Transport Miljöanpassad offentlig upphandling Produktblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transport Miljöanpassad offentlig upphandling Produktblad"

Transkript

1 1 Omfattning Transport Miljöanpassad offentlig upphandling Produktblad De olika typer av fordon som inhandlas av offentliga myndigheter skiljer sig kraftig åt beroende på om det rör sig om fordon för normal användning (t.ex. tjänstefordon, inspektionsmyndigheters fordon, distributionsfordon eller utrustning för trädgårdsskötsel), utryckningsfordon (ambulanser, brandbilar, polisbilar etc.) eller specialfordon (gatsopningsbilar, sopbilar, bussar etc.). Kriterier har tagits fram för följande tre produktgrupper: Personbilar som köps in direkt eller via avtal om leasing eller hyra Kollektivtrafikfordon och kollektivtrafiktjänster Sopbilar och sophämtningstjänster De kriterier och förfaranden för att tilldelas de kontrakt som anges i detta dokument kan även användas som riktlinjer för att ange obligatoriska krav för inköp av fordonstyper och tjänster som inte uttryckligen anges här. De föreslagna kriterierna bör dessutom läsas tillsammans med det nyligen antagna direktivet om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon. I detta direktiv föreskrivs det att offentliga myndigheter och operatörer som omfattas av ett offentligt tjänsteavtal när de köper in vägtransportfordon ska ta hänsyn till energieffekterna och miljöeffekterna under fordonets hela livscykel. Detta ska åtminstone omfatta energiförbrukning, koldioxidutsläpp och utsläpp av förorenanden ämnen, inbegripet kväveoxid, icke-metankolväten och partiklar. För att göra detta kan man antingen inkludera krav på energi- och miljöprestanda för var och en av de effekter som beaktas (minimi obligatoriska krav på varan eller som utvärderingskriterier) eller sätta ett pris på dessa effekter i köpbeslutet enligt en beräkningsmodell som anges i direktivet. De kriterier som rekommenderas i detta produktblad kan ge viss vägledning för de offentliga myndigheter som vill genomföra direktivet med hjälp av det första eller det andra alternativet, nämligen genom att inkludera krav på energi- och miljöprestanda som obligatoriska krav på varan och/eller utvärderingskriterier. Upphandlande myndigheter bör dessutom ta hänsyn till Europaparlamentets och rådets nyligen antagna förordning om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon Personbilar och lätta fordon För personbilar och lätta fordon gäller följande: Kärnkriterierna inriktas på utsläpp av koldioxid och andra förorenande ämnen samt på buller. De övergripande kriterierna täcker dessutom in de andra aspekter som kan påverka bränsleförbrukningen eller fordonets övriga miljöpåverkan. Ett särskilt avsnitt ägnas åt bilar som hyrs eller leasas. Vissa miljöaspekter som rör underhåll måste inkluderas i anbudsförfarandet för leasing eller hyra av fordon, eftersom det är entreprenören som kommer att stå för underhållet. 1 Läs mer på 1

2 I båda fallen har det angetts utvärderingskriterier för att uppmuntra till förbättringar eller för att kunna jämföra anbud och välja det mest miljövänliga Kollektivtrafikfordon och kollektivtrafiktjänster Till för några år sedan skötte offentliga myndigheter (främst lokala och regionala förvaltningar) de flesta kollektivtrafiktjänster, antingen direkt genom statstjänstemän eller via ett statligt bolag som ansvarade för tjänsten. De senaste åren har emellertid allt mer av den kollektiva busstrafiken blivit föremål för offentlig upphandling. Därför ges kriterier för såväl det direkta inköpet av bussar som för upphandling av kollektivtrafiktjänster. För upphandling av bussar inriktas kärnkriterierna på bussarnas viktigaste miljö- och hälsomässiga aspekter, dvs. avgaser och buller (genom att ange vissa tekniska särdrag för fordonen). Inom de övergripande kriterierna tas hänsyn till andra aspekter som bidrar till att minska annan miljöpåverkan. För upphandling av busstjänster inriktas kärnkriterierna också på avgaser och buller men även på utbildning av förarna i bränsleeffektiv körning (sparsam körning) för att på så sätt minska bränsleförbrukningen. Inom de övergripande kriterierna tas det upp ytterligare aspekter, exempelvis extrautrustning som kan bidra till att minska bränsleförbrukningen. I detta fall kommer de flesta av kriterierna att definieras som utvärderingskriterier så att man kan jämföra bussflottor och dela ut fler poäng till dem som är mer miljövänliga Sopbilar och sophämtningstjänster I likhet med transporttjänster läggs sophämtningstjänster i allt högre utsträckning ut på entreprenad till privata företag via offentlig upphandling. Därför anges kriterier för såväl direktinköp av sopbilar som för upphandling av sophämtningstjänster. Kriterierna påminner mycket om kriterierna för bussar eftersom även sopbilar är tunga fordon. Den enda skillnaden är att för sopbilarna utelämnas kriteriet om växlingsindikator (GSI) och faktorn för den globala uppvärmningspotentialen (GWP-faktorn). Sopbilar körs på ett annat sätt än bussar. Hastigheten är låg och stoppen många. Därför behövs egentligen ingen växlingsindikator. Kriterier för luftkonditioneringssystem är inte heller så relevant eftersom endast förarhytten skulle ha luftkonditionering. I många länder utförs sophämtningstjänsterna på natten eller tidigt på morgonen och då behöver man inte ha på luftkonditioneringen. Därför omfattas inte sopbilar av kriterierna för dessa aspekter. 2

3 2 Viktiga miljöeffekter Effekter Koldioxidutsläpp. Utsläpp av förorenande ämnen inklusive kväveoxid, icke-metankolväten och partiklar som kan orsaka - lokala hälsoproblem (framför allt andningssvårigheter), - skador på miljön, byggnader och monument. Buller. Energiförbrukning. Generering av avfall i form av använda smörjoljor och däck. Miljöanpassad upphandlingsstrategi Upphandling av fordon med låga utsläpp. Upphandling av fordon som kan drivas med alternativa bränslen (biobränslen, el från förnybara energikällor, väte från förnybara energikällor). Minska bränsleförbrukningen genom sparsam körning, däcktrycksövervakningssystem och växlingsindikatorer. Minska bränsleförbrukningen genom att använda smörjmedel med låg viskositet och däck med lågt rullmotstånd. Upphandling av fordon med luftkonditioneringssysten med kylare som har låg global uppvärmningsfaktor (GWP-faktor). Upphandling av miljövänliga däck och regenererade smörjoljor. Insamling och korrekt hantering av använda smörjoljor och däck. 3 Personbilar och lätta fordon Kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling 3.1. Personbilar och lätta fordon Kärnkriterier för miljöanpassad offentlig upphandling Inköp av fordon med låga utsläpp. 1. Koldioxidutsläpp Medelvärdet för nya personbilar bör inte överstiga 130 g koldioxid/km Medelvärdet för nya skåpbilar bör inte överstiga 175 g koldioxid/km koldioxidutsläppen framgår. 1. Förmåga att använda förnybar energi (biobränslen, förnybar el eller väte från förnybara energikällor) 3

4 dessa tekniska eller bränsletekniska obligatoriska krav på varan framgår. 2. Buller: Bullernivåer lägre än de lagstadgade bullernivåerna. denna information framgår, eller analysresultat Personbilar och lätta fordon Övergripande kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling Inköp eller leasing av bilar med låga utsläpp. Fordonen ska uppfylla obligatoriska krav på varan i kärnkriterierna. Fordonen ska dessutom uppfylla följande obligatoriska krav på varan: Avgasutsläpp 2. Fordonen ska uppfylla avgasnormen Euro V. detta framgår. Extrapoäng delas ut för produkter som uppfyller de två utvärderingskriterier som anges i kärnkriterierna Extrapoäng delas även ut för produkter som dessutom uppfyller följande utvärderingskriterier: 3. Lägre koldioxidutsläpp: Lägre koldioxidutsläpp än vad som krävs enligt obligatoriska krav på varan. bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp framgår. 4. Växlingsindikator (GSI): Fordonet i anbudet är utrustat med en växlingsindikator (GSI). denna information framgår. 5. Däcktrycksövervakningssystem (TPMS): Fordonet i anbudet är utrustat med däcktrycksövervakningssystem (TPMS). denna information framgår. 6. Luftkonditioneringsgaser: Fordonet i anbudet uppfyller följande krav: Om fordonet är utrustat med ett luftkonditioneringssystem avsett att innehålla fluorerade växthusgaser måste den specifika gasen ha en global uppvärmningspotential (GWP) 150 (kopplat till koldioxid och ett tidsperspektiv på 100 år). [När ett standardiserat test anges] Om GWP-faktorn är högre får läckaget från systemet inte överstiga 40 g fluorerade växthusgaser per år för system med en enda förångare, eller 60 g fluorerade växthusgaser per år för system med dubbla förångare. Verifiering: Anbudsgivaren ska tillhandahålla namnet, formeln och GWP-faktorn för den kylgas som används i luftkonditioneringssystemet. Om en blandning av gaser används ska GWP-faktorn beräknas på följande sätt: 4

5 GWP= (ämne X % x GWPx) + (ämne Y % x GWPy) + (ämne N % x GWPn) där % är det viktmässiga bidraget med en tolerans på +/- 1 %. Läs mer om GWP för gaser på [När ett standardiserat test anges] Om GWP-faktorn är > 150, ska läcktestresultat tillhandahållas. [Ytterligare utvärderingskriterier för leasingavtal] 7. Smörjoljor: Åtagande att använda motoroljor med låg viskositet eller regenererade smörjoljor, med minst 25 % regenererade basoljor, vid underhåll av fordon. Smörjoljor med låg viskositet svarar mot SAE 0W30 eller 5W30, eller likvärdig standard. Verifiering: Anbudsgivaren ska tillhandahålla teknisk dokumentation för de föreslagna smörjoljorna och ett undertecknat intyg om att anbudsgivaren åtar sig att använda dessa produkter under hela kontraktets löptid. 8. Däck: Åtagande att utrusta fordonen med däck vars bullernivåer understiger den maximala lagstadgade gränsen samtidigt som höga prestanda- och säkerhetsnivåer garanteras. Verifiering: Anbudsgivaren ska tillhandahålla en företeckning över de däck som kommer att användas vid underhåll av fordonen, teknisk dokumentation eller analysresultat för däcken där bullernivåerna framgår och ett undertecknat intyg om att anbudsgivaren åtar sig att använda dessa produkter under hela kontraktets löptid. 9. Däck: Åtagande om att använda däck med lågt rullmotstånd. Rullmotståndet (för både nya och regummerade däck), uttryckt som procentandel av hjultrycket måste uppfylla följande gränsvärden enligt ISO 8767 eller likvärdig standard: Hjultrycksgräns Rullmotstånd < 80 1,25 % ,15 % > 90 1,05 % Verifiering: Anbudsgivaren ska tillhandahålla en förteckning över de däck som kommer att användas vid underhåll av fordonen, analysresultaten (enligt ISO 8767 eller likvärdig standard) för däcken och ett undertecknat intyg om att anbudsgivaren åtar sig att använda dessa produkter under hela kontraktets löptid. Däck med ett miljömärke av typ I som uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. 10. Däck: Åtagande att använda däck vars slitbanor inte innehåller oljor som måste märkas enligt direktiv 67/548/EEG. Verifiering: Anbudsgivaren ska tillhandahålla en förteckning över de däck som kommer att användas vid underhåll av fordonen, analysresultaten för däcken och ett undertecknat intyg om att anbudsgivaren åtar sig att använda dessa produkter under hela kontraktets löptid. Analysresultaten måste visa att det totala PCA-innehållet i slitbanans olja, uppmätt i enlighet med IP 346, inte överstiger 3 %. Andelen PCA i oljor i slitbanan (PCA/kg 5

6 slitbana) ska fastställas i enlighet med IP 391 tillsammans med ISO 1407 och ISO 4645 eller ISO TC45/SC3N eller likvärdig standard. Nivån får inte överstiga 15 viktprocent. ISO 21461:200x får också användas. I så fall är nivån 0,35 % HBay. Andra likvärdiga test godtas också. Däck med ett miljömärke av typ I som uppfyller kriterierna ska anses uppfylla kraven. Särskilda kontraktsvillkor Entreprenören ska samla in använda smörjoljor och däck och ha avtal med en eller flera auktoriserade avfallshanterare så att dessa avfallsfraktioner hanteras på rätt sätt. 3.3 Förklarande anmärkningar Bullernivåer: De lagstadgade nivåerna för buller från fordon anges i bilaga I till detta produktblad. Bullernivåer för däck: De lagstadgade nivåerna för buller från däck anges i bilaga II till detta produktblad. : De upphandlande myndigheterna ska i meddelandet om upphandling och anbudsdokumentationen ange hur många extrapoäng som kommer att delas ut för varje tilldelningskriterium. De miljömässiga utvärderingskriterierna bör sammanlagt stå för minst % av den möjliga totalpoängen. När tilldelningskriteriet anges som bättre resultat än minimikraven i de tekniska obligatoriska krav på varan delas poängen ut i förhållande till hur mycket bättre resultatet är. Leasingklausuler: De extra leasingklausulerna har definierats som utvärderingskriterier, trots att de även skulle ha kunnat specificeras som klausuler som rör fullgörandet av avtalet, om tillgången på och användningen av sådana produkter är vanligt förekommande i den berörda medlemsstaten. Upphandlingsprocessen: Om anbudet inte är uppdelat i olika delar ska man under poängtilldelningen dela ut poäng i förhållande till hur stor procentandel av fordonen som uppfyller utvärderingskriterierna. 4 Kollektivtrafikfordon Kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling 4.1. Upphandling av bussar - Kärnkriterier för miljöanpassad offentlig upphandling Inköp eller leasing av bussar med låga utsläpp. Avgasutsläpp 1. Fordonens motorer ska uppfylla avgasnormen Euro V i direktiv 2005/55/EG. Verifiering: Anbudsgivaren måste tillhandahålla teknisk dokumentation för fordonet där det framgår att det uppfyller denna norm. Ytterligare poäng kommer att tilldelas för följande: 1. Avgasutsläpp: Fordonet uppfyller avgasnormen Euro VI (där denna finns). det framgår att bussen uppfyller denna norm. 6

7 2. Förmåga att använda förnybar energi (biobränslen, förnybar el eller väte från förnybara energikällor) dess tekniska och bränsletekniska obligatoriska krav på varan framgår. 3. Buller: Lägre bullernivåer än de lagstadgade nivåerna. denna information framgår, eller analysresultat Upphandling av bussar Övergripande kriterier Inköp eller leasing av bussar med låga utsläpp. Fordonen ska uppfylla obligatoriska krav på varan i kärnkriterierna. Fordonen ska dessutom uppfylla följande obligatoriska krav på varan: Övriga aspekter 2. Fordonen ska vara utrustade med växlingsindikator (GSI). Verifiering: Anbudsgivaren ska styrka att fordonet är utrustat med GSI. 3. Fordonen ska vara utrustade med däcktrycksövervakningssystem (TPMS). denna information framgår. 4. Fordonens avgasrör får inte sitta på samma sida som passagerardörren. Verifiering: Anbudsgivaren ska tillhandahålla teknisk dokumentation för fordonet. 5. Kylmedierna måste ha en faktor för global uppvärmningspotential (GWP-faktor), kopplad till koldioxid och med ett tidsperspektiv på 100 år, på < Verifiering: Anbudsgivaren ska uppge namn, formel och GWP-faktor för den kylgas som används i luftkonditioneringssystemet. Om en blandning av gaser används ska GWP-faktorn beräknas på följande sätt: GWP= (ämne X % x GWPx) + (ämne Y % x GWPy) + (ämne N % x GWPn) där % är det viktmässiga bidraget med en tolerans på +/- 1 %. Läs mer om GWP för gaser på Fordon med ett miljömärke av typ I som uppfyller ovanstående kriterier ska anses uppfylla kraven. Extrapoäng delas ut till fordon som uppfyller de tre utvärderingskriterier som anges i kärnkriterierna. 2 Utdrag ur kriterierna för tilldelning av det tyska miljömärket Blå ängeln till kommunala fordon och bussar med låga utsläpp RAL-UZ 59. 7

8 5. Kollektivtrafiktjänster Kärnkriterier och övergripande kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling 5.1 Kollektivtrafiktjänster Kärnkriterier för miljöanpassad offentlig upphandling Kontrakt för tillhandahållandet av miljövänliga busstjänster. Avgasutsläpp 1. Alla fordon som används för att utföra tjänsten måste ha motorer som uppfyller avgasnormen Euro IV, enligt direktiv 2005/55/EG. Om fordon inte har certifierats som Euro IV, men samma standard har uppnåtts genom teknisk efterbehandling, ska detta dokumenteras i anbudet. Verifiering: Anbudsgivaren ska tillhandahålla teknisk dokumentation för fordonen där avgasnormerna framgår. För de fordon som har uppnått Euro IV med hjälp av en teknisk uppgradering ska dessa åtgärder dokumenteras och ingå i anbudet, och åtgärderna ska styrkas av en trovärdig tredje part. Extrapoäng delas ut för: 1. Avgasutsläpp: Den andel fordon som ska användas för att utföra tjänsterna som uppfyller de strängare Euro-normerna (Euro V eller i förekommande fall VI). Verifiering: Anbudsgivaren ska tillhandahålla en förteckning över alla fordon som ska användas för att utföra tjänsten. I förteckningen ska det anges vilken Euro-norm fordonen uppfyller samt teknisk dokumentation för fordonen där avgasnormerna framgår. 2. Förmåga att använda förnybar energi (biobränslen, förnybar el eller väte från förnybara energikällor) dessa tekniska och bränsletekniska obligatoriska krav på varan framgår. 3. Buller: De genomsnittliga bullernivåerna från de fordon som ska användas för att utföra tjänsten måste vara lägre än de lagstadgade bullernivåerna. Verifiering: Anbudsgivaren ska tillhandahålla en förteckning över alla fordon som ska användas för att utföra tjänsten, där varje fordons bullernivå och den genomsnittliga bullernivån framgår. Efter att kontraktet har tilldelats förbehåller sig den upphandlande myndigheten rätten att begära in lämplig dokumentation för att Verifiera uppgifterna. Särskilda kontraktsvillkor 8

9 1. Nya fordon Alla nya fordon som köps in efter det att kontraktet har tilldelats och som används för att utföra tjänsten ska uppfylla avgasnormen Euro VI och vara utrustade med växlingsindikator (GSI) och däcktrycksövervakningssystem (TPMS). Fordonets avgasrör får inte sitta på samma sida som passagerardörren. Entreprenören ska tillhandahålla den upphandlande myndigheten relevanta upplysningar för att visa att klausulen har uppfyllts. 2. Bränsleförbrukning och uppgifter om koldioxidutsläpp Entreprenören ska i slutet av varje år rapportera hur mycket bränsle som har förbrukats för att utföra tjänsten (bensin, diesel, biobränslen, fordonsgas, el etc.) och de koldioxidutsläpp som denna förbrukning har gett upphov till. 5.2 Kollektivtrafiktjänster Övergripande kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling Kontrakt för tillhandahållandet av miljövänliga busstjänster. Kollektivtrafiktjänsterna ska uppfylla obligatoriska krav på varan i kärnkriterierna Extrapoäng delas ut för kollektivtrafiktjänster som uppfyller de tre utvärderingskriterier som anges i kärnkriterierna. Extrapoäng delas även ut för kollektivtrafiktjänster som dessutom uppfyller följande utvärderingskriterier: 4. Växlingsindikator: Procentandel av de fordon som ska användas för att utföra tjänsten som är utrustade med växlingsindikator (GSI) för att övervaka bränsleförbrukningen. Verifiering: Anbudsgivaren ska tillhandahålla teknisk dokumentation där detta framgår. 5. Däcktrycksövervakningssystem: Procentandel av de fordon som ska användas för att utföra tjänsten som är utrustade med däcktrycksövervakningssystem (TPMS). Verifiering: Anbudsgivaren ska tillhandahålla teknisk dokumentation där detta framgår. 6. Global uppvärmningspotential: Procentandel fordon som ska användas för att utföra tjänsten vars luftkonditioneringssystem har en låg faktor för global uppvärmningspotential (GWP-faktor). Detta villkor ska anses vara uppfyllt om GWP, kopplat till koldioxid och med ett tidsperspektiv på 100 år, är < Verifiering: Anbudsgivaren ska tillhandahålla namn, formel och GWP-faktor för den kylgas som används i luftkonditioneringssystemet. Om en blandning av gaser används ska GWP-faktorn beräknas på följande sätt: GWP= (ämne X % x GWPx) + (ämne Y % x GWPy) + (ämne N % x GWPn) där % är det viktmässiga bidraget med en tolerans på +/- 1 %. Läs mer om GWP för gaser på: Fordon med ett miljömärke av typ I som uppfyller ovanstående kriterier ska anses 9

10 uppfylla kraven. Särskilda kontraktsvillkor Entreprenören ska uppfylla de två klausuler om fullgörandet av kontraktet som anges i kärnkriterierna. Entreprenören ska dessutom uppfylla följande klausuler om fullgörandet av kontraktet: 3. Körstil Alla förare som deltar i utförandet av tjänsten måste vid en erkänd institution regelbundet utbildas i bränsleeffektiv körning. Entreprenören ska tillhandahålla en förteckning över förare och styrka att de har genomgått utbildning i sparsam körning. 4. Smörjoljor Entreprenören ska använda motoroljor med låg viskositet eller regenererade smörjoljor, med minst 25 % regenererade basoljor, vid underhållet av fordonet. Smörjoljor med låg viskositet svarar mot SAE 0W30 eller 5W30 eller likvärdig standard. Entreprenören ska varje år ange hur mycket smörjolja som gått åt vid underhållet av fordonen och oljans viskositetsgrad. 5. Däck Entreprenören ska använda däck med lågt rullmotstånd vid underhåll av fordonen. Rullmotståndet, uttryckt som en procentandel av hjultrycket måste uppfylla följande gränsvärden: 0,60 % för frigående hjul och 0,70 % for drivande hjul och hjul med andra särskilda funktioner enligt ISO 8767 eller likvärdig standard. Innan kontraktet undertecknas ska entreprenören lämna in en förteckning över de däck som kommer att användas vid underhållet av fordonen tillsammans med relevanta analysresultat (enligt ISO 8767 eller likvärdig standard). Entreprenören ska använda däck vars slitbanor inte innehåller oljor som måste märkas i enlighet med direktiv 67/548/EEG. Innan kontraktet undertecknas ska entreprenören lämna in en förteckning över de däck som kommer att användas vid underhållet av fordonen, tillsammans med relevanta analysresultat. Analysresultaten måste visa att det totala PCA-innehållet i slitbanans olja, uppmätt i enlighet med IP 346, inte överstiger 3 %. Andelen PCA i oljor i slitbanan (PCA/kg slitbana) ska fastställas i enlighet med IP 391 tillsammans med ISO 1407 och ISO 4645 eller ISO TC45/SC3N eller likvärdig standard. Nivån får inte överstiga 15 viktprocent. ISO 21461:200x får också användas. I så fall är gränsvärdet 0,35 % HBay. Andra likvärdiga test godtas också. 5.3 Förklarande anmärkningar Avgasutsläpp: Ett annat sätt att öka konkurrensen mellan anbuden är att för alla fordon som används för att utföra tjänsten inkludera gränsvärden (eller medelvärden) för partiklar och kväveoxid, vilka successivt blir striktare. Entreprenören skulle regelbundet vara tvungen att dokumentera utsläppen, baserat på bussarnas tekniska standarder och antalet körda kilometer. I december 2007 lade kommissionen fram ett förslag till avgasnormen Euro VI. De nya gränsvärdena, jämförbara med den amerikanska US 2010-normen, kommer att träda i kraft 2013/2014 (läs mer på Avgasnormen Euro V gäller för nya typgodkännanden från och med oktober 2008 och kommer att gälla för typgodkännanden av befintliga fordon från och med oktober När nya Euro-normer godkänns bör man hänvisa till dessa. 10

11 För att få mer realistiska avgasvärden kan upphandlarna dessutom kräva att anbudsgivarna presenterar fordonets utsläpp enligt Artemis-testcykeln en testcykel som baseras på verkliga körförhållanden i hela Europa och som ger en tillförlitligare bild av utsläppen av förorenande ämnen. Värdena enligt detta test kommer att vara högre än Euro-normerna och de upphandlande myndigheterna kan inte fastställa gränsvärden baserat på denna testcykel som tekniska minimikrav på fordonet eftersom testcykeln inte är obligatorisk och det för närvarande finns testdata för ytterst få fordon. De upphandlande myndigheterna kan emellertid använda dessa gränsvärden som utvärderingskriterier och jämföra anbud utifrån i vilken utsträckning de uppfyller gränsvärdena, och dela ut fler poäng till dem med lägre utsläpp enligt Artemis-testcykeln. : De upphandlande myndigheterna ska i meddelandet om upphandling och anbudsdokumentationen ange hur många extrapoäng som kommer att delas ut för varje tilldelningskriterium. De miljömässiga utvärderingskriterierna bör sammanlagt stå för minst % av den möjliga totalpoängen. När tilldelningskriteriet anges som bättre resultat än minimikraven i de tekniska obligatoriska krav på varan delas poängen ut i förhållande till hur mycket bättre resultatet är. 6. Sopbilar Kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling 6.1 Sopbilar Kärnkriterier för miljöanpassad offentlig upphandling Inköp eller leasing av sopbilar med låga utsläpp. Avgasutsläpp 1. Fordonens motorer ska uppfylla avgasnormen Euro V i direktiv 2005/55/EG. det framgår att det uppfyller denna norm. Extrapoäng delas ut för följande: 1. Avgasutsläpp: Fordonet ska uppfylla avgasnormen Euro VI (i förekommande fall). det framgår att det uppfyller denna norm. 2. Förmåga att använda förnybar energi (biobränslen, förnybar el eller väte från förnybara energikällor) dessa tekniska och bränsletekniska obligatoriska krav på varan framgår. 3. Buller: Bullernivåer lägre än 102 db (A), uppmätta enligt direktiv 2000/14/EG. denna information framgår, eller analysresultat. 11

12 6.2 Sopbilar Övergripande kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling Inköp eller leasing av sopbilar med låga utsläpp. Fordonen ska uppfylla de obligatoriska kraven på varan i kärnkriterierna. Extrapoäng delas ut för fordon som uppfyller de tre utvärderingskriterier som anges i kärnkriterierna. Extrapoäng delas även ut för fordon som dessutom uppfyller följande utvärderingskriterier: 4. Däcktrycksövervakningssystem: Fordonet är utrustat med däcktrycksövervakningssystem (TPMS). denna information framgår. 5. Utsläpp av förorenande ämnen: Fordonets utsläpp från de separata motorerna för hjälpaggregaten ska uppfylla avgasgränsvärdena nedan enligt direktiv 97/68/EEG, nivå IIIa (konstant varvtal) 3 : Motoreffekt P (kw) CO (g/kwh) HC + NOx (g/kwh) Partiklar (g/kwh) H: 130kW P 560kW 3,5 4 0,2 I: 75kW P < 130kW 5 4 0,3 J: 37kW P < 75kW 5 4,7 0,4 K: 19kW P < 37kW 5,5 7,5 0,6 Verifiering: Anbudsgivaren ska tillhandahålla antingen ett provningsintyg från det officiella avgasprovningsorganet, ett intyg från tillverkaren eller ett provningsintyg från ett erkänt provningsinstitut. Fordon med ett miljömärke av typ I som uppfyller ovanstående kriterier ska anses uppfylla kraven. 7. Sophämtningstjänster Kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling 7.1 Sophämtningstjänster Kärnkriterier för miljöanpassad offentlig upphandling Kontrakt för att tillhandahålla miljövänliga sophämtningstjänster. Avgasutsläpp 1. Alla fordon som används för att utföra tjänsten måste ha motorer som uppfyller 3 Utdrag ur kriterierna för tilldelning av det tyska miljömärket Blå ängeln till kommunala fordon och bussar med låga utsläpp RAL-UZ

13 avgasnormen Euro IV enligt direktiv 2005/55/EG. Om fordon inte har certifierats som Euro IV, men samma standard har uppnåtts genom teknisk efterbehandling, ska detta dokumenteras i anbudet. Verifiering: Anbudsgivaren ska tillhandahålla teknisk dokumentation för fordonen där avgasnormerna framgår. För de fordon som har uppnått Euro IV med hjälp av en teknisk uppgradering ska dessa åtgärder dokumenteras och ingå i anbudet, och åtgärderna ska styrkas av en trovärdig tredje part. Extrapoäng delas ut för följande: 1. Avgasutsläpp: Den andel fordon som ska användas för att utföra tjänsterna som uppfyller de strängare Euro-normerna (Euro V eller i förekommande fall VI). Verifiering: Anbudsgivaren ska tillhandahålla en förteckning över alla fordon som ska användas för att utföra tjänsten. I förteckningen ska det anges vilken Euro-norm fordonen uppfyller samt teknisk dokumentation för fordonen där avgasnormerna framgår. 2. Förmåga att använda förnybar energi (biobränslen, förnybar el eller väte från förnybara energikällor) dessa tekniska och bränsletekniska obligatoriska krav på varan framgår. 3. Buller: De genomsnittliga bullernivåerna från de fordon som ska användas får att utföra tjänsten måste vara lägre än 102 db (A), uppmätta enligt direktiv 2000/14/EG. Verifiering: Anbudsgivaren måste tillhandahålla en förteckning över alla fordon som ska användas för att utföra tjänsten. I förteckningen ska varje fordons bullernivå och den genomsnittliga bullernivån framgå. Efter att kontraktet har tilldelats förbehåller sig den upphandlande myndigheten rätten att begära in lämplig dokumentation för att verifieringera uppgifterna. Särskilda kontraktsvillkor 1. Körstil Alla förare som deltar i utförandet av tjänsten måste vid en erkänd institution regelbundet utbildas i bränsleeffektiv körning. Entreprenören ska tillhandahålla en förteckning över förare och styrka att de har genomgått utbildning i sparsam körning. 2. Nya fordon Alla nya fordon som köps in efter det att kontraktet har tilldelats och som används för att utföra tjänsten måste uppfylla EEV-normerna om miljövänligare fordon och vara utrustade med däcktrycksövervakningssystem (TPMS). Fordonets avgasrör får inte sitta på samma sida som passagerardörren. Entreprenören ska tillhandahålla den upphandlande myndigheten relevanta upplysningar för att visa att klausulen har uppfyllts. 3. Bränsleförbrukning och uppgifter om koldioxidutsläpp Entreprenören ska i slutet av varje år rapportera hur mycket bränsle som har förbrukats för att utföra tjänsten (bensin, diesel, biobränslen, fordonsgas, el etc.) och de koldioxidutsläpp som denna förbrukning har gett upphov till. 7.2 Sophämtningstjänster Övergripande kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling 13

14 Kontrakt för att tillhandahålla miljövänliga sophämtningstjänster. Extrapoäng delas ut för sophämtningstjänster som uppfyller obligatoriska krav på varan i kärnkriterierna. Extrapoäng delas ut för kollektivtrafiktjänster som uppfyller de tre utvärderingskriterier som anges i kärnkriterierna. Extrapoäng delas även ut för kollektivtrafiktjänster som dessutom uppfyller följande : 4. Däcktrycksövervakningssystem: Procentandel av de fordon som ska användas för att utföra tjänsten som är utrustade med däcktrycksövervakningssystem (TPMS). Verifiering: Anbudsgivaren ska tillhandahålla teknisk dokumentation där detta framgår. 5. Utsläpp av förorenande ämnen: Procentandel fordon som ska användas för att utföra tjänsten som uppfyller avgaskraven för de separata motorerna enligt direktiv 97/68/EEG, nivå IIIa (konstant varvtal) 4 : Motoreffekt P (kw) CO (g/kwh) HC + NOx (g/kwh) Partiklar (g/kwh) H: 130kW P 560kW 3,5 4 0,2 I: 75kW P < 130kW 5 4 0,3 J: 37kW P < 75kW 5 4,7 0,4 K: 19kW P < 37kW 5,5 7,5 0,6 Verifiering: Anbudsgivaren ska tillhandahålla en förteckning över alla fordon som ska användas för att utföra tjänsten och ange vilka av dem som uppfyller kriterierna. Anbudsgivaren ska dessutom bifoga ett provningsintyg från det officiella avgasprovningsorganet, ett intyg från tillverkaren eller ett provningsintyg från ett annat provningsinstitut. Fordon med ett miljömärke av typ I som uppfyller ovanstående kriterier ska anses uppfylla kraven. Särskilda kontraktsvillkor 4 Utdrag ur kriterierna för tilldelning av det tyska miljömärket Blå ängeln till kommunala fordon och bussar med låga utsläpp RAL-UZ

15 1. Körstil Alla förare som deltar i utförandet av tjänsten måste vid en erkänd institution regelbundet utbildas i bränsleeffektiv körning. Entreprenören ska tillhandahålla en förteckning över förare och styrka att de har genomgått utbildning i sparsam körning. 2. Nya fordon Alla nya fordon som köps in efter det att kontraktet har tilldelats och som används för att utföra tjänsten måste uppfylla normen Euro VI (i förekommande fall) och vara utrustade med däcktrycksövervakningssystem (TPMS). Fordonets avgasrör får inte sitta på samma sida som passagerardörren. Entreprenören ska tillhandahålla den upphandlande myndigheten relevanta upplysningar för att visa att klausulen har uppfyllts. 3. Bränsleförbrukning och uppgifter om koldioxidutsläpp Entreprenören ska i slutet av varje år rapportera hur mycket bränsle som har förbrukats för att utföra tjänsten (bensin, diesel, biobränslen, fordonsgas, el etc.) och de koldioxidutsläpp som denna förbrukning har gett upphov till. 4. Smörjoljor Entreprenören ska använda motoroljor med låg viskositet eller regenererade smörjoljor, med minst 25 % regenererade basoljor, vid underhållet av fordonen. Smörjoljor med låg viskositet svarar mot SAE 0W30 eller 5W30 eller likvärdig standard. Entreprenören ska varje år ange hur mycket smörjolja som gått åt vid underhållet av fordonen och oljans viskositetsgrad. 5. Däck Entreprenören ska använda däck med lågt rullmotstånd vid underhållet av fordonen. Rullmotståndet, uttryckt som en procentandel av hjultrycket måste uppfylla följande gränsvärden: 0,60 % för frigående hjul och 0,70 % for drivande hjul och hjul med andra särskilda funktioner enligt ISO 8767 eller likvärdig standard. Innan kontraktet undertecknas ska entreprenören lämna in en förteckning över de däck som kommer att användas vid underhållet av fordonen tillsammans med relevanta analysresultat (enligt ISO 8767 eller likvärdig standard). Entreprenören ska använda däck vars slitbanor inte innehåller oljor som måste märkas i enlighet med direktiv 67/548/EEG. Innan kontraktet undertecknas ska entreprenören lämna in en förteckning över de däck som kommer att användas vid underhållet av fordonen tillsammans med relevanta analysresultat. Analysresultaten måste visa att det totala PCA-innehållet i slitbanans olja, uppmätt i enlighet med IP 346, inte överstiger 3 %. Andelen PCA i oljor i slitbanan (PCA/kg slitbana) ska fastställas i enlighet med IP 391 tillsammans med ISO 1407 och ISO 4645 eller ISO TC45/SC3N eller likvärdig standard. Nivån får inte överstiga 15 viktprocent. ISO 21461:200x får också användas. I så fall är gränsvärdet 0,35 % HBay. Andra likvärdiga test godtas också. Fordon med ett miljömärke av typ I som uppfyller ovanstående kriterier ska anses uppfylla kraven. 7.3 Förklarande anmärkningar Avgasutsläpp: I december 2007 lade kommissionen fram ett förslag till avgasnormen Euro VI. De nya gränsvärdena, jämförbara med den amerikanska US 2010-normen, kommer att träda i kraft 2013/2014 (läs mer på 15

16 Avgasnormen Euro V gäller för nya typgodkännanden från och med oktober 2008 och kommer att gälla för typgodkännanden av befintliga fordon från och med oktober När nya Euro-normer godkänns bör man hänvisa till dessa. Ett annat sätt att öka konkurrensen mellan anbuden är att för alla fordon som används för att utföra tjänsten inkludera gränsvärden (eller medelvärden) för partiklar och kväveoxid, vilka successivt blir striktare. Entreprenören skulle regelbundet vara tvungen att dokumentera utsläppen, baserat på bussarnas tekniska standarder och antalet körda kilometer. För att få mer realistiska avgasvärden kan upphandlarna dessutom kräva att anbudsgivarna presenterar fordonets utsläpp enligt Artemis-testcykeln en testcykel som baseras på verkliga körförhållanden i hela Europa och som ger en tillförlitligare bild av utsläppen av förorenande ämnen. Värdena enligt detta test kommer att vara högre än Euro-normerna och de upphandlande myndigheterna kan inte fastställa gränsvärden baserat på denna testcykel som tekniska minimikrav på fordonet eftersom testcykeln inte är obligatorisk och det för närvarande finns testdata för ytterst få fordon. De upphandlande myndigheterna kan emellertid använda dessa gränsvärden som utvärderingskriterier och jämföra anbud utifrån i vilken utsträckning de uppfyller gränsvärdena, och dela ut fler poäng till dem med lägre utsläpp enligt Artemis-testcykeln. : De upphandlande myndigheterna ska i meddelandet om upphandling och anbudsdokumentationen ange hur många extrapoäng som kommer att delas ut för varje tilldelningskriterium. De miljömässiga utvärderingskriterierna bör sammanlagt stå för minst % av den möjliga totalpoängen. När tilldelningskriteriet anges som bättre resultat än minimikraven i de tekniska obligatoriska krav på varan delas poängen ut i förhållande till hur mycket bättre resultatet är. 16

17 10. Bilaga I: Bullergränsvärden för fordon Den bullernivå som uppmätts i enlighet med direktiv 92/97/EEG får inte överstiga följande gränsvärden: Fordonskategorier Motoreffekt db (A) Fordon avsedda för personbefordran med färre än nio säten inklusive förarsätet (M1). 74 (1)(3) Fordon avsedda för personbefordran med fler än nio säten < 150kW 78 inklusive förarsätet och en tillåten totalvikt på > 3,5 ton 150 kw 80 (2) (M2 och M3). Fordon avsedda för personbefordran med fler än nio säten 76 (1) inklusive förarsätet (M2) och fordon avsedda för godsbefordran (N1) med en tillåten totalvikt på < 2 ton. Fordon avsedda för personbefordran med fler än nio säten 77 (2) inklusive förarsätet (M2) och fordon avsedda för godsbefordran (N1) med en tillåten totalvikt på 2 ton och < 3,5 ton. Fordon avsedda för godsbefordran med en tillåten totalvikt < 75 kw 77 (2) på > 3,5 ton (N2 och N3). 75 kw< (2) (2) Dock gäller följande: (1) Gränsvärdena ökas med 1 db (A) om fordonen är utrustade med dieselmotorer med direktinsprutning. (2) För fordon med en tillåten totalvikt på över två ton utformade för användning i terräng ökas gränsvärdena med 1 db (A) om motorstyrkan är mindre än 150 kw och 2 db (A) om motorstyrkan är 150 kw eller mer. (3) För fordon utrustade med en manuell växellåda med fler än fyra växlar framåt och med en maximal motoreffekt som överstiger 140 kw/ton och där förhållandet mellan den maximala motoreffekten och den tillåtna totalvikten är över 75 kw/ton, ökas gränsvärdena med 1 db (A) om hastigheten då den bakre delen på bilen passerar linjen BB' i tredje växeln är högre än 61 km/tim. 17

18 11. Bilaga II: Bullergränsvärden för däck Den bullernivå som uppmätts i enlighet med direktiv 2001/43/EG får inte överstiga följande gränsvärden: Däck i klass C1 för personbilar: Gränsvärden i db(a) Däckkat. Nominell sektionsbredd (mm) A B (1) C1a (*) 71 C1b > (*) 72 C1c > (*) 73 C1d > (*) 74 C1e (**) 75 (*) Ska tillämpas till och med den 30 juni 2008, därefter ska gränsvärdena i spalt B tillämpas. (**)Ska tillämpas till och med den 30 juni 2009, därefter ska gränsvärdena i spalt B tillämpas. (1) Endast preliminära siffror. De definitiva siffrorna beror på de ändringar av direktivet som sker på grundval av den rapport som krävs enligt artikel 3.2 i direktiv 2001/43/EG. För förstärkta (Extra Load) däck ska gränsvärdena ökas med 1 db(a). För specialdäck ska gränsvärdena ökas med 2 db(a). Däck i klass C2, nyttofordonsdäck med belastningsindex i enkelmontage 121 och hastighetskategori N ; med hänsyn till användningsområde: Användningsområde Gränsvärden i db(a) Normal 75 Snö 77 Special 78 Däck i klass C3, nyttofordonsdäck med belastningsindex i enkelmontage 121 och hastighetskategori M eller nyttofordonsdäck med belastningsindex i enkelmontage 122; med hänsyn till användningsområde: Användningsområde Gränsvärden i db(a) Normal 76 Snö 78 Special 79 18

PRIMES. produktgrupp miljöfordon. Energikontor Sydost

PRIMES. produktgrupp miljöfordon. Energikontor Sydost produktgrupp miljöfordon Energikontor Sydost Översikt Miljöpåverkan Rättslig bakgrund Rekommenderade kriterier för grön offentlig upphandling Goda exempel Bra länkar Photo courtesy of LGAction by ICLEI

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad 2011-06-29 Riktlinjer för miljö- och trafikskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad Syfte Syftet med riktlinjerna är att underlätta tillämpningen för de av kommunfullmäktige antagna miljömålen

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor; SFS 2009:1 Utkom från trycket den 20 januari 2009 utfärdad den 8 januari 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR LÄTTA FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR LÄTTA FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING KÖP ELLER LEASING AV PERSONBILAR, MINIBUSSAR OCH LÄTTA LASTBILAR För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/.

Läs mer

Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon Allmän riktlinje

Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon Allmän riktlinje EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 17 juni 2008 (26.6) (OR. en) 10724/08 Interinstitutionellt ärende: 2005/0283(COD) TRANS 204 ENT 127 ENV 374 MAP 17 CODEC 774 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-28 KF 105 Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Policyns tillämpningsområde Alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Åmåls kommun Upphandling av resor,

Läs mer

Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet

Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm Juridiken Direktiv 2009/33/EU om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon Lag (2011:846) om miljökrav vid

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.10.2003 SEK(2003)1127 slutlig 2001/0255(COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening; SFS 2003:872 Utkom från trycket den 2 december 2003 utfärdad den 20 november 2003. Regeringen föreskriver

Läs mer

Buy Smart+ Grön upphandling i Europa. Fordon

Buy Smart+ Grön upphandling i Europa. Fordon Buy Smart+ Grön upphandling i Europa Fordon Innehåll Introduktion Teknik Märkning Kriterier Tips Introduktion Introduktion Utmaningar Klimatet Vägtrafiken orsakar 20 % av CO 2 -utsläppen i EU Utsläpp av

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 25 juli 2012 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr: D 21370/02

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 28.1.2011 2010/0301(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 27 juni 2001 PE 304.658/19-31 ÄNDRINGSFÖRSLAG 19-31 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Bernd Lange (PE 304.658) ÄNDRING AV DIREKTIV

Läs mer

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp Allmän information Innehåll Lagstiftning Energi och kostnadsbesparingar Användning av miljö- och energimärkningar Grön upphandling Produktgrupper Bakgrund Den

Läs mer

Annie Stålberg, Miljöstyrningsrådet

Annie Stålberg, Miljöstyrningsrådet MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Annie Stålberg, Miljöstyrningsrådet VAD SKA JAG PRATA OM? Varför miljöanpassa upphandlingen av transporter Miljöstyrningsrådets upphandlingsverktyg Miljökriterierna

Läs mer

DEL I KRAV PÅ BILAR OCH SLÄPVAGNAR SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OCH SE- PARATA TEKNISKA ENHETER. Fordons- kravet gäller. ny fordonstyp

DEL I KRAV PÅ BILAR OCH SLÄPVAGNAR SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OCH SE- PARATA TEKNISKA ENHETER. Fordons- kravet gäller. ny fordonstyp 1030 Bilaga 1 DEL I KRAV PÅ BILAR OCH SLÄPVAGNAR SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OCH S PARATA TEKNISKA ENHETER Fordons- Datum ikraftträdande Motsvarankategorier de sta 11. Föroreningar 72/306/EEG 24 M, N från

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

Läs mer

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljökravsbilagor Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljöprogram inom Partnerskapet Förändringar dec 2013 Uppdatering från 2010 års version Omarbetade mål från km-andelar förnybart Till

Läs mer

Hur kan offentlig upphandling främja hållbara transporter?

Hur kan offentlig upphandling främja hållbara transporter? Hur kan offentlig upphandling främja hållbara transporter? Hur tar vi oss igenom regelverket? Seminarium 23 januari 2013 Advokat Kaisa Adlercreutz och jur.kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm EU-rätten

Läs mer

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG)

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG) 1991L0671 SV 20.03.2014 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk

Läs mer

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av el

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av el EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av el Miljöanpassad offentlig upphandling är ett frivilligt instrument. Detta dokument innehåller de EU-kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling

Läs mer

Möbler Miljöanpassad offentlig upphandling Produktblad

Möbler Miljöanpassad offentlig upphandling Produktblad Möbler Miljöanpassad offentlig upphandling Produktblad 1 Omfattning Möbler är en bred produktgrupp som omfattar många olika typer av möbler (stolar, bord, garderober, hyllor, skåp etc.) med många olika

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/7/EG

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/7/EG 3.5.2000 L 106/1 I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/7/EG av den 20 mars 2000 om hastighetsmätare för två- och trehjuliga motorfordon och om ändring

Läs mer

PRIMES. produktgrupp grön el. Energikontor Sydost

PRIMES. produktgrupp grön el. Energikontor Sydost produktgrupp grön el Energikontor Sydost Översikt Miljöpåverkan Rättslig bakgrund Rekommenderade kriterier för grön offentlig upphandling Goda exempel Bra länkar Photo courtesy of Simon Howden by http://www.freedigitalphotos.net

Läs mer

Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter. Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet

Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter. Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådets uppdrag är att erbjuda vägledning för hållbar upphandling, miljöledning

Läs mer

BILAGOR. till förslaget. till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

BILAGOR. till förslaget. till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAGOR till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om begränsning av utsläpp till luften av visa föroreningar

Läs mer

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Beslutsdatum: 2017-09-07 Beslutande: Kommunfullmäktige Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig: Kommunchef Upprättad av: Miljöstrateg FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN SYFTE Detta dokument reglerar anskaffning,

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 januari 2014 (OR. sv) 5303/14 ENV 29

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 januari 2014 (OR. sv) 5303/14 ENV 29 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 januari 2014 (OR. sv) 5303/14 ENV 29 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 10 januari 2014 Komm. dok. nr: D029990/02 Ärende: Kommissionens beslut av

Läs mer

Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr /.. av den [ ]

Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr /.. av den [ ] EUROPEISKA KOMMISSIONEN D012385/02 UTKAST ver. 3.00, 10 december 2010 Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr /.. av den [ ] om krav för typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa vad

Läs mer

U 21/2008 rd. Miljöminister Paula Lehtomäki

U 21/2008 rd. Miljöminister Paula Lehtomäki U 21/2008 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (upphandling av miljövänliga fordon) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Promemoria 2009-06-26 Finansdepartementet 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Författningstext... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Bilaga 2a Minimikrav fordon

Bilaga 2a Minimikrav fordon TRV2011/75732 Bilaga 2a Minimikrav fordon 2012-04-24 Bilaga 2a Minimikrav fordon Avseende Operationell leasing och administration av fordon 2(8) 1 Övergripande... 3 2 Krav... 3 Utsläpp av koldioxid...

Läs mer

Hållbar Upphandling. Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013

Hållbar Upphandling. Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013 Hållbar Upphandling Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013 jur.kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm EU-rätten Svenska regler om offentlig upphandling

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.1.2014 COM(2014) 28 final 2014/0012 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009

Läs mer

KÖPA MILJÖBIL MED NYA UPPHANDLINGSDIREKTIVET

KÖPA MILJÖBIL MED NYA UPPHANDLINGSDIREKTIVET KÖPA MILJÖBIL MED NYA UPPHANDLINGSDIREKTIVET JURIDIKEN Direktiv 2009/33/EU om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon Lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

Läs mer

Har vi lärt oss något?

Har vi lärt oss något? Har vi lärt oss något? - Om Energikuppen i Söderköping Sandra Ljungdahl Energi- och klimatstrateg 0121-181 14 sandra.ljungdahl@soderkoping.se Söderköpings behov och hemläxor Söderköping har deltagit i

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER 20.2.2015 L 47/29 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/280 av den 13 november 2014 om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem (ECB/2014/44) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

Handledning för livscykelkostnad vid upphandling

Handledning för livscykelkostnad vid upphandling 1 [5] Handledning för livscykelkostnad vid upphandling Kalkyl för personbil LCC i upphandling LCC-verktyget för personbilar är främst anpassat för att användas i anbudsutvärderingen för att klargöra den

Läs mer

Trosa kommuns miljökrav

Trosa kommuns miljökrav Trosa kommun 2014-05-26 Trosa kommuns miljökrav Bilaga 4 Rev Ändringen avser Datum Sign 1 Innehåll 1 ALLMÄNT...3 2 DEFINITIONER...3 3 DIESELMOTORDRIVNA MASKINER...3 3.1 DIESELMOTORER I FORDON OCH ARBETSMASKINER...

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PRELIMINÄR VERSION 2005/0283(COD) 10.4.2006 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Huvudet - Index för måluppfyllelse

Huvudet - Index för måluppfyllelse Huvudet - Index för måluppfyllelse Fossil energianvändning i vägtrafiken (H) MWh/capita 6 8 4 6 8 4 6 8 3 Måluppfyllelse (H) Fossil energianvändning 9 8 7 6 5 4 3 9 8 7 6 5 4 3 Procentuell uppfyllelse

Läs mer

RULLA RÄTT Guide till krav på miljöanpassade däck LÄTTA FORDON

RULLA RÄTT Guide till krav på miljöanpassade däck LÄTTA FORDON Ingvar Karmhed/SvD//Scanpix RULLA RÄTT Guide till krav på miljöanpassade däck LÄTTA FORDON Att välja miljöanpassade däck vid inköp av däck, fordon och transporttjänster Få varor har så stor användning

Läs mer

Du får vad du köper. 27 maj 2014 maria.losman@ecoplan.se På uppdrag av Biogas Väst

Du får vad du köper. 27 maj 2014 maria.losman@ecoplan.se På uppdrag av Biogas Väst Du får vad du köper 27 maj 2014 maria.losman@ecoplan.se På uppdrag av Biogas Väst Succépusslet Policy Upphandling Uppföljning internt av avrop/inköp Uppföljning externt hos leverantörer Policy 1. Sitt

Läs mer

Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276) PM 1(11) Datum Diarienummer 2011-11-22 TSV 2011-5886 Handläggare Per Öhlund Väg- och järnvägsavdelningen Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276) 1. Sammanfattning

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer Konsekvensutredning 1 (8) Datum Handläggare Karin Wiese Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Miljö och trafiksäkerhetskrav

Miljö och trafiksäkerhetskrav Miljö och trafiksäkerhetskrav Specifikationen består av: A. Obligatoriska krav (skall-krav) B. Utvärderingskriterier (kriterier som ligger till grund för utvärdering av anbuden) C. Utförandevillkor (Dessa

Läs mer

2. Fordonspolicy för Vallentuna kommun

2. Fordonspolicy för Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-01-07 DNR KS 2014.561 ROBERT NILSSON SID 1/1 INKÖPSCONTROLLER ROBERT.NILSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Fordonspolicy

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 1999L0094 SV 11.12.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 1999/94/EG av den

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Kommunfullmäktige 2008-04-28 97 223 Kommunstyrelsen 2009-04-14 89 215 Arbets- och personalutskottet 2009-03-16 63 134 Dnr 08.305-008 aprilkf23 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening; SFS 2009:231 Utkom från trycket den 7 april 2009 utfärdad den 26 mars 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

NYA UTVÄRDERINGSKRITERIER VID TILLDELNING AV KONTRAKT UPPHANDLINGSJURIDIK I PRAKTIKEN 20 SEPTEMBER 2016

NYA UTVÄRDERINGSKRITERIER VID TILLDELNING AV KONTRAKT UPPHANDLINGSJURIDIK I PRAKTIKEN 20 SEPTEMBER 2016 NYA UTVÄRDERINGSKRITERIER VID TILLDELNING AV KONTRAKT UPPHANDLINGSJURIDIK I PRAKTIKEN 20 SEPTEMBER 2016 NUVARANDE LAGSTIFTNING TILLDELNINGSKRITERIER I NUVARANDE LOU/LUF En upphandlande myndighet eller

Läs mer

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010 för en bättre miljö Cramo Instant AB I de lokaler vi hyr ut är det inte möjligt att styra energiförbrukningen hos våra hyresgäster. Vad vi däremot kan göra för att minska den är att i större utsträckning

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Tekniska nämnden 2009 02 26 28 89 33 2009 02 12 41 107 Dnr 2008/380.30 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion. Vänsterpartiet har tidigare lämnat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (00:080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen; SFS 004:079 Utkom från trycket den 7 december 004 utfärdad den 5 november 004. Enligt riksdagens

Läs mer

Specimen. Meddelande om tilldelning av kontrakt försörjningssektorerna Resultat av upphandlingsförfarandet. Avsnitt I: Upphandlande enhet

Specimen. Meddelande om tilldelning av kontrakt försörjningssektorerna Resultat av upphandlingsförfarandet. Avsnitt I: Upphandlande enhet Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning Information och blanketter online: http://simap.ted.europa.eu Avsnitt I: Upphandlande enhet Meddelande om tilldelning av kontrakt försörjningssektorerna

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 146/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/879 av den 2 juni 2016 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

Läs mer

Fordon 2012-2. Avropsvägledning. Vägledning Fordon 2012-2 2015-01-30

Fordon 2012-2. Avropsvägledning. Vägledning Fordon 2012-2 2015-01-30 Avropsvägledning Vägledning Fordon 2012-2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Avrop på ramavtalet... 3 4. Avropsförfrågan... 4 4.1. Förutsättningar... 4 4.2. Förutsättningar för LCC-kalkyl...

Läs mer

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

Läs mer

Temadag LABU 12. Upphandlaren/inköparens perspektiv. Anders Pihl

Temadag LABU 12. Upphandlaren/inköparens perspektiv. Anders Pihl Temadag LABU 12 Upphandlaren/inköparens perspektiv Anders Pihl Upphandlingsutredningen Betonar vikten LCC-kalkyler Menar att användandet av LCCkalkyler kan leda till kostnadsbesparingar Upphandlingsdirektivet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.03.2002 KOM(2002) 113 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om tillåtelse, i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Luxemburg att tillämpa en

Läs mer

Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling

Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling Miljöstyrningsrådets Upphandlingskriterier Ett hjälpmedel för Hållbar Upphandling www.msr.se Motiv till ett gemensamt verktyg Begränsade resurser hos

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2010 KOM(2010)280 slutlig 2010/0168 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om obligatorisk tillämpning av föreskrifter nr 100 från Förenta nationernas ekonomiska kommission

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av bildåtergivningsutrustning

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av bildåtergivningsutrustning EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av bildåtergivningsutrustning Miljöanpassad offentlig upphandling är ett frivilligt instrument. Detta dokument innehåller de EU-kriterier för miljöanpassad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925); SFS 2004:1362 Utkom från trycket den 29 december 2004 utfärdad den 16 december 2004. Regeringen föreskriver 1 att 2 kap.

Läs mer

Nytt EU-direktiv om offentlig upphandling

Nytt EU-direktiv om offentlig upphandling Nytt EU-direktiv om offentlig upphandling Fairtrade Sveriges analys av hur direktivet påverker målsättingen att öka andelen rättvist handlade varor inom kommunen Mars 2014 Inledning Europaparlamentet röstade

Läs mer

TSFS 2017:78. beslutade den 13 juli 2017.

TSFS 2017:78. beslutade den 13 juli 2017. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 ; TSFS 2017:78 Utkom från trycket

Läs mer

Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander

Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander Ägs gemensamt av: Staten (Miljödepartementet) Sveriges kommuner och landsting Svenskt Näringsliv Mer info: www.miljostyrning.se

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter. Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: hippu@kkv.

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter. Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: hippu@kkv. Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: hippu@kkv.se Agenda»Ett samlad upphandlingsstöd»att ställa hållbarhetskrav»kriterier

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar; Utkom från trycket den 13 mars 2008 beslutade den 10 mars 2008.

Läs mer

2014-03- 14. Trafikkontoret. Avdelning Avfall. Nils Lundkvist. nils.lundkvist@stockholm.se 2014-03-14. Ett hållbart samhälle.

2014-03- 14. Trafikkontoret. Avdelning Avfall. Nils Lundkvist. nils.lundkvist@stockholm.se 2014-03-14. Ett hållbart samhälle. 2014-03- 14 Trafikkontoret Avdelning Avfall Nils Lundkvist nils.lundkvist@stockholm.se Capital of Scandinavia The Capital of Scandinavia Ett hållbart samhälle 2013-09-26 Sida 2 1 Insamling av hushållsavfall

Läs mer

Gemensamma miljökrav för entreprenader

Gemensamma miljökrav för entreprenader Gemensamma miljökrav för entreprenader 2012 Gemensamma miljökrav för entreprenader Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet

Läs mer

Bil upphandling Kravspecifikation

Bil upphandling Kravspecifikation 1.1 Kravspecifikation För att en anbudsgivare ska gå vidare till utvärderingen måste samtliga ska- krav under rubriken 1.2.1 1.2.2. vara uppfyllda. Vidare måste anbudsgivaren för den specifika produktgruppen

Läs mer

Avslutad: Fordon (person- och transportbilar).

Avslutad: Fordon (person- och transportbilar). Avslutad: Fordon (person- och transportbilar). Info Version 8 URL http://com.mercell.com/permalink/39269023.aspx Externt anbuds-id 175908-2013 Anbudstyp Tilldelning Dokument typ Meddelande om upphandling

Läs mer

U 34/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen

U 34/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen U 34/2011 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fritidsbåtar och vattenskotrar (ändring av det s.k. direktivet om fritidsbåtar)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Följedokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Följedokument till EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Följedokument till FÖRSLAG FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH

Läs mer

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar Enköpings kommun Denna vägledning till dokumentet Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun ger en djupare förklaring till de olika skrivningarna

Läs mer

NYA GRUNDER FÖR UTVÄRDERING AV ANBUD MALMÖ DEN17 FEBRUARI 2016

NYA GRUNDER FÖR UTVÄRDERING AV ANBUD MALMÖ DEN17 FEBRUARI 2016 NYA GRUNDER FÖR UTVÄRDERING AV ANBUD MALMÖ DEN17 FEBRUARI 2016 NUVARANDE ONORMALT LAGSTIFTNING LÅGA ANBUD MALMÖ DEN 17 FEBRUARI 2016 TILLDELNINGSKRITERIER I LOU/LUF En upphandlande myndighet ska anta antingen

Läs mer

Kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av trädgårdsprodukter och trädgårdstjänster

Kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av trädgårdsprodukter och trädgårdstjänster Kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av trädgårdsprodukter och trädgårdstjänster Miljöanpassad offentlig upphandling är ett frivilligt instrument. I det här dokumentet anges de kriterier för

Läs mer

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Bilden ur Enköpings kommuns grafiska riktlinjer - Grafisk profil. Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-07, KS2011/106 Omfattning och syfte Riktlinjerna

Läs mer

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - FARTYGSTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - FARTYGSTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - FARTYGSTRAFIK En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling Socialt ansvarsfull upphandling LOU EU- direktiv LUF Principer för offentlig upphandling Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och social hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS X Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 2 december /0202(COD) PE2

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 2 december /0202(COD) PE2 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Konsoliderat lagstiftningsdokument 2 december 1999 1998/0202(COD) PE2 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 2 december 1999 inför antagandet

Läs mer

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN Upphandlingsdagarna 29-30 januari 2014 AGENDA Nyheter i korthet Fem tips om hur du upphandlar affärsmässigt med de nya direktiven Utmaningar

Läs mer

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272). Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar; SFS 2010:347 Utkom från trycket den 19 maj 2010 utfärdad den 6 maj 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner; SFS 2012:231 Utkom från trycket den 9 maj 2012 utfärdad den 19

Läs mer

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling Project Transparense Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

Ersätter: D-LFV 2006-000287, D-LFV 2006-014136 och D-LFV 2007-053708 Sida: 1 (8)

Ersätter: D-LFV 2006-000287, D-LFV 2006-014136 och D-LFV 2007-053708 Sida: 1 (8) INTERN FÖRESKRIFT Nr D-LFV 2009-017929 Ver. 01.00 Fastställd av Gd Datum 2009-04-01 Ansvarig enhet Koncerninfrastruktur Handläggare Håkan Jonforsen Ersätter: D-LFV 2006-000287, D-LFV 2006-014136 och D-LFV

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

(Text av betydelse för EES) (7) Bilaga IX till direktiv 2007/46/EG bör ändras i enlighet härmed.

(Text av betydelse för EES) (7) Bilaga IX till direktiv 2007/46/EG bör ändras i enlighet härmed. 13.5.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 118/13 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 385/2009 av den 7 maj 2009 om ersättande av bilaga IX till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG om

Läs mer

ANSÖKNINGSFORMULÄR FÖR MEDLEMSKAP

ANSÖKNINGSFORMULÄR FÖR MEDLEMSKAP ANSÖKNINGSFORMULÄR FÖR MEDLEMSKAP Inledning Formuläret fylls i av organisationer som söker medlemskap i ECOSTARS Stjärnmärkningssystem. Sökande rekommenderas att läsa igenom dokumentet Riktlinjer för Ansökan

Läs mer