Rättsutlåtande. avseende. Professor Daniel Stattin Uppsala universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rättsutlåtande. avseende. Professor Daniel Stattin Uppsala universitet"

Transkript

1 Rättsutlåtande avseende Underskott i bostadsrättsföreningar, m.m. Professor Daniel Stattin Uppsala universitet Advokat, adjungerad professor Carl Svernlöv Baker & McKenzie Advokatbyrå och Uppsala universitet 19 september 2014 Rev. version 26 september

2 Innehåll 1. Inledning 3 2. Bakgrund 3 3. Rättskällor, särskilt med avseende på rättskällornas 4 reglering av bostadsrättsföreningarnas ekonomi 3.1 Lagstiftningen Stadgar Ekonomisk plan 6 4. Underskott 7 5. Ansvarsfrågor Inledande anmärkningar Ansvar vid underskott Revisorns uttalande om ansvarsfrihet Särskilt om stadgeregler som förutsätter att en 11 bostadsrättsförening inte går med förlust 8. Sammanfattande synpunkter 11 2

3 1. Inledning Vi har fått i uppdrag av HSB, Bostadsrätterna, Sveriges bostadsrättscentrum, Riksbyggen och FAR Akademi AB ( uppdragsgivarna ) att avge ett rättsutlåtande över Och: [ ] konsekvenserna av att en bostadsrättsförening (brf) redovisar underskott i resultaträkningen enskilda år respektive ansamlad förlust i det egna kapitalet. [A]nsvarsfrågor för styrelsen när en brf redovisar underskott (kortare eller längre tid) i kombination med antingen positivt eller negativt kassaflöde. En annan aspekt som behöver belysas är huruvida styrelsens ansvar påverkas av att styrelsen kan påvisa hur och när ett förväntat underskott kan vändas till ett överskott. Revisorns uttalande om ansvarsfrihet för styrelsen i dessa situationer ska beaktas. Det följande är vårt rättsutlåtande. Vi har disponerat rättsutlåtandet så att vi efter en inledande bakgrund till uppdraget först kortfattat redogör för gällande föreningsrättsliga och bostadsrättsliga regler, därefter i tur och ordning behandlar de frågor som uppdragsgivarna vill ha utredda. Rättsutlåtandet är avsett endast för ovan angivna mottagare och ingen annan får förlita sig på innehållet utan vårt uttryckliga medgivande. 2. Bakgrund Den 28 april 2014 beslutade Bokföringsnämnden om vissa ändringar i redovisningsreglerna i redovisningsregelverket K2 för mindre ekonomiska föreningar. En av ändringarna var att så kallad progressiv avskrivning förbjöds. Det innebär att många bostadsrättsföreningar kan förväntas gå över till så kallad linjär avskrivning. Linjär avskrivning skiljer sig från progressiv avskrivning såtillvida att den årliga avskrivningen fördelas jämnt över den period under vilken avskrivning skall ske. Den praktiska effekten härav är att många bostadsrättsföreningar kan förväntas visa ett redovisningsmässigt underskott om inte medlemsavgifterna till föreningen höjs för att kompensera för de ökade avskrivningarna. Efter Bokföringsnämndens beslut har det i bostadsrättskretsar diskuterats vad det innebär att en bostadsrättsförening går med förlust under kortare eller längre tid, bland annat om det är förenligt med reglerna om bostadsrättsföreningars ekonomi, om det kan medföra styrelseansvar och hur revisorer i bostadsrättsföreningar skall bedöma underskott under kortare eller längre tid när de tar ställning till sitt uttalande om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. Diskussionen har sannolikt påverkats av att det finns en uppfattning som kan härledas ur tolkning av reglerna om ekonomisk plan om att en bostadsrättsförening inte får gå med förlust. Vi kommer att visa i det följande att det inte finns något absolut förlustförbud utan vikt måste istället läggas vid föreningens (kassaflödesmässiga) förmåga att möta löpande utgifter samt behovet av att fondera medel för att möta underhållskostnader. 3

4 3. Rättskällor, särskilt med avseende på rättskällornas reglering av bostadsrättsföreningarnas ekonomi 3.1 Lagstiftningen Bostadsrättsföreningar 1 är ekonomiska föreningar och har därför att följa lagen om ekonomiska föreningar ( föreningslagen eller FL ) i den utsträckning så anges i bostadsrättslagen ( BRL ). Lagstiftningen innehåller emellertid inte mycket ledning beträffande föreningarnas ekonomi. I föreningslagen finns endast få regler om ekonomiska föreningars ekonomi. Till skillnad från till exempel aktiebolag där det finns utförliga kapitalbildnings- och kapitalskyddsregler, brukar det anses att det huvudsakliga skyddet för de ekonomiska föreningarnas ställning är att det krävs ett visst antal medlemmar som deltar kooperativt i verksamheten. Medlemmar i ekonomiska föreningar betalar typiskt sett en medlemsinsats och eventuellt medlemsavgifter under den tid medlemskapet varar. Utöver medlemsavgifter och medlemsinsatser finns möjlighet att skapa ytterligare kapital i en ekonomisk förening genom förlagsinsatser. I bostadsrättsföreningar förekommer typiskt sett en insats som i allmänhet betalats en gång och anses följa med när någon förvärvar en medlems andel i föreningen. I de flesta fall betalas års- eller månatliga medlemsavgifter som ofta uppfattas som hyra, av medlemmar som innehar en bostadsrätt. 2 En ekonomisk förening kan överföra överskottillgångar till medlemmarna enligt 10 kap. FL. Reglerna om kapitalanvändning i bostadsrättslagen är mer rudimentära. Vinstutdelning får enligt 9 kap. 27 BRL inte ske med mer än den vinst som redovisats i fastställd balansräkning för senaste räkenskapsåret. Någon annan rätt att överföra medel till medlemmarna än rätten att företa vinstutdelning finns inte enligt bostadsrättslagen. Frågan uppkommer därmed vad som händer om föreningen, exempelvis, tar in för låga medlemsavgifter i förhållande till något mått på medlemsavgifternas storlek. I brist på reglering får frågan närmast lösas som en fråga om styrelsens business judgement. Det innebär att om den reella överföringen kan ses som ingående i föreningens normala verksamhet skall den inte medföra att reglerna om överföringar till medlemmarna anses ha åsidosatts. Det skulle till exempel vara fallet om medlemsavgifterna satts för lågt så att en förlust uppkommer utan att det varit avsikten att en egentlig överföring till medlemmarna skulle ske. Bostadsrättsföreningarnas ekonomi regleras därutöver i 3 kap. BRL om ekonomisk plan. Boverket har även utfärdat allmänna råd avseende utformningen av ekonomiska planer i bostadsrättsföreningar. Författningar som utges enligt subdelegationsbestämmelser skall i princip inte innehålla något som ändrar det grundläggande lagreglerna. I detta fall rör det sig emellertid inte om en myndighetsförfattning utan om allmänna råd. Allmänna råd är inte författningar och är inte 1 Vi kommer inte att behandla så kallade bostadsföreningar, som inte faller under regelverket för bostadsrättsföreningar. 2 Se 7 kap 14 BRL, vari bl.a. anges att föreningen har rätt att ta ut en årsavgift för den löpande verksamheten samt, om det anges i stadgarna, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift; se även prop. 1971:12 s

5 bindande för mottagarna på det sätt som en författning är bindande. Däremot kan allmänna råd uppfattas som en standard som typiskt sett bör iakttas eftersom de är ett uttryck för ett aktsamt förhållningssätt. Allmänna råd kan dessutom användas som tolkningsdata i fall då de bindande rättsreglerna är otydliga eller ofullständiga. Det kan avslutningsvis noteras att vare sig i föreningslagen eller bostadsrättslagen finns någon uttrycklig bestämmelse om att bostadsrättsföreningar inte får gå med förlust. 3.2 Stadgar Utöver lagstiftningen gäller föreningens stadgar som intern rättskälla. Stadgarna är individuella för den enskilda bostadsrättsföreningen, men vissa sammanslutningar av bostadsrättsföreningar i centralorganisationer, såsom SBC och HSB eller andra organisationer som Riksbyggen tillhandahåller så kallade normalstadgar som antagits som stadgar med större eller mindre modifikationer av flertalet bostadsrättsföreningar i Sverige. Även Bolagsverket tillhandahåller en förlaga för stadgar. Vid en genomgång av ett antal sådana normalstadgar kan konstateras att flera av dessa innehåller bestämmelser om att årsavgiften ska fastställas så att denna i kombination med övriga intäkter ger täckning för föreningens kostnader samt avsättning till fonder. Det finns därför anledning att analysera lydelsen i förekommande normalstadgar. I HSB har normalstadgarna i relevant avseende följande lydelse: Årsavgiften ska täcka driftskostnader, avskrivningar, övriga kapitalkostnader och andra kostnader. Om inre fond finns ingår även fondering för inre underhåll. Årsavgiftens storlek ska medge att reservering för underhåll av bostadsrättsföreningens fastighet kan ske enligt upprättad underhållsplan. 3 I HSB:s normalstadgar finns alltså en uttrycklig bestämmelse om att årsavgifterna ska täcka avskrivningar. Även utan en sådan uttrycklig bestämmelse får emellertid begreppet kostnader enligt sin räkenskapsmässiga definition anses omfatta avskrivningar. 4 I Riksbyggens normalstadgar heter det: Styrelsen ska fastställa årsavgiften så att de sammanlagda årsavgifterna i föreningen tillsammans med övriga intäkter ger täckning för föreningens kostnader samt avsättning till fonder. 5 SBC:s så kallade mönsterstadgar innehåller ingen bestämmelse om vad årsavgiften till bostadsrättsföreningen ska täcka. I mönsterstadgarnas 8 ( Årsavgiftens beräkning ), framgår endast att årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenhetens andelstal samt att årsavgiften för lägenheter som efter upplåtelsen utrustats med balkong/fransk balkong får vara förhöjd. Även Bolagsverket tillhandahåller exempel på stadgar för bostadsrättsföreningar på sin hemsida. Dessa stadgar är inte detsamma som en bostadsrättsföreningsorganisations normalstadgar, eftersom de senare utgör en del av det normunderlag som en ansluten bostadsrättsför Normalstadgar 2011 för bostadsrättsföreningar, s Jfr 3 kap. 2 ÅRL, bilaga 2 och 3 till ÅRL och kap. 7 i K2-regelverket Riksbyggen normalstadgar brf jämförelse med föregående normalstadgar, s

6 ening måste förhålla sig till för att vara medlem i organisationen. I Bolagsverkets fall utgör exemplet rätt och slätt just ett exempel. Det heter i detta fall: Årsavgiften för en lägenhet beräknas så att den, i förhållande till lägenhetens insats, kommer att bära sin del av föreningens kostnader, samt amorteringar och avsättningar till fonder." 6 Bolagsverkets exempel på stadgar anger inte att årsavgiften nödvändigtvis behöver bära de angivna förpliktelserna på årsbasis. En bostadsrättsförening skall härutöver ha en ekonomisk plan; den ekonomiska planen är emellertid inte en rättskälla i traditionell mening. Det förekommer emellertid att det finns hänvisningar i stadgarna för en bostadsrättsförening till den ekonomiska planen. En sådan hänvisning stärker den ekonomiska planens rättsliga värde eftersom den skulle kunna ses som en inkorporerad del av stadgarna. 3.3 Ekonomisk plan En bostadsrättsförening skall ha en ekonomisk plan enligt 3 kap. BRL. Ytterligare regler om ekonomiska planer har publicerats efter subdelegation av Boverket i form av allmänna råd. 7 Av reglerna om ekonomiska planer framgår att de skall lämna upplysning om bostadsrättsföreningens ekonomi så att i första hand förvärvare av bostadsrätter kan bilda sig en uppfattning om sundheten i föreningen. Det framgår indirekt att den ekonomiska planen skall upprättas så att den utvisar att föreningens ekonomi är sund. 8 Föreningens ekonomiska plan skall upprättas efter en självkostnadsprincip, 9 vilket innebär att den enligt Boverkets uppfattning inte bör innehålla buffertar som inte kan hänföras till faktiska kostnader eller investeringsbehov för föreningen. 10 I praktiken skulle ett hypotetiskt krav att inte gå med förlust med beaktande av avskrivningar kunna leda till att buffertar måste byggas upp i föreningen i strid med denna princip. Den ekonomiska planen skall enligt Boverkets allmänna råd uppvisa de nödvändiga årsavgifterna, vilka kan uttryckas som det högsta värdet av föreningens årliga nettokostnader respektive årliga nettoutbetalningar. 11 Boverket uttrycker vidare att [d]e nödvändiga årsavgifterna behöver inte vara desamma som de faktiska årsavgifterna, eftersom bostadsrättsföreningen kan välja att täcka hela eller delar av de nödvändiga årsavgifterna med egna medel. 12 Boverkets uttalande uttrycker tydligt att föreningen inte måste bestämma sina årsavgifter så att inget underskott uppkommer i föreningens verksamhet. 6 4 Stadgar för bostadsrättsförening :6 och 2007:2. 8 Jfr kravet på att intyg enligt 3 kap. 2 ABL ska utvisa att att gjorda beräkningar är vederhäftiga och att den ekonomiska planen framstår som hållbar. Jfr även lagrådets uttalande i prop. 2002/03:12 Bilaga 8. 9 Det är för oss oklart varifrån självkostnadsprincipen kan härledas det tycks i vart fall inte vara från lagstiftningen och förarbetena men den tas för given av Boverket. 10 Boverkets allmänna råd, s A.st. Notera att Boverkets rekommendation således explicit riktar in sig på kassaflöde och solvens. 12 A.st. 6

7 4. Underskott För att svara på frågan om en bostadsrättsförening får gå med underskott måste vi först bestämma vad som avses med termen underskott. I bostadsföreningssamfundet tycks det som att termen underskott avser att föreningens bokföringsmässiga årsresultat är negativt. Såvitt vi kan se överensstämmer denna uppfattning med såväl termens redovisningsmässiga som allmänspråkliga betydelse. Vi kommer att avse detta med underskott i det följande, oavsett om underskottet kan täckas med eget kapital, så att inte bostadsrättsföreningen hamnar på obestånd eller måste ta upp nya lån för att undvika obestånd. En alternativ innebörd av begreppet, att det handlar om ett likviditetsmässigt underskott, har inte stöd i vare sig en lexikalisk eller redovisningsmässig tolkning. Av det sagda följer enligt vår uppfattning att det inte finns något absolut förbud mot att en bostadsrättsförening går med underskott. I lagstiftningen förutsätts att föreningens ekonomi skall vara sund och att föreningen skall ha en ekonomisk plan som visar hur sundheten kan bibehållas, men det finns inget explicit förlustförbud. Tvärtom utgår Boverkets allmänna råd från att en bostadsrättsförening kan låta driften gå med underskott om föreningens eget kapital är av den storleken att underskottet kan täckas av egna medel. En styrelseledamot och därmed styrelsen i dess helhet i en bostadsrättsförening har en vårdplikt grundad på uppdragsförhållandet till bostadsrättsföreningen. Vårdplikten innebär att styrelseledamoten skall iaktta omsorg vid utförandet av sitt uppdrag, till exempel genom att planera föreningens verksamhet och ekonomi, motverka hinder mot föreningens överlevnad och bereda föreningens angelägenheter i tillräcklig utsträckning. Vårdplikten skall fullgöras gentemot föreningen och, ytterst sett, mot dess medlemmars gemensamma och hypotetiska intresse, vilket får formuleras som det ändamål som lagstiftaren gett bostadsrättsföreningar. En här relevant vårdpliktsprincip är att styrelsen är skyldig att se till att föreningens ekonomiska resultat i det stora hela är i balans. Detta innebär inte att föreningen måste ha ett positivt eller i vart fall neutralt resultat för varje period, månad, kvartal eller ens år; tvärtom kan föreningens ekonomi variera betydligt under exempelvis ett räkenskapsår beroende på periodiciteten hos intäkter och kostnader. Exempelvis har många bostadsrättsföreningar kvartalsvis avgifts- och hyresdebitering, vilket i förhållande till en huvudsakligen jämn månadsvis fördelning av taxebundna kostnader såsom värme, vatten och el kan leda till ganska stora fluktuationer under det löpande räkenskapsåret mellan intäkter och omkostnader. Även extraordinära utgifter såsom avseende vattenskador eller till och med planerade underhållsåtgärder kan leda till tillfällig obalans i ekonomin. Sådana extraordinära händelser kan leda till att en bostadsrättsförening går med såväl kassaflödesmässig som räkenskapsmässig förlust något eller några enstaka år. Vårdplikten påbjuder emellertid att styrelsen i sin budgetering strävar efter balans i ekonomin utifrån ett likvidmässigt perspektiv. Styrelsen är emellertid inte enbart skyldig att tillse att föreningen kan möta sina kortsiktiga, löpande åtaganden, utan en annan princip som följer av vårdplikten är att styrelsen måste försäkra sig om föreningens ekonomiska fortlevnad även på sikt. Lagstiftningen förutsätter att en 7

8 bostadsrättsförening har en sund ekonomi. Med sund ekonomi torde avses en ekonomisk situation som innebär att föreningen inte riskerar att bli insolvent när nödvändiga investeringar och liknande görs. Därmed är det vår uppfattning att styrelsen i en bostadsrättsförening måste se till att ta in ett tillräckligt kapital för att möta förväntade underhållsåtgärder stora som små från år till år. Detta kan innebära en skyldighet för styrelsen att amortera på lån och/eller fondera kapital inom föreningen för detta syfte. Under förutsättning att styrelsen i en bostadsrättsförening över tiden uppfyller dessa krav, ser vi inga hinder mot att låta föreningens utbetalningar under ett eller flera år överstiga inbetalningarna, det vill säga ett negativt kasaflöde. Under samma förutsättning ser vi inte heller något hinder mot att en bostadsrättsförening med ett positivt eller i vart fall neutralt kassaflöde och EBITDA-resultat går med räkenskapsmässig förlust som orsakas av avskrivningar ett eller flera år i rad och därmed t.o.m. skapar en ansamlad förlust i det egna kapitalet. Ovanstående resonemang förutsätter vidare att 1. underskottet inte förändrar bilden av föreningens ekonomi, till exempel för att den inte skulle kunna bära förändringar i externa faktorer såsom ränteläget, elpris, fastighetsskatter eller liknande, samt 2. underskottet eller snarare uttaget ur det ansamlade kapitalet för att täcka underskottet inte äventyrar de investeringar och reinvesteringar som föreningen behöver genomföra. Det behöver i sammanhanget knappast påpekas att om en bostadsrättsförenings ekonomi är så ansträngd att underskott ett enstaka år äventyrar dess ekonomiska stabilitet kan det emellertid vara oaktsamt av styrelsen att försätta föreningen i en sådan ställning ens vid ett tillfälle. I en sådan situation kan det ankomma på styrelsen att höja avgifterna eller till och med föreslå en ökning av insatserna för att skapa balans i föreningens ekonomi och mellan eget och främmande kapital. Vad som sagts om tillåtligheten i underskott gäller alltså föreningar där ett negativt resultat i och för sig inte är ägnat att vålla farhågor för föreningens överlevnad. Under de förutsättningar som anges ovan kommer alltså en bostadsrättsförenings underskott under ett eller flera år inte i sig att föranleda några ansvarsföljder eller ens nödvändigtvis vara en avvikelse från den ekonomiska planen. I förarbetena och Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer anges att en ny ekonomisk plan kan behöva utarbetas om den befintliga ekonomiska planen inte ger en realistisk bild av föreningens ekonomi. Det faktum att en bostadsrättsförening går med underskott ett enstaka år föranleder emellertid inte nödvändigtvis ett behov av att omarbeta den ekonomiska planen, eftersom ett sådant behov först uppkommer om planen inte ger en rättvisande bild av föreningens ekonomi. Det kan även noteras att krav på att upprätta en ny ekonomisk plan gäller bara när det är aktuellt med nya upplåtelser, se 3 kap. 4 BRL. Avslutningsvis förtjänar det att påpekas att bedömningen av den enskilda föreningens ekonomi naturligtvis behöver göras kasuistiskt, i det enskilda fallet, och att det inte är möjligt att skapa generella nyckeltal eller liknande för bedömningen. 8

9 5. Ansvarsfrågor 5.1 Inledande anmärkningar För bostadsrättsföreningar gäller reglerna i 13 kap. FL om skadestånd i tillämpliga delar för bland annat styrelseledamöterna i föreningen. Enligt 13 kap. 1 1 meningen FL är en styrelseledamot ansvarig för skada som åsamkas föreningen av oaktsamhet då han eller hon utför sitt uppdrag. Enligt samma lagrum 2 meningen föreligger dessutom ansvar gentemot tredje man om skada vållas genom överträdelse av föreningslagen, tillämplig lag om årsredovisning eller stadgarna. En särskild fråga är om överträdelse av bostadsrättslagen kan medföra ansvar gentemot tredje man (det råder i och för sig ingen tvekan om att överträdelse av bostadsrättslagen kan grunda ansvar gentemot föreningen). I 10 kap. 1 BRL anges endast att 13 kap. FL skall gälla i tillämpliga delar för bostadsrättsföreningar. I 13 kap. 1 2 meningen FL talas bara om denna lag. Vi bedömer att så är fallet eftersom bostadsrättslagen på ett mycket påtagligt sätt fyller ut föreningslagen för bostadsrättsföreningar, bland annat med bestämmelser om föreningens ledning. Det bör observeras att det inte finns någon bestämmelse i 13 kap. 1 2 meningen FL om att överträdelse av den ekonomiska planen kan medföra ansvar gentemot tredje man. Vi uppfattar att det skulle föra för långt att tolka in den ekonomiska planen i skrivningen. Det innebär som utgångspunkt att en medlem i en bostadsrättsförening inte kan föra talan om skadestånd mot styrelsen på den grunden att den inte följt den ekonomiska planen. Eftersom den ekonomiska planen har ett tydligt syfte att skydda medlemmarna, eller i vart fall förvärvare av bostadsrätter, kan man emellertid i undantagsfall tänka sig att direkta felaktigheter kan föranleda ansvar enligt normskyddsläran. 13 Vi har emellertid observerat att det förekommer att det görs hänvisningar i stadgarna till den ekonomiska planen. Det kan men måste inte föranleda att den ekonomiska planen ses som inkorporerad i stadgarna. Om så är fallet måste avgöras utifrån stadgarnas lydelse i det enskilda fallet. Om den ekonomiska planen anses inkorporerad innebär det att den omfattas av ansvarsbestämmelsen i 13 kap. 1 2 meningen FL. I likhet med rättsläget beträffande andra associationer finns sannolikt ett begränsat utrymme för medlemmarna i en bostadsrättsförening att föra en ansvarstalan avseende indirekt skada, det vill säga sådan skada som uppkommer genom att en medlems ideella andel av bostadsrättsföreningens tillgångar minskar i värde. I aktiebolagsrättslig litteratur 14 där frågan diskuterats och i förarbetena till aktiebolagslagarna 15 avgörs inte när rätt till skadestånd för indirekt skada kan föreligga. Majoritetsuppfattningen tycks emellertid vara att utrymmet är begränsat till skada som uppkommit vid överträdelser av lojalitetsplikter i lagen eller generella lojalitetsplikter i associationsrätten. 16 På samma sätt torde inte en enskild medlem fram- 13 Ytterligare diskussion redovisas i Stattin, Företagsstyrning, s. 342 ff. 14 Litteraturen är omfattande, se Andersson (Medelbar skada och aktieägares skadeståndsanspråk, NTS 1999:3 s. 81) för en redogörelse för dittillsvarande ståndpunkter. Anderssons uppfattning följer inte majoritetsuppfattningen, se för diskussion Stattin, Företagsstyrning, s SOU 1941:9; SOU 1995: En specialfråga är vilken skada vi pratar om skadan måste rimligen vara den faktiska skada som tillskyndas föreningen, inte en aggregerad skada i form av hypotetisk förlust vid försäljning av bostadsrätter. 9

10 gångsrikt kunna föra en talan mot styrelsen för att medlemmen efter förändrade avskrivningsprinciper får ut ett lägre pris för sin bostadsrätt vid en försäljning, under förutsättning att ingen överträdelse av en skyddsregel i föreningslagen, bostadsrättslagen, tillämplig lag om årsredovisning eller stadgarna som är uppsatt för att skydda medlemmarna föreligger. Sammantaget kan ansvarsförhållandena för styrelseledamöterna i bostadsrättsföreningar beskrivas så att dessa har ett generellt ansvar för oaktsamma åtgärder gentemot föreningen och ett ansvar för oaktsamt överträdande av föreningslagen, sannolikt bostadsrättslagen, tilllämplig lag om årsredovisning, stadgarna och i undantagsfall den ekonomiska planen gentemot bland annat medlemmarna. 5.2 Ansvar vid underskott För att ansvar skall föreligga krävs att skada uppkommit. Om inte styrelsens åtgärder reellt skadar föreningen, kan inte skadestånd utgå. Vi har i det föregående redovisat att vi inte anser att det finns ett förlustförbud i bostadsrättsföreningar alldeles oavsett denna bedömning har vi svårt att se att ett brott mot ett förlustförbud i och för sig skulle innebära ett personligt ansvar. I en sådan situation uppstår dessutom skada knappast förrän i efterhand, och i så fall torde alla styrelser som bidragit till urholkningen av ekonomin vara (preskriberat) ansvariga för sin del och sittande styrelse endast i den del denna har förvärrat situationen. Mot denna bakgrund har vi svårt att se att en revisor kan vägra att tillstyrka ansvarsfrihet endast på den grunden att föreningen gått med räkenskapsmässig förlust. Ansvarsbedömningen måste istället rikta in sig på de kriterier som vi redan anfört, dvs. föreningens kort- och långsiktiga ekonomiska överlevnad. Det kan ifrågasättas vari en eventuell skada skulle bestå om föreningens ekonomi går bra, likviditeten är positiv och fondering sker för framtida underhåll. Beträffande underskott som hotar föreningens existens behöver svaret utvecklas. Naturligtvis kan det vara oaktsamt av styrelsen att invänta att ett sådant underskott uppkommer underskottet kanske hade kunnat minska om åtgärder satts in i ett tidigare läge. I vilket fall som helst behöver styrelsen när det står klart att ett underskott av sådan magnitud är att vänta eller har inträffat vidta åtgärder, som att höja avgifterna till föreningen, för att inte bli ansvariga. Att bara låta föreningens verksamhet fortgå utan åtgärder torde vara oaktsamt. Det är bostadsrättsföreningen som kan aktualisera en skadeståndstalan enligt 13 kap. 1 1 meningen FL. Såvitt vi kan se innebär inte de situationer som vi diskuterar typiskt sett att någon uttrycklig handlingsnorm i lagstiftningen eller stadgarna överträtts. En medlem skulle därmed vara hänvisad till den osäkra vägen att påtala indirekt skada om han eller hon ville hålla styrelsen ansvarig. 6. Revisorns uttalande om ansvarsfrihet Enligt 9 kap. 26 BRL gäller reglerna i 8 kap. FL i tillämpliga delar beträffande revisionen i bostadsrättsföreningar. Enligt 8 kap. 1 FL skall minst en revisor utses i en bostadsrättsförening. Revisorn behöver inte vara kvalificerad enligt 8 kap. 3 FL om inte föreningen upp- 10

11 fyller kriterierna i 8 kap. 5 FL, men skall ha sådan insikt och erfarenhet av ekonomiska förhållanden att han eller hon kan fullgöra revisorsuppgiften. Revisorn skall avsluta verksamhetsåret med en revisionsberättelse som regleras i 8 kap. FL och, beträffande kvalificerade revisorer, i yrkesetiska regler. Revisorerna skall enligt 8 kap. 13 FL avge en revisionsberättelse över revisionen. I revisionsberättelsen skall enligt 8 kap st. FL anges: Har revisorerna vid sin granskning funnit att någon åtgärd eller försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet ligger en styrelseledamot eller verkställande direktören till last eller att en styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid mot tillämplig årsredovisningslag eller mot stadgarna, ska det anmärkas i berättelsen. Revisionsberättelsen ska även innehålla ett uttalande i frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Det innebär mot bakgrund av vad vi anfört om ansvar i avsnitt 6 att om styrelsen i situationer när föreningen går med underskott inte har uppfyllt de kriterier som vi pekat på, dvs. att säkerställa föreningens kort- och långsiktiga ekonomiska överlevnad, bör revisorn enligt vår uppfattning avstyrka ansvarsfrihet. 7. Särskilt om stadgeregler som förutsätter att en bostadsrättsförening inte går med förlust Som framgått i den föregående diskussionen om stadgar i bostadsrättsföreningar kan det förekomma stadgeregler som innebär att en bostadsrättsförenings avgifter måste bestämmas så att föreningen inte går med planerad förlust. I sådana fall ökas styrelsens ansvarsexponering. Vår bedömning är att medlemmarna fortfarande skulle få svårt att göra skada gällande, men att föreningen skulle kunna vara framgångsrik i en skadeståndstalan. Det finns inget som tyder på att effekterna av sådana stadgeregler är övertänkta och vi anser inte heller att det behövs för att skydda föreningen. En annan sak är att föreningsstämman skulle kunna efterge en uppkommande skadeståndsskyldighet. Föreligger ett explicit eller implicit förlustförbud i stadgarna bör revisorerna enligt vår uppfattning anmärka i revisionsberättelsen om förlustförbudet har överträtts uppsåtligen eller vårdslöst, t.ex. genom att budgetera för en räkenskapsmässig förlust genom att inte anpassa avgifterna till avskrivningsbehovet. Om inte överträdelsen av förlustförbudet medfört skada finns det emellertid inte anledning att avstyrka ansvarsfrihet. Mot den bakgrunden finns det, så som vi ser det, behov av översyn och eventuellt ändringar i normalstadgarna och följdändringar i enskilda bostadsrättsföreningars stadgar efter Bokföringsnämndens beslut så att det inte föreligger explicita eller implicita förlustförbud. 8. Sammanfattande synpunkter Sammanfattningsvis drar vi följande slutsatser: 11

12 1. En bostadsrättsförening kan redovisa underskott ett eller flera år och t.o.m. en ansamlad förlust i det egna kapitalet utan att det innebär något ansvar för styrelseledamöterna, under förutsättning att likviditeten i föreningen är tillräcklig och att tillräckliga fonderingar görs för framtida underhåll. Under de förutsättningarna kan inte en räkenskapsmässig förlust under ett eller flera år i följd i sig vara ansvarsgrundande. 2. Om ett underskott kan hota bostadsrättsföreningens existens måste styrelsen vidta åtgärder för att hantera detta. Underlåter styrelseledamöterna att vidta åtgärder kan de bli skadeståndsskyldiga. 3. Även om lagregleringen enligt vår uppfattning inte i sig uppställer några hinder mot att en bostadsrättsförening går med förlust kan i enskilda föreningar stadgarna behöva ses över i den mån dessa föreskriver att årsavgiften ska täcka kostnader, vilket begrepp får anses innefatta avskrivningar. 4. Revisorerna skall anmärka i revisionsberättelsen på om eventuellt skadeståndsgrundande underlåtenheter i underskottssituationer föreligger. 5. Avslutningsvis kan påpekas att de regler som styr redovisningen i bostadsrättsföreningar inte framstår som anpassade till bostadsrättsföreningarnas ekonomiska situation. För många bostadsrättsföreningar finns det betydande övervärden i den fastighet som bostadsrättsföreningen äger. Dessa övervärden visas inte i redovisningen, vilket kan medföra att en bostadsrättsförening som har en sund ekonomi samtidigt mycket väl kan redovisa ett bokföringsmässigt negativt eget kapital. I sådana situationer torde inte redovisningen ge en korrekt bild av bostadsrättsföreningens ekonomiska ställning. En sådan situation skulle motverkas av att likviditeten tillmättes större betydelse. Det ingår varken i vårt uppdrag eller i vår kompetens att föreslå redovisningsrättsliga regler för bostadsrättsföreningar, men såvitt vi kan konstatera vore det angeläget att ett organ med rätt kompetens behandlar frågan. Uppsala och Stockholm den 26 september 2014 Daniel Stattin Carl Svernlöv 12

Något om den skadeståndsrättsliga betydelsen av försäkransmeningar i börsbolagens årsredovisningar

Något om den skadeståndsrättsliga betydelsen av försäkransmeningar i börsbolagens årsredovisningar Något om den skadeståndsrättsliga betydelsen av försäkransmeningar i börsbolagens årsredovisningar Av advokaten URBAN BÅVESTAM * Om styrelseledamöterna och den verkställande direktören i ett aktiebolag

Läs mer

Begreppet förtäckt värdeöverföring

Begreppet förtäckt värdeöverföring Begreppet förtäckt värdeöverföring Särskilt om rekvisitet rent affärsmässig karaktär för bolaget Av professor BERT LEHRBERG Aktiebolagslagens begrepp förtäckt värdeöverföring underkastas i denna uppsats

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT 38 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1 532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62 7*44

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister

Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister Examensarbete med praktik Fastighetsrätt, 30 högskolepoäng Författare: Maria Bramfeldt Handledare:

Läs mer

Rättsverkan av olovlig förtäckt värdeöverföring

Rättsverkan av olovlig förtäckt värdeöverföring Rättsverkan av olovlig förtäckt värdeöverföring Av professor BERT LEHRBERG Rättsverkningarna av olovliga förtäckta värdeöverföringar enligt aktiebolagslagen underkastas här en ingående analys. Återbäringspliktens

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Styrelseledamöters rättsliga ansvar

Styrelseledamöters rättsliga ansvar Bilaga 15 Det 29: e nordiska juristmötet Stockholm den 19 21 augusti 1981 Lars Erik Taxeli: Styrelseledamöters rättsliga ansvar Styrelseledamöters rättsliga ansvar 223 Styrelseledamöters rättsliga ansvar

Läs mer

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 157 Samhällsbyggnadsprogrammet Kandidatnivå, 15 hp Mark- och fastighetsjuridik Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Oriktig uppgift vid påförande av skattetillägg en diskussion av omfattning, tillämpning och lämplighet av begreppet

Oriktig uppgift vid påförande av skattetillägg en diskussion av omfattning, tillämpning och lämplighet av begreppet JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Katarina Menzel Oriktig uppgift vid påförande av skattetillägg en diskussion av omfattning, tillämpning och lämplighet av begreppet Examensarbete 20 poäng Mats

Läs mer

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag 2012-06-08 REMISSVAR FAR FI Dnr 12-5482 Finansinspektionen Box 7821 Att. Janet Temple (Anges alltid vid svar) SE-103 97 Stockholm janet.temple@far.se [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13

Läs mer

Till Justitiedepartementet

Till Justitiedepartementet Till Justitiedepartementet Den 20 december 2013 fick jag i uppdrag att utreda en rad försäkringsrättsliga frågor rörande gruppförsäkring och trafikförsäkring. Jag får härmed överlämna promemorian Grupp-

Läs mer

Omvända fusioner när moderbolag»går upp» i dotterbolag

Omvända fusioner när moderbolag»går upp» i dotterbolag Omvända fusioner när moderbolag»går upp» i dotterbolag Av Viktor Magnell och Karl Sandström 1 Inledande anmärkningar En omvänd fusion innebär att ett moderbolags samtliga tillgångar och skulder övertas

Läs mer

NYTTJANDERÄTTSERSÄTTNING - i samband med bodelning

NYTTJANDERÄTTSERSÄTTNING - i samband med bodelning NYTTJANDERÄTTSERSÄTTNING - i samband med bodelning Av Lovisa Engström Handledare: Johan Schüldt Examensarbete med praktik 30 poäng i civilrätt Stockholm vårterminen 2011 Innehållsförteckning Förkortningar...

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Takeover-regler för vissa handelsplattformar

Takeover-regler för vissa handelsplattformar Takeover-regler för vissa handelsplattformar Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2015-02-01 Innehåll INLEDNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER I.1 Reglernas tillämpningsområde I.2 Aktiemarknadsnämndens rätt att

Läs mer

Bolagsledningens ansvar för bokföringsbrott, skattebrott och trolöshet mot huvudman

Bolagsledningens ansvar för bokföringsbrott, skattebrott och trolöshet mot huvudman JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Maria Ramstedt Bolagsledningens ansvar för bokföringsbrott, skattebrott och trolöshet mot huvudman Examensarbete 20 poäng Torsten Sandström Aktiebolagsrätt Termin

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar

Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Reviderad senast 2009-12-11 1 Allmänt om kommentaren 3 1 Advokatens roll och främsta skyldigheter... 4 2 Allmänna yrkesplikter... 6 2.1 Uppdrags utförande...

Läs mer

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen Redovisning av affärsverksamhet mot bakgrund av självkostnadsprincipen Förord Affärsverksamhet bedriven utifrån principen om självkostnad är en motsägelsefull företeelse och innebörden av denna princip

Läs mer

Vägledande regler om god advokatsed. Med kommentar

Vägledande regler om god advokatsed. Med kommentar Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Reviderad, senast december 2012 1 Allmänt om kommentaren 3 1 Advokatens roll och främsta skyldigheter... 4 2 Allmänna yrkesplikter... 6 2.1 Uppdrags utförande...

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser UTKAST (dec 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Redovisningsregler... 2 Skatteregler...

Läs mer