VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport. Rapport Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport. Rapport. 2015-01-15 Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder"

Transkript

1 VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder

2 VÄXJÖ KOMMUNS RIDANLÄGGNINGAR MED RIDSKOLEVERKSAMHET En statusrapport KUND Peter Lindahl Kultur- och fritidsförvaltningen Växjö kommun KONSULT WSP Sverige AB Arabygatan Växjö Tel: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm KONTAKTPERSONER Charlotte Boe Steder Malvina Feltlind (65)

3 SAMMANFATTNING Växjös Kultur- och Fritidsförvaltning vill samla en bild av förutsättningarna på kommunens ridanläggningar med ridskoleverksamhet. WSP har på uppdrag av förvaltningen sammanfattat anläggningarnas skick och status. Genom inhämtning av ritningar, information från verksamheterna samt statusbesiktningar av fastigheterna har status och behov kartlagts. Statusbesiktningarna som genomförts är okulära besiktningar inom tre olika teknikområden; bygg, el och ventilation, där tillgängliga utrymmen bedömts. De anläggningar som berörs under urvalskriteriet ridklubb med ridskoleverksamhet är Braås Ponny- och Ridklubb, Lammhults Ridklubb, Theleborgs Ryttarsällskap, Växjöortens Fältrittklubb och Växjö Ridklubb. Dessa ligger väl spridda i kommunen och täcker ett stort upptagningsområde. De har också olika inriktningar vilket ger ett varierat utbud. Anläggningarna klubbarna verkar på har till stor del äldre byggnader som är i behov av underhåll. Det är en utmaning för ridklubbarna att ridskoleverksamhet kräver stora anläggningar med mycket byggnadsmassa då ingen av klubbarna har fastighetsskötare och lite kunskap/möjlighet att strukturerat förvalta byggnaderna. Flera klubbar brottas med sliten inredning, för små spiltor eller boxar och kommande EUkrav på att endast ha boxar. Arbetsmiljömässigt är det på flera håll bristfälliga personalutrymmen och tungarbetad logistik. Vidare saknas det idag fungerande omklädningsrum och duschar för både utövare och personal. Ytterligare problemområden är otillräcklig ventilation, vatten som fryser på vintern och avloppssystem som kräver åtgärder inom en nära framtid. Flera klubbar önskar göra stora ingrepp för att förbättra förhållandena för djuren och anställda/verksamma. Förändrade förutsättningar och slitna/avsaknade delar gör att man genom ett helhetsgrepp skulle kunna förbättra mycket på en gång. Ett exempel där man genomfört stora förbättringsåtgärder är Växjöortens Fältrittklubb där de byggt bort alla spiltor, öppnat upp i nock och tagit in cirkulerande vattensystem. De har efter detta fått ett ljust, luftigt stall med bra miljö för hästarna och förenklad arbetssituation utan problem med att vattnet fryser på vintern. Slutligen, önskar flera av klubbarna utöka verksamheterna genom fler ridskoleplatser och/eller fler tävlingar. 3 (65)

4 INNEHÅLL INLEDNING Bakgrund Syfte Metod 6 2 FÖRUTSÄTTNINGAR Djurhållning Arbetsmiljö Byggtekniskt Tävlingar 10 3 RIDANLÄGGNINGARNA Braås Ponny- och Ridklubb Lammhults Ridklubb Theleborgs Ryttarsällskap Växjöortens Fältrittklubb Växjö Ridklubb 49 4 KONKLUSION Sammanställningar 63 BILAGOR 65 4 (65)

5 INLEDNING 1.1 Bakgrund Växjös Kultur- och Fritidsförvaltning vill samla en bild av förutsättningarna på kommunens ridanläggningar med ridskoleverksamhet. Detta i samband med arbetet att utveckla ridsporten inom kommunen. WSP har på uppdrag av förvaltningen sammanfattat anläggningarnas skick och status. De anläggningar som berörs under ovanstående urvalskriterier är Braås Ponny- och Ridklubb, Lammhults Ridklubb, Theleborgs Ryttarsällskap, Växjöortens Fältrittklubb och Växjö Ridklubb. De geografiska lägena visas nedan. Lammhults Ridklubb Braås Ponny- och Ridklubb Växjö Ridklubb Växjöortens Fältrittklubb Theleborgs Ryttarsällskap Ridklubbar med ridskoleverksamhet inom Växjö kommun 1.2 Syfte Syftet med arbetet är att kartlägga ridanläggningarna avseende verksamheter, skick, behov och önskemål. En utgångspunkt är också hur anläggningarna uppfyller de lagar och krav som berör verksamheterna. 5 (65)

6 1.3 Metod Genom inhämtning av dokumentation såsom ritningar och information från verksamheten, samt statusbesiktningar av fastigheterna har status och behov kartlagts. I det förberedande arbetet har också möten genomförts med räddningstjänsten och länsstyrelsen. Detta för att kartlägga eventuella områden som kräver extra uppmärksamhet och där dessa instanser upplever att vanliga brister förekommer. Statusbesiktningarna som genomförts är okulära besiktningar där tillgängliga utrymmen beaktats och bedömts. Besiktningarna ska inte ses som fullständiga kontroller av konstruktioner eller installationer, utan som en helhetsbedömning av anläggningarna. Besiktningarna har gjorts inom tre olika teknikområden; bygg, el och ventilation. Vid den byggtekniska besiktningen genomfördes okulär besiktning av de delar som var tillgängliga vid besiktningstillfället. De installationstekniska besiktningarna gjordes dagtid, efter utsläpp av hästarna. I samband med besiktningarna har även samtal genomförts med representanter från styrelsen och ridskoleverksamheten, för att få bakgrundsinformation, ta del av klubbens målsättningar och eventuell relevant information om anläggning en och dess delar. Efter genomförda besiktningar har inhämtat material och information sammanställts i aktuell rapport. I bearbetningen av denna har respektive anläggnings text gått på remiss till respektive klubb. Handlingar som finns på anläggningarna har sammanställts och bifogas slutrapporten. Bifogat är även de olika besiktningsprotokoll som sammanställts för respektive anläggning och teknikområde Aktuell rapport inleds med en beskrivning av bakomliggande arbete och bakgrunden till detta. Syfte och metoder beskrivs liksom bakomliggande förutsättningar. Vidare presenteras varje klubb med verksamhetssammanfattning och beskrivning tillsammans med verksamhetens målsättningar. En statusbeskrivning görs med besiktningsnoteringar byggnad för byggnad, varefter olika områden sammanfattas; byggteknisk, installationer, arbetsmiljö och djurhållning. Respektive klubbdel avrundas med en sammanfattning och åtgärdssammanställning i tabellform. Avslutningsvis sammanfattas helheten. Som bilagor till rapporten finns besiktningsprotokoll, handlingar på de olika klubbarna samt en sammanställning på beräkningslaster för snö på yttertak. Den senare för att visa på de förändrade kravlaster som blivit sedan flertalet av ridhusen byggdes Begreppsförklaring Spilta Har tre väggar och hästen är uppbunden fram med ett rep. Box Har fyra väggar och är större än en spilta, hästen kan röra sig fritt, är inte uppbunden. Sjukbox En box som ligger lite avskilt/kan skärmas av från de andra hästarna så att en sjuk häst kan isoleras och inte sprida vidare smitta. 6 (65)

7 OVK obligatorisk ventilationskontroll Krävs för kontors- och sanitetsutrymmen. Byggnadens ägare skall se till att OVK genomförs regelbundet. Verksamhetsutrymmen Utrymmen på anläggningarna där inte hästar vistas. Exempel är kontor, teorisalar, omklädningsrum etcetera. 7 (65)

8 2 FÖRUTSÄTTNINGAR I arbetet med ridanläggningar finns flera lagar att beakta. I det dagliga arbetet är det främst djurskyddslagen och arbetsmiljölagen som är aktuella. Vidare gällande anläggningen och dess fastigheter kommer lagar rörande byggnation och fastigheters förvaltande in. Slutligen finns även andra förutsättningar som påverkar klubbarnas verksamhet, som till exempel krav på tävlingar. 2.1 Djurhållning Det finns lagar och förordningar som är aktuella vid hästhållning. Dessa listas i Jordbruksverkets Djurskyddsbestämmelser Häst (jordbruksinformation ): Djurskyddslagen (SFS 1988:534) Djurskyddsförordningen (SFS 1988:539) Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om hästhållning (DFS 2007:6) Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2012:12) om förprövning Djurskyddsmyndigheternas föreskrifter om kravet på tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (2004:5) Särskilt intressanta punkter att beakta, som noterats från ovanstående samt möte med Länsstyrelsen, är följande: o Mått på stallplatser; box-/spiltmått, takhöjd och gångmått. o Stallventilation Ovanstående punkter är regler som gäller även befintliga stallar. Många andra regler kommer in först vid ny- eller ombyggnation. 2.2 Arbetsmiljö Det är arbetsgivarens ansvar att regelbundet bedöma riskerna för ohälsa och olycksfall och lagarna som gäller för arbetsmiljön är: Arbetsmiljölagen AFS 2008:17 Arbete med djur AFS 2012:2 - Belastningsergonomi Ridklubbarna huserar generellt på gamla anläggningar som inte är anpassade, eller är svåra att anpassa till dagens krav arbetsmiljömässigt. Det har varit en förändring under de sista 20 åren på material och förpackning av material. Förr byggdes anläggningarna med stora loft för att kunna fylla upp med halm- och höbalar på sensommaren och ha utöver året. Dessa balar var ganska små och lätta att hantera och brukade som regel släppas ner genom luckor till strategiska platser i stallet, en väl inarbetad logistik som fungerade väl. Idag är det väldiga höensilagebalar på flera hundra kg som förvaras utomhus. Ingen av anläggningarna vi har besökt strör med halm idag. Det är torv, halmpellets eller spån som används. Bland annat torven har utmaningen att denna fryser ihop på vintern och genererar mycket damm i luften. Det är en stor utmaning för anläggningarna att hitta bra lösningar på logistiken 8 (65)

9 med dessa material/förpackningar. Skötsel av stall och hästar är ett hårt fysiskt jobb men det är få klubbar som har några direkta hjälpmedel. Vidare är det idag standard på arbetsplatser att det finns personalrum där det går att fika, äta sin lunch, värma sig på vintern samt ofta en egen personaltoalett och möjligheter för dusch och omklädning när det är ett jobb som innebär att arbetskläderna får lukt och personalen arbetar hårt fysiskt. Detta saknas på alla anläggningar. 2.3 Byggtekniskt När det gäller hur och vad som får byggas regleras detta på flera sätt. Ligger byggnaderna inom detaljplanelagt område är det mer regler att förhålla sig till och man söker om lov hos kommunen. Har byggnaderna en speciell märkning måste man ansöka om att få göra ändringar/tillbyggnader. Oavsett skall lagar och regler för byggnader följas när det byggs om, till eller byggs helt nytt. De viktigaste lagar och regler är: PBL (Plan och bygglagen) PBF (Plan och byggförordningen) BBR (Boverkets byggregler) Reglerna har ändrat sig under åren och framförallt är det brand, tillgänglighet, konstruktion och energi det har hänt mycket med. På brandsidan är förutsättningen att klubben enligt lag ska ha ett systematiskt brandskyddsarbete och ta fram brandskyddsdokumentation vid större om- eller nybyggnation. Detta finns, i varierande omfattning. Alla klubbarna har kontakt med räddningstjänsten och företag som kommer och kontrollerar brandposter och släckare. När det gäller tillgänglighet så är det både kontrastmakeringar, åtkomst och hörsel som kommer in. Det är inte alltid att det låter sig göra fullt ut i gamla byggnader. Vidare har de dimensioneringsförutsättningar som konstruktörer använder vid sina konstruktionsberäkningar ökat under åren. För aktuella ridhus, till exempel, byggdes 5 av 6 när dimensionerande snölaster var 75 % av vad man räknar med idag. Det sista är från 1975 då det var hälften. Det är extra viktigt att kontrollera snömängder på dessa tak. Sen finns standarder som gäller för varje fackdisciplin, såsom el och VVS. Som exempel på el-sidan så gäller att alla belysningsinstallationer skall vara i klass IP54 med D-märkning och installationer skall vara i klass IP44. Jordfelsbrytare är ofta ett krav eller rekommendation från försäkringsbolagen. På ventilationssidan är det framförallt OVK som krävs i kontor/personalrum/sanitetsrum vid mekanisk ventilation. Även inom konstruktionskraven har förutsättningarna förändrats. Samtliga ridhus har byggts då kraven var lägre än de är idag, se bilaga VI, ii Speciella byggnadstekniska krav på aktuella anläggningar Theleborg Ryttarsällskap ligger inom detaljplanelagt område. Det innebär strängare krav vid eventuell förändring av anläggningen eller nyuppförande av byggnad. 9 (65)

10 Växjö Ridklubbs stallar och gamla ridhus berörs av skyddsbestämmelser. Detta innebär att fasaderna är skyddade och skall bevaras för att bibehålla miljön. Nya byggnader får inte heller uppföras utan särskild prövning. Slutligen har Växjöortens Fältrittklubb och Theleborgs Ryttarsällskap sin anläggning på ofri grund något som begränsar verksamheten och dess utveckling genom bristande möjlighet till finansiella lån. 2.4 Tävlingar Klubbarna satsar olika mycket på tävlingsverksamhet. Alla har det inte som fokus men gemensamt är en nödvändig lägstanivå. För att klubbarnas medlemmar ska få delta på tävlingar krävs att klubbarna arrangerar minst 1-2 tävlingar per år över klubbnivå och är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet. Klubbarna behöver således genomföra tävlingar och ha faciliteter för detta, för att kunna tillmötesgå det behov och de förväntningar som klubbens medlemmar har. För flera klubbar är också tävlingarna en väldigt viktig inkomst. 10 (65)

11 3 RIDANLÄGGNINGARNA 3.1 Braås Ponny- och Ridklubb Braås ponny- och ridklubb Bakgrund Braås Ponny- och ridklubb ligger 2,5 mil norr om Växjö tätort och består i stort av ett stall, ett ridhus, ett förråd, ett klubbhus och tre utomhusbanor (två mindre och en stor). Ridklubben äger anläggningen och närliggande hagmark. Det senare är tillräckligt under verksamhetsåret och under sommaren tas hästarna till andra områden för sommarbete. Styrelsen ansvarar för fastigheterna och för skötseln av dessa. Anställd fastighetsskötare saknas. I stallet ryms 15 spiltor och 11 boxar, varav en kan nyttjas som sjukbox. Av spiltorna används en till foderlagring och en till annan förvaring. 10 boxar hyrs ut till medlemshästar. Äger anläggningen Ridhus Paddockar HWC Boxar Spiltor Sjukboxar Ja, inkl hagar 1 3 Ja, gammalt Verksamhetsbeskrivning Braås Ponny- och Ridklubb har ca 230 medlemmar. I verksamhetens finns anställda personer på 2,25 heltidstjänster. Inom dessa ryms en ridskolechef, en ridlärare, en stalltjänst samt en hopptränare. Ridskolan har 5 lektionshästar, och 9 lektionsponnys. Antal ridande är runt 150 st, varav barnen utgör ca 100 st. Man har i dagsläget inte någon verksamhet med funktionshindrade men har tidigare ordnat detta vid behov. Ridskolan har ingen kö. Ridskolan ordnar prova-på-ridning för barn och vuxna som vill testa att rida. Utöver ridskoleverksamheten finns en aktiv ungdomsverksamhet som ordnar hajk och barnaktiviteter, m m. Vidare har klubben flera lag som tävlar och dessa ordnar flera lagaktiviteter under året för utveckling och gemenskap. Tävlingar är ett fokusområde i klubben och en förutsättning för klubbens ekonomi. Under året ordnas flertalet regionala och lokala tävlingar. Därtill ordnas klubbtävlingar och event-tävlingar såsom Spökhoppning, Påsk- och Sommarhoppning samt Pay and Jump, m m. 11 (65)

12 Verksamhetens målsättning Klubben är i behov av att bygga om stallet. Dels för att förbättra djurhållningen genom att ta bort spiltorna och dels för att förbättra logistiken. Lokalerna skulle då bättre kunna anpassas till nuvarande verksamhet, förbättra arbetsmiljön för dem som jobbar samt vidareutveckla säkerheten genom att samla hästarna och få bättre översyn. Önskemålet är att kunna skapa ett lösdriftsstall. På kortare sikt behövs en ny toalettvagn och ny kiosk för att kunna upprätthålla det man har i dag i form av tävlingar m m. Toaletterna behöver generellt bli fler då det på 150 ridande i veckan plus anhöriga som följer med/skjutsar inte räcker till med en toalett. Arbete pågår för att få till en annan lösning med foderhanteringen. Slutligen har klubben en visionsgrupp som arbetar med klubbens långsiktiga mål. I det sammanhanget tittar man på möjligheterna för att samla ihop anläggningen genom att flytta ner ridbanorna intill ridhuset. I denna vision ingår även färdigställande av urspungliga planer i befintligt ridhus. De omfattade lektionssal, omklädningsrum med dusch och toaletter samt kafé utmed ena halva långsidan Statusbeskrivning Anläggningen Nedan listas information och kommentarer från gjorda platsbesök och samtal. Noteringarna listas byggnad för byggnad varefter olika områden, som byggtekniskt, installationer, arbetsmiljö etcetera sammanfattas. Situationsplan 12 (65)

13 Stallen Stallbyggnaden består av tre delar som skiftar i ålder. I början av 90-talet gjordes en större om- och tillbyggnad då det byggdes till en del som innehåller kontor, WC, dusch (numera förråd), spolspilta, HWC samt tvättrum. Denna del binder ihop det gamla stallet med det gamla ridhuset som då byggdes om till stall. Hela bygget har en sammanhängande loge som vindsvåning, om än delad med en brandvägg ut mot gamla ridhus-delen. Det är träfasad på hela byggnaden men varierande material på yttertaket. Det är träfönster från respektive tid då byggnaderna byggdes och således i varierande skick. Stallbyggnad Den äldsta delen av stallet är en gammal ladugård vilket visar sig även i skicket. Fasad och väggar är slitna och bitvis sönder. Exempelvis har en spilta hål ut i yttervägg efter att man försökt fästa grimskaftet i flera omgångar och delar av väggen lossat mer och mer. Interiört är måtten inte optimala för verksamheten även om man gjort det bästa av det. Inredningen är sliten och till största delen spiltor. Takhöjden är generellt låg. Något som utgör en risk är yttertaket på ladugårdsbyggnaden. Det består av eternitplattor som börjar spricka bitvis. I ett pumphus placerat som ett utbygge på ladugårdens långsida har innertaket en vattenskada som troligen orsakats av läcka i tak och bör åtgärdas omgående. Pumphus 13 (65)

14 Nya, större stalldelen Hål i ytterväggen vid infästning Fuktskadat tak i pumphus i spilta. Mittdelen på byggnaden är den nyaste delen. Här är, utifrån vad som kan ses från marken, fasader och tak (plåt) i bra skick. Kontoret är nyrenoverat och det har fönster ut mot ett av stallarna. Här finns också en handikapptoalett efter gamla standardmått. Detta är den enda toaletten som finns i stallet för ridande och besökande, och den är sliten. En spolspilta finns bredvid HWC. Där har plastmattan på väggarna börjat spricka och bitar har lossnat. Huruvida det är fara för bakomliggande konstruktion är osäkert då väggens uppbyggnad är oklar. Det finns en betongklack men eventuellt går sprickorna över denna. Åtgärd bör därför prioriteras. Liknande skick är det på plastmattan på golvet i tvättrummet bakom spolspiltan. Här är betong under den trasiga mattan och övrig konstruktion nås inte. Det är heller ingen direkt fuktbelastning som det är i spolspiltan. HWC Spolspilta Den större stalldelen (den nyare) är, som nämnt ovan, ombyggt från att ha varit ett gammalt ridhus. Fasaderna och taket (plåt) på denna del är ok. Fönster och dörrar är åldersslitna. Inredningen är sliten och i behov av byte. Generellt är det små utrymmen men de är utnyttjade optimalt och det är många smarta hemsnickrade lösningar för att få så bra nyttjande som möjligt av de ytor man har att tillgå. Foderkammaren är ingen egen brandcell men det är osäkert om det förvaras så mycket foder här inne att det måste vara det. Nya, större stalldelen Stallinredning, spiltor Ridskolans sadelkammare 14 (65)

15 Gödselstack Gödselplattan är väldigt stor och töms bara två gånger om året. Den ligger precis bakom stallet utan uppförsbacke eller ramp som måste forceras. Den ligger dock så nära stallet att grundmuren och fasaden på gamla ladugårdsdelen har skador efter att ha utsatts för gödsel över lång tid. Gödselstack Fasad vid gödselplatta Skada på grundmur vid gödselplatta Ridhus Ridhuset, sedan 2003, är i väldigt bra skick och väl utformat. Det är plåttak och plåtfasader. Det är läktare på ena halvan av en långsida. Taket är isolerat, dock med problemet att småfåglar kommer in och plockar med sig isolering så att den blir hålig. Underlaget i ridhuset ska fyllas på. Man vattnar manuellt. Utmed ena långsidan finns plats och planer för en uppvärmd del med toalett, kafé och en teorisal m m, något som inte blivit färdigt. Ridhus Invändigt ridhus med läktare Fasad långsida ridhus Klubbstuga Klubbstugan är ett gammalt torp som renoverats och innehåller kök, toalett och rum. Här kan personalen värma sin mat och här hålls möten och teorilektioner. Taket är gammalt. En mer detaljerat besiktning av taket och dess status var inte möjligt vid besiktningstillfället då vinden inte gick att tillträda men utifrån vad som gick att se från marken skulle ny underliggande konstruktion (läkt och papp) behövas samt nya vindskivor och renovering av takfot. Fasad och fönster är av trä i tillfredsställande skick och avvattningssystemet nytt. Huset kostar mycket att hålla uppvärmt då det är dåligt isolerat. Klubbstuga 15 (65)

16 Äldre vindskivor och tak Skadad takfot Förråd/traktorskjul I en byggnad med tre väggar och tak förvaras det traktor och andra redskap. En plint till ena gavelväggen har vält och detta medför att hela väggen lutar. Med en korrigering av plinten torde emellertid byggnaden gå att rädda. Förråd/Skjul Vägg med vält plint Andra gaveln. Kiosk Kiosken är en gammal träbarack med papptak som tjänar som kiosk under tävlingsarrangemang. Denna är helt uttjänt, fasaden är rutten/murken och det är troligtvis billigare/bättre att anskaffa något helt nytt än att försöka renovera den. Kiosk Gavel Murken gavel. 16 (65)

17 Domartorn Tornet är helt nybyggt och har sekretariat i första våningen och utrymme för domare på andra våningen med bra utsikt över stora paddocken. Domartorn Domartornet Utsikt från domarnas plats. Hinderbod Liten paddock Hinderbod Boden är också nybyggd och står vid stora paddocken. Den har träfasad och plåttak. De sista plåtarbetena mellan tak och vindskivor saknas. Stora paddocken Denna ligger ett stycke från stallet och används av duktigare elever och vid tävlingar. Den är väldigt stor och fungerar bra vid tävlingar. En väldigt stor strålkastare intill är nymonterad. Mellanstor paddock Ligger precis vid den stora paddocken och används främst för framridning vid tävlingar. Liten paddock Denna är placerad nära stallet och används främst till nybörjare. Det är bra både att den är mindre och att den är nära stallet för detta ändamål. Parkering Det finns inte någon tydlig parkering och vid tävlingar får man parkera i hagarna, vilket inte optimalt, varken för hagarna eller besökare. Toalettvagn För att användas framförallt vid tävlingar har klubben en toalettvagn i anslutning till parkeringshagarna. Denna är fallfärdig, enligt utsago, och behöver ersättas med en ny. Hagar Det finns hagar idag men klubben äger mer mark som är sank och som skulle behöver dikas ut för att kunna använda den hagmark. De skulle då kunna använda marken mer och på ett bättre sätt. Allmänt Klubben har ett tydlig och genomarbetat tänk gällande brand och säkerhet. Det finns tydliga instruktioner till både räddningstjänst och brukare om det skulle utbryta brand, samt lättillgängliga verktyg som kan behövas. Brandposter kontrolleras varje år och systematiskt brandskyddsarbete utförs likaså. Det är även nära både till hagar och till den lilla paddocken dit hästar kan tas och stängas om så att de inte försöker ta sig in i stallet igen vid en brand. Säkerhetstänket visar sig också genom Tydliga instruktioner 17 (65)

18 andra förberedelser som kraftiga ficklampor som står på laddning både i stallet och i ridhuset, utifall att strömmen skulle gå. Slutligen finns för anläggningen tillfredsställande handlingar på stall och ridhus. Handlingar på förrådsbyggnad och klubbstuga saknas. Redskap i tillfälle av brand Utrymningsplaner för både människor och hästar Gavel gamla stalldelen Byggtekniskt Ur en byggnadsteknisk synvinkel varierar Braås anläggning. Mycket är bra och andra delar i mer eller mindre behov av åtgärder eller underhåll. Först och främst är stallets gamla del i behov av nytt tak. Det finns en vattenläcka i ett anslutet pumphus med tak av samma sort. Vidare är inredningen sliten i den mindre, äldre stalldelen och väggarna bitvis söndriga i samma del. De nyare delarna är i bättre skick, även om man även där är i behov av att byta inredningen. Spolspilta och tvättrum är i behov av renovering. På förrådsbyggnaden är en plint sned. Detta bör åtgärdas så att byggnaden räddas. Även klubbstugan behöver räddas genom nytt tak, om denna ska fortsätta användas Installationer Anläggningen värms upp med direktverkande el. Anläggningen har egen brunn och avloppet är en tre-kammarbrunn från 1992 och infiltrationsanläggning. Sanitetsporslin och dyl var troligen inte var nytt då man byggde till på 90-talet och dessa är nu slitna. Elstandarden hos Braås Ponny och Ridklubb håller generellt godkänd klass där stora delar av installationerna är utbytta och håller hög klass med få anmärkningar. Klubbstugan har äldre men godkända installationer. Ventilationen är i stallet otillräcklig med för liten uteluftsarea och ett uppmätt avluftsflöde som uppfyller kravställd miniminivå men ej fordrad maximiflöde. OVK-kontroll saknas för personalutrymmena Arbetsmiljö På anläggningen saknas bra utrymme och system för foderhantering. Man har idag ensilagebalar utomhus och rullar in dagens behov i stallet i kärror. Denna hantering är mycket tung och en bättre och lättare lösning skulle behövas. 18 (65)

19 Vid gödselhantering går man utomhus utan tak och detta innebär att det kan vara väldigt varierande underlag, med både is och halka. Vid ensamarbete finns det en mobiltelefon på kontoret som skall tas med överallt så att det är möjligt att varsla om olyckan är framme. I övrigt har inte några tillbud eller olyckor inträffat som kan relateras till fastigheterna. Inte heller några sjukskrivningar har förekommit Djurhållning Enligt klubbens uppgifter är måtten för spiltor och boxar godkända enligt dagens krav. Målsättningen är emellertid att förbättra anläggningen genom ombyggnation. Bland annat för att komma ifrån spiltorna, något som troligen kommer förbud på i framtiden. Vidare är takhöjden låg och ventilationen därmed svår att få tillfredsställande, framförallt i stallet i den äldre byggnadsdelen. Spiltor i äldre stalldelen Sammanfattning Braås Ponny- och Ridklubb Braås Ponny- och Ridklubb är en mycket välordnad och vackert belägen klubb där idéer sprudlar och omsätts genom strukturerat arbete. Man har gjort väldigt mycket av det man har att tillgå och har givetvis idéer om möjliga förbättringar och utvecklingsmöjligheter för att bli ännu bättre. Klubben har stort säkerhetstänk och tillfredställande samarbete med brandkonsult rörande sitt brandskyddsarbete samt kontinuerlig dialog med räddningstjänst. Fastigheterna på anläggningen är bitvis gamla och de äldre delarna behöver renoveras. Andra delar är utmärkta liksom platsen anläggningen är belägen på, med närhet till skog och ridvägar samt närhet till flera byar runtomkring som ger ett stort upptagningsområde. Delar där investeringar krävs omgående är takbyte gammalt stall samt åtgärd av vattenläcka i pumphus. Ombyggnation av stall för förbättrad djurhållning och ventilation är också prioriterat. Klubben själv önskar lösdriftsstall och har långtgående planer på hur detta skulle kunna implementeras på anläggningen. Vidare behöver klubbstugan nytt tak, toalettvagnen och kiosken bytas ut samt ridhuset färdigställas interiört. För att sortera bland de olika behov som finns på anläggningen sammanställs nedan en åtgärdslista tänkt som prioriteringslista. Förutsättningarna för innehållet kan förändras och flera åtgärder påverkar varann, en konsekvenskedja som är svår att greppa utifrån. Det är emellertid ett försök att sammanfatta den bild som platsbesök, besiktningar och samtal givit. 19 (65)

20 Åtgärdslista Braås Ponny- och Ridklubb* PRIORITET 1 - Vattenläcka pumphus - Uppriktning av fundament på förråd - Takbyte stall, gammal del PRIORITET 2 - Ombyggnad stall invändigt, inkl. ventilation - Ny kiosk - Ny toalettvagn** PRIORITET 3 - Färdigställande av ridhus invändigt - Nytt ridhus *Klubbstugan är inte med i ovanstående lista då man inte har för avsikt att nyttja denna när ridhuset färdigställts. Byggnaden skulle ändock med fördel få nytt tak och därmed räddas, och kunna nyttjas även framöver. **Notering från samtal, ej besiktigad vid platsbesök. 20 (65)

21 3.2 Lammhults Ridklubb Bakgrund Lammhults ridklubb Lammhults ridklubb ligger ca 3 mil norr om Växjö tätort utmed väg 30. Det geografiska läget ger stort upptagningsområde med många byar runt om. Anläggningen består av byggnad innehållande stall och verksamhetsutrymmen (kafé, personalutrymmen, övernattningsrum, förråd m m), ett ridhus och två paddockar (en mindre och en stor). Därtill finns även ett garage som används som hinderförråd samt en ladugård som idag inte rymmer någon verksamhet. Ridklubben äger anläggningen och närliggande hagmark sedan 2012 då man fick köpa loss allt utom ridhuset som man redan ägde. Hagmarken är tillräckligt under verksamhetsåret och under sommaren tas hästarna till andra områden för sommarbete. Styrelsen ansvarar för fastigheterna och skötseln av dessa. Anställd fastighetsskötare saknas. I stallet ryms 2 spiltor, 13 spiltboxar (mindre boxar med specialmått, godkända på dispens) och 9 boxar. I ladugården intill finns ytterligare boxar vilka inte brukas idag. Dessa är inte heller att rekommendera att ta i bruk då ventilation inte infriar lagsatta krav. Därtill är byggnaden i sådant skick att renovering alternativt tydlig avgränsning krävs innan medlemmar eller anhöriga tillträder denna. Tabellsammanställning Äger anläggningen Ridhus Paddockar HWC Boxar Spiltor Sjukboxar Ja, inkl hagar 1 2 Skall byggas 9 15 Nej De senaste åren har flertalet åtgärder gjorts för att förbättra klubbens ekonomi. Bland annat har bergvärme satts in, belysningen i ridhus, paddock och stall har bytts ut till LED. Man har också byggt ut parkeringen i anslutning till anläggningen och därmed betydligt förbättrat förutsättningarna i samband med tävlingar och säkerheten kring dessa. 21 (65)

Braås Ponny- och ridklubb

Braås Ponny- och ridklubb Braås Ponny- och ridklubb Vattenläcka i tak, pumphus Takbyte stall, gammal del, eternittak Uppriktning av fundament på förråd Ombyggnation stall inkl ventilation S:a : Ny kiosk Ny toalettvagn S:a : ca

Läs mer

Anders Ehrlemark. Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Sundby. Version 2014-02-05

Anders Ehrlemark. Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Sundby. Version 2014-02-05 P R A K T E K Anders Ehrlemark Version 2014-02-05 Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Sundby Detta dokument innehåller en dokumentation av observationer och noteringar angående byggnaderna på anläggningen.

Läs mer

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten.

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten. KFUK-KFUM 2011-03-11 BOX 42034 126 12 STOCKHOLM Objekt: Sjöbo Kurs och lägergårds byggnader Er referens: Hanna Forsén Vår referens: Raoul Eriksson/ Göran Johansson, Anticimex i Nässjö Uppdrag: Grundläggande

Läs mer

Förslag till en princip för en ridanläggning

Förslag till en princip för en ridanläggning Malmö stad Fritidsförvaltningen 2010-06-17 Förslag till en princip för en ridanläggning För att kunna ta fram kostnader för att bygga/hyra en ridanläggning och projektera en ny ridanläggning har fritidsförvaltningen

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

Strandhamnsvägen 16, Hunnebostrand. Uleberg 2:114

Strandhamnsvägen 16, Hunnebostrand. Uleberg 2:114 Strandhamnsvägen 16, Hunnebostrand Uleberg 2:114 Överlåtelsebesiktning för säljare Adress Telefon Org. nr. E-post Hästedalsvägen 20 456 55 Bohus Malmön 072-540 59 39 969762-0954 bengt@stugservice.com 2011

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Anläggningssektionen

Verksamhetsberättelse 2015 Anläggningssektionen Verksamhetsberättelse 2015 Anläggningssektionen Under 2015 har anläggningen varit föremål för mängder av åtgärder. Framför allt handlar det om att i samarbete med försäkringsbolag, byggfirma och arkitekt

Läs mer

Anders Ehrlemark. Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Gömmargården. Version 2014-02-05

Anders Ehrlemark. Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Gömmargården. Version 2014-02-05 P R A K T E K Anders Ehrlemark Version 2014-02-05 Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Gömmargården Detta dokument innehåller en dokumentation av observationer och noteringar angående byggnaderna på

Läs mer

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus 1(6) Fastighetsnämnden Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus Ärendet återredovisar härmed uppdraget Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus i enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

TALLMON VÅRDHEM Älvkarleby kommun, Sverige

TALLMON VÅRDHEM Älvkarleby kommun, Sverige TALLMON VÅRDHEM Älvkarleby kommun, Sverige Kund: Älvkarleby kommun Version: Datum: 27 Maj 2015 Utgiven av: Kai Luotsinen WSP Upprättad av: Per Dahlhjelm WSP Teknik Statusbedömning Teknisk Due Diligence

Läs mer

SOLLENTUNA RIDKLUBB Förstudie

SOLLENTUNA RIDKLUBB Förstudie SOLLENTUNA RIDKLUBB Förstudie 2015-10-30 H Persson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Underlag till kalkyl... 3 3 Åtgärder... 3 2 (6) 1 Sammanfattning Befintligt stall är undermåligt både när

Läs mer

Capellavägen 11 Järfälla

Capellavägen 11 Järfälla SKÄLBY 3:1252 Capellavägen 11 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-12-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Medlemsmöte 2014-06-15

Medlemsmöte 2014-06-15 Medlemsmöte 2014-06-15 Program Inledning Presentation av förslag till utvecklingsplan för vår ridanläggning 2014-2016 Tacobuffe Diskussion Beslut Inledning Bakgrund Syfte och mål med mötet Ordningsfrågor

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Lomma Ridklubb Verksamhetsplan 2014 Lomma Ridklubb Lomma Ridklubb är en aktiv ideell förening som i år firar 40-årsjubileum. Föreningen bedriver en av Svenska Ridsportförbundet certifierad ridskola, för

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

Att arbeta med statistik

Att arbeta med statistik Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn - Regionala lärprojekt. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för

Läs mer

Karlskoga Pumpan 9 Landavägen 13. 691 42 Karlskoga

Karlskoga Pumpan 9 Landavägen 13. 691 42 Karlskoga Landavägen 13 691 42 Karlskoga Överlåtelsebesiktning för köpare 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Hagendalsvägen 28 019-569450 556565-7482 ingemar@byggnadskontroll.se

Läs mer

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga.

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. Överlåtelsebesiktning för säljare 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Hagendalsvägen 28 019-56 94

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-07-28 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Krokom Aspås-Lien 3:36 Nedre Gräftevägen 10, 835 94 Aspås Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2014-06-24 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Berg Hackås-Gärde 1:9 Gärde 650, 830 23 Hackås Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-08-31 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Slandrom 1:69 Slandrom 376, 832 93 Frösön Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

U PPSALA S UNNERSTA 99:5 Rosenvägen 16

U PPSALA S UNNERSTA 99:5 Rosenvägen 16 U PPSALA S UNNERSTA 99:5 Rosenvägen 16 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING

Läs mer

B R Ä C K E UBYN 2:98

B R Ä C K E UBYN 2:98 B R Ä C K E UBYN 2:98 Jullavägen 4, 840 50 Gällö Överlåtelsebesiktning 2014 06 03 Adress Telefon Fax Org nr Epost Samuel Permans gata 2 83130 Östersund 06312 35 30 556669 0144 Info@oktopal.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-06-08 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Härnösand Skog 1:35 Ytterskog 204, 870 10 Älandsbro Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

Välkomna till Lidköpings Ridklubb

Välkomna till Lidköpings Ridklubb Välkomna till Lidköpings Ridklubb 2015 Välkomna till en av Skandinaviens finaste ridanläggningar! och en ridklubb med stor framtidstro där alla är välkomna och behövs Med stora framgångar genom åren På

Läs mer

Utvecklingsplan kommande åren En trygg och säker ridskola för alla

Utvecklingsplan kommande åren En trygg och säker ridskola för alla Utvecklingsplan kommande åren En trygg och säker ridskola för alla Detta är det material som har presenterats för Falköpings kommun och är en arbetsplan för de kommande åren för verksamheten. Vi söker

Läs mer

ostadshus i Godby, Finström.

ostadshus i Godby, Finström. B ostadshus i Godby, Finström. I-I½plans hus med 5 rum och kök.. Stort fristående garage. Renoveringar utförda från 1997-2007. 2250 m 2 tomt på promenadavstånd till butiker, skola, daghem och idrottsanläggningar

Läs mer

Exempelritningar på Familjestall.

Exempelritningar på Familjestall. Exempelritningar på Familjestall. Nedan följer några exempel på hur olika Familjestall från Bruksbalken kan se ut. Låt Dig inspireras! Kom ihåg att det går att få boxarna i 9m2, 10,5m2 eller 12m2. Skärmtaket

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Sid 1 (6) Besiktningsnr: ÖS6015-0046 Fastighetsbeteckning: Del av stadsliden Fastighetens adress: Uttervägen 1 Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Umeå kommun Umeå kommun

Läs mer

O X E L N 7. Ekstigen 11 Borgholm. Överlåtelsebesiktning för Säljare HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson

O X E L N 7. Ekstigen 11 Borgholm. Överlåtelsebesiktning för Säljare HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson O X E L N 7 Ekstigen 11 Borgholm Överlåtelsebesiktning för Säljare 2016-12-15 Besiktningsman Rune Karlsson Uppdragsnr 2016-167 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLHANDAHÅLLNA

Läs mer

Arbetsmaterial Från arbetsgruppen till Varbergs kommun Arbetsmaterial gällande visionsarbete med ny ridanläggning i Varbergs kommun

Arbetsmaterial Från arbetsgruppen till Varbergs kommun Arbetsmaterial gällande visionsarbete med ny ridanläggning i Varbergs kommun Arbetsmaterial gällande visionsarbete med ny ridanläggning i Varbergs kommun Bakgrund Det finns idag 8 stycken registrerade ridklubbar i Varbergs kommun. Dessa är: * Himledalens ridklubb * Skultagårdens

Läs mer

HMP Karlsson s AB Rune Karlsson

HMP Karlsson s AB Rune Karlsson HMP Karlsson s AB Rune Karlsson BORGHOLM RÄPPLINGE 1:14 Gamla Äpplerumsvägen 12 Borgholm Överlåtelsebesiktning för säljare kl 13,00 Adress Telefon Org nr e-post Sid nr Folbergagatan 35 070-3170921 556738-6544

Läs mer

Hästgårdar. Till dig som planerar att bygga. Information 2009. Miljö & Teknik. Jordbruksverket 036-15 50 00 jordbruksverket@sjv.se www.sjv.

Hästgårdar. Till dig som planerar att bygga. Information 2009. Miljö & Teknik. Jordbruksverket 036-15 50 00 jordbruksverket@sjv.se www.sjv. Hästgårdar Jordbruksverket 036-15 50 00 jordbruksverket@sjv.se www.sjv.se Till dig som planerar att bygga Naturvårdsverket 08-698 10 00 registrator@naturvardsverket.se www.naturvardsverket.se Boverket

Läs mer

Anders Ehrlemark. Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Gladö. Version 2014-02-05

Anders Ehrlemark. Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Gladö. Version 2014-02-05 P R A K T E K Anders Ehrlemark Version 2014-02-05 Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Gladö Detta dokument innehåller en dokumentation av observationer och noteringar angående byggnaderna på anläggningen.

Läs mer

K R OKOM YTTERÅN 9:29

K R OKOM YTTERÅN 9:29 K R OKOM YTTERÅN 9:29 Ytterån 955, 835 95 Nälden Överlåtelsebesiktning 2015 06 10 Adress Telefon Fax Org nr Epost Samuel Permans gata 2 83130 Östersund 0631235 30 55 66 69 0144 Info@oktopal.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Karmansbo 1. Län Västmanland Typ Gård Kommun Skinnskatteberg Storlek 125 m2 Område Karmansbo Tillträde tidigast Gatuadress Karmansbo 1

Karmansbo 1. Län Västmanland Typ Gård Kommun Skinnskatteberg Storlek 125 m2 Område Karmansbo Tillträde tidigast Gatuadress Karmansbo 1 Karmansbo 1 Län Västmanland Typ Gård Kommun Skinnskatteberg Storlek 125 m2 Område Karmansbo Tillträde tidigast Gatuadress Karmansbo 1 enligt överenskommelse Hästgård med boningshus från 1929 som genomgått

Läs mer

Strandgatan 17, Sundellsgatan 3a-h. Läderlappen bostad AB. Läderlappen bostad AB. Strandgatan 17, 953 32 HAPARANDA. växlande molnighet.

Strandgatan 17, Sundellsgatan 3a-h. Läderlappen bostad AB. Läderlappen bostad AB. Strandgatan 17, 953 32 HAPARANDA. växlande molnighet. Sid 1 (9) Besiktningsnr: ÖSS-4215-16538242 Fastighetsbeteckning: Läderlappen 2 Fastighetens adress: Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Strandgatan 17, Sundellsgatan 3a-h

Läs mer

WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05

WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05 WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05 De viktigaste frågorna att ta tag i direkt! Utbilda domare, överdomare och banbyggare inom klubben. Arrangera nationell tävling i någon form: Samverka med andra

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Törnrosen 4 Hårdängegatan 7, 831 47 Östersund Datum 15 05 27 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening Sponsorbrev 2014 Trelleborgs Ryttarförening Trelleborgs Ryttarförening är en helt ideell förening som grundades 1971 och driver sin verksamhet på Brosjödals gård, föreningen har ca 350 medlemmar. Vår vision

Läs mer

A. Sökande. under. utförs.

A. Sökande. under. utförs. Vägledning för ansökan om förprövning av häststall (D173A) Här följer en vägledning till hurr du fyller i ansökan. En väl ifylld blankett gör handläggnings i. tiden kortare och du kan få dittt beslut snabbare.

Läs mer

U P P L AN D S VÄSBY KAP E L L E T 1:33

U P P L AN D S VÄSBY KAP E L L E T 1:33 U P P L AN D S VÄSBY KAP E L L E T 1:33 Kapellvägen 5 Överlåtelsebesiktning 2016-05-16 Adress Telefon Org nr E-post Bivägen 4 B 08-351222 556610-0169 info@husbesiktningsgruppen.se 19163 Sollentuna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Extra offentlig kontroll enligt 24 djurskyddslagen föranledd av anmälan

Extra offentlig kontroll enligt 24 djurskyddslagen föranledd av anmälan KONTROLLRAPPORT 1 (5) Datum FÖRVALTNINGSENHETEN Veterinär och Djurskydd Therese Elverstedt Telefon 021-19 51 84 Therese.elverstedt@lansstyrelsen.se Ridskolan Strömsholm AB Att: Jonas Johnsson Herrskogsvägen

Läs mer

Stora Torsjö. Underbar hästgård på strategiskt läge! Län Skåne Typ Gård Kommun Hässleholm Storlek 114 m2 Område Stora Torsjö Tillträde tidigast

Stora Torsjö. Underbar hästgård på strategiskt läge! Län Skåne Typ Gård Kommun Hässleholm Storlek 114 m2 Område Stora Torsjö Tillträde tidigast Stora Torsjö 3197 Län Skåne Typ Gård Kommun Hässleholm Storlek 114 m2 Område Stora Torsjö Tillträde tidigast Gatuadress Stora Torsjö 3197 enligt överenskommelse Underbar hästgård på strategiskt läge! Underbar

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Verksamhetsplan Mälaröarnas ridklubb (MäRK) 2013 Innehåll Allmänt... 3 Verksamhetsidé... 4 Mål... 4 Verksamhet 2013... 6 Ridskolan... 6 Anläggning... 6 Utevolt... 6 Parkering... 6 Ridhus... 6 Klubbhus...

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2014-07-16 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Berg Billsta 4:29 Restgata 6, 830 23 Hackås Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

M Ä S TAR E N 14 Prostvägen 18 Huddinge

M Ä S TAR E N 14 Prostvägen 18 Huddinge M Ä S TAR E N 14 Prostvägen 18 Huddinge Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-05-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Län Halland Typ Gård Kommun Kungsbacka Storlek 223 m2

Län Halland Typ Gård Kommun Kungsbacka Storlek 223 m2 Heavägen 23 Län Halland Typ Gård Kommun Kungsbacka Storlek 223 m2 Område Gatuadress Heavägen 23 Komplett Hästgård Med Potential För Ytterligare Verksamhet, Kungsbacka Tillträde tidigast Nu finns möjlighet

Läs mer

Lägenhet x.x.x Adress ELVIRIA, SPANIEN

Lägenhet x.x.x Adress ELVIRIA, SPANIEN Lägenhet x.x.x Adress ELVIRIA, SPANIEN Marbella 4 juni 2014 Pia Engman Besiktningsman godkänd av SBR Energiexpert certifierad av Sitac Uppdragsgivare: NN Objekt: Lägenhet x.x.x, Adress, Elviria, Spanien

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Lycksele Nejlikan 5 Grundtjärnsvägen 49, 921 34 Lycksele Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-12 35 30 Organisation Nummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Slandrom 1:43 Slandrom 410, 832 93 Frösön Datum 15 06 02 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

Doktorsvägen 23 Farsta

Doktorsvägen 23 Farsta VIDJA 1:38 Doktorsvägen 23 Farsta Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-09-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Capellavägen 26 Järfälla

Capellavägen 26 Järfälla SKÄLBY 3:1238 Capellavägen 26 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-05-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN 5 2014\BD2\bdf2.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-02-14 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Box 918 971 27 Luleå Besök:

Läs mer

HMP Karlsson s AB Rune Karlsson

HMP Karlsson s AB Rune Karlsson HMP Karlsson s AB Rune Karlsson BORGHOLM HÖRLÖSA 3:18 Skräddartorpsvägen 9-11 Borgholm Överlåtelsebesiktning för säljare kl 1300 Adress Telefon Org nr e-post Sid nr Folbergagatan 35 070-3170921 556738-6544

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Steinkjervägen 6 Kommun Sollefteå Storlek 7 rum (5 sovrum) / 208 m² Område Prästbordet Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Steinkjervägen 6 Kommun Sollefteå Storlek 7 rum (5 sovrum) / 208 m² Område Prästbordet Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sollefteå Storlek 7 rum (5 sovrum) / 208 m² Område Prästbordet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Trivsamt hus för stor familj med ytor för umgänge och matlagning

Läs mer

Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-04

Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-04 INÄGNAN 2 Hökbursvägen 8 Tumba Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

B ORGHOLM A R B E L U N D A 2:2

B ORGHOLM A R B E L U N D A 2:2 www.sandelinab.se B ORGHOLM A R B E L U N D A 2:2 Arbelundagatan 61, 387 96 Köpingsvik Överlåtelsebesiktning för Säljare 2016-08-23 Adress Telefon Org nr Internet E-post Nissestigen 5 070-556817-6738 www.sandelinab.se

Läs mer

SOLLENTUNA SJÖBRISEN 26 Lomvägen 119

SOLLENTUNA SJÖBRISEN 26 Lomvägen 119 Besiktningsnr:24731101 SOLLENTUNA SJÖBRISEN 26 Lomvägen 119 Överlåtelsebesiktning för säljare 2011-03-28 Postadress Box 543 192 05 SOLLENTUNA Telefon 08-410 096 70 Fax 08-625 22 90 Org. nr. 556590-7531

Läs mer

Bruksstallet från familjestall till ridskolestall och travstall

Bruksstallet från familjestall till ridskolestall och travstall Bruksstallet från familjestall till ridskolestall och travstall Planerar du att bygga ett nytt stall? Bruksbalken hjälper Dig med planering, ritningar, komplett materielleverans, underlag till bygglov

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Richard och Catharina Jansson. Catharina Jansson. Catharina Jansson Anders Tjärnvall, del av besiktningstiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Richard och Catharina Jansson. Catharina Jansson. Catharina Jansson Anders Tjärnvall, del av besiktningstiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Germania 15, Skandiavägen 4 D, Djursholm, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Richard och Catharina Jansson Uppdragsgivare Catharina Jansson Närvarande vid besiktningen Catharina

Läs mer

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar

Läs mer

U PPSALA F ULLERÖ 32:5 Vintergatsvägen 60

U PPSALA F ULLERÖ 32:5 Vintergatsvägen 60 U PPSALA F ULLERÖ 32:5 Vintergatsvägen 60 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013

Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013 Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013 Vår vision Att bli en arena för högkvalitativa tävlingar samt att erbjuda marknadens bästa ridskola. Övergripande mål 2013 Attraktiv anläggning där alla grupper

Läs mer

VITTINGE ÖSBY 5:36 Spjutvägen 16 Överlåtelsebesiktning 2013-02-12

VITTINGE ÖSBY 5:36 Spjutvägen 16 Överlåtelsebesiktning 2013-02-12 VITTINGE ÖSBY 5:36 Spjutvägen 16 Överlåtelsebesiktning Adress Hyvelgatan 53 74171 Knivsta Telefon 0707-911491 Org nr 556866-0095 E-post E-post info@besiktningsmaninfocus.se info@ INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

Växjö Ridklubb NYHETSBREV

Växjö Ridklubb NYHETSBREV Växjö Ridklubb NYHETSBREV Till alla våra medlemmar nyheter från klubben november 2016 Med framtiden på dagordningen Mycket görs i vår förening för att ta hand om alla dagliga bestyr men också för att rikta

Läs mer

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-05-14 Adress Telefon Fax Org nr E-post INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION

Läs mer

Ö STHAMMAR Ö REGRUND 51:3 Östergatan 1

Ö STHAMMAR Ö REGRUND 51:3 Östergatan 1 Ö STHAMMAR Ö REGRUND 51:3 Östergatan 1 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING

Läs mer

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson Hur vet man vad Boverket har svarat på för frågor? Finns webdiarium http://www.boverket.se/om-boverket/diarium/ Nackdel måste beställa ärenden på grund av PUL Finns

Läs mer

Vägledning för ansökan om förprövning av häststall (D173A)

Vägledning för ansökan om förprövning av häststall (D173A) Vägledning för ansökan om förprövning av häststall (D173A) Här följer en vägledning till hur du fyller i ansökan. En väl ifylld blankett gör handläggningstiden kortare och du kan få ditt beslut snabbare.

Läs mer

Överlåtelsebesiktning för säljare 2013-01-21

Överlåtelsebesiktning för säljare 2013-01-21 SKOGSUVEN 7 Ugglevägen 183 Tumba Överlåtelsebesiktning för säljare 2013-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

M E L L B ÖDA 5:22 Brännegatan 52

M E L L B ÖDA 5:22 Brännegatan 52 HMP Karlsson s AB Rune Karlsson M E L L B ÖDA 5:22 Brännegatan 52 Överlåtelsebesiktning för säljare - HMP Karlsson s AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-04-13 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Kartboken 28 Vipvägen 1, 831 62 Östersund Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2017:8 Statens jordbruksverks föreskrifter om exportkarantän

Läs mer

STALL JH VALDE BETONG

STALL JH VALDE BETONG STALL OCH RIDHUS STALL JH VALDE BETONG När Josefin Hansén Billberg byggde sitt stall valde hon väggar av betong. Fasadytan är vit marmor i vitcement. Hennes nybyggda anläggning, Stall JH, ligger i Munkedal

Läs mer

G R U N D L Ä GGAR E N 27 Utmarksvägen 2, Huddinge

G R U N D L Ä GGAR E N 27 Utmarksvägen 2, Huddinge Besiktningsnr: 120828-628 G R U N D L Ä GGAR E N 27 Utmarksvägen 2, Huddinge Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-08-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Eric Gellerstedts dödsbo. Eric Gellerstedts dödsbo

BESIKTNINGSOBJEKTET. Eric Gellerstedts dödsbo. Eric Gellerstedts dödsbo 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Skuld 18, Norevägen 17, Djursholm, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Eric Gellerstedts dödsbo Uppdragsgivare Eric Gellerstedts dödsbo Närvarande vid besiktningen Christina

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Snickarvägen 3, Borgholm

Snickarvägen 3, Borgholm www.sandelinab.se B ORGHOLM HÖGSRUM 15:4 Snickarvägen 3, 387 92 Borgholm Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-02-27 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post Nissestigen

Läs mer

Konsekvensbedömning av tre olika utformningsalternativ för ridanläggningen

Konsekvensbedömning av tre olika utformningsalternativ för ridanläggningen Konsekvensbedömning av tre olika utformningsalternativ för ridanläggningen Alternativ 1 I alternativ 1 är funktioner som exempelvis ridhusen, stallar, kontor, undervisningslokaler, omklädningsrum, foderförvaring,

Läs mer

RAPPORT STATUSBESIKTNING SKURU IP, KLUBBLOKAL SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (15)

RAPPORT STATUSBESIKTNING SKURU IP, KLUBBLOKAL SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (15) STATUSBESIKTNING SKURU IP, KLUBBLOKAL UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK 1 (15) S wec o Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8

Läs mer

Nyttjande- och trivselregler för medlemmar i Brf Fågelbro 6, Värmdö 2010-02-22

Nyttjande- och trivselregler för medlemmar i Brf Fågelbro 6, Värmdö 2010-02-22 Nyttjande- och trivselregler för medlemmar i Brf Fågelbro 6, Värmdö 2010-02-22 Uppvärmning Husen ska under alla tider på året vara uppvärmda till minst 10 grader Celsius för att undvika allvarliga frysskador

Läs mer

S VARTBÄCKEN 8:31 Ingvarsgatan 71

S VARTBÄCKEN 8:31 Ingvarsgatan 71 S VARTBÄCKEN 8:31 Ingvarsgatan 71 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING

Läs mer

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala www.sandelinab.se KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-06-01 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post

Läs mer

H AGAB Y 5:10. Movägen 1 Löttorp. Överlåtelsebesiktning för Säljare Besiktningsman Rune Karlsson

H AGAB Y 5:10. Movägen 1 Löttorp. Överlåtelsebesiktning för Säljare Besiktningsman Rune Karlsson Besiktningsman Rune Karlsson H AGAB Y 5:10 Movägen 1 Löttorp Överlåtelsebesiktning för Säljare 2017-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN SÄLJARE...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Fredrik och Ann von Sydow. Fredrik von Sydow. Fredrik von Sydow Ann von Sydow Niclas Spång Adam Simpson.

BESIKTNINGSOBJEKTET. Fredrik och Ann von Sydow. Fredrik von Sydow. Fredrik von Sydow Ann von Sydow Niclas Spång Adam Simpson. 6 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Översten 9, Mossvägen 2, Stocksund, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Fredrik och Ann von Sydow Uppdragsgivare Fredrik von Sydow Närvarande vid besiktningen Fredrik von Sydow

Läs mer

Balkongbesiktning. En guide från Balkongföreningen. Balkong föreningen

Balkongbesiktning. En guide från Balkongföreningen. Balkong föreningen Balkongbesiktning En guide från Balkongföreningen Balkong föreningen Balkongen är en viktig byggnadsdel, både funktionellt och estetiskt, som tyvärr ofta blir förbisedd gällande underhåll. Det ligger på

Läs mer

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag Brandtekniska projekteringsanvisningar Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå Preliminärt beslutsunderlag Datum 2012-04-10 Rev. datum Upprättad av Granskad av Godkänd av Niclas

Läs mer

KROKOM VALNE 1:37. Valne 625, 835 95 Nälden. Överlåtelsebesiktning 2015 08 13. Adress Telefon Fax Org nr E-post Samuel Permans gata 2 83130 Östersund

KROKOM VALNE 1:37. Valne 625, 835 95 Nälden. Överlåtelsebesiktning 2015 08 13. Adress Telefon Fax Org nr E-post Samuel Permans gata 2 83130 Östersund KROKOM VALNE 1:37 Valne 625, 835 95 Nälden Överlåtelsebesiktning 2015 08 13 Adress Telefon Fax Org nr Epost Samuel Permans gata 2 83130 Östersund 06312 35 30 556669 0144 Info@oktopal.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PERSONALUTRYMMEN TILLFÄLLIGA ARBETSPLATSER

PERSONALUTRYMMEN TILLFÄLLIGA ARBETSPLATSER PERSONALUTRYMMEN TILLFÄLLIGA ARBETSPLATSER Ansvaret Personalutrymmen ska vara anpassade till arbetets natur och varaktighet, antalet nyttjande personer och könsfördelning. Det finns särskilda bestämmelser

Läs mer

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Torsby Åkerväg 7 Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Villa under ombyggnad! Möjlighet att förvärva en villa som är under omfattande

Läs mer

F ÖRA 3:27. Oll Matts gata 23 Borgholm. Överlåtelsebesiktning för Säljare HMP Karlsson s AB

F ÖRA 3:27. Oll Matts gata 23 Borgholm. Överlåtelsebesiktning för Säljare HMP Karlsson s AB HMP Karlsson s AB F ÖRA 3:27 Oll Matts gata 23 Borgholm Överlåtelsebesiktning för Säljare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdragsnr 2016-071 1 TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN SÄLJARE...2 2 OKULÄR

Läs mer

Kallkällvägen 12, 831 43 Östersund

Kallkällvägen 12, 831 43 Östersund ÖSTERSUND KOLVEN 12 Kallkällvägen 12, 831 43 Östersund Överlåtelsebesiktning 2015 07 07 Adress Telefon Fax Org nr Epost Samuel Permans gata 2 83130 Östersund 06312 35 30 556669 0144 Info@oktopal.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Västerlanda. Underhållsplan

Västerlanda. Underhållsplan Västerlanda Underhållsplan Scouterna Box 420 34 Telefon: +46 8-555 065 00 Webb: www.scouterna.se The Guides and Scouts of Sweden 126 12 Stockholm Fax: +46 8-555 065 99 E-post: info@scouterna.se 1 Innehållsf

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1. 1. Objekt

UNDERHÅLLSPLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1. 1. Objekt 1 (5) BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1 UNDERHÅLLSPLAN 1. Objekt Föreningen äger och förvaltar fastigheten Briggen 1, Lidingö Stad. Tomten har en areal av 1 920 kvadratmeter och har förutom byggnaden gräsmattor

Läs mer

Björndalsvägen 156. Län Skåne Gatuadress Björndalsvägen 156 Kommun Kristianstad Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 102 m² Område. Tillträde tidigast

Björndalsvägen 156. Län Skåne Gatuadress Björndalsvägen 156 Kommun Kristianstad Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 102 m² Område. Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 102 m² Område Björndalen, Tollarp Tillträde tidigast 2012-03-01 www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Mysig mindre avstyckad gård

Läs mer

K AR P E N 18 Backvägen 10 Tumba

K AR P E N 18 Backvägen 10 Tumba K AR P E N 18 Backvägen 10 Tumba Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer