Universitetsstyrelsens sammanträde 4 november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Universitetsstyrelsens sammanträde 4 november 2014"

Transkript

1 Universitetsstyrelsens sammanträde 4 november 2014 p 86. Universitetsranking. Times Higer Education, QS World Ranking samt Academic Ranking of World Universities (ARWU/Shanghai)

2

3 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sid 1 (3) Tid: Kl ca Plats: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset Mötesformalia Ärende Anmärkning Tid 76 Beslut Fastställande av föredragningslistan 10:00 77 Beslut 78 Information 79 Information 80 Information Utseende av justeringsperson Remisser Föregående sammanträdesprotokoll Inkomna skrivelser Informationsärenden Förslag: Kristin Palmqvist Behandlade remisser. Bilaga p 78. Protokoll från styrelsesammanträdet Bilaga p 79. Universitetsdirektör Caroline Sjöberg föredrar ärendet. Om centrala utbytesplatser samt intyg skrivelse från Umeå studentkår. Bilaga p 80. Ärende Anmärkning Tid 81 Information Umeå universitet med omvärld Rektor Lena Gustafsson och universitetsdirektör Caroline Sjöberg informerar min Umeå universitet med omvärld. Bilaga p Information Verksamhetsplan, delmål och forskningskontrakt - lägesrapport Rektor Lena Gustafsson informerar. 10:30 40 min PM. Bilaga p 82. Beslutsärenden Ärende Anmärkning Tid Verksamhetsbeslut 83 Beslut Budget Umeå universitet 2015 inkl. ekonomisk plan Dnr: FS Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson och controller Carina Henningsson föredrar ärendet min

4 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Ärende Anmärkning Missiv. Bilaga p 83 A. Budget Umeå universitet 2015 inkl. ekonomisk plan Bilaga p 83 B. Fakulteternas och Lärarhögskolans yttrande över budget år Bilaga p 83 C. Protokollsutdrag från centrala samverkansgruppens sammanträde Bilaga p 83 D. 84 Beslut Handelshögskolan vid Umeå universitet delegation till rektor Dnr: FS Akademisekreterare Daniel Andersson föredrar ärendet. Beslutsförslag. Bilaga p min 85 Beslut Ändrad benämning av institutionen Konsthögskolan Dnr: FS Akademisekreterare Daniel Andersson föredrar ärendet. Beslutsförslag med bilaga. Bilaga p min Lunch Strategisk diskussion Ärende Anmärkning Tid 86 Information Universitetsranking Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson och utredare Anders Steinwall inleder min PM. Bilaga p 86. Beslutsärenden Ärende Anmärkning Tid 87 Beslut Ägardirektiv för Uminova Holding AB samt kort redovisning av bolagets verksamhet Dnr: FS Vicerektor Agneta Marell föredrar ärendet. Beslutsförslag. Bilaga p 87 A min Ägardirektiv för Uminova Holding AB. Bilaga p 87 B. Bolagsordning för Uminova Holding AB. Bilaga p 87 C.

5 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Ärende Anmärkning Utdrag ur Årsredovisning Uminova Holding samt Innovationskontor. Bilaga p 87 D. Rapport från Uminova Holding AB avseende verksamhetsåret Bilaga p 87 E. En kortfattad beskrivning av Uminova Holding och dess dotteroch intressebolag. Bilaga p 87 F. Internrevisionens granskningar och rådgivningsuppdrag min 88 Beslut 89 Beslut Granskning av universitetets kompetensförsörjning Dnr: FS Kommentarer och åtgärder med anledning av internrevisionens granskning av universitetets kompetensförsörjning Dnr: FS Informationsärenden Internrevisor Mats Bylund föredrar ärendet. Granskning av universitetets kompetensförsörjning. Bilaga p 88. Universitetsdirektör Caroline Sjöberg och personalchef Yvonne Andersson föredrar ärendet. Granskning av universitetets kompetensförsörjning. Bilaga p 89. Ärende Anmärkning Tid 90 Information Rapportering avseende jämställdhetsaindikatorer Dnr: FS Personalchef Yvonne Andersson och utvecklingskonsult Agnes Lundgren informerar min Övriga ärenden Ärende Anmärkning Tid min

6 Bilaga p 78

7 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Behandlade remisser Sid 1 (2) Av rektor besvarade remisser perioden 13 september 2014 till 22 oktober Yttrande angående förslag till ny hantering av nationell forskningsinfrastruktur (FS ) Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att göra en översyn av den nuvarande hanteringen för stöd till infrastruktur av nationellt intresse. I dialog med universitet och högskolor, däribland Umeå universitet, ska en enkel, långsiktig och ändamålsenlig modell för att prioritera, finansiera, organisera och styra infrastruktur tas fram. I sitt remissvar välkomnar Umeå universitet både Vetenskapsrådets modellförslag och intentioner att öka samordningen på nationell nivå. Umeå universitet välkomnar också att beredningsfasen för en ny modell har skett i samråd med en referensgrupp med representanter från lärosäten. Universitetet kan dock konstatera att en hel del arbete kvarstår. Umeå universitet har framfört att inte minst vad som ska gälla avseende ägarskap, därmed tillgängliggörande och långsiktig finansiering av nationell forskningsinfrastruktur, måste klargöras och dessutom måste deltagandet i processen av olika parter utarbetas ytterligare. Beslut om en ny hantering kommer att fattas av Vetenskapsrådets styrelse senare i höst. Ansvarig: Akademisekreterare Daniel Andersson Yttrande anmält av rektor den 23 september Utvärdering för utveckling - om utvärdering av skolpolitiska reformer (SOU 2014:12) (FS ) Umeå universitet avstår från att avge synpunkter på rubricerad remiss. Ansvarig: Kanslichef Annika Kjellsson Lind Yttrande fastställt av rektor den 23 september Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service SOU 2014:39 - remissvar (FS ) Den digitala utvecklingen har medfört att nya IT-tjänster utvecklats; utkontraktering av IT-drift, tillhandahållande av elektroniskt förvar s.k. eget förvar, hjälptjänster som utvecklats som svar på behov i samband med tillhandahållande av e-tjänster samt de presentationstjänster som tillhandahålls av myndigheter är bara några exempel. Reglerna kring offentlighet och sekretess utarbetades i en mer analog värld varför nuvarande reglering behöver förändras för att kunna avgöra vad som utgör allmänna handlingar hos en tjänstelevererande myndighet eller en myndighets hjälp- eller presentationstjänst. Vidare krävs förändringar och kompletteringar av rådande bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt för att tillgodose skyddet för enskildas och företags uppgifter. Utredningen föreslår förändringar i Offentlighets- och sekretesslagen som på ett bra sätt balanserar kravet på effektivitet med behovet av sekretess och intresset av insyn. Umeå universitet finner att de förslag som lagts fram på ett godtagbart sätt balanserar effektivitet med ett tillgodoseende av de behov av sekretess och insyn som föreligger. Umeå universitet har inga ytterligare synpunkter Ansvarig: Enhetschef Chatarina Larson Yttrande fastställt av rektor den 30 september 2014

8 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Behandlade remisser Sid 2 (2) 4. Promemorian Examenspremier till vissa lärare (FS ) Umeå universitet ställer sig i stort positiva till att en tillfällig examenspremie införs för att uppmuntra fler att påbörja och slutföra, dels ämneslärarutbildning inom matematik, biologi, fysik, kemi eller teknik, dels utbildning till speciallärare eller specialpedagog. Ansvarig: Projektledare Anna-Karin Lidström Persson Yttrande fastställt av rektor den 30 september Förslag till ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för tillträde till yrkeslärarutbildningen (FS ) Förslagen berör ett stort antal yrkesämnen, vissa med skrivningar som överensstämmer med tidigare redan fastställda föreskrifter, andra med nya skrivningar. Umeå universitet ställer sig positiv till den översyn som genomförts i syfte att synliggöra skillnader i kompetenskrav mellan Skolverkets och UHR:s föreskrifter angående yrkesämnen i gymnasieskolan. Dessutom ser vi positivt på att myndigheternas föreskrifter framgent kommer att utformas likalydande. Att överensstämmelse råder i Skolverkets och UHR:s föreskrifter vad gäller krav på kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper i samband med tillträde till yrkeslärarutbildningen likväl som vid bedömning av behörighet att undervisa i ett visst yrkesämne i gymnasieskolan är mycket viktigt. Ansvarig: Utvecklingsledare Birgitta Wilhelmsson Yttrande fastställt av rektor den 30 september Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering (SOU 2014:41) Umeå universitet ställer sig bakom utredningens uppfattning att aktiva åtgärder inom arbetslivsområdet och universitets- och högskoleområdet även fortsättningsvis ska vara lagreglerade och att de ska återfinnas i diskrimineringslagen. Behovet av aktiva åtgärder, med sitt fokus på konkreta åtgärder som kan leda till attitydförändring, kvarstår i samhället och aktiva åtgärder som ett komplement till diskrimineringsförbudet är av stor betydelse. Umeå universitet ställer sig också bakom utredningens förslag om att utvidga skyldigheten att arbeta med aktiva åtgärder till samtliga diskrimineringsgrunder samt att aktiva åtgärder ska definieras som ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter inom samtliga diskrimineringsgrunder. Införandet av en modell för ett systematiskt arbete med aktiva åtgärder kan innebära en efterlängtad vitalisering av arbetet att motverka alla former av diskriminering. Utredningens förslag att flytta reglerna om aktiva åtgärder inom det område som skollagen reglerar från Diskrimineringslagen till skollagen framstår likaledes som ett genomtänkt förslag. Umeå universitet motsätter sig dock förslaget på ändrad periodicitet för lönekartläggning, med krav på genomförande varje år. Ansvarig: Personalchef Yvonne Andersson och utvecklingskonsult Agnes Lundgren Yttrande fastställt av rektor den 30 september 2014

9 Bilaga p 79

10

11

12

13

14

15

16

17 Bilaga p 80

18

19 Bilaga p 81

20 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Information Sid 1 (15) Umeå universitet med omvärld perioden 13 september oktober Rektorsbeslut Ett urval av fattade beslut under perioden Rektors beslutsmöte den 23 september 2014 En lärosätessatsning i Indien Den 1 januari 2014 övertog Umeå universitet ordförandeposten i, och det administrativa stödet för, NCI Nordiska Centrumet i Indien. I juni fastställde rektor en ny internationaliseringsstrategi för Umeå universitet. Där pekas Indien ut som ett prioriterat område. Universitetsledningen anser att det finns möjligheter till samordning och draghjälp av NCI för att förstärka internationaliseringsarbetet mot Indien. Dessutom finns redan i dag goda exempel på välfungerande avtal och samarbeten att bygga vidare på. Därför startar nu en ny riktad satsning mot Indien. Projektet har tre övergripande mål: 1. Teckna 1 3 utbytesavtal som omfattar student-, lärar- och personalutbyten med partneruniversitet i Indien. 2. Öka mobiliteten (in- och utresande) med Indien. 3. Upprätta ett nätverk för studenter och anställda vid Umeå universitet med anknytning till Indien samt minst en alumnförening i Indien. Projektet sträcker sig från september 2014 till augusti Under perioden kommer en delegation att resa till Indien som en del i arbetet att undersöka och föra dialog med potentiella partneruniversitet. Dessutom ska en kartläggnings göras för se vilka kanaler som Umeå universitet kan använda för att öka antalet in- och utresande studenter till och från Indien. Intresserade institutioner och program som vill ansöka om finansiering för projekt från till exempel Linnaeus-Palme och STINT grants kommer att få stöd för detta. Planen är också att ett antal aktiviteter ska ordnas för att skapa ett nätverk för anställda och studenter som har anknytning till Indien, till exempel India Day. Projektet ska även bereda möjligheten till att initiera alumnföreningar i Indien. Projektledare är Elin Ljungström, International Office, och Rupali Bhalerao, som är ordförande för NCI och forskningsutredare på Planeringsenheten. Uppdragsgivare är prorektor Anders Fällström. Regel - Behörighets- och urvalsregler för ansökan till centrala utbytesplatser Rektor beslutar att fastställa nya behörighets- och urvalsregler för centrala utbytesavtal. Utbytesstudier sker delvis via Umeå universitets centrala avtal med utländska lärosäten. Inför höstens nya utlysningsomgång av centrala utbytesplatser kommer nya urvalskriterier att gälla. Nytt är bland annat att subjektiva bedömningar personliga brev tas bort i urvalsprocessen. En annan nyhet är att kursval ska anges i ansökan till alla lärosäten.

21 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Information Sid 2 (15) Regler för tjänsteresor Rektor beslutar att revidera Umeå universitetets resepolicy och regler för tjänsteresor. Nytt är att resor som görs för att fullgöra vissa uppdrag exempelvis som opponent, sakkunnig och styrelseledamot också räknas som tjänsteresor. Reglerna har även blivit tydligare kring vad som gäller för årskort, taxiresor, semester i anslutning till tjänsteresa och resor till och från arbetet. Anvisningar för 2015 års verksamhetsplanering och uppföljning Rektor fastställer anvisningar inför verksamhetsplanering och uppföljning år fjol införde Umeå universitet ett mer långsiktigt sätt att planera och utveckla sin verksamhet. Verksamhetsplaneringen sträcker sig nu över en treårsperiod, och följs upp varje år. Systemet bygger på att varje del av verksamheten ska analysera sitt nuläge, identifiera och prioritera delmål och utarbeta strategier för att nå dessa. Dessutom tas uppföljningskriterier fram för att garantera att rätt saker utvärderas. Rektors beslutsmöte den 30 september 2014 Regler för direktupphandling Rektor beslutar om regler för hur direktupphandling får genomföras. Reglerna innebär b.la. att om ramavtal finns på den vara eller tjänst som efterfrågas är det alltid avtalad leverantör som ska användas. Om sådant ramavtal saknas är det tillåtet att inom ramen för den nya beloppsgränsen göra direktinköp utan att behöva annonsera ut behovet i en offentlig databas men bara under förutsättning att universitetets totala inköp under året av det slags vara eller tjänst som inköpet avser inte överstiger direktupphandlingsbeloppet. Regler för affilierade lärare vid Umeå universitet Att knyta en lärare till universitetet för att utveckla undervisning och forskning, och för att vidga universitetets och lärarens kontaktnät, kallas affiliering. Denna form av anknytning finns idag vid flera universitet, och nu fastställer rektor regler för Umeå universitets affilierade lärare. I reglerna står bland annat att affiliering i första hand avser professorer, och en affilierad professor ska i normalfallet vara professorskompetent. Det står också att en affiliering i första hand ska gälla för en längre tid, men bör omprövas senast efter en treårsperiod. Under affilieringen förväntas också den affilierade att samarbeta med universitetet i olika sammanhang. Ett beslut om affiliering innebär inget ekonomiskt åtagande från universitetets sida. Lämplig kandidat för affiliering föreslås till rektor av dekan, efter samråd med prefekt. Rektor beslutar om utnämning av affilierad professor. Andra lärare som affilieras beslutas av dekan. Polisutbildningens lokaler Rektor ger lokalförsörjningsenheten i uppdrag att genomföra en fysisk samlokalisering av polisutbildningen till campus. Inflyttning planeras till hösten Polisutbildningen vid Umeå universitet har sedan starten år 2000 haft lokaler både på Umestan och på campus. En stor del av den teoretiska undervisningen har förlagts till Umestan, något som gör polisstudenter relativt isolerade från andra studenter. De får heller inte samma möjligheter att ta del av universitetets resurser; till exempel

22 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Information Sid 3 (15) universitetsbiblioteket. Rektor beslutar därför att ge lokalförsörjningsenheten i uppdrag att genomföra en fysisk samlokalisering av polisutbildningen till campusområdet vid Umeå universitet. Inflyttning ska kunna ske hösten Rektors beslutsmöte den 7 oktober 2014 Fråga om utbildningar på forskarnivå - Universitetskanslersämbetets planerade utvärdering av utbildningar på forskarnivå Rektor beslutar att avge svar till Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter att ämbetet har efterfrågat underlag från lärosätena i sitt metodarbete för utvärdering av utbildning på forskarnivå (UKÄ Reg. Nr ). En tanke är att alumner också ska ingå i utvärderingen, förutom doktorander. Umeå universitet ser flera svårigheter med en sådan modell. En utgångspunkt i UKÄ:s metodutvecklingsarbete är att försöka få en sammansatt bild av de utvärderade utbildningarna. I en preliminär kartläggning har därför landets lärosäten, däribland Umeå universitet, tillfrågats om att ge synpunkter på idén att alumner ska ingå i den kommande utvärderingsmodellen. I sitt svar ställer sig Umeå universitet tvekande till en sådan modell. Bland annat frågar sig universitetet på vilket sätt personer som examinerats inom utbildning på forskarnivå ska inkluderas i utvärderingen. Det kan vara problematiskt att få ett representativt urval alumner, oavsett hur folkbokföringsuppgifterna tas fram. Umeå universitets Alumninät är inte heltäckande eftersom det är frivilligt. Uppgifterna i Ladok uppdateras kontinuerligt, även för de som är examinerade, men endast för de personer som är folkbokförda i Sverige. Dessutom varierar antalet examinerade doktorer i olika ämnen ganska mycket, något som gör det svårt att garantera anonymitet. Universitetet ställer sig därför frågan vilken relevans och betydelse alumnernas svar får om alumnmedverkan inte fås vid alla lärosäten, på grund av svårigheter att få kontakt eller att urvalet inte blir optimalt. Utseende av nämnd för högskolepedagogisk meritering Rektor beslutade de 24 juni 2014 att införa en pedagogisk meriteringsmodell vid Umeå universitet att gälla under perioden (FS ). I modellen finns två olika nivåer meriterad lärare och excellent lärare och målgruppen är lärare som innehar en anställning vid Umeå universitet och som har ett stort engagemang för läraruppdraget och en väl dokumenterad högskolepedagogisk kompetens och skicklighet. För att kunna säkerställa en likvärdig bedömning av pedagogisk skicklighet vid de olika fakulteterna har rektor beslutat om en universitetsövergripande nämnd för högskolepedagogisk meritering. Nämnden rekommenderar beslut på inplacering till fakulteterna, baserat på bedömningar från sakkunniga. Mandatperioden för nämnden är från och med den 1 juli 2014 till och med den 30 juni Nämndens uppdrag är att kvalitetssäkra meriteringsmodellen genom att säkerställa en likvärdig bedömning av pedagogisk skicklighet vid de olika fakulteterna och att rekommendera beslut till fakulteterna. Prorektor är ordförande i nämnden, som i övrigt består av två representanter per fakultet och representanter för studentkårerna. Mandatperioden för den nya nämnden är den 1 juli juni Nämnden för högskolepedagogisk meritering:

23 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Information Sid 4 (15) Prorektor Anders Fällström, ordförande Vicedekan Birgitta Bernspång, medicinsk fakultet Professor Per Lindström, medicinsk fakultet Prodekan Ulrika Haake, samhällsvetenskaplig fakultet Utbildningsledare Nils Eriksson, samhällsvetenskaplig fakultet Prodekan Lotta Vikström, humanistisk fakultet Utbildningsledare Erik Lindenius, humanistisk fakultet Prodekan Staffan Andersson, teknisk- naturvetenskaplig fakultet Utbildningsledare Susanne Vikström, teknisk- naturvetenskaplig fakultet Andreas Danielsson, Umeå medicinska studentkår Carl Larsson, Umeå studentkår Minh-Tam Huynh, Umeå naturvetar- och teknologkår Till nämnden adjungeras även en expert i pedagogiska frågor från Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL). Ett expertstöd i arbetsgivarfrågor, inklusive sekreterarfunktion, tillhandahålls av Personalenheten. Rektors beslutsmöte den 20 oktober 2014 Studieavgifter för studenter från länder utanför EU/EES-området för Rektor fastställer studieavgifter för studenter från länder utanför EU/EES-området för Sedan september år 2011 görs en årlig uppföljning av universitetets intäkter från studieavgifter och en jämförelse med övriga större lärosätens prissättning. I uppföljningen år 2014 står bland annat att prissättningen av Umeå universitets utbildningar, trots senaste årets prisjusteringar i olika riktningar bland landets lärosäten, fortfarande följer universitetsstyrelsens beslutade princip: "Universitetet ska följa andra lärosätens prissättning och varken vara prisledande eller ha lägst priser." Rektor har därför fastställt oförändrade prisnivåer för läsåret 2015/16 jämfört med förra läsåret. Universitetsledningen har emellertid aviserat en översyn av Umeå universitets priser inför kommande läsår. Priserna utgår från de statliga ersättningarna för helårsstudenter och helårsprestationer kompletterad med ett tillägg motsvarande kronor. I tillägget ingår kostnader för mottagande av avgiftsbetalande studenter, bostadsservice, betalningsrutiner, utökat studentstöd (engelsk språkverkstad, kurser i svenska m.m.), anpassningar av IT-system (Selma, Ladok och ekonomisystem) samt internationell marknadsföring. Samma avgiftsnivåer som tidigare gäller för studenter från länder utanför EU/EES-området under perioden 1 juli juni Rektor har också beslutat att enheten International Office ska ha samordningsansvar för administration av studieavgifter och stipendier.

24 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Information Sid 5 (15) Projektplan för införande av Ladok 3 Rektor beslutar att fastställa en projektplan för att införa ett nytt Ladok-system vid Umeå universitet. Nya Ladok planeras helt kunna ersätta nuvarande system i slutet av år Ladok, som står för Lokalt ADB-baserat studiedokumentationssystem, är ett nationellt system för studieadministration. Systemet ägs av ett konsortium som består av cirka 38 högskolor och universitet. Umeå universitets Ladok-system innehåller uppgifter om alla studenter i grundutbildningen som läst vid universitetet från och med höstterminen För forskarstuderande finns uppgifter för de som antagits från och med höstterminen I början av 2014 startade ett införandeprojekt av nya Ladok vid Umeå universitet, och i december 2017 beräknas projektet vara avslutat. Då ska nya Ladok vara infört vid samtliga berörda delar vid universitetet. Uppsägningar vid Humanistisk fakultet Rektor fattar beslut innebärandes uppsägning för 12 medarbetare på Institutionen för kultur och medievetenskaper. Ur protokollet för rektors beslutsmöte: "Mot bakgrund av den vid Humanistiska fakulteten, institutionen för kultur- och medievetenskaper, konstaterade övertalighetssituationen och med hänvisning till genomförda förhandlingar och samverkan, föreslås att rektor fattar nödvändiga beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist." Uppsägningarna kommer att genomföras inom 6-9 månader efter att beslutet är fattat. Representant till Max IV University Reference Group (UGR) Rektor beslutar att utse till ny ledamot i URG, med sakkunskap inom områden av betydelse för MAX IV-laboratoriet, forskare Alexandr Talyzin, Institutionen för fysik. I slutet av 2011 inrättades MAX IV University Reference Group (URG) som ett forum för diskussion av övergripande frågor av betydelse för utvecklingen av det nationella MAX IVlaboratoriet, som t.ex. hur en långsiktig samverkan inom forskning, utbildning och innovation mellan svenska universitet och MAX IV kan utvecklas på ett optimalt sätt och hur universiteten ser på den långsiktiga, vetenskapliga visionen för MAX IV laboratoriet. Varje universitet har två ledamöter i URG och dessa föreslogs av MAX IV-laboratoriet vara en person med sakkunskap inom områden av betydelse för MAX IV-laboratoriet och en person med nära anknytning till universitetsledningen och universitetets strategiska planering. Rektor utsåg den 29 november 2011, till referensgruppen, professor Per Persson som speciellt sakkunnig inom synkrotronljusverksamheten och vicerektor professor Marianne Sommarin som nära anknuten till universitetsledningen och den strategiska planeringen (Dnr ). Professor Per Persson har meddelat laboratoriet att han har lämnat sin anställning vid Umeå universitet och MAX IV-laboratoriet har därför anmodat universitetet att utse en ersättare för Persson.

25 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Information Sid 6 (15) 2. Aktuellt från högskolesektorn m.m. Utredare Ester Roos Engstrand "Granska makt och pengar inom forskningen" Vetenskapsjournalistiken borde bredda sig och bevaka mer forskning om humaniora och samhällsvetenskap. Det tyckte Christer Nordlund, professor i idéhistoria vid Umeå universitet, medan Hanna Stjärne, publisher på UNT, ville se mer granskning av pengar och makt. Det framkom på Vetandets världs 40-årsjubileum Sämre genomslag för svensk forskning Sverige ligger fortfarande väl till i den internationella forskningsligan, men är på väg att halka efter. Det visar siffror som Vetenskapsradion låtit ta fram Om forskningen i valet Svensk forskning halkar efter i internationell jämförelse. Vetandets värld sänder en direktsänd debatt på Kulturhuset i Stockholm, där fyra riksdagsledamöter frågas ut om vilken forskningspolitik vi kan vänta oss efter valet Hårdare kvalitetskrav på klinisk forskning - nytt ALF-avtal klart Kvaliteten på den kliniska forskningen ska spela större roll för hur mycket statliga forskningsmedel landstingen får. Bristande kvalitet ska kunna innebära att landsting kan förlora möjligheten att bedriva universitetssjukvård. Det är innebörden i det nya avtal som tecknats mellan staten och landstingen Ny karriärväg för sjuksköterskor Karolinska Universitetssjukhuset inför nu en ny modell för sjuksköterskors karriäroch kompetensutveckling. Tanken med modellen är att erfarna sjuksköterskor med hög kompetens ska stanna kvar och utvecklas där de behövs allra mest, i slutenvården för de sjukaste patienterna Ledande universitet bojkottar U-Multirank En grupp bestående av några av Europas ledande universitet har dragit tillbaka sitt stöd för det nya rankingsystem av världens universitet som inrättats av EU. Rankingsystemet kan innebära ett allvarligt hot mot utbildningen hävdar universiteten EU lanserar ett nytt universitetsrankningssystem EU har lanserat ett nytt rankningssystem av universitet, U-Multirank, vilket innebär en ny och bredare metod för bedömning av universitet i världen Amerikanska forskare föreslår ny radikal modell för forskningsfinansiering Modellen som potentiellt kan ersätta det traditionella peer-review systemet innebär att varje forskare får en fastställd finansiering av vilken en del måste användas för transfereringar till andra forskare som genom publikationer och aktiv kommunikation lyckats förmedla sina forskningsidéer och bidra med banbrytande forskning, forskningsdata och nya metoder Nya ALF-avtalet här är detaljerna I torsdags signerades det nya ALF-avtalet som gäller från den 1 januari nästa år. Avtalet innebär att en ny kvalitetsersättning införs.

26 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Information Sid 7 (15) Umeå universitet klättrar på internationell rankninglista Umeå universitet klättrar 22 platser till plats 267 när QS World University Ranking utvärderar världens bästa lärosäten 2014/2015. Det är Umeå universitets bästa resultat hittills i rankningen och motsvarar en sjunde plats i landet Utredning om bibliometri vid utvärdering av forskning HEFCE (the Higher Education Funding Council for England) tillsatte i april en oberoende utredning av hur metriska indikatorer (bibliometri) kan användas för utvärdering av forskning Ny rapport om universitetsrankingar som kommenteras här: Rankingen ger skev bild av verkligheten Universitetsrankingar bör tas med en stor nypa salt. De ger en ganska skev bild av lärosätenas forskning och utbildning. I vissa fall rent missvisande. Det framgår av en nordisk granskning av de mest inflytelserika rankinginstituten Fler doktorander tillgodoräknar sig poäng men det leder sällan till kortare studietid 2007 infördes möjligheten för doktorander att tillgodoräkna sig studier från tidigare utbildningsnivåer och därmed korta tiden i forskarutbildningen från fyra till tre år The Lancet hyllar svensk modell för allmänmedicinsk forskning Den modell för allmänmedicinsk forskning som har tagits fram vid den nationella forskarskolan i allmänmedicin, Umeå universitet, kan bli räddningen för den allmänmedicinska forskningen i ett internationellt perspektiv. Det skriver Richard Horton, chefredaktör vid tidskriften The Lancet i veckans nummer Måste vi alla hamna på DN debatt? Universiteten har vikt ner sig för medias krav på enkla, slagkraftiga berättelser. Det anser forskaren Josef Pallas som efterlyser en självständigare kommunikation från universitetens sida och modet att våga bjuda på en mer nyanserad bild av sin verksamhet Fortfarande för få kvinnliga professorer I våras var 17 procent av dem som var aktuella för en ny professorstjänst på Lunds universitet kvinnor - och bland dem som blev direkt kallade till en professorstjänst var i stort sett alla män Drygt vill skriva högskoleprovet Statistik från Universitets- och högskolerådet visar att personer har anmält sig till högskoleprovet den 25 oktober. Det är en ökning med knappt 10 procent jämfört med hösten 2013 antalet anmälningar till höstprovet tangerar de senaste höstarnas toppnoteringar på runt anmälda Hur karriärvägleder svenska högskolor sina internationella studenter En internationell undersökning ska ge svar på hur svenska högskolor tar hand om sina internationella studenters övergång till den svenska arbetsmarknaden.

27 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Information Sid 8 (15) Moocs slår inte ut universiteten Moocs har kommit sent till Sverige men nu startar både Karolinska institutet och Lunds universitet sådana kurser. Utan tvekan kommer Moocs att förändra utbildningslandskapet, säger Alastair Creelman vid Linnéuniversitetet Utvecklingen av universitetsrankingar går framåt KOMMENTAR Rankingar av universitet, både globalt och nationellt, har varit ett omdiskuterat ämne de senaste åren. Från att ha varit ganska grova mått, sker nu en utveckling mot en större bredd av rankingar, skriver Patrick Krassén, policyanalytiker på Svenskt Näringsliv Erasmus slår rekord och unga drar nytta av utbyten utomlands EU-kommissionen har slagit fast att Erasmusutbyten, EU:s finansieringsprogram för internationella utbyten inom utbildning och praktik, blir mer och mer populära. Läsåret 2012/2013 slogs nya rekord då studenter mottog Erasmusstipendium för att studera eller praktisera utomlands. De mest populära destinationerna var under läsåret Spanien, Frankrike och Tyskland och de länder som i förhållande till befolkning har flest utresande studenter var Luxemburg, Finland, Liechtenstein, Lettland och Spanien. Från Sverige ökade antalet stipendiater från till 3728 gentemot föregående läsår SLU kritiseras för lång handläggningstid och bristfällig hantering av befordringsärenden Universitetskanslersämbetet (UKÄ) kritiserar Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för bristfällig handläggning av ett antal befordringsärenden. Handläggningen har inte skötts på ett korrekt sätt samtidigt som den tagit alldeles för lång tid Vinnare och förlorare på nya ALF-avtalet Stockholm och Uppsala kan räkna med att få en större andel av ALF-medlen när den nya kvalitetsersättningen införs. Även Örebro går med plus eftersom de för första gången får del av ALF. Övriga universitetsorter får räkna med något mindre resurser. Det framgick när Bengt Norrving, statens förhandlare för ALF, presenterade det nya avtalet Karlstads universitet får starta psykologutbildning Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har beviljat en ansökan från Karlstads universitet om att få utfärda psykologexamen. Universitetet planerar att starta psykologutbildningen hösten 2015 med 30 antagna studenter per år En tredjedel av utbildningarna inom pedagogik ifrågasätts Högskoleutbildningar inom pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden har utvärderats av Universitetskanslersämbetet. En tredjedel av utbildningarna, 19 av 57, får omdömet bristande kvalitet. Utbildningarna finns vid 12 av de 24 lärosäten som har ingått i utvärderingen. Bristerna handlar i många fall om att studenteras examensarbeten inte håller tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet miljoner till forskningsprojekt som kan leda till nya genombrott Två forskningsprojekt med huvudsökande från Umeå universitet tilldelas tillsammans närmare 57 miljoner kronor de kommande fem åren i en satsning från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Dessutom får Umeå universitet ta del av stora anslag som fördelats till nationell infrastruktur inom livsvetenskap.

28 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Information Sid 9 (15) Umeå universitet tappar placeringar i internationell rankning I Times Higher Educations senaste rankning tappar Umeå universitet placeringar, från plats till plats Resultaten spelar roll för hur Umeå universitet uppfattas, även om rankningar rymmer långt ifrån hela sanningen, säger rektor Lena Gustafsson Svensk forskning tappar mark - så kan vi vända trenden Förutsättningarna att bedriva medicinsk och annan forskning i Sverige är utmärkta. Vi har en god forskningstradition, en politisk enighet om att forskning är viktigt, och den svenska staten och näringslivet satsar större resurser på forskning än vad som är fallet i de flesta andra länder. Trots detta tappar svensk forskning mark skriver Carl- Henrik Heldin, professor i Molekylär Cellbiologi, Uppsala Universitet SciLifeLab launches new facilities The national board of SciLifeLab has decided to launch nine new national facilities available for Swedish researchers with start January 1st The new national facilities will be incorporated into the existing SciLifeLab national platforms and include activities also at Umeå University (cryo EM), Linköping University (CyTOF) and Chalmers University of Technology (Big Data) Löfte från universitetskanslern: Mer dialog mellan UKÄ och sektorn När Harriet Wallberg inledde sin första konferens som universitetskansler så lyfte hon fyra områden som hon ska fokusera på. Det är ett nytt kvalitetssäkringssystem, föra diskussioner om hur utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska kunna få mer resurser, mer samverkan mellan UKÄ och sektorn samt internationalisering Löfven lovar ökade basanslag till forskning i regeringsförklaringen När Stefan Löfven idag läste upp sin regeringsförklaring betonade han att unga forskares villkor måste förbättras och basanslagen för forskning ska höjas. Han sa också att missbruket av visstidsanställningar måste stoppas. Ökade basanslag är som SULF ofta påpekat nyckeln till att skapa fler tillsvidareanställningar och tryggare villkor för universitetslärare och forskare. En stor anledning till dåliga villkor är missbruket av visstidsanställningar. SULF välkomnar dessa löften Intervju med Josep Grifoll, vice ordförande i ENQA: Samarbete är nyckeln till framgångsrika kvalitetsutvärderingar Vi är inne i en period av stora förändringar. Distansutbildningar, profilering av lärosäten, MOOC:s och nya krav på personal vid läsosäten gör att vi om 20 år kommer att se ett helt annat högskolelandskap. Det konstaterar Josep Grifoll, vice ordförande i ENQA, i en intervju efter att han har deltagit vid Universitetskanslersämbetets konferens om System för kvalitetssäkring av högre utbildning Karolinska institutets platsfördelning strider mot urvalsreglerna I en anmälan till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) kritiseras hur platsfördelningen vid urvalet till tandläkarprogrammet på Karolinska institutet (KI) gjorts Regeringen vill stärka forskningen Mycket i Regeringsförklaringen går Naturvetarnas väg: Taket i a-kassan höjs. Villkoren för unga forskare ska förbättras, samtidigt som basanslagen till universiteten höjs Svårare för sökande med nya betyg att komma in på läkarprogram Sökande med gymnasieexamen (GY11) klarade sig bra överlag i höstantagningen,

29 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Information Sid 10 (15) men hade svårare att komma in på läkarutbildningar. Jämfört med ifjol tog 19- åringarna 9 procent färre platser. Utan en egen urvalsgrupp och högskoleprovet så skulle tappet ha blivit större, konstaterar Universitets- och högskolerådet Fler högskoleplatser i nästa budget Helene Hellmark Knutsson, S, är ny minister för högre utbildning och forskning. Hon vill verka för att fler ska kunna studera vidare. Hon vill även öka andelen kvinnliga professorer Klartecken för fem nedläggningshotade utbildningar I måndags fattade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslut om fem högskoleutbildningar som tidigare fått omdömet bristande kvalitet i UKÄ:s ordinarie utvärderingsomgång. Efter den ordinarie utvärderingen fick utbildningarna ett år på sig för att åtgärda de då påträffade bristerna. Det nya beslutet innebär att bristerna nu anses åtgärdade. Utbildningarna håller därmed hög kvalitet och riskerar inte längre att få sitt examenstillstånd indraget. Däribland kandidatexamen i kostvetenskap vid Umeå universitet Alla speciallärarutbildningar granskade Landets nio speciallärarutbildningar har satts under lupp. Mer än hälften av utbildningarna ifrågasätts på grund av brister i kvaliteten. Även utbildningar inom specialpedagogik har utvärderats och dessa klarar sig betydligt bättre. Vid Umeå universitet tilldelas specialpedagogprogrammet hög kvalitet och speciallärarexamen bristande kvalitet SSF ökar successivt utdelningen till 1 miljard kronor Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, trappar upp sin finansiering till svensk forskning till 1 miljard kronor per år från och med Det bidrar till att fylla finansieringsgapet i Sverige för nyskapande teknikvetenskaplig eller medicinskvetenskaplig grundforskning. SSF avsätter redan idag 600 miljoner kronor per år till bland annat lovande unga forskare och djärva forskningsprojekt, ofta med tvärvetenskapligt upplägg Svenska studenter kan tvingas betala avgifter Den avgående regeringen föreslår att studenter ska betala avgifter när de deltar i utbildningssamarbete mellan ett svenskt och ett utländskt lärosäte. SULF tillbakavisar förslaget och poängterar att utbildning ska vara avgiftsfri Kvalitetssäkring och professionalitet Harriet Wallberg är inte bara universitetskansler, hon har också uppdraget att utreda det framtida kvalitetssäkringssystemet i högre utbildning. Den högre utbildningen kan inte stå utan internationellt erkänd kvalitetssäkring., skriver Git Claesson Pipping i en ledare i SULF-tidningen Anders Lönn ny statssekreterare i Utbildningsdepartementet Regeringen har idag beslutat att utse Anders Lönn till statssekreterare på Utbildningsdepartementet hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning KI och KTH möter framtiden med gemensam forskarutbildning Nu inleds ett nytt samarbete mellan Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska högskolan som tillsammans ska starta forskarutbildning för doktorander inom medicinsk teknologi.

30 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Information Sid 11 (15) Unga i storstadslänen mest studiebenägna Högskolestudier är populärast bland ungdomar i Stockholms län och Uppsala län. Här har nästan varannan 24-åring påbörjat högskolestudier, jämfört med till exempel 35 procent bland ungdomarna i Jämtland, visar nya siffror från Universitetskanslersämbetet. Det är även fortfarande betydligt fler kvinnor än män som läser vidare på högskolan Åtta miljoner kronor till ung forskare vid Umeå universitet Vasili Hauryliuk vid institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet, har utsetts till Ragnar Söderbergforskare och beviljats åtta miljoner kronor. Med hjälp av de allra senaste teknikerna tar Vasili Haruryliuk reda på hur bakteriers stressförsvar fungerar i detalj Nytt anmälningsrekord för vårterminer Anmälan till vårterminen 2015 stängd. Natten till torsdag den 16 oktober stängde Universitets- och högskolerådet anmälan till högskolans kurser och program för vårterminen Den totala noteringen på anmälningar för denna antagningsomgång överträffar fjolårets tidigare rekord för vårterminer med 1,6 procent. Aktuellt i medierna: Västerbottens Kuriren Utöka rätten till tjänstledighet Fler lärare på högskolan borde ha egen, aktuell erfarenhet av det arbetsliv som de utbildar studenter för. Lärarnas rätt till tjänstledighet måste därför utökas och gälla även för privat sektor. Låt fler lärare växeltjänstgöra mellan högskolan och det övriga arbetslivet. Öka rörligheten mellan högskolan och arbetslivet. Det skriver Johannes Danielsson, ordförande för Saco studentråd och Mats Ericson, Sveriges universitetslärarförbund. Dagens Nyheter Terminsavgifter kan rädda kvaliteten på universiteten Omvandlingstryck. Den internationella konkurrensen om studenter hårdnar. Det är bra för studenterna men ekonomiskt påfrestande för de kvalitetskrisande svenska högskolorna. Lösningen är terminsavgifter, som kan finansieras med förmånliga studielån, skriver ekonomiprofessorn Bo Becker. Repliker: Avgifter slår ut studenter som inte kan ta stora lån Bo Becker har inte gjort sin läxa. Att införa avgifter skulle inte göra det lättare för svenska lärosäten att hävda sig internationellt. Det enda avgifter åstadkommer är att studenter som inte har råd att ta större lån slås ut. I stället borde Sverige satsa på pedagogik och på att utveckla undervisningen, skriver ledarna för Sveriges förenade studentkårer. Öka resurserna genom kortad utbildningstid Vi välkomnar Bo Beckers inlägg i dagens DN Debatt eftersom det sätter fingret på ett klämmande problem: den bristande kvaliteten i högre utbildning. Becker kommer dessutom

31 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Information Sid 12 (15) med ett konkret och genomförbart förslag på hur problemet kan lösas. Avgifter är dock inte vägen framåt, skriver Saco studentråds ordförande Johannes Danielsson. Studieavgifter är fel väg att gå Bo Becker beskriver i DN (23/9) en värld för den högre utbildningen där konkurrensen allt mer hårdnar, och hans förslag är att införa studieavgifter vid de svenska lärosätena. Beckers problembeskrivning är helt korrekt, men hans lösning är helt fel väg att gå, skriver Centerstudenters ordförande Hannes Hervieu. Kunskapsspridning kräver fortsatt avgiftsfri högskola Ett mindre generöst studiemedelssystem eller, som Bo Becker föreslår, högre belåning genom att även studieavgifter ska lånas till kommer otvetydigt att leda till att den sociala snedrekryteringen ökar och att många begåvade barn från hem utan studietradition i mindre utsträckning får möjlighet att förverkliga sina utbildningsambitioner, skriver Heike Erkers och Ursula Berge, SSR. Vi behöver sänkta trösklar till högre utbildning Bo Becker menar att införandet av terminsavgifter kan väsentligen höja kvaliteten på de svenska utbildningarna samtidigt som det stärker universiteten internationellt. Vi menar att detta är ett feltänk. Det Sverige och svenska studenter behöver är sänka trösklar till den högre utbildningen, fler resurser för att utvecklas, ett bättre kvalitetsutvärderingssystem och slopade studieavgifter för internationella studenter. På så sätt kan kvaliteten återigen höjas på de svenska lärosätena, skriver Gröna studenter. Studieavgifter leder till ökad snedrekrytering Om studiemedel och utbildning i allt högre grad innebär skuldsättning blir föräldrars ekonomiska resurser och utbildningsbakgrund allt mer avgörande för vilka som söker sig till högre utbildning. Studieavgifter leder till ökad snedrekrytering, där utbildning och bildning blir alltmer av en klassfråga, skriver S-studenters ordförande Talla Alkurdi. Den avgiftsfria högskolans tid är över Reformer för att korta studietiden och öka kontakten med arbetsmarknaden riskerar att bli tandlösa. Det som behövs är tydliga incitamentsstrukturer och ökade resurser. Den högre utbildningens avgiftsfrihet har spelat ut sin roll, skriver Alexandra Ivanov på Fria moderata studentförbundet. Universitetsläraren Svenska lärosäten behöver bli mer internationella STINTs vd, Andreas Göthenberg, och ordförande, Olle Wästberg, skriver om hur globaliseringen har påverkat universitetsvärlden och att svenska lärosäten behöver bli mer internationella. Svenskt Näringsliv Löfven lovar runt inom högskola och innovation I regeringsförklaringen lovade Stefan Löfven höjd kvalitet i högskolan, införandet av ett innovationsråd, och en tioårig forskningsproposition. Nu återstår det att se hur regeringen ska uppfylla dessa löften, säger Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.

32 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Information Sid 13 (15) Svenska Dagbladet En förebildlig bildningstradition Medan bildning i Europa alltmer kommit att betraktas som en onödig lyx i det kortsiktiga nyttotänkandets tidevarv, är försvaret för liberal education fortsatt starkt i den amerikanska högskoledebatten. Svenska Dagbladet Det finns ingen quick fix för jämställd forskning Den nya regeringen vill åtgärda ojämställdhet bland forskare från fel ände. Kvotering ska inte slå ut konkurrens om forskningsresurserna, skriver docent Lina Nordquist (FP). Dagens Industri Debatt: Stäng inte dörren för utländska studenter För tre år sedan infördes studieavgifter för många utländska studenter. Tack vare stipendier har ändå en del studerat här. Men nu tycks det bli ändring på det. Budgetpropositionen tillåter inte mer än ynka 25 nya biståndsstipendier nästa år, skriver sju universitetsrektorer. Universitetsläraren nr 10, 2014 Kanslerns utredning får inte leda till gamla tider Svenska staten satsar varje år en mycket stor del av sina resurser på högre utbildning och forskning. Det är klart att både politiker och medborgare vill ha inblick i om de får valuta för sina pengar. Samtidigt är universitetens verksamhet unik på det sättet att den ska styras av forskarna och lärarna själva. Debattinlägg av Nils Brunsson, professor i företagsekonomi, Uppsala universitet. Tidningen Curie Replik: Internationella doktorandbidrag en befogad efterfrågan SULF:s doktorandförening ser precis som Stefan Schubert gärna att en svensk finansiär utlyser doktorandbidrag för hela eller delar av en forskarutbildning utomlands. Och det ska vara anställningar, inte stipendier. Svenska Dagbladet Stöd till universitet ger inte tillräckligt I decennier har svensk forsknings- och innovationspolitik fördelat stora belopp utan evidens om i vilka miljöer de viktigaste innovationerna skapas. En ny strategi är nu akut. Det skriver debattören Stefan Fölster med flera. Tidningen Curie

33 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Information Sid 14 (15) Mer pengar men färre doktorander Antalet nya doktorander har minskat trots mer medel till svensk forskning de senaste åren. En så kraftfull satsning på resurser till forskning borde tvärtom ha lett till fler forskarutbildade, menar Lars Haikola. Siffrorna avslöjas i Universitetskanslerämbetets senaste årsrapport. Kort om nya regeringen Utbildningsdepartementet Utbildningsminister Statssekreterare Gymnasie- och kunskapslyftsminister Statssekreterare Minister för högre utbildning och forskning Statssekreterare Gustav Fridolin Helene Öberg Aida Hadzialic Roger Mörtvik Helene Hellmark Knutsson Anders Lönn Utdrag ur regeringsförklaringen Om utbildning Det är tid att ta tillvara den kraft, kompetens och kreativitet som landets unga bär på. Inom 90 dagar ska arbetslösa ungdomar erbjudas ett jobb, en praktikplats, ett traineejobb eller en utbildning. Möjligheterna till utbildning och utveckling i arbetslivet måste öka kraftigt. Ett nytt kunskapslyft genomförs under mandatperioden. Aldrig har så många unga sökt sig till en högre utbildning men allt för många möter en stängd dörr samtidigt som den globala konkurrensen tilltar. Antalet högskoleplatser ökas därför i hela landet. Kvaliteten i högskolan ska höjas. Om forskning Sverige ska vara en ledande forskningsnation. Unga forskares villkor ska förbättras. Forskning ska respekteras som den långsiktiga verksamhet det är och en ny forskningsproposition kommer därför att ha ett tioårigt perspektiv. Andelen kvinnliga professorer ska öka och forskningsanslagen fördelas jämställt. Basanslagen för forskning prioriteras upp. Om skolan Allt fler svenska skolelever lämnar nionde klass utan att kunna gå vidare till gymnasiet. Skolresultaten rasar i internationella mätningar. Alla barn ska känna trygghet i skolan, de ska mötas och utmanas i sin kunskapstörst. Det är dags att ge våra barn nyckeln till den framtid som vi vet att de är värda. Regeringen kommer därför att fokusera på att höja kunskapsresultaten, öka jämlikheten i skolan och höja läraryrkets attraktivitet.

34 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Information Sid 15 (15) Fler anställs i skolan så att lärarna får mer tid för sitt arbete och klasserna kan bli mindre i lågstadiet. En läsa skriva-räknagaranti tas fram så att insatser kan sättas in snabbt. Barngrupperna i förskolan ska bli mindre och fritids stärkas. En nationell samling för läraryrket genomförs. Lärarnas kompetens ska höjas, deras administrativa börda ska minska och rektorerna ska stärkas i sitt pedagogiska ledarskap. Svensk skola ska vara sammanhållen och likvärdig. Särskilda insatser ska riktas mot de skolor som har de tuffaste förutsättningarna. Skattesubventionen för dem som har råd att köpa privat läxhjälp avskaffas. Läxhjälp ska ges till alla elever, oavsett betalningsförmåga. Dagens gymnasieskola står inför helt andra utmaningar än vad som gällde för bara några årtionden sedan. I dag är en gymnasieutbildning ett nästintill grundläggande krav för att unga ska få ett jobb. Därför behöver alla ungdomar under 18 år genomgå en gymnasieutbildning. Alla gymnasieutbildningar ska ha en bred, gemensam kunskapsbas, innehålla minst ett estetiskt ämne och ge behörighet till högre utbildning.

35 Bilaga p 82

36 Verksamhetsplan, delmål och forskningskontrakt - lägesrapport

37 Umeå universitet, Umeå Planeringsenheten Datum Sid 2 (12) Disposition I bifogat dokument finns en kort lägesrapport om arbetet med verksamhetsplan, delmål och forskningskontrakt. Dokumentet inleds med universitetets beslutade vision och mål utifrån universitetsstyrelsen beslut i juni 2012 (sid 2-3). Därefter följer de bilder som presenterades i universitetets årsredovisning avseende verksamhetsplan (sid 4-5). På sidan 6 framgår vilka beslut som fattats inkl. process för implementering. På sidan 7 framgår hur arbetsordning och anställningsordning kopplas till verksamhetsplanen. Därefter på sidan 8-9 framgår hur den långsiktiga verksamhetsplaneringen ser ut samt hur kompetensförsörjning är kopplad till arbetet med verksamhetsplan. Delmålen finns därefter angivna på sidan Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå universitet har en högt ställd vision, Umeå universitet Under 2013 pågick ett intensivt arbete över hela universitetet utifrån visionen för att konkretisera grupper om delmål och vilka konsekvenser det får för det fortsatta arbetet. Visionen Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap lyder: Umeå universitet har en stark internationell position som ett av Sveriges ledande universitet. Vi har utvecklat ett samspel mellan forskning, utbildning, samverkan och innovation som utmanar gränser och spelar en central roll i regionens utveckling (Umeå universitet 2020 fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012) Att formulera en bra vision är en utmaning. Den ska beskriva den bästa tänkbara framtiden samtidigt som den ska vara unik och särskiljande. Att ett universitet strävar efter högsta möjliga kvalitet i högre utbildning och forskning kan låta som en självklarhet. Umeå universitets tro på vad det är som definierar god kvalitet och hur det uppnås är dock helt avgörande. Det är dessa tankar och idéer som tydliggörs i visionen. Den tar avstamp i det som var drivkrafterna redan vid universitetets tillblivelse och tydliggör att det är genom att förädla dessa faktorer som framgång ska nås. En vision är ett mycket starkt koncentrat av bakomliggande tankar. Den omfattande och komplexa verksamhet som bedrivs på universitetet kan aldrig enkelt förklaras. Bakom varje del av visionen, varje ord, finns tankar som kan och bör utvecklas. Vi analyserar här kortfattat visionen för att tydliggöra delarna i visionen och hur de hänger ihop.

38 Umeå universitet, Umeå Planeringsenheten Datum Sid 3 (12) Stark internationell position 2020 har Umeå universitet en stark internationell position. Det betyder att universitetet håller en så hög kvalitet inom både högre utbildning och forskning att universitetet är ett attraktivt val för såväl nationella som internationella studenter, doktorander, forskare, lärare, övriga medarbetare och samarbetspartners. Individerna, universitetets studenter och medarbetare, utgör grunden för den styrka, som borgar för hög internationell konkurrenskraft. Ett av Sveriges ledande universitet 2020 är Umeå universitet ett av Sveriges ledande universitet. För detta krävs att gränsöverskridande kunna tackla vetenskapliga frågeställningar och samhällets utmaningar, samt erbjuda goda möjligheter för individens utveckling till kritiskt tänkande och hög kompetens. Det kan Umeå universitet uppnå genom att framgångsrikt utveckla sin roll som ett fullbredduniversitet, det vill säga ett universitet som bedriver högre utbildning och forskning över en vetenskaplig och konstnärlig bredd av humaniora, medicin, naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap. Samspel mellan utbildning, forskning, samverkan och innovation 2020 utnyttjar Umeå universitet potentialen i samspelet mellan utbildning och forskning, mellan interna och externa aktörer, i samspelet med samhället i övrigt lokalt till globalt. Det leder till delad kunskap, delad metodik, kompetensutbyte, utvecklat nätverk och ett idéflöde som i samspelet är dubbelriktat med full respekt för samspelande parters olika förutsättningar och mål. Där samspelet utnyttjar potentialen för å ena sidan ökad kvalitet i utbildningen och forskningen och å andra sidan stärker universitetets roll för samhällets utveckling och innovationskraft. Utmanar gränser 2020 utnyttjar Umeå universitet än mer sin tradition att utmana gränser. Universitetet har alltid valt sin egen väg och därmed vågat passera gränser och träda in i det okända. Där den gränslösa kunskapen öppnar vägar mellan vetenskapliga och konstnärliga områden, mellan det fysiska rummet och de digitala möjligheterna, över nationsgränser och kulturella skiljelinjer som begränsar. Där forskningen passerar gränser för det trygga och ges förutsättningar för att våga misslyckas, förutsättningar som möjliggör högt risktagande och leder till nya kunskapsgenombrott. Regionens utveckling 2020 spelar Umeå universitet en än centralare roll i regionens utveckling. Genom sin starka internationella position stärker Umeå universitet sin traditionellt viktiga roll i regionen inte minst genom att attrahera och svara för hög kompetens till privat såväl som offentlig sektor. För högutbildad arbetskraft och en ökning av arbetstillfällen i regionen sker ett samspel mellan universitet och region med delat ansvarstagande. Universitetet verkar i sin mångfacetterade roll för ett öppet och demokratiskt samhälle och en hållbar samhällsutveckling, regionalt, nationellt och internationellt.

39 Umeå universitet, Umeå Planeringsenheten Datum Sid 4 (12)

40 Umeå universitet, Umeå Planeringsenheten Datum Sid 5 (12) För sammanställning över beslutade övergripande mål och delmål , se bilaga 1 i slutet av dokumentet.

41 Umeå universitet, Umeå Planeringsenheten Datum Sid 6 (12) Från vision till verklighet en lägesbeskrivning Universitetsstyrelsen fastställde den 8 juni 2012 vision och mål för Umeå universitet år 2020 i dokumentet Umeå universitet 2020 Vision och mål. Målen i visionsdokumentet är formulerade under huvudrubrikerna: Ett universitet som gör det möjligt, Utbildning för gränslös kunskap, Forskning som spränger gränser, samt Det goda och effektiva universitetet. I och med beslutet tillstyrkte universitetsstyrelsen inriktningen på Umeå universitets fortsatta verksamhetsplanering, vilken sedan dess har fortlöpt enligt följande: 1. Kopplat till det övergripande visionsdokumentet beslutade universitetsstyrelsen den 6 november 2012 att fastställa Verksamhetsplan år och budget år Planen innebär att verksamhetsplaneringen vid universitetet från och med år 2013 är långsiktigare än tidigare och att tidigare verksamhetsuppdrag har ersatts med delmål. 2. I enlighet med universitetsstyrelsens beslut har en precisering av delmålen skett. Dessa fastställde rektor den 18 juni Mot bakgrund av den stora variationen i förutsättningar och behov, sett över den totala verksamheten vid Umeå universitet, har respektive fakultet och Lärarhögskolan identifierat de delmål som anses vara prioriterade för respektive verksamhet och i vissa fall har det utformats fakultetsspecifika omformulerade eller nya delmål. Den 21 oktober 2013 fastställde rektor delmål med tillhörande fördjupade analyser, strategier samt uppföljningskriterier för fakulteter och Lärarhögskolan. 4. Som en integrerad del av arbetet med att implementera Umeå universitet 2020 Vision och mål, tecknade rektor den 30 oktober 2013 forskningskontrakt med respektive dekan och rektor för Lärarhögskolan avseende de delmål som gäller forskning och utbildning på forskarnivå. 5. Vidare fastställde rektor den 10 december 2013 universitetsgemensamma delmål med tillhörande fördjupade analyser, strategier samt uppföljningskriterier för perioden Från och med 2014 har implementeringsfasen startat. Genomförande av strategier pågår och en första uppföljning presenterades för universitetsstyrelsen den 15 april Mot bakgrund av den korta tid som fortlöpt sedan fastställande av delmålen, etc., var uppföljningen mer inriktad på hur arbetet med verksamhetsplanen har fortskridit, snarare än att vara strikt resultatorienterad.

42 Umeå universitet, Umeå Planeringsenheten Datum Sid 7 (12) Arbetsordning och Anställningsordning Under 2011 fastställdes två centrala styrdokument vid universitetet som har stor betydelse för universitetets strategiarbete. Arbetsordning för Umeå universitet samt Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet. Bakgrunden till dessa beslut var den s.k. autonomireformen som trädde i kraft den 1 januari 2011, med avsikt att öka lärosätenas självbestämmande, i förhållande till staten. Genom reformen avskaffades vissa lagar som reglerade högskolornas inre organisation, bland annat inom organisations- och personalområdet. Styrande utgångspunkter för universitetet är att använda det ökade lokala självstyret till att säkerställa en kvalitativt framgångsrik utbildning, forskning och samverkan/innovation. En förutsättning för att nå universitetets mål är att utveckla tydlighet och förutsägbarhet när det gäller organisation och anställningsvillkor. Arbetsordningen reglerar universitetets inre organisation och syftar ytterst till att klargöra roller och ansvar, fokusera på fakulteternas strategiska ansvar, förstärka kopplingarna i verksamhetsfrågor mellan universitetsledning och fakulteter samt till att bredda och förstärka det kollegiala inflytandet och studenternas inflytande. Nu gällande Arbetsordning för Umeå universitet reviderades vid universitetsstyrelsens sammanträde den 4 juni Anställningsordningen utgör en central och mycket viktig del i arbetet med att utveckla universitetet och ger förutsättningar för attraktiva karriärvägar, främst en s.k. tenure track, samt för att utveckla en långsiktig stabilitet i högre lärarbefattningar. Som en följd av detta räknar universitetet med att stärka lärosätets attraktionskraft som ett framstående utbildnings- och forskningsuniversitet i ett internationellt perspektiv. Universitetsstyrelsen delegerade till rektor den 13 december 2011 att besluta om nödvändiga justeringar i anställningsordningen, med anledning av en ny tidsbegränsad anställning, varvid rektor den 16 oktober 2012 beslutade att införa en möjlighet till en tidsbegränsad anställning för meritering benämnd forskarassistent. Nu gällande anställningsordning reviderades därefter i sin helhet av universitetsstyrelsen den 11 december 2012.

43 Umeå universitet, Umeå Planeringsenheten Datum Sid 8 (12) Långsiktigare verksamhetsplanering De ingående målen i visionsdokumentet Umeå universitet 2020 Vision och mål utgör utgångspunkten för verksamhetsplanering på alla nivåer vid Umeå universitet. Visionsdokumentet gäller till och med år 2020 och utgör från och med år 2013 bas för en långsiktigare verksamhetsplanering än tidigare vid universitetet och omfattar nu treårscykler. Under varje årscykel följs arbetet fortlöpande upp i dialoger mellan universitetsledning och ledning för fakulteter och lärarhögskolan. Fakulteterna följer på motsvarande sätt upp arbetet tillsammans med institutioner, centrumbildningar och enheter på det sätt de själva finner mest effektivt. För att komma i fas med universitetets innevarande treårscykel ( ) har fakultetsnämnderna, Lärarhögskolan, Universitetsbiblioteket och Universitetsförvaltningen beslutat om egna verksamhetsplaner omfattande åren I syfte att ge samtliga organisatoriska nivåer bättre förutsättningar till en mer långsiktigare verksamhetsplanering, beslutade universitetsstyrelsen den 25 september 2014 att tidigarelägga budgetprocessen inför budgetåret Beslutet innebär också att tidsperioden för budget anpassas till den treåriga tidsperiod som verksamhetsplanerna omfattar, samt att fakultetsnämnderna, Lärarhögskolan och Universitetsförvaltningen fr.o.m. budgetåret 2016 även fastställer preliminära ramar för år 2 och 3. En tidigarelagd budgetprocess där universitetsstyrelsen fastställer budgetramar i juni, innebär att fakultetsnämnderna, Lärarhögskolan och Universitetsförvaltningen i sin tur kan fastställa sina ramar i oktober, samt att institutioner/enheter därefter kan fastställa sina budgetar i december månad. På så sätt kommer budget att vara fastställd på samtliga nivåer innan det nya verksamhetsåret börjar, något som ökar framförhållningen och ger bättre förutsättningar till att genomföra omprioriteringar eller andra önskvärda förändringar. Nedan visas processen för verksamhetsplanering och budget år Arbetet med budget och verksamhetsplanering är väl koordinerat och liksom tidigare utgår budgeten (inkl. fördelningsmodeller för forskning/utbildning på forskarnivå respektive grundutbildning) från uppsatta mål i visionsdokumentet Umeå universitet 2020 Vision och mål, preciserade i delmål i verksamhetsplaner.

44 Umeå universitet, Umeå Planeringsenheten Datum Sid 9 (12) Arbetet med kompetensförsörjningsplan Den förmodligen mest centrala delen för en funktionell och långsiktigt framgångsrik verksamhet är kompetensförsörjningen i universitetets alla olika delar av verksamheten. En långsiktig strategi för densamma utgör därför en stark koppling till verksamhetsplanerna för alla universitetets verksamheter och är en förutsättning för att kunna förverkliga de ingående målen i visionsdokumentet Umeå universitet 2020 Vision och mål. Umeå universitets utgångspunkt är därför att integrera arbetet med verksamhetsplanering med kompetensförsörjningsarbetet. I verksamhetsplanen har verksamhetens utmaningar identifierats och delmål med tillhörande fördjupade analyser, strategier samt uppföljningskriterier fastställts. I kompetensförsörjningsplanen säkerställs att verksamheten har den kompetens som behövs för att nå målen. Den övergripande universitetsgemensamma strategiska kompetensförsörjningsplanen för Umeå universitet, kommer att utformas och fastställas i november år Processen för detta arbete bygger på ett nerifrån och upp-perspektiv, genom att kompetensplaneringen som görs på enhets-, institutions-, respektive fakultetsnivå, analyseras och sammanställs i en särskild bilaga till verksamhetsplanen, för att sedan utgöra grunden för universitetets universitetsgemensamma strategiska kompetensförsörjningsplan. Den ska ge en samlad bild av vilka kompetensbehov som finns samt vilka universitetsgemensamma insatser som kommer att krävas för att nå de långsiktiga målen i visionsdokumentet Umeå universitet 2020 Vision och mål. Som ett första steg i denna process ska fakultetsnämnder/universitetsförvaltning ha institutionernas/enheternas kompetensförsörjningsplaner tillgängliga senast den 20 februari Fakultetsnämnderna, Lärarhögskolans styrelse och Universitetsförvaltningen rapporterar därefter sin fastställda kompetensförsörjningsplan senast den 17 april För Universitetsbiblioteket gäller rapportering senast den 20 februari Kompetensförsörjningsplanen är obligatorisk för alla verksamhetsnivåer och omfattar år , med årlig revidering vid behov.

45 Umeå universitet, Umeå Planeringsenheten Datum Sid 10 (12) Bilaga 1: Sammanställning av övergripande mål och delmål U = Universitetsgemensamma delmål F = Fakultetsspecifika delmål Övergripande mål: Långsiktighet möjliggör högt risktagande Delmål (U) Universitetet har implementerat ett resursfördelningssystem som ökar förutsättningar för nydanande forskning (U/F) Universitetet har infört tydliga och internationellt konkurrenskraftiga karriärvägar, inkluderande resursstabila tenure tracks (U/F) Universitetet har utvecklat ett system för högre lärarbefattningar (lektorat och professurer) med ekonomiskt stabila och långsiktigt goda förutsättningar (U/F) Universitetets högre lärarbefattningar, lektorat och professurer, innehåller en dynamisk blandning av forskning och utbildning som främjar kvalitet i utbildningen likväl som i forskningen. Övergripande mål: Kreativa miljöer stimulerar till dynamiska möten Delmål (U) Universitetet har i samverkan med fakulteterna och Lärarhögskolan utvecklat interaktiva fokus-, lär- och innovationsmiljöer för att befrämja gränsöverskridande möten mellan forskare, forskarstuderande, studenter och externa samverkansparter. Övergripande mål: Samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet Delmål (U) Universitetet har ett utvecklat meriteringssystem, som innefattar vetenskaplig meritering, pedagogisk meritering och samverkans- meritering (U) Universitetet har utvecklat ett system för befattningar som möjliggör och premierar en mobilitet mellan universitetet och andra offentliga och privata aktörer (U) Universitetet har ett effektivt innovationsstödssystem som vänder sig till alla vetenskapsområden (U) Universitetet har en välutvecklad modell för regionalt engagemang.

46 Umeå universitet, Umeå Planeringsenheten Datum Sid 11 (12) Utbildning för gränslös kunskap Delmål 2.1 (U/F) Y st utbildningsprogram där utbildningen samordnas mellan campus och nät (nätbaserade delar nyttjas gemensamt av campus- och nätstudenter) har utvecklats. 2.2 (U/F) Andelen helårsstudenter på avancerad nivå har ökat till X procent. 2.3 (U/F) Andelen studenter som tar ut examen har ökat till X procent. 2.4 (U/F) Andelen inresande internationella studenter har ökat till X procent (andel av helårsstudenter som utgörs av inresande studenter). 2.5 (U/F) Antalet utresande studenter har ökat till Y antal. 2.6 (U/F) Andelen undervisning som utförs av disputerade lärare har ökat till X procent 2.7 (U/F) Docenters och professorers andel av undervisningen uppgår till X procent. 2.8 (U/F) Samtliga utbildningsprogram på grundnivå innehåller kurser med samverkanspartner från omgivande samhälle och/eller näringsliv. 2.9 (U/F) Minst X procent av examensarbetena är externa 2.10 (U/F) Minst X procent av de interna examensarbetena är knutna till pågående forskning (U/F) Vid universitetet finns minst Y antal utbildningsprogram som utvecklats tillsammans med, eller har ett formaliserat samarbete med liknande program vid utländskt lärosäte. Forskning som spränger gränser Delmål 3.1 (U/F) Universitetet har en välutvecklad rekryteringsprocess 3.2 (U/F) Universitetet har system för strategiska rekryteringar inom flera områden (anställningar och resurspaket) 3.3 (U/F) Andelen externa medel i nationell och internationell konkurrens har ökat till X procent av totala forskningsintäkter. 3.4 (U/F) Antalet internationella forskningssamarbeten rörande globala utmaningar har ökat 3.5 (U/F) Universitetet har ett system för att identifiera, prioritera och utveckla forskningsstödjande infrastruktur. 3.6 (U/F) Universitetet har av statligt forskningsråd/motsvarande utsetts som nationell nod för minst två nationella forskningsinfrastrukturer. 3.7 (U/F) Universitetet har gemensamma principer för fakulteternas rekrytering till forskarutbildning. 3.8 (U/F) Universitetet har uppföljningsbara individuella lärandemål och försörjningsplaner som är tydliga redan vid antagning av en forskarstuderande till forskarutbildning. 3.9 (U/F) Alla doktorander ska ingå i ett nätverk och ha tillgång till en referensgrupp (U/F) Antalet forskarstuderande i samverkan med parter utanför akademin ska öka (F) Doktorander ska under sin forskarutbildning ges internationell erfarenhet.

47 Umeå universitet, Umeå Planeringsenheten Datum Sid 12 (12) Det goda och effektiva universitetet Delmål 4.1 (U/F) Minst 30 procent av de anställda professorerna ska vara kvinnor. 4.2 (U/F) Universitetet har ett systematiskt och integrerat arbete med lika villkor. 4.3 (U) Universitetet har en uttalad och förankrad värdegrund 4.4 (U/F) Universitetet har ett systematiskt och integrerat arbete med kompetensförsörjning. 4.5 (U/F) Universitetet arbets- och studiemiljöer för anställda och studenter ger förutsättningar för kreativitet, framgång och konkurrenskraft och främjar samtidigt en god hälsa. 4.6 (U/F) Verksamhetsstödet vid universitetet ger ett bra stöd åt ledare på alla organisatoriska nivåer och verkar i ett sammanhängande system. 4.7 (U/F) Universitetets prefekter och chefer har ett tydligt uppdrag och har förutsättningar för att utöva ett strategiskt ledarskap 4.8 (U/F) Universitetets tillgänglighet och ändamålsenlighet för medarbetare och studenter när det gäller information och lokaler har ökat i jämförelse med (U/F) Universitetets klimat- och miljöpåverkan har minskat i jämförelse med (U/F) Universitetet har ett systematiskt och integrerat arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete* * delmål tillagt efter rektorsbeslut

48 Bilaga p 83 A

49 Umeå universitet, Umeå Planeringsenheten Datum Sid 1 (1) Budget Umeå universitet 2015 inkl. ekonomisk plan Dnr: FS Budgetpropositionen för 2015 kommer att lämnas från regeringen till riksdagen torsdagen den 23 oktober, vilket betyder att Umeå universitetet ännu inte har erhållit förslag från regeringen på budget för år Mot bakgrund av detta har utgångspunkten för bifogat förslag till Budget Umeå universitet 2015 inkl. ekonomisk plan istället varit regleringsbrev för år 2014 och budgetproposition för år 2014 (prop. 2013/12:1) samt propositionen Forskning och innovation. Detta innebär att angivna budgetbelopp i bifogad budget innehåller betydande osäkerheter. Så snart innehållet i budgetpropositionen för 2015 är känt, kommer bifogad budget att uppdateras och sändas till universitetsstyrelsen i ett särskilt utskick, senast tisdag den 28 oktober. På så sätt kommer universitetsstyrelsen vid sitt kommande sammanträde den 4 november att fatta beslut om budgetramar för år 2015 och inget ytterligare beslut om budgetfördelning behöver därmed tas vid sammanträdet i december.

50 Bilaga p 83 B

51 Budget Umeå universitet 2015 inkl. ekonomisk plan Fastställd av universitetsstyrelsen den 4 november 2014 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: Dnr: FS Område: Organisation Ansvarig enhet: Planeringsenheten

52 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING OCH BESLUT SAMMANFATTNING BESLUT BUDGET FÖR ÅR 2015 INKL. EKONOMISK PLAN FÖR ÅR INLEDNING EKONOMISK PLAN FÖR ÅR Totala intäkter och kostnader år Analys för år Direktiv till fakultetsnämnder och Lärarhögskolan GRUNDUTBILDNING Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för grundutbildning Utveckling studentantal Fördelning av budgetramar till grundutbildning Fakulteternas kommentarer samt bedömningar Språkstöd Idrottshögskolan FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för forskning och utbildning på forskarnivå Fakulteternas kommentarer samt bedömningar Kvalitetsfrämjande tilldelning av resurser för forskning och utbildning på forskarnivå Fördelning av budgetramar till forskning och utbildning på forskarnivå UNIVERSITETSGEMENSAMMA FUNKTIONER, LOKALHYRA, LOKALVÅRD, SAMT LKP Fördelning av budgetramar till universitetsgemensamma funktioner Gemensamma kostnadernas andel av resurser Lokaler, universitetsgemensamma funktioner Lokalvård, universitetsgemensamma funktioner Förvärv, m.m Universitetsgemensamma påslag Lokalhyra, m.m Lokalvård Lönekostnadspåslag (LKP) BILAGA 1. SAMMANSTÄLLNING AV FÖRDELADE ANSLAG ÅR 2015 TILL FAKULTETSNÄMNDER, LÄRARHÖGSKOLAN, UNIVERSITETSBIBLIOTEKET, SAMT UNIVERSITETSGEMENSAMMA FUNKTIONER EXKL. UMUB

53 1 Sammanfattning och beslut 1.1 Sammanfattning Dokumentet Budget Umeå universitet 2015 inkl. ekonomisk plan är väl koordinerat med det arbete som pågår för att nå uppsatta visioner och mål i dokumentet Umeå universitet 2020 Vision och mål. Budgeten innehåller avsnitten Ekonomisk plan för år , Grundutbildning, Forskning och utbildning på forskarnivå samt Universitetsgemensamma funktioner. Universitetsstyrelsen beslutar om mål och ramar år 2015 samt preliminära ramar Utifrån detta beslut fattar rektor detaljbeslut om fördelning till fakulteter, Lärarhögskolan, universitetsförvaltning, övrigt universitetsgemensamt samt universitetsbiblioteket för budgetåret Dokumentet Budget Umeå universitet 2015 inkl. ekonomisk plan utgår från regeringens förslag till budget inför 2015, budgetpropositionen för år Mot bakgrund av att regeringen i budgetpropositionen för år 2015 inte har fördelat samtliga medel (avseende utbyggnad av totalt nya platser i riket år 2015, samt kvalitetsbaserad resursfördelning) innehåller budgetramarna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå inte medel för dessa två områden. Dessa medel fördelas till lärosätena i regleringsbrev för år I avsnittet om ekonomisk plan för år framgår att en anpassning till en lägre kostnadsnivå sker planerat fr.o.m. år 2014, samt att kommunikation sker om att kostnaderna behöver anpassas till de årliga intäkterna, d.v.s. att universitet år 2013 och 2014 har använt mer medel än tillgängliga intäkter. I avsnittet om grundutbildning framgår bland annat att budgetramarna till fakulteter och Lärarhögskolan är 20,8 mnkr (-1,7 procent) lägre år 2015 jämfört med år Budgeten för grundutbildning fördelas utifrån universitetsstyrelsens tidigare beslutade modell där bl.a. anvisningar från staten i budgetpropositioner och fyra kriterier kopplade till visionsdokumentet vägs in. Budget år 2015 innebär att antalet helårsstudenter behöver reduceras med ca 3 procent år 2015 jämfört med år I forskningsavsnittet framgår att forskningsanslaget justeras med statens pris- och löneindex (+0,79 procent) år Mer medel avsätts till prioriterad forskningsinfrastruktur år 2015 jämfört med år I avsnittet om universitetsgemensamma funktioner framgår bland annat att andelen gemensamma funktioner år 2015 är oförändrad 10,94 procent. Internhyresnivån ökas med 4,5 procent år 2015, mot bakgrund av den förhållandevis höga investeringsnivån 2014 och I bilaga 1, Sammanställning av fördelade anslag år 2015 till fakultetsnämnder, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltningen, Universitetsbiblioteket, samt Universitetsgemensam nivå, redovisas de samlade anslagsmedel som verksamheterna vid Umeå universitet erhåller år

54 1.2 Beslut Universitetsstyrelsen beslutar, under förutsättning av riksdagens beslut med anledning av budgetpropositionen för 2015 att fastställa ramar för grundutbildning enligt avsnitt 2.3. att fastställa fördelning av anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå enligt avsnitt 2.4. att fastställa ramar för universitetsgemensamma funktioner i enlighet med avsnitt 2.5. att uppdra åt överbibliotekarie respektive universitetsdirektör att besluta om fördelning av budgetram för universitetsbiblioteket respektive universitetsgemensamma funktioner exklusive universitetsbiblioteket med beaktande av vad som anges under avsnitt 2.5. att uppdra åt fakultetsnämnderna att besluta om ramar till institutioner/motsvarande. att fastställa dokumentet Budget Umeå universitet 2015 inkl. ekonomisk plan att uppdra åt rektor att fastställa fördelning av tillkommande medel i regleringsbrev för

55 2 Budget för år 2015 inkl. ekonomisk plan för år Inledning Mot bakgrund av att universitetsstyrelsen fastställde visionsdokumentet Umeå universitet 2020 Vision och mål (dnr: UmU , ) infördes ett system som bygger på att varje del av verksamheten analyserar sitt nuläge, identifierar och prioriterar delmål samt utarbetar strategier för att nå dessa. Dessutom tas uppföljningskriterier alternativt uppföljningsmetod fram för att säkerställa att verksamhetsutvecklingen kan följas på (och framöver utvärderas) ett för verksamheten relevant sätt i förhållande till uppställda mål. Visionsdokumentet ligger till grund för verksamhetsplaneringen på universitetets alla nivåer. Målen i visionsdokumentet är formulerade under huvudrubrikerna: Ett universitet som gör det möjligt, Utbildning för gränslös kunskap, Forskning som spränger gränser, samt Det goda och effektiva universitet. Kopplat till det övergripande visionsdokumentet beslutade universitetsstyrelsen den 6 november 2012 att fastställa Verksamhetsplan år och budget år 2013 (dnr: UmU ). Planen innebär att verksamhetsplaneringen vid universitetet från och med år 2013 är långsiktigare än tidigare och att tidigare verksamhetsuppdrag ersattes med delmål. Dessa utgör en precisering och konkretisering utifrån det ovan angivna visionsdokumentets övergripande och långsiktiga mål. I enlighet med universitetsstyrelsens beslut har en precisering av delmålen skett, vilka rektor fastställde år Arbetet med preciseringen har skett under 2013 och mot bakgrund av den stora variationen i förutsättningar och behov, sett över den totala verksamheten vid Umeå universitet, har respektive fakultet och Lärarhögskolan identifierat de delmål i verksamhetsplanen som anses vara prioriterade för respektive verksamhet och i vissa fall har det utformats fakultetsspecifika omformulerade eller nya delmål. I oktober 2013 tecknade fakulteterna/lärarhögskolan kontrakt med rektor avseende forskning och utbildning på forskarnivå. Från och med 2014 startar implementeringsfasen, med verksamhetsplanering över treårscykler som grund. Under varje årscykel följs arbetet fortlöpande upp i dialoger mellan universitetsledningen och ledningarna för fakulteter och lärarhögskolan. Fakulteterna följer på motsvarande sätt upp arbetet tillsammans med institutioner, centrumbildningar och enheter på det sätt de själva finner mest effektivt. Budgeten inkl. fördelningsmodeller för forskning/utbildning på forskarnivå respektive grundutbildning utgår från uppsatta mål i visionsdokumentet Umeå universitet 2020 Vision och mål. Arbetet med Budget Umeå universitet 2015 inkl. ekonomisk plan är väl koordinerat med ovan angivna arbete med verksamhetsplanering. 3

56 2.2 Ekonomisk plan för år Universitetsstyrelsen beslutade år 2012 om reviderade ekonomistyrregler för Umeå universitet. Ekonomistyrreglerna innehåller avsnitten Ansvar och befogenheter, Mål och medel, Budget (ett- och flerårsbudget), Uppföljning och kontroll, Budget och utfall i balans, samt Intern styrning och kontroll. Det är viktigt att samtliga ekonomiskt ansvariga inom Umeå universitet har kännedom om och tillämpar dessa ekonomistyrregler. En viktig inriktning under åren är forskningsinfrastruktur, där fortsatta satsningar på infrastruktur kommer att vara centrala för kommande perioder. Som en konsekvens av förbättrade förutsättningar för att ytterligare öka kvaliteten i forskningen förväntas externa forskningsmedel öka under åren För åren ska universitetet identifiera, värdera och hantera risker för att målen inte uppfylls. Detta sker till huvudsaklig del inom ramen för arbetet med intern styrning och kontroll Totala intäkter och kostnader år År 2013 stämde den ekonomiska delårsprognosen bra med det faktiska utfallet och avvikelsen var endast 0,7 procent av årets intäkter eller 26 mnkr. Det ekonomiska resultatet år 2013 var ett underskott med -109 mnkr. Åren redovisade Umeå universitet ett ekonomiskt överskott. Det ekonomiska resultatet år 2013 var en medveten konsekvens av de satsningar som universitetsstyrelsen och även fakultetsnämnderna beslutat om i syfte att främja universitetets utveckling. För åren har universitetsstyrelsen beslutat att en anpassning ska ske till en lägre kostnadsnivå fr.o.m I tabellen nedan återfinns Umeå universitets resultaträkning år 2013, prognos år 2014 samt budget år Totalt beräknas intäkterna öka med 1,7 procent och kostnaderna med 0,9 procent år 2015 jämfört med år Utfall 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Procentuell differens Intäkter Anslag ,7% Avgifter, ersättningar ,2% Bidrag ,3% Finansiella intäkter ,0% Intäkter totalt ,7% Kostnader Personal ,5% Lokaler ,0% Övrig drift ,1% Finansiella kostnader ,0% Avskrivningar ,0% Kostnader totalt ,9% Årets kapitalförändring Myndighetskapital Tabell Totala intäkter och kostnader år (miljoner kr). 4

57 Nedan följer en kort genomgång av större förändringar mellan år 2014 och år Anslag: Anslagsintäkterna beräknas vara 0,7 procent högre år 2015 jämfört med år 2014, främst beroende på att både forskningsanslaget och grundutbildningsanslaget räknas upp med statligt pris- och löneindex. Avgifter, ersättningar: År 2015 beräknas avgiftsintäkterna öka med 2,2 procent jämfört med år 2014, bl.a. beroende på att uppdragsutbildningen prognostiseras öka. Bidrag: Bidragsintäkterna beräknas öka med 4,3 procent år 2015 jämfört med år Personalkostnader: Personalkostnaderna beräknas öka med 0,5 procent beroende på löneökningar år Antalet anställda prognostiseras vara något lägre år 2015 jämfört med år Lokaler: Lokalkostnaderna beräknas öka med 1,0 procent beroende på förhållandevis hög investeringsvolym år Kostnaderna beräknas överstiga intäkterna med 30 mnkr år 2015, observera att denna prognos innehåller betydande osäkerheter. Både universitetsstyrelsen och fakulteterna har beslutat om satsningar för att ytterligare utveckla forskningen genom åtgärder som finansieras med myndighetskapital. Det prognostiserade ekonomiska resultatet år 2015 är ett lägre underskott jämfört med prognosen för år Under år 2015 fortsätter anpassningen för att minska kostnadssidan i syfte att reducera underskottet i enlighet med universitetsstyrelsens anvisningar. I avsnitten Grundutbildning (2.3) och Forskning och utbildning på forskarnivå (2.4) behandlas den anslagsfinansierade verksamheten, d.v.s. inte den verksamhet som finansieras med bidrag eller uppdrag. 5

58 2.2.2 Analys för år Följande utvecklingstendenser beräknas för åren Utvecklingen inom fakulteter och institutioner kan uppvisa betydande skillnader jämfört med utvecklingen för hela universitetet. Utbildningsvolym på grundnivå och avancerad nivå. Umeå universitet beräknas år 2014 överskrida takbeloppet med 43 mnkr. Takbeloppet beräknas år 2015 vara något lägre än år 2014, inklusive indexjustering. Det finns betydande osäkerhet om utveckling av grundutbildningsanslaget för åren , mot bakgrund av att ingen budgetproposition presenterats. Forskningsanslag. Anslaget för forskning/forskarutbildning har ökat markant under perioden , från 802 mnkr år 2009 till 993 mnkr år Ökningen är 191 mnkr (+24 procent) under dessa fyra år, d.v.s. cirka 48 mnkr per år. För perioden ökar forskningsanslaget i riket med 600 mnkr år 2014 och ytterligare 300 mnkr år Universitetets andel av dessa medel enligt forsknings- och innovationspropositionen, är 23 mnkr fr.o.m. år 2014 och preliminärt beräknade till ytterligare 18 mnkr år (6 procent av riket). Avgifts- och bidragsintäkter. När det gäller avgiftsintäkter och bidragsintäkter är det svårt att göra prognoser för år De statliga rådens anslag kommer troligtvis att öka och det innebär ökade möjligheter för universitetet att även fortsättningsvis öka externa forskningsintäkter Kostnader. Personalkostnaderna ökar årligen, bland annat p.g.a. lönerevision, men behöver öka procentuellt mindre än lönerevisionen i syfte att universitetet ska ha årlig balans mellan intäkter och kostnader. Den statliga indexregleringen år 2016 är preliminärt 1,26 procent. Kostnaderna för lokaler ökar årligen med index samt utifrån genomförda investeringar. Målet är att hålla nere kostnadsökningar för lokaler. Driftkostnaderna beräknas öka med någon procentenhet per år Umeå universitets myndighetskapital har minskat år 2013 och uppgick till 578 mnkr. Mellan år redovisade universitetet positiva ekonomiska resultat, vilket betyder att myndighetskapitalet har uppstått under en lång rad av år. Myndighetskapitalet finns i varierande omfattning vid universitetets institutioner och enheter. Universitetets strategi har under flera år varit att myndighetskapital ska användas till strategiska satsningar inom forskning och utbildning. I december 2010 beslutade också universitetsstyrelsen om ännu mer kraftfulla åtgärder i syfte att använda myndighetskapital. Från och med januari 2014 är universitetsstyrelsens direktiv att en anpassning ska ske till en lägre kostnadsnivå. Prognosen är att myndighetskapitalet minskar år , främst genom att strategiska satsningar kommer att genomföras i syfte att nå mål i visionsdokumentet Umeå universitet 2020 Vision och mål. Anpassning till en lägre kostnadsnivå pågår planerat fr.o.m. år 2014 och kommunikation sker löpande om att kostnaderna behöver anpassas till de årliga intäkterna, d.v.s. att universitetet år använder mer medel än tillgängliga intäkter Direktiv till fakultetsnämnder och Lärarhögskolan Det åligger fakultetsnämnderna att tillse att institutioner och enheter inom respektive nämnds ansvarsområde upprättar en budget enligt universitetets ekonomistyrregler. 6

59 2.3 Grundutbildning Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för grundutbildning Under anslaget för grundutbildning beräknas normalt sett all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och de särskilda åtaganden som ska gälla för universitetet. I budgetpropositionen för år 2015 har dock inte medel avseende utbyggnad av totalt nya platser i riket år 2015, eller medel för kvalitetsbaserad resursfördelning fördelats. Av platserna år 2015 avser lärar-/förskollärarutbildning, 175 sjuksköterskor, 125 barnmorskor, 300 specialistsjuksköterskor samt övriga utbildningar. Dessa medel fördelas till lärosätena i regleringsbrev för år I budgetpropositionen för 2015 anges att det finns områden där det finns indikationer på att kvaliteten behöver förbättras, framför allt inom ämnesområdena humaniora och samhällsvetenskap där bristen på undervisningstimmar lyfts. Även vikten av god kvalitet inom lärar- och förskollärarutbildningarna poängteras. Mot bakgrund av detta föreslår regeringen en förstärkning av resurserna till utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap samt till lärar- och förskollärarutbildningar. Under 2015 föreslår regeringen att 125 mnkr avsätts för ändamålet och ytterligare 125 mnkr beräknas avsättas år Hur dessa medel kommer att fördelas framgår dock inte av budgetpropositionen År finns en tillfällig satsning på högskoleplatser. Extraanslaget år 2015 reduceras från 7,8 mnkr år 2014 till 1,7 mnkr år 2015, d.v.s. en minskning med -6,1 mnkr. Minskad avhoppsfrekvens och ökad genomströmning i ny lärarutbildning beräknas medföra lägre kostnader inom ny lärarutbildning. På grund av detta minskas anslaget med -0,7 mnkr år Platser inom lärarutbildningen omfördelas mellan lärosätena. Umeå universitet erhåller +0,7 mnkr år 2015 för 23 platser. Anslaget till speciallärarutbildningen ökar med +0,4 mnkr år 2015 till följd av utbyggnaden som presenterades i budgetproposition för år Anslaget för utbyggnad av tandläkarprogrammet och läkarprogrammet ökar med totalt +0,6 mnkr avseende år Enligt budgetpropositionen för år 2015 fortsätter satsningen år med +2,6 mnkr/år. Anslaget för utbyggnad av civil- och högskoleingenjörsutbildningar ökar med totalt +1,9 mnkr avseende 20 platser år Enligt budgetproposition för år 2015 fortsätter satsningen år 2016 med +1,4 mnkr, år 2017 med +1,2 mnkr. Anslaget minskar med -5,0 mnkr år 2015 till följd av att den tillfälliga satsningen på platser riktade till ingenjörs- och sjuksköterskeutbildningarna upphör. Anslaget minskar med -2,0 mnkr år 2015 till följd av att den tillfälliga satsningen på specialistsjuksköterskeutbildningen upphör. Anslaget minskar med -0,8 mnkr år 2015 till följd av att den engångsvisa ökningen, motsvarande totalt 28 mnkr för hela riket år 2014, upphör. Indexökning av anslag med 0,79 procent år 2015 (2,06 % år 2014). Anslag som pris- och löneomräknas minskas med -1,1 mnkr år Minskningen görs i syfte att bidra med finansiering till prioriterade satsningar och berör såväl förvaltningsanslag för myndigheter under regeringen som investeringsanslag. Minskningen fördelas i proportion till anslagens storlek. För 2016 beräknas anslagen minska ytterligare till följd av denna åtgärd. Denna minskning är ej inkluderad i de budgetramar som anges i tabell Ej heller den förändrade indexnivån för år som anges i budgetproposition för år

60 Förslag Jmf med år 2014 RESURSTILLDELNING GRUNDUTBILDNING Budget 2015 Förändring tkr tkr tkr % Takbelopp ,2% Särskilda åtaganden Kvalitetsbaserad resurstilldelning Decentraliserad utbildning ,7% Utbildning i rymd- och miljövetenskap förlagd till Kiruna ,7% Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet ,8% Lärarutbildning i minoritetsspråk ,7% Summa ,2% Tabell Resurstilldelning för grundutbildning år Utveckling studentantal Prognosen är att antalet helårsstudenter beräknas vara år 2014, vilket är en minskning med 55 helårsstudenter (-0,3 procent) jämfört med år Orsaken till minskningen är ett planerat arbete med att minska överskridandet av takbeloppet, vilket är ett arbete som pågått och kommer att pågå under flera år. Minskningen är särskilt tydlig inom humanistiskt utbildningsområde (-259 helårsstudenter eller -14 procent). Mellan år ökade antalet helårsstudenter med 4 procent (662 helårsstudenter) och år 2010 uppgick antalet till helårsstudenter, vilket är det högsta noterade antalet. Jämfört med år 2010 är prognosen år 2014 en total minskning med helårsstudenter (-8 procent). Universitetet har år överskridit takbeloppet och prognostiseras år 2014 överskrida takbeloppet med 43 mnkr. Under åren har takbeloppet ökat mindre än index och något år t.o.m. minskats. Mot bakgrund av nuvarande överskridande av takbelopp och i princip oförändrad takbeloppsnivå, samt fler platser inom utbildningar med höga ersättningsnivåer (läkare, tandläkare, ingenjörer, sjuksköterskor), behöver universitetet de närmaste åren fortsätta arbetet med att begränsa antalet helårsstudenter Fördelning av budgetramar till grundutbildning Sparande av helårsstudenter/helårsprestationer kan göras upp till en maximal nivå om 10 procent av takbelopp och innebär att lärosätet får en fordran på staten som regleras när lärosätet hamnar under takbeloppet. I tabell finns totalram för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Eftersom universitetet maximalt ska ha ett sparande motsvarande 70 mnkr totalt, för att inte låsa upp framtida utrymme i alltför hög utsträckning, innehåller ramen inget sparande år 2015 (20 mnkr år 2014). Enligt beslutad budget 2014 ingick 16 mnkr i sparande år 2015, men eftersom utfallet avseende antal helårsstudenter kommer att bli högre än budgeterat år 2014 kommer nivån med sparande upp till 70 mnkr att nås redan år Inför budgetåret 2016 ska fördelningsmodellen för grundutbildningsramar ses över i syfte att ha en enklare modell. 8

61 Fördelning av takbelopp/ramar till fakultetsnämnder/lärarhögskolan år 2015 Fakultetsnämnderna/Lärarhögskolan erhåller en ram (takbelopp) som inkluderar ersättning för samtliga kostnader. Till detta kommer medel för kvalitetsbaserad resurstilldelning och medel för utbyggnad av totalt nya platser i riket år Denna ram avräknas efter årets slut efter faktiskt antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) enligt de fastställda ersättningsbeloppen. Tilldelningen till fakultetsnämnderna/lärarhögskolan har skett utifrån nedanstående. 1. Utgångspunkten är 2012 års budgetram per fakultetsnämnd/lärarhögskolan. 2. I syfte att stimulera att beviljad budgetram nyttjas, infördes en ny parameter för ej uppnådd ram år Denna parameter har uppdaterats inför 2015 och beräknas utifrån ett genomsnitt av de senaste tre åren Utbildningar beställda av staten eller universitetsstyrelsen undantas från justering (läkarprogrammet, tandläkarprogrammet, specialistsjuksköterskor, arkitektprogrammet, m.fl.). En mindre del avsätts tillfälligt i två år till den fakultetsöverskridande utbildningen i Hälsoekonomi, vilken genomförs genom ett samarbete mellan den medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteten. De tillfälliga medlen tilldelas i sin helhet medicinsk fakultet, men ska utifrån utfallet av de valbara kurserna det andra läsåret överföras till samhällsvetenskaplig fakultet. 4. Medel ges för ny volym år 2015 i utbildningar beställda av staten/universitetsstyrelsen samt i enlighet med förväntade förändringar 2015 utifrån budgetproposition Här ingår de volymförändringar som föreslås i budgetpropositionen avseende lärare, ingenjörer, läkare, tandläkare och sjuksköterskor. Däremot ingår inte utbyggnaden avseende nya platser för barnmorskor, specialistsjuksköterskor, lärare, m.fl. (utbyggnad avseende totalt nya platser i riket). 5. Medel ges utifrån ökade prislappar inom humaniora, samhällsvetenskap och juridik till berörda fakulteter/lärarhögskolan. 6. Avdrag sker för inaktiva studenter i relation till respektive fakultetsnämnds/lärarhögskolans andel av inaktiva studenter. 7. Utifrån universitetsstyrelsens beslut år 2012 har 15 procent av budgetramen för grundutbildning fördelats utifrån nedanstående kriterier. För varje kriterie har ett eller flera nyckeltal tagits fram och som är möjliga att mäta och följa upp. - Forskningsanknytning (disputerade lärare). Ny metod att hämta uppgifter om disputerade lärare från bemanningsplaneringssystemet har införts fr.o.m. år Som övergång från tidigare tillämpad metod har uttaget av uppgifter från de båda metoderna viktats 50/50 år Fr.o.m. år 2016 kommer uppgift om disputerade lärare i sin helhet att hämtas från bemanningsplaneringssystemet (inkluderat i preliminära ramar ). - Avancerad nivå (helårsstudenter, avancerad nivå). Utgår från ett genomsnitt av de senaste tre åren. - Internationalisering (helårsstudenter, inresande studenter och utresande studenter inom utbytesavtal). Utgår från ett genomsnitt av de senaste tre åren. - Samverkan (externa examensarbeten). Utgår från ett genomsnitt av de senaste två åren. 8. Proportionell justering utifrån tillgängliga medel. En tillfällig justering har genomförts avseende Lärarhögskolans budgetram år 2015 samt i preliminära budgetramar , mot bakgrund av lägre studentantal än budgeterat år 2013 och tidigare. 9

62 Tabellen nedan anger maximala ramar för grundutbildning år 2015 per fakultetsnämnd/lärarhögskolan utifrån tidigare beskriven modell. Totalt är budgetramen minskad med -20,8 mnkr år 2015 jämfört med år 2014, inklusive index. Orsaken till minskningen är dels att budgetramen för 2015 inte innehåller något sparande, dels att budgetramen från budgetproposition är reducerad år 2015 jämfört med år Även de preliminära budgetramarna för år utgår ifrån ovanstående modell, liksom föreslagna förändringar år utifrån budgetproposition för Det betyder att uppgifterna för år är ytterst preliminära och kommer att justeras, dels utifrån vilken fördelningsmodell för grundutbildningsramar som kommer att gälla fr.o.m. budget år 2016, dels utifrån vad som anges i gällande budgetpropositioner. Preliminär Budget Budget 2014 Differens Preliminär ram Preliminär ram FAKULTETSNÄMND/LH tkr tkr tkr tkr tkr Humanistisk fak Samhällsvetenskaplig fak Medicinsk fak Teknisk-naturvetenskaplig fak Lärarhögskolan Summa Tabell Budgetramar grundutbildning år 2015 samt preliminära budgetramar , exkl. kvalitetsbaserad resurstilldelning år (tkr). Ökningen år avser preliminär indexuppräkning för år Den preliminära ramen för år 2017 innehåller ingen egen indexjustering. I ovan angivna budgetramar ingår sparande av helårsstudenter/helårsprestationer motsvarande totalt 70 mnkr. I de preliminära budgetramarna för år ingår att ersättningsnivåerna för helårsstudenter och helårsprestationer höjs med +1,26 procent år 2016, enligt vad som tidigare har aviserats från regeringen. (budgetbeloppen för år 2017 är angivna i 2016 års prisnivå och innehåller ingen egen indexjustering). Enligt budgetproposition för 2015 anges dock ändrade indexnivåer för år (+0,89 procent för år 2016 respektive +1,60 procent för år 2017) än vad som tidigare har aviserats. Någon justering av budgetramarna för dessa förändrade indexnivåer har ej gjorts i tabellen ovan, men innebär att anslaget inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2016 är ca -4,6 mnkr lägre än förväntat och vad som anges i tabell Ytterligare en förändring som angivna budgetramar i tabell inte innehåller är den minskning av anslag som regeringen fr.o.m. år 2015 avser göra i syfte att bidra till finansiering till prioriterade satsningar. Minskningen avser samtliga anslag som pris- och löneomräknas och innebär för Umeå universitets del en minskning av anslaget till utbildning på grundnivå och avancerad nivå motsvarande -1,1 mnkr år 2015 (år 2016: -4,2 mnkr). Detta innebär att angivna budgetramar är högre jämfört med tilldelade anslag i budgetpropositionen. Denna differens kommer att täckas av de något ökade medel som kommer att anges i regleringsbrev för

63 Utveckling av anslaget för grundutbildning för olika fakulteter samt Lärarhögskolan varierar beroende på vilket basår som väljs. Nedan finns en sammanställning där den procentuella förändringen av grundutbildningsanslag från år 2005 resp. år 2010 framgår, d.v.s. jämfört med år Fakultet Procentuell förändring Procentuell jämförelse från år 2010 till år 2015 från år 2005 till år 2015 Humanistisk fakultet -2,4 % +30,0 % Samhällsvetenskaplig fakultet -1,1 % +42,0 % Medicinsk fakultet +8,2 % +43,2 % Teknisk-naturvetenskaplig fakultet +2,1 % +20,8 % Lärarhögskolan * -15,3 % -34,5 % Summa +0,7 % +23,3 % * Överföring av fristående kurser från Lärarhögskolan till fakulteter har genomförts efter år 2010, vilket förklarar del av Lärarhögskolans minskning Fakulteternas kommentarer samt bedömningar Fakulteterna och Lärarhögskolan har i sina budgetunderlag angett konsekvenser utifrån tidigare angivna preliminära ramar, vilka angavs i mars månad och innan universitetet prognostiserade öka sitt överskridande av takbeloppet. Som förtydligande har vi därför inom parantes i textavsnitten nedan, angett de preliminära ramarna som angavs i mars, vilka fakulteternas kommentarer och bedömningar därmed bör läsas i relation till. Nedan följer en kort sammanfattning av dessa skrivelser. Humanistisk fakultet: Fakultetens preliminära ram för 2015 (112,7 mnkr) räcker till helårsstudenter, vilket är 659 helårsstudenter färre än ramen för För att nå den nivå av helårsstudenter som fakulteten låg på 2010 skulle antalet helårsstudenter behöva öka med 35 procent. Neddragningen följer fakultetens och universitetets prioriteringar där avancerad nivå, programkurser och obligatoriska kurser inom huvudområden som leder till examen, kurser med många in- och utresande studenter samt kurser med externa examensarbeten prioriteras. I stort sett alla sommarkurser är borta. Kurser på regionala campus och regionala orter har strukits av alla huvudområden som har kunnat göra det. Kurser har periodiserats och antal studenter på kurserna har minskat. Kurser som inte kan utgöra huvudområde i en examen har strukits. Utrymmet för nätkurser har minskat. Andelen helårsstudenter på programutbildningar förväntas per automatik öka. Neddragningen innebär också att de mest lönsamma kurserna, till exempel vissa korta nätkurser, har tagits bort. Detta har lett till att varje kurs i högre utsträckning måste bära sina egna kostnader. Många av de kortare kurser som inte längre ges hade stark forsknings- och branschanknytning, något som nu har minskat. När fakulteten skär ned på de mest populära nätkurserna får det negativa konsekvenser för fakultetens och universitetets målsättning ifråga om breddad rekrytering. Just nät- och sommarkurserna har lockat fler studenter från "studieovana miljöer". En annan förutsägbar konsekvens är att kategorin studenter som söker våra kurser som komplement till andra utbildningar, eller yrkesverksamma som söker fortbildning, kraftigt kommer att minska. Samhällsvetenskaplig fakultet: Den samhällsvetenskapliga fakulteten har av universitetsstyrelsen fastställda budgetanvisningar preliminärt tilldelats 340,9 mnkr (avser uppgift lämnad i mars) vilket är en ökning med 0,9 mnkr i jämförelse med innevarande år. Med tanke på den låga pris- och löneomräkning (0,79 %), lönerevision på ca 2,3 procent, höjd internhyra med 4,5 procent samt en ökning av lönekostnadspålägget (LKP) med 0,5 procent så ser året 2015 ut att bli ett ganska tufft år. Antalet budgeterade helårsstudenter torde hamna på ungefär samma nivå som innevarande år, däremot kommer ovanstående kostnadsökningar att innebära ytterligare urholkningar i bemanningen för institutionerna med färre utlagda undervisningstimmar som följd. Med ovanstående förutsättningar som grund kommer 11

64 inga större förändringar att ske med fakultetens utbud utan ev. frigjorda platser kommer att fördelas till kurser på avancerad nivå. Några smärre revideringar kommer att göras under året på fakultetens utbildningsprogram, ex. psykologprogrammet. Masterprogrammet i Nationalekonomi får en ny inriktning mot hälsoekonomi i samarbete med medicinska fakulteten (Epidemiologi). Medicinsk fakultet: Den preliminära budgetramen för år 2015 (396,4 mnkr) är ca 0,5 mkr lägre än budgetramen för år 2014 (396,9 mnkr). Om föregående års budgetram räknas upp med aktuellt pris- och löneomräkningsindex, innebär 2015 års budget en minskning med 3,6 mkr jämfört med föregående års tilldelad ram. Samtidigt har den genomsnittliga genomströmningen (HPR) fortsatt öka. Sammantaget innebär detta att det finns klart färre helårsstudenter (HST) att fördela 2015 jämfört med Till detta ska även fakulteten beakta den av regeringen beställda utbyggnaden av läkar-, tandläkar- och sjuksköterskeprogrammen. Programrådens äskanden inför budget 2015 samt äskanden av fristående kurser innebär totalt sett en ram på drygt 50 mkr över tilldelad budget. Detta innebär att fakulteten står inför ett stort bekymmer inför fastställande av budget 2015, vilket medför att strategiska beslut måsta tas under hösten Eftersom fristående kurser redan i budgetarbetet inför 2014 reducerades påtagligt till följd av takbeloppet, kommer den strategiska prioritering som fakultetsnämnden nu behöver göra att av nödvändighet innefatta en översyn av fakultetens utbildningsprogram. Från och med budget 2014 tillämpar fakulteten ett system med fullfinansiering av lärarlöner, genom att centrala avsättningar görs för lärarlönemedel, innan övriga medel fördelas till institutionerna. Den större delen av dessa avsättningar tas ur utbildningsanslaget (med minskande grad från adjunkt till lektor till professor). Detta system kommer att tillämpas i budget Teknisk-naturvetenskaplig fakultet: Preliminära ramar för grundutbildningen visar att teknisknaturvetenskaplig fakultet drabbas av en betydande anslagsminskning under de kommande åren; ca 3,8 miljoner lägre 2015 (289,2 mnkr) jmf med 2014 (293,0 mnkr) och preliminärt 1,3 miljoner lägre 2016 jmf med Samtidigt är vi en fakultet med flera program under utbyggnad och med ett högt söktryck och mycket hög arbetsmarknadsrelevans. Statsmakterna har vid ett flertal tillfällen tryckt på nödvändigheten att utbilda fler ingenjörer och universitetet har också erhållit öronmärkta platser för ändamålet. Trots det minskar fakultetens utbildningsramar. Med de preliminära ramar som aviserats kommer neddragningar även att drabba våra program. Fakultetens prognos visar HST baserat på vad vi i dagsläget vet gällande ramar för och bygger därmed inte på vårt beräknade behov, vilket vi i dagsläget bedömer vara väsentligt större. Beräkningen är dessutom baserad på 2014 års prislappar, och en indexförändring påverkar naturligtvis HST-antalet. Vår ambition är alltså att öka antal HST snarare än att minska. Den kapaciteten finns på våra institutioner och återspeglas även i söktrycket. Trots minskade ungdomskullar har fakulteten sett en ökad tillströmning till våra utbildningsprogram under de senaste åren. Vi ser därmed fortsatt optimistiskt på de kommande årens studentrekrytering till fakultetens utbildning i stort, under förutsättning att anslagsmedel görs tillgängliga för en sådan utveckling. Fakulteten noterar också att intresset för det naturvetenskapliga programmet på gymnasiet har ökat. Utöver de tidigare beslutade nedskärningarna av den totala ramen har det de senaste två åren skett en ökning av antalet programstudenter, dels genom nystartade program (civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, högskoleingenjörsprogrammet i elkraftsteknik, apotekarprogrammet samt den fortsatta utbyggnaden av arkitektprogrammet) men också genom den organiska tillväxten från ökande studentintag de senaste åren. Lärarhögskolan: Söksiffrorna de senaste åren inbjuder till en försiktig optimism vad gäller Umeå universitets lärarutbildningar. Inför hösten 2014 var det 100 fler sökande totalt i jämförelse med föregående år. Inför vårens sökomgång kommer en ny marknadsföringskampanj att genomföras. Denna kampanj kommer att ta form under hösten och lanseras efter årsskiftet. Förhoppningsvis kommer siffrorna då att stiga ytterligare. Trycket på förskollärarprogrammet har varit och är fortsatt högt, men det finns inte personal tillgänglig för att öka antalet platser på höstintaget. Nytt för 2015 är att 40 platser har reserverats för ett vårintag på förskollärarutbildningen. Det finns dock en farhåga om att söktrycket för våren kommer att bli svagt vilket medför att studenterna kommer in på lägre meriter, men förhoppningen är att så inte 12

65 kommer att ske. Detta måste givetvis utvärderas inför kommande vårutlysningar. Ämneslärarutbildningen med inriktning 7-9 är fortsatt problematiskt. Flera lärosäten i landet har valt att inte erbjuda den inriktningen utan erbjuder endast inriktning gymnasiet. Via det nationella lärarkonventet arbetar alla lärosäten för att komma tillrätta med denna problematik, men skulle inte en trendvändning komma inför nästa höst måste även Umeå universitet överväga att stänga inriktningen mot 7-9. Tilläggas kan att regeringen har tillsatt en utredning för att se över strukturen för ämneslärarprogrammet och föreslå förändringar som kan bidra till att öka intresset för inriktningen mot årskurs 7-9. Innan förändringar görs bör dock resultatet av denna utredning inväntas. Prislappar Ersättningsbeloppen per helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) för år 2015 framgår av tabellen nedan (kronor). Beloppen är hämtade från budgetpropositionen för år Utbildningsområde HST HPR Brutto Brutto Hum, sam, jur Natur, teknik Vård Odontologi Medicin Undervisning Verksamhetsförlagd utbildning Övrigt Design Konst Musik Idrott Tabell Ersättningsnivåer grundutbildning år Ersättningsnivåer för grundutbildning är uppräknade med 0,79 procent år 2015, förändringen består av index. Konstnärliga prislappar I regleringsbrev för år 2014 framgår följande begränsningar av det antal helårsstudenter (HST) som universitetet kan avräkna inom de konstnärliga utbildningsområdena inom ramen för takbeloppet. Ingen förändring förväntas ske inför år högst 310 HST inom design högst 74 HST inom konst högst 10 HST inom musik Fördelning av utbildningsområde design år 2015: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Lärarhögskolan Samhällsvetenskapliga fakulteten Humanistiska fakulteten 251 HST (2014: 251 HST) 37 HST (2014: 37 HST) 19 HST (2014: 19 HST) 3 HST (2014: 3 HST) 13

66 Kvalitetsbaserad resurstilldelning I riket har totalt 95 mnkr år 2013, 195 mnkr år 2014, samt 295 mnkr år 2015 avsatts till resurstilldelning utifrån kvalitet, baserat på resultaten av Universitetskanslerämbetets (UK-ämbetet) kvalitetsutvärderingar. Medel fördelas till utbildningar som erhållit omdömet Mycket hög kvalitet, samt utifrån antalet examinerade studenter och utbildningens längd. Efter den första omgångens utvärderingar erhöll Umeå universitet 9,2 mnkr (9,7 procent av totala medel i riket) i budget år 2013, samt efter den andra omgången 12,9 mnkr (6,6 procent av totala medel i riket) i budget år I tabellen nedan framgår fördelning för de utbildningar som erhållit Mycket hög kvalitet. Enhet: Tusentals kr Fakultetsnämnd/Lärarhögskolan/UmU-gem. Budget 2013 Budget 2014 Hum fak 0 0 Sam fak Med fak Tek-nat fak Lärarhögskolan 0 0 UmU-gem Summa År 2014 tilldelades 70 procent av medel avseende kvalitetsbaserad resurstilldelning till de utbildningar som erhållit omdömet Mycket hög kvalitet, 15 procent gick till fakultet för kvalitetshöjande insatser inom fakultetens utbildningar och resterande 15 procent fördelades till universitetsgemensam nivå för kvalitetshöjande insatser inom utbildning. Denna fördelning kommer även att tillämpas år Både på institutions-, fakultets- och universitetsgemensam nivå ska en plan tas fram för hur medel ska användas i syfte att utveckla utbildningen. Den universitetsgemensamma andelen (15 procent) ska bland annat användas för utveckling, utbildning och stöd inom lärplattformar och e-lärande. För år 2015 kommer 295 mnkr att fördelas till lärosäten med utbildningar som i UK-ämbetets kvalitetsutvärderingar givits omdömet Mycket hög kvalitet. För att möjliggöra att samtliga utvärderingar till och med hösten 2014 kan ligga till grund för fördelningen, avser regeringen att fördela medlen i regleringsbrevet för år 2015 som fastställs i december Detta innebär att det ännu inte finns uppgifter om vilka medel Umeå universitet erhåller. Universitetsstyrelsen delegerar till rektor att besluta om fördelning för år 2015 utifrån ovanstående modell. 14

67 Decentraliserad utbildning För år 2015 disponerar Umeå universitet tkr inom ramen för detta särskilda åtagande, därutöver finns tidigare ej utnyttjade medel som uppgick till 789 tkr per För år 2015 fördelas resurser för decentraliserad utbildning i främst Skellefteå, Ö-vik, Lycksele (ÖLS) enligt följande: Budget Jmf med år 2014 DECENTRALISERAD UTBILDNING 2015 Förändring tkr tkr tkr % Anslag enligt regleringsbrev (för 100 HST) ,7% Användning av anslag Utbetalning av HST/HPR ,8% Merkostnader/utvecklingskostnader (del av) ,8% Bibliotek ,8% Summa användning av anslag ,8% Nyttjande av tidigare års anslag Tabell Budget decentraliserad utbildning Miljövetenskap i Kiruna För utbildning i miljövetenskap förlagd till Kiruna erhåller universitetet tkr år 2015 (6 873 tkr år 2014). Dessa medel hanteras av universitetsgemensam nivå enligt rektors beslut år Bidrag till lektorat i Samiska och Bildmuséet För år 2015 erhåller Umeå universitet ett bidrag till lektorat i Samiska och Bildmuséet med totalt tkr (2 395 tkr år 2014), varav 470 tkr avser lektorat i Samiska och tkr Bildmuséet. Dessa medel fördelas till humanistisk fakultet. Lärarutbildning i minoritetsspråk - samiska För år 2014 erhåller Umeå universitet tkr till lärarutbildning i minoritetsspråket samiska (2 041 tkr år 2014). Dessa medel fördelas till Lärarhögskolan Språkstöd Under år 2005 beslutades att bevilja resurser motsvarande en garantibemanning för de moderna språken finska, franska, ryska, italienska och tyska med totalt 9 tjänster. I budget för år 2015 avsätts tkr till språkstöd (7 739 tkr år 2014) och detta finansieras i sin helhet genom att humanistisk fakultet fakturerar fakulteter och Lärarhögskolan. En garantinivå för samiska infördes fr.o.m och framåt. Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år Fr.o.m. år 2008 och fortsatt framåt sker ingen avräkning utifrån antal helårsstudenter Idrottshögskolan Fakulteterna och Lärarhögskolan ska betala totalt tkr till Idrottshögskolan år 2015 (1 925 tkr år 2014). Ökningen 2015 är totalt tkr varav 15 tkr är indexjustering. Ökning med 500 tkr avser stöd till institutioner som bedriver utbildning för studenter som har elitidrottsavtal, mot bakgrund av att universitet har slutit avtal med dessa studenter om anpassad studiegång m.m., vilket kräver extra resurser. Ökning med ytterligare 500 tkr avser utökat grundanslag till Idrottshögskolan. Arbetet med att Umeå universitet ska bli ett Riksidrottsuniversitet leder till en utökad administration, dels genom att fler studenter fått upp ögonen för våra elitidrottsavtal men också för att universitetet på ett nytt sätt behövt profilera Idrottshögskolans verksamhet. Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för grundutbildning. 15

68 2.4 Forskning och utbildning på forskarnivå Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för forskning och utbildning på forskarnivå I enlighet med budgetpropositionen för år 2015 förändras anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå enligt nedan. Anslaget minskar med -0,9 mnkr år 2015 mot bakgrund av att bl.a. detta anslag ska bidra med finansiering till prioriterade satsningar i budgetpropositionen. År 2016 minskar anslaget med ytterligare 2,6 mnkr till följd av denna åtgärd. Forskningsanslaget ökar med index av hela anslaget med 0,79 procent eller +8,1 mnkr år År 2016 ökar anslaget med 9,2 mnkr eller 0,88 procent, vilket är lägre än tidigare aviserat. För att ge lärosätena möjligheter att skapa långsiktiga beslut och ge goda villkor för forskare i form av tryggare finansiering och anställningar, föreslår regeringen i propositionen Forskning och innovation att anslagen ökas med ytterligare 300 mnkr år I budgetpropositionen för 2015 anges att anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå för riket beräknas öka med 300 mnkr år Förslag till fördelning av dessa medel kommer att lämnas i budgetpropositionen för I tabell ingår dessa preliminära justeringar år 2016 (ökning med uppskattningsvis 18 mnkr) Fakulteternas kommentarer samt bedömningar Fakulteterna och Lärarhögskolan har i sina budgetunderlag angett konsekvenser utifrån tidigare angivna preliminära ramar, vilka angavs i mars månad och innan omfördelning av parametrarna Bibliometri och Externa medel gjordes avseende år Som förtydligande har vi därför inom parantes i textavsnitten nedan, angett de preliminära ramarna som angavs i mars, vilka fakulteternas kommentarer och bedömningar därmed bör läsas i relation till. Nedan följer en kort sammanfattning av dessa skrivelser. Humanistisk fakultet: En stor del av ramen för 2015 (90,5 mnkr) är intecknad i fasta kostnader. Nya medel och den tidigare kvalitetsbaserade resursen är vad som kan användas för satsningar. Fakultetens högsta prioritet är fortfarande långsiktig anslagsfinansiering för ett antal professorer (i princip en professor per forskarutbildningsämne). Varje professor får 50 procent forskning i fyra år och dennes åtagande fastställs i ett forskningskontrakt. Fakulteten prioriterar också den resultatbaserade resursen som från 2015 kommer vara tvåårig. Vidare satsar fakulteten på biträdande lektorat och en ny professor i estetiska ämnen. Om resurser finns vill fakulteten också satsa på gästprofessorer. Perioden fortsätter präglas av arbetet med att genomföra Vision Perioden kommer också påverkas av pensionsavgångar av disputerad personal. Fakultetens förmåga att rekrytera kvalificerad personal kommer vara viktig för att upprätthålla vetenskaplig kvalitet. Fakultetens fokus förväntas fortsätta vara riktad mot att öka de externa forskningsanslaget och att påverka publiceringen mot mer internationell publicering i välrenommerade tidskrifter. Fakulteten och institutionerna kommer aktivt arbeta med kompetensutvecklingsplaner under perioden. Samhällsvetenskaplig fakultet: Det tillskott som fakulteten erhöll i budget 2014 har i huvudsak använts till att förstärka kompetensutvecklingstiden för fakultetens docenter och ge åtminstone 30 procent tid för kompetensutveckling/forskning i docentens anställning. Fakulteten har också i sin verksamhetsplan avsatt medel för doktoranders utlandsvistelse. Detta för att öka andelen doktorander som förlägger sin utbildning utanför Sverige med 25 procent. Inför 2015 har fakulteten preliminärt tilldelats en anslagsram som innehåller en mindre ökning (162,6 mnkr jämfört med 160,3 mnkr år 2014). Med tanke på de planeringsförutsättningar som angetts inför 2014 torde det inte inrymmas några större reformer inför Enligt fakultetens verksamhetsplan så är målet att utlysa ett antal biträdande lektorat under år

69 Fakulteten avser också att inrätta en sabbatstermin efter var sjunde termin för att förstärka professorernas möjligheter att fokusera på forskning, som ett första steg i arbetet med att skapa ekonomiskt stabila och långsiktigt goda förutsättningar. Den senare satsningen torde med all sannolikhet inte att kunna genomföras under 2015, snarare 2016 eller Fakulteten kommer att fortsätta arbetet med att förverkliga målen/strategierna i enlighet med verksamhetsplanen och Vision I vilken takt dessa aktiviteter kan utföras beror på anslagsutvecklingen de närmaste åren. Medicinsk fakultet: Från och med budget 2014 tillämpar fakulteten ett system med full finansiering av lärarlöner, genom att centrala avsättningar görs för lärarlönemedel, innan övriga medel fördelas till institutionerna. En mindre del av dessa avsättningar tas ur anslaget för forskning/forskarutbildning (med ökande grad från adjunkt till lektor till professor). Fakulteten medfinansierar centralt åtta karriäranställningar som biträdande lektor kombinerat med klinisk tjänstgöring i 4-9 år som av institutionerna bedömts som långsiktigt viktiga för kompetensförsörjningen. Fakulteten arbetar med implementering av prioriterade delar i forskningskontakt och verksamhetsplan. Fortsatt bedöms en resultatpremie för fördelning av del av forskningsanslaget (2014: 30 mnkr) till institutionerna att kvarstå (i nuvarande form till hälften fördelat enligt bibliometriska parametrar och till hälften fördelat på bas av institutionernas andel av externa bidrag). En minskande premie för forskarexamina har funnits t.o.m. budget 2014 men denna kommer att ses över. Som påtalades redan ifjol, kommer möjligheterna att inom gällande budgetram finansiera alla föreslagna åtgärder i forskningskontrakten inom rimlig tid att vara små och starkt beroende av extra medel som utlovats i takt med att inteckningar till centrala satsningar frigörs. Fakulteten arbetar kontinuerligt med implementeringen och i det arbetet med att av nödvändighet prioritera föreslagna åtgärder. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet: Det utökade forskningsanslaget för 2014 har varit välkommet och flera av de strategiska satsningar som skissats i verksamhetsplanen har blivit realiteter, bl.a. medel för inköp av medeldyr utrustning, planeringsbidrag av EU-ansökningar, förstärkning av basanslaget till institutionerna för att underlätta medfinansiering av externa bidrag och ge prefekterna större utrymme för strategiska satsningar. De största posterna i forskningsanslaget är fakultetsfinansierad forskningstid (FFT), studiestöd och lokaler. FFT-potten kommer att avsevärt utökas under 2015, då många av de tidigare rekryterade professorerna nu kommer att utvärderas (efter sex år) och de medel som frigörs återförs till potten. När det gäller framtida föryngring av lärarkohorten har fakulteten ambition att fortsätta avsätta medel till rekryteringstjänster (samt startbidrag). Fakulteten har dessutom startat ett coachingprogram för alla som innehar rekryteringstjänster, för att öka kunskapen om t ex regelverk, karriärsystem, ledarskap och universitetets förväntningar. Medel har avsatts till två strategiska rekryteringar av internationella excellenta professorer, som förhoppningsvis kommer att bygga upp starka forskningsmiljöer och attrahera ytterligare VR- och EU-medel. Detta tillsammans med de särskilda medel som delas ut för planeringsbidrag till ansökningar från Horizon 2020, ska stärka fakultetens konkurrenskraft. Lärarhögskolan: Ramen för 2014 kommer att användas enligt den långsiktiga forskningsplan som sträcker sig till Utbetalningarna inom den av universitetsstyrelsen beslutade utbildningsvetenskapliga forsknings- och kompetenssatsningen minskar enligt plan under De medel som frigörs inom ramen används i huvudsak till en riktad mindre forskningssatsning (ca 13 mnkr ) som kommer till större del ge vetenskapliga kompetensförstärkningar inom områden som är angelägna för grundutbildningen, men även stöd till framgångsrika forskare. Dessutom implementeras satsningar på forskningssamverkan med skolor (9 mnkr ), som syftar till att stärka UmU:s tillämpade utbildningsvetenskapliga forskning. De övriga huvudposterna är liksom tidigare Utlysning forskningstid (7 mnkr), Forskarskola (13 mnkr), Seniorstab (2 mnkr). 17

70 2.4.3 Kvalitetsfrämjande tilldelning av resurser för forskning och utbildning på forskarnivå Universitetsstyrelsen beslutade (dnr UmU ) om en ny kvalitetsfrämjande fördelningsmodell av resurser för forskning och utbildning på forskarnivå, där syftet är att främja kvalitet genom bättre förutsättningar för yngre forskare genom attraktivare karriärvägar, bättre förutsättningar för etablerade forskare (tillika lärare), både avseende individens egna förutsättningar samt avseende miljöer och forskningens infrastruktur. Dessutom bättre förutsättningar för utbildning på forskarnivå. Det nya systemet för kvalitetsbaserad resurstilldelning utgör en integrerad del av arbetet utifrån Verksamhetsplanen , där visionen och de långsiktiga målen för Umeå universitet utgör utgångspunkten. Den nya fördelningsmodellen består av två distinkt olika delar: 1. En (mindre) mekanistisk del som baseras på ett fåtal mekanistiska kriterier (bibliometri och externa medel) och som utgör samma modell som den staten använder vid fördelning av 20 procent av medelstilldelningen. Denna del av modellen startar i och med 2014 års tilldelning. Rektor har under våren 2013 fastställt modellen. Inför år 2015 har värden avseende bibliometri (utifrån Vetenskapsrådets beräkning inför 2015) samt Externa medel (år ingår) uppdaterats med aktuella uppgifter. 2. En (huvuddel) kontraktsdel, som mer direkt är ämnad att främja ett strategiskt arbete för långsiktigt goda förutsättningar för forskning och utbildning på forskarnivå, och för vilken dekanerna och rektor för lärarhögskolan tecknar ett kontrakt med rektor om. Den tidigare planerade mindre och tillfälliga satsning med myndighetskapital år 2015, ska inte genomföras eftersom en sådan satsning innebär att det ekonomiska utrymmet för kommande år minskar. Under år 2015 kommer en extern utvärdering att genomföras utifrån avtalade forskningskontrakt och utifrån denna utvärdering ska en mindre del av anslaget fördelas med början år

71 2.4.4 Fördelning av budgetramar till forskning och utbildning på forskarnivå I tabellen nedan finns fördelning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå år 2015, samt preliminära ramar år De preliminära ramarna för år kan komma att justeras, bl.a. utifrån regeringens budgetpropositioner. Budget Budget Differens Preliminär Preliminär FÖRDELNING AV ANSLAG ram 2016 ram 2017 tkr tkr tkr tkr tkr Humanistiska fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten Medicinska fakulteten Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Lärarhögskolan UmU-gemensamma satsningar FO/FOU * Strategiska forskningsområden (SFO) Fördelas till fakulteter och till UmUgemensamma satsningar (bl.a. forskningsinfrastruktur där viss ökning finns redan ovan) ** Summa Tabell Budgetramar forskning och utbildning på forskarnivå år 2015 samt preliminära budgetramar år (tkr). Den preliminära ramen för 2017 innehåller ingen indexjustering. * = I UmU-gemensamma satsningar ingår styrelsens och rektors strategiska resurs, Karriärbidrag (t.o.m. 2014), Starka miljöer (t.o.m. 2015), Företagsforskarskolan, Forskningsinfrastruktur, riktade satsningar (t.o.m. 2017), Sliperiet samt tjänsteköp från Uminova Innovation. ** = De belopp som anges på raden ska jämföras med år 2014 för respektive år, d.v.s. beloppen för varje år kan inte summeras. Förändringar år 2015 Omfördelning tillskott från år 2014: De ökade anslagen till fakulteterna år 2014, motsvarande 23,3 mnkr, har omfördelats år 2015 utifrån uppdatering av den statliga modellen för fördelning av forskningsanslag, d.v.s. utifrån kvalitetsindikatorerna bibliometri och externa medel. Humanistisk fakultet och samhällsvetenskaplig fakultet har utvecklats bättre än övriga fakulteter inför år 2015 när det gäller bibliometri och erhåller något större del av anslaget år 2015 jämfört med år Lärarhögskolan: De tidsbegränsade resurser (1,0 mnkr) gällande professor vid Pedagogiska institutionen som universitetsstyrelsen beslutade om (dnr ) upphör i enlighet med styrelsebeslut och medel återförs till samhällsvetenskaplig fakultet (+1,0 mnkr). Medel har justerats med index. Styrelsens och rektors strategiska resurs: Resursen ökas med 0,8 mnkr år 2015 i syfte att klara medfinansiering av forskningsbidrag m.m. Umeå universitet firar 50 år Jubileumsåret kommer att uppmärksammas genom att knyta firandet till såväl befintliga som nya arrangemang och aktiveter vid universitetet under året. Kunskapsnoden, vårpromotionen och universitetets årshögtid kommer bl.a. att uppmärksamma jubileet. Ur styrelsens strategiska resurs avsätts därför 3,0 mnkr till Umeå universitets 50-årsjubileum år Företagsforskarskolan: Utifrån planerad och beslutad utbyggnad erhåller Företagsforskarskolan ytterligare medel motsvarande 0,8 mnkr. 19

72 Forskningsinfrastruktur: Medel utökas med 8,3 mnkr år 2015 till totalt 28,8 mnkr. Bakgrunden är att bl.a. Vetenskapsrådet minskar sin finansieringsandel av infrastruktur samt att det är prioriterat att universitetet satsar på att utveckla och bibehålla den infrastruktur som är viktig för vår konkurrenskraft. Umevatoriets finansiering ska fr.o.m vara att 750 tkr avsätts från Forskningsinfrastruktur och den årliga finansiering som universitetsstyrelsen beslutade om för åren från berörda fakulteter, kvarstår från och med 2015 och framåt, samt specificeras i rektors beslut om detaljbudget. Medel från budgetproposition 2007: Medel från tidigare budgetproposition har hittills använts till att hålla nere internhyran och fördelas nu ut successivt i forskningsbudgeten år , år 2015 minskar anslaget med 3,9 mnkr och anslaget är därmed 0 mnkr år Uminova Innovation: Medel motsvarande 1,0 mnkr tillförs för att finansiera universitetets andel i InfoTech Umeå. InfoTech Umeå är en strategisk satsning inom Uminova Innovation för att marknadsföra och utveckla innovationsmiljön för IT i regionen. Karriärbidrag: Medel avseende finansiering av karriärbidrag reduceras med 6,0 mnkr jämfört med år 2014 i enlighet med plan. Index: År 2015 indexregleras posterna till fakulteterna/lärarhögskolan, samt liksom år 2014 även till strategiska forskningsområden. Den statliga pris- och löneomräkningen är 0,79 procent år Avdrag utifrån minskning av budgetramen med 0,9 mnkr har genomförts på flertalet budgetposter, mot bakgrund av att bl.a. detta anslag ska bidra till finansiering av prioriterade satsningar i budgetpropositionen. Förändringar år Index: Den statliga pris- och löneomräkningen beräknas preliminärt till +0,88 procent år De flesta poster indexregleras. Budgetbeloppen för år 2017 redovisas i 2016 års prisnivå. Avdrag utifrån minskning av budgetramen med ytterligare 2,6 mnkr har genomförts på flertalet budgetposter, mot bakgrund av att bl.a. detta anslag ska bidra till finansiering av prioriterade satsningar i budgetpropositionen. Lärarhögskolan: Mot bakgrund av att den satsning på utbildningsvetenskap som universitetsstyrelsen beslutade om 2008 delvis fasas ut , har en resurs med 5,0 mnkr per år till utbildningsvetenskaplig forskning reserverats. Företagsforskarskola: Utifrån planerad och beslutad utbyggnad erhåller Företagsforskarskolan ytterligare medel (+4,8 mnkr år ). Fördelas till fakulteter: De medel som frigörs i forskningsbudgeten år när tidigare beslut löper ut, kommer att fördelas till fakulteter, samt till universitetsgemensamma satsningar bl.a. på infrastruktur (+12,9 mnkr respektive +18,4 mnkr). Övriga kommentarer Ramar på föregående sida inkluderar kostnader för gemensamma funktioner och lokaler. Ramen för Lärarhögskolan kommer att tillföras ytterligare 3,2 mnkr ur räntemedel år 2015, liksom tidigare år. Medel för forskning inom ALF, där universitetet transfererar medel till Västerbottens läns landsting ingår inte i angivna belopp för forskning. Medel motsvarande tre kurser för forskarhandledare, år ,93 mnkr (0,92 mnkr år 2014), ska betalas av fakulteterna i relation till antalet deltagande handledare per fakultet de senaste tre åren. År 2015 kommer nationell utvärdering av Strategiska forskningsområden (SFO) att genomföras. 20

73 2.5 Universitetsgemensamma funktioner, lokalhyra, lokalvård, samt lokalkostnadspåslag Fördelning av budgetramar till universitetsgemensamma funktioner De universitetsgemensamma funktionerna är uppdelade i universitetsbiblioteket och universitetsgemensamma funktioner exkl. universitetsbiblioteket. I universitetsgemensamma funktioner exkl. universitetsbiblioteket ingår 11 förvaltningsenheter, bl.a. Studentcentrum, IT-enhet, Personalenhet, Enheten för kommunikation och internationella relationer, Lokalförsörjningsenhet m.fl. Där ingår även universitetsledning, Lärarhögskolan, företagshälsovård, försäkringar för studenter, tjänsteköp från studentkårer m.m. Budgetramarna anger den totala resursen för den anslagsfinansierade verksamheten. Ansvarig för respektive del ska arbeta utifrån nedanstående anvisningar och bedriva en bra och effektiv stödverksamhet inom dessa ramar. Budget Jmf med 2014 UNIVERSITETSGEMENSAMMA FUNKTIONER 2015 Förändring tkr tkr tkr % -varav Universitetsbiblioteket (UmUB) ,1% -varav universitetsgemensamma funktioner exkl. UmUB ,4% Summa ,3% Tabell Budgetramar för universitetsgemensamma funktioner år 2015 (exkl. lokaler och lokalvård). Finansieras genom fördelning på nämnder m.fl. Ökningen motsvarande 7,4 mnkr år 2015 beror på att basen avseende universitetsgemensamma funktioner, och då främst posten externa medel, ökar inför år 2015 (+3,6 mnkr) samt att kvarvarande del av Lärarhögskolans gemensamma funktioner förs in i universitetsgemensamma funktioner (+3,74 mnkr). Av ökningen med 3,6 mnkr motsvarar 2,5 mnkr index med 0,79 procent år 2015 (statligt indexreglering 2015). Universitetsbiblioteket och universitetsgemensamma funktioner exkl. universitetsbiblioteket ska i april 2015 redovisa till rektor vilka förbättringar och effektiviseringar som kunnat genomföras genom anslagsförändringar. Universitetsbiblioteket Budgetramen för år 2015 är 60,7 mnkr (59,4 mnkr år 2014). Ramjustering med 1,3 mnkr år 2015 består av index (+0,5 mnkr) överföring av bibliometrikertjänst till Universitetsbiblioteket (+0,5 mnkr), helårseffekt bibliometrikertjänst (+0,5 mnkr) samt effektiviseringskrav (-0,2 mnkr). 21

74 Universitetsgemensamma funktioner exkl. Universitetsbiblioteket Budgetramen år 2015 är 264,7 mnkr (258,6 mnkr år 2014). Ramjustering med +6,1 mnkr år 2015 består av index (+2,1 mnkr), Bildmuséet (+1,6 mnkr), överföring av bibliometrikertjänst till Universitetsbiblioteket (-0,5 mnkr), införande av e-rekryteringssystem (+0,1 mnkr), effektiviseringskrav (-0,9 mnkr), samt att resterande del av Lärarhögskolans gemensamma funktioner förs in i universitetsgemensamma funktioner (+3,74 mnkr), se nedan. Universitetsstyrelsen beslutade att de gemensamma kostnaderna för Lärarhögskolan skulle klassificeras som universitetsgemensamma kostnader fr.o.m. år Universitetsstyrelsen beslutade samtidigt att Lärarhögskolans gemensamma kostnader skulle reduceras med 4,25 mnkr/år fr.o.m. år 2013, vilket har verkställts. Rektor har för åren beslutat att bevilja medel motsvarande 3,74 mnkr per år till Lärarhögskolan för modellen med att nyttja hela universitetets kompetens. Dessa medel har finansierats genom myndighetskapital, vilket inte är en hållbar finansiering över tid. Mot bakgrund av detta förs medel motsvarande 3,74 mnkr för Lärarhögskolans gemensamma kostnader fr.o.m och framåt till universitetsgemensamma funktioner. I budget år 2014 avsattes 1,5 mnkr från indraget myndighetskapital grundutbildning för att påbörja universitetets eget arbete med anpassning till det nya nationella IT-systemet Ladok 3. Den totala projektkostnaden för att införa det nationella systemet beräknas till 11,9 mnkr år Resterande del av projektkostnaden upp till maximalt 10,4 mnkr (11,9 mnkr minus 1,5 mnkr) ska finansieras genom tidigare överproduktion inom grundutbildning Gemensamma kostnadernas andel av resurser De gemensamma kostnadernas andel av fakulteternas anslag samt styrelsens strategiska resurs är 10,94 procent år 2015 (10,94 procent år 2014), exkl. de funktioner som överfördes år 2011, år 2013 resp. år 2015 från Lärarhögskolan. Gemensamma funktioner - Andel av resurser Procent 11,6211,5611,45 11,42 11,5211,44 11,41 11,1210,9410,94 10,72 10,7210,72 10,94 10,94 10,00 5,00 0, Figur Gemensamma funktioners andel av de totala resurserna. Fakulteterna och Lärarhögskolan ska erhålla utbetalning med totalt 8,1 mnkr från ränteintäkter år 2015 (år 2014: 8,1 mnkr). Dessa medel ska fördelas utifrån bas för universitetsgemensamma kostnader inför år

75 2.5.3 Lokaler, universitetsgemensamma funktioner För universitetsgemensamma funktioner är budgetramarna för lokaler år 2015 enligt nedan: LOKALKOSTNADER, UNIVERSITETSGEMENSAMMA FUNKTIONER Budget 2015 Tabell Budget för universitetsgemensamma funktioners lokaler år 2015 (tkr). Jmf med år 2014 Förändring tkr tkr tkr % -varav Universitetsbiblioteket (UmUB) ,5% -varav universitetsgemensamma funktioner exkl. UmUB ,4% Summa ,8% Differensen mellan år 2015 och 2014 när det gäller gemensamma lokalkostnader beror huvudsakligen på ökning av internhyran (+4,5 %), samt på en mindre ökning av universitetsgemensamma funktioners (exkl. UmUB) lokalyta utifrån beslutad anslagsökning år Lokalvård, universitetsgemensamma funktioner För universitetsgemensamma funktioner är budgetramarna för lokalvård för år 2015 enligt nedan: LOKALVÅRD, UNIVERSITETSGEMENSAMMA FUNKTIONER Budget 2015 Tabell Budget för universitetsgemensamma funktioners lokalvård år 2015 (tkr). Jmf med år 2014 Förändring tkr tkr tkr % -varav Universitetsbiblioteket (UmUB) ,6% -varav universitetsgemensamma funktioner exkl. UmUB ,3% Summa ,9% Ökningen av budget för universitetsgemensamma funktioners kostnader för lokalvård beror huvudsakligen på ökning av priset för lokalvård (+0,7 %). Priset för lokalvård höjs till 300 kr per kvadratmeter år 2015 (år 2014: 298 kr) Förvärv, m.m. Från och med år 2011 ingår förvärv, m.m. inom Universitetsbiblioteket (tidskrifter, böcker, databaser m.m.) som en universitetsgemensam funktion, men ingår inte i ovan nämnda procentsats (10,94 procent). Nedan finns budgetram avseende förvärv inklusive vissa personalkostnader. Budget FÖRVÄRV, M.M Tabell Budgetram för förvärv, m.m. inom Universitetsbiblioteket år 2015 (tkr). Jmf med år 2014 Förändring tkr tkr tkr % Universitetsbiblioteket (UmUB) ,8% Summa ,8% Trots att landets universitetsbibliotek agerar tillsammans nationellt för att få fram gemensamma avtal med förlagen ser priserna ut att öka det kommande året. Valutakurserna är och förblir en osäkerhetsfaktor och risk finns i nuläget att den svenska kronan försvagas gentemot dollarn och euron men eftersom Universitetsbiblioteket (UmUB) har ett myndighetskapital kommer detta att användas för eventuella 23

76 stigande valutakurser för 2015 års förvärv. UmUB gör en kontinuerlig utvärdering av de e-resurser som köps in. Utvärderingen baseras huvudsakligen på dialog med forskare, användningsstatistik samt analys av eventuella överlappningar mellan olika e-resurser. För tidskrifter analyseras antalet nedladdade artiklar i förhållande till tidskriftens pris. Inför 2015 avser förändringen endast indexreglering med 0,79 procent (+0,3 mnkr) Universitetsgemensamma påslag Umeå universitet införde redovisningsmodellen De fasta beloppen år 2015 fördelas utifrån faktiska kostnader år 2012 och 2013 samt med möjlighet för fakulteterna att genomföra dämpning. De fasta beloppen ska täcka kostnader för gemensamma funktioner enligt avsnitt Påslag för forskning är lägre viktad än för utbildning på grund- och avancerad nivå, mot bakgrund av att det är mer kostnader för administration av utbildning. Som huvudregel gäller att finansiärer ska bidra till full kostnadstäckning och betala proportionell andel av stödverksamhetens kostnader. Det finns dock vissa privata finansiärer där det är svårt att få täckning för stödverksamhetens kostnader. Mot bakgrund av detta har rektor i maj 2010 beslutat om följande kriterier för att medfinansiering ska kunna beviljas. Något av följande kriterier ska alltid vara uppfyllda för att prövning om medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader ska kunna göras. Dessutom ska projektet/verksamheten omsluta minst 1,0 mnkr per år för att medfinansiering ska kunna prövas. I de fall medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader beviljas, ska fakultet respektive institution medfinansiera kostnader för fakultetspåslag respektive institutionspåslag. 1. Projektet eller verksamheten är viktigt ur forskningsstrategiskt perspektiv för Umeå universitet, d.v.s. för att nå målet att vara ett lärosäte med internationell toppforskning inom ett antal utvalda starka områden. 2. Projektet eller verksamheten omfattar strategiskt viktiga samarbetspartners för Umeå universitet. 3. Genom att projektet eller verksamheten beviljas medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader uppnås positiva konsekvenser av stor betydelse för Umeå universitet. Inför år 2015 ska nedanstående anslag/bidrag medfinansieras: Hel medfinansiering: Styrelsens och rektors strategiska resurs, starka forskningsmiljöer, riktade satsningar/styrelsens disposition, forskningsinfrastruktur, karriärbidrag, företagsforskarskolan, kvinnliga professorer/gästprofessorer, partnerskap, Baltics donationsstiftelse, Balticgruppen Design AB, Kempestiftelserna, Wallenbergstiftelserna, NIH, Riksbankens Jubileumsfond, Göran Gustafssons Pris, Kungliga vetenskapsakademin, utländska statliga forskningsfinansiärer, Västerbottens läns landsting, anställningsstöd, samt rese- och konferensbidrag. Delvis medfinansiering: EU-bidrag och demografiska databasen. Dessutom tillämpas lägre påslag på uppdragsutbildning eftersom denna verksamhet inte nyttjar universitetsgemensamma funktioner såsom antagning, examina, universitetsbibliotek m.m. Inför år 2013 genomfördes förändringar i redovisningsmodellen som innebar minskade universitetsgemensamma påslag för försäljningsverksamhet. 24

77 Inför år 2014 genomfördes en mindre intern och extern översyn av modellen, där följande förändringar genomfördes: 1. Kriteriet att projekt/verksamhet ska omsluta minst 1,0 mnkr per år för att medfinansiering ska kunna prövas, ska skärpas och gälla samtliga nya projekt fr.o.m Fr.o.m ska samtliga nya beslut om interna universitetsgemensamma satsningar omfatta samtliga kostnader, d.v.s. även medel för gemensamma kostnader Lokalhyra, m.m. Internhyran för år 2015 är kr per kvm och år (2 890 kr/kvm år 2014). Internhyran höjs med 129 kr/kvm år 2015 vilket motsvarar 4,5 procent. Höjningen är högre än statligt index, och högre än år 2014 då internhyran höjdes med 1,94 procent. Orsaken till höjningen är främst gjorda och planerade investeringar år Investeringarna 2013 uppgick till 23,2 mnkr och prognosen för år 2014 är 103,4 mnkr. De största investeringarna år 2014 är renovering/anpassning av Humanisthuset och Sliperiet på Konstnärligt campus. De största investeringarna år 2015 avser satsningen på interaktiva miljöer samt en satsning för att höja nivån på lärosalarna. Investeringsnivån år 2015 beräknas sjunka till 59,1 mnkr. En annan orsak till höjningen av internhyran är att den debiterbara ytan minskar något år 2015 och att mängden tomma lokaler i internhyressystemet bedöms öka p.g.a. uppsägningar (de största uppsägningarna är gjorda av teknisknaturvetenskaplig fakultet gemensamt, Molekylärbiologi och Husservice). Från och med år 2013 innehåller internhyran samtliga kostnader för trådlöst nät. Umeå universitet har av tradition de senaste åren haft små eller måttliga hyreshöjningar, över tiden klart mindre än anslagsökningarna. År 2013 utgjorde lokalkostnadernas andel av universitetets totala kostnader ca 10 procent, vilket gör Umeå universitet till det lärosäte som har lägst andel lokalkostnader av samtliga lärosäten i landet. Även för åren var Umeå universitet det lärosäte i landet som hade lägst andel lokalkostnader i relation till totala kostnader. Tomma lokaler År 2015 beräknas tomma lokaler uppgå till ca kvm vägd area. År 2014 var beräkningen att tomma lokaler skulle öka från ca kvm år 2013 till ca kvm år Under år 2015 och även åren framåt beräknas tomma lokaler minska, främst beroende på planerade ombyggnader. Tomma lokaler motsvarar ca 2,1 procent av universitetets totala lokalyta år 2015 (exkl. tomma lokaler under ombyggnation och Sliperiet), motsvarande siffra för år 2014 var 1,8 procent). Detta innebär att vi idag har en något för liten samlad omställningsreserv för att kunna klara samlade evakueringar. Investeringar Universitetets investeringar är i relation till kostnadsvolymen förhållandevis små. Avskrivningarna på genomförda investeringar år 2013 motsvarade 3,6 procent av de totala kostnaderna för universitet. De investeringar som redovisas på nästa sida är inte samtliga investeringar utan investeringar i om- och nybyggnationer, inredning/utrustning, data- och telenät samt passersystem/larm/bevakning. Samtliga dessa investeringar finansieras inom ramen för internhyran. 25

78 År Summa Kommentar (mnkr) ,2 Renovering Haparanda, Lärmiljö i Samhällsvetarhuset, Energibesparingsprojekt UB, Sammanträdesrum på plan 8 i Förvaltningshuset m.m (prognos) 103,4 Ombyggnad Sliperiet, ombyggnad/renovering Humanisthuset m.m (budget) 59,1 Interaktiva miljöer, höjning av nivå i lärosalar m.m. De största investeringarna i 2015 års budget avser ombyggnad interaktiva miljöer (12,6 mnkr), höjning av nivå i lärosalar (8,0 mnkr), samhällsvetarhuset rastgator och lärmiljöer (4,4 mnkr) samt anpassning för institutioner för Tillämpad utbildningsvetenskap (7,7 mnkr). Tillämpning av internhyra I syfte att standardisera hyressättning har rektor under våren 2010 beslutat om en anpassning så att alla lokaler där det är möjligt ska internhyra tillämpas. I enstaka undantagsfall innebär det väldigt negativa konsekvenser för universitetet att tillämpa internhyra. Mot bakgrund av detta beviljas fakulteter enligt rektors detaljbudget bidrag med totalt 1,7 mnkr år 2015 för att motverka dessa negativa konsekvenser och fakulteter ska själv bidra med 0,6 mnkr Lokalvård Priset för lokalvård höjs till 300 kr per kvadratmeter år 2015 (år 2014: 298 kr). Den procentuella ökningen är 0,7 procent Lönekostnadspåslag (LKP) På grund av ökade pensionsavgifter till SPV (Statens Pensionsverk) åren (+ca 6 procent i genomsnitt per år) samt prognos att ökningen fortsätter år 2015, höjs lönekostnadspåslaget (LKP) med 0,5 procentenhet år Orsaken till ökningen av pensionsavgiften är huvudsakligen att antalet anställda som går i pension ökar samt att andelen personer som går i pension och tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar 35,6 tkr i månadslön år 2014) ökar, vilket innebär särskilt höga kostnader. På grund av ökade pensionsavgifter kan det bli aktuellt med en ytterligare höjning inför år Mot bakgrund av att regeringens budgetproposition 2015 innehåller förändringar avseende arbetsgivaravgift, särskild löneskatt samt ålderspensionsavgift, behöver lönekostnadspåslag för både yngre och äldre åldersgrupper justeras. År 2015 gäller följande procentsatser; För anställda födda är LKP 49,8 procent (år 2014: 49,3 procent). För anställda födda 1937 eller tidigare är LKP 16,61 procent (år 2014: 11,01 procent). För anställda födda är LKP 48,03 procent (år 2014: 42,43 procent). För anställda födda 1988 eller senare är LKP 41,82 procent (år 2014: 33,37 procent). Ovan angivna nivåer är preliminära och kan komma att justeras utifrån nationella beslut. I detta fall delegerar universitetsstyrelsen till rektor att besluta om justerade nivåer för berörda åldersgrupper. 26

79 Bilaga 1. Sammanställning av fördelade anslag år 2015 till fakultetsnämnder, Lärarhögskolan, Universitetsbiblioteket, samt Universitetsgemensamma funktioner exkl. Universitetsbiblioteket 1.) För att möjliggöra att samtliga utvärderingar till och med hösten 2014 kan ligga till grund för den kvalitetsbaserade resurstilldelningen, kommer regeringen att fördela medlen i regleringsbreven för ) Anslaget får användas för utgifter vid universitetet för särskilda åtaganden, vilka för UmU s del avser decentraliserad utbildning (Univ.gemensam nivå), utbildning i miljövetenskap förlagd till Kiruna (Univ.gemensam nivå), bidrag I tabellen nedan redovisas de samlade anslagsmedel som verksamheterna vid Umeå universitet erhåller år Tillkommer gör externa medel till verksamheterna. I regleringbrev år 2015 kommer tillskott avseende anslag för fler platser samt kvalitetsfrämjande medel avseende grundutbildning, dessa medel ingår inte i nedanstående tabell. Enhet: Tkr Tilldelat anslag GU UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ 2015 Kvalitets- baserad resurstill- delning 1.) Särskilda TOTALT GU Tilldelat åtganden 2.) anslag FO FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 2015 Övriga beslut TOTALT FO Tilldelat anslag UNIVERSITETSGEMENSAMMA FUNKTIONER 2015 Gemen- samma lokaler Lokalvård gemen- samma lokaler Förvärv TOTALT TOTALT TILLDELAT UGEM 3.) ANSLAG Humanistisk fakultet Samhällsvetenskaplig fakultet Medicinsk fakultet Teknisk- naturvetenskaplig fakultet Lärarhögskolan Universitetsbiblioteket (UmUB) Universitetsgemensamma funktioner exkl. UmUB Summa till lektorat i samiska och Bildmuséet (Hum fak), samt Lärarutbildning i minoritetsspråk (Lärarhögskolan). 3.) Medel fördelade till universitetsgemensmamma funktioner finansieras via debitering av fasta belopp till fakulteter, Lärarhögskolan, UmUB och Universitetsförvaltningen. 27

80 Bilaga p 83 C

81 Fakulteternas och Lärarhögskolans yttrande över budget år 2015 Universitetsstyrelsen 4 november 2014 Dnr: FS Fakulteternas och Lärarhögskolans yttrande över budget år 2015

82 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Fakulteternas och Lärarhögskolans yttrande över budget år 2015 Universitetsstyrelsen 4 november 2014 Dnr: FS

83 Umeå universitet, Umeå Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsledningen Sid 1 (1) Synpunkter på budgetförslag 2014, teknisk-naturvetenskaplig fakultet Fakulteten har haft två budgetdialoger, dels i augusti med budgetchefen och dels i början av oktober med universitetsledningen där vi haft möjlighet att lyfta fram våra synpunkter på budgetarbetet. Fakulteten har också lämnat in ett skriftligt budgetunderlag i september. Nedan följer i sammanfattning de viktigaste synpunkterna som vi vill lyfta fram: 1. Fakulteten har i förslaget till budget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå fått en minskad ram - jämfört med med 7,4 miljoner kronor till 285,6 miljoner kronor. Så sent som i juni när anvisningar för arbetet med verksamhetsplan och budget gick ut angavs att fakultetens ram skulle bli 289,2 miljoner kronor det vill säga 3,6 miljoner mer än den ram som nu föreslås. Denna nedskärning, kombinerad med väsentliga kostnadshöjningar, exempelvis hyreshöjning med 4,5 % och ökade lönekostnader på minst 2,3 % gör att fakulteten med största sannolikhet måste ställa in utbildningsprogram med personalkonsekvenser som följd. Mot de föreslagna nedskärningarna vill fakulteten framhålla följande: a) Vi anser att det är olyckligt att en stor förändring i tilldelad ram, jämfört med tidigare preliminära siffror, meddelas med så kort varsel inpå vårt budgetarbete. Nyttan av treårsbudgetar kan ifrågasättas när stora förändringar meddelas med så kort varsel. b) Trots att statsmakterna de senaste åren anvisat medel och platser till ingenjörsutbildning har utfallet för vår fakultet varit negativt i så måtto att vi relativt andra fakulteter - som inte fått denna typ av satsningar - fått än större nedskärningar. Vi ifrågasätter om det ligger i linje med statsmakternas intentioner. Fakulteten vill återigen påminna om att vår fakultets andel av Umeå universitets utbildningsanslag vid millennieskiftet var väsentligt mycket större än idag (ca 31 % mot de nu föreslagna 22,8 %). Till följd av ett sviktande studentunderlag de första åren på det nya seklet sjönk vår andel och när nu studenttillströmningen åter ökar (trots minskade ungdomskullar) anser vi att vår andel återigen bör öka, inte minst med hänsyn taget till våra utbildningars stora arbetsmarknadsrelevans och att staten tydligt angett att ingenjörsutbildning är ett prioriterat område, exempelvis genom att anvisa nya ingenjörsplatser. c) Fakulteten ifrågasätter varför år 2012 hela tiden används som bas i beräkningarna av framtida anslag. Inför varje nytt budgetår bör rimligen basår flyttas fram med ett år. Användandet av 2012 som en fix referenspunkt innebär att en riktad satsning, exempelvis på nya ingenjörsplatser, endast har ett mervärde det år de tilldelas. För de efterföljande åren devalveras satsningens värde kraftigt då fördelningen av huvuddelen av UmU:s utbildningsvolym baseras på 2012 års fördelning. 2. Fakulteten tycker att det är bra att samtliga kvalitetsmedel (UKÄ) inte behöver fördelas ut rakt av till de institutioner/enheter som ansvarar för utbildning som fått omdömet mycket hög kvalitet. I nuvarande budgetläge föreslår vi dock att samtliga kvalitetsmedel oavkortat går ner till fakulteterna och att de utbildningar som erhållit omdömet mycket hög kvalitet erhåller minst 50 % under förutsättning att de kan uppvisa en acceptabel handlingsplan för medlen.

84 Samhällsvetenskaplig fakultet Fakulteternas och Lärarhögskolans yttrande över budget år 2015 Universitetsstyrelsen 4 november 2014 Dnr: FS

85 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dieter K. Müller Budgetkommentarer Sid 1 (2) Samhällsvetenskapliga fakultetens kommentarer på Umeå universitets budget för 2015 Som redan uttryckt i tidigare budgetkommentarer ser samhällsvetenskapliga fakulteten positivt på de grundläggande principerna för universitetets budgetarbete. I synnerhet universitetsledningens ambition att återföra medel från centrala satsningar till fakulteten är mycket välkommen. Universitetets centrala satsningar har under de senaste åren vingklippt fakultetens möjligheter att genomföra aktiviteter som vi anser nödvändiga för en positiv utveckling av fakulteten. Det aviserade återförandet av dessa medel till fakulteten är också en förutsättning att vi kan leva upp till de åtaganden som vi har kommit överens om i forskningskontraktet. Trots denna försiktig positiva bedömning ser vi också ett antal problem som vi här vill kort kommentera. En viktig punkt i detta sammanhang är den generella ekonomiska utvecklingen. Trots vissa förstärkningar inte minst när det gäller forskningsanslaget ser fakulteten med bekymmer på utvecklingen av utbildningsanslaget. Kombinationen av höjda kostnader på grund av hyres- och lönehöjningar, takbeloppsproblematik samt en nästintill utebliven pris- och löneomräkning leder oss allt närmare en situation där vi som fakultet behöver fråga oss huruvida vi på sikt kan upprätthålla fakultetens ämnesbredd. Budgeten innebär att fakulteten behöver skära ned sitt grundutbildningsutbud på fristående kurser med ytterligare 10 %. Huruvida detta leder till övertalighet är för tidigt att säga. I synnerhet den kraftiga höjningen av lokalkostnader sticker i ögonen. Självklart uppskattar samhällsvetenskapliga fakulteten de satsningar som görs på kreativa miljöer i samhällsvetarhuset men de skapar tyvärr också ekonomiska utmaningar. Vi ser grundproblemet i de oskäligt låga prislappsnivåerna för samhällsvetenskapliga utbildningar. Tills dessa återställs till rimliga nivåer skulle vi därför vilja se en återhållsamhet när det gäller investeringar som förorsakar högre hyreskostnader. En annan praxis i samband med budgetarbetet som vi vill ifrågasätta är användningen av fakulteters medelprislappar för fördelningen av resurser. Vi tycker att detta förfaringssätt är omotiverat och inte logiskt förklarbart. När det belönas att fakulteter har t.ex. fler externa examensarbeten eller fler inresande studenter allokeras betydligt större resurser till medicinsk och teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Är det så att det krävs större resurser för att övertyga studenter på dessa fakulteter att läsa utomlands eller att skriva ett examensarbete med en extern part (och i så fall varför, och vad säger detta egentligen om studenterna, eller om fakulteternas förmågor?)? Eller finns det en annan logik? Det kan i alla fall konstateras att systemet skapar ett stort pedagogiskt problem när den fakultet som försämrar sig i tre av fyra kriterier får större resurser 2015 medan samhällsvetenskaplig fakultet får mindre resurser trots att man förbättrar sig relativt när det gäller alla fördelningskriterier (sic!). I samband med ovanstående kommentar kan det också vara värt att poängtera att när det gäller fördelning av vissa universitetsgemensamma kostnader mellan fakulteter så används inte medelprislapp utan enbart antal studenter. Ett exempel på detta är fördelning av utbildningsadministrativa kostnader (t.ex. studentcentrum), så används antal helårsstudenter och helårsprestationer som fördelningsnyckel.

86 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dieter K. Müller Budgetkommentarer Sid 2 (2) I detta sammanhang vill vi också påpeka att vi saknar en mer genomgripande transparens i budgetprocessen och jag avstår också medvetet från att använda ordet budgetdialog. Vi upplever att fakulteten åtminstone när det gäller vissa frågor, kommer sent in i processen då större synpunkter inte längre kan tas hänsyn till. Vi ser också att vissa poster försvinner utan att detta kommuniceras. Vad har t.ex. hänt med translatorerna som skulle bidra till att göra universitetet mer tvåspråkigt och internationellt? Vi saknar också förklaringar varför t.ex. ökningen av de universitetsgemensamma konstnaderna på 3,75 mnkr beror på att basen ökar inför år 2015?? Samt varför införandet av Ladok 3 ska finansieras genom tidigare överproduktion inom grundutbildning. Avslutningsvis vill vi efterlysa steg mot en mer långsiktig budgetplanering som skapar stabila förutsättningar över flera år. Vi uppskattar visserligen den ekonomiska plan som skissar de ekonomiska förutsättningar för kommande år men skulle föredra en treårig budget. Detta efterfrågas också av våra institutioner eftersom ett sådant system skulle ge större trygghet när det gäller satsningar på nyanställningar mm. Dieter K. Müller Dekan, samhällsvetenskapliga fakulteten

1. Meriteringsmodellen

1. Meriteringsmodellen Sid 1 (7) 1. Meriteringsmodellen Av Umeå universitets visionsdokument Vision 2020 framgår det att vårt pedagogiska meriteringssystem bidrar till att ge skickliga lärare. Det övergripande målet för Umeå

Läs mer

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH)

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) Umeå universitet Dokumenttyp: BESLUT Datum:2015-11-03 Dnr: FS 2015/1119 Sid 1 (2) Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) 1. Bakgrund Umeå universitet har erbjudits

Läs mer

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet.

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet. Kvalitetssystem 2014-2016 Humanistisk fakultet Humanistisk fakultet www.umu.se/humfak Kvalitetssystem för Humanistiska fakulteten 2014-2016 1. Målsättning med kvalitetsarbete Humanistisk fakultet vill

Läs mer

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Dokumenttyp: Regel Dnr: 100-828-10 Område: Beslutsfattare: Universitetsstyrelsen

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Utbildningsstrategiska rådet minnesanteckningar

Utbildningsstrategiska rådet minnesanteckningar Sid 1 (5) minnesanteckningar Ärende Kommentarer 1.! Ordförande öppnar mötet Heidi Hansson hälsar välkommen och öppnar mötet. 2.! Föregående mötens minnesanteckningar (170914 samt 171011-12) Ad acta. 3.!

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Dnr SU FV-1.2.1-1557-14 Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-04-19 reviderad 2014-05-23 att gälla fr.o.m. 2014-05-23 1 (14) 1. Inledning...

Läs mer

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020 Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020 Greg Neely International Office Det internationella perspektivet ska vara en självklar del i all

Läs mer

Linköpings universitet 2015

Linköpings universitet 2015 Linköpings universitet 2015 Förnyare från början Linköpings universitet (LiU) är ett av Sveriges större lärosäten och vi hör till dem som erbjuder flest utbildningsprogram med inriktning mot en profession,

Läs mer

Mötesformalia. Tid: Kl Ulvö Hotell, Ulvön. Närvarande: Bilaga 0:1. Beslut/ åtgärd. Ärende. Universitetsstyrelsen beslutar

Mötesformalia. Tid: Kl Ulvö Hotell, Ulvön. Närvarande: Bilaga 0:1. Beslut/ åtgärd. Ärende. Universitetsstyrelsen beslutar sa m manträdesdatum Sid l (8) Tid: Kl. 13.00 Plats: Ulvö Hotell, Ulvön Närvarande: Bilaga 0:1 Mötesformalia 46 Fastställande av föredragningslistan beslutar att efter anmälan från ordföranden, under Övriga

Läs mer

Linköpings universitet 2016

Linköpings universitet 2016 Linköpings universitet 2016 Förnyare från början Linköpings universitet (LiU) är ett av Sveriges större lärosäten och vi hör till dem som erbjuder flest utbildningsprogram med inriktning mot en profession,

Läs mer

Till Utbildningsdepartementet TRE VÄGAR TILL DEN ÖPPNA HÖGSKOLAN (SOU 2004:29) ------------------------------------------------ U2004/912/UH

Till Utbildningsdepartementet TRE VÄGAR TILL DEN ÖPPNA HÖGSKOLAN (SOU 2004:29) ------------------------------------------------ U2004/912/UH REMISSVAR Rnr 26.04 2004-06-14 Gerd Larsson/LE Till Utbildningsdepartementet TRE VÄGAR TILL DEN ÖPPNA HÖGSKOLAN (SOU 2004:29) ------------------------------------------------ U2004/912/UH SACO Studentråd

Läs mer

Budgetpropositionen 2017/18:1

Budgetpropositionen 2017/18:1 PM 1(6) 2017-09-20 Box 256 751 05 Uppsala Handläggare Joakim Löfkvist Besöksadress S:t Olofsgatan 10 B Telefon 018-471 2501 Webbplats www.uadm.uu.se E-post Joakim.lofkvist@uadm.uu.se Budgetpropositionen

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-08-27 KS-2014/897.609 1 (4) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab:

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab: Bilaga A. Arbetsordning för styrning och ledning av SciLifeLab Kap. 1. Inledning 1 Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt resurscentrum

Läs mer

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-04-15 Dnr 100-828-10 Dokumenttyp:

Läs mer

Anställningsformer för doktorander

Anställningsformer för doktorander 2007-04-02 BESLUT LiU 455/07-50 1(1) Anställningsformer för doktorander Med hänvisning till föreliggande skriftligt underlag beslutar universitetsstyrelsen härmed att utbildningsbidrag fr o m 1 juli 2007

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

Politik, trender och framtid TIM EKBERG

Politik, trender och framtid TIM EKBERG Politik, trender och framtid TIM EKBERG Ett liv inom sektorn En krokig väg till universitetet Studier utan något mål Forskarstudier av en slump Kåraktiv - insyn i alla nivåer 10 år på departementet Administrativ

Läs mer

Investeringar för Sverige

Investeringar för Sverige Investeringar för Sverige Utbildningsdepartementet Foto: Johnér / Lars Thulin VårBudget 2016 2016 Investeringar Ett Sverige för som Sverige håller ihop Investeringar för bättre mottagande & snabbare etablering

Läs mer

Plats: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset. Närvaro: Bilaga 0:1. Mötesformalia. Ärende. Beslut/ åtgärd

Plats: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset. Närvaro: Bilaga 0:1. Mötesformalia. Ärende. Beslut/ åtgärd Sid 1 (7) Kl. 10.00-15.20 Plats: Närvaro: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset Bilaga 0:1 Mötesformalia 1 2 3 4 5 6 7 Fastställande av föredragningslistan Utseende av justeringsperson Remisser Föregående

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2014/2098/10 Rektor 2014-12-19 Rev. 2015-02-09 Rev. 2015-03-09 Rev. 2015-08-24 Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 Ärendet Rektor beslutade 2014-12-19 om verksamhetsuppdrag

Läs mer

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M BILAGA till rektors beslut 39/2012 1 (6) 1.3.2012 KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M. 1.3.2012 BAKGRUND OCH SYFTE Helsingfors universitet

Läs mer

Kunskap i samverkan. för samhällets utmaningar och ökad konkurrenskraft

Kunskap i samverkan. för samhällets utmaningar och ökad konkurrenskraft Kunskap i samverkan för samhällets utmaningar och ökad konkurrenskraft Vi tappar innovationskraft och andra tar in 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Schweiz Sverige

Läs mer

Internationella utbildningssamarbeten 2014/15

Internationella utbildningssamarbeten 2014/15 Universitetens, högskolornas och de enskilda utbildningsanordnarnas Internationella utbildningssamarbeten 2014/15 - ett urval uppgifter och slutsatser från rapporten. Anna Lundh, utredare vid UKÄ Internationella

Läs mer

Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR. Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth

Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR. Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth UKÄ skulle särskilt kartlägga storlek på studieavgifterna, vad

Läs mer

Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss.

Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss. Oscar Levant, 1906 1972 Foto: Ina Agency Press AB / BE&W Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning 278 Det

Läs mer

Bestämmelser om val till vissa styrelser samt dekan och prodekan vid Linköpings universitet

Bestämmelser om val till vissa styrelser samt dekan och prodekan vid Linköpings universitet Il e U UNIVERSITET LINKÖPINGS DNR LiU-2017-01009 BESLUT 1(1) Bestämmelser om val till vissa styrelser samt dekan och prodekan vid Linköpings universitet val av Rektor fastställer med detta beslut bestämmelser

Läs mer

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH ANVISNING Gäller från och med 2007-07-01 Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH Gäller fr o m 2007-07-01 Fastställd av rektor 2004-09-29 och 2005-03-31 Denna anvisning grundar sig på: Förordning om uppdragsutbildning

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet om urval till ett masterprogram

Anmälan mot Uppsala universitet om urval till ett masterprogram BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Anna Sandström 08-563 085 32 anna.sandstrom@uka.se 2016-11-15 31-188-16 Uppsala universitet Rektor Anmälan mot Uppsala universitet om urval till

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITETS PEDAGOGISKA MERITERINGSMODELL att bedöma pedagogisk skicklighet

UMEÅ UNIVERSITETS PEDAGOGISKA MERITERINGSMODELL att bedöma pedagogisk skicklighet UMEÅ UNIVERSITETS PEDAGOGISKA MERITERINGSMODELL att bedöma pedagogisk skicklighet Anders Fällström, prorektor Nils Eriksson, utbildningsledare Katarina Winka, pedagogisk utvecklare Umeå universitet Med

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Aktuella frågor. Viktoria Mattsson Forskningspolitiska enheten. Utbildningsdepartementet. viktoria.mattsson@regeringskansliet.se

Aktuella frågor. Viktoria Mattsson Forskningspolitiska enheten. Utbildningsdepartementet. viktoria.mattsson@regeringskansliet.se Aktuella frågor 150602 Viktoria Mattsson Forskningspolitiska enheten viktoria.mattsson@regeringskansliet.se Utbildningsminister Gustav Fridolin Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (6) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid för tiden 2017-07-01--2021-06-30 1 Bakgrund Innevarande mandatperiod för fakultetsnämndernas ledamöter

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Ledamöter i Lärarhögskolans styrelse Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Lärarhögskolans ledningsgrupp har gjort bedömningen

Läs mer

Investeringar för Sverige

Investeringar för Sverige Investeringar för Sverige Utbildningsdepartementet SUHF 9 oktober 2015 Foto: Johnér / Lars Thulin VårBudget 2016 2016 Investeringar Ett Sverige för som Sverige håller ihop Investeringar för bättre mottagande

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Mötesformalia. Tid: Kl Professorn, plan 8, Förvaltningshuset. Närvarande: Bilaga 0:1. Ärende. Beslut/ åtgärd

Mötesformalia. Tid: Kl Professorn, plan 8, Förvaltningshuset. Närvarande: Bilaga 0:1. Ärende. Beslut/ åtgärd UMEÄ UNIVERSITET Sid 1 (7) Tid: Kl. 10.50 Plats: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset Närvarande: Bilaga 0:1 Mötesformalia 120 Fastställande av föredragningslistan Ordföranden hälsar examenshandläggare

Läs mer

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet Umeå universitet Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2016-12-07 Dnr: FS 1.1-2139-16 Sid 1 (5) Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Läs mer

2. Information Anders Fällström informerar om att ett seminarium kring framtidens utbildningar kommer att äga rum i början av februari 2017.

2. Information Anders Fällström informerar om att ett seminarium kring framtidens utbildningar kommer att äga rum i början av februari 2017. Sid 1 (7) Utbildningsstrategiskt råd vid Umeå universitet Tid: Onsdag den 16 november kl 13.00-16.00 Plats: Rum för lärande, Humanisthuset Närvarande ledamöter Anders Fällström Heidi Hansson p. 1-3, 8-10

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Selma, Campus Falun Datum och tid torsdagen den 17 december, kl 10.45 16.00 Närvarande ledamöter Anmält förhinder Övriga närvarande

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (7) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden 2014-07-01--2017-06-30 1 Bakgrund Innevarande mandatperiod för fakultetsnämndernas ledamöter löper

Läs mer

Högre utbildning i Sverige

Högre utbildning i Sverige Högre utbildning i Sverige Totalt 48 anordnare av högre utbildning, varav 31 statliga Inga avgifter för studenter från EU/EES Inkomst för utbildning och forskning ca 70 miljarder Av dessa 70 miljarder

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering BESLUT 1 2010-06-24 Dnr LS 2010/499 Rektor Handlingsplan för internationalisering 2010-2011 Bakgrund Internationalisering är en av fyra strategier i universitetets Strategiska Plan 2007-2011 för att uppnå

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå DNR: SLU ua Fe 2013.1.1.1-2588 Internrevisionen 2013-09-25 Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå Rapport från internrevisionen Innehåll Sammanfattning... 3 1 Bakgrund och motiv... 4 2 Granskningens

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/515 HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum 2013-09-09

Läs mer

Dnr: LNU 2012/432. Regeldokument. Organisationsplan. Beslutat av Universitetsstyrelsen. Gäller från Reviderad

Dnr: LNU 2012/432. Regeldokument. Organisationsplan. Beslutat av Universitetsstyrelsen. Gäller från Reviderad Regeldokument Organisationsplan Beslutat av Universitetsstyrelsen Gäller från 2013-01-01 Reviderad 2015-02-19 Organisationsplan Med stöd av 2 kap. 2 8p högskoleförordningen (1993:100) meddelar Linnéuniversitetet

Läs mer

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Statistiker 010-470 03 90 torbjorn.lindquist@uhr.se PM Datum 2015-01-27 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Anställning efter avgång med ålderspension. Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14

Anställning efter avgång med ålderspension. Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14 Anställning efter avgång med ålderspension Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr 300-1340-12 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid:

Läs mer

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Sid 1 (6) Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Bakgrund Universitetsstyrelsen har den 6 oktober 2016 fastställt en revidering av Arbetsordning för Umeå universitet (dnr: FS 1.1.2-20-14).

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Tid: Kl 09.00-14.40. Högskolan i Borås C728

Tid: Kl 09.00-14.40. Högskolan i Borås C728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 2011-02-17 1(7) Tid: Kl 09.00-14.40 Plats: Högskolan i Borås C728 Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-1444-12

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Introduktion... 2 Studentrepresentant - uppdraget... 2 Vad gör jag som studentrepresentant?... 3 Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?...

Introduktion... 2 Studentrepresentant - uppdraget... 2 Vad gör jag som studentrepresentant?... 3 Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?... 1 Introduktion... 2 Studentrepresentant - uppdraget... 2 Vad gör jag som studentrepresentant?... 3 Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?... 4 Hur blir jag studentrepresentant?... 4 Var finns

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade -- RE G E R l N G S KAN S L l E T Utbildningsdepartementet 2014-06-24 U2014/4167/UH Enligt sändlista statssekreteraren Peter Honeth Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT 1(5) Beslut av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2013-02-25 Dnr 2013/229 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst.

Läs mer

Demografiska utmaningar för högskolepolitiken

Demografiska utmaningar för högskolepolitiken Demografiska utmaningar för högskolepolitiken (Lars Brandell 2005-11-19) Under de närmaste fem tio åren kommer förutsättningarna för den svenska högskolepolitiken att förändras. Inte minst gäller det de

Läs mer

Delegationsordning för Karolinska Institutet

Delegationsordning för Karolinska Institutet Delegationsordning för Karolinska Institutet Gäller från och med 2011-03-01 Dnr 901/11-010 ersätter Besluts- och delegationsordning, dnr 456/09-010 Delegationsordning för Karolinska Institutet Dnr 901/11-010

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

HÖGRE SKOLRESULTAT STOPP FÖR VINSTJAKTEN

HÖGRE SKOLRESULTAT STOPP FÖR VINSTJAKTEN HÖGRE SKOLRESULTAT STOPP FÖR VINSTJAKTEN STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON 28 AUGUSTI 2014 VI PRIORITERAR INVESTERINGAR I SKOLAN I varje budget har vi prioriterat mer resurser till skolan för en jämlik

Läs mer

Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet

Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet Dnr 2013/135 Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet Fastställd av rektor 2014-09-02 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte: 3 Mål: 4 Organisation och ansvar 4 Studie- och

Läs mer

Linnéuniversitetets kvalitetsråd

Linnéuniversitetets kvalitetsråd Mötesdatum: Linnéuniversitetets kvalitetsråd Ledamöter: Närvarande: Frånvarande: Övriga: Lena Fritzén, prorektor, ordförande Niklas Ammert, Fakulteten för konst och humaniora Bo Bergbäck, prorektor Cristoffer

Läs mer

Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Dnr. U2015/1626/UH

Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Dnr. U2015/1626/UH Utbildningsdepartementet Vår referens/dnr: Maria Eka SN dnr. 48/2015 Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Dnr. U2015/1626/UH 2015-05-07 Remissvar Kvalitetsutvärdering av högre utbildning Föreningen Svenskt

Läs mer

Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt.

Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt. Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt. Omfattning: 12-19 Datum och tid: Onsdagen den 29 mars klockan 9.30 11.45 Plats: Ledamöter: R3-132, Mälardalens högskola, Västerås Lars Hallén

Läs mer

Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Läs mer

Kompetensutveckling av lärare

Kompetensutveckling av lärare 2013-09-04 BESLUT Dnr LiU-2011-01727 1(1) Kompetensutveckling av lärare Universitetsstyrelsen beslutar godkänna bifogad rapport om kompetensutveckling av lärare - uppföljning av vidtagna åtgärder och bedömning

Läs mer

BRA FORSKNING GER UTDELNING

BRA FORSKNING GER UTDELNING BRA FORSKNING GER UTDELNING FORSKNINGSFINANSIERING På Örebro universitet är arbetet med finansieringen av forskningen en självklar del av forskningsprocessen. Utgångspunkten är att hjälpa forskarna nå

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 12 juni Övriga. Mats Arwidson biträdande universitetsdirektör, p 15

Universitetsstyrelsens sammanträde 12 juni Övriga. Mats Arwidson biträdande universitetsdirektör, p 15 1(5) s sammanträde 12 juni 2007 Närvarande Ledamöter Bengt Westerberg Mille Millnert Trygve Carlsson Ewa Groppfeldt Olle Persson Agneta Westerdahl Kajsa Ellegård Jan Ernerudh Lars Hultman Aaron Axelsson

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Reviderad 2014-01-27 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid 1 (7) BESLUT ON/FN 2013-06-10 Rev. 2014-09-16 (del.) SU FV-1.9-2638-14 Carina Nymark Utredare Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid anställning som biträdande lektor och

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Behovet av att införa möjligheten till separat antagning. Införandet av anmälnings- och studieavgifter

Behovet av att införa möjligheten till separat antagning. Införandet av anmälnings- och studieavgifter Promemoria 2013-07-01 U2013/4281/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Antagning av studieavgiftsskyldiga studenter Inledning Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet

Läs mer

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet BESLUT 1 2009-12-17 Dnr LS 2009/542 Rektor Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet Bakgrund Lunds universitet vill ha tydliga regler för pensionerade professorers fortsatta verksamhet. För

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (6) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden 2011-10-01--2014-06-30 1 Bakgrund Befintliga fakultetsnämnders mandatperiod 1 är genom beslut av

Läs mer

Fler meriteringsanställda får en tillsvidareanställning

Fler meriteringsanställda får en tillsvidareanställning STATISTISK ANALYS 1(23) Avdelning /löpnummer / Nr 1 Analysavdelningen Handläggare Annika Haglund och Per Gillström 08-563 087 28 annika.haglund@uka.se, per.gillstrom@uka.se Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 1 (8) BESLUT 2012-06-07 Dnr SU 31-1926-12 Doknr 1 Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap Susanne Thedéen FD, områdeskanslichef Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Brett deltagande i högskoleutbildning

Brett deltagande i högskoleutbildning Promemoria 2017-07-18 Utbildningsdepartementet Brett deltagande i högskoleutbildning Sammanfattning Promemorian innehåller ett förslag till ändring i högskolelagen (1992:1434) som innebär att universitet

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Senast reviderad 2015-07-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uk-ambetet.se Reg.nr 2013-01-29 641-2691-12, 42-42-13 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över ÅA/VR

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum nr 8 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Rådbo, Marie vicedekanus Hohmann, Stefan prodekanus Berndtsson, Bo (ej 5.2.4) Celander, Malin (ej 5.2.1) Hilmersson,

Läs mer