Betänkande från Justitiedepartementet - Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72). Svar senast den 17 januari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Betänkande från Justitiedepartementet - Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72). Svar senast den 17 januari 2014"

Transkript

1 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Tjänsteskrivelse Betänkande från Justitiedepartementet - Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72). Svar senast den 17 januari 2014 STK Sammanfattning I betänkandet Ut ur skuldfällan föreslås bl.a. att en gäldenär ska betala direkt till Kronofogdemyndigheten, som sedan förmedlar pengarna till borgenärerna, att ansökningsförfarandet förenklas och att bedömningen av om gäldenären är tillräckligt skuldsatt för att beviljas skuldsanering ska vara mer nyanserad än den är i dag. Ett övergripande syfte med de förslagna reglerna är att förbättra möjligheterna för dem som har rätt till skuldsanering att också få det. Betänkandet har remitterats till miljönämnden som i huvudsak tillstyrker förslagen. Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen i huvudsak tillstyrker förslagen och som sitt svar i ärendet åberopar miljönämndens utlåtande. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att för kommunen avge yttrande till Justitiedepartementet i enlighet med upprättat förslag från stadskontoret. Beslutsunderlag Betänkande från Justitiedepartementet - Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72). Svar senast den 17 januari 2014 SOU 2013:72 G-Tjänsteskrivelse KS AU Betänkande Ut ur skuldfällan Remissvar från Miljönämnden Förslag till yttrande till Justitiedepartementet Beslutsplanering KS Fördelningsmöte KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen

2 2 (3) Ärendet Bakgrund Regeringen beslutade i april 2012 att tillkalla en särskild utredare med det övergripande uppdraget att överväga åtgärder för att få fler s.k. evighetsgäldenärer att ansöka om skuldsanering i stället för att de år efter år är föremål för löneutmätning eller motsvarande. Utredningen har antagit namnet 2012 års skuldsaneringsutredning. I betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) redovisar utredningen sina överväganden och förslag. Malmö kommun har genom remiss från Justitiedepartementet inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet. Kort beskrivning av betänkandet Genom skuldsaneringsinstitutet erbjuds de svårast skuldsatta en möjlighet att bli av med sina skulder och återkomma till ett mera normalt samhällsliv. Skuldsanering innebär att en gäldenär under en viss tid, som huvudregel fem år, betalar så mycket som möjligt av sina skulder. När skuldsaneringen är avslutad är gäldenären skuldfri. Utredningen bedömer att det i dag finns omkring skuldsatta som uppfyller kraven för att få skuldsanering, men som av olika skäl inte kommer i fråga för någon prövning. Utredningen föreslår åtgärder som tar större hänsyn till gäldenärens förutsättningar att både ansöka och genomföra en skuldsanering. Syftet är att förbättra möjligheterna för dem som har rätt till skuldsanering att också få det. Utredningens förslag innebär bland annat följande. Gäldenären ska få två betalningsfria månader varje år under skuldsaneringsperioden, vilket enligt utredningen kommer att underlätta för gäldenären att genomföra en skuldsanering. En betalningsförmedling ska inrättas. Gäldenären ska betala direkt till Kronofogdemyndigheten, som sedan förmedlar pengarna till borgenärerna. Detta blir, enligt utredningen, enklare för gäldenären och mindre kostsamt för borgenärerna. I dag måste gäldenären betala till varje enskild borgenär varje månad. Ansökningsförfarandet förenklas, genom att borgenärerna övertar det största ansvaret för redovisningen av gäldenärens skulder. Bedömningen av om gäldenären är tillräckligt skuldsatt för att beviljas skuldsanering (det så kallade kvalificerade insolvensrekvisitet) ska vara mer nyanserad än den är i dag. Större hänsyn ska tas till den enskildes egna förutsättningar att betala sina skulder. Gäldenären ska påbörja sina skuldsaneringsbetalningar redan under handläggningen av ett skuldsaneringsärende. På så sätt är det möjligt att bli skuldfri tidigare. Möjligheten att vid behov bestämma kortare betalningsplaner ska utökas. Det ska erbjudas bättre information och utbildning om skuldsaneringsinstitutet. Behovet av stöd från budget- och skuldrådgivare betonas särskilt. Ändringarna i lag och förordningar föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

3 Miljönämndens synpunkter 3 (3) Betänkandet har remitterats till miljönämnden som har yttrat sig. Miljönämnden har i sitt yttrande i huvudsak tillstyrkt förslagen i betänkandet men har lämnat vissa synpunkter på bl.a. förslagen rörande det kvalificerade insolvensrekvisitet och betalningsförmedlingen. Stadskontorets synpunkter Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen i huvudsak tillstyrker förslagen och som sitt svar i ärendet åberopar miljönämndens utlåtande i dess helhet. Ansvariga Irene San Martin Holmqvist Sekreterare Tomas Bärring Kanslidirektör Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

4 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (1) Datum Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK Yttrande Betänkande från Justitiedepartementet - Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72). Svar senast den 17 januari 2014 [Ju2013/6941/L2] Yttrande Justitiedepartementet har berett Malmö kommun tillfälle att avge yttrande i rubricerat ärende. Kommunstyrelsen tillstyrker i huvudsak förslagen i betänkandet och vill som sitt svar i ärendet åberopa bilagt från miljönämnden inhämtat utlåtande. Malmö På kommunstyrelsens vägnar: Ordförande [Förnamn Efternamn] [Fyll i titel] [Förnamn Efternamn]

5 Malmö stad Miljönämnden 1 (2) Tid Kl UTDRAG ur PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö Plats Frölichs väg 4, Drömmarnas Hus Paragrafer 146 Närvarande: Ledamöter Anna-Karin Bengtsson (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande Ewa Bertz (FP) 2:e vice ordförande Leif Holmgren (S) Daniel Wolski (S) Lars Myllenberg (M) Eva Bergkvist (SD) Ersättare Per Thomsen (S) Tjänstgör Wilfredo Salinas (S) Maria Zingmark (MP) Matilda Gradin (V) Ing-Marie Hultberg (M) Tjänstgör Tara Curovic (FP) Håkan Andersson (SD) Tjänstemän Miljödirektör Katarina Pelin, avdelningschefer Dave Borg, Jeanette Silow och Per-Arne Nilsson, bitr. avdelningschefer Jonas Kamleh och Nasrin Bigdelou, enhetschefer Håkan Nilsson och Malin Sandström, tjänstemännen Bjarne Stenquist ( ), Maria Lööf ( ), Pernilla Hedin och Tomas Fredriksson. Vid protokollet Andrea Hjärne Dalhammar Bitr. nämndsekreterare/stadsjurist Utdrag: Kommunstyrelsen Sign

6 Protokoll 10/2013, Miljönämnden i Malmö (2) 146 Yttrande till Kommunstyrelsen över remiss av betänkande från Justitiedepartementet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72). STK Dnr 524: Förvaltningschefen har gett in tjänsteutlåtande med förslag till yttrande till Kommunstyrelsen över remiss av betänkande från Justitiedepartementet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72), bil 146. Nämnden beslutar enligt förvaltningschefens förslag att som sitt svar på Kommunstyrelsens remiss åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande, samt att förklara beslutet omedelbart justerat. Som ovan: Andrea Hjärne Dalhammar Anna-Karin Bengtsson Ewa Bertz Anslaget Sign

7 6 d 10/13 Malmö stad Miljöförvaltningen Bli. 14b Tjänsteutlåtande Datum Handläggare Elisabet Carlsson Budget och skuldrådgivare Direkttelefon ~~lmöstad M1l1onämnden Ärende: 524: Remiss från kommunstyrelsen om betänkande från Justitiedepartementet - Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72). STK FÖRSLAG TILL BESLUT Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar att som sitt~zå ~unstyre lsens remiss åberopa förvaltningens tjäns7"1nde sa att E '1dara be'./ L "' justerat Trevar Graham Avdelningschef UTLÅTANDE Kommunstyrelsen har översänt Justitiedepartementets betänkande för yttrande senast den 2 december 2013, men uppskov har beviljats till den 11 december Förvaltningens synpunkter Miljöförvaltningen tillstyrker rubricerade betänkande och lämnar följande synpunkter. I förslaget till ny skuldsaneringslag lyfts barnperspektivet upp, det är välkommet. Bland annat föreslås att betalplanen kan förkortas om det är

8 2 (5) skäligt, exempelvis om gäldenären (den skuldsatte) har barn. När utredningen diskuterar kvalificerad insolvens, vilket är ett av de största hindren att få skuldsanering, poängteras att inte bara en matematisk beräkning ska ske, hänsyn ska tas till samtliga omständigheter. Skäl som lyfts är om gäldenären är sjuk eller gammal. Vi anser att hänsyn även borde tas till om man har barn. Barnfamiljer har ofta utökade kostnader samt riskerar inkomstbortfall i större omfattning än de hushåll som inte har barn. Information Utredningen lyfter fram att det borde inrättas en internetportal med information om skuldsanering. Detta eftersom kunskapen om skuldsanering är väldigt bristfällig hos allmänheten. Förslaget är bra, men inte tillräckligt eftersom många med knapp ekonomi inte har tillgång till internet. Det finns också många som inte har förmågan att tillägna sig information via internet. Kronofogden ska ha ett större ansvar: det skrivs in i lagen att information om skuldsanering ska lämnas. Detta är ett bra förslag eftersom informationen då inte blir beroende av vem gäldenären har kontakt med på kronofogdemyndigheten. Betalningsförmedling Det ska också enligt förslaget skapas en betalningsförmedling som kronofogden ska handha, dit gäldenären ska betala enligt beslutad betalplan. Detta är väldigt bra eftersom många gäldenärer misslyckas med skuldsanering på grund av krångliga och otydliga betalplaner. Det innebär dessutom en minskad arbetsbelastning hos budget- och skuldrådgivaren. Enligt förslaget ska betalning från förmedlingen ske till borgenärerna en gång om året. Vi anser att detta i huvudsak är bra, men vi skulle vilja att det fanns en möjlighet för privata borgenärer att få betalt oftare. Det är nämligen inte ovanligt att släktingar har lämnat lån för att lösa skulder hos gäldenären vilka släktingarna ofta fortfarande betalar av på de riskerar att få betalningsproblem om inte de får tillgång till medlen oftare, vilket vi inte tror är utredningens avsikt. Insolvensbedömningen Begreppet kvalificerat insolvens ska enligt förslaget skrivas in i lagtexten samt en förklaring till begreppet.(med kvalificerad insolvens avses att gäldenären inte kan rätteligen betala sina skulder och att denna oförmåga med hänsyn till samtliga omständigheter kan antas bestå under överskådlig tid). Som nämnts ovan ska det inte enbart göras en matematisk beräkning utan man ska väga in samtliga omständigheter. En omständighet som ska vägas in är gäldenärens ansträngningar för att lösa sin situation och sänka sina omkostnader. Budgetrådgivningen får ofta invändningar från kronofogden om gäldenären har en hög boendekostnad, däremot händer det aldrig att kronofogden tar i beaktande att gäldenären har skaffat sig en väldigt billig bostad och därför kunnat eller kan betala av mycket på sina skulder- och därmed inte blir kvalificerat insolvent. Vi anser att man ska ta större hänsyn till gäldenärens ansträngningar att minska sina omkostnader. Vi anser också att man ska ta hänsyn till hur länge de haft skulderna, när man beräknar den kvalificerade insolvensen. Enligt förslaget är det svårt att göra en

9 3 (5) rättvis bedömning av hur länge en person varit överskuldsatt, det instämmer vi inte i. Många andra uppgifter i ansökan lämnas enbart på heder och samvete och ifrågasätts inte en uppgift från gäldenären om hur länge denne varit överskuldsatt borde vara tillräckligt på samma sätt som övriga uppgifter. I ansökan om skuldsanering ska enbart den totala uppskattade skulden anges, vilket i många ärenden underlättar arbetet med ansökan, dock kan uppstå fallgropar när det kommer till att beräkna kvalificerad insolvens. Om kronofogden inte har uppgifter kring löpande ränta och antal skuldposter finns det en överhängande risk att skuldbördan uppskattas felaktigt och avslag meddelas, fastän personen vid närmare beräkning bedöms vara kvalificerat insolvent. Detta motverkar tanken på att fler ska få skuldsanering vår erfarenhet är att ett avslag medför större risk att gäldenären inte ansöker igen. Om kronofogden inte känner till räntesatsen, eller inte ska beräkna en uppskattad löpande ränta kan inte bedömas huruvida den sökande är kvalificerat insolvent eller inte. Eftersom den sökande enligt förslaget inte längre ska ange varje skuld för sig ska borgenärerna ansvara för att rätt uppgifter om skulderna kommer in till kronofogden. Vid skälighetsbedömningen tar kronofogden hänsyn till när skulderna uppkommit. När budgetrådgivarna begär in skulduppgifter från borgenärerna/ombuden i dagsläget, är det inte ovanligt att de svarar med att ange förfallodagen på fordran dvs när gäldenären slutat betala. Vi anser därför att det är viktigt att kronofogden ställer som ett tydligt krav på borgenärerna att de ska ange den dag som gäldenären tog lånet/köpte varan. I bedömningen av kvalificerad insolvens bör man även i fortsättningen ta hänsyn till kronofogdens grundavgifter om 600 kr per ärende och år, vilket gäldenären de facto måste betala om skuldsanering inte beviljas. Hos Budgetrådgivningen i Malmö handläggs för närvarande ett ärende där personen som söker skuldsanering kan betala sina skulder på 7,2 år, när hänsyn tagits till de löpande räntekostnaderna, vilket innebär att denne med dagens bedömning av kvalificerad insolvens kommer att få avslag på sin ansökan. När beaktande även tas av antalet ärenden som denna person har, 165 stycken - vilket medför en årlig kostnad om kr (kronofogdens grundavgifter), anses personen vara kvalificerat insolvent. Betalningsplanen När skuldsanering inleds ska betalningsplanen påbörjas direkt. Detta medför att skuldsaneringen kan avslutas utan den fördröjning som lång handläggningstid medför idag, dels är det ett kvitto på att gäldenären kan hantera betalningsplanen. Ett problem som budgetrådgivningen ofta stöter på är att gäldenären ofta har eftersatta behov, speciellt avseende tandvård och glasögon. En respit i utmätningen har medfört att gäldenären kunnat skaffa fram ett kostnadsförslag (som kostar runt 1000 kr) och påbörjat tandvård. Har man under lång tid levt under knappa förhållanden eller haft utmätning är detta något som gäldenären inte haft råd med. Visserligen kan kronofogden vid utmätningen ta hänsyn till tandvård, de tar dock inte hänsyn till kostnaden för förslaget, vilket därmed medför att gäldenären sällan har möjlighet att skaffa

10 4 (5) fram ett sådant och därför inte kan få tandvård. Detta har kunnat ske i glappet mellan inledandet och betalplanen. Vi undrar hur utredaren tänker kring detta. Det skulle vara bra om man ger gäldenären en intermistisk betalplan som tar hänsyn till sådana kostnader som normalt inte tas hänsyn till vid indrivning. Ansökan Att kunna erhålla skuldsanering igen om man misslyckats med sin betalplan och flera gånger det är bra det medför att det inte finns hinder att skicka in ansökningar för de gäldenärer som bedöms osäkra av en eller annan anledning. Det är dock viktigt att det inte får bli ett incitament att skicka in ansökningar vid tillfällen när man bedömer att gäldenären måste avsluta ett missbruk först eller om det finns andra indikatorer som pekar på en osäkerhet. Ansökningar som man misstänker kommer att leda till avslag eller ett misslyckande kommer att leda till en ökad arbetsbelastning för kronofogden samt verka hindrande för gäldenären att skicka in en ansökan när det är rätt tid. Det kan vara sådana saker som att missbruk inte avslutats, icke förfallna skulder (som t ex att man nyligen sålt en fastighet som medför reavinstskatt, vilket inte förfaller förrän året efter försäljningen) eller annat som medför att man måste vänta med en ansökan. Om man är för vidlyftig med att bevilja skuldsaneringar för gäldenärer som misslyckats tidigare finns det risk för att de istället för evighetsgäldenär hos indrivningen blir det hos skuldsaneringen. Utredningen föreslår en viss justering av ansökningshandlingen, bl a att man inte behöver ange varje skuld för sig som nämnts ovan. Övriga förbättringar som vi vill se är på ansökningshandlingens förstasida där man beskriver sin familjesituation, är - istället för att kategorisera barnen - att man ska ha fyra rader med tre kryssrutor: heltidsboende, umgängesbarn samt växelvis boende. På inkomstsidan saknas en rad för sjukpenning/föräldrapenning. Utredningen föreslår också att man ska kunna göra en elektronisk ansökan, vilket är bra. Vi föreslår att man även ska kunna göra ansökan genom att skanna in dokumenten, inklusive ansökningshandlingen, och maila den till kronofogden. Kommunens skyldigheter Utredningen förtydligar vad budget- och skuldrådgivare ska göra. Den lyfter speciellt upp det personliga mötet vilket är bra och en erfarenhet som budgetrådgivarna har är att det är en förutsättning för en bra ansökan och en väl genomförd skuldsanering. Den lyfter också upp att budgetrådgivarna behöver specialkompetens inte enbart inom ekonomi och juridik utan även i att möta människor i kris. Dessutom pekar den på att budgetrådgivaren behöver regelbunden utbildning samt erfarenhetsutbyte mellan varandra och med kronofogden. En bra grundutbildning samt regelbunden kompetenshöjning medför kvalificerad rådgivning till gäldenärerna, lyckade skuldsaneringar samt att det sker en avlastning för kronofogden och andra aktörer som påverkas av att en person inte kommer ur skuldfällan. Man föreslår att budgetrådgivaren ska få information från kronofogden om en gäldenär missköter sin betalningsplan. Vi anser att det i sak är bra men vi föredrar att få information vid en eventuell omprövning av skuldsaneringen, vilket vi idag inte får. Det kan vara intrigitetskränkande för en gäldenär att få

11 5 (5) påminnelse från både kronofogden och budgetrådgivaren. Det kan uppfattas som att man omyndigförklarar gäldenären. Däremot är det bra om kronofogden i påminnelsen uppmanar gäldenären att kontakta sin budgetrådgivare vid behov. Övergångsbestämmelser Miljöförvaltningen tillstyrker också att ännu inte beslutade skuldsaneringar ska inordnas under de nya reglerna till visst mått. Det innebär att man inte avvaktar med att skicka in ansökningar. Barnkonventionen har beaktats vid handläggningen, se sid 2 första stycket. Elisabet Carlsson Budget- och skuldrådgivare Avdelningen för konsumtion och livsstil BILAGA Sammanfattningen av Ut ur skuldfällan, Betänkande av 2112 års skuldsaneringsutredning

12

13

14

15

16 Ut ur skuldfällan Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning Stockholm 2013 SOU 2013:72

17 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst Stockholm Orderfax: Ordertel: E-post: Internet: Svara på remiss hur och varför. Statsrådsberedningen (SB PM 2003:2, reviderad ) En liten broschyr som underlättar arbetet för den som ska svara på remiss. Broschyren är gratis och kan laddas ner eller beställas på Textbearbetning och layout har utförts av Regeringskansliet, FA/kommittéservice. Omslag: Alberto Tenti & Elanders Sverige AB. Tryckt av Elanders Sverige AB. Stockholm 2013 ISBN ISSN X

18 Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet Regeringen beslutade den 12 april 2012 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå åtgärder som förbättrar möjligheterna för dem som har rätt till skuldsanering att också få det. I uppdraget låg att utreda kravet på kvalificerad insolvens och längden på betalningsplanen. Lagmannen Ralf G Larsson förordnades samma dag som särskild utredare. Som sakkunnig förordnades från och med den 2 maj 2012 ämnesrådet Amina Lundqvist. Samma dag förordnades som experter bankjuristen Ulrika Hansson, verksjuristen Susan Höglund Westermark, rättsliga experten Camilla Larsson, budget- och skuldrådgivaren Marie Magnusson, byråchefen Pär Magnusson, advokaten Claes Månsson, regresschefen Sten-Håkan Sidebo och chefsjuristen Anders Thorstensson. Amina Lundqvist ersattes den 1 juni 2012 av rättssakkunnige Mattias Pleiner. Den 26 mars 2013 förordnades professorn Göran Millqvist som expert. Som sekreterare anställdes från och med den 1 maj 2012 hovrättsassessorn Malin Bergström. Utredningen har antagit namnet 2012 års skuldsaneringsutredning. Utredningen överlämnar nu betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72). Utredningsuppdraget är med detta slutfört. Stockholm i oktober 2013 Ralf G Larsson /Malin Bergström

19 Innehåll Sammanfattning Summary Författningsförslag Inledning Utredningens uppdrag Utredningens arbete Betänkandets disposition Överskuldsättning och evighetsgäldenärer En ökad skuldsättning bland privatpersoner När skuldsituationen blir ett problem Effekter av allvarlig skuldsättning Evighetsgäldenärerna utgör endast en begränsad del av de överskuldsatta i samhället

20 Innehåll SOU 2013:72 3 Skuldsaneringsinstitutet i dag Inledning Bakgrund till lagstiftningen Skuldsaneringsförfarandet Villkoren för skuldsanering Skulder som omfattas Innebörden av en skuldsanering Omprövning Arbeten på området för överskuldsättning Inledning Regeringskansliets utredningar Kronofogdemyndighetens projekt Projektet Råd och stöd Projektet Från verkställighet till skuldsanering Andra projekt Konsumentverket Socialstyrelsen Utgångspunkter för förslag till åtgärder Hur kan frågan om skuldsanering aktualiseras? Inledning Synpunkter vid samråd Överväganden Inledning En ökad kunskap om skuldsanering

21 SOU 2013:72 Innehåll Bör Kronofogdemyndigheten uppmärksamma gäldenärer om skuldsanering? Samverkan mellan Kronofogdemyndigheten och kommunerna Sammanfattande slutsatser Ansökningsförfarandet Inledning Nuvarande ordning Synpunkter vid samråd Statistik m.m Budget- och skuldrådgivning Kronofogdemyndigheten Överväganden Inledning Behovet av ett minskat utredningsansvar för gäldenären Vilka krav bör ställas på utredningen? Möjligheten att utforma ansvaret för utredningen på annat sätt En ny ansökningsprocess Översyn av ansökningsblanketten Webbaserad ansökan Kvalificerad insolvens Inledning Nuvarande reglering Tillämpningen av rekvisitet för kvalificerad insolvens Synpunkter vid samråd Statistik

22 Innehåll SOU 2013: Insolvenskravet i de nordiska länderna Överväganden Inledning Hur tillämpas skuldsaneringslagens krav på kvalificerad insolvens? Finns det gäldenärer som inte beviljas skuldsanering trots att det är motiverat enligt skuldsaneringslagens grundläggande syften? Behov och utformning av lagstiftningsåtgärder Betalningsplanens längd Inledning Nuvarande reglering Betalningsplanens längd i praxis Synpunkter vid samråd Statistik Längden på den sammanlagda avbetalningstiden Effekten av lagändringen om skuldernas ålder Skuldsaneringsgäldenärernas betalningsförmåga Betalningsplanens längd i andra europeiska länder Överväganden Inledning Betalningsplanens längd har stor betydelse Ingen generell förkortning av betalningsplanen, men flexiblare planer Betalningarna ska påbörjas redan vid inledandebeslutet Två betalningsfria månader Gäldenärens betalningar Inledning Nuvarande ordning Synpunkter vid samråd

23 SOU 2013:72 Innehåll 10.4 Gäldenärens betalningar i andra länder Förutsättningar för en betalningsförmedling Överväganden Utformningen av betalningsplanerna Betalning ska ske genom en betalningsförmedling Kronofogdemyndigheten ska vara betalningsförmedlande organ Skyddet för inbetalda medel Fördelning och utbetalning till borgenärerna Sammanfattande slutsatser Möjlighet att beviljas skuldsanering på nytt Inledning Nuvarande ordning Statistik och domstolspraxis Synpunkter vid samråd En andra chans i de övriga nordiska länderna Överväganden Budget- och skuldrådgivarnas stöd till gäldenären Inledning Nuvarande ordning och dess bakgrund Synpunkter vid samråd Statistik Inledning Budget- och skuldrådgivningens verksamhet Omprövningsärenden Överväganden Stödet till gäldenären i dag Förslag till åtgärder Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

24 Innehåll SOU 2013:72 14 Konsekvensbeskrivning Uppdraget Utredningens förslag och alternativa lösningar Vilka berörs av förslagen? Samhällsekonomiska konsekvenser och konsekvenser för de offentliga finanserna Antalet evighetsgäldenärer förväntas minska Konsekvenser för Kronofogdemyndigheten Konsumentverket Sveriges domstolar Kommunerna Konsekvenser för företagen Konsekvenser för enskilda personer Gäldenärer Borgenärer Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen Författningskommentar Förslaget till lag om ändring i skuldsaneringslagen (2006:548) Förslag till förordning om ändring i skuldsaneringsförordningen (1994:347) Förslag till lag om ändring av lag (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet Förslag till förordning om ändring av förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet Förslag till lag om ändring av kreditupplysningslagen (1973:1173) Särskilda yttranden

25 SOU 2013:72 Innehåll Bilagor Bilaga 1 Kommittédirektiv 2012: Bilaga 2 Ansökan om skuldsanering Bilaga 3 Betalningsplan

26 Sammanfattning Vårt uppdrag Vårt övergripande uppdrag har varit att överväga åtgärder för att få fler s.k. evighetsgäldenärer att ansöka om skuldsanering i stället för att de år efter år är föremål för löneutmätning eller motsvarande. I uppdraget har ingått att överväga bl.a. följande. Föreslå förbättringar för dem som har rätt till skuldsanering att också få det. Om de krav som i dag ställs på gäldenären, borgenärerna och det allmänna i fråga om skuldsanering är lämpliga eller om kraven bör se ut på annat sätt än i dag. Om det ska bli enklare att ansöka om skuldsanering. Hur skuldsaneringslagens krav på kvalificerad insolvens tillämpas. Betalningsplanens längd. I uppdraget betonas att vi ska ägna uppmärksamhet åt hur de förändringar vi föreslår tillgodoser grundtankarna med skuldsaneringsinstitutet. Allmänna överväganden Det grundläggande för ett samhälle med omfattande kreditgivning är att skulderna betalas när de förfaller till betalning. Detta förutsätter att kreditgivningen sker på ett seriöst sätt med hänsynstagande till att det normalt är två parter som ingår kreditavtalet. Skuldsanering ska komma ifråga först när det hänt något på gäldenärssidan som han eller hon inte haft anledning att räkna med när krediten uppkom. Det är då viktigt att det i samhället i all- 13

27 Sammanfattning SOU 2013:72 mänhet samt i statliga och kommunala myndigheter och institutioner i synnerhet finns tillräckliga kunskaper om skuldsanering. Utredningen har kunnat konstatera att kunskapen om skuldsanering i dag är låg i samhället, varför åtgärder på detta område är nödvändigt. Det är vidare angeläget att skuldsaneringsinstitutet inte i sig bidrar till praktiska svårigheter för gäldenären att ansöka och genomföra en skuldsanering. Vår bedömning är att det finns behov av ett antal åtgärder som förenklar det nuvarande skuldsaneringsförfarandet och som kan underlätta för den enskilde att bli skuldfri. Våra förslag Internetportal Det bör i samhällets regi finnas en internetportal med information om skuldsanering för gäldenärer, borgenärer och andra aktörer som kommer i kontakt med skuldsatta personer. Kronofogdemyndighetens upplysningsskyldighet Kronofogdemyndigheten ska lämna upplysningar om skuldsanering till gäldenärer som under lång tid varit föremål för utmätning av lön eller andra exekutiva åtgärder. Kronofogdemyndigheten bör informera mer om den generella skuldsituationen i var och en av landets kommuner, för att den kommunala budget- och skuldrådgivningens betydelse ska uppmärksammas i respektive kommun och för att utgöra ett bättre underlag för rådgivningens verksamhet. Övrig information och utbildning Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket bör ansvara för att höja kunskapen om skuldsanering i samhället, genom olika informationsinsatser. De bör också i större utsträckning än i dag erbjuda utbildning om skuldsanering till aktörer som kommer i kontakt med skuldsatta personer. 14

28 SOU 2013:72 Sammanfattning Kontroll av gäldenärens uppgifter Kronofogdemyndighetens ansvar för att kontrollera att lämnade uppgifter i en ansökan om skuldsanering är korrekta ska förstärkas. Skuldsaneringshandläggare ska ges större tillgång till myndighetens egna databaser och underlag ska mer regelmässigt inhämtas. Ansökan om skuldsanering Det ska vara möjligt att ansöka om skuldsanering genom ett webbbaserat ansökningsförfarande. Kraven på vad en gäldenär ska ange i sin ansökan om skuldsanering är i dag omfattande. Vi anser att detta sannolikt leder till att personer avstår från att ansöka om skuldsanering. Samtidigt är det inte möjligt att sänka kraven på utredningen i ett skuldsaneringsärende. Vi anser att ansvaret för utredningen bör ha en annan fördelning än enligt nuvarande ordning. Gäldenären ska inte i detalj behöva ange samtliga skulder i sin ansökan. I stället ska borgenärer, som kan förväntas bevaka en kungörelse om skuldsanering, efter inledandebeslutet själva anmäla sin respektive fordran till Kronofogdemyndigheten. Det innebär å andra sidan att gäldenären alltid i sin ansökan ska lämna uppgift om skulder till borgenärer som är privatpersoner samt företag som inte är inkassobolag eller som företräds av ett sådant. Gäldenären ska alltid uppge en seriöst uppskattad total skuldbörda och bakgrunden till skuldsättningen, så att det finns ett underlag för att bedöma om gäldenären är kvalificerat insolvent. Kvalificerad insolvens Det är utredningens bedömning att ett avgörande från Högsta domstolen, NJA 2010 s. 496, har bidragit till en under senare år strängare tillämpning av skuldsaneringslagens insolvenskrav, det kvalificerade insolvensrekvisitet. Efter rättsfallet har en 15-årig prognos mer regelmässigt kommit att användas vid bedömningen av gäldenärens betalningsförmåga. Den nuvarande tillämpningen av insolvensprognosen leder till att vissa gäldenärer inte beviljas skuldsanering, trots att det är motiverat utifrån de grundläggande syftena med institutet. Särskilt 15

Betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72)- svar på remiss till kommunstyrelsen

Betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72)- svar på remiss till kommunstyrelsen Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsförvaltning Avdelningen för Individ- och familjeomsorg Vuxna Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-11-18 Handläggare Emma Braconier Telefon: 08-508 14 552 Till Enskede-Årsta-Vantör

Läs mer

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar 2013-12-12 KS-2013/1391.109 1 (8) HANDLÄGGARE Rosborg, Björn 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

Ut ur skuldfällan. Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning. Stockholm 2013 SOU 2013:72

Ut ur skuldfällan. Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning. Stockholm 2013 SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning Stockholm 2013 SOU 2013:72 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skuldsaneringslag; utfärdad den 8 juni 2006. SFS 2006:548 Utkom från trycket den 16 juni 2006 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser 1 Skuldsanering

Läs mer

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 17 januari 2014

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 17 januari 2014 PM 2013:16 RI (Dnr 001-1587/2013) Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 17 januari 2014 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1.

Läs mer

Skuldsanering förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt. Tobias Eriksson (Justitiedepartementet)

Skuldsanering förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt. Tobias Eriksson (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Skuldsanering förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 december 2015 Morgan Johansson Tobias Eriksson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skuldsanering för företagare; SFS 2016:676 Utkom från trycket den 14 juni 2016 utfärdad den 2 juni 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens innehåll

Läs mer

Nya skuldsaneringslagar. så påverkas den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Nya skuldsaneringslagar. så påverkas den kommunala budget- och skuldrådgivningen Nya skuldsaneringslagar så påverkas den kommunala budget- och skuldrådgivningen Den 1 november 2016 träder en ny skuldsaneringslag i kraft (2016:675). Dessutom införs en ny skuldsaneringslag för företagare,

Läs mer

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss från kommunstyrelsen dnr /2004

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss från kommunstyrelsen dnr /2004 Avdelningen Bidrag & Vuxenstöd Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning Handläggare: Kerstin Larsson, Leif Sandberg, Solveig Ängström Tfn: 08-508 12 000 Tjänsteutlåtande sid 1 (6) 2004-12-28 SDN 2005-01-27

Läs mer

Tid Kl 13.00 16.00. Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17. Paragrafer 81-94

Tid Kl 13.00 16.00. Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17. Paragrafer 81-94 Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 13.00 16.00 Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17 Paragrafer 81-94 Närvarande: Protokoll 6/2013 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2013-06-25 Ledamöter

Läs mer

Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2)

Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2) 1(5) Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och förmögenhetsrätt 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2) Kronofogdemyndigheten (KFM) har beretts tillfälle att

Läs mer

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss av betänkande av Skuldsaneringsutredningen (SOU 2004:81) (2 bilagor)

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss av betänkande av Skuldsaneringsutredningen (SOU 2004:81) (2 bilagor) Kansliavdelningen S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Handläggare: Lisbeth Westerlund Tfn: 08-508 25 016 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2005-01-12 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2005-01-28 DNR 106-636/2004 Till Socialtjänstnämnden Ett

Läs mer

Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst. Remissvar till betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan

Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst. Remissvar till betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan 1 2014-01-14 Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst Justitiedepartementet Remissvar till betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan BUS - Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare

Läs mer

Gäldenärs tillgång av fastighet eller bostadsrätt vid skuldsanering

Gäldenärs tillgång av fastighet eller bostadsrätt vid skuldsanering 1(7) Gäldenärs tillgång av fastighet eller bostadsrätt vid skuldsanering Ställningstagandet gäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt i skuldsaneringsärenden fastställdes 2010. Promemorian

Läs mer

Buffert vid bestämmande av betalningsutrymmet i en skuldsanering

Buffert vid bestämmande av betalningsutrymmet i en skuldsanering Eva Carlquist VO1 06/16/Skusan 1(5) Buffert vid bestämmande av betalningsutrymmet i en skuldsanering Ställningstagandet har uppdaterats med anledning av ny skuldsaneringslag (2016:675) den 1 november 2016.

Läs mer

Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande. Anna-Karin Bengtsson (S) Leif Holmgren (S) Emmanouel Martyris (SD)

Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande. Anna-Karin Bengtsson (S) Leif Holmgren (S) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (5) Tid Kl 13.00 15.35 Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17 Paragrafer 70-80 Närvarande: Protokoll 5/2013 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2013-05-28 Ledamöter

Läs mer

Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44)

Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst Justitiedepartementet Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) BUS - i

Läs mer

Varbergs kommun. Granskning av kommunens funktion för budget- och skuldrådgivning. Revisionsrapport. Antal sidor:9

Varbergs kommun. Granskning av kommunens funktion för budget- och skuldrådgivning. Revisionsrapport. Antal sidor:9 ABCD Varbergs kommun Granskning av kommunens funktion för budget- och Revisionsrapport Antal sidor:9 Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 2 4. Revisionskriterier 2 5. Metod 3 6. Nationell lagstiftning

Läs mer

Vissa frågor om underhållsstöd

Vissa frågor om underhållsstöd Promemoria 2012-05-14 S2012/3569/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Vissa frågor om underhållsstöd Promemorians huvudsakliga innehåll När det gäller bidragsskyldigs betalningsskyldighet

Läs mer

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Skuldsanering Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Ungefär så brukar vi förklara skuldsanering ett sätt för dig som är svårt skuldsatt att få ordning på din ekonomi. Med den här broschyren

Läs mer

Verkställighet av skuldsaneringsbeslut

Verkställighet av skuldsaneringsbeslut 1(5) Verkställighet av skuldsaneringsbeslut Detta ställningstagande ersätter Kronofogdemyndighetens ställningstagande 3/08/IND Verkställighet av skuldsaneringsbeslut. Detta ställningstagande har beslutats

Läs mer

Ledamöter Anna-Karin Bengtsdotter (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande

Ledamöter Anna-Karin Bengtsdotter (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (5) Tid Kl 13.00 15.25 (ajournering 14.30-14.40) Protokoll 6/2014 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2014-06-25 Plats Bergsgatan 17, Samlingssalen Paragrafer

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning SIGNERAD 2015-04-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) 2015-04-13 Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare jan.lanzownilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende

Läs mer

Fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster, Ds 2013:4

Fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster, Ds 2013:4 2013-02-06 LJ 2013/94 Förvaltningsnamn Anders Liif Landstingsstyrelsen Fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster, Ds 2013:4 Sammanfattning Landstinget i Jönköpings län har beretts tillfälle

Läs mer

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått från borgenärer med anledning av nya skuldsaneringslagar.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått från borgenärer med anledning av nya skuldsaneringslagar. 1(8) Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått från borgenärer med anledning av nya skuldsaneringslagar. Hur blir det med gäldenärer som ansöker om omprövning av en redan befintlig skuldsanering?

Läs mer

Ändring av övergångsbestämmelserna till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Ändring av övergångsbestämmelserna till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd Ds 2010:2 Ändring av övergångsbestämmelserna till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Kommunal budget- och skuldrådgivning med en ny skuldsaneringslag

Kommunal budget- och skuldrådgivning med en ny skuldsaneringslag Kommunal budget- och skuldrådgivning med en ny skuldsaneringslag Vad innebär en reformerad skuldsaneringslag för den kommunala budget- och skuldrådgivningen? Ny skuldsaneringslag 1 januari 2007 Den första

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Promemoria med utkast till lagrådsremiss

Promemoria med utkast till lagrådsremiss Promemoria med utkast till lagrådsremiss Bättre möjlighet till skuldsanering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx juni 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.30. Terminalgatan 18 (CMP AB) Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande

Tid Kl 15.00 16.30. Terminalgatan 18 (CMP AB) Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.30 Protokoll 6/2012 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2012-05-29 Plats Terminalgatan 18 (CMP AB) Närvarande: Ledamöter Milan Obradovic

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 juli 2014 Ö 2697-13 KLAGANDE GL MOTPARTER 1. Aktiv Kapital Portfolio AS, Oslo, Zweigniederlassung Zug Zeughausgasse 3 6300 Zug Schweiz

Läs mer

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället Vänersborg 2014-04-03 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i Kommunal tjänst Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Läs mer

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet SIGNERAD 2014-03-14 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-17 Vår referens Mats Åhgren HR-specialist Tjänsteskrivelse mats.ahgren@malmo.se Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17. Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande

Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17. Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (8) Protokoll 2/2013 Tid Kl 15.00 18.30 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2013-02-19 Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17 Paragrafer 12-35 Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Bättre möjlighet till skuldsanering

Bättre möjlighet till skuldsanering 2010/11 mnr: C4 pnr: -S83023 Motion till riksdagen 2010/11:C4 av Maryam Yazdanfar m.fl. (S, MP, V) med anledning av prop. 2010/11:31 Bättre möjlighet till skuldsanering Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll Förslag till lag om ändring i skuldsaneringslagen (2006:548) Ärendet... 9

Promemorians huvudsakliga innehåll Förslag till lag om ändring i skuldsaneringslagen (2006:548) Ärendet... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Förslag till lag om ändring i skuldsaneringslagen (2006:548)... 7 2 Ärendet... 9 3 Ett nytt krav på anknytning till Sverige... 11 4 Ikraftträdande- och

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån till företag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån till företag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 juni 2013 Ö 3320-12 KLAGANDE AB Förvaltare: HC MOTPARTER 1. AK Portfolia Holding AB, 556631-8712 c/o Aktiv Kapital Sverige Services

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande av tillsyns-

Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande av tillsyns- SIGNERAD 2014-08-21 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-08-21 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Lovisa.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Konsumentnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Konsumentnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Hjorten, Björnen kl. 14.00-16.00 Beslutande Valter Stenberg, ordf Agda Johansson, vice ordf. Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Erik Lidman Carina Lillbacka Pia Risán

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD)

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.50 Protokoll 2/2011 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2011-02-21 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

C-UPPSATS. Skuldsanering i dess nuvarande lydelse och dess förändring. Anna Gunnelbrand. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Skuldsanering i dess nuvarande lydelse och dess förändring. Anna Gunnelbrand. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2006:140 Skuldsanering i dess nuvarande lydelse och dess förändring Anna Gunnelbrand Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m.

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. 1(8) Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. Vid prövningen av ansökningar om verkställighet där Försäkringskassan trätt i barnets ställe enligt 19 kap. 28-29 socialförsäkringsbalken

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

3/10/SKUSAN - Gäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt i skuldsaneringsärenden

3/10/SKUSAN - Gäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt i skuldsaneringsärenden 3/10/SKUSAN - Gäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt i skuldsaneringsärenden Vid bedömningen av en skuldsaneringsgäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt, ska Kronofogdemyndigheten,

Läs mer

Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar

Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU40 Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lagändringar som ska minska risken

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Lagrådsremiss. Rätt att lyfta konkursförvaltararvode. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Rätt att lyfta konkursförvaltararvode. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Rätt att lyfta konkursförvaltararvode Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 16 april 2003 Thomas Bodström Dag Mattsson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

C-UPPSATS. Skuldsaneringslagen

C-UPPSATS. Skuldsaneringslagen C-UPPSATS 2010:134 Skuldsaneringslagen - då, nu och i framtiden? Charlotta Rosell Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen

Läs mer

Lättläst. Lättläst version. Betänkande av Lättlästutredningen. Stockholm 2013 SOU 2013:58

Lättläst. Lättläst version. Betänkande av Lättlästutredningen. Stockholm 2013 SOU 2013:58 Lättläst Lättläst version Betänkande av Lättlästutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:58 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 oktober 2016 Ö 2510-15 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna Ombud: Verksjuristen CL Rättsavdelningen 171 94 Solna MOTPART JA SAKEN Utmätning

Läs mer

Stockholm den 17 september 2015

Stockholm den 17 september 2015 R-2015/1079 Stockholm den 17 september 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4875/DOM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 juni 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europeisk

Läs mer

Regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden

Regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden 1(7) Regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden Eventuell regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden ska hanteras i enlighet med nedanstående promemoria.

Läs mer

Riktlinjer för budget- och skuldrådgivningen

Riktlinjer för budget- och skuldrådgivningen Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2017-10-17 Handläggare Johanna Lood Telefon: 08-508 25 206 Till Socialnämnden 2017-10-17 Riktlinjer för

Läs mer

Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende fastställande av verksamhetsområde i Malmö stad jämte allmänna bestämmelser

Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende fastställande av verksamhetsområde i Malmö stad jämte allmänna bestämmelser SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-26 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Tjänsteskrivelse Lovisa.Hansson@malmo.se Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Tid Kl Ledamöter Milan Obradovic (S) ordförande

Tid Kl Ledamöter Milan Obradovic (S) ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (7) Tid Kl 15.00 16.40 Protokoll 6/2010 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2010-06-10 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.15. Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17. Paragrafer 50 69

Tid Kl 15.00 16.15. Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17. Paragrafer 50 69 Malmö stad Miljönämnden 1 (7) Tid Kl 15.00 16.15 Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17 Paragrafer 50 69 Närvarande: Protokoll 4/2013 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2013-04-29 Ledamöter

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Särskilt ekonomiskt stöd till Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH)

Särskilt ekonomiskt stöd till Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH) SIGNERAD 2015-09-14 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-09-14 Vår referens Malin Eggertz Forsmark Avdelningschef malin.eggertzforsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Särskilt ekonomiskt stöd till

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

När i månaden kommer utbetalningen att ske från Kronofogden? -Utbetalningar kommer att ske i slutet av månaden mellan den 20:e-25:e.

När i månaden kommer utbetalningen att ske från Kronofogden? -Utbetalningar kommer att ske i slutet av månaden mellan den 20:e-25:e. 2016-10-12 Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått från borgenärer med anledning av nya skuldsaneringslagar. Frågor från borgenärer ang nya skuldsaneringslagar. Vad händer om en kund betalar in

Läs mer

Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning.

Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning. Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning. 1 Vilken hjälp kan du få? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd, utifrån

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län (Ds 2013:67)

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län (Ds 2013:67) MISSIV 2013-11-15 LJ 2013/1525 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län (Ds 2013:67) Bakgrund Enligt lagen (2010:630) om

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Meddelanden. Konsumentnämndens beslut. Förslag till beslut. Beskrivning av ärendet LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Meddelanden. Konsumentnämndens beslut. Förslag till beslut. Beskrivning av ärendet LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 34 Meddelanden Meddelandena läggs till handlingarna. Konsumentvägledningen föreslår konsumentnämnden att lägga meddelandena till handlingarna. Följande meddelanden

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 mars 2013 Ö 5918-11 KLAGANDE LJ MOTPARTER 1. Resurs Bank AB, 516401-0208 Ombud: Reda Inkasso AB Box 22209 250 24 Helsingborg 2. B

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska

Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska kyrkan i Sverige är en del av folkrättssubjektet den universella katolska kyrkan Stockholm den 13 december 2001 Regeringen beslutade

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2010 s. 496 (NJA 2010:55)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2010 s. 496 (NJA 2010:55) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2010 s. 496 (NJA 2010:55) Målnummer: Ö5389-09 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2010-10-26 Rubrik: En 47-årig ensamstående kvinna med en månadsinkomst som socialsekreterare

Läs mer

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Driving in the USA Driving is the lifeblood of the United States. It fosters commerce, recreation and

Läs mer

Gallring av uppgifter i kreditupplysningar

Gallring av uppgifter i kreditupplysningar Finansutskottets betänkande 2002/03:FiU15 Gallring av uppgifter i kreditupplysningar Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens förslag i proposition 2002/03: 59 Gallring av uppgifter

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Lättläst Betänkande av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:92 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Dir. 2012:16. Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Dir. 2012:16. Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012 Kommittédirektiv Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare Dir. 2012:16 Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå åtgärder som ger bättre

Läs mer

Revidering av regler för omställningsvederlag till kommunala förtroendevalda

Revidering av regler för omställningsvederlag till kommunala förtroendevalda SIGNERAD 2014-03-14 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-17 Vår referens Mats Åhgren HR-specialist Tjänsteskrivelse mats.ahgren@malmo.se Revidering av regler för omställningsvederlag till kommunala

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Tid Kl Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17. Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande

Tid Kl Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17. Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 17.40 Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17 Närvarande: Protokoll 9/2011 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2011-10-31 Ledamöter Milan Obradovic

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2016-11-21 B E S L U T Danske Bank A/S Verkställande direktören Holmens kanal 2-12 DK-1092 Köpenhamn DENMARK FI Dnr 16-9127 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts möjlighet att avge remissvar på Patentlagsutredningens betänkande Ny patentlag, SOU 2015:41.

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts möjlighet att avge remissvar på Patentlagsutredningens betänkande Ny patentlag, SOU 2015:41. Justitiedepartementet Vår referens/dnr: Enheten för immaterialrätt och transporträtt 78/2015 Claes Almberg 103 33 Stockholm Er referens/dnr: Ju2015/3556/L3 2015-09-22 Remissvar Ny patentlag (SOU 2015:41)

Läs mer