Välfärd eller misär för chefer i välfärdssektorn?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välfärd eller misär för chefer i välfärdssektorn?"

Transkript

1 Ledarnas Chefsbarometer 2011 Välfärd eller misär för chefer i välfärdssektorn? - En rapport om att jobba som chef i den offentliga sektorn i jämförelse med den privata.

2 Innehållsförteckning Förord Inledning Personalgruppernas storlek Arbetsmiljö Chefsstödet Lön, belöning och förmåner Makt och befogenheter Sektorns renommé Slutsatser

3 Förord Den offentliga sektorn erbjuder både dagens och morgondagens chefer viktiga uppdrag inom stat, kommun och landsting. Chefsjobb som borgar för en välfungerande svensk välfärd. Funktioner och uppgifter som är förankrade i en lång tradition av demokrati. Samtidigt har den offentliga sektorn ett akut behov av att hitta nya chefer eftersom så många av de nuvarande cheferna är på väg mot pensionsåldern. Enligt statistik från arbetsgivarorganisationen SKL, är nästan av totalt knappt chefer i Sveriges alla kommuner och landsting äldre än 55 år. Drygt 4 av 10 lämnar alltså arbetsmarknaden det närmaste årtiondet. Men låt oss tala klarspråk: det är inte många som drömmer om att bli chef i offentlig sektor. Och, kanske ännu mer bekymmersamt, många av de som redan är chefer i offentlig tjänst skulle hellre jobba i ett privat företag. Enligt vår undersökning bland drygt chefer som vi låtit genomföra under hösten 2011 skulle var fjärde chef i offentlig sektor helst arbeta i privat sektor. Det omvända är däremot ytterst sällsynt bara två procent av de privatanställda cheferna skulle hellre ha en offentlig chefstjänst. När vi lät deltagarna i undersökningen beskriva hur de ser på chefskapet i de respektive sektorerna, är det en ytterst dyster bild som framträder av villkoren i och anseendet för den offentliga sektorn. För att ha en chans att konkurrera om chefer på arbetsmarknaden måste den offentliga sektorn bli bättre på att tillmötesgå individuella önskemål hos cheferna och förbättra förutsättningarna. Annars finns risk för att de unga cheferna väljer bort chefserbjudandena av rädsla för ett tuffare klimat och sämre villkor. Förändringsarbetet måste börja nu. Annika Elias, ordförande Ledarna, Sveriges chefsorganisation 2

4 Inledning 2007 och 2008 undersökte Ledarna hur förutsättningarna ser ut för chefer i den offentliga sektorn i jämförelse med den privata. Resultatet presenterades som chefsbarometrar. För att få en uppfattning om den offentliga sektorns attraktionskraft hos nästa generations chefer lät vi dessutom Synovate Temo, på vårt uppdrag, intervjua 500 tänkbart blivande chefer¹ om deras attityder till chefsjobb. Resultaten av alla tre undersökningarna var nedslående. Den offentliga sektorns erbjudande till blivande chefer var redan då allt annat än lockande. Chefsbarometrarna visade att förutsättningarna för chefer inom kommun och landsting var sämre än i den privata sektorn på nästan alla punkter i undersökningen. Dessutom föredrog en majoritet av de 500 unga som tillfrågades om en chefskarriär, den privata sektorn. Endast 15 % såg den offentliga sektorn som ett förstahandsalternativ. Sedan dess har behovet av att rekrytera fler chefer till den offentliga sektorn ökat. Resultaten från 2007 ger anledning till oro om hur offentlig sektor ska kunna konkurrera om kompetenta chefer i framtiden. Fyra år och en lågkonjunktur senare ville vi undersöka om det fortfarande finns lika stora skillnader för chefer i de två sektorerna eller om det skett förändringar. Denna gång har vi låtit Novus Opinion genomföra en undersökning² bland 1300 chefer fördelat på de båda sektorerna. Denna rapport är dels en uppdatering av 2007 års rapport och dels en redogörelse för några nya frågeställningar med syfte att jämföra attityder och förutsättningar för chefer i privat respektive offentlig verksamhet. ¹ Synovate Temo genomförde på uppdrag av Ledarna en undersökning bland unga om att bli chef. Målgrupp för undersökningen var den svenska allmänheten i åldersgruppen år. Sammanlagt genomfördes 525 telefonintervjuer mellan den 12 till 24 september ² Fältperioden var oktober 2011, svarsfrekvens 52 %. Antal svar var 1543 st brutto varav 1312 med personalansvar. Totalt omfattar undersökningen 313 personer i offentlig sektor och 950 i privat sektor. 3

5 Personalgruppernas storlek Ett rimligt antal medarbetare gör det möjligt att sköta chefsuppdraget på ett professionellt sätt. Ledarskap förutsätter tid att genomföra konstruktiva utvecklings- och lönesamtal, att lära känna alla medarbetare och att ha en inblick i den dagliga verksamheten. Stora personalgrupper är krävande och tar mycket tid i anspråk. Chefsbarometern 2007 visade att personalgrupperna generellt är större på den offentliga sidan. Det är framförallt inom kommuner och landsting som cheferna har de riktigt stora personalgrupperna. Andelen chefer som har ansvar för fler än 50 medarbetare var då 13 procent i offentlig sektor. Motsvarande siffra för den privata sektorn var då 6 procent. Sex av tio chefer på den privata sidan hade ansvar för grupper med mindre än 11 personer. När vi undersökte detta 2008 såg vi att chefer i den offentliga sektorn hade i genomsnitt 30 medarbetare - motsvarande siffra i privat sektor var 17 medarbetare. Gruppstorlekarna varierar inom offentlig sektor. Genomsnittet för den statliga sektorn var 27 personer, i de kommunala verksamheterna 29 personer och 38 personer för landstingen. En genomgång 2008 av hur personalgruppernas storlek förändrats tre år tillbaka i tiden visade att det då hade skett en markant förbättring inom kommunerna. Men endast där. Inom den kommunala sektorn hade andelen stora personalgrupper nästan halverats från 22 procent till 12 procent mellan 2005 och Men också inom kommunerna var de små personalgrupperna sällsynta. I kommunerna hade knappt en av tre chefer små grupper. I näringslivet hade över hälften av cheferna en personalgrupp med mindre än elva medarbetare. Med 2011 års undersökning kan vi konstatera att mönstret består. Fortfarande är det i den offentliga sektorn som vi hittar chefer med riktigt stora personalgrupper. Nästan fyra av 10 chefer i offentlig sektor har direktrapporterande medarbetare vilket är den vanligaste storleken på personalgrupp i den sektorn. I den privata sektorn har drygt fyra av 10 chefer upp till 10 medarbetare och är den vanligaste gruppstorleken där. Antal direkt underställda Hur många medarbetare har du som är direkt underställda dig i din nuvarande befattning? Ingen % 43% % 25% Privat (n=950) % 39% Offentlig (n=313) % 6% 3% 4% 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 5 4

6 Mindre personalgrupper ger mer framgångsrika verksamheter En av ambitionerna med 2008 års Chefsbarometer var att påvisa sambanden mellan goda förutsättningar för ledarskap och bra resultat i form av framgångsrika verksamheter. Cheferna fick betygsätta sina verksamheter utifrån kriterier som problem med sjukskrivningar och personalomsättning. Sedan jämfördes resultaten med olika faktorer som exempelvis personalgruppernas storlek. Sambanden var tydliga. Goda förutsättningar för ledarskap som rimliga personalgrupper ger mer framgångsrika verksamheter oavsett sektor. I verksamheter med stora problem hade 14 procent av cheferna en arbetsgrupp med fler än 51 medarbetare. Endast åtta procent av verksamheterna som bedömdes som framgångsarbetsplatser hade personalgrupper med fler än 51 medarbetare. Stora arbetsgrupper är oftare grogrund till sämre arbetsklimat. I större personalgrupper bildas lättare undergrupper som förstärker de informella ledarnas ställning ledare som inte alltid har samma syn på verksamheten som den formella chefen. Stora personalgrupper med informella ledare, utan tydligt formellt ledarskap, orsakar lättare konflikter inom gruppen, vilket i sin tur kan resultera i mobbning och utfrysning av medarbetare. 5

7 Arbetsmiljö En av förutsättningarna för ett bra ledarskap är att cheferna blir uppbackade i utsatta lägen. Det kan handla om omplaceringar, uppsägningar och andra svåra personalrelaterade frågor som konflikthantering, mobbning och sexuella trakasserier. Medarbetarnas välmående på arbetet är en viktig indikator för hur chefsvillkoren ser ut. Faktum är att mellan 2006 och 2007 kunde vi se att det upplevda arbetsklimatet inom den offentliga sektorn hade förbättrats. Chefsbarometern 2007 visade att 49 procent av alla chefer hade erfarenheter av en medarbetare som blivit utbränd, vilket är en betydande förbättring från 2006 års mätning där 59 procent uppgav att de hade erfarenheter av utbrända medarbetare. Även siffrorna som visar på erfarenheter av mobbning och sexuella trakasserier visade på en tillbakagång. Mobbning inom offentlig sektor gick från 49 procent till 29 procent. Erfarenheter av sexuella trakasserier bland medarbetarna gick ned från 12 procent till 8 procent. En möjlig förklaring till förbättringen av det upplevda arbetsklimatet, som Chefsbarometern 2007 visade på, var kommunernas bättre ekonomi i rådande högkonjunktur. Den uppmätta förbättringen till trots fanns det 2007 ännu mycket kvar att göra för arbetsklimatet. Utbrändhet var 2007 ett vanligt förekommande problem i kommunerna. 57 procent av kommuncheferna svarade att någon av deras medarbetare blivit utbränd, vilket kunde jämföras med 25 procent i den privata sektorn. En möjlig förklaring är att kommunerna i högre utsträckning är arbetsgivare för många yrken inom vård och omsorg som kan vara psykiskt påfrestande och där medarbetarna vid hög arbetsbelastning känner att de inte räcker till. Det är värt att notera att det också var vanligare inom den offentliga sektorn att de tillfrågade cheferna hade erfarenhet av egna utbrända chefer (19 procent), vilket självfallet påverkar arbetssituationen och klimatet negativt. En stor del av det stöd som chefer behöver i sin verksamhet som utvecklingssamtal, bli tilldelad tillräckliga resurser och samsyn i ledarskapet sker i dialog med den egna chefen. Kontinuerliga utvecklingssamtal med chefen och möjlighet till individuell karriärplanering är en viktig hörnsten i ledarskapet. När det gäller sexuella trakasserier på arbetsplatserna kunde vi inte se några större skillnader mellan den privata och offentliga sektorn i undersökningen. Sju procent av de tillfrågade cheferna svarade jakande på att det förekommit sexuella trakasserier bland medarbetarna visar undersökningen att för samtliga chefer, dvs både privat och offentlig sektor, är förekomsten av mobbning vanligare än 2007 medan förekomsten av utbrändhet och sexuella trakasserier ligger på ungefär samma nivå som Mobbningsproblematiken är något vanligare i den offentliga sektorn som står för 36 % att jämföra med 31 % för de privata cheferna. Det som skiljer mellan sektorerna 2011 är framförallt förekomsten av utbrändhet bland medarbetarna. Det är visserligen i den privata sektorn som vi ser en ökning av problemet från 2007 men den offentliga sektorn har behållit sin högre nivå. Varannan chef i offentlig sektor anger att någon av medarbetarna blivit utbränd. En siffra som kan jämföras med 33 % för den privata sektorn. 6

8 Chefsstödet Som chef är man med och driver igenom förändringar tillsammans med ledningen vilket ibland kan slå hårt mot enskilda medarbetare. Ofta är det lägen där chefen tydligt representerar arbetsgivarsidan. När förändringar som besparingar eller omorganisationer ska genomföras är det viktigt att konsekvenserna av uppdraget diskuteras, att det ses över vilket stöd som finns att få och vad som händer efteråt. Inom den offentliga sektorn är offentlighetsprincipen en särskilt påverkande faktor för cheferna. Att beslut kan kritiseras offentligt där även beslutsfattarna blir uppmärksammade i press och media är en del av demokratin men kan bli påfrestande på ett personligt plan. I årets undersökning frågade vi om cheferna varit utsatt för medias kritik och granskning relaterat till chefens arbete/verksamhet. Vi frågade också hur de upplevde det stöd för att hantera situationen som de haft tillgång till. Resultatet visar på en häpnadsväckande stor skillnad mellan sektorerna. Utsatt för medias kritik och granskning Har du som chef varit utsatt för medias kritik och granskning relaterat till ditt arbete/din verksamhet? Total (n=1312) 18% 81% 1% Privat (n=950) 12% 87% 1% Offentlig (n=313) 39% 61% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Vill ej svara BAS: Chef med underställd personal n= Det är mer än tre gånger så vanligt att en chef i offentlig sektor behöver hantera medias kritik och granskning. Det finns inget förvånande eller felaktigt i det utan är en naturlig konsekvens av offentlighetsprincipen. Det som dock är bekymmersamt är att trots att det är så mycket vanligare i den offentliga sektorn upplever cheferna där ett sämre stöd från sin organisation än chefer i den privata sektorn. Nära var femte chef (19 %) i offentlig sektor fick knappt eller inget stöd trots att de upplevde behov av det. 7

9 Lön, belöning och förmåner Chefer är nyckelpersoner i utvecklingen av medarbetare och verksamhet. Cheferna ska få lön för mödan, premieras för goda insatser, engagemang och initiativ. Samtidigt ska de veta vad som påverkar den egna löneutvecklingen. Chefer gör skillnad och ska ha betalt för det. När det gäller hur löner sätts visar flera tidigare undersökningar att den offentliga sektorn föregår med gott exempel i jämförelse med privat sektor och då särskilt med tillverkningsindustrin och byggsektorn. Chefer i offentlig sektor arbetar i högre grad på arbetsplatser där alla anställda omfattas av individuell lönesättning. De genomför både utvecklings- och lönesamtal i högre grad än de privata cheferna. De är mer positivt inställda till att sätta lön efter prestation och anser i högre grad att det är ett nödvändigt verktyg för att kunna leda verksamheten på ett önskat sätt. Detta hänger sannolikt ihop med att den offentliga sektorn har kunskapsintensiv tjänsteverksamhet men vi kan också se att kollektivavtalen här är modernare och stödjer bättre en individuell och lokal lönebildning med färre inslag av centralt avtalade procentsatser och individgarantier. Däremot kan man fundera på om chefernas egen lönesättning fungerar lika bra som medarbetarnas. Enligt en undersökning bland 2500 chefer i kommuner och landsting håller nästan alla chefer (97,6 %) utvecklingssamtal med sina medarbetare. Men bara 8 av 10 chefer har själva utvecklingssamtal med sin chef. Samma undersökning visar att det är betydligt vanligare att medarbetarnas löner är kopplade till ansvar, kompetens och resultat än att chefernas löneutveckling är det. I årets undersökning uppger 8 av 10 offentliga chefer att de har små eller inga möjligheter att belöna medarbetare som kämpar, presterar och når uppsatta mål. Från tidigare studier vi gjort vet vi att cheferna upplever samma sak många ser inte kopplingen mellan sin egen lön och vilket ansvar de har och vilka resultat de når. Den princip om individuell lönesättning som de flesta kollektivavtal i offentlig sektor slår fast, fungerar i praktiken alltså inte. Varken cheferna själva eller deras arbetsgivare använder lönen som det viktiga ledarskapsverktyg det är. Förmåner Förmåner ska underlätta, motivera och premiera ett gott chefskap. Det är något som förekommer betydligt mer sällan inom den offentliga sektorn. Nästan hälften av alla chefer inom den offentliga sektorn angav 2007 att de inte har några förmåner alls. För cheferna i den privata sektorn är bilden en helt annan åtta av tio chefer har någon form av förmån. Bland cheferna var det 2007 vanligare för de statligt anställda att ha någon typ av förmån. Exempelvis uppger 46 procent av de statliga cheferna att de har en sjukvårdsförmån, vilket är att jämföra med endast två procent på den kommunala sidan. 8

10 Chefsbarometern 2008 visade att de chefer som har en förmån oavsett om det rör sig om gymkort, fri bredbandsuppkoppling, fri tidning eller tjänstebil - oftare är nöjda med sin lön än chefskollegorna som saknar förmåner. Samtidigt visade undersökningen även då att förmåner förekommer mer sällan i offentlig sektor. Hälften av alla chefer i kommunerna angav att de inte hade någon förmån alls. Skillnaderna inom den offentliga sidan var stora. Generellt sett var förmånerna 2008 vanligare inom stat och landsting än i de kommunala verksamheterna. Exempelvis hade över hälften av cheferna inom staten en sjukvårdsförmån eller fria läkemedel. Av cheferna i kommunerna hade tre procent samma förmån. Detta kan jämföras med att nästan nio av tio chefer i den privata sektorn samma år hade någon typ av förmån utöver sin fasta lön. Frågan om förmåner har inte undersökts i 2011 års undersökning. 9

11 Makt och befogenheter Ett av chefens viktigaste uppdrag är att utveckla verksamheten. Chefer har idéer om hur de vill förändra verksamheten för att driva den effektivare. Handlingsfrihet är en förutsättning för att kunna göra det. Därför behöver chefen förfoga över personella och ekonomiska resurser. I Chefsbarometern 2007 ställde vi frågor om hur cheferna upplever sina möjligheter att påverka olika beslut och om det finns samsyn med överordnade kring prioriteringar. Nästan en av fyra (22 %) chefer i offentlig sektor sa då att de saknar den handlingsfrihet och de befogenheter de behöver för att utveckla verksamheten. Chefer i offentlig sektor tycker mer sällan att de kan påverka långsiktiga mål och strategier, beslut om investeringar samt organisationens möjligheter att växa och anställa flera. Det positiva var att de flesta chefer ansåg att de åtminstone i viss utsträckning kan påverka långsiktiga mål och strategier. Det var dessutom vanligare bland chefer på olika nivåer inom privat sektor att ha en gemensam bild med sin chef av vad som är viktigt att prioritera. Även 2011 frågade vi cheferna om de anser sig ha den handlingsfrihet och de befogenheter som krävs för att utveckla verksamheten. Handlingsfrihet och befogenhet för att utveckla verksamheten Har du den handlingsfrihet och de befogenheter du behöver som chef för att utveckla verksamheten? Offentlig Privat Ja, absolut 30% Ja, kanske 43% 73% 64% 76% (83%) (78%) (85%) Nej, troligen inte Nej, absolut inte 7% 20% 27% 36% 24% (17%) (22%) (15%) Vet ej 0% Siffror i parentes avser 2007 års undersökning som genomfördes av Synovate. 0% 10% 20% 30% 40% 50% BAS: Chef med underställd personal n= Totalt sett är samtliga chefer i årets undersökning mindre positiva till den handlingsfrihet de upplever att de har. 73 % svarar att de har viss handlingsfrihet och befogenheter. För fyra år sedan svarade 83 % av cheferna så. Jämför man de båda sektorerna så ser man att mönstret från 2007 kvarstår. De offentliga cheferna är då som nu mindre positiva än de privata, liksom mer negativa än de privatanställda cheferna. Nästan 4 av 10 chefer saknar den handlingsfrihet de behöver för att utveckla verksamheten. Det motsvarar en relativt kraftig försämring från

12 10 extra timmar Om du hade ytterligare 10 arbetstimmar per vecka vad skulle du då lägga dem på? Se excelbilaga för komplett listning av svar Offentlig 11 Bristen på handlingsfrihet tar sig i undersökningen andra uttryck. Vi frågade cheferna vad de skulle lägga ytterligare 10 arbetstimmar per vecka på, om de hade dem. Bilden ovan ger uttryck för hur cheferna i den offentliga sektorn svarar. Ju större ordet är i bilden desto fler chefer har angivit detta ord i denna öppna frågeställning (inga svarsalternativ angivna). 11

13 Sektorns renommé På Ledarna vet vi att det finns lika spännande chefsuppdrag i den privata som i den offentliga sektorn. Det är inte svårare, roligare eller intressantare i någon av sektorerna. Och det finns lika viktiga uppdrag i båda. Denna bild av verkligheten har vi eftersom vi varje dag möter en stor mängd chefer från alla branscher och sektorer. Men eftersom rörligheten mellan privat och offentlig sektor inte är så stor ville vi veta hur upplevelsen av att jobba i de båda sektorerna skiljer sig åt. Vilken bild har cheferna av varandra och sig själva? Finns det okunskap, myter och fördomar som verkar i någon riktning? Utifrån ett antal beskrivande ord frågade vi cheferna vad som bäst beskriver chefer i den egna sektorn respektive den andra sektorn. Den bild vi fick fram är sämre än vi kunnat ana. När vi frågar cheferna själva är de vanligaste beskrivningsorden av chefsarbete i offentlig sektor, oavsett vilken sektor de svarande själva arbetar i, Maktlös, Lågavlönad, Kvinna, Trött och Feg. Motsvarande beskrivningsord för chefsarbete i privat sektor har en helt annan klang: Lönsam, Framgångsrik, Driven, Effektiv och Status. Vi frågade också i vilken sektor man skulle föredra att jobba om man kunde fritt välja. Hela 26 % av cheferna i offentlig sektor hellre skulle jobba i den privata. Sektor man helst vill jobba i Om du fritt kunde välja, vilken sektor skulle du helst jobba i? Offentlig sektor 8% 2% 26% Privat sektor 25% 62% 74% Det spelar ingen roll 28% 22% 43% Vet ej 2% 1% 5% 0% 20% 40% 60% 80% Totalt (n=1312) Privat (n=950) Offentlig (n=313) BAS: Chef med underställd personal n= Siffrorna talar ett tydligt men också problematiskt språk; den offentliga sektorns attraktivitet och konkurrensförmåga är svag. Det är en oroväckande situation med tanke på sektorns stora behov att ersätta de många chefer som lämnar arbetsmarknaden för pensionering. Lediga tjänster kan alltid tillsättas; frågan som politiker och andra ansvariga bör ställa sig är snarare om den offentliga sektorn förmår attrahera skickliga ledare till de viktiga välfärdsuppdragen. 12

14 Slutsatser Ledarna anser att den offentliga sektorn erbjuder både dagens och morgondagens chefer viktiga och spännande uppdrag inom stat, kommun och landsting. Chefsjobb som handlar om att utföra och utveckla funktioner i verksamheter som borgar för ett välfungerande Sverige. Men Ledarnas Chefsbarometer visar på stora skillnader mellan privat och offentlig sektor. På så gott som alla punkter som vi undersökt erbjuder den offentliga sektorn förutsättningar som i jämförelse med den privata sektorn är sämre och tuffare att hantera. Dessutom finns en problematisk mytbild av vara chef i offentlig sektor som gör attraktiviteten i dessa uppdrag sämre än de skulle behöva vara. För att ha en chans att konkurrera om chefer på arbetsmarknaden menar vi att den offentliga sektorn måste bli bättre på att tillmötesgå individuella önskemål hos cheferna och förbättra förutsättningarna. Annars finns risk för att de unga cheferna väljer bort chefserbjudandena av rädsla för ett tuffare klimat och sämre villkor. Viktiga förutsättningar för att den offentliga sektorn ska kunna konkurrera om morgondagens chefer är enligt Ledarna: Personalgrupperna måste bli mindre ge chefen tid att leda I offentlig sektor 2011 är det vanligaste att chefer har direktrapporterande medarbetare. I den privata är det vanligaste upp till tio. Arbetsklimatet måste bli bättre ge chefen rimliga förutsättningar att leda Utbrändhet är 2011 vanligare inom offentlig sektor. Hälften av cheferna i undersökningen hade erfarenhet av utbrända medarbetare medan motsvarande siffra inom privat sektor är 33 %. Förbättra handlingsfriheten ge chefen möjlighet att utveckla verksamheten Offentliga chefer upplever att handlingsfriheten har minskat väsentligt från en redan lägre nivå än de privata cheferna. Nästan 4 av 10 chefer har liten eller ingen handlingsfrihet. Stödet i svåra ärenden måste bli bättre ge chefen stöd i utsatta lägen Nästan 4 av 10 offentliga chefer är utsatta för tuff kritik och granskning av media vilket är betydligt vanligare än i privat sektor samtidigt som stödet är sämre från organisationen. Den individuella lönesättningen måste fungera bättre för såväl medarbetare som lönesättande chefer ge lön efter prestation 8 av 10 offentliga chefer att de har små eller inga möjligheter att belöna medarbetare som kämpar, presterar och når uppsatta mål. De verksamheter som bedrivs inom stat, kommun och landsting är för viktiga för att inte ha chefer med lika god kompetens och förmåga att leda som den privata sektorn. Genom att förbättra förutsättningarna för ledarskap och chefsvillkoren kommer sektorn attrahera många skickliga chefer med talang att entusiasmera och leda andra. Då kan ryktet förbättras. Det kommer att säkerställa sektorns chefsförsörjning för framtiden. 13

15 Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än medlemmar. Våra medlemmar är chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får de dubbelt stöd, både i yrkesrollen som chef och som anställd och alltid med utgångspunkt i varje chefs individuella behov. Besöksadress: S:t Eriksgatan 26. Postadress: Box 12069, Stockholm. Telefon: Fax: Ledarnas servicecenter:

I det offentligas tjänst: Tuffa chefsvillkor värdefulla uppdrag. Chefsbarometer 2007 delrapport 2. I det offentligas tjänst

I det offentligas tjänst: Tuffa chefsvillkor värdefulla uppdrag. Chefsbarometer 2007 delrapport 2. I det offentligas tjänst : Tuffa chefsvillkor värdefulla uppdrag Chefsbarometer 2007 delrapport 2 Våga välja offentlig sektor! Under min karriär har jag träffat på några av de mest hängivna och kompetenta medarbetarna under mina

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3. Jakten på cheferna till välfärdssektorn

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3. Jakten på cheferna till välfärdssektorn Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3 Jakten på cheferna till välfärdssektorn Ledarnas Chefsbarometer 2008 Delrapport 3: Jakten på cheferna till välfärdssektorn Chefer i offentlig sektor upplever

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef!

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1 Kärt barn har många namn heter det. I så fall är Sveriges chefer sannerligen populära! En chefs främsta uppgift är att skapa resultat i den verksamhet han eller hon

Läs mer

Lönlöst. Hur omodern lönesättning gör cheferna sämre, medarbetarna missnöjda och verksamheten mindre framgångsrik

Lönlöst. Hur omodern lönesättning gör cheferna sämre, medarbetarna missnöjda och verksamheten mindre framgångsrik Lönlöst Hur omodern lönesättning gör cheferna sämre, medarbetarna missnöjda och verksamheten mindre framgångsrik Ledarnas Lönlöst, Chefsbarometer Ledarna 2011 1 Innehåll Inledning 3 Sammanfattning 4 Flertalet

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer Offentlig sektor Bra förutsättningar bättre generationsväxling Oktober 2007

Ledarnas Chefsbarometer Offentlig sektor Bra förutsättningar bättre generationsväxling Oktober 2007 Ledarnas Chefsbarometer 2007 Bra förutsättningar bättre generationsväxling Oktober 2007 Om Ledarnas Chefsbarometer Synovate Temo har på uppdrag av Ledarna genomfört Ledarnas Chefsbarometer - en årligen

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 2. De sju chefsmyterna

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 2. De sju chefsmyterna Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 2 De sju chefsmyterna Ledarnas Chefsbarometer 2008 Delrapport 2: De sju chefsmyterna fakta och fiktion om chefer Chefer är en yrkesgrupp det ofta spekuleras kring.

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet... 2 Hur mår konjunkturen?... 3 Rekryteringar och anställningar... 5 Orosmoment för

Läs mer

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1 Idé & framtid LEdarna sveriges chefsorganisation alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer 2014 Ledarna 1 verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer.

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Chefernas ojämlika arbetsmarknad

Chefernas ojämlika arbetsmarknad Tema jämställdhet/mångfald: Bilder för presentation Chefernas ojämlika arbetsmarknad Ledarna: Temo AB: Olle Hernborg David Ahlin, Anna-Karin Bärjed Datum: 2006-03 - 17 Sida 2 Ledarnas Chefsbarometer 2006

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas chefsbarometer alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet...

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Låt chefen vara chef En kartläggning av villkoren för välfärdens chefer

Låt chefen vara chef En kartläggning av villkoren för välfärdens chefer Låt chefen vara chef En kartläggning av villkoren för välfärdens chefer Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer LÅT CHEFEN VARA CHEF LÅt chefen vara chef 3 den stora chefsutmaningen 4 långt

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Ojämställt ledarskap

Ojämställt ledarskap SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008 1 Inledning

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2015 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Ekonomichefer i kommuner i förändring

Ekonomichefer i kommuner i förändring Ekonomichefer i kommuner i förändring Intervjuundersökning hösten 2007 Akademikerförbundet SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig, Marika Lindgren Åsbrink Projektnummer: S-114417 Datum: 2007-10-09 Bakgrund

Läs mer

Chefen i krisen. från krishanterare till bristvara

Chefen i krisen. från krishanterare till bristvara Chefen i krisen från krishanterare till bristvara Ledarnas Chefsbarometer 2009 Chefen i krisen - från krishanterare till bristvara Innehåll Inledning... 2 En majoritet av cheferna har påverkats... 3 Svårare

Läs mer

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Värdefullt vetande om chefer För tredje gången sedan 2008 presenterar Sveriges chefsorganisation Ledarna skriften Chefen i siffror. Med Chefen i siffror

Läs mer

Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13

Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13 Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13 En studie om psykisk ohälsa på jobbet Arbetsgivare likaväl som anställda har mycket att vinna på att arbeta förebyggande och

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö. En rapport från SKTF

Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö. En rapport från SKTF Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö En rapport från SKTF Juni 23 Sammanfattning och reflektioner Kännetecknande för olika yrken inom Svenska kyrkan är att de är relativt enkönade.

Läs mer

Sammanfattning. Slutsatser

Sammanfattning. Slutsatser Sammanfattning Chefer är viktiga för att skapa attraktiva och välfungerande jobb inom välfärden. Samtidigt är många chefer hårt pressade av hög arbetsbelastning, stort personalansvar och knappa resurser.

Läs mer

RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare

RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare Banar väg för tjänsteför etagen Innehåll 1 Förord...5 2 Sammanfattning...6 3 Lönebildning stämmer...7 4 Lönebildning, fråga för fråga...10 5 Nöjdhetsindex...17

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas chefsbarometer 2013

TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas chefsbarometer 2013 TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas Chefsbarometer 2013 Tid för ledarskap om chefers förutsättningar Sveriges chefer ägnar nästan en dag per vecka åt uppgifter som inte känns meningsfulla eller till och med onödiga.

Läs mer

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer. Chefen har en avgörande inverkan på verksamheters effektivitet, produktivitet, innovationsförmåga och arbetsmiljö.

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Chefslöner på riktigt LEDARNAS LÖNESTATISTIKRAPPORT 2016

Chefslöner på riktigt LEDARNAS LÖNESTATISTIKRAPPORT 2016 Chefslöner på riktigt 1 Innehåll Chefslöner på riktigt 3 Det här tjänar chefen 4 Ledarnas syn på lön Vad bestämmer lönens storlek? 5 Vad tjänar chefen? 6 Vanligare med bonus och förmåner i privat sektor

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2016 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Annika Elias Ledarnas förbundsordförande. Kost & Närings fortbildningsdagar 2006

Annika Elias Ledarnas förbundsordförande. Kost & Närings fortbildningsdagar 2006 Annika Elias Ledarnas förbundsordförande Kost & Närings fortbildningsdagar 2006 Drivkrafter för svenska chefer En undersökning om ledarskap från Temo/Synovate Ledarnas Chefsbarometer 2006 Bild av svenska

Läs mer

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang Nyckelfaktorer Denna bild visar faktorer som används som nyckeltal, Key Performance Indicators (KPI) i AHA-metoden. KPI ger en snabb överblick på övergripande nivå av arbetsmiljö och hälsa. KPI består

Läs mer

Arbetsmiljöbarometern, syfte Öka kunskaperna om arbetsmiljön vid GU Utgångspunkt för att identifiera förbättringsområden Survey-feedback (Lawler, 1991, Rubenowitz, 2004) + samlad, övergripande bild + identifiera

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Frihet viktigast för småföretagarna

Frihet viktigast för småföretagarna Frihet viktigast för småföretagarna Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Inledning... 3 Tre av fyra företagare skulle rekommendera en familjemedlem att bli egen företagare... 4 Friheten viktigaste

Läs mer

Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning

Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning Rapport Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning 0 Målgrupp och genomförande MÅLGRUPP Personer som ansvarar för nyanställning inom företag och organisationer

Läs mer

Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik

Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik 2 Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik Innehåll De höga krav som följer med chefskapet ska synas på lönen... 3 Chefslönestatistik... 4 Saco Lönesök även för dig

Läs mer

Idé och Framtid. Idé & Framtid

Idé och Framtid. Idé & Framtid Idé & Framtid 1 Idé och Framtid fastställt vid kongressen 2010 2 Ledarna Sveriges chefsorganisation Idé & Framtid Verksamhetsidé Chefen gör skillnad Ledarna gör skillnad för chefen Bra chefer och ett gott

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Chefer och föräldraskap

Chefer och föräldraskap Chefer och föräldraskap T-113865 Akademikerförbundet SSR: Stina Andersson Synovate Temo: Arne Modig Datum: 2007-04-24 Sammanfattning Chefer och föräldraskap 8 av 10 chefer har bra balans mellan privatliv

Läs mer

DECEMBER En kunskapssammanställning sammanfattning. Lön, motivation och prestation: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönesättning

DECEMBER En kunskapssammanställning sammanfattning. Lön, motivation och prestation: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönesättning DECEMBER 2017 En kunskapssammanställning sammanfattning Lön, motivation och prestation: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönesättning Författare Psykologiska institutionen, Stockholms universitet:

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015 De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn 1 Förord och sammanfattning Resultaten från Jobbhälsobarometern går

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

50 nyanser av chefen Ledarnas chefsbarometer 2012

50 nyanser av chefen Ledarnas chefsbarometer 2012 50 nyanser av chefen Ledarnas Chefsbarometer 2012 Inledning I tio år har Sveriges chefsorganisation Ledarna regelbundet ställt frågor till chefer som handlar om deras vardag, såväl i jobbet som på fritiden.

Läs mer

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ 2017-05-23 1 (7) SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ Här hittar du en checklista som fokuserar särskilt på chefens arbetsmiljö. Den bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social

Läs mer

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkäten genomförs med syfte att ta reda på hur du upplever ditt arbete och förutsättningarna för att utöva ledarskapet. Enkäten innehåller också en del bakgrundsfrågor,

Läs mer

Möt morgondagens ledare Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap

Möt morgondagens ledare Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap KAIROS FUTURE Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap En sammanfattning av studien Morgondagens Ledare November 2015 Det pågår ett trendbrott i synen på arbete och arbetsliv. Det blir tydligt när

Läs mer

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna En undersökning om vilka konsekvenser det får om stadshusledningens förslag att ta bort 5-7 administrativa tjänster verkställs. 7 februari 27

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande den offentliga sektorn Per Juth mars,2002 En första analys av enkäten om sjuksköterskors inställning till privat respektive offentlig sektor Inledning

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Utvecklings- och lönesamtal är viktiga verktyg, både för dig som chef och för medarbetarna. När

Läs mer

Chefs- och ledarstrategi

Chefs- och ledarstrategi STRATEGI Dokumentets syfte n finns för att kommunen ska attrahera, rekryera och utveckla chefer som gör Nacka bäst på att vara kommun. Dokumentet gäller för Kommunstyrelsen som arbetsgivare och kommunens

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Redovisning av åtgärder enligt handlingsplan för medarbetarundersökning 2010

Redovisning av åtgärder enligt handlingsplan för medarbetarundersökning 2010 Tjänsteskrivelse 2011-11-02 Handläggare: Stina Lindbäck-Ohlsson FHN 2011.0093 Folkhälsonämnden Redovisning av åtgärder enligt handlingsplan för medarbetarundersökning Sammanfattning Förvaltningen hade

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell Novus Unga om vården Vårdförbundet 2010-05-10 Lina Lidell 1718 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Vårdförbundet. Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Personalchefsbarometern 2012

Personalchefsbarometern 2012 Personalchefsbarometern 2012 Personalchefsbarometern 2012 Inledning Det här är Visions återkommande personalchefsbarometer. Vision har under flera år drivit på i frågan om att kommunerna måste kunna locka

Läs mer

Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna YTTRANDE Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Ledarna Sveriges chefsorganisation är en facklig organisation

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Lönepolitiskt program. Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige , 144. Distribueras av personalenheten

Lönepolitiskt program. Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige , 144. Distribueras av personalenheten Lönepolitiskt program Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 144. Distribueras av personalenheten LÖNEPOLITISKT PROGRAM Lönepolitiken är en del av kommunens personalpolitik. Lönebildning

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning. Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar. Cheferna och arbetsmiljön. Cheferna om ledarskap. Cheferna om karriären

Innehåll. Sammanfattning. Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar. Cheferna och arbetsmiljön. Cheferna om ledarskap. Cheferna om karriären Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar Cheferna och arbetsmiljön Cheferna om ledarskap Cheferna om karriären Om undersökningen Chefsservice för ingenjörer 3 4 5 9 16 19 20 Sveriges

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader.

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Vision fortsätter

Läs mer