Tar det. personligt års rapport om företagsansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tar det. personligt. 2010 års rapport om företagsansvar"

Transkript

1 2010 års rapport om företagsansvar Tar det personligt Vi tar företagsansvar personligt på Pitney Bowes. Innovation, integritet och service är grundläggande för vår framgång. Jag vet att det är så för mig. Oscar Verksamheten i Latinamerika och Karibien 1

2 ishockeyfan älskar teknik njuter av helikopterskidåkning entreprenör förkämpe för nödlidande sammansvetsad familj Murray D. Martin Chairman, President och Chief Executive Officer Brev från Murray D. Martin I vår årsrapport för 2010 diskuterar vi hur våra lösningar gör det personligt : att hjälpa verksamheter över hela världen växa genom att kommunicera mer effektivt. I den här rapporten om företagsansvar erbjuder vi en vision om företagsmedborgarskap som är i lika hög grad globalt som personligt. Vårt företags strävan efter innovation, integritet och service är en daglig kraft i livet för de anställda på Pitney Bowes. Det är också ett strategiskt imperativ, att leda oss till bättre processer, starkare relationer och nya vägar till tillväxt. Under de senaste två åren har vårt företag arbetat hårt för att omvandlas till en smalare, mer rörlig organisation fokuserad på de centrala kommande möjligheter våra kunder ställs inför. Genomgående för denna process har ändå varit att förbli troget de värden som har definierat vårt företag i mer än 90 år. Vi har också behållit vårt fokus på prestation för våra kunder, våra anställda, våra samhällen och världen vi alla delar. Under 2010 levererade vi innovativ teknik som gjorde det möjligt för företag att kommunicera med sina kunder via anslutningar som är personliga, relevanta och effektiva. Samtidigt lade vi till nya mätmetoder för att förbättra ansvar och öppenhet på så olika områden som pappersinköp och värdet av de anställdas ideella arbete. Vi fortsatte att vara ledande beträffande mångfald och integration och vann internationell uppmärksamhet som en av de bästa arbetsgivarna för nya kanadensare och ett av de 50 bästa företagen att arbeta på i Indien. Vi fortsatte att skapa nya resurser för att hjälpa alla anställda i alla länder att växa både som personer och som yrkesutövare. Vårt engagemang i samhällstjänst är tydligt genom hela företaget. Förra året bidrog våra anställda med fler än timmar till ändamål som läs- och skrivkunnighet och utbildning och till sina samhällens välstånd. Några av dessa prestationer hittar du i den här rapporten. Varje år bygger vi på en fin tradition hos Pitney Bowes. Men vi börjar också om från början med nya insikter och nya idéer. Det är förbluffande vad människor kan åstadkomma när de tar sig an uppgiften helhjärtat. Det är den verkliga källan till företagsansvar. Det är historien om vår framgång idag och det är hörnstenen i vår framtid. Vi välkomnar dina synpunkter både på våra program och på den här rapporten. Låt oss få veta vad du tycker på Murray D. Martin Chairman, President och Chief Executive Officer 2

3 2010 års rapport om företagsansvar Våra affärsmetoder Starka principer är viktiga för mig. Det känns helt enkelt bättre när dagen är slut och du vet att du har gjort ditt bästa. Ronnie Customer Care, Kanada

4 Våra affärsmetoder Vi visar vårt engagemang för företagsansvar varje dag genom våra företagsprinciper och våra handlingar som individer. Våra värderingar är ett ramverk och en standard som utgör riktlinjer för vårt uppförande och garanterar att våra affärsframgångar bygger på ärliga och rättvisa affärsmetoder. Vi stöder det här ramverket med kraftfulla system som skyddar vårt företag från affärsrisker och upprätthåller den personliga sekretessen för våra anställda. Värderingar och etik Våra värderingar visar vilka vi är som individer och som företag. Vi har en hög etisk standard och vi utbildar vår personal så att de alltid ska handla på ett ärligt, rättvist och rättframt sätt. Risker och affärskontinuitet Vi anser att vi har ett ansvar inför vår personal och inför våra kunder att se till att verksamheten fungerar i kristider. Vi har kraftfulla system för att kunna identifiera, prioritera och mildra risker, till exempel finansiella risker och hållbarhetsrisker. Sekretess Vi strävar efter att bevara sekretessen kring personlig och känslig information. Vi har system för sekretesskydd och informationssäkerhet samt för att skydda känslig kommunikation till och från anställd personal. Värderingar Vår inställning till vårt företagsansvar är grundad på delade värderingar. Våra värderingar har varit en styrka för företaget i flera generationer. Orden har utvecklats men känslan och innebörden har förblivit densamma. De är: Sätt kunderna i centrum vi fokuserar på våra kunders framgång vi ger kunderna svar snabbt vi skapar framtidslösningar Samarbetar vi arbetar för integration och behandlar alla våra anställda med värdighet och respekt vi samarbetar med varandra och med våra kunder vi välkomnar olika synpunkter vi stöder våra återförsäljare Engagemang vi agerar snabbt vi är resultatinriktade och uppmuntrar framgång vi skyndar på utvecklingen för att ge unikt värde Pålitlighet vi håller våra löften och uppfyller våra åtaganden. vi sätter upp utmanande mål, mäter resultaten och belönar framgång Agera föredömligt vi bryr oss vi gör det rätta vi tar hänsyn till konsekvenserna av våra handlingar. Våra värderingar i praktiken Under 2010 fortsatte Pitney Bowes att distribuera det veckovisa Våra värderingar i praktiken till anställda över hela världen via uppdateringar i företagets intranät, Inside PB. De berättelser som framhävs utgör exempel som visar att på Pitney Bowes är värderingar inte bara ett abstrakt begrepp de ligger till grund för allt vi gör. Vi tillkännager våra värderingar globalt med hjälp av olika former av intern kommunikation. Etik Alla tar etiska beslut varje dag. Vi vill vara säkra på att våra anställda vet vilka krav vi ställer på dem och ger dem praktiska resurser så att vi kan ge dem vägledning så att deras åtgärder, både på och utanför arbetsplatsen, följer Pitney Bowes handlingsprogram och juridiska riktlinjer. När det råder tvivel om hur man ska gå vidare finns det alltid någonstans att vända sig för stöd och hjälp. Uppförandekod. Vår uppförandekod, Pitney Bowes Business Practices Guidelines, beskriver och illustrerar de standarder för etik och överensstämmelse som förväntas från vår personal, hur vi behandlar varandra, våra kunder, våra affärspartners samt de samhällen vi lever i. Koden är tillgänglig på 11 språk och dialekter. 4

5 Utbildning De anställda måste årligen utbildas om företagets handlingsprogram, rutiner och juridik, i ämnen som dokumentbevarande, antitrustlagar eller åtgärder för att bekämpa korruption. Vi använder en mängd olika analysverktyg för att identifiera riskområden och utformar sedan program för att mildra riskerna. Vi erbjuder utbildning i form av nät- och webexbaserade seminarier, och på andra sätt för de anställda som inte har tillgång till dator. Kanaler för rådgivning och rapportering Vi uppmuntrar vår personal att söka råd vid etiska frågor samt att rapportera alla misstänkta förseelser. Vårt akutnummer för etiska frågor drivs av en tredje part 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Det gör att de anställda kan rapportera förseelser anonymt på i princip alla språk som används inom Pitney Bowes, utan att behöva vara rädda för repressalier. Ett nytt system som infördes 2010 möjliggör processen genom automatisk dirigering av varje samtal till en operatör som talar uppringarens språk flytande. Anställda kan även kontakta avdelningen Global Ethics & Business Practices personligen eller anonymt via post, telefon eller e-post till en speciell e-postadress. Alla misstänkta överträdelser av lagar eller handlingsprogram granskas och undersöks. Om ett klagomål kan verifieras vidtas lämpliga disciplinära åtgärder. Mått Vi övervakar ständigt våra åtgärder för etik- och överensstämmelseprogram så att vi kan förbättra effektiviteten. Pitney Bowes är en medlem med stark ställning i FTSE4Good Index, registret för ansvarsfulla investeringar som sponsras av FTSE Group. FTSE granskar främst de kvalificerade företagens handlingsprogram och åtgärder mot bestickning och korruption. Risker och kontinuitet Under 2010 placerade sig Pitney Bowes som nr 470 på indexet Global 1000 Sustainable Performance Leaders, upp 388 platser jämfört med året före. Indexet, producerat av CRD Analytics och publicerat av Justmeans, ett kommunikationsföretag inom hållbart företagande, rankar noterade företag efter helårsprestationer över fyra dimensioner: ekonomi, miljö, socialt och styrning. Varje dimension består av fem nyckeltal som jämförs mot GRI-indexet (Global Reporting Initiative). Risker Vi har etablerat en strukturerad, konsekvent och kontinuerlig hanteringsprocess inom hela organisationen. Företagets riskhanteringssystem identifierar och prioriterar möjliga risker för affärsverksamheten, inklusive finansiella risker och risker för miljön och samhället. Riskerna utvärderas enligt planer för sannolikhet, svårighetsgrad och förmildrande omständigheter. De identifierade riskerna utvärderas av en kommitté för riskstyrning inom den högsta ledningen samt av styrelsen. Riskhanteringsprocessen granskas oberoende av styrelsens granskningskommitté. Resultatet är ett strategiskt tillvägagångssätt vid risker. Genom att fokusera på de frågor som påverkar hur väl vi uppnår våra långsiktiga mål kan ledningen balansera riskerna och kompensera på ett lämpligt och holistiskt sätt och därigenom stärka och föra samman ledningens, de anställdas och aktieägarnas intressen. Och genom att integrera denna förståelse i företagets kultur bidrar vi till att transformera riskhantering från att vara en defensiv funktion till att vara en källa till konkurrensfördelar. Affärskontinuitet Vårt program för affärskontinuitet ligger i linje med vår riskhanteringsprocess. Programmets primära mål är att ge stöd åt pågående beredskapsplanering för att utvärdera påverkan av händelser som allvarligt kan beröra kunder, tillgångar eller anställda. Vi har etablerat processer som stödjer kontinuiteten inom vår affärsverksamhet i kristider. Med en kärna av medarbetare och engagemang hos våra affärsenheter kan vi reagera på ett lämpligt sätt när olika händelser inträffar. Vi utbildar vår personal, utför simuleringar och utvärderar vårt program varje år för att åstadkomma möjliga förbättringar. Sekretess Vi hanterar känsliga och personliga data, och många av våra kunder använder våra produkter för att hantera personlig information. Vi har formell styrning, utbildningsprogram, handlingsprogram och överensstämmelseutvärderingar av sekretess- och informationssäkerhet. Våra globala handlingsprogram, metoder och standarder täcker sekretess- och dataskydd, informationssäkerhet samt godtagbart användande. Speciella handlingsprogram finns för de anställda som hanterar särskilt känslig information. Det finns färdiga metoder för incidenthantering för att kunna undersöka och åtgärda alla eventuella och faktiska avvikelser från handlingsplanerna. 5

6 2010 års rapport om företagsansvar Miljö Jag gillar att Pitney Bowes uppmuntrar anställda att tänka och agera grönt. Brian Asien/Stillahavsområdet, Australien

7 Miljö Vi servar 2 miljoner kunder i över 100 länder. Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan över hela världen. Vi har varit ledande på att införa energibesparande teknik och på att uppmuntra till motsvarande miljöansvar bland kunder och leverantörer. Vi förser våra kunder med lösningar som förbättrar effektiviteten och minskar avfallet i alla led, från marknadsanalyser till dokumentproduktion och leverans. Hållbara kommunikationer I vår verksamhet arbetar vi målmedvetet med att hjälpa företag att växa genom effektivare kundkommunikationer. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster som optimerar användandet av post som kommunikationskanal, minimerar olevererbar post, minskar pappersanvändningen och integrerar fysisk post med digitala medier till flerkanaliga kommunikationslösningar. Vi utformar även våra produkter så att de är energieffektiva och får minsta möjliga miljöpåverkan under alla steg från tillverkning och distribution till retur och återvinning. Energisparande Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra energieffektiviteten vid alla våra anläggningar och verksamheter. Vi mäter våra koldioxidutsläpp och försöker hitta sätt att minska dessa på. Vi främjar miljövänliga metoder för pappersanskaffning och trycksaksframställning. Prestation 2010 Vi rapporterar om våra koldioxidutsläpp, om vår produkthantering och om återvunnet material i antal ton. Hållbara kommunikationer I 90 år har Pitney Bowes arbetat målmedvetet med att hjälpa företag att växa genom effektivare kundkommunikationer primärt via post, men i ökande utsträckning via flera kanaler såsom kommunikationer på plats, på nätet samt mobila kommunikationer. Under de senaste åren har miljömässig hållbarhet seglat upp som en viktig framgångsfaktor för företag överallt, och vi har hjälpt kunder att uppfylla sitt miljöansvar genom ett växande sortiment av innovativa produkter och tjänster som optimerar användningen av post och integrerar den med bredare kommunikationsstrategier. Våra produkter hjälper organisationer att identifiera sina bästa presumtiva kunder, effektivisera utveckling och produktion av postdelar, öka avkastningen, hantera utgifter, minimera olevererbar post och minska den totala pappersanvändningen. Vi var också först med att utveckla system som integrerar fysisk post med digitala medier, minska behovet av dokumentlagring och möjliggöra papperslöst arbetsflöde i organisationer av alla storlekar. I årsrapporten för 2010 framhävdes flera nyligen introducerade produkter som samtidigt gynnar både verksamhets- och miljömål. Bland dem: Vår säkra digitala leveranstjänst Volly ger företag och kunder ett kraftfullt verktyg för att styra sin kommunikation och bygga bilaterala relationer över flera kanaler och eliminera oönskad och onödig kommunikation. Våra PresortXtra-lösningar ger fördelar i form av streckkodsfunktioner och försortering till posthanterare med mindre volymer och genererar frankeringsrabatter samtidigt som leveransen snabbas upp och mängden olevererbar post minimeras. Med våra postbehandlingssystem Connect+ får kuvertet en större betydelse tack vare anpassningsbara fullfärgsbilder som ökar chansen för att mottagaren öppnar kuvertet, något som förbättrar en postkampanjs effektivitet. Vår Portrait Interaction Optimizer är en dynamisk programvara som tillhandahåller korrekt, målinriktade sälj-, service- och kvarhållandeerbjudanden till varje individ i ett företags kundbas i det bestämda ögonblick då kunden interagerar, oavsett kanal. Som ett resultat får kunderna snabbt den information de behöver och utan irrelevant kommunikation. Konstruktion för miljökvalitet Oavsett tillämpning utformar vi våra produkter så att de får minsta möjliga miljöpåverkan under alla steg från tillverkning och distribution till retur och återvinning. Miljöhänsyn införlivas så tidigt som möjligt vid konstruktion av en ny produkt, enligt vårt program för konstruktion för miljökvalitet, Design for Environmental Quality (DfEQ), som etablerades Fabrikscertifierade gröna lösningar Under 2010 bytte vi namn på våra posthanteringsprodukter tillverkade av återvunna material från Classic till Green för att framhålla miljöfördelarna med vårt utmanande program för återvinning och återanvändning av kontorsteknik. Green-enheter sparar pengar åt kunden, har samma garantier och underhållsavtal som ny utrustning och bidrar till att omdirigera miljontals kilo avfall från deponi och förbränning. Pitney Bowes hjälper Earthsense rangordna de miljövänligaste delstaterna Med hjälp av analysverktyg från Pitney Bowes Business Insight har Earthsense i Syracuse i New York upprättat en årlig rankning av de 10 högst placerade delstaterna i USA vad gäller invånarnas miljöbeteende. Earthsense säger att deras Eco-Insightsundersökning kan hjälpa företag att höja sitt fokus när det gäller produktutveckling och att bättre marknadsföra miljövänliga produkter och tjänster. Pitney Bowes tidslinje för miljöinnovation 1944 Asset Return Program 1991 Design for Environmental Quality 2000 Green Power Market Development Group 2007 WasteWise Hall of Fame, Carbon Disclosure Project 2008 Eco-Patent Commons, WHQ green renovation 2009 rapport och mått om företagsansvar 2010 tredjepartsvalidering av koldioxidutsläpp; Koalition för energi och miljöledarskap i leasade utrymmen 7

8 Sedan vi kontaktade EPA för att skapa en ny Energy Star-kategori för bildhanteringsutrustning 1996, har Pitney Bowes kunnat erbjuda ett sortiment av Energy Star-klassade posthanteringssystem. EPA höjde standarderna 2009 och vi har införlivat de nya kraven med nya produktkonstruktioner, inklusive den nyligen lanserade Customer Communications-serien Pitney Bowes Connect+. DfEQ har också hjälpt oss med anpassning till andra regler i USA och internationellt och med att avlägsna farliga ämnen från våra produkter. Enligt DfEQ måste elektriska komponenter överensstämma med Europeiska unionens miljödirektiv "Restriction on Hazardous Substances" (RoHS) samt "Waste Electrical and Electronics Equipment" (WEEE). Sedan 2008 har vi avtalat med våra leverantörer och kunder att följa REACH-direktivet (Registration, Evaluation & Authorization of Chemicals). Produktreturer och återvinning Pitney Bowes har en lång tradition av tillverkning av återvunna material och återvinning av produkter. Mer än 95 procent av komponenterna i vår posthanteringsutrustning är återvinningsbara och vi återvinner i princip alla våra frankeringsmaskiner samt ungefär 85 procent av våra posthanteringsprodukter. Under 2010 återvann vi över ton material, inklusive koppar, aluminium, stål, plast, papp och papper inom vårt program för produktåtertagning (USA och Kanada). Returnerad utrustning som inte kan återanvändas av oss skickas till godkända återvinningsleverantörer för återvinning. Energisparande Vi utformar även våra produkter så att de är energieffektiva och får minsta möjliga miljöpåverkan under alla steg från tillverkning och distribution till retur och återvinning. Vi arbetar också kontinuerligt med att förbättra energieffektiviteten vid alla våra anläggningar och verksamheter. Vi mäter våra koldioxidutsläpp och försöker hitta sätt att minska dessa på. Vi främjar miljövänliga metoder för pappersanskaffning och trycksaksframställning. Koldioxidutsläpp Under 2007 fastställde vi nivån för vårt koldioxidutsläpp enligt standarden från World Resources Institute. Vi offentliggör våra koldioxidutsläpp genom det internationella projektet Carbon Disclosure Project (CDP). I oktober 2010 lät vi en tredjepartsrepresentant validera våra metoder för insamling och rapportering av koldioxidutsläpp efter en omfattande granskning. Minskad förbrukning Pitney Bowes strävar efter att göra all drift miljövänligare och effektivare. Vår tvärfunktionella miljöarbetsgrupp har ökat medvetenheten för energibesparing hos våra anställda, vilket lett till en omfattande minskning av elförbrukningen. Fram till slutet av 2010 hade vi minskat vår elförbrukning med mer än 10 miljoner kilowattimmar från 2007 års nivå, och sparade därmed 1,8 miljoner dollar och minskade vårt koldioxidutsläpp med ton. De energibesparande åtgärderna består bland annat av bättre belysningssystem, förbättrad uppvärmning, styrning av ventilation och luftkonditionering, effektivare kylaggregat, transportband och datorskärmar, samt rörelsedetektorer som stänger av belysningen i oanvända utrymmen. Under 2010 fokuserades dessa ansträngningar på konsolidering av platser som en del av företagets strategiska omvandling. Tack vare en minskad byggyta har vi kunnat reducera den relaterade energiförbrukningen med mer än 1,9 miljoner kilowattimmar. Vi är en av grundarna av Green Power Market Development Group, ett industriellt partnerskap med USA:s naturvårdsverk (EPA) som främjar utveckling och inköp av alternativa energikällor. Sedan 2003 har vi köpt certifikat för förnybar energi (REC) för att främja projekt med grön energi från solenergi, vindkraft och biomassa. Hittills har våra REC-certifikat resulterat i en minskning av koldioxidutsläppen med mer än ton. Under 2010 bidrog våra köp av Green-e REC-certifikat till att minska koldioxidutsläppen med ton. Avfallshantering och återvinning Sedan 1996 har Pitney Bowes deltagit i EPA-programmet WasteWise, ett frivilligt program för minskat avfall, ökad återvinning och för att främja tillverkning och inköp av återvunna produkter. Vi deltar nu i programmet med alla huvudanläggningar i USA, våra två största anläggningar i Kanada och med vårt huvudkontor i Harlow i Storbritannien. Under åren som gått har vi tagit emot nio utmärkelser från EPA, inklusive utnämningar till Program Champion och Partner of the Year. Under 2008 blev vi invalda till WasteWise Hall of Fame för vårt ledande återvinningsarbete. Enligt EPA resulterade vår kampanj för avfallsminskning i att mer än ton utsläpp av koldioxid kunde undvikas bara under Små steg leder till stora besparingar När Pitney Bowes Presort Services växte ur sina lokaler i Columbus i Ohio, gjorde man mer än att bara flytta. Man tänkte nytt beträffande energianvändning överallt, från arbetsstationer och IT-servar till transportsbandssystem, anläggningsbelysning och vipportar. Resultatet: en serie mindre förändringar som sänkte elkostnaderna från 24 cent per kvadratfot per månad till endast 17 cent, en besparing på mer än 30 procent. Koalition för energi och miljöledarskap i leasade utrymmen I början på 2010 bildade Pitney Bowes en koalition med DuPont, IBM, Fluor och Switzer Group för att trycka på för större tillgång på konkurrenskraftigt prissatta leasade utrymmen som även är energieffektiva och miljömässigt lämpliga. Gruppen har etablerat en miljöchecklista och kommit överens om att använda den som en standardiserad del vid framtida förhandlingar om förnyelse av leasing- och hyresavtal. Sammanlagt svarar koalitionsmedlemmarna för mer än 2,3 miljoner kvadratmeter av kommersiella utrymmen enbart i USA. 8

9 Inköp av skogsprodukter och hållbart skogsbruk Som ett ledande företag inom post- och dokumenthanteringsindustrin strävar vi efter att använda papper och papp på ett ansvarsfullt sätt och att bevara världens naturresurser. Vi stödjer ett hållbart skogsbruk och certifieringsprogram som Forest Stewardship Council (FSC), Sustainable Forestry Institute (SFI), Canadian Standards Association och Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Internt har vi slutfört en baslinjeanalys av vår användning av hållbara och återvunna material och fastställer mått för att trycka på för ökad användning av papper och papp från leverantörer som har en ansvarsfull resurshantering. Våra trycksaker, kataloger och direktutskick bär logotypen Recycle Please. Under 2010 köpte vi nästan ton papper, mer än 58 procent av det från certifierade källor, och inrättade en omfattande standard för att förenkla sådana beräkningar i framtiden. System för global miljö, hälsa och säkerhetshantering Vi vet att en kraftfull process för hantering av miljö, hälsa och säkerhet (EHS Environment, Health and Safety) kräver en klart definierad handlingsplan som är baserad på våra grundläggande värderingar. Under 2009 utfärdade vi en ny integrerad global handlingsplan för EHS som stärker vårt ansvar och vår regelefterlevnad och som stimulerar ledarskapet inom EHS-frågor i hela företaget. Handlingsplanen visar på vårt engagemang för att minska miljöpåverkan av våra produkter och handlingar, vår tro på att alla skador kan förebyggas och vår beslutsamhet att göra varje anställd ansvarig för att han eller hon använder lämpliga arbetsmetoder som främjar hälsa, säkerhet och miljö. Vid slutet av 2009 hade vi även publicerat eller uppdaterat 34 tekniska standarder världen över till stöd för den nya handlingsplanen. Under 2010 genomförde vi 24 EHS-anpassningsgranskningar av våra mest framträdande verksamheter och utvärderade både regelefterlevnad och införande av våra rutiner för hanteringssystem. Dessa granskningar fortsätter under 2011 och innefattar våra leverantörer och återvinningspartners vid sidan av vår egen verksamhet. Miljö: Prestation Direkta och indirekta utsläpp av koldioxid i MTCE Direkta utsläpp av CO 2 e / intäkter i miljoner dollar 3,67 7,65(*1) 8,52 Indirekta utsläpp av CO 2 e / intäkter i miljoner dollar 11,8 14,6 13,65 Utsläpp av växthusgaser per enhet golvyta (ton CO 2 / ft 2 ) Avfall återvunnet / förhindrat årlig vikt i pund (enbart USA) Avfall återvunnet / förhindrat årlig MTCE som undvikits Avfall återvunnet / förhindrat årlig MTCE som undvikits/intäkter i miljoner dollar Produktåtervinning ackumulerad vikt i pund (enbart USA och Kanada) 0,01 0,02 0, (*2) ,6 4,8 3, Connecticut Green Business Award I januari 2010 utnämnde Connecticut Business News Journal Pitney Bowes som vinnare av Connecticut Green Business Award i kategorin företagsprestation, och citerade företagets mångåriga engagemang för miljövård och dramatiska minskning i elförbrukning under ledning av dess miljöarbetsgrupp. Eco-Lighthouse skiner åter över Pitney Bowes Norge Eco-Lighthouse-programmet, som finansieras av det norska miljödepartementet, är utformat för att hjälpa företag i Norge att minska sin miljöpåverkan, skära ned på kostnader och dra fördel av sin status som miljömedvetet företag via branschspecifik certifiering och testning var andra året i rad som Pitney Bowes stod som Eco-Lighthousecertifieringsvinnare (*1) Förbättrad datainsamling av direkta och indirekta utsläpp från internationella verksamheter har ökat koldioxidutsläppen för Pitney Bowes under 2009 (*2) Ökning i MTCE som undvikits beror till stor del på omfattande ökning av återvunnet papper (MTCE = metric tons of carbon equivalents motsvarande koldioxidutsläpp i metriska ton) Partnerskap, erkännande och utmärkelser Eco-Patent Commons Carbon Disclosure Project Greening the Mail Task Force 9

10 2010 års rapport om företagsansvar Mångfald och integration Kombinera mångfald och integration och resultatet blir en kraftfull motor för innovation. Eugenia Global Legal Services, USA

11 Mångfald och integration Mångfald och integration ingår i vår företagskultur. Vår mångfald hjälper oss att förstå utvecklingen på marknaden, att kommunicera med vår kundbas, utveckla innovativa lösningar och dra till oss och behålla de bästa talangerna och leverantörerna. Vi omfamnar mångfald överallt i våra verksamheter och på varje nivå i vår organisation. Vårt program och våra rutiner fortsätter att växa i takt med företagets globala avtryck. Leverantörsmångfald Pitney Bowes tror att mångfald beträffande leverantörsbasen är viktigt såväl internt som externt för att säkerställa att vi förser anställda och kunder med de bästa tänkbara möjligheterna och lösningarna. För att maximera vår tillgänglighet till innovation och processförbättring genom hela leverantörskedjan söker vi regelmässigt efter de främsta mångfaldsorienterade leverantörerna. Mångfald och integration Pitney Bowes har uppmärksammats under årtionden som världsledande när det gäller att värdera och dra nytta av mångfald. Utifrån ett arv av respekt för individen har vi utvecklat en kultur där vikten av mångfald är inbyggd i vår verksamhetsmodell och vårt klimat för anställda. Mångfalden tillåter oss att bättre förstå marknader som är under utveckling, få kontakt med vår globala kundbas, utveckla innovativa lösningar och att behålla framstående förmågor. Vartefter koncepten för mångfald och integration har utvecklats världen över, har vårt förhållningssätt gjort detsamma. Vi har i ökande omfattning integrerat mångfaldsinitiativ inom alla våra verksamhetsområden, från hanteringsstrategier för rekrytering till det sätt på vilket vi främjar innovationer och hanterar kundrelationer. Och vartefter vårt företag har vuxit globalt har vi också blivit mer globala i våra mångfalds- och integrationsprogram och rutiner. Dessutom har vi odlat ett nätverk av externa partnersamarbeten som stöd för vår verksamhet och våra mångfaldsmålsättningar på områden som rekrytering och omsorg om duktiga medarbetare, mångfald hos leverantörer, juridiska spörsmål, strategisk filantropi och varumärkesbyggande. Genom dessa partnersamarbeten ökar vi vår synlighet i en diversifierad grupp av kandidater på högsta nivå samtidigt som vi tillhandahåller utvecklingsmöjligheter för anställda som arbetar med dessa organisationer och sitter i deras styrelser. Grupperna vi arbetar med omspänner fälten konstruktion, informationsteknik och företagande. Bland dem kan nämnas Catalyst, Diversity Best Practices, Executive Leadership Council, National Black MBA Association, Society of Hispanic MBAs, National Society of Black Engineers, Society of Women Engineers och Information Technology Senior Management Forum. På en taktisk nivå har vårt tillvägagångssätt fyra dimensioner: Representation: Vi övervakar sammansättningen hos vår personalstyrka och försöker återspegla mångfalden av tillgängliga förmågor på företagets anläggningar. Rekrytering: Vi arbetar med externa samarbetspartners som Women Engineers och Black Engineers Associations för att rekrytera personer som förstärker vår mångfald. Kvarhållande: Vi erbjuder nätbaserade seminarier, nätverkssammankomster, föredrag och konferenser för att hjälpa till att utveckla en mångfaldsbaserad grupp förmågor. Ledarskap: Vi bjuder regelbundet in högre chefer till våra seminarier och nätverksprogram. Vi har även program för ledarskapsutveckling för kvinnor och färgade personer i nyckelpositioner i syfte att hjälpa dem utveckla sina kunskaper, få tvärfunktionella erfarenheter och bli synliggjorda på hög nivå. Internationella rådet för mångfald och integration Rådet bildades 2007 och inkluderar representanter från alla våra affärsverksamheter och geografiska områden, som samverkar för att skapa en mer inkluderande arbetsmiljö via utbildning, ledarskapsföredöme, erkännande och kommunikationer. Vid sidan av konferenser, regionala informationsmöten och kurser i företaget, sponsrar rådet även årligen International Diamond Awards för individuellt och gemensamt ledarskap på områdena mångfald och integrering nominerades personer från 45 länder till Diamond Award. INROADS-praktikplatser Sedan 1987 har Pitney Bowes arbetat med INROADS, Inc. för att uppfylla våra talangoch mångfaldsmål genom att utveckla minoritetsungdomar med hög potential och förbereda dem för ledarskap inom företag och samhället. Studenter ansöker till INROADS mellan tredje året på high school och andra året på college, och de som blir godkända erhåller karriärcoachning, utbildning och sommarpraktik med utsikt till heltidsanställning efter examen. INROADS-programmet på Pitney Bowes har gett karriärmöjligheter åt praktikanter inom områden som ekonomi, marknadsföring, kommunikation, teknik, IT och personalresurser. Sedan 2007 har fler än 50 studenter dragit nytta av programmet, och under 2010 erbjöd vi heltidsjobb åt flera av våra examensfärdiga praktikanter. Mentorverksamhet Det här Pitney Bowesprogrammet lanserades i oktober 2010 och innefattar ett integrerat företagsomspännande ramverk för mentorverksamhet i syfte att stödja anställdas karriärutveckling och samtidigt uppmuntra företagets intresse för att visa omsorg om anställda och mångfald i rekryteringen. 11

12 Utmärkelser och erkännande Under 2010 belönades Pitney Bowes och dess anställda med utmärkelser från flera externa organisationer för kompetens inom mångfald och integration. Bland dem: National Association of Female Executives (NAFE) Health Care Champion Johnna Torsone, Executive Vice President och Chief Human Resources Officer Vinnare av utmärkelsen Women of Color in STEM & Business Award: Business Achievement Sheryl Morrison, Director, Finance; Technology All-Stars Jacqueline Brown, Manager, CRM Software Quality Engineering; Cecilia Fung, Director, Applications Development; Cynthia Marinelli, Senior Software Delivery Lead Utmärkelsen Asia Best Employer Brand Awards: Diversity Impact Award Great Place to Work Institute: De främsta 50 företagen att arbeta för i Indien DiversityMBA Magazine: 100 under 50 Diverse Executive & Emerging Leaders Tatiana Koleva, Area Director, PBMS Black Enterprise Magazine: De 40 främsta företagen för mångfald DiversityBusiness.com: USA:s främsta organisationer för mångkulturella affärsmöjligheter Diversity/Careers in Engineering & Information Technology: Bästa mångfaldsföretag DiversityMBA Magazine: De 50 främsta företagen för arbetsledare med mångfald att arbeta för OutputLinks: framstående kvinnor Jennifer Bonilla, President, PBMS, Nord- och Sydamerika Woman Engineer Magazine: De 50 främsta arbetsgivarna Diversity Journal: 2010 års mångfaldsledare Leverantörsmångfald Pitney Bowes tror att mångfald beträffande leverantörsbasen är viktigt såväl internt som externt för att säkerställa att vi förser anställda och kunder med de bästa tänkbara möjligheterna och lösningarna. För att maximera vår tillgänglighet till innovation och processförbättring genom hela leverantörskedjan söker vi regelmässigt efter de främsta mångfaldsorienterade leverantörerna. Vi förväntar oss att alla våra leverantörer uppfyller våra höga kvalitetskrav på produkter och tjänster, samt speciella mål som hör samman med kostnader och leveranser. För att kunna komma ifråga som leverantör till oss uppmanas affärsrörelser med stor mångfald att ansöka om certifiering från någon av följande byråer: National Minority Supplier Development Council (NMSDC) Women s Business Enterprise National Council (WBENC) Small Business Administration (SBA) Association for Service Disabled Veterans (ASDV) Vi accepterar även certifieringar av lokala och statliga myndigheter. Under 2010 var Pitney Bowes Enterprise Procurement Department aktivt engagerad i den strategiska omvandlingsprocess som har implementerats i företaget. En komponent i den här processen var minskningen och konsolideringen av leverantörsbasen som påverkade möjligheten att anlita mångfaldsorienterade leverantörer. Som ett resultat var procentandelen för mångfaldsorienterade underleverantörer år ,7 %, jämfört med 6,0 % Inkluderat i den här procentandelen var utmärkelser för framgångsrika avtal till mångfaldsorienterade företag på områden som personal, fastighetsskötsel, kurirtjänster, säkerhet, tillverkning och logistik. Företaget förblir engagerat för att bygga relationer med mångfaldsorienterade leverantörer för både den första och andra nivån. Antalet mångfaldsorienterade leverantörer som deltar i RFP-processen (Request for Proposal) ökade från 2009 till 2010, vilket indikerar deras växande förståelse av processen och kraven för att framgångsrikt tävla om avtalsutmärkelser. Andra framgångar under 2010 innefattar att arbeta med två mångfaldsorienterade leverantörer med produkt- och processförbättringar under överinseende av Small Business Administration och organisationen Senior Corps of Retired Executives (SCORE) med sponsring av närvaron av VD:n för IBIS Communications (ett minoritetskvinnoägt företag) på Dartmouth s Tuck School of Executive Management och tjänster från Pitney Bowes styrelseordförande och CEO Murray Martin som hedersordförande och huvudtalare för Greater New England Minority Supplier Development Councils Business Opportunity Fair. Snabba nätverk Pitney Bowes har använt snabba nätverksevenemang sedan 2004 för att främja lojalitet, engagemang och befordringsgång för anställda på alla nivåer. Deltagarna ges inblick av chefer och drar nytta av den direkta nätverksmöjligheten med kollegor och företagsledning. Ämnet vid vissa sessioner har fokuserat på specifika målgrupper, däribland kvinnor, färgade personer och anställda som är nya på företaget. Vid evenemanget 2010 fokuserades på personliga dimensioner för företagets pågående strategiska omvandling genom sessioner som Keeping Current och Managing Your Development Be Your Brand. International Diamond Awards Ibland gör små åtgärder stor skillnad när det gäller att skapa en integrerad kultur en princip som Pitney Bowes International Diversity and Inclusion Council uppmärksammas på varje år tack vare företagets eftertraktade Diamond Awards. Årets Diamond Awards gick till individuella anställda i Belgien, Indien, Portugal och Storbritannien och till två fempersonersteam från Frankrike och Spanien. 12

13 Mångfald och integration: Prestationer 2010 Mångfald och integration (enbart USA) Procentandel av personalstyrkan: minoriteter 42 %, kvinnor 42 % Procentandel av styrelseledamöter: minoriteter 31 %, kvinnor 23 % Leverantörsmångfald Procent av leverantörsinköpen från affärsrörelser: 2010: 4,7 %* 2009: 6,0 % 2008: 4,7 % * Under 2010 var Pitney Bowes Enterprise Procurement Department aktivt engagerad i den strategiska omvandlingsprocess som har implementerats i företaget. En komponent i den här processen var minskningen och konsolideringen av leverantörsbasen som påverkade möjligheten att anlita mångfaldsorienterade leverantörer. Som ett resultat var för år 2010 procentandelen för mångfaldsorienterade underleverantörer 4,7 %, jämfört med 6,0 % för Inkluderat i den här procentandelen var utmärkelser för framgångsrika avtal till mångfaldsorienterade företag på områden som personal, fastighetsskötsel, kurirtjänster, säkerhet, tillverkning och logistik.* De 50 främsta företagen att arbeta för i Indien I juni 2010 utnämndes Pitney Bowes Software India som ett av de bästa företagen att arbeta för i Indien av Great Place to Work Institute, en internationell organisation som omspänner 40 länder. Företag väljs ut för omnämnandet baserat på en kulturgranskning med ett Tillitsindex som mäter hur anställda upplever organisationen. Typiskt för företagets proaktiva förhållningssätt till engagemang och arbetskraftsutveckling är det årliga veckolånga firandet av mångfald och integration under överinseende av det nyligen instiftade Indian Diversity & Inclusion Council. Organisationen vann också uppmärksamhet som en av IDC-Dataquests 20 främsta arbetsgivare inom IT i Indien och 2010 Diversity Impact Award hos Asia Best Employer Brand Awards i Singapore. Pitney Bowes Kanada en topparbetsgivare för nya kanadensare I mars 2010 vann Pitney Bowes Kanada erkännande från två organisationer för ambitionen att rekrytera och integrera duktiga immigranter till arbetsstyrkan och ledarskapsteamet. Mediacorp Canada utnämnde företaget som en av Kanadas 100 främsta arbetsgivare för nya kanadensare och Toronto Region Immigrant Employment Council utnämnde Pitney Bowes som vinnare av RBC Immigrant Advantage Award vid rådets fjärde årliga Immigrant Success Awards. 13

14 2010 års rapport om företagsansvar Medarbetare Att staka ut min egen karriär är så mycket enklare med företagets anpassade onlineresurser. Michelle European Web Marketing, Storbritannien.

15 Medarbetare Vi uppskattar våra anställda och vi vet att vår framgång beror på deras engagemang för Pitney Bowes. Vi strävar efter att hjälpa dem att utvecklas oavsett deras bakgrund eller erfarenhet. Vi strävar efter att förse våra anställda med en säker arbetsplats och hjälper dem aktivt att uppnå en hälsosam livsstil. Engagemang och utveckling Att skapa en mer engagerad kultur är en prioritet för företaget. Våra anställdas engagemang, passion och energi driver på innovation och kundvärde, som i sin tur leder till ökad tillväxt och bättre ekonomiska resultat. Vi försöker engagera våra anställda genom utmanande arbetsuppgifter, goda karriärmöjligheter och genom program för personlig och professionell utveckling. Mångfald och integration Mångfald och integration ingår i vår företagskultur. Vår mångfald hjälper oss att förstå utvecklingen på marknaden, att kommunicera med vår kundbas, utveckla innovativa lösningar och dra till oss och behålla de bästa talangerna och leverantörerna. Vi omfamnar mångfald överallt i våra verksamheter och på varje nivå i vår organisation. Vårt program och våra rutiner fortsätter att växa i takt med företagets globala avtryck och rutiner. Säkerhet Vi värdesätter säkerheten för våra anställda och vi satsar hårt på att skapa en skadefri arbetsplats. Vi arbetar kontinuerligt med att kontrollera och eliminera faror, och vi håller våra anställda ansvariga för att gällande säkerhetsregler följs. Hälsa och välbefinnande Vi vet att anställda som vidtar åtgärder för sin hälsa är gladare, mer produktiva och har lägre utgifter för hälsovård. Vi erbjuder enkel och ekonomisk tillgång till hälsovård och vi förser våra anställda och deras familjer med olika program som gör det enkelt att ha en hälsosam livsstil. Prestation 2010 Vi ger ut rapporter om mångfald och integration och om säkerheten på arbetsplatserna. Engagemang och utveckling Engagemang Aktivt engagerade medarbetare är avgörande för vårt företags framgång. Anställda som är engagerade tycker om att gå till arbetet. De utstrålar optimism, uppnår eller överträffar uppsatta mål, har lägre sjukfrånvaro och råkar ut för färre skador än andra. Vår styrelseordförande och VD, Murray Martin, har gjort uppbyggnaden av en engagerad personalstyrka till en av företagets viktigaste prioriteringar. Vi försöker engagera våra anställda genom utmanande arbetsuppgifter, goda karriärmöjligheter och genom program för personlig och professionell utveckling. Vi uppmuntrar till dialog och feedback och mäter engagemang med olika tekniker, både online och offline. Vi belönar även ledare och arbetsgrupper som visar starkt engagemang genom att visa upp deras metoder i vår interna tidning, på gruppmöten och genom att låta dem leda engagemangs- och kommunikationsutbildningar. En viktig nätbaserad kanal för att förmedla engagemang i USA är PB Voice, en intranätbaserad webbplats där våra anställda kan ställa frågor och läsa svar om en mängd olika ämnen. Dessutom är våra PB Voice-partners värd för lokala forum och genomför korta enkäter för små personalgrupper. Vi drar nytta av onlineforum för att ansluta och engagera vår globala bas av anställda: Yammer är en omfattande, informell plattform för sociala nätverk som underlättar samarbete och möjliggör för anställda att dela erfarenheter om praktiskt taget alla slags uppdrag. Sedan starten 2009 har fler än anställda bidragit till mer än Yammer-inlägg. IdeaNet lanserades också 2009 som en del i ett nytt omfattande program för att skapa en kultur av innovation genom företagsomspännande engagemang. IdeaNet-utmaningar stimulerar till nya idéer och resulterar i åtgärder utformade för att skapa organisk tillväxt. Under 2010 anordnade IdeaNet 20 utmaningar som resulterade i mer än idéer från anställda i 27 länder. Under de två år man varit verksam har IdeaNet genererat fler än 700 idéer har sedan införts av företaget, antingen som produkt- eller processförbättringar, eller som en del av nya erbjudanden under utveckling. INROADS-praktikplatser Sedan 1987 har Pitney Bowes arbetat med INROADS, Inc. för att uppfylla våra talangoch mångfaldsmål genom att utveckla minoritetsungdomar med hög potential och förbereda dem för ledarskap inom företag och samhället. Studenter ansöker till INROADS mellan tredje året på high school och andra året på college, och de som blir godkända erhåller karriärcoachning, utbildning och sommarpraktik med utsikt till heltidsanställning efter examen. INROADS-programmet på Pitney Bowes har gett karriärmöjligheter åt praktikanter inom områden som ekonomi, marknadsföring, kommunikation, teknik, IT och personalresurser. Sedan 2007 har fler än 50 studenter dragit nytta av programmet, och under 2010 erbjöd vi heltidsjobb åt flera av våra examensfärdiga praktikanter. Mentorverksamhet Det här Pitney Bowesprogrammet lanserades i oktober 2010 och innefattar ett integrerat företagsomspännande ramverk för mentorverksamhet i syfte att stödja anställdas karriärutveckling och samtidigt uppmuntra företagets intresse för att visa omsorg om anställda och mångfald i rekryteringen. 15

16 Vi uppmuntrar även anställda att lämna synpunkter via regelbundna enkäter. I flera år har vi haft en global enkät för anställda tillgänglig på 18 språk. Enkäten ställer frågor om engagemang, åtgärdsplanering och ledareffektivitet och fokuserar på ytterligare engagemangsdrivare som utveckling, erkännande, framtidsvisioner och kommunikation. Förutom enkätens flervalsfrågor ger den de anställda möjlighet till mer ingående feedback genom att skriva konfidentiella kommentarer. Deltagandet ligger vanligen på mellan 80 och 85 procent. Under 2010 har vi ersatt den globala enkäten med en serie kortare pulsundersökningar för att få ögonblicksbilder av engagemang och hålla kontakt med anställda utmed företaget i en tid präglad av omvandling. Vi utförde tre pulsundersökningar under året och utvecklade åtgärdsplaner som svar på de synpunkter och åsikter som anställda delade med sig av. Åtgärderna fokuserade på belöning och erkännande och på proaktiv kommunikation för att dela fördelar och påverkan av våra omvandlingsaktiviteter. Den större globala enkäten återlanseras under Ytterligare ett engagemangsverktyg är vårt Agile Work-program, utformat för att dra fördel av mobila tekniker, göra det enklare för anställda att arbeta effektivt på flertalet platser (bl.a. samarbetsfrämjande utrymmen, klientplatser, flygplatser och i hemmet) samt att minska globala fastighetskostnader. Vid 2008 års renovering av huvudkontoret i Connecticut ersatte vi den traditionella arbetsbåslayouten med mer samarbetsfrämjande utrymmen. Som ett resultat av detta valdes Fairfield County, CT, ut för vårt pilotprogram Reaktionerna från de 140 anställda som deltog i pilotprogrammet var positiva. Mer än 80 procent av deltagarna tyckte att programmet gjorde dem mer produktiva, samtidigt som cheferna inte såg någon negativ inverkan på produktiviteten. Programmet minskade även deltagarnas koldioxidutsläpp genom att i genomsnitt eliminera 124 km pendling per anställd och vecka. Utveckling Vi fokuserar på att anställa talangfulla personer, ge dem näring så att de växer, och förse dem med möjligheter att göra en insats både för sig själva och för Pitney Bowes. Vi ser på personalutveckling som ett partnerskap mellan den anställde och hans/hennes ledare, med starkt stöd från vår personalavdelning. Våra företagsvärderingar finns i hjärtat av vår utbildnings- och utvecklingsfilosofi. Vi har fastställt de grundläggande beteendena för vår personal baserat på våra värderingar. Från den första arbetsdagen och under hela karriären uppmuntras de anställda hos Pitney Bowes att ta ansvar för sin egen karriärutveckling och utnyttja utbildnings- och utvecklingsprogrammen. Årligen samarbetar de anställda med sina ledare för att fastställa prestationsmål, identifiera styrkor och utvecklingsbehov och skapa en utvecklingsplan för att bredda och förnya sina kunskaper. Personalutvecklingen kan ske på många sätt, bland annat utbildning på arbetsplatsen, roterande arbetsuppgifter, handledning och mentorverksamhet, interna utbildningsprogram och nätbaserade resurser. Vi erbjuder även återbetalning av utbildningsavgifter för yrkesrelaterade högre utbildningar. Ledarskapsutveckling är ständigt i fokus. Vi strävar efter att identifiera ledare på ett tidigt stadium och ge dem de kunskaper och erfarenheter som de behöver för att lyckas. Vi tillhandahåller ett brett utbud av utbildningar för ledarskap, kommunikation och prestationshantering från grundläggande program som hjälper nya chefer att klara övergången på ett bra sätt till avancerade kurser för vana ledare och utbildningsprogram på verkställande nivå. Vi tillhandahåller också målinriktade utvecklingsprogram för specifika individer eller grupper, till exempel för personal som är högpresterande tidigt i karriären och mångfaldstalanger. Mångfald och integration Pitney Bowes har uppmärksammats under årtionden som världsledande när det gäller att värdera och dra nytta av mångfald. Utifrån ett arv av respekt för individen har vi utvecklat en kultur där vikten av mångfald är inbyggd i vår verksamhetsmodell och vårt klimat för anställda. Mångfalden tillåter oss att bättre förstå marknader som är under utveckling, få kontakt med vår globala kundbas, utveckla innovativa lösningar och att behålla framstående förmågor. Vartefter koncepten för mångfald och integration har utvecklats världen över, har vårt förhållningssätt gjort detsamma. Vi har i ökande omfattning integrerat mångfaldsinitiativ inom alla våra verksamhetsområden, från hanteringsstrategier för rekrytering till det sätt på vilket vi främjar innovationer och hanterar kundrelationer. Och vartefter vårt företag har vuxit globalt har vi också blivit mer globala i våra mångfalds- och integrationsprogram och rutiner. Snabba nätverk Pitney Bowes har använt snabba nätverksevenemang sedan 2004 för att främja lojalitet, engagemang och befordringsgång för anställda på professionell nivå, mellanchefsnivå och högre chefsnivå. Deltagarna ges inblick av chefer och drar nytta av den direkta nätverksmöjligheten med kollegor och företagsledning. Ämnet vid vissa sessioner har fokuserat på specifika målgrupper, däribland kvinnor, färgade personer och anställda som är nya på företaget. Vid evenemanget 2010 fokuserades på personliga dimensioner för företagets pågående strategiska omvandlingsprocess genom sessioner som Keeping Current och Managing Your Development Be Your Brand. De 50 främsta företagen att arbeta för i Indien I juni 2010 utnämndes Pitney Bowes Software India som ett av de bästa företagen att arbeta för i Indien av Great Place to Work Institute, en internationell organisation som omspänner 40 länder. Företag väljs ut för omnämnandet baserat på en kulturgranskning med ett Tillitsindex som mäter hur anställda upplever organisationen. Typiskt för företagets proaktiva förhållningssätt till engagemang och arbetskraftsutveckling är det årliga veckolånga firandet av mångfald och integration under överinseende av det nyligen instiftade Indian Diversity & Inclusion Council. 16

17 Dessutom har vi odlat ett nätverk av externa partnersamarbeten som stöd för vår verksamhet och våra mångfaldsmålsättningar på områden som rekrytering och omsorg om duktiga medarbetare, mångfald hos leverantörer, juridiska spörsmål, strategisk filantropi och varumärkesbyggande. Genom dessa partnersamarbeten ökar vi vår synlighet i en diversifierad grupp av kandidater på högsta nivå samtidigt som vi tillhandahåller utvecklingsmöjligheter för anställda som arbetar med dessa organisationer och sitter i deras styrelser. Grupperna vi arbetar med omspänner fälten konstruktion, informationsteknik och företagande. Bland dem kan nämnas Catalyst, Diversity Best Practices, Executive Leadership Council, National Black MBA Association, Society of Hispanic MBAs, National Society of Black Engineers, Society of Women Engineers och Information Technology Senior Management Forum. På en taktisk nivå har vårt tillvägagångssätt fyra dimensioner: Representation: Vi övervakar sammansättningen hos vår personalstyrka och försöker återspegla mångfalden av tillgängliga förmågor på företagets anläggningar. Rekrytering: Vi arbetar med externa samarbetspartners som Women Engineers och Black Engineers Associations för att rekrytera personer som förstärker vår mångfald. Kvarhållande: Vi erbjuder nätbaserade seminarier, nätverkssammankomster, föredrag och konferenser för att hjälpa till att utveckla en mångfaldsbaserad grupp förmågor. Ledarskap: Vi bjuder regelbundet in högre chefer till våra seminarier och nätverksprogram. Vi har även program för ledarskapsutveckling för kvinnor och färgade personer i nyckelpositioner i syfte att hjälpa dem utveckla sina kunskaper, få tvärfunktionella erfarenheter och bli synliggjorda på hög nivå. Internationella rådet för mångfald och integration Rådet bildades 2007 och inkluderar representanter från alla våra affärsverksamheter och geografiska områden, som samverkar för att skapa en mer inkluderande arbetsmiljö via utbildning, ledarskapsföredöme, erkännande och kommunikationer. Vid sidan av konferenser, regionala informationsmöten och kurser i företaget, sponsrar rådet även årligen International Diamond Awards för individuellt och gemensamt ledarskap på områdena mångfald och integrering nominerades personer från 45 länder till Diamond Award. Utmärkelser och erkännande Under 2010 belönades Pitney Bowes och dess anställda med utmärkelser från flera externa organisationer för kompetens inom mångfald och integration. Bland dem: National Association of Female Executives (NAFE) Health Care Champion Johnna Torsone, Executive Vice President och Chief Human Resources Officer Vinnare av utmärkelsen Women of Color in STEM & Business Award: Business Achievement Sheryl Morrison, Director, Finance; Technology All-Stars Jacqueline Brown, Manager, CRM Software Quality Engineering; Cecilia Fung, Director, Applications Development; Cynthia Marinelli, Senior Software Delivery Lead Utmärkelsen Asia Best Employer Brand Awards: Diversity Impact Award Great Place to Work Institute: de främsta 50 företagen att arbeta för i Indien DiversityMBA Magazine: 100 under 50 Diverse Executive & Emerging Leaders Tatiana Koleva, Area Director, PBMS Black Enterprise Magazine: de 40 främsta företagen för mångfald DiversityBusiness.com: USA:s främsta organisationer för mångkulturella affärsmöjligheter Diversity/Careers in Engineering & Information Technology: bästa mångfaldsföretag DiversityMBA Magazine: de 50 främsta företagen för arbetsledare med mångfald att arbeta för OutputLinks: framstående kvinnor Jennifer Bonilla, President, PBMS, Nord- och Sydamerika Woman Engineer Magazine: de 50 främsta arbetsgivarna Diversity Journal: 2010 års mångfaldsledare Organisationen vann också erkännande som en av IDC-Dataquests 20 främsta arbetsgivare inom IT i Indien och 2010 Diversity Impact Award hos Asia Best Employer Brand Awards i Singapore. Pitney Bowes Kanada en topparbetsgivare för nya kanadensare I mars 2010 vann Pitney Bowes Kanada erkännande från två organisationer för ambitionen att rekrytera och integrera duktiga immigranter till arbetsstyrkan och ledarskapsteamet. Mediacorp Canada utnämnde företaget som en av Kanadas 100 främsta arbetsgivare för nya kanadensare och Toronto Region Immigrant Employment Council utnämnde Pitney Bowes som vinnare av RBC Immigrant Advantage Award vid rådets fjärde årliga Immigrant Success Awards. International Diamond Awards Ibland gör små åtgärder stor skillnad när det gäller att skapa en integrerad kultur en princip som Pitney Bowes International Diversity and Inclusion Council uppmärksammas på varje år tack vare företagets eftertraktade Diamond Awards. Årets Diamond Awards gick till individuella anställda i Belgien, Indien, Portugal och Storbritannien och till två fempersonersteam från Frankrike och Spanien. 17

18 Säkerhet Vi värdesätter säkerheten för våra anställda, och vi satsar hårt på att skapa en skadefri arbetsplats. Vi skapar projekt och processer för att kontrollera och eliminera faror, vi håller våra anställda ansvariga för att gällande säkerhetsregler följs och vi möjliggör för anställda att åstadkomma positiva förändringar på sin arbetsplats för att förbättra hälsa och säkerhet. Vår avdelning för global miljö, hälsa och säkerhet arbetar tillsammans med driftsledningen med att bedöma faror på arbetsplatserna, skapa årliga förbättringsplaner och kontrollera prestationer. Ledningen har ett tydligt definierat ansvar och mål för säkerhet och hälsa. Affärsenheterna har kommittéer eller skyddsombud som ska samordna alla åtgärder. Vi erkänner och belönar ett framstående säkerhetsarbete. Vi utbildar vår personal så att de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt och gör det klart för dem att en förutsättning för anställningen är att de följer säkerhetsreglerna. Under de senaste åren har vi skapat ett skräddarsytt säkerhetsprogram för att komma tillrätta med de vanligaste arbetsskadorna. Sträckningar och överansträngningar svarar för mer än hälften av alla personalskador. De uppkommer vanligen vid manuell materialhantering, vid enformiga arbetsuppgifter och vid obekväma arbetsställningar och lägen lanserade vi den företagsomspännande och beteendebaserade säkerhetskampanjen Every BODY Can Do It. Kampanjen uppmuntrar anställda att ta personligt ansvar för säkerhet och att göra enkla förändringar i dagliga arbetsrutiner för att minska risker. Vi utvidgade kampanjen 2010 och distribuerade verktygslådor till våra verksamheter för att hjälpa dem minimera förekomsten av halk-, snubbel- och fallskador genom bättre riskbedömning, förebyggande och kontroll. Vi producerade också videor om hur man kan undvika arbetsrelaterade fall, stukningar och sträckningar i vår serviceorganisation och utbildade fler än 40 lokala ergonomiska Tiger Teams. Sådan omsorg gör skillnad i hela företaget. Våra totala skadeersättningsanspråk för USA föll från 997 under 2009 till 857 under 2010 och anspråken per 100 anställda föll från 3,96 till 3,51, en minskning på 11 procent. Ytterligare indikatorer finns bland mätningarna i slutet av det här avsnittet av rapporten. Hälsa och välbefinnande Vi vet att anställda som vidtar åtgärder för sin hälsa är gladare, mer engagerade och mer produktiva än de som inte gör det. De sparar även pengar på hälsovård, både för sig själva och för företaget. Av alla dessa skäl uppmuntrar vi anställda att ta hand om sin hälsa med så enkla steg som att äta bra, motionera, dra nytta av förebyggande undersökningar och arbeta tillsammans med vårdgivare för att hantera hälsotillstånd som kräver det. Vi erbjuder enkel och överkomlig tillgång till hälsovård. Våra friskvårdsprogram förser anställda och deras familjer med olika alternativ som främjar en hälsosam livsstil. Programmen har vid flera tillfällen rönt nationellt erkännande för deras kvalitet. Under de senaste sex åren har National Business Group on Health förärat Pitney Bowes på den högsta Platinum Level-nivån med dess Best Employer for Healthy Lifestyles Award. Våra hälsovårdsprogram betonar förebyggande vård, hantering av kroniska tillstånd och förebyggande av de katastrofala kostnader som svår sjukdom kan medföra. Där det är möjligt försöker vi undanröja allt som hindrar att vår personal får hälsovård. Vi erbjuder alla våra anställda och deras familjer specialiserade resurser som mödravårdshantering, sjukvårdsupplysning, gratis finansiell rådgivning och hjälpprogram. Vårt friskvårdsprogram omfattar allt från fysisk, mental och ekonomisk hälsa med särskilt fokus på utbildning, medvetenhet, beteendeförändring och förbättrad tillgång till hälsovård. Innovationer under 2010 innefattade tillägg av styrketräning, Zumba och magdans i våra träningsprogram på vissa platser. Vi introducerade också gångstationer (träningsstationer integrerade med löpband) för anställda på callcenter. Utbildning och medvetenhet Vi gör vårt bästa för att det ska vara enkelt att lära sig att leva ett hälsosamt liv. Vi utvidgade omfattningen av vårt Health Care University-program under 2010 att inkludera anställda i Kanada och Storbritannien. Genom Learn and Earn -kurser i ämnen som vikt- och stresshantering gjorde vid det möjligt för deltagande anställda att får kontantbelöningar och priser för sina ansträngningar. Under 2010 fick anställda en uppmuntran på 100 dollar i form av ett VISA-betalkort. Dessutom ger Project: Living-kommunikation aktuell vägledning kring hälsa och välbefinnande, ekonomisk planering och balans mellan arbete och fritid, däribland hur man bäst drar nytta av Hayward, Kalifornien: Alla äger säkerhetsfrågan hos Pitney Bowes Beteendebaserade säkerhetsprogram fungerar bäst när de tillämpas i hela organisationen och kombineras med morötter så att alla äger frågan och har en insats i utfallet. På Pitney Bowes Government Services Express and Priority Mail Supplies Center i Hayward, Kalifornien uppmuntras alla anställda från platschefen och nedåt att notera och korrigera osäkra förhållanden varhelst de kan hitta dem, och de som identifierar och korrigerar mest får ett särskilt erkännande. Tre utmärkelser för ergonomisk formgivning För postsorterare vid Pitney Bowes Presort Services har nya transportband och lägre förvaringshyllor medfört en avgörande skillnad för såväl produktivitet och komfort på jobbet. Dessutom är den nya utrustningen tystare, enklare att underhålla och mycket mer energieffektiv och sparar även pengar åt företaget. Den nya formgivningsstandarden är bara en av de många justeringar som organisationen har implementerat efter en omfattande ergonomisk utvärdering

19 företagets förmåner på detta område. Under 2010 lade vi till en ny komponent om medvetenhet om våld i hemmet. Och vi utvidgade våra redan omfattande erbjudanden för att hjälpa anställda och familjer hantera frågor i livets slutskede. Beteendeförändringar Vi vet att små förändringar av vanor som påverkar hälsan kan leda till fantastiska resultat för hälsan i stort, och vi erbjuder många olika program som hjälper våra anställda att lära sig förändra de här vanorna. Under 2010, deltog fler än anställda i Change One, vårt 12-veckors viktminskningsprogram och 678 slutförde programmet. Den genomsnittliga viktnedgången var 4 kg, men 90 personer gick ned mer än 9 kg. Våra fördelar inkluderar ett program för rökavvänjning, kostnadsfri ekonomisk planering för alla anställda och rabatter på produkter och tjänster som Viktväktarna, medlemskap på gym med mera. Genom Project: Living diskuterar vi dessutom regelbundet kostnaden för hälsovård och den inverkan beteendeförändringar kan ha på anställdas egna hälsokostnader liksom på företagets. Vi vet att det är lättare att bryta vanor när människorna i omgivningen gör likadant därför gör vi många program tillgängliga även för familjemedlemmar. Förbättrad tillgång till vård Våra sju medicinska kliniker på arbetsplatser i USA ger cirka 20 procent av våra anställda fri tillgång till vård och gör det lättare för dem att upprätthålla sin primära hälsovård. Klinikerna är godkända enligt Accreditation Association for Ambulatory Health Care. Under 2010 registrerade våra kliniker fler än patientbesök. Fler än anställda drog nytta av våra massundersökningsprogram för bröstcancer, hudcancer, benskörhet, syn och hörsel, kolesterol, diabetes, blodtryck och BMI (Body Mass Index). Vi erbjöd också Lunch-and-Learn-program i varierande ämnen från viktkontroll och sömnstörningar till stöd för äldre: 600 anställda deltog i de programmen. En annan större innovation under det gångna året var lanseringen av Dossia Personal Health Record, en elektronisk plattform som gör det möjligt för anställda och deras familjer att samla in, underhålla och följa upp en mängd personlig hälsoinformation som en samlad, säker och omfattande resurs. Pitney Bowes är en av grundarna till det konsortium som skapade Dossia och var bland de första företag som gjorde det tillgängligt för alla anställda. Balansen mellan arbete och privatliv Vi uppmuntrar till flexibla arbetslösningar för våra anställda så att de ska kunna hantera kraven från både hem och arbete. Vi har verktyg som hjälper de anställda att utveckla flexibla arbetssätt som motsvarar både våra och deras behov. Flexibla alternativ kan vara telekommunikation, komprimerade arbetsveckor, deltid och rörligt arbetsschema. Mer information om vårt Agile Workprogram finns i avsnittet Engagemang i det här dokumentet. One In a Million Day Fler än personer deltog i 97 promenadevenemang i USA, Kanada och Storbritannien vid vår fjärde årliga PB Employees are One in a Million Day den 16 maj 2010 vid firandet av National Employee Health & Fitness Day. Sammanlagt promenerade de steg, en ökning med 48 % jämfört med Project: Living Project: Living lanserades 2009 och nådde ut till anställda och familjer under 2010 genom postutskick till hemmen, e-post till anställda och kalendrar. Project: Living ger praktiska tips för att hjälpa anställda dra nytta av företagsprogram och förmåner för att fatta hälsobefrämjande livsstilsbeslut, bli bättre hälsovårdskonsumenter och bättre på att balansera arbete och fritid. 19

20 Våra medarbetare: Prestationer Mångfald och integration (enbart USA) Procentandel av personalstyrkan: minoriteter 42 %, kvinnor 42 % Procentandel av styrelseledamöter: minoriteter 31 %, kvinnor 23 % Hälsa och välbefinnande Besök på Pitney Bowes medicinska kliniker på arbetsplatser: Kostnadsfria influensavaccinationer till anställda och familjemedlemmar på arbetsplatser: Andra platser: 2846 Fler än 1800 anställda deltog i vårt nationella (USA) viktminskningsprogram. Säkerhet (globala data om inte annat anges) Antalet tillbud: Totalt antal registrerade tillbud / 100 anställda / år Sjukdagar och begränsade fall / 100 anställda / år ,23 1,75 1,82 1,76 1,21 1,64 Förlorade arbetsdagar / 100 anställda / år 0,76 0,75 0,76 Fall med ergonomiska skador / 100 anställda / år (enbart USA) 2,14 1,86 1,91 Arbetsrelaterade dödsfall / år Vid sidan av nationellt erkännande för dessa hälsooch välbefinnandeprogram, belönades Pitney Bowes även lokalt under Chefen för hälsoförbättringsprogrammen, Elysa Jacobs, syns hålla upp en Platinum Award från Business Council of Fairfield County (CT) under rådets Healthy Workplace Employer Recognition-program. Utmärkelser och erkännande Best Employer for Healthy Lifestyles Platinum Award 20

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

2009 års rapport om företagsansvar. På Pitney Bowes är företagsansvar allas ansvar.

2009 års rapport om företagsansvar. På Pitney Bowes är företagsansvar allas ansvar. 2009 års rapport om företagsansvar På Pitney Bowes är företagsansvar allas ansvar. Vårt engagemang för innovation och uppförande omfattar alla aspekter av vår verksamhet. Det driver vår framgång och definierar

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

Vi presenterar. Talent Management

Vi presenterar. Talent Management Vi presenterar Talent Management Finns det ett enkelt framgångsrecept för framgångsrik Talent management som ger resultat utan ansträngning eller kostnad? Nej, tyvärr - men ett systematiskt HR-arbete tillsammans

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Baxter är ett globalt, mångsidigt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlings metoder och läkemedel som räddar och förbättrar liv.

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt Thomas360-rapport den 8 juli 2012 Thomas Ledare Thomas360 för ledare Privat och Konfidentiellt Innehåll Introduktion Förstå din Thomas360-rapport Genomsnitt för kompetenser Ett diagram med de 5 högsta

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Miljöcertifiering Miljöcertifiering En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda.

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Avisera Miljöredovisning

Avisera Miljöredovisning Avisera Miljöredovisning Vi har arbetat hårt för att minimera vår miljöpåverkan och jag är stolt över att Avisera klarade klimatmålet för 2015! Vi har lyckats med bedriften att mer än halvera våra utsläpp

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Omfattning Anställda... 1 3. Allmän policy klagomål avseende tvivelaktiga bokföringsmetoder samt andra brott mot lagar eller företagspolicy...

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute)

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute) NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR Peter Repinski SEI (Stockholm Environment Institute) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-11-25 1 Globalt program om hållbara livsstilar

Läs mer

utveckling av en analysstrategi för hälso- och sjukvården

utveckling av en analysstrategi för hälso- och sjukvården utveckling av en analysstrategi för IDC InfoBrief, sponsrad av Qlik juli 2015 IDC InfoBrief, sponsrad av Qlik Vårdgivarnas investeringar i dataanalys ökar stadigt Vårdgivarna satsar fortfarande mer på

Läs mer