Projektering av användarcentrerade lokaler: ett processmönster för människa-datorinteraktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektering av användarcentrerade lokaler: ett processmönster för människa-datorinteraktion"

Transkript

1 av användarcentrerade lokaler: ett processmönster för människa-datorinteraktion Jonas Murman Kungliga Tekniska Högskolan, I ABSTRACT In this paper, I show that a trimmed version of the traditional Swedish building construction process can inspire companies, active in the human-computer interaction field, to create a new development process that can merge a traditional waterfall methodology with an agile development methodology. I also show some key factors for reducing costs in this purposed process such as using standardized methods and components, experienced specialists and expert networks, as well as a lean and customer-oriented organization. Finally I provide some advice to developers of technical installation systems and smart building materials on how to approach the building construction process. Author Keywords Building construction process, user-centered design, technical installation systems, smart building materials. ACM Classification Keywords H5.m. Information interfaces and presentation (e.g., HCI): Miscellaneous. INTRODUKTION När jag först introducerades till ämnet människadatorinteraktion (MDI) kom jag ofta i kontakt med ord och begrepp som jag kände igen från min arbetsvardag på ett byggkonsultföretag. Uppenbarligen har mjukvaruutvecklare och gränssnittsutvecklare inspirerats av byggprocessens gestaltningsmoment och utifrån detta lånat både begrepp och metoder. Typiska exempel på detta är roller som informationsarkitekt och interaktionsdesigner, men även begrepp som prototyper och skisser. Vidare finns det också en rörelse inom systemutvecklingen som ägnar sig åt design patterns, så kallade designmönster, vars ursprung direkt kan hänföras till en designteori som beskriver Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee. CHI 2008, April 5 10, 2008, Florence, Italy. Copyright 2008 ACM /08/04 $5.00 typlösningar för statsplanering och arkitektur [1, 2, 3]. Eftersom jag i snart 10 år har arbetat med att rita och utforma användarcentrerade lokaler för musik- och ljudproduktion, fann jag att det skulle vara givande att beskriva design- och byggprocessen för dessa speciella rum genom att använda termer från MDI. Min förhoppning är att denna beskrivning kan hjälpa människor som är verksamma inom MDI att bekanta sig med ett resurs- och kostnadseffektivt processmönster, som kan användas med stor fördel under vissa förutsättningar. Dessutom tror jag också att utvecklare av tekniska installationer eller byggmaterial kan behöva förstå byggprocessen och dess projekteringsskede för att kunna marknadsföra och sälja in sin produkt på rätt sätt. BYGGPROCESSEN För att beskriva den användarcentrerade designprocess jag själv är verksam i, måste jag först beskriva den process som används för större byggprojekt i Sverige [4]. Rent översiktligt liknar denna standardiserade byggprocess den klassiska vattenfallsmodellen, där stegvisa skeenden tar ett projektet från en initial vision, via pappersspecifikationer och produktion till en slutlig artefakt. Flödet för dessa skeenden är både linjärt och standardiserat. Traditionellt kalles de för programskede, projektering, upphandling, produktion och förvaltning (se Figur 1). Programskede Inom programskedet skapas produktbestämningen. Här analyseras och tillvaratas intressenternas kravställningar på byggnationen. Typiska krav och förutsättningar är förutom estetiska och funktionella användarkrav (brukarkrav) även övergripande kvalitetsmål och miljömål. Inom programskedet skapas även projektövergripande Program Upphandling Anbud Figur 1. Den traditionella byggprocessen 1

2 dokumentation såsom ekonomiplaner och tidplaner. Konkret utförs en mängd utredningar som sysselsätter en rad olika specialistkonsulter. Arkitekternas designinsatser är ofta gestaltande, dvs. de hålls på en konceptuell och övergripande nivå. Handlingarna som produceras i programskedet utgör beslutsunderlag för byggherren, som bestämmer om projektet skall gå vidare till projekteringen. Syftet med projekteringen är att skapa slutgiltiga bygghandlingar. Därför är det en stor mängd detaljer som måste lösas och koordineras för att byggnaden skall stämma överens med programhandlingens krav och önskemål. Detta innebär att projekteringsskedet är mycket omfattande och komplext. För att underlätta brukar projekteringen delas i ytterligare tre skeden, namngivna enligt deras avslutande handlingar: preliminärhandling, systemhandling och bygghandling. I preliminärhandlingarna fastställs byggnadens estetiska och funktionella gestaltning till en allenarådande, slutlig design. I systemhandlingarna fastställs och integreras byggnadens konstruktioner och tekniska system med den slutgiltiga designen. Kvar återstår bygghandlingarna som utgör det mest omfattande skedet. Här specificeras byggnaden mycket exakt och detaljerat så att byggentreprenörerna kan göra sina kostnadsberäkningar inför upphandlingen. Upphandling I upphandlingsskedet är det vanligt att entreprenörer och underentreprenörer tävlar mot varandra om att få utföra (delar av) produktionen. Vanligen tar de del av speciella förfrågningsunderlag som skapats i projekteringen. Inom produktionen uppförs den fysiska byggnaden. I detta skede engageras en stor mängd yrken och specialister, såsom installatörer, montörer och andra hantverkare. Vanligen kontaktas konsulter (och arkitekter) som varit aktiva i projekteringen om problem eller missförstånd uppstår eller om nya förutsättningar uppkommer. I slutet av produktionen sker uppföljningen, vilket innebär en besiktning av byggnaden och dess tekniska system. sskedet är den avslutande delen av byggprocessen. Eventuella efterkompletteringar eller anpassningar kan också vara nödvändiga, t.ex. om byggfusk upptäcks eller om brukarens behov har förändrats. ANVÄNDARCENTERING I BYGGPROCESSEN Eftersom det är resurs- och tidskrävande att uppföra en byggnad är det mycket kostsamt för användaren att driva igenom stora förändringar efter projekteringsfasen. De detaljrika telefonbokstjocka bygghandlingarna har ofta komplicerade korsvisa referenser, vilket gör de mycket besvärliga att revidera. Dessutom innebär upphandlingsavtal, materialflöden, tidspress och andra beroenden mellan leverantörer och entreprenörer att stora konceptuella förändringar kan vara omöjliga att driva igenom under produktionen. Det är alltså nödvändigt att användare och beställare bevakar sina intressen när de får störst påverkan till minsta kostnad, det vill säga i programskedet och i den tidiga projekteringen (innan systemhandlingen). För att kunna nå en god användarcentrering ligger det på användaren att vara aktiv och bevaka sina intressen, men detta kräver också en lyhörd konsultgrupp och en projektledning som tar sig tid att förstå och underrätta användaren. Även inom byggprocessen finns tendenser till genius design, dvs. att konsulter propagerar alltför starkt för egna övertygelser och lösningar. Vad som är användbart kan alltså skilja stort. En arkitekt kan med sitt designmandat driva igenom en estetetisk lösning som i sig innebär funktionsmässiga problem, precis som tekniska konsulter kan driva igenom tekniska lösningar som innebär estetiska problem. Beroende på beslutsordningen i projektet kan det även vara så att användaren aldrig får vetskap om dessa problem och konflikter. En användarcentrerad byggprocess kräver alltså att användaren är aktiv och engagerad men även att användaren blir informerad. ANVÄNDARCENTERING I MINDRE BYGGPROJEKT Så länge projektering och produktion utförs av någon annan än användaren måste samma förutsättningar gälla för användarcentreringen i ett mindre byggprojekt. Det är alltså viktigt att både användare och berörda konsulter kan enas om funktionalitet och estetik. En aktiv dialog i programskedet och i projekteringen är därför en förutsättning för att styra byggprojektet i rätt riktning. Vidare kan man se att vattenfallsmodellen med dess krav på beskrivande dokumentation är nödvändig att behålla så fort produktionen beror på en extern part som inte varit delaktig i projekteringen. EN ANVÄNDARCENTRERAD LÅGKOSTNADSPROCESS Jag kommer nu att övergå till att beskriva den lågkostnadsprocess som vi använder för att skapa användarcentrerade lokaler för musik- och ljudproduktion. Typiska begränsningar (constraints) som gäller för dessa projekt är att processen inbegriper ett fåtal lokaler, att lokalerna har fördefinierade användningsområden samt att en aktiv användarrepresentant finns tillgänglig. Metodik och organisation För att kunna garantera problemfria och högkvalitativa lokaler till en låg kostnad måste vi ha kontroll och överblick. En platt organisation med hög användarnärhet är en förutsättning för god överblick och förståelse för slutanvändaren. Likaså är det viktigt att forma erfarna specialistnätverk och att eftersträva standardisering för att kunna garantera kvalitet och utförande. Vad gäller specifika designtekniker använder vi främst skissning och prototypbyggande för att fastställa lokalernas utformning och funktion.

3 Användarnärhet Med användarnärhet menas en platt organisation där medarbetare har möjlighet till personlig kontakt med användarrepresentanten. På detta sätt underlättas förståelsen för användarens krav på funktion och estetik. Specialistnätverk För att hålla kostnaderna nere i projekteringen och produktionsskedet är det viktigt att främja ett specialistnätverk av experter och erfarna byggentreprenörer. Förutom att en erfaren projekteringsorganisation tar mindre tid och resurser i anspråk blir oförutsedda problem som uppstår under produktionen enklare att reda ut då en erfaren entreprenör ofta har löst liknande problem i tidigare projekt. Standardisering Det är även viktigt att föreskriva standardiserade material och lösningar som både byggentreprenören och användaren kan acceptera. Fördelarna är många med standardlösningar: för det första innebär det att kommunikationen med ovana användare förenklas eftersom det är lättare att acceptera välkända produkter, befintliga lösningar och vanliga byggnadsmaterial; för det andra innebär standardiserade lösningar en mer kostnadseffektiv projekterings- och produktionsprocess, då dokumentation och tekniska lösningar från tidigare projekt kan återanvändas. Dessutom innebär standardlösningar också att estetiska och tekniska prestanda kan garanteras på ett mycket tillfredställande sätt. Skissning I den mest typiska designprocessen är det planlösningen som är viktigast att fastställa, då akustiken i lokalerna och ljudisoleringen mellan lokalerna är som mest beroende av en god planlösning. För att fastställa planlösningen brukar vi och användarrepresentanten iterera olika lösningar genom klassisk skissning under ett par informella möten. Vanligen brukar denna process gå fort, då användaren (efter vår expertinput) snabbt gör sig en bild om vilken planlösning som är den mest optimala. För att underlätta användarens designbeslut brukar vi även skapa en möjligt lösningsrymd genom att visa bilder på tidigare projekt och färdiga designförslag. Prototypbyggande Då det inte är kostnadseffektivt att bygga modeller i skala 1:1 (eller att göra mindre modeller i kartong) använder vi i princip alltid datorbaserade beräkningsverktyg och visualiseringshjälpmedel. Genom erfarenhet har vi upptäckt att det är viktigt att presentera volymmässigt korrekta 3Dmodeller av lokalerna, men att det även är viktigt att behålla ett skissartat utseende på dessa så länge den slutliga designen är obestämd. För trots att vi använder CADverktyg är det kostsamt att göra förändringar även i projekteringens sena produktion. Vi vill därför gärna använda oss av enklare prototyper för design och akustikberäkningar så länge lokalernas design fortfarande modifieras. Upphandling Anbud Figur 2. Modifierad byggprocess Processbeskrivning Den byggprocess vi själva brukar driva genomgår i stort samma skeden som den traditionella byggprocessen, dock ställer vi mindre krav på formalia och dokumentation, vilket brukar fungerar väl så länge projektet är begränsat och har få intressenter. På grund av de lägre formaliakraven kan de ingående skedena löpa i varandra i högre utsträckning (se Figur 2). Detta ger att programskedet vanligen infogas i projekteringen och att vi inom projekteringen inte heller har något systemhandlingsskede, då de tekniska systemen vanligen är få till antalet och installeras först i slutet av produktionen (utanpå det ljudisolerande, akustiska skalet). Den mest användariterativa delen är den initiala projekteringen. Där börjar vi oftast, i likhet med inredningsarkitekternas projekteringsprocess beskriven i [5], med att säkerställa lokalernas funktion och estetik genom täta användarkontakter. När lokalernas planlösning, utseende och tekniska funktioner fastställts påbörjas produktionen av bygghandlingar. Men eftersom vi vill undvika onödig och betungande formalia (i form av tidplaner, aktivitetslistor, verksamhetsbeskrivningar, rumsbeskrivningar m.m.) infogas den mest väsentliga informationen i ett enskilt beskrivande dokument samt i mycket detaljerade planritningar och sektionsritningar. Eftersom dessa ritningar är mycket bildlika och även använder sig av standardlösningar (beskrivna i dokumentationen) tjänar de ofta som förfrågningsunderlag då byggentreprenören utför sina kostnadsberäkningar. Eftersom det är vanligt med praktiska komplikationer under produktionen brukar vi återigen bli iterativa, men nu i vår kontakt med byggentreprenören. Här handlar det oftast om att på kort tid resonera sig fram till lämpliga och rimliga lösningar på oförutsedda händelser. För att säkerställa lokalernas funktionalitet brukar vi även utvärdera dem med diverse tekniska mätmetoder. ETT MÖJLIGT PROCESSMÖNSTER FÖR MDI Med inspiration från design patterns -rörelsen vill jag nu introducera möjligheten att använda denna lågkostnadsprocess som ett processmönster i ett företag som arbetar med utveckling av datorbaserade och interaktiva gränssnitt för externa beställare. Som utgångspunkt tänker jag mig att det berörda projektet delar begränsningar med ovanstående process, dvs. att det är småskaligt, att utvecklingen sker för ett välbeskrivet 3

4 användningsområde och att en aktiv användarrepresentant finns närvarande. Processformen kräver alltså att det går att utnyttja en liknande metodik och organisation som beskrivits ovanför. Detta innebär en kundnära och platt organisation och att det går att använda sig av erfarna specialister i såväl projekteringen som produktionen. I kundmöten används skisser och prototyper för att säkerställa en användarcentrerad och användbar design. Dessutom är det noga att standardiserade lösningar, metoder och komponenter främjas, då det blir lättare att säkerställa funktionalitet och låga produktionskostnader. Vad gäller projekteringen anser jag att målet skall vara att ta fram beskrivande bygghandlingar i form av en välfungerande fullskaleprototyp. Denna prototyp fungerar därefter som en mall för produktionen. Här finns alltså en skillnad mellan byggprocessen och MDI-processen, eftersom det ofta går att utveckla en mjukvaruprototyp på samma plattform som den slutliga produkten. Detta innebär att steget mellan prototyp och produktion inte är lika tydligt och abrupt som byggprocessens åtskillnad på bygghandling och byggnad. Inom MDI är det därför möjligt att projekteringsskedet och produktionsskedet överlappar varandra i högre grad. Dock finns det en risk med detta att man hamnar i ett kostsamt och evigt prototypstadie, den s.k. eviga betan (perpetual beta). Detta stadium vill jag dock frångå, då själva syftet med denna process är att lämna över drift och vidareutveckling till användaren när produktionen har avslutats. Inom produktionen ser jag ingenting som hindrar att den utförs med utvecklingstekniker som Agile, Scrum eller extreme Programming. Likaså kan även prototyperna framtas med hjälp av dessa processer, även om de snarare borde vara kollage av standardlösningar. Återigen skiljer sig MDI-processen från byggprocessen då produktionen kan ske in-house istället för hos en extern part. Upphandlingsskedet blir därmed onödigt, samtidigt som kraven på omfattande dokumentation och formalia blir mindre, vilket i sin tur ger en ännu mer komprimerad utvecklingsprocess (se Figur 3). Eftersom de stora vinsterna i ett konsultföretag ligger i att sälja tidigare arbete om och om igen, vill jag betona vikten av att bygga upp en dokumentbank av rationella metoder, standardlösningar och typprojekt. Fördelen med att skapa en sådan kunskapsbank är att kostnader och intäkter blir lättare att förutsäga. Dessutom är det ett sätt för Figur 3. Byggprocessen tolkad som en MDI-process med in-house -produktion kunskapsintensiva tjänsteföretag att göra sig mindre sårbara för personalomsättningar. För att summera vill jag vara tydlig med att påpeka att detta processmönster inte är tänkt att vara en universell metod för all utveckling inom MDI. Konsekvensen av de ovannämnda förutsättningarna och den starka betoningen på standardisering innebär att processen är som bäst lämpad för ett moget och konsekvent vardagsarbete där man utvecklar en väl definierad standardprodukt för en väl definierad användare och att man därutöver inte är ansvarig för systemdriften och vidareutvecklingen när produkten har nått förvaltningsskedet. Typiska exempel på sådana beställningar kan vara ett företag som behöver hjälp med att skapa en specialdesignad datorapplikation, en webbsida eller ett skräddarsytt gränssnitt till en affärssystemmodul som arbetar mot en (intern) databas. SMARTA MATERIAL I BYGGPROCESSEN För den som utvecklar smarta byggmaterial eller tekniska system som liknar de som beskrivs i [6] kan det vara till stor nytta att förstå hur byggprocessen fungerar. Framförallt är det grundläggande att förstå att det är i programskedet och i projekteringen som alla materialval, ytskikt och tekniska system väljs och fastställs. För en utvecklare av smarta byggmaterial eller produkter som kräver tekniska stödsystem är det alltså som mest effektivt att göra sin produkt medveten hos dem som är verksamma inom byggprocessens tidiga skeenden, dvs. arkitekter, konsulter och beställare. Har produkten estetiska kvaliteter är det i regel arkitekter och beställare som är mest intressanta att uppvakta. Har produkten tekniska kvaliteter är det i regel mest verksamt att uppvakta konsulter med specialistkompetens inom området, speciellt om produkten löser ett känt problem inom det tekniska fältet. Oavsett vem som uppvaktas är det mycket viktigt att produkten har ett namn som är lätt att komma ihåg och är relevant för produkten. Vidare behöver produkten även goda stödsystem i form av professionella ordersystem och produktidentifierande nummer som minimerar eventuella misstag i föreskrivande dokumentation (som att fel produkt eller fel kvantitet föreskrivs). Likafullt är det viktigt att leverantörer och tillverkare av produkten kan hålla utlovade leveranstider för att inte försena produktionen. För att öka uppmärksamheten kring produkten är det vanligaste tillvägagångssättet att använda ambulerande försäljare med personlig kundkontakt, eller att använda sig av eventform där någon slags seminarieverksamhet kombineras med produktinformation. Även mässnärvaro och permanenta utställningshallar är metoder som ofta används. Som producent av byggmaterial eller tekniska installationer är det alltså viktigt att kunna visa att produkten utgör ett professionellt, verkligt och kostnadseffektivt alternativ. Förutom att visa att den används av andra och är det också en konkurrensfördel om det går att bevisa att den är lätt att

5 integrera med befintlig infrastruktur och att använda i befintliga produktionsorganisationer. För att underlätta för aktörerna inom projekteringen är det även viktigt att det är enkelt att få tag på varuprover och beskrivande information. Traditionellt har företag använt sig av fysiska varukataloger - men då dagens projekteringsdokumentation oftast använder sig av webbaserade dokumenthanteringssystem är det lika nödvändigt att komplettera den klassiska katalogen med en lättnavigerad hemsida där tekniska data och annan nödvändig information finns tillgänglig i standardiserade filformat (vanligen i DWG-, DXF- och PDF-format). SAMMANFATTNING Syftet med denna artikel är att visa att den traditionella byggprocessen och en modifierad version av denna process kan inspirera företag som är verksamma inom människadatorinteraktion att utveckla nya designprocesser som kombinerar traditionell vattenfallsutveckling med iterativa utvecklingsmodeller. I artikeln har jag också tagit upp några typiska faktorer som kan minska kostnaden i en sådan specialiserad process. Avslutningsvis har jag också delat med mig av ett par råd för den som är intresserad av att introducera smarta byggmaterial eller produkter med tekniska stödsystem i större byggprojekt. TACK Jag vill främst tacka kursledningen för MDIfortsättningskurs 2008 som lärt mig att betrakta både byggoch designprocessen på ett nytt, kraftfullt och mer reflektivt sätt än vad jag tidigare har gjort. Dessutom vill jag även passa på att tacka min mycket generöse chef för att han även tillåtit mig att skriva delar av denna artikel på (betald) arbetstid! KÄLLOR 1. Alexander, C., Ishikawa, S., Silverstein, M. A Pattern Language. New York: Oxford University Press (1977). 2. Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., Vlissides, J. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley Professional (1994). 3. hcipatterns.org 4. Nordstrand, U. Byggprocessen. Liber (2000). 5. Eiserman, M. av inredning. Svensk byggtjänst (2003). 6. Vallgårda, A., Redström, J. Computational Composites. Proc. CHI 2007, ACM Press (2007),

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS

DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS Första spadtaget för Kretsloppsparken, Alelyckan 2006. I EN BYGGPROCESS ÄR VI MÅNGA SOM SAMVERKAR När man genomför ett byggprojekt är många människor med vitt skilda kompetenser

Läs mer

Användbarhet i sitt sammanhang

Användbarhet i sitt sammanhang Användbarhet i sitt sammanhang Världsanvändbarhetsdagen 2009-11-12 Anders Hedberg, Guide Konsult Stockholm Innehåll En helikoptertur över ett projekts olika faser med belysning på användbarhet i förhållande

Läs mer

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER?

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Serien - Byggherrens betydelse Hur konsulterna vill utveckla byggsektorn i samarbete med byggherrarna VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Seminarium 25 september 2003 LILJEWALL arkitekter ab Göteborgsregionens

Läs mer

BILAGA ARBETSMILJÖ KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA ARBETSMILJÖ KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 2a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 3 BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram...

Läs mer

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Kursprogram Bakgrund Skärpta regler för fukt i byggnader gäller i BBR sedan 2007. Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller

Läs mer

BIM och e-affärer. Integration mellan processerna för handel / logistik och projektering

BIM och e-affärer. Integration mellan processerna för handel / logistik och projektering BIM och e-affärer Integration mellan processerna för handel / logistik och projektering Mål för BEAst varuförsörjningsprojekt Fylla gapet mellan två områden BIM och B2B-handel och koppla samman dem med

Läs mer

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Kurs: Designm etodik, 3 p Delm om ent: Datum : 2 0 0 3-1 2-1 8 Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Nils Järgenstedt [ it3 jani@ituniv.se] Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt johanna.sarna@valtech.com Valtech Vem är jag? Johanna Särnå Jobbar på Valtech sedan 3 år tillbaka Jobbar där med användbarhet och projektledning Certifierad

Läs mer

Prototyping - faser, typer och potentiell problematik

Prototyping - faser, typer och potentiell problematik Prototyping - faser, typer och potentiell problematik Josefin Karlsson KTH Kungliga Tekniska Högskolan CSC Skolan för datavetenskap och kommunikation josefink@kth.se Maria Wikforss KTH Kungliga Tekniska

Läs mer

BILAGA MILJÖ OCH HÄLSA KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA MILJÖ OCH HÄLSA KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 2a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 3 BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram...

Läs mer

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan...

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... HÅLLBARHETSPROGRAM Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... 5 Folksam Fastigheters hållbarhetskrav... 5

Läs mer

BILAGA FÖRVALTARE/TEKNISK FÖRVALTARE KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FÖRVALTARE/TEKNISK FÖRVALTARE KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version 2 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 4 Lokal- och funktionsprogram... 4 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

BILAGA ENERGI KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA ENERGI KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 1a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

Användarcentrerad utveckling av fjärravlästa elmätare

Användarcentrerad utveckling av fjärravlästa elmätare Uppsala Universitet Institutionen för informationsteknologi Användarcentrerad Systemdesign, 5p Användarcentrerad utveckling av fjärravlästa elmätare enligt metoden redovisad i Institutionalization of usability

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

INNEHÅLL. Förord 9 Läsanvisning 11 Författarpresentationer 13

INNEHÅLL. Förord 9 Läsanvisning 11 Författarpresentationer 13 3 INNEHÅLL Förord 9 Läsanvisning 11 Författarpresentationer 13 1 BYGG- OCH FÖRVALTNINGS PROCESSERNA 15 1.1 Övergripande processbeskrivning 17 1.2 Projekteringsprocessen 20 1.3 Produktionsprocessen 23 1.4

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

Safety Services BY SAFETY SOLUTIONS JONSEREDS. Solving problems before they occur

Safety Services BY SAFETY SOLUTIONS JONSEREDS. Solving problems before they occur Safety Services BY SAFETY SOLUTIONS JONSEREDS Solving problems before they occur Förutse riskerna och se till att de inte uppstår Safety Solutions Jonsereds har specialistkunskapen som behövs för att göra

Läs mer

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Insikt kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Målet är utveckling... håller inte måttet Företag med teknologibaserad utveckling står idag inför många utmaningar. Den viktigaste är utan tvekan förmågan

Läs mer

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag.

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Vi ägs av ett trettiotal organisationer som representerar hela byggbranschen, och hela byggprocessen. Vår bransch står inför stora utmaningar med ökade krav på

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess Välkommen hem Din guide i din byggprocess l J f H Välkommen till Berg! Varmt välkommen till oss på miljö- och byggenheten i Bergs kommun. Vi finns här för att hjälpa dej i ditt byggprojekt. En del av vårt

Läs mer

MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå

MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå ISBN 978-91-7333-683-3 9 789173 336833 MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå

Läs mer

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola Byggprocessen VBEA01 Introduktion Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola 1 - Allmän information Introduktion - Kurslitteratur/kurskompendium - Grupper

Läs mer

Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra Crayon AB

Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra Crayon AB Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra 2008 01 29 2 Bakgrund 3 SAM arbete 4 SAM arbete 5 SAM arbete 6 SAM arbete Genom ett outsourcingavtal mellan FMV och WM-data fick Crayon, som SAM

Läs mer

Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader

Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader ByggaF L E www.fuktcentrum.se www.lufttathet.se Finansiärer till ByggaE ByggaE utvecklas i samverkan med företagen inom FoU Väst. Finansieras av:

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande. Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad

Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande. Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad Byggandets effektivisering Snabbare leveranser Bättre kvalitet Lägre priser Pressade byggtider

Läs mer

Upphandling av biogasanläggning

Upphandling av biogasanläggning Upphandling av biogasanläggning anders.dahl@biomil.se 0703-17 25 99 2014-12-04 Första frågan vid upphandling Vad vill jag upphandla? Förbehandlingsutrustning Biogasanläggning Pannanläggning Kraftvärmeanläggning

Läs mer

Byggnad. Ljud & Vibrationer

Byggnad. Ljud & Vibrationer Byggnad Ljud & Vibrationer Idag ställs allt högre krav på bra ljudkvalitet. Trafiken och industrin ska generera så lite buller som möjligt. Samtidigt ökar insikten om att tysta bostäder och arbetsplatser

Läs mer

INNOVATIV projekteringsledning INNOVATIV

INNOVATIV projekteringsledning INNOVATIV INNOVATIV projekteringsledning INNOVATIV 1 av (5) FÖRETAGET INNOVATIV projekteringsledning Sverige AB levererar strategisk och heltäckande projekteringsledning anpassad för varje enskilt projekt. Vårt

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Kursinformation. Metodik för programvaruutveckling. Utvecklingsprocessen för programvara. Innehåll. Processmodell. Exempel

Kursinformation. Metodik för programvaruutveckling. Utvecklingsprocessen för programvara. Innehåll. Processmodell. Exempel Kursinformation Metodik för programvaruutveckling Föreläsning 3 Latex ok för litteraturstudierapport (prata med mig bara) Nästa föreläsning är av Björn Regnell (jag är med också) Presentationer imorgon

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Arkitektens roll i byggprocessen

Arkitektens roll i byggprocessen 1 Arkitektens roll i byggprocessen Hur upplevs arkitektens roll i byggprocessen och hur kan arkitektens roll förändras eller förbättras? Inledning Sedan arkitekturens begynnelse har arkitektens roll varit

Läs mer

Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocessen

Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocessen Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocessen En undersökning från Svensk Byggtjänst Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocessen 1. Bakgrund och metodik...4

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

Befattningsbeskrivning

Befattningsbeskrivning Befattningsbeskrivning Produktionschef Zetterbergs 2010-06-10 Befattningsbeskrivning Befattning: Placering: Tillträde: Produktionschef Östervåla Snarast Vill du vara med och påverka framtiden för ett anrikt,

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

Effektivare Byggprocesser

Effektivare Byggprocesser FRIENDS ARENA Stockholm Effektivare Byggprocesser BEAst Lyfter Blicken Informatik Arkitektur SWEDBANK STADION Malmö TELE2 ARENA Stockholm Affärsutveckling hur då? - vi lyfter blicken! Inköp Produktion

Läs mer

Personas -En metod inom Participatory Design

Personas -En metod inom Participatory Design Personas -En metod inom Participatory Design Individuell inlämningsuppgift Sofie Persson 2003-10-27 Sammanfattning Att designa en ny produkt eller ett nytt system är inte enkelt. Det är många aspekter

Läs mer

Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige

Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fuktskador drabbar byggbranschen Obehag och ohälsa för brukarna Stora kostnader för

Läs mer

BILAGA MARK OCH YTTRE VA KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA MARK OCH YTTRE VA KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 2a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 3 BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Preliminärt Lokalprogram... 3 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram...

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET N VVS ARKITEKT KONSTRUKTÖR KVALITETSSÄKRING AV HANDLINGAR EL BYGGHERRE PROJEKTLEDARE KVALITETSSÄKRING AV BYGGPROCESS ENTREPRENÖR UPPFÖLJNING UTBILDNING/STÖD AV PROJEKTGRUPP ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I

Läs mer

Teoridel (svaren direkt på lydelsen)

Teoridel (svaren direkt på lydelsen) NADA, KTH 2D359 & 2D360 999-0-23 Sid () Tentamen i 2D359 & 2D360 Objektorienterad modellering programmering och analys Lördag den 23 oktober 999 kl. 4-9 MED KORTA LÖSNINGSFÖRSLAG Inga hjälpmedel tillåtna.

Läs mer

ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM

ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM DET FINNS MÅNGA SOM KAN GJUTA ETT BETONGELEMENT VI ERBJUDER ETT UNIKT SYSTEM FRÅN FÖRPROJEKTERING TILL UPPFÖLJNING. INNEHÅLL Det finns många som kan gjuta ett betongelement 5 Prefab.

Läs mer

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Bakgrund och syfte Riskhantering blir allt viktigare i dagens byggbransch. Snabba förändringar

Läs mer

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet?

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet? Konverteringsskolans andra del behandlade vikten av att lära känna sina besökare. Vi kommer nu att arbeta vidare med besökarna i åtanke och fokusera på hur pass väl de kan använda webbplatsen. Om webbplatsen

Läs mer

Armering i byggprocessen

Armering i byggprocessen Armering i byggprocessen manual till nytt informationsflöde Innehållsförteckning Inledning... 1 1. K-modell... 1 2. Analysmodell... 2 3. K-modell med armering... 2 4. Produktionsanpassning... 3 5. Armeringsritning...

Läs mer

Agila kontrakt och LOU

Agila kontrakt och LOU Agila kontrakt och LOU Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Upphandla IT,

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan

Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan Byggprojektör - CAD/BIM Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng BIM-metodik 15 Bygg- och förvaltningsprocessen 25 Byggnadskonstruktion (beräkningsprogram) 30 Byggteknik

Läs mer

Med koppling till EmiWeb

Med koppling till EmiWeb Datavetenskap Opponent(er): Jonas Brolin Mikael Hedegren Respondent(er): David Jonsson Fredrik Larsson Webbaserad släktträdsmodul Med koppling till EmiWeb Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx 1 Sammanfattat

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Bildesign Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Abstract This essay is about the future of transportation. I have written about the background of car design, how I think trends affects a design as much as

Läs mer

Svensk Byggtjänst är ett aktiebolag som ägs av bygg- och fastighetsbranschen

Svensk Byggtjänst är ett aktiebolag som ägs av bygg- och fastighetsbranschen Svensk Byggtjänst är ett aktiebolag som ägs av bygg- och fastighetsbranschen Vår omsättning kommer i sin helhet från försäljning av information och kunskap Bildades 1934 Omsättning ca 170 Mkr Ca 100 anställda

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Design och konstruktion av användargränssnitt (distans) Mänsklig styrning av höghastighetsbåtar. Avdelningen för Människadatorinteraktion

Design och konstruktion av användargränssnitt (distans) Mänsklig styrning av höghastighetsbåtar. Avdelningen för Människadatorinteraktion Design och konstruktion av användargränssnitt (distans) Gulan Jan Gulliksen Ph D, MSc Jan.Gulliksen@hci.uu.se HCI(Uppsala Universitet) och CID(KTH) Uppsala Universitet Institutionen för Avdelningen för

Läs mer

Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna

Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna Tomas Nord Industriell Marknadsföring, IEI Linköpings universitet LWE Forskarkonferens Stockholm, 26-27 oktober, 2011 Innehåll Bakgrund till studien Vad

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

PPS-modellen och PPS OnLine

PPS-modellen och PPS OnLine Kort om PPS-modellen och PPS OnLine Enhetligt stöd för portfölj-, program- och projektstyrning PPS-MODELLEN, PRAKTISK PROJEKTSTYRNING Projekt-, program och portföljnivå i PPS PPS bidrar till fler lyckade

Läs mer

Kravställande/kravhantering

Kravställande/kravhantering Kravställande/kravhantering Systemering med användarfokus Suzana Ramadani 1 ACD metoden: faserna Analys Användaranalys Uppgiftsanalys Kravställande Funktionalitetskrav Egenskapskrav Användbarhetskrav Design

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Agile-metoder, XP och ACSD

Agile-metoder, XP och ACSD Användarcentrerad systemdesign. Föreläsning 12 Agile-metoder, XP och ACSD Stefan Blomkvist MDI / IT, stefan.blomkvist@it.uu.se & Profdoc AB www.profdoc.se www.it.uu.se/edu/course /homepage/acsd/s04 XP

Läs mer

Objekt-orienterad utveckling. Objektorienterad analys och design. Objekt-orienterad programutveckling. Objekt-orienterad analys och design: Litteratur

Objekt-orienterad utveckling. Objektorienterad analys och design. Objekt-orienterad programutveckling. Objekt-orienterad analys och design: Litteratur Objekt-orienterad utveckling Saker man vill uppnå: Objektorienterad analys och design Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet 16 mars 2005 en systematisk metod för att gå från problembeskrivning till färdigt

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper

Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper VAD ÄR EN BYGGEMENSKAP? En Byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Från kalkyl och inköp till platschef. Robin Antfolk 2014. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Från kalkyl och inköp till platschef. Robin Antfolk 2014. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Från kalkyl och inköp till platschef Robin Antfolk 2014 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Från kalkyl och inköp

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Med rätt kunskap kommer man långt.

Med rätt kunskap kommer man långt. PRODUKTION Med rätt kunskap kommer man långt. Har du egna byggprodukter att utveckla eller legotillverka? Vänd dig med förtroende till Arqdesign Produktion! Vi vet hur viktigt det är att allt material

Läs mer

BIM Tillämpning och effekt i byggprocessens olika skeden

BIM Tillämpning och effekt i byggprocessens olika skeden BIM Tillämpning och effekt i byggprocessens olika skeden BIM Application and effects Viktor Linder BY1325 Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik, 15 hp Förord Detta examensarbete utgör

Läs mer

Utveckling av Läsaren

Utveckling av Läsaren Utveckling av Läsaren Projektet steg för steg Läsaren har utvecklats sucessivt till att bli den anpassningsbara och situationsoberoende tjänst den är idag. Tabellen nedan visar hur utvecklingen har skett

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Agila Avtal Hur man säljer in agila projekt olika avtalsformer som kan fungera Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Min syn på saken och kundens Detta är vad vi alla önskar Lite om mig själv Carina

Läs mer

Upphandling av BIM. Så här upphandlar vi med BIM i projekten på ett effektivt sätt. Linus Malm, Tyréns AB

Upphandling av BIM. Så här upphandlar vi med BIM i projekten på ett effektivt sätt. Linus Malm, Tyréns AB Upphandling av BIM Så här upphandlar vi med BIM i projekten på ett effektivt sätt. Linus Malm, Tyréns AB Linus Malm PIO Project Information Officer Tre case Man måste följa upp krav man ställer Priset

Läs mer

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem.

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Foto www.willanordic.se 2 Höj livskvalitén. En villahiss betyder så mycket mer än att transportera sig från en våning till en annan. Det handlar om att njuta

Läs mer

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

DESIGNMET MINA REFLEKTIONER KRING DESIGNARBETET I IBRUSH-PROJEKTET INVOLVERING AV ANVÄNDARE HUR ÄR DET ATT HA BARN SOM MÅLGRUPP?

DESIGNMET MINA REFLEKTIONER KRING DESIGNARBETET I IBRUSH-PROJEKTET INVOLVERING AV ANVÄNDARE HUR ÄR DET ATT HA BARN SOM MÅLGRUPP? DESIGNMET MINA REFLEKTIONER KRING DESIGNARBETET I IBRUSH-PROJEKTET INVOLVERING AV ANVÄNDARE HUR ÄR DET ATT HA BARN SOM MÅLGRUPP? DIK JENNY DAFGÅRD DESIGNMETODIK, 3 POÄNG IT-UNIVERSITETET I GÖTEBORG 5 JANUARI

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

Glappet mellan produktion

Glappet mellan produktion Glappet mellan produktion och förvaltning av bostäder En undersökning från Svensk Byggtjänst Glappet mellan produktion och förvaltning av bostäder 1. Bakgrund och metodik...4 1.1 Hur stor hänsyn tar produktionen

Läs mer

INSTALLERAT OCH KLART

INSTALLERAT OCH KLART INSTALLERAT OCH KLART Från inspiration till installation Comfort Installationsgruppen är resultatet av en sammanslagning av fyra rörfirmor i Kungshamn, Ljungskile, Henån och Lysekil. Tillsammans erbjuder

Läs mer

Martin Eiserman Jaan Zimmerman PROJEKTERING AV INREDNING. Inredningsarkitekternas tekniska forum, ITF. Utgåva 3

Martin Eiserman Jaan Zimmerman PROJEKTERING AV INREDNING. Inredningsarkitekternas tekniska forum, ITF. Utgåva 3 Martin Eiserman Jaan Zimmerman PROJEKTERING AV INREDNING Inredningsarkitekternas tekniska forum, ITF Utgåva 3 Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst 113 87 Stockholm Tel: 08-457 10 00 www.byggtjanst.se

Läs mer

Nyckeln till en inspirerande och lönsam butik!

Nyckeln till en inspirerande och lönsam butik! Nyckeln till en inspirerande och lönsam butik! DET SOM ÄR RIKTIGT BRA ÄR ALLTID UNIKT! Som professionell handlare vet du hur viktig din butik är. Vilken känsla man ska få när man kommer in, hur man exponerar

Läs mer

4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering

4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering 4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering 4.1 Litteraturuppgifter Dessa uppgifter kan lösas med hjälp av läroboken. 1. Varför behöver en verksamhet organiseras och vilka fördelar finns?

Läs mer

Prototypningsverktyg. A Human-Centered Design Process (ISO 9241-210, 2010) Mattias Arvola. @mattiasarvola Institutionen för datavetenskap

Prototypningsverktyg. A Human-Centered Design Process (ISO 9241-210, 2010) Mattias Arvola. @mattiasarvola Institutionen för datavetenskap A Human-Centered Design Process (ISO 9241-210, 2010) Prototypningsverktyg 1. Plan the humancentred process 2. Understand the context of use Mattias Arvola Meets the requirements 5. Evaluate against requirements

Läs mer

Svensk Byggtjänst. Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocesser. April 2014

Svensk Byggtjänst. Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocesser. April 2014 Svensk Byggtjänst Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocesser April 2014 INNEHÅLL 1. Bakgrund och metodik... 3 2. Möjligheter att minska kostnader... 5 3. Viktigaste effekterna

Läs mer