Rättsutlåtande. avseende. Professor Daniel Stattin Uppsala universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rättsutlåtande. avseende. Professor Daniel Stattin Uppsala universitet"

Transkript

1 Rättsutlåtande avseende Underskott i bostadsrättsföreningar, m.m. Professor Daniel Stattin Uppsala universitet Advokat, adjungerad professor Carl Svernlöv Baker & McKenzie Advokatbyrå och Uppsala universitet 19 september 2014 Rev. version 26 september

2 Innehåll 1. Inledning 3 2. Bakgrund 3 3. Rättskällor, särskilt med avseende på rättskällornas 4 reglering av bostadsrättsföreningarnas ekonomi 3.1 Lagstiftningen Stadgar Ekonomisk plan 6 4. Underskott 7 5. Ansvarsfrågor Inledande anmärkningar Ansvar vid underskott Revisorns uttalande om ansvarsfrihet Särskilt om stadgeregler som förutsätter att en 11 bostadsrättsförening inte går med förlust 8. Sammanfattande synpunkter 11 2

3 1. Inledning Vi har fått i uppdrag av HSB, Bostadsrätterna, Sveriges bostadsrättscentrum, Riksbyggen och FAR Akademi AB ( uppdragsgivarna ) att avge ett rättsutlåtande över Och: [ ] konsekvenserna av att en bostadsrättsförening (brf) redovisar underskott i resultaträkningen enskilda år respektive ansamlad förlust i det egna kapitalet. [A]nsvarsfrågor för styrelsen när en brf redovisar underskott (kortare eller längre tid) i kombination med antingen positivt eller negativt kassaflöde. En annan aspekt som behöver belysas är huruvida styrelsens ansvar påverkas av att styrelsen kan påvisa hur och när ett förväntat underskott kan vändas till ett överskott. Revisorns uttalande om ansvarsfrihet för styrelsen i dessa situationer ska beaktas. Det följande är vårt rättsutlåtande. Vi har disponerat rättsutlåtandet så att vi efter en inledande bakgrund till uppdraget först kortfattat redogör för gällande föreningsrättsliga och bostadsrättsliga regler, därefter i tur och ordning behandlar de frågor som uppdragsgivarna vill ha utredda. Rättsutlåtandet är avsett endast för ovan angivna mottagare och ingen annan får förlita sig på innehållet utan vårt uttryckliga medgivande. 2. Bakgrund Den 28 april 2014 beslutade Bokföringsnämnden om vissa ändringar i redovisningsreglerna i redovisningsregelverket K2 för mindre ekonomiska föreningar. En av ändringarna var att så kallad progressiv avskrivning förbjöds. Det innebär att många bostadsrättsföreningar kan förväntas gå över till så kallad linjär avskrivning. Linjär avskrivning skiljer sig från progressiv avskrivning såtillvida att den årliga avskrivningen fördelas jämnt över den period under vilken avskrivning skall ske. Den praktiska effekten härav är att många bostadsrättsföreningar kan förväntas visa ett redovisningsmässigt underskott om inte medlemsavgifterna till föreningen höjs för att kompensera för de ökade avskrivningarna. Efter Bokföringsnämndens beslut har det i bostadsrättskretsar diskuterats vad det innebär att en bostadsrättsförening går med förlust under kortare eller längre tid, bland annat om det är förenligt med reglerna om bostadsrättsföreningars ekonomi, om det kan medföra styrelseansvar och hur revisorer i bostadsrättsföreningar skall bedöma underskott under kortare eller längre tid när de tar ställning till sitt uttalande om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. Diskussionen har sannolikt påverkats av att det finns en uppfattning som kan härledas ur tolkning av reglerna om ekonomisk plan om att en bostadsrättsförening inte får gå med förlust. Vi kommer att visa i det följande att det inte finns något absolut förlustförbud utan vikt måste istället läggas vid föreningens (kassaflödesmässiga) förmåga att möta löpande utgifter samt behovet av att fondera medel för att möta underhållskostnader. 3

4 3. Rättskällor, särskilt med avseende på rättskällornas reglering av bostadsrättsföreningarnas ekonomi 3.1 Lagstiftningen Bostadsrättsföreningar 1 är ekonomiska föreningar och har därför att följa lagen om ekonomiska föreningar ( föreningslagen eller FL ) i den utsträckning så anges i bostadsrättslagen ( BRL ). Lagstiftningen innehåller emellertid inte mycket ledning beträffande föreningarnas ekonomi. I föreningslagen finns endast få regler om ekonomiska föreningars ekonomi. Till skillnad från till exempel aktiebolag där det finns utförliga kapitalbildnings- och kapitalskyddsregler, brukar det anses att det huvudsakliga skyddet för de ekonomiska föreningarnas ställning är att det krävs ett visst antal medlemmar som deltar kooperativt i verksamheten. Medlemmar i ekonomiska föreningar betalar typiskt sett en medlemsinsats och eventuellt medlemsavgifter under den tid medlemskapet varar. Utöver medlemsavgifter och medlemsinsatser finns möjlighet att skapa ytterligare kapital i en ekonomisk förening genom förlagsinsatser. I bostadsrättsföreningar förekommer typiskt sett en insats som i allmänhet betalats en gång och anses följa med när någon förvärvar en medlems andel i föreningen. I de flesta fall betalas års- eller månatliga medlemsavgifter som ofta uppfattas som hyra, av medlemmar som innehar en bostadsrätt. 2 En ekonomisk förening kan överföra överskottillgångar till medlemmarna enligt 10 kap. FL. Reglerna om kapitalanvändning i bostadsrättslagen är mer rudimentära. Vinstutdelning får enligt 9 kap. 27 BRL inte ske med mer än den vinst som redovisats i fastställd balansräkning för senaste räkenskapsåret. Någon annan rätt att överföra medel till medlemmarna än rätten att företa vinstutdelning finns inte enligt bostadsrättslagen. Frågan uppkommer därmed vad som händer om föreningen, exempelvis, tar in för låga medlemsavgifter i förhållande till något mått på medlemsavgifternas storlek. I brist på reglering får frågan närmast lösas som en fråga om styrelsens business judgement. Det innebär att om den reella överföringen kan ses som ingående i föreningens normala verksamhet skall den inte medföra att reglerna om överföringar till medlemmarna anses ha åsidosatts. Det skulle till exempel vara fallet om medlemsavgifterna satts för lågt så att en förlust uppkommer utan att det varit avsikten att en egentlig överföring till medlemmarna skulle ske. Bostadsrättsföreningarnas ekonomi regleras därutöver i 3 kap. BRL om ekonomisk plan. Boverket har även utfärdat allmänna råd avseende utformningen av ekonomiska planer i bostadsrättsföreningar. Författningar som utges enligt subdelegationsbestämmelser skall i princip inte innehålla något som ändrar det grundläggande lagreglerna. I detta fall rör det sig emellertid inte om en myndighetsförfattning utan om allmänna råd. Allmänna råd är inte författningar och är inte 1 Vi kommer inte att behandla så kallade bostadsföreningar, som inte faller under regelverket för bostadsrättsföreningar. 2 Se 7 kap 14 BRL, vari bl.a. anges att föreningen har rätt att ta ut en årsavgift för den löpande verksamheten samt, om det anges i stadgarna, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift; se även prop. 1971:12 s

5 bindande för mottagarna på det sätt som en författning är bindande. Däremot kan allmänna råd uppfattas som en standard som typiskt sett bör iakttas eftersom de är ett uttryck för ett aktsamt förhållningssätt. Allmänna råd kan dessutom användas som tolkningsdata i fall då de bindande rättsreglerna är otydliga eller ofullständiga. Det kan avslutningsvis noteras att vare sig i föreningslagen eller bostadsrättslagen finns någon uttrycklig bestämmelse om att bostadsrättsföreningar inte får gå med förlust. 3.2 Stadgar Utöver lagstiftningen gäller föreningens stadgar som intern rättskälla. Stadgarna är individuella för den enskilda bostadsrättsföreningen, men vissa sammanslutningar av bostadsrättsföreningar i centralorganisationer, såsom SBC och HSB eller andra organisationer som Riksbyggen tillhandahåller så kallade normalstadgar som antagits som stadgar med större eller mindre modifikationer av flertalet bostadsrättsföreningar i Sverige. Även Bolagsverket tillhandahåller en förlaga för stadgar. Vid en genomgång av ett antal sådana normalstadgar kan konstateras att flera av dessa innehåller bestämmelser om att årsavgiften ska fastställas så att denna i kombination med övriga intäkter ger täckning för föreningens kostnader samt avsättning till fonder. Det finns därför anledning att analysera lydelsen i förekommande normalstadgar. I HSB har normalstadgarna i relevant avseende följande lydelse: Årsavgiften ska täcka driftskostnader, avskrivningar, övriga kapitalkostnader och andra kostnader. Om inre fond finns ingår även fondering för inre underhåll. Årsavgiftens storlek ska medge att reservering för underhåll av bostadsrättsföreningens fastighet kan ske enligt upprättad underhållsplan. 3 I HSB:s normalstadgar finns alltså en uttrycklig bestämmelse om att årsavgifterna ska täcka avskrivningar. Även utan en sådan uttrycklig bestämmelse får emellertid begreppet kostnader enligt sin räkenskapsmässiga definition anses omfatta avskrivningar. 4 I Riksbyggens normalstadgar heter det: Styrelsen ska fastställa årsavgiften så att de sammanlagda årsavgifterna i föreningen tillsammans med övriga intäkter ger täckning för föreningens kostnader samt avsättning till fonder. 5 SBC:s så kallade mönsterstadgar innehåller ingen bestämmelse om vad årsavgiften till bostadsrättsföreningen ska täcka. I mönsterstadgarnas 8 ( Årsavgiftens beräkning ), framgår endast att årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenhetens andelstal samt att årsavgiften för lägenheter som efter upplåtelsen utrustats med balkong/fransk balkong får vara förhöjd. Även Bolagsverket tillhandahåller exempel på stadgar för bostadsrättsföreningar på sin hemsida. Dessa stadgar är inte detsamma som en bostadsrättsföreningsorganisations normalstadgar, eftersom de senare utgör en del av det normunderlag som en ansluten bostadsrättsför Normalstadgar 2011 för bostadsrättsföreningar, s Jfr 3 kap. 2 ÅRL, bilaga 2 och 3 till ÅRL och kap. 7 i K2-regelverket Riksbyggen normalstadgar brf jämförelse med föregående normalstadgar, s

6 ening måste förhålla sig till för att vara medlem i organisationen. I Bolagsverkets fall utgör exemplet rätt och slätt just ett exempel. Det heter i detta fall: Årsavgiften för en lägenhet beräknas så att den, i förhållande till lägenhetens insats, kommer att bära sin del av föreningens kostnader, samt amorteringar och avsättningar till fonder." 6 Bolagsverkets exempel på stadgar anger inte att årsavgiften nödvändigtvis behöver bära de angivna förpliktelserna på årsbasis. En bostadsrättsförening skall härutöver ha en ekonomisk plan; den ekonomiska planen är emellertid inte en rättskälla i traditionell mening. Det förekommer emellertid att det finns hänvisningar i stadgarna för en bostadsrättsförening till den ekonomiska planen. En sådan hänvisning stärker den ekonomiska planens rättsliga värde eftersom den skulle kunna ses som en inkorporerad del av stadgarna. 3.3 Ekonomisk plan En bostadsrättsförening skall ha en ekonomisk plan enligt 3 kap. BRL. Ytterligare regler om ekonomiska planer har publicerats efter subdelegation av Boverket i form av allmänna råd. 7 Av reglerna om ekonomiska planer framgår att de skall lämna upplysning om bostadsrättsföreningens ekonomi så att i första hand förvärvare av bostadsrätter kan bilda sig en uppfattning om sundheten i föreningen. Det framgår indirekt att den ekonomiska planen skall upprättas så att den utvisar att föreningens ekonomi är sund. 8 Föreningens ekonomiska plan skall upprättas efter en självkostnadsprincip, 9 vilket innebär att den enligt Boverkets uppfattning inte bör innehålla buffertar som inte kan hänföras till faktiska kostnader eller investeringsbehov för föreningen. 10 I praktiken skulle ett hypotetiskt krav att inte gå med förlust med beaktande av avskrivningar kunna leda till att buffertar måste byggas upp i föreningen i strid med denna princip. Den ekonomiska planen skall enligt Boverkets allmänna råd uppvisa de nödvändiga årsavgifterna, vilka kan uttryckas som det högsta värdet av föreningens årliga nettokostnader respektive årliga nettoutbetalningar. 11 Boverket uttrycker vidare att [d]e nödvändiga årsavgifterna behöver inte vara desamma som de faktiska årsavgifterna, eftersom bostadsrättsföreningen kan välja att täcka hela eller delar av de nödvändiga årsavgifterna med egna medel. 12 Boverkets uttalande uttrycker tydligt att föreningen inte måste bestämma sina årsavgifter så att inget underskott uppkommer i föreningens verksamhet. 6 4 Stadgar för bostadsrättsförening :6 och 2007:2. 8 Jfr kravet på att intyg enligt 3 kap. 2 ABL ska utvisa att att gjorda beräkningar är vederhäftiga och att den ekonomiska planen framstår som hållbar. Jfr även lagrådets uttalande i prop. 2002/03:12 Bilaga 8. 9 Det är för oss oklart varifrån självkostnadsprincipen kan härledas det tycks i vart fall inte vara från lagstiftningen och förarbetena men den tas för given av Boverket. 10 Boverkets allmänna råd, s A.st. Notera att Boverkets rekommendation således explicit riktar in sig på kassaflöde och solvens. 12 A.st. 6

7 4. Underskott För att svara på frågan om en bostadsrättsförening får gå med underskott måste vi först bestämma vad som avses med termen underskott. I bostadsföreningssamfundet tycks det som att termen underskott avser att föreningens bokföringsmässiga årsresultat är negativt. Såvitt vi kan se överensstämmer denna uppfattning med såväl termens redovisningsmässiga som allmänspråkliga betydelse. Vi kommer att avse detta med underskott i det följande, oavsett om underskottet kan täckas med eget kapital, så att inte bostadsrättsföreningen hamnar på obestånd eller måste ta upp nya lån för att undvika obestånd. En alternativ innebörd av begreppet, att det handlar om ett likviditetsmässigt underskott, har inte stöd i vare sig en lexikalisk eller redovisningsmässig tolkning. Av det sagda följer enligt vår uppfattning att det inte finns något absolut förbud mot att en bostadsrättsförening går med underskott. I lagstiftningen förutsätts att föreningens ekonomi skall vara sund och att föreningen skall ha en ekonomisk plan som visar hur sundheten kan bibehållas, men det finns inget explicit förlustförbud. Tvärtom utgår Boverkets allmänna råd från att en bostadsrättsförening kan låta driften gå med underskott om föreningens eget kapital är av den storleken att underskottet kan täckas av egna medel. En styrelseledamot och därmed styrelsen i dess helhet i en bostadsrättsförening har en vårdplikt grundad på uppdragsförhållandet till bostadsrättsföreningen. Vårdplikten innebär att styrelseledamoten skall iaktta omsorg vid utförandet av sitt uppdrag, till exempel genom att planera föreningens verksamhet och ekonomi, motverka hinder mot föreningens överlevnad och bereda föreningens angelägenheter i tillräcklig utsträckning. Vårdplikten skall fullgöras gentemot föreningen och, ytterst sett, mot dess medlemmars gemensamma och hypotetiska intresse, vilket får formuleras som det ändamål som lagstiftaren gett bostadsrättsföreningar. En här relevant vårdpliktsprincip är att styrelsen är skyldig att se till att föreningens ekonomiska resultat i det stora hela är i balans. Detta innebär inte att föreningen måste ha ett positivt eller i vart fall neutralt resultat för varje period, månad, kvartal eller ens år; tvärtom kan föreningens ekonomi variera betydligt under exempelvis ett räkenskapsår beroende på periodiciteten hos intäkter och kostnader. Exempelvis har många bostadsrättsföreningar kvartalsvis avgifts- och hyresdebitering, vilket i förhållande till en huvudsakligen jämn månadsvis fördelning av taxebundna kostnader såsom värme, vatten och el kan leda till ganska stora fluktuationer under det löpande räkenskapsåret mellan intäkter och omkostnader. Även extraordinära utgifter såsom avseende vattenskador eller till och med planerade underhållsåtgärder kan leda till tillfällig obalans i ekonomin. Sådana extraordinära händelser kan leda till att en bostadsrättsförening går med såväl kassaflödesmässig som räkenskapsmässig förlust något eller några enstaka år. Vårdplikten påbjuder emellertid att styrelsen i sin budgetering strävar efter balans i ekonomin utifrån ett likvidmässigt perspektiv. Styrelsen är emellertid inte enbart skyldig att tillse att föreningen kan möta sina kortsiktiga, löpande åtaganden, utan en annan princip som följer av vårdplikten är att styrelsen måste försäkra sig om föreningens ekonomiska fortlevnad även på sikt. Lagstiftningen förutsätter att en 7

8 bostadsrättsförening har en sund ekonomi. Med sund ekonomi torde avses en ekonomisk situation som innebär att föreningen inte riskerar att bli insolvent när nödvändiga investeringar och liknande görs. Därmed är det vår uppfattning att styrelsen i en bostadsrättsförening måste se till att ta in ett tillräckligt kapital för att möta förväntade underhållsåtgärder stora som små från år till år. Detta kan innebära en skyldighet för styrelsen att amortera på lån och/eller fondera kapital inom föreningen för detta syfte. Under förutsättning att styrelsen i en bostadsrättsförening över tiden uppfyller dessa krav, ser vi inga hinder mot att låta föreningens utbetalningar under ett eller flera år överstiga inbetalningarna, det vill säga ett negativt kasaflöde. Under samma förutsättning ser vi inte heller något hinder mot att en bostadsrättsförening med ett positivt eller i vart fall neutralt kassaflöde och EBITDA-resultat går med räkenskapsmässig förlust som orsakas av avskrivningar ett eller flera år i rad och därmed t.o.m. skapar en ansamlad förlust i det egna kapitalet. Ovanstående resonemang förutsätter vidare att 1. underskottet inte förändrar bilden av föreningens ekonomi, till exempel för att den inte skulle kunna bära förändringar i externa faktorer såsom ränteläget, elpris, fastighetsskatter eller liknande, samt 2. underskottet eller snarare uttaget ur det ansamlade kapitalet för att täcka underskottet inte äventyrar de investeringar och reinvesteringar som föreningen behöver genomföra. Det behöver i sammanhanget knappast påpekas att om en bostadsrättsförenings ekonomi är så ansträngd att underskott ett enstaka år äventyrar dess ekonomiska stabilitet kan det emellertid vara oaktsamt av styrelsen att försätta föreningen i en sådan ställning ens vid ett tillfälle. I en sådan situation kan det ankomma på styrelsen att höja avgifterna eller till och med föreslå en ökning av insatserna för att skapa balans i föreningens ekonomi och mellan eget och främmande kapital. Vad som sagts om tillåtligheten i underskott gäller alltså föreningar där ett negativt resultat i och för sig inte är ägnat att vålla farhågor för föreningens överlevnad. Under de förutsättningar som anges ovan kommer alltså en bostadsrättsförenings underskott under ett eller flera år inte i sig att föranleda några ansvarsföljder eller ens nödvändigtvis vara en avvikelse från den ekonomiska planen. I förarbetena och Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer anges att en ny ekonomisk plan kan behöva utarbetas om den befintliga ekonomiska planen inte ger en realistisk bild av föreningens ekonomi. Det faktum att en bostadsrättsförening går med underskott ett enstaka år föranleder emellertid inte nödvändigtvis ett behov av att omarbeta den ekonomiska planen, eftersom ett sådant behov först uppkommer om planen inte ger en rättvisande bild av föreningens ekonomi. Det kan även noteras att krav på att upprätta en ny ekonomisk plan gäller bara när det är aktuellt med nya upplåtelser, se 3 kap. 4 BRL. Avslutningsvis förtjänar det att påpekas att bedömningen av den enskilda föreningens ekonomi naturligtvis behöver göras kasuistiskt, i det enskilda fallet, och att det inte är möjligt att skapa generella nyckeltal eller liknande för bedömningen. 8

9 5. Ansvarsfrågor 5.1 Inledande anmärkningar För bostadsrättsföreningar gäller reglerna i 13 kap. FL om skadestånd i tillämpliga delar för bland annat styrelseledamöterna i föreningen. Enligt 13 kap. 1 1 meningen FL är en styrelseledamot ansvarig för skada som åsamkas föreningen av oaktsamhet då han eller hon utför sitt uppdrag. Enligt samma lagrum 2 meningen föreligger dessutom ansvar gentemot tredje man om skada vållas genom överträdelse av föreningslagen, tillämplig lag om årsredovisning eller stadgarna. En särskild fråga är om överträdelse av bostadsrättslagen kan medföra ansvar gentemot tredje man (det råder i och för sig ingen tvekan om att överträdelse av bostadsrättslagen kan grunda ansvar gentemot föreningen). I 10 kap. 1 BRL anges endast att 13 kap. FL skall gälla i tillämpliga delar för bostadsrättsföreningar. I 13 kap. 1 2 meningen FL talas bara om denna lag. Vi bedömer att så är fallet eftersom bostadsrättslagen på ett mycket påtagligt sätt fyller ut föreningslagen för bostadsrättsföreningar, bland annat med bestämmelser om föreningens ledning. Det bör observeras att det inte finns någon bestämmelse i 13 kap. 1 2 meningen FL om att överträdelse av den ekonomiska planen kan medföra ansvar gentemot tredje man. Vi uppfattar att det skulle föra för långt att tolka in den ekonomiska planen i skrivningen. Det innebär som utgångspunkt att en medlem i en bostadsrättsförening inte kan föra talan om skadestånd mot styrelsen på den grunden att den inte följt den ekonomiska planen. Eftersom den ekonomiska planen har ett tydligt syfte att skydda medlemmarna, eller i vart fall förvärvare av bostadsrätter, kan man emellertid i undantagsfall tänka sig att direkta felaktigheter kan föranleda ansvar enligt normskyddsläran. 13 Vi har emellertid observerat att det förekommer att det görs hänvisningar i stadgarna till den ekonomiska planen. Det kan men måste inte föranleda att den ekonomiska planen ses som inkorporerad i stadgarna. Om så är fallet måste avgöras utifrån stadgarnas lydelse i det enskilda fallet. Om den ekonomiska planen anses inkorporerad innebär det att den omfattas av ansvarsbestämmelsen i 13 kap. 1 2 meningen FL. I likhet med rättsläget beträffande andra associationer finns sannolikt ett begränsat utrymme för medlemmarna i en bostadsrättsförening att föra en ansvarstalan avseende indirekt skada, det vill säga sådan skada som uppkommer genom att en medlems ideella andel av bostadsrättsföreningens tillgångar minskar i värde. I aktiebolagsrättslig litteratur 14 där frågan diskuterats och i förarbetena till aktiebolagslagarna 15 avgörs inte när rätt till skadestånd för indirekt skada kan föreligga. Majoritetsuppfattningen tycks emellertid vara att utrymmet är begränsat till skada som uppkommit vid överträdelser av lojalitetsplikter i lagen eller generella lojalitetsplikter i associationsrätten. 16 På samma sätt torde inte en enskild medlem fram- 13 Ytterligare diskussion redovisas i Stattin, Företagsstyrning, s. 342 ff. 14 Litteraturen är omfattande, se Andersson (Medelbar skada och aktieägares skadeståndsanspråk, NTS 1999:3 s. 81) för en redogörelse för dittillsvarande ståndpunkter. Anderssons uppfattning följer inte majoritetsuppfattningen, se för diskussion Stattin, Företagsstyrning, s SOU 1941:9; SOU 1995: En specialfråga är vilken skada vi pratar om skadan måste rimligen vara den faktiska skada som tillskyndas föreningen, inte en aggregerad skada i form av hypotetisk förlust vid försäljning av bostadsrätter. 9

10 gångsrikt kunna föra en talan mot styrelsen för att medlemmen efter förändrade avskrivningsprinciper får ut ett lägre pris för sin bostadsrätt vid en försäljning, under förutsättning att ingen överträdelse av en skyddsregel i föreningslagen, bostadsrättslagen, tillämplig lag om årsredovisning eller stadgarna som är uppsatt för att skydda medlemmarna föreligger. Sammantaget kan ansvarsförhållandena för styrelseledamöterna i bostadsrättsföreningar beskrivas så att dessa har ett generellt ansvar för oaktsamma åtgärder gentemot föreningen och ett ansvar för oaktsamt överträdande av föreningslagen, sannolikt bostadsrättslagen, tilllämplig lag om årsredovisning, stadgarna och i undantagsfall den ekonomiska planen gentemot bland annat medlemmarna. 5.2 Ansvar vid underskott För att ansvar skall föreligga krävs att skada uppkommit. Om inte styrelsens åtgärder reellt skadar föreningen, kan inte skadestånd utgå. Vi har i det föregående redovisat att vi inte anser att det finns ett förlustförbud i bostadsrättsföreningar alldeles oavsett denna bedömning har vi svårt att se att ett brott mot ett förlustförbud i och för sig skulle innebära ett personligt ansvar. I en sådan situation uppstår dessutom skada knappast förrän i efterhand, och i så fall torde alla styrelser som bidragit till urholkningen av ekonomin vara (preskriberat) ansvariga för sin del och sittande styrelse endast i den del denna har förvärrat situationen. Mot denna bakgrund har vi svårt att se att en revisor kan vägra att tillstyrka ansvarsfrihet endast på den grunden att föreningen gått med räkenskapsmässig förlust. Ansvarsbedömningen måste istället rikta in sig på de kriterier som vi redan anfört, dvs. föreningens kort- och långsiktiga ekonomiska överlevnad. Det kan ifrågasättas vari en eventuell skada skulle bestå om föreningens ekonomi går bra, likviditeten är positiv och fondering sker för framtida underhåll. Beträffande underskott som hotar föreningens existens behöver svaret utvecklas. Naturligtvis kan det vara oaktsamt av styrelsen att invänta att ett sådant underskott uppkommer underskottet kanske hade kunnat minska om åtgärder satts in i ett tidigare läge. I vilket fall som helst behöver styrelsen när det står klart att ett underskott av sådan magnitud är att vänta eller har inträffat vidta åtgärder, som att höja avgifterna till föreningen, för att inte bli ansvariga. Att bara låta föreningens verksamhet fortgå utan åtgärder torde vara oaktsamt. Det är bostadsrättsföreningen som kan aktualisera en skadeståndstalan enligt 13 kap. 1 1 meningen FL. Såvitt vi kan se innebär inte de situationer som vi diskuterar typiskt sett att någon uttrycklig handlingsnorm i lagstiftningen eller stadgarna överträtts. En medlem skulle därmed vara hänvisad till den osäkra vägen att påtala indirekt skada om han eller hon ville hålla styrelsen ansvarig. 6. Revisorns uttalande om ansvarsfrihet Enligt 9 kap. 26 BRL gäller reglerna i 8 kap. FL i tillämpliga delar beträffande revisionen i bostadsrättsföreningar. Enligt 8 kap. 1 FL skall minst en revisor utses i en bostadsrättsförening. Revisorn behöver inte vara kvalificerad enligt 8 kap. 3 FL om inte föreningen upp- 10

11 fyller kriterierna i 8 kap. 5 FL, men skall ha sådan insikt och erfarenhet av ekonomiska förhållanden att han eller hon kan fullgöra revisorsuppgiften. Revisorn skall avsluta verksamhetsåret med en revisionsberättelse som regleras i 8 kap. FL och, beträffande kvalificerade revisorer, i yrkesetiska regler. Revisorerna skall enligt 8 kap. 13 FL avge en revisionsberättelse över revisionen. I revisionsberättelsen skall enligt 8 kap st. FL anges: Har revisorerna vid sin granskning funnit att någon åtgärd eller försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet ligger en styrelseledamot eller verkställande direktören till last eller att en styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid mot tillämplig årsredovisningslag eller mot stadgarna, ska det anmärkas i berättelsen. Revisionsberättelsen ska även innehålla ett uttalande i frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Det innebär mot bakgrund av vad vi anfört om ansvar i avsnitt 6 att om styrelsen i situationer när föreningen går med underskott inte har uppfyllt de kriterier som vi pekat på, dvs. att säkerställa föreningens kort- och långsiktiga ekonomiska överlevnad, bör revisorn enligt vår uppfattning avstyrka ansvarsfrihet. 7. Särskilt om stadgeregler som förutsätter att en bostadsrättsförening inte går med förlust Som framgått i den föregående diskussionen om stadgar i bostadsrättsföreningar kan det förekomma stadgeregler som innebär att en bostadsrättsförenings avgifter måste bestämmas så att föreningen inte går med planerad förlust. I sådana fall ökas styrelsens ansvarsexponering. Vår bedömning är att medlemmarna fortfarande skulle få svårt att göra skada gällande, men att föreningen skulle kunna vara framgångsrik i en skadeståndstalan. Det finns inget som tyder på att effekterna av sådana stadgeregler är övertänkta och vi anser inte heller att det behövs för att skydda föreningen. En annan sak är att föreningsstämman skulle kunna efterge en uppkommande skadeståndsskyldighet. Föreligger ett explicit eller implicit förlustförbud i stadgarna bör revisorerna enligt vår uppfattning anmärka i revisionsberättelsen om förlustförbudet har överträtts uppsåtligen eller vårdslöst, t.ex. genom att budgetera för en räkenskapsmässig förlust genom att inte anpassa avgifterna till avskrivningsbehovet. Om inte överträdelsen av förlustförbudet medfört skada finns det emellertid inte anledning att avstyrka ansvarsfrihet. Mot den bakgrunden finns det, så som vi ser det, behov av översyn och eventuellt ändringar i normalstadgarna och följdändringar i enskilda bostadsrättsföreningars stadgar efter Bokföringsnämndens beslut så att det inte föreligger explicita eller implicita förlustförbud. 8. Sammanfattande synpunkter Sammanfattningsvis drar vi följande slutsatser: 11

12 1. En bostadsrättsförening kan redovisa underskott ett eller flera år och t.o.m. en ansamlad förlust i det egna kapitalet utan att det innebär något ansvar för styrelseledamöterna, under förutsättning att likviditeten i föreningen är tillräcklig och att tillräckliga fonderingar görs för framtida underhåll. Under de förutsättningarna kan inte en räkenskapsmässig förlust under ett eller flera år i följd i sig vara ansvarsgrundande. 2. Om ett underskott kan hota bostadsrättsföreningens existens måste styrelsen vidta åtgärder för att hantera detta. Underlåter styrelseledamöterna att vidta åtgärder kan de bli skadeståndsskyldiga. 3. Även om lagregleringen enligt vår uppfattning inte i sig uppställer några hinder mot att en bostadsrättsförening går med förlust kan i enskilda föreningar stadgarna behöva ses över i den mån dessa föreskriver att årsavgiften ska täcka kostnader, vilket begrepp får anses innefatta avskrivningar. 4. Revisorerna skall anmärka i revisionsberättelsen på om eventuellt skadeståndsgrundande underlåtenheter i underskottssituationer föreligger. 5. Avslutningsvis kan påpekas att de regler som styr redovisningen i bostadsrättsföreningar inte framstår som anpassade till bostadsrättsföreningarnas ekonomiska situation. För många bostadsrättsföreningar finns det betydande övervärden i den fastighet som bostadsrättsföreningen äger. Dessa övervärden visas inte i redovisningen, vilket kan medföra att en bostadsrättsförening som har en sund ekonomi samtidigt mycket väl kan redovisa ett bokföringsmässigt negativt eget kapital. I sådana situationer torde inte redovisningen ge en korrekt bild av bostadsrättsföreningens ekonomiska ställning. En sådan situation skulle motverkas av att likviditeten tillmättes större betydelse. Det ingår varken i vårt uppdrag eller i vår kompetens att föreslå redovisningsrättsliga regler för bostadsrättsföreningar, men såvitt vi kan konstatera vore det angeläget att ett organ med rätt kompetens behandlar frågan. Uppsala och Stockholm den 26 september 2014 Daniel Stattin Carl Svernlöv 12

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Floragården Antagna den 22 april 2002 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Floragården 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014. Org nr 769612-9449

ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014. Org nr 769612-9449 ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014 Org nr 769612-9449 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. ORDLISTA ÅRSREDOVISNINGEN

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Obelisken 29. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

Föreningens firma och ändamål. Föreningens säte. Medlemskap i föreningen. Räkenskapsår och årsredovisning

Föreningens firma och ändamål. Föreningens säte. Medlemskap i föreningen. Räkenskapsår och årsredovisning Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Loket7. Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenhet för permanent

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 (org.nr. 769619-1803) Antagna den 7 mars 2011, reviderade den 28 november 2012, den 2 september 2013 och den 17 juni 2015. 1 Föreningens namn och firmateckning

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Årsredovisning BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434 ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434 ATT LÄSA EN ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNINGEN Från och med år 2014 har årsredovisningarna fått ett delvis nytt utseende. Orsaken

Läs mer

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person Stadgar för Brf Gripen Antagna den 2011-12- 20 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Gripen. 2 Ändamål, verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Antages 2013-05-01 1 Föreningsnamn Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Biografen. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

BRF FALKEN UPPSALA. Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken

BRF FALKEN UPPSALA. Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken BRF FALKEN UPPSALA Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättföreningen Falken. Org nr 717600-1308. 2 Ändamål och verksamhet. Föreningen har till ändamål

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Unionen Södra

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Unionen Södra 1(8) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Unionen Södra Antagna vid konstituerande stämma den 26 januari 2003 och ändrade vid föreningsstämma den 14 juni 2006 samt vid föreningsstämma den 16 juli 2008. FIRMA,

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den 2013-10-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7 1. Allmänna förutsättningar 2. Försäkring 3. Taxeringsvärde 4. Anskaffningskostnad 5. Finansieringsplan 6. Låneförteckning 7. Beräkning av föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är HSB Vind Umeå ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Umeå, Umeå kommun. 2 ÄNDAMÅL Föreningens

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR BRF SOLROSEN1 1(5)

NORMALSTADGAR FÖR BRF SOLROSEN1 1(5) NORMALSTADGAR FÖR BRF SOLROSEN1 1(5) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Solrosen Gröna gränd 7 19, 831 36 ÖSTERSUND. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Verkställande direktör

Verkställande direktör Verkställande direktör Roll Ansvar - Skyldigheter April 2016 We exist to support our customers business Innehåll Introduktion... 3 Verkställande direktörens roll i aktiebolag... 3 Ansvar och skyldigheter...

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014. Lund 2015-04-21 Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 KALLELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(9) Brf Olofsbo stugor Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 Om

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2016 Bostadsrättsförening Solglittret i Lund Org nr

ÅRSREDOVISNING 2016 Bostadsrättsförening Solglittret i Lund Org nr ÅRSREDOVISNING 2016 Bostadsrättsförening Solglittret i Lund Org nr 769616-6177 HUR MAN LÄSER EN ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår

Läs mer

HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING

HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING 2015 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Ordlista. Andelstal. Andrahandsuthyrning

Ordlista. Andelstal. Andrahandsuthyrning Ordlista Beskriver hur stor procentuell andel man har i föreningen och hur stor andel av årsavgifterna som lägenheten skall betala. Andelstalet visar också varje lägenhets andel av föreningens tillgångar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043); SFS 2016:121 Utkom från trycket den 1 mars 2016 utfärdad den 18 februari 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR NORMALSTADGAR 2011 FÖR STADGAR

BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR NORMALSTADGAR 2011 FÖR STADGAR STADGAR NORMALSTADGAR 2011 FÖR BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR ANPASSNINGAR AV DESSA STADGAR Bostadsrättsföreningen har anpassat HSBs normalstadgar för bostadsrättsföreningar av 2011 i följande bestämmelser:

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Ordlista Anläggningstillgångar Tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med ev. mark och byggnader. Ansvarsförbindelser

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Spelar det någon roll hur man redovisar i en bostadsrättsförening? Johan Månsson, PWC Lennart Iredahl, FAR

Spelar det någon roll hur man redovisar i en bostadsrättsförening? Johan Månsson, PWC Lennart Iredahl, FAR Spelar det någon roll hur man redovisar i en bostadsrättsförening? Johan Månsson, PWC Lennart Iredahl, FAR Detta behandlar vi Statlig utredning om konsumentskydd på BRF-marknaden Ekonomiska planer Boverkets

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING, NR 1 BALKONGFOND

FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING, NR 1 BALKONGFOND FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING, NR 1 BALKONGFOND Tidigare lydelse Insats, årsavgift samt i förekommande fall balkongfondsavgift samt upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats ska dock alltid

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Stadgerevision. Medlemsskapsreglerna är generellt mer omfattande än i nuvarande stadgar.

Stadgerevision. Medlemsskapsreglerna är generellt mer omfattande än i nuvarande stadgar. Brf Spinnmästaren i Lindome Göteborg 2013-04-21 Stadgerevision Föreningen har lämnat mig uppdraget att gå igenom föreningens nuvarande stadgar och ta fram nya stadgar. Sedan föreningen registrerade sina

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOBO

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOBO STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOBO 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Lobo. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39

Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39 2014-05-18 Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39 Plats: Bingohallen, S:t Eriksgatan 31 Dag: Måndag 18 maj, 2015 Tid: kl. 19.00 Dagordning 1. Öppnande Eva Ekermann förklarade stämman

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: Måndagen den 8 juni 2015 klockan 18.00 Hotell Riddargatan, Riddargatan 14 Ordinarie Föreningsstämma

Läs mer

Stadgar Brf Järnbrott

Stadgar Brf Järnbrott Stadgar Brf Järnbrott KORTA NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening Som komplement till dessa korta normalstadgar tillhandahåller HSBs Riksförbund ett häfte (komplement) med ett urval av paragrafer i lagen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

9 kap. 17 och 10 kap. 8 kommunallagen (1991:900) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 8 november 2016 följande dom (mål nr ).

9 kap. 17 och 10 kap. 8 kommunallagen (1991:900) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 8 november 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 72 Den omständigheten att revisionsberättelsen saknat ett ställningstagande i frågan om ansvarsfrihet bör beviljas eller inte har inte medfört att kommunfullmäktiges beslut i ansvarsfrihetsfrågan

Läs mer

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Ekonomisk ordlista Årsredovisning Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår och som ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Den ska omfatta

Läs mer

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden för räkenskapsåret den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2014 Ordlista Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen som

Läs mer

1(5) KORTA NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening

1(5) KORTA NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening 1(5) KORTA NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening Som komplement till dessa korta normalstadgar tillhandahåller HSBs Riksförbund ett häfte (komplement) med ett urval av paragrafer i lagen om ekonomiska

Läs mer

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Årsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ. Det är där aktieägarna utövar sin rätt att besluta om bolagets angelägenheter samt

Läs mer

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683...1 1. Allmänna

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Ekonomigranskning 2015

Ekonomigranskning 2015 2015:32 Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat arbetslöshetskassornas årsredovisningar

Läs mer

Årsredovisning. Riksbyggen Brf Valdemar i Lund 1/ / Org nr

Årsredovisning. Riksbyggen Brf Valdemar i Lund 1/ / Org nr Årsredovisning Riksbyggen Brf Valdemar i Lund 1/1 2015-31/12 2015 Org nr 716438-9319 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Dagordning vid ordinarie årsstämma

Läs mer

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Läckögården. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Adolfsberg. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Adolfsberg. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Adolfsberg i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Margaretaplatsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Margaretaplatsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Margaretaplatsen i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

Årsredovisning. BRF ANDEN 1/ / Org nr

Årsredovisning. BRF ANDEN 1/ / Org nr Årsredovisning BRF ANDEN 1/1 2015-31/12 2015 Org nr 738800-1120 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Dagordning vid ordinarie årsstämma 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Årsredovisning. HARLÖSA FIBER SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1/ / Org nr

Årsredovisning. HARLÖSA FIBER SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1/ / Org nr Årsredovisning HARLÖSA FIBER SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1/1 2016-31/12 2016 Org nr 717916-5332 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2005:918 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER FÖR EN BRFS EKONOMI

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER FÖR EN BRFS EKONOMI UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER FÖR EN BRFS EKONOMI VAD GÄLLER MED DE NYA AVSKRIVNINGSREGLERNA OCH VILKEN ÄR FRAMTIDSVISIONEN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR? NIKLAS WIDEBECK, UTREDNINGSCHEF, HSB RIKSFÖRBUND BAKGRUND

Läs mer

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 mars 2006 T 4088-03 KLAGANDE CR Ombud: Advokat PA MOTPART EM-Plan Aktiebolags konkursbo, 556304-5185 c/o konkursförvaltaren advokat LN

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

HSB Brf Mälarblick ÅRSREDOVISNING 2015

HSB Brf Mälarblick ÅRSREDOVISNING 2015 HSB Brf Mälarblick ÅRSREDOVISNING 2015 ORDLISTA ÅRSREDOVISNING En bostadsrättsförening är enligt bokföringslagen skyldig att för varje år upprätta en årsredovisning i enlighet med års redo visningslagen.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF ANDRA LÅNGGATAN 18 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

HSB:s Brf Kullen i Huddinge

HSB:s Brf Kullen i Huddinge HSB:s Brf Kullen i Huddinge ÅRSREDOVISNING 2015 ORDLISTA ÅRSREDOVISNING En bostadsrättsförening är enligt bokföringslagen skyldig att för varje år upprätta en årsredovisning i enlighet med års redo visningslagen.

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

HSB BRF VALAND 9 ÅRSREDOVISNING

HSB BRF VALAND 9 ÅRSREDOVISNING HSB BRF VALAND 9 ÅRSREDOVISNING 2014-2015 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Västerbris i Nacka

Styrelsen för HSB Brf Västerbris i Nacka Styrelsen för Org.nr: 716416-4761 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 848

Läs mer

Arsredovisning. Org.nr Räkenskapsåret Innehåll. Sida

Arsredovisning. Org.nr Räkenskapsåret Innehåll. Sida Bostadsrättsföreningen Vänner i Båstad 1/9 o Arsredovisning Bostadsrättsföreningen Vänner i Båstad Org.nr. 769631-1435 Räkenskapsåret 2015-11-05-2016-12-31 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

KBrf - EN IDÉSKRIFT KBrf Bilaga 1: Bilaga 2: Bilaga 3: Bilaga 4: Bilaga 5.1-5.2:

KBrf - EN IDÉSKRIFT KBrf Bilaga 1: Bilaga 2: Bilaga 3: Bilaga 4: Bilaga 5.1-5.2: KBrf - EN IDÉSKRIFT Med några förslag till kvalitetsförbättrande åtgärder inom redovisning i bostadsrättsföreningar. I syfte att få en bättre överskådlighet (ökad konsumentorientering) och en mer rättvisande

Läs mer

MARIEKÄLLAI SÖDERTÄLJE

MARIEKÄLLAI SÖDERTÄLJE BRF MARIEKÄLLAI SÖDERTÄLJE Sätersgatan 2 15144 SÖDERTÄLJE Org nr 769610-5068 STADGAR för Bostadsrättsföreningen MARIEKÄLLAI SÖDERTÄLJE Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mariekälla

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-2013

ÅRSREDOVISNING 2012-2013 - ÅRSREDOVISNING 2012-2013 HSB Brf Marmorn Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-2013

ÅRSREDOVISNING 2012-2013 - ÅRSREDOVISNING 2012-2013 HSB Brf Taltrasten Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer