2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman."

Transkript

1 Protokoll fört vid Årsta Havsbads samfällighetsförenings extrastämma, torsdagen den 10 februari 2011 i Fredrika Bremergymnasiet. Närvarande: Enligt förteckning bilagd till originalprotokollet. Samfällighetens ordförande Göran Johansson öppnade stämman och hälsade alla välkomna. Han informerade också att juristen Uno Jakobsson från Lindhes advokatbyrå närvarade som sakkunnig i frågor som rör samfälligheter. 1 Fråga om stämmans behöriga utlysande Stämman förklarades behörigen utlysts. 2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman. 3 Val av sekreterare för stämman Stämman valde Åsa Andersson till sekreterare för extrastämman. 4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Stämman valde Berndt Carlborg och Hans Gordon till justeringsmän/rösträknare för extrastämman. 5 Godkännande av röstlängd Röstlängden var inte färdiguppdaterad då punkten kom upp på mötet. Under mötets gång färdigställdes dock denna. 113 fastigheter var representerade på extrastämman, varav 17 via ombud med fullmakt. 6 Godkännande av dagordning Ingwar Åhman-Eklund föreslog att dagordningen skulle kompletteras med ytterligare en punkt under 8: Godkännande av hantering av återuppbyggnaden av restaurangen. Efter försöksvotering avslogs förslaget och stämman godkände dagordningen i sin ursprungliga form. 7 Styrelsens redogörelse för restaurangbygget på torget 2010, samt ekonomisk status för samfälligheten Mötesordförande Blom började med att förklara att frågan även kommer att tas upp på det ordinarie stämman i april då frågan om ansvarsfrihet ska tas upp. Dagens möte är i första hand informerande. 1

2 Styrelsen började med en redogörelse. Göran Johansson redogjorde för bakgrunden till extrastämman som styrelsen sammanfattat i det material som skickats ut tillsammans med kallelsen. På hemsidan finns ytterligare material, bland annat en utförlig redogörelse för hela brand- och byggprocessen samt en specifikation över merkostnaderna. Göran förklarade att när underskottet konstaterades så rådgjorde styrelsen, förutom med egen revisor, med tre andra instanser: lantmätare, banken Nordea, samt med en jurist knuten till Riksförbundet för enskilda vägar (där föreningen är medlem). Han påminde också om att årsstämman i april 2010 inte motsatte sig återuppbyggnaden utan gav klartecken till den dåvarande budgeten. Han påpekade vidare att föreningens ekonomi inte på något sätt är i fara långsiktigt; detta är ett tillfälligt underskott och styrelsen menar att föreningen måste jobba med mer långsiktiga ekonomiska planer. Bengt Andersson styrelsens representant för planfrågor, tog över och berättade att den allra första tanken var att restaurera byggnaden, men att den var i alldeles för dåligt skick för detta. Till exempel ville Haninge kommun att man skulle behålla den, vid hastigt påseende mindre skadade gaveln, men vid närmare bedömning insåg man att det inte var möjligt. Inte heller grundkonstruktionen av träreglar gick att behålla då den var fukt och rötskadad dels efter släckningen dels eftersom vatten samlats i pölar under huset vid kraftiga regnfall. Med anledning av detta beslöt man att gjuta en betongplatta med underliggande isolering. Den nuvarande plan- och bygglagen tillåter inte att man återuppbygger ett enkelt sommarhus med enkla brädväggar, utan man måste anpassa sig efter nu gällande byggregler avseende till exempel energisparkrav, ventilation och handikappanpassning. Med den nuvarande konstruktionen kommer byggnaden också att uppfylla 2019 års byggnormer inklusive energisparkrav. Grundens betongplatta var det första som åtgärdades efter återuppbyggnaden. Detta gjordes medan försäkringsbolaget If fortfarande stod som byggherre och skedde genom en dispens från kommunen medan man väntade på det slutgiltiga bygglovet. Under väntetiden stod färdiga väggar, beställda av If, på Fredells byggvaruhus och väntade. I december 2009 hade If inte längre tålamod att vänta på att bygglovet skulle beviljas. Man lämnade över den återstående återuppbyggnaden till samfällighetens styrelse och betalade i samband med detta ut ett engångsbelopp. Beloppet skulle täcka de återstående kostnaderna som försäkringen täckte. Det slutgiltiga bygglovet kom den 20 januari Göran fortsätter att visa på kostnaderna i projektet och vilka som framför allt drog över budget. Bland annat vintervatten, kakel och arkitekten är sådana poster som blev dyrare än man tänkt sig. En utförlig redogörelse över kostnaderna finns på hemsidan. Två av posterna är tvistiga. Entreprenören som kopplade in vintervattnet skötte inte sina åtaganden och gjorde ingen uppföljande kontroll. Denna faktura bestrids alltså av styrelsen och man kommer troligen även att koppla in juridisk assistens för att komma tillrätta med frågan. Man diskuterar även hur inredningsarkitektens faktura ska fördelas mellan samfälligheten och krögaren och hur stor del den senare i sådana fall ska betala. 2

3 Tomas Isberg, föreningens kassör visade en översikt över samfällighetens ekonomi de senaste tolv åren där det framgick att det alltid funnits likvida medel, på mellan 2 3 miljoner kronor, vid årets slut. De två senaste åren har man dock haft ett stort bryggunderhåll följt av restauranguppbyggnaden, som dessa år förbrukat alla reserver. Han reflekterade över hur stora reserver man behöver ha för oförutsedda utgifter. Antingen finansierar man allt via årsavgifterna och ska man göra det så måste man vissa år chockhöja avgifterna. En annan lösning är att istället ta lån när sådana situationer uppstår. Nästan samtliga intäkter kommer in i skiftet maj/juni när medlemsavgifterna förfaller, men utgifterna ligger löpande under året. Detta är dock normalt inte något problem om vi har ett kapital av ta av under årets första månader. I kallelsen fanns en specifikation för utgifterna, men i stora drag går den att sammanfatta enligt nedan. Den totala summan för ombyggnaden Engångsbelopp från If Netto för samfälligheten cirka kr cirka kr cirka kr Efter detta lämnades ordet fritt för frågor. Ingwar Åhman-Eklund undrade varför styrelsen inte presenterade en bättre redovisning över återuppbyggnadsarbetet på årsmötet i april Man borde ha vetat redan då att kostnaderna skulle skena iväg. Göran svarade att styrelsen vid förra årets möte borde ha kunnat se att budgeten i alla fall till viss del inte skulle kunna hållas, men inte så pass som blev det slutgiltiga resultatet. Vissa av kostnaderna var helt omöjliga att förutse. Han beklagade detta djupt. Ingwar ifrågasatte även varför man valt så dyra lösningar. Varför drog man till exempel in vintervatten i en byggnad avsedd för sommarverksamhet? Varför anlitade man en inredningsarkitekt. Göran förklarade att inredningsarkitekten anlitades för att få in en kompetens som helt saknades i styrelsen. Det gällde främst inredning med form och färg, men även andra frågor som belysning, akustik med mera. Tanken är att krögaren ska betala en del av detta. Ingwar ville också veta vilka kontrollofferter man tagit in. Göran redovisade vilka offertförfrågningar som tagits in och vilka man valt emellan. På grund av den stora tidsbristen föll vissa leverantörer bort. De hade inte möjlighet att inkomma med offerter inom den angivna tiden. Bengt berättade att det var If som anlitat Gärdets bygg och som alltså lät dem gjuta betongplattan. När If drog sig ur samarbetet var det inte praktiskt möjligt att byta leverantör och göra en ny upphandling. 3

4 Ulf Hedlund undrade om den redovisade kostnaden om cirka två miljoner är en totalkostnad eller kommer det att komma ytterligare utgifter? Är fastigheten besiktigad? Styrelsen svarade att det som kvarstår är bland annat att byta halkskydd i köket, ytterbelysning, skyltar, målning av fasader dörrfoder och fönster. Sotaren har lämnat en anmärkning som ska åtgärdas och en obligatorisk ventilationskontroll ska göras. Slutbesiktningen mot entreprenören är gjord, men kontrollplanen, som ska visa att alla myndighetskrav är uppfyllda, är ännu inte inlämnad till kommunen. Av den anledningen har kommunen inte heller kunnat utfärda något slutbevis för bygglovet. Bo Hellberg meddelade att samfälligheten avser att återvinna byggmomsen om det är möjligt. Det skulle innebära en kostnadsbesparing för föreningen. Göran berättade att en samfällighetsmedlem kontaktat försäkringsbolaget Ifs vd samt beslutsfattare inom Haninge kommun och ifrågasatt dessa båda organisationers handlande i samband med återuppbyggandet. Kravet är att kostnaderna ska fördelas mellan dessa båda och samfälligheten. Både Haninge kommun och If har frågan uppe och föreningen avvaktar nu någon form av besked. Enligt lagstiftningen ska bygglov som avser nedbrunna byggnader behandlas skyndsamt och så har inte skett i det här fallet. I mångt och mycket ser situationen ut som den gör på grund av det mycket försenade bygglovet. Ingwar refererade till den motion som han lämnade in till förra årsmötet och som godkändes av stämman. Motionen yrkade bland annat att upphandlingar till värde av en miljon eller mer, ska underställas en stämma. Göran svarade att den miljon kronor som projektet kostade utöver budget inte kom i ett slag och som en enda utgift, utan att det var ett antal delvis oförutsedda delkostnader som under processens gång kom att uppgå till ett sådant belopp. Ingwar citerade även Lagen om samfällighetsföreningar och vad som gäller när en förening inte kan betala sina skulder. Han menade att det är viktigt att man får ett beslut från medlemmarna i ett sådant läge om ett lån ska tas och hur dessa pengar i sådana fall ska användas. Han menade även att restaurangentreprenören borde vara med och betala en del av ombyggnaden. Uno Jakobsson från Lindhes advokatbyrå förklarade att 43 i Lagen om samfällighetsföreningar i första hand är att betrakta som en handlingsplan. Han menade att det inte finns någonting som hindrar att man tar ett lån på det sätt som styrelsen gjort och att juristerna både på Nordea, Riksförbundet för enskilda vägar och Lantmäteriet har ansett samma sak. Sten Nordell ansåg att grundproblemet är att årsstämman godkände kronor i budget för ombyggnaden i april och att det är medlemmarna som nu drabbas när beloppet överskridits. Han ifrågasatte också att man inte tagit in en totalentreprenörslösning och att man anlitat företaget Strandfynd, som innehas av en styrelsemedlem, till vissa jobb. 4

5 Även Hans Gordon var kritisk till att en ledamot i styrelsen har anlitats i projektet och för det erhållit relativt stora arvodesbelopp. Han poängterar också att lånet är ok, men att det är medlemmarna som skulle ha tagit det beslutet inte styrelsen själv. Detta höll Ingwar med om. Han har varit i kontakt med både Villaägarnas riksförbunds jurist och Länsstyrelsen som båda anser att styrelsen borde ha kallat till extrastämma. Curt Andersson undrade hur man kan ta in en dyr inredningsarkitekt och sedan måste byta ytskiktet på köksgolvet för kronor ett halvår senare. Göran förklarade att det var en underleverantör till Gärdets Bygg som valde det felaktiga ytskiktet. Styrelsen uppfattade att de hade kompetens att göra detta val, men så var inte fallet. Ulf Hedlund undrade om styrelsen anser att det belopp som If betalade ut är relevant i förhållande till kostnaden för uppbyggnaden. Bengt menade att det var svårt att överblicka de slutliga kostnaderna och ifrågasätta beloppet vid det tillfälle när If lämnade över. Susanne Färm-Hagström undrade vem som varit kvalitetsansvarig. Bengt svarade att det har han varit. Ola Hoffsten menade att det är anmärkningsvärt att styrelsen använder medel ur underhållsfonden. Han ansåg att man skulle ha sålt fastigheten istället. Han undrade också om det är möjligt att begära skadestånd i den händelse styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet på årsmötet i april. Göran förklarade att fastigheten inte får säljas enligt nuvarande anläggningsbeslut. Uno Jakobsson berättade att lagen om ekonomiska föreningar öppnar för en möjlighet till skadeståndskrav om inte styrelsen beviljas ansvarsfrihet, men i sådana fall så måste man kunna påvisa skada. En ny styrelse skulle i det fallet få utreda om en sådan skada kunde anses finnas. Det vanligaste om styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet är att man ställer krav på styrelsens avgång. I och med att detta är en obligatorisk förening så kan en minoritet (10%) kräva skadestånd om de inte anser att styrelsen skulle ha beviljats ansvarsfrihet. Av den information Uno Jakobsson har i dagsläget så kan han inte anse att en sådan skada finns att det kan bli aktuellt med skadestånd. Göran informerar om att föreningen har en ansvarsförsäkring via If som täcker eventuella skadestånd mot styrelsen. Han upprepade att styrelsen rådfrågade Nordeas, Lantmäteriets och Riksförbundet för enskilda vägars jurist innan lånet togs och alla tre ansåg att det var helt i sin ordning och att en extrastämma inte var nödvändig. 5

6 Sten Nordell ifrågasatte varför man drar in vintervatten i en restaurang med bara sommarverksamhet. Ulf Hedlund undrade om entreprenören hyr restaurangen året runt numera? Göran förklarade att krögaren har för avsikt att ha öppet för bland annat julbord utöver den vanliga säsongen maj augusti. Bo berättade att hyresavtalet med krögaren tidigare låg på kronor/år, men att det nu förhandlats upp till kronor/år. Förhandlingen är dock inte helt avslutad. Eftersom restaurangen är väldigt väderberoende så kan beläggningen vara mycket ojämn under en säsong och styrelsen anser att den satta hyran är marknadsmässig utifrån dessa förhållanden. I en marknadsanalys av Newsec ligger markhyran i andra jämförbara områden på i snitt på kr/kvm. En liknande beräkning överförd på de fyra månader som restaurangen är verksam ger en hyra på drygt 1000 kr/kvm. Bo förklarar också att pengarna inte kommer att tas av befintliga medel i underhålls- och förnyelsefonden. Styrelsen ska titta på en slutfinansiering som kommer att presenteras till den kommande årsstämman i april. Ingwar påminde om att i händelse att en samfällighet inte kan betala en skuld så mäts den ut på fastigheterna i föreningen, det vill säga medlemmarnas fastigheter. Han undrade även om något mer lån skulle komma att tas innan stämman i april. Uno Jakobsson bekräftade att säkerheten i en samfällighetsförening ligger i fastigheterna, men han påminde också om att det innebär att en samfällighet är en väldigt stabil föreningsform som ger väldigt bra grund för lån med bra bankkrediter till låga kostnader. Hans undrade hur krögaren kunde ha tillgång till restaurangen året runt när man samtidigt informerar medlemmar om att det går bra att hyra restaurangen vid lågsäsong. Bo berättade att hyresavtalet är sådant att ingen annan äger rätt att driva verksamhet i lokalerna. Uppgjord hyresperiod är maj augusti, nyttjar krögaren lokalen mer så tillkommer ytterligare hyra för detta, nämligen 300 kronor/dygn. I och med att restaurangen måste vara uppvärmd året runt drabbas krögaren av en extrakostnad för el. Till detta kommer cirka en halv miljon kronor i utrustning som krögaren bekostat. Både styrelsen och föreningen har möjlighet att nyttja lokalen under medgivande av hyresgästen. Tomas förklarade att krediten som tagits är en tillfällig kredit som upphör den 30 juni. Eftersom medlemsintäkterna kommer i maj/juni behövs inte krediten längre efter detta. En slutfinansiering är nödvändig, antingen som lån eller extrautdebitering. Styrelsens ambition är att inte behöva höja avgiften utan betala av lånet under en lämplig period. När det gäller de räkningar som ska betalas innan maj så gäller detta normala, löpande kostnader. Det är framför allt snöröjningen som ännu är en osäker post. 6

7 Hans påminde om att en styrelse alltid måste vara beredd på att årsmötet kan välja att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet, det är spelets regler. Att göra fel är ok, men han menar att det i sammanhanget blev lite väl mycket och att det kokade över. Om styrelsen kallat till extrastämma långt tidigare, kanske redan i början av hösten, så skulle mycket av dessa irritationer ha kunnat undvikas. Ragnhild Blomdal undrade hur man resonerade när man anlitade Strandfynd till vissa delar av återuppbyggnaden. Göran medgav att det inte är lämpligt att anlita ett företag som ägs av en styrelsemedlem, men att man befann sig i en pressad extraordinär situation. Han påpekade också att 150 kronor/timmen knappast kan anses som överpris och i kombination med att man visste att firman var pålitlig, att den saknade betalningsanmärkningar och inte minst att den fanns tillgänglig med kort varsel så var det ett beslut som styrelsen står för. Ingela Widén berättade att hon är relativt ny i styrelsen, men att hon är imponerad över hur hårt och ambitiöst hennes kollegor arbetar och att många blivit sårade och tagit illa vid sig av den hårda kritiken. Hon understryker att det aldrig varit någons mening att medvetet föra medlemmarna bakom ljuset och att de alla är djupt ledsna över vad som hänt. Ingwar betygade att han aldrig trott att styrelsen avsiktligt försökt lura någon. Ulf Hedlund menade att bristen på information är hela frågan. Ragnhild Blomdahl frågade om If hade anlitat Gärdets bygg som totalentreprenör. Bengt ansåg att man gjorde ett försök med det, men samfälligheten kunde inte ta över avtalet från If. En medlem undrade över villkoren på lånet. Tomas svarade att krediten löper till den 30 juni och är på kronor. Fram till dagens datum har cirka kronor av dessa nyttjats. Kostnaden för hela lånet kommer att landa på ungefär kronor. Detta gäller om inget oförutsett inträffar, till exempel skulle snöröjningskostnaden kunna rasa i väg och då kräva mer pengar. 8 Styrelsens förslag till beslut att stämman godkänner den ekonomiska redovisningen av restaurangbygget. Stämman beslutade att godkänna den ekonomiska redovisningen av restaurangbygget. att stämman godkänner att det ekonomiska underskottet regleras via en tillfällig kredit. Stämman beslutade att godkänna att det ekonomiska underskottet regleras via en tillfällig kredit. 7

8 9 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt på föreningens anslagstavlor och på hemsidan från och med den 24 februari Mötets avslutande Lars-Erik Blom avslutade mötet och hälsade alla välkomna åter på det ordinarie årsmötet den 12 april Vid protokollet Åsa Andersson Justeras Berndt Carlborg Hans Gordon 8

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Anders Linder lämnar HBV efter. TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset. Naken överraskning. på styrelsemöte

Anders Linder lämnar HBV efter. TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset. Naken överraskning. på styrelsemöte Specialtidningen för hyresrätten och allmännyttan pris 59 kr nummer 5/20 09 Naken överraskning på styrelsemöte Nybygge stjälpte bolagets ekonomi TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912.

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912. 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 År 2007 2 ÅRSREDOVISNING ÅR 2007 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet år 2007.

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

)O\WWQLQJDYIOHUIDPLOMVKXV

)O\WWQLQJDYIOHUIDPLOMVKXV 1998:165 CIV EXAMENSARBETE )O\WWQLQJDYIOHUIDPLOMVKXV %(1*75$*1$56621 Förord Förord Under min 7-månaderspraktik på Skanska i Umeå, hade jag förmånen att få medverka i ett husflyttningsprojekt där totalt

Läs mer

Låna inte mer än du behöver!

Låna inte mer än du behöver! Lån upp till 150 000 utan säkerhet Få din låneansökan beviljad inom ett par minuter! Extrapengar! Låna upp till 25 000:- Låna inte mer än du behöver! Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta

Att kränga krediter till utsatta Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån 2009 Behöver du låna pengar och har bråttom? 1 Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter 2009 1. Inledning sid

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Del I Maj 2004 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 24-25 maj 2004 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra

Läs mer

Politiskt Alternativs yttrande till Vilhelmina Kommunfullmäktige kring revisionen av följande ärenden:

Politiskt Alternativs yttrande till Vilhelmina Kommunfullmäktige kring revisionen av följande ärenden: Politiskt Alternativs yttrande till Vilhelmina Kommunfullmäktige kring revisionen av följande ärenden: 1. Regnbågen/Strandvägen 10 2. Miljonlånet till Cloudberry Village AB Inledning När två revisionsberättelser

Läs mer

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak.

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak. Så här fungerar det Ansökningsblankett finns längst bak. Det här är Hypotekspension Hypotekspension är den livstidstrygga lösningen för dig som är äldre än sextio år, och som vill förvandla outnyttjat

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Innehåll 1. Inledning sid 5 2. Sammanfattning sid 7 3. Bakgrund sid 11 3.1 Den ökade skuldsättningen i samhället sid 11 3.1.

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare!

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare! FÖRORD Tack för att du vill vara vår budbärare! Kunskap i grundläggande privatekonomi blir allt viktigare. Kunskap är också en viktig tillgång för att minimera riskerna att hamna i en skuldsituation som

Läs mer