Kreditkorgsobligation lån 599

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kreditkorgsobligation lån 599"

Transkript

1 Kreditkorgsobligation lån 599 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS JANUARI 2005 En ränteplacering med hög avkastningspotential Fast ränta Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Fem års löptid

2 Kreditkorgsobligation lån 599 Handelsbanken inbjuder härmed till köp av kreditkorgsobligationer med en löptid om drygt fem år. Du kan placera på räntemarknaden med möjlighet till väsentligt högre avkastning än i traditionella ränteplaceringar, utan risk att förlora placerat belopp. Efterfrågan på räntebärande placeringsalternativ har ökat de senaste åren. Den ökade efterfrågan i kombination med låga räntor har inneburit att intresset för företagsobligationer har stigit. En placering i en företagsobligation innebär en högre kreditrisk än en placering i en statsobligation. I utbyte mot den högre kreditrisken får placeraren normalt en högre avkastning. Kreditkorgsobligationen är ett räntebärande placeringsalternativ som drar fördel av den högre avkastningen i företagsobligationer genom sin koppling till en referenskorg av företag. Denna kreditkorgsobligation har tre alternativ och gör det möjligt att placera på den internationella kapitalmarknaden utan valutakursrisk och utan risk att förlora insatt kapital, då Handelsbanken återbetalar minst placerat belopp på lånets återbetalningsdag. I en kreditkorgsobligation påverkas avkastningen av antalet kredithändelser under löptiden i en underliggande korg av bolag, den så kallade referenskorgen. Referenskorgen i Handelsbankens kreditkorgsobligation lån 599 består av 130 företag över hela världen, verksamma inom många olika branscher. De 130 företagen har alla en god kreditvärdighet. Vid kredithändelser minskas kreditkorgsobligationens avkastning. Inträffar inga kredithändelser utbetalas maximal avkastning. 2

3 Varför placera i kreditkorgsobligation lån 599? Placeringen ger möjlighet till väsentligt högre avkastning än traditionella ränteplaceringar, utan risk att förlora placerat belopp. ATTRAKTIV AVKASTNING En kreditkorgsobligation kan ge väsentligt högre avkastning jämfört med traditionella ränteplaceringar. Förutsättningen är att inga eller få kredithändelser inträffar i referenskorgen under löptiden. Exempelvis motsvarar den indikativa maximala avkastningen i alternativ 599C en årlig avkastning om cirka 9,6 procent. Läs om kredithändelser på sid 5. KAPITALSKYDD Kreditkorgsobligationen har ett inbyggt kapitalskydd. Oavsett antalet kredithändelser i referenskorgen under löptiden betalar Handelsbanken tillbaka minst nominellt belopp på lånets återbetalningsdag den 6 april GOD KREDITVÄRDIGHET Samtliga bolag i referenskorgen har på fastställelsedagen den 16 februari 2005 Investment Grade-status från kreditbedömningsinstituten Moody s och/eller Standard & Poor s. Läs om Investment Grade på sid 6. VALUTASÄKRAD PLACERING Kreditkorgsobligationen ger möjlighet att placera på den internationella kapitalmarknaden utan att valutakursförändringar påverkar avkastningen. Alla beräkningar och betalningar sker i svenska kronor. FAST RÄNTA I alternativ 599B utbetalas en fast årlig ränta om 1,5 procent av nominellt belopp. Denna ränta påverkas inte av eventuella kredithändelser. EXPONERING MOT STORA BOLAG Kreditkorgsobligationen erbjuder exponering mot en korg av obligationer utgivna av stora bolag över hela världen. 3

4 Kreditkorgsobligation lån 599 Anmälan om köp av kreditkorgsobligationer sker genom inlämnande av ifylld anmälningssedel till något av Handelsbankens kontor senast den 11 februari Sista dag för anmälan via Internet är den 13 februari ALTERNATIV 599A Alternativ 599A ger en årlig ränta vars nivå påverkas av antalet kredithändelser i referenskorgen. Indikativ maximal årlig ränta är 5,2 procent. Den maximala årliga räntan fastställs den 16 februari Räntan utbetalas årligen den 16 februari för åren Sista ränteförfallodag är den 6 april 2010, lånets återbetalningsdag. ALTERNATIV 599B Alternativ 599B ger en fast årlig ränta om 1,5 procent av nominellt belopp, vilken inte påverkas av eventuella kredithändelser. Därutöver utbetalas ett tilläggsbelopp på återbetalningsdagen. Tilläggsbeloppets storlek är beroende dels av antalet kredithändelser i referenskorgen, dels av avkastningsfaktorns storlek. Avkastningsfaktorn är indikativt 30 procent och fastställs den 16 februari Om ingen kredithändelse inträffar under löptiden ger en avkastningsfaktor om 30 procent ett tilläggsbelopp om kronor under löptiden, vilket motsvarar en avkastning om cirka 5,2 procent per år. Din totala avkastningspotential utgörs av tilläggsbeloppet och den fasta årliga räntan om 1,5 procent och är således cirka 6,7 procent per år. I tabellen på sid 5 visas hur beräkningen av tilläggsbeloppet utförs. ALTERNATIV 599C I alternativ 599C utbetalas all avkastning i form av ett tilläggsbelopp på återbetalningsdagen. Tilläggsbeloppets storlek är beroende dels av antalet kredithändelser i referenskorgen, dels av avkastningsfaktorns storlek. Avkastningsfaktorn är indikativt 60 procent och fastställs den 16 februari Om ingen kredithändelse inträffar ger en avkastningsfaktor om 60 procent ett tilläggsbelopp om kronor under löptiden, vilket motsvarar cirka 9,6 procent per år. I tabellen på sid 5 visas hur beräkningen av tilläggsbeloppet utförs. REDUKTION AV RÄNTA OCH TILLÄGGSBELOPP Den maximala årliga räntan i alternativ 599A reduceras med 1/4 för varje kredithändelse som inträffar. Skulle fyra eller fler kredithändelser inträffa reduceras räntan i alternativ 599A till noll. Varje kredithändelse reducerar innevarande och kommande års ränta, men påverkar inte redan utbetald ränta. Tilläggsbeloppet för alternativ 599B respektive 599C reduceras om någon kredithändelse inträffar. För varje kredithändelse reduceras det maximala tilläggsbeloppet med 1/4. Skulle fyra eller fler kredithändelser inträffa utbetalas inget tilläggsbelopp. När under löptiden en eventuell kredithändelse inträffar är således avgörande för avkastningen i alternativ 599A men saknar betydelse i alternativ 599B respektive 599C. PRIS PER POST Priset för respektive alternativ är kronor per post, vilket är detsamma som det nominella beloppet. KOSTNADER (COURTAGE) Vid köp tillkommer courtage om 2 procent beräknat på priset, dock lägst 300 kronor (250 kronor för depåkunder i Handelsbanken). Därutöver utgår inga löpande förvaltningskostnader eller avgifter vid återbetalning. SISTA DAG FÖR ANMÄLAN Anmälan om köp av kreditkorgsobligationer sker genom inlämnande av ifylld anmälningssedel till något av Handelsbankens kontor senast den 11 februari Sista dag för anmälan via Internet är den 13 februari LIKVIDDAG Den 16 februari ÅTERBETALNINGSDAG Den 6 april

5 VALUTA Alla beräkningar och betalningar i lånet sker i svenska kronor. REGISTRERING Kreditkorgsobligationen administreras i VPC AB:s kontobaserade system, varför inga fysiska värdepapper utfärdas. KREDITHÄNDELSE Med kredithändelse avses konkurs, betalningsdröjsmål eller betalningsrekonstruktion. Med konkurs menas att bolaget är på obestånd. Betalningsdröjsmål innebär att bolag inte i rätt tid fullgör sina betalningsförpliktelser om minst motsvarande USD avseende finansiell skuld. Betalningsrekonstruktion innebär att bolaget ändrar en betalning avseende finansiell skuld till följd av försämrad kreditvärdighet eller minskad finansiell styrka. Den finansiella skulden måste uppgå till ett sammanlagt nominellt värde om minst USD ANDRAHANDSMARKNAD Kreditkorgsobligationer är ett alternativ för de placerare som vill ha en trygg och långsiktig placering utan att avstå från möjligheten till hög avkastning. Kreditkorgsobligationer är huvudsakligen löptidsplaceringar. Handelsbanken kommer att ansöka om inregistrering av lånet på NDX Bonds vid Nordic Growth Market NGM AB från och med den 22 februari Handelsbanken kommer vidare att, under normala marknadsförhållanden, ställa kurser för återköp av kreditkorgsobligationer och om möjligt även säljkurser. Värdet under löptiden kan vara såväl högre som lägre än vid teckningstillfället. Hur stor blir räntan och återbetalningsbeloppet? Antalet kredithändelser i referenskorgen påverkar räntan i alternativ 599A samt återbetalningsbeloppets storlek i alternativ 599B respektive 599C. Beräkningarna i nedanstående tabell är baserade på en post om nominellt kronor och på indikativ maximal årlig ränta respektive indikativa avkastningsfaktorer. Beräkningarna är vidare baserade på att referenskorgens sammansättning inte har förändrats under löptiden, det vill säga att inga sammanslagningar eller uppdelningar av bolag har skett. Om ett bolag i referenskorgen delas upp på flera bolag och det därefter sker en kredithändelse i ett av de nya bolagen, blir den årliga räntan samt återbetalningsbeloppet högre än vad tabellen nedan visar. Om däremot två av referenskorgens bolag slås samman och det därefter sker en kredithändelse i det sammanslagna bolaget, blir den årliga räntan samt återbetalningsbeloppet lägre än vad tabellen visar. Alla beräkningar är utförda exklusive courtage. 599A 599B 599C Antal Återbetalt Motsvarande Återbetalt Motsvarande kredithändelser Årlig ränta belopp per post årlig avkastning belopp per post årlig avkastning 0 5,20 % kr 6,74 % 1) kr 9,58 % 1 3,90 % kr 5,53 % 1) kr 7,50 % 2 2,60 % kr 4,26 % 1) kr 5,24 % 3 1,30 % kr 2,92 % 1) kr 2,76 % 4 eller fler 0,0 % kr 1,50 % 1) kr 0,0 % 1) Varav 1,5 procent är fast årlig ränta. Nominellt belopp + [nominellt belopp avkastningsfaktor 3/4] 5

6 Rating, kredithändelser m m Vad är rating och vad säger historiska data om antalet kredithändelser? RATING ETT SÄTT ATT BEDÖMA KREDITVÄRDIGHET Rating är det betyg en låntagare erhållit från ett oberoende kreditbedömningsinstitut på sin förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Denna förmåga kallas också kreditvärdighet. De två största kreditbedömningsinstituten är Moody s och Standard & Poor s. På räntemarknaden görs ibland en grov indelning där bolag som erhållit en kreditvärdighet över ett visst betyg benämns Investment Grade. Bolag som inte tillhör denna grupp benämns Non Investment Grade. Begreppet Investment Grade kommer från den amerikanska marknaden och innebär att de företag som erhåller denna status på sina obligationer är accepterade som placeringar för amerikanska pensionsstiftelser. Investment Grade-status är minst betyget Baa3 från Moody s respektive BBB- från Standard & Poor s. För att uppskatta hur många kredithändelser som kan förväntas inträffa under löptiden kan man utgå från historiska data. Moody s publicerar årligen sannolikhetstabeller som utifrån cirka 20 års historiska data anger hur stor del av bolagen med ett visst kreditbetyg som förväntas drabbas av en kredithändelse under en viss tidsperiod. Baserat på dessa data skulle en korg av bolag med samma genomsnittliga rating som den preliminära referenskorgen i denna kreditkorgsobligation i genomsnitt drabbas av cirka 1,4 kredithändelser under en femårsperiod. Genom att kombinera denna genomsnittliga sannolikhet med en statistisk modell kan man beräkna sannolikheten för noll, en eller flera kredithändelser. Grafen nedan visar sannolikheten för noll till sex kredithändelser under en femårsperiod. Detta skall på intet sätt tolkas som en garanti eller prognos från Handelsbanken beträffande framtida utfall för kreditkorgsobligationen. Sannolikhet, % Kredithändelser ANTAL KREDITHÄNDELSER UTIFRÅN HISTORISKA DATA BESKATTNING Hur värdeförändringen på en kreditkorgsobligation ska bedömas skattemässigt är inte klart. Enligt Handelsbankens bedömning torde dock kapitalvinst respektive kapitalförlust behandlas som ränta vid kvittning mot andra förluster respektive vinster. RISKBEDÖMNING Placerare ska försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och innebörden av en kreditkorgsobligation. Ansvaret för riskbedömningen vid köp av en kreditkorgsobligation vilar på placeraren och Handelsbanken tar inget ansvar för värdeutvecklingen av kreditkorgsobligationen eller för att kreditkorgsobligationen skall ge en positiv avkastning för placeraren. Vid köp av denna kreditkorgsobligation tar placerare en kreditrisk på Handelsbanken. Kapitalskyddet gäller endast på lånets återbetalningsdag. 6

7 Referenskorgen Samtliga bolag i den slutliga referenskorgen har på fastställelsedagen Investment Grade-status från Moody s och/eller Standard & Poor s. Referenskorgen består av 130 bolag över hela världen, verksamma inom många olika branscher. Referenskorgen nedan är preliminär. Handelsbanken fastställer den slutliga referenskorgen den 16 februari Rating Bolag Land Bransch Moody s/s&p 3i Group plc Storbritannien Övriga finansiella bolag Aa3/A+ Accor SA Frankrike Hotel, Restaurang & Fritid -/BBB Ace Ltd Bermuda Försäkring A3/BBB+ Aktiebolaget Electrolux (publ) Sverige Varaktiga konsumentvaror Baa1/BBB+ Allianz AG Tyskland Försäkring Aa3/AA- Alltel Corp USA Telekommunikation & Tjänster A2/A Altria Group Inc USA Livsmedel, Drycker & Tobak Baa2/BBB+ Ambac Financial Group Inc USA Försäkring Aa2/AA Amdocs Ltd Storbritannien Industrivaror & Tjänster Baa3/BBB- Amerenenergy Generating Co USA Energi A3/A- Aon Corp USA Försäkring Baa2/BBB+ Arrow Electronics Inc USA Elektronik Baa3/BBB- Automatic Data Processing Inc USA Elektronik Aaa/AAA Autozone Inc USA Detaljhandel Baa2/BBB+ Aviva plc Storbritannien Försäkring Aa3/A+ Banco Latinoamericano de Exportaciones, S.A. Panama Övriga finansiella bolag Baa3/BBB- Bayerische Landesbank Tyskland Övriga finansiella bolag Aaa/AAA BellSouth Corp USA Telekommunikation & Tjänster A2/A Bemis Company Inc USA Basindustri A2/A Boots Group plc Storbritannien Detaljhandel A3/A- British American Tobacco plc Storbritannien Livsmedel, Drycker & Tobak Baa1/BBB+ British Land Company plc Storbritannien Byggbolag Baa3/- British Sky Broadcasting Group plc Storbritannien Telekommunikation & Tjänster Baa2/BBB- Capital One Bank USA Övriga finansiella bolag Baa2/BBB Cardinal Health Inc USA Hälsovårdsutrustning & Tjänster Baa3/BBB Cargill Inc USA Jordbruk A2/A+ Carrefour Frankrike Grossistföretag A1/A+ Casino Guichard-Perrachon Frankrike Detaljhandel -/BBB Cendant Corporation USA Telekommunikation & Tjänster Baa1/BBB CenturyTel Inc USA Telekommunikation & Tjänster Baa2/BBB+ Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd Singapore Elektronik -/BBB- CIT Group Inc USA Övriga finansiella bolag A2/A Citigroup Inc USA Övriga finansiella bolag Aa1/AA- Clear Channel Communications Inc USA Media Baa3/BBB- CNA Financial Corp USA Försäkring Baa3/BBB- Compania de Telecomunicaciones de Chile SA Chile Telekommunikation & Tjänster Baa2/BBB Cooper Tire & Rubber Company USA Fordon Baa2/BBB Countrywide Home Loans Inc USA Övriga finansiella bolag A3/A Cox Communications Inc USA Telekommunikation & Tjänster Baa3/BBB- Cytec Industries Inc USA Kemiindustri Baa2/BBB DaimlerChrysler AG Tyskland Fordon A3/BBB Delphi Corp USA Fordon Baa2/BB+ Deutsche Lufthansa AG Tyskland Transport Baa2/BBB Dixons Group plc Storbritannien Detaljhandel Baa1/- Domtar Inc Canada Skogsbolag Baa3/BBB- Eastman Kodak Company USA Konsumentvaror Baa3/BBB- EMI Group plc Storbritannien Media Ba1/BBB- FirstEnergy Corp USA Energi Baa3/BBB- FKI plc Storbritannien Basindustri Baa3/BBB- Ford Motor Company USA Fordon Baa1/BBB- Federal Home Loan Mortgage Corp USA Övriga finansiella bolag Aaa/- GATX Financial Corp USA Övriga finansiella bolag Baa3/BBB- General Electric Capital Corp USA Övriga finansiella bolag Aaa/AAA General Motors Corp USA Fordon Baa2/BBB- GKN Holdings plc Storbritannien Fordon Baa3/- Glencore International AG Schweiz Övriga finansiella bolag Baa3/BBB- Hasbro Inc USA Media Baa3/BBB- Health Management Associates Inc USA Hälsovårdsutrustning & Tjänster -/A- Highwoods Realty LP USA Byggbolag -/BBB- Horace Mann Educators Corp USA Försäkring Baa3/BBB Hutchison Whampoa Ltd Hong Kong Konglomerat A3/A- Intelsat Ltd Bermuda Telekommunikation & Tjänster B3/BBB+ International Lease Finance Corporation USA Övriga finansiella bolag A1/AA- Investcorp Capital Ltd Luxemburg Övriga finansiella bolag -/BBB- Rating Bolag Land Bransch Moody s/s&p Istar Financial Inc USA Byggbolag Baa3/BBB- J Sainsbury plc Storbritannien Grossistföretag Baa3/BBB- J.P. Morgan Chase & Co USA Övriga finansiella bolag Aa3/A+ Kohl's Corp USA Detaljhandel A3/A- Kookmin Bank Sydkorea Banker A3/BBB+ Korea Electric Power Corp Sydkorea Energi A3/A- Kraft Foods Inc USA Livsmedel, Drycker & Tobak A3/A- Lear Corp USA Fordon Baa3/BBB- Lehman Brothers Holdings Inc USA Övriga finansiella bolag A1/A Liberty Media Corp USA Media Baa3/BBB- Liberty Mutual Insurance Company USA Försäkring Baa1/A Loews Corp USA Försäkring Baa1/A Man Group plc Storbritannien Övriga finansiella bolag A3/- Marks and Spencer plc Storbritannien Detaljhandel Baa2/- Marsh & McLennan Companies Inc USA Telekommunikation & Tjänster Baa2/BBB Maytag Corp USA Varaktiga konsumentvaror Baa2/BBB MBIA Inc USA Försäkring Aa2/AA McKesson Corp USA Hälsovårdsutrustning & Tjänster Baa3/BBB Merck & Co Inc USA Läkemedel Aa2/AA- Merrill Lynch & Co Inc USA Övriga finansiella bolag Aa3/A+ Metro AG Tyskland Detaljhandel Baa1/BBB MGIC Investment Corp USA Försäkring A1/A Morgan Stanley USA Övriga finansiella bolag Aa3/A+ Norske Skogindustrier ASA Norge Skogsbolag Baa3/BBB- Old Mutual plc Storbritannien Försäkring A3/- PCCW-HKT Telephone Ltd Hong Kong Telekommunikation & Tjänster Baa2/BBB Petroleos Mexicanos S.A (PEMEX) Mexiko Oljebolag Baa1/BBB- Pitney Bowes Inc USA Varaktiga konsumentvaror Aa3/A+ Precision Castparts Corp USA Industrivaror & Tjänster Baa3/BBB- PSEG Power LLC USA Energi Baa1/BBB Qantas Airways Ltd Australien Transport Baa1/BBB+ Quebecor World Inc Canada Media Baa3/BBB- Radian Group Inc USA Försäkring A2/A Renaissance Re Holdings Ltd USA Försäkring A3/A Rentokil Initial plc Storbritannien Konglomerat -/BBB+ RPM International Inc USA Kemiindustri Baa3/BBB Safeway Inc USA Detaljhandel Baa2/BBB SBC Communications Inc USA Telekommunikation & Tjänster A2/A Scor SA Frankrike Försäkring Baa3/BBB+ Sears Roebuck Acceptance Corp USA Detaljhandel Baa2/BBB Southwest Airlines Company USA Transport Baa1/A Suedzucker AG Tyskland Livsmedel, Drycker & Tobak A3/- Sun Microsystems Inc USA Elektronik Baa3/BB+ Takefuji Corp Japan Banker Baa1/BBB Telefonos De Mexico SA DE CV Mexiko Telekommunikation & Tjänster A3/BBB- The Dow Chemical Company USA Kemiindustri A3/A- The Goldman Sachs Group Inc USA Övriga finansiella bolag Aa3/A+ The Hartford Financial Services Group Inc USA Försäkring A3/A- The Hertz Corp USA Transport Baa2/BBB- The Interpublic Group of Companies Inc USA Media Baa3/BB+ The Israel Electric Corporation Ltd Israel Energi -/BBB+ The May Department Stores Company USA Detaljhandel Baa2/BBB The PMI Group Inc USA Försäkring A1/A The Prudential Insurance Company of America USA Försäkring A1/AA- The Rank Group plc Storbritannien Media Baa3/BBB- The St. Paul Companies Inc USA Försäkring A3/BBB+ Thyssenkrupp AG Tyskland Stålbolag Baa2/BB+ Time Warner Inc USA Media Baa1/BBB+ Viacom Inc USA Media A3/A- Western Power Distribution Holdings Ltd Storbritannien Energi -/BBB- Volkswagen AG Tyskland Fordon A3/A- Washington Mutual Inc USA Övriga finansiella bolag A3/A- Wendel Investissement S.A. Frankrike Konglomerat -/BBB+ VNU N.V. Holland Media Baa1/BBB Wyeth USA Läkemedel Baa1/A XL CAPITAL LTD Bermuda Försäkring A2/A 7

8 Tilldelning och villkor Tilldelning bestäms av Handelsbanken. Bekräftelse på tilldelning, maximal årlig ränta, fastställda avkastningsfaktorer samt slutlig referenskorg meddelas skriftligen snarast möjligt efter emissionens genomförande. Ingen garanti beträffande tilldelning kan lämnas. Erbjudandet att förvärva i denna broschyr beskrivna kreditkorgsobligationer riktar sig till allmänheten via Handelsbankens kontor i Sverige. Handelsbanken förbehåller sig rätten att ställa in emissionen om totalt tecknat belopp understiger kronor. Handelsbanken förbehåller sig även rätten att ställa in avkastningsalternativ för vilket tecknat belopp understiger kronor. Volymen i lån 599 är begränsad till sammanlagt kronor. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller ytterligare begränsa denna volym. Tilldelning bestäms av Handelsbanken och sker i den tidsordning som anmälningar registrerats. Kan tilldelning inte ske i tidsordning på grund av att anmälningar registrerats vid samma tidpunkt, förbehåller sig Handelsbanken rätten att använda lottningsförfarande för bestämmande av tilldelning. Besked om tilldelning lämnas på avräkningsnota som beräknas sändas ut den 14 februari Handelsbanken kommer att ställa in avkastningsalternativ 599A om den maximala årliga räntan inte kan fastställas till minst 4,5 procent, alternativ 599B om avkastningsfaktorn inte kan fastställas till minst 25 procent respektive alternativ 599C om avkastningsfaktorn inte kan fastställas till minst 50 procent. Vid tilldelning kan således placeraren komma att erhålla kreditkorgsobligationer från endast ett avkastningsalternativ även om teckning skett i flera alternativ. Vidare förbehåller sig Handelsbanken rätten att ställa in emissionen om någon omständighet inträffar som enligt bankens bedömning kan äventyra emissionens genomförande. Om emissionen ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalar Handelsbanken debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Underrättelse om inställd emission eller del därav meddelas skriftligen berörda placerare snarast möjligt efter inställandet. Tilldelning kan även komma i fråga till anställd i Handelsbanken, dock utan särskild företrädesrätt på grund av anställningsförhållandet. Tilldelning sker i sådana fall enligt Finansinspektionens föreskrifter och Svenska Fondhandlareföreningens regler. MTN-PROGRAM Detta lån emitteras under Handelsbankens svenska MTN-program (Medium Term Note-program), varunder Handelsbanken har möjlighet att löpande utge enskilda lån med olika konstruktioner. För varje lån upprättas en emissionsbilaga med kompletterande lånevillkor avseende avkastning, kapitalbelopp, återbetalningsvillkor etc. Det fullständiga prospektet för lån 599 utgörs av prospektet för MTN-programmet, emissionsbilagan för lån 599 och denna broschyr. För samtliga handlingar gäller svensk rätt. Tvist med anledning av emissionsbilagan eller broschyren eller därmed sammanhängande rättsförhållande skall exklusivt avgöras av svensk domstol, i första instans av Stockholms tingsrätt. Prospektet för Handelsbankens MTN-program har godkänts av Stockholmsbörsen och NGM och kan erhållas genom något av Handelsbankens kontor. Tryckindustri/Finanstryck,

Kreditkorgsobligation lån 594

Kreditkorgsobligation lån 594 Kreditkorgsobligation lån 594 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS SEPTEMBER 2004 En ränteplacering med hög avkastningspotential Fast ränta Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering. En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid

Aktieindexobligation. En trygg. placering. En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid Aktieindexobligation 707 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid En trygg placering Aktieindexobligation

Läs mer

Kreditkorgsobligation

Kreditkorgsobligation Kreditkorgsobligation 809 En kapitalskyddad placering Bolag med god kreditvärdighet Fem års löptid EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En ränteplacering som kan ge hög avkastning Kreditkorgsobligation

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Aktieindexobligation. tre års löptid

Aktieindexobligation. tre års löptid Aktieindexobligation 719 En produkt från Handelsbanken Capital Markets En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Sista dag för anmälan

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 21

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 21 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 21 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 703 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Fast avkastning Bra riskspridning Fyra och ett halvt års löptid En trygg placering

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 642 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Mycket bra riskspridning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering En helhetslösning Fem års löptid Du får den korg som

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 709 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid En trygg

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 713 En produkt från Handelsbanken Capital Markets En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid Sista

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 711 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid En trygg

Läs mer

Aktieindexobligation 637

Aktieindexobligation 637 Aktieindexobligation 637 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS OKTOBER 2004 Aktieindexobligationer en trygg placering Bra riskspridning Möjlighet till hög avkastning Belåningsbar Fem års löptid

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 647 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning Fem års löptid Du

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5048

Slutliga Villkor avseende lån 5048 Slutliga Villkor avseende lån 5048 Lån 5048 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK Grön Relax Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK (SHBO 1116) Spara världen med grön teknik Uppräkningsfaktor preliminärt 115 % 100 % kapitalskydd av nominellt belopp på förfallodagen Pris per post: 10 000 kronor

Läs mer

Hedgefondobligation. Fokusering på stabil avkastning Bra riskspridning Kapitalskyddad placering Tillgång till unik fond av hedgefonder

Hedgefondobligation. Fokusering på stabil avkastning Bra riskspridning Kapitalskyddad placering Tillgång till unik fond av hedgefonder Hedgefondobligation 831 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Fokusering på stabil avkastning Bra riskspridning Kapitalskyddad placering Tillgång till unik fond av hedgefonder Hedgefondobligation

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors Marknadsneutral placeringsstrategi på den globala aktiemarknaden Målsättning att ge god och stabil avkastning oavsett börsutveckling

Läs mer

Lån 845. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 5 6.

Lån 845. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 5 6. Lån 845 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 4 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 5 6 n Webbadresser 7 Slutliga Villkor avseende Lån 845 Lån 845 emitteras under Svenska Handelsbanken

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599 Slutliga Villkor Lån 599 Swedbank ABs SPAX Lån 599 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-02-19 Serie A (SWEODOL1) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602 Slutliga Villkor Lån 602 Swedbank ABs SPAX Lån 602 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-03-26 Serie A (SWEODOL3) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Råvaruobligation 837 Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta onödiga risker I börsoroliga tider som dessa, kan vi

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i finska aktier

Ett nytt sätt att placera i finska aktier www.handelsbanken.fi/certifikat KUPONGCERTIFIKAT finland Ett nytt sätt att placera i finska aktier SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 9 februari 2010 Marknadsläget just nu Den globala återhämtningen fortsätter.

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar www.handelsbanken.se/certifikat Kreditcertifik at scania & upm och KreditcertiFIK at scania & Volvo Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar Sista dag för köp är den 5 april 2009 Marknadsläget just

Läs mer

Råvaruobligation Mat och bränsle

Råvaruobligation Mat och bränsle www.handelsbanken.se/mega Råvaruobligation Mat och bränsle Tillväxten i Indien och Kina förändrar folks matvanor, vilket leder till högre priser på djurfoder, till exempel majs, sojamjöl och vete Den växande

Läs mer

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery )

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) Avseende: Skandinaviska Enskilda Banken AB, SSAB Svenskt Stål AB, Telefonaktiebolaget LM Ericson Med likviddag: 7 september

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs SPAX Lån 308

FöreningsSparbanken ABs SPAX Lån 308 EMISSIONSBILAGA Lån 308 FöreningsSparbanken ABs SPAX Lån 308 Europa Serie A - Garanti Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 105 procent. Återbetalningsdag 2007-12-21 Asien Serie B - SPAX

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag )

Certifikat ( Svenska Bolag ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag ) Avseende: Alfa Laval AB, AstraZeneca PLC, Telefonaktiebolaget LM Ericson, Getinge AB, Hennes & Mauritz AB, Investor AB, Kinnevik Investment

Läs mer

Certifikat WinWin. Positiv avkastning om börsen stiger och positiv avkastning om börsen inte någon gång faller lägre än barriärnivån.

Certifikat WinWin. Positiv avkastning om börsen stiger och positiv avkastning om börsen inte någon gång faller lägre än barriärnivån. www.handelsbanken.com/capitalmarkets 9 oktober 2007 Certifikat WinWin Positiv avkastning om börsen stiger och positiv avkastning om börsen inte någon gång faller lägre än barriärnivån Två års löptid Ej

Läs mer

Certifikat Sverige Sprinter

Certifikat Sverige Sprinter Certifikat Sverige Sprinter Avseende: OMXS30 Index Med emissionsdag: 1 juni 2011 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs Kreditkorgobligation lån 237

FöreningsSparbanken ABs Kreditkorgobligation lån 237 EMISSIONSBILAGA Lån 237, serie A, B och C FöreningsSparbanken ABs Kreditkorgobligation lån 237 SPAXKreditkorg Serie A - Garanti Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Serie

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial maj 2016 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Denna Emissionsbilaga är framtagen i syfte att allmänt underlätta investeringsbeslut. Mottagare av Emissionsbilagan rekommenderas att komplettera

Denna Emissionsbilaga är framtagen i syfte att allmänt underlätta investeringsbeslut. Mottagare av Emissionsbilagan rekommenderas att komplettera DANSKE BANK Danske Bank är Danmarks största bank och genom kontorsnätet i Sverige, ägandet av Fokus Bank i Norge samt kontor i Finland så är Danske Bank den näst största banken i Norden. Banken inriktar

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Lån 844. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Världen topp 15 5 6.

Lån 844. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Världen topp 15 5 6. Lån 844 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 4 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Världen topp 15 5 6 n Webbadresser 7 Slutliga Villkor avseende Lån 844 Lån 844 emitteras under

Läs mer

Certifikat Autocall Top Selection 3 USA

Certifikat Autocall Top Selection 3 USA www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat Autocall Top Selection 3 USA Avseende: Amerikanska bolag Med emissionsdag: 10 juni 2010 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 4

Certifikat Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 4 Certifikat Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 4 Avseende: DnB NOR, Danske Bank, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 3 november 2011 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 571. Slutliga Villkor Lån 571

Swedbank ABs. SPAX Lån 571. Slutliga Villkor Lån 571 Slutliga Villkor Lån 571 Swedbank ABs SPAX Lån 571 Sverige - Återbetalningsdag 2013-01-15 Serie A (SWEOSVE7) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 108 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Sterling

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5082

Slutliga Villkor avseende lån 5082 Slutliga Villkor avseende lån 5082 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

Det är skillnad på kredit och kredit

Det är skillnad på kredit och kredit Räntebevis Det är skillnad på kredit och kredit I grafen nedan representeras företagskrediter med den bästa kreditvärdigheten (Investment Grade) av den ljusblå kurvan, medan mer riskfyllda krediter (High

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av DDBO 231 Räntekorridor DEL 1 VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor ) för ovanstående

Läs mer

www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik

www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik Placera i ett av Sveriges ledande industriföretag Till följd av den senaste tidens kraftiga inbromsning i konjunkturen har

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 204

FöreningsSparbankens lån 204 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 204 Ikaros OMX TM Detta erbjudande riktar sig enbart till depåkunder i FöreningsSparbanken och FSR Ikaros OMX TM Inledning FöreningsSparbanken AB (publ), nedan

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 223

FöreningsSparbankens lån 223 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 223 Blue Marlin OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Blue Marlin OMX TM Inledning FöreningsSparbanken AB (publ), nedan kallad

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 213

FöreningsSparbankens lån 213 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 213 Ikaros OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent Detta erbjudande riktar sig enbart till depåkunder i FöreningsSparbanken och

Läs mer

Marknadsföringsmaterial november Räntebevis. Högre risk än madrassen

Marknadsföringsmaterial november Räntebevis. Högre risk än madrassen Marknadsföringsmaterial november 2014 Räntebevis Högre risk än madrassen Räntebevis ger möjlighet till hög ränta I Sverige har vi en lång tradition av att äga aktier, både direkt och via fonder. Faktum

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 263

FöreningsSparbankens lån 263 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 263 Ikaros OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent Ikaros OMX TM Inledning FöreningsSparbanken AB (publ), nedan kallad Banken,

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5057

Slutliga Villkor avseende lån 5057 Slutliga Villkor avseende lån 5057 Lån 5057 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 215

FöreningsSparbankens lån 215 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 215 Blue Marlin OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Detta erbjudande riktar sig enbart till depåkunder i FöreningsSparbanken

Läs mer

Certifikat US Homebuilders Autocall

Certifikat US Homebuilders Autocall Certifikat US Homebuilders Autocall Avseende: USG, Bed Bath & Beyond, Home Depot och Pulte Group Med Emissionsdag: 28 mars 213 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 270

FöreningsSparbankens lån 270 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 270 Giant Ikaros OMX TM Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent Giant Ikaros OMX TM Inledning FöreningsSparbanken AB (publ), nedan kallad

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall

Certifikat Nordiska Banker Autocall Certifikat Nordiska Banker Autocall Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 20 september 2012 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 30

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 30 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 30 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar www.handelsbanken.se/certifikat Kreditcertifikat Ericsson & Volvo och KREDITCERTIFIKaT Stora Enso & Volvo Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar Sista dag för köp är den 1 mars 2009 Marknadsläget

Läs mer

Ränteobligation information Räntetrappa

Ränteobligation information Räntetrappa Ränteobligation Information Räntetrappa Räntetrappa Kan ge dig högre ränta idag och imorgon Vår syn på räntemarknaden Svensk ekonomi går starkt. BNP växte med över 5,0 % i fjol drivet av ett uppsving för

Läs mer

Placera tryggt i världens största företag

Placera tryggt i världens största företag www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 844 Placera tryggt i världens största företag Sista dag för köp är den 26 juli 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta sig

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5085

Slutliga Villkor avseende lån 5085 Slutliga Villkor avseende lån 5085 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 225

FöreningsSparbankens lån 225 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 225 Ikaros OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent Ikaros OMX TM Inledning FöreningsSparbanken AB (publ), nedan kallad Banken,

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576 Slutliga Villkor Lån 576 Swedbank ABs SPAX Lån 576 Sterling - Återbetalningsdag 2013-08-27 Serie A (SWEOGBP2) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 102 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. USA - Återbetalningsdag

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2002/2004

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2002/2004 EMISSIONSBILAGA Lån 175, serie A och B FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2002/2004 Lån 175 ( ValutaSpax I ) Lånet utges i två serier: Serie A ( SPAX TM ) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs

Läs mer

Ränteobligation Stibor Hävstång

Ränteobligation Stibor Hävstång RÄNTESTRUKTUR INFORMATION Ränteobligation Stibor Hävstång STIBOR Hävstång Högre ränta idag och imorgon Den statsfinansiella krisen i Europa har drivit ner räntorna, både på korta och långa löptider. Räntan

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 SLUTLIGA VILLKOR Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 Följande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har upprättats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och gäller för obligationslån

Läs mer

Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Strategiobligation 838 Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss Nu behöver du inte längre våga för att vinna Du har säkert hört uttrycket lägg inte

Läs mer

BRIC. Exponering mot RELAX BRIC

BRIC. Exponering mot RELAX BRIC Exponering mot BRIC RELAX BRIC (SHBO 1081) Uppräkningsfaktor preliminärt 110 % 100 % kapitalskydd av nominellt belopp på förfallodagen Pris per post: 11 000 kronor (inklusive överkurs om 1 000 kronor)

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 639. Slutliga Villkor Lån 639

Swedbank ABs. SPAX Lån 639. Slutliga Villkor Lån 639 Slutliga Villkor Lån 639 Swedbank ABs SPAX Lån 639 Dollarintervall 13 - Återbetalningsdag 2013-09-30 SWEODOL13 Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Slutliga Villkor Medium

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Aktieindexobligation Americas

Aktieindexobligation Americas www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Americas Placeringen är kopplad till utvecklingen på börserna i USA och Latinamerika USA:s ekonomi och aktiemarknad brukar vända ett till två kvartal före

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbANkENs certifikat AUGUsti/SEPTEMBER 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 12 sept 1 Varsågod, så här ser de ut Här är två placeringsalternativ som vi tycker

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5050 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn-principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 300

FöreningsSparbankens lån 300 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 300 Giant Ikaros OMX index Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent Giant Ikaros OMX index Inledning FöreningsSparbanken AB (publ), nedan

Läs mer

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 4 2011-01-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 563. Slutliga Villkor Lån 563

Swedbank ABs. SPAX Lån 563. Slutliga Villkor Lån 563 Slutliga Villkor Lån 563 Swedbank ABs SPAX Lån 563 Valutakupong - Återbetalningsdag 2013-03-26 Serie A (SWEOVK05) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Serie

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 297

FöreningsSparbankens lån 297 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 297 Giant Blue Marlin OMX index Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Giant Blue Marlin OMX index Inledning FöreningsSparbanken AB

Läs mer

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Aktieindexobligation 904 Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker Som du säkert vet är det

Läs mer

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 612. Slutliga Villkor Lån 612

Swedbank ABs. SPAX Lån 612. Slutliga Villkor Lån 612 Slutliga Villkor Lån 612 Swedbank ABs SPAX Lån 612 Dollarintervall 5 - Återbetalningsdag 2012-11-28 SWEODOL5 Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Slutliga Villkor Medium

Läs mer

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade svenska MTN-Program av den 22 april 2003, jämte

Läs mer

Emission 8-2015 Sista teckningsdag 2015-11-06

Emission 8-2015 Sista teckningsdag 2015-11-06 Emission 8-215 Sista teckningsdag 215-11-6 Produkt Marknadssyn Aktieobligation Europeiska Bolag Balanserad Start Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad Start Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad

Läs mer

Slutliga Villkor avseende SHBO 7009

Slutliga Villkor avseende SHBO 7009 Slutliga Villkor avseende SHBO 7009 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 537. Slutliga Villkor Lån 537

Swedbank ABs. SPAX Lån 537. Slutliga Villkor Lån 537 Slutliga Villkor Lån 537 Swedbank ABs SPAX Lån 537 Stege - Återbetalningsdag 2010-12-15 Serie A (SWEOST12) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Kronförstärkning

Läs mer

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Nyhet! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen I dag är marknadsräntorna låga och det är svårt att hitta placeringar som ger en hög ränta, med regelbundna ränteutbetalningar.

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5055 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Strategiobligation Råvaror

Strategiobligation Råvaror www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation Råvaror Placeringsstrategi på råvarumarknaden Strategin har historiskt gett en avkastning på i genomsnitt drygt 16 procent per år Kapitalskyddad placering Handelsbanken

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25 Slutliga Villkor för Instrument som emitteras enligt Programmet kommer att

Läs mer