Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng"

Transkript

1 Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng t är att ge den studerande nödvändiga grundkunskaper för att klara av utbildningen, och ge en bra inblick och översikt över vad utbildningen handlar om. redogöra för de viktiga delarna av interaktionsdesign ha grundläggande insikt i (X)HTML och CSS ha insikt i grunderna kring PHP, MySQL, Flash och Javascript/Actionscript kunna använda officepaketet och skolans datormiljö interaktionsdesign: standarder, analys och multimedia tolkningar av begreppet interaktionsdesign introduktion till webbutveckling: XHTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript, Flash/Actionscript och CMS presentation av viktiga aktörer inom ämnet ledande webbföretag med fokus på interaktionsdesign Kursen genomförs i form av föreläsningar. Underlag för bedömning utgörs av projekt i grupp och en mindre uppsats. Betygskriterier För betyget G: studenten påvisar genom anvisad arbetsform grundläggande förståelse för kursens innehåll. För betyget VG: för det högre betyget krävs att studenten kan reflektera och analyser över sitt arbete samt att samtliga inlämningsuppgifter är väl utförda och inlämnade i tid. Eva Andréasson och Michael Lopez 1

2 Gruppdynamik 5 YH-poäng t är att ge den studerande grundläggande kunskaper om faktorer som skapar problem och framgång i relationer på arbetsplatsen samt hur den studerande kan leda sig själv för att fungera bra som medarbetare. förstå grundläggande kommunikationsteoretiska företeelser ur ett arbetslivsperspektiv. Exempelvis vad som skapar konflikter och problem mellan människor, samt generella framgångsfaktorer för samarbete på arbetsplatsen. använda olika vertyg för framgångsrik kommunikation. använda olika verktyg för att leda sig själv. använda olika metoder för att på arbetsplatsen arbeta med problemlösing, konfliktlösning och samarbetsutveckling. Kommunikationsteori Kommunikationsverktyg Metoder för konfliktlösning, problemlösning och samarbetsutveckling Synsätt och verktyg för personligt ledarskap Kursen genomförs i form av föreläsningar, upplevelseövningar, gemensam dialog och eget arbete. Närvaro är obligatorisk. Aktivt deltagande i övningar och dialoger. Muntlig redovisning. På denna kurs tillämpas betygsskalan VG, G och IG. Betygskriterier För betyget G: aktivt deltagande i övningarna. Genomförande och redovisning av uppgifterna. För betyget VG: för det VG krävs utöver ovanstående att studenten kan reflektera och analysera över de redovisade projekten och kursens innehåll. Kursmaterial delas ut av lärare under kursen. Lotta Lindforss 2

3 Grafikprogram 20 YH-poäng t är att ge den studerande grundläggande kunskaper om digital design och bilder för webben. hantera de grundläggande funktionerna i Photoshop som behövs för webbutveckling visa kunskap om grundläggande principer för webbdesign ha förståelse för hur man anpassar design för mediet webben grundläggande färglära arbeta med Illustrator hantera ritstift, lager, symboler, effekter skapa teckningar och logotyper konvertera mellan vektor- och pixelgrafik använda Fireworks, och förstå svagheter och styrkor i Fireworks i relation till Photoshop Photoshop 2p Illustrator 1p Fireworks 1p Kursen genomförs i form av föreläsningar, eget arbete och projektuppgifter. Underlag för bedömning utgörs av inlämnade digitala bilder och projekt. På denna kurs tillämpas den tvågradiga betygsskalan VG, G och IG. För betyget G: aktivt deltagande i övningarna, inlämnade bilder och projekt av god kvalitet För betyget VG: aktivt deltagande i övningarna, inlämnade bilder och projekt av hög kvalitet, samt att studenten levererar egna kreativa lösningar på de uppdrag som presenteras. Eva Andréasson 3

4 Användbarhet förarbete och analys 30 YH-poäng t med kursen är att ge den studerande grundläggande kunskaper om användbarhet, samt djupare analyser av de användbarhetsmoment som föregår design och utvärdering. Kursen lägger grund för efterföljande kurser på utbildningen. redogöra för och använda centrala begrepp inom HCI kognitionsvetenskap i relation till interaktiv media ha insikt i planering och förarbete, kontextualisering, att ta fram användarnas behov genomföra målgruppsanalys planera och genomföra förstudier för projekt i enlighet med principer för användarcentrerad design genomföra och rapportera olika former av empiriska undersökningar skriva och redovisa enklare rapporter för att lämna över ett arbete informationsstruktur användarcentrerad utveckling fokusgrupper intervjuer, djupintervjuer, observationer, enkäter, statistiska och empiriska undersökningar framtagning av personas skarpa och fiktiva projekt rapportskrivning Kursen genomförs i form av föreläsningar, eget arbete och projektuppgifter. Underlag för bedömning utgörs av projektuppgifter och/eller skriftlig tentamen. För betyget G: aktivt deltagande i övningarna, inlämnade projekt och rapporter av god kvalitet För betyget VG: aktivt deltagande i övningarna, inlämnade projekt och rapporter av hög kvalitet, samt att studenten levererar nya kreativa lösningar på de uppdrag som presenteras. Aurora Gullberg 4

5 Textproduktion 5 YH-poäng t är att ge den studerande kunskap och träning att uttrycka sig skriftligt i olika för yrkeslivet relevanta sammanhang. formulera text för webb anpassa befintlig text för webb formulera text i en rapport med text presentera fakta och idéer skriva enklare artiklar och reportage skriva ett attraktiv cv och personligt brev välja typsnitt för webb skapa text i ett CMS-program grundläggande typografi skillnader mellan tryckt text och text för webb säljande text text och bild i kombination att skriva en rapport CMS Kursen genomförs i form av föreläsningar och inlämningsuppgifter. Underlag för bedömning utgörs av skriftliga uppgifter och muntlig presentation. Betygskriterier För betyget G: aktivt deltagande i övningarna, inlämnade skriftliga uppgifter av god kvalitet. För betyget VG: för det högre betyget krävs att studenten kan reflektera och analyser över sitt arbete samt att samtliga inlämningsuppgifter är inlämnade i tid. Johan Lundin 5

6 Webbstandarder 5 YH-poäng t är att ge den studerande teoretisk kunskap om webbhistorik och förutsättningar för applikationsutveckling på webben. använda aktuella och relevanta begrepp gällande webbutveckling redogöra för historik gällande internet redogöra för och resonera kring de alternativa lösningar som finns för webbapplikationsutveckling resonera kring webbens framtida utveckling återge viktigare aktörers tankar kring webben och dess användning historik för internet förutsättningar för webbutveckling webbläsare och hur de hanterar webbtekniker orientering kring klient- och serverutveckling webbstandarder, W3C validering orientering kring CMS nya medier och kanaler Kursen genomförs i form av föreläsningar och eget arbete. Underlag för bedömning utgörs av inlämning av uppgifter och tentamen. Betygskriterier För betyget G: aktivt deltagande i föreläsningarna, inlämnade skriftliga uppgifter av god kvalitet, och tentamen med minst 60% rätt. För VG: tentamen med minst 85% rätt. Michael Lopez 6

7 XHTML och CSS 20 YH-poäng t med kursen är att den studerande självständigt ska kunna producera funktionella och attraktiva webbsidor med hjälp av (X)HTML och CSS. utveckla webbsidor med (X)HTML och CSS som fungerar i de största webbläsarna tillämpa olika typer av kodning till en given design skriva semantisk kod redogöra för webbstandarder och tillgänglighet (X)HTML: semantisk och grafisk presentation - validering - optimering CSS: hur man implementerar CSS på ett korrekt sätt, samt hur olika webbläsare tolkar CSS grafik: format på webben, deras användningar och begränsningar att publicera en webbsida Kursen genomförs i form av föreläsningar, laborationer och eget arbete. Underlag för bedömning utgörs av laborationer, inlämningsuppgifter och publicerat webbprojekt. På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G och IG För betyget G: den studerande klarar av att skapa väl fungerande webbsidor. För betyget VG: den studerande skapar webbsidor av hög kvalitet med hjälp av egna kreativa lösningar, samt gör alla presentationer och inlämningar inom deadline. Erik Nahkala 7

8 Projektmetodik 10 YH-poäng t är att ge den studerande insikt i hur webbranschen jobbar med projekt, och att ge den studerande kunskap om hur man agerar som en resurs i ett projekt ute på arbetsplatsen. ha en översikt över de största projektmetoderna definiera och planera projekt arbeta som en resurs i ett projekt skilja mellan projekt och en organisation skilja mellan vattenfalls- och agila projektmetoder utvärdera projekt presentera projekt projektplanering roller i projektet dokumentation konflikthantering presentationsteknik utvärderingstekniker kravhantering Kursen genomförs i form av föreläsningar och projektuppgifter. Underlag för bedömning utgörs av notering av studentens engagemang i diskussioner och övningar, en skriftlig inlämning, en skriftlig tentamen och en presentation. På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G och IG För betyget G: för att kunna få betyg i kursen skall samtliga moment nedan genomföras, lämnas in och bedömas vara minst godkända. en i kursen uppnås med viss handledning. För betyget VG: skall 80% av angivna betygsgrundande moment nedan vara väl godkända. en i kursen uppnås självständigt med viss coachning. Dessa rekommenderas: Projektledning av Bo Tonnquist ISBN , The Art of Agile Development: With Extreme Programming av Shane Warden, Jim Shore ISBN Lena Löfdahl 8

9 Flash 10 YH-poäng t med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper i Flashanimering, och att den studerande ska producera rörliga figurer och objekt för fortsatt arbete i kursen ActionScript. hantera grundläggande funktioner i Flash importera och exportera media till och från Flash använda verktyg för att åstadkomma komplexa figuranimeringar skapa bildspel och banners planera och redovisa ett audio-visuellt projekt med hjälp av storyboards och manus tidslinje, scen, bibliotek, symboler forminterpolation och rörelseinterpolation import av ljud och bild till Flash ritverktyg och tekniker för bildskapande i Flash maskning, skuggning, 3D-effekter, blendmodes grundläggande Actionscript - att kunna navigera längs tidslinjen mm Kursen genomförs i form av föreläsningar, laborationer och eget arbete. Underlag för bedömning utgörs av inlämningsuppgifter och ett animeringsprojekt. På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G och IG Betygskriterier För betyget G: inlämnade animeringsprojekt som visar att studenten självständigt har ett gott handhavande av programmet, och kan lämna in begärda projekt inom deadline. För betyget VG: studenten visar utöver ovanstående prov på en hög nivå av eget skapande och kreativa lösningar i ämnet. Eva Andréasson 9

10 Actionscript 20 YH-poäng t med kursen är att ge en stabil och bred grund i programmering med Actionscript så att den studerande senare under utbildningen själv ska kunna fortsätta fördjupa sig i ämnet. strukturera, planera sin programmering skapa enklare webbsidor, banners, spel mm med hjälp av Actionscript kunna grundläggande syntax ladda in och använda ljud, video, swf och annan dynamiskt media använda Papervision för vidare arbete i kursen 3D för webb struktur, namngivning, planering grundläggande syntax grundläggande events vilkorssatser loopar ljud video arrayer grundläggande kunskaper i att ladda in externt material så som bilder, ljud, swf grundläggande genomgång i Papervision Kursen genomförs i form av föreläsningar, laborationer och eget arbete. Närvaro är obligatorisk vid samtliga laborationer. Underlag för bedömning utgörs av laborationer och inlämningsuppgifter. För betyget G: Den studerande klarar av att programmera de mest grundläggande funktionerna med viss handledning. För betyget VG: Utöver ovanstående tar den studerande mycket egena initiativ, visar att hon/han förstår och kan ta till sig och utveckla de funktioner som till exempel gåtts igenom under föreläsningarna. Jenni Pulli 10

11 LIA 1 50 YH-poäng t är att den studerande under LIA-perioden praktiskt omsätter de kunskaper som erhållits under utbildningen, på en för yrket relevant arbetsplats. omsätta teoretiska kunskaper i praktiskt arbete skapa kod, formgivning och utföra analyser på ett yrkesmässigt sätt förstå arbetslivets villkor och vad som gäller inom just arbetsområdet interaktionsdesign kommunicera med ledare och medarbetare skapa nya yrkesmässiga kontakter för framtiden arbete med HTML, XHTML, CSS, Flash, Actionscript, Photoshop, Fireworks, Illustrator undersökningar gällande användbarhet, förarbete och analys arbete i projektgrupp Kursen genomförs i form av praktik ute på en arbetsplats. Student och handledare gör studentrapport och studentenkät respektive handledarrapport och handledarenkät. Rapporter och enkäter görs genom att logga in till Nackademins nätverk. LIA-arbetsplatserna besöks också av Nackademins personal för intervjuer med student och handledare. Betygskriterier För betyget G: rapport och enkät från både student och handledare finns hos Nackademin. För betyget VG: Aktuell litteratur som används av LIA-företaget. Eva Andréasson 11

12 Webbprogrammering 50 YH-poäng t med kursen är att ge de studerande en grundläggande förståelse och kunskap kring applikations-utveckling för webb med inriktning på PHP & MySQL på serversidan, JavaScript på klientsidan samt XML för kommunikation. Kursen ska även återkoppla till kurserna i Flash för att visa på alternativa klientmetoder. skapa egna dynamiska webbapplikationer i PHP, MySQL, JavaScript och XML, skapa enklare webbsidor, banners, spel mm ha grundläggande förståelse för, och kunna utveckla enklare applikationer med hjälp av följande tekniker: PHP och MySQL, JavaScript, XML. ha insikt i klient-server modellen ha insikt i olika CMS-system PHP och MySQL - grundläggande PHP - grundläggande kunskaper om datamodellering, SQL och hantering av MySQL som databashanterare - grundläggande kunskaper om hur webbservrar fungerar - säkerhet och optimering av PHP och MySQL JavaScript: DOM, DHTML, AJAX XML: DTD, XSD, XSLT Klient-server modellen Kursen genomförs i form av föreläsningar, eget arbete och projektuppgifter samt en tentamen per huvudsakligt område. Underlag för bedömning utgörs av projektuppgifter och skriftlig tentamen. För betyget G: aktivt deltagande i övningarna, inlämnade projekt av god kvalitet samt minst 60% rätt på samtliga tentor. För betyget VG: aktivt deltagande i övningarna, inlämnade projekt och rapporter av hög kvalitet. Studenten levererar nya kreativa lösningar på de uppdrag som presenteras, och har minst 80% rätt på samtliga tentor. Learning PHP, MySQL och JavaScript (LPMJ) Robin Nixon Publisher: O Reilly ISBN: ISBN 10: Ebook ISBN: ISBN 10: Petter Olofsson 12

13 Grafik för webb 15 YH-poäng t med kursen är att ge en fördjupad kunskap i digital bildbehandling - animering, pixelgrafik, vektorgrafik och 3D för skärmpresentation. producera avancerad grafik för skärmpresentation med fokus på anpassning och optimering för mediet producera digitala dokument i rätt format beroende på användningsområde i ett större projekt kunna sammanställa bilder från olika källor Animering för webb 3D för webb - en teoretisk orientering. Maya och andra 3D-program presenteras. Bildarbete med hjälp av Photoshop, Illustrator, Flash, Swift 3D Xpress, Google Scetchup Färglära, färgövningar Kursen genomförs i form av föreläsningar, laborationer och eget arbete. Underlag för bedömning utgörs av laborationer och inlämningsuppgifter. För betyget G: studenten hanterar bildprogrammen på ett bra sätt, och kan producera anpassat och attraktivt bildmaterial för skärmpresentation. För betyget VG: utöver ovanstående tar den studerande mycket egna initiativ, visar att hon/han på ett kreativt sätt kan utveckla de moment gåtts igenom under föreläsningarna, samt att begärda projekt lämnas in före deadline. Ola Schubert Ledningsgruppsmöte

14 Postproduktion för webb 15 YH-poäng t med kursen är att lära studenterna grundläggande kunskaper i effektanimeringsprogrammet After Effects så att studenterna kan skapa animerad grafik, effekter och videocollage för exempelvis tv, video eller webben. skapa ett projekt och jobba med några av de viktigaste funktionerna i After Effects producera animerad grafik och text för video och webben importera video och grafisk material, bearbeta detta och exportera ut i valda format ha förståelse för programmets möjligheter vid video och webb-produktion kombinera olika typer av grafiskt och rörligt material Gränssnittet och de viktigaste panelerna Lagerhantering (lagerhierarkier, nesting och parentlayers) Animering med keyframes (nyckelrutor) Animering av text Ljussättning i After Effects med hjälp av Light Layers 3D-lager Keying (bluescreen/greenscreen, chroma keying) Rendering Collageteknik och Mattepainting Maskning Kursen genomförs i form av föreläsningar, laborationer och eget arbete. Närvaro är obligatorisk vid samtliga laborationer. Underlag för bedömning utgörs av laborationer och inlämningsuppgifter. För betyget G: den studerande klarar av att utföra de mest grundläggande funktionerna i After Effects och kan skapa enklare animerade collage för video och webben med viss handledning. För betyget VG: utöver ovanstående tar den studerande mycket egna initiativ, väljer självständigt arbetsmetoder och kan producera mer avancerade animerade videocollage för video och webben. Projektuppgifterna lämnas in före deadline. Aktuell litteratur samt kursmaterial meddelas av respektive lärare innan kursstart Hannes Hagstrand 14

15 Användbarhet design och utvärdering 20 YH-poäng t med kursen är att ge den studerande fördjupade kunskaper om användbarhet, med fokus på de användbarhetsmoment som tillhör design och utvärdering. redogöra för varför en designlösning är bättre än en annan planera och genomföra användningstester använda restultat av ovanståeende för att utvärdera interaktiva applikationer samt skapa nya prototyper skriva och redovisa rapporter för att lämna över ett arbete återblick genomgång av tidigare arbeten (Användbarhet förarbete och analys) standarder och riktlinjer verktyg för användbarhet och tillgänglighet utvärdering av designunderstöd genomförande av gränssnittsanalys design av gränssnitt prototyping, användningstest, expertgranskning, standarder, tillgänglighet, principer för löpande utvärdering expertutlåtande, labbtester, deltagandeundersökningar, enkäter Kursen genomförs i form av föreläsningar, eget arbete och projektuppgifter. Underlag för bedömning utgörs av projektuppgifter och rapporter. För betyget G: studenten har ett aktivt deltagande i samtliga gruppövningar, samt redovisning av projekt och rapporter av god kvalitet För betyget VG: studenten visar engagemang på lektionerna, har förmåga att hålla tidsramar och följa instruktioner. Inlämnade projekt och rapporter är av hög kvalitet. Redovisningar och genomförda uppgifter visar att studenten förstår koncepten utvärdering och användningstest samt hur de används för att omdesigna ett gränssnitt. Andreas Larsson 15

16 Webbutveckling med CMS 20 YH-poäng t med kursen är att den studerande självständigt ska kunna producera funktionella och attraktiva webbsidor med hjälp av ett CMS-system, Content Management System. känna till, och kunna se fördelar och nackdelar mellan olika CMS-system skapa webbsidor med hjälp av CMS utveckla moduler i systemet dokumentera arbetsprocessen, tekniskt och i användarrelation Översikt - en jämförelse mellan olika typer av CMS-system Grundstruktur för ett CMS-system, patterns Listning Att skapa teman utifrån ett bastema Infostruktur Modulutveckling Dokumentation Kursen genomförs i form av föreläsningar, laborationer och eget arbete. Underlag för bedömning utgörs av laborationer, inlämningsuppgifter och publicerat webbprojekt. På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G och IG För betyget G: den studerande klarar av att skapa väl fungerande webbsidor med CMS. För betyget VG: den studerande skapar webbsidor med med hjälp av CMS, inklusive egna moduler, samt gör alla presentationer och inlämningar inom deadline. Johan Falk Ledningsgruppsmöte

17 Kreativa processer 10 YH-poäng Att lära sig att arbeta strukturerat med kreativitet. Efter genomgången kurs ska den studerande: förstå begreppen kreativitet, idé och inovation. ha verktyg och metoder för att kunna lösa kreativa problem ha förståelse för den kreativa processens olika faser kunna angripa problem på nya kreativa sätt ha kännedom hur en workshop går till kunna arbeta kreativt i grupp kunna skriva en kreativ brief förstå vad som krävs för att skapa gränssnitt anpassade efter produkt, målgrupp, och varumärke Begrepp: kreativitet, idé, innovation, process, metod, verktyg, modell. Den kreativa processen: behov, idégenerering, idéutveckling & urval, konkretisering & konceptualisering, resultat. Verktyg: Scenario design, personas, sajtmap, wireframes, workshop, best practise, erfarenhet, behovsorientering, brief, interaktivitet. Grupparbete: arbete med fiktivt uppdrag, från inledande uppdragsbeskrivning och behovsanalys fram till leverans och uppföljning. Kursen innehåller både teori och praktik, där föreläsningar och diskussioner varvas med grupparbeten där studenterna genomför mindre case/uppgifter för att känna på det kreativa arbetets olika faser. Underlag för bedömning utgörs av diskussioner och inlämningsuppgifter På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G och IG För betyget G: den studerande har grundläggande förståelse vad kreativitet är och hur verktyg och metoder kan hjälpa till vid lösningen av kreativa problem, och för hur den kreativa processen ser ut. Studenten kan använda en metod/verktyg samt skriva en kreativ brief med viss handledning. För betyget VG: utöver ovanstående tar den studerande mycket egna initiativ, kan argumentera för vilka metoder som passar vid ett specifikt problem, och kan använda flera metoder/tekniker. Patrik Åkerman von Knorring 17

18 Examensarbete 40 YH-poäng t med kursen är att ge studenten tillfölle att via ett större projekt tillämpa och utveckla kunskaper från tidigare moment i utbildningen. omsätta kunskaper från utbildningen till ett skarpt projekt ta hänsyn till faktorer som tid, budget och kundrelation under ett projekt självständigt utföra en fullständig projektlösning från idé till leverans presentation av idé och koncept projektplanering med anpassad modell hantering av projektförändringar kvalitetssäkring riskhantering dokumentation projektutveckling Kursen genomförs i form av föreläsningar, kontakt och samarbete med handledare från näringslivet och eget arbete. Underlag för bedömning utgörs av laborationer och inlämningsuppgifter. För betyget G: fullständigt projekt inlämnat digitalt med dokumentation och datafiler, redovisat genom muntlig presentation. För betyget VG: fullständigt projekt av mer omfattande art, inlämnat med dokumentation och datafiler inom deadline, redovisat genom muntlig presentation. Magnus Seter 18

19 LIA 2 50 YH-poäng t är att den studerande under LIA-perioden praktiskt omsätter de kunskaper som erhållits under utbildningen, på en för yrket relevant arbetsplats. omsätta teoretiska kunskaper i praktiskt arbete skapa kod, formgivning och utföra analyser på ett yrkesmässigt sätt förstå arbetslivets villkor och vad som gäller inom just arbetsområdet interaktionsdesign kommunicera med ledare och medarbetare fungera som en självständig och självutvecklande medarbetare skapa nya yrkesmässiga kontakter för framtiden arbete med interaktionsdesign genom en inriktning på HTML, XHTML, CSS, XML, Flash, ActionScript, Photoshop, Fireworks, Illustrator, PHP, JavaScript, 3D, After Effects eller CMS-system användbarhetsutvärdering rapportskrivning arbete i projektgrupp Kursen genomförs i form av praktik ute på en arbetsplats. Student och handledare gör studentrapport och studentenkät respektive handledarrapport och handledarenkät. Rapporter och enkäter görs genom att logga in till Nackademins nätverk. LIA-arbetsplatserna besöks också av Nackademins personal för intervjuer med student och handledare. Betygskriterier För betyget G: rapport och enkät från både student och handledare finns hos Nackademin. För betyget VG: Aktuell litteratur som används av LIA-företaget. Eva Andréasson 19

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Webbutveckling 2 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se Hösttermin 2013 Vecka Tema

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

Webbprogrammering, grundkurs 725G54

Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Återblick Foreign key Normalisering Javascript XML AJAX Mash-up API för webbprogrammering Google Maps API. Idag Projekt Idag Idag Projekt Adobe Flash Idag Projekt Adobe

Läs mer

Kursplan för Bildteknik grund 25 YH-poäng

Kursplan för Bildteknik grund 25 YH-poäng Kursplan för Bildteknik grund 25 YH-poäng Utbildning: Crossmedia Digital Producer 1. Innehåll Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskaper i bildteknik, bildproduktion och anpassning

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-WEB Klass Systemutvecklare.NET Syfte och koppling till yrkesrollen För att kunna arbeta som systemutvecklare

Läs mer

Elektronisk publicering TNMK30

Elektronisk publicering TNMK30 Elektronisk publicering TNMK30 Förra gången Usability & interaktionsdesign Projektintroduktion Bildbehandling. Byte av handledare Istället för Martin Johansson Annsofi Pettersson, annpe655@student.liu.se

Läs mer

Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16

Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16 Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16 Mål Kursen skall ge studenten träning i att utveckla en större programvara. Arbetet utförs i projektform. Projektet skall ge grundläggande

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

SKOLFS. beslutade den XXX 2017.

SKOLFS. beslutade den XXX 2017. 1 (12) Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet webbutveckling i gymnasieskolan, inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade

Läs mer

Datateknik GR (A), Flash, Photoshop och Datakunskap, 7,5 hp

Datateknik GR (A), Flash, Photoshop och Datakunskap, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Datateknik GR (A), Flash, Photoshop och Datakunskap, 7,5 hp Computer Engineering BA (A), Flash, Photoshop, and Computer Science, 7.5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

ha fördjupat si na kunskaper i digitalt skapande inom något område

ha fördjupat si na kunskaper i digitalt skapande inom något område Ämne: Estetik och skapande Kurs: Digitalt Skapande Kurskod: EOS1201 Poäng: 100 Mål Mål för kursen Kursen skall ge kunskaper i att gestalta och utveckla tankar och idéer genom användning av digitala verktyg

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Innehållsförteckning Sida 3 Om IT-Högskolan Sida 4-5.NET-utvecklare Sida 6-7 Applikationsutvecklare till iphone och Android Sida 8-9 Mjukvarutestare

Innehållsförteckning Sida 3 Om IT-Högskolan Sida 4-5.NET-utvecklare Sida 6-7 Applikationsutvecklare till iphone och Android Sida 8-9 Mjukvarutestare YH-utbildningar 2016 Innehållsförteckning Sida 3 Om IT-Högskolan Sida 4-5.NET-utvecklare Sida 6-7 Applikationsutvecklare till iphone och Android Sida 8-9 Mjukvarutestare Sida 10-11 Webbutvecklare CMS 2

Läs mer

Datateknik GR (A), Flashapplikationer och Photoshop, 7,5 hp

Datateknik GR (A), Flashapplikationer och Photoshop, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Datateknik GR (A), Flashapplikationer och Photoshop, 7,5 hp Computer Engineering BA (A), Flash Applications and Photoshop, 7.5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-66/2007. Sida 1 (7)

Utbildningsplan Dnr CF 52-66/2007. Sida 1 (7) Utbildningsplan Dnr CF 52-66/2007 Sida 1 (7) PROGRAMMET FÖR SIMULERING OCH DATASPELSUTVECKLING, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in Simulation and Computer Game Development, 180 ECTS Utbildningsplanen är inrättad

Läs mer

3. Lärandemål. Kursplan

3. Lärandemål. Kursplan Kursplan Fördjupningsprojekt: Design-, konst-, och kropp/kläder, del 1, 22 hp (Advanced project: Design-, art-, and body/clothes, part 1, 22 ECTS) K3 Kurskod: TXK301 1. Beslut och riktlinjer Kursplanen

Läs mer

P r i s u p p g i f t e r

P r i s u p p g i f t e r P r i s u p p g i f t e r Grafisk produktion -datum enligt hemsida eller överrenskommelse Uppdatering AdobeCS, 1dag InDesign grund, 2dgr InDesign steg2, 1dag InDesign automatisera, spara tid 1dag InDesign

Läs mer

Scriptprogrammering och avancerad Flash. Ulf Larsson Jon Wåhlstedt

Scriptprogrammering och avancerad Flash. Ulf Larsson Jon Wåhlstedt Institutionen för kommunikation, medier och it Delkursbeskrivning: Scriptprogrammering och avancerad Flash, 7,5 poäng (Script programming and advanced Flash 7.5 ECTS credits) Kurs Scriptprogrammering och

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

Förkunskaper Grundläggande behörighet samt Matematik B eller Matematik 2a / 2b / 2c (Områdesbehörighet 7/A7).

Förkunskaper Grundläggande behörighet samt Matematik B eller Matematik 2a / 2b / 2c (Områdesbehörighet 7/A7). Dnr: 2017/1737 3.1.1.3 Utbildningsplan Fakulteten för teknik Interaktiva medier och webbteknologier, 180 högskolepoäng Interactive Media and Web Technologies, 180 credits Nivå Grundnivå Fastställande av

Läs mer

Programvaruteknik, hp

Programvaruteknik, hp 1 (6) Utbildningsplan för: Programvaruteknik, 120-180 hp Software Engineering, 120-180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TPVAG Grundnivå MIUN 2010/1734 Högskolepoäng

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Flödesschema över utbildningen Beskrivning och upplägg för lärande i arbete, LiA Lärande i arbete består av fyra LiA-kurser

Läs mer

Undervisningen ska ge eleverna tillfälle att arbeta i projekt samt möjlighet att utveckla kunskaper om projektarbete och dess olika faser.

Undervisningen ska ge eleverna tillfälle att arbeta i projekt samt möjlighet att utveckla kunskaper om projektarbete och dess olika faser. WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN IT-fakultetsstyrelsen 2013-02-14 Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng (Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits) Grundnivå/First level 1. Fastställande

Läs mer

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GRÄNSSNITTSDESIGN Ämnet gränssnittsdesign behandlar interaktionen mellan dator och människa med fokus på designaspekterna i utveckling av användbara, tillgängliga och tilltalande gränssnitt. Det innehåller

Läs mer

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier 1 (6) Utbildningsplan för: Datateknik, 180 hp Computer Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TDATG Grundnivå 2007/127 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning Ansvarig

Läs mer

P r i s u p p g i f t e r

P r i s u p p g i f t e r P r i s u p p g i f t e r Grafisk produktion -datum enligt hemsida eller överrenskommelse Uppdatering AdobeCS4/ CS5, 1dag InDesign grund, 2dgr InDesign steg2, 2dgr InDesign automatisera, spara tid 1dag

Läs mer

DM1012 Multimediaproduktion

DM1012 Multimediaproduktion DM1012 Multimediaproduktion Kursen Multimediaproduktion är anpassad för teknologer som läser medieprogrammet och ska ge en grundläggande förståelse och kunskap om olika medieformers konvergens. Kursen

Läs mer

WEBBSERVERPROGRAMMERING

WEBBSERVERPROGRAMMERING WEBBSERVERPROGRAMMERING Ämnet webbserverprogrammering behandlar funktionalitet för webblösningar och samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet

Läs mer

Avancerade Webbteknologier

Avancerade Webbteknologier Projektledning, Business Knowledge Användbarhet & Layout Avancerade Webbteknologier Lkti Lektion 1 Kommunikation Tobias Landén tobias.landen@chas.se Avancerade webbteknologier del 1 (4 KY poäng) Syfte

Läs mer

Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under Alla filer och länkar i Schoolsoft/Flexus samt gås igenom i anslutning till kursstart av läraren.

Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under Alla filer och länkar i Schoolsoft/Flexus samt gås igenom i anslutning till kursstart av läraren. Ämnesfördjupning Kursens syfte är att förstärka och fördjupa den studerandes kunskaper om konstnärliga tekniker och den kreativa processen. Efter slutförd kurs ska den studerande: - förstå samspelet mellan

Läs mer

Hej! Min uppdaterade portfolio finns online på www.lindebrand.com. alindebrand@gmail.com +46 70 54 70 052 www.lindebrand.com

Hej! Min uppdaterade portfolio finns online på www.lindebrand.com. alindebrand@gmail.com +46 70 54 70 052 www.lindebrand.com Curriculum Vitae Hej! Jag heter Alexander Lindebrand och jag kallar mig ett kreativt allt-i-allo. Jag jobbar främst med grafisk design, webbdesign och fotografering men jag har erfarenhet i de flesta digitalt

Läs mer

Macromedia. Flash 8 Grundkurs. www.databok.se

Macromedia. Flash 8 Grundkurs. www.databok.se Macromedia Flash 8 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Flash 8...1 Användningsområden...1 Bekanta dig med arbetsytan...2 Scen och tidslinje...3 Lager...3 Bibliotek...4 Verktygsfältet

Läs mer

Informatik med inriktning systemutveckling, 180 hp

Informatik med inriktning systemutveckling, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Informatik med inriktning systemutveckling, 180 hp Informatics with Focus on Systems Development, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng Project Management, 30 credits Kurskod: TPRG10 Fastställd av: VD 2011-06-17 Reviderad av: Utbildningschef 2014-06-09 Gäller fr.o.m.: 2014-08-01 Version: 3

Läs mer

NT- GYMNASIET UPPGIFT I DIGITALT SKAPANDE JUBILEUMSUTGÅVA UTIFRÅN EN VÄRDEPLATTFORM

NT- GYMNASIET UPPGIFT I DIGITALT SKAPANDE JUBILEUMSUTGÅVA UTIFRÅN EN VÄRDEPLATTFORM JUBILEUMSUTGÅVA UTIFRÅN EN VÄRDEPLATTFORM Ett konfektyrföretag ska ge ut en jubileumskartong och dra fördel av att en viss artist har varit verksam i 25 år eller någon annan särskild anledning till att

Läs mer

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. GENERALDIREKTÖREN Enhetschef

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. GENERALDIREKTÖREN Enhetschef Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:248) om ämnesplan för ämnet webbteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den -- maj 2015. Med

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia Dnr HS 2015/172 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: SGWOM Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

Vi är ett passionerat utbildningsföretag som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt

Vi är ett passionerat utbildningsföretag som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi är ett passionerat utbildningsföretag som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi bygger goda relationer med alla som berörs av vår verksamhet på effektivitet

Läs mer

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Peter Börjesson Interaktionsdesign Tillämpad informationsteknologi Chalmers/GU Idag Kort kursinfo Lab info Föreläsning - Vad utmärker ett bra användargränssnitt?

Läs mer

Projektarbete myshop. Sandra Öigaard so222es WP12 Individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt 2013-06-06

Projektarbete myshop. Sandra Öigaard so222es WP12 Individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt 2013-06-06 Projektarbete myshop av Sandra Öigaard so222es WP12 Individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt 2013-06-06 ABSTRAKT En rapport om utvecklingen av myshop, ett 10 veckors projektarbete i kursen individuellt

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovet 4FH17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4FH17 1.2.

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering Samlad bedömning

Sammanställning av kursutvärdering Samlad bedömning Webbdesign med JavaScript och Document Object Model, 7. hp Sammanställning av kursutvärdering Samlad bedömning Fristående nätkurs Kurs: Webbdesign med JavaScript och Document Object Model, 7. hp Kurskod:

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan.

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYD32, Psykologi: Arbets- och, 30 högskolepoäng Psychology: Work- and Organizational Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

PROGRAMRÅD INTERAKTIONSDESIGN

PROGRAMRÅD INTERAKTIONSDESIGN PROGRAMRÅD INTERAKTIONSDESIGN Tid: 2012-04-03, Klockan 10.00 Plats: Kalmar Nyckel samt via Skype Närvarande: Morgan Rydbrink, Calle Karlsson, Charlotta Bentzén 1. Mötets öppnande a. Mötet öppnades av programansvarige

Läs mer

Arbetslivserfarenhet. Utbildning AKTUELLA ROLLER KOMPETENSER SPRÅK BRANSCHER. KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Andreas Blackne

Arbetslivserfarenhet. Utbildning AKTUELLA ROLLER KOMPETENSER SPRÅK BRANSCHER. KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Andreas Blackne KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Andreas Blackne Andreas har hjälpt över 100 myndigheter, organisationer och företag att förbättra användbarheten och tillgängligheten på sina webbplatser, intranät eller system.

Läs mer

vecka 51 tisdag 18/12 kl 14:00 Informationsmöte om examensarbetet i projektrummet.

vecka 51 tisdag 18/12 kl 14:00 Informationsmöte om examensarbetet i projektrummet. Tidsplan Examensarbete för kandidat GDI 2012/13 vecka 50 Kursplan, kursbeskrivning och tidsplan till studenter. vecka 51 tisdag 18/12 kl 14:00 Informationsmöte om examensarbetet i projektrummet. vecka

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

VETENSKAPLIG METOD TNGD23 Kursstart: Januari 2013

VETENSKAPLIG METOD TNGD23 Kursstart: Januari 2013 Info GDK3 2013-09-27 Valbara kurser & exjobb Tobias Trofast, LiU 1 VETENSKAPLIG METOD TNGD23 Kursstart: Januari 2013 Kursen kan vara en bra start på ditt examensarbete! Du får: Göra ett upplägg för ditt

Läs mer

Information om LIA för YH-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YHProd8-17

Information om LIA för YH-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YHProd8-17 Information om LIA för YH-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YHProd8-17 Flödesschema över utbildningen Beskrivning och upplägg för lärande i arbete, LiA Lärande i arbete består av fyra LiA-kurser

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia 1 (7) Programkod: Programmets benämning: SGWOM. Webb och Multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia 1 (7) Programkod: Programmets benämning: SGWOM. Webb och Multimedia Study Programme in Web and Multimedia 1 (7) Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: Programmets benämning: SGWOM Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå:

Läs mer

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin Evaluation Summary - CT8 Grundläggande webbdesign HT Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) Q. a Kurslitteratur? 7 Medel:.

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp

Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp Furniture Making and Building Crafts, 120 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TMBHG Grundnivå MIUN

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-44/2007 Sida 1 (5) SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Development, 120 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Ett skriftligt prov samt en inlämningsuppgift. Kompletterar eventuellt vissa delar av det skriftliga provet.

Ett skriftligt prov samt en inlämningsuppgift. Kompletterar eventuellt vissa delar av det skriftliga provet. PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Kurskod Kommunikation PEDKOU0 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prov Teoretiskt prov (240 min) Muntligt prov (60 min) Inlämningsuppgift Kontakt med Examinator Bifogas Enligt lärares

Läs mer

Utbildningsplan. Systemvetenskapliga programmet. 180 högskolepoäng. System Science Program. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Systemvetenskapliga programmet. 180 högskolepoäng. System Science Program. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Systemvetenskapliga programmet 180 högskolepoäng System Science Program 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-11-14 Gäller fr.o.m. 2013-07-01

Läs mer

Kursplanering Objektorienterad programmering

Kursplanering Objektorienterad programmering Kursplanering Objektorienterad programmering Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-OOP Klass Systemutvecklare.NET 2 Syfte och koppling till yrkesrollen Syftet är att få en stabil grund

Läs mer

Javautvecklare. Utbildningsfakta. 400 YH-poäng, 2 år

Javautvecklare. Utbildningsfakta. 400 YH-poäng, 2 år Javautvecklare 400 YH-poäng, 2 år Utbildningsfakta Kurser (12 stycken) Grundläggande programmering och javaverktyg 50 yhp Grafiskt gränssnitt och interaktion 20 yhp Internet, webb och webbramverk 40 yhp

Läs mer

efter genomgånget kursmoment ska den studerande ha: en god inblick till de branscher som evenemangsproducentutbildningen berör.

efter genomgånget kursmoment ska den studerande ha: en god inblick till de branscher som evenemangsproducentutbildningen berör. Kursplan EPU TERMIN 1 1. Introduktion - Teambuilding - Gruppdynamik och processer efter genomgånget kursmoment ska den studerande ha: Kursmomentets mål är att leda till ökad självkännedom och gruppens

Läs mer

Webbserverprogrammering

Webbserverprogrammering Webbserverprogrammering WES Webbserverprogrammering Ämnet webbserverprogrammering behandlar funktionalitet för webblösningar och samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare. Ämnets

Läs mer

Kursplan 3.3 a Produktutveckling

Kursplan 3.3 a Produktutveckling Kursplan 3.3a Produktutveckling Utbildningens benämning Kursen namn Utbildningsnummer Slöjd och hantverk form och kultur 3.3 a Produktutveckling MYH2014/430 Beslutat av ledningsgruppen 2016-08-18 Gäller

Läs mer

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16)

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Applikationsprogramm ering i Python 5DA 7.5 215 13 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 5 (34/16) Antal aktiva

Läs mer

1. Teoretiska perspektiv på medier och journalistik,

1. Teoretiska perspektiv på medier och journalistik, Programplan för magisterprogrammet i masskommunikation: 1. Teoretiska perspektiv på medier och journalistik, 704601 Omfattning: 10 p - att bibringa studerandena grundläggande insikter i kommunikations-

Läs mer

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Vårterminen 2015 Innehåll Välkommen till Svenska som främmande språk förberedande kurs, 30 högskolepoäng...

Läs mer

HALMSTAD UNIVERSITY. Kursguide. Webb & Multimediadesign. Mats Lindqvist VT12

HALMSTAD UNIVERSITY. Kursguide. Webb & Multimediadesign. Mats Lindqvist VT12 HALMSTAD UNIVERSITY Kursguide Webb & Multimediadesign Mats Lindqvist VT12 Innehållsförteckning Inledning... 2 Kursansvarig och undervisande i kursen... 2 Kursen i stort... 2 Examination... 2 Handledning...

Läs mer

Engelska 7, ENGENG07, 100 p

Engelska 7, ENGENG07, 100 p Prövning Engelska 7, ENGENG07, 100 p Lärobok och litteratur McKay/Brodin/Clayton/Webster, Blueprint C, ISBN: 978-91-47-9196-6 En list på litterära verk skickas ut av läraren till studenterna. Romanerna

Läs mer

Kursen ingår som en obligatorisk kurs på juristprogrammets grundnivå och upptar programmets fjärde termin.

Kursen ingår som en obligatorisk kurs på juristprogrammets grundnivå och upptar programmets fjärde termin. Juridiska fakulteten LAGD01, Offentlig rätt - Förvaltningsrätt med kommunalrätt, förvaltningsprocessrätt, socialrätt, miljörätt och skatterätt, 30 högskolepoäng Public Law - Adm. Law, Municipal Law, Adm.

Läs mer

Välkomna. Försäljning del 1. Powersales Communication. måndag 11 november 13

Välkomna. Försäljning del 1. Powersales Communication. måndag 11 november 13 Välkomna Försäljning del 1 Utbildning: JKFS13 Kursens Namn: Försäljning del 1 Antal YH-poäng: 20 p Examinator: Henrik Mannerstråle Mål: Efter genomförd kurs skall den studerande ha fördjupad fakta, förståelse,

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Kursplan. IK1024 Kommunikation, gruppdynamik och etjänster. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Communication, Group Dynamics and eservices

Kursplan. IK1024 Kommunikation, gruppdynamik och etjänster. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Communication, Group Dynamics and eservices Kursplan IK1024 Kommunikation, gruppdynamik och etjänster 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Communication, Group Dynamics and eservices 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål De övergripande

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan.

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYD31, Psykologi: Arbets- och, 30 högskolepoäng Psychology: Work- and Organizational Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Konstnärlig fördjupning KOF Utbildningsnummer vid Myh KK086 Utbildningsledare Eva Lindblad

Konstnärlig fördjupning KOF Utbildningsnummer vid Myh KK086 Utbildningsledare Eva Lindblad Konstnärlig fördjupning KOF Utbildningsnummer vid Myh KK086 Utbildningsledare Eva Lindblad Utbildningens innehåll: Utbildningen ger en fördjupning inom ett stort antal konstnärliga områden. Exempel på

Läs mer

KF9 KURSPLAN. Konstnärlig fördjupning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola Konstnärlig fördjupning

KF9 KURSPLAN. Konstnärlig fördjupning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola Konstnärlig fördjupning KURSPLAN 1 år Umeå Konstskola 1 Utbildningen är ettårig med syfte att utveckla den studerandes förmåga att utarbeta, fördjupa och genomföra en konstnärlig idé. Den ger kompetens att söka till högre studier

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Utbildningsplan. Fakulteten för teknik. Interaktionsdesigner, 180 högskolepoäng Interaction Designer, 180 credits

Utbildningsplan. Fakulteten för teknik. Interaktionsdesigner, 180 högskolepoäng Interaction Designer, 180 credits Dnr: 2014/3707 3.1.1 Utbildningsplan Fakulteten för teknik Interaktionsdesigner, 180 högskolepoäng Interaction Designer, 180 credits Nivå Grundnivå Fastställande av utbildningsplan Fastställd 2009 03 26

Läs mer

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KURSPLAN Med inriktning mot grupphandledning i psykosocialt arbete ÖVERGRIPANDE MÅL Studenten skall efter avslutad utbildning kunna: Handleda professionella

Läs mer

Lärande i arbete LIA. Mål. LIA 1, 20p termin 1. UTBILDNING INOM YRKESHÖGSKOLA Vårdadministratör medicinsk sekreterare Kristinehamn

Lärande i arbete LIA. Mål. LIA 1, 20p termin 1. UTBILDNING INOM YRKESHÖGSKOLA Vårdadministratör medicinsk sekreterare Kristinehamn Lärande i arbete LIA Poäng: 100p Kursen LIA ska ge praktiska erfarenheter inom patientrelaterad dokumentation, vårdadministrativa datorsystem och datasäkerhet. Kursen ska också ge förståelse för och kunskap

Läs mer

Har du läst kursen på Campus eller distans Campus 8 53% Distans 7 47%

Har du läst kursen på Campus eller distans Campus 8 53% Distans 7 47% 15 svar Sammanfattning Se hela svar Har du läst kursen på Campus eller distans Campus 8 53% Distans 7 47% KURSFRÅGA AV ÖVERGRIPANDE KARAKTÄR Kursinnehållet har varit intressant och stimulerande I låg grad

Läs mer

Webbprogrammering, grundkurs 725G54

Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Lab 4, 5 ERD PHP + MySQL Återblick Idag Sessions PHP och MySQL för samband Lab 6 725G54: Genomgång projektuppgift Avstämning av kursmål Om sessions På IDA måste ni göra

Läs mer

WEBB12: Animering och multimedia för webben 7,5 hp H13 (31WAN1)

WEBB12: Animering och multimedia för webben 7,5 hp H13 (31WAN1) Kursrapport Animering och multimedia för webben WEBB12: Animering och multimedia för webben 7,5 hp H13 (31WAN1) Kursansvarig Daniel Birgersson och Jan Buse Medverkande Daniel Birgersson, Stefan Nilsson,

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

On-line produktion TDDC61

On-line produktion TDDC61 On-line produktion TDDC61 Sök till Legionen! Förra gången MuddyCards PHP Lab 4. Agenda Webbtermer och annat som är bra att veta Bildoptimering Javascript jquery Portfolio Avstämning kurs. Webbsida Webbsida

Läs mer

Kursplan DV04 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. Diplomutbildning 40 veckor

Kursplan DV04 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. Diplomutbildning 40 veckor Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL DV04 VISUAL MERCHANDISER Diplomutbildning 40 veckor VISUAL MERCHANDISER Diplomutbildning 40 veckor DV04 Innehåll INNEHÅLL Övergripande 3 Undervisning och examensformer 3

Läs mer

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2007 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Analysis, 180 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Interaktiva applikationer för dator (WPF) och web (Silverlight) Grafisk utvecklingsmiljö. Hela produktioner: design, layout, animationer, skins, etc.

Interaktiva applikationer för dator (WPF) och web (Silverlight) Grafisk utvecklingsmiljö. Hela produktioner: design, layout, animationer, skins, etc. Microsoft Expression Blend + Sketch Flow Microsoft Expression Blend + Sketch Flow Grafisk utvecklingsmiljö Interaktiva applikationer för dator (WPF) och web (Silverlight) Färdiga byggstenar Hela produktioner:

Läs mer

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Styrelsen för

Läs mer