Rättsutlåtande. avseende. Professor Daniel Stattin Uppsala universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rättsutlåtande. avseende. Professor Daniel Stattin Uppsala universitet"

Transkript

1 Rättsutlåtande avseende Underskott i bostadsrättsföreningar, m.m. Professor Daniel Stattin Uppsala universitet Advokat, adjungerad professor Carl Svernlöv Baker & McKenzie Advokatbyrå och Uppsala universitet 19 september 2014 Rev. version 26 september

2 Innehåll 1. Inledning 3 2. Bakgrund 3 3. Rättskällor, särskilt med avseende på rättskällornas 4 reglering av bostadsrättsföreningarnas ekonomi 3.1 Lagstiftningen Stadgar Ekonomisk plan 6 4. Underskott 7 5. Ansvarsfrågor Inledande anmärkningar Ansvar vid underskott Revisorns uttalande om ansvarsfrihet Särskilt om stadgeregler som förutsätter att en 11 bostadsrättsförening inte går med förlust 8. Sammanfattande synpunkter 11 2

3 1. Inledning Vi har fått i uppdrag av HSB, Bostadsrätterna, Sveriges bostadsrättscentrum, Riksbyggen och FAR Akademi AB ( uppdragsgivarna ) att avge ett rättsutlåtande över Och: [ ] konsekvenserna av att en bostadsrättsförening (brf) redovisar underskott i resultaträkningen enskilda år respektive ansamlad förlust i det egna kapitalet. [A]nsvarsfrågor för styrelsen när en brf redovisar underskott (kortare eller längre tid) i kombination med antingen positivt eller negativt kassaflöde. En annan aspekt som behöver belysas är huruvida styrelsens ansvar påverkas av att styrelsen kan påvisa hur och när ett förväntat underskott kan vändas till ett överskott. Revisorns uttalande om ansvarsfrihet för styrelsen i dessa situationer ska beaktas. Det följande är vårt rättsutlåtande. Vi har disponerat rättsutlåtandet så att vi efter en inledande bakgrund till uppdraget först kortfattat redogör för gällande föreningsrättsliga och bostadsrättsliga regler, därefter i tur och ordning behandlar de frågor som uppdragsgivarna vill ha utredda. Rättsutlåtandet är avsett endast för ovan angivna mottagare och ingen annan får förlita sig på innehållet utan vårt uttryckliga medgivande. 2. Bakgrund Den 28 april 2014 beslutade Bokföringsnämnden om vissa ändringar i redovisningsreglerna i redovisningsregelverket K2 för mindre ekonomiska föreningar. En av ändringarna var att så kallad progressiv avskrivning förbjöds. Det innebär att många bostadsrättsföreningar kan förväntas gå över till så kallad linjär avskrivning. Linjär avskrivning skiljer sig från progressiv avskrivning såtillvida att den årliga avskrivningen fördelas jämnt över den period under vilken avskrivning skall ske. Den praktiska effekten härav är att många bostadsrättsföreningar kan förväntas visa ett redovisningsmässigt underskott om inte medlemsavgifterna till föreningen höjs för att kompensera för de ökade avskrivningarna. Efter Bokföringsnämndens beslut har det i bostadsrättskretsar diskuterats vad det innebär att en bostadsrättsförening går med förlust under kortare eller längre tid, bland annat om det är förenligt med reglerna om bostadsrättsföreningars ekonomi, om det kan medföra styrelseansvar och hur revisorer i bostadsrättsföreningar skall bedöma underskott under kortare eller längre tid när de tar ställning till sitt uttalande om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. Diskussionen har sannolikt påverkats av att det finns en uppfattning som kan härledas ur tolkning av reglerna om ekonomisk plan om att en bostadsrättsförening inte får gå med förlust. Vi kommer att visa i det följande att det inte finns något absolut förlustförbud utan vikt måste istället läggas vid föreningens (kassaflödesmässiga) förmåga att möta löpande utgifter samt behovet av att fondera medel för att möta underhållskostnader. 3

4 3. Rättskällor, särskilt med avseende på rättskällornas reglering av bostadsrättsföreningarnas ekonomi 3.1 Lagstiftningen Bostadsrättsföreningar 1 är ekonomiska föreningar och har därför att följa lagen om ekonomiska föreningar ( föreningslagen eller FL ) i den utsträckning så anges i bostadsrättslagen ( BRL ). Lagstiftningen innehåller emellertid inte mycket ledning beträffande föreningarnas ekonomi. I föreningslagen finns endast få regler om ekonomiska föreningars ekonomi. Till skillnad från till exempel aktiebolag där det finns utförliga kapitalbildnings- och kapitalskyddsregler, brukar det anses att det huvudsakliga skyddet för de ekonomiska föreningarnas ställning är att det krävs ett visst antal medlemmar som deltar kooperativt i verksamheten. Medlemmar i ekonomiska föreningar betalar typiskt sett en medlemsinsats och eventuellt medlemsavgifter under den tid medlemskapet varar. Utöver medlemsavgifter och medlemsinsatser finns möjlighet att skapa ytterligare kapital i en ekonomisk förening genom förlagsinsatser. I bostadsrättsföreningar förekommer typiskt sett en insats som i allmänhet betalats en gång och anses följa med när någon förvärvar en medlems andel i föreningen. I de flesta fall betalas års- eller månatliga medlemsavgifter som ofta uppfattas som hyra, av medlemmar som innehar en bostadsrätt. 2 En ekonomisk förening kan överföra överskottillgångar till medlemmarna enligt 10 kap. FL. Reglerna om kapitalanvändning i bostadsrättslagen är mer rudimentära. Vinstutdelning får enligt 9 kap. 27 BRL inte ske med mer än den vinst som redovisats i fastställd balansräkning för senaste räkenskapsåret. Någon annan rätt att överföra medel till medlemmarna än rätten att företa vinstutdelning finns inte enligt bostadsrättslagen. Frågan uppkommer därmed vad som händer om föreningen, exempelvis, tar in för låga medlemsavgifter i förhållande till något mått på medlemsavgifternas storlek. I brist på reglering får frågan närmast lösas som en fråga om styrelsens business judgement. Det innebär att om den reella överföringen kan ses som ingående i föreningens normala verksamhet skall den inte medföra att reglerna om överföringar till medlemmarna anses ha åsidosatts. Det skulle till exempel vara fallet om medlemsavgifterna satts för lågt så att en förlust uppkommer utan att det varit avsikten att en egentlig överföring till medlemmarna skulle ske. Bostadsrättsföreningarnas ekonomi regleras därutöver i 3 kap. BRL om ekonomisk plan. Boverket har även utfärdat allmänna råd avseende utformningen av ekonomiska planer i bostadsrättsföreningar. Författningar som utges enligt subdelegationsbestämmelser skall i princip inte innehålla något som ändrar det grundläggande lagreglerna. I detta fall rör det sig emellertid inte om en myndighetsförfattning utan om allmänna råd. Allmänna råd är inte författningar och är inte 1 Vi kommer inte att behandla så kallade bostadsföreningar, som inte faller under regelverket för bostadsrättsföreningar. 2 Se 7 kap 14 BRL, vari bl.a. anges att föreningen har rätt att ta ut en årsavgift för den löpande verksamheten samt, om det anges i stadgarna, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift; se även prop. 1971:12 s

5 bindande för mottagarna på det sätt som en författning är bindande. Däremot kan allmänna råd uppfattas som en standard som typiskt sett bör iakttas eftersom de är ett uttryck för ett aktsamt förhållningssätt. Allmänna råd kan dessutom användas som tolkningsdata i fall då de bindande rättsreglerna är otydliga eller ofullständiga. Det kan avslutningsvis noteras att vare sig i föreningslagen eller bostadsrättslagen finns någon uttrycklig bestämmelse om att bostadsrättsföreningar inte får gå med förlust. 3.2 Stadgar Utöver lagstiftningen gäller föreningens stadgar som intern rättskälla. Stadgarna är individuella för den enskilda bostadsrättsföreningen, men vissa sammanslutningar av bostadsrättsföreningar i centralorganisationer, såsom SBC och HSB eller andra organisationer som Riksbyggen tillhandahåller så kallade normalstadgar som antagits som stadgar med större eller mindre modifikationer av flertalet bostadsrättsföreningar i Sverige. Även Bolagsverket tillhandahåller en förlaga för stadgar. Vid en genomgång av ett antal sådana normalstadgar kan konstateras att flera av dessa innehåller bestämmelser om att årsavgiften ska fastställas så att denna i kombination med övriga intäkter ger täckning för föreningens kostnader samt avsättning till fonder. Det finns därför anledning att analysera lydelsen i förekommande normalstadgar. I HSB har normalstadgarna i relevant avseende följande lydelse: Årsavgiften ska täcka driftskostnader, avskrivningar, övriga kapitalkostnader och andra kostnader. Om inre fond finns ingår även fondering för inre underhåll. Årsavgiftens storlek ska medge att reservering för underhåll av bostadsrättsföreningens fastighet kan ske enligt upprättad underhållsplan. 3 I HSB:s normalstadgar finns alltså en uttrycklig bestämmelse om att årsavgifterna ska täcka avskrivningar. Även utan en sådan uttrycklig bestämmelse får emellertid begreppet kostnader enligt sin räkenskapsmässiga definition anses omfatta avskrivningar. 4 I Riksbyggens normalstadgar heter det: Styrelsen ska fastställa årsavgiften så att de sammanlagda årsavgifterna i föreningen tillsammans med övriga intäkter ger täckning för föreningens kostnader samt avsättning till fonder. 5 SBC:s så kallade mönsterstadgar innehåller ingen bestämmelse om vad årsavgiften till bostadsrättsföreningen ska täcka. I mönsterstadgarnas 8 ( Årsavgiftens beräkning ), framgår endast att årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenhetens andelstal samt att årsavgiften för lägenheter som efter upplåtelsen utrustats med balkong/fransk balkong får vara förhöjd. Även Bolagsverket tillhandahåller exempel på stadgar för bostadsrättsföreningar på sin hemsida. Dessa stadgar är inte detsamma som en bostadsrättsföreningsorganisations normalstadgar, eftersom de senare utgör en del av det normunderlag som en ansluten bostadsrättsför Normalstadgar 2011 för bostadsrättsföreningar, s Jfr 3 kap. 2 ÅRL, bilaga 2 och 3 till ÅRL och kap. 7 i K2-regelverket Riksbyggen normalstadgar brf jämförelse med föregående normalstadgar, s

6 ening måste förhålla sig till för att vara medlem i organisationen. I Bolagsverkets fall utgör exemplet rätt och slätt just ett exempel. Det heter i detta fall: Årsavgiften för en lägenhet beräknas så att den, i förhållande till lägenhetens insats, kommer att bära sin del av föreningens kostnader, samt amorteringar och avsättningar till fonder." 6 Bolagsverkets exempel på stadgar anger inte att årsavgiften nödvändigtvis behöver bära de angivna förpliktelserna på årsbasis. En bostadsrättsförening skall härutöver ha en ekonomisk plan; den ekonomiska planen är emellertid inte en rättskälla i traditionell mening. Det förekommer emellertid att det finns hänvisningar i stadgarna för en bostadsrättsförening till den ekonomiska planen. En sådan hänvisning stärker den ekonomiska planens rättsliga värde eftersom den skulle kunna ses som en inkorporerad del av stadgarna. 3.3 Ekonomisk plan En bostadsrättsförening skall ha en ekonomisk plan enligt 3 kap. BRL. Ytterligare regler om ekonomiska planer har publicerats efter subdelegation av Boverket i form av allmänna råd. 7 Av reglerna om ekonomiska planer framgår att de skall lämna upplysning om bostadsrättsföreningens ekonomi så att i första hand förvärvare av bostadsrätter kan bilda sig en uppfattning om sundheten i föreningen. Det framgår indirekt att den ekonomiska planen skall upprättas så att den utvisar att föreningens ekonomi är sund. 8 Föreningens ekonomiska plan skall upprättas efter en självkostnadsprincip, 9 vilket innebär att den enligt Boverkets uppfattning inte bör innehålla buffertar som inte kan hänföras till faktiska kostnader eller investeringsbehov för föreningen. 10 I praktiken skulle ett hypotetiskt krav att inte gå med förlust med beaktande av avskrivningar kunna leda till att buffertar måste byggas upp i föreningen i strid med denna princip. Den ekonomiska planen skall enligt Boverkets allmänna råd uppvisa de nödvändiga årsavgifterna, vilka kan uttryckas som det högsta värdet av föreningens årliga nettokostnader respektive årliga nettoutbetalningar. 11 Boverket uttrycker vidare att [d]e nödvändiga årsavgifterna behöver inte vara desamma som de faktiska årsavgifterna, eftersom bostadsrättsföreningen kan välja att täcka hela eller delar av de nödvändiga årsavgifterna med egna medel. 12 Boverkets uttalande uttrycker tydligt att föreningen inte måste bestämma sina årsavgifter så att inget underskott uppkommer i föreningens verksamhet. 6 4 Stadgar för bostadsrättsförening :6 och 2007:2. 8 Jfr kravet på att intyg enligt 3 kap. 2 ABL ska utvisa att att gjorda beräkningar är vederhäftiga och att den ekonomiska planen framstår som hållbar. Jfr även lagrådets uttalande i prop. 2002/03:12 Bilaga 8. 9 Det är för oss oklart varifrån självkostnadsprincipen kan härledas det tycks i vart fall inte vara från lagstiftningen och förarbetena men den tas för given av Boverket. 10 Boverkets allmänna råd, s A.st. Notera att Boverkets rekommendation således explicit riktar in sig på kassaflöde och solvens. 12 A.st. 6

7 4. Underskott För att svara på frågan om en bostadsrättsförening får gå med underskott måste vi först bestämma vad som avses med termen underskott. I bostadsföreningssamfundet tycks det som att termen underskott avser att föreningens bokföringsmässiga årsresultat är negativt. Såvitt vi kan se överensstämmer denna uppfattning med såväl termens redovisningsmässiga som allmänspråkliga betydelse. Vi kommer att avse detta med underskott i det följande, oavsett om underskottet kan täckas med eget kapital, så att inte bostadsrättsföreningen hamnar på obestånd eller måste ta upp nya lån för att undvika obestånd. En alternativ innebörd av begreppet, att det handlar om ett likviditetsmässigt underskott, har inte stöd i vare sig en lexikalisk eller redovisningsmässig tolkning. Av det sagda följer enligt vår uppfattning att det inte finns något absolut förbud mot att en bostadsrättsförening går med underskott. I lagstiftningen förutsätts att föreningens ekonomi skall vara sund och att föreningen skall ha en ekonomisk plan som visar hur sundheten kan bibehållas, men det finns inget explicit förlustförbud. Tvärtom utgår Boverkets allmänna råd från att en bostadsrättsförening kan låta driften gå med underskott om föreningens eget kapital är av den storleken att underskottet kan täckas av egna medel. En styrelseledamot och därmed styrelsen i dess helhet i en bostadsrättsförening har en vårdplikt grundad på uppdragsförhållandet till bostadsrättsföreningen. Vårdplikten innebär att styrelseledamoten skall iaktta omsorg vid utförandet av sitt uppdrag, till exempel genom att planera föreningens verksamhet och ekonomi, motverka hinder mot föreningens överlevnad och bereda föreningens angelägenheter i tillräcklig utsträckning. Vårdplikten skall fullgöras gentemot föreningen och, ytterst sett, mot dess medlemmars gemensamma och hypotetiska intresse, vilket får formuleras som det ändamål som lagstiftaren gett bostadsrättsföreningar. En här relevant vårdpliktsprincip är att styrelsen är skyldig att se till att föreningens ekonomiska resultat i det stora hela är i balans. Detta innebär inte att föreningen måste ha ett positivt eller i vart fall neutralt resultat för varje period, månad, kvartal eller ens år; tvärtom kan föreningens ekonomi variera betydligt under exempelvis ett räkenskapsår beroende på periodiciteten hos intäkter och kostnader. Exempelvis har många bostadsrättsföreningar kvartalsvis avgifts- och hyresdebitering, vilket i förhållande till en huvudsakligen jämn månadsvis fördelning av taxebundna kostnader såsom värme, vatten och el kan leda till ganska stora fluktuationer under det löpande räkenskapsåret mellan intäkter och omkostnader. Även extraordinära utgifter såsom avseende vattenskador eller till och med planerade underhållsåtgärder kan leda till tillfällig obalans i ekonomin. Sådana extraordinära händelser kan leda till att en bostadsrättsförening går med såväl kassaflödesmässig som räkenskapsmässig förlust något eller några enstaka år. Vårdplikten påbjuder emellertid att styrelsen i sin budgetering strävar efter balans i ekonomin utifrån ett likvidmässigt perspektiv. Styrelsen är emellertid inte enbart skyldig att tillse att föreningen kan möta sina kortsiktiga, löpande åtaganden, utan en annan princip som följer av vårdplikten är att styrelsen måste försäkra sig om föreningens ekonomiska fortlevnad även på sikt. Lagstiftningen förutsätter att en 7

8 bostadsrättsförening har en sund ekonomi. Med sund ekonomi torde avses en ekonomisk situation som innebär att föreningen inte riskerar att bli insolvent när nödvändiga investeringar och liknande görs. Därmed är det vår uppfattning att styrelsen i en bostadsrättsförening måste se till att ta in ett tillräckligt kapital för att möta förväntade underhållsåtgärder stora som små från år till år. Detta kan innebära en skyldighet för styrelsen att amortera på lån och/eller fondera kapital inom föreningen för detta syfte. Under förutsättning att styrelsen i en bostadsrättsförening över tiden uppfyller dessa krav, ser vi inga hinder mot att låta föreningens utbetalningar under ett eller flera år överstiga inbetalningarna, det vill säga ett negativt kasaflöde. Under samma förutsättning ser vi inte heller något hinder mot att en bostadsrättsförening med ett positivt eller i vart fall neutralt kassaflöde och EBITDA-resultat går med räkenskapsmässig förlust som orsakas av avskrivningar ett eller flera år i rad och därmed t.o.m. skapar en ansamlad förlust i det egna kapitalet. Ovanstående resonemang förutsätter vidare att 1. underskottet inte förändrar bilden av föreningens ekonomi, till exempel för att den inte skulle kunna bära förändringar i externa faktorer såsom ränteläget, elpris, fastighetsskatter eller liknande, samt 2. underskottet eller snarare uttaget ur det ansamlade kapitalet för att täcka underskottet inte äventyrar de investeringar och reinvesteringar som föreningen behöver genomföra. Det behöver i sammanhanget knappast påpekas att om en bostadsrättsförenings ekonomi är så ansträngd att underskott ett enstaka år äventyrar dess ekonomiska stabilitet kan det emellertid vara oaktsamt av styrelsen att försätta föreningen i en sådan ställning ens vid ett tillfälle. I en sådan situation kan det ankomma på styrelsen att höja avgifterna eller till och med föreslå en ökning av insatserna för att skapa balans i föreningens ekonomi och mellan eget och främmande kapital. Vad som sagts om tillåtligheten i underskott gäller alltså föreningar där ett negativt resultat i och för sig inte är ägnat att vålla farhågor för föreningens överlevnad. Under de förutsättningar som anges ovan kommer alltså en bostadsrättsförenings underskott under ett eller flera år inte i sig att föranleda några ansvarsföljder eller ens nödvändigtvis vara en avvikelse från den ekonomiska planen. I förarbetena och Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer anges att en ny ekonomisk plan kan behöva utarbetas om den befintliga ekonomiska planen inte ger en realistisk bild av föreningens ekonomi. Det faktum att en bostadsrättsförening går med underskott ett enstaka år föranleder emellertid inte nödvändigtvis ett behov av att omarbeta den ekonomiska planen, eftersom ett sådant behov först uppkommer om planen inte ger en rättvisande bild av föreningens ekonomi. Det kan även noteras att krav på att upprätta en ny ekonomisk plan gäller bara när det är aktuellt med nya upplåtelser, se 3 kap. 4 BRL. Avslutningsvis förtjänar det att påpekas att bedömningen av den enskilda föreningens ekonomi naturligtvis behöver göras kasuistiskt, i det enskilda fallet, och att det inte är möjligt att skapa generella nyckeltal eller liknande för bedömningen. 8

9 5. Ansvarsfrågor 5.1 Inledande anmärkningar För bostadsrättsföreningar gäller reglerna i 13 kap. FL om skadestånd i tillämpliga delar för bland annat styrelseledamöterna i föreningen. Enligt 13 kap. 1 1 meningen FL är en styrelseledamot ansvarig för skada som åsamkas föreningen av oaktsamhet då han eller hon utför sitt uppdrag. Enligt samma lagrum 2 meningen föreligger dessutom ansvar gentemot tredje man om skada vållas genom överträdelse av föreningslagen, tillämplig lag om årsredovisning eller stadgarna. En särskild fråga är om överträdelse av bostadsrättslagen kan medföra ansvar gentemot tredje man (det råder i och för sig ingen tvekan om att överträdelse av bostadsrättslagen kan grunda ansvar gentemot föreningen). I 10 kap. 1 BRL anges endast att 13 kap. FL skall gälla i tillämpliga delar för bostadsrättsföreningar. I 13 kap. 1 2 meningen FL talas bara om denna lag. Vi bedömer att så är fallet eftersom bostadsrättslagen på ett mycket påtagligt sätt fyller ut föreningslagen för bostadsrättsföreningar, bland annat med bestämmelser om föreningens ledning. Det bör observeras att det inte finns någon bestämmelse i 13 kap. 1 2 meningen FL om att överträdelse av den ekonomiska planen kan medföra ansvar gentemot tredje man. Vi uppfattar att det skulle föra för långt att tolka in den ekonomiska planen i skrivningen. Det innebär som utgångspunkt att en medlem i en bostadsrättsförening inte kan föra talan om skadestånd mot styrelsen på den grunden att den inte följt den ekonomiska planen. Eftersom den ekonomiska planen har ett tydligt syfte att skydda medlemmarna, eller i vart fall förvärvare av bostadsrätter, kan man emellertid i undantagsfall tänka sig att direkta felaktigheter kan föranleda ansvar enligt normskyddsläran. 13 Vi har emellertid observerat att det förekommer att det görs hänvisningar i stadgarna till den ekonomiska planen. Det kan men måste inte föranleda att den ekonomiska planen ses som inkorporerad i stadgarna. Om så är fallet måste avgöras utifrån stadgarnas lydelse i det enskilda fallet. Om den ekonomiska planen anses inkorporerad innebär det att den omfattas av ansvarsbestämmelsen i 13 kap. 1 2 meningen FL. I likhet med rättsläget beträffande andra associationer finns sannolikt ett begränsat utrymme för medlemmarna i en bostadsrättsförening att föra en ansvarstalan avseende indirekt skada, det vill säga sådan skada som uppkommer genom att en medlems ideella andel av bostadsrättsföreningens tillgångar minskar i värde. I aktiebolagsrättslig litteratur 14 där frågan diskuterats och i förarbetena till aktiebolagslagarna 15 avgörs inte när rätt till skadestånd för indirekt skada kan föreligga. Majoritetsuppfattningen tycks emellertid vara att utrymmet är begränsat till skada som uppkommit vid överträdelser av lojalitetsplikter i lagen eller generella lojalitetsplikter i associationsrätten. 16 På samma sätt torde inte en enskild medlem fram- 13 Ytterligare diskussion redovisas i Stattin, Företagsstyrning, s. 342 ff. 14 Litteraturen är omfattande, se Andersson (Medelbar skada och aktieägares skadeståndsanspråk, NTS 1999:3 s. 81) för en redogörelse för dittillsvarande ståndpunkter. Anderssons uppfattning följer inte majoritetsuppfattningen, se för diskussion Stattin, Företagsstyrning, s SOU 1941:9; SOU 1995: En specialfråga är vilken skada vi pratar om skadan måste rimligen vara den faktiska skada som tillskyndas föreningen, inte en aggregerad skada i form av hypotetisk förlust vid försäljning av bostadsrätter. 9

10 gångsrikt kunna föra en talan mot styrelsen för att medlemmen efter förändrade avskrivningsprinciper får ut ett lägre pris för sin bostadsrätt vid en försäljning, under förutsättning att ingen överträdelse av en skyddsregel i föreningslagen, bostadsrättslagen, tillämplig lag om årsredovisning eller stadgarna som är uppsatt för att skydda medlemmarna föreligger. Sammantaget kan ansvarsförhållandena för styrelseledamöterna i bostadsrättsföreningar beskrivas så att dessa har ett generellt ansvar för oaktsamma åtgärder gentemot föreningen och ett ansvar för oaktsamt överträdande av föreningslagen, sannolikt bostadsrättslagen, tilllämplig lag om årsredovisning, stadgarna och i undantagsfall den ekonomiska planen gentemot bland annat medlemmarna. 5.2 Ansvar vid underskott För att ansvar skall föreligga krävs att skada uppkommit. Om inte styrelsens åtgärder reellt skadar föreningen, kan inte skadestånd utgå. Vi har i det föregående redovisat att vi inte anser att det finns ett förlustförbud i bostadsrättsföreningar alldeles oavsett denna bedömning har vi svårt att se att ett brott mot ett förlustförbud i och för sig skulle innebära ett personligt ansvar. I en sådan situation uppstår dessutom skada knappast förrän i efterhand, och i så fall torde alla styrelser som bidragit till urholkningen av ekonomin vara (preskriberat) ansvariga för sin del och sittande styrelse endast i den del denna har förvärrat situationen. Mot denna bakgrund har vi svårt att se att en revisor kan vägra att tillstyrka ansvarsfrihet endast på den grunden att föreningen gått med räkenskapsmässig förlust. Ansvarsbedömningen måste istället rikta in sig på de kriterier som vi redan anfört, dvs. föreningens kort- och långsiktiga ekonomiska överlevnad. Det kan ifrågasättas vari en eventuell skada skulle bestå om föreningens ekonomi går bra, likviditeten är positiv och fondering sker för framtida underhåll. Beträffande underskott som hotar föreningens existens behöver svaret utvecklas. Naturligtvis kan det vara oaktsamt av styrelsen att invänta att ett sådant underskott uppkommer underskottet kanske hade kunnat minska om åtgärder satts in i ett tidigare läge. I vilket fall som helst behöver styrelsen när det står klart att ett underskott av sådan magnitud är att vänta eller har inträffat vidta åtgärder, som att höja avgifterna till föreningen, för att inte bli ansvariga. Att bara låta föreningens verksamhet fortgå utan åtgärder torde vara oaktsamt. Det är bostadsrättsföreningen som kan aktualisera en skadeståndstalan enligt 13 kap. 1 1 meningen FL. Såvitt vi kan se innebär inte de situationer som vi diskuterar typiskt sett att någon uttrycklig handlingsnorm i lagstiftningen eller stadgarna överträtts. En medlem skulle därmed vara hänvisad till den osäkra vägen att påtala indirekt skada om han eller hon ville hålla styrelsen ansvarig. 6. Revisorns uttalande om ansvarsfrihet Enligt 9 kap. 26 BRL gäller reglerna i 8 kap. FL i tillämpliga delar beträffande revisionen i bostadsrättsföreningar. Enligt 8 kap. 1 FL skall minst en revisor utses i en bostadsrättsförening. Revisorn behöver inte vara kvalificerad enligt 8 kap. 3 FL om inte föreningen upp- 10

11 fyller kriterierna i 8 kap. 5 FL, men skall ha sådan insikt och erfarenhet av ekonomiska förhållanden att han eller hon kan fullgöra revisorsuppgiften. Revisorn skall avsluta verksamhetsåret med en revisionsberättelse som regleras i 8 kap. FL och, beträffande kvalificerade revisorer, i yrkesetiska regler. Revisorerna skall enligt 8 kap. 13 FL avge en revisionsberättelse över revisionen. I revisionsberättelsen skall enligt 8 kap st. FL anges: Har revisorerna vid sin granskning funnit att någon åtgärd eller försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet ligger en styrelseledamot eller verkställande direktören till last eller att en styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid mot tillämplig årsredovisningslag eller mot stadgarna, ska det anmärkas i berättelsen. Revisionsberättelsen ska även innehålla ett uttalande i frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Det innebär mot bakgrund av vad vi anfört om ansvar i avsnitt 6 att om styrelsen i situationer när föreningen går med underskott inte har uppfyllt de kriterier som vi pekat på, dvs. att säkerställa föreningens kort- och långsiktiga ekonomiska överlevnad, bör revisorn enligt vår uppfattning avstyrka ansvarsfrihet. 7. Särskilt om stadgeregler som förutsätter att en bostadsrättsförening inte går med förlust Som framgått i den föregående diskussionen om stadgar i bostadsrättsföreningar kan det förekomma stadgeregler som innebär att en bostadsrättsförenings avgifter måste bestämmas så att föreningen inte går med planerad förlust. I sådana fall ökas styrelsens ansvarsexponering. Vår bedömning är att medlemmarna fortfarande skulle få svårt att göra skada gällande, men att föreningen skulle kunna vara framgångsrik i en skadeståndstalan. Det finns inget som tyder på att effekterna av sådana stadgeregler är övertänkta och vi anser inte heller att det behövs för att skydda föreningen. En annan sak är att föreningsstämman skulle kunna efterge en uppkommande skadeståndsskyldighet. Föreligger ett explicit eller implicit förlustförbud i stadgarna bör revisorerna enligt vår uppfattning anmärka i revisionsberättelsen om förlustförbudet har överträtts uppsåtligen eller vårdslöst, t.ex. genom att budgetera för en räkenskapsmässig förlust genom att inte anpassa avgifterna till avskrivningsbehovet. Om inte överträdelsen av förlustförbudet medfört skada finns det emellertid inte anledning att avstyrka ansvarsfrihet. Mot den bakgrunden finns det, så som vi ser det, behov av översyn och eventuellt ändringar i normalstadgarna och följdändringar i enskilda bostadsrättsföreningars stadgar efter Bokföringsnämndens beslut så att det inte föreligger explicita eller implicita förlustförbud. 8. Sammanfattande synpunkter Sammanfattningsvis drar vi följande slutsatser: 11

12 1. En bostadsrättsförening kan redovisa underskott ett eller flera år och t.o.m. en ansamlad förlust i det egna kapitalet utan att det innebär något ansvar för styrelseledamöterna, under förutsättning att likviditeten i föreningen är tillräcklig och att tillräckliga fonderingar görs för framtida underhåll. Under de förutsättningarna kan inte en räkenskapsmässig förlust under ett eller flera år i följd i sig vara ansvarsgrundande. 2. Om ett underskott kan hota bostadsrättsföreningens existens måste styrelsen vidta åtgärder för att hantera detta. Underlåter styrelseledamöterna att vidta åtgärder kan de bli skadeståndsskyldiga. 3. Även om lagregleringen enligt vår uppfattning inte i sig uppställer några hinder mot att en bostadsrättsförening går med förlust kan i enskilda föreningar stadgarna behöva ses över i den mån dessa föreskriver att årsavgiften ska täcka kostnader, vilket begrepp får anses innefatta avskrivningar. 4. Revisorerna skall anmärka i revisionsberättelsen på om eventuellt skadeståndsgrundande underlåtenheter i underskottssituationer föreligger. 5. Avslutningsvis kan påpekas att de regler som styr redovisningen i bostadsrättsföreningar inte framstår som anpassade till bostadsrättsföreningarnas ekonomiska situation. För många bostadsrättsföreningar finns det betydande övervärden i den fastighet som bostadsrättsföreningen äger. Dessa övervärden visas inte i redovisningen, vilket kan medföra att en bostadsrättsförening som har en sund ekonomi samtidigt mycket väl kan redovisa ett bokföringsmässigt negativt eget kapital. I sådana situationer torde inte redovisningen ge en korrekt bild av bostadsrättsföreningens ekonomiska ställning. En sådan situation skulle motverkas av att likviditeten tillmättes större betydelse. Det ingår varken i vårt uppdrag eller i vår kompetens att föreslå redovisningsrättsliga regler för bostadsrättsföreningar, men såvitt vi kan konstatera vore det angeläget att ett organ med rätt kompetens behandlar frågan. Uppsala och Stockholm den 26 september 2014 Daniel Stattin Carl Svernlöv 12

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014. Lund 2015-04-21 Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 KALLELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014. Org nr 769612-9449

ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014. Org nr 769612-9449 ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014 Org nr 769612-9449 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. ORDLISTA ÅRSREDOVISNINGEN

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är HSB Vind Umeå ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Umeå, Umeå kommun. 2 ÄNDAMÅL Föreningens

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7 1. Allmänna förutsättningar 2. Försäkring 3. Taxeringsvärde 4. Anskaffningskostnad 5. Finansieringsplan 6. Låneförteckning 7. Beräkning av föreningens

Läs mer

1(5) KORTA NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening

1(5) KORTA NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening 1(5) KORTA NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening Som komplement till dessa korta normalstadgar tillhandahåller HSBs Riksförbund ett häfte (komplement) med ett urval av paragrafer i lagen om ekonomiska

Läs mer

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Årsredovisning BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39

Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39 2014-05-18 Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39 Plats: Bingohallen, S:t Eriksgatan 31 Dag: Måndag 18 maj, 2015 Tid: kl. 19.00 Dagordning 1. Öppnande Eva Ekermann förklarade stämman

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende.

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: Måndagen den 8 juni 2015 klockan 18.00 Hotell Riddargatan, Riddargatan 14 Ordinarie Föreningsstämma

Läs mer

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683...1 1. Allmänna

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Stadgar för Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening

Stadgar för Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening Stadgar för: Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening 1, (6) Stadgar för Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening FIRMA, SÄTE & ÄNDAMÅL 1 Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening, är en sammanslutning av

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 mars 2006 T 4088-03 KLAGANDE CR Ombud: Advokat PA MOTPART EM-Plan Aktiebolags konkursbo, 556304-5185 c/o konkursförvaltaren advokat LN

Läs mer

Stadgerevision. Medlemsskapsreglerna är generellt mer omfattande än i nuvarande stadgar.

Stadgerevision. Medlemsskapsreglerna är generellt mer omfattande än i nuvarande stadgar. Brf Spinnmästaren i Lindome Göteborg 2013-04-21 Stadgerevision Föreningen har lämnat mig uppdraget att gå igenom föreningens nuvarande stadgar och ta fram nya stadgar. Sedan föreningen registrerade sina

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2005:918 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Antagna den 25 april 2013 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden för räkenskapsåret den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2014 Ordlista Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen som

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Spelar det någon roll hur man redovisar i en bostadsrättsförening? Johan Månsson, PWC Lennart Iredahl, FAR

Spelar det någon roll hur man redovisar i en bostadsrättsförening? Johan Månsson, PWC Lennart Iredahl, FAR Spelar det någon roll hur man redovisar i en bostadsrättsförening? Johan Månsson, PWC Lennart Iredahl, FAR Detta behandlar vi Statlig utredning om konsumentskydd på BRF-marknaden Ekonomiska planer Boverkets

Läs mer

Ordlista Anläggningstillgångar Tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med ev. mark och byggnader. Ansvarsförbindelser

Läs mer

Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. Regnbågens kooperativa hyresrättsförening har till ändamål att främja medlemmarnas

Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. Regnbågens kooperativa hyresrättsförening har till ändamål att främja medlemmarnas Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm. Förslag inför höstens stämma 2012 1 Firma Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015 Mall Stadgar Brf (2).doc 14 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal. 2 Föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-2013

ÅRSREDOVISNING 2012-2013 - ÅRSREDOVISNING 2012-2013 HSB Brf Marmorn Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-2013

ÅRSREDOVISNING 2012-2013 - ÅRSREDOVISNING 2012-2013 HSB Brf Taltrasten Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften, hyran gånger 12) täcker föreningens

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg Stadgar Brf HK 18 i Göteborg STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HK18 I GÖTEBORG 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen HK18 i Göteborg. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Stadgar för Björkstadens miljöbilpool 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening.

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769608-7902 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 377

Läs mer

Kan underhållsskyldigheten utvidgas?

Kan underhållsskyldigheten utvidgas? Kan underhållsskyldigheten utvidgas? Var går gränsen mellan bostadsrättsföreningens och bostadsrättsinnehavarens underhållsansvar? Ett domslut i hovrätten öppnar upp för en viss utvidgning av Underhållsskyldigheten

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Vitbetan 38, org. nr. 769610-5829

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Vitbetan 38, org. nr. 769610-5829 1(14) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Vitbetan 38, org. nr. 769610-5829 Antagna 2009-04-21 I. Bostadsrättsföreningen 1 Bostadsrättsföreningens firma Bostadsrättsföreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Ekonomisk ordlista Årsredovisning Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår och som ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Den ska omfatta

Läs mer

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23 FIRMA, SÄTE, ÄNDAMÅL 1 Göteborgsvind nr 1, ekonomisk förening är en sammanslutning av elhushållskunder inom Göteborg Energi AB:s distributionsområde. Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg. Föreningens

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 Stadgar för Bilpool i Sala ek. för. antagna vid föreningsstämma 2007-03-29 reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen Måsen ekonomisk förening

Stadgar för Fritidsföreningen Måsen ekonomisk förening Sida 1 av 7 Stadgar för Fritidsföreningen Måsen ekonomisk förening Antagna vid Föreningsstämma 2011-03-26 Sida 2 av 7 Stadgar för Fritidsföreningen Måsen. 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är Fritidsföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING 1 Föreningens firma och ändamål Föreningen, vars firma är O2 el ekonomisk förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen, har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Förslag till: STADGAR FÖR OTHEM FIBER EKONOMISK FÖRENING Antagna vid konstituerande sammanträde 2013-08-13. 1 FIRMA Föreningens namn är OTHEM Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141.

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. Stadgar STADGAR FÖR VÄSTANVIND VINDKRAFTSKOOPERATIV 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. 2 Säte Föreningens styrelse har

Läs mer

S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för.

S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för. S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för. 1 Firma Föreningens firma är Vara Energi ek. för. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Vara. 3 Ändamål Föreningen har till ändamål att producera, distribuera

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 19 maj 215 Sid 1 Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 214 214 Hsb 214 Hsb Brf Brf Vinga Vinga i i Göteborg Hsb Brf Vinga i Göteborg Göteborg HSB 19 maj Ekonomisk 215 redovisning Sid 192 maj 215 Sid 2 Sid 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Årsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ. Det är där aktieägarna utövar sin rätt att besluta om bolagets angelägenheter samt

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö KOSTNADSKALKYL Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö Kostnadskalkyl enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö, Malmö kommun, Skåne län Organisationsnummer

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips Så fungerar en bostadsrätt Kort beskrivning med råd och tips I n n e h å l l Till dig som är medlem i vår bostadrättsförening....3 Vad är en bostadsrättsförening och en bostadsrätt?..5 Hur kommer en bostadsrättsförening

Läs mer

STADGAR VALLEBYGDENS ENERGI EKONOMISK FÖRENING

STADGAR VALLEBYGDENS ENERGI EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR VALLEBYGDENS ENERGI EKONOMISK FÖRENING (Fastställda på ordinarie föreningsstämma 2004-04-20 och reviderade på ordinarie föreningsstämma 2011-04-05 och 2012-04-19.) 1 Firma Föreningens firma

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Halör Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer