Kunskapsöversikten avseende förmågeoch ledningsutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskapsöversikten avseende förmågeoch ledningsutveckling"

Transkript

1 Kunskapsöversikten avseende förmågeoch ledningsutveckling Niklas Hallberg Jiri Trnka och Sofie Pilemalm {nikha, jiri.trnka, Avdelningen för informationssystem FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

2 Hallberg, Trnka och Pilemalm Förord Att förebygga och hantera olyckor och kriser är en central förmåga i moderna samhällen. Detta innefattar att förebygga olyckor och händelser, att förutse och förbereda sig för de händelser som inträffar, samt att hantera dessa och återställa ett fungerande samhälle så snabbt och effektivt som möjligt. Samhällets utveckling har lett till ett ökat ömsesidigt beroende mellan mänskliga aktiviteter och ett beroende av komplexa tekniska system. Den ökad komplexitet i kombination med exempelvis politisk instabilitet in många delar av världen och kraftigare påverkan av väderfenomen har bidragit till alltmer oförutsägbara olyckor och krissituationer vilket innebär ökad risk för skada på människor och miljö samt ekonomiska och materiella förluster. Detta innebär att samhällens förmåga till skydd mot olyckor, krishantering och civilt försvar måste anpassas till att effektiv och flexibel hantera uppkomma situationer. Därmed måste även de sociotekniska system som utgör grund till samhällets skydd mot olyckor och krishantering vara flexibla och anpassningsbara. Det finns ett behov av att kontinuerligt utveckla och säkerställa samhällens förmåga att förebygga och hantera olyckor och krissituationer. Detta innebära innebär att även de resurser som utgör dessa förmågor måste utvecklas och livscykelhanteras. För att nyttja förmågorna till skydd mot olyckor och kriser på bästa sätt under rådande förutsättningar krävs en väl utvecklad ledningsfunktion. Denna kunskapsöversikt behandlar områdena Förmågeutveckling och Ledningsutveckling, i vilka delområdena Sociotekniska system, Ledning samt Utveckling ingår. Kunskapsöversikten utgår ifrån ett samhällsperspektiv, där tidsaspekten före och under en olycka och kris beaktas, för att erhålla förmåga att skydda det som anses vara skyddsvärt. Introduktion Detta avsnitt ger en överblick om vad som beskrivs i de följande avsnitten. Den Övergripande omvärldsanalys sammanfattar problematiken kring dagens och framtida krav på skydd mot olyckor, krishantering och civilt försvar i termer av förmågor och förmågeutveckling samt ledning och ledningsutveckling. Avsnittet Förändrad risk, hotbild och sårbarhet beskiver övergripande hur den förändrade världsbilden påverkar samhällets risk, hotbild och sårbarhet i relationen till områdena Förmågeutveckling och Ledningsutveckling. Avsnittet Forskning nationellt i EU, USA och norden samt framstående forskningsorganisationer beskriver forskargrupperingar inom tre huvudområden som är relaterade till beskrivet kunskapsområden: Robusta, resilienta och adaptiva sociotekniska system, Ledning och ledningssystem samt Förmåge- och Systemutveckling. Övergripande omvärldsanalys Det finns tre nyckelaspekter som påverkar dagens och framtidens utformning av skydd mot olyckor och krishantering. För det första, skydd mot olyckor och krishantering är en multidimensionell disciplin som innefattar en rad aspekter;

3 mänskliga, organisatoriska, ledningsmässiga, metodmässiga, tekniska, materiella, legala, ekonomiska, politiska, kulturella. De aktörer som berörs har skilda ansvarsförhållanden, bakgrund och perspektiv och inkluderar exempelvis polisen, räddningstjänsten, civilt försvar, hälso- och sjukvårdsorganisationer, ideella organisationer, militära organisationer, media och allmänheten. För det andra, de flesta samhällen har, oavsett storlek, begränsade möjligheter att utveckla och tillhandahålla resurser som enbart är avsedda att användas vid olyckor och kriser. Därmed är det nödvändigt att även kunna nyttja befintliga resurser och verksamheter från andra samhällsfunktioner för att hantera olyckor och krissituationer. Slutligen, skydd mot olyckor och krishantering är en komplex verksamhet där uppkomna situationer ofta är svåra att exakt förutsäga och överblicka. För att hantera dessa måste ett flertal organisationer och olika typer av aktörer samverka. Detta kräver att dessa aktörer och organisationer koordinerar sina beslut och handlingar samt samverkar för att effektiv genomföra valda åtgärder. Komplexiteten vid ledning av krishantering förväntas öka avsevärt då framtida kriser befaras bli mer omfattande, än svårare att förutse och inverka på snart sagt alla samhällsfunktioner (Rubin, 1998; Berrogi, 2001). Samhällsutvecklingen har gjort det nödvändigt att omvärdera och omdefiniera paradigm och teorier avseende skydd mot olyckor och krishantering (Berrogi, 2001). Moderna organisationer inom skydd mot olyckor, krishantering och civilt försvar måste anpassa sina sociala, organisatoriska och tekniska system baserat på erfarenheter från situationer där medverkande aktörer har varit tvungna att improvisera (Mendonça et al., 2001). Det finns behov av flexibla och avancerade lednings- och samverkansstrukturer, bredare operativa ramar och interdisciplinär kompetens. Andra identifierade behov är interinstitutionell samverkan som omfattar flera jurisdiktionen samt multikulturellt samarbete med gemensam planering och resursdelning. Detta innebär att all utveckling inom skydd mot olyckor, krishantering och civilt försvar måste bedrivas med ett helhetsperspektiv, där samspelet mellan människa, teknik och organisation (MTO) är fundamentalt. En enbart teknikfokuserad utveckling kommer inte att resultera i ett fungerade skydd mot olyckor eller kriser. Det är med dessa förutsättningar som utgångspunkt som utveckling av förmågor till skydd mot olyckor och krishantering måste beaktas (Wybo & Lonka, 2002; Comfort, 1993; Comfort et al., 2001). Två centrala aspekter avseende skydd mot olyckor och krishantering i denna helhet är Förmågor och Förmågeutveckling samt Ledning och Ledningsutveckling. Förmågor och förmågeutveckling Erfarenheter från händelser som exempelvis terrorattacker på Bali, SARS epidemi, omfattande strömavbrott i USA och störningar av gasleveranser till flertal Europiska länder, visar att samhällens förmåga till skydd mot olyckor och krishantering inte kan vara statisk, utan förmågor måste kontinuerligt utvecklas och anpassas, både över tid och snabbt till uppkomna situationer. Med andra ord måste samhället besitta förmåga till förmågeutveckling där nya förmågor utvecklas och införs, existerande förmågor anpassas och inaktuella förmågor avvecklas.

4 FoU-problem: hur skall olika typer av förmågor utvecklas och bibehållas, så att flexibilitet och anpassningsbarhet avseende skydd mot olyckor, krishantering och civilt försvar erhålls. Förmågeutveckling för skydd mot olyckor och krishantering handlar dels om (1) dimensionering och kapacitetsuppbyggnad över tid och dels om (2) anpassning vid insatser till tillgängliga resurser och det som av situationen krävs. I olycks- och krissituationer kan det inte förutsättas att samtliga resurser som samhället under normala omständigheter tillhandahåller finns att tillgå. Kriser karakteriseras av att delar av infrastruktur och resurser förloras och inte är tillgänglig, exempelvis vägar och kommunikationsnät är oanvändbara, fordon och central personer är satta ut funktion, delar av elnätet har slagits ut samt byggnader har rasat. Med andra ord kan resursers tillgänglighet förändras snabbt och oförutsägbart. Detta innebär att aktörerna och organisationerna involverade i hanteringen av olyckor och kriser måste ha förmåga att anpassa sig till situationer, där temporära och flexibla konstellationer för insatser sätts samman efterhand för att leverera de förmågor situationen kräver (Comfort et al., 2001; Drabek & McEntire, 2003). Olika aktörer med olika utbildning, expertis, arbetsuppgifter, arbetskulturer och numera även olika informationssystem måste kunna samverkan och samarbeta genom att dela existerande resurser innovativt och utföra flertal åtgärder i lämplig ordning för att lösa aktuella uppgifter så effektivt som möjligt (Mendonça & Wallace, 2004; Shen & Shaw, 2004; Kendra & Wachtendorf, 2006). Att utveckla och bibehålla önskade förmågor hos komplexa sociotekniska system, som i detta fall skall hantera skydd mot olyckor, krishantering och civilt försvar, är en utmaning, med många svårigheter som måste hanteras. De allra största utmaningarna är att specificera vad dessa system skall klara av, att med precision realisera något som motsvarar detta (som har förväntade förmågor), samt att säkerställa att förmågan bibehålls under den tiden som avses (Kasser, 2007). Det spelar ingen roll hur bra den utvecklingsmetod är som nyttjas, hur omfattande design som görs och hur avancerad teknik som nyttjas om ingångvärdet bygger på felaktiga antaganden och systemmodeller (t.ex. kommunikationsplaner, ledningsmodeller och samverkansstrategier). Ett känt exempel på detta är London Ambulance Service och dess informationssystem för larmmottagning och resursdirigering som aldrig satts igång (Wastell & Newman, 1996). FoU-problem: hur kan arkitekturbaserad systemansats användas för att stödja utveckling och hantering av förmågor för skydd mot olyckor, krishantering och civilt försvar. Ett koncept som har föreslagits för att utveckla förmågor hos komplexa sociotekniska system som utför verksamhet av tidskritisk karaktär är en så kallade arkitekturbaserad systemansats. En arkitektur är övergripande systembeskrivning. Inom utveckling kan arkitekturen nyttjas för att identifiera de behov som system skall tillfredställa samt de krav som skall ställas på systemet. Detta utifrån ett helhetsperspektiv, avseende såväl dynamiska som statiska egenskaper. Arkitekturen gör det också möjligt att få översikt och styrbarhet av komplexa system så att dessa uppträder som flexibla och till situationen anpassningsbara. Att nyttja en arkitekturbaserad systemansats för så väl nyutveckling som vid modifiering och underhåll av system möjliggör att återanvända befintliga system för att utveckla nya och förbättrade förmågor. Enterprise Architecture (EA) är ett exempel på arkitekturbaserad ansats. EA gör det möjligt att utifrån visioner, mål och uppgifter forma exempelvis verksamhetens

5 genomförande, den organisatoriska strukturen, nyttjande kompetenser och anpassa det stödjade informationssystemet. Vidare ges möjlighet att bättre få kontroll över informationshanteringen, då det ges möjligt att se var information skapas, förvaltas och nyttjas. På senare år har EA konceptet börjat nyttjas inom den militära domänen för förmågedriven utveckling. Det vill säga, att det är förmågor som skall tillhandhållas styr vilken kompetens och material som utvecklas samt vilka organisatoriska enheter som sätts samman. Tillämpningen av EA för förmågedriven utveckling skulle mycket väl kunna användas i civila sammanhang och utveckling av förmågor vid skydd mot olyckor och krishantering. EA kan nyttjas för att fastställa såväl utgångsläge för utveckling såväl som målbild vid olika framtida tidpunkter, vilket medger hantera av förmågor över tid. Nyttjande för EA inom detta område är ännu relativ oexploaterat och vetenskapligt dokumenterade praktiska erfarenheter saknas. För att utveckla en EA nyttjas ramverk så kallade Enterprise Architecture Frameworks. Dessa finns numera i ett stort antal för olika typer av verksamheter och organisationer (Schekkerman, 2003). FoU-problem: hur kan tjänstekonceptet och tjänsteorienterad arkitektur användas för att stödja utveckling och hantering av förmågor för skydd mot olyckor, krishantering och civilt försvar. Inom områdena systemarkitektur, informationssystem och informationsteknologi används konceptet tjänst och anses som en möjlig väg för att uppnå flexibel samverkan och interoperabilitet (Persson, 2004). En tjänst kan ses som en betjänande funktion som är väldefinierad, självständig och oberoende av sin omgivning (He, 2003). Vid utformning av internationella insatser samt lokal och regional samverkan inom svensk räddningstjänst är två exemplar där samarbete i termer av tjänster börjar bli allt vanligare. Hög grad av samverkan och interoperabilitet möjliggör i sin tur en anpassningsbarhet efter behov och situation och bidrar därmed till att effektivisera samhällets resursutnyttjande vid skydd mot olyckor och krishantering. Tjänsteorienterad arkitekturer (Service Oriented Architechture, SOA) är ett exempel på hur den arkitekturbaserad systemansatsen och tjänstekonceptet kan kombineras. SOA ger möjligheten att utveckla distribuerade system som organiseras som en struktur för kommunikation mellan system genom kommunicerande tjänster (McGovern et al., 2003, Ingmasson et al 2009). I tjänstebaserade system är resurser tillgängliga för andra system via ett nätverk, som nyttjas för att annonser, tillgängliggöra, hitta, bedöma och avropa tjänster. SOA möjliggör återanvändning av befintliga system i form av tjänster. Det är inom informationssystem som SOA fått sin främsta användning, men koncept fungerar på liknande sätt för sociotekniska system som i detta fall skydd mot olyckor, krishantering och civilt försvar (Pileman & Hallberg, 2008). Ledning och ledningsutveckling Ledning handlar om att nyttja tillgängliga resurser för att hantera olika typer av situationer och att nå insatsmål. Ledning innefattar en rad av olika aktiviteter, exempelvis att allokera uppgifter och resurser, koordinera pågående aktiviteter, hantera av motstridiga mål och planera (Fredholm, 1997; Johansson, 2000; Bigley och Roberts, 2001; Svensson, 2005). Ledning vid insatser vid olyckor och kriser handlar också om att samordna och stätta samman förmågor samt att identifiera de

6 resurser tillgängliga och möjliga som behövs för att realisera förmågorna (Woltjer, 2009). FoU-problem: att stödja ledningssystem att skaffa sig god situationsförståelse, korrigera eventuell felaktig situationsuppfattning samt att fånga missförstånd i kommunikation och beslutsprocesser. Ledningsprocess bygger på att motta och tolka information, att utifrån denna information väga olika handlingsalternativ och åtgärd samt deras konsekvenser mot varandra. Därefter ta beslut om vilket åtgärd som skall genomföras och därefter säkerställa att dessa omsätts i praktiken, bland annat genom resursallokering och koordinering av aktiviteter (Johansson, 2005; Brehmer, 2008). Att genomföra detta kräver god situationsförståelse baserad på korrekt lägesbild. Effektiv informationshantering ses som en av de mest utmanande aspekterna av insatsledning (Quarantelli, 1997; Pine, 2004). FoU-problem: att utveckla adaptiva ledningssystem som stödjer effektivt nyttjade av tillgänglig resurser. Vid omfattande olyckor och kriser måste engagerade aktörer vara bereda att dela resurser med andra samt verka tillsammans med obekanta aktörer och grupper (Comfort, 1993; Granot, 1997). Den sammantagna ledningsfunktion ligger distribuerad hos olika organisationer, vars ledningssystem måste fungera tillsammans. Dessa ledningssystem måste kunna hantera att handlingsfriheten begränsas i fråga om vilka åtgärder som är möjliga att vidta samt att möjligheten att kommunicera och att distribuera information kan gå helt eller delvis förlorad (Auf der Heide, 1989, Comfort, 1993; Granot, 1997; Quarantelli, 2000; Drabek & McEntire, 2003). Detta innebär att ledningssystemen måsta ha adaptiv förmåga som innefattar att använda olika lednings- och samverkansstrategier samt att anpassa kommunikation och informationshantering till rådande förutsättningar (Bigley & Roberts, 2001; Kaiser et al., 2004). FoU-problem: hur kan scenario- och simuleringsbaserade ansatser användas för att utveckla och utvärdera av ledningsförmågor och -system. Att utveckla välfungerande ledningssystem med önskade ledningsförmågor är en kontinuerlig process. Framtida ledningssystem och informationssystem blir inte bara mer omfattande utan de kommer även att kopplas samman med andra system, som inte alltid är möjliga att förutse under deras initial utveckling. Överblicken över helheten blir ofta mer fragmenterad vilket gör det svårare att ställa rätt krav för att utveckla effektiva ledningssystem med rätt ledningsförmåga. Olika scenario- och simuleringsbaserade ansatser har föreslagits för att utveckla och utvärdera olika typer av ledningssystem (Jenvald, 1999; Rubel, 2001; Boin et al., 2004; Woltjer et al., 2006; Trnka, 2009) avseende dess resilience och robusthet (Woltjer, 2009) och beslutsstöd och informationssystem (Beroggi et al., 2001; Mackenzie et al., 2007). FoU-problem: att utveckla informationssystem som stödjer ledningen under olika förutsättningar, vid exempelvis olika typer av insatser, improviserat genomförande av insatser och sammansatt ledningsorganisation samt dynamiska sammansatta koalitioner av samverkande aktörer med olika informations- och ledningssystem. En viktig aspekt av ledning är kommunikation och informationshantering. Avancerade informationssystem har setts som en möjlighet att möta behov avseende effektiv ledning (de Silva, 2001; Iakovou & Douligeris, 2001; Mitcheals, 2001). Att ge de som leder insatser mer avancerade

7 tekniska informationssystem leder dock inte nödvändigtvis till bättre och effektivare ledning (Quarantelli, 1997). Krissituationer och även en del av olyckor är till sin karaktär svåra att förutse och kan utvecklas oförutsägbart och unikt. Ett och samma informationssystem är därför inte lika lämpligt i olika situationer, och speciellt för insatser till omfattande olyckor och kriser (Colleta, 2003). Ledningsarbete vid stora insatser präglas av att kunna byta mellan rutinåtgärder och ett improviserat situationsdriven och problemlösande beteende (Comfort, 1993, Stallings, 2002). Att utforma informationssystem baserat på en statisk organisationsstruktur leder till en rad negativa effekter, såsom oförmåga dela information och kommunicera, som i sin tur leder till oförmåga att samverka (Auf der Heide, 1989; Quarantelli, 2000, 1997, Gant, 1996). Exempel då brister inom detta påtalas är branden i The King Cross underground, terroristattacken mot World Trade Center, tågolyckan vid Clapham Junction tågolycka och incidenten på Hillsborough Football Stadium (Steenbergen, 2002, Hewlett, 2002; Kevany, 2003, Thomas et al., 2002). Utveckling av framtida informationssystem måste därför ses som en integrerad del av ledningssystemet där tekniska, organisatoriska och sociala aspekter är beroende av varandra och lika viktiga (Johansson, 2005). Förändrad risk, hotbild och sårbarhet Det senaste decenniet har det inträffat flera storskaliga händelser både i form av naturkatastrofer, till exempel tsunami i Asien (2004), översvämningar i centrala Europa (2002), orkanen Katrina (2005) och skogsbränder i Grekland (2007) samt terrorattacker, till exempel i New York (2001), Madrid (2004) och London (2005). Det är inte möjligt med säkerhet, även om det är troligt, att förutsäga om sådana händelser kommer att inträffa mer frekvent i framtiden. Men när de inträffar, får de alltmer komplexa och långtgående konsekvenser. De kräver samarbete av en rad aktörer och myndigheter, över organisationsgränser, mellan lokal samhällen, mellan regioner, på nationell, EU och global nivå. Det diskuteras i flera forskningsområden vilka krav utvecklingen av samhället kommer att ställa på förmågan att förebygga och hantera olyckor och krissituationer (Quarantelli, 1997, Persson, 1997, Green, 2001; McEntire, 2002). Exempel på denna utveckling är en fortlöpande urbanisering, datorisering och allt mer komplicerade tekniska system. Framtida olyckor och kriser kommer att kräva mer sofistikerade, innovativa och effektiva förebyggande åtgärder och operativa insatser (Quarantelli, 1997; Rubin, 1998; Rubin, 2000), vilket har visat sig i erfarenheter från exempelvis World Trade Center attentaten, SARS epidemin, inbördeskrig i Kosovo, tsunamin i Asien, och strömavbrott i USA, Italien, Danmark och Sverige. Även om olyckor och kriser inte i detalj kan förutses kräver en effektiv hantering av dessa insikt om vilka typer av händelser som de kan orsakas av samt vilka eventuella effekter och konsekvenser de kan få, vilka mekanismer och aktörer som ligger bakom dessa. En övergripande kategorisering kan anges som fyra typer händelser som kan resulterar kriser och olyckor: Tekniska störningar av exempelvis distribution och produktion av elektricitet, vatten, gas, olja etc. samt kommunikationsnät så som telefoni och datakommunikation (t.ex. Internet).

8 Naturliga fenomen exempelvis jordbävningar, tsunamis, översvämningar, stormar, torka och större bränder samt de som är effekter av den globala uppvärmningen. Sociala, etniska och politiska händelser exempelvis upplopp och civila oroligheter, terrorism samt inbördeskrig. Dessa kan i sin tur vara orsakade av demografiska förändringar och brist på tillgång av exempelvis mat och vatten. Ekonomiska och finansiella exempelvis börskrascher, konkurser och resursbrister av exempelvis olja. Många av dagens och framtida händelser likaväl dess konsekvenser kommer inte att begränsas av nationsgränser. Det kommer att finnas i allt större utsträckning en internationell och global dimension. Hot- och riskbilden har blivit komplexare, omfattande många olika områden så som livsmedelssäkerhet, brist på naturresurser (exempelvis vatten), naturliga eller teknologiska risker, pandemier, gränsöverskridande människohandel, störningar i energiförsörjning samt terrorism och smuggling av nukleära vapen. Listan kan göras lång med exempel där gränsöverskridande hot och risker samt händelser måste tas om hand med nationella resurser, ofta i samverkan med andra nationer. Framtida förmågor till skydd mot olyckor och krishantering måste anpassa sig till den globala samhällsutvecklingen (Voigt et al., 2009). Det pågår ett paradigskiften från ett traditionellt nationellt skydd mot olyckor och krishantering till ett mer gränsöverskrivande samverkan. Inom EU utvecklas kunskap om gemensamma mekanismer för skydd mot olyckor och krishantering och det talas om större gemensamt ansvar. Att kunna utveckla och utnyttja gemensamma tvärfunktionella resurser samt att genomföra insatser med tillfällig sammansatta resurser kommer att innehålla utmanande uppgifter. Övergången från traditionella organisatoriska strukturer till en mer nätverksbaserad kommer att kräva att framförallt inter-organisatoriska aspekter studeras, bland annat hur tillgång och nyttjade av extern information och andra resursers skall ske. Införandet av tjänstekoncept ses som en möjlighet att flexibelt kunna integrera resurser och information över organisatoriska gränser. Men inter-organisatorisk samverkan och samordning kommer emellertid inte vara enklare enbart för att ett tjänstekoncept införs. Informationsteknik ses som en av hörnstenarna för att åstadkomma ett flexiblare och effektivare skydd mot olyckor och krishantering. Många av de stora utmaningar att underlätta effektiv skydd mot olyckor och krishantering kommer att kräva en snabb och tillförlitlig lägesbedömning, som ofta förutsätter tillgång och nyttjande av moderna teknologier. Det finns dock risker med att basera förmågorna till skydd mot olyckor och krishantering på informationsteknologi som bör uppmärksammas. Exempelvis ökar risken att inte kunna agerar vid driftstörningar, alltför mycket detaljrik information kan bli hämmande för effektiv insatsledning samt innefattar sårbarhet för IT-attacker och risk för spridning av felaktiga uppgifter och känsliga uppgifter läcker till fel personer. En ytterligare utmaning är behovet av samarbete mellan aktörer vid större operativa insatser som tvingar aktörerna att anpassa sig till de skiftande krav och att improvisera på de nya sociala miljöer (Kedra & Wachtendorf, 2003; Drabek & McEntire, 2003).

9 Forskning av sociala aspekter vid krishantering, beskriver utmaningar med tekniken att lyckas hantera konflikten av krav på flexibilitet och anpassningsbarhet som insatser ger upphov mot rigid ledning och hantering som tekniska system riskera att medföra. Framtida händelser kommer att kräva med robusta och flexibla system (ink informationssystem) för hanteringen av olyckor och kriser (Quarantelli, 1997, Rubin, 1998; Rubin, 2000). Forskning nationellt i EU, USA och norden samt framstående forskningsorganisationer Detta avsnitt beskriver forskning inom Robusta, resilienta och adaptiva sociotekniska system, Ledning och ledningssystem samt Förmåge- och systemutveckling. Robusta, resilienta och adaptiva sociotekniska system Forskare inom området robusta sociotekniska system, resilience engineering och adaptiva system tittar på hur robusta, reslienta eller adaptiva system (organisationer) skall skapas samt studerar hur system (organisationer) skall bibehålla sin robusthet, resilience eller adaptiv förmåga. Forskarkonstellationer innefattar Mines ParisTech (Prof. Erik Hollnagel och Prof. Jean-Luc Wybo), Lunds universitet (Prof. Sydney Dekker och Prof. Kurt Petersen), Linköpings universitet/totalförsvarets forskningsinstitut (Dr. Björn Johansson och Dr. Rogier Woltjer), Université Paul Sabatier (Prof. Bernard Pavard), University College London (Dr. Jonathan Back och Dr. Dominic Furniss), The Ohio State University (Prof. David Woods), Laboratoire d Informatique de Grenoble (Dr. Julie Dugdale), och University of Pittsburgh (Prof. Louise Comfort). Mines ParisTech, The Ohio State University och Lunds universitet fokuserar framförallt på processindustrin och transport sektorn. Mines ParisTech, University of Pittsburgh och Lunds universitet tittar även på samhällets krisberedskap och kritisk infrastruktur. Linköpings universitet/totalförsvarets forskningsinstitut, Université Paul Sabatier samt The Ohio State University applicerar dessa koncept inom områden krishantering och insatsledning. University College London och Linköpings universitet kombinerar dessa områden med Ergonomics för att studera kontrollrums problematik. Ett område närliggande till resilienta och adaptiva system är så kallade agile system (organisationer). Sådana system har förmåga att snabbt reagera och anpassa sig till den rådande situationen. Fokus i agila system ligger framförallt på informationsinfrastruktur och informationsförsörjning. Agila system har särskilt uppmärksammats i den militära domänen och business enterprises. Forskarkonstellationer innefattar bl.a. NATO:s arbetsgrupp SAS-065, och The UK Defence Scientific and Technology Laboratory (Dr. James Moffat). Ledning och ledningssystem Området ledning som innefattande exempelvis beslutsfattande, process och ledarskap är centralt vid utformning av ledningssystem. Flertalet forskargrupper både inom militär- och krishanteringsdomän har jobbat med aspekter av (insats-)

10 ledning och olika ledningsparadigm. Forskarkonstellationer innefattar University of Southampton (Prof. Neville Stanton), Försvarshögskolan (Prof. Berndt Brehmer och Prof. Gerry Larsson), Lunds universitet/myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Prof. Lars Fredholm och Dr. Stefan Svensson), Linköpings universitet/totalförsvarets forskningsinstitut (Prof. Henrik Eriksson och Dr. Peter Svenmarck), The Ohio State University (Prof. David Woods) och NATO SAS-050 arbetsgrupp. Andra forskargrupper som är verksamma inom området är King s College London (Prof. Christian Heath och Prof. Paul Luff), University of Aberdeen (Prof. Rhona Flin), Netherlands Defence Academy (Prof. Tim Grant) och University of Central Florida (Prof. Eduardo Salas, Prof. Clint Bowers och Dr. Florian Jentsch). Att kunna vara adaptiv, agile, robust eller resilient krävs att systemets lednings- /kontrollfunktioner har förmåga till flexibilitet, improvisation, kreativitet och innovation, vilket har studerats framförallt inom krishanterings- och organisationsforskning. Forskarkonstellationer innefattar New Jersey Institute of Technology (Dr. David Mendonca), University of Western Ontario (Prof. Mary Crossan och Dr. Dusya Vera), Duke University (Prof. Christine Moorman), University of Wisconsin (Prof. Anne Miner), Oklahoma State University (Dr. Garry Webb), Laboratoire d Informatique de Grenoble (Dr. Julie Dugdale), Disaster Research Center at University of Delaware (Dr. Tricia Wachtendorf) och Totalförsvarets forskningsinstitut (Dr. Björn Johansson och Dr. Jiri Trnka). En annan inriktning inom ledning, samverkan och koordination inom komplexa sociotekniska system är den som fokuserar på denna problematik vid storskaliga händelser framförallt naturkatastrofer och täcker hela skalan från multiorganisatorisk respons och civil-militär samverkan till koordinering av frivilliga grupper och deras insatser. Forskarkonstellationer innefattar Disaster Research Center at University of Delaware (Prof. Enrico Quarantelli och Prof. Russell Dynes), Natural Hazards Center at University of Colorado (Prof. Kathleen Tierney), Lunds universitet/myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Prof. Lars Fredholm och Dr. Christian Uhr), Totalförsvarets forskningsinstitut (Dr. Henrik Artman och Dr. Björn Johansson), Försvarshögskolan (Dr. Erna Danielsson), University of Pittsburgh (Prof. Louise Comfort) och University of North Texas (Dr. McEntire). Förmåge- och systemutveckling Området Förmåge- och systemutveckling är omfattande om innehåller mängd olika delområden där ansatser är kulturell betingade, det vill säga att hur väl en ansats fungerar beror på den kultur som råder. Några av de mest central områden är kravhantering, användarmedverkan, arkitekturbaserade ansatser samt scenariooch simuleringsbaserad ansatser. Kravhantering (inkl. behovsanalyser) anses var fundamentalt för att lyckas med utveckling. Forskning om detta bedrivs vid en stor mängd universitet och institutioner. Exempel på forskarkonstellationer kring ansatser avseende kravhantering innefattar Universitat Politècnica de Catalunya (Prof. Xavier Franch), University of Manchester (Prof. Alistair Sutcliffe), City University London (Prof. Neil Maiden), University of Limerick (Prof. Kevin Ryan), University of

11 Technology Sydney (Prof. Didar Zowghi), Chalmers tekniska högskola (Prof. Claes Wohlin), Linköpings universitet (Prof. Kristian Sandahl), Totalförsvarets forskningsinstitut (Dr. Niklas Hallberg), University of Newcastle (Prof. Michael Jackson), och University of Louvain (Prof. Axel van Lamsweerde). Att involvera användare i utvecklingen anses som central för att lyckas med utveckling. Forskarkonstellationer kring ansatser avseende användarcentrerad utveckling innefattar Aarhus University (Prof. Susane Bødker och Prof. Kaj Grønbæk), Malmö högskola (Prof. Pelle Ehn), KTH (Prof. Yngve Sundblad och Prof. Jan Gulliksen), och Totalförsvarets forskningsinstitut (Dr. Sofie Pilemalm). Forskning kring ansatser inom systemutveckling och informationssystemsutveckling bedrivs inom krishanterings- och militärdomän. Forskarkonstellationer innefattar Viktoria institut/göteborgs universitet (Prof. Urban Nuldén och Dr. Jonas Landgren), University of Washington (Prof. Mark Haselkorn), The Ohio State University (Prof. David Woods), och Totalförsvarets forskningsinstitut (Dr. Niklas Hallberg och Dr. Sofie Pileman). Det finns ett stort antal arkitekturramverk som stödjer framtagandet av arkitekturer, exempelvis The Open Group Architecture Framework (TOGAF) och Zachman Framework. Inom den militära sektor så finns exempelvis Ministry of Defence Architectural Framework (MODAF), NATO Architectural Framework (NAF) och Department of Defense Architectural Framework (DoDAF). Forskarkonstellationer innefattar Software Engineering Institute (Donald Firesmith), KTH (Prof. Torsten Cegrell och Prof. Pontus De Verdier Johnson), Totalförsvarets forskningsinstitut (Dr. Niklas Hallberg). Scenario- och simuleringsbaserad utveckling och utvärdering av förmågor och system är väldigt brett område som inkluderar t.ex. simuleringsansatser, simuleringskontroll, after-action review och analys och utvärdering. Forskarkonstellationer inom militär- och krishanteringsdomän innefattar exempelvis Totalförsvarets forskningsinstitut (Dr. Joel Brynielsson, Dr. Jiri Trnka och Dr. Rego Granlund), Högskolan i Skövde (Dr. Joeri van Laere), Leiden University (Dr. Arjen Boin), Naval War College (Dr. Robert Rubel), Arizona State University (Prof. Ronald Perry), och Yale University (Prof. Paul Bracken). Kompetensförnyelse genom kunskapsuppbyggnad I detta avsnitt beskrivs behovet av kompetensuppbyggande i avsnitten Arkitekturbaserad utveckling och nyttjade av förmågor, Tjänstebaserat skydd mot olyckor och krishantering och Utveckling av ledningssystem för skydd mot olyckor och krishantering. Arkitekturbaserad utveckling och nyttjade av förmågor Det finns behov av bättre överskådlighet av förmågor och de resurser som levererar dessa förmågor. En möjlighet skulle vara att skapa arkitekturramverk med syfte att ta fram arkitekturer (så kallade krishanteringsarkitekturer) för organisationer och verksamheter involverade i skydd mot olyckor och krishantering. Krishanteringsarkitekturer skulle erhålla överskådlighet av vilka förmågor som

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

Samverkan för säkerhets skull!

Samverkan för säkerhets skull! Samverkan för säkerhets skull! Samverkan för säkerhets skull! Samverkan för säkerhets skull! Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktör: Nils-Olov Nilsson Redaktionsgrupp: Johan Gert, MSB,

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Ingen kris är den andra lik

Ingen kris är den andra lik Ingen kris är den andra lik En kvalitativ och kvantitativ studie om Länsstyrelsens kriskommunikation Emma Axelsson & Jennifer Hansson Informations- och PR-programmet Höstterminen 2013 I TACK! Vi vill börja

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

EN KUNSKAPSÖVERSIKT. Ann Enander

EN KUNSKAPSÖVERSIKT. Ann Enander FÖRSVARSHÖGSKOLAN Institutionen för ledarskap och management Januari 2010 PSYKOLOGISKA PERSPEKTIV PÅ RISK- OCH KRISHANTERINGSFÖRMÅGA: EN KUNSKAPSÖVERSIKT Ann Enander 1 FÖRORD Denna kunskapsöversikt är

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Hot-, risk- och sårbarhetsanalys

Hot-, risk- och sårbarhetsanalys Hot-, risk- och sårbarhetsanalys Grunden för IT-säkerhet inom Försvarsmakten KRISTOFFER LUNDHOLM, JOHAN BENGTSSON, JONAS HALLBERG FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet.

Läs mer

Gränsöverskridande kriskommunikation

Gränsöverskridande kriskommunikation Gränsöverskridande kriskommunikation En studie av politiska aktörers, offentliga organisationers och nyhetsmediers kommunikation under samhällskriser MSB:s kontaktperson: Henrik Olinder, henrik.olinder@msb.se

Läs mer

Behov av beslutsträning nytta med spel

Behov av beslutsträning nytta med spel Behov av beslutsträning nytta med spel PETER HAMMAR, SINNA LINDQUIST, STAFFAN NÄHLINDER FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning,

Läs mer

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering.

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Lund mars 2009 Document information Title: WP/Project: Bättre

Läs mer

Från Gudrun till Per

Från Gudrun till Per Förvaltningshögskolans rapporter nummer 99 Från Gudrun till Per om kommunal krishantering, erfarenheter och förändring Andreas Ivarsson Från Gudrun till Per om kommunal krishantering, erfarenheter och

Läs mer

Framtida utveckling som kan påverka arbetet med samhällsskydd och beredskap. Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för år 2012

Framtida utveckling som kan påverka arbetet med samhällsskydd och beredskap. Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för år 2012 Framtida utveckling som kan påverka arbetet med samhällsskydd och beredskap Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för år 2012 2 MSB:s kontaktpersoner: Benny Jansson, 010-240 44 36 Kristin Jacobsson,

Läs mer

Osäkert idag säkert imorgon?

Osäkert idag säkert imorgon? Osäkert idag säkert imorgon? Vad kan en mer omfattande antibiotikaresistens, klimatförändringarna och en hastig energiomställning innebära för arbetet med samhällsskydd och beredskap? Osäkert idag säkert

Läs mer

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Läs mer

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Ansvarig utgivare: SQMA/SIQ Projektledare: Michael Westher, SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Fabriksgatan 10, 412 50 Göteborg Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723

Läs mer

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem 2013-11-25 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 11-11528 och 12-4167 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem Finansinspektionen

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

Systemutvecklingsmetoder, strategier och profil

Systemutvecklingsmetoder, strategier och profil en studie av Know IT på avdelningen Enterprise Content Management i Malmö Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Januari 2009 Författare: Jan Johansson Rickard Rosenqvist Istvan

Läs mer

INSTITUTE FOR SYSTEMS ENGINEERING AND INFORMATICS COMMUNITY DOCUMENTATION CENTRE ON INDUSTRIAL RISK

INSTITUTE FOR SYSTEMS ENGINEERING AND INFORMATICS COMMUNITY DOCUMENTATION CENTRE ON INDUSTRIAL RISK INSTITUTE FOR SYSTEMS ENGINEERING AND INFORMATICS MAJOR ACCIDENT HAZARDS BUREAU COMMUNITY DOCUMENTATION CENTRE ON INDUSTRIAL RISK ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR INNEHÅLLET I INFORMATIONEN TILL ALLMÄNHETEN DIREKTIV

Läs mer

En räddningstjänst i tiden?

En räddningstjänst i tiden? 2030 En räddningstjänst i tiden? Storstockholms brandförsvar 2012 Räddningstjänsten Storgöteborg 2012 Räddningstjänsten Syd 2012 Diarienummer: 3001.2012.03675 grafisk form Rickard Örtegren bildmaterial

Läs mer

Regeringens skrivelse 2011/12:73

Regeringens skrivelse 2011/12:73 Regeringens skrivelse 2011/12:73 Ansvar och engagemang en nationell strategi mot terrorism Skr. 2011/12:73 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 februari 2012 Jan Björklund

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Dnr: 2012/217 Myndigheten

Läs mer

Miljösystemanalytiska verktyg

Miljösystemanalytiska verktyg Miljösystemanalytiska verktyg - en introduktion med koppling till beslutssituationer Kartläggning Åsa Moberg Göran Finnveden Jessica Johansson Peter Steen fms, Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier

Läs mer

Utvärdera för utveckling

Utvärdera för utveckling Utvärdera för utveckling om utvärdering av skolpolitiska reformer Slutbetänkande av Utredningen om förbättrade resultat i grundskolan Stockholm 2014 SOU 2014:12 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Energisäkerhet och energirelaterade beroenden på kort och lång sikt

Energisäkerhet och energirelaterade beroenden på kort och lång sikt Energisäkerhet och energirelaterade beroenden på kort och lång sikt En pilotstudie Energisäkerhet och energirelaterade beroenden på kort och lång sikt - En pilotstudie Bengt Johansson, Daniel K. Jonsson,

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer