FöreningsSparbanken ABs Kreditkorgobligation lån 237

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FöreningsSparbanken ABs Kreditkorgobligation lån 237"

Transkript

1 EMISSIONSBILAGA Lån 237, serie A, B och C FöreningsSparbanken ABs Kreditkorgobligation lån 237 SPAXKreditkorg Serie A - Garanti Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Serie B - SPAX Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Serie C - MAX Emissionskurs 110 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Återbetalningsdag

2 Risk En placering i detta lån sker till en begränsad risk då nominellt belopp alltid återbetalas vid löptidens slut. Antalet kredithändelser är avgörande för hur mycket den kreditrelaterade avkastningen kan komma att minska. Om fyra eller fler kredithändelser inträffar redan det första året, utgår ingen kreditrelaterad avkastning alls. Banken återbetalar dock alltid obligationens nominella belopp på återbetalningsdagen. FöreningsSparbanken tar inte något ansvar för produktens värde under löptiden, vilket kan vara väsentligt lägre än på återbetalningsdagen. Ansvaret för riskbedömningen åvilar placeraren. Intresserade placerare måste försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och innebörden av produkten samt den risk de tar och att de beaktar lämpligheten av en investering i produkten med hänsyn tagen till den egna situationen och sina egna ekonomiska omständigheter. Placeraren bör vidare beakta att den egna ekonomiska situationen kan förändras så att en försäljning av placeringen måste göras innan löptidens slut. Om detta sker kan det medföra viss förlust av satsat kapital eller försämra avkastningen. Vid en försäljning innan löptidens slut erhålls det vid tillfället aktuella marknadsvärdet för placeringen. Materialet i denna emissionsbilaga är inte avsett att vara rådgivande utan presenteras enbart i informationssyfte. 2

3 Inbjudan till förvärv FöreningsSparbankens lån 237 Allmänt om lån 237 Inbjudan FöreningsSparbanken AB (publ), nedan kallad Banken, inbjuder härmed till förvärv av kreditriskrelaterade obligationer, nedan kallade Serie A, Serie B respektive C eller obligationer, vilkas avkastning är beroende av antalet s k kredithändelser som inträffar i en portfölj bestående av ca 120 bolag. MTN-program / Lån Detta lån emitteras under FöreningsSparbankens svenska MTN-program, varunder Banken har möjlighet att utge lån med olika konstruktioner. För varje lån upprättas en emissionsbilaga med kompletterande lånevillkor, där specifika villkor för varje serie anges. Denna inbjudan utgör emissionsbilaga till Bankens lån nr 237. Prospekt för FöreningsSparbanken ABs MTN-program har godkänts av Stockholmsbörsen och kan erhållas genom något av Bankens kontor. Anmälan om köp Anmälan om köp sker genom att placeraren fyller i en anmälningssedel eller gör en anmälan genom Banken via Internet. Likvid erläggs genom att Banken debiterar ett av placeraren angivet konto på likviddagen. Minsta investering för Serie A och B är två obligationer à kronor ( kronor) och för Serie C två obligationer à kronor ( kronor). Courtage tillkommer. Andrahandsmarknad Kunden placerar i svenska kronobligationer som kommer att noteras på den s k SOX-listan vid Stockholmsbörsen och Banken kommer löpande att ställa köpkurser. Placeraren kan därför sälja hela eller delar av sitt innehav under lånets löptid. Om möjligt kommer även säljkurser att ställas. De obligationer Banken köpt äger Banken rätt att makulera varvid lånebeloppet skall anses amorterat med ett belopp motsvarande obligationernas nominella belopp. SPAX Kreditkorg Serie A - Garanti Allmänt Serie A är en börsnoterad obligation med ca 6 års löptid. Avkastningen är dels garanterad till 1,5 procent per år och dels beroende av kreditrisken under ca 5 år i en företagsportfölj bestående av sammanlagt 120 företag från ett flertal länder och verksamma inom ett flertal olika branscher. Företagsportföljen beskrivs utförligare på sidan 6-9. Lägsta avkastning Den garanterade avkastningen uppgår till 1,5 procent per år. Därutöver utbetalas en räntekupong vars storlek är beroende av antalet kredithändelser. Om antalet kredithändelser är fyra eller fler utbetalas endast den garanterade räntan. Kredithändelse förklaras närmare på sidan 6. Beräkning av avkastning Årligen utbetalas en ränta motsvarande 1,5 procent av nominellt belopp. Den ränta som därutöver utbetalas beror på antalet kredithändelser. Om kredithändelser inträffat i fyra av portföljföretagen utbetalas ingen kreditrelaterad avkastning. Om ingen kredithändelse inträffat utbetalas indikativt 5,5 procent utöver den garanterade räntan. Den kreditriskrelaterade räntan fastställs slutgiltigt den10 december 2003 och kan bli såväl högre som lägre än den indikerade 5,5 procent. Varje kredithändelse reducerar den kreditriskrelaterade räntan med 1/4-del, förutsatt att inga förvärv, fusioner eller avyttringar skett bland portföljföretagen. Om ett företag i portföljen delas i flera företag, som tidigare inte är portföljföretag och det därefter sker en kredithändelse i ett av de nya företagen, blir reduktionen vid en kredithändelse mindre. Om däremot företag i portföljen fusionerats blir reduktionen större om det inträffar en kredithändelse i det fusionerade bolaget. Räntekupong avseende den sista ränteperioden kommer att motsvara räntekupongen som utbetalas den 26 januari 2009 och är således ej föremål för kreditriskexponering. Om en kredithändelse inträffar så reduceras räntekupongen för innevarande och kommande ränteperioder. Utbetalda räntekuponger påverkas ej. 3

4 Återbetalning Oberoende av antal inträffade kredithändelser utgår alltid en garanterad årlig räntekupong om 1,5 procent och Banken återbetalar alltid 100 procent av obligationens nominella belopp ( kronor per obligation) på återbetalningsdagen. Detta innebär att placeraren alltid erhåller viss avkastning på sin placering och därmed enbart riskerar den eventuellt högre alternativa avkastning som en annan placering hade kunnat ge. Det är dock viktigt att notera att Bankens utfästelse om återbetalning av lägst 100 procent av nominellt belopp ej gäller vid försäljning under löptiden, utan endast på återbetalningsdagen. Exempel på årlig räntekupong Nedan följer exempel på årlig kupong vid olika antal inträffade kredithändelser och en antagen ränta på initialt 7,0 procent, varav 1,5 procent utgör garanterad ränta. En inträffad kredithändelse påverkar ej tidigare utbetalda kuponger. En kredithändelse under sista året av lånets löptid påverkar ej utbetalningen av sista räntekupongen. Likvidbeloppet motsvarar köp av 10 obligationer à kronor ( kronor) och värdena avser belopp före skatt och exklusive courtage. Antal inträffade kredithändelser Ingen En Två Tre Fyra eller fler Garanterad årlig ränta 1,500 % 1,500 % 1,500 % 1,500 % 1,500 % Kreditrelaterad årlig ränta 5,500 % 4,125 % 2,750 % 1,375 % 0,000 % Sammanlagd årlig räntekupong 7,000 % 5,625 % 4,250 % 2,875 % 1,500 % Belopp i kronor SPAX Kreditkorg Serie B - SPAX Allmänt Serie B är en börsnoterad obligation med ca 6 års löptid. Avkastningen är beroende av kreditrisken under 5 år i en företagsportfölj bestående av sammanlagt 120 företag från ett flertal länder och verksamma inom ett flertal olika branscher. Företagsportföljen beskrivs utförligare på sidan 6-9. Beräkning av avkastning Om ingen kredithändelse inträffar utbetalas en årlig räntekupong motsvarande indikativt 9 procent av nominellt belopp. Räntesatsen fastställs slutgiltigt den 10 december 2003 och kan bli såväl högre som lägre än den indikerade 9 procent. Räntesatsen reduceras därefter beroende på hur många av företagsportföljens bolag som blir föremål för kredithändelser. För varje bolag som blivit föremål för en kredithändelse reduceras räntesatsen med 1/4-del (indikativt 2,25 procentenheter), vilket innebär att ingen avkastning utbetalas om det inträffar kredithändelser i fyra eller fler av portföljföretagen. Kredithändelse förklaras närmare på sidan 6. Om ett företag i portföljen delas i flera företag, som tidigare inte är portföljföretag och det därefter sker en kredithändelse i ett av de nya företagen, blir reduktionen vid en kredithändelse mindre. Om däremot företag i portföljen fusionerats blir reduktionen större om det inträffar en kredithändelse i det fusionerade bolaget. Räntekupong avseende den sista ränteperioden kommer att motsvara räntekupongen som utbetalas den 26 januari 2009 och är således ej föremål för kreditriskexponering. Om en kredithändelse inträffar så reduceras räntekupongen för innevarande och kommande ränteperioder. Utbetalda räntekuponger påverkas ej. Återbetalning Oberoende av antal inträffade kredithändelser återbetalar banken 100 procent av obligationens nominella belopp ( kronor per obligation) på återbetalningsdagen. Detta innebär att placeraren enbart riskerar den eventuellt högre alternativa avkastning som en annan placering hade kunnat ge. Det är dock viktigt att notera att Bankens utfästelse om återbetalning av lägst 100 procent av nominellt belopp ej gäller vid försäljning under löptiden, utan endast på återbetalningsdagen. 4

5 Exempel på årlig räntekupong Nedan följer exempel på årlig kupong vid olika antal inträffade kredithändelser och en antagen fastställd maximal ränta på 9,00 procent. En inträffad kredithändelse påverkar ej tidigare utbetalda kuponger. En kredithändelse under sista året av lånets löptid påverkar ej utbetalningen av sista räntekupongen. Likvidbeloppet motsvarar köp av 10 obligationer à kronor ( kronor) och värdena avser belopp före skatt och exklusive courtage. Antal inträffade kredithändelser Ingen En Två Tre Fyra eller fler Årlig kreditrelaterad räntekupong 9,000 % 6,750 % 4,500 % 2,250 % 0,000 % Belopp i kronor Allmänt Serie C är en börsnoterad obligation med ca 6 års löptid. Avkastningen är beroende av kreditrisken under 5 år i en företagsportfölj bestående av sammanlagt 120 företag från ett flertal länder och verksamma inom ett flertal olika branscher. Företagsportföljen beskrivs utförligare på sidan 6-9. SPAX Kreditkorg Serie C - MAX Beräkning av avkastning Om ingen kredithändelse inträffar utbetalas en årlig räntekupong motsvarande indikativt 13 procent av nominellt belopp. Räntesatsen fastställs slutgiltigt den 10 december 2003 och kan bli såväl högre som lägre än den indikerade 13 procent. Räntesatsen reduceras därefter beroende på hur många av företagsportföljens bolag som blir föremål för kredithändelser. För varje bolag som blivit föremål för en kredithändelse reduceras räntesatsen med 1/4-del (indikativt 3,25 procentenheter), vilket innebär att ingen avkastning utbetalas om det inträffar kredithändelser i fyra eller fler av portföljföretagen. Kredithändelse förklaras närmare på sidan 6. Om ett företag i portföljen delas i flera företag, som tidigare inte är portföljföretag och det därefter sker en kredithändelse i ett av de nya företagen, blir reduktionen vid en kredithändelse mindre. Om däremot företag i portföljen fusionerats blir reduktionen större om det inträffar en kredithändelse i det fusionerade bolaget. Räntekupong avseende den sista ränteperioden kommer att motsvara räntekupongen som utbetalas den 26 januari 2009 och är således ej föremål för kreditriskexponering. Om en kredithändelse inträffar så reduceras räntekupongen för innevarande och kommande ränteperioder. Utbetalda räntekuponger påverkas ej. Återbetalning Oberoende av antal inträffade kredithändelser återbetalar banken 100 procent av obligationens nominella belopp ( kronor per obligation) på återbetalningsdagen. Placeraren riskerar således kronor per obligation samt den eventuellt högre alternativa avkastning som en annan placering hade kunnat ge. Det är dock viktigt att notera att Bankens utfästelse om återbetalning av lägst 100 procent av nominellt belopp ej gäller vid försäljning under löptiden, utan endast på återbetalningsdagen. Exempel på årlig räntekupong Nedan följer exempel på årlig kupong vid olika antal inträffade kredithändelser och en antagen fastställd maximal ränta på 13,00 procent. En inträffad kredithändelse påverkar ej tidigare utbetalda kuponger. En kredithändelse under sista året av lånets löptid påverkar ej utbetalningen av sista räntekupongen. Likvidbeloppet motsvarar köp av 10 obligationer à kronor ( kronor) och värdena avser belopp före skatt och exklusive courtage. Observera att den årliga kreditrelaterade räntekupongen beräknas på nominellt belopp (i detta exempel sammanlagt kronor). Antal inträffade kredithändelser Ingen En Två Tre Fyra eller fler Årlig kreditrelaterad räntekupong 13,000 % 9,750 % 6,500 % 3,250 % 0,000 % Belopp i kronor

6 Kredithändelse Avkastningen i SPAX Kreditkorg är relaterad till antalet kredithändelser som inträffar i något av de företag som ingår i portföljen. Det finns tre olika slags kredithändelser: a) betalningsdröjsmål b) betalningsrekonstruktion c) konkurs Med betalningsdröjsmål menas att företaget ej i rätt tid fullgör sina betalningsförpliktelser avseende upplånade medel. Med betalningsrekonstruktion menas att en viss betalningsförpliktelse avseende upplånade medel ändras till följd av försämrad kreditvärdighet eller minskad finansiell styrka. Med konkurs menas olika specifika händelser eller åtgärder som utgör tecken på möjligt obestånd. Det bör påpekas att inträffade kredithändelser under lånets sista år ej påverkar avkastningen samt att vid bedömning av huruvida en kredithändelse har inträffat eller ej tillämpar Banken marknadspraxis, d v s av kreditmarknaden framtagna internationella regler och riktlinjer. Dessa regler och riktlinjer publiceras av International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA). För en detaljerad redogörelse av respektive kredithändelse se Kompletterande lånevillkor. Upplysningar om inträffade kredithändelser under obligationens löptid återfinns på Bankens hemsida, Företagsportföljen Beskrivning Portföljen består av 120 olika företag från cirka 20 länder verksamma inom ett flertal olika branscher. Gemensamt för de i företagsportföljen ingående bolagen är att de har en officiell kreditrating motsvarande lägst Investment Grade rating, dvs lägst Baa3 rating från Moody s alternativt lägst BBB- från S&P. Den genomsnittliga ratingen avseende de i portföljen ingående företagen är Baa2 enligt Moody s definition. Portföljen är sammansatt med beaktande av både geografisk och branschmässig diversifiering. Portföljens indikativa sammansättning, geografiska fördelning, branschindelning och rating framgår nedan. De två dominerande kreditvärderingsinstituten Moody s Investor Services och Standard & Poor s har tagit fram ramverk för att bedöma kreditvärdighet och kreditrisk, vilket också ger möjlighet att värdera företag. Portföljen innehåller endast företag med rating Investment Grade (Baa3 respektive BBB- eller bättre), vilket är den klass som bland annat är godkänd för amerikanska obligationsportföljer för säkrare krediter. Snittratingen på portföljen som helhet är Baa2. Slutlig portföljsammansättning sker på startdagen den 10 december Banken förbehåller sig rätten att förändra portföljens sammansättning fram till denna dag. Skulle ett bolag få lägre rating än Investment Grade (Baa3/BBB-) efter fastställandet av slutlig portföljsammansättning kommer det dock att ligga kvar i portföljen under hela löptiden. Efter startdagen kan företagsportföljen komma att ändras beroende på exempelvis uppdelningar eller sammanslagningar där portföljföretag är involverade. Portföljsammansättning (indikativ) På följande sidor visas företag ingående i portföljen, deras geografiska hemvist, branschtillhörighet samt deras rating enligt Moody s och Standard&Poor. Den slutliga portföljsammansättningen kommer att fastställas av banken på startdagen den 10 december

7 Företag Land Bransch Rating *) Moody s S&P ALBERTSONS INCORPORATED USA Grossist Baa2 BBB ALTRIA GROUP INC USA Konsumentvaror Baa2 BBB+ AMERICAN FINANCIAL GROUP INCORPORATED USA Försäkring Baa3 BBB AMGEN INC USA Läkemedel A2 A+ AMP GROUP HOLDINGS LTD. Australien Försäkring Baa1 BBB+ ANADARKO PETROLEUM CORP USA Olja & Gas Baa1 BBB+ AON CORPORATION USA Försäkring Baa2 A- ARCELOR FINANCE Luxemburg Bank & Finans Baa2 BBB ARROW INCORPORATED USA Elektronik Baa3 BBB- ASHLAND INCORPORATED USA Olja & Gas Baa2 BBB AT&T CORPORATION USA Telekom Baa2 BBB AT&T WIRELESS SERVICES INCORPORATED USA Telekom Baa2 BBB AUTOZONE INC USA Detaljhandel Baa2 BBB+ AVIVA PLC Storbritannien Försäkring Aa3 A+ BAE SYSTEMS PLC Storbritannien Flyg & Försvar Baa1 BBB BANCO ESPIRITO SANTO Portugal Bank & Finans A1 A- BARRICK GOLD CORPORATION USA Stål A3 A BAXTER INTERNATIONAL INC USA Läkemedel A3 A BELLSOUTH CORP. USA Telekom A1 A+ BEST BUY COMPANY INC USA Detaljhandel Baa3 BBB- BOEING CAPITAL CORPORATION USA Flyg & Försvar A3 A BOMBARDIER CAPITAL INCORPORATED USA Bank & Finans Baa3 BBB- BOOTS COMPANY PLC Storbritannien Detaljhandel A1 A+ BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC Storbritannien Konsumentvaror Baa1 BBB+ CARGILL INCORPORATED USA Jordbruk A1 A+ CITIZENS COMMUNICATIONS COMPANY USA Telekom Baa2 BBB CNA FINANCIAL CORPORATION USA Försäkring Baa2 BBB- COLES MYER LTD Australien Detaljhandel Baa2 BBB COUNTRYWIDE HOME LOANS INC USA Bank & Finans A3 A DAIMLERCHRYSLER AG Tyskland Fordon A3 BBB DEVON ENERGY CORPORATION USA Olja & Gas Baa2 BBB DIAGEO PLC Storbritannien Konsumentvaror A2 A DIAMOND OFFSHORE DRILLING INCORPORATED USA Olja & Gas A3 A DTE ENERGY COMPANY USA Energi Baa2 BBB+ DUKE CAPITAL CORPORATION USA Energi Baa3 BBB+ EASTMAN KODAK COMPANY USA Läkemedel Baa3 BBB- ELECTRONIC DATA SYSTEMS CORPORATION USA Elektronik Baa3 BBB ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG Tyskland Energi A2 A EXELON GENERATION CO LLC USA Energi Baa1 A- EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Korea Bank & Finans A3 A- FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION USA Bank & Finans Aaa NR FIRSTENERGY CORP USA Energi Baa2 BBB FKI PLC Storbritannien Verkstad Baa3 BBB FORD MOTOR COMPANY USA Fordon Baa1 BBB FORTIS NV Belgien Bank & Finans A1 A+ FOSTERS GROUP LIMITED Australien Konsumentvaror NR BBB+ GALLAHER GROUP PLC Storbritannien Jordbruk Baa3 BBB GATX FINANCIAL CORPORATION USA Bank & Finans Baa3 BBB- GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION USA Bank & Finans Aaa AAA GENERAL MILLS INC USA Konsumentvaror Baa2 BBB+ GENERAL MOTORS CORPORATION USA Fordon Baa1 BBB GENZYME CORPORATION USA Läkemedel NR BBB H J HEINZ COMPANY USA Konsumentvaror A3 A HALLIBURTON CO USA Olja & Gas Baa2 BBB HANA BANK Korea Bank & Finans Baa2 BBB HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS-AG Tyskland Försäkring Baa1 AA- HARRAH S ENTERTAINMENT INCORPORATED USA Hotel NR BBB- HELLENIC TELECOM ORGANIZATION SA Grekland Telekom Baa1 A- HONGKONG LAND COMPANY LIMITED Hong Kong Bygg & Fastigheter A2 BBB+ HYDER PLC Storbritannien Energi Baa2 NR IBERDROLA SA Spanien Energi A2 A+ IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC Storbritannien Konsumentvaror Baa3 BBB KEIHIN ELECTRIC EXPRESS RAILWAY CO LTD Japan Stål A3 NR KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION Korea Energi A3 A- KOREA TOBACCO AND GINSENG CORPORATION Korea Konsumentvaror A3 A+ KRAFT FOODS INC USA Grossist A3 BBB+ * NR innebär att rating saknas från ett av ratinginstituten Moody s eller S&P. 7

8 Företag Land Bransch Rating *) Moody s S&P LEND LEASE CORPORATION LIMITED Australien Försäkring NR BBB LIBERTY MEDIA CORPORATION USA Media Baa3 BBB- LOEWS CORPORATION USA Försäkring A3 A MAN GROUP PLC Storbritannien Bank & Finans A3 NR METSO OYJ Finland Verkstad Baa3 BBB MIZUHO CORPORATE BANK LTD Japan Bank & Finans A3 BBB MMO2 PLC Storbritannien Telekom Baa2 BBB- NATIONAL GRID TRANSCO PLC Storbritannien Energi Baa1 A- NESTLE SA Schweiz Konsumentvaror Aaa AAA NEWELL RUBBERMAID INC USA Konsumentprodukter Baa1 BBB+ NEWMONT MINING CORPORATION USA Stål Baa3 BBB NORTHROP GRUMMAN CORPORATION USA Flyg & Försvar Baa3 BBB OSAKA GAS CO LTD Japan Energi Aa2 AA- PARMALAT SPA Italien Konsumentvaror NR BBB- PETROLEOS MEXICANOS Mexico Olja & Gas Baa1 A- PPL ENERGY SUPPLY LLC USA Energi Baa2 BBB PROCTER & GAMBLE COMPANY USA Konsumentprodukter Aa3 AA- PROGRESS ENERGY INC USA Energi Baa2 BBB QANTAS AIRWAYS LTD Australien Transport Baa1 BBB+ QUEBECOR WORLD INC Kanada Media Baa2 BBB- RADIAN GROUP INC USA Försäkring A2 A RAYTHEON CO USA Flyg & Försvar Baa3 BBB- SAFEWAY INC USA Grossist Baa2 BBB SAFEWAY PLC Storbritannien Konsumentvaror Baa1 BBB+ SBC COMMUNICATIONS INC USA Telekom A1 A+ SCOR Frankrike Försäkring Baa3 BBB+ SCOTTISH & NEWCASTLE PLC Storbritannien Konsumentvaror NR BBB SEALED AIR CORPORATION USA Kemi Baa3 BBB SK TELECOM CO LTD Korea Telekom Baa1 A- SLM CORPORATION USA Bank & Finans A2 A SPRINT CORPORATION USA Telekom Baa3 BBB- STANDARD LIFE ASSURANCE COMPANY Storbritannien Försäkring Aa2 AA- STOREBRAND ASA Norge Försäkring Baa3 BBB- SUMITOMO MITSUI FINANCE CORPORATION Japan Bank & Finans A3 BBB SWISS REINSURANCE COMPANY Schweiz Försäkring Aa1 AA TATE & LYLE PLC Storbritannien Konsumentvaror Baa2 BBB TELECOM CORPORATION OF NEW ZEALAND LTD Nya Zeeland Telekom A2 A TELIASONERA AB Sverige Telekom A2 A THE HERTZ CORPORATION USA Transport Baa2 BBB TOKYO GAS CO LTD Japan Energi Aa1 AA- TOYS R US INCORPORATED USA Detaljhandel Baa3 BBB- TRANSOCEAN INCORPORATED USA Olja & Gas Baa2 A- TXU ENERGY COMPANY LLC USA Energi Baa2 BBB UFJ BANK LIMITED Japan Bank & Finans A3 BBB UNITED UTILITIES PLC Storbritannien Energi A3 BBB+ UNUMPROVIDENT CORPORATION USA Försäkring Baa3 BBB- WASHINGTON MUTUAL INC USA Bank & Finans A3 BBB+ VEOLIA ENVIRONNEMENT Frankrike Energi Baa1 BBB VERIZON GLOBAL FUNDING CORPORATION USA Telekom A2 A+ WESTDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE Tyskland Bank & Finans Aa1 A A VOLKSWAGEN AG Tyskland Fordon A1 A WOLTERS KLUWER NV Holland Media A3 A- WOOLWORTHS LIMITED Australien Grossist NR A- WYETH USA Läkemedel A3 A * NR innebär att rating saknas från ett av ratinginstituten Moody s eller S&P. 8

9 Geografisk fördelning 1) Land Procentuell andel Land Procentuell andel av portfölj av portfölj USA 52,5% Storbritannien 14,2% Australien 5,0% Japan 5,0% Korea 4,2% Tyskland 4,2% Frankrike 1,7% Schweiz 1,7% Belgien 0,8% Finland 0,8% Grekland 0,8% Holland 0,8% Hong Kong 0,8% Italien 0,8% Kanada 0,8% Luxemburg 0,8% Mexico 0,8% Norge 0,8% Nya Zeeland 0,8% Portugal 0,8% Spanien 0,8% Sverige 0,8% Totalt 100% Rating och branschindelning 1) Moody s rating Procentuell andel av portfölj Moody s branschindelning Procentuell andel av portfölj Aaa 2,50% Aa1 2,50% Aa2 1,67% Aa3 1,67% A1 5,83% A2 8,33% A3 17,50% Baa1 13,33% Baa2 22,50% Baa3 18,33% NR 2) 5,83% Snitt Baa2 100% Bank/Finans 14,17% Energi 13,33% Försäkring 11,67% Telekommunikation 10,00% Konsumentvaror 9,17% Olja&Gas 5,83% Detaljhandel 4,17% Läkemedel 4,17% Flyg & Försvar 3,33% Fordon 3,33% Grossist 3,33% Övriga 17,50% Totalt 100% 1) Redovisade andelar avser indikativ företagsportfölj 2) NR innebär att rating saknas från ratinginstitutet Moody s. Företaget har i dessa fall en rating motsvarande "Investment Grade" från S&P. 9

10 Villkor och förutsättningar Emissionsvolym: Emissionsbeloppet uppgår till lägst kronor och högst kronor per serie. Banken förbehåller sig dock rätten att förändra emissionsbeloppet i samband med emissionen eller genom amortering under lånets löptid. Anvisningar för deltagande: Tilldelning: Betalning: Registrering: Börsregistrering: Marknad: Börskoder: Inställande av emission: Fullständigt ifylld anmälningssedel skall senast den 5 december 2003 lämnas till något av Bankens kontor. Anmälan skall innehålla uppgift om vald serie, tecknat nominellt belopp, personuppgifter, VP-konto samt konto i Banken som beloppet jämte courtage automatiskt kan dras ifrån. Görs anmälan genom Banken via Internet skall motsvarande uppgifter lämnas vid anmälningstillfället. Tilldelning av obligationer kommer vid överteckning att ske i den ordning som inkomna anmälningssedlar registrerats. Avräkningsnota beräknas utsändas den 12 december 2003 till alla som erhållit tilldelning. Betalning av tilldelade obligationer sker genom automatisk dragning från placerarens konto i Banken på likviddagen. Courtage utgår med 1,5 procent på likvidbeloppet. Varje placerare skall tillse att erforderligt belopp inklusive courtage enligt ovan finns tillgängligt på i anmälningssedeln anvisat konto senast den 17 december Vid anmälning genom Banken via Internet skall medel hållas tillgängliga på anvisat konto senast den 9 december Innehavet av obligationer kommer att registreras hos VPC, antingen på respektive VP-konto eller genom förvaltare. Registrering bekräftas genom utskick av VP-avi. Ansökan om inregistrering kommer att inges till Stockholmsbörsen. En investering i SPAX Kreditkorg bör ses på cirka sex års sikt. Obligationerna kommer att noteras på den s k SOX-listan och handel med obligationerna kommer att kunna ske under löptiden. Kursen kommer att relateras till rådande ränteläge i Sverige och utlandet (riskfri ränta och riskpremie) samt antalet inträffade kredithändelser i företagsportföljen. Köpkursen kan därför vid en försäljning under löptiden komma att understiga obligationens nominella belopp. Serie A: FSPOKR06 Serie B: FSPOKR07 Serie C: FSPOKR08 Emissionen av en viss serie kan komma att inställas, om det efter anmälningstidens utgång visar sig att den tecknade volymen understiger kronor. Om marknadsläget fram till fixeringsdagen för företagsportföljen skulle utvecklas så att en maximal kreditriskrelaterad räntekupong inte kan fastställas till lägst 5,0 procent för serie A, lägst 7,5 procent för serie B respektive 11,0 procent för serie C, kommer emission av ifrågavarande serie inte att fullföljas. Banken förbehåller sig dessutom rätten att inställa emission av viss serie om angivna faktorer för avkastningsberäkningen skulle bli högre än ovan sagda, men ändå så låga att en placering i vederbörande serie enligt Bankens bedömning inte framstår som en attraktiv placering. 10

11 Banken förbehåller sig vidare rätten att inställa hela eller delar av emissionen om sådana omständigheter i övrigt inträffar som enligt Bankens bedömning kan äventyra lånets framgångsrika genomförande. Uppgift om inställd emission lämnas på begäran av Bankens kontor och ej genom särskilt meddelande. Tidsplan 10/11-5/ Anmälningstid 10/ Fastställande av maximal kreditriskrelaterad avkastning för respektive serie. 10/ Startdag för kreditriskexponering och fastställande av företagsportföljens sammansättning. 12/ Avräkningsnotor utsändes med uppgift om likvidbelopp och maximal kreditriskrelaterad avkastning. 17/ Sista dag för betalning av likvid. 17/ Beräknad tidpunkt för utsändande av VP-avier. 26/ Utbetalning av räntekupong avseende period 1-5 1) 10/ Slutdag för kreditriskexponering. 26/ Återbetalning av nominellt belopp samt räntekupong avseende period 6 1) 1) Räntekupong avseende period 6 beräknas efter samma räntesats som för ränteperiod 5. Ränteperiod 1 omfattar 399 räntedagar och ränteperiod 2-6 omfattar 360 räntedagar. Detta oberoende av om dagen för utbetalning måste förskjutas p g a att den infaller på dag som ej är Bankdag. 11

12 Skatteaspekter Nedanstående information utgör endast en kortfattad redogörelse för nu gällande skatteregler avseende juridiska personer med säte i Sverige, fysiska personer bosatta i Sverige och svenska dödsbon. Redogörelsen gör inte anspråk på att vara fullständig, utan är endast avsedd som en allmänt hållen information. Fysiska personer bosatta i Sverige och svenska dödsbon Inkomstskatt Årlig utbetalning Den garanterade avkastningen beskattas som ränta. Banken lämnar kontrolluppgift samt innehåller preliminärskatt på ränteinkomst för fysiska personer och dödsbon. Räntekupong vars storlek är beroende av kredithändelser beskattas enligt en dom i Regeringsrätten som annan inkomst på grund av innehav av tillgångar. Av tekniska skäl kommer Banken att lämna kontrolluppgift respektive innehålla preliminärskatt även på denna del av avkastningen. Avyttring under löptiden Om obligationen avyttras under löptiden skall den del av ersättningen som avser upplupen årlig, garanterad avkastning beskattas som ränteinkomst. Reglerna om räntekompensation är tillämpliga. Då obligationen torde ses som en marknadsnoterad fordran beräknas den återstående delen av ersättningen som kapitalvinst eller kapitalförlust på grund av avyttringen. Den beräknade kapitalvinsten/förlusten behandlas som ränta, vilket innebär att kapitalförlust är helt avdragsgill. Banken lämnar kontrolluppgift på denna del av ersättningen. Avyttring genom inlösen Vid avyttring genom inlösen skall den del av utbetalningen som avser årlig, garanterad avkastning anses som ränteinkomst. Banken lämnar kontrolluppgift och innehåller preliminärskatt på denna ränteinkomst. Eventuellt överskjutande belopp anses som annan inkomst på grund av innehav av tillgångar. Av tekniska skäl kommer Banken att lämna kontrolluppgift respektive innehålla preliminärskatt även på denna del av avkastningen. Återbetalat nominellt belopp skall tas upp vid beräkning av kapitalvinst eller kapitalförlust på grund av avyttringen och detta belopp behandlas som ränta. Banken lämnar kontrolluppgift på erhållet nominellt belopp vid inlösen. Förmögenhetsskatt Obligationen utgör förmögenhetsskattepliktig tillgång och skall tas upp till det senast noterade värdet vid beskattningsårets utgång. Näringsverksamhet Inkomstskatt Obligationen torde behandlas som marknadsnoterad fordringsrätt. Kapitalvinst (reavinst) respektive kapitalförlust (reaförlust) vid avyttring under löptiden respektive vid inlösen skall behandlas som ränta. Beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust ska ske enligt den s k genomsnittsmetoden. Enskild näringsverksamhet En placering i värdepapper kan skattemässigt inte ingå i enskild näringsverksamhet (EN). En omplacering från bankkonto i EN till värdepapper ses därför som ett uttag ur EN och detta kan, på grund av skattereglerna om räntefördelning och avsättning till expansionsfond, medföra ett högt skatteuttag hos näringsidkaren. Kapitalet kommer efter uttaget (omplaceringen) att beskattas hos den enskilde företagaren som privatperson, dvs enligt reglerna för fysiska personer i inkomstslaget kapital, se ovan. Detta kan vidare medföra att den enskilde företagaren drabbas av förmögenhetsbeskattning, se vidare nedan. Om en enskild näringsidkare önskar omplacera medel från bankinlåning till placering i värdepapper, måste hänsyn tas till effekterna av de ovan nämnda reglerna. Beräkningar av de skatteeffekter som kan bli följden av en sådan omplacering, bör göras i samråd med företagets revisor/rådgivare. Handelsbolag/kommanditbolag Placering i värdepapper hos handelsbolag/ kommanditbolag (HB/KB) medför - till skillnad från vad som gäller beträffande enskild näringsverksamhet - inte att något uttag av kapital från företaget anses ha skett. Avkastning och kapitalvinst beskattas hos bolagsmännen i inkomstslaget näringsverksamhet, vilket medför att 12

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012 EMISSIONSBILAGA Lån 353 FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012 Lån 353 ("Räntedifferens") Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Återbetalningsdag 2012-04-27 FöreningsSparbanken

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 492. Slutliga Villkor Lån 492

Swedbank ABs. SPAX Lån 492. Slutliga Villkor Lån 492 Slutliga Villkor Lån 492 Swedbank ABs SPAX Lån 492 Kina-Taiwan-Sydkorea - Återbetalningsdag 2010-12-15 (SWEOAS13) - MAX (sidan 3) Emissionskurs 110 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Slutliga

Läs mer

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Mertiva AB (publ), org nr 556530-1420 och syftar till att ge aktieägarna i Mertiva information

Läs mer

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 NOTERINGSDOKUMENT Daterat 2 juli 2013 Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets SEB Nordea

Läs mer

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter.

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna USA 15/25 high yield Exponering mot högavkastande företagskrediter USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 8 maj 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 31 oktober 2013 och gäller i tolv månader från denna dag. GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 LEDARBANK SEB EMISSIONSINSTITUT

Läs mer

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA HANDELSBANKEN CAPITAL

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Återköp av aktier i LjungbergGruppen AB Den 24 mars beslutade ordinarie bolagsstämma i LjungbergGruppen AB (publ) (org nr 5561757047,

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan

Läs mer

Willhem AB (publ) MTN-program

Willhem AB (publ) MTN-program Willhem AB (publ) MTN-program 8 maj 2015 Ledarbank: SEB Emissionsinstitut: Handelsbanken Danske Bank SEB 1 Viktig information Med anledning av Willhem AB:s (publ) (organisationsnummer 556797-1295) ( Bolaget

Läs mer

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor 15 februari 2011 1 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Fast Partner

Läs mer

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna asien 15/35 express Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad

Läs mer

Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program

Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program Daterat: 31 juli 2012 Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program Tillägg till Meda AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 25

Läs mer

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Datum för Prospektets offentliggörande: 1 juni Diarienummer: 11-5469 GRUNDPROSPEKT SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt, ( Prospektet ), är upprättat

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 25 oktober 2007 och gäller i 12 månader från denna dag. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15.000.000.000 Arrangör Nordea Bank

Läs mer

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR att emitteras av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556921-1708)

Läs mer

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet Innehållsförteckning 2 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet 3 Tidplan 4 Så här fungerar

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB 2 Information till aktieägarna i AB Volvo avseende utdelning av aktier i Ainax AB Innehåll Viktiga datum 3 Styrelsens förslag

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt Program för Säkerställda Medium Term Notes Rambelopp SEK 8 000 000 000 Ledarbank Swedbank Emissionsinstitut Nordea och Swedbank 9 februari 2015

Läs mer