Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE"

Transkript

1 Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1

2 Om god man Föräldrabalken (FB) 11:4 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas Om förvaltare Föräldrabalken (FB) 11:7 Om någon som befinner sig i en sådan situation som anges i 4 är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, får rätten besluta att anordna förvaltarskap för honom eller henne. Förvaltarskap får dock inte anordnas, om det är tillräckligt att godmanskap anordnas eller att den enskilde på något annat, mindre ingripande sätt får hjälp. 2

3 GOD MAN God man på grund av sjukdom Anledningarna till att en myndig person behöver god man kan vara många. Det gemensamma är dock att personen är förhindrad att själv bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Beslut om godmanskap får dock inte meddelas utan samtycke av personen, om inte hans eller hennes tillstånd är sådant att samtycke inte kan inhämtas. Den person som har god man kallas för huvudmannen. Gode mannen är att anse som ett biträde åt huvudmannen. Det betyder att gode mannen skall inhämta huvudmannens samtycke innan en rättshandling företas för huvudmannens räkning. Är huvudmannen ur stånd att ge uttryck för sin mening, måste detta styrkas på något sätt t ex genom läkarutlåtande. Om inte huvudmannens samtycke inhämtas när detta är möjligt kan rättshandlingen bli ogiltig. Får detta till följd att den som ingått rättshandlingen med gode mannen blir lidande, riskerar gode mannen att bli skadeståndsskyldig. Gode mannen behöver dock inte ha huvudmannens samtycke för alla rättshandlingar. De rättshandlingar som avser den dagliga hushållningen är således undantagna. Till den dagliga hushållningen räknas inköp av livsmedel och kläder, betalning av hyra, vårdkostnader, skatter, telefon m fl regelbundna betalningar för den dagliga tillvaron. Avser uppdraget att bevaka huvudmannens rätt i dödsbo gäller samma bestämmelser som för omyndig dödsbodelägare. Är huvudmannen sjuk ingår som regel ekonomisk förvaltning i gode mannens uppdrag. Det kan också ingå i uppdraget att gode mannen skall sörja för huvudmannens person. Bevaka rätt Här kan det t ex gälla att bevaka huvudmannens intressen i ett dödsbo (se vidare nedan), inte minst viktigt är detta när huvudmannen är en förståndshandikappad person. Bevaka rätt kan också betyda att i hyresnämnden ta 3

4 tillvara huvudmannens intresse i ett avhysningsärende. Det kan även innebära insatser när en lägenhet ska säljas, sägas upp eller avvecklas, eller vid avveckling av en fastighet. Ibland är inte bevaka rätt specificerat till att gälla någon speciell rättshandling. Ofta finns det bara med i en generell bemärkelse. Det betyder i förkommande fall, d v s i de fall där huvudmannens intressen behöver bevakas. Då ska du som god man bevaka huvudmannens rätt. Det kan t ex handla om att årligen anmäla hyresändringar för att huvudmannen ska få rätt bostadstillägg, ansöka om annat boende, överklaga beslut, ansöka om kontaktperson etc. Förvalta egendom Förvalta egendom innebär att sköta huvudmannens ekonomi, d v s ta hand om pensionsinkomster och bidrag, betala räkningar och även att förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter eller liknande. Det kan också vara att portionera ut fickpengar, privata medel. I gode mannens förvaltning ingår inte huvudmannens lön som han fått för eget arbete, eller habiliteringsersättning som han får från ett dagcenter, om inte huvudmannen själv uttryckligen begär det. Att sörja för person Helt naturligt kommer gode mannen att ställas inför olika krav i fråga om att sörja för huvudmannens person. Det går därför inte att uppställa regler för varje situation. Det är dock väsentligt att gode mannen håller sig informerad om huvudmannens boendeförhållanden, behov av vård och social service. Gode mannen bör också underrätta sig om huvudmannens behov av sociala kontakter och rekreation. Genom kontakter med sociala organ, anhöriga eller vårdinrättning kan gode mannen medverka till att huvudmannen får en bättre bostad, hemhjälp eller en bättre vårdform. Gode mannen kan också skapa möjlighet för huvudmannen att besöka anhöriga, göra en rekreationsresa, besöka en teater o dyl. Gode mannen bör utöva den personliga omvårdnaden i nära samarbete med huvudmannens anhöriga. Det är också nödvändigt att gode mannen samarbetar med den kontaktperson som kan ha utsetts enligt socialtjänstlagen eller 4

5 LSS-lagen (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade). I den personliga omvårdnaden ingår också skyldigheten att se till att huvudmannens medel verkligen används till hans nytta. Att sörja för person innebär inte att man som god man behöver sköta om och vårda huvudmannen. Inledande åtgärd Gode mannen bör så snart förordnandet föreligger kontakta huvudmannen i första hand, om huvudmannen inte kan ge upplysningar ska god man ta kontakt med hans anhöriga eller andra personer som har och kan ge upplysningar om huvudmannens ekonomi, hälsotillstånd, m m. Är huvudmannen intagen på sjukhus eller annan vårdinrättning kan kurator, avdelningsföreståndare eller läkare ge erforderliga upplysningar. Gode mannen skall snarast möjligt ta hand om huvudmannens tillgångar. Det är därvid av vikt att försäkringskassan, hyresvärd, posten, banker, skattemyndigheten m fl blir informerade om förordnandet. God man som efterträder annan god man bör så snart som möjligt kontakta sin företrädare för att informera sig om huvudmannens förhållanden och för att omhänderta huvudmannens tillgångar. Förvaltning Gode mannen har stor självständighet vid förvaltning av huvudmannens egendom, men skall vara medveten om kravet på samtycke från huvudmannen. Han är också redovisningsskyldig inför Överförmyndarnämnden. Det är gode mannens uppgift att med omsorg och nit vårda huvudmannens rätt och främja hans bästa. Härvid skall gode mannen se till att huvudmannens medel i skälig omfattning används till hans nytta. Det är således inte meningen att gode mannen skall inrikta sig på ett sparande, utan huvudmannen skall ges möjlighet att tillgodogöra sig sina egna medel för de behov som uppstår. Vid förvaltningen får inte gode mannen blanda ihop huvudmannens tillgångar med sina egna eller andras. 5

6 Förteckning Inom 2 månader efter förordnandet skall gode mannen lämna en förteckning till Överförmyndarnämnden över den egendom som skall förvaltas. Vid byte av god man behöver den tillträdande gode mannen ej lämna förteckning. Har rätten beslutat utvidga omfattningen av gode mannens uppdrag, skall en ny förteckning lämnas över den egendom som omfattas av det utvidgade uppdraget. Den nya förteckningen skall lämnas inom en månad efter rättens beslut. Förteckning skall avges på heder och samvete. Förteckningen skall innehålla de uppgifter som är nödvändiga för att Överförmyndarnämnden skall kunna utöva sin tillsyn. Den skall alltid innehålla uppgifter om tillgångar och skulder, om de särskilda tillgångarnas värde och om pantbrev i fastighet eller tomträtt. Äger huvudmannen bankmedel skall uppgift lämnas om såväl bankens namn som kontonummer och innestående belopp. Banktillgodohavande skall styrkas med bevis från banken, tillika bekräftelse på att konton som ej används för löpande inkomster/utgifter är försedda med överförmyndarspärr enligt FB 14:8 FB 14 kap 8 Pengar som har satts in hos bank på konto med överförmyndar spärr får tas ut endast efter samtycke från Överförmyndarnämnden. Samtycke krävs dock inte vid uttag av: 1. Ränta. 2. Pengar som behöver hållas tillgängliga för den enskildes uppehälle eller vården av hans eller hennes egendom om den förordnade förmyndaren, gode mannen eller förvaltaren vid insättningen gjort förbehåll om att de får tas ut utan Överförmyndarnämndens samtycke. Lag (1994:1433). 6

7 9 Premieobligationer som har utfärdats av staten skall skrivas in i statsskuldboken med förbehåll att belopp som hänför sig till obligationerna inte får lyftas utan Överförmyndarnämndens samtycke. Lag (1994:1433). * Spärr innebär att gode mannen ej kan lyfta innestående medel utan Överförmyndarnämndens tillstånd. För huvudmannen saknar således spärren betydelse. Fastighet upptages till sitt taxeringsvärde. Värdepapper skall upptagas till kursvärden. Lösöret behöver inte angivas med värden om det inte är fråga om antikviteter, konst eller liknande. Skulder skall angivas med dels belopp dels namn på långivare. Äger huvudmannen tillgångar som icke förvaltas av gode mannen skall detta angivas i förteckningen. Gåva Gode mannen får inte ge bort huvudmannens egendom. Endast sedvanliga gåvor såsom julklappar och födelsedagspresenter är tillåtna, till normala värden. I vissa fall kan Överförmyndarnämnden medge att gode mannen får lämna understöd till anhörig. Omplaceringar Gode mannen skall se till att huvudmannens tillgångar är placerade på ett sätt som ger erforderlig trygghet och skälig avkastning. Om inte detta är fallet skall tillgångarna placeras om. Omplaceringen kan dock i regel inte vidtagas utan att gode mannen först har inhämtat Överförmyndarnämndens tillstånd. Sådant tillstånd erfordras om gode mannen ämnar: 7

8 1. Förvärva aktier. 2. Förvärva, försälja eller inteckna fast egendom eller tomträtt. 3. Förvärva eller försälja bostadsrätt. 4. Ta upp lån eller ingå annan förbindelse för huvudmannen. 5. Låna ut huvudmannens medel. 6. Låta huvudmannen driva rörelse. 7. Sälja värdehandling som är deponerad eller registrerad på VP-konto. 8. Ta ut medel från bankkonto som är överförmyndarspärrat. När det gäller fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt krävs Överförmyndarnämndens samtycke oavsett om förvärvet har skett genom köp, byte eller gåva. Samtycket skall lämnas om inte förvärvet eller avtalet kan anses olämpligt med hänsyn till egendomens natur eller andra omständigheter. Beträffande försäljning av sådan egendom får Överförmyndarnämnden lämna sitt samtycke om åtgärden är lämplig med hänsyn till egendomens natur, huvudmannens behov och samlade tillgångar. Överförmyndarnämndens samtycke krävs också om gode mannen för huvudmannens räkning vill ingå borgensförbindelse, pantsätta huvudmannens egendom för dennes eller någon annans förbindelse, upplåta nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft. Samtycke i fråga om fast egendom m m, enligt ovan, gäller under sex månader. Gode mannen kan göra vissa omplaceringar utan att behöva inhämta Överförmyndarnämndens tillstånd. Sålunda kan huvudmannens tillgångar placeras i: 1. Skuldförbindelser som har utfärdats eller garanterats av stat eller kommun. 2. Skuldförbindelser som har utfärdats av Sveriges Allmänna Hypoteksbank eller av en bank eller ett kreditmarknadsbolag även utländskt bankföretag eller kreditinstitut kan förkomma. 3. Andelar i värdepappersfond även utländskt fondföretag. 4. Fordran mot säkerhet av panträtt inom sextio procent av senaste fastställda taxeringsvärde. 8

9 Om gode mannen uppsåtligen eller på grund av vårdslöshet vållar huvudmannen skada kan han åläggas att ställa säkerhet för huvudmannens egendom och bli ersättningsskyldig. Övrigt Sedan gode mannen erhållit Överförmyndarnämndens tillstånd till viss åtgärd är det nödvändigt att han, så snart åtgärden ifråga är genomförd, redovisar till Överförmyndarnämnden. Som exempel kan nämnas att om gode mannen får tillstånd att köpa fastighet skall, sedan köpet genomförts, lagfartsbevis och ett nytt gravationsbevis insändas. Har tillstånd till försäljning av huvudmannens fastighet meddelats skall bevis om att försäljningslikviden har insatts på spärrad bankräkning insändas osv. Avveckling av bostad I gode mannens uppdrag kan ingå att avveckla huvudmannens bostad. Avvecklingen skall ske med huvudmannens samtycke om detta är möjligt att inhämta. Anledningen kan vara att huvudmannen inte har ekonomiska möjligheter att behålla bostaden, att huvudmannen på grund av sin sjukdom aldrig mera kan återvända till bostaden, att huvudmannen fått plats på servicehus eller dylikt. Vad än orsaken kan vara, måste gode mannen noggrant pröva de förutsättningar som finnes för huvudmannen att behålla bostaden. Synes inga förutsättningar föreligga skall bostaden avvecklas. Innan detta påbörjas bör gode mannen förvissa sig om att huvudmannen ej kan ha nytta av sin bostad i fortsättningen. Detta kan ske genom att gode mannen begär att få ett uttalande från läkare. Det bör observeras att det är en hel del åtgärder som måste vidtagas vid avveckling av bostaden och att gode mannen måste visa gott omdöme när dessa åtgärder vidtages. Överförmyndares tillstånd erfordras ej vid avvecklingen. Gode mannen är således ensam ansvarig. I årsräkning till Överförmyndarnämnden skall dock gode mannen medtaga de inkomster och utgifter som förekommit i samband med avvecklingen. I syfte att undvika motsättningar bör gode mannen samråda med huvudmannens anhöriga eller andra närstående. Om möjligt bör gode mannens första besök i bostaden göras tillsammans med någon anhörig. Likaså bör 9

10 förefintligt lösöre förtecknas i närvaro med av anhörig. Lösöre som ej är till nytta för huvudmannen skall avyttras. Föremål som har särskilt värde för huvudmannen skall dock behållas, utom när en försäljning är nödvändig för att förbättra huvudmannens ekonomiska situation. Påträffas testamente äger inte gode mannen rätt att öppna detta. Är emellertid huvudmannen oförmögen att uttala sig, kan det ifrågasättas om inte gode mannen inför avvecklingen av huvudmannens bostad utan att röja innehållet för någon annan skulle kunna ta del av testamentets innehåll enbart för att förvissa sig om att inte huvudmannen har testamenterat bort visst lösöre. Värdeföremål, smycken och personliga handlingar placeras lämpligen i bankfack. Möbler, glas, porslin och prydnadsföremål m m kan lämnas till förvaring. På grund av höga förvaringskostnader bör gode mannen kunna träffa uppgörelse med kommande arvtagare eller testamentstagare om förvaring hos dem. Mottagaren skall då skriftligen förklara sig villig att återlämna det mottagna lösöret om huvudmannen skulle begära detta. Hyreskontrakt skall snarast sägas upp liksom abonnemang på el/gas, vatten, telefon, tv m m. Gode mannen skall också ombesörja städning och rengöring av bostaden med vind och källare. Detta innebär dock inte att gode mannen själv skall utföra städningen. I vissa fall kan överenskommelse träffas med hyresvärden om att städning ej behöver utföras därest lägenheten kan uthyras i god tid före kontraktstidens utgång. För att undvika framtida komplikationer beträffande folkbokföringen skall gode mannen i samband med avvecklingen av bostaden också göra flyttningsanmälan så att huvudmannen blir skriven på sin nya adress. Bankfack Rent allmänt kan sägas att gode mannen inte har någon självklar rätt att få tillgång till huvudmannens bankfack. Det krävs huvudmannens uttryckliga samtycke till detta. Är gode mannen förordnad för att förvalta huvudmannens egendom och det finns misstanke om att tillgångar förvaras i bankfacket synes det dock angeläget att gode mannen får information om detta. Vägrar huvudmannen att lämna sitt samtycke kan inte gode mannen anses 10

11 ha rätt att ta del av fackets innehåll. Kan däremot inte huvudmannen lämna sitt samtycke och en läkare intygar detta, borde gode mannen tillsammans med en av bankens anställda kunna inventera facket och förteckna innehållet. Gode mannen bör inte kunna få ta ut något från facket förutom lösa pengar som kan sättas in på räkning och eventuella värdehandlingar som med bankens hjälp kan försäljas för att undvika förlust för huvudmannen. Redovisning Gode mannen är skyldig att föra räkenskaper över huvudmannens inkomster och utgifter. Dessa räkenskaper som kan bestå av en kassabok, skall föras på sådant sätt att gode mannen därigenom kan få ett bra underlag för den redovisning som skall avges till Överförmyndarnämnden före den 1 mars varje år. Redovisningen som kallas årsräkning skall avse förvaltningen under föregående kalenderår. I årsräkningen skall medtagas: 1. Tillgångar och skulder vid årets början. 2. Inkomster och utgifter under året. 3. Tillgångar och skulder vid årets slut. Av årsräkningen skall särskilt framgå hur mycket som har använts för huvudmannens uppehälle eller nytta i övrigt. Ingår bankmedel bland tillgångarna skall innestående belopp styrkas med bevis från banken. Finnes värdehandlingar som inte är deponerade skall gode mannen bifoga ett intyg av två personer att värdehandlingarna finnes i hans förvar. Äger huvudmannen tillgångar som inte står under gode mannens förvaltning skall detta särskilt anges i årsräkningen. Gode mannen bör spara verifikationer. I samband med sin granskning kan Överförmyndarnämnden begära att han skall styrka de uppgifter som lämnats i årsräkningen. 11

12 Då gode mannens uppdrag upphör skall han omgående insända redovisning till Överförmyndarnämnden för tiden från årets början till dess befattningen upphörde. Sådan redovisning kallas sluträkning. Har avtal slutits om sammanlevnad i oskiftat bo, är gode mannen skyldig att avge redovisning för dödsbet före den 1 mars varje år. Denna redovisning kallas årsuppgift. Årsuppgifter skall innehålla: 1. Den behållna inkomsten under föregående år. 2. Den översikt av boets tillgångar och skulder vid årets slut. Har gode mannens uppdrag upphört, är gode mannen skyldig att ofördröjligen till huvudmannen eller den nye gode mannen utlämna de tillgångar som förvaltats. Denna skyldighet föreligger också mot huvudmannens dödsbo om denne har avlidit. Vitesföreläggande Om gode mannen underlåter att i rätt tid avge redovisning till Överförmyndarnämnden kan detta medföra vitesföreläggande, d v s gode mannen anmodas vid vite att fullgöra sitt åliggande. Rätt att ta del av handlingar Huvudmannen har rätt att ta del av handlingar rörande godmanskapet som förvaras hos Överförmyndarnämnden. En sådan rätt har också huvudmannens make eller sambo och närmaste släktingar. 12

13 ARVODEN Gode mannen Gode mannen har rätt att få arvode för såväl ekonomisk förvaltning som att sörja för person. Han har också rätt att få ersättning för de utgifter som godmanskapet har medfört, dessa utgifter måste verifieras. Vem bestämmer arvode? Det är Överförmyndarnämnden som bestämmer arvodet. I de fall där godmanskapet avsett både ekonomisk förvaltning och att sörja för person beräknas arvodet enligt grunder som fastställes av vederbörande kommun. Det är också Överförmyndarnämnden som bestämmer om den ersättning som gode mannen kan få för sina utgifter i samband med godmanskapet. Åtgärder vid huvudmannens död Finnes anhöriga till huvudmannen skall dessa snarast underrättas om dödsfallet. Anträffas inte anhöriga kan gode mannen bli nödsakad att vända sig till begravningsfirma och för dödsboet ingå de förbindelser som har samband med begravningen. Gode mannen fortsätter att vårda den dödes egendom tills den kan överlämnas till dödsbodelägarna. Därvid gäller att gode mannen endast skall vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att behålla den dödes tillhörigheter. Nya åtaganden i form av t ex upptagande av lån får inte förekomma. Efter huvudmannens död kan inte den förutvarande gode mannen erhålla överförmyndares tillstånd för uttag av bankmedel. När dödsboet ännu inte övertagits av delägarna och gode mannen ser sig tvungen att betala begravningskostnader, hyra, skatt m m uppstår frågan hur han skall få ut medel från banken. I sådan situation måste gode mannen inhämta fullmakt för uttaget från dödsbodelägarna. Det bör dock observeras att gode mannen genom bankens medverkan kan få sådana nödvändiga utgifter betalda även utan fullmakt. 13

14 Redovisning för förvaltningen efter dödsfallet skall lämnas till dödsbodelägarna. Sluträkning till Överförmyndarnämnden skall således enbart avse tiden fram till dödsfallet. Saknar huvudmannen arvsberättigade blir allmänna arvsfonden dödsbodelägare. Gode mannen skall då fortsätta att vårda den dödes egendom till dess att den kan överlämnas till arvsfondens representant. Den förutvarande gode mannen kan ingå de förbindelser som har samband med dödsfallet, d v s beställa begravning hos begravningsfirma och även uppdraga åt begravningsfirman att förrätta bouppteckning. Däremot skall gode mannen inte gå så långt som till att beställa gravsten eller träffa avtal om underhåll av gravplats. Efterlämnar den döde mindre tillgångar som enbart täcker begravningskostnaden bör gode mannen i första hand vända sig till socialnämnden. När allmänna arvsfonden är enda delägare eller är universell testamentstagare skall dödsfallet anmälas till Kammarkollegiet av den som har boet i sin vård, d v s gode mannen. Sådan anmälan kan också göras av den begravningsfirma som gode mannen har anlitat för bouppteckning. Efter sådan anmälan förordnar Kammarkollegiet god man och det är till denne som den avgående gode mannen skall avlämna sin redovisning för tiden efter dödsfallet. Gode mannens död eller konkurs Dör gode mannen svarar hans eller hennes dödsbo för att de förvaltade tillgångarna överlämnas till en ny god man och att slutredovisning lämnas till Överförmyndarnämnden. Skulle gode mannen försättas i konkurs, är det konkursförvaltaren som skall svara för detta. 14

15 Ansökningar till Överförmyndarnämnden Köp av aktier Av ansökningen skall framgå vilka aktier som gode mannen vill köpa. Generellt tillstånd till köp av aktier brukar vanligtvis inte meddelas av Överförmyndarnämnden, men det är dock möjligt att Överförmyndarnämnden vid större aktieinnehav kan lämna en mera generell utformning av sitt samtycke. Köp av fastighet/tomträtt I ansökan skall gode mannen angiva de skäl som finnes för att huvudmannen skall förvärva fastigheten. Till ansökan skall bifogas följande handlingar: 1. Köpekontrakt i två exemplar (original och kopia). Kontraktet skall vara undertecknat av såväl köpare som säljare. 2. Taxeringsbevis utvisande senaste taxeringsvärde. 3. Värderingsutlåtande utfärdat av sakkunnig och opartisk person. Värderingsutlåtandet skall ge en fullständig beskrivning av fastigheten beträffande areal, byggnader, belägenhet osv. 4. Budgivning. 5. Samtycke av huvudmannen om detta är möjligt. Försäljning av fastighet/tomträtt I ansökan skall angivas de skäl som finnes för försäljningen. Är huvudmannen endast delägare i fastigheten skall gode mannen ange hur stor del huvudmannen äger. Till ansökningen skall bifogas: 1. Köpekontrakt. 2. Taxeringsbevis. 3. Värderingutlåtande. 4. Budgivning. 5. Samtycke av huvudmannen om detta är möjligt. I annat fall yttrande av närmaste anhörig. Beträffande bilagorna till ansökningen gäller samma som vid köp av fastighet. 15

16 Inteckning i fastighet/tomträtt I ansökan skall angivas de skäl som finnes för inteckning och det belopp inteckningen skall avse. Till ansökningen skall bifogas: 1. Gravationsbevis (som skall vara nyuttaget). 2. Taxeringsbevis. 3. Värderingsutlåtande (om inteckning sökes över taxeringsvärde). 4. Samtycke av huvudmannen om detta är möjligt. I annat fall yttrande av närmaste anhörig. Köp av bostadsrätt I ansökan skall angivas de skäl som finnes för att huvudmannen skall köpa bostadsrättslägenheten eller del därav. Till ansökningen skall bifogas: 1. Köpekontrakt. 2. Värderingsutlåtande. 3. Kopia av bostadsrättsbevis samt intyg från föreningen om eventuell pantsättning av lägenheten. 4. Budgivning. 5. Samtycke av huvudmannen om detta är möjligt. I annat fall skall yttrande inhämtas från huvudmannens make eller sambo och närmaste släktingar. 6. Årsredovisning för bostadsrättsförening. Försäljning av bostadsrätt I ansökan skall angivas de skäl som finnes för försäljningen samt uppgift om hur den erhållna likviden skall disponeras. Till ansökningen skall bifogas: 1. Köpekontrakt. 2. Värderingsutlåtande. 16

17 3. Budgivning. 4. Samtycke av huvudmannen om detta är möjligt. I annat fall skall yttrande inhämtas från huvudmannens make eller sambo och närmaste släktingar. Upptagande av lån för huvudmannen I ansökan skall gode mannen angiva de skäl som finnes för lånet, lånebelopp och lånevillkor, uppgift om hur lånebeloppet skall disponeras samt hur återbetalning skall ske. Överförmyndarnämnden får lämna sitt samtycke endast om upplåningen behövs för att trygga huvudmannens övriga egendom, om det kan anses nödvändigt för hans/hennes utbildning eller uppehälle eller om det annars finns särskilda skäl. Utlåning av huvudmannens medel I ansökan skall angivas skälen för utlåning, lånebelopp, säkerhet och ränta som låntagaren erbjuder samt uppgift om hur lånet skall återbetalas. Avser låntagaren att lämna säkerhet i form av pantbrev i fastigheten skall till ansökningen bifogas: 1. Gravationsbevis. 2. Taxeringsbevis. 3. Värderingsutlåtande. 4. Samtycke av huvudmannen om detta är möjligt. 17

18 Förvaltare Förvaltning Förvaltaren har ensam behörighet att förvalta den egendom som omfattas av uppdraget. Han är dock redovisningsskyldig inför Överförmyndarnämnden. I likhet med vad som gäller för god man har förvaltaren skyldighet att se till att medlen i skälig omfattning används till huvudmannens nytta. Vid förvaltningen får inte förvaltaren blanda ihop huvudmannens tillgångar med sina egna eller andras. Beträffande den ekonomiska förvaltningen och dess redovisning gäller i huvudsak samma regler som för god man. Se därför vad som sägs under aktuella rubriker. Vårdnad Omfattar förvaltarens förordnande även att sörja för huvudmannens person, bör samma principer gälla som för god man. Har huvudmannen fått en kontaktperson förordnad enligt socialtjänstlagen eller Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS, bör samråd ske med denne liksom med anhöriga, sociala organ och vårdinrättning. Har förvaltaren enbart förordnats för den ekonomiska förvaltningen, är han ändå skyldig att hålla sig informerad om huvudmannens personliga förhållanden. Ansökningar till Överförmyndarnämnden Med undantag för kravet på huvudmannens samtycke gäller samma regler som för god man. Anmälan till inskrivningsmyndigheten Huvudmannen äger inte rådighet över den egendom som förvaltarens förordnande omfattar. Av den anledningen är det angeläget att förvaltaren 18

19 anmäler till inskrivningsmyndigheten om hans eller hennes förordnande omfattar en fastighet eller tomträtt som tillhör huvudmannen. En sådan anmälan om förvaltarskap kommer att antecknas hos inskrivningsmyndigheten som en anmärkning i deras lagfarts- eller innehavarspalt och därefter utgöra ett hinder för huvudmannen att sälja fastigheten/tomträtten. Överklagande Är den gode mannen/förvaltaren missnöjd med Överförmyndarnämndens beslut i något ärende kan han överklaga beslutet hos tingsrätten inom tre veckor från den dag han fick del av beslutet. Överklagandet skall sändas till Överförmyndarnämnden som fattat beslutet. 19

20 För mer information Överförmyndarnämnden i Falkenberg Telefon , eller Telefontid mån ons Besöksadress: Holgersgatan 22 (Försäkringskassan) Exp.tid torsdagar 10-12, Fredag: stängt Telefon: (vxl) Postadress: Överförmyndarnämnden Falkenbergs kommun FALKENBERG 20

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE Lagar och bestämmelser godmanskap och förvaltarskap i lagar och bestämmelser som i stort sätt samlade i föräldrabalken och förmyndarskapsförodningen God man

Läs mer

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 ATT VARA Förvaltare ENLIGT FB 11:7 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget 1 +46 46 35 50 00 +46 46 35 59 28 www.lund.se

Läs mer

Godmanskap. Information till dig som är utsedd till god man i Eslövs kommun

Godmanskap. Information till dig som är utsedd till god man i Eslövs kommun Godmanskap Information till dig som är utsedd till god man i Eslövs kommun Godmanskap I vissa fall kan det föreligga hinder för en person att själv tillvarataga sina intressen och då kan Domstolen utse

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

God man ENLIGT FB 11: 4

God man ENLIGT FB 11: 4 Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 ATT VARA God man ENLIGT FB 11: 4 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget 1 +46 46 35 50 00 +46 46 35 59 28 www.lund.se

Läs mer

ATT VARA GOD MAN, FÖRVALTARE, FÖRORDNAD FÖRMYNDARE

ATT VARA GOD MAN, FÖRVALTARE, FÖRORDNAD FÖRMYNDARE PM ATT VARA GOD MAN, FÖRVALTARE, FÖRORDNAD FÖRMYNDARE ALLMÄNT I vissa fall kan det föreligga hinder för en person att själv tillvarata sina intressen och då kan Tingsrätten förordna god man eller förvaltare.

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken. Sådana ställföreträdare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Kurs för gode män och förvaltare

Kurs för gode män och förvaltare Kurs för gode män och förvaltare Förutsättningar för god man o Sjukdom o Psykisk störning o Försvagat hälsotillstånd o Liknande förhållande Lagstiftning o Föräldrabalken o Förmynderskapsförordningen o

Läs mer

Förutsättningar för god man

Förutsättningar för god man Kurs för gode män och förvaltare Förutsättningar för god man o Sjukdom o Psykisk störning o Försvagat hälsotillstånd o Liknande förhållande Lagstiftning o Föräldrabalken o Förmynderskapsförordningen o

Läs mer

Avveckling av huvudmannens bostad

Avveckling av huvudmannens bostad Avveckling av huvudmannens bostad Avveckling av huvudmannens bostad blir ofta aktuellt när huvudmannen av någon anledning inte längre kan bo kvar hemma och dessutom inte har råd att bo kvar i sitt gamla

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden

Information från Överförmyndarnämnden 1 Information från Överförmyndarnämnden God man och förvaltare om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp av bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Överförmyndarnämnden Tingsryds kommun Box 88 362 22 TINGSRYD 0477-44 330/44 113 overformyndarnamnden@tingsryd.se Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser

Läs mer

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Läs mer om uppdraget som god man/förvaltare God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det gäller personer som på grund

Läs mer

Information om uppdraget som. God man och förvaltare

Information om uppdraget som. God man och förvaltare Information om uppdraget som God man och förvaltare Att vara god man/förvaltare Enligt lagen: Föräldrabalken 11 kap. 4 Om någon på grund av sjukdom. psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare Föräldrabalken kapitel 11 om god man 4 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt,

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Denna informationsbroschyr beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning, köp, uthyrning

Läs mer

Vad gör en god man? Information från

Vad gör en god man? Information från Information från Vad gör en god man? Överförmyndarnämnden en kommunal myndighet I varje kommun ska det enligt lag finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. I Värmdö kommun har vi tillsammans med

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret GOD MAN/ FÖRVALTARE Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m Överförmyndarkontoret Innehållsförteckning Vem kan få god man?...3 God man för omyndiga (FB 11 kap 1 och 2 )...4 God man

Läs mer

LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden

LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden Beslutad av överförmyndarnämnden den 4 september 2000, 16. Att besluta på överförmyndarnämndens vägnar i följande ärenden eller grupper av ärenden

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

Eda kommuns styrdokument

Eda kommuns styrdokument Dokument: Delegeringsordning Beslut Diarienummer Gäller fr.o.m. Antagen: ÖFN 2005-11-15, 15 2005-12-14 Reviderad: ÖFN 2010-02-17, 2 2010-03-19 Överförmyndarnämndens delegeringsordning Med handläggare i

Läs mer

Regler för särskilt förordnad förmyndare

Regler för särskilt förordnad förmyndare Överförmyndarnämnden 1 (5) Regler för särskilt förordnad förmyndare Alla som är under 18 år måste ha en förmyndare. Föräldrar är vanligen barnets vårdnadshavare. Vårdnadshavare är i regel också barnets

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd antagen av kommunfullmäktige 1995-09-13, 54 Gäller från 1995-09-01 1) 10:14 Förslag till tingsrätten på person lämplig

Läs mer

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun uppdrar åt angivna tjänstemän att fatta beslut i angivna ärenden som åvilar överförmyndaren

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera 1 (4) Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Denna informationsblankett beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning,

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN I FAGERSTA INFORMERAR OM UPPDRAGET SOM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE

ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN I FAGERSTA INFORMERAR OM UPPDRAGET SOM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN I FAGERSTA INFORMERAR OM UPPDRAGET SOM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE ATT VARA GOD MAN ELLER FÖRVALTARE Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser.

Läs mer

Delegeringsförteckning för Överförmyndarnämnden Lilla Edets kommun

Delegeringsförteckning för Överförmyndarnämnden Lilla Edets kommun LILLA EDETS KOMMUN Datum Diarienummer Delegeringsförteckning för Överförmyndaren Lilla Edets kommun Överförmyndaren i Lilla Edets kommun delegerar till överförmyndarhandläggarna, enligt samverkansavtal

Läs mer

Att vara god man/förvaltare

Att vara god man/förvaltare Att vara god man/förvaltare Syftet med denna information är att ge dig, som nybliven god man/ förvaltare, en vägledning och stöd i det kommande arbetet. Vi hälsar dig välkommen till uppdraget som ställföreträdare.

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO

ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO ÖVERFÖRMYNDARENS UPPGIFTER Tillsyn Rådgivning Beslut GOD MAN

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 24 oktober 2016, 77 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

Information om godmanskap och förvaltarskap. Kortfattad redogörelse

Information om godmanskap och förvaltarskap. Kortfattad redogörelse Information om godmanskap och förvaltarskap Kortfattad redogörelse 1 Godmanskap och förvaltarskap Här lämnas en kortfattad redogörelse om godmanskap och förvaltarskap. Du är alltid välkommen att kontakta

Läs mer

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo 2 ATT BEVAKA RÄTT I DÖDSBO Uppgiften att bevaka rätt i dödsbo kan uppkomma om en person som har en god man eller förvaltare har del i ett dödsbo och det i den

Läs mer

Överförmyndare. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO

Överförmyndare. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO Överförmyndare Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO Välkommen till överförmyndaren Överförmyndarens uppgifter Tillsyn

Läs mer

Avdelningen för överförmyndarären. Information till dig som är ställföreträdare

Avdelningen för överförmyndarären. Information till dig som är ställföreträdare Avdelningen för överförmyndarären Information till dig som är ställföreträdare Innehållsförteckning Arvode Dödsbo Testamente Köp/försäljning av fast egendom/bostadsrätt Förteckning av egendom Huvudmannen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 190.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 190.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 190.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Öfn 2016-01-21 2 2016-01-22 DELEGATION AV ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS BESLUTANDERÄTT Delegation ges till handläggare

Läs mer

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet)

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) 1. Person ansökan gäller (den enskilde) namn Vistelseadress

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7. 1. Kryssa för vad anmälan avser

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7. 1. Kryssa för vad anmälan avser ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 I föräldrabalken 11 kap 4 framgår följande: Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd Antagen av överförmyndarnämnden 8 oktober 2013 2 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar överförmyndarnämnden

Läs mer

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man/förvaltare!

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man/förvaltare! 1 Sida1 www.hassleholm.se Välkommen som god man/förvaltare! 2 Välkommen Till ditt uppdrag som god man/förvaltare! Syftet med denna information är att ge dig, som nybliven god man/förvaltare, en vägledning

Läs mer

ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4

ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 Skicka anmälan till adressen nedan från Socialtjänsten eller annan behörig anmälare 1. Person anmälan gäller (den enskilde) Personnummer Adress (folkbokföringsadress)

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Författningssamling ÖFN Antaget av överförmyndarnämnden: 2007-08-27 75 Senaste ändring: 2008-12-01 131, 2009-04-02 170, 2011-03-24 28, 2012-11-08 48, 2013-03-26 11 Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Läs mer

Att få hjälp av en god man

Att få hjälp av en god man Information Att få hjälp av en god man INFORMATION OM GODMANSKAP OCH FÖRVALTARSKAP Vem kan få god man En myndig person som är i behov av hjälp i rättsliga eller ekonomiska angelägenheter, eller någon som

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 Ansökan om förordnande av god man enligt föräldrabalken 11 kap 4 får göras av den ansökan avser, dennes maka/make/sambo

Läs mer

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Vid frågor kontakta Överförmyndarnämndens kansli 090-16 10 00 overformyndarnamnden@umea.se Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl

Överförmyndarnämnden informerar om Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl 1 Överförmyndarnämnden informerar om Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet som ansvarar för tillsyn över ställföreträdares förvaltning.

Läs mer

Åtagande av uppdrag som god man/förvaltare

Åtagande av uppdrag som god man/förvaltare Introduktion Överförmyndaren Varje kommun är ålagd att tillsätta en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Lidingö stad finns en överförmyndare vilken är vald av kommunfullmäktige. Med stöd av föräldrabalkens

Läs mer

Information om ansökan om god man eller förvaltare

Information om ansökan om god man eller förvaltare Information från Information om ansökan om god man eller förvaltare Denna information gäller dig som avser att ansöka om god man eller förvaltare eller anmäla behov av sådan för annan person. Om att ansöka

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Välkommen! till ditt uppdrag som god man/förvaltare

Välkommen! till ditt uppdrag som god man/förvaltare ÖVERTORNEÅ KOMMUN Välkommen! till ditt uppdrag som god man/förvaltare Informationen ger Dig som nybliven god man/förvaltare en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet Överförmyndaren i Övertorneå

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl 2 (6) Innehållsförteckning Allmänt... 2 Förordnande av god man.......2 Förordnande av förvaltare... 2 Anmälningsskyldighet...

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Beslutanderätten delegeras inte i följande slag av ärenden (6 kap 34 kommunallagen, 19 kap 14 föräldrabalken) 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning,

Läs mer

EGEN ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN

EGEN ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ EGEN ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av förvaltare enligt 11 kap 7 föräldrabalken Sökande (den som har behov av förvaltare) Adress

Läs mer

ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4

ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 Skicka ansökan till: Örebro Tingsrätt Box 383, 701 41 Örebro ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 1. Person ansökan gäller Personnummer Adress (folkbokföringsadress) Telefonnummer Vistelseadress

Läs mer

Information. Om godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarenheten

Information. Om godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarenheten Information Om godmanskap och förvaltarskap Överförmyndarenheten Innehåll Att vara god man/förvaltare... 3 Dina första uppgifter... 4 Dina övriga uppgifter/skyldigheter... 5 Huvudmannens samtycke... 8

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt m.m.

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt m.m. Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt m.m. Denna informationsbroschyr beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning, köp, uthyrning

Läs mer

ANSÖKAN. Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke gällande åtgärd med fast egendom, bostadsrätt, tomträtt m.m.

ANSÖKAN. Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke gällande åtgärd med fast egendom, bostadsrätt, tomträtt m.m. ANSÖKAN Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke gällande åtgärd med fast egendom, bostadsrätt, tomträtt m.m. Barn/Huvudman(den som förmynderskapet/godmanskapet/förvaltarskapet avser) Namn Personnummer

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Lagrum Innehåll Delegat Ersättare Föräldrabalken 10 kapitlet Om förmyndare 10:14 Förslag till

Läs mer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Om att ansöka om god för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för personer som p.g.a. sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2.

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (6) Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. Kommunfullmäktige har 2010-12-20, 184 fastställt reglemente för överförmyndarnämnden.

Läs mer

Överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden Nordmalings kommun. 914 81 Nordmaling Kungsvägen 41. Postadress:

Överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden Nordmalings kommun. 914 81 Nordmaling Kungsvägen 41. Postadress: Information från Överförmyndarnämnden Nordmalings kommun Postadress: Besöksadress: Överförmyndarnämnden Kommunhuset 914 81 Nordmaling Kungsvägen 41 e-post adress: overformyndarnamnden@nordmaling.se Telefon:

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare Uppdaterad hösten 2017 Innehåll 1. Vem får vara god man eller förvaltare... 3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare... 3 3. Dina första uppgifter... 3 4. Dina övriga

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

EGEN ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN

EGEN ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ EGEN ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av förvaltare enligt 11 kap 7 föräldrabalken Sökande (den som har behov av förvaltare) Jag behöver

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN ÖN-bilaga 8/2013 Ersätter KFS 2012:21 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:25 DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN ÄRENDETYP BESLUTANDE I ANGIVEN ORDNING Föräldrabalken 10 kap 14 Förslag

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1. Delegationsordning för Överförmyndaren

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1. Delegationsordning för Överförmyndaren Överförmyndaren FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR 160520 FLIK SID Öf 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Enligt 19 kap 14 Föräldrabalken får Överförmyndare uppdra åt en kommunal tjänsteman med

Läs mer

FÖRTECKNING Huvudmans/Myndlings tillgångar och skulder

FÖRTECKNING Huvudmans/Myndlings tillgångar och skulder FÖRTECKNING Huvudmans/Myndlings tillgångar och skulder Jönköpings Överförmyndarnämnd Rådhuset 551 89 JÖNKÖPING Huvudman/Myndling Namn Personnummer Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer och postort

Läs mer

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare I denna informationsbroschyr finner du vilka krav som ställs för att kunna bli god man/förvaltare och vad det innebär att vara

Läs mer

EGEN ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN

EGEN ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ EGEN ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av förvaltare enligt 11 kap 4 föräldrabalken Sökande (den som har behov av god man) Adress Postnummer

Läs mer

Överförmyndaren. Information om godmanskap och förvaltarskap

Överförmyndaren. Information om godmanskap och förvaltarskap Överförmyndaren Information om godmanskap och förvaltarskap 1 1 Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7). God man/förvaltare

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare En god man fungerar som ett ombud för den som på grund av sjukdom, funktionshinder eller liknande inte själv klarar att bevaka sin rätt och/eller sköta sin ekonomi. Reglerna

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7. (ansökan från anhörig)

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7. (ansökan från anhörig) ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 (ansökan från anhörig) Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden i Kalmar kommun

Delegationsordning för överförmyndarnämnden i Kalmar kommun STYRANDE DOKUMENT Fastställt av Dokumentansvarig Beslutsdatum Överförmyndarnämnden Chef överförmyndaret Ann Wribe 2016-06-22 Gäller tills vidare 1 (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden i Kalmar

Läs mer

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ ANHÖRIGS ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken Ansökan avser (den som har behov av god man) Sökande/anhörig

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare Sammanfattning av broschyren God man och förvaltare God man och förvaltare Information från Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun God man och förvaltare God man och förvaltare är två former av ställföreträdare.

Läs mer

Checklista till årsräkning, sluträkning och årsuppgift för dödsbo för år 2015

Checklista till årsräkning, sluträkning och årsuppgift för dödsbo för år 2015 1 (5) Checklista till årsräkning, sluträkning och årsuppgift för dödsbo för år 2015 Enligt 14 kap. 15, Föräldrabalken, ska förmyndare/gode män/förvaltare före den 1 mars varje år lämna årsräkning till

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo 2 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS TILLSYN Överförmyndarnämnden har enligt lag till uppgift att utöva tillsyn över bland annat förmyndares och gode mäns verksamhet. När

Läs mer

Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN Gåvor FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som är möjligt enligt lag när det gäller gåvor till och från

Läs mer

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av förvaltare enligt 11 kap 7 föräldrabalken Ansökan avser (den som har behov av förvaltare)

Läs mer

God man. God man Förvaltare. om uppdraget. Överförmyndarnämnden Mitt NORDANSTIGS KOMMUN

God man. God man Förvaltare. om uppdraget. Överförmyndarnämnden Mitt NORDANSTIGS KOMMUN MED RÄTT God man AT T HJÄLPA God man Förvaltare om uppdraget Överförmyndarnämnden Mitt NORDANSTIGS KOMMUN Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser

Läs mer

Information från överförmyndaren

Information från överförmyndaren FLENS KOMMUN Information från överförmyndaren Om försäljning & köp av fast egendom och bostadsrätter 2015-05-19 Information om försäljning eller köp av fast egendom/bostadsrätt som underårig/huvudman äger

Läs mer

Anvisningar för förmyndare. Reviderad 2014-04-09

Anvisningar för förmyndare. Reviderad 2014-04-09 Anvisningar för förmyndare Reviderad 2014-04-09 Dnr 2/15 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Postadress: Besöksadress: 611 83 Nyköping Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Telefon: 0155 24

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING för Dokumentets syfte Delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätten att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga. Nämnd är beslutsfattare. Dokumentet

Läs mer

Information avseende ga vor ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2012-12-20

Information avseende ga vor ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2012-12-20 Information avseende ga vor ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2012-12-20 FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som är möjligt enligt lag när det gäller

Läs mer

Anvisningar till dig som funderar på att ansöka/anmäla behov av god man eller förvaltare

Anvisningar till dig som funderar på att ansöka/anmäla behov av god man eller förvaltare Anvisningar till dig som funderar på att ansöka/anmäla behov av god man eller förvaltare Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för personer som p.g.a. sjukdom,

Läs mer

Författningssamling 191.3

Författningssamling 191.3 Oskarshamns kommun Författningssamling 191.3 ERSÄTTNINGSREGLER OCH DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN Fastställda av kommunfullmäktige 2001-04-09, 38 Gäller fr.o.m. 2001-05-15 A. ERSÄTTNINGSREGLER

Läs mer

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ ANHÖRIGS ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av förvaltare enligt 11 kap 4 föräldrabalken Ansökan avser (den som har behov av god man) Sökande/anhörig

Läs mer

Välkommen som god man

Välkommen som god man Välkommen som god man Du skall nu ta hand om förvaltningen av din huvudmans egendom och i övrigt agera inom ditt uppdrag. Du bör utan dröjsmål gå igenom följande checklista och fundera på vilka åtgärder

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (12) DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN ÄRENDETYP BESLUTANDE I ANGIVEN ORDNING Föräldrabalken 10 kap 14 Förslag till tingsrätten på person lämplig som förmyndare 10 kap 18 Beslut om att ansöka

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

ANHÖRIGS ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN OM GOD MAN

ANHÖRIGS ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN OM GOD MAN Vid frågor kontakta Överförmyndarnämndens kansli 090-16 10 00 overformyndarnamnden@umea.se Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ ANHÖRIGS ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN OM GOD MAN Avseende behov av

Läs mer

- Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda.

- Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda. ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 (egen ansökan) - Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda.

Läs mer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den ansökan avser. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GOD MAN/FÖRVALTARES REDOVISNING

INSTRUKTION FÖR GOD MAN/FÖRVALTARES REDOVISNING INSTRUKTION FÖR GOD MAN/FÖRVALTARES REDOVISNING ÅRSRÄKNING skall vara överförmyndarnämnden tillhanda före den 1 mars. Försenad eller utebliven redovisning kan leda till vitesförläggande (FB 16 kap 13 ).

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om. Gåvor

Överförmyndarnämnden informerar om. Gåvor Information från Överförmyndarnämnden informerar om Gåvor BARN FÖRÄLDRAR/FÖRMYNDARE Gåvor till barn I de allra flesta fall kan ett omyndigt barn ta emot en gåva utan större formkrav. Till exempel kan en

Läs mer

Anmälan till överförmyndarnämnden

Anmälan till överförmyndarnämnden Anmälan till överförmyndarnämnden Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 Socialnämnden är enligt 5 kap 3 socialtjänstförordningen och 15 6 p LSS skyldig

Läs mer

Välkommen till uppdrag som god man eller förvaltare

Välkommen till uppdrag som god man eller förvaltare ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN MARS 2014 Välkommen till uppdrag som god man eller förvaltare Du ska nu sköta om din huvudmans egendom och i övrigt handha din huvudmans angelägenheter. När du informerar myndigheter

Läs mer