Kapitel 10: Konstruktionsändringar (Engineering change)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitel 10: Konstruktionsändringar (Engineering change)"

Transkript

1 Produkt- och processutveckling KPP306 Mälardalens högskola Vårterminen 2009 Handledare: Rolf Lövgren Seminarie-PM grupp 4 Christian Liljendahl Daniel Gustafsson Andreas Nilsson Kapitel 10: Konstruktionsändringar (Engineering change)

2 Innehåll 1. Bakgrund Sammanfattning av kapitel Konstruktionsändringar Konstruktionsändring och configuration management Definiering av konstruktionsändring Konstruktionsändringar i produktlivscykeln Konstruktionsändringsprocesser En allmän konstruktionsändringsprocess Brytpunkter i förändringsprocessen Effekten av konstruktionsändringar Produktarkitekturen och förändring Masskundanpassning Komponenter och förändring Strategier och metoder för att hantera konstruktionsändring Förebyggande Front loading Effektivitet Verkningsgrad Lärnadeförmåga Slutsatser Diskussion och kritisk analys av bokens synpunkter Frågor som ska behandlas vid seminariet...8 Referenser...9 ii

3 1. Bakgrund Detta PM är ämnat att stå som grund för det kommande seminarium som utgör ett delmoment i kursen Produkt- och processutveckling, KPP306. Kapitlet som vi har behandlat heter Konstruktionsändring. Först presenteras en sammanfattning av synpunkter ur det nämnda kapitlet. Därefter förs en diskussion och analys av dessa synpunkter. Slutligen presenteras ett antal frågor som är tänkta att tas upp under seminarietillfället. Boken som kapitlet kommer från heter Design Process Improvement och är skriven av Clarkson & Eckert. Vi har valt att översätta Engineering change till det svenska uttrycket konstruktionsändring. Varken Engineering change eller konstruktionsändring är väl optimalt i detta PM, men vi valde ändå det svenska uttrycket. 2. Sammanfattning av kapitel Konstruktionsändringar Följande två citat ger en första inblick i vad kapitlet handlar om:...most designing is actually a variation from or modification to an already existing product or machine. (Cross, 1989) History matters no design begins with an absolutely clean sheet of paper. (Bucciarelli, 1994) Förändringar av en produkt är ett faktum under resans gång från koncept till färdig produkt på marknaden. Det är mer regel än undantag i produktutvecklingsprocesser inom företag över hela världen. Ändringar görs främst av två anledningar: för att få bort fel och för att förbättra produkten. En tysk undersökning visade att 30 % av allt arbete ingenjörsarbete som utfördes var på grund av konstruktionsändringar. En annan rapport säger att konstruktionsändringar konsumerade mellan en tredjedel och hälften av ingenjörsresurserna på företaget, tillsammans med 20-50% av verktygskostnaderna. Ingenjörers och ledares attityder mot konstruktionsändrings är av högsta vikt, eftersom ett företags förmåga att implementera förändringar helt beror på personerna som utför uppgiften. Ofta mottas förändringar negativt eftersom de kan få planeringar och budgetar att spricka, men de kan också bidra till att möta kunders ökade krav snabbt samt utgöra en konkurrensfördel gentemot konkurrenter. Konstruktionsändring har fått en ökande betydelse de senaste två decennierna på grund av förändringarna på marknaden. Från att ha gått från en säljardominerad marknad under 70- och 80-talet till dagens köpardominerade marknad har lett till en större spridning av produkter, mindre serier av produkter och kortare produktlivscykler. 1

4 The time when an innovatory product could be launched with confidence and remain unchallanged has passed (Innes, 1992) It is absoloutely necessary to understand changes and to have a good grip on them as the entire product development process can be described as a continous change management process. (Frickie et al., 2000) 2.2 Konstruktionsändring och configuration management Configuration management är en process för att etablera och upprätthålla en produkts prestanda, funktion och fysiska egenskaper utifrån dess behov, design och drift genom sitt produktliv. Change management är en formell disciplin som tillåter att komplexa produkter designas och tillverkas samtidigt av olika enheter inom företaget eller av olika företag, som kan ligga flera hundra mil ifrån varandra. En av huvudaspekterna i configuration management är kontrollen av konstruktionsändringar, eftersom okontrollerade ändringar kommer att påverka produktens prestanda dramatiskt. Konstruktionsändringsprocessen är kärnprocessen i den större configuration management processen. Configuration management används flitigt inom flyg- och bilindustri. Uppskattningsvis 95 % av Storbritanniens företag som designar och tillverkar produkter har infört rutiner för sin syn på konstruktionsändringar. 2.3 Definiering av konstruktionsändring Det är viktigt att särskilja konstruktionsändringar från generella förändringar inom ett företag eller organisation. Change management används ofta inom litteratur, men då syftar man för det mesta på förändringar där man exempelvis slår ihop två företag eller implementerar en ny företagsstrategi. Konstruktionsändringsmanagement refererar till organisationen och processen för att utföra förändringar på en produkt. I detta kapitel när någon sorts förändring nämns, menas det alltid konstruktionsändring. Olika författare använder ofta olika termer så som; product change, design change, product design change och engineering design change när de i själva verket menar samma sak, det vill säga konstruktionsändring. An Engineering change (EC) is a modification to a component of a product, after that product has entered production. (Wright, 1997) [Engineering change are] the changes and modifications in forms, fits, materials, dimensions, functions, etc. of a product or a component. (Huang and Mak, 1999) En konstruktionsändring kan vara allt från en liten ändring i en ritning, till en total omkonstruktion av en produkt som involverar ett stort antal personer och som kanske tar upp till 2

5 flera år. En konstruktion kan ändras av flertalet anledningar. Inbyggda fel kan konstrueras bort, eller så kanske man vill utföra ändringar för att tillmötesgå kunder inom andra marknadssegment. Följande citat används för att definiera begreppet konstruktionsändring i detta kapitel: An Engineering change is an alteration made to parts, drawings, or software that have already been released during the design process. The change can be of any size or type, can involve any number of people and can take any length of time (Jarratt et al, 2003) 2.4 Konstruktionsändringar i produktlivscykeln Genom hela produktlivscykeln finns konstruktionsändring med i olika grad. En konstruktionsändring kan triggas i vilket skede som helst efter det att ett koncept är valt och definierat. Det är då information släpps vidare till leverantörer, designteam och möjliga kunder. Många modeller över produktutvecklingsprocessen ger intrycket av att en design är färdig så fort produkten lämnas över till tillverkning och marknadsföring. Det är dock vanligt att designen fortsätter att finslipas och ändras, så konstruktionsändringsprocessen behöver fortfarande kontrolleras och hanteras. Företag använder gärna olika benämningar för att beskriva förändringsprocessen i olika skeden i produktlivscykeln. Även om olika benämningar används så är den grundläggande konstruktionsändringsprocessen densamma. Det finns två produktlivscykler för alla produkter. En i-produktion livscykel och en i-service livscykel. 2.5 Konstruktionsändringsprocesser Många konstruktionsändringsprocesser som presenteras i litteraturen innehåller många liknande modeller. Detta beror på att processerna ser likadana ut på långt avstånd. Men gräver man djupare i dem så inser man vilka skillnader det egentligen finns mellan dem. En av de tydligaste beskrivningarna av konstruktionsändring processen är gjord av Leech och Turner (1985), som menar att processen är en liten, väldigt begränsad designprocess eller projekt, och som precis som vilket projekt som helst inte är värd att starta om inte värdet överstiger kostnaderna. 2.6 En allmän konstruktionsändringsprocess I figur 10.6 nedan syns en allmän konstruktionsändring process. 3

6 fig När väl behovet av ändringar finns så startar följande sexstegsprocess: 1. En efterfrågan rörande en konstruktionsändring måste göras. 2. Möjliga lösningar till denna efterfrågan identifieras. 3. Varje risk och påverkan med att implementera lösningarna måste fastställas. 4. När en specifik lösning har valts måste den godkännas. 5. Implementering av ändringen kan ske antingen direkt eller fasas in. Vilket det blir beror på omständigheterna. 6. Efter en tid så utvärderas ändringen för att se vad man kan lära sig till framtiden. 4

7 Bara de ändringar som är till fördel för företaget ska implementeras. Ibland finns det dock inget val om det har med säkerheten att göra. Enligt Clark och Fujimoto (1991), så är det viktigt att skilja på meningsfulla och onödiga ändringar. 2.7 Brytpunkter i förändringsprocessen I figuren (10.6) ovan visas fyra brytpunkter, vid vilka en förändringsprocess kan stanna av. Den första brytpunkten är efter att ett förändringsförslag har uppkommit. För att undvika att processen stannar av behövs det bra metoder för att filtrera bort väldigt opraktiska förslag tidigt (Maull et al. 1992). Den andra brytpunkten kommer efter att möjliga lösningar ha sökts. Lösningarna verka bara till en början men vid en djupare undersökning/efter hand är de inte förnuftiga lösningar. Den tredje uppkommer efter riskanalysfasen. Analysen kan visa att lösningsförlaget är för riskfyllt för företaget. Den fjärde och sista brytpunkten är när styrelsen ska ta beslut om det framtagna förlaget. De kan anse att det innebär för stor risk för företaget och stryper projektet. 2.8 Effekten av konstruktionsändringar En konstruktionsändring påverkar många olika delare av produktutvecklingsprocessen. Planering, schemaläggning och kostnad är exempel på några delar som påverkas. Enligt många författare (exempelvis Clark & Fujimoto, 1991; Andersson, 1997) kan konstruktionsändringarnas kostnad beskrivas med 10-regeln. Den innebär att en implementering av en förändring ökar den genomsnittliga kostnaden med faktor 10 mellan varje steg i produktutvecklingsprocessen. Detta ska dock jämföras med att en förändring som ska genomföras när man nått tillverkningsfasen ökar kostnaden med en faktor runt 1000 jämfört med om den skulle ha gjorts tidigare i processen. Författarna Terwiesch & Loch (1999) har delat upp kostnaderna för konstruktionsändringar i tre delar: - design - förändringar av prototypverktyg - förändringar av produktionsverktyg Att kostnaden ökar desto senare i processen den genomförs beror även på att den involverar fler personer då. Så fort tillverkning, marknadsföring och leverantörer är inblandade ökar antalet involverade drastiskt och med det även kostnaderna. 2.9 Produktarkitekturen och förändring Hur arkitekturen av en produkt är utformad påverkar hur förändringar kan implementeras. En produkts arkitektur definieras enligt: 1. arrangemanget av funktionselementen 2. mappningen från funktionselement till fysiska komponenter 3. specifikationerna eller gränssnitten mellan interagerande komponenter Det finns framför allt två olika sorters produktarkitekturer: - Moduler: varje komponent har endast ett funktionselement och är inte sammankopplad med andra komponenter. Två komponenter kallas sammankopplade om en förändring av den ena tvingar den andra att också modifieras. - Integrerad: varje komponent har flera funktionselement och är sammankopplad med andra komponenter 5

8 I praktiken är de flesta produkter en blandning av de båda fallen. Det kan även bero på i vilket sammanhang man betraktar produkten i. Ett exempel är om man betraktar en bil är bilradion anses vara en modul. Men om man enbart betraktar radion så är den en integrerad konstruktion med flera sammankopplade komponenter. Det finns kostnadsproblem kopplade till produktarkitekturen. Produkter utan komponenter som delar funktion blir väldigt dyra (Ulrich & Seering 1990). Samtidig som moduldesignade produkter är dyrare att tillverka och sammanställa, något som har lett till att de flesta massproducerade varor är av integrerad arkitektur Masskundanpassning Den förutfattade meningen är att ökad variation leder till ökad kostnad för tillverkaren, men det blir ifrågasatt genom konceptet masskundanpassning (Pine, 1992). Dessa tre faktorer gör masskundanpassning möjligt: Variationen finns i tanken när man designar produkten (exempelvis Martin & Ishii, 2002) Flexibla fabriker med till exempel fördelar som rapid manufacturing möjliggör vinstgivande av en produktionsserie (Burton, 2003). Ha kapaciteten för effektiv och snabb konstruktionsändring Komponenter och förändring För att lyckas med masskundanpassning och modullösningar behöver designern minimera de nödvändiga förändringar som krävs för att modifiera en produkt. Detta leder till att den grad av förändring som krävs definieras av produktens arkitektur och förmåga att absorbera förändring. Man kan kategorisera produkternas förändringsegenskaper enligt följande: Absorbers. Dessa kan vara delvis eller helt absorberande, där en totalt absorberande produkt inte orsakar några ytterligare förändringar men kan anpassa sig till vissa förändringar. Carriers. Dessa produkter varken minskar eller orsakar fler förändringarna Multipliers. Dessa produkter orsakar fler förändringar och skapar mer komplexa lösningar, dessa kan vara utlösare av snöbollseffekten. En produkt kan anta en eller flera av dessa egenskaper beroende på kontext. Vid en liten förändring kan en produkt vara en absorber medan vid en större förändring visa sig bli en multiplier Strategier och metoder för att hantera konstruktionsändring Konstruktionsändringar är en del av ingenjörsarbetet och kommer alltid att orsaka problem under produktutvecklingsprocessen och tillverkningen. För att underlätta arbetet har många författare (exempelvis Nicols, 1990; Terwiesch & Loch, 1999) tagit fram olika strategier som föreslår hur man hanterar dessa förändringar. Den mest omfattande strategin är framtagen av Fircke (2000) och förklaras under följande rubriker Förebyggande Den här delen bygger på att reducera eller helst eliminera plötsliga förändringar. Enligt Saeed (1993) är 58% av alla konstruktionsändringar korrektioner på fel som har dykt upp på vägen. Problemet är att det är väldigt svårt att hitta källan till problemen. Förändringar och modifikationer i början av processen för att förbättra funktionsegenskaperna eller produktionen är viktiga och att ta bort eller reducera dessa förändringar är både orealistiskt och oönskat (Clark & Fujimoto, 1991). 6

9 En bättre metod är att reducera onödiga specifikationer och fokusera på kärnkundernas behov. Verktyg som bland annat QFD (Otto & Wood, 2001) rekommenderas för att uppnå detta Front loading Att tidigt hitta problem som kan orsaka förändringar kommer minska kostnaderna jämfört med att lösa dem senare i processen, som tidigare nämnt i 10-regeln. En bra Concurrent Engineering och verktyg som FMEA och DFA (Design for Assembly) underlättar detta. Ett problem som kan uppstå om man lägger för mycket fokus på att upptäcka fel och göra förändringar är att man aldrig når en slutprodukt innan marknadskraven har förändrats (Fricke, 2000) Effektivitet Den här strategin understryker vikten av att hela tiden göra en möda vs. nytta -analys för varje tilltänkt förändring. Alla förändringar är inte tvingade. Som nämnt ovan är bara 40-60% av alla förändringar tekniskt nödvändiga (Fricke, 2000) Verkningsgrad När en förändring är nödvändig bör den genomföras så effektivt som möjligt. Förändringsprocesser kan vara standardiserade för att passa in i ISO-certifiering men det kan leda till att det tar längre tid än nödvändigt. Flexibiliteten för att anpassa resurserna efter det specifika problemet är viktigare Lärnadeförmåga För att reducera riskerna för att behöva göra samma fel igen måste man lära sig av sina erfarenheter, något som få företag gör (Fricke, 2000). Att följa upp och analysera resultaten av en process och dess förändringar leder till att minska risken att ramla i samma grop igen Slutsatser Konstruktionsändringar tillåter företag att förbättra och anpassa sina produkter, samt att ta bort fel från dem. Att förändringar krävs är ett faktum för alla företag som designar och producerar produkter och att det blir viktare och viktigare att snabbt kunna förändra och anpassa produkterna efter kund- och marknadsbehoven. En genomtänkt produktarkitektur kan minska de negativa effekterna av konstruktionsändringar samt möjliggöra mer flexibla produkter. 3. Diskussion och kritisk analys av bokens synpunkter Författaren pratar en del om hur stor del av det totala produktutvecklingsarbetet som utgörs av just Konstruktionsändring. Han nämner andelar på 30 % och %. Vi anser det klart rimligt att det ligger till så. Det verkar ju dumt att uppfinna hjulet på nytt. Med det menar vi att om det finns en befintlig lösning, kanske till och med inom företaget, så är det rimligt att man utvecklar den istället för att lägga energi på nya lösningar. På så sätt hamnar mycket av nykonstruktion inom ramarna för konstruktionsändringar istället. Författarna påstår att många modeller för produktutvecklingsprocessen ger intrycket av att en design är färdig så fort produkten lämnas över för tillverkning. Vi menar däremot att de flesta moderna modeller lämnar utrymme för konstruktionsändringar. Om konstruktionsändringar 7

10 utgör en viktig del av den moderna produktutvecklingsprocessen så borde det ju finnas med i de moderna produktutvecklingsprocessmodellerna. Att bara de ändringar som är till fördel för företaget ska implementeras är inte en så tokig idé. Vad som enligt oss kan vara ett stort problem är att avgöra vilka konstruktionsändringar som är till fördel för företaget eller inte. Det är mycket svårt att försöka förutspå sådant i förväg. Det optimala vore om man kunde utföra alla nödvändiga konstruktionsändringar så tidigt som möjligt. För som bekant ökar kostnaden för varje ändring med en faktor tio när man går vidare ett steg i produktutvecklingsprocessen. I kapitel 2.7 beskriver författaren utvecklingsprocessen och fyra brytpunkter. Vi invänder mot första brytpunkten då vi anser att ett filter för att få bort opraktiska förslag vore att strypa kreativiteten och innovationsförmågan. Samt, hur bestäms eller definieras vilka förslag som är opraktiska? Den andra brytpunkten anser vi i gruppen vara märklig. Vi tycker att det är självklart att man inte kan vara säker på att de lösningsförlag man tagit fram kommer att hålla hela vägen till kund. Det är därför ett företag som designar produkter behöver träna och lära sig av tidigare försök för att kunna göra en adekvat uppskattning för om lösningen anses hålla måttet. I kapitlet 2.8 om effekten av konstruktionsändringar tar författaren upp 10-regeln. En regel som vi i gruppen köper, men vi saknar några handfasta förslag eller teorier om hur man ska kunna hitta och identifiera nödvändiga förändringar tidigt i processen. Det är huglöst att säga att det är billigast att göra konstruktionsändringar tidigt i processen, då de är ytterst svåra att identifiera, men inte påvisar hur detta skulle kunna underlättas. I sista kapitlet 2.12 lägger författaren fram en strategi för hur man ska arbeta med förändringsarbetet i en produktutvecklingsprocess. Vi anser att strategin som presenteras är bra om än väldigt självklar. Det känns som om det som presenteras är sunt förnuft och att alla företag som har en tydlig produktutvecklings- eller designprocess jobbar utefter dessa strategier. En sak vi dock tyckte var väldigt intressant var det faktum att författaren kritiserar ISO-standard och säger att den kan orsaka förlängda ledtider vid förändringsarbetet. Detta tycker vi är väldigt intressant och värt att tänka på samt att eventuellt bilda sig en egen uppfattning för hur vida IS0- standarderna påverkar hur snabbt en förändring kan implementeras. 3.1 Frågor som ska behandlas vid seminariet 1. Hur viktiga är konstruktionsändringar? 2. Är det rimligt att avsätta mellan 30 % och 50 % av resurserna till konstruktionsändringar? 3. Ska det finnas filter tidigt för att ta bort opraktiska förlag? Vad är i så fall opraktiska förslag? Vad anser ni om detta citat? Employees must be encourage to raise change requests, but, as many employees may not appreciate the ful ramifications of their suggestions, there must be a mechanism to filter the proposals. Jarrat, Clarkson & Eckert 4. Hur ska man kunna hålla sig till 10-regeln? Finns det några bra metoder för att hitta och identifiera nödvändiga konstruktionsändringar innan de orsakat fel? 5. Påverkar ISO-standarder tiden för en förändringskonstruktion. Är de bra eller dåligt? 8

11 Referenser Andersson DM (1997) Agile product development for mass customisation. Irwin Professional Publishing Bucciarelli LL (1994) Design engineers. MIT Press Clark KB, Fujimoto T (1991) Product development performance: strategy, organization and management in the world in the world auto industry. Harvard Business School Press. Cross N (1989) Engineering design methods. John Wiley Fricke E, Gebhard B, Negele H, Igenbergs E (2000) Coping with changes: causes, findings and strategies. Systems Engineering, 3(4): Huang GQ, Mak KL (1999) Current practices of engineering change management in UK manufacturing industries. International Journal of Operations and Production Management, 19(1): Innes J (1994) Achieving successful product change. Financial Times/Pitman Publishing. Jarret T, Eckert CM, Clarkson PJ (2003) A taxonomy of change. Technical Report CUED/C- EDC/TR123, University of Cambridge. Leech Dj, Turner BT (1985) Engineering design for profit. Chichester. Martin MV, Ishii K (2002) Design for variety: developing standardised and modularised product platform architectures. Research in Engineering Design, 13(4): Maul R, Hughes D, Bennett (1992) The role of the bill-of-material as a CAD/CAPM interface and the key importance of engineering change control. Computing and Control Engineering Journal 3(2): Otto K, Wood K (2001) Product design techniques in reverse engineering and new product development. Prentice Hall Pine BJ (1992) Mass customization: the new frontier in business competition. Harvard Business School Press Saeed BI, Bowen DM, Sohoni VS (1993) Avoiding engineering changes thought focused manufacturing knowledge. IEEE Transactions on Engineering Management, 40(1): Terwiesch C, Loch CH (1999) Managing the process of engineering change orders: the case of the climate control system in automobile development. Journal of Product Innovation Management, 16(2): Ulrich KT, Seering WP (1990) Functional sharing in mechanical design. Design Studies, 11(4):

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

DFA Design For Assembly

DFA Design For Assembly 2009 DFA Design For Assembly Seminarium I kurs KPP017 på MDH DFA är en metod inom produktutveckling som används för att få fram ett bra system för montering av nya produkter (kan även användas på befintliga

Läs mer

Concept Selection Chaper 7

Concept Selection Chaper 7 Akademin för Innovation, Design och Teknik Concept Selection Chaper 7 KPP306 Produkt och processutveckling Grupp 2 Johannes Carlem Daniel Nordin Tommie Olsson 2012 02 28 Handledare: Rolf Lövgren Inledning

Läs mer

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm Steget efter CAD Data Management Per Ekholm Agenda Vilka processer/discipliner stöds i PDMLink Dokument management Configuration Management Change Management Project Management Hur utvärderar jag behovet?

Läs mer

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Den Disruptiva Utmaningen Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Disruptiveinnovation.se ChrisSandstrom www.disruptiveinnovation.se Christian.sandstrom@ratio.se

Läs mer

Toyotas produktdesign- och utvecklingsprocess

Toyotas produktdesign- och utvecklingsprocess MÄLARDALENS HÖGSKOLA Toyotas produktdesign- och utvecklingsprocess En sammanfattning av artikeln Toyota s Principles of Set-Based concurrent Engineering Philip Åhagen och Anders Svanbom 2/23/2011 Bakgrund

Läs mer

Essä Min syn på modulariseringstänkande i PU-processen

Essä Min syn på modulariseringstänkande i PU-processen Essä Min syn på modulariseringstänkande i PU-processen KN 3060 Produktutveckling med formgivning 10 p D-nivå Utfört av: Hanna Forsberg Examinator: Rolf Lövgren Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.2

Läs mer

TETS21 Företagets logistik Inköp

TETS21 Företagets logistik Inköp TETS21 Företagets logistik Föreläsning 2010-11-10 Björn Oskarsson Röster om inköps utveckling Purchasing is seen by today s successful organisation as an activity of considerable strategic importance with

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time?

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time? Design through practice and management LK0162, 30240.1516 15 Hp Pace of study = 100% Education cycle = Advanced Course leader = Petter Åkerblom Evaluation report Evaluation period: 2016-03-18-2016-03-31

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala Organisering och ekonomistyrning Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2013-01-23 Föreläsningens inriktning Tema: Organisering och ekonomistyrning Vad är ekonomistyrning? Ekonomistyrningens nya sammanhang

Läs mer

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015 Kodak Moments och Disruptiva Innovationer Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio CITE, 21 april 2015 Christian Sandström, PhD Disruptive Innovation. se BusinessWeek 2007: "Nokia's

Läs mer

Regressionstestning teori och praktik

Regressionstestning teori och praktik Regressionstestning teori och praktik Lic. Emelie Engström emelie.engstrom@cs.lth.se Software Engineering Research Group LUND UNIVERSITY Sweden SWELL the Swedish Research School in Software Verification

Läs mer

Min syn på kvalitetssäkring av Produktutvecklingsprocessen En essä om kvalitetssäkring

Min syn på kvalitetssäkring av Produktutvecklingsprocessen En essä om kvalitetssäkring Min syn på kvalitetssäkring av Produktutvecklingsprocessen En essä om kvalitetssäkring 2012-04-10 KPP306 Produkt- och Processutveckling 15hp Mikael Knutsson Inledning I kursen KPP 306 Produkt och Processutveckling

Läs mer

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec 1 2 Innehåll Introduktion... 4 Standarder... 5 Översikt: Standarder... 6 1058.1-1987 IEEE Standard för Software Project Management Plans... 7 Ingående dokument... 8 Syfte och struktur... 9 ITIL... 10 ITIL

Läs mer

7. Konstruera konceptet

7. Konstruera konceptet 7. Konstruera konceptet Modualisering av produkten Efter att ha uppdaterat funktionsmodellen efter vårt valda koncept har vi plockat ut tre olika moduler enligt figur nedan: Säkerhet Öppnar/Stänger Vuxen

Läs mer

Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen

Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen 1. Definiera behov/kundnytta 2. Planera hur problemet skall lösas 3. Förstå problemet genom att ta fram kravspec 4. Generera många lösningsförslag (koncept)

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Trenger innovasjon ledelse?

Trenger innovasjon ledelse? Trenger innovasjon ledelse? Åpen arena, 14-16 januari Peter E Johansson, PhD, Universitetslektor innovationsteknik Akademin för innovation, design och teknik Mälardalens högskola Trenger innovasjon ledelse?

Läs mer

Kostnadskontroll genom kvalitetssäkrad Programvaruhantering 2008-03-05 1

Kostnadskontroll genom kvalitetssäkrad Programvaruhantering 2008-03-05 1 Kostnadskontroll genom kvalitetssäkrad Programvaruhantering 2008-03-05 1 ISO/IEC 19770 ny internationell standard Björn Westerlund Medlem i ISO/IEC via SIS sen 2001 Editor (redaktör) för ISO/IEC 19770

Läs mer

Vad är en designprocess?

Vad är en designprocess? Vad är en designprocess? En designprocess är organisation och ledning av människor och den information och kunskap de tar fram vid utvecklingen av en produkt Vilka variabler kan vi kontrollera? Hur mäter

Läs mer

Nina Pikulik, Tyréns Konfigurationssystem för en teknisk plattform. Konfigurationsprocess istället för traditionell projektering

Nina Pikulik, Tyréns Konfigurationssystem för en teknisk plattform. Konfigurationsprocess istället för traditionell projektering Nina Pikulik, Tyréns Konfigurationssystem för en teknisk plattform Konfigurationsprocess istället för traditionell projektering Bakgrund Källa: Jerker Lessing Industriellt (trä)byggande Ökad produktivitet

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Aktivitetsschemaläggning för flerkärninga processorer

Aktivitetsschemaläggning för flerkärninga processorer Lunds Tekniska Högskola Datorarkitekturer med Operativsystem EDT621 Aktivitetsschemaläggning för flerkärninga processorer Tobias Lilja 5 december 2016 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Syfte................................

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Språket, individen och samhället VT08

Språket, individen och samhället VT08 Språket, individen och samhället VT08 Barns och vuxnas andraspråksinlärning Tvåspråkighet, kognition, m.m. Ellen Breitholtz 1. Barns och vuxnas andraspråksinlärning Vem är bäst? Vem är bäst på att lära

Läs mer

DFA2 Design For Assembly

DFA2 Design For Assembly DFA2 Design For Assembly Ämne DFA2 är till för att finna monteringssvårigheterna på produkter som monteras automatiskt. Då produkten är utformad att monteras automatiskt bidrar det till att den blir enkel

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Stålstandardiseringen i Europa

Stålstandardiseringen i Europa Stålstandardiseringen i Europa Erfarenheter, möjligheter, utmaningar Hans Groth Avesta Research Center Innehåll 1. En idé om ett nytt material - Tidslinje 2. Förutsättningar Regelverket som det var då

Läs mer

Innovation och produktutveckling. Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell

Innovation och produktutveckling. Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell Innovation och produktutveckling Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Med innovation menar vi kunskap som omsätts till nya värden Turning traditional ways uppsida down Var

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

Integrering av miljöaspekter i produktutveckling ISO/TR 14062. Gunnel Wisén Persson ABB. ABB Corporate Research - 1 2002-10-23

Integrering av miljöaspekter i produktutveckling ISO/TR 14062. Gunnel Wisén Persson ABB. ABB Corporate Research - 1 2002-10-23 Gunnel Wisén Persson ABB Integrering av miljöaspekter i produktutveckling ISO/TR 14062 ABB Corporate Research - 1 2002-10-23 ISO/TR 14062 Environmental Management - Integrating Environmental Aspects into

Läs mer

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier Lean -agile Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean Forsknings-lean: En av flera strategier Grunden är processorientering vilket måste göras först,

Läs mer

MÄLARDALENS HÖGSKOLA. Kravspecifikation KPP017

MÄLARDALENS HÖGSKOLA. Kravspecifikation KPP017 MÄLARDALENS HÖGSKOLA Kravspecifikation KPP017 Annika Henrich, Claes Eriksson, Emma Johansson, Nadja Suonperä 091006 Inledning En kravspecifikation är ett slags kontrakt som upprättas mellan uppdragsgivare

Läs mer

Prevas översikt. Excellence in Technology for 25 Years

Prevas översikt. Excellence in Technology for 25 Years Prevas översikt Grundat 1985 570 anställda på 10 platser i Sverige, Norge och Danmark Listat på NASDAQ OMX sedan 1998 ISO 9001:2000 certifierat Ekonomifakta, 2008 (2007) Omsättning: 616 MSEK (471 MSEK)

Läs mer

Glöm inte: Kritik. Bidrag. Plans are nothing planning is everything (Eisenhower)

Glöm inte: Kritik. Bidrag. Plans are nothing planning is everything (Eisenhower) Corporate & Business strategy Kent Thorén INDEK - KTH de Wit & Meyer, Strategy, Process, Content, Context, THOMSON BUSINESS PRESS. Ett företag kan behöva flera typer av strategier Inledning Design - den

Läs mer

Produktstrategier och affärsmodeller Forskningsprojekt inom LWE

Produktstrategier och affärsmodeller Forskningsprojekt inom LWE Produktstrategier och affärsmodeller Forskningsprojekt inom LWE , Tyréns AB och Lunds Tekniska Högskola Bakgrund som konstruktör och logistikkonsult Forskningsprojekt om industriellt byggande Konsult och

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Metoder för utveckling av produktlinjer

Metoder för utveckling av produktlinjer Metoder för utveckling av produktlinjer Magnus Eriksson, PhD Senior systemingenjör Bakgrunden till programvaruproduktlinjer Sedan 60:talet har effektiv återanvändning efterstävats Svårt att lyckas, småskalig

Läs mer

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Övrig kommentar

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Övrig kommentar TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER Kurskod Kursnamn D0017A Produktdesign Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Uppladdare Johanna Hamne Övrig kommentar November

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain

Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain stefan.hallberg @templog.se +46 706 397978 1 1 HELHETSSYN ÖVERBLICK Copyright GKA 2 Mannen på bilden hade ett problem han satt trångt nu har

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Introduktion - Metodik i Produktutveckling

Introduktion - Metodik i Produktutveckling Introduktion - Metodik i Produktutveckling Innehåll i denna föreläsning Allmänt om kursen Produktutvecklingsprocessen Behovet av samarbete vid PU Olika aktörer i PU-processen Kursens mål Efter godkänd

Läs mer

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Mälardalens Högskola Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen KPP306 Produkt- och processutveckling Joakim Vasilevski 10/4/2012 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Skisser... 3

Läs mer

Joakim Vasilevski 2011-01-16

Joakim Vasilevski 2011-01-16 PM - CAM KPP039 Produktutveckling 3 2011-01-16 Examinator: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Förord I kursen KPP039 Produktutveckling 3 har vi i uppgift skriva ett inviduellt PM om ett lämpligt ämne i

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

Richard Skogward CEO

Richard Skogward CEO Richard Skogward CEO Att berätta om Axelent Engineering skulle kunna ta en hel dag. Vi väljer den korta och snabbaste vägen: Vi har en enda uppgift Att skapa lönsamma flöden i våra kunders produktion Vi

Läs mer

Med den här boken får du: Författaren:

Med den här boken får du: Författaren: Innehåll Kapitel Sida Inledning 5 1 Myndigheternas roll och inspektionsverksamhet 12 2 Kvalitetsarbete och kvalitetsledning 15 3 Organisationen och personal 19 4 Utveckling av medicintekniska produkter

Läs mer

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet!

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Minimum Size Maximum Power Varför investera i kostsamma högtryckspumpar, när ni kan få högtryckshydraulik med ert redan befintliga låga hydraultryck

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Flexible Assembly of Environmental Cars

Flexible Assembly of Environmental Cars Mr.Dick O.Larsson Volvo Cars Core ME T&F (Framtida process strategier) Sammanfattning / dagsläget: Flexible Assembly of Environmental Cars Trots sina tidigare framgångar, går svensk fordonsindustri stora

Läs mer

Det nya byggandet såser det ut!

Det nya byggandet såser det ut! Det nya byggandet såser det ut! , Tyréns AB, Malmö Bakgrund som konstruktör och logistikkonsult Forskare inom industriellt byggande Tyréns satsar på industriellt byggande, som tekniska konsulter. Avdelning

Läs mer

DEN FINANSIELLA SEKTORN

DEN FINANSIELLA SEKTORN CER ING OM CENTRUM FÖR FORSKN ER EKONOMISKA RELATION RAPPORT 2012:5 M O IN S R E T N E C L L A C E IN-HOUS DEN FINANSIELLA SEKTORN In-house call centers inom den finansiella sektorn: strategisk kontext,

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

Seminarium nya revisionsberättelsen. 23 september 2016

Seminarium nya revisionsberättelsen. 23 september 2016 Seminarium nya revisionsberättelsen 23 september 2016 Disposition 1. Introduktion 2. Kort sammanfattning av de större förändringarna 3. Key Audit Matters / Särskilt betydelsefulla områden 4. Annan information

Läs mer

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM Förtroende ANNA BRATTSTRÖM The importance of this treaty transcends numbers. We have been listening to an old Russian maxim dovaray ne proveray Trust, but Verify Vad innebär förtroende? Förtroende är ett

Läs mer

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid Harjoitusty ö 5. Försäljning, marknadsföring och kundens

Läs mer

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer 7 Konstruera konceptet 7.1 Systemarkitektur En utförlig systemarkitektur har satts upp för att underlätta konstruktionen av produkten. Genom att omforma delsystemen till moduler fås en bättre översikt.

Läs mer

VAD ÄR NUDGING, VEM ANVÄNDER DET OCH VARFÖR?

VAD ÄR NUDGING, VEM ANVÄNDER DET OCH VARFÖR? VAD ÄR NUDGING, VEM ANVÄNDER DET OCH VARFÖR? MATTHIAS LEHNER, PHD INTERNATIONAL INSTITUTE FOR INDUSTRIAL ENVIRONMENTAL ECONOMICS MATTHIAS.LEHNER@IIIEE.LU.S E STRUKTUR AV PRESENTATIONEN 1. Vad är nudging?

Läs mer

Mot en ny (?) Internet-arkitektur

Mot en ny (?) Internet-arkitektur Mot en ny (?) Internet-arkitektur Dr. Bengt Ahlgren Bengt.Ahlgren@sics.se SICS Öppet hus den 9 maj 2003 1 Introduktion Internet skapades i enklare tider dess skapare delade ett gemensamt mål Framgången

Läs mer

Cacheminne Intel Core i7

Cacheminne Intel Core i7 EDT621 Datorarkitekturer med operativsystem 7,5 hp 2015-12-07 Cacheminne i Intel Core i7 Författare: Adnan Karahmetovic Handledare: Erik Larsson Innehåll 1. Inledning... 1 1.1 Syfte... 1 1.2 Frågeställning...

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Min syn på. DESIGN MANAGEMENT i en PU-process

Min syn på. DESIGN MANAGEMENT i en PU-process Min syn på DESIGN MANAGEMENT i en PU-process Keng Su KPP306 Essä VT 2012 Sammanfattning I en global marknad där produkter och tjänster med enkelhet kan distribueras finns det behov av allt fler sätt att

Läs mer

FRAM erfarenheter från sjukvård

FRAM erfarenheter från sjukvård FRAM erfarenheter från sjukvård Helen Alm Human Factors Specialist Vattenfall AB Axel Ros Chefläkare Länssjukhuset Ryhov Region Jönköpings län 1 Att fundera på för er: Brukar ni reflektera över val av

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Gradientbaserad Optimering,

Gradientbaserad Optimering, Gradientbaserad Optimering, Produktfamiljer och Trinitas Hur att sätta upp ett optimeringsproblem? Vad är lämpliga designvariabler x? Tjockleksvariabler (sizing) Tvärsnittsarean hos stänger Längdmått hos

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Hur monteras olika modeller/ produkter i samma monteringsflöde?

Hur monteras olika modeller/ produkter i samma monteringsflöde? Hur monteras olika modeller/ produkter i samma monteringsflöde? Mats Jackson Professor, Akademin för Innovation, Design och Teknik (IDT) Mälardalens Högskola Presentation Pågående forskningsprojekt i samarbete

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Interreg Nordsjön Halmstad 20 november 2014 Sofie Vennersten, CLOSER Lindholmen Science Park CLOSER - Nationell arena för transporteffektivitet Closer är en

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

Effekter av införande av agila metoder. Daniel Sundmark Mälardalens högskola

Effekter av införande av agila metoder. Daniel Sundmark Mälardalens högskola Effekter av införande av agila metoder Daniel Sundmark Mälardalens högskola Agila metoder Agila metoder Values T. ex., working software over comprehensive documentation (Agile manifesto) Agila metoder

Läs mer

DIGITALA PROJEKT Väderstation

DIGITALA PROJEKT Väderstation DIGITALA PROJEKT Väderstation Christian Lindquist, E03 Leonardo Bello, E03 Abstract Almost everybody has some kind of temperature measurement device in their home. The latest in this industry are more

Läs mer

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg Förändringsledning Stöd & behandling Förändring It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change Charles Darwin, The Origin of Species,

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

FMEA. Failure Mode and Effects Analysis. Kurs: KPP017 Produktutveckling 2 Handledare: Rolf Lövgren Program: Innovation och produktdesign 2010-10-06

FMEA. Failure Mode and Effects Analysis. Kurs: KPP017 Produktutveckling 2 Handledare: Rolf Lövgren Program: Innovation och produktdesign 2010-10-06 2010-10-06 FMEA Failure Mode and Effects Analysis Grupp 1: Fredrik Nyberg Robin Rudberg Pontus Ramström Petra Kellokumpu Noor Abdulamir Junior Ndiaye Kurs: KPP017 Produktutveckling 2 Handledare: Rolf Lövgren

Läs mer

Participatory Design III

Participatory Design III Participatory Design III Participatory Design & Språkmönster Vecka 3 Summering av förra veckan Participatory Design Utgår från artikelseminariet Framtidsverkstad Språkmönster Binda ihop SUMMERING AV VECKA

Läs mer

Sida 1 av FELEFFEKTSANALYS/FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS PROCESS. Leverantör/Supplier. Utgåva/Issue

Sida 1 av FELEFFEKTSANALYS/FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS PROCESS. Leverantör/Supplier. Utgåva/Issue Sida 1 av FELEFFEKTSANALYS/FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS PROCESS Huvudsystem/Main system Artikelbenämning/Part name. Maskinnummer/Machine No. Ritn nr/dwg No. TB nr/tr No. Leverantör/Supplier Funktion/Function

Läs mer

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN By the use of true lean concepts all necessary attention to customer needs are secured. High quality implementations of incident, change and problem

Läs mer

R min. 5 max

R min. 5 max TITAN ACCESSORIES includes: 13-7962-11 SMW LABEL KIT 13-7966-11 BRACKETS FOR REAR LIGHTS 13-7963-11 HEAD LIGHT KIT FOR LH-DRIVE 13-7964-11 WORKING LIGHT 13-7961-11 ROAD KIT W/C CABIN 13-7960-11 ROAD KIT

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Essä. - Min syn på att nå en optimal start av en Produktutvecklingsprocess. KPP306 Produkt- och processutveckling

Essä. - Min syn på att nå en optimal start av en Produktutvecklingsprocess. KPP306 Produkt- och processutveckling Akademin för Innovation, Design och Teknik Essä - Min syn på att nå en optimal start av en Produktutvecklingsprocess Civilingenjörsprogrammet Innovation och produktdesign Skriven av Examinator: Rolf Lövgren

Läs mer

PM: Design for Manufacturing

PM: Design for Manufacturing PM: Design for Manufacturing I den inledande delen av produktutveckling är det av hög vikt att se till kundens behov, krav och produktens egenskaper samt korrelation mellan dessa aspekter. I det senare

Läs mer

Vinnande pedagogik. Svar på Jeopardy-frågan: Vad är case?

Vinnande pedagogik. Svar på Jeopardy-frågan: Vad är case? Vinnande pedagogik Svar på Jeopardy-frågan: Vad är case? Vad är case? The difference between a case and a problem is that the problem has a correct solution; a case does not. (Anthony, R) Like in the real

Läs mer

1IK430 Brukarorienterad design

1IK430 Brukarorienterad design 1IK430 Brukarorienterad design Projektarbete i 1IK430 Följande text är en förklaring av projektarbetet som ingår i kursen 1IK430 Brukarorienterad design, 15 högskolepoäng Enligt kursplanen, ska studenten,

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Hissar & rulltrappor för alla miljöer.

Hissar & rulltrappor för alla miljöer. Hissar & rulltrappor för alla miljöer. Bostäder. Kontor. Butiker. Lager. Industrier. Skolor. Sjukhus. www.alt.se 0472-390 700 Svenskproducerade hissar från Småland Energiklass A på alla våra hissar Tillgänglighetsanpassat

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Factory in a Box Mobile Production Capacity on Demand

Factory in a Box Mobile Production Capacity on Demand 1 Framtagande av demonstratorer tillsammans med industrin Mats Jackson IDP/MDH Målet med mitt föredrag Diskutera hur man kan samverka mellan industri och akademi? Institutionen för Innovation, Design och

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Field Services. Elkraftservice. Service och modernisering

Field Services. Elkraftservice. Service och modernisering Field Services Elkraftservice Service och modernisering Vi är experter på service och modern i seringar av ställverk och elkraftsutrustning. Modernisering En modernisering av befintlig anläggning ökar

Läs mer

Design planning and modelling

Design planning and modelling Chapter 2 Design planning and modelling Inledning Detta pm behandlar kapitel två, Design planning and modelling i boken Desig process Improvement av John Clarkson och Claudia Eckert. Det tar upp anledningar

Läs mer

Lean Product Development

Lean Product Development Lean Product Development Stefan Bükk Stefan.bukk@swerea.se 2011-03-30 1 Produktutvecklings Process enligt det planerande paradigmet Market analysis Gates Q/P Krav Spec Detail Design Test Re Design t $

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer