Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng"

Transkript

1 Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng t är att ge den studerande nödvändiga grundkunskaper för att klara av utbildningen, och ge en bra inblick och översikt över vad utbildningen handlar om. redogöra för de viktiga delarna av interaktionsdesign ha grundläggande insikt i (X)HTML och CSS ha insikt i grunderna kring PHP, MySQL, Flash och Javascript/Actionscript kunna använda officepaketet och skolans datormiljö interaktionsdesign: standarder, analys och multimedia tolkningar av begreppet interaktionsdesign introduktion till webbutveckling: XHTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript, Flash/Actionscript och CMS presentation av viktiga aktörer inom ämnet ledande webbföretag med fokus på interaktionsdesign Kursen genomförs i form av föreläsningar. Underlag för bedömning utgörs av projekt i grupp och en mindre uppsats. Betygskriterier För betyget G: studenten påvisar genom anvisad arbetsform grundläggande förståelse för kursens innehåll. För betyget VG: för det högre betyget krävs att studenten kan reflektera och analyser över sitt arbete samt att samtliga inlämningsuppgifter är väl utförda och inlämnade i tid. Eva Andréasson och Michael Lopez 1

2 Gruppdynamik 5 YH-poäng t är att ge den studerande grundläggande kunskaper om faktorer som skapar problem och framgång i relationer på arbetsplatsen samt hur den studerande kan leda sig själv för att fungera bra som medarbetare. förstå grundläggande kommunikationsteoretiska företeelser ur ett arbetslivsperspektiv. Exempelvis vad som skapar konflikter och problem mellan människor, samt generella framgångsfaktorer för samarbete på arbetsplatsen. använda olika vertyg för framgångsrik kommunikation. använda olika verktyg för att leda sig själv. använda olika metoder för att på arbetsplatsen arbeta med problemlösing, konfliktlösning och samarbetsutveckling. Kommunikationsteori Kommunikationsverktyg Metoder för konfliktlösning, problemlösning och samarbetsutveckling Synsätt och verktyg för personligt ledarskap Kursen genomförs i form av föreläsningar, upplevelseövningar, gemensam dialog och eget arbete. Närvaro är obligatorisk. Aktivt deltagande i övningar och dialoger. Muntlig redovisning. På denna kurs tillämpas betygsskalan VG, G och IG. Betygskriterier För betyget G: aktivt deltagande i övningarna. Genomförande och redovisning av uppgifterna. För betyget VG: för det VG krävs utöver ovanstående att studenten kan reflektera och analysera över de redovisade projekten och kursens innehåll. Kursmaterial delas ut av lärare under kursen. Lotta Lindforss 2

3 Grafikprogram 20 YH-poäng t är att ge den studerande grundläggande kunskaper om digital design och bilder för webben. hantera de grundläggande funktionerna i Photoshop som behövs för webbutveckling visa kunskap om grundläggande principer för webbdesign ha förståelse för hur man anpassar design för mediet webben grundläggande färglära arbeta med Illustrator hantera ritstift, lager, symboler, effekter skapa teckningar och logotyper konvertera mellan vektor- och pixelgrafik använda Fireworks, och förstå svagheter och styrkor i Fireworks i relation till Photoshop Photoshop 2p Illustrator 1p Fireworks 1p Kursen genomförs i form av föreläsningar, eget arbete och projektuppgifter. Underlag för bedömning utgörs av inlämnade digitala bilder och projekt. På denna kurs tillämpas den tvågradiga betygsskalan VG, G och IG. För betyget G: aktivt deltagande i övningarna, inlämnade bilder och projekt av god kvalitet För betyget VG: aktivt deltagande i övningarna, inlämnade bilder och projekt av hög kvalitet, samt att studenten levererar egna kreativa lösningar på de uppdrag som presenteras. Eva Andréasson 3

4 Användbarhet förarbete och analys 30 YH-poäng t med kursen är att ge den studerande grundläggande kunskaper om användbarhet, samt djupare analyser av de användbarhetsmoment som föregår design och utvärdering. Kursen lägger grund för efterföljande kurser på utbildningen. redogöra för och använda centrala begrepp inom HCI kognitionsvetenskap i relation till interaktiv media ha insikt i planering och förarbete, kontextualisering, att ta fram användarnas behov genomföra målgruppsanalys planera och genomföra förstudier för projekt i enlighet med principer för användarcentrerad design genomföra och rapportera olika former av empiriska undersökningar skriva och redovisa enklare rapporter för att lämna över ett arbete informationsstruktur användarcentrerad utveckling fokusgrupper intervjuer, djupintervjuer, observationer, enkäter, statistiska och empiriska undersökningar framtagning av personas skarpa och fiktiva projekt rapportskrivning Kursen genomförs i form av föreläsningar, eget arbete och projektuppgifter. Underlag för bedömning utgörs av projektuppgifter och/eller skriftlig tentamen. För betyget G: aktivt deltagande i övningarna, inlämnade projekt och rapporter av god kvalitet För betyget VG: aktivt deltagande i övningarna, inlämnade projekt och rapporter av hög kvalitet, samt att studenten levererar nya kreativa lösningar på de uppdrag som presenteras. Aurora Gullberg 4

5 Textproduktion 5 YH-poäng t är att ge den studerande kunskap och träning att uttrycka sig skriftligt i olika för yrkeslivet relevanta sammanhang. formulera text för webb anpassa befintlig text för webb formulera text i en rapport med text presentera fakta och idéer skriva enklare artiklar och reportage skriva ett attraktiv cv och personligt brev välja typsnitt för webb skapa text i ett CMS-program grundläggande typografi skillnader mellan tryckt text och text för webb säljande text text och bild i kombination att skriva en rapport CMS Kursen genomförs i form av föreläsningar och inlämningsuppgifter. Underlag för bedömning utgörs av skriftliga uppgifter och muntlig presentation. Betygskriterier För betyget G: aktivt deltagande i övningarna, inlämnade skriftliga uppgifter av god kvalitet. För betyget VG: för det högre betyget krävs att studenten kan reflektera och analyser över sitt arbete samt att samtliga inlämningsuppgifter är inlämnade i tid. Johan Lundin 5

6 Webbstandarder 5 YH-poäng t är att ge den studerande teoretisk kunskap om webbhistorik och förutsättningar för applikationsutveckling på webben. använda aktuella och relevanta begrepp gällande webbutveckling redogöra för historik gällande internet redogöra för och resonera kring de alternativa lösningar som finns för webbapplikationsutveckling resonera kring webbens framtida utveckling återge viktigare aktörers tankar kring webben och dess användning historik för internet förutsättningar för webbutveckling webbläsare och hur de hanterar webbtekniker orientering kring klient- och serverutveckling webbstandarder, W3C validering orientering kring CMS nya medier och kanaler Kursen genomförs i form av föreläsningar och eget arbete. Underlag för bedömning utgörs av inlämning av uppgifter och tentamen. Betygskriterier För betyget G: aktivt deltagande i föreläsningarna, inlämnade skriftliga uppgifter av god kvalitet, och tentamen med minst 60% rätt. För VG: tentamen med minst 85% rätt. Michael Lopez 6

7 XHTML och CSS 20 YH-poäng t med kursen är att den studerande självständigt ska kunna producera funktionella och attraktiva webbsidor med hjälp av (X)HTML och CSS. utveckla webbsidor med (X)HTML och CSS som fungerar i de största webbläsarna tillämpa olika typer av kodning till en given design skriva semantisk kod redogöra för webbstandarder och tillgänglighet (X)HTML: semantisk och grafisk presentation - validering - optimering CSS: hur man implementerar CSS på ett korrekt sätt, samt hur olika webbläsare tolkar CSS grafik: format på webben, deras användningar och begränsningar att publicera en webbsida Kursen genomförs i form av föreläsningar, laborationer och eget arbete. Underlag för bedömning utgörs av laborationer, inlämningsuppgifter och publicerat webbprojekt. På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G och IG För betyget G: den studerande klarar av att skapa väl fungerande webbsidor. För betyget VG: den studerande skapar webbsidor av hög kvalitet med hjälp av egna kreativa lösningar, samt gör alla presentationer och inlämningar inom deadline. Erik Nahkala 7

8 Projektmetodik 10 YH-poäng t är att ge den studerande insikt i hur webbranschen jobbar med projekt, och att ge den studerande kunskap om hur man agerar som en resurs i ett projekt ute på arbetsplatsen. ha en översikt över de största projektmetoderna definiera och planera projekt arbeta som en resurs i ett projekt skilja mellan projekt och en organisation skilja mellan vattenfalls- och agila projektmetoder utvärdera projekt presentera projekt projektplanering roller i projektet dokumentation konflikthantering presentationsteknik utvärderingstekniker kravhantering Kursen genomförs i form av föreläsningar och projektuppgifter. Underlag för bedömning utgörs av notering av studentens engagemang i diskussioner och övningar, en skriftlig inlämning, en skriftlig tentamen och en presentation. På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G och IG För betyget G: för att kunna få betyg i kursen skall samtliga moment nedan genomföras, lämnas in och bedömas vara minst godkända. en i kursen uppnås med viss handledning. För betyget VG: skall 80% av angivna betygsgrundande moment nedan vara väl godkända. en i kursen uppnås självständigt med viss coachning. Dessa rekommenderas: Projektledning av Bo Tonnquist ISBN , The Art of Agile Development: With Extreme Programming av Shane Warden, Jim Shore ISBN Lena Löfdahl 8

9 Flash 10 YH-poäng t med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper i Flashanimering, och att den studerande ska producera rörliga figurer och objekt för fortsatt arbete i kursen ActionScript. hantera grundläggande funktioner i Flash importera och exportera media till och från Flash använda verktyg för att åstadkomma komplexa figuranimeringar skapa bildspel och banners planera och redovisa ett audio-visuellt projekt med hjälp av storyboards och manus tidslinje, scen, bibliotek, symboler forminterpolation och rörelseinterpolation import av ljud och bild till Flash ritverktyg och tekniker för bildskapande i Flash maskning, skuggning, 3D-effekter, blendmodes grundläggande Actionscript - att kunna navigera längs tidslinjen mm Kursen genomförs i form av föreläsningar, laborationer och eget arbete. Underlag för bedömning utgörs av inlämningsuppgifter och ett animeringsprojekt. På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G och IG Betygskriterier För betyget G: inlämnade animeringsprojekt som visar att studenten självständigt har ett gott handhavande av programmet, och kan lämna in begärda projekt inom deadline. För betyget VG: studenten visar utöver ovanstående prov på en hög nivå av eget skapande och kreativa lösningar i ämnet. Eva Andréasson 9

10 Actionscript 20 YH-poäng t med kursen är att ge en stabil och bred grund i programmering med Actionscript så att den studerande senare under utbildningen själv ska kunna fortsätta fördjupa sig i ämnet. strukturera, planera sin programmering skapa enklare webbsidor, banners, spel mm med hjälp av Actionscript kunna grundläggande syntax ladda in och använda ljud, video, swf och annan dynamiskt media använda Papervision för vidare arbete i kursen 3D för webb struktur, namngivning, planering grundläggande syntax grundläggande events vilkorssatser loopar ljud video arrayer grundläggande kunskaper i att ladda in externt material så som bilder, ljud, swf grundläggande genomgång i Papervision Kursen genomförs i form av föreläsningar, laborationer och eget arbete. Närvaro är obligatorisk vid samtliga laborationer. Underlag för bedömning utgörs av laborationer och inlämningsuppgifter. För betyget G: Den studerande klarar av att programmera de mest grundläggande funktionerna med viss handledning. För betyget VG: Utöver ovanstående tar den studerande mycket egena initiativ, visar att hon/han förstår och kan ta till sig och utveckla de funktioner som till exempel gåtts igenom under föreläsningarna. Jenni Pulli 10

11 LIA 1 50 YH-poäng t är att den studerande under LIA-perioden praktiskt omsätter de kunskaper som erhållits under utbildningen, på en för yrket relevant arbetsplats. omsätta teoretiska kunskaper i praktiskt arbete skapa kod, formgivning och utföra analyser på ett yrkesmässigt sätt förstå arbetslivets villkor och vad som gäller inom just arbetsområdet interaktionsdesign kommunicera med ledare och medarbetare skapa nya yrkesmässiga kontakter för framtiden arbete med HTML, XHTML, CSS, Flash, Actionscript, Photoshop, Fireworks, Illustrator undersökningar gällande användbarhet, förarbete och analys arbete i projektgrupp Kursen genomförs i form av praktik ute på en arbetsplats. Student och handledare gör studentrapport och studentenkät respektive handledarrapport och handledarenkät. Rapporter och enkäter görs genom att logga in till Nackademins nätverk. LIA-arbetsplatserna besöks också av Nackademins personal för intervjuer med student och handledare. Betygskriterier För betyget G: rapport och enkät från både student och handledare finns hos Nackademin. För betyget VG: Aktuell litteratur som används av LIA-företaget. Eva Andréasson 11

12 Webbprogrammering 50 YH-poäng t med kursen är att ge de studerande en grundläggande förståelse och kunskap kring applikations-utveckling för webb med inriktning på PHP & MySQL på serversidan, JavaScript på klientsidan samt XML för kommunikation. Kursen ska även återkoppla till kurserna i Flash för att visa på alternativa klientmetoder. skapa egna dynamiska webbapplikationer i PHP, MySQL, JavaScript och XML, skapa enklare webbsidor, banners, spel mm ha grundläggande förståelse för, och kunna utveckla enklare applikationer med hjälp av följande tekniker: PHP och MySQL, JavaScript, XML. ha insikt i klient-server modellen ha insikt i olika CMS-system PHP och MySQL - grundläggande PHP - grundläggande kunskaper om datamodellering, SQL och hantering av MySQL som databashanterare - grundläggande kunskaper om hur webbservrar fungerar - säkerhet och optimering av PHP och MySQL JavaScript: DOM, DHTML, AJAX XML: DTD, XSD, XSLT Klient-server modellen Kursen genomförs i form av föreläsningar, eget arbete och projektuppgifter samt en tentamen per huvudsakligt område. Underlag för bedömning utgörs av projektuppgifter och skriftlig tentamen. För betyget G: aktivt deltagande i övningarna, inlämnade projekt av god kvalitet samt minst 60% rätt på samtliga tentor. För betyget VG: aktivt deltagande i övningarna, inlämnade projekt och rapporter av hög kvalitet. Studenten levererar nya kreativa lösningar på de uppdrag som presenteras, och har minst 80% rätt på samtliga tentor. Learning PHP, MySQL och JavaScript (LPMJ) Robin Nixon Publisher: O Reilly ISBN: ISBN 10: Ebook ISBN: ISBN 10: Petter Olofsson 12

13 Grafik för webb 15 YH-poäng t med kursen är att ge en fördjupad kunskap i digital bildbehandling - animering, pixelgrafik, vektorgrafik och 3D för skärmpresentation. producera avancerad grafik för skärmpresentation med fokus på anpassning och optimering för mediet producera digitala dokument i rätt format beroende på användningsområde i ett större projekt kunna sammanställa bilder från olika källor Animering för webb 3D för webb - en teoretisk orientering. Maya och andra 3D-program presenteras. Bildarbete med hjälp av Photoshop, Illustrator, Flash, Swift 3D Xpress, Google Scetchup Färglära, färgövningar Kursen genomförs i form av föreläsningar, laborationer och eget arbete. Underlag för bedömning utgörs av laborationer och inlämningsuppgifter. För betyget G: studenten hanterar bildprogrammen på ett bra sätt, och kan producera anpassat och attraktivt bildmaterial för skärmpresentation. För betyget VG: utöver ovanstående tar den studerande mycket egna initiativ, visar att hon/han på ett kreativt sätt kan utveckla de moment gåtts igenom under föreläsningarna, samt att begärda projekt lämnas in före deadline. Ola Schubert Ledningsgruppsmöte

14 Postproduktion för webb 15 YH-poäng t med kursen är att lära studenterna grundläggande kunskaper i effektanimeringsprogrammet After Effects så att studenterna kan skapa animerad grafik, effekter och videocollage för exempelvis tv, video eller webben. skapa ett projekt och jobba med några av de viktigaste funktionerna i After Effects producera animerad grafik och text för video och webben importera video och grafisk material, bearbeta detta och exportera ut i valda format ha förståelse för programmets möjligheter vid video och webb-produktion kombinera olika typer av grafiskt och rörligt material Gränssnittet och de viktigaste panelerna Lagerhantering (lagerhierarkier, nesting och parentlayers) Animering med keyframes (nyckelrutor) Animering av text Ljussättning i After Effects med hjälp av Light Layers 3D-lager Keying (bluescreen/greenscreen, chroma keying) Rendering Collageteknik och Mattepainting Maskning Kursen genomförs i form av föreläsningar, laborationer och eget arbete. Närvaro är obligatorisk vid samtliga laborationer. Underlag för bedömning utgörs av laborationer och inlämningsuppgifter. För betyget G: den studerande klarar av att utföra de mest grundläggande funktionerna i After Effects och kan skapa enklare animerade collage för video och webben med viss handledning. För betyget VG: utöver ovanstående tar den studerande mycket egna initiativ, väljer självständigt arbetsmetoder och kan producera mer avancerade animerade videocollage för video och webben. Projektuppgifterna lämnas in före deadline. Aktuell litteratur samt kursmaterial meddelas av respektive lärare innan kursstart Hannes Hagstrand 14

15 Användbarhet design och utvärdering 20 YH-poäng t med kursen är att ge den studerande fördjupade kunskaper om användbarhet, med fokus på de användbarhetsmoment som tillhör design och utvärdering. redogöra för varför en designlösning är bättre än en annan planera och genomföra användningstester använda restultat av ovanståeende för att utvärdera interaktiva applikationer samt skapa nya prototyper skriva och redovisa rapporter för att lämna över ett arbete återblick genomgång av tidigare arbeten (Användbarhet förarbete och analys) standarder och riktlinjer verktyg för användbarhet och tillgänglighet utvärdering av designunderstöd genomförande av gränssnittsanalys design av gränssnitt prototyping, användningstest, expertgranskning, standarder, tillgänglighet, principer för löpande utvärdering expertutlåtande, labbtester, deltagandeundersökningar, enkäter Kursen genomförs i form av föreläsningar, eget arbete och projektuppgifter. Underlag för bedömning utgörs av projektuppgifter och rapporter. För betyget G: studenten har ett aktivt deltagande i samtliga gruppövningar, samt redovisning av projekt och rapporter av god kvalitet För betyget VG: studenten visar engagemang på lektionerna, har förmåga att hålla tidsramar och följa instruktioner. Inlämnade projekt och rapporter är av hög kvalitet. Redovisningar och genomförda uppgifter visar att studenten förstår koncepten utvärdering och användningstest samt hur de används för att omdesigna ett gränssnitt. Andreas Larsson 15

16 Webbutveckling med CMS 20 YH-poäng t med kursen är att den studerande självständigt ska kunna producera funktionella och attraktiva webbsidor med hjälp av ett CMS-system, Content Management System. känna till, och kunna se fördelar och nackdelar mellan olika CMS-system skapa webbsidor med hjälp av CMS utveckla moduler i systemet dokumentera arbetsprocessen, tekniskt och i användarrelation Översikt - en jämförelse mellan olika typer av CMS-system Grundstruktur för ett CMS-system, patterns Listning Att skapa teman utifrån ett bastema Infostruktur Modulutveckling Dokumentation Kursen genomförs i form av föreläsningar, laborationer och eget arbete. Underlag för bedömning utgörs av laborationer, inlämningsuppgifter och publicerat webbprojekt. På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G och IG För betyget G: den studerande klarar av att skapa väl fungerande webbsidor med CMS. För betyget VG: den studerande skapar webbsidor med med hjälp av CMS, inklusive egna moduler, samt gör alla presentationer och inlämningar inom deadline. Johan Falk Ledningsgruppsmöte

17 Kreativa processer 10 YH-poäng Att lära sig att arbeta strukturerat med kreativitet. Efter genomgången kurs ska den studerande: förstå begreppen kreativitet, idé och inovation. ha verktyg och metoder för att kunna lösa kreativa problem ha förståelse för den kreativa processens olika faser kunna angripa problem på nya kreativa sätt ha kännedom hur en workshop går till kunna arbeta kreativt i grupp kunna skriva en kreativ brief förstå vad som krävs för att skapa gränssnitt anpassade efter produkt, målgrupp, och varumärke Begrepp: kreativitet, idé, innovation, process, metod, verktyg, modell. Den kreativa processen: behov, idégenerering, idéutveckling & urval, konkretisering & konceptualisering, resultat. Verktyg: Scenario design, personas, sajtmap, wireframes, workshop, best practise, erfarenhet, behovsorientering, brief, interaktivitet. Grupparbete: arbete med fiktivt uppdrag, från inledande uppdragsbeskrivning och behovsanalys fram till leverans och uppföljning. Kursen innehåller både teori och praktik, där föreläsningar och diskussioner varvas med grupparbeten där studenterna genomför mindre case/uppgifter för att känna på det kreativa arbetets olika faser. Underlag för bedömning utgörs av diskussioner och inlämningsuppgifter På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G och IG För betyget G: den studerande har grundläggande förståelse vad kreativitet är och hur verktyg och metoder kan hjälpa till vid lösningen av kreativa problem, och för hur den kreativa processen ser ut. Studenten kan använda en metod/verktyg samt skriva en kreativ brief med viss handledning. För betyget VG: utöver ovanstående tar den studerande mycket egna initiativ, kan argumentera för vilka metoder som passar vid ett specifikt problem, och kan använda flera metoder/tekniker. Patrik Åkerman von Knorring 17

18 Examensarbete 40 YH-poäng t med kursen är att ge studenten tillfölle att via ett större projekt tillämpa och utveckla kunskaper från tidigare moment i utbildningen. omsätta kunskaper från utbildningen till ett skarpt projekt ta hänsyn till faktorer som tid, budget och kundrelation under ett projekt självständigt utföra en fullständig projektlösning från idé till leverans presentation av idé och koncept projektplanering med anpassad modell hantering av projektförändringar kvalitetssäkring riskhantering dokumentation projektutveckling Kursen genomförs i form av föreläsningar, kontakt och samarbete med handledare från näringslivet och eget arbete. Underlag för bedömning utgörs av laborationer och inlämningsuppgifter. För betyget G: fullständigt projekt inlämnat digitalt med dokumentation och datafiler, redovisat genom muntlig presentation. För betyget VG: fullständigt projekt av mer omfattande art, inlämnat med dokumentation och datafiler inom deadline, redovisat genom muntlig presentation. Magnus Seter 18

19 LIA 2 50 YH-poäng t är att den studerande under LIA-perioden praktiskt omsätter de kunskaper som erhållits under utbildningen, på en för yrket relevant arbetsplats. omsätta teoretiska kunskaper i praktiskt arbete skapa kod, formgivning och utföra analyser på ett yrkesmässigt sätt förstå arbetslivets villkor och vad som gäller inom just arbetsområdet interaktionsdesign kommunicera med ledare och medarbetare fungera som en självständig och självutvecklande medarbetare skapa nya yrkesmässiga kontakter för framtiden arbete med interaktionsdesign genom en inriktning på HTML, XHTML, CSS, XML, Flash, ActionScript, Photoshop, Fireworks, Illustrator, PHP, JavaScript, 3D, After Effects eller CMS-system användbarhetsutvärdering rapportskrivning arbete i projektgrupp Kursen genomförs i form av praktik ute på en arbetsplats. Student och handledare gör studentrapport och studentenkät respektive handledarrapport och handledarenkät. Rapporter och enkäter görs genom att logga in till Nackademins nätverk. LIA-arbetsplatserna besöks också av Nackademins personal för intervjuer med student och handledare. Betygskriterier För betyget G: rapport och enkät från både student och handledare finns hos Nackademin. För betyget VG: Aktuell litteratur som används av LIA-företaget. Eva Andréasson 19

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Webbutveckling 2 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se Hösttermin 2013 Vecka Tema

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Kursplan för Bildteknik grund 25 YH-poäng

Kursplan för Bildteknik grund 25 YH-poäng Kursplan för Bildteknik grund 25 YH-poäng Utbildning: Crossmedia Digital Producer 1. Innehåll Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskaper i bildteknik, bildproduktion och anpassning

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-WEB Klass Systemutvecklare.NET Syfte och koppling till yrkesrollen För att kunna arbeta som systemutvecklare

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Undervisningen ska ge eleverna tillfälle att arbeta i projekt samt möjlighet att utveckla kunskaper om projektarbete och dess olika faser.

Undervisningen ska ge eleverna tillfälle att arbeta i projekt samt möjlighet att utveckla kunskaper om projektarbete och dess olika faser. WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Avancerade Webbteknologier

Avancerade Webbteknologier Projektledning, Business Knowledge Användbarhet & Layout Avancerade Webbteknologier Lkti Lektion 1 Kommunikation Tobias Landén tobias.landen@chas.se Avancerade webbteknologier del 1 (4 KY poäng) Syfte

Läs mer

Hej! Min uppdaterade portfolio finns online på www.lindebrand.com. alindebrand@gmail.com +46 70 54 70 052 www.lindebrand.com

Hej! Min uppdaterade portfolio finns online på www.lindebrand.com. alindebrand@gmail.com +46 70 54 70 052 www.lindebrand.com Curriculum Vitae Hej! Jag heter Alexander Lindebrand och jag kallar mig ett kreativt allt-i-allo. Jag jobbar främst med grafisk design, webbdesign och fotografering men jag har erfarenhet i de flesta digitalt

Läs mer

P r i s u p p g i f t e r

P r i s u p p g i f t e r P r i s u p p g i f t e r Grafisk produktion -datum enligt hemsida eller överrenskommelse Uppdatering AdobeCS4/ CS5, 1dag InDesign grund, 2dgr InDesign steg2, 2dgr InDesign automatisera, spara tid 1dag

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia Dnr HS 2015/172 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: SGWOM Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Vi är ett passionerat utbildningsföretag som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt

Vi är ett passionerat utbildningsföretag som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi är ett passionerat utbildningsföretag som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi bygger goda relationer med alla som berörs av vår verksamhet på effektivitet

Läs mer

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Peter Börjesson Interaktionsdesign Tillämpad informationsteknologi Chalmers/GU Idag Kort kursinfo Lab info Föreläsning - Vad utmärker ett bra användargränssnitt?

Läs mer

CV FREDRIK ÖIJERMARK 070 150 80 69 foijermark@gmail.com

CV FREDRIK ÖIJERMARK 070 150 80 69 foijermark@gmail.com CV FREDRIK ÖIJERMARK 070 150 80 69 foijermark@gmail.com Jag har under flera år haft möjligheten att arbeta som webbutvecklare, webbmaster och webbdesigner i både små och stora organisationer, det har gett

Läs mer

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GRÄNSSNITTSDESIGN Ämnet gränssnittsdesign behandlar interaktionen mellan dator och människa med fokus på designaspekterna i utveckling av användbara, tillgängliga och tilltalande gränssnitt. Det innehåller

Läs mer

Projektarbete myshop. Sandra Öigaard so222es WP12 Individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt 2013-06-06

Projektarbete myshop. Sandra Öigaard so222es WP12 Individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt 2013-06-06 Projektarbete myshop av Sandra Öigaard so222es WP12 Individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt 2013-06-06 ABSTRAKT En rapport om utvecklingen av myshop, ett 10 veckors projektarbete i kursen individuellt

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Prislista. Information. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet

Prislista. Information. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet Prislista Prislista Produkt Information Pris, SEK Kampanjsida 8.500 Nyhetsbrev 3.500 Banners 900-1200 Mobilwebapp 12.000 Logotyper 8.000-14.000 Informationswebbplats 13.500 Offertbaserade webbplatser Offertbaserade

Läs mer

VETENSKAPLIG METOD TNGD23 Kursstart: Januari 2013

VETENSKAPLIG METOD TNGD23 Kursstart: Januari 2013 Info GDK3 2013-09-27 Valbara kurser & exjobb Tobias Trofast, LiU 1 VETENSKAPLIG METOD TNGD23 Kursstart: Januari 2013 Kursen kan vara en bra start på ditt examensarbete! Du får: Göra ett upplägg för ditt

Läs mer

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin Evaluation Summary - CT8 Grundläggande webbdesign HT Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) Q. a Kurslitteratur? 7 Medel:.

Läs mer

Javautvecklare. Utbildningsfakta. 400 YH-poäng, 2 år

Javautvecklare. Utbildningsfakta. 400 YH-poäng, 2 år Javautvecklare 400 YH-poäng, 2 år Utbildningsfakta Kurser (12 stycken) Grundläggande programmering och javaverktyg 50 yhp Grafiskt gränssnitt och interaktion 20 yhp Internet, webb och webbramverk 40 yhp

Läs mer

KURS-PM INGENJÖRSARBETE 2012

KURS-PM INGENJÖRSARBETE 2012 Karlstads universitet 2012-08-27 Fakulteten för teknik och naturvetenskap Avd. Energi-, miljö- och byggteknik KURS-PM INGENJÖRSARBETE 2012 Syfte Kursen Ingenjörsarbete skall introducera dig till de krav

Läs mer

Studiehandledning. Programvarukonstruktion B, 15 hp

Studiehandledning. Programvarukonstruktion B, 15 hp Bilaga I:8d Studiehandledning Programvarukonstruktion B, 15 hp Studieform: Campus Studieperiod: Vårterminen, läsperiod 3-4 Kurskod: DV032B Anmälningskod: HIG-23232 2009-06-02, mbm 2 Förord Varmt välkommen

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Kursplan DV04 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. Diplomutbildning 40 veckor

Kursplan DV04 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. Diplomutbildning 40 veckor Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL DV04 VISUAL MERCHANDISER Diplomutbildning 40 veckor VISUAL MERCHANDISER Diplomutbildning 40 veckor DV04 Innehåll INNEHÅLL Övergripande 3 Undervisning och examensformer 3

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16)

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Applikationsprogramm ering i Python 5DA 7.5 215 13 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 5 (34/16) Antal aktiva

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Webbprogrammering, grundkurs 725G54

Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Lab 4, 5 ERD PHP + MySQL Återblick Idag Sessions PHP och MySQL för samband Lab 6 725G54: Genomgång projektuppgift Avstämning av kursmål Om sessions På IDA måste ni göra

Läs mer

Kursplanering Objektorienterad programmering

Kursplanering Objektorienterad programmering Kursplanering Objektorienterad programmering Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-OOP Klass Systemutvecklare.NET 2 Syfte och koppling till yrkesrollen Syftet är att få en stabil grund

Läs mer

Infomet / Datateknik KursPM

Infomet / Datateknik KursPM Kurs HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6hp, HT 2013 Infomet / KursPM Utdrag ur kursplanen Fullständig kursplan finns på http://www.kth.se/student/kurser/kurs/hf1005 Mål Kursens övergripande

Läs mer

Du hittar programmet här på Högskolan Dalarnas webb: http://www.du.se/gd

Du hittar programmet här på Högskolan Dalarnas webb: http://www.du.se/gd Du hittar programmet här på Högskolan Dalarnas webb: http://www.du.se/gd 1 Petter Kolseth Högskolan Dalarna, Grafisk Teknologi pkl@du.se och nsieme consulting, Norra Järnvägsgatan 7 petter@nsieme.se 79135

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Webbservrar, severskript & webbproduktion

Webbservrar, severskript & webbproduktion Webbprogrammering Webbservrar, severskript & webbproduktion 1 Vad är en webbserver En webbserver är en tjänst som lyssnar på port 80. Den hanterar tillgång till filer och kataloger genom att kommunicera

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Sveavägen 31 SE-111 34 Stockholm. mia.kolmodin@crisp.se +46-(0)70 443 91 91 miakolmodin

Sveavägen 31 SE-111 34 Stockholm. mia.kolmodin@crisp.se +46-(0)70 443 91 91 miakolmodin Sveavägen 31 SE-111 34 Stockholm mia.kolmodin@crisp.se +46-(0)70 443 91 91 miakolmodin f. 1976 Med 13 år erfarenhet av att ta fram digitala lösningar och tjänster till allt från fackförbund, kommuner,

Läs mer

efter genomgånget kursmoment ska den studerande ha: en god inblick till de branscher som evenemangsproducentutbildningen berör.

efter genomgånget kursmoment ska den studerande ha: en god inblick till de branscher som evenemangsproducentutbildningen berör. Kursplan EPU TERMIN 1 1. Introduktion - Teambuilding - Gruppdynamik och processer efter genomgånget kursmoment ska den studerande ha: Kursmomentets mål är att leda till ökad självkännedom och gruppens

Läs mer

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK Helene Brogeland Vektorgrafik och animation VT 2014 2014-04-29 Inledning Före aktuell kurs hade jag bara en vag uppfattning av innebörden av vektorgrafik och hade aldrig jobbat

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

PROTOKOLL 2009-01-19

PROTOKOLL 2009-01-19 PROGRAMRÅD INTERAKTIONSDESIGN Tid: Klockan 17.00 Plats: Kalmar Nyckel i sal NY105 Närvarande: Morgan Rydbrink, Dennis Larsson, Jan Boman, Jimmy Berggren, Jonas Lundström, Andreas Mååg, Sara Elebro, Sofia

Läs mer

Webbprogrammering 725G54

Webbprogrammering 725G54 Webbprogrammering 725G54 Hej! Jakob Bandelin, gästadjunkt jakob.bandelin@liu.se Interaktionsdesign, webbdesign, apputveckling Agenda Kursmål och -upplägg HTML Teckenkodning Validering Lab 1. Kursmål exemplifiera

Läs mer

Innehåll. Webbproduktion. Prototyputveckling. Arbetsgång (R)

Innehåll. Webbproduktion. Prototyputveckling. Arbetsgång (R) Innehåll Webbproduktion Produktion och publicering av större webbplatser Produktion Användbarhet/Användbarhetstest Publicering Underhåll Arbetsgång (R) 1) Utred mål och syfte (verksamhets- och målgruppsanalyser)

Läs mer

Välkomna. Försäljning del 1. Powersales Communication. måndag 11 november 13

Välkomna. Försäljning del 1. Powersales Communication. måndag 11 november 13 Välkomna Försäljning del 1 Utbildning: JKFS13 Kursens Namn: Försäljning del 1 Antal YH-poäng: 20 p Examinator: Henrik Mannerstråle Mål: Efter genomförd kurs skall den studerande ha fördjupad fakta, förståelse,

Läs mer

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik 2 Grunder All vår början bliver svår eller hur det nu brukar heta, och detta är något som gäller även Flash. För den som är ovan vid Flash gäller det säkert extra mycket, då det kan vara knepigt att förstå

Läs mer

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 KANDIDATARBETE FÖR M-STUDENTER VT15 Kandidatarbete om 15 hp i årskurs 3 ingår i alla civilingenjörsprogram. Avklarat kandidatarbete är ett krav för att få

Läs mer

Evaluation Summary - CT3380 Grundäggande webbdesign HT06 Dan Levin

Evaluation Summary - CT3380 Grundäggande webbdesign HT06 Dan Levin Evaluation Summary - CT8 Grundäggande webbdesign HT6 Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) Q. a Kurslitteratur? 6 Medel:,6

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN MED KURSPLANER gällande MÖBELPRODUKTIONSTEKNIKER 400 YH POÄNG INTAG 1 OCH 2

UTBILDNINGSPLAN MED KURSPLANER gällande MÖBELPRODUKTIONSTEKNIKER 400 YH POÄNG INTAG 1 OCH 2 UTBILDNINGSPLAN MED KURSPLANER gällande MÖBELPRODUKTIONSTEKNIKER 400 YH POÄNG INTAG 1 OCH 2 Syfte och mål med YH-utbildningen Möbelproduktionstekniker... 2 Kursplaner... 3 Informations- och kommunikationsteknik

Läs mer

KURSPLAN. Utvecklare Webbapplikationer MMRIA12. Utb nr 201218690. (framarbetat av Thomas Frank)

KURSPLAN. Utvecklare Webbapplikationer MMRIA12. Utb nr 201218690. (framarbetat av Thomas Frank) KURSPLAN Utvecklare Webbapplikationer MMRIA12 Utb nr 201218690 (framarbetat av Thomas Frank) Utbildningsledare: Peter Jacobsen Teknikhögskolan Drottningatan 4b, 212 11 Malmö 040-31 40 08 peter.jacobsen@plushogskolan.se

Läs mer

Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt

Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi bygger goda relationer med alla som berörs av vår verksamhet på effektivitet och

Läs mer

Projektkunskap, företagande, entreprenörskap LS10a lektion 5 Dagens lektion Gruppdynamik Teambuilding Icke-agila projekt Presentationsteknik inför presentationen Maslow Behov av självförverkligande Behov

Läs mer

CV Anders Hansson RESUMÉ UTBILDNING ANSTÄLLNINGAR ALLMÄNKUNSKAPER/FÄRDIGHETER SPRÅK

CV Anders Hansson RESUMÉ UTBILDNING ANSTÄLLNINGAR ALLMÄNKUNSKAPER/FÄRDIGHETER SPRÅK CV Anders Hansson RESUMÉ Jag är datavetare och programmerare med webbteknik/webbdesign som huvudområde. Det som tilltalar mig med det är att jag får anledning att använda både vänster och höger hjärnhalva.

Läs mer

Projektanvisning. Webbsideprojekt. Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09

Projektanvisning. Webbsideprojekt. Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09 Projektanvisning Webbsideprojekt Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09 Inledning Du har nu under ett antal laborationer i webbteknik fått relativt styrda uppgifter där du ensam fått lösa

Läs mer

Bildproducent -4 dgr. Inriktning bild eller film

Bildproducent -4 dgr. Inriktning bild eller film Bildproducent -4 dgr Inriktning bild eller film Kurspaketet ger dig grundläggande kunskaper inom bildproduktion. Du lär dig behärska de programvaror som används i reklambranschen, att kommunicera ut ditt

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Programmering B PHP. Specialiseringen mot PHP medför att kursens kod i betygshanteringen heter PPHP1408.

Programmering B PHP. Specialiseringen mot PHP medför att kursens kod i betygshanteringen heter PPHP1408. Programmering B PHP DTR1208 - Programmering B 50 poäng Specialiseringen mot PHP medför att kursens kod i betygshanteringen heter PPHP1408. Mål Mål för kursen (Skolverket) Kursen skall ge fördjupade teoretiska

Läs mer

Adobe Fireworks CS6. Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Fireworks CS6.

Adobe Fireworks CS6. Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Fireworks CS6. Adobe Fireworks CS6 Marketing Copy för Channel Partners Adobe Fireworks CS6 Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Fireworks CS6. HUR

Läs mer

Callisma (2 mån) Adam levererade en modern och plattformsoberoende webbplats som även är integrerad till en E-handelsplattform.

Callisma (2 mån) Adam levererade en modern och plattformsoberoende webbplats som även är integrerad till en E-handelsplattform. KONSULTPROFIL Adam Frontend-utvecklare Sammanfattning Adam är en senior frontend-utvecklare med tyngd på HTML, CSS och JavaScript. Han fungerar väldigt bra både i team och individuellt. Han drivs av att

Läs mer

SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng

SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng utbildningsstart 15 aug 2011 ansökan 2 maj 2011 Ansökan Ansökningsblankett ansökan senast den 2 maj. Urval och antagning Utbildningen är riksrekryterande och

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Teknik Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka Webben som verktyg Idag: Hur hänger det ihop? Viktiga tekniker Stegen i ett webbprojekt Verktyg Dreamweaver Photoshop Joomla CMS Storyboard och flödesschema Fixa webbhotell Hur hänger det ihop? För att

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Föreläsning 1: Introduktion till kursen

Föreläsning 1: Introduktion till kursen (18 januari 2015 F1.1 ) Föreläsning 1: Introduktion till kursen Lärare: Anna, Carl, Johan, Tom och ca 20 assistenter Registrering / avregistrering Undervisningsformer: föreläsningar och laborationer Kursmaterial

Läs mer

Golfbanemanagement 55-60 hp

Golfbanemanagement 55-60 hp 55-60 hp Varför denna utbildnings förändring? Golfsektor ställer högre krav på anläggningarna Som CM ska man kunna vara med och utveckla golfen vilket kräver bättre teoretiska kunskaper Myndigheterna ställer

Läs mer

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan SYSA12, Informatik: Informationssystem och verksamhet, 30 högskolepoäng Informatics: Information Systems and Business, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Daniel Wetter. Senior UX- Interaktion och tjänsteutveckling

Daniel Wetter. Senior UX- Interaktion och tjänsteutveckling Daniel Wetter Senior UX- Interaktion och tjänsteutveckling Design fungerar när den lyckas förmedla idéer väl på enklaste möjliga sätt. Interaktionsdesign fokuserar speciellt på hur en användare interagerar

Läs mer

Kursplan för konstskolan 2 år

Kursplan för konstskolan 2 år Kursplan för konstskolan 2 år Konstskolan ger en allsidig grundutbildning och ger goda färdigheter inom det konstnärliga området, vad gäller två- och tredimensionell gestaltning. Är högskoleförberedande.

Läs mer

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

Utbildning. Cathrine Gustavsson Födelsedata: 821003 Mobil: 070-665 23 20 Telefon hem: 054-20 31 393

Utbildning. Cathrine Gustavsson Födelsedata: 821003 Mobil: 070-665 23 20 Telefon hem: 054-20 31 393 Utbildning Universitetsutbildning Multimediaprogrammet (2002 2006) Magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, s Universitet Jag läste här kurser inom medie- och kommunikationsvetenskap där jag

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. MÅLTIDSGESTALTNING, 80 POÄNG Meal Design Programme, 80 points

UTBILDNINGSPLAN. MÅLTIDSGESTALTNING, 80 POÄNG Meal Design Programme, 80 points UTBILDNINGSPLAN MÅLTIDSGESTALTNING, 80 POÄNG Meal Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 16 december 2003. 1. ALLMÄNT Utbildningen

Läs mer

KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p

KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p Kurser Fjäll- och friluftsteknik Ledarskap och projektledning Lärande i arbete Aktivitetsturism 1 Lärande i arbete Aktivitetsturism 2 Natur och miljö Sjukvård

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten Version 10-11-08 SCHEMA Kandidatprogrammet i Podiatri Ekonomi, juridik, organisation och ledarskap (5p/ECTS 7.5) Kursledare: Roland och Bjarne Jansson (webbansvarig) Webbansvarig: bjarne.jansson@ki.se

Läs mer

Portfolio Johan Brink

Portfolio Johan Brink Portfolio Johan Brink Index Kontakt s. 1 Rock N Rull s. 2-3 Clandestine s. 4-5 Examensarbete: Spelardrivet narrativ s. 6 PERSONUPPGIFTER Namn Johan Brink Född 1982/12/29 Kön Man KONTAKTUPPGIFTER Mobil

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

ADOBE FLASH 8. Vad är egentligen Flash

ADOBE FLASH 8. Vad är egentligen Flash Peter Stenlund, Presens Design Version 2008-01-20 Får endast användas i privat bruk För att få ut det mesta av denna kurs bör du behärska fönster- och filhantering, ordbehandling och Internet. Helst bör

Läs mer

INGEN UTBILDNING. www.ingen.se Ingen Mediakonsult, Engelbrektsgatan 35B, SE-114 32 STOCKHOLM Telefon: 0705-44 00 30 Mail: info@ingen.

INGEN UTBILDNING. www.ingen.se Ingen Mediakonsult, Engelbrektsgatan 35B, SE-114 32 STOCKHOLM Telefon: 0705-44 00 30 Mail: info@ingen. INGEN UTBILDNING www.ingen.se Ingen Mediakonsult, Engelbrektsgatan 35B, SE-114 32 STOCKHOLM Telefon: 0705-44 00 30 Mail: info@ingen.se INGEN GER MER JENS NORDIN Född: I späd ålder, 1970, Örnsköldsvik.

Läs mer

ANNA ÅBERG. Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är...

ANNA ÅBERG. Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är... ANNA ÅBERG Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är......en glad och ambitiös tjej som försöker stå med båda fötterna på jorden, CURRICULUM VITAE...positiv

Läs mer

Handledarguide för Lärande i arbete

Handledarguide för Lärande i arbete Handledarguide för Lärande i arbete Välkommen som handledare i Lärande i arbete på Nässjöakademin! Denna handledarguide är en hjälp för dig som LIA-handledare. Här beskriver vi hur LIA:n på Nässjöakademin

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Produktions- och projektledare Projektledare, festival, konsert, utställning, temadag Eventarrangör Marknadskommunikatör Marknadsförare, säljare Projektledare,

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd HÖGSKOLAN i JÖNKÖPING INSTRUKTION I-JTH-10-025I _ webb/student 1 (6) Examination 1. Regelbakgrund HJ-gemensamma regler Denna instruktion gäller för Tekniska Högskolans olika former av examination och bygger

Läs mer