Kapitel 10: Konstruktionsändringar (Engineering change)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitel 10: Konstruktionsändringar (Engineering change)"

Transkript

1 Produkt- och processutveckling KPP306 Mälardalens högskola Vårterminen 2009 Handledare: Rolf Lövgren Seminarie-PM grupp 4 Christian Liljendahl Daniel Gustafsson Andreas Nilsson Kapitel 10: Konstruktionsändringar (Engineering change)

2 Innehåll 1. Bakgrund Sammanfattning av kapitel Konstruktionsändringar Konstruktionsändring och configuration management Definiering av konstruktionsändring Konstruktionsändringar i produktlivscykeln Konstruktionsändringsprocesser En allmän konstruktionsändringsprocess Brytpunkter i förändringsprocessen Effekten av konstruktionsändringar Produktarkitekturen och förändring Masskundanpassning Komponenter och förändring Strategier och metoder för att hantera konstruktionsändring Förebyggande Front loading Effektivitet Verkningsgrad Lärnadeförmåga Slutsatser Diskussion och kritisk analys av bokens synpunkter Frågor som ska behandlas vid seminariet...8 Referenser...9 ii

3 1. Bakgrund Detta PM är ämnat att stå som grund för det kommande seminarium som utgör ett delmoment i kursen Produkt- och processutveckling, KPP306. Kapitlet som vi har behandlat heter Konstruktionsändring. Först presenteras en sammanfattning av synpunkter ur det nämnda kapitlet. Därefter förs en diskussion och analys av dessa synpunkter. Slutligen presenteras ett antal frågor som är tänkta att tas upp under seminarietillfället. Boken som kapitlet kommer från heter Design Process Improvement och är skriven av Clarkson & Eckert. Vi har valt att översätta Engineering change till det svenska uttrycket konstruktionsändring. Varken Engineering change eller konstruktionsändring är väl optimalt i detta PM, men vi valde ändå det svenska uttrycket. 2. Sammanfattning av kapitel Konstruktionsändringar Följande två citat ger en första inblick i vad kapitlet handlar om:...most designing is actually a variation from or modification to an already existing product or machine. (Cross, 1989) History matters no design begins with an absolutely clean sheet of paper. (Bucciarelli, 1994) Förändringar av en produkt är ett faktum under resans gång från koncept till färdig produkt på marknaden. Det är mer regel än undantag i produktutvecklingsprocesser inom företag över hela världen. Ändringar görs främst av två anledningar: för att få bort fel och för att förbättra produkten. En tysk undersökning visade att 30 % av allt arbete ingenjörsarbete som utfördes var på grund av konstruktionsändringar. En annan rapport säger att konstruktionsändringar konsumerade mellan en tredjedel och hälften av ingenjörsresurserna på företaget, tillsammans med 20-50% av verktygskostnaderna. Ingenjörers och ledares attityder mot konstruktionsändrings är av högsta vikt, eftersom ett företags förmåga att implementera förändringar helt beror på personerna som utför uppgiften. Ofta mottas förändringar negativt eftersom de kan få planeringar och budgetar att spricka, men de kan också bidra till att möta kunders ökade krav snabbt samt utgöra en konkurrensfördel gentemot konkurrenter. Konstruktionsändring har fått en ökande betydelse de senaste två decennierna på grund av förändringarna på marknaden. Från att ha gått från en säljardominerad marknad under 70- och 80-talet till dagens köpardominerade marknad har lett till en större spridning av produkter, mindre serier av produkter och kortare produktlivscykler. 1

4 The time when an innovatory product could be launched with confidence and remain unchallanged has passed (Innes, 1992) It is absoloutely necessary to understand changes and to have a good grip on them as the entire product development process can be described as a continous change management process. (Frickie et al., 2000) 2.2 Konstruktionsändring och configuration management Configuration management är en process för att etablera och upprätthålla en produkts prestanda, funktion och fysiska egenskaper utifrån dess behov, design och drift genom sitt produktliv. Change management är en formell disciplin som tillåter att komplexa produkter designas och tillverkas samtidigt av olika enheter inom företaget eller av olika företag, som kan ligga flera hundra mil ifrån varandra. En av huvudaspekterna i configuration management är kontrollen av konstruktionsändringar, eftersom okontrollerade ändringar kommer att påverka produktens prestanda dramatiskt. Konstruktionsändringsprocessen är kärnprocessen i den större configuration management processen. Configuration management används flitigt inom flyg- och bilindustri. Uppskattningsvis 95 % av Storbritanniens företag som designar och tillverkar produkter har infört rutiner för sin syn på konstruktionsändringar. 2.3 Definiering av konstruktionsändring Det är viktigt att särskilja konstruktionsändringar från generella förändringar inom ett företag eller organisation. Change management används ofta inom litteratur, men då syftar man för det mesta på förändringar där man exempelvis slår ihop två företag eller implementerar en ny företagsstrategi. Konstruktionsändringsmanagement refererar till organisationen och processen för att utföra förändringar på en produkt. I detta kapitel när någon sorts förändring nämns, menas det alltid konstruktionsändring. Olika författare använder ofta olika termer så som; product change, design change, product design change och engineering design change när de i själva verket menar samma sak, det vill säga konstruktionsändring. An Engineering change (EC) is a modification to a component of a product, after that product has entered production. (Wright, 1997) [Engineering change are] the changes and modifications in forms, fits, materials, dimensions, functions, etc. of a product or a component. (Huang and Mak, 1999) En konstruktionsändring kan vara allt från en liten ändring i en ritning, till en total omkonstruktion av en produkt som involverar ett stort antal personer och som kanske tar upp till 2

5 flera år. En konstruktion kan ändras av flertalet anledningar. Inbyggda fel kan konstrueras bort, eller så kanske man vill utföra ändringar för att tillmötesgå kunder inom andra marknadssegment. Följande citat används för att definiera begreppet konstruktionsändring i detta kapitel: An Engineering change is an alteration made to parts, drawings, or software that have already been released during the design process. The change can be of any size or type, can involve any number of people and can take any length of time (Jarratt et al, 2003) 2.4 Konstruktionsändringar i produktlivscykeln Genom hela produktlivscykeln finns konstruktionsändring med i olika grad. En konstruktionsändring kan triggas i vilket skede som helst efter det att ett koncept är valt och definierat. Det är då information släpps vidare till leverantörer, designteam och möjliga kunder. Många modeller över produktutvecklingsprocessen ger intrycket av att en design är färdig så fort produkten lämnas över till tillverkning och marknadsföring. Det är dock vanligt att designen fortsätter att finslipas och ändras, så konstruktionsändringsprocessen behöver fortfarande kontrolleras och hanteras. Företag använder gärna olika benämningar för att beskriva förändringsprocessen i olika skeden i produktlivscykeln. Även om olika benämningar används så är den grundläggande konstruktionsändringsprocessen densamma. Det finns två produktlivscykler för alla produkter. En i-produktion livscykel och en i-service livscykel. 2.5 Konstruktionsändringsprocesser Många konstruktionsändringsprocesser som presenteras i litteraturen innehåller många liknande modeller. Detta beror på att processerna ser likadana ut på långt avstånd. Men gräver man djupare i dem så inser man vilka skillnader det egentligen finns mellan dem. En av de tydligaste beskrivningarna av konstruktionsändring processen är gjord av Leech och Turner (1985), som menar att processen är en liten, väldigt begränsad designprocess eller projekt, och som precis som vilket projekt som helst inte är värd att starta om inte värdet överstiger kostnaderna. 2.6 En allmän konstruktionsändringsprocess I figur 10.6 nedan syns en allmän konstruktionsändring process. 3

6 fig När väl behovet av ändringar finns så startar följande sexstegsprocess: 1. En efterfrågan rörande en konstruktionsändring måste göras. 2. Möjliga lösningar till denna efterfrågan identifieras. 3. Varje risk och påverkan med att implementera lösningarna måste fastställas. 4. När en specifik lösning har valts måste den godkännas. 5. Implementering av ändringen kan ske antingen direkt eller fasas in. Vilket det blir beror på omständigheterna. 6. Efter en tid så utvärderas ändringen för att se vad man kan lära sig till framtiden. 4

7 Bara de ändringar som är till fördel för företaget ska implementeras. Ibland finns det dock inget val om det har med säkerheten att göra. Enligt Clark och Fujimoto (1991), så är det viktigt att skilja på meningsfulla och onödiga ändringar. 2.7 Brytpunkter i förändringsprocessen I figuren (10.6) ovan visas fyra brytpunkter, vid vilka en förändringsprocess kan stanna av. Den första brytpunkten är efter att ett förändringsförslag har uppkommit. För att undvika att processen stannar av behövs det bra metoder för att filtrera bort väldigt opraktiska förslag tidigt (Maull et al. 1992). Den andra brytpunkten kommer efter att möjliga lösningar ha sökts. Lösningarna verka bara till en början men vid en djupare undersökning/efter hand är de inte förnuftiga lösningar. Den tredje uppkommer efter riskanalysfasen. Analysen kan visa att lösningsförlaget är för riskfyllt för företaget. Den fjärde och sista brytpunkten är när styrelsen ska ta beslut om det framtagna förlaget. De kan anse att det innebär för stor risk för företaget och stryper projektet. 2.8 Effekten av konstruktionsändringar En konstruktionsändring påverkar många olika delare av produktutvecklingsprocessen. Planering, schemaläggning och kostnad är exempel på några delar som påverkas. Enligt många författare (exempelvis Clark & Fujimoto, 1991; Andersson, 1997) kan konstruktionsändringarnas kostnad beskrivas med 10-regeln. Den innebär att en implementering av en förändring ökar den genomsnittliga kostnaden med faktor 10 mellan varje steg i produktutvecklingsprocessen. Detta ska dock jämföras med att en förändring som ska genomföras när man nått tillverkningsfasen ökar kostnaden med en faktor runt 1000 jämfört med om den skulle ha gjorts tidigare i processen. Författarna Terwiesch & Loch (1999) har delat upp kostnaderna för konstruktionsändringar i tre delar: - design - förändringar av prototypverktyg - förändringar av produktionsverktyg Att kostnaden ökar desto senare i processen den genomförs beror även på att den involverar fler personer då. Så fort tillverkning, marknadsföring och leverantörer är inblandade ökar antalet involverade drastiskt och med det även kostnaderna. 2.9 Produktarkitekturen och förändring Hur arkitekturen av en produkt är utformad påverkar hur förändringar kan implementeras. En produkts arkitektur definieras enligt: 1. arrangemanget av funktionselementen 2. mappningen från funktionselement till fysiska komponenter 3. specifikationerna eller gränssnitten mellan interagerande komponenter Det finns framför allt två olika sorters produktarkitekturer: - Moduler: varje komponent har endast ett funktionselement och är inte sammankopplad med andra komponenter. Två komponenter kallas sammankopplade om en förändring av den ena tvingar den andra att också modifieras. - Integrerad: varje komponent har flera funktionselement och är sammankopplad med andra komponenter 5

8 I praktiken är de flesta produkter en blandning av de båda fallen. Det kan även bero på i vilket sammanhang man betraktar produkten i. Ett exempel är om man betraktar en bil är bilradion anses vara en modul. Men om man enbart betraktar radion så är den en integrerad konstruktion med flera sammankopplade komponenter. Det finns kostnadsproblem kopplade till produktarkitekturen. Produkter utan komponenter som delar funktion blir väldigt dyra (Ulrich & Seering 1990). Samtidig som moduldesignade produkter är dyrare att tillverka och sammanställa, något som har lett till att de flesta massproducerade varor är av integrerad arkitektur Masskundanpassning Den förutfattade meningen är att ökad variation leder till ökad kostnad för tillverkaren, men det blir ifrågasatt genom konceptet masskundanpassning (Pine, 1992). Dessa tre faktorer gör masskundanpassning möjligt: Variationen finns i tanken när man designar produkten (exempelvis Martin & Ishii, 2002) Flexibla fabriker med till exempel fördelar som rapid manufacturing möjliggör vinstgivande av en produktionsserie (Burton, 2003). Ha kapaciteten för effektiv och snabb konstruktionsändring Komponenter och förändring För att lyckas med masskundanpassning och modullösningar behöver designern minimera de nödvändiga förändringar som krävs för att modifiera en produkt. Detta leder till att den grad av förändring som krävs definieras av produktens arkitektur och förmåga att absorbera förändring. Man kan kategorisera produkternas förändringsegenskaper enligt följande: Absorbers. Dessa kan vara delvis eller helt absorberande, där en totalt absorberande produkt inte orsakar några ytterligare förändringar men kan anpassa sig till vissa förändringar. Carriers. Dessa produkter varken minskar eller orsakar fler förändringarna Multipliers. Dessa produkter orsakar fler förändringar och skapar mer komplexa lösningar, dessa kan vara utlösare av snöbollseffekten. En produkt kan anta en eller flera av dessa egenskaper beroende på kontext. Vid en liten förändring kan en produkt vara en absorber medan vid en större förändring visa sig bli en multiplier Strategier och metoder för att hantera konstruktionsändring Konstruktionsändringar är en del av ingenjörsarbetet och kommer alltid att orsaka problem under produktutvecklingsprocessen och tillverkningen. För att underlätta arbetet har många författare (exempelvis Nicols, 1990; Terwiesch & Loch, 1999) tagit fram olika strategier som föreslår hur man hanterar dessa förändringar. Den mest omfattande strategin är framtagen av Fircke (2000) och förklaras under följande rubriker Förebyggande Den här delen bygger på att reducera eller helst eliminera plötsliga förändringar. Enligt Saeed (1993) är 58% av alla konstruktionsändringar korrektioner på fel som har dykt upp på vägen. Problemet är att det är väldigt svårt att hitta källan till problemen. Förändringar och modifikationer i början av processen för att förbättra funktionsegenskaperna eller produktionen är viktiga och att ta bort eller reducera dessa förändringar är både orealistiskt och oönskat (Clark & Fujimoto, 1991). 6

9 En bättre metod är att reducera onödiga specifikationer och fokusera på kärnkundernas behov. Verktyg som bland annat QFD (Otto & Wood, 2001) rekommenderas för att uppnå detta Front loading Att tidigt hitta problem som kan orsaka förändringar kommer minska kostnaderna jämfört med att lösa dem senare i processen, som tidigare nämnt i 10-regeln. En bra Concurrent Engineering och verktyg som FMEA och DFA (Design for Assembly) underlättar detta. Ett problem som kan uppstå om man lägger för mycket fokus på att upptäcka fel och göra förändringar är att man aldrig når en slutprodukt innan marknadskraven har förändrats (Fricke, 2000) Effektivitet Den här strategin understryker vikten av att hela tiden göra en möda vs. nytta -analys för varje tilltänkt förändring. Alla förändringar är inte tvingade. Som nämnt ovan är bara 40-60% av alla förändringar tekniskt nödvändiga (Fricke, 2000) Verkningsgrad När en förändring är nödvändig bör den genomföras så effektivt som möjligt. Förändringsprocesser kan vara standardiserade för att passa in i ISO-certifiering men det kan leda till att det tar längre tid än nödvändigt. Flexibiliteten för att anpassa resurserna efter det specifika problemet är viktigare Lärnadeförmåga För att reducera riskerna för att behöva göra samma fel igen måste man lära sig av sina erfarenheter, något som få företag gör (Fricke, 2000). Att följa upp och analysera resultaten av en process och dess förändringar leder till att minska risken att ramla i samma grop igen Slutsatser Konstruktionsändringar tillåter företag att förbättra och anpassa sina produkter, samt att ta bort fel från dem. Att förändringar krävs är ett faktum för alla företag som designar och producerar produkter och att det blir viktare och viktigare att snabbt kunna förändra och anpassa produkterna efter kund- och marknadsbehoven. En genomtänkt produktarkitektur kan minska de negativa effekterna av konstruktionsändringar samt möjliggöra mer flexibla produkter. 3. Diskussion och kritisk analys av bokens synpunkter Författaren pratar en del om hur stor del av det totala produktutvecklingsarbetet som utgörs av just Konstruktionsändring. Han nämner andelar på 30 % och %. Vi anser det klart rimligt att det ligger till så. Det verkar ju dumt att uppfinna hjulet på nytt. Med det menar vi att om det finns en befintlig lösning, kanske till och med inom företaget, så är det rimligt att man utvecklar den istället för att lägga energi på nya lösningar. På så sätt hamnar mycket av nykonstruktion inom ramarna för konstruktionsändringar istället. Författarna påstår att många modeller för produktutvecklingsprocessen ger intrycket av att en design är färdig så fort produkten lämnas över för tillverkning. Vi menar däremot att de flesta moderna modeller lämnar utrymme för konstruktionsändringar. Om konstruktionsändringar 7

10 utgör en viktig del av den moderna produktutvecklingsprocessen så borde det ju finnas med i de moderna produktutvecklingsprocessmodellerna. Att bara de ändringar som är till fördel för företaget ska implementeras är inte en så tokig idé. Vad som enligt oss kan vara ett stort problem är att avgöra vilka konstruktionsändringar som är till fördel för företaget eller inte. Det är mycket svårt att försöka förutspå sådant i förväg. Det optimala vore om man kunde utföra alla nödvändiga konstruktionsändringar så tidigt som möjligt. För som bekant ökar kostnaden för varje ändring med en faktor tio när man går vidare ett steg i produktutvecklingsprocessen. I kapitel 2.7 beskriver författaren utvecklingsprocessen och fyra brytpunkter. Vi invänder mot första brytpunkten då vi anser att ett filter för att få bort opraktiska förslag vore att strypa kreativiteten och innovationsförmågan. Samt, hur bestäms eller definieras vilka förslag som är opraktiska? Den andra brytpunkten anser vi i gruppen vara märklig. Vi tycker att det är självklart att man inte kan vara säker på att de lösningsförlag man tagit fram kommer att hålla hela vägen till kund. Det är därför ett företag som designar produkter behöver träna och lära sig av tidigare försök för att kunna göra en adekvat uppskattning för om lösningen anses hålla måttet. I kapitlet 2.8 om effekten av konstruktionsändringar tar författaren upp 10-regeln. En regel som vi i gruppen köper, men vi saknar några handfasta förslag eller teorier om hur man ska kunna hitta och identifiera nödvändiga förändringar tidigt i processen. Det är huglöst att säga att det är billigast att göra konstruktionsändringar tidigt i processen, då de är ytterst svåra att identifiera, men inte påvisar hur detta skulle kunna underlättas. I sista kapitlet 2.12 lägger författaren fram en strategi för hur man ska arbeta med förändringsarbetet i en produktutvecklingsprocess. Vi anser att strategin som presenteras är bra om än väldigt självklar. Det känns som om det som presenteras är sunt förnuft och att alla företag som har en tydlig produktutvecklings- eller designprocess jobbar utefter dessa strategier. En sak vi dock tyckte var väldigt intressant var det faktum att författaren kritiserar ISO-standard och säger att den kan orsaka förlängda ledtider vid förändringsarbetet. Detta tycker vi är väldigt intressant och värt att tänka på samt att eventuellt bilda sig en egen uppfattning för hur vida IS0- standarderna påverkar hur snabbt en förändring kan implementeras. 3.1 Frågor som ska behandlas vid seminariet 1. Hur viktiga är konstruktionsändringar? 2. Är det rimligt att avsätta mellan 30 % och 50 % av resurserna till konstruktionsändringar? 3. Ska det finnas filter tidigt för att ta bort opraktiska förlag? Vad är i så fall opraktiska förslag? Vad anser ni om detta citat? Employees must be encourage to raise change requests, but, as many employees may not appreciate the ful ramifications of their suggestions, there must be a mechanism to filter the proposals. Jarrat, Clarkson & Eckert 4. Hur ska man kunna hålla sig till 10-regeln? Finns det några bra metoder för att hitta och identifiera nödvändiga konstruktionsändringar innan de orsakat fel? 5. Påverkar ISO-standarder tiden för en förändringskonstruktion. Är de bra eller dåligt? 8

11 Referenser Andersson DM (1997) Agile product development for mass customisation. Irwin Professional Publishing Bucciarelli LL (1994) Design engineers. MIT Press Clark KB, Fujimoto T (1991) Product development performance: strategy, organization and management in the world in the world auto industry. Harvard Business School Press. Cross N (1989) Engineering design methods. John Wiley Fricke E, Gebhard B, Negele H, Igenbergs E (2000) Coping with changes: causes, findings and strategies. Systems Engineering, 3(4): Huang GQ, Mak KL (1999) Current practices of engineering change management in UK manufacturing industries. International Journal of Operations and Production Management, 19(1): Innes J (1994) Achieving successful product change. Financial Times/Pitman Publishing. Jarret T, Eckert CM, Clarkson PJ (2003) A taxonomy of change. Technical Report CUED/C- EDC/TR123, University of Cambridge. Leech Dj, Turner BT (1985) Engineering design for profit. Chichester. Martin MV, Ishii K (2002) Design for variety: developing standardised and modularised product platform architectures. Research in Engineering Design, 13(4): Maul R, Hughes D, Bennett (1992) The role of the bill-of-material as a CAD/CAPM interface and the key importance of engineering change control. Computing and Control Engineering Journal 3(2): Otto K, Wood K (2001) Product design techniques in reverse engineering and new product development. Prentice Hall Pine BJ (1992) Mass customization: the new frontier in business competition. Harvard Business School Press Saeed BI, Bowen DM, Sohoni VS (1993) Avoiding engineering changes thought focused manufacturing knowledge. IEEE Transactions on Engineering Management, 40(1): Terwiesch C, Loch CH (1999) Managing the process of engineering change orders: the case of the climate control system in automobile development. Journal of Product Innovation Management, 16(2): Ulrich KT, Seering WP (1990) Functional sharing in mechanical design. Design Studies, 11(4):

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm Steget efter CAD Data Management Per Ekholm Agenda Vilka processer/discipliner stöds i PDMLink Dokument management Configuration Management Change Management Project Management Hur utvärderar jag behovet?

Läs mer

Regressionstestning teori och praktik

Regressionstestning teori och praktik Regressionstestning teori och praktik Lic. Emelie Engström emelie.engstrom@cs.lth.se Software Engineering Research Group LUND UNIVERSITY Sweden SWELL the Swedish Research School in Software Verification

Läs mer

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015 Kodak Moments och Disruptiva Innovationer Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio CITE, 21 april 2015 Christian Sandström, PhD Disruptive Innovation. se BusinessWeek 2007: "Nokia's

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier Lean -agile Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean Forsknings-lean: En av flera strategier Grunden är processorientering vilket måste göras först,

Läs mer

Richard Skogward CEO

Richard Skogward CEO Richard Skogward CEO Att berätta om Axelent Engineering skulle kunna ta en hel dag. Vi väljer den korta och snabbaste vägen: Vi har en enda uppgift Att skapa lönsamma flöden i våra kunders produktion Vi

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

DEN FINANSIELLA SEKTORN

DEN FINANSIELLA SEKTORN CER ING OM CENTRUM FÖR FORSKN ER EKONOMISKA RELATION RAPPORT 2012:5 M O IN S R E T N E C L L A C E IN-HOUS DEN FINANSIELLA SEKTORN In-house call centers inom den finansiella sektorn: strategisk kontext,

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Flexible Assembly of Environmental Cars

Flexible Assembly of Environmental Cars Mr.Dick O.Larsson Volvo Cars Core ME T&F (Framtida process strategier) Sammanfattning / dagsläget: Flexible Assembly of Environmental Cars Trots sina tidigare framgångar, går svensk fordonsindustri stora

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg Förändringsledning Stöd & behandling Förändring It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change Charles Darwin, The Origin of Species,

Läs mer

Joakim Vasilevski 2011-01-16

Joakim Vasilevski 2011-01-16 PM - CAM KPP039 Produktutveckling 3 2011-01-16 Examinator: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Förord I kursen KPP039 Produktutveckling 3 har vi i uppgift skriva ett inviduellt PM om ett lämpligt ämne i

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Factory in a Box Mobile Production Capacity on Demand

Factory in a Box Mobile Production Capacity on Demand 1 Framtagande av demonstratorer tillsammans med industrin Mats Jackson IDP/MDH Målet med mitt föredrag Diskutera hur man kan samverka mellan industri och akademi? Institutionen för Innovation, Design och

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

MÄLARDALENS HÖGSKOLA. Kravspecifikation KPP017

MÄLARDALENS HÖGSKOLA. Kravspecifikation KPP017 MÄLARDALENS HÖGSKOLA Kravspecifikation KPP017 Annika Henrich, Claes Eriksson, Emma Johansson, Nadja Suonperä 091006 Inledning En kravspecifikation är ett slags kontrakt som upprättas mellan uppdragsgivare

Läs mer

Testning på 3 föreläsningar. PV7180 Verifiering och Validering. Litteratur. Vad är testning? Varför testa och olika syn? Målet med testning

Testning på 3 föreläsningar. PV7180 Verifiering och Validering. Litteratur. Vad är testning? Varför testa och olika syn? Målet med testning ning på 3 föreläsningar Första föreläsningen Översikt PV7180 Verifiering och Validering Föreläsning 3 ning del 1 Andra föreläsningen Coverage ing, OO-ing, Utvärdering av tekniker Tredje föreläsningen Automatiserad

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Innehåll. 2015-10-12 Andreas Rosengren

Innehåll. 2015-10-12 Andreas Rosengren Innehåll Vad är Industri 4.0? Varför just nu? Utmaningar för industrin Vad innebär industri 4.0 för svensk industri? Industriell forskning relaterad till Industri 4.0 FFI LISA Vem är jag? Andreas Rosengren

Läs mer

PRODUKT OCH PROCESSUTVECKLING MIN SYN PÅ ANVÄNDANDET AV QFD I PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSEN. Mälardalens Högskola Natalie Karlsson

PRODUKT OCH PROCESSUTVECKLING MIN SYN PÅ ANVÄNDANDET AV QFD I PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSEN. Mälardalens Högskola Natalie Karlsson PRODUKT OCH PROCESSUTVECKLING MIN SYN PÅ ANVÄNDANDET AV QFD I PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSEN Mälardalens Högskola Natalie Karlsson D Min syn på användandet av QFD i Produktutvecklingsprocessen enna essä bygger

Läs mer

Min syn på. DESIGN MANAGEMENT i en PU-process

Min syn på. DESIGN MANAGEMENT i en PU-process Min syn på DESIGN MANAGEMENT i en PU-process Keng Su KPP306 Essä VT 2012 Sammanfattning I en global marknad där produkter och tjänster med enkelhet kan distribueras finns det behov av allt fler sätt att

Läs mer

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Introduktion till informationssystem - användning, teknik och utveckling Vad är ett informationssystem? Informationssystem: datoriserat system som stödjer

Läs mer

Nyckelord för anförandet

Nyckelord för anförandet Sweden Logistics Knallar med konkurrenskraft Knallar 3.0 från Sjuhärad Högskolan i Borås 4 april 2013 Dag Ericsson dag.ericsson@hb.se Nyckelord för anförandet Kundnärhet Enkelhet Sunt förnuft Partnerskap

Läs mer

Assistans med språklig kvalitet Stöd eller irritationsmoment? mikael.lundahl@fodina.se

Assistans med språklig kvalitet Stöd eller irritationsmoment? mikael.lundahl@fodina.se Assistans med språklig kvalitet Stöd eller irritationsmoment? mikael.lundahl@fodina.se Micke Lundahl Drygt 13 år på Saab Aero, i huvudsak med PDM/PLM 11 år på /Lawson varav 5-6 år med fokus på processer/miljö

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se Projecticon Grafisk Standard Logotype Logotype Typsnitt: Palatino Färg: RGB, R46, G98, B174 C87M65 Typsnitt Dokument Rubriker Brödtext Fotnoter Verdana Garmond Arial Webb Rubriker Brödtext Länkar Verdana

Läs mer

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041 GruppB1steg3 Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson Handledare: Joakim Johansson 2011-02-16 Innehåll 3.1 Kundinteraktion...

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET 151009 KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET Tentor för vårterminen (1/2 och framåt) är PRELIMINÄRA! Kurskod Kurstitel Kursperiod ÅK 1 712G20, 715G19, spanska 1 150817-150828

Läs mer

Lean Healthcare. Vi kan inte lösa problem med samma sorts tänkande som vi använde när vi skapade dem. Albert Einstein. Strategiska staben. ver 1.

Lean Healthcare. Vi kan inte lösa problem med samma sorts tänkande som vi använde när vi skapade dem. Albert Einstein. Strategiska staben. ver 1. Lean Healthcare Strategiska staben ver 1.5 Vi kan inte lösa problem med samma sorts tänkande som vi använde när vi skapade dem Albert Einstein Några tidiga resultat Ablation: 44% kapacitetsökning + frigjord

Läs mer

FMEA. Failure Mode and Effects Analysis. Kurs: KPP017 Produktutveckling 2 Handledare: Rolf Lövgren Program: Innovation och produktdesign 2010-10-06

FMEA. Failure Mode and Effects Analysis. Kurs: KPP017 Produktutveckling 2 Handledare: Rolf Lövgren Program: Innovation och produktdesign 2010-10-06 2010-10-06 FMEA Failure Mode and Effects Analysis Grupp 1: Fredrik Nyberg Robin Rudberg Pontus Ramström Petra Kellokumpu Noor Abdulamir Junior Ndiaye Kurs: KPP017 Produktutveckling 2 Handledare: Rolf Lövgren

Läs mer

Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet

Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet Välkommen att höra av dig till oss på Kvalitetsutveckling. Vi fungerar som stöd för dig/er i förbättringsarbetet! Förbättringskunskap Förbättringskunskap

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet!

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Minimum Size Maximum Power Varför investera i kostsamma högtryckspumpar, när ni kan få högtryckshydraulik med ert redan befintliga låga hydraultryck

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

Industriell Massproduktion

Industriell Massproduktion Industriell Massproduktion Theory Of Constraints, TOC Toyota Production System = LEAN Six Sigma Page 1 Theory of Constraints, flaskhalsstyrning Theory Of Constraints, eller TOC, är en managementfilosofi

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Flaskhalsar i produktionen

Flaskhalsar i produktionen Flaskhalsar i produktionen En undersökning bland produktionschefer i Sverige och Danmark Siemens PLM Software www.siemens.se/plm Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning av huvudresultat. 5 Undersökningens

Läs mer

Ontologier. Cassandra Svensson 2014-01-09

Ontologier. Cassandra Svensson 2014-01-09 Ontologier Cassandra Svensson 2014-01-09 Sammanfattning Jag har läst Annika Flycht-Ericssons avhandling Design and Use of Ontoligies in information-providing Dialogue Systems. Med Annikas text som utgångspunkt

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Projekt som ledningsutmaning. Läran om projektledning (1) Läran om projektledning (2) Anna Jerbrant

Projekt som ledningsutmaning. Läran om projektledning (1) Läran om projektledning (2) Anna Jerbrant Projekt som ledningsutmaning Läran om projektledning (1) 1942-45: Manhattanprojektet (USA). 2 miljarder dollar i omsättning, som mest 120.000 anställda. Målstyrning, parallella aktiviteter. 1950-talet:

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Lean Production i verkligheten

Lean Production i verkligheten Lean Production i verkligheten Intro Vem är jag? Niklas Gudmundsson Civilingenjör Elektroteknik och Industriell ekonomi från Lunds Tekniska Högskola Har jobbat i snart 10 år med Lean inom fordonsindustrin

Läs mer

Vad kan vi lära av forskningen: Värdeskapande HR? SKL Arbetsgivarforum, Helsingborg 27/5 2015. Freddy Hällstén Fil dr.

Vad kan vi lära av forskningen: Värdeskapande HR? SKL Arbetsgivarforum, Helsingborg 27/5 2015. Freddy Hällstén Fil dr. Vad kan vi lära av forskningen: Värdeskapande HR? SKL Arbetsgivarforum, Helsingborg 27/5 2015 Freddy Hällstén Fil dr. 1 Innehåll Bakgrund: HR-transformation o strategisk HR Ulrich s teorier och modeller

Läs mer

PEAK PERFORMANCE 11 JUNI 2015

PEAK PERFORMANCE 11 JUNI 2015 PEAK PERFORMANCE 11 JUNI 2015 Drabbas du av interna bråk vid prestandaproblem? Tröttnar användarna innan problem åtgärdas? Saknas det tillräckligt detaljerade beslutsunderlag vid incidenter och problem?

Läs mer

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN By the use of true lean concepts all necessary attention to customer needs are secured. High quality implementations of incident, change and problem

Läs mer

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén Deadline 3 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 1 3. Kartlägg kundens röst För att få en klar bild av kundens nuvarande och kommande behov definieras marknaden

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon.

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. EBL Toveiskommunikasjon i Norge 21.-22. mai 2008 Jesper Uhlin TietoEnator Corporation Energy/Utility Solution jesper.uhlin@tietoenator.com

Läs mer

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 2.1 Samverkan med kunden

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet Affärssystem Linda Askenäs Linköpings universitet AS AS i sitt sammanhang i verksamheten - val, införande och användning Finns flera sätt att betrakta detta. Vi skall gå in på några framförallt tekniska,

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015 Hög tillväxt, låg Riksbank Andreas Wallström Oktober 2015 Global översikt BNP-tillväxt 2014 2015E 2016E 2017E Världen 3,4 3,1 3,5 3,3 USA 2,4 2,5 2,8 2,5 Euroområdet 0,9 1,3 1,6 1,5 UK 3,0 2,6 2,4 2,2

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

FRAM erfarenheter från sjukvård

FRAM erfarenheter från sjukvård FRAM erfarenheter från sjukvård Helen Alm Human Factors Specialist Vattenfall AB Axel Ros Chefläkare Länssjukhuset Ryhov Region Jönköpings län 1 Att fundera på för er: Brukar ni reflektera över val av

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Test av Metria Maps avseende Användbarhet och prestanda

Test av Metria Maps avseende Användbarhet och prestanda Test av Metria Maps avseende Användbarhet och prestanda Solgerd Tanzilli, Projektledare Tomas Rosendal, Testledare Xin He, Testare Lars Palm, Testare Anders Östman, Vetenskaplig ledare 1 Sammanfattning

Läs mer

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Agila Avtal Hur man säljer in agila projekt olika avtalsformer som kan fungera Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Min syn på saken och kundens Detta är vad vi alla önskar Lite om mig själv Carina

Läs mer

En jämförelse av kanbansystem och beställningspunktssystem med avseende på kapitalbindning

En jämförelse av kanbansystem och beställningspunktssystem med avseende på kapitalbindning En jämförelse av kanbansystem och beställningspunktssystem med avseende på kapitalbindning Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Kanbansystem betraktas av många som effektivare än andra lagerstyrningssystem,

Läs mer

BRANDGLAS & TRÄ. Guide för montering i trädörrar och träramar

BRANDGLAS & TRÄ. Guide för montering i trädörrar och träramar BRANDGLAS & TRÄ Vetrotech SG Nordic & Baltic Robert Jacobsens Vej 62 A 8-tallet DK-2300 København S Tel: +45 70 225 258 Fax: +45 70 225 259 www.vetrotech.com/dk Version 2014.03 Guide för montering i trädörrar

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer

Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Låg leveransprecision i bemärkelsen försenade inleveranser från leverantörer

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten

www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten Utmaningar Organisatoriska Processer Arkiv System Styrdokument Personer Regulatoriska Offentlighetsprincipen Sekretess Persondata

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Mälardalens Högskola Philip Åhagen 4/13/2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Ordlista... 4 Inledning... 4 Skisser... 5 Varför skissa?... 5 Olika typer

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN Affärsområdet Industriteknik Vad är Windchill PDMLink? Product data and information overview - today Mailed Excel files Shared file folders PDMLink

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05

Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05 Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05 Innehåll Kursöversikt ITIL v3 Utbildningsschemat Målgrupper & förkunskapskrav Kursuppbyggnad & innehåll V2 V3, Service Lifecycle,

Läs mer

Framtidens arbetsplatser att utveckla hållbara och friska kontor

Framtidens arbetsplatser att utveckla hållbara och friska kontor Framtidens arbetsplatser att utveckla hållbara och friska kontor 25 maj 2015 Fortbildning om arbete i kontorsmiljö och fysisk aktivitet på jobbet, Umeå Folkets Hus Susanna Toivanen Agenda Framtidens arbetsliv

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment Lean & Green Volvo cars Sofia Boyagi, Operational Development Environment agenda Volvo Cars Our heritage and core value Environmental Management Volvo Car Manufacturing System (VCMS) Green Performance

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Silf Competence.ppt 1 K229 Supply Chain och Lean Six Sigma+LEAN Silf Competence.ppt 2 K229 Vad är Supply Chain? Innehåll Vad är Lean, Six Sigma och Six Sigma+Lean

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer