Företag/organisation Karolinska Institutet. CV återfinns i bilagorna. Avdelning/institution. Gatu/box-adress. Avdelning/institution.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företag/organisation Karolinska Institutet. CV återfinns i bilagorna. Avdelning/institution. Gatu/box-adress. Avdelning/institution."

Transkript

1 1. Application A A APPLICATION (1/6) Huvudsökande Förnamn Mats Befattningstitel Centrumchef Grundexamen Läkarexamen Efternamn Kön Födelsedatum Telefon Mobiltelefon E-post Brommels Akademisk titel Professor Male Medsökande Företag/organisation Karolinska Institutet Avdelning/institution Department of Learning, Informatics, Management and Ethics Gatu/box-adress Medical Management Centre Berzelius väg 3 Postnummer Postort Stockholm CV återfinns i bilagorna Efternamn Mats Efternamn Abrahamsson Företag/organisation Linköpings universitet Befattningstitel Professor Akademisk titel Professor Avdelning/institution Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Grundexamen Civilingenjörsexamen Gatu/box-adress Campus Valla Kön Man Telefon E-post Födelsedatum Mobiltelefon Postnummer CV återfinns i bilagorna Postort Linköping Efternamn Håkan Efternamn Aronsson Företag/organisation Linköpings universitet Befattningstitel Universitetslektor Akademisk titel Tekn dr Avdelning/institution Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Grundexamen Civilingenjörsexamen Gatu/box-adress Campus Valla Kön Man Telefon E-post Födelsedatum Mobiltelefon Postnummer CV återfinns i bilagorna Postort Linköping Efternamn Staffan Efternamn Brege Företag/organisation Linköpings universitet Befattningstitel Professor Akademisk titel Professor Avdelning/institution Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Grundexamen Civilingenjörsexamen Gatu/box-adress Campus Valla Kön Man Telefon E-post Födelsedatum Mobiltelefon Postnummer CV återfinns i bilagorna Postort Linköping Efternamn Maria Efternamn Huge-Brodin Företag/organisation Linköpings universitet / Orbelon-AMS / Befattningstitel Universitetslektor Grundexamen Civilingenjörsexamen Kön Kvinna Telefon E-post Akademisk titel Docent Födelsedatum Mobiltelefon Avdelning/institution Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Gatu/box-adress Campus Valla Postnummer CV återfinns i bilagorna Postort Linköping sida 1 av 41

2 A APPLICATION (2/6) Efternamn Jan Befattningstitel Koordinator Grundexamen Civilingenjörsexamen Kön Man Telefon E-post Efternamn Carlsson Akademisk titel Tekn dr Födelsedatum Mobiltelefon Företag/organisation Karolinska Institutet Avdelning/institution Department of Learning, Informatics, Management and Ethics Gatu/box-adress Medical Management Centre Berzelius väg 3 Postnummer CV återfinns i bilagorna Postort Stockholm Efternamn Ewald Befattningstitel Sjukhusdirektör Grundexamen Läkarexamen Kön Man Telefon E-post Efternamn Ornstein Akademisk titel Med dr Födelsedatum Mobiltelefon Företag/organisation Region Skåne Avdelning/institution Hässleholms sjukhusorganisation Gatu/box-adress Box 351 Postnummer CV återfinns i bilagorna Postort Hässleholm Efternamn John Befattningstitel Professor Grundexamen Psykologexamen Kön Man Telefon E-post Efternamn Øvretveit Akademisk titel Professor Födelsedatum Mobiltelefon Företag/organisation Karolinska Institutet Avdelning/institution Department of Learning, Informatics, Management and Ethics Gatu/box-adress Medical Management Centre Berzelius väg 3 Postnummer CV återfinns i bilagorna Postort Stockholm Efternamn Carol Befattningstitel Professor Grundexamen Sjuksköterskeexamen Kön Kvinna Telefon E-post Efternamn Tishelman Akademisk titel Professor Födelsedatum Mobiltelefon Företag/organisation Karolinska Institutet Avdelning/institution Department of Learning, Informatics, Management and Ethics Gatu/box-adress Medical Management Centre Berzelius väg 3 Postnummer CV återfinns i bilagorna Postort Stockholm 3.1 Projekts samlade budget Sökes från VINNVÅRD Erhållet från annan källa Sökt från annan källa Grov skattning av medfinansiering (egen och samverkansparters). Total summa för projektet TSek (Hämtas från avsnitt 8) TSek (Hämtas från avsnitt 9) TSek (Hämtas från avsnitt 9) TSek (Hämtas från avsnitt 9) TSek 3.2 projektets medverkande parter / Orbelon-AMS / x Kommun Landsting Näringsliv Privat vårdgivare Övrig 3.3 Har tidigare sökt från VINNVÅRD x Ja I Nej 4.1 Etiskt godkännande x Finns Ansökan pågår Nödvändig, har ej sökts än Ej nödvändig sida 2 av 41

3 A APPLICATION (3/6) 4.2 Patent & andra rättigheter Den sökande innehar för detta projekt den nödvändiga rätten till forskningsresultatet, erfoderliga tekniker och patent. x Ja Ej nödvändigt Nej 4.3 PUL godkännande Den sökande känner till PUL (personuppgiftslagen) och godkänner all publicering av insänt material. x Ja Nej / Orbelon-AMS / sida 3 av 41

4 A APPLICATION (4/6) 5.1 Projekttitel Lean and agile logistikdrivet förbättringsarbete i vård och omsorg 5.2 Övergripande projektbeskrivning Lean and agile logistikdrivet förbättringsarbete i vård och omsorg Medical Management Centrum (MMC), Karolinska Institutet, Institutionen för indust-riell och ekonomisk utveckling (IEI), Linköpings universitet, och Hässleholms sjuk-husorganisation (HSO) i Nordöstra Skåne samverkar i ett unikt aktionsforskningspro-jekt för att klarlägg hur och under vilka omständigheter en vård- och omsorgsorgani-sation genom att tillämpa logistik och erfarenheter från industrin kan utveckla dyna-misk effektivitet. Med begreppet avses förmågan att samtidigt både flexibelt anpassa sig till förändringar i efterfrågan och yttre verksamhetsvillkor och förbättra sitt re-sursutnyttjande. Till följd av rådande rättspraxis i EU verkar branschens aktörer obe-roende av ägarskap i allt högre utsträckning på en internationell marknad, som också påverkas av en ökande globalisering. Förutom konkurrenstrycket förutsätter också ökande efterfrågan och fortsatt medicinsk-teknisk utveckling att vårdgivarna klarar av stora krav på effektivisering och omställning. Vård- och omsorgsbranschen har trots stora framsteg inte kunna uppvisa samma grad av effektivisering som är vanlig inom t.ex. tillverkningsindustrin. Dess exempel har ökat intresset inom vård och omsorg att tillämpa teorier, tekniker och metoder från industriell ekonomi, särskilt logistik och lean thinking. Vår litteraturanalys visar dock att tillämpningarna varit begränsade. De rapporterade försökens uppläggning har inte möjliggjort att härleda förklaringar till självrapporterade kvalitets- och kostnads-effekter. Logistiklitteraturen inom tillverkningsindustrin betonar att lean utgår från ett renodlat resursperspektiv och är användbart särskilt då efterfrågan är stabil och förutsägbar. Detta är sällan fallet på konkurrensutsatta marknader och det är sna-rast motsatsen som gäller inom stora delar av vård- och omsorgsbranschen. Fram-gångsrika företag kan genom snabba omställningar anpassa sig till varierande efter-frågan och förändrade verksamhetsbetingelser. Företagen är lättrörliga agile. Utmaningen är att kombinera båda perspektiven att vara lean och agile. Detta sker enligt logistiklitteraturen genom att ha tillgång till resurser som lätt kan omorga-niseras enligt förändrad efterfrågan (ha rätt resursbas ) och avlägsna hinder, onödiga resurser och väntetider ur verksamhetens processer (vara flödeseffektiv ). Forskningsprojektets syfte är att klarlägga hur och under vilka omständigheter en vård- och omsorgsorganisation kan utveckla dynamisk effektivitet, d.v.s. att både flexibelt anpassa sig till förändringar i efterfrågan och yttre verksamhetsvillkor och förbättra resursutnyttjande, resultat och kvalitet. Avsikten är att utgående från de resultat industrin kan uppvisa tillämpa logistikens begreppsapparat, ansatser och metoder för att initiera, följa upp, analysera och konceptualisera hur anpassningsbar-het och effektivitet samtidigt kan uppnås i vård och omsorg. Projektets styrka är dess samverkan och kombinationen av (1) en unik empiri i HSO, en vård- och omsorgsorganisation som kan uppvisa dokumenterat bättre resultat än sin omgivning och jämförbara enheter, (2) tillämpning av en i branschen tidigare oprövad teori (lean and agile), och (3) ett forskningsteam med spetskompetens på två varandra kompletterande områden vård- och omsorgspraktikens ledning och verk-samhet (medical management) samt industriell ekonomi, särskilt strategisk manage-ment och logistik. HSO har tidigare bedrivit ett långsiktigt och målmedvetet förbättringsarbete som ut-värderats av medlemmar i forskargruppen med återföring av resultaten till organisa-tionen. Resultaten visar att HSO uppnått betydande skalfördelar och samordnings-vinster, d.v.s. utvecklats mot lean. HSO har dock i dag att anpassa sig till väsentligt förändrade förutsättningar och spelregler, bl.a. konkurrens med nya aktörer, förändrat uppdrag och risk att förlora lönsamma verksamheter. I samarbete med forskargruppen föresätter sig ledningen att i nästa fas förbättra sin beredskap att agera agile utan att förlora tidigare effektiviseringsvinster. Forskningsprojektet genomförs som en aktionsforskningsinriktad fallstudie av Häss-leholms sjukhusorganisation samt en mer övergripande jämförelse med två andra sjukhus som tillämpar lean. Fyra delprojekt ingår. Det första är en retrospektiv ana-lys av HSO under perioden Det andra är en framåtriktad aktionsforsk-ningsstudie av den nästa fasen i HSO:s utvecklingsarbete. I det tredje projektet görs en jämförelse mellan HSO och i första hand Danderyds sjukhus och Capio S:t Görans sjukhus. Forskargruppen har etablerat samarbete med de två sistnämnda två sjukhus som tillämpar lean. Det fjärde delprojektet har som ambition att produktifiera vunna insikter och erfarenheter. Eftersom vård- och omsorgslogistik tillsvidare är svagt ut-vecklad finns här en potential för svensk tjänsteexport. / Orbelon-AMS / Forskargruppen rekonstruerar fallbeskrivningarna utifrån dokument, deltagande ob-servation och intervjuer, identifierar empiriska mönster och generaliserar dessa i mo-deller och tentativa mekanismer genom tolkning mot relevant teori. Forskargruppen återför sina observationer till HSO:s ledning och medarbetare vid återförings- och lär-seminarier, vid vilka forskningserfarenheter och annan kunskap tillförs on demand. Den gemensamma diskussionen ger forskarna impulser som styr den fortsatta datain-samlingen och ledningen underlag för justering av utvecklingsarbetet. Processen att kontinuerligt insamla strategiskt och operativt viktig information och använda den för utvärdering och reflektion utvecklas samtidigt till en intern lärandestruktur. Projektet, som bygger på en nära samverkan mellan den flervetenskapliga forskar-gruppen och en effektiv sjukhusorganisation med ambitionen att ytterligare utveckla sin kapacitet till förnyelse, svarar mot Vinnvårdprogrammets samtliga fyra syften. Det skapar (1) ett lokalt kunskapssystem för praktisk tillämpning av ett tidigare främman-de kunskapsområde (industriell ekonomi) inom vård och omsorg, och erfarenheterna systematiseras sida 4 av 41

5 A APPLICATION (5/6) för spridning till andra vårdgivare. Dessa tillämpningar får formen av (2) organisatoriska innovationer, t.ex. nya arbetsformer och -processer, verksamhets- (produktions)modeller och ledningssystem, som produktifieras i konceptuella model-ler, handböcker och system- och datamodeller för informationssystem. Det gemen-samma forsknings- och utvecklingsarbetet fokuseras av logistikinriktningen på sjuk-husets lednings- och verksamhetsfrågor. Projektet prövar nya industriella mått för utvärdering av verksamheten, och dessa tillsammans med forskarnas observationer behandlas vid regelbundna reflektionsmöten för ledning och medarbetare. Organisa-tionen utvecklar därigenom (3) en kapacitet till och procedurer för självvärdering och förnyelse, och erfarenheten av uppbyggnaden av denna lärandestruktur för lednings- och verksamhetsfrågor kan delges andra vårdgivare. Genom projektet förstärks (4) ett forskningssamarbete mellan etablerade företrädare för dels vård- och omsorgsprakti-kens ledning och verksamhet (medical management) vid medicinsk fakultet, dels in-dustriell ekonomi vid teknisk högskola. Tillsammans kan de utveckla en unik kompe-tens med stor potential för internationellt genomslag inom vård- och omsorgslogistik och också ge praktiska bidrag till branschens lednings- och verksamhetsutveckling. / Orbelon-AMS / sida 5 av 41

6 A APPLICATION (6/6) 6.1 Vision Vår vision är att vård- och omsorgsbranschen i Sverige om tio år utvecklat dynamisk effektivitet genom tillämpning av flödesbaserade verksamhetsmodeller med patienten i fokus. Vårdgivarna uppvisar samtidigt såväl flexibilitet och omställningsbarhet som effektivt resursutnyttjande och kan därmed smidigt anpassa sig till föränderliga behov och vara konkurrenskraftiga på en internationaliserad marknad. Aktörerna bejakar ett synsätt där effekterna ur ett systemperspektiv är överordnat delarna och i konsekvens därmed specialiserade enheter samverkar för att ge medborgare, patienter och kunder individuellt anpassade tjänster med kontinuitet och helhetsmässigt omhändertagande. Traditionella prestations- och kvalitetsmått har kompletterats med industriella mått på flödeseffektivitet. På nationell nivå karakteriseras branschen, som fortsatt bekostas övervägande med offentliga medel, av finansiell stabilitet. Forskningsprojektet har bidragit till denna utveckling genom att bygga ett vård- och omsorgslogistiskt kunnande som dels integrerats av vårdgivarna i lokala kunskapssystem, dels produktifierats i affärsmodeller, verksamhetskoncept och styrsystem som finner avsättning på en internationell tjänstemarknad. 7 Bifogade filer Bifogade filer återfinns i bilagorna Dokument Bifogat Sidor 7.1 Beskrivning av forskningsprojektet inkl. ev. delprojekt :41: Litteraturreferenser till :45: Beskrivning av vårdorganisationen :49: Litteraturreferenser till :51: Beskrivning av samverkan :56: Definition av nyckelbegrepp :15: Budget/kostnadskalkyl Personalkostnader TSek sökes från VINNVÅRD Totalt för projektet 2 doktorander heltid (logistik och management) Lokal koordinator Hässleholm 50% Koodinator för huvud- och delprojekt 50% Seniora insatser 4 personer á 10% Driftskostnader Summa TSek sökes från VINNVÅRD Totalt för projektet Forskargruppens resor och lärarenakostnader Summa Förvaltningskostnader (35% schablon) Totalsumma för projektet Andra bidragskällor Samverkansparters insats, grov skattning / Orbelon-AMS / sida 6 av 41

7 A BESKRIVNING AV FORSKNINGSPROJEKTET INKL. EV. DELPROJEKT (1/11) Beskrivning av forskningsprojektet inkl. ev. delprojekt 7.1. Beskrivning av forskningsprojektet Ett nyskapande forskningsprojekt Forskningsprojektets styrka ligger i följande: 1. Projektet kan utnyttja ett unikt empiriskt material: Forskarna har tillgång till ett väl dokumenterat och mångsidigt material om Hässleholms sjukhusorganisations utveckling under en tioårsperiod då den kan uppvisa väsentligt bättre resultat än sin omgivning och jämförbara sjukhus. Forskarna har genom samverkan i projektet fullständig access till organisationen också för en framåtriktad studie. 2. Projektet genererar kunskap om tillämpning av en ny, tidigare oprövad teori i vård och omsorg: en kombination av resurssnål verksamhet och flexibel marknadsanpassning (lean and agile). 3. Projektet genomförs av ett forskningsteam med spetskompetens på två varandra kompletterande kunskapsområden vård- och omsorgspraktikens ledning och verksamhet (medical management) samt industriell ekonomi, särskilt logistik och det metodområde fallstudie med aktionsforskningsansats som bäst lämpar sig för studier av innovativ arbetsorganisation Vård- och omsorgsbranschens utmaningar Vi sammanfattar utmaningarna: 1. Vård- och omsorgsorganisationerna kommer i fortsättningen oberoende av ägare och finansieringssystem att i allt högre utsträckning påverkas av internationella strömningar och verka på en konkurrensutsatt marknad. 2. Kraven på effektivisering kan inte mötas med konventionella metoder för kostnadskontroll eller tillämpning av resurssnåla produktionsprocesser (lean). Framgångsrika företag i andra branscher kan uppvisa mångfaldiga effektivitetsvinster jämfört med vården och därutöver stor flexibilitet och omställbarhet. 3. Utmaningen för vård- omsorgsbranschens organisationer är att finna former för en samtidig framgångsrik tillämpning av effektiv produktionsprocess och flexibel anpassning till förändrade behov och verksamhetsförutsättningar. De utvecklingstendenser som stöder denna tes har vi identifierat i en framtidsanalys, baserad på en omfattande studie av publicerad och gråzons -litteratur som vi nyligen gjort för utredningen en nationell cancerstrategi (Brommels et al 2008). Under de senaste decennierna har strategierna för att parera efterfråge-, förnyelse- och kostnadstrycket inom svensk vård och omsorg varit (i kronologisk ordning) decentralisering, målstyrning, beställar-utföraruppdelning och prestationsersättning samt strukturingrepp. Införandet av systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete under tidigt 1990-tal innebar ett ökande processtänkande samt insikt om behovet av förbättrad kontinuitet i omhändertagandet och vårdkedjesamverkan över organisationsgränser. sida 7 av 41

8 A BESKRIVNING AV FORSKNINGSPROJEKTET INKL. EV. DELPROJEKT (2/11) 2 De demografiska förändringarna och den höga innovationstakten framförallt inom medicinsk och medicinskteknisk forskning innebär att kostnadsutvecklingen hotar accelerera på ett sätt som blir ohållbart för nuvarande finansieringssystem. Den medicinsk-tekniska utvecklingen bedöms allmänt möjliggöra alltmer individualiserad behandling samt specialistinsatser och interventioner över avstånd. Informations- och kommunikationsteknologin ger patienter och medborgare tillgång till medicinsk kunskap och information om vårdenheters prestationer och kvalitet. Detta stärker patienternas ställning och ökar deras möjligheter att agera som aktiva och medvetna kunder, vilket innebär ett tryck mot större valfrihet och därigenom en växande efterfrågan på vård- och omsorgstjänster. Medborgarna kommer att uppmärksammas på den redan existerande europeisk marknaden för hälso-, vård- och omsorgstjänster när EU-kommissionens direktiv om patienträttigheter vid gränsöverskridande vård godkänts sannolikt under år I de flesta fall kvarblir det huvudsakliga finansieringsansvaret hos nationella myndigheter eller huvudmän. Både den nationella och europeiska marknaden kommer i allt högre utsträckning att påverkas av den globalisering som är ett faktum i många andra branscher. Riskkapital- och investmentbolagens inträde som ägare i vård- och omsorgsbranschen leder sannolikt till fler internationella aktörer, outsourcing till låglöneländer och ökande global medicinsk turism, d.v.s. patienter som söker vård utomlands. Allt detta påverkar svenska vårdgivare och förutsätter strategisk framförhållning, anpassning till nya verksamhetsvillkor, bättre konkurrenskraft och därmed också mer företagsmässiga ledningsformer Effektivisering inom industrin goda resultat med lean Trots att man på många områden uppnått bl.a. tydliga produktivitetsvinster och skalekonomiska fördelar har man inom vård och omsorg inte kunnat uppvisa samma grad av effektivisering och förnyelse som är vanlig inom en rad andra branscher. Inom t.ex. tillverkningsindustrin har det under de senaste åren skett en radikal effektivisering. Rationaliseringar, process- och flödesutveckling i kombination med strukturförändringar har hos de mest framgångsrika och konkurrenskraftiga företagen lett till effektiviseringar på upp emot 100 %. Studier av hur dessa resultat uppnåtts finner vi främst inom logistiklitteraturen. Under och 1990-talet gjordes många studier på den framgångsrika japanska tillverkningsindustrin. Kunskapen konceptualiserades som lean thinking och spreds huvudsakligen av managementforskare (t.ex. Womack et al 1991). De framhöll att lean är mer än ett sätt att organisera produktionen. De formulerade fem principer för lean thinking : 1) Produktens (eller tjänstens)värde definieras av kunden i det sista ledet, det är inte en designegenskap. 2) Tillverkningsprocessen analyseras som en värdekedja alla aktiviteter som tillför värde för kunden identifieras och ickevärdeskapande aktiviteter elimineras. 3) Tillverkningsprocessen organiseras i ett kontinuerligt flöde av delprodukter och tjänster. 4) Delprodukter och tjänster utförs endast då de behövs i tillverkningsprocessen och inte för lagring ( pull -princip). 5) Samtliga medarbetare tar ett ansvar för ständig förbättring av alla led i tillverkningsprocessen. Lean uppfattas allmänt betona i huvudsak eliminering av resursslöseri ( waste ) och förkortning av ledtider i produktionsprocessen. sida 8 av 41

9 A BESKRIVNING AV FORSKNINGSPROJEKTET INKL. EV. DELPROJEKT (3/11) Logistik och lean i vård och omsorg kunskapsläget Litteraturen om tillämpning av logistik i hälso- och sjukvården är rikhaltig, och har nyligen analyserats av en medarbetare vid MMC (Mazzocato 2007). Hon redogör dels för empiriska studier, dels konceptuella analyser av hur teorier och metoder inom industriell ekonomi kan tillämpas i sjukvården. De empiriska studierna är oftast fallstudier begränsade till verksamhetsenheter eller produktionslinjer snarare än organisationer som sjukhus. Studierna betonar som en viktig fördel att oklarheter och otydligheter i verksamhetsprocesserna kan upptäckas och åtgärdas bl.a. gällande mål, arbetsfördelning, informationsutbyte och avvikelser från överenskomna vårdprogram. Också en rad effekter har kunnat påvisas bättre servicekvalitet och patientsäkerhet, lägre kostnader och arbetstillfredsställelse. I de konceptuella studierna betonas för det första betydelsen av att organisera patientflöden enligt insats- och resursbehov snarare än problemtyp ( cellulär produktion ). För det andra söks möjligheter att kombinera säkerhet och resurssnålhet i standardiserade processer (enligt vårdprogram) med specifika insatser som utgår från patienters enskilda behov. Lösningen är att sammanföra standardiserade tjänster i kundanpassade kombinationer ( modulär produktion ). En vanlig logistiktillämpning är att separera verksamheter med hög variabilitet (t.ex. akut ortopedi) från verksamheter med låg variabilitet (förplanerad ortopedi). MMC har genomfört en litteraturanalys särskilt inriktad på tillämpningen av lean i sjukvården (Mazzocato et al 2008). Av över 1000 artiklar fyllde bara 124 studiens strikta urvalskriterier; 34 av dessa var empiriska arbeten. De flesta av dem beskriver endast partiella tillämpningar i delar av organisationer. Organisationsomfattande införing var sällsynt. Alla artiklar rapporterade positiva resultat (t.ex. kortare väntetider, bättre patient- och personaltillfredsställelse, i vissa fall bättre behandlingsresultat), men baserades oftast på självrapportering. Det var ofta oklart hur resultaten operationaliserats och uppmätts och forskningsansatserna medgav inte analys av orsaksmekanismer. Konklusionen är att tillämpningar av lean inom vård och omsorg är partiell och ytlig och att väldesignande studier saknas Logistikforskningen i industrin ny inriktning Den logistiklitteratur som behandlar tillverkningsindustri och konkurrensutsatt servicenäring framhåller att lean bygger på ett renodlat resurs- eller operativt perspektiv och är en användbar ansats framförallt då efterfrågan är stabil och förutsägbar. Det finns då inga krav på snabb omställning av produktionen. Detta är sällan fallet på öppna marknader. Logistikforskningen har därför i ökande utsträckning ägnat uppmärksamhet åt det strategiska perspektivet, d.v.s. hur en organisation med flexibilitet och stor omställningsförmåga kan anpassa sig till fluktuerande efterfrågan och förändrade verksamhetsbetingelser. Logistiklitteraturen benämner en sådan organisation lättrörlig ( agile ). Medan lean -ansatsen betonar effektivitet och kostnadsfokus är agile -strategin fokuserad på tillgänglighet och flexibilitet och därmed anpassningsförmåga. Kraven på anpassningsbarhet kommer från omvärlden. Kraven möts med tillgång till resurser som lätt kan omorganiseras eller utnyttjas mångsidigt för att klara en förändrad efterfrågan, d.v.s. att ha rätt resursbas. Utmaningen är att kunna kombinera de två strategierna. Bilindustrin det mest kända exemplet på lean production - är ett gott exempel på svårigheterna. Dess fokus har legat på slutmonteringsfabrikerna med just-in-time -leveranser från underleverantörer. En bil kan slutmonteras på 12 timmar. Samtidigt är det inte ovanligt med lager av färdiga bilar för flera månaders försäljning. Problemet blir tydligt för alla som beställer en bil sida 9 av 41

10 A BESKRIVNING AV FORSKNINGSPROJEKTET INKL. EV. DELPROJEKT (4/11) 4 som inte finns i lager. Väntan blir då lång eftersom lean inte tillämpas i distribution och försäljning (Reichhart & Holweg 2007). Tovill & Christopher (2002) diskuterar praktiskt användbara sätt att säkerställa både lean och agile genom att i samma organisation separera verksamhetsprocesser antingen i tid eller rum. Olika produktionsprocesser kan drivas parallellt om det är lokaliserade separat. Produktionen kan läggas om eller intensifieras i samma produktionslokal för att möta t.ex. säsongsvariationer. Det är dock möjligt att i båda dessa fall utnyttja gemensamma resurser. Processer som behöver separeras både i tid och rum måste frikopplas. Organisationen kan då t.ex. bedriva komponenttillverkning separat och utföra slutmontering lean enligt varierande beställningar ( agile ). - Ett exempel är datortillverkaren Dell som både klarar av att hålla låga kostnader och att snabbt leverera kundspecifika datorer över hela världen i ett produktionsoch logistiksystem som kombinerar skalfördelar med hög flexibilitet och som styrs utifrån principen om att leveranstiden (ledtiden) skall vara fast oavsett volym. Ett annat är det spanska modeföretaget Inditex, som under varumärken som Zara och Massimo Dutti med mycket hög anpassningsbarhet i kombination med skalfördelar och låga kostnader kan designa, tillverka och leverera en helt ny kollektion till sina butiker över hela världen på 15 dagar. Det är möjligt genom ett ledningssystem där hela försörjningskedjan med designers, väverier, textilfabriker, logistikapparat och butiker, med gemensam information som grund arbetar mot ett gemensamt mål att minska ledtiderna för processen som helhet. Detta stöds av medvetna investeringar som samtliga syftar till att öka flexibiliteten i försörjningskedjan som helhet. Förmågan att kombinera lean och agile väljer vi att benämna dynamisk effektivitet. Företag som karakteriseras av dynamisk effektivitet uppvisar följande egenskaper (Abrahamsson & Brege 2004): 1. God kunskap om hela sin försörjningskedja, vilket ger hög trovärdighet hos både kunder och leverantörer i deras agerande på marknaden. Ett exempel är IKEA som har bättre kunskap om sin försörjningskedja än vad leverantörerna har och därför vet vad som är rätt pris. Med detaljerad kunskap om marknad och kundbehov finner man lösningar som skapar värde för kunderna. 2. Ständig utveckling av verksamhetsprocesserna vilket resulterar i operativ excellens - en garanti för hög lönsamhet och högt kundvärde över tiden. Framgången bygger inte på en slump eller en tillfällig framgångsvåg från en lyckad produkt. De goda resultaten över tiden relativt andra företag i branschen beror hårt och väl strukturerat arbete. 3. Tävlingsinstinkt och förnyelseförmåga Lönsamhet och konkurrenskraft över tiden drivs av en tävlingsinstinkt att alltid bli bättre, att sätta upp nya mål och att hålla sig kvar i fronten. Dynamiskt effektiva företag uppvisar ett tydligt ledarskap och stark företagskultur. Ledningen har förmågan att utveckla och stimulera de tre egenskaperna ovan och parera den förnöjsamhet god lönsamhet kan fresta till. Övriga utmaningar är att inte ha förmåga att välja bort sådant som ligger utanför vald strategi, tillåta utveckling som ligger utanför ramarna t.ex. sida 10 av 41

11 A BESKRIVNING AV FORSKNINGSPROJEKTET INKL. EV. DELPROJEKT (5/11) 5 bygga upp kompetenser som redan finns inom företagets kärna-, förlora tävlingsinstinkten, tappa kontrollen över den operativa verksamheten och låta finansiella mål bli styrande. Företag bibehåller hög dynamisk effektivitet genom ett kontinuerligt växelspel mellan resursbaserade och marknadsbaserade förändringar. Det sker genom att bygga upp operativa plattformar (t.ex. en logistiklösning) som utgör en resursbas för de strategiska målen (Barney & Clark 2007). I organisationer som inte har en sådan dynamisk förmåga utvecklas ofta den operativa verksamheten utifrån en annan agenda än den strategiska verksamheten, vilket i praktiken leder till att man går i otakt Huvudfrågeställning Forskningsprojektet har som huvudambition att klarlägga hur och under vilka omständigheter en vård- och omsorgsorganisation kan utveckla dynamisk effektivitet, d.v.s. att både flexibelt anpassa sig till förändringar i efterfrågan och yttre verksamhetsvillkor och förbättra resursutnyttjande, resultat och kvalitet. Vår avsikt är att utgående från de resultat industrin kan uppvisa tillämpa logistikens begreppsapparat, ansatser och metoder för att initiera, följa upp, analysera och konceptualisera hur anpassningsbarhet och effektivitet kan uppnås i vård och omsorg Vårdorganisation Ett tidigare inlett samarbete mellan forskargruppen och Hässleholms sjukhusorganisation i nordöstra Skåne ger forskarna access till ett för huvudfrågeställningen relevant forskningsobjekt. Vårdorganisationen får en möjlighet att basera sitt fortsatta förbättringsarbete på avancerad logistikkunskap och en möjlighet till forskningsbaserad uppföljning. Hässleholms sjukhus har sedan år 1994 genomgått en rad olika utvecklingsfaser, som närmare beskrivs i avsnitt 7.4. Huvudmannen har prövat olika organisationsmodeller och ändrat både geografiskt och verksamhetsmässigt områdesansvar. Internt har sjukhuset genomfört en långsiktigt och målmedvetet förbättringsarbete med stor delaktighet och medverkan. Arbetet har systematiskt utvärderats och resultaten återförts till organisationen. Mycket goda resultat har uppnåtts (Carlsson 1998, Carlsson & Sarv 2001, Sarv 2003, Carlsson 2004, Andersson et al 2007; referenserna återfinns i avsnitt 7.5). En preliminär karakteristik av Hässleholms sjukhus under perioden är man tagit steget från funktionsuppdelad och okoordinerad produktion till flödesorientering och processtyrning. Med detta första paradigmskifte lyckades man uppnå betydande skalfördelar (både stordriftsfördelar och samordningsvinster), d.v.s. en utveckling mot lean. Ledningen står nu inför nästa utmaning eller paradigmskifte: att utveckla ett flexibelt produktionssystem som förmår att bibehålla och ytterligare utveckla effektivt resursutnyttjande och samtidigt skapa beredskap att bättre möta varierande och svårpredikterade behov i en dynamisk miljö ( lean and agile ). Ledningen för Hässleholms sjukhusorganisation fortsätter sitt organisationsomfattande förbättringsarbete i nära samverkan med forskargruppen. sida 11 av 41

Lean inom sjukvården

Lean inom sjukvården LINNÈUNIVERSITETET Ekonomihögskolan KURS: D-UPPSATS, EXAMENSARBETE G3 I FÖRETAGSEKONOMI, 15HP Ekonomistyrning, 4FE90E, VT 2011 Lean inom sjukvården - en studie av motivet bakom införandet av lean samt

Läs mer

innovationer för hållbar vård och omsorg

innovationer för hållbar vård och omsorg Vinnova Rapport VR 2009:21 innovationer för hållbar vård och omsorg värdeskapande vård- och omsorgsprocesser utifrån patientens behov Sune Andreasson & Monica Winge Titel: Innovationer för hållbar vård

Läs mer

Lean och systemsyn i stat och kommun

Lean och systemsyn i stat och kommun Lean och systemsyn i stat och kommun förutsättningar, hinder och möjligheter Sekretariatsrapport Innovationsrådet Stockholm 2012 INNOVATIONSRÅDET Rapporten kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Kan samverkan mätas? Om indikatorer för bedömning av KK-stiftelsens satsningar. Arbetsrapport 2001 2 LILLEMOR KIM, ROBERT OHLSSON & ULF SANDSTRÖM

Kan samverkan mätas? Om indikatorer för bedömning av KK-stiftelsens satsningar. Arbetsrapport 2001 2 LILLEMOR KIM, ROBERT OHLSSON & ULF SANDSTRÖM Arbetsrapport 2001 2 Kan samverkan mätas? Om indikatorer för bedömning av KK-stiftelsens satsningar LILLEMOR KIM, ROBERT OHLSSON & ULF SANDSTRÖM EN FÖRSTUDIE INOM PROJEKTET KUNSKAPSSAMHÄLLETS PRODUKTIONSMILJÖER

Läs mer

Sex röster om uppföljning och utvärdering

Sex röster om uppföljning och utvärdering KVALITETSSÄKRAD VÄLFÄRD Sex röster om uppföljning och utvärdering Sex röster om uppföljning och utvärdering 1 Förord En allt större andel av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än kommunen

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Ansvarig utgivare: SQMA/SIQ Projektledare: Michael Westher, SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Fabriksgatan 10, 412 50 Göteborg Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

UTVECKLINGSCENTRUM M A J 2 0 0 8 VÄGEN TILL EN PATIENTPROCESS- ORIENTERAD SJUKVÅRD FREDRIK NILSSON

UTVECKLINGSCENTRUM M A J 2 0 0 8 VÄGEN TILL EN PATIENTPROCESS- ORIENTERAD SJUKVÅRD FREDRIK NILSSON UTVECKLINGSCENTRUM M A J 2 0 0 8 VÄGEN TILL EN PATIENTPROCESS- ORIENTERAD SJUKVÅRD FREDRIK NILSSON Utgiven av Region Skåne, Utvecklingscentrum, 2008 www.skane.se/utvecklingscentrum Kontaktperson: Bertil

Läs mer

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Gullvor Elf, Cecilia Gärdén, Margareta Lundberg Rodin & Karen Nowé Hedvall Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT Högskolan i Borås Sammanfattning

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Vad har vi lärt i halvtid?

Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid är en i vissa avseenden ovanlig rapport. Den utgör ett försök till en syntes av ett stort antal utvärderingar och följeforskningsinsatser. Dessa är

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer

Arbetsplatsutveckling genom projekt

Arbetsplatsutveckling genom projekt Arbetsplatsutveckling genom projekt En syntes av kunskap om och från nio ESF-projekt Slutrapport Louise Svensson Christina Ehneström Per-Erik Ellström Arbetsplatslärande och omställning (A&O) Sammanfattning

Läs mer

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se

Läs mer

Styrning i kund- och leverantörsrelationer

Styrning i kund- och leverantörsrelationer Företagsekonomiska institutionen Styrning i kund- och leverantörsrelationer - en fallstudie inom fordonsindustrin Kandidatuppsats i företagsekonomi Fördjupningskurs- redovisning Höstterminen 2005 Handledare:

Läs mer

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården UPTEC STS 11 021 Examensarbete 30 hp Juli 2011 Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården Johan Augustsson Gustaf Nolinder Abstract Evaluating the benefits of IT in healthcare Johan Augustsson

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

D-UPPSATS PROJEKTUTVÄRDERING. Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM

D-UPPSATS PROJEKTUTVÄRDERING. Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM D-UPPSATS 2005:05 PROJEKTUTVÄRDERING Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Industriell organisation Vetenskaplig

Läs mer

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag Arbetsrapport 2006 49 Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag En studie av KK-stiftelsens satsningar på Expertkompetensprogrammet ENRICO DEIACO, PETER SCHILLING & ÅSA SMEDBERG Institutet

Läs mer

R 2008:01. Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer

R 2008:01. Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer R 2008:01 Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer R 2008:01 Utgivare: Nutek Tryck: AB Danagårds Grafiska Tryckt i 500 ex i januari

Läs mer

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor LIU-IEI-FIL-G--13/01022--SE Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor En fallstudie av ÖstgötaTrafiken och införandet av en mobil e-tjänst The procurement of an e-service in the public sector A case

Läs mer

Med lika rättig heter och

Med lika rättig heter och Mäta Effekter av ARBETET Med lika rättig heter och möjligheter? En rapport om hur man kan mäta effekterna av likabehand lings arbete i projekt finansierade av Europeiska socialfonden. En rapport av Kontigo

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

Strukturreformer i hälsooch sjukvårdssystem

Strukturreformer i hälsooch sjukvårdssystem Rapport 2014:8 Strukturreformer i hälsooch sjukvårdssystem Erfarenheter från Danmark, Norge, England och Nederländerna Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även

Läs mer

HR som en värdeskapande del av organisationen

HR som en värdeskapande del av organisationen HR som en värdeskapande del av organisationen Chefers uppfattning om hur HR kan leverera värde till organisationen. Lisa Stål och Lina Svensson Pedagogiska Institutionen Examensarbete 15 hp Pedagogik PAO-programmet,

Läs mer