisation av person som har utbildats i Sverige men som inte har sin hemvist här. Personen ifrågasätter varför denne inte kan få svensk auktorisation. Hänvisar PtK till gällande bestämmelser, att för att få svensk auktorisation ska personen ha sin hemvist i Sverige. Betonar PtK att för att undvika missförstånd är det viktigt att information om detta sker om person som inte har sin hemvist i Sverige antas till utbildning. Personen kan antas till utbildning och klubben kan efter avslutad och godkänd utbildning meddela detta till den nationella huvudorganisationen i personens hemland, men inte auktorisera personen. d) Nationellt dopingreglemente SKK informera att Nationellt dopingreglemente för hund uppdaterats och börjar gälla från 1 januari Åtgärder som höjer hundens prestationsförmåga, så som smärtstillande medel är inte tillåtet. Hund som behöver någon form av behandling är inte frisk och ska inte delta. Ingen hund som deltar på tävling, utställning eller prov får vara sjuk eller skadad. 39 Representation i kommittéer och organisationer Utskottet har personer från utskottet och utskottsgrupper representerade i andra organisationer vilket är mycket glädjande. Dessa är följande: Representation i Agrias skadeprövningsnämnd Barbro Olsson, ordinarie ledamot Representation i Agrias Produktkommitté Barbro Olsson, suppleant SKK:s valberedning Barbro Olsson, ledamot Representation i FCI Rescue Commission Leif Sundberg 40 Verksamhetsberättelse/Måluppföljning/Årshjul Barbro Olsson informerade om att hon kommer att fylla på verksamhetsrapporten, vilken skall vara inskickad till kansliet före fredag den 14 februari. Utskottet kommer att få den för påseende och komplettering innan och uppmanas att vara observant på den korta beredningstiden. 41 Uppdragslista Barbro Olsson informerade om att hon och Camilla Hjort kommer att bereda en uppdragslista där beslut och uppdrag förs in. Denna kommer att stämmas av vid varje möte framöver. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 10 av 11

11 42 Nästa möte Nästa möte är ett telefonmöte 10 mars. Barbro Olsson har för avsikt att få till ett fysiskt möte innan sommaren så utskottet uppmanad att efterhöra i sina grupper vilka lediga helger som kan finnas. 43 Mötets avslutande Mötesordförande tackade de närvarande för ett mycket givande möte. Mötet förklarades därmed avslutat. Justeras: Justeras: Vid protokollet: Barbro Olsson Inga-Lill Badh Camilla Hjort Mötesordförande Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats på sammanträdet. Beslut som fattats kan dock bli föremål för ändring av Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse (FS). Justeras: Ordförande Justerare Sidan 11 av 11

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 6/2014 Datum: 2014-06-09 Tid: 20:00-21:15 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 3/2014 Datum: 2014-03-10 Tid: 20:00-21:45 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Yvonne Ahlin (UG Agility)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 4/2014 Datum: 2014-04-14 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 20:00-22:30 ca. Telefonmöte Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks) Inga-Lill

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 1/2013 Datum: 2013-02-01 Tid: 20:15 Plats: Scandic Star Sollentuna Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse Yvonne Ahlin (Agilitygruppen)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 8/2015 Datum: 2015-10-19 Tid: Kl. 19:00 21:10 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks) Ingrid

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 8/2016 Datum: 2016-10-31 Tid: Kl. 19.00-21.15 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 3/2012 Datum: 2012-08-03-04 Tid: 13:00 Plats: Lövudden Mälarkonferens i Västerås Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 9/2012 Datum: 2012-11-09 Tid: 09.00 16.30 Plats: Närvarande: Ordförande Best Western Arlanda Hotellby, Arlandastad Rolf Weiffert Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 9/2014 Datum: 2014-11-10 Tid: 20:00 22:00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Thomas Lundin (UG Lydnad)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2016 Datum: 2016-04-18 Tid: Kl. 19.00-21.30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Ange ev. nedan Kirsten Wretstrand Margaretha Carlsson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 6/2016 Datum: 2016-08-08 Tid: Kl. 19.00-22.25 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 1/2016 Datum: 2016-02-15 Tid: Kl. 19.00-22.00 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 2/2014 Datum: 3 mars Tid: 19:45 23:20 Plats: Telefonkonferens Närvarande: Mötesordförande Maritha Östlund-Holmsten Maria Johnson Thorén Ulf

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 4/2014 Datum: 2014-05-10/11 Tid: 16.00 den 10 maj 2014 Plats: Skövde Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Ulf

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Protokoll 4/2015 Datum: 2015-05-10 Tid: 15:00 16:30 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel i samband med kongressen Närvarande: Ordförande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2016 Datum: 2016-06-20 Tid: Kl. 19.00-21.00 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 7/2015 Datum: 2015-09-11--12 Tid: Kl. 09:00 till 18:30 den 12/9 Plats: Närvarande: Ordförande Fritidsbyn Kloten Barbro Olsson Thomas Lundin

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2014 Datum: 2014-05-16 Tid: 09:00 17:00 Plats: Scandic Star hotel, Sollentuna Närvarande: Ordförande Ange ev. nedan Rolf Weiffert Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 5/2015 Datum: 2015-06-08 Tid: 20:00 21:30 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Inga-Lill Badh (UG Drag)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 2/2015 Datum: 2015-02-16 Tid: 20:00 22:30 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Ingrid Bahlenberg (UG IPO)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 9/2013 Datum: 5 augusti Tid: 19:30 21:20 Plats: Telefon Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Maria Johnson Thorén Ange ev.

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 16/2012 Datum: 2012-11-30 Tid: 30 november 13:45 18:00 Plats: Scandic Hotel Västerås Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Ulf

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 2/2015 Datum: 2015-06-23 Tid: 19:00-20:00 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: - Ange ev. nedan Christer Lundberg

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling Protokoll 3/2016 Datum: 2016-04-09--10 Tid: Kl. 09:00-18:30 den 9/4 Kl. 09:00-11:00 den 10/4 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 2/2015 Datum: 2015-06-24 Tid: 09.00-14.40 Plats: Gränna Camping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson Carina Andersson Arne Jonsson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 1/2014 Datum: 2014-02-10 Tid: 17.30 19.45 Plats: Telefonsammanträde Närvarande: Mötesordförande Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 6/2014 Datum: 2014-07-07 Tid: 19:30 23.00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Bo Wiberg Gunnel

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Protokoll 5/2016 Datum: 2016-05-15 Tid: 15:10 16:20 Plats: Närvarande: Ordförande Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda i samband med kongressen Ange ev. nedan

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2012 Datum: 2012-03-26 Tid: 19:30-22:50 Plats: Telefonmöte Närvarande: Mötesordförande Anmält förhinder: Ange ev. nedan Maritha Östlund

Läs mer

3.7.2 Rikslägret Glädjande många är anmälda till Rikslägret och fortfarande kommer det in anmälningar!

3.7.2 Rikslägret Glädjande många är anmälda till Rikslägret och fortfarande kommer det in anmälningar! Protokoll fört vid styrelsemöte Svenska Dobermannklubben 2012-05-06 Närvaro: Malin Johansson Ingela Johansson Camilla Rönnqvist Anmält förhinder: Madelene Dahlgren Torbjörn Eriksson Camilla Dahlgren, Elaine

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 3/2011 Datum: 2011-10-15-16 Tid: 13:00 Plats: Scandic Örebro Väst Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse Anki Ekelund (Lydnadsgruppen)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2015 Datum: 2015-03-16 Tid: 19:00-22:00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Kirsten Wretstrand Gunnel Crona Anmält

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 5/2016 Datum: 25 september 2016 Tid: Söndag kl 19-21.30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Arne Jonsson Carina Andersson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 2/2014 Datum: 2014-02-28 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 13:25 18:15 fredag 08:30 09:00 lördag 11:40 11:50 söndag Förbundskansliet i Farsta, Stockholm

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2014 Datum: 2014-04-07 Tid: 19.30 22.55 Plats: Telefonsammanträde Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Maria

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling Protokoll 1/2017 Datum: 2017-02-13 Tid: Kl. 19:00 21:30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Barbro Olsson Beatrice Palm (UG Rallylydnad) Emma

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll 2015-10-13 Etern (5) Kallade Jesper Andersson Ordförande Sonny Ström Vice ordförande Linnéa Sekobon Sekreterare

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-06

Mötesdatum 2014-02-06 (ordförande), (ledamot), Lisa Zingel (ledamot) fr.o.m 177.1 t.o.m 186, Marie Wijkander (ledamot), (ledamot), Marie-Louise Folkesson (ledamot), Kjell Rörström (suppleant) fr.o.m 171 t.o.m 181.3 och Mötet

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s telefonmöte den 29 september 2015. Närvarande: Yvonne Brink, Ordförande, Helen Thorstensson, Kassör, Ulrika Stenholm ledamot, Irene Jonsson, ledamot, Ann-Git Rammus, ledamot, Maria

Läs mer

Protokoll 2-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 februari 2014, SPK mellans lokal, Gubbängen

Protokoll 2-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 februari 2014, SPK mellans lokal, Gubbängen Protokoll 2-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 februari 2014, SPK mellans lokal, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Marita Simring, kassör Lena

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 2/2012 Datum: 2012-03-16--17 Tid: Start fredag 16 mars kl. 12:00 med lunch kl. 18:00 Lördag kl. 09:00 17:30 Plats: Närvarande: Ordförande

Läs mer

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Sidan 1 av 4 RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Utskriftsdatum 040714 Protokoll As-möte 040529 på SBK's Stockholms-avdelning: Närvarande: Kerstin Hjelm Birgit

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Protokoll 4/2014 Datum: 2014-05-18 Tid: 15:00 16:30 Plats: Scandic Star Hotel Sollentuna i samband med kongressen Närvarande: Ordförande

Läs mer

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Allmänt Förbundsstyrelsen (FS) har det yttersta ansvaret för Svenska Brukshundklubbens verksamhet och ekonomiska

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 3/2015 Datum: 2015-08-18 Tid: 19:00-20:00 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Christer Lundberg Ragge Bergståhl Roffa Asplund Ange ev. nedan

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141028 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson LT Anne Blomster

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 1/2014 Datum: 2014-04-04-05 Tid: Plats: Fredag kl 12.00 - lördag kl12.00 Scandic hotell i Norrköping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11 Närvarande: Helene Nordlöf (HN), Margareta Lundmark (ML), Lena Funseth-Norberg (LFN) och Anja Abrahamsson (AA). Anmält förhinder: Marcus Hjortsberg (MH) och Peter Jakob (PJ). 111. Mötets öppnande. Lena

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2015-03-29 per telefon Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson, Helena Strömberg sekreterare,

Läs mer

Datum: 2015-04-14 Tid: Klockan 19.00 Plats: Skövde BK

Datum: 2015-04-14 Tid: Klockan 19.00 Plats: Skövde BK Datum: 2015-04-14 Tid: Klockan 19.00 Plats: Skövde BK Närvarande: Jan-Olof Säll Ulla-Britt Norberg Maria Lögdlund Britta Althorn Lalla Hammarström Ej närvarande: Jan Åberg (avanmäld) Arne Våring Barbro

Läs mer

Svenska Agilityklubben

Svenska Agilityklubben Svenska Agilityklubben 8-2014 2014-09-25 135-159 Protokoll från styrelsemöte via telefon med Svenska Agilityklubbens styrelse torsdag 25 september 2014. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 1/2010 Datum: 2010-09-26 Tid: 10-16 Plats: Ange ev. nedan Närvarande: Ordförande Birgitta Forsberg Åsa Klint Ragnar Bergståhl Dag Bück Anna

Läs mer

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare.

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare. 2015-02-02 Kongress vartannat år? Bakgrund Vid kongress 2014-05-17 2014-05-18 behandlades två motioner gällande kongress vartannat år, en från Västra distriktet samt en från Skånes distrikt tillsammans

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 5/2013 Datum: 2013 06 25-26 Tid: Tisdag kl 14.00 till onsdag kl 15.00 Plats: Åkerby herrgård Nora Närvarande: Ordförande Monique Wrambeck

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling Protokoll 2/2016 Datum: 2016-03-14 Tid: Kl. 19:00 21:00 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Protokoll 4/2017 Datum: 2017-05-21 Tid: 15:05 15:45 Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel, Sollentuna i direkt anslutning till kongressen. Närvarande: Ordförande

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

52 Mötets öppnande. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

52 Mötets öppnande. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Sid 1 (5) PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2005-11-12 I SVENSHÖGEN. Närvarande: Kjell Nielsen, Johan Andersson, Lennarth Ericsson, Ingela Sandström, Marie Ullatti,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 5/2015 Datum: 2015-11-05 Tid: 18:30 2222 Plats: Närvarande: Ordförande Telefon Christer Lundberg Helén Wallman Ragge Bergståhl Roffa Asplund

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 19.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson, Anna-Greta Lingebrandt,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 2/2013 Datum: 2013-03-15--16 Tid: 13:00 Plats: Scandic Norrköping Nord Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse Yvonne Ahlin

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

Mötesdatum 2011-04-05

Mötesdatum 2011-04-05 (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), (ledamot), (ledamot), 252. Mötets öppnande 252.1. Val av protokollförare utsågs till protokollförare vid dagens möte. 252.2. Val av protokolljusterare utsågs

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Närvarande ledamöter: Britt-Marie Edfors Ordförande Carina Östberg Utställnings ansvarig Vice ordförande Jenny Lundin

Läs mer

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (ledamot), (ledamot), Susan Falk (ledamot) och 219. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att ordinarie ledamot Jazmine Ohgami vid

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 1/2013 Datum: 2013-06-10 Tid: 19:00-21:15 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Ragnar Bergståhl LET Andersson Christer Lundberg Monica Eriksson,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 3/2013 Datum: 2013-11-23 Tid: 10:00-16:00 Plats: Farsta, Svenska Brukshundklubbens Kansli Närvarande: Ordförande Ragnar Bergståhl Christer Lundberg

Läs mer

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 2 mars 2007 Skärholmen Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman sekreterare, Carina Torpenberg,

Läs mer

Svenska Beagleklubben

Svenska Beagleklubben Svenska Beagleklubben Protokoll Art: Styrelsemöte 10 efter BF 2011. Tid: 2011-09-08 Plats: Telefonmöte. Närvarande: Catharina Linde Forsberg Ordförande Sekreterare, Webmaster (AK) Hans Eliasson Ledamot

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), Reidar Otterbjörk (vice ordförande), (sekreterare), (ledamot) och Lisa 11. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 11.1. Val av protokollförare utsågs

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-11-21--22 i Södertälje Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Jenny Mähler, Ann-Git Rammus,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR TÄVLINGSKOMMITTÉN Syfte Tävlingskommitténs syfte är att ansvara för de lydnads- och brukstävlingar som Svenska Rottweilerklubben/AfR arrangerar i samarbete med lokalområden och olika lokala brukshundklubbar.

Läs mer

Föredragningslista Beslut eller annan åtgärd: 09-17 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

Föredragningslista Beslut eller annan åtgärd: 09-17 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Tid: Måndagen den 9 mars 2008, kl. 20.00-22.15 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Ambjörn Lindqvist, ordförande Stig Berndtsson Stefan

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nummer 4

Förbundsstyrelsens förslag nummer 4 Förbundsstyrelsens förslag nummer 4 Revidering av meriteringsregler för draghund nordisk stil Postadress: Box 4, 123 21 Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: 08-505 875 00 Fax: 08-505

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/6 SKK/UK nr 1-2017 1-21 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 2 februari 2017. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt (ordf),

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 6/2013 Datum: 2013 10 19-20 Tid: Lördag kl 08.30- söndag kl 12.00 Plats: Scandic Nord Norrköping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

76 Val av justerare Utsågs Andreas Josefsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

76 Val av justerare Utsågs Andreas Josefsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 75-97 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Susanna Hagman Adjungerad tillfällig

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 3/2012 Datum: 2012 10 09-10 Tid: Tisdag 13.00 till onsdag 14.00 Plats: Åkerby herrgård, Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 1/

SKK/Assistanshundsrådet nr 1/ Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 1-24 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd tisdagen den 10 februari 2015. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Kerstin

Läs mer

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, SUZETTE ELESTEDT, DANIEL ANDERSSON, NICKLAS NULAND,YVONNE LUNDGREN, CAROLINE

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK ÅRSMÖTESPROTOKOLL Plats: Vällingby BK Datum: - 03-20 Tid: 19.00 Närvarande lokalklubbar: Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna- Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK,

Läs mer

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Freestylekommitté den 30 augusti 2012 på SKKs kansli.

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Freestylekommitté den 30 augusti 2012 på SKKs kansli. SKK/FREE nr 4/2012 2012-08-30 86-106 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Freestylekommitté den 30 augusti 2012 på SKKs kansli. Närvarande ledamöter: Moa Källström (ordf),

Läs mer

SKK/FREE nr 1-2013 2013-01-17 1-26

SKK/FREE nr 1-2013 2013-01-17 1-26 Sida 1/10 SKK/FREE nr 1-2013 1-26 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Freestylekommitté torsdag på SKKs kansli i Spånga. Närvarande Ordinarie ledamöter: Moa Källström (ordf), Rolf

Läs mer

SASK styrelsemöte 1-2 oktober 2011 Kroksbo gård

SASK styrelsemöte 1-2 oktober 2011 Kroksbo gård SASK styrelsemöte 1-2 oktober 2011 Kroksbo gård Närvarande: Ingela Bergare, Veronica Hageus, Carola Knudsen, Camilla Appelgren, Kia Axelsson och Karin Fries. Delvis närvarande: Lilian Holmer (medverkan

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 3/2013 Datum: 2013-08-02--04 Tid: 10:00 Plats: Gammelkroppa, Filipstad Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse Yvonne Ahlin

Läs mer

SKK/UK nr 4-2014 2014-09-18 55-76

SKK/UK nr 4-2014 2014-09-18 55-76 Sida 1/6 SKK/UK nr 4-2014 55-76 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 18 september 2014 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 2 juni 2010.

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 2 juni 2010. SKK/KHM nr 3 2010 2010-06-02 33-46 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 2 juni 2010. Närvarande: I första delen av mötet deltar ledamöter

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 1/2013 Datum: 2013 01 19-20 Tid: Lörd 13.00- sönd 15.00 Plats: Scandic hotell i Norrköping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Närvarande: Jan-Olof Säll Ulla-Britt Norberg Britta Althorn Arne Våring Maria Lögdlund Barbro Lund Jan Åberg Lalla Hammarström Adjungerade: Ej närvarande:

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll för styrelsemöte 2014-08-16 Sjöhaga pensionat Närvarande Jesper Andersson Ordförande Hanna Hellgren Sekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 november 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 november 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 11-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 november 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

Knivsta Brukshundklubb

Knivsta Brukshundklubb Protokoll fört vid styrelsemöte i Knivsta BK 2015-08-20 Närvarande: Aime Ambrosen, Malin Karlsson, Henrik Ulfhielm, Marita Berg, Lars Hagman, Malin Mälarstig, Anette Ehrnst Anmält förhinder: Jenny Köhler,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 26.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2009-03-23 Närvaro: Lars Ödlund, Barbro Collin, Olle Carlson, Hans-Gunnar Leytman, Kerstin Nilsson, Anita

Läs mer