Agil systemutveckling - ett institutionellt perspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Agil systemutveckling - ett institutionellt perspektiv"

Transkript

1 Agil systemutveckling - ett institutionellt perspektiv Hur kan användningen av agil systemutveckling i mjukvaruföretag förklaras med hjälp av institutionell teori? Nils Westerlund Kandidatuppsats Höstterminen 2011 Handledare: Svante Schriber English title: Agile software development - An institutional perspective

2 Sammanfattning I denna studie undersöks förekomsten av agil systemutveckling i mjukvaruföretag med hjälp av institutionell teori. Särskild vikt har tillfogats begreppen värderingar, normer, roller, legitimitet och institutionalisering. Syftet är att skapa förståelse för den institutionella påverkan som företagsorganisationer utsätts för. Detta exemplifieras på empirisk väg genom en intervjubaserad komparativ fallstudie på två företag, ett mycket nystartat och ett där de anser sig ha passerat uppstartsfasen. Totalt intervjuades tio personer om på vilka sätt de arbetar med agil systemutveckling, hur detta diskuteras i företagens omgivning och närmiljö samt om det finns olika uppfattningar om systemutvecklingsmetoder inom företaget. Resultatet från intervjuerna analyseras genom den institutionella begreppsapparaten och flera institutionella påtryckningar har identifieras. Dels genom roller inom företagen, dels genom den yttre miljön i vilken företagen verkar. Studien visar också på hur agila värderingar och normativa system samverkar för att skapa legitimitet på företagen. Slutsatsen är att ett institutionellt perspektiv på forskning inom fältet för agil systemutveckling är av stor betydelse för att förstå förekomsten av agil systemutveckling. Därmed finns det anledning att fördjupa förståelsen för dessa mekanismer i fortsatt forskning. Studien är relevant för akademiker inom fältet för organisation och ledning men också för organisationer som utvecklar mjukvara. Nyckelord: Institutionell teori, agil systemutveckling, organisationsteori, mjukvaruföretag. Sida 2

3 Abstract This study examines the presence of agile development in software companies with the help of institutional theory. Particular attention has been added to the concepts of values, norms, roles, legitimacy and institutionalization. The objective is to create an understanding of the institutional influence that business organizations face in practice. Empirically, this is exemplified through an interview-based comparative case study. Two companies are examined, one startup company and one that claims to have surpassed the startup phase. Ten people were interviewed in total, questions were asked about the ways in which they are working with agile development, how this is discussed in the corporate environment and surroundings, and if different opinions on the use of systems development methods could be identified within the company. The answers were then analyzed with the framework of institutional concepts and several examples of institutional pressure were identified. This exemplifies how roles within the business organization and the companies external environment forms the way in which the business operates. The study also shows how agile values and normative systems interact to create legitimacy for the business organization. The conclusion is that an institutional perspective on research in the field of agile development is of much help to understand a presence of such a methodology in software companies. Therefore it is relevant to deepen the results of this investigation through further research. The study is aimed to academia in the field of organizational theory and management but also for organizations that develop software. Keywords: Institutional theory, agile development, organizational theory, software companies. Sida 3

4 1. Inledning Bakgrund Problemdiskussion Problemformulering Syfte Definitioner och avgränsningar Mjukvaruföretag Agil systemutveckling Litteraturstudie Institutionell teori Teoretisk avgränsning En organisatoriskt / sociologiskt grundad teori Agil systemutveckling som ungefärlig definition En studie i institutionell teori Grundläggande institutionell teori En omformad institutionell teori Ett breddat undersökningsfält Studiens teoretiska ramverk Värderingar Normer Roller Legitimitet Institutionalisering Sammanfattningen av det teoretiska ramverket Metod Institutionell teori som metod Vetenskapssyn Ett hermeneutisk perspektiv Deduktiv och Induktiv teori En kvalitativ ansats En komparativ fallstudie Semi-strukturerade direktintervjuer Ett målstyrt urval 27 Sida 4

5 Ett forskningsetik perspektiv Datainsamling och kodning Grounded theory och tolkning av kvalitativ data Reliabilitet och validitet Empirisk analys Presentation av företagen Readmill Game Duell En medvetet agil systemutveckling Agil systemutveckling på företagen Överensstämmelser med det agila manifestet En institutionell analys av agila värderingar Normer och omgivningens påverkan Företagets omgivning och närmiljö Normativ påverkan Roller Olika syn på agil systemutveckling Positioner på företagen och institutionella roller Institutionalisering och legitimitet Sammanfattning och slutsatser Diskussion Förslag till fortsatt forskning Litteraturlista Bilagor Det agila manifestet Principer för agil systemutveckling Intervjuschema 57 Sida 5

6 1. Inledning Detta inledande avsnitt börjar med en introduktion till uppsatsämnet vilken leder över i en problemdiskussion som utmynnar i en problemformulering och en presentation av syftet med uppsatsen. Avsnittet avslutas sedermera med en avgränsning och en kort beskrivning av agil systemutveckling Bakgrund Genom alla tider har organisationer och företaget påverkats av sin omgivning. Detta sker på alla plan, från vilka som är anställda till vilken produkt som tillverkas och vad för metoder som används för att organisera arbetet. Från ett akademiskt håll har det länge funnits ett intresse i att kartlägga denna yttre påverkan. Max Weber närmade sig exempelvis dessa tankar när han utformade sina teorier om hur samhällets institutioner formar människors och organisationers handlingar (DiMaggio and Powell 1991). Sedan dess har det hänt mycket och från organisationsforskningens håll har delar av Max Webers teorier återupptäcks och utvecklats till vad som idag kallas för institutionell teori. Genom denna har vi lärt oss allt mer om hur en organisations utformning är beroende av dess omgivningar, närmiljö och inre dynamik. Alltjämt förändras samhället, de reglerande institutionerna och den påverkande omgivningen. På senare år har marknaden för teknologisk utveckling rört på sig allt snabbare, vilket också givit upphov till nya utmaningar och nya behov inom organisationerna (Schmidt, Lyytinen et al. 2001). Nya arbetsmetoder har utformats och en sådan, som blivit särskilt populär de senaste tio åren, är agil systemutveckling (Cockburn 2001; Larman 2004). Agil systemutveckling används för att organisera utvecklingsarbetet på mjukvaruföretag. Det finns studier som granskar dess funktioner och effektivitetsvärden men det finns också en betydelse Sida 6

7 att belysa detta fenomen ur en institutionell vinkel. I den här uppsatsen är därför tanken att förstå förekomsten av agila systemutvecklingsmetoder i mjukvaruföretag utifrån omgivningens påverkan förklarad genom institutionell teori Problemdiskussion För ett par år sedan gjorde jag en betraktelse på min dåvarande arbetsplats. Det var ett nystartat företag som tog fram mjukvara och jag la märkte till att många på och omkring företaget pratade om agila systemutvecklingsmetoder. Arbetslaget som då var relativt litet hade börjat använda sig av en metod som kallades SCRUM, vilket gick ut på att arbetslagets medlemmar tilldelades olika roller efter vilka de skulle agera. Jag iakttog hur diskussionerna kring agila systemutvecklingsmetoder blev allt fler och det tycktes också vara någonting som kom upp särskilt ofta i företagets närmaste omgivningar. De senaste åren har mjukvaruföretag som använder agil systemutveckling gått från att vara få till att vara en majoritet (West, Grant et al. 2010). Men åsikterna om hur agil systemutveckling ter sig i praktiken går isär och så även uppfattningen om huruvida dessa metoder ger ökad effektivitet eller inte. Från forskningens håll har bevis för de agila metodernas förträfflighet kritiserats för att grunda sig på anekdotisk bevisföring och retoriska argument (Erickson 2005; Salo and Abrahamsson 2008; Xia and Lee 2010). Trots detta pekar undersökningar på att intresset från näringslivets är större än någonsin (Salo and Abrahamsson 2008). Det bör också tilläggas att tidigare forskning inom fältet för agil systemutveckling främst inriktats på en effektivitetsbeskrivning där olika modeller jämförts med varandra och / eller icke agila modeller (Xia and Lee 2010). Det är rimligt att misstänka att det också finns andra mer socialt grundade anledningar till anammandet av agil systemutveckling. Tidigare användning av institutionell teori inom företagsekonomin har visat sig lämplig för att bättre förstå de sociologiska aspekterna inom ledarskap och organisation (Bruton, Ahlstrom et al. 2010). Inom den institutionella teoribildningen finner vi teoretiska verktyg med vilka vi kan förklara Sida 7

8 omgivningens påverkan. Det finns en uppsjö av institutionell teori att utgå från och flertalet begrepp att välja mellan. Efter en empirisk undersökning stod det klart att vissa gav mer frukt än andra. Begrepp som värderingar förklarar hur omgivningen påverkar organisationer att sträva i en viss riktning och normer förklarar de metoder med vilka organisationen når en sådan riktning. Andra begrepp som är särskilt användbara är roller, vilka kan översättas till positioner på företagen, och institutionalisering, som beskriver hur omgivningens påverkan förtydligas över tid. Etts ista begrepp, legitimitet, beskriver en anpassning till omgivningen som en nödvändighet för organisations självberättigande (DiMaggio and Powell 1991; Scott 2008; Bruton, Ahlstrom et al. 2010). En temporär frågeställning prövades i praktiken genom besök på två olika företag som anser sig arbeta med agila metoder. Frågeställningen modifierades sedan för att bättre förklara de empiriska fyndigheterna. Studien ämnar alltjämt att tillföra ett institutionellt perspektiv på diskussionen om agila systemutvecklingsmetoder. Inom den institutionella teorin läggs stor vikt vid omgivningens påverkan. Om systemutvecklingsmetoder okritiskt anammas på mjukvaruföretag är det problematiskt. Med denna bakgrund är det därför viktigt att ta reda på hur förekomsten av agil systemutveckling kan förklaras genom yttre påverkan och institutionellt tryck Problemformulering Problemdiskussionen som formats genom dels en temporär forskningsfråga och dels empiriska fyndigheter leder fram till följande forskningsfråga. Hur kan förekomsten av agil systemutveckling i mjukvaruföretag förklaras med hjälp av institutionell teori? Frågeformuleringen behandlar främst hur företagen säger sig arbeta snarare än hur de faktiskt arbetar. Studien fokuserar därmed på hur personer på de olika företagen förhåller sig till agil systemutveckling snarare än till hur detta visar sig i det dagliga arbetet. Sida 8

9 För att skapa starkare underlag för den empiriska analysen tillkommer tre underfrågor, vilka kan ses som metodfrågor. Med hjälp av dessa relateras undersökningen till de institutionella begreppen som kortfattat förklarats i problemdiskussionen. På vilka sätt arbetar företaget medvetet / omedvetet med att införa agil systemutveckling? Hur diskuteras systemutveckling i företagets omgivningar och närmiljö? Finns det olika syn på agil systemutveckling inom företaget? 1.4. Syfte Med hjälp av den teoretiska begreppsapparaten inom institutionell teori (värderingar, normer, roller, legitimitet och institutionalisering) är syftet att skapa förståelse för de sociala mekanismer som påverkar förekomsten av agila systemutvecklingsmetoder i mjukvaruföretag. Genom att undersöka underfrågorna på empirisk väg exemplifieras en sådan institutionell påverkan på företagsorganisationer i praktiken. Studien är relevant för akademiker inom fältet för organisation och ledning men också för organisationer som utvecklar mjukvara Definitioner och avgränsningar Mjukvaruföretag Studien är avgränsad till nystartade mjukvaruföretag. Ett mjukvaruföretag är ett företag som utvecklar tjänster som i grunden bygger på programmerad kod och i den här studien läggs tonvikten på företag som utvecklar tjänster som distribueras på internet. Anledningen till detta är att dessa företag står i framkant för utvecklingen av agil systemutveckling (Schwaber 2005). Denna företagskategori blir därför särskilt relevant eftersom dessa företag utvecklar metoder som Sida 9

10 troligtvis får betydelse för hur andra organisationer väljer att arbeta med agila metoder framöver Agil systemutveckling Agil kan också uttryckas som smidig eller lättrörlig. Det finns olika sätt att organisera produktutveckling, vilka involverar aspekter såsom planering och arbetslagets rolluppbyggnad. Agil systemutveckling är ett uttryck för en samling metoder som kommit att bli särkilt populära i mjukvaruprojekt. Forskning inom fältet för agil systemutveckling tog fart i samband med att nya utvecklingsmetoder kom att användas i slutet av nittiotalet (Cockburn 2001; Larman 2004). Termen agil systemutveckling fick sedermera ytterligare tyngd i samband med att ett antal inflytelserika aktörer formade det agila manifestet (Xia and Lee 2010). I kort utgår detta från ett antal huvudpåståenden vilka bygger på en mer detaljerad lista om tolv agila värderingar (Beck, Beedle et al. 2001; Beck, Beedle et al. 2001). Manifest har använts flitigt i samband med definitioner av agil systemutveckling inom forskningen och kan därmed påstås vara en stark normbildare (Xia and Lee 2010). De fyra övergripande punkterna i det agila manifestet redogörs för här nedan och de tolv underliggande värderingarna finns att tillgå i bilaga 7.1 om så önskas. Individer och interaktioner framför processer och verktyg Fungerande programvara framför omfattande dokumentation Kundsamarbete framför kontraktsförhandling Anpassning till förändring framför att följa en plan Punkt ett relaterar främst till de interna processerna inom ett projekt. Här är den agila ståndpunkten att individer och kommunikationen dem emellan är viktigare än att hålla en tidigare definierad process med särskilda metodredskap. Punkt två beskriver en fokusering på en bra och enkel produkt, kod eller det färdigskrivna program som levereras i slutet av ett projekt framför en omfattande dokumentation som förklarar hur det går att ta sig runt produktens, kodens eller programmets brister. Punkt tre behandlar ett förhållningssätt till kunden eller andra delar av en organisation som agerar beställare. Viljan är att skapa en relation till en sådan instans som gör att produktspecifikationer och utvecklingskrav Sida 10

11 bygger på ett gemensamt intresse och förståelse av vad som ska genomföras. Punkt fyra hanterar den övergripande synen på att systemutveckling bör vara pragmatisk, att den är där för att få en produkt färdig snarare än att följa en tidigare fastställd plan (Beck, Beedle et al. 2001). Inom ramen för denna definition ryms som tidigare nämnts flertalet systemutvecklingsmetoder. De kanske mest välkända är SCRUM (Schwaber and Beedle 2002) och Extreme Programming (Beck and Andres 2005). För att ge en överblick på de främst använda systemutvecklingsmetoderna och dess centrala principer och praxis finns i bilaga 7.2 en tabell enligt Xia och Lee (2010). Sida 11

12 2. Litteraturstudie I det här avsnittet beskrivs den teoretiska grund som studien vilar på. Vidare förklaras den teoretiska avgränsningen och den institutionella begreppsapparaten som används i den empiriska analysen Institutionell teori Institutionell teori är en teoribildning som grundar sig i analysen av institutioner och dess påverkan på sin omvärld. En institution hänsyftar till antaganden som är tagna för givet och som organisationer och individer förväntas följa (DiMaggio and Powell 1983). Dessa är i sin tur ärvda genom regler och reglerande strukturer såsom; statliga instanser, lagar, rättsväsende, yrken och ytterligare socialt grundade praktiker som tillsammans utgör ett externt tryck. Det finns också ett internt tryck som utgörs av olika instanser av organisationen eller genom en upplevelse av rollinnehav. En anpassning till båda dessa former av tryck bygger på upplevelsen av förväntan vilken utgör en stark påverkan på individens och organisationens agerande i olika sammanhang. Något sådant är oundvikligt och i hög grad nödvändig för en organisations överlevnad (DiMaggio and Powell 1983; DiMaggio and Zucker 1988; DiMaggio and Powell 1991; Scott 2008). I fallet av en icke anpassning föreligger diverse straffmekanismer vilka gör det svårare för verksamheten att fortleva (Scott 2008). Institutionen är i sig också påverkad av övriga formella och icke formella reglerande institutioner i samhället. Formella och icke formella institutioner skapas i samverkan av varandra. Företagen i denna studie är både påverkade av externa institutioner som och en del av dem. Det är genom detta möte institutionen uppstår och det är i ett sådant interagerande förväntningar på ett visst agerande skapas (Lawrence, Hardy et al. 2002). Sida 12

13 Institutionell teori visar därför ett intresse för hur olika grupper, organisationer och institutioner själva kan säkra sin ställning och legitimitet genom att anpassa sig till den tro och de normer som existerar i den institutionella omgivningen (Meyer and Rowan 1977; Scott 2008) Teoretisk avgränsning En organisatoriskt / sociologiskt grundad teori Det finns olika förgreningar inom det institutionella forskningsfältet. De två huvudsakliga grenarna utgörs av en organisatorisk / sociologisk och en ekonomisk / politisk (Bruton, Ahlstrom et al. 2010). Den främst refererade litteraturen för en organisatorisk / sociologisk utgångspunkt utgörs av DiMaggio & Powell, 1983, 1988, 1991; Meyer & Rowan, 1977 samt en strukturerad sammanfattning av Scott (1995). Den ekonomisk / politiska riktningen är främst påverkad av North (1990) och Bonchek & Shepsle (1996). Institutionell teori med en bakgrund i politisk forskning relaterar främst institutionen till lagstiftning och officiella statliga reglerande institutioner. Den organisatoriska / sociologiska utgångspunkten är emellertid bredare. DiMaggio & Powell (1991) gör gällande att en institution är en reglerande struktur, något som alltså inte kräver att denna har en koppling till en formell institution utan också kan utgöras av exempelvis normativa system (DiMaggio and Powell 1983; DiMaggio and Powell 1991). Det är tydligt att denna definition, jämfört med ett ekonomiskt / politiskt perspektiv är vag men i det här fallet ger den också möjligheten att förstå den sociala kontext inom vilken företagen verkar. Bedömningen är därför att en organisatorisk / sociologisk inriktning är fördelaktigt och ger ett mer heltäckande svar på forskningsfrågan. Studien innefattar därmed också fenomen utanför ramarna en traditionellt ekonomiskt / politiskt definition av institutionen. Utan detta vägval befaras studien dels bli för bred, dels för ofokuserad. Genom att välja litteratur och teori som överensstämmer med en organisatorisk / sociologisk utgångspunkt erhålls så en försäkran om att teoriunderlaget förblir konsekvent. Ett Sida 13

14 sådant val får därmed också konsekvensen att studien inriktas på de icke formella institutionernas påverkan på användningen av agila systemutvecklingsmetoder. Med en organisatorisk och sociologisk bakgrund följer ett antal ståndpunkter, antaganden och värderingar (Bruton, Ahlstrom et al. 2010): Ett grundantagande om att människor fattar beslut baserade på heuristisk grund, av kognitiva begränsningar och vidtar åtgärder på grundval av konventioner och tidigare beteenden. Drivkrafterna bakom mänskliga beteenden är sociala normer, gemensam kultur, kognitiva skript och scheman. Grundvalen för legitimitet är moraliskt styrd och bygger på socialt bundna föreställningar. Förhållandet mellan institutioner och organisationer bygger på att organisationer anpassar sig och uppfyller värderingar och gränser som föreskrivs av ett samhälles institutioner. Inom denna skola fokuserar studien på begreppen värderingar, normer, roller, legitimitet och institutionalisering vilka också utgör också den begreppsapparat som ligger till grund för fortsatt teoriformulering och det teoretiska ramverk som beskrivs fortsättningsvis Agil systemutveckling som ungefärlig definition Det finns anledning att nämna varför tidigare forskning inom fältet för på agil systemutveckling har lämnats ute i detta avsnitt. Studiens huvudsakliga ändamål är att med en institutionell argumentationsmodell utläsa den påverkan som företagen utsätts för. I inledningen finns en ungefärlig definition av agil systemutveckling från ett akademiskt perspektiv. Detta för att förstå dess bakgrund och uppkomst, vilket varit nödvändigt för att hitta den metodologi som kan ge svar på studiens forskningsfrågor. Det underlag som krävs för att genomföra studien är därmed på plats; vi kan avgöra vilka frågor som bör besvaras på de undersökta företagen och vi kan identifiera förekomsten av agil systemutveckling på samma företag. Sida 14

15 2.3. En studie i institutionell teori Grundläggande institutionell teori Det har länge varit känt att diverse grupperingar inom samhället interagerar med varandra enligt mönster som går att studera. Sociologer under sent och början av 1900-talet började systematisera dessa studier. Max Weber, som var ekonom och sociolog, fokuserade sina studier på att belysa hur byråkratiska samhällsinstitutioner dikterar samhällets medborgare. En framväxande institutionalisering skapade enligt Weber vad han kallar för en järnbur som indirekt får funktionen att begränsa människors levande (DiMaggio and Powell 1983). Under efterkrigstiden var institutionella studier främst inriktade på en analys av politiska institutioner, en gren som idag kallas för tidig institutionalism. Efter behaviorismens intågande framhölls nya perspektiv såsom positivism och rational choice teori. Den tidigare fokuseringen på institutioner ansågs nu alltför snäv. Analysen blev istället inriktad på yttre påverkan på individen, snarare än institutioner i dennes omgivning En omformad institutionell teori Under 1980-talet började en ny institutionalism att ta form. Med denna omformulerades studien av institutioner inom flertalet discipliner från ekonomi och sociologi till politik och internationella relationer. Bakom nyformulering av institutionell teori med sociologisk utgångspunkt, stod bland annat Meyer och Rowan (1977). Andra inflytelserika författare är DiMaggio och Powell (1991) som citerar Meyer & Rowan (1977) men också återbesöker den Weberska järnburen i en sammanfattning av den nya institutionella forskningen, kallad The new institutionalism in organizational analysis. I detta verk beskrivs institutionell teori både med en teoretisk bakgrund och genom ett antal exemplifierande artiklar som kan beskrivas som exempel på hur institutionell teori kan används i organisationsteoretiskt grundade studier. Sida 15

16 Några år senare skrev Scott sin överblick med namnet Institutions and Organisations - Ideas and Interests för att ge en introduktion till hur institutionell forskning fram till dess hade använts inom organisationsforskningen *. Boken ger en god överblick över det institutionella fältet och analyserar teoribildningen genom en indelning av dess olika drivkrafter och interna ståndpunkter. Scott delar upp institutionell påverkans i tre pelare. Dessa sammanfattar de institutionella påverkningsprocesserna utifrån tidigare arbete av bland andra Meyer & Rowan (1977), DiMaggio & Powell (1983, 1988, 1991), North (1990) och Bonchek & Shepsle (1996). De tre pelarna utgörs av följande (Scott 2008): Den reglerande pelaren; utgår främst från statlig lagstiftning, industriöverenskommelser och standarder. Dessa regler ger riktlinjer för nya organisationer och dess individer men det kan också innebära reaktioner när ett institutionellt underlag inte finns i organisationens region. Den normativa pelaren; representerar de modeller av organisationer och individer som baseras på obligatoriska sociala, professionella, och organisatoriska interageranden. Institutioner definierar vad som är lämpligt och förväntat i olika sociala och kommersiella situationer. Normativa system är uppbyggda av värderingar (vad som anses vara rätt) som sedermera skapar grundvärderingar som människor följer. Dessa institutioner påverkar sin närhet genom den sociala obligationen att följa utstakade regler. Detta grundar sig i en vad Scott (2008) kallar en social nödvändighet, något som förklaras av vad en organisation eller individ bör göra. Den kognitiva pelaren; anses vara influerad av den kognitiva svängningen inom samhällsvetenskapen och representerar individuella beteenden som baserat på subjektivitet konstruerar regler och mening som begränsar möjligheten till tillrättalagda uppfattningar och handlingar. Den reglerande pelaren kommer med bakgrund av den teoretiska avgränsningen och studiens inriktning mot organisatorisk / sociologiskt grundad institutionell teori inte användas. Förhoppningen är dock att med hjälp av de resterande två * Originalutgåvan av Institutions and Organisations - Ideas and Interests gavs ut Den här studien utgår dock från en senare upplaga som gavs ut Sida 16

17 pelarna, varav i huvudsak den normativa pelaren redogöra för det institutionella tryck som de undersökta företagen och dess anställda utsätts för i förekomsten av agila systemutvecklingsmetoder. De två verken av DiMaggio och Powell (1991) och Scott (2008) har förblivit en ny grund och utgör i det närmsta en kanon vilken forskare inom det institutionella fältet (med en organisatorisk / sociologisk ingång) måste förhålla sig till och gärna refererar (Bruton, Ahlstrom et al. 2010) Ett breddat undersökningsfält Sedan 1995, då Scott gav ut Institutions and Organisations - Ideas and Interests, har ett institutionellt grepp blivit alltmer populärt inom ekonomisk organisationsforskning (Bruton, Ahlstrom et al. 2010). Utöver dessa två huvudsakliga hörnstenar finns idag mer material och forskning på hur institutionell teori kan användas för organisationsanalys. Här redogörs för andra institutionella teoretiker och artikelförfattare som legat till grund för studiens analysavsnitt. Bruton, Ahlstrom & Li (2010) tar ett övergripande perspektiv och beskriver hur institutionell teori använts inom företagsekonomisk entreprenörskapsforskning. Zucker (1983; 1987; 2010) som sätter ytterligare fokus på organisationen som entitet och ingående förklarar dess relation till institutioner enligt en normativ ansats. Lawrence (2002; 2007) använder i sina artiklar institutionell teori för att beskriva fenomen inom stora reformprogram såsom publika institutioner inom amerikansk sjukvård. Roy (1997) definierar den kommersiella organisationens agerande utifrån en modell som delvis underminerar tidigare uppfattningar om att företagsekonomiska ageranden i huvudsak bygger på ett rationellt effektivitetstänkande. Suchman (1995) utgår från legitimitet och hur denna förvaltas i form av strategiarbete. Thompson reder ut begreppen om företags ageranden och utvecklar ett interdisciplinärt undersökningsfält som visar på naturen i organisationens varande. Som underlag för metodavsnittet används en artikel av Wisman, Rozansky & Joseph som anser att institutionell teori bör ses som en metod snarare än en teori. Det är med deras sammanfattning av hur ett institutionellt metodarbete bedrivs Sida 17

18 grunden läggs för metodavsnittet. Här används också Alan Brymans introduktion till vetenskapsteori i Samhällsvetenskapliga Metoder och Courbin & Strauss formuleringar av grounded theory Studiens teoretiska ramverk Värderingar Värderingar är uppfattningar om vad som är att föredra eller vad som är eftersträvansvärt (såsom att vinna ett spel eller att göra en vinst, i detta fall att arbeta agilt), tillsammans med konstruktionen av standarder mot vilka existerande strukturer eller beteenden kan mätas och undersökas (Scott 2008). I den här studien kommer det argumenteras för att agil systemutveckling är en samlad form av värderingar och att dessa värderingar utgör en standard eller måttstock mot vilken systemutvecklingen på företagen jämförs. När agil systemutveckling, på grund av en institutionell påverkan, formuleras som någonting positivt och eftersträvansvärt blir detta den rådande iden efter vilken företagen agerar, medvetet eller omedvetet Normer Normer specificerar hur saker ska gå till; de definierar legitima sätt att eftersträva värdefulla slutmål. Normativa system är en påbyggnad av värderingar som definierar mål och syften och utser lämpliga sätt att nå dessa (t.ex, regler som specificerar hur ett spel ska spelas, uppfattning om skäligt affärsutövande) (Scott 2008). Hur uttalade och kompletta dessa system är kan emellertid variera (Thompson 1967). Normativa system brukar beskrivas som att de begränsar socialt beteende, men på samma gång skapar det också beteenden eftersom det också finns uppfattningar om vad som är positivt och eftersträvansvärt (Scott 2008). Normer kan också väcka starka känslor, även om dessa känslor är olika från de som ackompanjerar överträdelser av regler och föreskrifter. Känslor som Sida 18

19 associeras med ett övertramp mot normer inkluderar per princip en känsla av skam och vanära, medan känslor för de som uppvisar exemplariskt beteende är förknippat med stolthet och heder. Anpassningen eller överträdelsen av normer involverar vanligtvis ett stort mått av självutvärdering i form av ånger och sänkt självförtroende. Denna typ av känslor ger starka incitament för eftergivenhet till de rådande normerna (DiMaggio and Powell 1991) Roller Inom institutionell teori beskrivs hur individer med olika roller inom en organisation står inför olika institutionell påverkan. Somliga värderingar tillämpas på kollektivet medan andra endast appliceras på särskilda grupperingar, detta ger upphov till roller. Alltså, föreställningar om lämpliga mål och ageranden för särskilda individer eller särskilda sociala positioner (DiMaggio and Powell 1991). Vi kan översätta dessa roller till anställda i företagen. Dessa förklaras till stora delar genom de positioner och de epitet som tilldelas en sådan position. Detta är delvis uttryck för och delvis en uppfattning av underförstådda förväntningar på ett visst agerande. De är dock inte enbart förväntningar eller förutsägelser utan föreskrifter, normativa föreskrifter av hur specifika aktörer förmodas agera. Dessa fordringar är uppsatta av andra framträdande aktörer i den givna situationen och uppfattas därför av den föregående aktören som ett externa påtryckningar. Inom en organisation kan detta översättas till olika definierade positioner med särskilda rättigheter och befogenheter (Scott 2008) Legitimitet Organisationer behöver mer än materiella resurser och teknisk information om dom ska överleva och växa i deras sociala omgivning. De behöver också social acceptans och kredibilitet (Suchman 1995; Scott, Ruef et al. 2000). Legitimitet är en generaliserad uppfattning eller ett antagande om att handlingar utförda av en entitet är önskvärda, korrekta och / eller lämpliga inom ett institutionellt ramverk av normer, värderingar, föreställningar och definitioner (Suchman 1995; Scott 2008). När en entitet (som i den här studien utgörs av ett företag eller en företagsgruppering) interagerar med dess omgivnings föreställningsvärld uppstår Sida 19

20 antingen en uppfattning av legitimitet eller icke legitimitet. Organisatorisk legitimitet hänsyftar till nivån av kulturellt stöd för en organisation (DiMaggio and Powell 1983). Legitimitet är då en generaliserad snarare än tillfällig utvärdering av organisationens eller individens helhetsuttryck i dessa sammanhang Institutionalisering Som tidigare nämnts refererar institutionen till antaganden som organisationer och individer förväntas följa. Dessa är i sin tur ärvda genom regler och reglerande strukturer såsom statliga instanser, lagar, rättsväsende, yrken och ytterligare socialt grundade praktiker som utgör ett externt tryck (Meyer and Rowan 1977; DiMaggio and Powell 1991). För att en organisations ska fortleva krävs en anpassning till dessa (DiMaggio and Powell 1991). De institutionella omgivningarna är inte statiska utan förändras alltjämt i kommunikation med andra institutionella element. Institutionalisering är ett grepp som förklarar hur ett samhälle eller i detta fallet organisationer och dess omgivning blir alltmer definierade. Tidigare icke formulerade vanor blir till antaganden för att senare övergå i krav, vilka de olika enheterna nu behöver förhålla sig till (Scott 2008). Genom studien finner vi att systemutvecklingen, de undersökta företagen och dess omnejd befinner sig i en fas av institutionalisering Sammanfattningen av det teoretiska ramverket De begrepp som nu tagits upp är ett ihopkok av olika institutionella teoretiska begrepp som genomgående använts i litteraturen som nämnts tidigare. Det har också skett ett urval som grundats på vad som genom den empiriska undersökningen visat sig särskilt användbart. Olika tonvikt läggs vid olika begrepp i olika verk men de används också genomgripande av författare såsom DiMaggio, Powell och Scott och kan därmed anses relatera till varandra. Agila värderingar konkretiserar de eftersträvansvärda målen som företagen förväntas följa. Normer systematiserar dessa mål och vägen för ett uppfyllande av de agila värderingarna stakas ut. Den inre dynamiken på företagen gör att det finns Sida 20

Hur marknadsför personalchefer sina idéer till företagsledningen?

Hur marknadsför personalchefer sina idéer till företagsledningen? Hur marknadsför personalchefer sina idéer till företagsledningen? Personalchefers upplevelser av en fungerande kommunikation mellan dem och företagsledningen. Elisabeth Angarth och Christine Malmer Kandidatuppsats

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Nyföretagarservice Rådgivningen och utbildningens roll vid nyföretagande

Nyföretagarservice Rådgivningen och utbildningens roll vid nyföretagande Örebro Universitet 2006-05-29 Institutionen för Ekonomi, Statistik och Informatik Marknadsföring D Magisteruppsats 10 p Handledare: Leif Sanner Nyföretagarservice Rådgivningen och utbildningens roll vid

Läs mer

Introduktionen - en interaktiv process

Introduktionen - en interaktiv process Örebro Universitet Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Sociologi Introduktionen - en interaktiv process En kvalitativ studie av en introduktionsprocess för nyanställda på ett

Läs mer

Planer är inget; planering är allt

Planer är inget; planering är allt ISRN-nr: LIU-IEI-FIL-A 10/00686 SE Planer är inget; planering är allt Plans are nothing; planning is everything (Dwight D. Eisenhower) Ann Axelsson, Malin Lindau & Karin Lindgren VT 2010 Handledare Peter

Läs mer

Lean inom tjänsteföretag

Lean inom tjänsteföretag ISRN LIU IEI FIL A 09/00538 SE Lean inom tjänsteföretag En modell för införande av Lean i tjänsteföretag Lean within a service company A model for how to implement Lean within a service company Niklas

Läs mer

Designerrollen i en webbdesignprocess

Designerrollen i en webbdesignprocess Designerrollen i en webbdesignprocess Erik Hjelm Minica Kraft Andreas Nilsson Institutionen för informatik Digital medieproduktion Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp SPB 2014.22 Abstract This study investigates

Läs mer

Kandidatuppsats System för CRM. - en marknadsanalys. Av Gustav L Widerström & Mattias Östman

Kandidatuppsats System för CRM. - en marknadsanalys. Av Gustav L Widerström & Mattias Östman Kandidatuppsats System för CRM - en marknadsanalys Av Gustav L Widerström & Mattias Östman Gustav L Widerström driver sedan 1997 sin egen konsultfirma. Uppdragen har varit inom IT-området och ofta bestått

Läs mer

Makten över kommunikationen - en kvalitativ studie av

Makten över kommunikationen - en kvalitativ studie av Makten över kommunikationen - en kvalitativ studie av kommunikatörens yrkesroll Sara Andersson Agnes Petersén C-uppsats 15 hp Handledare Ann-Sophie Naumann Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Vad påverkar sammansättningen av en Method-in-Action?

Vad påverkar sammansättningen av en Method-in-Action? 2004:127 SHU EXAMENSARBETE Vad påverkar sammansättningen av en Method-in-Action? ROBERT SUNDLÖF SEPPO TANSKANEN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

Ju fler kockar, desto sämre soppa? En jämförande studie mellan delat ledarskap och traditionellt ledarskap

Ju fler kockar, desto sämre soppa? En jämförande studie mellan delat ledarskap och traditionellt ledarskap Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng VT-2006 Ju fler kockar, desto sämre soppa? En jämförande studie mellan delat ledarskap och traditionellt ledarskap Författare:

Läs mer

Förväntningar på revisorer

Förväntningar på revisorer Magisteruppsats Vårterminen 2007 Handledare: Owe R Hedström Författare: Jenny Edlund Enevång Joakim Furberg Förväntningar på revisorer Utifrån ett intressent perspektiv! 1 SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING

Läs mer

Världen i Sverige. En studie om förskolepedagogers arbete med barn och föräldrar med dubbel kulturtillhörighet. LUNDS UNIVERSITET. Emma Henriksson och

Världen i Sverige. En studie om förskolepedagogers arbete med barn och föräldrar med dubbel kulturtillhörighet. LUNDS UNIVERSITET. Emma Henriksson och Världen i Sverige En studie om förskolepedagogers arbete med barn och föräldrar med dubbel kulturtillhörighet. Emma Henriksson och Haliz Shafik LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan Kandidatuppsats SOPA63

Läs mer

I mörkret ser ingen vad som sker..

I mörkret ser ingen vad som sker.. Örebro universitet Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Sociologi I mörkret ser ingen vad som sker.. - En kvalitativ studie av kvinnors upplevelse av trygghet och otrygghet i staden.

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Examensarbete i Informatik Kandidatexamen Customer Relationship Management Hur ser behovet av CRM ut för små och medelstora tillverkande företag i Sverige? Författare: Sandra Hedendahl & Johanna Karlsson

Läs mer

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor LIU-IEI-FIL-G--13/01022--SE Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor En fallstudie av ÖstgötaTrafiken och införandet av en mobil e-tjänst The procurement of an e-service in the public sector A case

Läs mer

Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan.

Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan. Självständigt arbete Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan. Författare: Hanna Karlsson Helen Larsson Handledare: Elisabet Frithiof

Läs mer

Organisation är kommunikation. Kommunikation är organisation.

Organisation är kommunikation. Kommunikation är organisation. Uppsala universitet Institutionen för Informationsvetenskap Enheten för Medier och kommunikation C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap Framlagd VT 2008 Organisation är kommunikation. Kommunikation

Läs mer

Systemutvecklingsmetoder, strategier och profil

Systemutvecklingsmetoder, strategier och profil en studie av Know IT på avdelningen Enterprise Content Management i Malmö Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Januari 2009 Författare: Jan Johansson Rickard Rosenqvist Istvan

Läs mer

Det verkar alltid omöjligt tills dess att det är gjort

Det verkar alltid omöjligt tills dess att det är gjort Det verkar alltid omöjligt tills dess att det är gjort En kvalitativ studie av betydande faktorer vid implementering av arbetsrutiner Författare: Annica Jangeborn, Linda Johansson Handledare: Berth Andersson

Läs mer

Struktur och kultur gör en ny organisation levande

Struktur och kultur gör en ny organisation levande INSTITUTIONEN FÖR SERVICE MANAGEMENT Struktur och kultur gör en ny organisation levande En fallstudie om hur organisationsstruktur och organisationskultur ter sig i ny multiarena i södra Sverige Linnea

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Blogga vårt varumärke!

Blogga vårt varumärke! Blogga vårt varumärke! Hur PR-utövare bör bemöta bloggare utifrån bloggarnas perspektiv. Caroline Lundgren Alma Johansson Examensarbete 15 hp Inom MKV Medie- och Kommunikationsvetenskap Höstterminen 2012

Läs mer

Vaddå socialt arbete?

Vaddå socialt arbete? Vaddå socialt arbete? Socialarbetare och den vetenskapliga diskursen om begreppet och praktiken socialt arbete Lejla Adzemovic och Henrik Forsner S7C Handledare: Tore Svendsen Examinator: Katarina Piuva

Läs mer

HR som en värdeskapande del av organisationen

HR som en värdeskapande del av organisationen HR som en värdeskapande del av organisationen Chefers uppfattning om hur HR kan leverera värde till organisationen. Lisa Stål och Lina Svensson Pedagogiska Institutionen Examensarbete 15 hp Pedagogik PAO-programmet,

Läs mer

Att använda kommunikationsoch dokumentationssystem i kommunal individ och familjeomsorg

Att använda kommunikationsoch dokumentationssystem i kommunal individ och familjeomsorg Att använda kommunikationsoch dokumentationssystem i kommunal individ och familjeomsorg - exemplet BBIC Mikael Skillmark Forskningsstationens skriftserie Rapport 2012:1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Förord Forskningsstationen

Läs mer

Samverkan hinder och framgångsfaktorer. Collaboration obstructions and successfactors

Samverkan hinder och framgångsfaktorer. Collaboration obstructions and successfactors Institutionen för Individ och Samhälle Socialpedagogiska programmet SOP 10, Campus (alt. Lärcenter) Samverkan hinder och framgångsfaktorer Collaboration obstructions and successfactors Anna Lundin Camilla

Läs mer