VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i"

Transkript

1 Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE

2 Viktig information Definitioner I detta prospekt gäller följande definitioner om inget annat anges: VMSPlay, Bolaget eller Koncernen avser VMSPlay AB (publ), org.nr , under namnändring till TargetEveryOne AB, eller, beroende på sammanhanget, hela koncernen eller enskilda dotterbolag. TargetEveryOne AS eller TEO AS avser ett förvärvat norskt bolag. VMSPlays aktie eller aktien VMSPlays aktie, med ISIN-kod SE Euroclear Euroclear Sweden AB, org.nr Eminova Eminova Fondkommission AB, org.nr Upprättande och registrering av prospekt Detta prospekt har upprättats av styrelsen för VMSPlay med anledning av förestående erbjudande till aktieägare i Bolaget att med företrädesrätt teckna nya aktier. Prospektet har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, Kom missionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv nr 2003/71/ EG samt Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 486/2012 av den 30 mars 2012 om ändring av förordning (EG) nr 809/2004. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspek tionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finans-inspektionen garanterar att sakuppgifter i prospektet är riktiga eller fullständiga. Eminova Fondkommission är emissionsinstitut till Bolaget med anledning av förestående nyemission och har biträtt Bolaget i upprättandet av detta prospekt. Då samtliga uppgifter i prospektet härrör från Bolaget friskriver sig Eminova från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta prospekt. Tvist som uppkommer med anledning av innehållet i detta prospekt och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på detta prospekt inklusive till prospektet hörande handlingar. Information till investerare Erbjudande att förvärva aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i detta prospekt riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Singapore, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av VMSPlay har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av VMSPlay överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Marknadsinformation och framtidsinriktad information Detta prospekt innehåller viss historisk marknadsinformation. I det fall information har hämtats från tredje part ansvarar Bolaget för att informationen har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra informationen felaktig eller missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna. Bolaget har emellertid inte gjort någon oberoende verifiering av den information som lämnats av tredje part, varför fullständigheten eller riktigheten i den information som presenteras i prospektet inte kan garanteras. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt Bolaget känner till, väsentliga intressen i Bolaget. Information i detta prospekt som rör framtida förhållanden, såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av prospektet. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar som görs i detta prospekt avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av uttalanden avseende framtida förhållanden till följd av ny information eller dylikt som framkommer efter tidpunkten för offentliggörandet av detta prospekt. Prospektets tillgänglighet Föreliggande prospekt för VMSPlay och de handlingar som införlivats genom hänvisning kommer under prospektets giltighetstid att finnas tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida, www. vmsplay.se och Eminovas hemsida Revisorns granskning Utöver vad som framgår nedan avseende historisk finansiell information som införlivats genom hänvisning har följande information i prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor: Principerna för den pro formaberäkning som presenteras i detta prospekt har granskats med avseende på överensstämmelse med Bolagets tidigare tillämpade redovisningsprinciper. Handlingar införlivade genom hänvisning Prospekt skall läsas tillsammans med reviderade årsredovisningar med tillhörande noter för räkenskapsåren 2012 och 2013, samt delårsrapporten för perioden jan-sep 2014 avseende VMSPlay AB. Prospektet skall även läsas tillsammans med reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2012 och 2013 avseende det förvärvade bolaget TargetEveryOne AS. Samtliga ovan nämnda rapporter införlivas i sin helhet i detta prospekt genom hänvisning. Bolagsinformation Firmanamn VMSPlay AB (publ), under namnändring till TargetEveryOne AB (publ) Säte Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr Datum för bolagsbildning Land för bolagsbildning Sverige Juridisk form Aktiebolag Lagstiftning Svensk rätt Adress Karlavägen 60, 5 tr, Stockholm Webbplats E-post 2

3 Innehållsförteckning Viktig information 2 Verksamhet 3 Sammanfattning 4 Risker 18 Inbjudan 20 Bakgrund och motiv 21 VD har ordet 22 Villkor och anvisningar 23 Verksamhet, affärsmodell och erbjudande 26 Marknad 30 Organisation och resurser 32 Historik 34 Styrelse och ledande befattningshavare 36 Aktiekapital och ägarförhållanden 41 Legala frågor och övrig information 44 Finansiell information 46 Bolagsordning 61 Skattefrågor i Sverige 61 3

4 Sammanfattning Avsnitt A - Introduktion och varningar A.1 Varning Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till prospektet och varje beslut om att investera i värdepapperen ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet från investerarens sida. Om ett yrkande avseende uppgifterna i prospektet anförs vid domstol kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper. A.2 Finansiella mellanhänder Ej tillämpligt; erbjudandet omfattas inte av finansiella mellanhänder. Avsnitt B Information om emittenten B.1 Firma och handelsbeteckning Bolagets firma är VMSPlay AB (publ), under namnändring till TargetEveryOne AB (publ). ISIN-koden för Bolagets aktie är SE B.2 Säte och bolagsform Bolaget bildades den 6 oktober 1995 och nuvarande firma registrerades den 20 maj Bolaget har sitt säte i Stockholms kommun, och är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige och som lyder under svensk lagstiftning. B.3 Verksamhet och marknader VMSPlay tillhandahåller system för marknadsföring via det mobila nätet. Lösningarna är utformade för att kunna skapa kampanjer med tonvikt på videosekvenser och interaktivitet. Bolaget har sedan 2006 utvecklat en teknikplattform ( VMS-tekniken ) som möjliggör för företag och konsumenter att på ett enkelt sätt se, skapa och skicka interaktivt videoinnehåll till och från mobilen eller datorn. VMSPlay erbjuder företag verksamma inom olika branscher att marknadsföra sina produkter och tjänster på ett lättsamt och samtidigt mycket effektivt sätt. Under 2014 har Bolaget genomfört omfattande åtgärder för att stärka finanserna, att omvandla partneravtal till intäkter och att föra Bolaget från utvecklingsverksamhet till kundfokus och tillväxt. För att snabba upp den utvecklingen har det digitala marknasföringsbolaget TargetEveryOne AS förvärvats. TargetEveryOne kompletterar VMSPlay inom mobilitet, video och starka partners med en självbetjäningstjänst för att skapa, skicka och analysera digitala kampanjer. Synergierna bedömdes så påtagliga att VMSPlay vid extra bolagsstämma den 28 november 2014 beslutade om namnbyte till TargetEveryOne AB (publ). TargetEveryOne s tjänst möjliggör att företagen kan vinna konkurrensfördelar genom att veta mer om sina kunder, nå dem med riktade budskap och skapa enklare kontaktvägar. Både TargetEveryOne och VMSPlay har idag många internationella kunder med väletablerade varumärken. Den huvudsakliga affärsmodellen är baserad på mjukvaruabonnemang som betalas månadsvis och som inkluderar en bestämd mängd användande. Denna modell användes av både VMSPlay och TargetEveryOne och är vanlig bland dagens molntjänster. Bolagets tjänster är tillgängliga för kunder på de flesta geografiska marknader. 4

5 B.4a Trender Verksamheten baseras på utvecklingen i en värld där 96 procent av befolkningen har mobilabonnemang, och där ökningen av det mobila webanvändandet är ca åtta gånger snabbare än vad den var för Internet. Detta medför att en mobil affärsstrategi ett måste för organisationer och företag, och det föreligger en tydlig trend att marknadsföringsresurser flyttas från traditionell media till mobila kampanjer. B.5 Koncern VMSPlay är moderbolag i en koncern. I koncernen ingår följande helägda dotterbolag: - TargetEveryOne AS Oslo, Norge - PT Ironroad International, Jakarta - VMSPlay Sweden AB, Sverige B.6 Ägarstruktur Bolaget hade per den 28 augusti 2014 ca 500 aktieägare. Nedan redovisas de tio största ägarna: Namn Innehav, aktier Innehav DAVISA (Mats Dahlin) ,00% KNOWLES, KNIVING, Berinvestasi ,90% SAXON CAPITAL AB ,90% BANQUE INTERNATIONALE A LUX ,60% FORTIC AB ,90% FORSMAN, FREDRIC ,10% , NORDICA LIFE ,10% ANDERSSON, YNGVE ,30% KAPITALKRAFT I SVERIGE AB ,20% Övriga, ca ,60% ,00% B.7 Utvald historisk finansiell information KONCERNENS RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skatt på årets resultat Minoritetsintressen ÅRETS RESULTAT Resultat per aktie (kr) -0,97-2,8-2,1 5

6 KONCERNENS BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forskningsoch utvecklingsarbeten Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos intresseföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Nyemission Årets resultat Summa eget kapital Minoritetens andel av eget kapital Avsättningar Avsättning för uppskjutna skatter Övriga avsättningar Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 7

8 Kassaflödesanalys KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Nyckeltal, tkr Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Soliditet (%) neg 16 Kommentarer till den finansiella utvecklingen Under 2012 ingick intäkterna från multimobil under hela året. Samtidigt fortsatte utvecklingen av applikationer till smartphones. I första hand har funktioner för videoöverföring tagits fram och införts i apparna där användaren kan se, skapa och skicka videoklipp till och från mobiler eller datorer. Under slutet av 2012 slutförhandlades en fusion som innebär att dåvarande VMSPlay, Ironroad AB, sålde rörelsen i form av alla immateriella rättigheter samt dotterbolag för en köpeskilling om 8 miljoner USD. Köpeskillingen kvittades sedan mot 70 procent av aktierna i VMS Holdings Inc. Samtidigt förvärvades Ironroad USA Inc från dess amerikanska aktieägare mot att alla dessa erhöll som mest 30 procent av aktierna i VMS Holdings Inc. Målsättningen med denna transaktion var att tydligare exponera sig på den amerikanska marknaden och därmed möjliggöra för ett uppköp. Prisbilden för bolag med liknande verksamheter bedömdes vara högre i USA än i Europa. Årets förlust om -25,5 Mkr var framför allt orsakad av svag intäktsutveckling samt låg bruttovinst från befintliga intäkter. Verksamheten finansierades via en nyemission på 21 Mkr Även under 2013 var huvudintäkterna från verksamheten inom multimobil. Parallellt fortsatte arbetet med att renodla verksamheten med fokus på USA. Utvecklingen förlades helt i Indien i helägt dotterbolag och i Indonesien fokuserade man på försäljning av produkter och tjänster. Samtidigt avvecklades eller avyttrades övriga verksamheter. Genom det s.k. Exchange Agreement som upprättades under 2012 överfördes hela verksamheten till VMS Holdings Inc. I det svenska moderbolaget blir verksamheten mer av en förvaltande karaktär av de 78,91 procent av innehaven i VMS Holdings Inc. 8

9 Rörelseresultatet var fortsatt svagt, -31,6 Mkr (-25,5). Under året ökade kostnaderna för personal och för övriga externa kostnader. Det är framför allt kostnader för externa konsulter som försämrat resultatet. Verksamheten finansierades med hjälp av nyemission och upptagna lån på sammanlagt 13 Mkr Under de första nio månaderna av 2014 kom intäkterna fortsatt företrädesvis från verksamheten inom multimobil. Försöken att finna andra intäktskällor har inte resulterat i förbättrat resultat. Under våren tillträdde en ny styrelse som i sin tur ersatte befintlig ledning med nya personer. Samtidigt inleddes arbetet med att minska kostnaderna. Verksamheten i Ironroad Sweden AB delades ut till VMSPlay AB:s aktieägare och bytte samtidigt namn till Crowdsoft AB. Det maltesiska bolaget VMS Holdings Ltd med helägda dotterbolaget VMS Broadcast Ltd avyttrades. Under vintern upptogs ett brygglån på 4 Mkr för att finansiera verksamheten. I ett försök att förbättra bolagets finansiella situation inleddes ett arbete med kvitta lån och skulder mot aktier i moderbolaget. Sammanlagt kvittades 14,5 Mkr. En företrädesemission under juni tillförde bolaget 14,1 Mkr i eget kapital. I samband med att brygglånet upptogs och företrädesemissionen genomfördes utgavs två teckningsoptionsprogram. Det ena innefattade tre miljoner teckningsoptioner och det andra 1,3 miljoner. Båda dessa program var tänkta att lösa de finansiella problemen under hösten. Eftersom bolaget inte mötte förväntningarna på intäktssidan så blev intresset av att lösa teckningsoptionerna mot aktier lågt. Periodens förlust uppgick till 17,6 Mkr, jämfört med helåret 2013, då förlusten uppgick till 31,6 Mkr. Periodens resultat var främst relaterad till att intäkterna ännu inte uppnått tillräcklig omfattning, samt till kostnader hänförliga till den omstrukturering som Bolaget inledde under året. Under hösten har styrelsen arbetat aktivt med olika finansieringslösningar samt även identifierat ett antal förvärvsobjekt. Detta har efter resulterat i de beslut som finns beskrivna i detta prospekt. Ytterligare finansiell information hänförlig till förvärvet av TargetEveryOne AS Tabellerna på följande sidor visar historisk finansiell information i utdrag för det förvärvade norska bolaget TargerEveryOne AS, avseende räkenskapsåren 2012 och Informationen är hämtad ur Bolagets reviderade årsredovisningar. Dessa rapporter är införlivade i sin helhet i detta prospekt genom hänvisning. Angivna belopp är i SEK, omräknade från NOK till en genomsnittlig växelkurs uppgående till 1,124 SEK. Valutaomräkningen har inte varit föremål för revisorsgranskning. 9

10 BALANSRÄKNING TargetEveryOne (reviderade siffror) TargetEveryOne (reviderade siffror) Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 Materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 S:a anläggningstillgångar 0,0 0,0 Omsättningstillgångar Kundfordringar 0,4 0,2 Övriga kortfristiga fordringar 0,7 0,3 Kassa och banktillgångar 0,0 0,0 S:a omsättningstillgångar 1,0 0,4 Summa tillgångar 1,0 0,4 Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital 0,2 0,1 Fria reserver 2,3 0,1 Årets resultat -2,0-0,7 S:a eget kapital 0,5-0,5 Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder 0,0 0,0 S:a avsättningar och långfristiga skulder 0,0 0,0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 0,2 0,0 Övriga kortfristiga skulder 0,3 0,9 S:a kortfristiga skulder 0,6 1,0 Summa eget kapital och skulder 1,0 0,4 RESULTATRÄKNING TargetEveryOne (reviderade siffror) TargetEveryOne (reviderade siffror) Omsättning 0,4 0,2 Övriga externa rörelsekostnader -2,4-1,0 Avskrivningar 0,0 0,0 Rörelseresultat -2,0-0,7 Ränteintäkter och liknande resultatposter 0,0 0,0 Räntekostnader och liknande resultatposter 0,0 0,0 Resultat efter finansiella poster -2,0-0,7 Skatt på årets resultat 0,0 0,0 Årets resultat -2,0-0,7 10

11 B.8 Utvald proformaredovisning Nedan presenteras en s k pro formaberäkning över Bolagets ekonomiska ställning som om aktuella förvärv och avyttringar hade varit genomförda per den 30 november Redovisningen har upprättats för att ge en övergripande uppfattning om hur företagsgruppens ställning ter sig efter dessa transaktioner, då ännu ingen konsoliderad rapport föreligger. Sammanställningen har endast till syfte att informera och belysa fakta. Proformaredovisning är till sin natur är avsedd att beskriva en hypotetisk situation och tjänar således inte till att beskriva företagets faktiska finansiella ställning eller resultat. Pro forma resultat och balansräkningar BALANSRÄKNING Tillgångar Anläggningstillgångar VMSPlaykoncernen (ej reviderade siffror) TargetEvery One (ej reviderade siffror) Proformajustering för avyttring av VMS Holding (ej reviderade siffror) Proformajustering vid förvärv Target- EveryOne (ej reviderade siffror) Proforma Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar S:a anläggningstillgångar 14,2 5,2-10,5 59,0 67,9 0,5 0,0-0,4 0,0 0,1 0,4 0,0-0,2 0,0 0,2 15,0 5,2-11,1 59,0 68,2 Omsättningstillgångar Kundfordringar 1,4 0,5 0,0 0,0 1,9 Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och banktillgångar S:a omsättningstillgångar 2,2 0,4 1,8 0,0 4,4 3,1 0,0-0,1 0,0 3,1 0,0 1,0-0,3 0,0 0,7 6,7 2,0 1,4 0,0 10,1 Summa tillgångar 21,8 7,3-9,7 59,0 78,3 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 18,1 0,4 0,0 17,7 36,2 Fria reserver 0,6 7,4-2,4 34,6 40,2 Årets resultat -19,1-6,7 0,3 6,7-18,8 S:a eget kapital -0,4 1,1-2,2 59,0 57,5 Minoritetens andel av eget kapital 3,1 0,0-3,1 0,0 0,0 Avsättningar och långfristiga skulder Avsättningar 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 Övriga långfristiga skulder S:a avsättningar och långfristiga skulder 0,2 4,7-0,1 0,0 4,8 0,2 4,7-0,1 0,0 4,9 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 4,1 0,5-0,2 0,0 4,5 Klientmedelsskulder 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Kortfristiga lån 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 Övriga kortfristiga skulder Förutbetalda intäkter och uppl. kostnader 4,9 0,9-4,2 0,0 1,6 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8 S:a kortfristiga skulder 18,9 1,4-4,4 0,0 12,9 Summa eget kapital och skulder 21,7 7,2-9,7 59,0 78,3 11

12 RESULTATRÄKNING VMSPlaykoncernen (ej reviderade siffror) TargetEvery- One (ej reviderade siffror) Proformajustering för avyttring av VMS Holding (ej reviderade siffror) Proformajustering vid förvärv TargetEvery- One (ej reviderade siffror) Proforma Omsättning 9,9 0,6 0,0-0,6 9,9 Övriga rörelseintäkter 1,4 0,0 0,3 0,0 1,6 Övriga externa rörelsekostnader -23,1-7,3 0,0 7,3-23,1 Avskrivningar -5,7 0,0 0,0 0,0-5,7 Rörelseresultat -17,6-6,6 0,3 6,6-17,3 Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-2,2 0,0 0,0 0,0-2,2 Resultat efter finansiella poster -19,8-6,7 0,3 6,7-19,5 Skatt på årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Minoritetsintressen 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 Årets resultat -19,1-6,7 0,3 6,7-18,8 B.9 Resultatprognos Ej tillämpligt. Bolaget har inte upprättat resultatprognos. B.10 Anmärkningar från Bolagets revisor Revisionsberättelserna i årsredovisningarna för räkenskapsåren 2012 och 2013 har avvikit från standardformuleringarna. Revisionsberättelserna i årsredovisningarna för räkenskapsåren 2012 och 2013 avviker från standardformuleringarna. För räkenskapsåret 2013 gjordes följande anmärkning: Anmärkningar Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag anmärka på att bolaget vid flertalet tillfällen inte betalat skatter och avgifter i rätt tid. Försummelsen har inte medfört bolaget någon väsentlig skada utöver än dröjsmålsräntor mm. Jag vill vidare anmärka på att årsredovisningen inte har avlämnats i sådan tid att den kunnat hållas tillgänglig för bolagets aktieägare senast två veckor före årsstämman. För räkenskapsåret 2012 gjordes följande anmärkning: Anmärkningar Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi anmärka på att skatter och avgifter vid flertalet tillfällen inte har betalats i rätt tid. Vi vill vidare anmärka på att årsredovisningen inte har avlämnats i sådan tid att den kunnat hållas tillgänglig för bolagets aktieägare senast två veckor före årsstämman. B.11 Rörelsekapital Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den närmaste tolvmånadersperioden. Brist på rörelsekapital förväntas uppstå under mars Med nuvarande intäktsströmmar uppgår behovet av rörelsekapital i koncernen till ca 1,0 Mkr per månad. Skulle föreliggande garanterade nyemission inte inbringa förväntade likvider, avser styrelsen i första hand uppta nya lån. I andra hand kommer aktierelaterade värdepapper att emitteras, och i tredje hand kommer hela eller delar av verksamheten och/eller övriga tillgångar att avyttras. 12

13 Avsnitt C Information om de värdepapper som erbjuds C.1 Aktieslag De värdepapper som erbjuds utgörs av aktier VMSPlay. Endast ett aktieslag förekommer i Bolaget. Aktiens ISIN-kod är SE C.2 Valuta Aktierna är denominerade i svenska kronor. C.3 Antal aktier och nominellt värde C.4 Rättigheter avseende aktierna C.5 Inskränkningar i aktiernas överlåtbarhet I detta prospekt beskrivs ett erbjudande att teckna nyemitterade aktier i Bolaget. Det finns aktier utgivna i Bolaget, vilka samtliga är betalda. Vid full medverkan i detta erbjudande kommer ytterligare aktier att emitteras. Aktiens kvotvärde är 1,00 kr. Samtliga aktier ger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar, vinst och eventuellt överskott vid likvidation. Varje aktie ger en röst per aktie vid bolagsstämma och varje aktieägare är berättigad att rösta för det fulla antalet av aktieägaren ägda eller företrädda aktier vid bolagsstämma. Samtliga aktier ger också lika företrädesrätt att teckna aktier vid emission av nya aktier i Bolaget om inte bolagsstämman, eller styrelsen genom ett bemyndigande från bolagsstämma, beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ej tillämpligt - Aktien är inte behäftad med några inskränkningar i rätten att fritt överlåtas. C.6 Handelsplats VMSPlays aktie är inte upptagen till handel. Bolaget har ansökt om att ta upp aktien till handel på Nasdaq OMX First North. Vid tidpunkten för offentliggörandet av detta prospekt har beslut om upptagande av Bolagets aktie till handel inte erhållits från marknadsplatsen. C.7 Utdelningspolitik Bolaget har inte fastlagt någon utdelningspolicy. Bolaget avser att dela ut framtida vinster till aktieägarna så snart detta kan ske med hänsyn till resultat och Bolagets ekonomiska ställning. Avsnitt D Risker D.1 Huvudsakliga risker avseende Bolaget och branschen Beroende av nyckelpersoner Bolagets verksamhet är beroende av förmågan att rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. Bolagets organisation är tills vidare begränsad. Det föreligger risk att Bolaget inte kan erbjuda alla nyckelpersoner tillfredställande villkor i den konkurrens som råder med andra bolag i branschen eller närstående branscher. Om nyckelpersoner lämnar Bolaget och om nödvändiga nyckelpersoner inte rekryteras kan det få negativ inverkan på verksamheten. Uteblivna försäljningsframgångar Det föreligger risk att Bolaget genom missbedömningar, bristande marknadsföring eller konkurrenters agerande inte kommer att uppnå tillräckliga försäljningsvolymer för att förväntad expansion eller ekonomisk utveckling skall förverkligas. Skulle omfattningen hos Bolagets försäljning inte utvecklas som förväntat kan Bolagets ställning och avkastningsförmåga försämras. Konkurrens En del av Bolagets konkurrenter är multinationella företag med stora ekonomiska resurser. En omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent kan medföra risker i form av försämrad försäljning. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde. Ökad konkurrens kan innebära negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i framtiden. 13

14 Politisk risk VMSPlay är verksamt i och genom ett stort antal olika länder. Risker kan uppstå genom förändringar av lagar, skatter, tullar, växelkurser och andra villkor för utländska bolag. Bolaget påverkas även av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder. Bolaget kan också komma att påverkas negativt av eventuella inrikespolitiska beslut. Ovanstående kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Förmåga att hantera tillväxt I takt med att organisationen växer behöver effektiva planerings- och ledningsprocesser utvecklas. Om Bolaget misslyckas med att hantera en snabb tillväxttakt kan detta få negativa konsekvenser för verksamheten och lönsamheten. Utvecklingskostnader VMSPlay kommer fortsättningsvis att nyutveckla och underhålla programvara inom sitt verksamhetsområde. Tids- och kostnadsaspekter för programvaruutveckling kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta medför risker för att produktutveckling blir mer kostnadskrävande än planerat, att tidsramar inte kan hållas eller att konkurrenter intar starkare marknadspositioner, med negativa konsekvenser för Bolagets resultatutveckling och ställning som följd Osäkerhet rörande den framtida marknadsutvecklingen Det är inte säkert att de marknader på vilka Bolaget är verksamt uppvisar förväntad tillväxt och bestående affärsmöjligheter. Det föreligger således risk att marknaderna utvecklas i en för Bolaget ofördelaktig riktning på grund av förändrade makroekonomiska faktorer, teknisk utveckling, nya regelverk eller andra opåverkbara omvärldsfaktorer, med begränsningar av intäkter och expansionsmöjligheter tom tänkbara konsekvenser. Risker associerade med företagsförvärv Förvärv av företag eller rörelser kan vara ett sätt att uppnå kommersiella mål. Bolaget har nyligen genomfört ett sådant förvärv, och flera förvärv kan bli aktuella. Det föreligger en risk att företagsförvärv inte ger förväntade effekter, vilket tillfälligt eller långvarigt kan hämma Bolagets utvecklingstakt samt inverka negativt på Bolagets framtidsutsikter, finansiella ställning och likviditet. Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov Bolaget har hittills endast uppvisat förluster. Det föreligger risker att Bolagets verksamhet inte heller framgent kommer att generera tillräckliga medel för att finan siera den fortsatta verksamheten. Bolaget kan även misslyckas i att erhålla erforderlig finansiering eller att sådan finansiering inte kan erhållas på för befintliga aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid viss tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på, eller avsluta verksamheter. D.3 Huvudsakliga risker avseende de värdepapper som erbjuds Risk förenad med allmänna konjunkturvariationer på marknaden Den allmänna utvecklingen på kapitalmarknaden och konjunkturen kan från tid till annan påverka marknadens bedömning av värdet hos Bolagets aktier. Det föreligger risker att marknadens intresse för Bolagets aktie eller för den bransch inom vilket det är verksamt, periodvis eller stadgivarande, inte kommer att vara tillräckligt stort för att aktiekursen skall öka. Det föreligger även risk att kursen kan komma att sjunka i betydande grad. Handel på Nasdaq OMX First North Bolaget har ansökt om att dess aktie skall upptas till handel på Nasdaq OMX First North, som är en s.k. MTF, (Multilateral Trading Facility). En marknadsplats av detta slag ställer inte lika hårda krav på Bolaget avseende 14

15 bl. a informationsgivning, genomlysning eller bolagsstyrning, jämfört med de krav som ställs på bolag vars aktier är noterade vid en s k reglerad marknadsplats ( börs ). En placering i ett bolag vars aktier handlas på en MTF kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. VMS Play har vid tidpunkten för upprättandet av detta prospekt inte erhållit godkännande av marknadsplatsen för upptagande till handel i Bolagets aktie. Det är inte säkert att godkännande kommer att erhållas, vilket skulle leda till försämrade möjligheter att sälja och köpa aktier i Bolaget. Likviditet i handeln Likviditeten i handeln med Bolagets aktie kan vara begränsad. Detta kan förstärka fluktuationerna i aktiekursen. Begränsad likviditet i aktien kan även medföra problem för en innehavare att sälja sina aktier. Det är inte säkert att aktier i VMSPlay kan säljas till en för innehavaren vid varje tidpunkt acceptabel kurs. Kontroll över Bolaget Efter det att Bolagets aktie har listats kan ägarstrukturen komma att förändras över tiden. Det föreligger risk att nuvarande ägarsammansättning kommer att förändras i takt med Bolagets expansion, varvid Bolagets verksamhetsinriktning kan komma att påverkas och avvika från den som idag utstakats av Bolagets styrelse. Ej säkerställda teckningsförbindelser och emissionsgarantier Bolaget har skriftligen avtalat om emissionsgarantier med ett antal olika parter (se avsnittet Emissionsgarantier ). Garantibeloppen har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti, pant/inteckningar eller liknande. Även teckningsförbindelser har lämnats på förhand. Det föreligger således risk att om en eller flera av de som lämnat garantiåtagande eller teckningsförbindelse inte skulle fullgöra skriftligen avtalat åtagande skulle det påverka emissionsutfallet så att förväntat kapital inte tillförs Bolaget. Aktieförsäljning Inget åtagande om inlåsning eller dylikt föreligger. Därmed föreligger risk att aktiekursen framgent kan påverkas av att någon aktieägare säljer ett större antal aktier, med sjunkande aktiekurser som tänkbart resultat. Avsnitt E Information om erbjudandet E.1 Emissionsbelopp och emissionskostnader E.2a Bakgrund och motiv, samt användande av emissionsmedlen De sammanlagda kostnaderna för den nyemission som presenteras i detta prospekt beräknas uppgå till ca 2,5 Mkr. Efter emissionskostnader kommer Bolaget, vid full teckning, att tillföras ca 15,5 Mkr. VMSPlay har sedan 2006 utvecklat och framgångsrikt implementerat en teknikplattform ( VMS-tekniken ) som möjliggör för företag och konsumenter att på ett enkelt sätt se, skapa och skicka interaktivt videoinnehåll till och från mobilen eller datorn. VMSPlay erbjuder företag verksamma inom olika inriktningar att marknadsföra sina produkter och tjänster på ett lättsamt och samtidigt mycket effektivt sätt. Intresset för Bolagets applikationer ökar kontinuerligt bland aktörer verksamma inom flera branschsegment. Bolaget har idag ett flertal kommersiella avtal med kund- och partnerföretag runt om i världen, och årsomsättningen har under de senaste två åren överstigit 11 Mkr. Emellertid har verksamheten hittills präglats av omfattande utvecklings- och etableringskostnader, med stora förluster som följd. Vid årsstämman den 29 april 2014 valdes en styrelse med övervägande nya ledamöter, med erfarenheter från bl a företagsutveckling, telekomsektorn, IT-industrin och finansieringsprojekt. Även en ny verkställande direktör har anställts. Den nya ledningen har sedan tillträdet arbetat intensivt med att konsolidera Bolaget, vilket redan resulterat i reducerade kostnader, nya kundlanseringar och ökade intäkter. En omfattande åtgärdsplan för Bolagets kapitalisering har genomförts, verksamhetsdelar utanför kärnområdet har avknoppats och den finansiella positionen har stärkts 15

16 Under hösten 2014 beslutades att avyttra Bolagets hela amerikanska organisation, liksom den amerikanska koncernens dotterbolag, förutom det i Indonesien och VMS Play Sweden AB. Syftet med avyttringen var att skapa en enklare organisationsstruktur, minskad legal exponering och tydligare ägarbild. Detta medför att en del av Bolagets intäktsskapande kundavtal övergår i ny ägo. Samtidigt eliminerades den latenta utspädningsrisk som förelåg i den tidigare strukturen, och Bolagets befintliga lednings- och försäljningsresurser kan utnyttjas mer effektivt. Via det i detta prospekt presenterade förvärvet av norska TargetEveryOne AS tillkommer en mer konkurrenskraftig och kundvänlig tjänst. Härutöver tillförs Bolaget kompletterande nyckelpersoner och kundkontrakt med löpande intäkter. Flera besparings- och rationaliseringseffekter förväntas inträda redan under inledningen av 2015 som en följd av detta förvärv. TargetEveryOne har efter ett antal år av utveckling och kundtester under andra kvartalet 2014 lanserat en självbetjäningstjänst som snabbt fått över 500 företagskunder och växande högmarginalintäkter. TargetEveryOne delar VMSPlays inriktning och visioner kring digital och mobil marknadsföring. Dessutom har det förvärvade bolaget huvuddelen av sin utveckling i samma stad i Indien till vilken VMSPlays utvecklingsverksamhet tidigare var förlagd, vilket ger synergier. Vid extra bolagsstämma den 28 november 2014 beslutades även att namnändra VMSPlay till TargetEveryOne AB. I syfte att undvika sammanblandningar används dock VMSPlay vid beskrivningar av Bolagets historik och nuläge i detta prospekt. Det är styrelsens uppfattning att Bolagets erbjudande är synnerligen gångbart såväl i Sverige som globalt, och att genomförda avyttringar och förvärv ytterligare förbättrar affärsförutsättningarna. Bolagets produkter är kommersiellt prövade och i drift. Efterfrågan på lösningar inom mobiloch digital marknadsföring accelererar, vilket inte minst bekräftas av ett antal nyligen genomförda och uppmärksammade företagsförvärv, där stora etablerade aktörer köpt utvecklingsföretag till höga värderingar. Bolagets resurser kommer huvudsakligen att användas till försäljning och marknadsföring samt kontinuerlig anpassning av produkterna. Det är styrelsens målsättning att VMSPlay successivt skall förstärka kapitalbasen och därmed åstadkomma en stabilare plattform och bättre förutsättningar för Bolagets kommersialiseringsfas. Noteringen av Bolagets aktie har förberetts sedan sommaren 2014 och är ett led i detta arbete. Den beslutade nyemissionen beräknas vid full teckning inbringa ca 15,5 MKr efter emissionskostnader, vilka medel kommer att användas för att bygga upp verksamheten genom att förstärka bolagets sälj- och marknadsresurser samt som rörelsekapital vid den förväntade expansionen. Medlen från nyemissionen kommer att fördelas så att hälften används för att förstärka bolagets sälj- och marknadsresurser och hälften som rörelsekapital vid den förväntade expansionen. E.3 Former och villkor De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 12 januari 2015 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger rätt att för en (1) innehavd aktie teckna en (1) ny aktie till kursen 1,00 Kr. Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer att bokas bort från VP-kontot utan särskild avisering från Euroclear. Teckningstiden löper från och med den 21 januari till och med den 4 februari

17 E.4 Intressen och eventuella intressekonflikter E.5 Säljare av värdepapper och avtal om lock-up Ej tillämpligt; det föreligger inga privata intressen hos någon inom förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, styrelseledamot eller ledande befattningshavare som kan stå i strid med Bolagets, och det finns inte heller några andra fysiska eller juridiska personer som är inblandade i erbjudandet som har ekonomiska eller andra relevanta intressen i VMSPlay. Ej tillämpligt; det förekommer inga blockeringsöverenskommelser som exempelvis lock up -avtal mellan aktieägarna. Ingen enskild aktieägare kommer att sälja några befintliga aktier i samband med någon av transaktionerna. E.6 Utspädningseffekt Aktieägare som helt eller delvis väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter i nyemissionen kommer att få sin röstandel och sin andel av Bolagets aktiekapital utspädd, innebärande att aktieägarens relativa röststyrka vid bolagsstämma försvagas samt att aktieägarens andel i Bolagets tillgång och resultat minskar. Vid fulltecknad nyemission utgör de nyemitterade aktierna av totalt aktier. Utspädningseffekten för aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen uppgår till högst cirka 50,0 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Efter det beslutade förvärvet av TargetEveryOne AS, som beskrivs i detta prospekt, kommer ytterligare aktier att emitteras som betalning för detta köp, varefter aktier kommer att ha utgivits. De aktier som nyemitteras i föreliggande emission kommer då att motsvara 25 procent av koncernens röster och kapital. E.7 Kostnader som åläggs investerare Ej tillämpligt; courtage utgår inte i samband med de i detta prospekt presenterade erbjudandena. 17

18 Risker Verksamheten inom VMSPlay är, liksom allt företagande, förenad med risk. Det är därför av stor vikt att vid bedömning av Bolagets tillväxtmöjligheter beakta relevanta risker. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare bör göra en samlad utvärdering av övrig information i detta prospekt tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande. Nedanstående riskfaktorer bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på Bolagets framtida utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer skall inte anses som fullständig. Ej heller är riskerna rangordnade efter grad av betydelse. Riskfaktorer relaterade till verksamheten Beroende av nyckelpersoner Bolagets verksamhet är beroende av förmågan att rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. Bolagets organisation är tills vidare begränsad. Det föreligger risk att Bolaget inte kan erbjuda alla nyckelpersoner tillfredställande villkor i den konkurrens som råder med andra bolag i branschen eller närstående branscher. Om nyckelpersoner lämnar Bolaget och om nödvändiga nyckelpersoner inte rekryteras kan det få negativ inverkan på verksamheten. Uteblivna försäljningsframgångar Det föreligger risk att Bolaget genom missbedömningar, bristande marknadsföring eller konkurrenters agerande inte kommer att uppnå tillräckliga försäljningsvolymer för att förväntad expansion eller ekonomisk utveckling skall förverkligas. Skulle omfattningen hos Bolagets försäljning inte utvecklas som förväntat kan Bolagets ställning och avkastningsförmåga försämras. Konkurrens En del av Bolagets konkurrenter är multinationella företag med stora ekonomiska resurser. En omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent kan medföra risker i form av försämrad försäljning. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde. Ökad konkurrens kan innebära negativa försäljningsoch resultateffekter för Bolaget i framtiden. Politisk risk VMSPlay är verksamt i och genom ett stort antal olika länder. Risker kan uppstå genom förändringar av lagar, skatter, tullar, växelkurser och andra villkor för utländska bolag. Bolaget påverkas även av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder. Bolaget kan också komma att påverkas negativt av eventuella inrikespolitiska beslut. Ovanstående kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Förmåga att hantera tillväxt I takt med att organisationen växer behöver effektiva planerings- och ledningsprocesser utvecklas. Om Bolaget misslyckas med att hantera en snabb tillväxttakt kan detta få negativa konsekvenser för verksamheten och lönsamheten. Utvecklingskostnader VMSPlay kommer fortsättningsvis att nyutveckla och underhålla programvara inom sitt verksamhetsområde. Tids- och kostnadsaspekter för programvaruutveckling kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta medför risker för att produktutveckling blir mer kostnadskrävande än planerat, att tidsramar inte kan hållas eller att konkurrenter intar starkare marknadspositioner, med negativa konsekvenser för Bolagets resultatutveckling och ställning som följd Osäkerhet rörande den framtida marknadsutvecklingen Det är inte säkert att de marknader på vilka Bolaget är verksamt uppvisar förväntad tillväxt och bestående affärsmöjligheter. Det föreligger således risk att marknaderna utvecklas i en för Bolaget ofördelaktig riktning på grund av förändrade makroekonomiska faktorer, teknisk utveckling, nya regelverk eller andra opåverkbara omvärldsfaktorer, med begränsningar av intäkter och expansionsmöjligheter tom tänkbara konsekvenser. Risker associerade med företagsförvärv Förvärv av företag eller rörelser kan vara ett sätt att uppnå kommersiella mål. Bolaget har nyligen genomfört ett sådant förvärv, och flera förvärv kan bli aktuella. Det föreligger en risk att företagsförvärv inte ger förväntade effekter, vilket tillfälligt eller långvarigt kan hämma Bolagets utvecklingstakt samt inverka negativt på Bolagets framtidsutsikter, finansiella ställning och likviditet. Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov Bolaget har hittills endast uppvisat förluster. Det föreligger risker att Bolagets verksamhet inte heller framgent kommer att generera tillräckliga medel för att finansiera den fortsatta verksamheten. Bolaget kan även misslyckas i att erhålla erforderlig finansiering eller att sådan finansiering inte kan erhållas på för befintliga aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid viss tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på, eller avsluta verksamheter. 18

19 Riskfaktorer relaterade till aktiehandel Risk förenad med allmänna konjunkturvariationer på marknaden Den allmänna utvecklingen på kapitalmarknaden och konjunkturen kan från tid till annan påverka marknadens bedömning av värdet hos Bolagets aktier. Det föreligger risker att marknadens intresse för Bolagets aktie eller för den bransch inom vilket det är verksamt, periodvis eller stadgivarande, inte kommer att vara tillräckligt stort för att aktiekursen skall öka. Det föreligger även risk att kursen kan komma att sjunka i betydande grad. Handel på Nasdaq OMX First North Bolaget har ansökt om att dess aktie skall upptas till handel på Nasdaq OMX First North, som är en s.k. MTF, (Multilateral Trading Facility). En marknadsplats av detta slag ställer inte lika hårda krav på Bolaget avseende bl. a informationsgivning, genomlysning eller bolagsstyrning, jämfört med de krav som ställs på bolag vars aktier är noterade vid en s k reglerad marknadsplats ( börs ). En placering i ett bolag vars aktier handlas på en MTF kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Kontroll över Bolaget Efter det att Bolagets aktie har listats kan ägarstrukturen komma att förändras över tiden. Det föreligger risk att nuvarande ägarsammansättning kommer att förändras i takt med Bolagets expansion, varvid Bolagets verksamhetsinriktning kan komma att påverkas och avvika från den som idag utstakats av Bolagets styrelse. Ej säkerställda teckningsförbindelser och emissionsgarantier Bolaget har skriftligen avtalat om emissionsgarantier med ett antal olika parter (se avsnittet Emissionsgarantier ). Garantibeloppen har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti, pant/inteckningar eller liknande. Även teckningsförbindelser har lämnats på förhand. Det föreligger således risk att om en eller flera av de som lämnat garantiåtagande eller teckningsförbindelse inte skulle fullgöra skriftligen avtalat åtagande skulle det påverka emissionsutfallet så att förväntat kapital inte tillförs Bolaget.. Aktieförsäljning Inget åtagande om inlåsning eller dylikt föreligger. Därmed föreligger risk att aktiekursen framgent kan påverkas av att någon aktieägare säljer ett större antal aktier, med sjunkande aktiekurser som tänkbart resultat. VMS Play har vid tidpunkten för upprättandet av detta prospekt inte erhållit godkännande av marknadsplatsen för upptagande till handel i Bolagets aktie. Det är inte säkert att godkännande kommer att erhållas, vilket skulle leda till försämrade möjligheter att sälja och köpa aktier i Bolaget. Likviditet i handeln Likviditeten i handeln med Bolagets aktie kan vara begränsad. Detta kan förstärka fluktuationerna i aktiekursen. Begränsad likviditet i aktien kan även medföra problem för en innehavare att sälja sina aktier. Det är inte säkert att aktier i VMSPlay kan säljas till en för innehavaren vid varje tidpunkt acceptabel kurs. 19

20 Inbjudan Den 28 november 2014 beslutade den extra bolagsstämman i VMSPlay AB (publ) (org.nr ) att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Härmed inbjuds Ni, i enlighet med villkoren i detta prospekt, att teckna aktier i VMSPlay. Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att ökas med ,00 kronor, från ,00 kronor till ,00 kronor och antalet aktier kommer att ökas med aktier, från aktier till aktier. Teckningstiden löper från och med den 21 januari till och med den 4 februari Företrädesrätt till teckning De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 12 januari 2015 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger rätt att för en (1) innehavd aktie teckna en (1) ny aktie. Erbjudet värdepapper Erbjudandet avser köp av nyemitterade aktier i VMSPlay till en kurs om 1,00 kr per aktie. Endast ett aktieslag finns i Bolaget. Teckningsförbindelser och garantier Föreliggande nyemission är i sin helhet garanterad genom teckningsförbindelser och ett garantikonsortium. Sammanställning över garanter och tecknare återfinns på sid 44. Utspädning Under förutsättning att föreliggande nyemission fulltecknas kommer de nyemitterade aktierna, st, att utgöra 50 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. Totalt kommer då aktier att finnas i Bolaget. Befintliga aktieägare som inte tecknar sin berättigade andel aktier kommer vid full teckning således att se sitt ägande i Bolaget spädas ut i motsvarande grad. Efter det beslutade förvärvet av TargetEveryOne AS, som beskrivs i detta prospekt, kommer ytterligare aktier att emitteras som betalning för detta köp. De aktier som nyemitteras i föreliggande emission kommer därefter att motsvara 25 procent av koncernens röster och kapital. Emissionskostnader Under förutsättning att emissionen blir fulltecknad beräknas de totala emissionskostnaderna uppgå till cirka 2,5 Mkr, vilket består av upprättande av prospekt, myndighetsavgifter, emissionsadministration (0,6 Mkr), ersättning för emissionsgarantier (1,7 Mkr) samt vissa marknadsföringskostnader (0,2 Mkr). Försäkran I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta prospekt, vilket upprättats av styrelsen i VMSPlay AB (publ) med anledning av förestående emission. Styrelsen för Bolaget, som presenteras på annan plats i dokumentet, är ansvarig för innehållet och försäkrar härmed att alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits för att säkerställa att de uppgifter som presenteras, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka prospektets innebörd. Informationen som ingår i detta prospekt har återgivits korrekt, och såvitt styrelsen känner till och försäkrar genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje part har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Stockholm den 12 januari 2015 Styrelsen Yngve Andersson Einar Lindquist Johan Saxon Ilija Batljan Roberto Rutili 20

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier 15 augusti 2014 Viktig information till investerare Framåtriktade uttalanden och marknadsinformation

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 Definitioner Med ProfilGruppen eller Bolaget avses i Prospektet, beroende på sammanhang, ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943 eller koncernen

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ)

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ) Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ) Viktig information Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint BookrunnerS VIktIG InforMATION TILL InvesterARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av SIG Invest AB (publ), organisationsnummer 556984-0456, ( SIG Invest eller

Läs mer

Inbjudan till. Lead manager and bookrunner. Retail selling agent

Inbjudan till. Lead manager and bookrunner. Retail selling agent Inbjudan till teckning av B-aktier i D. Carnegie & Co AB (publ) Lead manager and bookrunner Retail selling agent Retail selling agent VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR som emitterats av Ampla Kapital AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ) Januari 2013 Biosensor Applications Sweden AB Solna Strandväg 3 SE-171 54 Solna, Sweden Telefon: +46 (0)8 706 75 00 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Evolution Gaming Group AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Evolution Gaming Group AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Evolution Gaming Group AB (publ) A K 5 4 K Q A Global coordinator och joint bookrunner joint bookrunner Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) Foto: Benchmark där inget annat är angivet. 2006 Benchmark Oil & Gas AB (publ). Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR att emitteras av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556921-1708)

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission Inbjudan till teckning av aktier Nyemission QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) QBNK Holding AB (publ), org. nr 556958-2439, erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänsvter inom

Läs mer

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL)

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) Next Generation of Betting Exchanges Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) MARS-APRIL 2015 FONDKOMMISSION VIKTIG INFORMATION Definitioner I detta Memorandum gäller följande definitioner om

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ) September/oktober 2012 Råvarumarknaderna drivs på sikt av tillväxtländernas fortsatta expansion med Kina som främsta drivkraft, där infrastrukturinvesteringar

Läs mer

Anslutningsmemorandum QBNK Holding AB (publ) (556958-2439)

Anslutningsmemorandum QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) Anslutningsmemorandum QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) Maj 2014 1 Distributionsområde Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Detta memorandum vänder

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

erbjudande om att teckna aktier i moberg derma ab (publ)

erbjudande om att teckna aktier i moberg derma ab (publ) erbjudande om att teckna aktier i moberg derma ab (publ) Försäljningsombud Finansiell rådgivare Information till investerare Detta prospekt riktar sig till investerare. Innehållet skall uppfattas som information

Läs mer

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt I detta prospekt ( Grundprospektet ) ) förekommer hänvisningar till :s ( Capital ) årsredovisningar

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2017 om högst 200 000 000 kronor

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2017 om högst 200 000 000 kronor Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2017 om högst 200 000 000 kronor Viktig information Detta prospekt ( Prospekt ) har upprättats av Björn Borg AB (publ) ( Bolaget ) med anledning

Läs mer

FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR

FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR 1 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av FastPartner AB (publ)

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) Innehåll 1 Sammanfattning 7 Riskfaktorer 8 I nbjudan till teckning av aktier i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) 9 Bakgrund och

Läs mer