Byggprocessen beskrivs ofta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggprocessen beskrivs ofta"

Transkript

1 IT/BYGGDATA Byggbranschens uppdelning i skråföretag och avsaknaden av en tydlig processägare gör det svårt att bedriva långsiktig strategisk utveckling. IT-stöd kan bidra till att utveckla den industriella processen så att vi får bostäder som gemene man har råd med. IT-stöd kan sätta fart på industriellt byggande Av jan-olof edgar, Digital Design Development AB Byggprocessen beskrivs ofta som ett kostnadsdrivet stafettlopp där varje aktör försöker maximera sin vinst och minimera sin risk via avtal istället för att fokusera på hela värdekedjan. Avtal och kontrakt fokuserar på tekniska lösningar istället för funktion. Innovationsincitamentet är lågt då tekniska innovationer är svåra att skydda. Inom fordonsindustrin har den starka konkurrensen drivit fram nya organisationsformer, produktutvecklingsmetoder och produktionsfilosofier som fokuserar på kundkrav och kundtillfredsställelse. Bilindustrin rör sig idag mot ökad kundanpassning med så kallad agile production där utvecklingen av informationsteknologin spelar en central roll. Standardiserade byggklossar och legoprinciper tillsammans med avancerad informationsteknik gör det möjligt att Fig 1. Informationsbärare i byggprocessen. kundanpassa produkterna. Byggbranschen är av tradition projektorienterad. Man skulle nästan kunna säga att varje projekt, och dess projektorganisation fungerar som ett eget litet företag. IT-mognaden varierar Då projektorganisationen varierar från projekt till projekt, är det svårt att utveckla metoder som förbättrar byggprocessen. Även IT-mognaden bland medverkande företag varierar oftast betydligt. Jämför detta med en så kallad industriell process. Det som är kännetecknande för en sådan process är att den för varje projekt tar lärdom av tidigare misstag, och ständigt eftersträvar att rationalisera bort flaskhalsar. Fortfarande byggs med mycket varierande kvalitet, och det kan helt bero på vilket arbetslag som utför jobbet, om projektet blir lyckat eller inte. Så var det en FÖRFATTAREN Jan-Olof Edgar har långvarig erfarenhet av utveckling och implementering av 3D-CAD system för projektering och produktionsplanering, så kallad Building Information Model, BIM. Han har även medverkat i flera pilotprojekt med införande av modellorienterade system, bland annat inom IT Bygg och Fastighet gång i tiden även inom bilindustrin. Uttrycket måndagsexemplar används knappast längre, men byggbranschen är fortfarande kvar på T-Ford-nivå! Allt fler talar nu om att ett industriellt byggande är lösningen, men vad menar vi egentligen med industriellt byggande? Detta har ju prövats förut, under miljonprogrammet på 1960-talet. Ofullständiga ritningar Under det senaste århundradet, har ritningar och byggnadsbeskrivningar varit den dominerande informationsbäraren i byggprocessen. Detta har varit det enda sättet att förmedla information från avsändare till mottagare. För bara år sedan dominerades ritningsproduktionen av ritbordet samt pennan som viktigaste hjälpmedel. Idag arbetar man i huvudsak med 2D- CAD teknik, men design- och byggprocessen har inte utvecklats nämnvärt på grund av denna förändring. Ritningarna är med dagens 2D-CAD Fortsättning s. 30 P 28 husbyggaren nr 6 B 2005

2 man uppdatera produktstrukturen för att skapa en as produced/as built -modell av den levererade produkten. Fig 2.Produktmodell med logisk sortering av data (modellhierarki). P teknik lika ofullständiga och behäftade med fel som tidigare och mycket lämnas fortfarande att lösas på byggarbetsplatsen. Tio procent av byggkostnaden kan hänföras till att rätta till fel och brister i en ålderdomlig och konservativ bygg- och designprocess. Bygger upp en modell De senaste åren har dock en ny teknologi för CAD-projektering vunnit mark genom objektsorienterade parameterstyrda 3D-CAD system. Kännetecknande för dessa system är att man inte längre ritar linjer och cirklar, utan istället bygger upp en modell utav fördefinierade byggkomponenter ifrån olika bibliotek. Modellen lagras i en databas, och alla CAD-objekt blir databas-poster. Några av huvudfunktionerna med 3D-modellen är, förutom visualisering, att kunna skapa en mängd CAD/CAM-styrd stålproduktion. Foto: Sweco Bloco olika rapporter till exempel ritningar graphical reports som utsnitt ur en och samma 3D-modell, eller automatiskt producerade mängdförteckningar. När systemen kan sortera CAD-objekten med olika logiska relationer och lägen, benämns tekniken Produktmodeller, eller Building Information Model (BIM). Till varje objekt kan man knyta egenskaper. Dessa kan styra geometrin, till exempel bredd, höjd, eller enbart vara data som sparas med objektet, till exempel materialkvalitet. Information som skapas i projekteringen, as designed, kan sedan användas i produktionen där produktionsdata som ledtider, produktionssekvenser för olika delar av produkten, tillförs, så kallad supply chain management. När produkten har producerats kan Slipper projekteringsfel Inom stål-, trä- och prefabbetongprojektering med produktmodeller i 3D, har vi kunnat påvisa i princip noll projekteringsfel eftersom byggnaden har provmonterats och byggts en gång virtuellt. Det som skapar efterfrågan är, förutom noll fel, att stålentreprenörer kan nyttja numerisk information direkt från modellen via så kallade CNC-filer för att styra verkstadsrobotar (CAD/CAM). Med 3D-produktmodeller har vi således lärt oss att provmontera byggkonstruktioner och bygga virtuella prototyper. Genom att länka en tidplans aktiviteter med CAD-modellen är det möjligt att simulera till exempel ett byggprojekt med avseende på tiden det vill säga att spela upp tidplanen. Detta kallas för 4D, och ger oss nu möjlighet att simulera produktionsprocessen, och se eventuella flaskhalsar i ett logistiskt flöde. Det går även att länka CAD-objekten, samt dess mängdrapport som indata till kalkylprogram, för att på så sätt automatisera och kvalitetssäkra kalkylarbetet. Detta kallar vi för 5D. Ett systemtänkande behövs Ska man lyckas med ett industriellt byggande krävs det ett systemtänkande även för byggelement, samt metoder att projektera, producera och montera, dessa. För att lyckas väl måste arkitektkåren redan från början rita husen utifrån givna produktionstekniska förutsättningar, och därmed mer komma att likna till exempel bilindustrins designers. Arkitekter måste se en utmaning i att skapa estetiskt tilltalande hus, där ingen kan se att det är byggt som en LEGObyggsats. Annars kommer systemtänkandet in alldeles för sent i processen för att nyttan med byggsystemet ska komma till sin rätt. Genom att förkonstruera husen, kan även kraftiga besparingar göras av projekteringskostnaden även om det svider, då branschen älskar att uppfinna hjulet på nytt! Här finns även möjlighet att bygga varumärken, vilket vi redan sett exempel på till exempel Ikea och Skanskas Bo 30 husbyggaren nr 6 B 2005

3 Klok, eller NCCs Det ljuva livet. Man kan liksom i bilindustrin tänka sig olika årsmodeller av dessa produkter. Tack vare mitt intresse för IT-stöd för industriellt byggande, har jag kommit att delta i ett antal pilotprojekt med nya koncept för byggsystem, bland annat lättbyggnadsteknik. De projekt som väckt mest uppmärksamhet är Näktergalen (1996), samt Kaskaden (1997). Dessa flerfamiljshus har byggts helt med stål och gips, i prefabricerade element, projekterade med 3D-IT system. Byggsystem har utvecklats Pilotprojekten har givit mycket värdefull kunskap, och för att få IT-systemen att komma till sin rätt har jag under senare år kommit att deltaga i utvecklingen av två nya byggsystem. Dels ett byggsystem där elementen är en konstruktion framförallt bestående av högpresterande betong och cellplast. De ingående materialen används i en optimerad kombination. Husstommen har god förmåga att ackumulera rörelseenergin vid seismiska svängningar vilket lämpar sig särskilt väl för jordbävningsaktiva länder. Systemet är dimensionerat för hus upp till 20 våningar, med samma element och pelardimension. Dels byggsystemet SemisystemHus som är baserat på träelement i platta paket. Branschens samlade expertis, även från materialindustrin, har medverkat i framtagandet. Utvecklingsgruppen har letts av innovatören Peeter Leetma, samt Chalmers. Samtliga installationer är fullt integrerade i systemet, och alla element låses med ett huslås, vilket innebär möjlighet att demontera hela huset inklusive grunden med oförstörda element. Näktergalen. Fotograf: Anders Olson Kaskaden. Husen är konstruerade med enbart stål och gips. Fotograf: Anders Olson Effektiviserar hantering Informationssystem har länge varit en viktig del av tillverkningsindustrin. Utifrån produktutvecklingsmodeller och produktionsfilosofier har olika typer av IT-verktyg utvecklats. Under 1980-talet var en stor del av verktygen som CAD, ordbehandlare etcetera, inriktad på att öka den personliga produktiviteten. Dagens informationshanteringssystem utvecklas med syfte att identifiera, samordna och utnyttja informationsresurser; information, personal och system, för att uppnå mervärden för organisationen. I Fig 3 har verksamhetsfokus för vanliga förekommande industriella informationssystem ringats in: Produktutvecklingssystem Product Data Management, PDM, fokuserar på att organisera, lagra och distribuera produktrelaterad information under produktutvecklingsfasen. PDM-system stödjer och effektiviserar informationshanteringen under produktutvecklingsskedet för att minska tiden för lansering (time to market). Material och produktionsstyrningssystem, MPS, kopplar ihop produktinformationen med resurser i form av lager, personal och maskiner för att optimera produktionsflödet i fabriken. MPS-system ska öka produktiviteten och minska produktionstiden (time to customer). Customer Relation Management, CRM, och Supplier Relation Management, SRM, följer upp och vårdar kund- och leverantörsrelationer. Det torde vara fullt möjligt att utveckla ett produktionsplaneringsstöd, liknande material- och produktionsstyrningssystem, även för den traditionella byggindustrin. Varje byggarbetsplats kan i princip jämföras med en produktionsstation i en fabrik, som ska försörjas med rätt material vid rätt tidpunkt. Här ligger det nära till hands att tro att Fortsättning s. 32 P nr 6 B 2005 husbyggaren 31

4 Fig 3. Exempel på olika informationssystems verksamhetsfokus. Källa: Slutrapport Proflex Enterprixe stödjer ett projekts hela livscykel. All projektinformation är samlad på en gemensam server ett PDM-system för byggbranschen. Illustration: Enterprixe Oy P logistikföretag kan bygga upp distributionscentraler som försörjer byggena med material just-in-time. Ett exempel på ett lyckat sådant försök är Hammarby Sjöstads Logistikcenter. PDM + MPS (1+1=3) Nyckeln till framgång ligger i integration och automation av system och processer. De IT-investeringar som hittills skett i byggbranschen, har alla i princip inneburit en automation av delprocesser, det vill säga en suboptimering. Men det är först när man har en helhetssyn som 1+1 kan bli lika med 3. Man måste göra sin läxa väl det finns inga genvägar... Övergripande system behövs Även det faktum att byggsystemen blir alltmer kompletta och gränsöverskridande, ställer nya krav på IT-systemen. De IT-applikationer som används av branschen är lika skråindelade som branschen i övrigt. Vi behöver således ett mer komplett multidisciplint och multimateriellt IT-system som klarar att skapa en produktmodell med alla inbyggda komponenter. Ett övergripande IT-system för byggbranschen är Enterprixe Model Server, som är baserad på de erfarenheter av byggproduktmodeller som stålprojekteringen givit. Tack vare Internet kan servern och databasen vara distribuerad och göras tillgänglig för alla involverade parter i ett byggprojekt. Vissa parter skapar informationen i databasen medan andra parter nyttjar informationen. Tekniken bygger på ett så kallat client/server system, vilket innebär att projektörerna kan koppla upp sig med sina nuvarande applikationer direkt till servern, bland annat AutoCad, ADT och MsProject. Allt som projektören ritar och modellerar lagras automatiskt till servern, och i med detta övertar databasen rollen som originalhandling. Ritningsfilerna som produceras ur modellen är att betrakta som tillfälliga plot-bilder ur en viss vy, vid en viss tidpunkt. CAD-objekten sorteras logiskt i hierarkiska strukturer och kan därmed skapa produktmodeller av annars ganska platt ologisk CAD-information. 3D CAD-modeller kan därmed förädlas till produktmodeller. Det är även möjligt att importera, konvertera, IFC-filer via klientprogramvarornas importfunktioner. Ingen tveksamhet kommer längre att råda över vilken version av en ritning som är den senaste, eftersom det bara finns ett (1) original som alla parter delar själva produktmodellen! Hur mycket pengar som kan sparas in i tid, projekteringsfel och missförstånd kan man bara gissa sig till, men om vi tänker oss att cirka 70 procent av en projektörs tid åtgår till att söka och finna information så kan betydliga besparingar göras. Har testat databasen Tillsammans med Peab och Skandinaviska Byggelement har Sweco Bloco gjort ett pilotprojekt i samband med arbetet med Ski Lodge Lindvallen. Entreprenören och materialleverantören släpptes in i projektörernas modelldatabas för att själva kunna hämta ut samt förädla databasen med produktionsdata. Några exempel på vad som kan göras är att: 32 husbyggaren nr 6 B 2005

5 Demontera modellen i omvänd montageordning, för att på så sätt planera transport samt kranlogistik. Märka alla betongelement, med transportnummer samt montagetider. Simulera montaget i 4D. Länka alla ritningar och tidplaner till modellen, Hybrid Modell. Tydlig processägare behövs Vad krävs då av byggbranschen för att slutligen lyckas utveckla en industriell process? Svårigheten ligger i branschens uppdelning i skråföretag, samt att det inte finns en tydlig processägare. I varje byggprojekt är det oftast en ny organisation, där alla involverade parter har olika ITmognad, och insikt. Det är därför svårt att bedriva långsiktig strategisk utveckling. Det är knappast troligt att alla företag samtidigt kommer överens om att byta arbetssätt. Någon part måste ta initiativet, och få med de övriga. Såvida inte helt nya Produktionsplanering (4D) i Enterprixe modell databas. typer av kompletta företag dyker upp, som själva har kontroll över hela processen, ligger det närmast till hands att tro att nya samverkansformer och partnering är lösningen. Ledande aktörer har ett gemensamt ansvar för att utveckla branschen, och dess produktivitet, så att det åter är möjligt att bygga bostäder till priser som gemene man har råd att betala. Det är en märklig situation att branschen inte klarar av detta, när efterfrågan är så enormt stor. Ska vi även få ungdomar att välja byggbranschen som framtid, måste vi börja agera mer professionellt. Annars får vi ytterligare en kompetensutarmning, och konkurrens från andra länder kommer snart att göra sig gällande. D nr 6 B 2005 husbyggaren 33

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

INTEGRERAD INFORMATIONSHANTERING I BYGGPROCESSEN

INTEGRERAD INFORMATIONSHANTERING I BYGGPROCESSEN ISSN 1654-5796 ISRN LUTADL/TAPM 10/1001 SE Anders Robertson INTEGRERAD INFORMATIONSHANTERING I BYGGPROCESSEN en jämförande studie av skeppsbyggnadsindustrin och byggbranschen INTEGRERAD INFORMATIONSHANTERING

Läs mer

Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver en ändring av anläggningslagen. SAMHÄLLS- BYGGAREN 14

Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver en ändring av anläggningslagen. SAMHÄLLS- BYGGAREN 14 Hög tid att ändra livsstil. Om vi vill ha en hållbar planet måste vi förändra vårt sätt att leva inte bara i tanken utan på riktigt. Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata REKOMMENDATIONER 2003 Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata IMPLEMENTERING AV PRODUKTMODELLER, DOKUMENTHANTERING OCH PROJEKTNÄTVERK Bygg- och fastighetssektorns

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor (U.F.O.S) Rätt process

Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor (U.F.O.S) Rätt process Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor (U.F.O.S) Rätt process Arbetsmodell för processledning och processanalys i offentliga fastighetsföretag Arbetsmodell för processledning och processanalys

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande Att minska byggavfallet En metod för att förebygga avfall vid byggande Förord Den här metoden är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Tyréns AB, NKS-bygg inom Stockholms läns landsting och Skanska

Läs mer

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET.

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET. RAPPORT Teldok 107 Nyttan av elektronisk affärskommunikation för småföretag Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET Peter Fredholm Teldok TELDOK är styrelsens i Telia AB initiativ till dokumentation

Läs mer

Hantering av digitala verktygsmodeller

Hantering av digitala verktygsmodeller Hantering av digitala verktygsmodeller En studie av hur 3D-modeller av monteringsverktyg ska lagras, struktureras och geopositioneras på Scania CV AB inom Chassimontering Management of digital models A

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

IT-styrning med fokus på affärsnytta

IT-styrning med fokus på affärsnytta Avdelningen för Informatik Johan Burman IT-styrning med fokus på affärsnytta Fyra företags syn på IT och dess strategiska värde för lönsamheten, bedömning av affärsnyttan och styrning av IT-verksamheten

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5 RAPPORT 2013:5 Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum Ett arbetssätt baserat på kunskap, kundernas behov och syftet med verksamheten Författare: Åsa Swan, Madeleine Blusi Hemtjänst

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Framtidens Universitetssjukhus

Framtidens Universitetssjukhus Framtidens Universitetssjukhus Följ med till Sveriges mest spännande byggprojekt! DESIGN: KAMIS.SE Maj 2013 24 25 INLEDNING Vi bygger framtidens universitetssjukhus Nya Karolinska Solna 2010 Nya Karolinska

Läs mer

Styrning i kund- och leverantörsrelationer

Styrning i kund- och leverantörsrelationer Företagsekonomiska institutionen Styrning i kund- och leverantörsrelationer - en fallstudie inom fordonsindustrin Kandidatuppsats i företagsekonomi Fördjupningskurs- redovisning Höstterminen 2005 Handledare:

Läs mer

Customer Relationship Management på den svenska marknaden

Customer Relationship Management på den svenska marknaden Customer Relationship Management på den svenska marknaden 2001 CRM på den svenska marknaden Customer Relationship Management på den svenska marknaden 2001 Innehåll Sammanfattning 4 Vad är CRM? 8 Dimensioner

Läs mer

MARKUS SANDSTRÖM SEBASTIAN SVENSSON

MARKUS SANDSTRÖM SEBASTIAN SVENSSON Logistiklösningar för ökad effektivitet inom byggbranschen En frekvensstudie på projektet Porslinsfabriken Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör MARKUS SANDSTRÖM SEBASTIAN SVENSSON

Läs mer

PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA

PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA din snabbguide till Lean, Agile, Scrum och XP tomas björkholm & hans brattberg nu också med kanban PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA din snabbguide till Lean, Agile, Scrum och XP

Läs mer