1 (8) Datum Referens: Ingemar Hamskär/Samuel Engblom Telefon: E-post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (8) Datum Referens: Ingemar Hamskär/Samuel Engblom 2010-03-25 Telefon: +46 8 782 91 00 E-post: ingemar.hamskar@tco.se, samuel.engblom@tco."

Transkript

1 Datum Referens: Ingemar Hamskär/Samuel Engblom Telefon: E-post: Sida 1 (8) Bilaga 2. Rättsutredning avseende frågan om den svenska lagregleringen av visstidsarbete innebär att Sverige bryter mot EU:s direktiv om visstidsarbete 1999/70/EG. 1. Inledning Direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP syftar till att förhindra missbruk av tidsbegränsade anställningar och skapa likabehandling i fråga om arbetsvillkor mellan visstidsanställda och tillsvidareanställda. Efter de i maj 2007 beslutade ändringarna i Lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) innehåller den svenska lagstiftningen inte de skyddsregler för att förhindra missbruk av tidsbegränsade anställningar som direktivet och det därtill fogade ramavtalet kräver av medlemsstaterna. Risken för konflikt mellan de svenska reglerna och gemenskapsrätten har blivit än tydligare genom EG-domstolens avgörande i Adenelermålet, där en grekisk bestämmelse som på ytan uppfyllde direktivets krav inte godkändes därför att den i praktiken inte innebar ett tillräckligt skydd mot missbruk av tidsbegränsade anställningar. 1 Ändringarna i LAS innebär också att Sverige, som ett led i en utdragen process för att genomföra visstidsdirektivet, sänker skyddnivån för arbetstagarna, trots att ramavtalets genomförandebestämmelser stadgar att genomförandet av direktivet inte skall utgöra skälig grund för att minska den allmänna skyddsnivån för visstidsanställda. De nya reglerna för visstidsanställningar De nya reglerna för visstidsanställningar innebär att den lista på tillåtna grunder för tidsbegränsade anställningar som tidigare fanns i LAS 5 kortas och att en ny form, allmän visstidsanställning, införs. Utmärkande för allmän visstidsanställning är att arbetsgivaren inte behöver motivera varför anställningen ska vara tidsbegränsad istället för en tillsvidareanställning. 2 Den enda begränsning som finns för allmän visstidsanställning är att en person som varit anställd i allmän visstidsanställning hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod har rätt att få sin visstidsanställning omvandlad till en tillsvidareanställning. Liksom tidigare kommer det dessutom att finnas möjlighet att anställa i provanställning samt vikarier, säsongsarbetare och personer som har fyllt 67 år på tidsbegränsade anställningar. De krav som nu finns att visstidsanställningar i övriga fall ska vara motiverade av arbetets särskilda beskaffenhet eller föranledas av tillfällig arbetsanhopning avskaffas. 1 Mål C-212/04 Adeneler mfl. 2 I sin gamla lydelse angav LAS objektiva skäl för när en tidsbegränsad anställning får ingås. Enda undantaget från denna regel var överenskommen visstidsanställning (ÖVA) vilken var begränsad på annat sätt genom såväl en takregel (högst 12 månader i vissa fall 18 månader under tre år) som genom att en arbetsgivare vid en och samma tidpunkt fick ha högst fem arbetstagare anställda med ÖVA. Regeln var semidispositiv. Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Internet Bankgiro Postgiro STOCKHOLM Linnégatan

2 2 (8) Vikariat hos en och samma arbetsgivare får, liksom allmän visstidsanställning, inte överstiga tre år under en femårsperiod (från och med den första januari 2008 två år under en femårs period). Det är dock inte, vid takregelns beräkning, möjligt att lägga samman tid man arbetat som vikarie och tid i allmän visstidsanställning. Inte heller tid i provanställning, som kan vara sex månader, räknas. 3. Relevanta bestämmelser i ramavtalet om visstidsarbete I ramavtalets allmänna överväganden anges att tillsvidareanställning ska vara huvudregeln och att visstidsanställning ska tillämpas på objektiva grunder. Bland de materiella bestämmelserna är det särskilt två som är av intresse: Syfte (klausul 1) Syftet med detta ramavtal är a) att förbättra kvaliteten på visstidsarbete genom att garantera att principen om icke-diskriminering tillämpas, och b) upprätta ett ramverk för att förhindra missbruk som uppstår vid tillämpningen av på varandra följande anställningskontrakt eller anställningsförhållanden. Bestämmelser för att förhindra missbruk (klausul 5) 1. För att förhindra missbruk som uppstår genom användandet av på varandra följande visstidsanställningskontrakt eller visstidsanställningsförhållanden, så skall medlemsstaterna, efter samråd med arbetsmarknadens parter i enlighet med nationell lagstiftning, kollektivavtal eller praxis, och/eller arbetsmarknadens parter, där det inte finns likvärdiga lagliga åtgärder för att förhindra missbruk, på ett sätt som tar hänsyn till behoven i särskilda branscher och/eller till kategorier av arbetstagare, införa en eller fler av följande åtgärder: a) Bestämmelser om objektiva grunder för förnyad visstidsanställning. b) Bestämmelser om en övre sammanlagd tidsgräns för flera på varandra följande visstidsanställningar. c) Bestämmelser om hur många gånger en visstidsanställning får förnyas. 2. Medlemsstaterna, efter samråd med arbetsmarknadens parter, och/eller arbetsmarknadens parter, där så är lämpligt, fastställa under vilka förutsättningar visstidsanställningar a) skall betraktas som på varandra följande, b) skall betraktas som tillsvidareanställningar. Medlemsstaterna är alltså skyldiga att införa minst ett av de tre alternativ som finns uppräknade i Klausul 5.1 a-c. Att så är fallet har bekräftats av EG-domstolen. 3 3 Mål C-212/04 Adeneler mfl, para 80.

3 3 (8) Ramavtalets genomförandebestämmelser innehåller dessutom en så kallad ickeregressionsklausul, det vill säga ett förbud mot att i samband med införlivandet av ramavtalets regler sänka arbetstagarnas skyddsnivå. Genomförandebestämmelser (klausul 8) [ ] 3. Genomförandet av detta avtal skall inte utgöra en skälig grund för att minska den allmänna skyddsnivån för de arbetstagare som omfattas av avtalet. 4. Det svenska genomförandet av visstidsdirektivet. I samband med att tiden för genomförande av visstidsdirektivet gick ut gjordes bedömningen att det inte var nödvändigt att vidta några åtgärder för att genomföra direktivets klausul 5 om missbruk av visstidsanställningar. 4 Bedömningen grundade sig på fyra omständigheter: 1. Avtal om tidsbegränsade anställningar får enligt svensk lag endast träffas i de fall detta särskilt anges i LAS. Departementet nämner dock särskilt här att avvikande regler kan föreligga i annan lag eller författning (t ex på utbildningsområdet) och att AD:s praxis gått mot en mer tillåtande hållning mot tidsbegränsade anställningar 5 2. Avvikelser från de i LAS tillåtna formerna av visstidsanställningar får bara ske i kollektivavtal där centrala arbetstagarorganisationer medverkar. 3. Enligt 5 andra stycket LAS övergår en anställning som vikarie i en tillsvidareanställning om arbetstagaren varit anställd som vikarie hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än 3 år under de senaste 5 åren. 4. I rättspraxis godtas många gånger inte visstidsanställningar om de visas utgöra ett kringgående av anställningsskyddslagens regler. I praktiken utgör punkt 1, att visstidsanställningar bara får ingås av vissa skäl, en förutsättning för punkterna 2 och 4. Det svenska genomförandet av klausul 5.1 skedde alltså genom ramavtalets alternativ a) Bestämmelser om objektiva grunder för förnyad visstidsanställning. Alternativ b) bestämmelser om en övre sammanlagd tidsgräns för flera på varandra följande visstidsanställningar användes bara vad gällde vikariat (punkt 3). Några bestämmelser om hur många gånger en visstidsanställning får förnyas (alternativ c) finns inte i den svenska lagstiftningen. Regeringen angav dock tydligt att det inte var nödvändigt med någon lagändring eftersom genomförandet av direktivet inte var helt avslutat. Propositionen innehöll en hänvisning till att arbetet med att genomföra direktivet skulle fortsätta, särskilt vad gällde att effektivt förhindra missbruk av visstidsanställningar. Följande uttalande gjordes i förarbetena till lagen; Sammanfattningsvis konstaterar regeringen att anställningsskyddslagens och andra författningars begränsningsregler i kombination med rättspraxis och den fackliga medverkan när kollektivavtal träffas, begränsar det möjliga utrymmet för olika typer av tidsbegränsade anställningar i olika situationer. Därmed är också riskerna för missbruk begränsade. Detta hindrar inte att det av andra skäl 4 Ds 2001:6, s. 60 och prop 2001/02:97 s 50ff. 5 Observera att AD i sin praxis har luckrat upp skyddet mot rullande visstidsanställningar se tex AD 1999 nr 7

4 4 (8) kan finnas skäl att se över reglerna. I anslutning till påpekanden från remissinstanserna kan framhållas att diskussionen inte bör begränsas till endast frågan om gällande bestämmelser uppfyller direktivens krav eller inte. En fråga som också skall besvaras är om skyddet mot missbruk av tidsbegränsade anställningar är effektivt i den meningen att det verkligen motverkar missbruk i den utsträckning som oavsett EG-rättens krav är önskvärd. I sammanhanget vill regeringen fästa uppmärksamheten på det särskilda utredningsuppdrag som regeringen lämnat Arbetslivsinstitutet (ALI) i juli I uppdraget ingår att ALI skall kartlägga och belysa konsekvenserna av utvecklingen med en ökad andel tidsbegränsade anställningar. I uppdraget ingår även att bedöma om det är möjligt att minska skillnaderna i anställningstrygghet och anställningsvillkor mellan tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar. Regeringen vill avvakta institutets slutsatser och eventuella förslag innan nya insatser på området övervägs ytterligare. Därmed föranleder inte klausul 5.1 i ramavtalet om visstidsarbete för närvarande några åtgärder. 6 I sitt betänkande, Ds 2002:56 Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv, föreslog Arbetslivsinstitutet en takregel om längsta tillåtna tid och att denna skulle ersätta listan i LAS rörande tillåtna tidsbegränsade anställningar. Utredningens förslag utgjorde grunden för ett utredningsarbete inom det svenska regeringskansliet vilket resulterade i promemorian Ds 2005:15 Förstärkning och förenkling ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen. Tillsammans utgjorde de grund för Regeringens proposition 2005/06:185 Förstärkning och förenkling ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen vars förslag antogs av Riksdagen och skulle i de delar som är aktuella här ha trätt i kraft den 1 juli Propositionen innehöll såväl en analys av visstidsdirektivets bestämmelser som, i en bilaga, själva visstidsdirektivet. Efter valet till Riksdagen i september 2006, bestämde sig den nya regeringen för att modifiera delar av de av Riksdagen beslutade ändringarna i reglerna om visstidsanställningar. Det resulterade i promemorian Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. vilken efter en summarisk remissbehandling utmynnande i Regeringens proposition 2006/07:111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. Den sistnämnda, vilken antogs av Riksdagen i maj 2007 och som utgör grunden för de i denna anmälan aktuella bestämmelserna, utgör den senaste länken i den långa lagstiftningskedja som är visstidsdirektivets införlivande i svensk rätt. Propositionens redogörelse för bakgrunden till den nya lagstiftningen inleds med en sammanfattning av visstidsdirektivets bestämmelser. 7 Att de nya reglerna för visstidsanställningar är en del av en alltjämt pågående process för att införliva visstidsdirektivet i svensk rätt visas också av att den svenska regeringen i propositionen håller öppet för att införa en yttersta gräns för hur länge en arbetstagare får vara tidsbegränsat anställd, om det skulle visa sig att många arbetstagare har tidsbegränsade anställningar hos samma arbetsgivare under avsevärd tid. 8 6 Regeringens proposition 2001/02:97 Lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning. 7 Regeringens proposition 2006/07:111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m, s Regeringens proposition 2006/07:111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m, s. 32.

5 5 (8) 5. Uppfyller de svenska bestämmelserna kraven i ramavtalets klausul 5.1? 5.1 Den nuvarande begränsningsregeln avskaffas Den avgörande skillnaden mellan nuvarande bestämmelser om visstidsarbete och den nya anställningsformen allmän visstidsanställning är att arbetsgivaren inte behöver ange något skäl till tidsbegränsningen. Det innebär att de regler som tidigare bedömdes utgöra Sveriges genomförande av visstidsdirektivet avskaffas. Att förekomsten i lagen av ett så allmänt begrepp som allmän visstidsanställning, vilket är av rent formell karaktär och inte innehåller några objektiva omständigheter avseende den berörda verksamhetens särskilda beskaffenhet och villkor för dess utövande inte uppfyller kraven i Klausul 5.1a framgår av Adenelermålet. 9 Klausul 5.1 a i ramavtalet skall tolkas så, att den utgör hinder för sådan användning av på varandra följande tidsbegränsade anställningar som enbart motiveras av att den föreskrivs i en allmän bestämmelse i en medlemsstats lag eller annan författning. Begreppet objektiva grunder i den mening som avses i nämnda klausul innebär tvärtom att användning av denna särskilda anställningsform på det sätt som anges i den nationella lagstiftningen måste vara motiverad av konkreta omständigheter som särskilt hänger samman med den aktuella verksamheten och villkoren för dess utövande. För svensk del innebär det att Sverige, efter att allmän visstidsanställning införts, inte längre har någon bestämmelse som motsvarar Klausul 5.1a. Sverige måste därför istället ha en bestämmelse som stipulerar en övre sammanlagd tidsgräns för flera på varandra följande visstidsanställningar (Klausul 5.1b) eller ett tak för hur många gånger en visstidsanställning får förnyas (Klausul 5.1c). 5.2 Den nya begränsningsregeln uppfyller inte direktivets krav Det nya svenska regelverket för visstidsanställningar innehåller en bestämmelse som skulle kunna motsvara en övre sammanlagd tidsgräns för på varandra följande visstidsanställningar i enlighet med direktivets Klausul 5.1b. Det nya andra stycket i 5 LAS utgör en begränsning för hur länge en arbetstagare kan ha en viss typ av visstidsanställning hos samma arbetsgivare innan denna övergår i en tillsvidareanställning: Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Frågan är dock om det skydd mot missbruk av visstidsanställningar som begränsningsregeln i 5 andra stycket LAS ger är tillräckligt för att uppfylla direktivets krav. Även om det formellt finns en begränsning i form av att en allmän visstidsanställning på mer än två år under en femårsperiod övergår i tillsvidareanställning så får denna föga effekt då det är möjligt att kombinera olika typer av visstidsanställningar. TCO vill här peka på att en arbetstagare utifrån den nya lagtextens lydelse kan vara anställd i tur och ordning: - 6 månader i provanställning, - 24 månader på allmän visstidsanställning, 9 Mål C-212/04 Adeneler mfl, para 75..

6 6 (8) - 24 månader på vikariat, samt - en ospecificerad tid i säsongsarbete Varken provanställning eller allmän visstidsanställning kräver några objektiva skäl. Den svenska Arbetsdomstolens har dessutom en mycket generös praxis avseende vikariat vilken i praktiken innebär att de inte behöver vara personknutna (äkta). 10 Tillsammans med de för arbetsgivaren generösa tidsgränserna innebär det att det finns stora möjligheter för arbetsgivare att ha samma person anställd så lång tid som arbetsgivaren önskar genom en lång rad av olika typer av visstidsanställningar. Intermittent anställda (t ex springvikarier eller personer som rings in vid behov) kommer i praktiken inte ha något skydd alls, då deras anställningstid normalt bara räknas då de arbetar, det vill säga normalt dagar i månaden istället för 30 dagar. 11 Inte heller personer som varvar något längre visstidsanställningar med perioder av overksamhet, t ex därför att de inte har någon anställning under semestertider och ledigheter, har något effektivt skydd under de nya bestämmelserna. I Adeneler konstaterar EG-domstolen att ramavtalet överlämnar till nationella myndigheter att definiera begreppet på varandra följande visstidsanställningar, men att det utrymme för skönsmässig bedömning som medlemsstaterna på detta sätt tillerkänts inte [är] obegränsat, eftersom det inte i något fall får bli så stort att ramavtalets syfte eller ändamålsenliga verkan äventyras. De nationella myndigheterna får särskilt inte använda detta utrymme för skönsmässig bedömning så att det uppkommer en situation som kan medföra missbruk och sålunda motverka nämnda syfte. 12 Domstolen uttalade vidare att arbetsgivarens möjligheter att kringgå de regler som ska förhindra missbruk inte får vara för stora. Den grekiska lagstiftning som möjliggjorde för offentliga arbetsgivare att undvika att tidsbegränsade anställningar övergick i tillsvidareanställningar genom att se till att det gick mer än 20 arbetsdagar mellan anställningarna underkändes. Under sådana omständigheter äventyras arbetstagarnas skydd mot sådant missbruk som uppstår vid användandet av på varandra följande tidsbegränsade anställningsavtal eller anställningsförhållanden, vilket är syftet med klausul 5 i ramavtalet. 13 TCO drar mot bakgrund härav slutsatsen att de nya bestämmelserna om visstidsanställningar i Lagen om anställningsskydd strider mot Direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP och att Sverige därmed inte på ett korrekt sätt införlivar nämnda direktiv. 10 I AD 2002 nr 3 hade arbetstagaren blivit uppsagd och därefter återanställd som vikare av samma arbetsgivare 61 gånger under en sexårsperiod, och kontinuerligt under de senaste 18 månaderna. Trots detta fann arbetsdomstolen att det var fråga om tillåtna vikariat. Se även Lunning & Toijer (2002) Anställningsskydd Kommentarer till anställningsskyddslagen (8 utg) s. 213f. 11 I svensk rättspraxis räknas varje enskild visstidsanställning som en separat anställning. AD 2002 nr Mål C-212/04 Adeneler mfl, para Mål C-212/04 Adeneler mfl, para 88.

7 7 (8) 6. Har Sverige respekterat Klausul 8.3 i ramavtalet om visstidsarbete? Som redovisats ovan (avsnitt 4) är de i maj 2007 beslutade ändringarna i Lagen om anställningsskydd ett led i Sveriges genomförande av Direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete. I Mangoldmålet konstaterade EG-domstolen att uttrycket genomförande i klausul 8.3 i ramavtalet inte endast omfattar det ursprungliga införlivandet utan måste omfatta alla nationella åtgärder genom vilka de resultat som eftersträvas med direktivet skall uppnås, inbegripet dem som efter det egentliga införlivandet kompletterar eller ändrar redan antagna nationella bestämmelser. 14 I samma mål fann dock domstolen att en sänkning av skyddsnivån kan vara tillåten förutsatt att den inte har något samband med genomförandet av visstidsdirektivet. 15 Beträffande de här aktuella svenska reglerna finns det emellertid ett tydligt samband till genomförandet av visstidsdirektivet. Som visats ovan (avsnitt 4) är de en länk i en lång reformkedja där en uttalad målsättning har varit att genomföra direktivets regler i svensk rätt. TCO vill särskilt uppmärksamma fyra av de situationer där de beslutade ändringarna var för sig eller i kombination - innebär en sänkning av skyddsnivån för visstidsanställda. 1. En urholkning av tillsvidareanställning som den huvudsakliga formen av anställning I ramavtalets inledning slår parterna fast att tillsvidareanställning är och kommer att fortsätta att vara den generella formen av anställningsförhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare. Samma princip återfinns i 4 i den svenska Lagen om anställningsskydd. Genom införandet av allmän visstidsanställning, som inte kräver att arbetsgivaren visar objektiva skäl för varför anställningen skall vara tidsbegränsad istället för en tillsvidareanställning, i kombination med de för arbetsgivarna mycket generösa tidsgränserna, försvagas denna princip. Detsamma gäller arbetsgivarens möjligheten att under mycket lång tid för en och samma arbetstagare kunna kombinera olika typer av visstidsanställningar ( se punkten 5.2,andra stycket, ovan). 2. Skyddet mot upprepade korta visstidsanställningar försvagas De beslutade ändringarna innebär att skyddet mot upprepade korta visstidsanställningar (intermittenta anställningar) försvagas. Även om denna typ av anställningar redan tidigare är relativt vanliga i Sverige har det ändå funnits en spärr i kravet på att varje enskild anställning för viss tid, visst arbete eller viss säsong ska vara motiverad av arbetets särskilda beskaffenhet eller vara föranlett av en tillfällig arbetsanhopning. 16 Detta krav försvinner med de nya reglerna, samtidigt som de tidsgränser som gäller enligt den nya reglerna i praktiken inte innebär någon begränsning för denna typ av anställningar. Anställningsperioden kommer i dessa fall många gånger räknas med utgångspunkt i den faktiskt arbetade tiden, alltså utan hänsynstagande till arbetsfria perioder såsom helger och liknande. En kalendermånad om 30 dagar kan därför i praktiken innebära en formell anställningstid om endast 20 dagar. Detta betyder att tidsgränserna om maximalt två års anställning under en femårsperiod i praktiken blir betydligt längre. 14 Mål C144/04 Mangold, para Mål C144/04 Mangold, para Enligt den äldre lydelsen av LAS 5 (upphör att gälla ).

8 8 (8) 3. Skyddet mot upprepade vikariatsanställningar försvagas Ytterligare urholkning av skyddsnivån gäller vikariat. Idag gäller en maximal tidsgräns för sådana anställningar om tre år under en femårsperiod. Med de nya reglerna sänks den gränsen från den 1 januari 2008 nominellt till två år under en femårsperiod. Men kombinationen vikariat och allmän visstidsanställning innebär i praktiken att den tidsgränsen kan kringgås. Det framgår av regeringens av riksdagen godtagna proposition att allmän visstidsanställning skall kunna användas för vikariat. 17 För vikariat har förvisso den maximala tidsgränsen nominellt sänkts från tre till två år under en femårsperiod, men genom att det går att kombinera vikariat med allmän visstidsanställning (som också kan användas för vikariatsändamål) innebär reformen i realiteten att gränsen höjts från tre till fyra år under en femårsperiod. 4. Skyddet mot upprepade säsongsanställningar har minskat En annan potentiell sänkning av skyddsnivån gäller säsongsanställningar. Även om den nya lagtexten inte innehåller samma rekvisit som tidigare så framgår av förarbetena att förutsättningarna skall vara desamma. Under vilka förutsättningar säsongsanställningar är tillåtna enligt gällande regler har dock inte fått någon klar belysning i senare domstolspraxis, antagligen därför att det funnits andra anställningar att tillgå för säsongsmässiga variationer, t.ex. arbetstoppsanställningar (toppar av arbete av slag som ingår i den normala verksamheten) som varit till under maximalt sex månader under två år. 18 I det nya systemet tas dessa möjligheter med tillhörande begränsningar bort och ersätts av en allmän visstidsanställning under maximalt två år. När denna löpt ut kan det fortfarande finnas intresse att anställa för säsong men vad som avses härmed är alltså inte helt klart. Det enda som står klart är att det finns någon slags övergripande koppling till en säsong. Det är dock en öppen fråga om det måste vara en årstidsmässig säsong eller om det också kan innefatta en ekonomisk säsong och dessa begrepp är i praktiken inte lätta att hålla isär i dessa sammanhang. Oklarheten rörande vad som egentligen skall gälla rörande tillåtligheten av säsongsanställningar och det möjligen ökade trycket mot sådana anställningar innebär inom ramen för systemet enligt de nya reglerna att skyddet mot rullande säsongsanställningar har minskat. Sammantaget görs alltså gällande att de nya reglerna i realiteten inte kan frikopplas från genomförandet av visstidsdirektivet och att de sänker den allmänna skyddsnivån på ett sätt som inte är förenligt med bestämmelserna i klausul 8.3 i ramavtalet om visstidsarbete. TJÄNSTEMÄNNENS CENTRALORGANISATION TCO Ingemar Hamskär Chefsjurist Samuel Engblom Jurist 17 Regeringens proposition 2006/07:111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m, s. 28 och Enligt den äldre lydelsen av LAS 5 första stycket, punkt 3 var det tillåtet att ingå avtal om arbete för viss tid dock sammanlagt högst sex månader under två år, om det föranleds av tillfällig arbetsanhopning. (Upphör att gälla )

TCO är en partipolitiskt obunden federation bestående av 17 svenska fackförbund vilka samlar omkring 1,3 miljoner medlemmar.

TCO är en partipolitiskt obunden federation bestående av 17 svenska fackförbund vilka samlar omkring 1,3 miljoner medlemmar. 1 Europeiska Kommissionen Rue de la Loi B-1049 Bruxelles Belgien Anmälan mot Konungariket Sverige på grund av att nya anställningsskyddslagsregler om visstidsanställningar i Sverige innebär ett bristande

Läs mer

Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar Ds 2015:19

Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar Ds 2015:19 1(8) Arbetsmarknadsdepartementet Magnus Lundberg 103 33 Stockholm 08 782 91 24 magnus.lundberg@tco.se Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar Ds 2015:19 A2015-1507-ARM TCO anser att

Läs mer

FÖRSTÄRKT SKYDD FÖR ARBETSTAGARE MED ALLMÄN VISSTIDSANSTÄLLNING OCH VIKARIAT Departementspromemoria (Ds 2012:25)

FÖRSTÄRKT SKYDD FÖR ARBETSTAGARE MED ALLMÄN VISSTIDSANSTÄLLNING OCH VIKARIAT Departementspromemoria (Ds 2012:25) Dokument Sida YTTRANDE 1 (6) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/samuel Engblom 2012-09-24 Direkttel: 08-782 91 37 E-post: samuel.engblom@tco.se Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM FÖRSTÄRKT

Läs mer

2008-05-15 A/2008/969/ARM

2008-05-15 A/2008/969/ARM 2008-05-15 A/2008/969/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Rättssekretariatet Europeiska kommissionen Generaldirektören Nikolaus G. van der Pas, GD Sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter B-1049

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juni, 2013 Sommaren är nu äntligen här! Sol, skön värme och vackra blomster lockar

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:185

Regeringens proposition 2005/06:185 Regeringens proposition 2005/06:185 Förstärkning och förenkling ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen Prop. 2005/06:185 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Anmälan mot Konungariket Sverige

Anmälan mot Konungariket Sverige Europeiska kommissionen/european Commission B-1049 Bryssel Belgien 2012-07-10 Anmälan mot Konungariket Sverige Sveriges universitetslärarförbund SULF anmäler härmed Konungariket Sverige till Europeiska

Läs mer

TCO GRANSKAR: VISSTIDSREGLER, LAS OCH EU-RÄTTEN #8/10

TCO GRANSKAR: VISSTIDSREGLER, LAS OCH EU-RÄTTEN #8/10 TCO GRANSKAR: VISSTIDSREGLER, LAS OCH EU-RÄTTEN #8/10 2010-07-06 Författare Samuel Engblom jurist Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO epost: samuel.engblom@tco.se tel: 08-782 91 37 Innehåll

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:62

Regeringens proposition 2015/16:62 Regeringens proposition 2015/16:62 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar Prop. 2015/16:62 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 december 2015 Stefan

Läs mer

Cirkulärnr: 07:15 Diarienr: 07/1603 P-cirknr: 07-2:3 Nyckelord:

Cirkulärnr: 07:15 Diarienr: 07/1603 P-cirknr: 07-2:3 Nyckelord: Cirkulärnr: 07:15 Diarienr: 07/1603 P-cirknr: 07-2:3 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Ändringar i lagen om anställningsskydd, LAS, tidsbegränsade anställningar, semesterlagen Christina

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 30.1.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 1045/2007, ingiven av Foteini Dermitsaki (grekisk medborgare), och undertecknad av

Läs mer

Catharina Nordlander (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Catharina Nordlander (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 oktober 2015 Ylva Johansson Catharina Nordlander (Arbetsmarknadsdepartementet)

Läs mer

Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat

Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat Ds 2012:25 Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Regeringens proposition 2006/07:111

Regeringens proposition 2006/07:111 Regeringens proposition 2006/07:111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. Prop. 2006/07:111 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2007 Fredrik

Läs mer

CIRKULÄR 07:72. Frågor och svar om LAS. Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

CIRKULÄR 07:72. Frågor och svar om LAS. Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik 2007-12-14 1 (5) CIRKULÄR 07:72 Arbetsgivarpolitik: 07-2:23 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen Christina Madfors Sara Kullgren Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem

Läs mer

För kännedom; Armindo Silva, Sjoerd Feenstra, Kim Wager och Timm Rentrop Unit 2 Labour Law, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities

För kännedom; Armindo Silva, Sjoerd Feenstra, Kim Wager och Timm Rentrop Unit 2 Labour Law, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Dokument Sida YTTRANDE 1 (13) Datum Referens: Samhällspolitik o Analys/I Hamskär. S Engblom 2010-07-21 Direkttel: 08-782 92 11, 08-782 91 37 E-post: ingemar.hamskar@tco.se, samuel.engblom@tco.se Europeiska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling om ändring i lagen (98:80) om anställningsskydd; SFS 007:389 den 3 juni 007 utfärdad den 3 maj 007. Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 3, 6 f, och 39 lagen (98:80) om anställningsskydd skall ha följande

Läs mer

Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m.

Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. Lagrådsremiss Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 15 mars 2007. Sven Otto Littorin Karin Renman (Arbetsmarknadsdepartementet)

Läs mer

REMISSVAR Rnr 105.06. Till Näringsdepartementet. Promemorian Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning m m N2006/12113/ARM

REMISSVAR Rnr 105.06. Till Näringsdepartementet. Promemorian Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning m m N2006/12113/ARM Lilla Nygatan 14 Box 2206 2007-01-26 103 15 STOCKHOLM tel 08/613 48 00 fax 08/24 77 01 e-post inger.skogh@saco.se REMISSVAR Rnr 105.06 Till Näringsdepartementet Promemorian Bättre möjligheter till tidsbegränsad

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Anders Reuter Arbetsrättsjurist 044-309 34 78 anders.reuter@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-02-14 Dnr 1201442 1 (5) Personal- och arbetsgivarutskottet Motion. Ökad

Läs mer

Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar

Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar Ds 2015:29 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 203-05-0 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen har kompletterats med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL.

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL. Svar Tenta Arbetsrätt SMGA04 18-12-2011 Fråga 1: Då företaget inte är nystartat utan har tagits över måste ArbetsGivaren, AG, kontrollera vilka ArbetsTagare, AT, som har företrädesrätt till återanställning

Läs mer

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32.

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32. Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet Europeiska

Läs mer

2 Propositionens huvudsakliga innehåll

2 Propositionens huvudsakliga innehåll Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3294 av Ali Esbati m.fl. (V) med anledning av prop. 2015/16:62 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar 1 Förslag till riksdagsbeslut 1.

Läs mer

PM om nya regler avseende deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning.

PM om nya regler avseende deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning. PM om nya regler avseende deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning. Inledning Utifrån nyckelorden flexibilitet och icke-diskriminering slöts år 1997 respektive 1999

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12 Enligt 4 kap. 30 5 tredje meningen högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse före den 1 januari 2011 ska en tidsbegränsad anställning som lektor övergå i

Läs mer

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel i detta, 10. 7. 1999 Europeiska gernenskapernas officiella tidning L 175143 EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV RÅDETS DIREKTIV 1999170/EG av den 28 juni 1999 om rarnavtalet om visstidsarbete undertecknat

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning...7

Innehåll. Sammanfattning...7 Innehåll Sammanfattning...7 Lagförslag...9 Förslag till lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande och visstidsanställda...9 Förslag till lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister...13

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Dir.

Kommittédirektiv. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Dir. Kommittédirektiv Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag Dir. 2009:85 Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2009 Sammanfattning

Läs mer

ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM

ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM Gunvor Axelsson Karlstads universitet 11 maj 2012 ANSTÄLLNINGSFORMER Tillsvidareanställning 4 LAS Tidsbegränsad anställning 4 o 5 LAS Provanställning 6 LAS Fullmakt

Läs mer

Skyddet mot missbruk av upprepade visstidsanställningar

Skyddet mot missbruk av upprepade visstidsanställningar Felizia Johansson & Malin Johansson Skyddet mot missbruk av upprepade visstidsanställningar The protection against abuse of successive fixed-term contracts Rättsvetenskap C-uppsats Termin: VT 2014 Handledare:

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

2006 2008 års ändringar i LAS

2006 2008 års ändringar i LAS Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Jessica Jancso & Emma Roos 2006 2008 års ändringar i LAS The Swedish Employment Protection Act Changes made during 2006 2008 Rättsvetenskap C-uppsats Datum/Termin:

Läs mer

Missbruk av visstidsanställningar Nya regler nya möjligheter till missbruk?

Missbruk av visstidsanställningar Nya regler nya möjligheter till missbruk? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Ida Arvidsson Missbruk av visstidsanställningar Nya regler nya möjligheter till missbruk? LAGM01 Examensarbete Examensarbete på juristprogrammet 30 högskolepoäng

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 42/13 Mål nr A 63/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 42/13 Mål nr A 63/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 42/13 Mål nr A 63/12 En utbildad förskollärare har hos en kommun haft flera på varandra följande tidsbegränsade anställningar, dels som vikarierande förskollärare, dels som obehörig

Läs mer

Cirkulär Nr 22 December 2012

Cirkulär Nr 22 December 2012 Cirkulär Nr 22 December 2012 Ny bemanningslag (Genomförande av bemanningsdirektivet) Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare

Läs mer

Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme

Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme Är uppräkningen till 24 000 kr kopplad till individen som genererar det extra utrymmet eller går det in i hela "potten" och kan läggas på andra som ligger

Läs mer

Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Promemoria upprättad i Näringsdepartementet Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemorian innehåller ett förslag till ändringar

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 204-07-24 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Missbruk av visstidsanställningar

Missbruk av visstidsanställningar JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Felix Norin Missbruk av visstidsanställningar LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats Uppsats på juristprogrammet 15 högskolepoäng Handledare: Marie Göransson Termin:

Läs mer

Anställning under viss kompletterande utbildning

Anställning under viss kompletterande utbildning Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU8 Anställning under viss kompletterande utbildning Sammanfattning I betänkandet behandlar utbildningsutskottet regeringens förslag i proposition 2015/16:23 Anställning

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:97

Regeringens proposition 2001/02:97 Regeringens proposition 2001/02:97 Lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, m.m. Prop. 2001/02:97 Regeringen överlämnar denna proposition

Läs mer

Förstärkning och förenkling ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen (Ds 2005: 15)

Förstärkning och förenkling ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen (Ds 2005: 15) Förstärkning och förenkling ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen (Ds 2005: 15) Rubrik Departementsserien, Ds 1 Inledning...5 2 Promemorians lagförslag...7 2.1 Förslag till lag

Läs mer

Gynnar Sverige missbruk av visstidsanställningar?

Gynnar Sverige missbruk av visstidsanställningar? Gynnar Sverige missbruk av visstidsanställningar? Kandidatuppsats inom affärsjuridik (arbetsrätt) Författare: Handledare: Anna Borin Anna Sellin Framläggningsdatum 2012-05-14 Jönköping maj 2012 Kandidatuppsats

Läs mer

Tidsbegränsade anställningar flexibilitet vs. trygghet?

Tidsbegränsade anställningar flexibilitet vs. trygghet? Tidsbegränsade anställningar flexibilitet vs. trygghet? Ekonomihögskolan ELNU Rättsvetenskap 2RV00E Examensarbete 15 hp VT 2012 Examinator: Eva Schömer Handledare: Lea Hatzidaki Dahlström 1987-04-08 Författare:

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

Ny reglering av tidsbegränsad anställning

Ny reglering av tidsbegränsad anställning Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2007 Ny reglering av tidsbegränsad anställning - Konsekvenser för bemanningsbranschen? Författare: Ann-Sofie Liljergren

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen. Dir. 2008:38. Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008

Kommittédirektiv. Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen. Dir. 2008:38. Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008 Kommittédirektiv Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen Dir. 2008:38 Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008 Sammanfattning av uppdraget Den särskilde utredaren ges i uppdrag

Läs mer

Stockholm den 29 april 2011

Stockholm den 29 april 2011 R-2011/0154 Stockholm den 29 april 2011 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2011/533/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Kommunledningskontoret / Personalavdelningen / HR-enheten

Kommunledningskontoret / Personalavdelningen / HR-enheten LAS - Lag om anställningsskydd Ändringar från 1 maj 2016 Ny konverteringsregel om automatisk övergång av allmän visstidsanställning (AVA) till tillsvidareanställning. Syfte Att motverka missbruk av tidsbegränsade

Läs mer

Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m.

Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. Ds 2008:65 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM

ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM Gunvor Axelsson Karlstads universitet 16 december 2011 FRÅGA LAS OCH MBL Hösten 2004 får Tomas en provanställning i en butik som tillhör en detaljhandelskedja i

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/13 Mål nr A 8/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/13 Mål nr A 8/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/13 Mål nr A 8/12 Fråga om ett lokalt kollektivavtal, som överlåtaren av en verksamhet var bunden av, övergår till förvärvaren av verksamheten när både överlåtare och förvärvare

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Staplade visstidsanställningar

Staplade visstidsanställningar Sixten Folebäck Staplade visstidsanställningar - flexibilitet på arbetstagarens bekostnad? Stacked term contracts - flexibility at the employee's expense? Rättsvetenskap C-uppsats Termin: VT 2015 Handledare:

Läs mer

Stockholm den 30 oktober 2014

Stockholm den 30 oktober 2014 R-2014/1112 Stockholm den 30 oktober 2014 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2014/2170/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Tidsbegränsade anställningar i privat och offentlig sektor

Tidsbegränsade anställningar i privat och offentlig sektor Örebro Universitet Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Rättsvetenskapliga programmet Rättsvetenskaplig magisterkurs med examensarbete, 15 hp, RV102A Tidsbegränsade anställningar i privat

Läs mer

LAS 5 a ny regel avseende omvandling till tillsvidareanställning

LAS 5 a ny regel avseende omvandling till tillsvidareanställning LAS 5 a ny regel avseende omvandling till tillsvidareanställning Hur påverkas arbetstagaren av lagändringen? Christine Modig VT 2016 Självständigt arbete i arbetsrätt, 15 hp Magisterprogrammet med inriktning

Läs mer

ANSTÄLLNINGSFORMER. Gunvor Axelsson Karlstads universitet 10 maj 2012

ANSTÄLLNINGSFORMER. Gunvor Axelsson Karlstads universitet 10 maj 2012 ANSTÄLLNINGSFORMER Gunvor Axelsson Karlstads universitet 10 maj 2012 ANSTÄLLNINGSFORMER Tillsvidareanställning 4 LAS Tidsbegränsad anställning 4 o 5 LAS Provanställning 6 LAS Fullmakt (domare etc.) LAG

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-11-14. Gymnasial lärlingsanställning

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-11-14. Gymnasial lärlingsanställning 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-11-14 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman. Gymnasial lärlingsanställning Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Sveriges implementering av EU:s visstidsdirektiv 99/70/EG

Sveriges implementering av EU:s visstidsdirektiv 99/70/EG Kurs: Rättsvetenskap, 2RV00E Universitet och institution: Linnéuniversitetet i Växjö, Ekonomihögskolan Examensarbete 15 högskolepoäng, Arbetsrätt Datum: 2013-03-15, VT 2013 Sveriges implementering av EU:s

Läs mer

Departementsserien 2015 Kronologisk förteckning 1. Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut. Ju. 2. Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Fi. 3. Trossamfundens

Läs mer

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 ARBETSRÄTTENS GRUNDER Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 DEN SVENSKA MODELLEN Att parternas arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer kommer överens utan politisk inblandning

Läs mer

Utdrag ur Lagen (1982:80) om anställningsskydd i dess lydelse före och efter den 1 juli 2007

Utdrag ur Lagen (1982:80) om anställningsskydd i dess lydelse före och efter den 1 juli 2007 Bilaga 1. Utdrag ur Lagen (1982:80) om anställningsskydd i dess lydelse före och efter den 1 juli 2007 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS GRÖNBOK ANGÅENDE OFFENTLIG UPPHANDLING, KOM (2011) 15

EU-KOMMISSIONENS GRÖNBOK ANGÅENDE OFFENTLIG UPPHANDLING, KOM (2011) 15 Dokument Sida YTTRANDE 1 (7) Datum Dnr Referens: Samhällspoltik och analys/ingemar Hamskär 2011-03-14 11-0008 Direkttel: 08-782 92 11 E-post: ingemar.hamskar@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen) den 7 september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen) den 7 september 2006 * DOM AV DEN 7.9.2006 - MÅL C-180/04 DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen) den 7 september 2006 * I mål C-180/04, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, som framställts av Tribunale

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Inledning Denna redogörelse omfattar Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om vissa försvarsmaktsanställningar; SFS 2012:332 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande

Läs mer

Stockholm den 16 januari 2013

Stockholm den 16 januari 2013 R-2012/1860 Stockholm den 16 januari 2013 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2012/3134/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Uppsägningstvistutredningens

Läs mer

Tidsbegränsade anställningar och förstärkt skydd för föräldralediga

Tidsbegränsade anställningar och förstärkt skydd för föräldralediga Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2005/06:AU8 Tidsbegränsade anställningar och förstärkt skydd för föräldralediga Sammanfattning I detta betänkande behandlas regeringens proposition 2005/06:185 Förstärkning

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. 1. Information om Avtalsrörelsen 2010 avseende bemanningsfrågan

GWA ARTIKELSERIE. 1. Information om Avtalsrörelsen 2010 avseende bemanningsfrågan GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juni 2010 ARBETSRÄTT Sommaren är här och många är på väg till välförtjänt ledighet.

Läs mer

2013-04-26 U2013/2796/GV

2013-04-26 U2013/2796/GV Promemoria 2013-04-26 U2013/2796/GV Utbildningsdepartementet Ändring i semesterlagen med anledning av gymnasial lärlingsanställning 1. Ärendets tidigare beredning Regeringen beslutade den 30 juli 2009

Läs mer

Remissvar om EU-kommissionens förslag till direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar

Remissvar om EU-kommissionens förslag till direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar 1(5) Svarsdatum Lise Donovan 2014-05-26 +46 (0)8 782 91 98 Lise.donovan@tco.se JUSTITIEDEPARTEMENTET 103 33 STOCKHOLM Remissvar om EU-kommissionens förslag till direktiv om privata enmansbolag med begränsat

Läs mer

Bilaga 1- Ändringar i tjänstedirektivförslaget vid olika alternativ

Bilaga 1- Ändringar i tjänstedirektivförslaget vid olika alternativ Bilaga 1- Ändringar i tjänstedirektivförslaget vid olika alternativ * I alla fall då hänvisning sker till kommissionens förslag, avses Ordförandeskapets skuggförslag. 1 Alternativ 1: Att ULP byts ut mot

Läs mer

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet BESLUT 1 2009-12-17 Dnr LS 2009/542 Rektor Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet Bakgrund Lunds universitet vill ha tydliga regler för pensionerade professorers fortsatta verksamhet. För

Läs mer

Bidrag om åldersdiskriminering/niklas Bruun ALI 2007-02-04/Roland Kadefors/demografiuppdraget

Bidrag om åldersdiskriminering/niklas Bruun ALI 2007-02-04/Roland Kadefors/demografiuppdraget Bidrag om åldersdiskriminering/niklas Bruun ALI 2007-02-04/Roland Kadefors/demografiuppdraget Åldersdiskriminering och rättsläget i Sverige 1. Bakgrund I ett internationellt perspektiv är det inte ovanligt

Läs mer

Om förhindrande av missbruk av rullande visstidsanställningar

Om förhindrande av missbruk av rullande visstidsanställningar JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Eddie Johansson Om förhindrande av missbruk av rullande visstidsanställningar Examensarbete 30 högskolepoäng Handledare: Ann Numhauser-Henning Arbetsrätt VT 2012

Läs mer

Cirkulär 3/2012 2012-03-13

Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Grönt cirkulär distribueras till arbetsplatserna Avtalsuppgörelse med SEKO 2012 Bilagor Lönetabeller för Väg och Banavtalet. INNEHÅLL 1. Avtalsperiod och ikraftträdande 2. Lön

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.1.2 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2010/433 2011-03-01 Ks 2011-01-18 6 2015/11 2015-02-01 Ks 2015-01-20 4 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT

Läs mer

Visstidsanställningar i lag och samhälle

Visstidsanställningar i lag och samhälle Examensarbete Visstidsanställningar i lag och samhälle En studie med fokus på Prop. 2015/16:62 om skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar. Författare: Erica Lirsjö Handledare: Ann-Christine

Läs mer

DOM. Meddelad i Malmö. SAKEN Överprövning enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV

DOM. Meddelad i Malmö. SAKEN Överprövning enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV Christian Härdgård Meddelad i Malmö Mål nr Sida 1 (9) SÖKANDE Club Vitalab AB, 556658-8736 Nybrogatan 71 114 40 Stockholm Ombud: Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Region Skåne 291 89 Kristianstad

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 082, 22/03/2001 s. 0016-0020

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 082, 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller

Läs mer

Datum Vår referens Ersätter 2010-09-30 Elisabet Ohlsson

Datum Vår referens Ersätter 2010-09-30 Elisabet Ohlsson YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation Ingemar Hamskär 114 94 Stockholm Datum Vår referens Ersätter 2010-09-30 Elisabet Ohlsson Ert meddelande 2010-07-16 0059 Ert nummer Utländsk näringsverksamhet

Läs mer

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET Utredningen om Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44)

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET Utredningen om Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44) Dokument Sida YTTRANDE 1 (9) Datum Referens: Analys och samhällspolitik/samuel Engblom 2009-08-24 Direkttel: 08-782 91 37 E-post: samuel.engblom@tco.se Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM INTEGRITETSSKYDD

Läs mer

UPPGIFT 1 Svarsförslag

UPPGIFT 1 Svarsförslag Övningsfrågor arbetsrätt svar VT 2012 UPPGIFT 1 a) Ja då dessa arbetsuppgifter står i naturligt samband med de arbetsuppgifter hon skall utföra enligt kollektivavtalet. Hon torde också ha tillräckliga

Läs mer

Cirkulärnr: 2006:42 Diarienr: 2006/1701 P-cirknr: :13 FörL, Föräldraledighetslagen. Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Cirkulärnr: 2006:42 Diarienr: 2006/1701 P-cirknr: :13 FörL, Föräldraledighetslagen. Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 2006:42 Diarienr: 2006/1701 P-cirknr: 2006-2:13 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: FörL, Föräldraledighetslagen Malin Looberger Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 10 december 2001 PE 305.716/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Ioannis Koukiadis (PE 305.716) ARBETSTIDENS FÖRLÄGGNING

Läs mer

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2 LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2 TIDSBEGRÄNSADE ANSTÄLLNINGAR 2 ALLMÄN VISSTIDSANSTÄLLNING, AVA 2 VIKARIAT 3 SÄSONGSANSTÄLLNING 3 ANSTÄLLNING EFTER PENSIONERING 3 PROVANSTÄLLNING 3 KONVERTERING TILL TILLSVIDAREANSTÄLLNING

Läs mer

Förstärkning och förenkling

Förstärkning och förenkling LUNDS UNIVERSITET Ekonomihögskolan HT 2006 Institutionen för handelsrätt HAR137 Självständigt arbete Kandidatuppsats Förstärkning och förenkling de nya reglerna för tidsbegränsad anställning och företrädesrätt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 28.11.2002 KOM(2002) 701 slutlig 2002/0072 (COD) Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om arbetsvillkor för personal som hyrs ut av

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 20 mars 2014 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer