Credit Management Kreditrutiner i Sverige 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Credit Management Kreditrutiner i Sverige 2007"

Transkript

1 Credit Management Kreditrutiner i Sverige 2007

2 Innehållsförteckning: Bakgrund 3 Resultat för Sverige 6 Kreditrutiner 7 Försenade betalningar 12 Kredittider och kreditförluster 18 Ekonomiska konsekvenser vid kreditgivning 21 Resultat för Norden 24 Om Atradius 31 2 Atradius

3 Undersökningen Bakgrund Möjligheten att göra säkra affärer på hemmaplan såväl som på den internationella arenan är viktigt för alla företag. Atradius undersökning Credit Management Kreditrutiner i Sverige har genomförts med utgångspunkt att belysa hur företag i Sverige arbetar med kreditfrågor. Resultatet är baserat på 300 intervjuer med svenska företag. Samma granskning har även genomförts i övriga Norden (Danmark, Finland och Norge). Totalt har 1200 företag medverkat. Undersökningen är genomförd av Market Watch ( och ProToSell på uppdrag av Atradius. 3 Atradius

4 Undersökningen Målsättning Atradius undersökning Credit Management Kreditrutiner i Sverige har genomförts med följande målsättningar: n Att undersöka och kartlägga kreditbetalningar inom business-tobusiness segmentet. n Att utforska rutiner och uppföljning av obetalda fakturor. n Att granska avvikelser mellan SME, corporate och multinationella företags agerande. n Att analysera det nuvarande marknadsläget i Sverige. n Att förstå hur svenska företag agerar vid inhemsk- och exporthandel. n Att jämföra resultatet med övriga Norden och dra slutsatser vid avvikelser. Tillvägagångssätt n Segmentering av företag inom angivna branscher (se branschfördelning). n Slumpmässigt urval av företag. n Intervjun är genomförd med personen som är ytterst ansvarig för företagets ekonomi. n Kvotering av företagsstorlek. Indelning i SME, corporate och multinationella (se omsättningsfördelning). n Ett antal screeningfrågor har avgjort om respondenten kvalificerar för intervjun. Företaget måste bedriva försäljning på kredit. Försäljning till business-to-business segmentet måste överstiga 50 procent. Undersökningens omfattning Storlek bruttourval SME 700 företag Corporate 1100 företag Multinationella 400 företag Kvotering SME 35 % Corporate 55 % Multinationella företag 10%. Analys Analysen av samlad information har genomförts av Mar ketwatch. Rapporten är sammanställd baserat på observationer gjorda av MarketWatch. Datainsamling Strukturerade datakontrollerade telefonintervjuer genomförda av företaget ProToSell. Intervjutid: Ca 20 minuter per samtal Intervjuperiod: Maj Atradius

5 Undersökningen Urvalsöverblick Kön % Man 50% Kvinna 50% Befattning på företaget % VD 21% Ekonomichef 72% Annan 6% Omsättningsfördelning % SME (Small Medium Enterprise) 0-49 miljoner SEK 36% Corporate miljoner SEK 54% Multinationella 1 miljard SEK 10% Branschfördelning % Bygg 8% Elektronik 5% Finans och företagstjänster 1% Fiskerinäringen 0% Jord och skogsbruk 5% Kemiindustri 4% Konsumentvaror 4% Livsmedel 8% Metallindustrin 19% Pappersindustrin 2% Textil 1% Tillverkning, maskiner 27% Transport 16% Antal anställda % % % % % % % % % Atradius

6 Resultat för Sverige Resultat för Sverige Hur agerar företag på den lokala marknaden och vid export? Tydliga skillnader kring kreditrutiner ses i mindre företag i jämförelse med multinationella organisationer. Svenska företag kan delas in i två kategorier: proaktiva kreditrutiner eller reaktiva kreditrutiner. Stora företags kreditförluster är signifikanta på grund av den stora transaktionsvolymen. De upprättar mer hållbara rutiner för att hantera försäljning på kredit i Sverige och utomlands. Mindre företag är mer sårbara för kreditförluster, men har trots det färre rutiner för att säkra sin kreditförsäljning. Överlag agerar svenska företag liknande på hemmamarknaden och exportmarknader. Detta kan vara ett förödande misstag, då betalningsrutiner kan variera i olika länder. 6 Atradius

7 Kreditrutiner Användning av kreditrutiner Vilka säkerhetsrutiner eller tjänster använder ni för att skydda företaget från kreditrisker (utebliven betalning)? (n=307) Interna rutiner för indrivning Betalning vid leverans Factoring Betalningsgarantier Remburser Litar på att kunden betalar Kreditförsäkring Inkassoföretag Förskottsbetalning Kreditupplysning Procent Diagrammet visar andelen som använder rutinen/tjänsten Den rödmarkerade stapeln är ett öppet svarsalternativ som inte ingick i ursprungsformuläret. 7 Atradius

8 Kreditrutiner Det finns en stor tilltro till kundernas betalningsvilja, närmare 10 procent av alla tillfrågade säger att de litar på att kunden betalar. På frågan om hur man skyddar sig mot kreditförluster finns bland de öppna svarsalternativen exempelvis advokat och att man stoppar leveranser. Användning av kreditrutiner Storleksklass Vilka säkerhetsrutiner eller tjänster använder ni för att skydda företaget från kreditrisker (utebliven betalning)? (n=110, n=166 och n=31) Betalning vid leverans Interna rutiner för indrivning Factoring SME Corporate Multinationella Betalningsgarantier Remburser Litar på att kunden betalar Kreditförsäkring Inkassoföretag Förskottsbetalning Kreditupplysning Procent Diagrammet visar andelen som använder rutinen/tjänsten I linje med den tendens som är känd sedan tidigare är det framför allt de större företagen som använder sig av proaktiva åtgärder som exempelvis kreditupplysning, förskottsbetalning och kreditförsäkring. De allra minsta företagen arbetar mer reaktivt med uppföljning av sena betalningar och interna rutiner för indrivning. Inget av företagen i den allra största storleksklassen säger sig använda factoring eller betalning vid leverans, vilka är åtgärder som SME-företagen i betydligt högre grad utnyttjar. 8 Atradius

9 Kreditrutiner Användning av kreditrutiner Exportföretag och lokala företag Vilka säkerhetsrutiner eller tjänster använder ni för att skydda företaget från kreditrisker (utebliven betalning)? (n exportförsäljning=202 och n endast lokal försäljning =99) Interna rutiner för indrivning Betalning vid leverans Endast lokal försäljning Exportförsäljning Factoring 5 4 Betalningsgarantier 5 9 Remburser 1 11 Litar på att kunder betalar 6 11 Kreditförsäkring 5 13 Inkassoföretag Förskottsbetalning Kreditupplysning Procent Diagrammet visar andelen som använder rutinen/tjänsten Företag som endast verkar på en lokal marknad är generellt mindre angelägna om att vidta speciella rutiner eller köpa tjänster som skyddar dem från kreditrisker. För lokal handel upplever man ingen risk eftersom man litar på att kunden betalar. 9 Atradius

10 Kreditrutiner Skriftlig kreditpolicy Har ert företag en skriftlig kreditpolicy? (n=307) Procent Totalt SME Corporate Multi-nationella Endast lokal försäljning Exportförsäljning Det är 9 av 10 företag i den multinationella storleksklassen som säger sig ha en skriftlig kreditpolicy. Bland de allra minsta SME-företagen är förhållandet det omvända endast 1 av 10 har en kreditpolicy som är nedtecknad. Bland företag som exporterar är det också betydligt vanligare att ha det skriftligt. 10 Atradius

11 Kreditrutiner Viljan att kompromissa gällande kreditvillkor - storleksklass I vilket/vilka sammanhang är det sannolikt att ni kompromissar de gällande kreditvillkoren för era kunder? Välj på en skala mellan 1-5 där 1 betyder inte alls sannolikt och 5 betyder mycket sannolikt (n=307) Vid stora valutaförändringar, i syfte att låta kunden slippa negativ påverkan Vid stora ränteförändringar, i syfte att låta kunden slippa negativ påverkan 1,6 1,6 2,0 1,9 2,1 2,3 SME Corporate Multinationella I samband med att ni lanserar en ny produkt eller tjänst För att konkurrera mer framgångsrikt på exportmarknaden 2,2 2,3 2,3 2,7 2,5 2,6 Hjälpa en kund kontrollera likvida medel 2,5 2,8 3,2 Se till att ni vinner ordern, i ett läge där ni er fler som tävlar om samma kund 2,9 3,0 3,1 För att vara ett mer fördelaktigt alternativ för en storkund 3,1 3,3 3,5 Medelvärde 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Inte alls sannolikt Mycket sannolikt Diagrammet visar medelvärden för samtliga alternativ. De allra största företagen är mindre villiga att kompromissa de gällande kreditvillkoren. Detta kan bero på att de i betydligt högre grad har en skriftlig kreditpolicy att rätta sig efter, och att detta kan vara anledningen till att det inte går att kompromissa. Bland SME företagen är det tydligt att de kompromissar gällande villkor mer, men ändå är det relativt få som faktiskt kompromissar överhuvudtaget. Om man kan tänka sig att kompromissa gäller det i huvudsak i relationen till storkunderna, man vill göra sig till ett mer fördelaktigt alternativ för dem. Vad gäller omvärldsfaktorer som valuta- eller ränteförändringar är man minst villig att kompromissa, troligtvis eftersom företagen inte anser sig kunna påverka dessa faktorer och är därför inte ansvariga gentemot kunden. 11 Atradius

12 Försenade betalningar Försenade betalningar I genomsnitt, hur stor andel av kunderna betalade i tid under 2006? (n = 307) Procent I tid Försenade betalningar Vet ej Bilden visar ett genomsnitt av svaren på både lokal och exportmarknad. Bilden visar tydligt att 8 av 10 kunder inte betalar i tid. 12 Atradius

13 Försenade betalningar Andel av omsättningen som betalas i tid Hur stor del av er omsättning betalas i tid? (n=307) 100 Totalt 80 Procent % % % % % 6 av 10 tillfrågade företag anger att ungefär procent av deras omsättning betalas i tid. Det innebär i sin tur att 5-25 procent av omsättningen faktiskt inte betalas i tid, vilket gör att de allra flesta företag i någon grad lider av försenade betalningar. 13 Atradius

14 Försenade betalningar Andel av omsättningen som betalas i tid - storleksklass Hur stor del av er omsättning betalas i tid? (n=307) 100 SME Corporate Multinationella Procent % % % % % Här är det tydligt att de som är i högst grad utsatta för risk för sena betalningar är de multinationella företagen de är betydligt mer riskutsatta än både SME- och corporateföretagen. 14 Atradius

15 Försenade betalningar Problem med sena betalningar I din bedömning, skulle du säga att era kunders sena betalningar är ett problem för ert företag? (n lokal marknad =301, n exportmarknad = 202) 100 Lokal marknad Exportmarknad Procent Totalt SME Corporate Multinationella Diagrammet visar andelen som svarat något av alternativen Ja, ett mycket stort problem, Ja, ett stort problem eller Ja, ibland Det är tydligt att man på exportmarknaden upplever ett större problem med sena betalningar än vad man gör på lokal marknad. Men, SME-företagen inte alls samma uppfattning som de multinationella eller corporateföretagen. Både på lokal och på exportmarknad säger ungefär en tiondel av SME-företagen att man upplever sena betalningar som ett problem. 15 Atradius

16 Försenade betalningar Anledningar till sena betalningar Vilka anledningar brukar era kunder uppge som orsak till sina sena betalningar? (n=307) Fakturan felaktig, feladresserad, fel organisationsnr etc 19 Totalt Kundens interna rutiner är bristfälliga; attester saknas, ingen tar ansvar 26 Felaktig leverans till kunden 27 Betalningsförmågan hos kunden är låg 31 Kunden uppger att de inte fått fakturan Procent Diagrammet visar andelen som svarat instämmande i alternativen Den vanligaste anledningen till att kunden är sen med sina betalningar tycks vara att kunden inte fått fakturan ett problem med hanteringen och/eller postgången. Man kan också skönja en viss skepsis mot kundens vilja att betala, man misstänker att det sker förhalning och medvetet slarv från deras sida. Förvånansvärt många, i princip en tredjedel av samtliga till frågade säger att betalningsförmågan, eller kanske ännu hellre betalningsviljan hos kunden är låg. Kunden vill helt enkelt helst av allt inte betala. 16 Atradius

17 Försenade betalningar Länder man har mest, respektive minst betalningsproblem med Störst problem, Frekvens 35 Italien 22 Storbritannien Spanien Frankrike 13 Sverige Danmark Polen USA Norge Tyskland Minst problem, Frekvens 33 Tyskland 32 Norge 30 Finland 18 Danmark 4 Holland 3 Storbritannien 3 Ryssland 3 USA 2 Australien 63 Sverige Svenska företag uppger att de har störst problem med att exportera till Italien. Även Storbritannien, Spanien och Frankrike upplevs som problemländer. Inte så oväntat anger man att svenska företag är mest pålitliga, och även tyskarna, norrmännen och finländarna hör till de mest pålitliga betalarna. 17 Atradius

18 Kredittider och kreditförluster Kredittid Under förra året (2006), hur många dagars kredittid gav ni era kunder i genomsnitt? (n endast lokal försäljning=99, n exportmarknad = 202) 100 Endast lokal försäljning Exportmarknaden Procent dagar dagar 30 dagar över 30 dagar De allra kortaste kredittiderna, från 1-29 dagar är betydligt mindre vanlig på exportmarknaden. Istället är det 30 dagar som gäller i de allra flesta fallen, både för lokal marknad och exportmarknaden. 18 Atradius

19 Kredittider och kreditförluster Längre kredittid än branschnorm Enligt din erfarenhet, kräver företag att du ger längre kredittid än vad som är norm inom din bransch? Välj mellan alternativen Ja, mycket ofta, Ja ibland, Nej, någon enstaka gång kanske eller Nej, aldrig. (n=307) Procent Totalt SME Corporate Multi-nationella Endast lokal försäljning Exportförsäljning Diagrammet visar hur stor andel som svarar antingen Ja, mycket ofta eller Ja, ibland Det är bara 2 av 10 som uppger att deras kunder kräver längre kredittider, och i huvudsak är det bland de multinationella företagen som det förekommer mest, och bland företag som exporterar. 19 Atradius

20 Kredittider och kreditförluster Leveransstopp Stoppar ni leveranser när era kunder är sena med betalningen? (n endast lokal marknad =99, n exportmarknad = 202) 100 Endast lokal försäljning Exportmarknaden 80 Procent Ja Nej Vet ej Hälften av alla tillfrågade stoppar sina leveranser när kunderna är sena med betalningen. Detta gäller oberoende av mottagarland. 20 Atradius

21 Ekonomiska konsekvenser vid kreditgivning Dold kredittid Grafen visar den genomsnittliga verkliga kredittiden för svenska företag. (n SME = 104, n Corporate = 154, n Multinationella = 21) 50 Avtalad kredittid Dold kredittid Procent SME Corporate Multinationella Totalt Antal dagar är beräknade utifrån angivna svar ang. kredittider och försenade betalningar. 21 Atradius

22 Ekonomiska konsekvenser vid kreditgivning Den verkliga kredittiden skiljer sig ifrån den avtalade kredittiden för företagen i undersökningen. För att få en överblick av den totala kredittiden som svenska företag ger sina kunder behöver man även räkna in den dolda tiden, eftersom den faktiska kredittiden skiljer sig ifrån den avtalade. Den dolda kredittiden bör vägas in vid fastställandet av kredittid. SME företagen har en kortare dold kredittid (8 dagar) än de multinationella organisationerna (12 dagar). Skillnaden kan härledas till att mindre företag arbetar mindre på exportmarknader. Branschnormer kan även ha en viss påverkan. Sena betalningar kan vara ett tecken på likviditetsproblem hos kunden. Kostnaden för sena betalningar Grafen visar den genomsnittliga kostnaden av dold kredittid per företag och per år. (n SME = 104, n Corporate = 154, n Multinationella = 21) SEK ,968,254 SEK SEK SEK , ,251 18,932 SME Corporate Multinationella Totalt Denna beräkning är baserad på ett genomsnitt av den dolda kredittiden inom varje segment. Vid beräkningen användes en internränta på 7%. Sena betalningar kostar ett svenskt företag 511,215 SEK i genomsnitt per år. Kostnaden är lägre för SME företag och betydligt högre för multinationella organisationer och uppgår årligen till nästan 4 miljoner SEK. Det är viktigt att få perspektiv på vad sena betalningar kostar företaget. 22 Atradius

23 Ekonomiska konsekvenser vid kreditgivning Kapitalbindning vid försäljning på kredit Grafen visar den genomsnittliga kapitalbindningen vid försäljning på kredit per företag och per år. (n SME = 110, n Corporate = 166, n Multinationella = 31) SEK ,111,111 SEK SEK SEK SEK ,047,536 38,989, ,457,648 SME Corporate Multinationella Totalt Kapitalbindningen är beräknad på de genomsnittliga kredittiderna inom varje segment. Kapitalbindningen för de utestående fordringarna uppgår totalt till drygt 38 miljoner SEK i genomsnitt per företag. Multinationella företag har upp till 236 miljoner SEK i kundfordringar årligen. Genom att arbeta effektivt med att korta ner kredittider skulle svenska företag kunna minska kapitalbindningen. 23 Atradius

24 Resultat för Norden Finland De finska företagen i undersökningen är inte lika verksamma på exportmarknaden som i Sverige och Danmark. Finska företag verkar på en exportmarknad som är extremt styrda av dem själva. De säger sig inte kompromissa gällande kreditvillkor och de har möjlighet att omedelbart stoppa leveranser om betalningen är försenad. Kredittiderna på den lokala marknaden ligger närmare 20 än 30 dagar, och på exportmarknaden är det snarare 30 dagar eller längre som gäller. Finska företag använder i högre utsträckning interna rutiner för indrivning, inkassotjänster samt förskottsbetalning. Danmark Danska företag uppger att deras kunder i lägre grad betalade sent under De använder i högre grad säkerhetsrutiner och tjänster för att skydda sig mot kreditrisker. Detta resulterar i mer effektivare åtgärder för att hantera försenade betalningar. Den danska marknaden för kreditförsäkring är den i särklass starkaste i Norden. Av samtliga sätt att skydda sig mot kreditförluster är kreditförsäkring det näst vanligaste sättet. Norge Överlag använder SME företag enbart kreditupplysningar för att skydda sig emot kreditrisker. De multionationella är mer proaktiva och använder sig av flertalet tjänster för att säkra sin försäljning på kredit. En tredjedel av norska företag der uppger att deras kunder kräver längre kredittid än normen. De norska företagen i undersökningen anger att de är mindre villiga att kompromissa på kreditvillkoren än Sverige och Finland. 24 Atradius

25 Reslutat för Norden Användning av kreditrutiner Vilka säkerhetsrutiner eller tjänster använder ni för att skydda företaget från kreditrisker (utebliven betalning) (n Sverige=307, n Finland = 305, n Danmark = 300 och n Norge = 307) Factoring med kreditförsäkring Factoring Sverige Finland Danmark Norge Litar på att kunden betalar Remburser Betalningsgarantier Inkassoföretag Betalning vid leverans Interna rutiner för indrivning Förskottsbetalning Kreditförsäkring Kreditupplysning Procent Diagrammet visar andelen som använder rutinen/tjänsten Vid en överblick av hela Norden syns tydligt att kreditförsäkring är absolut vanligast i Danmark. Förskottsbetalning tillämpas i relativt låg grad i Norge, och i absolut högst grad i Finland. Företag i Sverige ägnar sig i ganska låg grad åt att följa upp sena betalningar i efterhand eller tillämpa rutiner för indrivning. I Sverige finns också en väldigt stor tilltro till att kunden ska betala, man förutsätter att detta ska ske och därför behöver man inte vidta några speciella åtgärder. 25 Atradius

26 Reslutat för Norden Försenade betalningar I genomsnitt, hur stor andel av kunderna betalade i tid under 2006? (n Sverige=307, n Finland = 305, n Danmark = 300 och n Norge = 307) 100 Sverige Finland Danmark Norge Procent I tid Försenade betalningar Vet ej Majoriteten av de tillfrågade företagen i Norden upplever sena betalningar. 26 Atradius

27 Reslutat för Norden Skriftlig kreditpolicy Har ert företag en skriftlig kreditpolicy? (n Sverige=307, n Finland = 305, n Danmark = 300 och n Norge = 307) 100 Sverige Finland Danmark Norge Procent Total SME Corporate Multinationella Corporate och multinationella företag har i högre grad en skriftlig kreditpolicy. Överlag är det mindre vanligt hos SME företag. En tydlig skillnad kan ses i Sverige och Finland där väldigt få företag har en skriftlig kreditpolicy. Bland de danska företagen är det 63% av respondenterna som har en policy för kreditgivning. 27 Atradius

28 Reslutat för Norden Längre kredittid än branschnorm Enligt din erfarenhet, kräver företag att du ger längre kredittid än vad som är norm inom din bransch? Välj mellan alternativen Ja, mycket ofta, Ja ibland, Nej, någon enstaka gång kanske eller Nej, aldrig. (n Sverige=307, n Finland = 305, n Danmark = 300 och n Norge = 307) 100 Sverige Finland Danmark Norge 80 Procent Totalt SME Corporate Multi-nationella 48 3 Endast lokal försäljning Exportförsäljning Diagrammet visar hur stor andel som svarar antingen Ja, mycket ofta eller Ja, ibland Totalt sett är det ungefär en tredjedel av alla tillfrågade i Norge som uppger att företag de handlar med kräver längre kredittid än normen. I Finland är det bara en tiondel som har samma problem. De multinationella företagen i Sverige är de som i absolut högst grad blir utsatta för sådana påtryckningar, medan företagen i Danmark inte alls påverkas i lika hög grad. 28 Atradius

29 Reslutat för Norden Viljan att kompromissa gällande kreditvillkor I vilket/vilka sammanhang är det sannolikt att ni kompromissar de gällande kreditvillkoren för era kunder? Välj på en skala mellan 1-5 där 1 betyder inte alls sannolikt och 5 betyder mycket sannolikt (n Sverige=307, n Finland = 305, n Danmark = 300 och n Norge = 307) Sammanlagt medelvärde Sverige Finland 2,6 2,7 Se till att ni vinner ordern, i ett läge där ni är fler som tävlar om samma kund För att vara ett mer fördelaktigt alternativ för en storkund I samband med att ni lanserar en ny produkt eller tjänst För att konkurrera mer framgångsrikt på exportmarknaden Danmark Norge 2,2 2,2 Hjälpa en kund kontrollera likvida medel Vid stora ränteförändringar: i syfte att låta kunden slippa negativ påverkan Vid stora valutaförändringar: i syfte att låta kunden slippa negativ påverkan Medelvärde 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Inte alls sannolikt Mycket sannolikt Diagrammet visar medelvärden för samtliga alternativ I Sverige och Finland har man en något annan attityd till det här med att kompromissa gällande kreditvillkor. Det här korrelerar också med hur stor andel som anger att de har en skriftlig kreditpolicy, vilken är betydligt lägre i Sverige och Finland. Slutsatsen man kan dra är att en skriftlig kreditpolicy minskar sannolikheten att företagen kompromissar gällande kreditvillkor. 29 Atradius

30 Reslutat för Norden Leveransstopp Stoppar ni leveranser när era kunder är sena med betalningen? (n Sverige=307, n Finland = 305, n Danmark = 300 och n Norge = 307) 100 Endast lokal marknad 86 Exportmarknad Procent Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Sverige Finland Danmark Norge Bland de svenska företagen tycks det råda en slags inställning att alla kunder ska behandlas lika, oavsett ursprung. Man gör ingen skillnad mellan inhemska och utländska företag vad gäller le veransstopp. I Danmark däremot är det stor skillnad på exporföretagen, som i betydligt högre grad drar in leveranser om betalningen inte kommer. Norge och Finland har mindre tålamod med sena betalningar, men gör ingen större skillnad på export och lokal marknad även om skillnaden är större i Finland 30 Atradius

31 Information om Atradius Atradius är ett av världens ledande kreditförsäkringsbolag, med premieintäkter på EUR 1,3 miljarder och en marknadsandel på 24 procent. Företaget har 3,400 anställda på 90 kontor i 40 länder och kan därmed erbjuda lokal kunskap från världens alla hörn. Dagligen genomförs 12,000 kreditbedömningar ur databaser med kreditinformation på över 45 miljoner företag. Sverigekontoret har 40 anställda och en marknadsandel på 65 procent. Atradius har A-rating hos Standard & Poor s och A2 hos Moody s. Vi publicerar regelbundet landsrapporter över viktiga exportmarknader, guider om exportrådgivning, betalningsbarometern kreditrutiner i Europa och annat som kan vara betydelsefull information för svenska företag som bedriver försäljning på kredit. För mer information om våra publikationer besök vår hemsida 31 Atradius

32 Atradius P.O. Box 6800 SE Stockholm, Sweden Rådmansgatan 69 Phone: Atradius

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT Sverige European Payment Report bygger på en undersökning som genomfördes i 29 europeiska länder under februari och mars. Vi har samlat in uppgifter från 1 468 företag för att få

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 1 Disposition 1. Metod och branschbeskrivning 2. Slutsatser 3. Företagets finansiella situation 4. Behov av finansiering 5. Tillgång till finansiering 6. Planerade

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Rapport. Företagare om EU. Svenskt Näringsliv

Rapport. Företagare om EU. Svenskt Näringsliv Rapport Företagare om EU Svenskt Näringsliv 09-03-27 enomförande Undersökningens målgrupp var VD för företag med minst en anställd. Totalt genomfördes 1 004 telefonintervjuer i målgruppen under perioden

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Hur påverkas företagen i Östergötland av euron?

Hur påverkas företagen i Östergötland av euron? Hur påverkas företagen i Östergötland av euron? Juni 2003 Rapport från s eurotest för företag 1 Innehål FÖRORD... 2 TESTETS UPPLÄGG... 3 SAMMANFATTNING AV RESULTATEN FÖR ÖSTERGÖTLANDS LÄN... 3 TABELLER

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Hur påverkas företagen i Kalmar län av euron?

Hur påverkas företagen i Kalmar län av euron? Hur påverkas företagen i Kalmar län av euron? Juli 2003 Rapport från s eurotest för företag 1 Innehåll FÖRORD... 2 SAMMANFATTNING AV RESULTATEN FÖR KALMAR LÄN... 3 TESTETS UPPLÄGG... 3 TABELLER KALMAR

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden ZA Flash Eurobarometer (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden A Flash number FL A B Landskod FL B C Intervjunummer (löpnummer) FL C NACE NACE-kod (sample-information)

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

Småbolags export till utvecklingsländer. Great consulting 2010-06-29

Småbolags export till utvecklingsländer. Great consulting 2010-06-29 Småbolags export till utvecklingsländer Great consulting 2010-06-29 2 Innehåll Introduktion Slutsatser Exportstatistik VD-studie 3 Introduktion Studien baserar sig på intervjuer med 250 VD:ar på små exporterade

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror 2012

Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Kraftigt fall i handeln med teknikvaror 2012 Exporten av teknikvaror föll med drygt 9 procent i värde Teknikvaror till ett värde av ca 520 miljarder SEK exporterades

Läs mer

Handel med teknikvaror 2016

Handel med teknikvaror 2016 217-2-8 Handel med teknikvaror 216 Ökad teknikhandel men försämrad handelsbalans Teknikvaror till ett värde av 4 miljarder SEK exporterades från Sverige under 216, vilket är en ökning med 2 procent i värde

Läs mer

Policy Brief Nummer 2013:1

Policy Brief Nummer 2013:1 Policy Brief Nummer 2013:1 Traktor till salu fungerar den gemensamma marknaden? Att köpa en traktor är en stor investering för lantbrukare. Om distributionen av traktorer underlättas ökar konkurrensen

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

Undersökning: Besökare i Alingsås höst 2016

Undersökning: Besökare i Alingsås höst 2016 Undersökning: Besökare i Alingsås höst 2016 victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Sammanfattande punkter o Materialet domineras av svenska dagbesökare,

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

Strukturstudien 2015 Fordonsleverantörer i Sverige

Strukturstudien 2015 Fordonsleverantörer i Sverige Strukturstudien 2015 Fordonsleverantörer i Sverige Fordonskomponentgruppen - FKG Yasemin Heper Mårtensson 2015-06-18 1 Sammanfattning FKGs strukturstudie 2015 Av leverantörerna är närmare 70 procent tillverkande

Läs mer

COUNTRY PAYMENT REPORT. Sverige

COUNTRY PAYMENT REPORT. Sverige COUNTRY PAYMENT REPORT 16 Sverige Country Payment Report 16: SVERIGE Intrum Justitia har samlat in uppgifter från tusentals i Europa för att få insikt i ens betalningsbeteenden och ekonomiska tillstånd.

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Principer för Riksbankens regler för säkerheter för krediter enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

Principer för Riksbankens regler för säkerheter för krediter enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga 1 PM DATUM: 2012-10-01 AVDELNING: Avdelningen för kapitalförvaltning SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2012 1 Technology Management TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2012. Årets undersökning är den tredje i raden

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011 DIBS Payment Services Tredje kvartalet DIBS roll i värdekedjan Positiv trend i kärnverksamheten Omsättning (MSEK) 40 35 36,9 35,0 35,9 37,5 38,0 Nettoomsättning i SEK +3% till 38,0 Mkr Försäljningstillväxt

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering 1/5 Beslutad när: 2017-09-25 187 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: - Gäller för: Kommunfullmäktige KS/2017:383-003 Gäller fr o m: 2017-10-03 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Alla nämnder

Läs mer

Portoinköpare. 21 Grams. Emma Fjellström S-115692 2008-10-03. Synovate 2008 1

Portoinköpare. 21 Grams. Emma Fjellström S-115692 2008-10-03. Synovate 2008 1 Portoinköpare 21 Grams Synovate: S-115692 2008-10-03 Helén Nilsson Emma Fjellström Synovate 2008 1 Om undersökningen Syfte: - Syftet med undersökningen är att den ska ge en bild hur portoinköpare ser på

Läs mer

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december Ökat behov av exportfinansiering

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december Ökat behov av exportfinansiering AB Svensk Exportkredit Ökat behov av exportfinansiering 1 SEK:s Exportkreditbarometer december 2017 SEK:s tionde Exportkreditbarometer med resultat från 200 exportföretag visar på flera intressanta resultat:

Läs mer

Svensk turismstatistik

Svensk turismstatistik Svensk turismstatistik i samarbete mellan RESURS för Resor och Turism i Norden AB och TURISMnytt i Sverige AB Uppdaterad 215-9-1 Föregående 215-8-28 FLYG passagerarfrekvens Juli 215 Källa: Transportstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Debitering och kravhantering Riktlinjer Kf160926, 160 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Uppsala 2015. Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Mars

Uppsala 2015. Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Mars 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 2 18 16 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 2 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 867588 7,8%

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08 Svensk turismstatistik Uppdaterad 215-8-28 Föregående 215-7-8 FLYG passagerarfrekvens Juni 215 Källa: Transportstyrelsen pax fg år andel Sverige 639 212-1% 19% Europa, ank 1 125 375 2% 34% Europa, avr

Läs mer

Hur påverkas olika branscher av euron?

Hur påverkas olika branscher av euron? Hur påverkas olika branscher av euron? Augusti 2003 Rapport från s eurotest för företag. Kapitelrubrik 1 Innehåll FÖRORD... 2 SAMMANFATTNING... 3 INTERNATIONELL VERKSAMHET... 3 ARBETSKRAFT... 3 KONKURRENSKRAFT...

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Feb

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Feb 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 2 18 16 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 2 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 73555 6,8%

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 Här finns de flitigaste företagarna Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 1 Sammanfattning Företagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Juni

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Juni 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 123161 5,7% 66188 5646391

Läs mer

Besökare i Bohuslän april 2017

Besökare i Bohuslän april 2017 Undersökning: Besökare i Bohuslän april 2017 victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Sammanfattande punkter o o o o o o Denna rapport ger en översiktlig

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

Småbolags export till tillväxtmarknader

Småbolags export till tillväxtmarknader Småbolags export till tillväxtmarknader 2 Om undersökningen Studien är baserad på intervjuer med ca. 570 nyckelpersoner, främst VD:ar, på exporterade företag med följande kriterier: Småföretag:10-49 anställda,

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Resultat från Visit Swedens Brand Tracking 1 Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Innehåll Inledning...3 Associationer till Sverige...4 Kännedom,

Läs mer

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En region med lång erfarenhet av utrikeshandel Sjöfart och internationell handel har präglat Göteborgsregionen i snart 400 år. Visserligen är varorna inte desamma

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Patrik Gustavsson Tingvall, Handelshögskolan i Stockholm och CESIS SCB 24 Maj 2011 FoU-utgifter internationellt Totala utgifter som Varför andel av BNP, 2008

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer Hösten 2011

Danske Bank Kreditbarometer Hösten 2011 Danske Bank Kreditbarometer Hösten 211 1 Om undersökningen Metod Antal intervjuer Målgrupp Vägning Telefonintervjuer 1 27 intervjuer Finansiellt ansvariga i svenska företag med minst 1 miljoner kronor

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Jan. C-län Uppsala

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Jan. C-län Uppsala 1 R-C-län Uppsala län C-län Uppsala Uppsala 9 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 - +/-% +/- 214 Stockholms

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer Våren 2012

Danske Bank Kreditbarometer Våren 2012 Danske Bank Kreditbarometer Våren 12 1 Om undersökningen Metod Antal intervjuer Målgrupp Vägning Telefonintervjuer 1 intervjuer Finansiellt ansvariga i svenska företag med minst 1 miljoner kronor i omsättning.

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

En av Europas starkaste möbelbranscher och sju andra fakta om Möbelnationen Sverige

En av Europas starkaste möbelbranscher och sju andra fakta om Möbelnationen Sverige En av Europas starkaste möbelbranscher och sju andra fakta om Möbelnationen Sverige Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige. Januari 2014 Om rapporten Denna rapport är en sammanfattning baserad

Läs mer

Policy Brief Nummer 2011:1

Policy Brief Nummer 2011:1 Policy Brief Nummer 2011:1 Varför exporterar vissa livsmedelsföretag men inte andra? Det finns generellt både exportörer och icke-exportörer i en industri, och de som exporterar kan vända sig till ett

Läs mer

Affärsutbildning. Kunskap för bättre affärer 60 KURSER UNDER ÅRET DET FINNS EN KURS FÖR ALLA SKRÄDDARSYDDA KURSER FÖR DITT FÖRETAG

Affärsutbildning. Kunskap för bättre affärer 60 KURSER UNDER ÅRET DET FINNS EN KURS FÖR ALLA SKRÄDDARSYDDA KURSER FÖR DITT FÖRETAG Affärsutbildning 2016 Kunskap för bättre affärer 60 KURSER UNDER ÅRET DET FINNS EN KURS FÖR ALLA SKRÄDDARSYDDA KURSER FÖR DITT FÖRETAG sidan 2 SVEA EKONOMIS AFFÄRSUTBILDNING - KUNSKAP FÖR BÄTTRE AFFÄRER

Läs mer

Kund: Norges Ambassad Kontakt: Anders Ruud Sørli Datum: 23 december 2014

Kund: Norges Ambassad Kontakt: Anders Ruud Sørli Datum: 23 december 2014 Rapport - Kunskapsmätning 23/12 2014 Rapport - Kunskapsmätning Kund: Norges Ambassad Kontakt: Anders Ruud Sørli Datum: 23 december 2014 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Syftet med mätningen är mäta den

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Blad 1 Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Fastställda av kommunstyrelsen 20 juni 2012, 193 1. Inledning Dessa bestämmelser omfattar kreditgivning, avtal, fakturering och

Läs mer

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Hushållningssällskapet Branschundersökning April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Innehållförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund och fakta 4 Orsaker 15 Bortfallsanalys 16 Omsättning 5 Omsättning, fortsättning

Läs mer

Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län

Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län Stockholm, den 7 mars 2016 Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län Guldbröllop eller skilsmässa på gamla dar? Kommer Storbritannien att bygga vidare på sitt 43-åriga äktenskap

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

juli 2014 En undersökning om småföretagares semestervanor

juli 2014 En undersökning om småföretagares semestervanor En undersökning om småföretagares semestervanor Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Jobbar du på semestern?... 4 Hur många timmar en vanlig semestervecka ägnar du åt företaget?... 7 Upplever

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda Pressmeddelande 2014-11-20 Global undersökning av världens ledande nätresebyrå Expedia Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda 7 av 10 svenskar upplever

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag På väg ut i världen- statens främjandeinsatser för export RiR 2013:10 Dnr:31-2011-1253 Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag Riksrevisionen genomför en granskning av statens insatser

Läs mer

Byten och attityder på den svenska elmarknaden

Byten och attityder på den svenska elmarknaden Byten och attityder på den svenska elmarknaden 13-015 Svensk Energi: Kalle Karlsson Ipsos: Fredrik Borg Datum: 2013-10-11 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning Resultatredovisning

Läs mer

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Invandrarföretagare i Sverige och Europa Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Sammanfattning 1 Sammanfattning I denna rapport har möjligheter och hinder för företagandet i Sverige jämförts med motsvarande

Läs mer

Svensk turismstatistik

Svensk turismstatistik Svensk turismstatistik i samarbete mellan RESURS för Resor och Turism i Norden AB och TURISMnytt i Sverige AB Uppdaterad 215-1-12 Föregående 215-9-1 FLYG passagerarfrekvens Augusti 215 Källa: Transportstyrelsen

Läs mer

Attitydmätning ursprung. Malmö februari 2017

Attitydmätning ursprung. Malmö februari 2017 Attitydmätning ursprung Malmö februari 2017 2 Om undersökningen Metod Bakgrund och syfte I april 2016 lanserades den nya frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige som är avsedd för livsmedel, råvaror

Läs mer

Mediakit NORRLAND ETT EGET LAND

Mediakit NORRLAND ETT EGET LAND Mediakit NORRLAND ETT EGET LAND Annonsera på NORRLAND ETT EGET LAND Välkommen till sensationen och den stora destinationssajten och facebooksidan Norrland ett eget land. Norrland ett eget land har spridit

Läs mer

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q4/6 Sverige 4

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Skanskas Kontorsindex våren 2005

Skanskas Kontorsindex våren 2005 Skanskas Kontorsindex våren 2005 1 Skanskas Kontorsindex är en undersökning som Skanska Projektutveckling Sverige genomför två gånger per år (maj och november). Den syftar till att förutse framtida behov

Läs mer

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går Företagen i västra och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går dit. Svenska företags uppfattning om EU:s inre marknad Företagen

Läs mer

Svensk turismstatistik

Svensk turismstatistik Svensk turismstatistik i samarbete mellan RESURS för Resor och Turism i Norden AB och TURISMnytt i Sverige AB Uppdaterad 215-12-7 Föregående 215-11-13 FLYG passagerarfrekvens Oktober 215 Källa: Transportstyrelsen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Uppsala kommun Månad

Uppsala kommun Månad 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Dec

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN Guldbröllop eller skilsmässa på gamla dar? Kommer Storbritannien att bygga vidare på sitt

Läs mer

Innovationsbarometern 2011

Innovationsbarometern 2011 Innovationsbarometern 2011 Om rapporten Awapatents rapport Innovationsbarometern 2011 bygger på telefonintervjuer med 200 svenska forsknings- och utvecklingschefer. Intervjuerna genomfördes under oktober

Läs mer

Manpower Work Life. Mat på jobbet. Oktober 2012

Manpower Work Life. Mat på jobbet. Oktober 2012 Manpower Work Life Mat på jobbet Oktober 2012 ARBETSBRÄNSLET: OM JOBB OCH MATVANOR RESULTAT FRÅN MANPOWER WORK LIFE, APRIL 2012 I Spanien finns ett talesätt som lär att det är magen som styr tanken. Här

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Bästa Q1 i företagets historia

Bästa Q1 i företagets historia Delårsrapport 2013-07-01 till 2013-09-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Bästa Q1 i företagets historia TiksPac-konceptet gör skillnad och skapar attityder som säger att det inte är okej att skräpa ner!

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer Hösten 2012

Danske Bank Kreditbarometer Hösten 2012 Danske Bank Kreditbarometer Hösten 212 1 Om undersökningen Metod Antal intervjuer Målgrupp Vägning Telefonintervjuer 1 3 intervjuer Finansiellt ansvariga i svenska företag med minst 1 miljoner kronor i

Läs mer

Självbetjäningssupport 2009

Självbetjäningssupport 2009 Branschrapport Självbetjäningssupport 2009 Med fokus på webbaserad självbetjäning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 4 Demografi Sid 4 Vad kallas supportfunktionerna? Sid 5 Kännedom

Läs mer

VÅRA TJÄNSTER KREDITUPPLYSNINGAR SOM SPEGLAR VERKLIGHETEN

VÅRA TJÄNSTER KREDITUPPLYSNINGAR SOM SPEGLAR VERKLIGHETEN VÅRA TJÄNSTER KREDITUPPLYSNINGAR SOM SPEGLAR VERKLIGHETEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING VARFÖR DECIDAS 3 UPPLYSNINGSTJÄNSTER Kreditupplysning Beslutsstöd 4 4:1 4:2 INFORMATIONSTJÄNSTER Personnummer Adresser Telefonnummer

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2009

Utrikeshandel med tjänster 2009 Handel 211 Utrikeshandel med tjänster 2 Överskottet i utrikeshandeln med tjänster minskade år 2 Enligt Statistikcentralens slutliga uppgifter minskade överskottet från utrikeshandeln med tjänster till,

Läs mer

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Fakta om undersökningen Metod Datainsamlingen har skett genom telefonintervjuer. Totalt genomfördes 500 intervjuer I dataseten på totalnivå är svaren viktade

Läs mer