ÅRSREDOVISNING Brf. Magne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 1999-09-01 2000-08-31. Brf. Magne"

Transkript

1 1 ÅRSREDOVISNING Brf. Magne

2 2 KALLELSE Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Magne i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 13 februari 2001 kl Lokal: Restaurang Ovan På, Bilia Värnhem. Styrelsen DAGORDNING 1 Mötets öppnande och val av ordföranden för stämman 2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 3 Fastställande av dagordning 4 Val av 2 personer att jämte ordföranden justera protokollet 5 Fråga om kallelse behörigen skett 6 Styrelsens årsredovisning A/ delbeslut om godkännande av föreningens mål(redovisas i delen Styrelsens planering ). B/ Delbeslut om godkännande av Styrelsens planering C/ Beslut om godkännande av styrelsens årsredovisning i sin helhelt 7 Revisorernas berättelse 8 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 9 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10 Beslut i anledning av föreningens överskott enligt den fastställda balansräkningen 11 Fråga om arvoden, ersättningar utöver arvode och ersättningar för förlorad arbetsförtjänst. 12 Val av styrelseledamöter och suppleanter A/ Två styrelseledamöter för 2 år(avgående Ove Lidin och Birgitta Rasmusson) B/ en suppleant för 2 år (avgående Mattias Andersson) 13 Val av revisorer och suppleanter A/ Två revisorer för ett år (avgående Sonja Dahl och Anna-Lisa Fritz) B/ Två revisorsuppleanter för ett år (avgående Heidi Pettersson och Ulla Hesselbom) 14 Val av valberedning, för ett år. Avgående Heidi Pettersson, Ulla Hesselbom och Gun-Britt Gidlöv. 15 Val av fullmäktigeledamöter och suppleanter till HSB Malmö 16 Avslutning av ordinarie föreningsstämma. 17 Övriga frågor och information. ANMÄLAN Namn:.Antal personer Lgh. Nr.. Servering av kassler med råstekt potatis, vatten/öl samt kaffe och kaka. Anmälan senast den 5:e februari 2001 till fastighetskontoret, Ellstorpsgatan 3 D.

3 3 HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENING MAGNE I MALMÖ Organisationsnummer ÅRSREDOVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Magne i Malmö Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRENINGENS VERKSAMHET Föreningens verksamhet omfattar förvaltning av fastigheten Midgård 11 vilken innehåller 122 lägenheter och 2 lokaler. FÖRENINGSSTÄMMA Ordinarie föreningsstämma för räkenskapsåret hölls den 15:e februari 2000 på restaurang "Ovan På" Bilia, Värnhem. Närvarande var 27 röstberättigade medlemmar. STYRELSEN UNDER VERKSAMHETSÅRET Ordförande Ove Lidin Vice ordföranden Bengt Johansson Sekreterare Birgitta Rasmusson Ledamot Desirée Nyberg Utsedd av HSB Lars-Göran Angelin Suppleant Johan Svanfelt Suppleant Mattias Andersson Suppleant HSB Ulla Lilja I tur att avgå vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamöterna Ove Lidin och Birgitta Rasmusson samt suppleant Mattias Andersson. SAMMANTRÄDEN UNDER VERKSAMHETSÅRET Styrelsen har hållit 10 protokollförda sammanträden. FIRMATECKNARE, TVÅ I FÖRENING Ove Lidin, Bengt Johansson, Desirée Nyberg och Birgitta Rasmusson. REVISORER Sonja Dahl och Anna-Lisa Fritz har varit föreningens revisorer. Suppleanter för revisorerna har varit Heidi Pettersson och Ulla Hesselbom. HSB:s Riksförbunds dotterbolag BoRevision AB har reviderat i enlighet med stadgarna.

4 4 VALBEREDNING Heidi Pettersson, Ulla Hesselbom och Gun-Britt Gidlöv. REPRESENTANTER I HSB MALMÖ FULLMÄKTIGE Ove Lidin och Birgitta Rasmusson som suppleant. VICEVÄRD OCH ANSTÄLLDA Vicevärd har varit Ove Lidin som utsetts av styrelsen. Fastighetskontoret har varit öppet 2:a måndagen i månaden mellan Fastighetskontoret finns på Ellstorpsgatan 3 D, tel Föreningen har haft fastighetsskötsel och städning av trappor på entreprenad genom Lars Hansson i Skåne AB. LÖNER OCH ARVODEN Vice värd (kr) :- Styrelse (kr) :- Revisorer (kr) :- Övriga ersättningar till styrelse o övriga 994:- I övriga ersättningar ingår bl. a ersättning för förlorad arbetsinkomst, bussbiljetter m.m MEDLEMSANTALET LÄGENHETSÖVERLÅTELSER Vid årets slut var antalet medlemmar 128 st. Anledningen till att medlemstalet överstiger antalet bostadsrätter i föreningen är att mer än en medlem kan bo i samma lägenhet. HSB Malmö innehar även ett medlemskap i föreningen. Dock skall noteras att vid stämman har en bostadsrätt en röst oavsett antalet innehavare. Styrelsen har noterat en stigande trend på överlåtelsesummorna. Antalet lägenhetsöverlåtelser har under året varit 21 st. AVSÄGELSER Under året har föreningen inte haft någon avsägelse. Avsägelse innebär att bostadsrätten upplåtes utan tidsbegränsning, om man inte kan finna någon som är villig att ta över kan man överlämna nyttjanderätten till föreningen genom en så kallad avsägelse. Avsägelse får ske först två år efter första upplåtelsen, detta innebär att man inte längre själv kan sälja bostadsrätten utan denna övergår utan ersättning till föreningen som i sin tur har att försöka sälja denna.

5 5 HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENING MAGNE I MALMÖ ÅRSAVGIFTER OCH HYROR Årsavgifterna har inte höjts under året. DATUM % HÖJNING ,00 % ,00 % ,00 % SKULDER TILL KREDITINSTITUT som förfaller inom 1 år LÅNGIVARE RÄNTA BELOPP JUSTERAS NÄSTA ÅRS AMORTERING Stadshypotek 7, SKULDER TILL KREDITINSTITUT som förfaller inom 5 år LÅNGIVARE RÄNTA BELOPP JUSTERAS NÄSTA ÅRS AMORTERING Stadshypotek 5, SBAB 4, ÅRLIG STADGEENLIG BESIKTNING Föreningens styrelse och revisorer har den 21:e augusti 2000 besiktigat fastigheten samt haft inventering av övriga tillgångar. STUDIE- OCH FRITIDSVERKSAMHET Föreningen har inte haft någon egen studieverksamhet för medlemmarna eftersom många medlemmar också är medlemmar i Ellstorpsrådet och deltager i deras verksamhet. Föreningen har den 2 september 2000 haft en gårdsfest för medlemmarna i föreningen.

6 6 STYRELSENS SYN PÅ FRAMTIDEN Styrelsen ser ljust på framtiden, vi har god ekonomi i vår förening trots en omfattande renovering under de senaste åren. Föreningen har bl. a installerat nytt sopsystem, nya fönster och balkonger, nya vatten- och elledningar, ny undercentral för fjärrvärmen, ommålning av tvättstugor, torkrum, källargolv och ytterfasad. Under 1999 har ombyggnad av gårdsplanen avslutats och 2 nya cykelskjul har byggts. Föreningen har under året blivit certifierad vilket är positivt för de boende i vår förening. EKONOMISK STÄLLNING OCH RESULTAT Resultatet av föreningens verksamhet under året och den ekonomiska ställningen vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. Styrelsen har under året bundit :- för att få bättre avkastning på pengarna. Styrelsen föreslår att årets överskott kronor överförs till dispositionsfonden. EKONOMISK FÖRVALTNING Föreningen har ett avtal om administrativ förvaltning med HSB Malmö. Avtalet gäller fr o m Avtalet förlängs med tre år i taget om det inte blir uppsagt senast sex månader före utgången av avtalsperioden. Administrativ förvaltning omfattar bokföring, bokslut, budget, avgifter, redovisning, lönehantering, medelsförvaltning, betalningsföreläggande m.m. ORDFÖRANDEN HAR ORDET Varmt tack till alla medlemmar och anställda för det intresse som visats under det gångna verksamhetsåret. Tillsammans kan vi göra vår förening både bättre och starkare om vi tillsammans tar ansvar för föreningens intressen. Styrelsen tackar för det förtroende som visats under det gångna verksamhetsåret. Till sist skulle jag vilja uppmana medlemmarna att komma till våra möten, så som det nu är kommer alldeles för lite medlemmar.

7 7 Ingår som del i årsredovisningen STYRELSENS PLANERING för (Styrelsens planering är ett dokument som ingår i certifieringsprocessen. Certifieringen genomförs enligt dokumentet Certifieringen steg för steg ). Under denna rubrik finns ett antal sidor som behandlar styrelsens planering av bostadsrättsföreningens verksamhet. Innehållets omfattning är standardiserat och bostadsrättsföreningar som har det standardiserade innehållet i sin årsredovisning kan efter sin ordinarie föreningsstämma söka HSB:s CERTIFIKAT. Certifikat kan erhållas efter att man kontrollerat att bostadsrättsföreningen uppfyller certifieringens krav. Kraven har fastställts av förtroendevalda inom HSB Malmö och den grundläggande idén till en frivillig certifiering kommer från ett antal styrelseledamöter. På de följande sidorna finns alla delkrav specificerade och direkt därunder skall styrelsens redovisade uppgifter för respektive krav finnas. Detta ger en möjlighet för var och en att kontrollera att ingen uppgift utelämnats av styrelsen. Värderingen av uppgifterna i Styrelsens planering gör läsaren själv. Innehåll Styrelsens utbildning sid 8 Mål för verksamheten sid 8 Underhållsplanering sid 9-10 Ekonomisk planering sid Specifikation lån sid 13 Specifikation fastighet sid 14 Information sid 15 Riskanalys sid 16

8 8 Utbildning av styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen A. I certifierade bostadsrättsföreningar skall minst tre ledamöter ha genomgått HSB:s Kvalitetsskola som behandlar certifieringen av bostadsrättsföreningar och dess bakgrund. 3 ordinarie styrelseledamöter, 2 ordinarie revisorer samt en styrelsesuppleant har genomgått HSB:s kvalitetsskola. Mål för verksamheten i bostadsrättsföreningen B. Fem (minst) styrande delmål för verksamheten skall vara fastställda av styrelsen varav ett mål skall omfatta miljö och ett annat utbildning. Minst tre mål skall tidsbestämmas. Miljö Föreningen skall använda miljövänliga rengöringsmedel inom- och utomhus. Föreningen skall påbörja källsortering Föreningen skall slutföra ombyggnaden av vår utemiljö Utbildning Alla ordinarie ledamöter inkl. suppleanter skall inom 3 år ha genomgått HSB:s styrelsekurs. En styrelsemedlem/år skall genomgå HSB:s grundläggande ekonomikurs. En ledamot skall inom 3 år genomgå HSB:s juridikkurs Utbildning till medlemmarna i vår förening skall ske inom en 5-års period Ekonomi Föreningen skall via egen data sköta fakturabetalning inom 3 år. Information I varje lägenhet skall finnas en info-pärm inom 3 år som kontinuerligt uppdateras. Pärmen som tillhör lägenheten ska innehålla all nödvändig information och skall vid avflyttning överlämnas till den nye ägaren av bostadsrätten. C. Det skall anges när de redovisade målen fastställs av styrelsen. Styrelsen har vid styrelsemötet fastställt de nya målen. (När det gäller föreningens ändamål se föreningens stadgar.)

9 9 Underhållsplanering i: A. Underhållsplanen skall vara upprättad enligt företaget REPABs modell för underhållsplanering eller enligt en likvärdig modell med prislistor intervaller och uppdateringssystem. Ange vilken modell som används, datum för besiktning och när planen färdigställts. Underhållsplanen har upprättats enl. REPAB Fastighetssystem. Besiktningen utfördes och planen färdigställdes Planen uppdaterades?????? B. Planen skall upprättas både i ett 10-års och 20-års alternativ. Planen har upprättats i ett 20-års alternativ. Den nya planen kommer att upprättas i både i ett 10-års och ett 20-års alternativ. C. De första tre eller fem åren skall detaljredovisas. De första fem åren har detaljredovisats i planen. D. Planen skall kostnadsuppräknas årligen. Den nya planen kommer att uppräknas årligen enl. REPAB systemet E. Ny plan med tillhörande besiktning skall upprättas vart femte år. Ny besiktning och plan kommer att upprättas år F. Inför besiktning skall styrelse upprätta lista över extraordinära och dolda problem t. ex läckande yttertak eller ledningar. Minst en representant för styrelsen skall delta i besiktningen. Styrelsen kommer att upprätta fellista inför besiktningen. Ordföranden Ove Lidin var närvarande vid besiktningen. G. Styrelsen skall vid styrelsemöte fastställa den plan som är gällande och firmatecknarna samt den som på styrelsens uppdrag upprättat förslag till plan skall signera gällande plan. (Gäller grundplaner inte årligen ekonomisk planeringskostnadsuppräknade planer. Uppdaterade planer signeras av firmatecknare). Underhållsplanen har fastställts vid styrelsemöte Firmatecknarna har undertecknat ursprungsplanen Konsulten signerade handlingarna

10 10 H. Det skall anges vem som upprättat planen, i vilket företag personen är anställd, i vilket försäkringsbolag konsultförsäkringen är tecknad samt försäkringens självrisk. Planen har upprättats av HSB Byggkonsult Syd AB. Företaget har konsultförsäkring i försäkringsbolaget Folksam. Självrisken är 10% av skadebeloppet dock minst 2,5 basbelopp och högst 10 basbelopp. I. Ange större underhållsåtgärder inom 3 år. Byte av tvättmaskiner. Ej påbörjat Installation av bredband-datanät. Installation påbörjat under 0012, ej slutförd. Målning av fönsterbleck. Ej påbörjat. J. Ange den rekommenderade genomsnittsliga underhållsfonderingen för aktuellt år i kr/kvm och år och om det gäller för 10 eller 20 år. I 20-års alternativet skall :- fonderas per år eller 96,83 kr/kvm och år. Föreningen fonderar enl. 20-års alternativet. Långsiktigt planerar föreningen att finansiera underhållet genom fonderade medel och lån.

11 11 Ekonomisk planering i: Redovisningen av styrelsens strategi för framtiden och antaganden beträffande kostnadsutveckling. Strategin omsätts i en 10-årskalkyl. A. Styrelsens antagande beträffande inflation, uppräkning av hyror, driftskostnader, uppräkning av taxeringsvärde och tomträttsavgäld anges. Inflation 2,00 %/år. Uppräkning av hyror 1,40 %/år. Uppräkning av driftskostnader 2,00 %/år. Uppräkning av taxeringsvärde 2,00 %/år. Tomträttsavgäld finns inte. Föreningen äger sin mark. B. Styrelsens antaganden betr. Räntor anges. (Räntor på lån vid ränteförändring/ omskrivning, ränta på ev. nya lån, ränta på kassakonto och ränta på bunden inlåning redovisas). Ny ränta på lån vid ränteförändring/omskrivning 6,50%. Ränta på ev. nya lån 6,50 %. Ränta på kassakonto 1,20 % (medelvärde). Ränta på ev. bunden inlåning 3,00 % (medelvärde). Ränta på kapitalkonto 2,10 % (medelvärde). C. Styrelsens antaganden över utvecklingen på föreningens ev. räntebidrag redovisas. Räntebidraget år 2000 var :-. Därefter minskar räntebidraget successivt och beräknas år 2009 uppgå till ca :-. D. 10-års-kalkyl eller prognos skall upprättas och uppdateras (betr. räntor och kostnader etc.) varje år, ny plan upprättas vart femte år. Det skall redovisas när grundplanen upprättades och när uppdateringen skett samt när styrelsen antog planen. Grundplanen upprättades Styrelsen antog grundplanen på styrelsemöte Planen uppdaterades??????

12 12 E. I 10-årskalkyl ingår underhållsfonderingar enl. underhållsplan och det skall anges om 20-års- eller 10-årsalternativet för fonderingar används. I normalkalkylen skall 20-års-alternativet användas. Föreningen använder 20-års alternativet. F. Styrelsens antaganden betr. avgiftsutvecklingen för de närmaste tre åren anges. (Bygger på aktuella kostnader, underhållsplan, antaganden och kostnadsutveckling.) År 1999 har årsavgiften höjts med 2,00 %. År 2000 beräknas årsavgiften höjas med 0,00 % År 2001 beräknas årsavgiften höjas med 0,00 %. År 2002 beräknas årsavgiften höjas med 0,00 % G. Det skall anges vem som upprättat 10-årskalkyl och i vilket företag personen är anställd och det skall även anges i vilket bolag konsultförsäkringen är tecknad. 10-års kalkylen är upprättad av Lars Holm anställd av HSB Malmö. HSB Malmö har konsultförsäkring i försäkringsbolaget Folksam.

13 13 Specifikation på befintliga lån i: Alla föreningens lån skall redovisas. Följande uppgifter skall finnas för respektive lån, långivare, lånestorlek, ränta, amortering och bindningstid. Föreningen har under budgetåret löst ett lån på 1,1 miljon och därmed sänkt räntan betydligt. Låneförteckning per Långivare Ränta Belopp Justeras Nästa års amort. STATSHYPOTEK 7,82 % STATSHYPOTEK 5,74 % SBAB 4,88 % Summa lånebelopp: Nästa års amortering:

14 14 Specifikation av fastigheter i: A. Byggnadsår och antal lägenheter redovisas. Byggnadsår 1944 Antal lägenheter 122 st Antal lokaler 2 st B. Lägenhetsyta, medellägenhetsyta och lokalyta anges. Lägenhetsyta kvm Medellägenhetsyta 49,21 kvm Lokalyta 114 kvm (exkl. källarlokaler) C. Byggkostnad och produktionskostnad specificeras. Byggkostnad :- Produktionskostnad :- D. Taxeringsvärde för bostäder, lokaler och mark redovisas. Taxeringsvärde år 2001, bostäder :-, härav mark E. Garage och parkeringsplatser redovisas. Ange hur många garageplatser Respektive parkeringsplatser som är uthyrningsplatser.(dvs. platserna ingår ej i avgiften utan speciell hyra utgår). Föreningen har inga garageplatser eller parkeringsplatser. F. Ange hur många lägenheter det finns av respektive typ.(ettor, tvåor, etc.) 1 ROK 58 st 2 ROK 46 st 3 ROK 18 st

15 15 Information i: A. Krav: Alla nya medlemmar skall kontaktas så fort som möjligt av styrelsen för att välkomna den nye medlemmen och ge information om bostadsrätt och om den egna föreningen. Standardiserat informationsmaterial med rubriken: Välkommen till: (Materialet innehåller kortfattad grundinformation och broschyr som visar vilka delar som bostadsrättsinnehavaren respektive föreningen ansvarar för samt föreningens stadgar). Redovisning görs. Föreskrivet material utdelas till nya medlemmar. Föreningen kallar dessutom medlemmar till muntlig information. B. Krav: Minst ett informationsmöte för medlemmarna skall ha hållits under året. Redovisning görs. Föreningen har haft medlemsmöte den 29 november 1999, den 8 maj 2000 samt den 27 november C. Krav: Styrelsen skall ha lämnat skriftlig information vid minst två tillfällen under året. Redovisas. Föreningen har i november 1999, januari 2000, oktober 2000 och i december 2000 lämnat skriftlig information i Magnebladet, D. I de certifierade bostadsrättsföreningarna skall den i årsredovisningen ingående Styrelsens planering behandlas på ordinarie föreningsstämma och ha separat punkt på dagordningen. Redovisas. Styrelsens planering finns på dagordningen under punkt 6.

16 16 Riskanalys för: Riskanalys skall utföras av BoRevisions yrkesrevisorer eller annan yrkesrevisor som godkännes av HSB Malmö Ek. För. Underlag för riskanalysen är: 1. Gällande budget 2. Senaste av stämman fastställd årsredovisning 3. Underhållsplan års kalkyl I riskanalysen skall ingå revisorns kommentarer om någon kostnadsdel är speciellt priskänslig för föreningen och därmed kan påverka årsavgifter och överlåtelsepriser. Revisorns utlåtande skall bifogas genom kopiering av utlåtandet i sin helhet. Se bilaga från revisor daterat Malmö den????? 2000.

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

HSB brf Skogsmården i Malmö

HSB brf Skogsmården i Malmö HSB brf Skogsmården i Malmö Årsredovisning 1/9 2006 31/8 2007 http://hotpot.se/forum Kallelse Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Skogsmården kallas härmed till ordinarie föreningsstämma måndagen den

Läs mer

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen HSB Brf Almedal i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Brf Almedal kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 26 februari 2014 kl 19.00. Lokal: Scandic Hotell, Segevång,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV HSB har tilldelat bostadsrättsföreningen HSB Brf Elisetorp i Arlöv CERTIFIKAT för att den uppfyller HSB:s krav för HSB

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

årsredovisning B R F MASTHUGGET 98/99

årsredovisning B R F MASTHUGGET 98/99 årsredovisning B R F MASTHUGGET 98/99 D A G O R D N I N G a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Stämmans öppnande Fastställande av röstlängd Val av stämmoordförande Val av stämmosekreterare Val av en

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2014 31/12 2014 HSB BRF SÖDERTORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2014 31/12 2014 HSB BRF SÖDERTORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2014 31/12 2014 HSB BRF SÖDERTORP I MALMÖ 1 2 Öppnar Innehållsförteckning dörren delägarna! Kallelse och dagordning till föreningsstämma 1 HSB Certifiering

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson.

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson. Brf Tre Kullar i Ekerö 716418-6814 för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Styrelsen får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2003-30 juni 2004. Fastighet Träkvista 3:244, Ekerö kommun

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912.

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912. 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 År 2007 2 ÅRSREDOVISNING ÅR 2007 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet år 2007.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sigars förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2006 Innehåll

Bostadsrättsföreningen Sigars förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2006 Innehåll s förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2006 Innehåll sida 1 Information om verksamheten 1 1.1 Allmänt 1 1.2 Ändamål 1 2 Föreningens byggnader 1 2.1 Föreningens försäkringar 2 3 Fastighetens tekniska

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Sid. 1 av 13 Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Bostadsrättsföreningen Y.K.- HUSET Furusundsgatan 9 Org. Nr.: 71 64 05-7387 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 Januari 2006-31

Läs mer