Projektering av användarcentrerade lokaler: ett processmönster för människa-datorinteraktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektering av användarcentrerade lokaler: ett processmönster för människa-datorinteraktion"

Transkript

1 av användarcentrerade lokaler: ett processmönster för människa-datorinteraktion Jonas Murman Kungliga Tekniska Högskolan, I ABSTRACT In this paper, I show that a trimmed version of the traditional Swedish building construction process can inspire companies, active in the human-computer interaction field, to create a new development process that can merge a traditional waterfall methodology with an agile development methodology. I also show some key factors for reducing costs in this purposed process such as using standardized methods and components, experienced specialists and expert networks, as well as a lean and customer-oriented organization. Finally I provide some advice to developers of technical installation systems and smart building materials on how to approach the building construction process. Author Keywords Building construction process, user-centered design, technical installation systems, smart building materials. ACM Classification Keywords H5.m. Information interfaces and presentation (e.g., HCI): Miscellaneous. INTRODUKTION När jag först introducerades till ämnet människadatorinteraktion (MDI) kom jag ofta i kontakt med ord och begrepp som jag kände igen från min arbetsvardag på ett byggkonsultföretag. Uppenbarligen har mjukvaruutvecklare och gränssnittsutvecklare inspirerats av byggprocessens gestaltningsmoment och utifrån detta lånat både begrepp och metoder. Typiska exempel på detta är roller som informationsarkitekt och interaktionsdesigner, men även begrepp som prototyper och skisser. Vidare finns det också en rörelse inom systemutvecklingen som ägnar sig åt design patterns, så kallade designmönster, vars ursprung direkt kan hänföras till en designteori som beskriver Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee. CHI 2008, April 5 10, 2008, Florence, Italy. Copyright 2008 ACM /08/04 $5.00 typlösningar för statsplanering och arkitektur [1, 2, 3]. Eftersom jag i snart 10 år har arbetat med att rita och utforma användarcentrerade lokaler för musik- och ljudproduktion, fann jag att det skulle vara givande att beskriva design- och byggprocessen för dessa speciella rum genom att använda termer från MDI. Min förhoppning är att denna beskrivning kan hjälpa människor som är verksamma inom MDI att bekanta sig med ett resurs- och kostnadseffektivt processmönster, som kan användas med stor fördel under vissa förutsättningar. Dessutom tror jag också att utvecklare av tekniska installationer eller byggmaterial kan behöva förstå byggprocessen och dess projekteringsskede för att kunna marknadsföra och sälja in sin produkt på rätt sätt. BYGGPROCESSEN För att beskriva den användarcentrerade designprocess jag själv är verksam i, måste jag först beskriva den process som används för större byggprojekt i Sverige [4]. Rent översiktligt liknar denna standardiserade byggprocess den klassiska vattenfallsmodellen, där stegvisa skeenden tar ett projektet från en initial vision, via pappersspecifikationer och produktion till en slutlig artefakt. Flödet för dessa skeenden är både linjärt och standardiserat. Traditionellt kalles de för programskede, projektering, upphandling, produktion och förvaltning (se Figur 1). Programskede Inom programskedet skapas produktbestämningen. Här analyseras och tillvaratas intressenternas kravställningar på byggnationen. Typiska krav och förutsättningar är förutom estetiska och funktionella användarkrav (brukarkrav) även övergripande kvalitetsmål och miljömål. Inom programskedet skapas även projektövergripande Program Upphandling Anbud Figur 1. Den traditionella byggprocessen 1

2 dokumentation såsom ekonomiplaner och tidplaner. Konkret utförs en mängd utredningar som sysselsätter en rad olika specialistkonsulter. Arkitekternas designinsatser är ofta gestaltande, dvs. de hålls på en konceptuell och övergripande nivå. Handlingarna som produceras i programskedet utgör beslutsunderlag för byggherren, som bestämmer om projektet skall gå vidare till projekteringen. Syftet med projekteringen är att skapa slutgiltiga bygghandlingar. Därför är det en stor mängd detaljer som måste lösas och koordineras för att byggnaden skall stämma överens med programhandlingens krav och önskemål. Detta innebär att projekteringsskedet är mycket omfattande och komplext. För att underlätta brukar projekteringen delas i ytterligare tre skeden, namngivna enligt deras avslutande handlingar: preliminärhandling, systemhandling och bygghandling. I preliminärhandlingarna fastställs byggnadens estetiska och funktionella gestaltning till en allenarådande, slutlig design. I systemhandlingarna fastställs och integreras byggnadens konstruktioner och tekniska system med den slutgiltiga designen. Kvar återstår bygghandlingarna som utgör det mest omfattande skedet. Här specificeras byggnaden mycket exakt och detaljerat så att byggentreprenörerna kan göra sina kostnadsberäkningar inför upphandlingen. Upphandling I upphandlingsskedet är det vanligt att entreprenörer och underentreprenörer tävlar mot varandra om att få utföra (delar av) produktionen. Vanligen tar de del av speciella förfrågningsunderlag som skapats i projekteringen. Inom produktionen uppförs den fysiska byggnaden. I detta skede engageras en stor mängd yrken och specialister, såsom installatörer, montörer och andra hantverkare. Vanligen kontaktas konsulter (och arkitekter) som varit aktiva i projekteringen om problem eller missförstånd uppstår eller om nya förutsättningar uppkommer. I slutet av produktionen sker uppföljningen, vilket innebär en besiktning av byggnaden och dess tekniska system. sskedet är den avslutande delen av byggprocessen. Eventuella efterkompletteringar eller anpassningar kan också vara nödvändiga, t.ex. om byggfusk upptäcks eller om brukarens behov har förändrats. ANVÄNDARCENTERING I BYGGPROCESSEN Eftersom det är resurs- och tidskrävande att uppföra en byggnad är det mycket kostsamt för användaren att driva igenom stora förändringar efter projekteringsfasen. De detaljrika telefonbokstjocka bygghandlingarna har ofta komplicerade korsvisa referenser, vilket gör de mycket besvärliga att revidera. Dessutom innebär upphandlingsavtal, materialflöden, tidspress och andra beroenden mellan leverantörer och entreprenörer att stora konceptuella förändringar kan vara omöjliga att driva igenom under produktionen. Det är alltså nödvändigt att användare och beställare bevakar sina intressen när de får störst påverkan till minsta kostnad, det vill säga i programskedet och i den tidiga projekteringen (innan systemhandlingen). För att kunna nå en god användarcentrering ligger det på användaren att vara aktiv och bevaka sina intressen, men detta kräver också en lyhörd konsultgrupp och en projektledning som tar sig tid att förstå och underrätta användaren. Även inom byggprocessen finns tendenser till genius design, dvs. att konsulter propagerar alltför starkt för egna övertygelser och lösningar. Vad som är användbart kan alltså skilja stort. En arkitekt kan med sitt designmandat driva igenom en estetetisk lösning som i sig innebär funktionsmässiga problem, precis som tekniska konsulter kan driva igenom tekniska lösningar som innebär estetiska problem. Beroende på beslutsordningen i projektet kan det även vara så att användaren aldrig får vetskap om dessa problem och konflikter. En användarcentrerad byggprocess kräver alltså att användaren är aktiv och engagerad men även att användaren blir informerad. ANVÄNDARCENTERING I MINDRE BYGGPROJEKT Så länge projektering och produktion utförs av någon annan än användaren måste samma förutsättningar gälla för användarcentreringen i ett mindre byggprojekt. Det är alltså viktigt att både användare och berörda konsulter kan enas om funktionalitet och estetik. En aktiv dialog i programskedet och i projekteringen är därför en förutsättning för att styra byggprojektet i rätt riktning. Vidare kan man se att vattenfallsmodellen med dess krav på beskrivande dokumentation är nödvändig att behålla så fort produktionen beror på en extern part som inte varit delaktig i projekteringen. EN ANVÄNDARCENTRERAD LÅGKOSTNADSPROCESS Jag kommer nu att övergå till att beskriva den lågkostnadsprocess som vi använder för att skapa användarcentrerade lokaler för musik- och ljudproduktion. Typiska begränsningar (constraints) som gäller för dessa projekt är att processen inbegriper ett fåtal lokaler, att lokalerna har fördefinierade användningsområden samt att en aktiv användarrepresentant finns tillgänglig. Metodik och organisation För att kunna garantera problemfria och högkvalitativa lokaler till en låg kostnad måste vi ha kontroll och överblick. En platt organisation med hög användarnärhet är en förutsättning för god överblick och förståelse för slutanvändaren. Likaså är det viktigt att forma erfarna specialistnätverk och att eftersträva standardisering för att kunna garantera kvalitet och utförande. Vad gäller specifika designtekniker använder vi främst skissning och prototypbyggande för att fastställa lokalernas utformning och funktion.

3 Användarnärhet Med användarnärhet menas en platt organisation där medarbetare har möjlighet till personlig kontakt med användarrepresentanten. På detta sätt underlättas förståelsen för användarens krav på funktion och estetik. Specialistnätverk För att hålla kostnaderna nere i projekteringen och produktionsskedet är det viktigt att främja ett specialistnätverk av experter och erfarna byggentreprenörer. Förutom att en erfaren projekteringsorganisation tar mindre tid och resurser i anspråk blir oförutsedda problem som uppstår under produktionen enklare att reda ut då en erfaren entreprenör ofta har löst liknande problem i tidigare projekt. Standardisering Det är även viktigt att föreskriva standardiserade material och lösningar som både byggentreprenören och användaren kan acceptera. Fördelarna är många med standardlösningar: för det första innebär det att kommunikationen med ovana användare förenklas eftersom det är lättare att acceptera välkända produkter, befintliga lösningar och vanliga byggnadsmaterial; för det andra innebär standardiserade lösningar en mer kostnadseffektiv projekterings- och produktionsprocess, då dokumentation och tekniska lösningar från tidigare projekt kan återanvändas. Dessutom innebär standardlösningar också att estetiska och tekniska prestanda kan garanteras på ett mycket tillfredställande sätt. Skissning I den mest typiska designprocessen är det planlösningen som är viktigast att fastställa, då akustiken i lokalerna och ljudisoleringen mellan lokalerna är som mest beroende av en god planlösning. För att fastställa planlösningen brukar vi och användarrepresentanten iterera olika lösningar genom klassisk skissning under ett par informella möten. Vanligen brukar denna process gå fort, då användaren (efter vår expertinput) snabbt gör sig en bild om vilken planlösning som är den mest optimala. För att underlätta användarens designbeslut brukar vi även skapa en möjligt lösningsrymd genom att visa bilder på tidigare projekt och färdiga designförslag. Prototypbyggande Då det inte är kostnadseffektivt att bygga modeller i skala 1:1 (eller att göra mindre modeller i kartong) använder vi i princip alltid datorbaserade beräkningsverktyg och visualiseringshjälpmedel. Genom erfarenhet har vi upptäckt att det är viktigt att presentera volymmässigt korrekta 3Dmodeller av lokalerna, men att det även är viktigt att behålla ett skissartat utseende på dessa så länge den slutliga designen är obestämd. För trots att vi använder CADverktyg är det kostsamt att göra förändringar även i projekteringens sena produktion. Vi vill därför gärna använda oss av enklare prototyper för design och akustikberäkningar så länge lokalernas design fortfarande modifieras. Upphandling Anbud Figur 2. Modifierad byggprocess Processbeskrivning Den byggprocess vi själva brukar driva genomgår i stort samma skeden som den traditionella byggprocessen, dock ställer vi mindre krav på formalia och dokumentation, vilket brukar fungerar väl så länge projektet är begränsat och har få intressenter. På grund av de lägre formaliakraven kan de ingående skedena löpa i varandra i högre utsträckning (se Figur 2). Detta ger att programskedet vanligen infogas i projekteringen och att vi inom projekteringen inte heller har något systemhandlingsskede, då de tekniska systemen vanligen är få till antalet och installeras först i slutet av produktionen (utanpå det ljudisolerande, akustiska skalet). Den mest användariterativa delen är den initiala projekteringen. Där börjar vi oftast, i likhet med inredningsarkitekternas projekteringsprocess beskriven i [5], med att säkerställa lokalernas funktion och estetik genom täta användarkontakter. När lokalernas planlösning, utseende och tekniska funktioner fastställts påbörjas produktionen av bygghandlingar. Men eftersom vi vill undvika onödig och betungande formalia (i form av tidplaner, aktivitetslistor, verksamhetsbeskrivningar, rumsbeskrivningar m.m.) infogas den mest väsentliga informationen i ett enskilt beskrivande dokument samt i mycket detaljerade planritningar och sektionsritningar. Eftersom dessa ritningar är mycket bildlika och även använder sig av standardlösningar (beskrivna i dokumentationen) tjänar de ofta som förfrågningsunderlag då byggentreprenören utför sina kostnadsberäkningar. Eftersom det är vanligt med praktiska komplikationer under produktionen brukar vi återigen bli iterativa, men nu i vår kontakt med byggentreprenören. Här handlar det oftast om att på kort tid resonera sig fram till lämpliga och rimliga lösningar på oförutsedda händelser. För att säkerställa lokalernas funktionalitet brukar vi även utvärdera dem med diverse tekniska mätmetoder. ETT MÖJLIGT PROCESSMÖNSTER FÖR MDI Med inspiration från design patterns -rörelsen vill jag nu introducera möjligheten att använda denna lågkostnadsprocess som ett processmönster i ett företag som arbetar med utveckling av datorbaserade och interaktiva gränssnitt för externa beställare. Som utgångspunkt tänker jag mig att det berörda projektet delar begränsningar med ovanstående process, dvs. att det är småskaligt, att utvecklingen sker för ett välbeskrivet 3

4 användningsområde och att en aktiv användarrepresentant finns närvarande. Processformen kräver alltså att det går att utnyttja en liknande metodik och organisation som beskrivits ovanför. Detta innebär en kundnära och platt organisation och att det går att använda sig av erfarna specialister i såväl projekteringen som produktionen. I kundmöten används skisser och prototyper för att säkerställa en användarcentrerad och användbar design. Dessutom är det noga att standardiserade lösningar, metoder och komponenter främjas, då det blir lättare att säkerställa funktionalitet och låga produktionskostnader. Vad gäller projekteringen anser jag att målet skall vara att ta fram beskrivande bygghandlingar i form av en välfungerande fullskaleprototyp. Denna prototyp fungerar därefter som en mall för produktionen. Här finns alltså en skillnad mellan byggprocessen och MDI-processen, eftersom det ofta går att utveckla en mjukvaruprototyp på samma plattform som den slutliga produkten. Detta innebär att steget mellan prototyp och produktion inte är lika tydligt och abrupt som byggprocessens åtskillnad på bygghandling och byggnad. Inom MDI är det därför möjligt att projekteringsskedet och produktionsskedet överlappar varandra i högre grad. Dock finns det en risk med detta att man hamnar i ett kostsamt och evigt prototypstadie, den s.k. eviga betan (perpetual beta). Detta stadium vill jag dock frångå, då själva syftet med denna process är att lämna över drift och vidareutveckling till användaren när produktionen har avslutats. Inom produktionen ser jag ingenting som hindrar att den utförs med utvecklingstekniker som Agile, Scrum eller extreme Programming. Likaså kan även prototyperna framtas med hjälp av dessa processer, även om de snarare borde vara kollage av standardlösningar. Återigen skiljer sig MDI-processen från byggprocessen då produktionen kan ske in-house istället för hos en extern part. Upphandlingsskedet blir därmed onödigt, samtidigt som kraven på omfattande dokumentation och formalia blir mindre, vilket i sin tur ger en ännu mer komprimerad utvecklingsprocess (se Figur 3). Eftersom de stora vinsterna i ett konsultföretag ligger i att sälja tidigare arbete om och om igen, vill jag betona vikten av att bygga upp en dokumentbank av rationella metoder, standardlösningar och typprojekt. Fördelen med att skapa en sådan kunskapsbank är att kostnader och intäkter blir lättare att förutsäga. Dessutom är det ett sätt för Figur 3. Byggprocessen tolkad som en MDI-process med in-house -produktion kunskapsintensiva tjänsteföretag att göra sig mindre sårbara för personalomsättningar. För att summera vill jag vara tydlig med att påpeka att detta processmönster inte är tänkt att vara en universell metod för all utveckling inom MDI. Konsekvensen av de ovannämnda förutsättningarna och den starka betoningen på standardisering innebär att processen är som bäst lämpad för ett moget och konsekvent vardagsarbete där man utvecklar en väl definierad standardprodukt för en väl definierad användare och att man därutöver inte är ansvarig för systemdriften och vidareutvecklingen när produkten har nått förvaltningsskedet. Typiska exempel på sådana beställningar kan vara ett företag som behöver hjälp med att skapa en specialdesignad datorapplikation, en webbsida eller ett skräddarsytt gränssnitt till en affärssystemmodul som arbetar mot en (intern) databas. SMARTA MATERIAL I BYGGPROCESSEN För den som utvecklar smarta byggmaterial eller tekniska system som liknar de som beskrivs i [6] kan det vara till stor nytta att förstå hur byggprocessen fungerar. Framförallt är det grundläggande att förstå att det är i programskedet och i projekteringen som alla materialval, ytskikt och tekniska system väljs och fastställs. För en utvecklare av smarta byggmaterial eller produkter som kräver tekniska stödsystem är det alltså som mest effektivt att göra sin produkt medveten hos dem som är verksamma inom byggprocessens tidiga skeenden, dvs. arkitekter, konsulter och beställare. Har produkten estetiska kvaliteter är det i regel arkitekter och beställare som är mest intressanta att uppvakta. Har produkten tekniska kvaliteter är det i regel mest verksamt att uppvakta konsulter med specialistkompetens inom området, speciellt om produkten löser ett känt problem inom det tekniska fältet. Oavsett vem som uppvaktas är det mycket viktigt att produkten har ett namn som är lätt att komma ihåg och är relevant för produkten. Vidare behöver produkten även goda stödsystem i form av professionella ordersystem och produktidentifierande nummer som minimerar eventuella misstag i föreskrivande dokumentation (som att fel produkt eller fel kvantitet föreskrivs). Likafullt är det viktigt att leverantörer och tillverkare av produkten kan hålla utlovade leveranstider för att inte försena produktionen. För att öka uppmärksamheten kring produkten är det vanligaste tillvägagångssättet att använda ambulerande försäljare med personlig kundkontakt, eller att använda sig av eventform där någon slags seminarieverksamhet kombineras med produktinformation. Även mässnärvaro och permanenta utställningshallar är metoder som ofta används. Som producent av byggmaterial eller tekniska installationer är det alltså viktigt att kunna visa att produkten utgör ett professionellt, verkligt och kostnadseffektivt alternativ. Förutom att visa att den används av andra och är det också en konkurrensfördel om det går att bevisa att den är lätt att

5 integrera med befintlig infrastruktur och att använda i befintliga produktionsorganisationer. För att underlätta för aktörerna inom projekteringen är det även viktigt att det är enkelt att få tag på varuprover och beskrivande information. Traditionellt har företag använt sig av fysiska varukataloger - men då dagens projekteringsdokumentation oftast använder sig av webbaserade dokumenthanteringssystem är det lika nödvändigt att komplettera den klassiska katalogen med en lättnavigerad hemsida där tekniska data och annan nödvändig information finns tillgänglig i standardiserade filformat (vanligen i DWG-, DXF- och PDF-format). SAMMANFATTNING Syftet med denna artikel är att visa att den traditionella byggprocessen och en modifierad version av denna process kan inspirera företag som är verksamma inom människadatorinteraktion att utveckla nya designprocesser som kombinerar traditionell vattenfallsutveckling med iterativa utvecklingsmodeller. I artikeln har jag också tagit upp några typiska faktorer som kan minska kostnaden i en sådan specialiserad process. Avslutningsvis har jag också delat med mig av ett par råd för den som är intresserad av att introducera smarta byggmaterial eller produkter med tekniska stödsystem i större byggprojekt. TACK Jag vill främst tacka kursledningen för MDIfortsättningskurs 2008 som lärt mig att betrakta både byggoch designprocessen på ett nytt, kraftfullt och mer reflektivt sätt än vad jag tidigare har gjort. Dessutom vill jag även passa på att tacka min mycket generöse chef för att han även tillåtit mig att skriva delar av denna artikel på (betald) arbetstid! KÄLLOR 1. Alexander, C., Ishikawa, S., Silverstein, M. A Pattern Language. New York: Oxford University Press (1977). 2. Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., Vlissides, J. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley Professional (1994). 3. hcipatterns.org 4. Nordstrand, U. Byggprocessen. Liber (2000). 5. Eiserman, M. av inredning. Svensk byggtjänst (2003). 6. Vallgårda, A., Redström, J. Computational Composites. Proc. CHI 2007, ACM Press (2007),

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 1a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

ARKITEKTENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå

ARKITEKTENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå ARKITEKTENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst 113 87 Stockholm Tel 08-457 10 00 www.byggtjanst.se Svenska Teknik & Designföretagen, STD-företagen, arbetar

Läs mer

Användbarhet i sitt sammanhang

Användbarhet i sitt sammanhang Användbarhet i sitt sammanhang Världsanvändbarhetsdagen 2009-11-12 Anders Hedberg, Guide Konsult Stockholm Innehåll En helikoptertur över ett projekts olika faser med belysning på användbarhet i förhållande

Läs mer

ARKITEKTENS ROLL I BYGGPROCESSEN VBEA05 Byggprocessen Fördjupningsuppgift

ARKITEKTENS ROLL I BYGGPROCESSEN VBEA05 Byggprocessen Fördjupningsuppgift ARKITEKTENS ROLL I BYGGPROCESSEN VBEA05 Byggprocessen Fördjupningsuppgift 9 februari 2015 Erik Appelgren Simon Fast Anton Lundblad Alex Svärd Innehållsförteckning Inledning... 3 Referat... 3 Arkitekten

Läs mer

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Kursprogram Bakgrund Skärpta regler för fukt i byggnader gäller i BBR sedan 2007. Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller

Läs mer

DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS

DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS Första spadtaget för Kretsloppsparken, Alelyckan 2006. I EN BYGGPROCESS ÄR VI MÅNGA SOM SAMVERKAR När man genomför ett byggprojekt är många människor med vitt skilda kompetenser

Läs mer

Föreläsning 4: Designprocessen

Föreläsning 4: Designprocessen Föreläsning 4: Designprocessen FSR: 2, 3, (6), 7 Att läsa: Kapitel 9 och 12 i Rogers et al.: Interaction design 4/e 150911 Designprocessen 2 Designprocessenöversikt Introduktion Att involvera användare

Läs mer

Projektstyrning med stöd av digitala arbetssätt och BIM

Projektstyrning med stöd av digitala arbetssätt och BIM Projektstyrning med stöd av digitala arbetssätt och BIM INLEDNING Version 1.0, 2016-02-23 Detta dokument syftar till att stötta projektledare och projekteringsledare i hur digitala arbetssätt och BIM kan

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER

RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

BIM och e-affärer. Integration mellan processerna för handel / logistik och projektering

BIM och e-affärer. Integration mellan processerna för handel / logistik och projektering BIM och e-affärer Integration mellan processerna för handel / logistik och projektering Mål för BEAst varuförsörjningsprojekt Fylla gapet mellan två områden BIM och B2B-handel och koppla samman dem med

Läs mer

Användarcentrerad Systemutveckling

Användarcentrerad Systemutveckling Användarcentrerad Systemutveckling Människadatorinteraktion (MDI) Inst. för informationsteknologi http://www.it.uu.se/edu/ course/homepage/hci/ ht10 Användarcentrerad systemutveckling, gränssnitt och prototyper.

Läs mer

Människa-Datorinteraktion

Människa-Datorinteraktion Människa-Datorinteraktion Grundutbildnings-, forskarutbildnings- och forskningsämne som behandlar Gränssnitt och kommunikation människa-dator Kommunikation och samarbete människa-människa via (medierat

Läs mer

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER?

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Serien - Byggherrens betydelse Hur konsulterna vill utveckla byggsektorn i samarbete med byggherrarna VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Seminarium 25 september 2003 LILJEWALL arkitekter ab Göteborgsregionens

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola Byggprocessen VBEA01 Introduktion Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola 1 - Allmän information Introduktion - Kurslitteratur/kurskompendium - Grupper

Läs mer

De interaktiva kuddarna Textil som kommunikationsredskap

De interaktiva kuddarna Textil som kommunikationsredskap De interaktiva kuddarna Textil som kommunikationsredskap Linda Melin, Interactive Institute, PLAY Research www.interactiveinstitute.se Abstract in English This work is about combining textile design and

Läs mer

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Kurs: Designm etodik, 3 p Delm om ent: Datum : 2 0 0 3-1 2-1 8 Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Nils Järgenstedt [ it3 jani@ituniv.se] Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan...

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... HÅLLBARHETSPROGRAM Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... 5 Folksam Fastigheters hållbarhetskrav... 5

Läs mer

INTRESSENTER/FINANSIÄRER ARVIDSJAUR BODEN GÄLLIVARE KALIX KIRUNA LULEÅ PAJALA PITEÅ ÄLVSBYN

INTRESSENTER/FINANSIÄRER ARVIDSJAUR BODEN GÄLLIVARE KALIX KIRUNA LULEÅ PAJALA PITEÅ ÄLVSBYN INTRESSENTER/FINANSIÄRER ARVIDSJAUR BODEN GÄLLIVARE KALIX KIRUNA LULEÅ PAJALA PITEÅ ÄLVSBYN Jag har en hypotes Forskning och utnyttjandet av Lean kan stötta så att de kommunala processerna och byggandet

Läs mer

HANDLINGSPLAN BIM GREEN BOX www.bimgreenbox.org Databas för material och kemikalier inom bygg och anläggning

HANDLINGSPLAN BIM GREEN BOX www.bimgreenbox.org Databas för material och kemikalier inom bygg och anläggning HANDLINGSPLAN BIM GREEN BOX www.bimgreenbox.org Databas för material och kemikalier inom bygg och anläggning 1 Innehåll Introduktion...3 Bakgrund...3 Nackdelar med analog informationshantering...4 Fördelar

Läs mer

Här ges en överblick över de delar som ingår i projektarbetet och beskriver kraven och bedömningskriterierna.

Här ges en överblick över de delar som ingår i projektarbetet och beskriver kraven och bedömningskriterierna. ACPU 2006 Experter Årets tema handlar om tekniska stöd åt experter. Vi vill att ni ska koncenterar er på människor som har en konkret och specifik kompetens inom ett avgränsat område. Denna kunskap kan

Läs mer

DOKUMENT HANTERING. Kungsholmsgatan Stockholm Telefon

DOKUMENT HANTERING. Kungsholmsgatan Stockholm Telefon DOKUMENT HANTERING Centuri Dokumenthantering är en färdig, användarvänlig produkt som håller ordning och reda på verksamhetsinformation såsom riktlinjer, policys, instruktioner, blanketter, formulär och

Läs mer

Beställarens krav och förväntningar

Beställarens krav och förväntningar Beställarens krav och förväntningar Värdeskapande? Mätetal för ekonomiskt värde. Förhållningssätt, värderingar och tro. Användningsvärde vs utbytesvärde. Nytta i relation till behov. Byggnad, tillgång

Läs mer

BILAGA ARBETSMILJÖ KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA ARBETSMILJÖ KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 2a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 3 BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram...

Läs mer

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt johanna.sarna@valtech.com Valtech Vem är jag? Johanna Särnå Jobbar på Valtech sedan 3 år tillbaka Jobbar där med användbarhet och projektledning Certifierad

Läs mer

INNEHÅLL. Förord 9 Läsanvisning 11 Författarpresentationer 13

INNEHÅLL. Förord 9 Läsanvisning 11 Författarpresentationer 13 3 INNEHÅLL Förord 9 Läsanvisning 11 Författarpresentationer 13 1 BYGG- OCH FÖRVALTNINGS PROCESSERNA 15 1.1 Övergripande processbeskrivning 17 1.2 Projekteringsprocessen 20 1.3 Produktionsprocessen 23 1.4

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

för fuktsäker byggprocess

för fuktsäker byggprocess Väderskydd betonas i ByggaF, liksom i AMA AF 07 under AFH.51 Skydd av arbete: Arbete får inte utan betryggande skyddsåtgärder bedrivas under väder som kan orsaka skada. ByggaF Metod för fuktsäker byggprocess

Läs mer

Vad påverkar designen?

Vad påverkar designen? Vad påverkar designen av ett gränssnitt? Vi ser arbetet med design av ett användargränssnitt som något som liknar en arkitekts arbete. En arkitekt ska i sin utformning av en ny byggnad se till att: Byggnaden

Läs mer

ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD: 3 SÄTT ATT ANPASSA SIG TILL FÖRÄNDERLIG MILJÖ

ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD: 3 SÄTT ATT ANPASSA SIG TILL FÖRÄNDERLIG MILJÖ ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD: 3 SÄTT ATT ANPASSA SIG TILL FÖRÄNDERLIG MILJÖ Praktiska råd för projektörer 5 MINUTERS LÄSTID ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD Den hårda konkurrensen i en osäker ekonomi kombinerat

Läs mer

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag.

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Vi ägs av ett trettiotal organisationer som representerar hela byggbranschen, och hela byggprocessen. Vår bransch står inför stora utmaningar med ökade krav på

Läs mer

BILAGA KONSTRUKTÖR KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA KONSTRUKTÖR KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 3 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 4 BEHOVSANALYS... 4 KRAVSPECIFIKATIONER... 4 Lokal- och funktionsprogram... 4 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 Byggnadsprogram...

Läs mer

De interaktiva kuddarna. Textil som kommunikationsredskap

De interaktiva kuddarna. Textil som kommunikationsredskap De interaktiva kuddarna. Textil som kommunikationsredskap Linda Melin, Interactive Institute, PLAY Research Abstract in English This work is about combining textile design and information technology. The

Läs mer

Reflekterande Design. Materialet utan egenskaper. God Design. Grundbegrepp. Introduktion till Design. Introduktion till Design

Reflekterande Design. Materialet utan egenskaper. God Design. Grundbegrepp. Introduktion till Design. Introduktion till Design Föreläsning diskuterar och tar upp grundläggande begrepp för design och designarbete generellt, så som: design vad är det, designförmåga, hur ser designprocessen, etc. Design Artificell värld värld som

Läs mer

Så gör Vägledningen 24-timmarswebben dig till en bättre beställare. Funda Denizhan, Statskontoret Kommits 17 november, 2005

Så gör Vägledningen 24-timmarswebben dig till en bättre beställare. Funda Denizhan, Statskontoret Kommits 17 november, 2005 Så gör Vägledningen 24-timmarswebben dig till en bättre beställare Funda Denizhan, Statskontoret Kommits 17 november, 2005 Om IT och webb inte är en teknikfråga vad är det då? Är IT och webb en verksamhetsfråga?

Läs mer

BILAGA FÖRVALTARE/TEKNISK FÖRVALTARE KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FÖRVALTARE/TEKNISK FÖRVALTARE KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version 2 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 4 Lokal- och funktionsprogram... 4 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess Välkommen hem Din guide i din byggprocess l J f H Välkommen till Berg! Varmt välkommen till oss på miljö- och byggenheten i Bergs kommun. Vi finns här för att hjälpa dej i ditt byggprojekt. En del av vårt

Läs mer

Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader

Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader ByggaF L E www.fuktcentrum.se www.lufttathet.se Finansiärer till ByggaE ByggaE utvecklas i samverkan med företagen inom FoU Väst. Finansieras av:

Läs mer

Framsida Titelsida ii Trycksida iii Abstract iv Sammanfattning v Förord vi Tom vii Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Inledning... 1 1.2.1 Kaprifolen... 2 1.3 Syfte... 2 1.4

Läs mer

Mobiltäckning Inomhus

Mobiltäckning Inomhus Mobiltäckning Inomhus Mobile Network Scandinavia AB Agenda Kort presentation Mig själv och Mobile Network Dålig täckning inomhus Orsaker och framtid Lösningar för att nå bättre täckning Diverse Inomhusnät

Läs mer

Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra Crayon AB

Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra Crayon AB Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra 2008 01 29 2 Bakgrund 3 SAM arbete 4 SAM arbete 5 SAM arbete 6 SAM arbete Genom ett outsourcingavtal mellan FMV och WM-data fick Crayon, som SAM

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0

TMALL 0141 Presentation v 1.0 TMALL 0141 Presentation v 1.0 2 Vi bidrar till samhällsutvecklingen! VÅR ORGANISATION 6500 medarbetare 5 Verksamhetsområden centrala 7funktioner Projekt ERTMS 3 UTRULLNINGS ANSVAR Delprojekt Utrullning

Läs mer

Participatory Design III

Participatory Design III Participatory Design III Participatory Design & Språkmönster Vecka 3 Summering av förra veckan Participatory Design Utgår från artikelseminariet Framtidsverkstad Språkmönster Binda ihop SUMMERING AV VECKA

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

DH2622 MDI-fk Introduktion till kursen & ämnet. MDI på KTH. Kursen i sitt sammanhang

DH2622 MDI-fk Introduktion till kursen & ämnet. MDI på KTH. Kursen i sitt sammanhang DH2622 MDI-fk Introduktion till kursen & ämnet Tisdagen den 27 oktober 13-15 i svg alz@kth.se http://www.csc.kth.se/utbildni ng/kth/kurser/dh2622/ MDI på KTH Kursen i sitt sammanhang Forskningsmiljö Utbildning

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte PRODUKTUTVECKLING Ämnet produktutveckling behandlar arbetsprocessen för att skapa en produkt samt produktens material, konstruktion och design. Ämnet behandlar också hur olika intressenters krav samordnas

Läs mer

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Insikt kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Målet är utveckling... håller inte måttet Företag med teknologibaserad utveckling står idag inför många utmaningar. Den viktigaste är utan tvekan förmågan

Läs mer

Prototyping - faser, typer och potentiell problematik

Prototyping - faser, typer och potentiell problematik Prototyping - faser, typer och potentiell problematik Josefin Karlsson KTH Kungliga Tekniska Högskolan CSC Skolan för datavetenskap och kommunikation josefink@kth.se Maria Wikforss KTH Kungliga Tekniska

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Kommentarer till MDI tentamen 081003

Kommentarer till MDI tentamen 081003 Kommentarer till MDI tentamen 081003 1) I utvärderingssammanhang vill man ofta att de tilltänkta användarna ska finnas med. Nämn tre sätt att ta med användarna och jämför de olika sätten, likheter och

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PRODUKTUTVECKLING Ämnet produktutveckling behandlar arbetsprocessen för att skapa en produkt samt produktens material, konstruktion och design. Ämnet behandlar också hur olika intressenters krav samordnas

Läs mer

Konsulter är betydelsefulla

Konsulter är betydelsefulla Konsultupphandling Konsulttjänster Tjänsten avslutas med att ritningar, beskrivningar och utlåtande levereras eller att någon form av rådgivning lämnas. Förutsättningarna är unika för varje enskilt uppdrag

Läs mer

Designmönster, introduktion. Vad är det? Varför skall man använda mönster?

Designmönster, introduktion. Vad är det? Varför skall man använda mönster? Designmönster, introduktion. Vad är det? Varför skall man använda mönster? Kent Petersson EMW, Mölndal Datavetenskap, Chalmers epost1: kentp@cs.chalmers.se epost2: kent.petersson@emw.ericsson.se URL: http://www.cs.chalmers.se/~kentp

Läs mer

Det nya byggandet såser det ut!

Det nya byggandet såser det ut! Det nya byggandet såser det ut! , Tyréns AB, Malmö Bakgrund som konstruktör och logistikkonsult Forskare inom industriellt byggande Tyréns satsar på industriellt byggande, som tekniska konsulter. Avdelning

Läs mer

Chaos om IT-projekt..

Chaos om IT-projekt.. Användarcentrerad systemutveckling, gränssnitt och prototyper. Lämplig extraläsning Gulliksen, Göransson: Användarcentrerad systemdesign, Studentlitteratur, kapitel: 4, 5, 6, 7, 8, 9 (Bredvidläsning) Syfte

Läs mer

CADvent+ RÖR en första test

CADvent+ RÖR en första test CADvent+ RÖR en första test CADvent+ tar steget till att rita rör förutom ventilation. Jag har därför ägnat lite tid att titta på programmet för att se vad det går för. Den version jag testar är CADvent+

Läs mer

MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå

MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå ISBN 978-91-7333-683-3 9 789173 336833 MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Ett nytt liv byggt för Dig på Din

Ett nytt liv byggt för Dig på Din MED KVALITET OCH KONSEKVENS BYGGER VI VÅR FRAMTID Ett nytt liv byggt för Dig på Din egen bit av paradiset! PATROCLOS GEORGHIOU Ordförande Några Ord Från Styrelsens Ordförande Kära vänner, Det är med

Läs mer

1IK430 Brukarorienterad design

1IK430 Brukarorienterad design 1IK430 Brukarorienterad design Projektarbete i 1IK430 Följande text är en förklaring av projektarbetet som ingår i kursen 1IK430 Brukarorienterad design, 15 högskolepoäng Enligt kursplanen, ska studenten,

Läs mer

BILAGA MILJÖ OCH HÄLSA KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA MILJÖ OCH HÄLSA KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 2a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 3 BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram...

Läs mer

HUR UPPNÅS ETT OBRUTET INFORMATIONSFLÖDE FRÅN PROJEKT TILL FÖRVALTNINGEN?

HUR UPPNÅS ETT OBRUTET INFORMATIONSFLÖDE FRÅN PROJEKT TILL FÖRVALTNINGEN? HUR UPPNÅS ETT OBRUTET INFORMATIONSFLÖDE FRÅN PROJEKT TILL FÖRVALTNINGEN? TCG PLM HAR SOM MÅL ATT MÖJLIGGÖRA EN EFFEKTIVISERING AV AFFÄRSPROCESSERNA OCH INFORMATIONSFLÖDENA. FRÅN PROJEKTERING TILL DRIFT/UNDERHÅLL

Läs mer

Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng

Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng Sida 1(5) Utbildningsplan Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng Building Engineering Programme 180 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning

Läs mer

Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande. Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad

Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande. Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad Byggandets effektivisering Snabbare leveranser Bättre kvalitet Lägre priser Pressade byggtider

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

1. (3p) Inom MDI-området framhåller man att människor lär sig via metaforer. Hur menar man att detta går till?

1. (3p) Inom MDI-området framhåller man att människor lär sig via metaforer. Hur menar man att detta går till? 1. (3p) Inom MDI-området framhåller man att människor lär sig via metaforer. Hur menar man att detta går till? Att lära sig via metaforer innebär att man drar nytta av kunskap som användaren redan har,

Läs mer

Dialog om verksamhetens behov

Dialog om verksamhetens behov Dialog om verksamhetens behov Förord Att bygga ändamålsenliga lokaler är svårt att sedan få lokalerna att användas på rätt sätt kan vara ännu svårare. För att undvika det här problemet är det viktigt att

Läs mer

Safety Services BY SAFETY SOLUTIONS JONSEREDS. Solving problems before they occur

Safety Services BY SAFETY SOLUTIONS JONSEREDS. Solving problems before they occur Safety Services BY SAFETY SOLUTIONS JONSEREDS Solving problems before they occur Förutse riskerna och se till att de inte uppstår SAFETY SOLUTIONS JONSEREDS har specialistkunskapen som behövs för att göra

Läs mer

KOM UPP I LJUSETS HASTIGHET

KOM UPP I LJUSETS HASTIGHET KOM UPP I LJUSETS HASTIGHET TA HJÄLP AV SVERIGES LEDANDE FIBERSPECIALIST Xtranet är en av Sveriges få totalleverantörer inom det fasta bredbandsnätet. Vår affärsidé är att bistå dig med ett helt koncept

Läs mer

BILAGA ENERGI KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA ENERGI KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 1a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

Peabs kundsamverkan.

Peabs kundsamverkan. Peabs kundsamverkan. I Peabs Partnering deltar alla parter lika mycket Alla vinner på samverkan. Högre kvalitet. Lägre kostnader. Effektivare process. Roligare samarbete. Bättre information. Större engagemang.

Läs mer

Design i det industrialiserade byggandet 2005-05-18. Diskussionsfrågor och svar

Design i det industrialiserade byggandet 2005-05-18. Diskussionsfrågor och svar t 2005-05-18 Diskussionsfrågor och svar 1 Inledning...3 1.1 Vilka förväntningar har ni på dagen?...3 2 Hur måste arkitektens roll förändras?...5 3 Vad har du lärt dig idag?...7 3.1 Nu har vi haft snack,

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

EXAMENSARBETE. Från kalkyl och inköp till platschef. Robin Antfolk 2014. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Från kalkyl och inköp till platschef. Robin Antfolk 2014. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Från kalkyl och inköp till platschef Robin Antfolk 2014 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Från kalkyl och inköp

Läs mer

BILAGA STYRSYSTEM KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA STYRSYSTEM KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 3 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0BEHOVSANALYS... 4 1BKRAVSPECIFIKATIONER... 4 31BLokal- och funktionsprogram... 4 41BLokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 51Byggnadsprogram...

Läs mer

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem.

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Foto www.willanordic.se 2 Höj livskvalitén. En villahiss betyder så mycket mer än att transportera sig från en våning till en annan. Det handlar om att njuta

Läs mer

Användarcentrerad utveckling av fjärravlästa elmätare

Användarcentrerad utveckling av fjärravlästa elmätare Uppsala Universitet Institutionen för informationsteknologi Användarcentrerad Systemdesign, 5p Användarcentrerad utveckling av fjärravlästa elmätare enligt metoden redovisad i Institutionalization of usability

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Fuktbegrepp - definitioner

Fuktbegrepp - definitioner 1 Fuktbegrepp - definitioner Översikt SKEDE AKTIVITET RESULTAT UTFÖRARE PROGRAM Att (om)formulera byggherrens krav på fuktsäkerhet i program och AF eller i ett speciellt fuktsäkerhetsprogram Upprätta en

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

Problemet. Beställarkompetens och kravhantering. Användbarhetsboom Internet som motor. Beställarproblemet. Användarnytta = verksamhetsnytta.

Problemet. Beställarkompetens och kravhantering. Användbarhetsboom Internet som motor. Beställarproblemet. Användarnytta = verksamhetsnytta. Problemet Beställarkompetens och kravhantering Trots mycket kunskaper inom människadatorinteraktion så är användare missnöjda med systemen, eller klarar helt enkelt inte av att göra det de önskar eller

Läs mer

Kurssekreterare Postadress: Besöksadress: Telefon:

Kurssekreterare Postadress: Besöksadress: Telefon: Gemensamt kursprogram: Projektarbete i byggprocessen VBE675 - Ledning 7,5 hp VBE680 - Programarbete, samhällsplanering och gestaltning 7,5 hp VBE685 - Projektering och design 7,5 hp VBE690 - Produktion,

Läs mer

Befattningsbeskrivning

Befattningsbeskrivning Befattningsbeskrivning Produktionschef Zetterbergs 2010-06-10 Befattningsbeskrivning Befattning: Placering: Tillträde: Produktionschef Östervåla Snarast Vill du vara med och påverka framtiden för ett anrikt,

Läs mer

Nina Pikulik, Tyréns Konfigurationssystem för en teknisk plattform. Konfigurationsprocess istället för traditionell projektering

Nina Pikulik, Tyréns Konfigurationssystem för en teknisk plattform. Konfigurationsprocess istället för traditionell projektering Nina Pikulik, Tyréns Konfigurationssystem för en teknisk plattform Konfigurationsprocess istället för traditionell projektering Bakgrund Källa: Jerker Lessing Industriellt (trä)byggande Ökad produktivitet

Läs mer

Agila kontrakt och LOU

Agila kontrakt och LOU Agila kontrakt och LOU Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Upphandla IT,

Läs mer

Investeringsprocessen

Investeringsprocessen Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Anvisning 2016-06- Kommunchef Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Kommunstyrelsen/fastighetoch servicenämnden

Läs mer

ATT PLANERA EN FRAMGÅNGSRIK

ATT PLANERA EN FRAMGÅNGSRIK 1AKOHJK 1 2 3 4 5 6 7 8 ATT PLANERA EN FRAMGÅNGSRIK ATT PLANERA EN FRAMGÅNGSRIK ARENA ArenaProjekt skapar förutsättningarna för planering och konstruktion av en arena eller stadion. Vi är beställarens

Läs mer

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET B B1 BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET Ålands landskapsregering har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att leda projekteringen av en tillbyggnad av det s.k. Nya internatet vid

Läs mer

Föreläsning 8. Designmönster

Föreläsning 8. Designmönster Föreläsning 8 Designmönster Designmönster När man designar program kan det vara viktigt att förstå hur man tidigare gått till väga när man konstruerat program. Kännedom om dessa tillvägagångssätt kan snabba

Läs mer

Vägledning Antikvarisk medverkan

Vägledning Antikvarisk medverkan Vägledning Antikvarisk medverkan Vägledning avseende antikvarisk medverkan vid tillämpningen av 3 kap. 14 och 4 kap. 3, 9 och 13 lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. samt 5 och 17 förordningen (1993:379)

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Ingenjörsinriktad yrkesträning Ingenjörsinriktad yrkesträning Olivia Eldh V07 2010-08-27 Lunds Tekniska Högskola Väg och vattenbyggnad Sweco Structures Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

Mönster Estetisk kommunikation vt 2012

Mönster Estetisk kommunikation vt 2012 Mönster Estetisk kommunikation vt 2012 Mål och Syfte Eleven ska: ha erfarenhet av eget bildskapande och formexperimenterande i olika material och tekniker ha grundläggande kunskaper i skissteknik, komposition

Läs mer

Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning

Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning Projektnamn, Projektnummer Upprättad av: Fuktsakkunnig, ort, datum Godkänd av: Byggherre, ort, datum Senast reviderad Datum Fuktsäkerhet i byggprocessen. Version 1.0. 1 Anvisning

Läs mer

Projektuppgift i Användarcentrerad Systemdesign, ht 04

Projektuppgift i Användarcentrerad Systemdesign, ht 04 Projektuppgift i Användarcentrerad Systemdesign, ht 04 E-Dagis enligt systemutvecklings metoden The Usability Engineering Lifecycle, Deborah J. Mayhew Grupp 3: Daniel Lundberg, dalu8987@student.uu.se Hanna

Läs mer