Betänkande från Justitiedepartementet - Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72). Svar senast den 17 januari 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Betänkande från Justitiedepartementet - Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72). Svar senast den 17 januari 2014"

Transkript

1 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Tjänsteskrivelse Betänkande från Justitiedepartementet - Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72). Svar senast den 17 januari 2014 STK Sammanfattning I betänkandet Ut ur skuldfällan föreslås bl.a. att en gäldenär ska betala direkt till Kronofogdemyndigheten, som sedan förmedlar pengarna till borgenärerna, att ansökningsförfarandet förenklas och att bedömningen av om gäldenären är tillräckligt skuldsatt för att beviljas skuldsanering ska vara mer nyanserad än den är i dag. Ett övergripande syfte med de förslagna reglerna är att förbättra möjligheterna för dem som har rätt till skuldsanering att också få det. Betänkandet har remitterats till miljönämnden som i huvudsak tillstyrker förslagen. Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen i huvudsak tillstyrker förslagen och som sitt svar i ärendet åberopar miljönämndens utlåtande. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att för kommunen avge yttrande till Justitiedepartementet i enlighet med upprättat förslag från stadskontoret. Beslutsunderlag Betänkande från Justitiedepartementet - Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72). Svar senast den 17 januari 2014 SOU 2013:72 G-Tjänsteskrivelse KS AU Betänkande Ut ur skuldfällan Remissvar från Miljönämnden Förslag till yttrande till Justitiedepartementet Beslutsplanering KS Fördelningsmöte KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen

2 2 (3) Ärendet Bakgrund Regeringen beslutade i april 2012 att tillkalla en särskild utredare med det övergripande uppdraget att överväga åtgärder för att få fler s.k. evighetsgäldenärer att ansöka om skuldsanering i stället för att de år efter år är föremål för löneutmätning eller motsvarande. Utredningen har antagit namnet 2012 års skuldsaneringsutredning. I betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) redovisar utredningen sina överväganden och förslag. Malmö kommun har genom remiss från Justitiedepartementet inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet. Kort beskrivning av betänkandet Genom skuldsaneringsinstitutet erbjuds de svårast skuldsatta en möjlighet att bli av med sina skulder och återkomma till ett mera normalt samhällsliv. Skuldsanering innebär att en gäldenär under en viss tid, som huvudregel fem år, betalar så mycket som möjligt av sina skulder. När skuldsaneringen är avslutad är gäldenären skuldfri. Utredningen bedömer att det i dag finns omkring skuldsatta som uppfyller kraven för att få skuldsanering, men som av olika skäl inte kommer i fråga för någon prövning. Utredningen föreslår åtgärder som tar större hänsyn till gäldenärens förutsättningar att både ansöka och genomföra en skuldsanering. Syftet är att förbättra möjligheterna för dem som har rätt till skuldsanering att också få det. Utredningens förslag innebär bland annat följande. Gäldenären ska få två betalningsfria månader varje år under skuldsaneringsperioden, vilket enligt utredningen kommer att underlätta för gäldenären att genomföra en skuldsanering. En betalningsförmedling ska inrättas. Gäldenären ska betala direkt till Kronofogdemyndigheten, som sedan förmedlar pengarna till borgenärerna. Detta blir, enligt utredningen, enklare för gäldenären och mindre kostsamt för borgenärerna. I dag måste gäldenären betala till varje enskild borgenär varje månad. Ansökningsförfarandet förenklas, genom att borgenärerna övertar det största ansvaret för redovisningen av gäldenärens skulder. Bedömningen av om gäldenären är tillräckligt skuldsatt för att beviljas skuldsanering (det så kallade kvalificerade insolvensrekvisitet) ska vara mer nyanserad än den är i dag. Större hänsyn ska tas till den enskildes egna förutsättningar att betala sina skulder. Gäldenären ska påbörja sina skuldsaneringsbetalningar redan under handläggningen av ett skuldsaneringsärende. På så sätt är det möjligt att bli skuldfri tidigare. Möjligheten att vid behov bestämma kortare betalningsplaner ska utökas. Det ska erbjudas bättre information och utbildning om skuldsaneringsinstitutet. Behovet av stöd från budget- och skuldrådgivare betonas särskilt. Ändringarna i lag och förordningar föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

3 Miljönämndens synpunkter 3 (3) Betänkandet har remitterats till miljönämnden som har yttrat sig. Miljönämnden har i sitt yttrande i huvudsak tillstyrkt förslagen i betänkandet men har lämnat vissa synpunkter på bl.a. förslagen rörande det kvalificerade insolvensrekvisitet och betalningsförmedlingen. Stadskontorets synpunkter Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen i huvudsak tillstyrker förslagen och som sitt svar i ärendet åberopar miljönämndens utlåtande i dess helhet. Ansvariga Irene San Martin Holmqvist Sekreterare Tomas Bärring Kanslidirektör Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

4 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (1) Datum Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK Yttrande Betänkande från Justitiedepartementet - Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72). Svar senast den 17 januari 2014 [Ju2013/6941/L2] Yttrande Justitiedepartementet har berett Malmö kommun tillfälle att avge yttrande i rubricerat ärende. Kommunstyrelsen tillstyrker i huvudsak förslagen i betänkandet och vill som sitt svar i ärendet åberopa bilagt från miljönämnden inhämtat utlåtande. Malmö På kommunstyrelsens vägnar: Ordförande [Förnamn Efternamn] [Fyll i titel] [Förnamn Efternamn]

5 Malmö stad Miljönämnden 1 (2) Tid Kl UTDRAG ur PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö Plats Frölichs väg 4, Drömmarnas Hus Paragrafer 146 Närvarande: Ledamöter Anna-Karin Bengtsson (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande Ewa Bertz (FP) 2:e vice ordförande Leif Holmgren (S) Daniel Wolski (S) Lars Myllenberg (M) Eva Bergkvist (SD) Ersättare Per Thomsen (S) Tjänstgör Wilfredo Salinas (S) Maria Zingmark (MP) Matilda Gradin (V) Ing-Marie Hultberg (M) Tjänstgör Tara Curovic (FP) Håkan Andersson (SD) Tjänstemän Miljödirektör Katarina Pelin, avdelningschefer Dave Borg, Jeanette Silow och Per-Arne Nilsson, bitr. avdelningschefer Jonas Kamleh och Nasrin Bigdelou, enhetschefer Håkan Nilsson och Malin Sandström, tjänstemännen Bjarne Stenquist ( ), Maria Lööf ( ), Pernilla Hedin och Tomas Fredriksson. Vid protokollet Andrea Hjärne Dalhammar Bitr. nämndsekreterare/stadsjurist Utdrag: Kommunstyrelsen Sign

6 Protokoll 10/2013, Miljönämnden i Malmö (2) 146 Yttrande till Kommunstyrelsen över remiss av betänkande från Justitiedepartementet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72). STK Dnr 524: Förvaltningschefen har gett in tjänsteutlåtande med förslag till yttrande till Kommunstyrelsen över remiss av betänkande från Justitiedepartementet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72), bil 146. Nämnden beslutar enligt förvaltningschefens förslag att som sitt svar på Kommunstyrelsens remiss åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande, samt att förklara beslutet omedelbart justerat. Som ovan: Andrea Hjärne Dalhammar Anna-Karin Bengtsson Ewa Bertz Anslaget Sign

7 6 d 10/13 Malmö stad Miljöförvaltningen Bli. 14b Tjänsteutlåtande Datum Handläggare Elisabet Carlsson Budget och skuldrådgivare Direkttelefon ~~lmöstad M1l1onämnden Ärende: 524: Remiss från kommunstyrelsen om betänkande från Justitiedepartementet - Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72). STK FÖRSLAG TILL BESLUT Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar att som sitt~zå ~unstyre lsens remiss åberopa förvaltningens tjäns7"1nde sa att E '1dara be'./ L "' justerat Trevar Graham Avdelningschef UTLÅTANDE Kommunstyrelsen har översänt Justitiedepartementets betänkande för yttrande senast den 2 december 2013, men uppskov har beviljats till den 11 december Förvaltningens synpunkter Miljöförvaltningen tillstyrker rubricerade betänkande och lämnar följande synpunkter. I förslaget till ny skuldsaneringslag lyfts barnperspektivet upp, det är välkommet. Bland annat föreslås att betalplanen kan förkortas om det är

8 2 (5) skäligt, exempelvis om gäldenären (den skuldsatte) har barn. När utredningen diskuterar kvalificerad insolvens, vilket är ett av de största hindren att få skuldsanering, poängteras att inte bara en matematisk beräkning ska ske, hänsyn ska tas till samtliga omständigheter. Skäl som lyfts är om gäldenären är sjuk eller gammal. Vi anser att hänsyn även borde tas till om man har barn. Barnfamiljer har ofta utökade kostnader samt riskerar inkomstbortfall i större omfattning än de hushåll som inte har barn. Information Utredningen lyfter fram att det borde inrättas en internetportal med information om skuldsanering. Detta eftersom kunskapen om skuldsanering är väldigt bristfällig hos allmänheten. Förslaget är bra, men inte tillräckligt eftersom många med knapp ekonomi inte har tillgång till internet. Det finns också många som inte har förmågan att tillägna sig information via internet. Kronofogden ska ha ett större ansvar: det skrivs in i lagen att information om skuldsanering ska lämnas. Detta är ett bra förslag eftersom informationen då inte blir beroende av vem gäldenären har kontakt med på kronofogdemyndigheten. Betalningsförmedling Det ska också enligt förslaget skapas en betalningsförmedling som kronofogden ska handha, dit gäldenären ska betala enligt beslutad betalplan. Detta är väldigt bra eftersom många gäldenärer misslyckas med skuldsanering på grund av krångliga och otydliga betalplaner. Det innebär dessutom en minskad arbetsbelastning hos budget- och skuldrådgivaren. Enligt förslaget ska betalning från förmedlingen ske till borgenärerna en gång om året. Vi anser att detta i huvudsak är bra, men vi skulle vilja att det fanns en möjlighet för privata borgenärer att få betalt oftare. Det är nämligen inte ovanligt att släktingar har lämnat lån för att lösa skulder hos gäldenären vilka släktingarna ofta fortfarande betalar av på de riskerar att få betalningsproblem om inte de får tillgång till medlen oftare, vilket vi inte tror är utredningens avsikt. Insolvensbedömningen Begreppet kvalificerat insolvens ska enligt förslaget skrivas in i lagtexten samt en förklaring till begreppet.(med kvalificerad insolvens avses att gäldenären inte kan rätteligen betala sina skulder och att denna oförmåga med hänsyn till samtliga omständigheter kan antas bestå under överskådlig tid). Som nämnts ovan ska det inte enbart göras en matematisk beräkning utan man ska väga in samtliga omständigheter. En omständighet som ska vägas in är gäldenärens ansträngningar för att lösa sin situation och sänka sina omkostnader. Budgetrådgivningen får ofta invändningar från kronofogden om gäldenären har en hög boendekostnad, däremot händer det aldrig att kronofogden tar i beaktande att gäldenären har skaffat sig en väldigt billig bostad och därför kunnat eller kan betala av mycket på sina skulder- och därmed inte blir kvalificerat insolvent. Vi anser att man ska ta större hänsyn till gäldenärens ansträngningar att minska sina omkostnader. Vi anser också att man ska ta hänsyn till hur länge de haft skulderna, när man beräknar den kvalificerade insolvensen. Enligt förslaget är det svårt att göra en

9 3 (5) rättvis bedömning av hur länge en person varit överskuldsatt, det instämmer vi inte i. Många andra uppgifter i ansökan lämnas enbart på heder och samvete och ifrågasätts inte en uppgift från gäldenären om hur länge denne varit överskuldsatt borde vara tillräckligt på samma sätt som övriga uppgifter. I ansökan om skuldsanering ska enbart den totala uppskattade skulden anges, vilket i många ärenden underlättar arbetet med ansökan, dock kan uppstå fallgropar när det kommer till att beräkna kvalificerad insolvens. Om kronofogden inte har uppgifter kring löpande ränta och antal skuldposter finns det en överhängande risk att skuldbördan uppskattas felaktigt och avslag meddelas, fastän personen vid närmare beräkning bedöms vara kvalificerat insolvent. Detta motverkar tanken på att fler ska få skuldsanering vår erfarenhet är att ett avslag medför större risk att gäldenären inte ansöker igen. Om kronofogden inte känner till räntesatsen, eller inte ska beräkna en uppskattad löpande ränta kan inte bedömas huruvida den sökande är kvalificerat insolvent eller inte. Eftersom den sökande enligt förslaget inte längre ska ange varje skuld för sig ska borgenärerna ansvara för att rätt uppgifter om skulderna kommer in till kronofogden. Vid skälighetsbedömningen tar kronofogden hänsyn till när skulderna uppkommit. När budgetrådgivarna begär in skulduppgifter från borgenärerna/ombuden i dagsläget, är det inte ovanligt att de svarar med att ange förfallodagen på fordran dvs när gäldenären slutat betala. Vi anser därför att det är viktigt att kronofogden ställer som ett tydligt krav på borgenärerna att de ska ange den dag som gäldenären tog lånet/köpte varan. I bedömningen av kvalificerad insolvens bör man även i fortsättningen ta hänsyn till kronofogdens grundavgifter om 600 kr per ärende och år, vilket gäldenären de facto måste betala om skuldsanering inte beviljas. Hos Budgetrådgivningen i Malmö handläggs för närvarande ett ärende där personen som söker skuldsanering kan betala sina skulder på 7,2 år, när hänsyn tagits till de löpande räntekostnaderna, vilket innebär att denne med dagens bedömning av kvalificerad insolvens kommer att få avslag på sin ansökan. När beaktande även tas av antalet ärenden som denna person har, 165 stycken - vilket medför en årlig kostnad om kr (kronofogdens grundavgifter), anses personen vara kvalificerat insolvent. Betalningsplanen När skuldsanering inleds ska betalningsplanen påbörjas direkt. Detta medför att skuldsaneringen kan avslutas utan den fördröjning som lång handläggningstid medför idag, dels är det ett kvitto på att gäldenären kan hantera betalningsplanen. Ett problem som budgetrådgivningen ofta stöter på är att gäldenären ofta har eftersatta behov, speciellt avseende tandvård och glasögon. En respit i utmätningen har medfört att gäldenären kunnat skaffa fram ett kostnadsförslag (som kostar runt 1000 kr) och påbörjat tandvård. Har man under lång tid levt under knappa förhållanden eller haft utmätning är detta något som gäldenären inte haft råd med. Visserligen kan kronofogden vid utmätningen ta hänsyn till tandvård, de tar dock inte hänsyn till kostnaden för förslaget, vilket därmed medför att gäldenären sällan har möjlighet att skaffa

10 4 (5) fram ett sådant och därför inte kan få tandvård. Detta har kunnat ske i glappet mellan inledandet och betalplanen. Vi undrar hur utredaren tänker kring detta. Det skulle vara bra om man ger gäldenären en intermistisk betalplan som tar hänsyn till sådana kostnader som normalt inte tas hänsyn till vid indrivning. Ansökan Att kunna erhålla skuldsanering igen om man misslyckats med sin betalplan och flera gånger det är bra det medför att det inte finns hinder att skicka in ansökningar för de gäldenärer som bedöms osäkra av en eller annan anledning. Det är dock viktigt att det inte får bli ett incitament att skicka in ansökningar vid tillfällen när man bedömer att gäldenären måste avsluta ett missbruk först eller om det finns andra indikatorer som pekar på en osäkerhet. Ansökningar som man misstänker kommer att leda till avslag eller ett misslyckande kommer att leda till en ökad arbetsbelastning för kronofogden samt verka hindrande för gäldenären att skicka in en ansökan när det är rätt tid. Det kan vara sådana saker som att missbruk inte avslutats, icke förfallna skulder (som t ex att man nyligen sålt en fastighet som medför reavinstskatt, vilket inte förfaller förrän året efter försäljningen) eller annat som medför att man måste vänta med en ansökan. Om man är för vidlyftig med att bevilja skuldsaneringar för gäldenärer som misslyckats tidigare finns det risk för att de istället för evighetsgäldenär hos indrivningen blir det hos skuldsaneringen. Utredningen föreslår en viss justering av ansökningshandlingen, bl a att man inte behöver ange varje skuld för sig som nämnts ovan. Övriga förbättringar som vi vill se är på ansökningshandlingens förstasida där man beskriver sin familjesituation, är - istället för att kategorisera barnen - att man ska ha fyra rader med tre kryssrutor: heltidsboende, umgängesbarn samt växelvis boende. På inkomstsidan saknas en rad för sjukpenning/föräldrapenning. Utredningen föreslår också att man ska kunna göra en elektronisk ansökan, vilket är bra. Vi föreslår att man även ska kunna göra ansökan genom att skanna in dokumenten, inklusive ansökningshandlingen, och maila den till kronofogden. Kommunens skyldigheter Utredningen förtydligar vad budget- och skuldrådgivare ska göra. Den lyfter speciellt upp det personliga mötet vilket är bra och en erfarenhet som budgetrådgivarna har är att det är en förutsättning för en bra ansökan och en väl genomförd skuldsanering. Den lyfter också upp att budgetrådgivarna behöver specialkompetens inte enbart inom ekonomi och juridik utan även i att möta människor i kris. Dessutom pekar den på att budgetrådgivaren behöver regelbunden utbildning samt erfarenhetsutbyte mellan varandra och med kronofogden. En bra grundutbildning samt regelbunden kompetenshöjning medför kvalificerad rådgivning till gäldenärerna, lyckade skuldsaneringar samt att det sker en avlastning för kronofogden och andra aktörer som påverkas av att en person inte kommer ur skuldfällan. Man föreslår att budgetrådgivaren ska få information från kronofogden om en gäldenär missköter sin betalningsplan. Vi anser att det i sak är bra men vi föredrar att få information vid en eventuell omprövning av skuldsaneringen, vilket vi idag inte får. Det kan vara intrigitetskränkande för en gäldenär att få

11 5 (5) påminnelse från både kronofogden och budgetrådgivaren. Det kan uppfattas som att man omyndigförklarar gäldenären. Däremot är det bra om kronofogden i påminnelsen uppmanar gäldenären att kontakta sin budgetrådgivare vid behov. Övergångsbestämmelser Miljöförvaltningen tillstyrker också att ännu inte beslutade skuldsaneringar ska inordnas under de nya reglerna till visst mått. Det innebär att man inte avvaktar med att skicka in ansökningar. Barnkonventionen har beaktats vid handläggningen, se sid 2 första stycket. Elisabet Carlsson Budget- och skuldrådgivare Avdelningen för konsumtion och livsstil BILAGA Sammanfattningen av Ut ur skuldfällan, Betänkande av 2112 års skuldsaneringsutredning

12

13

14

15

16 Ut ur skuldfällan Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning Stockholm 2013 SOU 2013:72

17 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst Stockholm Orderfax: Ordertel: E-post: Internet: Svara på remiss hur och varför. Statsrådsberedningen (SB PM 2003:2, reviderad ) En liten broschyr som underlättar arbetet för den som ska svara på remiss. Broschyren är gratis och kan laddas ner eller beställas på Textbearbetning och layout har utförts av Regeringskansliet, FA/kommittéservice. Omslag: Alberto Tenti & Elanders Sverige AB. Tryckt av Elanders Sverige AB. Stockholm 2013 ISBN ISSN X

18 Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet Regeringen beslutade den 12 april 2012 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå åtgärder som förbättrar möjligheterna för dem som har rätt till skuldsanering att också få det. I uppdraget låg att utreda kravet på kvalificerad insolvens och längden på betalningsplanen. Lagmannen Ralf G Larsson förordnades samma dag som särskild utredare. Som sakkunnig förordnades från och med den 2 maj 2012 ämnesrådet Amina Lundqvist. Samma dag förordnades som experter bankjuristen Ulrika Hansson, verksjuristen Susan Höglund Westermark, rättsliga experten Camilla Larsson, budget- och skuldrådgivaren Marie Magnusson, byråchefen Pär Magnusson, advokaten Claes Månsson, regresschefen Sten-Håkan Sidebo och chefsjuristen Anders Thorstensson. Amina Lundqvist ersattes den 1 juni 2012 av rättssakkunnige Mattias Pleiner. Den 26 mars 2013 förordnades professorn Göran Millqvist som expert. Som sekreterare anställdes från och med den 1 maj 2012 hovrättsassessorn Malin Bergström. Utredningen har antagit namnet 2012 års skuldsaneringsutredning. Utredningen överlämnar nu betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72). Utredningsuppdraget är med detta slutfört. Stockholm i oktober 2013 Ralf G Larsson /Malin Bergström

19 Innehåll Sammanfattning Summary Författningsförslag Inledning Utredningens uppdrag Utredningens arbete Betänkandets disposition Överskuldsättning och evighetsgäldenärer En ökad skuldsättning bland privatpersoner När skuldsituationen blir ett problem Effekter av allvarlig skuldsättning Evighetsgäldenärerna utgör endast en begränsad del av de överskuldsatta i samhället

20 Innehåll SOU 2013:72 3 Skuldsaneringsinstitutet i dag Inledning Bakgrund till lagstiftningen Skuldsaneringsförfarandet Villkoren för skuldsanering Skulder som omfattas Innebörden av en skuldsanering Omprövning Arbeten på området för överskuldsättning Inledning Regeringskansliets utredningar Kronofogdemyndighetens projekt Projektet Råd och stöd Projektet Från verkställighet till skuldsanering Andra projekt Konsumentverket Socialstyrelsen Utgångspunkter för förslag till åtgärder Hur kan frågan om skuldsanering aktualiseras? Inledning Synpunkter vid samråd Överväganden Inledning En ökad kunskap om skuldsanering

21 SOU 2013:72 Innehåll Bör Kronofogdemyndigheten uppmärksamma gäldenärer om skuldsanering? Samverkan mellan Kronofogdemyndigheten och kommunerna Sammanfattande slutsatser Ansökningsförfarandet Inledning Nuvarande ordning Synpunkter vid samråd Statistik m.m Budget- och skuldrådgivning Kronofogdemyndigheten Överväganden Inledning Behovet av ett minskat utredningsansvar för gäldenären Vilka krav bör ställas på utredningen? Möjligheten att utforma ansvaret för utredningen på annat sätt En ny ansökningsprocess Översyn av ansökningsblanketten Webbaserad ansökan Kvalificerad insolvens Inledning Nuvarande reglering Tillämpningen av rekvisitet för kvalificerad insolvens Synpunkter vid samråd Statistik

22 Innehåll SOU 2013: Insolvenskravet i de nordiska länderna Överväganden Inledning Hur tillämpas skuldsaneringslagens krav på kvalificerad insolvens? Finns det gäldenärer som inte beviljas skuldsanering trots att det är motiverat enligt skuldsaneringslagens grundläggande syften? Behov och utformning av lagstiftningsåtgärder Betalningsplanens längd Inledning Nuvarande reglering Betalningsplanens längd i praxis Synpunkter vid samråd Statistik Längden på den sammanlagda avbetalningstiden Effekten av lagändringen om skuldernas ålder Skuldsaneringsgäldenärernas betalningsförmåga Betalningsplanens längd i andra europeiska länder Överväganden Inledning Betalningsplanens längd har stor betydelse Ingen generell förkortning av betalningsplanen, men flexiblare planer Betalningarna ska påbörjas redan vid inledandebeslutet Två betalningsfria månader Gäldenärens betalningar Inledning Nuvarande ordning Synpunkter vid samråd

23 SOU 2013:72 Innehåll 10.4 Gäldenärens betalningar i andra länder Förutsättningar för en betalningsförmedling Överväganden Utformningen av betalningsplanerna Betalning ska ske genom en betalningsförmedling Kronofogdemyndigheten ska vara betalningsförmedlande organ Skyddet för inbetalda medel Fördelning och utbetalning till borgenärerna Sammanfattande slutsatser Möjlighet att beviljas skuldsanering på nytt Inledning Nuvarande ordning Statistik och domstolspraxis Synpunkter vid samråd En andra chans i de övriga nordiska länderna Överväganden Budget- och skuldrådgivarnas stöd till gäldenären Inledning Nuvarande ordning och dess bakgrund Synpunkter vid samråd Statistik Inledning Budget- och skuldrådgivningens verksamhet Omprövningsärenden Överväganden Stödet till gäldenären i dag Förslag till åtgärder Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

24 Innehåll SOU 2013:72 14 Konsekvensbeskrivning Uppdraget Utredningens förslag och alternativa lösningar Vilka berörs av förslagen? Samhällsekonomiska konsekvenser och konsekvenser för de offentliga finanserna Antalet evighetsgäldenärer förväntas minska Konsekvenser för Kronofogdemyndigheten Konsumentverket Sveriges domstolar Kommunerna Konsekvenser för företagen Konsekvenser för enskilda personer Gäldenärer Borgenärer Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen Författningskommentar Förslaget till lag om ändring i skuldsaneringslagen (2006:548) Förslag till förordning om ändring i skuldsaneringsförordningen (1994:347) Förslag till lag om ändring av lag (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet Förslag till förordning om ändring av förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet Förslag till lag om ändring av kreditupplysningslagen (1973:1173) Särskilda yttranden

25 SOU 2013:72 Innehåll Bilagor Bilaga 1 Kommittédirektiv 2012: Bilaga 2 Ansökan om skuldsanering Bilaga 3 Betalningsplan

26 Sammanfattning Vårt uppdrag Vårt övergripande uppdrag har varit att överväga åtgärder för att få fler s.k. evighetsgäldenärer att ansöka om skuldsanering i stället för att de år efter år är föremål för löneutmätning eller motsvarande. I uppdraget har ingått att överväga bl.a. följande. Föreslå förbättringar för dem som har rätt till skuldsanering att också få det. Om de krav som i dag ställs på gäldenären, borgenärerna och det allmänna i fråga om skuldsanering är lämpliga eller om kraven bör se ut på annat sätt än i dag. Om det ska bli enklare att ansöka om skuldsanering. Hur skuldsaneringslagens krav på kvalificerad insolvens tillämpas. Betalningsplanens längd. I uppdraget betonas att vi ska ägna uppmärksamhet åt hur de förändringar vi föreslår tillgodoser grundtankarna med skuldsaneringsinstitutet. Allmänna överväganden Det grundläggande för ett samhälle med omfattande kreditgivning är att skulderna betalas när de förfaller till betalning. Detta förutsätter att kreditgivningen sker på ett seriöst sätt med hänsynstagande till att det normalt är två parter som ingår kreditavtalet. Skuldsanering ska komma ifråga först när det hänt något på gäldenärssidan som han eller hon inte haft anledning att räkna med när krediten uppkom. Det är då viktigt att det i samhället i all- 13

27 Sammanfattning SOU 2013:72 mänhet samt i statliga och kommunala myndigheter och institutioner i synnerhet finns tillräckliga kunskaper om skuldsanering. Utredningen har kunnat konstatera att kunskapen om skuldsanering i dag är låg i samhället, varför åtgärder på detta område är nödvändigt. Det är vidare angeläget att skuldsaneringsinstitutet inte i sig bidrar till praktiska svårigheter för gäldenären att ansöka och genomföra en skuldsanering. Vår bedömning är att det finns behov av ett antal åtgärder som förenklar det nuvarande skuldsaneringsförfarandet och som kan underlätta för den enskilde att bli skuldfri. Våra förslag Internetportal Det bör i samhällets regi finnas en internetportal med information om skuldsanering för gäldenärer, borgenärer och andra aktörer som kommer i kontakt med skuldsatta personer. Kronofogdemyndighetens upplysningsskyldighet Kronofogdemyndigheten ska lämna upplysningar om skuldsanering till gäldenärer som under lång tid varit föremål för utmätning av lön eller andra exekutiva åtgärder. Kronofogdemyndigheten bör informera mer om den generella skuldsituationen i var och en av landets kommuner, för att den kommunala budget- och skuldrådgivningens betydelse ska uppmärksammas i respektive kommun och för att utgöra ett bättre underlag för rådgivningens verksamhet. Övrig information och utbildning Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket bör ansvara för att höja kunskapen om skuldsanering i samhället, genom olika informationsinsatser. De bör också i större utsträckning än i dag erbjuda utbildning om skuldsanering till aktörer som kommer i kontakt med skuldsatta personer. 14

28 SOU 2013:72 Sammanfattning Kontroll av gäldenärens uppgifter Kronofogdemyndighetens ansvar för att kontrollera att lämnade uppgifter i en ansökan om skuldsanering är korrekta ska förstärkas. Skuldsaneringshandläggare ska ges större tillgång till myndighetens egna databaser och underlag ska mer regelmässigt inhämtas. Ansökan om skuldsanering Det ska vara möjligt att ansöka om skuldsanering genom ett webbbaserat ansökningsförfarande. Kraven på vad en gäldenär ska ange i sin ansökan om skuldsanering är i dag omfattande. Vi anser att detta sannolikt leder till att personer avstår från att ansöka om skuldsanering. Samtidigt är det inte möjligt att sänka kraven på utredningen i ett skuldsaneringsärende. Vi anser att ansvaret för utredningen bör ha en annan fördelning än enligt nuvarande ordning. Gäldenären ska inte i detalj behöva ange samtliga skulder i sin ansökan. I stället ska borgenärer, som kan förväntas bevaka en kungörelse om skuldsanering, efter inledandebeslutet själva anmäla sin respektive fordran till Kronofogdemyndigheten. Det innebär å andra sidan att gäldenären alltid i sin ansökan ska lämna uppgift om skulder till borgenärer som är privatpersoner samt företag som inte är inkassobolag eller som företräds av ett sådant. Gäldenären ska alltid uppge en seriöst uppskattad total skuldbörda och bakgrunden till skuldsättningen, så att det finns ett underlag för att bedöma om gäldenären är kvalificerat insolvent. Kvalificerad insolvens Det är utredningens bedömning att ett avgörande från Högsta domstolen, NJA 2010 s. 496, har bidragit till en under senare år strängare tillämpning av skuldsaneringslagens insolvenskrav, det kvalificerade insolvensrekvisitet. Efter rättsfallet har en 15-årig prognos mer regelmässigt kommit att användas vid bedömningen av gäldenärens betalningsförmåga. Den nuvarande tillämpningen av insolvensprognosen leder till att vissa gäldenärer inte beviljas skuldsanering, trots att det är motiverat utifrån de grundläggande syftena med institutet. Särskilt 15

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar 2013-12-12 KS-2013/1391.109 1 (8) HANDLÄGGARE Rosborg, Björn 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

Ut ur skuldfällan. Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning. Stockholm 2013 SOU 2013:72

Ut ur skuldfällan. Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning. Stockholm 2013 SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning Stockholm 2013 SOU 2013:72 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2)

Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2) 1(5) Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och förmögenhetsrätt 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2) Kronofogdemyndigheten (KFM) har beretts tillfälle att

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44)

Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst Justitiedepartementet Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) BUS - i

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.30. Terminalgatan 18 (CMP AB) Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande

Tid Kl 15.00 16.30. Terminalgatan 18 (CMP AB) Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.30 Protokoll 6/2012 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2012-05-29 Plats Terminalgatan 18 (CMP AB) Närvarande: Ledamöter Milan Obradovic

Läs mer

Promemoria med utkast till lagrådsremiss

Promemoria med utkast till lagrådsremiss Promemoria med utkast till lagrådsremiss Bättre möjlighet till skuldsanering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx juni 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället Vänersborg 2014-04-03 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i Kommunal tjänst Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Läs mer

Bättre möjlighet till skuldsanering

Bättre möjlighet till skuldsanering 2010/11 mnr: C4 pnr: -S83023 Motion till riksdagen 2010/11:C4 av Maryam Yazdanfar m.fl. (S, MP, V) med anledning av prop. 2010/11:31 Bättre möjlighet till skuldsanering Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 juli 2014 Ö 2697-13 KLAGANDE GL MOTPARTER 1. Aktiv Kapital Portfolio AS, Oslo, Zweigniederlassung Zug Zeughausgasse 3 6300 Zug Schweiz

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet SIGNERAD 2014-03-14 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-17 Vår referens Mats Åhgren HR-specialist Tjänsteskrivelse mats.ahgren@malmo.se Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning SIGNERAD 2015-04-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) 2015-04-13 Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare jan.lanzownilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende

Läs mer

3/10/SKUSAN - Gäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt i skuldsaneringsärenden

3/10/SKUSAN - Gäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt i skuldsaneringsärenden 3/10/SKUSAN - Gäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt i skuldsaneringsärenden Vid bedömningen av en skuldsaneringsgäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt, ska Kronofogdemyndigheten,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 juni 2013 Ö 3320-12 KLAGANDE AB Förvaltare: HC MOTPARTER 1. AK Portfolia Holding AB, 556631-8712 c/o Aktiv Kapital Sverige Services

Läs mer

C-UPPSATS. Skuldsanering i dess nuvarande lydelse och dess förändring. Anna Gunnelbrand. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Skuldsanering i dess nuvarande lydelse och dess förändring. Anna Gunnelbrand. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2006:140 Skuldsanering i dess nuvarande lydelse och dess förändring Anna Gunnelbrand Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån till företag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån till företag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån

Läs mer

C-UPPSATS. Skuldsaneringslagen

C-UPPSATS. Skuldsaneringslagen C-UPPSATS 2010:134 Skuldsaneringslagen - då, nu och i framtiden? Charlotta Rosell Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen

Läs mer

Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande av tillsyns-

Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande av tillsyns- SIGNERAD 2014-08-21 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-08-21 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Lovisa.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande

Läs mer

Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning.

Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning. Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning. 1 Vilken hjälp kan du få? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd, utifrån

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD)

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.50 Protokoll 2/2011 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2011-02-21 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m.

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. 1(8) Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. Vid prövningen av ansökningar om verkställighet där Försäkringskassan trätt i barnets ställe enligt 19 kap. 28-29 socialförsäkringsbalken

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende fastställande av verksamhetsområde i Malmö stad jämte allmänna bestämmelser

Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende fastställande av verksamhetsområde i Malmö stad jämte allmänna bestämmelser SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-26 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Tjänsteskrivelse Lovisa.Hansson@malmo.se Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 mars 2013 Ö 5918-11 KLAGANDE LJ MOTPARTER 1. Resurs Bank AB, 516401-0208 Ombud: Reda Inkasso AB Box 22209 250 24 Helsingborg 2. B

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Lagtext... 7 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet

Läs mer

Lättläst. Lättläst version. Betänkande av Lättlästutredningen. Stockholm 2013 SOU 2013:58

Lättläst. Lättläst version. Betänkande av Lättlästutredningen. Stockholm 2013 SOU 2013:58 Lättläst Lättläst version Betänkande av Lättlästutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:58 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2010 s. 496 (NJA 2010:55)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2010 s. 496 (NJA 2010:55) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2010 s. 496 (NJA 2010:55) Målnummer: Ö5389-09 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2010-10-26 Rubrik: En 47-årig ensamstående kvinna med en månadsinkomst som socialsekreterare

Läs mer

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga STK 2015-632 I en remiss från Socialdepartementet föreslås att alla barn och

Läs mer

Meddelanden. Konsumentnämndens beslut. Förslag till beslut. Beskrivning av ärendet LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Meddelanden. Konsumentnämndens beslut. Förslag till beslut. Beskrivning av ärendet LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 34 Meddelanden Meddelandena läggs till handlingarna. Konsumentvägledningen föreslår konsumentnämnden att lägga meddelandena till handlingarna. Följande meddelanden

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-11

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-11 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-11 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 20 februari

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)...

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 2 Ärendet... 11 3 Straffavgift vid bristande kreditprövning...

Läs mer

14/09/SKUSAN - Vissa kostnader vid bestämmande av betalningsutrymme vid skuldsanering

14/09/SKUSAN - Vissa kostnader vid bestämmande av betalningsutrymme vid skuldsanering 14/09/SKUSAN - Vissa kostnader vid bestämmande av betalningsutrymme vid skuldsanering Dnr 801-4916-09/121 2009-10-28 Vid bedömningen av vad en gäldenär ska få förbehålla sig för sin egen och sin familjs

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2014 1 ; beslutade den 2 december 2013 i anslutning

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2013 s. 128 (NJA 2013:18)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2013 s. 128 (NJA 2013:18) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2013 s. 128 (NJA 2013:18) Målnummer: Ö5918-11 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2013-03-25 Rubrik: En 79-årig man har ansetts uppfylla villkoren för kvalificerad

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

EXAMENSARBETE. Skuldsanering. Omständigheter vid skuldtillfället och dess påverkan för beviljande av. skuldsaneringen.

EXAMENSARBETE. Skuldsanering. Omständigheter vid skuldtillfället och dess påverkan för beviljande av. skuldsaneringen. EXAMENSARBETE Skuldsanering Omständigheter vid skuldtillfället och dess påverkan för beviljande av skuldsaneringen Helena Lindvall Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2015 1 ; beslutade den 1 december 2014 i anslutning

Läs mer

Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) - Inför lämplighetsprövning för innehav av kamphundar

Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) - Inför lämplighetsprövning för innehav av kamphundar Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-08-21 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) - Inför lämplighetsprövning

Läs mer

Strategi mot överskuldsättning

Strategi mot överskuldsättning Promemoria 2015-09-16 Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Strategi mot överskuldsättning En växande kreditmarknad har ökat människors tillgång till krediter, och därmed också ökat

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

Författare: Petra Lindmark

Författare: Petra Lindmark Örebro Universitet Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Programmet för rättsvetenskap med internationell inriktning Rättsvetenskap D, uppsats 10 poäng Handledare: Lars Dalenius Vårterminen

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning REMISSYTTRANDE 1 (7) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning Finansdepartementets diarienummer Fi2009/1049.

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Datum. Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar

Datum. Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar * 1(12) Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar I denna promemoria lämnas reformsynpunkter, och förslag till författningsändringar, angående

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 26 oktober 2010 Ö 5389-09 KLAGANDE ACE

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 26 oktober 2010 Ö 5389-09 KLAGANDE ACE Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 oktober 2010 Ö 5389-09 KLAGANDE ACE MOTPARTER 1. AK Kontotjänst AB, 556336-5955 753 83 Uppsala Ombud: AK Inkassotjänst AB 753 83 Uppsala

Läs mer

På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning

På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning när du behöver få ordning på din ekonomi 1 kostnadsfri budget- och skuldrådgivning i sveriges kommuner Visste du att det finns budget- och skuldrådgivning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt säljoptionsavtalet (2003-04-16) avseende fastigheten Orkanen 1 i Malmö

Tjänsteskrivelse. Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt säljoptionsavtalet (2003-04-16) avseende fastigheten Orkanen 1 i Malmö SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-04-24 Handläggare Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

2014-04-07 Justitiedepartementet Konsumentenheten 103 33 STOCKHOLM

2014-04-07 Justitiedepartementet Konsumentenheten 103 33 STOCKHOLM REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/002 Er referens: Ju2014/125/KO 1 (6) 2014-04-07 Justitiedepartementet Konsumentenheten 103 33 STOCKHOLM e-post: ju.ko@regeringskansliet.se Överskuldsättning i kreditsamhället?

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 oktober 2003 Ö 2436-02 KLAGANDE J.D. MOTPARTER 1. Esselte Datafinans AB, 105 24 STOCKHOLM Ombud: Intrum Justitia Sverige AB, Box 41,

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Skuldsaneringslagens krav. Så här ansöker du om skuldsanering

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Skuldsaneringslagens krav. Så här ansöker du om skuldsanering I N F O R M A T I O N KFM 935 utgåva 8. Utgiven i juni 2011. Skuldsanering Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Om du inte kan betala dina skulder kanske du kan få skuldsanering. Med

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Betänkandet Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU 2013:78)

Betänkandet Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU 2013:78) 1(8) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU 2013:78) Kronofogdemyndigheten avger härmed följande yttrande över betänkandet. Myndigheten yttrar sig

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 15 juni 2012 Ö 5134-10 KLAGANDE Skatteverket HK Rättsavdelningen 171 94 Solna Ombud: Verksjurist MW MOTPART MK Ombud: BÅ SAKEN Utmätning

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Samlat, genomtänkt och uthålligt?

Samlat, genomtänkt och uthålligt? Samlat, genomtänkt och uthålligt? En utvärdering av regeringens nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter 2006 2009 Lättläst sammanfattning Lättläst sammanfattning av betänkande av Utredningen

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

Remiss från Justitiedepartementet - Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU 2013-78) Svar senast 4 april 2014

Remiss från Justitiedepartementet - Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU 2013-78) Svar senast 4 april 2014 SIGNERAD 2014-03-26 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-03-25 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Tjänsteskrivelse Lovisa.Hansson@malmo.se Remiss från Justitiedepartementet - Överskuldsättning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar; SFS 2003:865 Utkom från trycket den 2 december 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29. Stärkt stöd och skydd för barn och unga

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29. Stärkt stöd och skydd för barn och unga 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Stärkt stöd och skydd för barn och

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Leif Thorsson och f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist. Nya regler om vårdnad

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning Jonas Persson 046 35 64 64 jonas.persson@lund.se Marie Magnusson 046 35 67 68 marie.magnusson@lund.se Dokumentation och sekretess Inte myndighetsutövning Kostnadsfritt Sekretess

Läs mer

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31 Styrelsens i Akelius Residential Property AB (publ) förslag till beslut om vinstudelning enligt 18 kap. 3 och 5 aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen samt styrelsens

Läs mer

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2013-12-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge

Läs mer

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Typ av dokument: Regler Handläggare: Ekonomichef/eknomienheten Therese Nilsson Antagen

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

25 Ackord Företagsrekonstruktion Skuldsanering

25 Ackord Företagsrekonstruktion Skuldsanering Ackord Företagsrekonstruktion Skuldsanering Kapitel 25 673 25 Ackord Företagsrekonstruktion Skuldsanering 14 Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m., indrivningslagen Lag (1993:892) om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Nr 03/09/SKUSAN - Omprövning av skuldsaneringsbeslut

Nr 03/09/SKUSAN - Omprövning av skuldsaneringsbeslut Nr 03/09/SKUSAN - Omprövning av skuldsaneringsbeslut Dnr 801 4916-09/121 2009-03-04 Vid bedömningen av ärenden angående omprövning av skuldsanering ska Kronofogdemyndigheten följa det som framgår av nedanstående

Läs mer