ÅRSREDOVISNING Brf. Magne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 1999-09-01 2000-08-31. Brf. Magne"

Transkript

1 1 ÅRSREDOVISNING Brf. Magne

2 2 KALLELSE Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Magne i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 13 februari 2001 kl Lokal: Restaurang Ovan På, Bilia Värnhem. Styrelsen DAGORDNING 1 Mötets öppnande och val av ordföranden för stämman 2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 3 Fastställande av dagordning 4 Val av 2 personer att jämte ordföranden justera protokollet 5 Fråga om kallelse behörigen skett 6 Styrelsens årsredovisning A/ delbeslut om godkännande av föreningens mål(redovisas i delen Styrelsens planering ). B/ Delbeslut om godkännande av Styrelsens planering C/ Beslut om godkännande av styrelsens årsredovisning i sin helhelt 7 Revisorernas berättelse 8 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 9 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10 Beslut i anledning av föreningens överskott enligt den fastställda balansräkningen 11 Fråga om arvoden, ersättningar utöver arvode och ersättningar för förlorad arbetsförtjänst. 12 Val av styrelseledamöter och suppleanter A/ Två styrelseledamöter för 2 år(avgående Ove Lidin och Birgitta Rasmusson) B/ en suppleant för 2 år (avgående Mattias Andersson) 13 Val av revisorer och suppleanter A/ Två revisorer för ett år (avgående Sonja Dahl och Anna-Lisa Fritz) B/ Två revisorsuppleanter för ett år (avgående Heidi Pettersson och Ulla Hesselbom) 14 Val av valberedning, för ett år. Avgående Heidi Pettersson, Ulla Hesselbom och Gun-Britt Gidlöv. 15 Val av fullmäktigeledamöter och suppleanter till HSB Malmö 16 Avslutning av ordinarie föreningsstämma. 17 Övriga frågor och information. ANMÄLAN Namn:.Antal personer Lgh. Nr.. Servering av kassler med råstekt potatis, vatten/öl samt kaffe och kaka. Anmälan senast den 5:e februari 2001 till fastighetskontoret, Ellstorpsgatan 3 D.

3 3 HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENING MAGNE I MALMÖ Organisationsnummer ÅRSREDOVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Magne i Malmö Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRENINGENS VERKSAMHET Föreningens verksamhet omfattar förvaltning av fastigheten Midgård 11 vilken innehåller 122 lägenheter och 2 lokaler. FÖRENINGSSTÄMMA Ordinarie föreningsstämma för räkenskapsåret hölls den 15:e februari 2000 på restaurang "Ovan På" Bilia, Värnhem. Närvarande var 27 röstberättigade medlemmar. STYRELSEN UNDER VERKSAMHETSÅRET Ordförande Ove Lidin Vice ordföranden Bengt Johansson Sekreterare Birgitta Rasmusson Ledamot Desirée Nyberg Utsedd av HSB Lars-Göran Angelin Suppleant Johan Svanfelt Suppleant Mattias Andersson Suppleant HSB Ulla Lilja I tur att avgå vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamöterna Ove Lidin och Birgitta Rasmusson samt suppleant Mattias Andersson. SAMMANTRÄDEN UNDER VERKSAMHETSÅRET Styrelsen har hållit 10 protokollförda sammanträden. FIRMATECKNARE, TVÅ I FÖRENING Ove Lidin, Bengt Johansson, Desirée Nyberg och Birgitta Rasmusson. REVISORER Sonja Dahl och Anna-Lisa Fritz har varit föreningens revisorer. Suppleanter för revisorerna har varit Heidi Pettersson och Ulla Hesselbom. HSB:s Riksförbunds dotterbolag BoRevision AB har reviderat i enlighet med stadgarna.

4 4 VALBEREDNING Heidi Pettersson, Ulla Hesselbom och Gun-Britt Gidlöv. REPRESENTANTER I HSB MALMÖ FULLMÄKTIGE Ove Lidin och Birgitta Rasmusson som suppleant. VICEVÄRD OCH ANSTÄLLDA Vicevärd har varit Ove Lidin som utsetts av styrelsen. Fastighetskontoret har varit öppet 2:a måndagen i månaden mellan Fastighetskontoret finns på Ellstorpsgatan 3 D, tel Föreningen har haft fastighetsskötsel och städning av trappor på entreprenad genom Lars Hansson i Skåne AB. LÖNER OCH ARVODEN Vice värd (kr) :- Styrelse (kr) :- Revisorer (kr) :- Övriga ersättningar till styrelse o övriga 994:- I övriga ersättningar ingår bl. a ersättning för förlorad arbetsinkomst, bussbiljetter m.m MEDLEMSANTALET LÄGENHETSÖVERLÅTELSER Vid årets slut var antalet medlemmar 128 st. Anledningen till att medlemstalet överstiger antalet bostadsrätter i föreningen är att mer än en medlem kan bo i samma lägenhet. HSB Malmö innehar även ett medlemskap i föreningen. Dock skall noteras att vid stämman har en bostadsrätt en röst oavsett antalet innehavare. Styrelsen har noterat en stigande trend på överlåtelsesummorna. Antalet lägenhetsöverlåtelser har under året varit 21 st. AVSÄGELSER Under året har föreningen inte haft någon avsägelse. Avsägelse innebär att bostadsrätten upplåtes utan tidsbegränsning, om man inte kan finna någon som är villig att ta över kan man överlämna nyttjanderätten till föreningen genom en så kallad avsägelse. Avsägelse får ske först två år efter första upplåtelsen, detta innebär att man inte längre själv kan sälja bostadsrätten utan denna övergår utan ersättning till föreningen som i sin tur har att försöka sälja denna.

5 5 HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENING MAGNE I MALMÖ ÅRSAVGIFTER OCH HYROR Årsavgifterna har inte höjts under året. DATUM % HÖJNING ,00 % ,00 % ,00 % SKULDER TILL KREDITINSTITUT som förfaller inom 1 år LÅNGIVARE RÄNTA BELOPP JUSTERAS NÄSTA ÅRS AMORTERING Stadshypotek 7, SKULDER TILL KREDITINSTITUT som förfaller inom 5 år LÅNGIVARE RÄNTA BELOPP JUSTERAS NÄSTA ÅRS AMORTERING Stadshypotek 5, SBAB 4, ÅRLIG STADGEENLIG BESIKTNING Föreningens styrelse och revisorer har den 21:e augusti 2000 besiktigat fastigheten samt haft inventering av övriga tillgångar. STUDIE- OCH FRITIDSVERKSAMHET Föreningen har inte haft någon egen studieverksamhet för medlemmarna eftersom många medlemmar också är medlemmar i Ellstorpsrådet och deltager i deras verksamhet. Föreningen har den 2 september 2000 haft en gårdsfest för medlemmarna i föreningen.

6 6 STYRELSENS SYN PÅ FRAMTIDEN Styrelsen ser ljust på framtiden, vi har god ekonomi i vår förening trots en omfattande renovering under de senaste åren. Föreningen har bl. a installerat nytt sopsystem, nya fönster och balkonger, nya vatten- och elledningar, ny undercentral för fjärrvärmen, ommålning av tvättstugor, torkrum, källargolv och ytterfasad. Under 1999 har ombyggnad av gårdsplanen avslutats och 2 nya cykelskjul har byggts. Föreningen har under året blivit certifierad vilket är positivt för de boende i vår förening. EKONOMISK STÄLLNING OCH RESULTAT Resultatet av föreningens verksamhet under året och den ekonomiska ställningen vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. Styrelsen har under året bundit :- för att få bättre avkastning på pengarna. Styrelsen föreslår att årets överskott kronor överförs till dispositionsfonden. EKONOMISK FÖRVALTNING Föreningen har ett avtal om administrativ förvaltning med HSB Malmö. Avtalet gäller fr o m Avtalet förlängs med tre år i taget om det inte blir uppsagt senast sex månader före utgången av avtalsperioden. Administrativ förvaltning omfattar bokföring, bokslut, budget, avgifter, redovisning, lönehantering, medelsförvaltning, betalningsföreläggande m.m. ORDFÖRANDEN HAR ORDET Varmt tack till alla medlemmar och anställda för det intresse som visats under det gångna verksamhetsåret. Tillsammans kan vi göra vår förening både bättre och starkare om vi tillsammans tar ansvar för föreningens intressen. Styrelsen tackar för det förtroende som visats under det gångna verksamhetsåret. Till sist skulle jag vilja uppmana medlemmarna att komma till våra möten, så som det nu är kommer alldeles för lite medlemmar.

7 7 Ingår som del i årsredovisningen STYRELSENS PLANERING för (Styrelsens planering är ett dokument som ingår i certifieringsprocessen. Certifieringen genomförs enligt dokumentet Certifieringen steg för steg ). Under denna rubrik finns ett antal sidor som behandlar styrelsens planering av bostadsrättsföreningens verksamhet. Innehållets omfattning är standardiserat och bostadsrättsföreningar som har det standardiserade innehållet i sin årsredovisning kan efter sin ordinarie föreningsstämma söka HSB:s CERTIFIKAT. Certifikat kan erhållas efter att man kontrollerat att bostadsrättsföreningen uppfyller certifieringens krav. Kraven har fastställts av förtroendevalda inom HSB Malmö och den grundläggande idén till en frivillig certifiering kommer från ett antal styrelseledamöter. På de följande sidorna finns alla delkrav specificerade och direkt därunder skall styrelsens redovisade uppgifter för respektive krav finnas. Detta ger en möjlighet för var och en att kontrollera att ingen uppgift utelämnats av styrelsen. Värderingen av uppgifterna i Styrelsens planering gör läsaren själv. Innehåll Styrelsens utbildning sid 8 Mål för verksamheten sid 8 Underhållsplanering sid 9-10 Ekonomisk planering sid Specifikation lån sid 13 Specifikation fastighet sid 14 Information sid 15 Riskanalys sid 16

8 8 Utbildning av styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen A. I certifierade bostadsrättsföreningar skall minst tre ledamöter ha genomgått HSB:s Kvalitetsskola som behandlar certifieringen av bostadsrättsföreningar och dess bakgrund. 3 ordinarie styrelseledamöter, 2 ordinarie revisorer samt en styrelsesuppleant har genomgått HSB:s kvalitetsskola. Mål för verksamheten i bostadsrättsföreningen B. Fem (minst) styrande delmål för verksamheten skall vara fastställda av styrelsen varav ett mål skall omfatta miljö och ett annat utbildning. Minst tre mål skall tidsbestämmas. Miljö Föreningen skall använda miljövänliga rengöringsmedel inom- och utomhus. Föreningen skall påbörja källsortering Föreningen skall slutföra ombyggnaden av vår utemiljö Utbildning Alla ordinarie ledamöter inkl. suppleanter skall inom 3 år ha genomgått HSB:s styrelsekurs. En styrelsemedlem/år skall genomgå HSB:s grundläggande ekonomikurs. En ledamot skall inom 3 år genomgå HSB:s juridikkurs Utbildning till medlemmarna i vår förening skall ske inom en 5-års period Ekonomi Föreningen skall via egen data sköta fakturabetalning inom 3 år. Information I varje lägenhet skall finnas en info-pärm inom 3 år som kontinuerligt uppdateras. Pärmen som tillhör lägenheten ska innehålla all nödvändig information och skall vid avflyttning överlämnas till den nye ägaren av bostadsrätten. C. Det skall anges när de redovisade målen fastställs av styrelsen. Styrelsen har vid styrelsemötet fastställt de nya målen. (När det gäller föreningens ändamål se föreningens stadgar.)

9 9 Underhållsplanering i: A. Underhållsplanen skall vara upprättad enligt företaget REPABs modell för underhållsplanering eller enligt en likvärdig modell med prislistor intervaller och uppdateringssystem. Ange vilken modell som används, datum för besiktning och när planen färdigställts. Underhållsplanen har upprättats enl. REPAB Fastighetssystem. Besiktningen utfördes och planen färdigställdes Planen uppdaterades?????? B. Planen skall upprättas både i ett 10-års och 20-års alternativ. Planen har upprättats i ett 20-års alternativ. Den nya planen kommer att upprättas i både i ett 10-års och ett 20-års alternativ. C. De första tre eller fem åren skall detaljredovisas. De första fem åren har detaljredovisats i planen. D. Planen skall kostnadsuppräknas årligen. Den nya planen kommer att uppräknas årligen enl. REPAB systemet E. Ny plan med tillhörande besiktning skall upprättas vart femte år. Ny besiktning och plan kommer att upprättas år F. Inför besiktning skall styrelse upprätta lista över extraordinära och dolda problem t. ex läckande yttertak eller ledningar. Minst en representant för styrelsen skall delta i besiktningen. Styrelsen kommer att upprätta fellista inför besiktningen. Ordföranden Ove Lidin var närvarande vid besiktningen. G. Styrelsen skall vid styrelsemöte fastställa den plan som är gällande och firmatecknarna samt den som på styrelsens uppdrag upprättat förslag till plan skall signera gällande plan. (Gäller grundplaner inte årligen ekonomisk planeringskostnadsuppräknade planer. Uppdaterade planer signeras av firmatecknare). Underhållsplanen har fastställts vid styrelsemöte Firmatecknarna har undertecknat ursprungsplanen Konsulten signerade handlingarna

10 10 H. Det skall anges vem som upprättat planen, i vilket företag personen är anställd, i vilket försäkringsbolag konsultförsäkringen är tecknad samt försäkringens självrisk. Planen har upprättats av HSB Byggkonsult Syd AB. Företaget har konsultförsäkring i försäkringsbolaget Folksam. Självrisken är 10% av skadebeloppet dock minst 2,5 basbelopp och högst 10 basbelopp. I. Ange större underhållsåtgärder inom 3 år. Byte av tvättmaskiner. Ej påbörjat Installation av bredband-datanät. Installation påbörjat under 0012, ej slutförd. Målning av fönsterbleck. Ej påbörjat. J. Ange den rekommenderade genomsnittsliga underhållsfonderingen för aktuellt år i kr/kvm och år och om det gäller för 10 eller 20 år. I 20-års alternativet skall :- fonderas per år eller 96,83 kr/kvm och år. Föreningen fonderar enl. 20-års alternativet. Långsiktigt planerar föreningen att finansiera underhållet genom fonderade medel och lån.

11 11 Ekonomisk planering i: Redovisningen av styrelsens strategi för framtiden och antaganden beträffande kostnadsutveckling. Strategin omsätts i en 10-årskalkyl. A. Styrelsens antagande beträffande inflation, uppräkning av hyror, driftskostnader, uppräkning av taxeringsvärde och tomträttsavgäld anges. Inflation 2,00 %/år. Uppräkning av hyror 1,40 %/år. Uppräkning av driftskostnader 2,00 %/år. Uppräkning av taxeringsvärde 2,00 %/år. Tomträttsavgäld finns inte. Föreningen äger sin mark. B. Styrelsens antaganden betr. Räntor anges. (Räntor på lån vid ränteförändring/ omskrivning, ränta på ev. nya lån, ränta på kassakonto och ränta på bunden inlåning redovisas). Ny ränta på lån vid ränteförändring/omskrivning 6,50%. Ränta på ev. nya lån 6,50 %. Ränta på kassakonto 1,20 % (medelvärde). Ränta på ev. bunden inlåning 3,00 % (medelvärde). Ränta på kapitalkonto 2,10 % (medelvärde). C. Styrelsens antaganden över utvecklingen på föreningens ev. räntebidrag redovisas. Räntebidraget år 2000 var :-. Därefter minskar räntebidraget successivt och beräknas år 2009 uppgå till ca :-. D. 10-års-kalkyl eller prognos skall upprättas och uppdateras (betr. räntor och kostnader etc.) varje år, ny plan upprättas vart femte år. Det skall redovisas när grundplanen upprättades och när uppdateringen skett samt när styrelsen antog planen. Grundplanen upprättades Styrelsen antog grundplanen på styrelsemöte Planen uppdaterades??????

12 12 E. I 10-årskalkyl ingår underhållsfonderingar enl. underhållsplan och det skall anges om 20-års- eller 10-årsalternativet för fonderingar används. I normalkalkylen skall 20-års-alternativet användas. Föreningen använder 20-års alternativet. F. Styrelsens antaganden betr. avgiftsutvecklingen för de närmaste tre åren anges. (Bygger på aktuella kostnader, underhållsplan, antaganden och kostnadsutveckling.) År 1999 har årsavgiften höjts med 2,00 %. År 2000 beräknas årsavgiften höjas med 0,00 % År 2001 beräknas årsavgiften höjas med 0,00 %. År 2002 beräknas årsavgiften höjas med 0,00 % G. Det skall anges vem som upprättat 10-årskalkyl och i vilket företag personen är anställd och det skall även anges i vilket bolag konsultförsäkringen är tecknad. 10-års kalkylen är upprättad av Lars Holm anställd av HSB Malmö. HSB Malmö har konsultförsäkring i försäkringsbolaget Folksam.

13 13 Specifikation på befintliga lån i: Alla föreningens lån skall redovisas. Följande uppgifter skall finnas för respektive lån, långivare, lånestorlek, ränta, amortering och bindningstid. Föreningen har under budgetåret löst ett lån på 1,1 miljon och därmed sänkt räntan betydligt. Låneförteckning per Långivare Ränta Belopp Justeras Nästa års amort. STATSHYPOTEK 7,82 % STATSHYPOTEK 5,74 % SBAB 4,88 % Summa lånebelopp: Nästa års amortering:

14 14 Specifikation av fastigheter i: A. Byggnadsår och antal lägenheter redovisas. Byggnadsår 1944 Antal lägenheter 122 st Antal lokaler 2 st B. Lägenhetsyta, medellägenhetsyta och lokalyta anges. Lägenhetsyta kvm Medellägenhetsyta 49,21 kvm Lokalyta 114 kvm (exkl. källarlokaler) C. Byggkostnad och produktionskostnad specificeras. Byggkostnad :- Produktionskostnad :- D. Taxeringsvärde för bostäder, lokaler och mark redovisas. Taxeringsvärde år 2001, bostäder :-, härav mark E. Garage och parkeringsplatser redovisas. Ange hur många garageplatser Respektive parkeringsplatser som är uthyrningsplatser.(dvs. platserna ingår ej i avgiften utan speciell hyra utgår). Föreningen har inga garageplatser eller parkeringsplatser. F. Ange hur många lägenheter det finns av respektive typ.(ettor, tvåor, etc.) 1 ROK 58 st 2 ROK 46 st 3 ROK 18 st

15 15 Information i: A. Krav: Alla nya medlemmar skall kontaktas så fort som möjligt av styrelsen för att välkomna den nye medlemmen och ge information om bostadsrätt och om den egna föreningen. Standardiserat informationsmaterial med rubriken: Välkommen till: (Materialet innehåller kortfattad grundinformation och broschyr som visar vilka delar som bostadsrättsinnehavaren respektive föreningen ansvarar för samt föreningens stadgar). Redovisning görs. Föreskrivet material utdelas till nya medlemmar. Föreningen kallar dessutom medlemmar till muntlig information. B. Krav: Minst ett informationsmöte för medlemmarna skall ha hållits under året. Redovisning görs. Föreningen har haft medlemsmöte den 29 november 1999, den 8 maj 2000 samt den 27 november C. Krav: Styrelsen skall ha lämnat skriftlig information vid minst två tillfällen under året. Redovisas. Föreningen har i november 1999, januari 2000, oktober 2000 och i december 2000 lämnat skriftlig information i Magnebladet, D. I de certifierade bostadsrättsföreningarna skall den i årsredovisningen ingående Styrelsens planering behandlas på ordinarie föreningsstämma och ha separat punkt på dagordningen. Redovisas. Styrelsens planering finns på dagordningen under punkt 6.

16 16 Riskanalys för: Riskanalys skall utföras av BoRevisions yrkesrevisorer eller annan yrkesrevisor som godkännes av HSB Malmö Ek. För. Underlag för riskanalysen är: 1. Gällande budget 2. Senaste av stämman fastställd årsredovisning 3. Underhållsplan års kalkyl I riskanalysen skall ingå revisorns kommentarer om någon kostnadsdel är speciellt priskänslig för föreningen och därmed kan påverka årsavgifter och överlåtelsepriser. Revisorns utlåtande skall bifogas genom kopiering av utlåtandet i sin helhet. Se bilaga från revisor daterat Malmö den????? 2000.

Kallelse. Dagordning

Kallelse. Dagordning HSB BRF Lugnet i Malmö 716406-7378 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Brf Lugnet kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 18 mars 2003 kl 18.30. Lokal: Hilton Hotell Triangeln

Läs mer

Brf Fagotten i Lund. Förvaltningsberättelse 2005

Brf Fagotten i Lund. Förvaltningsberättelse 2005 Brf Fagotten i Lund Förvaltningsberättelse 2005 gällande räkenskapsåret 1 januari 31 december 2005 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fagotten i Lund avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

Brf Sprundet

Brf Sprundet Årsredovisning för Brf Sprundet Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Noter Underskrifter

Läs mer

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret. Underhåll: Under året har föreningen genomfört följande större underhållsåtgärder:

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret. Underhåll: Under året har föreningen genomfört följande större underhållsåtgärder: ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING AGATEN I NACKA Org Nr: 714000-1970 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Agaten i Nacka får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

HSB brf Eriksfält i Malmö

HSB brf Eriksfält i Malmö HSB brf Eriksfält i Malmö Årsredovisning 1/9 2008 31/8 2009 Kallelse och dagordning Medlemmarna i bostadsrättsföreningen HSB Brf Eriksfält kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 18

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Västerport Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Västerport Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Västerport 716448-1314 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Underskrifter Likviditetsanalys

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Org.nr: 716444-6382 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENING 2160 AGATEN I NACKA Org.nr:714000-1970

ÅRSREDOVISNING 2003. HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENING 2160 AGATEN I NACKA Org.nr:714000-1970 ÅRSREDOVISNING 2003 HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENING 2160 AGATEN I NACKA Org.nr:714000-1970 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Agaten i Nacka får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för HSB Bostadsrättsförening Almvik i Malmö

ÅRSREDOVISNING för HSB Bostadsrättsförening Almvik i Malmö ÅRSREDOVISNING för HSB Bostadsrättsförening Almvik i Malmö Organisationsnummer Styrelsen får härmed lämna redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-09-01 2013-08-31. Föreningens

Läs mer

Brf Fagotten i Lund. Förvaltningsberättelse 2002

Brf Fagotten i Lund. Förvaltningsberättelse 2002 Brf Fagotten i Lund Förvaltningsberättelse 2002 gällande räkenskapsåret 1 januari 31 december 2002 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fagotten i Lund avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

Kallelse. Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Sköntorp i Stockholm kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Kallelse. Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Sköntorp i Stockholm kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Kallelse Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Sköntorp i Stockholm kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid: Tisdagen den 22 april 2014 kl. 18.00, stämman börjar 19.00 Plats: Restaurang Lindehov,

Läs mer

HSB Certifiering Verksamhetsplanering

HSB Certifiering Verksamhetsplanering HSB-Certifiering HSB Certifiering Verksamhetsplanering för bostadsrättsföreningen HSB Brf Volten i Täby År 2009-2013 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/01A 1 Innehållsförteckning

Läs mer

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats.

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande fyll i namn hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman

Läs mer

Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår.

Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår. ÅRSREDOVISNING 2007 för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KAJPLATSEN (org. nr. 71 64 21-8286) Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering HSB-Certifiering Verksamhetsplanering för bostadsrättsföreningen HSB Römö i Stockholm År 2011-2015 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2009/03B 1 Innehållsförteckning HSB

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Kallelse. Dagordning

Kallelse. Dagordning Kallelse Medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus 3 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 12 maj 2011 kl 19.00. Lokal: Föreningslokalen i källaren Bellevuevägen 6 C

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. 1 Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Per-Olof Erickson förklarade stämman öppnad och föreslog att Christer

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Svängen i Orust

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Svängen i Orust Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Svängen i Orust Org. nr: 716408-6949 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2015-01-01- -2015-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

KALLELSE FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE FÖRENINGSSTÄMMA Du och övriga medlemmar i HSB:s bostadsrättsförening Vilunda i Upplands Väsby kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Dag: Måndag den 25 april 2016 Tid: 18:45 (registrering

Läs mer

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering HSB-Certifiering Verksamhetsplanering för bostadsrättsföreningen HSBs brf Svartvik nr 268, Stockholm År 2010-2014 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/03B 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf. Svalan 32-38- verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö, 769617-7885, avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen HSB Brf Almedal i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Brf Almedal kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 26 februari 2014 kl 19.00. Lokal: Scandic Hotell, Segevång,

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö

Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö 2008-09-01 2009-08-31 HSB BRF FRIHETEN I MALMÖ 746000-5817 Kallelse Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Friheten kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma , kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan.

Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma , kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan. Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma 2015-05-21, kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan. 1. föreningsstämmans öppnande 2. val av stämmoordförande 3. anmälan av stämmoordförandens

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Floragården Antagna den 22 april 2002 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Floragården 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Plats: Föreningslokalen, Drottninggatan Tid: 2011-05-05 kl 18.00. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnas av föreningens ordförande Stefan Grönqvist, som hälsar de

Läs mer

Kallelse. Dagordning

Kallelse. Dagordning Kallelse Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Beritta Gurris kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 5 oktober 2010 kl 18.00 Lokal: Restaurang Ribersborg, Limhamnsvägen Anmälan senast

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Brunnsviken Solna

Riksbyggens Bostadsrättsförening Brunnsviken Solna Riksbyggens Bostadsrättsförening Brunnsviken Solna Årsredovisning 2002-01-01 2002-12-31 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Brunnsviken i Solna får härmed avge berättelse

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2012

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2012 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2012 HSB BRF 97 KUNGSÄNGSPORTEN VÄLKOMMEN TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2012 Härmed kallas medlemmarna i HSB BRF 97 Kungsängsporten i Uppsala till extra föreningsstämma. DATUM: Torsdagen

Läs mer

Brf ÅRSREDOVISNING. Verksamhetsåret 2009-05-01 till 2010-04-30

Brf ÅRSREDOVISNING. Verksamhetsåret 2009-05-01 till 2010-04-30 Brf ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2009-05-01 till 2010-04-30 Byggnationen i Brf Gunilla utfördes av I Sjölanders Byggnads AB. Produktionskostnaden inklusive kostnader för tomt, lagfart, trädgårdsanläggning

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2006

ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2006 ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2006 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lötby får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under tiden 2006-01-01 till 2006-12-31 vilket är föreningens tjugonde

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF SMEDJAN 11 RÄKENSKAPSÅRET 2005 ORGANISATIONSNUMMER 769604-3012

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF SMEDJAN 11 RÄKENSKAPSÅRET 2005 ORGANISATIONSNUMMER 769604-3012 ÅRSREDOVISNING FÖR BRF SMEDJAN 11 RÄKENSKAPSÅRET 2005 ORGANISATIONSNUMMER 769604-3012 769604-3012 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Smedjan 11 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF RUNÖ GÅRD I ÅKERSBERGA

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF RUNÖ GÅRD I ÅKERSBERGA ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF RUNÖ GÅRD I ÅKERSBERGA Org. nr. 716420-2306 Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB KALLELSE Medlemmar i Bostadsrättsföreningen Runö

Läs mer

Årsredovisning. Brf Stenskvättan 15

Årsredovisning. Brf Stenskvättan 15 Årsredovisning för Brf Stenskvättan 15 769630-1485 Räkenskapsåret 2015 05 30 2015 12 31 2 (7) Styrelsen för Brf Stenskvättan 15, med säte i Hägersten, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdag den 16 februari år 2016 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdag den 16 februari år 2016 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 5 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdag den 16 februari år 2016 kl. 18.30 1 Föreningsstämmans

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31

Årsredovisning. Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31 Årsredovisning Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper Noter Underskrifter 3-4 5 6 7 8

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte 2015 Bostadsföreningen Hemfrid UPA 746000-1584 Personligt meddelande till alla medlemmar i Bostadsföreningen Hemfrid u.p.a. Kallelse till årsmöte 2015 Datum: Torsdagen den 21 maj 2015 kl. 18.00-20.00 Plats:

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Föreningsformen En bostadsrättsförening är en speciell form av ekonomisk förening som omfattas av: Bostadsrättslagen (1991:614) Lagen om ekonomiska föreningar

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

Ordförande Michael Carlsen hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 VAL AV ORDFÖRANDE 3 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

Ordförande Michael Carlsen hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 VAL AV ORDFÖRANDE 3 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE Protokoll - Ordinarie föreningsstämma HSB, Brf Lindeborg, i Malmö Tid: 2016-04-04 kl.19.00-21.30 Plats: S:t Mikaels kyrka Lindeborg 1 ÖPPNANDE Ordförande Michael Carlsen hälsade de närvarande medlemmarna

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Blanka i Lund Organisationsnummer:

ÅRSREDOVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Blanka i Lund Organisationsnummer: ÅRSREDOVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Blanka i Lund Organisationsnummer: Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2001-01-01 2001-12-31 STYRELSE Föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2005 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2005 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2005 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(7) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf. Brandvakten Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf. Brandvakten Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf. Brandvakten Räkenskapsåret 2014-09-01-2015-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Två Statyer Organisationsnummer 769610-3717 Styrelsen får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2011-01-01 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens verksamhet

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

HSB Brf Stranden i Ekerö

HSB Brf Stranden i Ekerö HSB Brf S T R A N D E N Ekerö HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: 716418-6905 Årsredovisning För räkenskapsåret 2010 Org,nr: 716418-6905 Sid 2/5 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Stranden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF PUKAN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF PUKAN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF PUKAN I MALMÖ Org nr: 746000-5908 HSB Bostadsrättsförening Pukan i Malmö KALLELSE Medlemmarna inom HSB bostadsrättsförening Pukan i Malmö kallas till ORDINARIE

Läs mer

HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING

HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING 2015 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Kallelse till ordinarie föreningsstämma Medlemmarna i BRF Masken kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. När: 16 oktober, 2014 Tid: 18.30. Plats: Bohusgatan 25 Förslag till dagordning 1 Val

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende.

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2114 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Mjärdevi 1 i Linköping, org.nr 716425-9801, får härmed avge redovisning för 2001-01-01--12-31, föreningens 12:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinteraspen får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och verksamhet året 27-1-1 till 27-12-31.

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering HSB-Certifiering Verksamhetsplanering för bostadsrättsföreningen HSB Gasellen i Linköping År 2015-2019 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/03B 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

s. 7 Svar angående motion 2013 från Annacarin Wallin angående inrättande av motionsrum s. 8 Fullmakt för de som inte kan närvara vid stämman

s. 7 Svar angående motion 2013 från Annacarin Wallin angående inrättande av motionsrum s. 8 Fullmakt för de som inte kan närvara vid stämman HSB:s bostadsrättsförening Rimsmeden kallas till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19.00 i Ulfåsasalen med efterföljande frågestund till styrelsen samt information från Posten Insläpp

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(14) Brf Birkagatan 18 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 7 - balansräkning 8 - tilläggsupplysningar

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 1 Brf Kättingen 26 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA DAG: Måndagen den 26 maj 2014 klockan 19.30 LOKAL:Gemensamhetslokalen DAGORDNING: 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING BRF STENKULLEN I VÄRMDÖ Org nr 769607-3449 1 Verksamhetsberättelse För räkenskapsåret 2011 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Om inget särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Åbylund i Västerhaninge ( ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Åbylund i Västerhaninge ( ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Sida 1 av 5 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Åbylund i Västerhaninge (769608-5112) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-09-01 2014-08-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013/2014

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Obelisken 29. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2005

ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2005 ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2005 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lötby får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under tiden 2005-01-01 till 2005-12-31 vilket är föreningens nittonde

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand

Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand Förslag till Årsredovisning 2002-01-01--2002-12-31 3 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand får härmed

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2009-05-26 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 32 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 (org.nr. 769619-1803) Antagna den 7 mars 2011, reviderade den 28 november 2012, den 2 september 2013 och den 17 juni 2015. 1 Föreningens namn och firmateckning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HSB:s Bostadsrättsförening DELFINEN ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ETABLERING Föreningen bildades den 25 januari 1965 och registrerades den 13 februari 1965.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. 1 Stämmans öppnande Efrem Rhawi, ordförande, hälsade alla välkomna till årsstämman i HSBs

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Grev Ture 1 716414-2510. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för. Brf Grev Ture 1 716414-2510. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Årsredovisning för Brf Grev Ture 1 716414-2510 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 Org. Nr 716414-2510 ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Grev

Läs mer

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring Förslag till ändring av stadgar för Bergshamra Bygdegårdsförening Att behandlas vid årsmötet 2012. Styrelsens förslag till ändring av nuvarande stadgar föranleds främst av det faktum att Bygdegården numera

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF TALLEN 25 Org.nr 71 64 18-0767

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF TALLEN 25 Org.nr 71 64 18-0767 Brf Tallen 25 ÅRSREDOVISNING FÖR BRF TALLEN 25 Org.nr 71 64 18-0767 Styrelsen får härmed avge redovisning för räkenskapsåret 1.1 31.12 2014. Förvaltningsberättelse Fastighet: Tallen 25, Stockholm. Styrelse

Läs mer