Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng"

Transkript

1 Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng t är att ge den studerande nödvändiga grundkunskaper för att klara av utbildningen, och ge en bra inblick och översikt över vad utbildningen handlar om. redogöra för de viktiga delarna av interaktionsdesign ha grundläggande insikt i (X)HTML och CSS ha insikt i grunderna kring PHP, MySQL, Flash och Javascript/Actionscript kunna använda officepaketet och skolans datormiljö interaktionsdesign: standarder, analys och multimedia tolkningar av begreppet interaktionsdesign introduktion till webbutveckling: XHTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript, Flash/Actionscript och CMS presentation av viktiga aktörer inom ämnet ledande webbföretag med fokus på interaktionsdesign Kursen genomförs i form av föreläsningar. Underlag för bedömning utgörs av projekt i grupp och en mindre uppsats. Betygskriterier För betyget G: studenten påvisar genom anvisad arbetsform grundläggande förståelse för kursens innehåll. För betyget VG: för det högre betyget krävs att studenten kan reflektera och analyser över sitt arbete samt att samtliga inlämningsuppgifter är väl utförda och inlämnade i tid. Eva Andréasson och Michael Lopez 1

2 Gruppdynamik 5 YH-poäng t är att ge den studerande grundläggande kunskaper om faktorer som skapar problem och framgång i relationer på arbetsplatsen samt hur den studerande kan leda sig själv för att fungera bra som medarbetare. förstå grundläggande kommunikationsteoretiska företeelser ur ett arbetslivsperspektiv. Exempelvis vad som skapar konflikter och problem mellan människor, samt generella framgångsfaktorer för samarbete på arbetsplatsen. använda olika vertyg för framgångsrik kommunikation. använda olika verktyg för att leda sig själv. använda olika metoder för att på arbetsplatsen arbeta med problemlösing, konfliktlösning och samarbetsutveckling. Kommunikationsteori Kommunikationsverktyg Metoder för konfliktlösning, problemlösning och samarbetsutveckling Synsätt och verktyg för personligt ledarskap Kursen genomförs i form av föreläsningar, upplevelseövningar, gemensam dialog och eget arbete. Närvaro är obligatorisk. Aktivt deltagande i övningar och dialoger. Muntlig redovisning. På denna kurs tillämpas betygsskalan VG, G och IG. Betygskriterier För betyget G: aktivt deltagande i övningarna. Genomförande och redovisning av uppgifterna. För betyget VG: för det VG krävs utöver ovanstående att studenten kan reflektera och analysera över de redovisade projekten och kursens innehåll. Kursmaterial delas ut av lärare under kursen. Lotta Lindforss 2

3 Grafikprogram 20 YH-poäng t är att ge den studerande grundläggande kunskaper om digital design och bilder för webben. hantera de grundläggande funktionerna i Photoshop som behövs för webbutveckling visa kunskap om grundläggande principer för webbdesign ha förståelse för hur man anpassar design för mediet webben grundläggande färglära arbeta med Illustrator hantera ritstift, lager, symboler, effekter skapa teckningar och logotyper konvertera mellan vektor- och pixelgrafik använda Fireworks, och förstå svagheter och styrkor i Fireworks i relation till Photoshop Photoshop 2p Illustrator 1p Fireworks 1p Kursen genomförs i form av föreläsningar, eget arbete och projektuppgifter. Underlag för bedömning utgörs av inlämnade digitala bilder och projekt. På denna kurs tillämpas den tvågradiga betygsskalan VG, G och IG. För betyget G: aktivt deltagande i övningarna, inlämnade bilder och projekt av god kvalitet För betyget VG: aktivt deltagande i övningarna, inlämnade bilder och projekt av hög kvalitet, samt att studenten levererar egna kreativa lösningar på de uppdrag som presenteras. Eva Andréasson 3

4 Användbarhet förarbete och analys 30 YH-poäng t med kursen är att ge den studerande grundläggande kunskaper om användbarhet, samt djupare analyser av de användbarhetsmoment som föregår design och utvärdering. Kursen lägger grund för efterföljande kurser på utbildningen. redogöra för och använda centrala begrepp inom HCI kognitionsvetenskap i relation till interaktiv media ha insikt i planering och förarbete, kontextualisering, att ta fram användarnas behov genomföra målgruppsanalys planera och genomföra förstudier för projekt i enlighet med principer för användarcentrerad design genomföra och rapportera olika former av empiriska undersökningar skriva och redovisa enklare rapporter för att lämna över ett arbete informationsstruktur användarcentrerad utveckling fokusgrupper intervjuer, djupintervjuer, observationer, enkäter, statistiska och empiriska undersökningar framtagning av personas skarpa och fiktiva projekt rapportskrivning Kursen genomförs i form av föreläsningar, eget arbete och projektuppgifter. Underlag för bedömning utgörs av projektuppgifter och/eller skriftlig tentamen. För betyget G: aktivt deltagande i övningarna, inlämnade projekt och rapporter av god kvalitet För betyget VG: aktivt deltagande i övningarna, inlämnade projekt och rapporter av hög kvalitet, samt att studenten levererar nya kreativa lösningar på de uppdrag som presenteras. Aurora Gullberg 4

5 Textproduktion 5 YH-poäng t är att ge den studerande kunskap och träning att uttrycka sig skriftligt i olika för yrkeslivet relevanta sammanhang. formulera text för webb anpassa befintlig text för webb formulera text i en rapport med text presentera fakta och idéer skriva enklare artiklar och reportage skriva ett attraktiv cv och personligt brev välja typsnitt för webb skapa text i ett CMS-program grundläggande typografi skillnader mellan tryckt text och text för webb säljande text text och bild i kombination att skriva en rapport CMS Kursen genomförs i form av föreläsningar och inlämningsuppgifter. Underlag för bedömning utgörs av skriftliga uppgifter och muntlig presentation. Betygskriterier För betyget G: aktivt deltagande i övningarna, inlämnade skriftliga uppgifter av god kvalitet. För betyget VG: för det högre betyget krävs att studenten kan reflektera och analyser över sitt arbete samt att samtliga inlämningsuppgifter är inlämnade i tid. Johan Lundin 5

6 Webbstandarder 5 YH-poäng t är att ge den studerande teoretisk kunskap om webbhistorik och förutsättningar för applikationsutveckling på webben. använda aktuella och relevanta begrepp gällande webbutveckling redogöra för historik gällande internet redogöra för och resonera kring de alternativa lösningar som finns för webbapplikationsutveckling resonera kring webbens framtida utveckling återge viktigare aktörers tankar kring webben och dess användning historik för internet förutsättningar för webbutveckling webbläsare och hur de hanterar webbtekniker orientering kring klient- och serverutveckling webbstandarder, W3C validering orientering kring CMS nya medier och kanaler Kursen genomförs i form av föreläsningar och eget arbete. Underlag för bedömning utgörs av inlämning av uppgifter och tentamen. Betygskriterier För betyget G: aktivt deltagande i föreläsningarna, inlämnade skriftliga uppgifter av god kvalitet, och tentamen med minst 60% rätt. För VG: tentamen med minst 85% rätt. Michael Lopez 6

7 XHTML och CSS 20 YH-poäng t med kursen är att den studerande självständigt ska kunna producera funktionella och attraktiva webbsidor med hjälp av (X)HTML och CSS. utveckla webbsidor med (X)HTML och CSS som fungerar i de största webbläsarna tillämpa olika typer av kodning till en given design skriva semantisk kod redogöra för webbstandarder och tillgänglighet (X)HTML: semantisk och grafisk presentation - validering - optimering CSS: hur man implementerar CSS på ett korrekt sätt, samt hur olika webbläsare tolkar CSS grafik: format på webben, deras användningar och begränsningar att publicera en webbsida Kursen genomförs i form av föreläsningar, laborationer och eget arbete. Underlag för bedömning utgörs av laborationer, inlämningsuppgifter och publicerat webbprojekt. På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G och IG För betyget G: den studerande klarar av att skapa väl fungerande webbsidor. För betyget VG: den studerande skapar webbsidor av hög kvalitet med hjälp av egna kreativa lösningar, samt gör alla presentationer och inlämningar inom deadline. Erik Nahkala 7

8 Projektmetodik 10 YH-poäng t är att ge den studerande insikt i hur webbranschen jobbar med projekt, och att ge den studerande kunskap om hur man agerar som en resurs i ett projekt ute på arbetsplatsen. ha en översikt över de största projektmetoderna definiera och planera projekt arbeta som en resurs i ett projekt skilja mellan projekt och en organisation skilja mellan vattenfalls- och agila projektmetoder utvärdera projekt presentera projekt projektplanering roller i projektet dokumentation konflikthantering presentationsteknik utvärderingstekniker kravhantering Kursen genomförs i form av föreläsningar och projektuppgifter. Underlag för bedömning utgörs av notering av studentens engagemang i diskussioner och övningar, en skriftlig inlämning, en skriftlig tentamen och en presentation. På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G och IG För betyget G: för att kunna få betyg i kursen skall samtliga moment nedan genomföras, lämnas in och bedömas vara minst godkända. en i kursen uppnås med viss handledning. För betyget VG: skall 80% av angivna betygsgrundande moment nedan vara väl godkända. en i kursen uppnås självständigt med viss coachning. Dessa rekommenderas: Projektledning av Bo Tonnquist ISBN , The Art of Agile Development: With Extreme Programming av Shane Warden, Jim Shore ISBN Lena Löfdahl 8

9 Flash 10 YH-poäng t med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper i Flashanimering, och att den studerande ska producera rörliga figurer och objekt för fortsatt arbete i kursen ActionScript. hantera grundläggande funktioner i Flash importera och exportera media till och från Flash använda verktyg för att åstadkomma komplexa figuranimeringar skapa bildspel och banners planera och redovisa ett audio-visuellt projekt med hjälp av storyboards och manus tidslinje, scen, bibliotek, symboler forminterpolation och rörelseinterpolation import av ljud och bild till Flash ritverktyg och tekniker för bildskapande i Flash maskning, skuggning, 3D-effekter, blendmodes grundläggande Actionscript - att kunna navigera längs tidslinjen mm Kursen genomförs i form av föreläsningar, laborationer och eget arbete. Underlag för bedömning utgörs av inlämningsuppgifter och ett animeringsprojekt. På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G och IG Betygskriterier För betyget G: inlämnade animeringsprojekt som visar att studenten självständigt har ett gott handhavande av programmet, och kan lämna in begärda projekt inom deadline. För betyget VG: studenten visar utöver ovanstående prov på en hög nivå av eget skapande och kreativa lösningar i ämnet. Eva Andréasson 9

10 Actionscript 20 YH-poäng t med kursen är att ge en stabil och bred grund i programmering med Actionscript så att den studerande senare under utbildningen själv ska kunna fortsätta fördjupa sig i ämnet. strukturera, planera sin programmering skapa enklare webbsidor, banners, spel mm med hjälp av Actionscript kunna grundläggande syntax ladda in och använda ljud, video, swf och annan dynamiskt media använda Papervision för vidare arbete i kursen 3D för webb struktur, namngivning, planering grundläggande syntax grundläggande events vilkorssatser loopar ljud video arrayer grundläggande kunskaper i att ladda in externt material så som bilder, ljud, swf grundläggande genomgång i Papervision Kursen genomförs i form av föreläsningar, laborationer och eget arbete. Närvaro är obligatorisk vid samtliga laborationer. Underlag för bedömning utgörs av laborationer och inlämningsuppgifter. För betyget G: Den studerande klarar av att programmera de mest grundläggande funktionerna med viss handledning. För betyget VG: Utöver ovanstående tar den studerande mycket egena initiativ, visar att hon/han förstår och kan ta till sig och utveckla de funktioner som till exempel gåtts igenom under föreläsningarna. Jenni Pulli 10

11 LIA 1 50 YH-poäng t är att den studerande under LIA-perioden praktiskt omsätter de kunskaper som erhållits under utbildningen, på en för yrket relevant arbetsplats. omsätta teoretiska kunskaper i praktiskt arbete skapa kod, formgivning och utföra analyser på ett yrkesmässigt sätt förstå arbetslivets villkor och vad som gäller inom just arbetsområdet interaktionsdesign kommunicera med ledare och medarbetare skapa nya yrkesmässiga kontakter för framtiden arbete med HTML, XHTML, CSS, Flash, Actionscript, Photoshop, Fireworks, Illustrator undersökningar gällande användbarhet, förarbete och analys arbete i projektgrupp Kursen genomförs i form av praktik ute på en arbetsplats. Student och handledare gör studentrapport och studentenkät respektive handledarrapport och handledarenkät. Rapporter och enkäter görs genom att logga in till Nackademins nätverk. LIA-arbetsplatserna besöks också av Nackademins personal för intervjuer med student och handledare. Betygskriterier För betyget G: rapport och enkät från både student och handledare finns hos Nackademin. För betyget VG: Aktuell litteratur som används av LIA-företaget. Eva Andréasson 11

12 Webbprogrammering 50 YH-poäng t med kursen är att ge de studerande en grundläggande förståelse och kunskap kring applikations-utveckling för webb med inriktning på PHP & MySQL på serversidan, JavaScript på klientsidan samt XML för kommunikation. Kursen ska även återkoppla till kurserna i Flash för att visa på alternativa klientmetoder. skapa egna dynamiska webbapplikationer i PHP, MySQL, JavaScript och XML, skapa enklare webbsidor, banners, spel mm ha grundläggande förståelse för, och kunna utveckla enklare applikationer med hjälp av följande tekniker: PHP och MySQL, JavaScript, XML. ha insikt i klient-server modellen ha insikt i olika CMS-system PHP och MySQL - grundläggande PHP - grundläggande kunskaper om datamodellering, SQL och hantering av MySQL som databashanterare - grundläggande kunskaper om hur webbservrar fungerar - säkerhet och optimering av PHP och MySQL JavaScript: DOM, DHTML, AJAX XML: DTD, XSD, XSLT Klient-server modellen Kursen genomförs i form av föreläsningar, eget arbete och projektuppgifter samt en tentamen per huvudsakligt område. Underlag för bedömning utgörs av projektuppgifter och skriftlig tentamen. För betyget G: aktivt deltagande i övningarna, inlämnade projekt av god kvalitet samt minst 60% rätt på samtliga tentor. För betyget VG: aktivt deltagande i övningarna, inlämnade projekt och rapporter av hög kvalitet. Studenten levererar nya kreativa lösningar på de uppdrag som presenteras, och har minst 80% rätt på samtliga tentor. Learning PHP, MySQL och JavaScript (LPMJ) Robin Nixon Publisher: O Reilly ISBN: ISBN 10: Ebook ISBN: ISBN 10: Petter Olofsson 12

13 Grafik för webb 15 YH-poäng t med kursen är att ge en fördjupad kunskap i digital bildbehandling - animering, pixelgrafik, vektorgrafik och 3D för skärmpresentation. producera avancerad grafik för skärmpresentation med fokus på anpassning och optimering för mediet producera digitala dokument i rätt format beroende på användningsområde i ett större projekt kunna sammanställa bilder från olika källor Animering för webb 3D för webb - en teoretisk orientering. Maya och andra 3D-program presenteras. Bildarbete med hjälp av Photoshop, Illustrator, Flash, Swift 3D Xpress, Google Scetchup Färglära, färgövningar Kursen genomförs i form av föreläsningar, laborationer och eget arbete. Underlag för bedömning utgörs av laborationer och inlämningsuppgifter. För betyget G: studenten hanterar bildprogrammen på ett bra sätt, och kan producera anpassat och attraktivt bildmaterial för skärmpresentation. För betyget VG: utöver ovanstående tar den studerande mycket egna initiativ, visar att hon/han på ett kreativt sätt kan utveckla de moment gåtts igenom under föreläsningarna, samt att begärda projekt lämnas in före deadline. Ola Schubert Ledningsgruppsmöte

14 Postproduktion för webb 15 YH-poäng t med kursen är att lära studenterna grundläggande kunskaper i effektanimeringsprogrammet After Effects så att studenterna kan skapa animerad grafik, effekter och videocollage för exempelvis tv, video eller webben. skapa ett projekt och jobba med några av de viktigaste funktionerna i After Effects producera animerad grafik och text för video och webben importera video och grafisk material, bearbeta detta och exportera ut i valda format ha förståelse för programmets möjligheter vid video och webb-produktion kombinera olika typer av grafiskt och rörligt material Gränssnittet och de viktigaste panelerna Lagerhantering (lagerhierarkier, nesting och parentlayers) Animering med keyframes (nyckelrutor) Animering av text Ljussättning i After Effects med hjälp av Light Layers 3D-lager Keying (bluescreen/greenscreen, chroma keying) Rendering Collageteknik och Mattepainting Maskning Kursen genomförs i form av föreläsningar, laborationer och eget arbete. Närvaro är obligatorisk vid samtliga laborationer. Underlag för bedömning utgörs av laborationer och inlämningsuppgifter. För betyget G: den studerande klarar av att utföra de mest grundläggande funktionerna i After Effects och kan skapa enklare animerade collage för video och webben med viss handledning. För betyget VG: utöver ovanstående tar den studerande mycket egna initiativ, väljer självständigt arbetsmetoder och kan producera mer avancerade animerade videocollage för video och webben. Projektuppgifterna lämnas in före deadline. Aktuell litteratur samt kursmaterial meddelas av respektive lärare innan kursstart Hannes Hagstrand 14

15 Användbarhet design och utvärdering 20 YH-poäng t med kursen är att ge den studerande fördjupade kunskaper om användbarhet, med fokus på de användbarhetsmoment som tillhör design och utvärdering. redogöra för varför en designlösning är bättre än en annan planera och genomföra användningstester använda restultat av ovanståeende för att utvärdera interaktiva applikationer samt skapa nya prototyper skriva och redovisa rapporter för att lämna över ett arbete återblick genomgång av tidigare arbeten (Användbarhet förarbete och analys) standarder och riktlinjer verktyg för användbarhet och tillgänglighet utvärdering av designunderstöd genomförande av gränssnittsanalys design av gränssnitt prototyping, användningstest, expertgranskning, standarder, tillgänglighet, principer för löpande utvärdering expertutlåtande, labbtester, deltagandeundersökningar, enkäter Kursen genomförs i form av föreläsningar, eget arbete och projektuppgifter. Underlag för bedömning utgörs av projektuppgifter och rapporter. För betyget G: studenten har ett aktivt deltagande i samtliga gruppövningar, samt redovisning av projekt och rapporter av god kvalitet För betyget VG: studenten visar engagemang på lektionerna, har förmåga att hålla tidsramar och följa instruktioner. Inlämnade projekt och rapporter är av hög kvalitet. Redovisningar och genomförda uppgifter visar att studenten förstår koncepten utvärdering och användningstest samt hur de används för att omdesigna ett gränssnitt. Andreas Larsson 15

16 Webbutveckling med CMS 20 YH-poäng t med kursen är att den studerande självständigt ska kunna producera funktionella och attraktiva webbsidor med hjälp av ett CMS-system, Content Management System. känna till, och kunna se fördelar och nackdelar mellan olika CMS-system skapa webbsidor med hjälp av CMS utveckla moduler i systemet dokumentera arbetsprocessen, tekniskt och i användarrelation Översikt - en jämförelse mellan olika typer av CMS-system Grundstruktur för ett CMS-system, patterns Listning Att skapa teman utifrån ett bastema Infostruktur Modulutveckling Dokumentation Kursen genomförs i form av föreläsningar, laborationer och eget arbete. Underlag för bedömning utgörs av laborationer, inlämningsuppgifter och publicerat webbprojekt. På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G och IG För betyget G: den studerande klarar av att skapa väl fungerande webbsidor med CMS. För betyget VG: den studerande skapar webbsidor med med hjälp av CMS, inklusive egna moduler, samt gör alla presentationer och inlämningar inom deadline. Johan Falk Ledningsgruppsmöte

17 Kreativa processer 10 YH-poäng Att lära sig att arbeta strukturerat med kreativitet. Efter genomgången kurs ska den studerande: förstå begreppen kreativitet, idé och inovation. ha verktyg och metoder för att kunna lösa kreativa problem ha förståelse för den kreativa processens olika faser kunna angripa problem på nya kreativa sätt ha kännedom hur en workshop går till kunna arbeta kreativt i grupp kunna skriva en kreativ brief förstå vad som krävs för att skapa gränssnitt anpassade efter produkt, målgrupp, och varumärke Begrepp: kreativitet, idé, innovation, process, metod, verktyg, modell. Den kreativa processen: behov, idégenerering, idéutveckling & urval, konkretisering & konceptualisering, resultat. Verktyg: Scenario design, personas, sajtmap, wireframes, workshop, best practise, erfarenhet, behovsorientering, brief, interaktivitet. Grupparbete: arbete med fiktivt uppdrag, från inledande uppdragsbeskrivning och behovsanalys fram till leverans och uppföljning. Kursen innehåller både teori och praktik, där föreläsningar och diskussioner varvas med grupparbeten där studenterna genomför mindre case/uppgifter för att känna på det kreativa arbetets olika faser. Underlag för bedömning utgörs av diskussioner och inlämningsuppgifter På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G och IG För betyget G: den studerande har grundläggande förståelse vad kreativitet är och hur verktyg och metoder kan hjälpa till vid lösningen av kreativa problem, och för hur den kreativa processen ser ut. Studenten kan använda en metod/verktyg samt skriva en kreativ brief med viss handledning. För betyget VG: utöver ovanstående tar den studerande mycket egna initiativ, kan argumentera för vilka metoder som passar vid ett specifikt problem, och kan använda flera metoder/tekniker. Patrik Åkerman von Knorring 17

18 Examensarbete 40 YH-poäng t med kursen är att ge studenten tillfölle att via ett större projekt tillämpa och utveckla kunskaper från tidigare moment i utbildningen. omsätta kunskaper från utbildningen till ett skarpt projekt ta hänsyn till faktorer som tid, budget och kundrelation under ett projekt självständigt utföra en fullständig projektlösning från idé till leverans presentation av idé och koncept projektplanering med anpassad modell hantering av projektförändringar kvalitetssäkring riskhantering dokumentation projektutveckling Kursen genomförs i form av föreläsningar, kontakt och samarbete med handledare från näringslivet och eget arbete. Underlag för bedömning utgörs av laborationer och inlämningsuppgifter. För betyget G: fullständigt projekt inlämnat digitalt med dokumentation och datafiler, redovisat genom muntlig presentation. För betyget VG: fullständigt projekt av mer omfattande art, inlämnat med dokumentation och datafiler inom deadline, redovisat genom muntlig presentation. Magnus Seter 18

19 LIA 2 50 YH-poäng t är att den studerande under LIA-perioden praktiskt omsätter de kunskaper som erhållits under utbildningen, på en för yrket relevant arbetsplats. omsätta teoretiska kunskaper i praktiskt arbete skapa kod, formgivning och utföra analyser på ett yrkesmässigt sätt förstå arbetslivets villkor och vad som gäller inom just arbetsområdet interaktionsdesign kommunicera med ledare och medarbetare fungera som en självständig och självutvecklande medarbetare skapa nya yrkesmässiga kontakter för framtiden arbete med interaktionsdesign genom en inriktning på HTML, XHTML, CSS, XML, Flash, ActionScript, Photoshop, Fireworks, Illustrator, PHP, JavaScript, 3D, After Effects eller CMS-system användbarhetsutvärdering rapportskrivning arbete i projektgrupp Kursen genomförs i form av praktik ute på en arbetsplats. Student och handledare gör studentrapport och studentenkät respektive handledarrapport och handledarenkät. Rapporter och enkäter görs genom att logga in till Nackademins nätverk. LIA-arbetsplatserna besöks också av Nackademins personal för intervjuer med student och handledare. Betygskriterier För betyget G: rapport och enkät från både student och handledare finns hos Nackademin. För betyget VG: Aktuell litteratur som används av LIA-företaget. Eva Andréasson 19

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL VM06 VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VM06 Innehåll INNEHÅLL Utbildnings mål 3 Kursöversikt 5 Undervisning och examensformer 5 Kurs: Lia

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Designerrollen i en webbdesignprocess

Designerrollen i en webbdesignprocess Designerrollen i en webbdesignprocess Erik Hjelm Minica Kraft Andreas Nilsson Institutionen för informatik Digital medieproduktion Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp SPB 2014.22 Abstract This study investigates

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

användarvänliga webbgränssnitt

användarvänliga webbgränssnitt Riktlinjer för användarvänliga webbgränssnitt Användarvänlig design skapas genom en ständig process där användarens behov och upplevelse är det centrala. Denna process skall ses ur ett helhetsperspektiv

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Medicinsk fotterapeut. Redovisningsekonom.Net utvecklare Kvalificerad Inköpare. www.nyhs.se

Medicinsk fotterapeut. Redovisningsekonom.Net utvecklare Kvalificerad Inköpare. www.nyhs.se Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom.Net utvecklare Kvalificerad Inköpare www.nyhs.se FRAMTIDENS KUNSKAPER - MORGONDAGENS JOBB! Välkommen till Norrlands Yrkeshögskola Norrlands Yrkeshögskola har sedan

Läs mer

Alla kan läsa! Tillgänglig information via flera kanaler

Alla kan läsa! Tillgänglig information via flera kanaler Alla kan läsa! Tillgänglig information via flera kanaler Författare: Kerstin Ivarson Ahlstrand, projektledare Tony Dennstam, verksamhetskonsult Theresa Harmanen, interaktionsdesign och användningstester

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Webbdesign ur ett tillgänglighetsperspektiv för funktionshindrade

EXAMENSARBETE. Webbdesign ur ett tillgänglighetsperspektiv för funktionshindrade EXAMENSARBETE 2005:153 SHU Webbdesign ur ett tillgänglighetsperspektiv för funktionshindrade Varför utvecklas inte huvuddelen av alla webbapplikationer med användarstöd för funktionshindrade? Jörgen Lundin

Läs mer

Inledning I den här modulen tittar vi på Webb 2.0 och en del nyare informationsteknologi som kan användas av VETPROs.

Inledning I den här modulen tittar vi på Webb 2.0 och en del nyare informationsteknologi som kan användas av VETPROs. ieducate Generic Content Allmän information Svenska Innehåll Webb 2.0 och ny teknologi Webb 2.0 Digital utställningar E-learning Mobilt lärande Virtuella världar Internetradio Spel och Serious Games Digitala

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Kunskapsbedömning i skolan

Kunskapsbedömning i skolan STÖDMATERIAL Kunskapsbedömning i skolan praxis, begrepp, problem och möjligheter Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

Examination - en exempelsamling

Examination - en exempelsamling 2010-01-15 Examination - en exempelsamling Vanliga och mindre vanliga sätt att värdera studieresultat Materialet är utarbetat inom projektet webbaserat kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete

Läs mer

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Mobilen först Framställning av en design för Östgötatrafikens mobila hemsida med fokus på användarna av Anna

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr.

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. U27-1/9900 Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. 112 34 Stockholm Telefon: 08-54 57 01 00 Fax: 08-54 57 01 10 E-post: sfs@sfs.se Internet: www.sfs.se Som man frågar får man svar ett häfte

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer