VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i"

Transkript

1 Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE

2 Viktig information Definitioner I detta prospekt gäller följande definitioner om inget annat anges: VMSPlay, Bolaget eller Koncernen avser VMSPlay AB (publ), org.nr , under namnändring till TargetEveryOne AB, eller, beroende på sammanhanget, hela koncernen eller enskilda dotterbolag. TargetEveryOne AS eller TEO AS avser ett förvärvat norskt bolag. VMSPlays aktie eller aktien VMSPlays aktie, med ISIN-kod SE Euroclear Euroclear Sweden AB, org.nr Eminova Eminova Fondkommission AB, org.nr Upprättande och registrering av prospekt Detta prospekt har upprättats av styrelsen för VMSPlay med anledning av förestående erbjudande till aktieägare i Bolaget att med företrädesrätt teckna nya aktier. Prospektet har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, Kom missionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv nr 2003/71/ EG samt Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 486/2012 av den 30 mars 2012 om ändring av förordning (EG) nr 809/2004. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspek tionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finans-inspektionen garanterar att sakuppgifter i prospektet är riktiga eller fullständiga. Eminova Fondkommission är emissionsinstitut till Bolaget med anledning av förestående nyemission och har biträtt Bolaget i upprättandet av detta prospekt. Då samtliga uppgifter i prospektet härrör från Bolaget friskriver sig Eminova från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta prospekt. Tvist som uppkommer med anledning av innehållet i detta prospekt och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på detta prospekt inklusive till prospektet hörande handlingar. Information till investerare Erbjudande att förvärva aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i detta prospekt riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Singapore, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av VMSPlay har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av VMSPlay överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Marknadsinformation och framtidsinriktad information Detta prospekt innehåller viss historisk marknadsinformation. I det fall information har hämtats från tredje part ansvarar Bolaget för att informationen har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra informationen felaktig eller missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna. Bolaget har emellertid inte gjort någon oberoende verifiering av den information som lämnats av tredje part, varför fullständigheten eller riktigheten i den information som presenteras i prospektet inte kan garanteras. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt Bolaget känner till, väsentliga intressen i Bolaget. Information i detta prospekt som rör framtida förhållanden, såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av prospektet. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar som görs i detta prospekt avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av uttalanden avseende framtida förhållanden till följd av ny information eller dylikt som framkommer efter tidpunkten för offentliggörandet av detta prospekt. Prospektets tillgänglighet Föreliggande prospekt för VMSPlay och de handlingar som införlivats genom hänvisning kommer under prospektets giltighetstid att finnas tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida, www. vmsplay.se och Eminovas hemsida Revisorns granskning Utöver vad som framgår nedan avseende historisk finansiell information som införlivats genom hänvisning har följande information i prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor: Principerna för den pro formaberäkning som presenteras i detta prospekt har granskats med avseende på överensstämmelse med Bolagets tidigare tillämpade redovisningsprinciper. Handlingar införlivade genom hänvisning Prospekt skall läsas tillsammans med reviderade årsredovisningar med tillhörande noter för räkenskapsåren 2012 och 2013, samt delårsrapporten för perioden jan-sep 2014 avseende VMSPlay AB. Prospektet skall även läsas tillsammans med reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2012 och 2013 avseende det förvärvade bolaget TargetEveryOne AS. Samtliga ovan nämnda rapporter införlivas i sin helhet i detta prospekt genom hänvisning. Bolagsinformation Firmanamn VMSPlay AB (publ), under namnändring till TargetEveryOne AB (publ) Säte Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr Datum för bolagsbildning Land för bolagsbildning Sverige Juridisk form Aktiebolag Lagstiftning Svensk rätt Adress Karlavägen 60, 5 tr, Stockholm Webbplats E-post 2

3 Innehållsförteckning Viktig information 2 Verksamhet 3 Sammanfattning 4 Risker 18 Inbjudan 20 Bakgrund och motiv 21 VD har ordet 22 Villkor och anvisningar 23 Verksamhet, affärsmodell och erbjudande 26 Marknad 30 Organisation och resurser 32 Historik 34 Styrelse och ledande befattningshavare 36 Aktiekapital och ägarförhållanden 41 Legala frågor och övrig information 44 Finansiell information 46 Bolagsordning 61 Skattefrågor i Sverige 61 3

4 Sammanfattning Avsnitt A - Introduktion och varningar A.1 Varning Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till prospektet och varje beslut om att investera i värdepapperen ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet från investerarens sida. Om ett yrkande avseende uppgifterna i prospektet anförs vid domstol kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper. A.2 Finansiella mellanhänder Ej tillämpligt; erbjudandet omfattas inte av finansiella mellanhänder. Avsnitt B Information om emittenten B.1 Firma och handelsbeteckning Bolagets firma är VMSPlay AB (publ), under namnändring till TargetEveryOne AB (publ). ISIN-koden för Bolagets aktie är SE B.2 Säte och bolagsform Bolaget bildades den 6 oktober 1995 och nuvarande firma registrerades den 20 maj Bolaget har sitt säte i Stockholms kommun, och är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige och som lyder under svensk lagstiftning. B.3 Verksamhet och marknader VMSPlay tillhandahåller system för marknadsföring via det mobila nätet. Lösningarna är utformade för att kunna skapa kampanjer med tonvikt på videosekvenser och interaktivitet. Bolaget har sedan 2006 utvecklat en teknikplattform ( VMS-tekniken ) som möjliggör för företag och konsumenter att på ett enkelt sätt se, skapa och skicka interaktivt videoinnehåll till och från mobilen eller datorn. VMSPlay erbjuder företag verksamma inom olika branscher att marknadsföra sina produkter och tjänster på ett lättsamt och samtidigt mycket effektivt sätt. Under 2014 har Bolaget genomfört omfattande åtgärder för att stärka finanserna, att omvandla partneravtal till intäkter och att föra Bolaget från utvecklingsverksamhet till kundfokus och tillväxt. För att snabba upp den utvecklingen har det digitala marknasföringsbolaget TargetEveryOne AS förvärvats. TargetEveryOne kompletterar VMSPlay inom mobilitet, video och starka partners med en självbetjäningstjänst för att skapa, skicka och analysera digitala kampanjer. Synergierna bedömdes så påtagliga att VMSPlay vid extra bolagsstämma den 28 november 2014 beslutade om namnbyte till TargetEveryOne AB (publ). TargetEveryOne s tjänst möjliggör att företagen kan vinna konkurrensfördelar genom att veta mer om sina kunder, nå dem med riktade budskap och skapa enklare kontaktvägar. Både TargetEveryOne och VMSPlay har idag många internationella kunder med väletablerade varumärken. Den huvudsakliga affärsmodellen är baserad på mjukvaruabonnemang som betalas månadsvis och som inkluderar en bestämd mängd användande. Denna modell användes av både VMSPlay och TargetEveryOne och är vanlig bland dagens molntjänster. Bolagets tjänster är tillgängliga för kunder på de flesta geografiska marknader. 4

5 B.4a Trender Verksamheten baseras på utvecklingen i en värld där 96 procent av befolkningen har mobilabonnemang, och där ökningen av det mobila webanvändandet är ca åtta gånger snabbare än vad den var för Internet. Detta medför att en mobil affärsstrategi ett måste för organisationer och företag, och det föreligger en tydlig trend att marknadsföringsresurser flyttas från traditionell media till mobila kampanjer. B.5 Koncern VMSPlay är moderbolag i en koncern. I koncernen ingår följande helägda dotterbolag: - TargetEveryOne AS Oslo, Norge - PT Ironroad International, Jakarta - VMSPlay Sweden AB, Sverige B.6 Ägarstruktur Bolaget hade per den 28 augusti 2014 ca 500 aktieägare. Nedan redovisas de tio största ägarna: Namn Innehav, aktier Innehav DAVISA (Mats Dahlin) ,00% KNOWLES, KNIVING, Berinvestasi ,90% SAXON CAPITAL AB ,90% BANQUE INTERNATIONALE A LUX ,60% FORTIC AB ,90% FORSMAN, FREDRIC ,10% , NORDICA LIFE ,10% ANDERSSON, YNGVE ,30% KAPITALKRAFT I SVERIGE AB ,20% Övriga, ca ,60% ,00% B.7 Utvald historisk finansiell information KONCERNENS RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skatt på årets resultat Minoritetsintressen ÅRETS RESULTAT Resultat per aktie (kr) -0,97-2,8-2,1 5

6 KONCERNENS BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forskningsoch utvecklingsarbeten Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos intresseföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Nyemission Årets resultat Summa eget kapital Minoritetens andel av eget kapital Avsättningar Avsättning för uppskjutna skatter Övriga avsättningar Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 7

8 Kassaflödesanalys KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Nyckeltal, tkr Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Soliditet (%) neg 16 Kommentarer till den finansiella utvecklingen Under 2012 ingick intäkterna från multimobil under hela året. Samtidigt fortsatte utvecklingen av applikationer till smartphones. I första hand har funktioner för videoöverföring tagits fram och införts i apparna där användaren kan se, skapa och skicka videoklipp till och från mobiler eller datorer. Under slutet av 2012 slutförhandlades en fusion som innebär att dåvarande VMSPlay, Ironroad AB, sålde rörelsen i form av alla immateriella rättigheter samt dotterbolag för en köpeskilling om 8 miljoner USD. Köpeskillingen kvittades sedan mot 70 procent av aktierna i VMS Holdings Inc. Samtidigt förvärvades Ironroad USA Inc från dess amerikanska aktieägare mot att alla dessa erhöll som mest 30 procent av aktierna i VMS Holdings Inc. Målsättningen med denna transaktion var att tydligare exponera sig på den amerikanska marknaden och därmed möjliggöra för ett uppköp. Prisbilden för bolag med liknande verksamheter bedömdes vara högre i USA än i Europa. Årets förlust om -25,5 Mkr var framför allt orsakad av svag intäktsutveckling samt låg bruttovinst från befintliga intäkter. Verksamheten finansierades via en nyemission på 21 Mkr Även under 2013 var huvudintäkterna från verksamheten inom multimobil. Parallellt fortsatte arbetet med att renodla verksamheten med fokus på USA. Utvecklingen förlades helt i Indien i helägt dotterbolag och i Indonesien fokuserade man på försäljning av produkter och tjänster. Samtidigt avvecklades eller avyttrades övriga verksamheter. Genom det s.k. Exchange Agreement som upprättades under 2012 överfördes hela verksamheten till VMS Holdings Inc. I det svenska moderbolaget blir verksamheten mer av en förvaltande karaktär av de 78,91 procent av innehaven i VMS Holdings Inc. 8

9 Rörelseresultatet var fortsatt svagt, -31,6 Mkr (-25,5). Under året ökade kostnaderna för personal och för övriga externa kostnader. Det är framför allt kostnader för externa konsulter som försämrat resultatet. Verksamheten finansierades med hjälp av nyemission och upptagna lån på sammanlagt 13 Mkr Under de första nio månaderna av 2014 kom intäkterna fortsatt företrädesvis från verksamheten inom multimobil. Försöken att finna andra intäktskällor har inte resulterat i förbättrat resultat. Under våren tillträdde en ny styrelse som i sin tur ersatte befintlig ledning med nya personer. Samtidigt inleddes arbetet med att minska kostnaderna. Verksamheten i Ironroad Sweden AB delades ut till VMSPlay AB:s aktieägare och bytte samtidigt namn till Crowdsoft AB. Det maltesiska bolaget VMS Holdings Ltd med helägda dotterbolaget VMS Broadcast Ltd avyttrades. Under vintern upptogs ett brygglån på 4 Mkr för att finansiera verksamheten. I ett försök att förbättra bolagets finansiella situation inleddes ett arbete med kvitta lån och skulder mot aktier i moderbolaget. Sammanlagt kvittades 14,5 Mkr. En företrädesemission under juni tillförde bolaget 14,1 Mkr i eget kapital. I samband med att brygglånet upptogs och företrädesemissionen genomfördes utgavs två teckningsoptionsprogram. Det ena innefattade tre miljoner teckningsoptioner och det andra 1,3 miljoner. Båda dessa program var tänkta att lösa de finansiella problemen under hösten. Eftersom bolaget inte mötte förväntningarna på intäktssidan så blev intresset av att lösa teckningsoptionerna mot aktier lågt. Periodens förlust uppgick till 17,6 Mkr, jämfört med helåret 2013, då förlusten uppgick till 31,6 Mkr. Periodens resultat var främst relaterad till att intäkterna ännu inte uppnått tillräcklig omfattning, samt till kostnader hänförliga till den omstrukturering som Bolaget inledde under året. Under hösten har styrelsen arbetat aktivt med olika finansieringslösningar samt även identifierat ett antal förvärvsobjekt. Detta har efter resulterat i de beslut som finns beskrivna i detta prospekt. Ytterligare finansiell information hänförlig till förvärvet av TargetEveryOne AS Tabellerna på följande sidor visar historisk finansiell information i utdrag för det förvärvade norska bolaget TargerEveryOne AS, avseende räkenskapsåren 2012 och Informationen är hämtad ur Bolagets reviderade årsredovisningar. Dessa rapporter är införlivade i sin helhet i detta prospekt genom hänvisning. Angivna belopp är i SEK, omräknade från NOK till en genomsnittlig växelkurs uppgående till 1,124 SEK. Valutaomräkningen har inte varit föremål för revisorsgranskning. 9

10 BALANSRÄKNING TargetEveryOne (reviderade siffror) TargetEveryOne (reviderade siffror) Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 Materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 S:a anläggningstillgångar 0,0 0,0 Omsättningstillgångar Kundfordringar 0,4 0,2 Övriga kortfristiga fordringar 0,7 0,3 Kassa och banktillgångar 0,0 0,0 S:a omsättningstillgångar 1,0 0,4 Summa tillgångar 1,0 0,4 Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital 0,2 0,1 Fria reserver 2,3 0,1 Årets resultat -2,0-0,7 S:a eget kapital 0,5-0,5 Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder 0,0 0,0 S:a avsättningar och långfristiga skulder 0,0 0,0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 0,2 0,0 Övriga kortfristiga skulder 0,3 0,9 S:a kortfristiga skulder 0,6 1,0 Summa eget kapital och skulder 1,0 0,4 RESULTATRÄKNING TargetEveryOne (reviderade siffror) TargetEveryOne (reviderade siffror) Omsättning 0,4 0,2 Övriga externa rörelsekostnader -2,4-1,0 Avskrivningar 0,0 0,0 Rörelseresultat -2,0-0,7 Ränteintäkter och liknande resultatposter 0,0 0,0 Räntekostnader och liknande resultatposter 0,0 0,0 Resultat efter finansiella poster -2,0-0,7 Skatt på årets resultat 0,0 0,0 Årets resultat -2,0-0,7 10

11 B.8 Utvald proformaredovisning Nedan presenteras en s k pro formaberäkning över Bolagets ekonomiska ställning som om aktuella förvärv och avyttringar hade varit genomförda per den 30 november Redovisningen har upprättats för att ge en övergripande uppfattning om hur företagsgruppens ställning ter sig efter dessa transaktioner, då ännu ingen konsoliderad rapport föreligger. Sammanställningen har endast till syfte att informera och belysa fakta. Proformaredovisning är till sin natur är avsedd att beskriva en hypotetisk situation och tjänar således inte till att beskriva företagets faktiska finansiella ställning eller resultat. Pro forma resultat och balansräkningar BALANSRÄKNING Tillgångar Anläggningstillgångar VMSPlaykoncernen (ej reviderade siffror) TargetEvery One (ej reviderade siffror) Proformajustering för avyttring av VMS Holding (ej reviderade siffror) Proformajustering vid förvärv Target- EveryOne (ej reviderade siffror) Proforma Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar S:a anläggningstillgångar 14,2 5,2-10,5 59,0 67,9 0,5 0,0-0,4 0,0 0,1 0,4 0,0-0,2 0,0 0,2 15,0 5,2-11,1 59,0 68,2 Omsättningstillgångar Kundfordringar 1,4 0,5 0,0 0,0 1,9 Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och banktillgångar S:a omsättningstillgångar 2,2 0,4 1,8 0,0 4,4 3,1 0,0-0,1 0,0 3,1 0,0 1,0-0,3 0,0 0,7 6,7 2,0 1,4 0,0 10,1 Summa tillgångar 21,8 7,3-9,7 59,0 78,3 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 18,1 0,4 0,0 17,7 36,2 Fria reserver 0,6 7,4-2,4 34,6 40,2 Årets resultat -19,1-6,7 0,3 6,7-18,8 S:a eget kapital -0,4 1,1-2,2 59,0 57,5 Minoritetens andel av eget kapital 3,1 0,0-3,1 0,0 0,0 Avsättningar och långfristiga skulder Avsättningar 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 Övriga långfristiga skulder S:a avsättningar och långfristiga skulder 0,2 4,7-0,1 0,0 4,8 0,2 4,7-0,1 0,0 4,9 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 4,1 0,5-0,2 0,0 4,5 Klientmedelsskulder 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Kortfristiga lån 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 Övriga kortfristiga skulder Förutbetalda intäkter och uppl. kostnader 4,9 0,9-4,2 0,0 1,6 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8 S:a kortfristiga skulder 18,9 1,4-4,4 0,0 12,9 Summa eget kapital och skulder 21,7 7,2-9,7 59,0 78,3 11

12 RESULTATRÄKNING VMSPlaykoncernen (ej reviderade siffror) TargetEvery- One (ej reviderade siffror) Proformajustering för avyttring av VMS Holding (ej reviderade siffror) Proformajustering vid förvärv TargetEvery- One (ej reviderade siffror) Proforma Omsättning 9,9 0,6 0,0-0,6 9,9 Övriga rörelseintäkter 1,4 0,0 0,3 0,0 1,6 Övriga externa rörelsekostnader -23,1-7,3 0,0 7,3-23,1 Avskrivningar -5,7 0,0 0,0 0,0-5,7 Rörelseresultat -17,6-6,6 0,3 6,6-17,3 Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-2,2 0,0 0,0 0,0-2,2 Resultat efter finansiella poster -19,8-6,7 0,3 6,7-19,5 Skatt på årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Minoritetsintressen 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 Årets resultat -19,1-6,7 0,3 6,7-18,8 B.9 Resultatprognos Ej tillämpligt. Bolaget har inte upprättat resultatprognos. B.10 Anmärkningar från Bolagets revisor Revisionsberättelserna i årsredovisningarna för räkenskapsåren 2012 och 2013 har avvikit från standardformuleringarna. Revisionsberättelserna i årsredovisningarna för räkenskapsåren 2012 och 2013 avviker från standardformuleringarna. För räkenskapsåret 2013 gjordes följande anmärkning: Anmärkningar Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag anmärka på att bolaget vid flertalet tillfällen inte betalat skatter och avgifter i rätt tid. Försummelsen har inte medfört bolaget någon väsentlig skada utöver än dröjsmålsräntor mm. Jag vill vidare anmärka på att årsredovisningen inte har avlämnats i sådan tid att den kunnat hållas tillgänglig för bolagets aktieägare senast två veckor före årsstämman. För räkenskapsåret 2012 gjordes följande anmärkning: Anmärkningar Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi anmärka på att skatter och avgifter vid flertalet tillfällen inte har betalats i rätt tid. Vi vill vidare anmärka på att årsredovisningen inte har avlämnats i sådan tid att den kunnat hållas tillgänglig för bolagets aktieägare senast två veckor före årsstämman. B.11 Rörelsekapital Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den närmaste tolvmånadersperioden. Brist på rörelsekapital förväntas uppstå under mars Med nuvarande intäktsströmmar uppgår behovet av rörelsekapital i koncernen till ca 1,0 Mkr per månad. Skulle föreliggande garanterade nyemission inte inbringa förväntade likvider, avser styrelsen i första hand uppta nya lån. I andra hand kommer aktierelaterade värdepapper att emitteras, och i tredje hand kommer hela eller delar av verksamheten och/eller övriga tillgångar att avyttras. 12

13 Avsnitt C Information om de värdepapper som erbjuds C.1 Aktieslag De värdepapper som erbjuds utgörs av aktier VMSPlay. Endast ett aktieslag förekommer i Bolaget. Aktiens ISIN-kod är SE C.2 Valuta Aktierna är denominerade i svenska kronor. C.3 Antal aktier och nominellt värde C.4 Rättigheter avseende aktierna C.5 Inskränkningar i aktiernas överlåtbarhet I detta prospekt beskrivs ett erbjudande att teckna nyemitterade aktier i Bolaget. Det finns aktier utgivna i Bolaget, vilka samtliga är betalda. Vid full medverkan i detta erbjudande kommer ytterligare aktier att emitteras. Aktiens kvotvärde är 1,00 kr. Samtliga aktier ger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar, vinst och eventuellt överskott vid likvidation. Varje aktie ger en röst per aktie vid bolagsstämma och varje aktieägare är berättigad att rösta för det fulla antalet av aktieägaren ägda eller företrädda aktier vid bolagsstämma. Samtliga aktier ger också lika företrädesrätt att teckna aktier vid emission av nya aktier i Bolaget om inte bolagsstämman, eller styrelsen genom ett bemyndigande från bolagsstämma, beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ej tillämpligt - Aktien är inte behäftad med några inskränkningar i rätten att fritt överlåtas. C.6 Handelsplats VMSPlays aktie är inte upptagen till handel. Bolaget har ansökt om att ta upp aktien till handel på Nasdaq OMX First North. Vid tidpunkten för offentliggörandet av detta prospekt har beslut om upptagande av Bolagets aktie till handel inte erhållits från marknadsplatsen. C.7 Utdelningspolitik Bolaget har inte fastlagt någon utdelningspolicy. Bolaget avser att dela ut framtida vinster till aktieägarna så snart detta kan ske med hänsyn till resultat och Bolagets ekonomiska ställning. Avsnitt D Risker D.1 Huvudsakliga risker avseende Bolaget och branschen Beroende av nyckelpersoner Bolagets verksamhet är beroende av förmågan att rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. Bolagets organisation är tills vidare begränsad. Det föreligger risk att Bolaget inte kan erbjuda alla nyckelpersoner tillfredställande villkor i den konkurrens som råder med andra bolag i branschen eller närstående branscher. Om nyckelpersoner lämnar Bolaget och om nödvändiga nyckelpersoner inte rekryteras kan det få negativ inverkan på verksamheten. Uteblivna försäljningsframgångar Det föreligger risk att Bolaget genom missbedömningar, bristande marknadsföring eller konkurrenters agerande inte kommer att uppnå tillräckliga försäljningsvolymer för att förväntad expansion eller ekonomisk utveckling skall förverkligas. Skulle omfattningen hos Bolagets försäljning inte utvecklas som förväntat kan Bolagets ställning och avkastningsförmåga försämras. Konkurrens En del av Bolagets konkurrenter är multinationella företag med stora ekonomiska resurser. En omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent kan medföra risker i form av försämrad försäljning. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde. Ökad konkurrens kan innebära negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i framtiden. 13

14 Politisk risk VMSPlay är verksamt i och genom ett stort antal olika länder. Risker kan uppstå genom förändringar av lagar, skatter, tullar, växelkurser och andra villkor för utländska bolag. Bolaget påverkas även av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder. Bolaget kan också komma att påverkas negativt av eventuella inrikespolitiska beslut. Ovanstående kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Förmåga att hantera tillväxt I takt med att organisationen växer behöver effektiva planerings- och ledningsprocesser utvecklas. Om Bolaget misslyckas med att hantera en snabb tillväxttakt kan detta få negativa konsekvenser för verksamheten och lönsamheten. Utvecklingskostnader VMSPlay kommer fortsättningsvis att nyutveckla och underhålla programvara inom sitt verksamhetsområde. Tids- och kostnadsaspekter för programvaruutveckling kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta medför risker för att produktutveckling blir mer kostnadskrävande än planerat, att tidsramar inte kan hållas eller att konkurrenter intar starkare marknadspositioner, med negativa konsekvenser för Bolagets resultatutveckling och ställning som följd Osäkerhet rörande den framtida marknadsutvecklingen Det är inte säkert att de marknader på vilka Bolaget är verksamt uppvisar förväntad tillväxt och bestående affärsmöjligheter. Det föreligger således risk att marknaderna utvecklas i en för Bolaget ofördelaktig riktning på grund av förändrade makroekonomiska faktorer, teknisk utveckling, nya regelverk eller andra opåverkbara omvärldsfaktorer, med begränsningar av intäkter och expansionsmöjligheter tom tänkbara konsekvenser. Risker associerade med företagsförvärv Förvärv av företag eller rörelser kan vara ett sätt att uppnå kommersiella mål. Bolaget har nyligen genomfört ett sådant förvärv, och flera förvärv kan bli aktuella. Det föreligger en risk att företagsförvärv inte ger förväntade effekter, vilket tillfälligt eller långvarigt kan hämma Bolagets utvecklingstakt samt inverka negativt på Bolagets framtidsutsikter, finansiella ställning och likviditet. Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov Bolaget har hittills endast uppvisat förluster. Det föreligger risker att Bolagets verksamhet inte heller framgent kommer att generera tillräckliga medel för att finan siera den fortsatta verksamheten. Bolaget kan även misslyckas i att erhålla erforderlig finansiering eller att sådan finansiering inte kan erhållas på för befintliga aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid viss tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på, eller avsluta verksamheter. D.3 Huvudsakliga risker avseende de värdepapper som erbjuds Risk förenad med allmänna konjunkturvariationer på marknaden Den allmänna utvecklingen på kapitalmarknaden och konjunkturen kan från tid till annan påverka marknadens bedömning av värdet hos Bolagets aktier. Det föreligger risker att marknadens intresse för Bolagets aktie eller för den bransch inom vilket det är verksamt, periodvis eller stadgivarande, inte kommer att vara tillräckligt stort för att aktiekursen skall öka. Det föreligger även risk att kursen kan komma att sjunka i betydande grad. Handel på Nasdaq OMX First North Bolaget har ansökt om att dess aktie skall upptas till handel på Nasdaq OMX First North, som är en s.k. MTF, (Multilateral Trading Facility). En marknadsplats av detta slag ställer inte lika hårda krav på Bolaget avseende 14

15 bl. a informationsgivning, genomlysning eller bolagsstyrning, jämfört med de krav som ställs på bolag vars aktier är noterade vid en s k reglerad marknadsplats ( börs ). En placering i ett bolag vars aktier handlas på en MTF kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. VMS Play har vid tidpunkten för upprättandet av detta prospekt inte erhållit godkännande av marknadsplatsen för upptagande till handel i Bolagets aktie. Det är inte säkert att godkännande kommer att erhållas, vilket skulle leda till försämrade möjligheter att sälja och köpa aktier i Bolaget. Likviditet i handeln Likviditeten i handeln med Bolagets aktie kan vara begränsad. Detta kan förstärka fluktuationerna i aktiekursen. Begränsad likviditet i aktien kan även medföra problem för en innehavare att sälja sina aktier. Det är inte säkert att aktier i VMSPlay kan säljas till en för innehavaren vid varje tidpunkt acceptabel kurs. Kontroll över Bolaget Efter det att Bolagets aktie har listats kan ägarstrukturen komma att förändras över tiden. Det föreligger risk att nuvarande ägarsammansättning kommer att förändras i takt med Bolagets expansion, varvid Bolagets verksamhetsinriktning kan komma att påverkas och avvika från den som idag utstakats av Bolagets styrelse. Ej säkerställda teckningsförbindelser och emissionsgarantier Bolaget har skriftligen avtalat om emissionsgarantier med ett antal olika parter (se avsnittet Emissionsgarantier ). Garantibeloppen har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti, pant/inteckningar eller liknande. Även teckningsförbindelser har lämnats på förhand. Det föreligger således risk att om en eller flera av de som lämnat garantiåtagande eller teckningsförbindelse inte skulle fullgöra skriftligen avtalat åtagande skulle det påverka emissionsutfallet så att förväntat kapital inte tillförs Bolaget. Aktieförsäljning Inget åtagande om inlåsning eller dylikt föreligger. Därmed föreligger risk att aktiekursen framgent kan påverkas av att någon aktieägare säljer ett större antal aktier, med sjunkande aktiekurser som tänkbart resultat. Avsnitt E Information om erbjudandet E.1 Emissionsbelopp och emissionskostnader E.2a Bakgrund och motiv, samt användande av emissionsmedlen De sammanlagda kostnaderna för den nyemission som presenteras i detta prospekt beräknas uppgå till ca 2,5 Mkr. Efter emissionskostnader kommer Bolaget, vid full teckning, att tillföras ca 15,5 Mkr. VMSPlay har sedan 2006 utvecklat och framgångsrikt implementerat en teknikplattform ( VMS-tekniken ) som möjliggör för företag och konsumenter att på ett enkelt sätt se, skapa och skicka interaktivt videoinnehåll till och från mobilen eller datorn. VMSPlay erbjuder företag verksamma inom olika inriktningar att marknadsföra sina produkter och tjänster på ett lättsamt och samtidigt mycket effektivt sätt. Intresset för Bolagets applikationer ökar kontinuerligt bland aktörer verksamma inom flera branschsegment. Bolaget har idag ett flertal kommersiella avtal med kund- och partnerföretag runt om i världen, och årsomsättningen har under de senaste två åren överstigit 11 Mkr. Emellertid har verksamheten hittills präglats av omfattande utvecklings- och etableringskostnader, med stora förluster som följd. Vid årsstämman den 29 april 2014 valdes en styrelse med övervägande nya ledamöter, med erfarenheter från bl a företagsutveckling, telekomsektorn, IT-industrin och finansieringsprojekt. Även en ny verkställande direktör har anställts. Den nya ledningen har sedan tillträdet arbetat intensivt med att konsolidera Bolaget, vilket redan resulterat i reducerade kostnader, nya kundlanseringar och ökade intäkter. En omfattande åtgärdsplan för Bolagets kapitalisering har genomförts, verksamhetsdelar utanför kärnområdet har avknoppats och den finansiella positionen har stärkts 15

16 Under hösten 2014 beslutades att avyttra Bolagets hela amerikanska organisation, liksom den amerikanska koncernens dotterbolag, förutom det i Indonesien och VMS Play Sweden AB. Syftet med avyttringen var att skapa en enklare organisationsstruktur, minskad legal exponering och tydligare ägarbild. Detta medför att en del av Bolagets intäktsskapande kundavtal övergår i ny ägo. Samtidigt eliminerades den latenta utspädningsrisk som förelåg i den tidigare strukturen, och Bolagets befintliga lednings- och försäljningsresurser kan utnyttjas mer effektivt. Via det i detta prospekt presenterade förvärvet av norska TargetEveryOne AS tillkommer en mer konkurrenskraftig och kundvänlig tjänst. Härutöver tillförs Bolaget kompletterande nyckelpersoner och kundkontrakt med löpande intäkter. Flera besparings- och rationaliseringseffekter förväntas inträda redan under inledningen av 2015 som en följd av detta förvärv. TargetEveryOne har efter ett antal år av utveckling och kundtester under andra kvartalet 2014 lanserat en självbetjäningstjänst som snabbt fått över 500 företagskunder och växande högmarginalintäkter. TargetEveryOne delar VMSPlays inriktning och visioner kring digital och mobil marknadsföring. Dessutom har det förvärvade bolaget huvuddelen av sin utveckling i samma stad i Indien till vilken VMSPlays utvecklingsverksamhet tidigare var förlagd, vilket ger synergier. Vid extra bolagsstämma den 28 november 2014 beslutades även att namnändra VMSPlay till TargetEveryOne AB. I syfte att undvika sammanblandningar används dock VMSPlay vid beskrivningar av Bolagets historik och nuläge i detta prospekt. Det är styrelsens uppfattning att Bolagets erbjudande är synnerligen gångbart såväl i Sverige som globalt, och att genomförda avyttringar och förvärv ytterligare förbättrar affärsförutsättningarna. Bolagets produkter är kommersiellt prövade och i drift. Efterfrågan på lösningar inom mobiloch digital marknadsföring accelererar, vilket inte minst bekräftas av ett antal nyligen genomförda och uppmärksammade företagsförvärv, där stora etablerade aktörer köpt utvecklingsföretag till höga värderingar. Bolagets resurser kommer huvudsakligen att användas till försäljning och marknadsföring samt kontinuerlig anpassning av produkterna. Det är styrelsens målsättning att VMSPlay successivt skall förstärka kapitalbasen och därmed åstadkomma en stabilare plattform och bättre förutsättningar för Bolagets kommersialiseringsfas. Noteringen av Bolagets aktie har förberetts sedan sommaren 2014 och är ett led i detta arbete. Den beslutade nyemissionen beräknas vid full teckning inbringa ca 15,5 MKr efter emissionskostnader, vilka medel kommer att användas för att bygga upp verksamheten genom att förstärka bolagets sälj- och marknadsresurser samt som rörelsekapital vid den förväntade expansionen. Medlen från nyemissionen kommer att fördelas så att hälften används för att förstärka bolagets sälj- och marknadsresurser och hälften som rörelsekapital vid den förväntade expansionen. E.3 Former och villkor De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 12 januari 2015 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger rätt att för en (1) innehavd aktie teckna en (1) ny aktie till kursen 1,00 Kr. Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer att bokas bort från VP-kontot utan särskild avisering från Euroclear. Teckningstiden löper från och med den 21 januari till och med den 4 februari

17 E.4 Intressen och eventuella intressekonflikter E.5 Säljare av värdepapper och avtal om lock-up Ej tillämpligt; det föreligger inga privata intressen hos någon inom förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, styrelseledamot eller ledande befattningshavare som kan stå i strid med Bolagets, och det finns inte heller några andra fysiska eller juridiska personer som är inblandade i erbjudandet som har ekonomiska eller andra relevanta intressen i VMSPlay. Ej tillämpligt; det förekommer inga blockeringsöverenskommelser som exempelvis lock up -avtal mellan aktieägarna. Ingen enskild aktieägare kommer att sälja några befintliga aktier i samband med någon av transaktionerna. E.6 Utspädningseffekt Aktieägare som helt eller delvis väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter i nyemissionen kommer att få sin röstandel och sin andel av Bolagets aktiekapital utspädd, innebärande att aktieägarens relativa röststyrka vid bolagsstämma försvagas samt att aktieägarens andel i Bolagets tillgång och resultat minskar. Vid fulltecknad nyemission utgör de nyemitterade aktierna av totalt aktier. Utspädningseffekten för aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen uppgår till högst cirka 50,0 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Efter det beslutade förvärvet av TargetEveryOne AS, som beskrivs i detta prospekt, kommer ytterligare aktier att emitteras som betalning för detta köp, varefter aktier kommer att ha utgivits. De aktier som nyemitteras i föreliggande emission kommer då att motsvara 25 procent av koncernens röster och kapital. E.7 Kostnader som åläggs investerare Ej tillämpligt; courtage utgår inte i samband med de i detta prospekt presenterade erbjudandena. 17

18 Risker Verksamheten inom VMSPlay är, liksom allt företagande, förenad med risk. Det är därför av stor vikt att vid bedömning av Bolagets tillväxtmöjligheter beakta relevanta risker. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare bör göra en samlad utvärdering av övrig information i detta prospekt tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande. Nedanstående riskfaktorer bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på Bolagets framtida utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer skall inte anses som fullständig. Ej heller är riskerna rangordnade efter grad av betydelse. Riskfaktorer relaterade till verksamheten Beroende av nyckelpersoner Bolagets verksamhet är beroende av förmågan att rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. Bolagets organisation är tills vidare begränsad. Det föreligger risk att Bolaget inte kan erbjuda alla nyckelpersoner tillfredställande villkor i den konkurrens som råder med andra bolag i branschen eller närstående branscher. Om nyckelpersoner lämnar Bolaget och om nödvändiga nyckelpersoner inte rekryteras kan det få negativ inverkan på verksamheten. Uteblivna försäljningsframgångar Det föreligger risk att Bolaget genom missbedömningar, bristande marknadsföring eller konkurrenters agerande inte kommer att uppnå tillräckliga försäljningsvolymer för att förväntad expansion eller ekonomisk utveckling skall förverkligas. Skulle omfattningen hos Bolagets försäljning inte utvecklas som förväntat kan Bolagets ställning och avkastningsförmåga försämras. Konkurrens En del av Bolagets konkurrenter är multinationella företag med stora ekonomiska resurser. En omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent kan medföra risker i form av försämrad försäljning. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde. Ökad konkurrens kan innebära negativa försäljningsoch resultateffekter för Bolaget i framtiden. Politisk risk VMSPlay är verksamt i och genom ett stort antal olika länder. Risker kan uppstå genom förändringar av lagar, skatter, tullar, växelkurser och andra villkor för utländska bolag. Bolaget påverkas även av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder. Bolaget kan också komma att påverkas negativt av eventuella inrikespolitiska beslut. Ovanstående kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Förmåga att hantera tillväxt I takt med att organisationen växer behöver effektiva planerings- och ledningsprocesser utvecklas. Om Bolaget misslyckas med att hantera en snabb tillväxttakt kan detta få negativa konsekvenser för verksamheten och lönsamheten. Utvecklingskostnader VMSPlay kommer fortsättningsvis att nyutveckla och underhålla programvara inom sitt verksamhetsområde. Tids- och kostnadsaspekter för programvaruutveckling kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta medför risker för att produktutveckling blir mer kostnadskrävande än planerat, att tidsramar inte kan hållas eller att konkurrenter intar starkare marknadspositioner, med negativa konsekvenser för Bolagets resultatutveckling och ställning som följd Osäkerhet rörande den framtida marknadsutvecklingen Det är inte säkert att de marknader på vilka Bolaget är verksamt uppvisar förväntad tillväxt och bestående affärsmöjligheter. Det föreligger således risk att marknaderna utvecklas i en för Bolaget ofördelaktig riktning på grund av förändrade makroekonomiska faktorer, teknisk utveckling, nya regelverk eller andra opåverkbara omvärldsfaktorer, med begränsningar av intäkter och expansionsmöjligheter tom tänkbara konsekvenser. Risker associerade med företagsförvärv Förvärv av företag eller rörelser kan vara ett sätt att uppnå kommersiella mål. Bolaget har nyligen genomfört ett sådant förvärv, och flera förvärv kan bli aktuella. Det föreligger en risk att företagsförvärv inte ger förväntade effekter, vilket tillfälligt eller långvarigt kan hämma Bolagets utvecklingstakt samt inverka negativt på Bolagets framtidsutsikter, finansiella ställning och likviditet. Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov Bolaget har hittills endast uppvisat förluster. Det föreligger risker att Bolagets verksamhet inte heller framgent kommer att generera tillräckliga medel för att finansiera den fortsatta verksamheten. Bolaget kan även misslyckas i att erhålla erforderlig finansiering eller att sådan finansiering inte kan erhållas på för befintliga aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid viss tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på, eller avsluta verksamheter. 18

19 Riskfaktorer relaterade till aktiehandel Risk förenad med allmänna konjunkturvariationer på marknaden Den allmänna utvecklingen på kapitalmarknaden och konjunkturen kan från tid till annan påverka marknadens bedömning av värdet hos Bolagets aktier. Det föreligger risker att marknadens intresse för Bolagets aktie eller för den bransch inom vilket det är verksamt, periodvis eller stadgivarande, inte kommer att vara tillräckligt stort för att aktiekursen skall öka. Det föreligger även risk att kursen kan komma att sjunka i betydande grad. Handel på Nasdaq OMX First North Bolaget har ansökt om att dess aktie skall upptas till handel på Nasdaq OMX First North, som är en s.k. MTF, (Multilateral Trading Facility). En marknadsplats av detta slag ställer inte lika hårda krav på Bolaget avseende bl. a informationsgivning, genomlysning eller bolagsstyrning, jämfört med de krav som ställs på bolag vars aktier är noterade vid en s k reglerad marknadsplats ( börs ). En placering i ett bolag vars aktier handlas på en MTF kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Kontroll över Bolaget Efter det att Bolagets aktie har listats kan ägarstrukturen komma att förändras över tiden. Det föreligger risk att nuvarande ägarsammansättning kommer att förändras i takt med Bolagets expansion, varvid Bolagets verksamhetsinriktning kan komma att påverkas och avvika från den som idag utstakats av Bolagets styrelse. Ej säkerställda teckningsförbindelser och emissionsgarantier Bolaget har skriftligen avtalat om emissionsgarantier med ett antal olika parter (se avsnittet Emissionsgarantier ). Garantibeloppen har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti, pant/inteckningar eller liknande. Även teckningsförbindelser har lämnats på förhand. Det föreligger således risk att om en eller flera av de som lämnat garantiåtagande eller teckningsförbindelse inte skulle fullgöra skriftligen avtalat åtagande skulle det påverka emissionsutfallet så att förväntat kapital inte tillförs Bolaget.. Aktieförsäljning Inget åtagande om inlåsning eller dylikt föreligger. Därmed föreligger risk att aktiekursen framgent kan påverkas av att någon aktieägare säljer ett större antal aktier, med sjunkande aktiekurser som tänkbart resultat. VMS Play har vid tidpunkten för upprättandet av detta prospekt inte erhållit godkännande av marknadsplatsen för upptagande till handel i Bolagets aktie. Det är inte säkert att godkännande kommer att erhållas, vilket skulle leda till försämrade möjligheter att sälja och köpa aktier i Bolaget. Likviditet i handeln Likviditeten i handeln med Bolagets aktie kan vara begränsad. Detta kan förstärka fluktuationerna i aktiekursen. Begränsad likviditet i aktien kan även medföra problem för en innehavare att sälja sina aktier. Det är inte säkert att aktier i VMSPlay kan säljas till en för innehavaren vid varje tidpunkt acceptabel kurs. 19

20 Inbjudan Den 28 november 2014 beslutade den extra bolagsstämman i VMSPlay AB (publ) (org.nr ) att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Härmed inbjuds Ni, i enlighet med villkoren i detta prospekt, att teckna aktier i VMSPlay. Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att ökas med ,00 kronor, från ,00 kronor till ,00 kronor och antalet aktier kommer att ökas med aktier, från aktier till aktier. Teckningstiden löper från och med den 21 januari till och med den 4 februari Företrädesrätt till teckning De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 12 januari 2015 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger rätt att för en (1) innehavd aktie teckna en (1) ny aktie. Erbjudet värdepapper Erbjudandet avser köp av nyemitterade aktier i VMSPlay till en kurs om 1,00 kr per aktie. Endast ett aktieslag finns i Bolaget. Teckningsförbindelser och garantier Föreliggande nyemission är i sin helhet garanterad genom teckningsförbindelser och ett garantikonsortium. Sammanställning över garanter och tecknare återfinns på sid 44. Utspädning Under förutsättning att föreliggande nyemission fulltecknas kommer de nyemitterade aktierna, st, att utgöra 50 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. Totalt kommer då aktier att finnas i Bolaget. Befintliga aktieägare som inte tecknar sin berättigade andel aktier kommer vid full teckning således att se sitt ägande i Bolaget spädas ut i motsvarande grad. Efter det beslutade förvärvet av TargetEveryOne AS, som beskrivs i detta prospekt, kommer ytterligare aktier att emitteras som betalning för detta köp. De aktier som nyemitteras i föreliggande emission kommer därefter att motsvara 25 procent av koncernens röster och kapital. Emissionskostnader Under förutsättning att emissionen blir fulltecknad beräknas de totala emissionskostnaderna uppgå till cirka 2,5 Mkr, vilket består av upprättande av prospekt, myndighetsavgifter, emissionsadministration (0,6 Mkr), ersättning för emissionsgarantier (1,7 Mkr) samt vissa marknadsföringskostnader (0,2 Mkr). Försäkran I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta prospekt, vilket upprättats av styrelsen i VMSPlay AB (publ) med anledning av förestående emission. Styrelsen för Bolaget, som presenteras på annan plats i dokumentet, är ansvarig för innehållet och försäkrar härmed att alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits för att säkerställa att de uppgifter som presenteras, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka prospektets innebörd. Informationen som ingår i detta prospekt har återgivits korrekt, och såvitt styrelsen känner till och försäkrar genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje part har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Stockholm den 12 januari 2015 Styrelsen Yngve Andersson Einar Lindquist Johan Saxon Ilija Batljan Roberto Rutili 20

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, under ändring till TargetEveryOne AB (publ)

FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, under ändring till TargetEveryOne AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, under ändring till TargetEveryOne AB (publ) Fjärde kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,8) Mkr Resultat före skatt uppgick till

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-05-31 (9 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Sida 1 av 7 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 2007-06-30 Perioden 2007-01-01 2007-06-30 Bolagets nettoomsättning uppgick till 2 778 (2 820) tkr. Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 5,2 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 11,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Pressrelease

Pressrelease INNEHÅLL VD har ordet 3 Finansiell översikt med resultaträkning 4 Bolagets balansräkning Bolagets kassaflöde Kommentarer till den finansiella utvecklingen 5 6 7 Aktiekapital och ägarförhållanden 8 Styrelsen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748. Andra kvartalet. Årets första sex månader

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748. Andra kvartalet. Årets första sex månader DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,9 (2,7) Mkr Resultat före skatt uppgick till 8,9 ( 7,0) Mkr. Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT, 1 JANUARI 30 JUNI 2015 FORESTLIGHT ENTERTAINMENT AB (PUBL), ORG.NR

DELÅRSRAPPORT, 1 JANUARI 30 JUNI 2015 FORESTLIGHT ENTERTAINMENT AB (PUBL), ORG.NR DELÅRSRAPPORT, 1 JANUARI 30 JUNI 2015 FORESTLIGHT ENTERTAINMENT AB (PUBL), ORG.NR. 556668-3933 APRIL - JUNI 2015 Processen för genomförandet av beslutet att byta verksamhetsinriktning och att förvärva

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Delårsrapport Januari mars Sportjohan AB (publ)

Delårsrapport Januari mars Sportjohan AB (publ) Delårsrapport Januari mars 2012 Sportjohan AB (publ) 556687-9564 Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 298 044 SEK (1 267 045). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 Fundior AB (publ) 556695-0100 Bokslutskommuniké 2009 1 januari - 31 december 2009 Fundior AB (publ) FO-nummer: 556695-0100 22 februari 2010 Helåret 2009 - Nettoomsättning var 1,9

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer