Kreditkorgsobligation lån 599

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kreditkorgsobligation lån 599"

Transkript

1 Kreditkorgsobligation lån 599 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS JANUARI 2005 En ränteplacering med hög avkastningspotential Fast ränta Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Fem års löptid

2 Kreditkorgsobligation lån 599 Handelsbanken inbjuder härmed till köp av kreditkorgsobligationer med en löptid om drygt fem år. Du kan placera på räntemarknaden med möjlighet till väsentligt högre avkastning än i traditionella ränteplaceringar, utan risk att förlora placerat belopp. Efterfrågan på räntebärande placeringsalternativ har ökat de senaste åren. Den ökade efterfrågan i kombination med låga räntor har inneburit att intresset för företagsobligationer har stigit. En placering i en företagsobligation innebär en högre kreditrisk än en placering i en statsobligation. I utbyte mot den högre kreditrisken får placeraren normalt en högre avkastning. Kreditkorgsobligationen är ett räntebärande placeringsalternativ som drar fördel av den högre avkastningen i företagsobligationer genom sin koppling till en referenskorg av företag. Denna kreditkorgsobligation har tre alternativ och gör det möjligt att placera på den internationella kapitalmarknaden utan valutakursrisk och utan risk att förlora insatt kapital, då Handelsbanken återbetalar minst placerat belopp på lånets återbetalningsdag. I en kreditkorgsobligation påverkas avkastningen av antalet kredithändelser under löptiden i en underliggande korg av bolag, den så kallade referenskorgen. Referenskorgen i Handelsbankens kreditkorgsobligation lån 599 består av 130 företag över hela världen, verksamma inom många olika branscher. De 130 företagen har alla en god kreditvärdighet. Vid kredithändelser minskas kreditkorgsobligationens avkastning. Inträffar inga kredithändelser utbetalas maximal avkastning. 2

3 Varför placera i kreditkorgsobligation lån 599? Placeringen ger möjlighet till väsentligt högre avkastning än traditionella ränteplaceringar, utan risk att förlora placerat belopp. ATTRAKTIV AVKASTNING En kreditkorgsobligation kan ge väsentligt högre avkastning jämfört med traditionella ränteplaceringar. Förutsättningen är att inga eller få kredithändelser inträffar i referenskorgen under löptiden. Exempelvis motsvarar den indikativa maximala avkastningen i alternativ 599C en årlig avkastning om cirka 9,6 procent. Läs om kredithändelser på sid 5. KAPITALSKYDD Kreditkorgsobligationen har ett inbyggt kapitalskydd. Oavsett antalet kredithändelser i referenskorgen under löptiden betalar Handelsbanken tillbaka minst nominellt belopp på lånets återbetalningsdag den 6 april GOD KREDITVÄRDIGHET Samtliga bolag i referenskorgen har på fastställelsedagen den 16 februari 2005 Investment Grade-status från kreditbedömningsinstituten Moody s och/eller Standard & Poor s. Läs om Investment Grade på sid 6. VALUTASÄKRAD PLACERING Kreditkorgsobligationen ger möjlighet att placera på den internationella kapitalmarknaden utan att valutakursförändringar påverkar avkastningen. Alla beräkningar och betalningar sker i svenska kronor. FAST RÄNTA I alternativ 599B utbetalas en fast årlig ränta om 1,5 procent av nominellt belopp. Denna ränta påverkas inte av eventuella kredithändelser. EXPONERING MOT STORA BOLAG Kreditkorgsobligationen erbjuder exponering mot en korg av obligationer utgivna av stora bolag över hela världen. 3

4 Kreditkorgsobligation lån 599 Anmälan om köp av kreditkorgsobligationer sker genom inlämnande av ifylld anmälningssedel till något av Handelsbankens kontor senast den 11 februari Sista dag för anmälan via Internet är den 13 februari ALTERNATIV 599A Alternativ 599A ger en årlig ränta vars nivå påverkas av antalet kredithändelser i referenskorgen. Indikativ maximal årlig ränta är 5,2 procent. Den maximala årliga räntan fastställs den 16 februari Räntan utbetalas årligen den 16 februari för åren Sista ränteförfallodag är den 6 april 2010, lånets återbetalningsdag. ALTERNATIV 599B Alternativ 599B ger en fast årlig ränta om 1,5 procent av nominellt belopp, vilken inte påverkas av eventuella kredithändelser. Därutöver utbetalas ett tilläggsbelopp på återbetalningsdagen. Tilläggsbeloppets storlek är beroende dels av antalet kredithändelser i referenskorgen, dels av avkastningsfaktorns storlek. Avkastningsfaktorn är indikativt 30 procent och fastställs den 16 februari Om ingen kredithändelse inträffar under löptiden ger en avkastningsfaktor om 30 procent ett tilläggsbelopp om kronor under löptiden, vilket motsvarar en avkastning om cirka 5,2 procent per år. Din totala avkastningspotential utgörs av tilläggsbeloppet och den fasta årliga räntan om 1,5 procent och är således cirka 6,7 procent per år. I tabellen på sid 5 visas hur beräkningen av tilläggsbeloppet utförs. ALTERNATIV 599C I alternativ 599C utbetalas all avkastning i form av ett tilläggsbelopp på återbetalningsdagen. Tilläggsbeloppets storlek är beroende dels av antalet kredithändelser i referenskorgen, dels av avkastningsfaktorns storlek. Avkastningsfaktorn är indikativt 60 procent och fastställs den 16 februari Om ingen kredithändelse inträffar ger en avkastningsfaktor om 60 procent ett tilläggsbelopp om kronor under löptiden, vilket motsvarar cirka 9,6 procent per år. I tabellen på sid 5 visas hur beräkningen av tilläggsbeloppet utförs. REDUKTION AV RÄNTA OCH TILLÄGGSBELOPP Den maximala årliga räntan i alternativ 599A reduceras med 1/4 för varje kredithändelse som inträffar. Skulle fyra eller fler kredithändelser inträffa reduceras räntan i alternativ 599A till noll. Varje kredithändelse reducerar innevarande och kommande års ränta, men påverkar inte redan utbetald ränta. Tilläggsbeloppet för alternativ 599B respektive 599C reduceras om någon kredithändelse inträffar. För varje kredithändelse reduceras det maximala tilläggsbeloppet med 1/4. Skulle fyra eller fler kredithändelser inträffa utbetalas inget tilläggsbelopp. När under löptiden en eventuell kredithändelse inträffar är således avgörande för avkastningen i alternativ 599A men saknar betydelse i alternativ 599B respektive 599C. PRIS PER POST Priset för respektive alternativ är kronor per post, vilket är detsamma som det nominella beloppet. KOSTNADER (COURTAGE) Vid köp tillkommer courtage om 2 procent beräknat på priset, dock lägst 300 kronor (250 kronor för depåkunder i Handelsbanken). Därutöver utgår inga löpande förvaltningskostnader eller avgifter vid återbetalning. SISTA DAG FÖR ANMÄLAN Anmälan om köp av kreditkorgsobligationer sker genom inlämnande av ifylld anmälningssedel till något av Handelsbankens kontor senast den 11 februari Sista dag för anmälan via Internet är den 13 februari LIKVIDDAG Den 16 februari ÅTERBETALNINGSDAG Den 6 april

5 VALUTA Alla beräkningar och betalningar i lånet sker i svenska kronor. REGISTRERING Kreditkorgsobligationen administreras i VPC AB:s kontobaserade system, varför inga fysiska värdepapper utfärdas. KREDITHÄNDELSE Med kredithändelse avses konkurs, betalningsdröjsmål eller betalningsrekonstruktion. Med konkurs menas att bolaget är på obestånd. Betalningsdröjsmål innebär att bolag inte i rätt tid fullgör sina betalningsförpliktelser om minst motsvarande USD avseende finansiell skuld. Betalningsrekonstruktion innebär att bolaget ändrar en betalning avseende finansiell skuld till följd av försämrad kreditvärdighet eller minskad finansiell styrka. Den finansiella skulden måste uppgå till ett sammanlagt nominellt värde om minst USD ANDRAHANDSMARKNAD Kreditkorgsobligationer är ett alternativ för de placerare som vill ha en trygg och långsiktig placering utan att avstå från möjligheten till hög avkastning. Kreditkorgsobligationer är huvudsakligen löptidsplaceringar. Handelsbanken kommer att ansöka om inregistrering av lånet på NDX Bonds vid Nordic Growth Market NGM AB från och med den 22 februari Handelsbanken kommer vidare att, under normala marknadsförhållanden, ställa kurser för återköp av kreditkorgsobligationer och om möjligt även säljkurser. Värdet under löptiden kan vara såväl högre som lägre än vid teckningstillfället. Hur stor blir räntan och återbetalningsbeloppet? Antalet kredithändelser i referenskorgen påverkar räntan i alternativ 599A samt återbetalningsbeloppets storlek i alternativ 599B respektive 599C. Beräkningarna i nedanstående tabell är baserade på en post om nominellt kronor och på indikativ maximal årlig ränta respektive indikativa avkastningsfaktorer. Beräkningarna är vidare baserade på att referenskorgens sammansättning inte har förändrats under löptiden, det vill säga att inga sammanslagningar eller uppdelningar av bolag har skett. Om ett bolag i referenskorgen delas upp på flera bolag och det därefter sker en kredithändelse i ett av de nya bolagen, blir den årliga räntan samt återbetalningsbeloppet högre än vad tabellen nedan visar. Om däremot två av referenskorgens bolag slås samman och det därefter sker en kredithändelse i det sammanslagna bolaget, blir den årliga räntan samt återbetalningsbeloppet lägre än vad tabellen visar. Alla beräkningar är utförda exklusive courtage. 599A 599B 599C Antal Återbetalt Motsvarande Återbetalt Motsvarande kredithändelser Årlig ränta belopp per post årlig avkastning belopp per post årlig avkastning 0 5,20 % kr 6,74 % 1) kr 9,58 % 1 3,90 % kr 5,53 % 1) kr 7,50 % 2 2,60 % kr 4,26 % 1) kr 5,24 % 3 1,30 % kr 2,92 % 1) kr 2,76 % 4 eller fler 0,0 % kr 1,50 % 1) kr 0,0 % 1) Varav 1,5 procent är fast årlig ränta. Nominellt belopp + [nominellt belopp avkastningsfaktor 3/4] 5

6 Rating, kredithändelser m m Vad är rating och vad säger historiska data om antalet kredithändelser? RATING ETT SÄTT ATT BEDÖMA KREDITVÄRDIGHET Rating är det betyg en låntagare erhållit från ett oberoende kreditbedömningsinstitut på sin förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Denna förmåga kallas också kreditvärdighet. De två största kreditbedömningsinstituten är Moody s och Standard & Poor s. På räntemarknaden görs ibland en grov indelning där bolag som erhållit en kreditvärdighet över ett visst betyg benämns Investment Grade. Bolag som inte tillhör denna grupp benämns Non Investment Grade. Begreppet Investment Grade kommer från den amerikanska marknaden och innebär att de företag som erhåller denna status på sina obligationer är accepterade som placeringar för amerikanska pensionsstiftelser. Investment Grade-status är minst betyget Baa3 från Moody s respektive BBB- från Standard & Poor s. För att uppskatta hur många kredithändelser som kan förväntas inträffa under löptiden kan man utgå från historiska data. Moody s publicerar årligen sannolikhetstabeller som utifrån cirka 20 års historiska data anger hur stor del av bolagen med ett visst kreditbetyg som förväntas drabbas av en kredithändelse under en viss tidsperiod. Baserat på dessa data skulle en korg av bolag med samma genomsnittliga rating som den preliminära referenskorgen i denna kreditkorgsobligation i genomsnitt drabbas av cirka 1,4 kredithändelser under en femårsperiod. Genom att kombinera denna genomsnittliga sannolikhet med en statistisk modell kan man beräkna sannolikheten för noll, en eller flera kredithändelser. Grafen nedan visar sannolikheten för noll till sex kredithändelser under en femårsperiod. Detta skall på intet sätt tolkas som en garanti eller prognos från Handelsbanken beträffande framtida utfall för kreditkorgsobligationen. Sannolikhet, % Kredithändelser ANTAL KREDITHÄNDELSER UTIFRÅN HISTORISKA DATA BESKATTNING Hur värdeförändringen på en kreditkorgsobligation ska bedömas skattemässigt är inte klart. Enligt Handelsbankens bedömning torde dock kapitalvinst respektive kapitalförlust behandlas som ränta vid kvittning mot andra förluster respektive vinster. RISKBEDÖMNING Placerare ska försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och innebörden av en kreditkorgsobligation. Ansvaret för riskbedömningen vid köp av en kreditkorgsobligation vilar på placeraren och Handelsbanken tar inget ansvar för värdeutvecklingen av kreditkorgsobligationen eller för att kreditkorgsobligationen skall ge en positiv avkastning för placeraren. Vid köp av denna kreditkorgsobligation tar placerare en kreditrisk på Handelsbanken. Kapitalskyddet gäller endast på lånets återbetalningsdag. 6

7 Referenskorgen Samtliga bolag i den slutliga referenskorgen har på fastställelsedagen Investment Grade-status från Moody s och/eller Standard & Poor s. Referenskorgen består av 130 bolag över hela världen, verksamma inom många olika branscher. Referenskorgen nedan är preliminär. Handelsbanken fastställer den slutliga referenskorgen den 16 februari Rating Bolag Land Bransch Moody s/s&p 3i Group plc Storbritannien Övriga finansiella bolag Aa3/A+ Accor SA Frankrike Hotel, Restaurang & Fritid -/BBB Ace Ltd Bermuda Försäkring A3/BBB+ Aktiebolaget Electrolux (publ) Sverige Varaktiga konsumentvaror Baa1/BBB+ Allianz AG Tyskland Försäkring Aa3/AA- Alltel Corp USA Telekommunikation & Tjänster A2/A Altria Group Inc USA Livsmedel, Drycker & Tobak Baa2/BBB+ Ambac Financial Group Inc USA Försäkring Aa2/AA Amdocs Ltd Storbritannien Industrivaror & Tjänster Baa3/BBB- Amerenenergy Generating Co USA Energi A3/A- Aon Corp USA Försäkring Baa2/BBB+ Arrow Electronics Inc USA Elektronik Baa3/BBB- Automatic Data Processing Inc USA Elektronik Aaa/AAA Autozone Inc USA Detaljhandel Baa2/BBB+ Aviva plc Storbritannien Försäkring Aa3/A+ Banco Latinoamericano de Exportaciones, S.A. Panama Övriga finansiella bolag Baa3/BBB- Bayerische Landesbank Tyskland Övriga finansiella bolag Aaa/AAA BellSouth Corp USA Telekommunikation & Tjänster A2/A Bemis Company Inc USA Basindustri A2/A Boots Group plc Storbritannien Detaljhandel A3/A- British American Tobacco plc Storbritannien Livsmedel, Drycker & Tobak Baa1/BBB+ British Land Company plc Storbritannien Byggbolag Baa3/- British Sky Broadcasting Group plc Storbritannien Telekommunikation & Tjänster Baa2/BBB- Capital One Bank USA Övriga finansiella bolag Baa2/BBB Cardinal Health Inc USA Hälsovårdsutrustning & Tjänster Baa3/BBB Cargill Inc USA Jordbruk A2/A+ Carrefour Frankrike Grossistföretag A1/A+ Casino Guichard-Perrachon Frankrike Detaljhandel -/BBB Cendant Corporation USA Telekommunikation & Tjänster Baa1/BBB CenturyTel Inc USA Telekommunikation & Tjänster Baa2/BBB+ Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd Singapore Elektronik -/BBB- CIT Group Inc USA Övriga finansiella bolag A2/A Citigroup Inc USA Övriga finansiella bolag Aa1/AA- Clear Channel Communications Inc USA Media Baa3/BBB- CNA Financial Corp USA Försäkring Baa3/BBB- Compania de Telecomunicaciones de Chile SA Chile Telekommunikation & Tjänster Baa2/BBB Cooper Tire & Rubber Company USA Fordon Baa2/BBB Countrywide Home Loans Inc USA Övriga finansiella bolag A3/A Cox Communications Inc USA Telekommunikation & Tjänster Baa3/BBB- Cytec Industries Inc USA Kemiindustri Baa2/BBB DaimlerChrysler AG Tyskland Fordon A3/BBB Delphi Corp USA Fordon Baa2/BB+ Deutsche Lufthansa AG Tyskland Transport Baa2/BBB Dixons Group plc Storbritannien Detaljhandel Baa1/- Domtar Inc Canada Skogsbolag Baa3/BBB- Eastman Kodak Company USA Konsumentvaror Baa3/BBB- EMI Group plc Storbritannien Media Ba1/BBB- FirstEnergy Corp USA Energi Baa3/BBB- FKI plc Storbritannien Basindustri Baa3/BBB- Ford Motor Company USA Fordon Baa1/BBB- Federal Home Loan Mortgage Corp USA Övriga finansiella bolag Aaa/- GATX Financial Corp USA Övriga finansiella bolag Baa3/BBB- General Electric Capital Corp USA Övriga finansiella bolag Aaa/AAA General Motors Corp USA Fordon Baa2/BBB- GKN Holdings plc Storbritannien Fordon Baa3/- Glencore International AG Schweiz Övriga finansiella bolag Baa3/BBB- Hasbro Inc USA Media Baa3/BBB- Health Management Associates Inc USA Hälsovårdsutrustning & Tjänster -/A- Highwoods Realty LP USA Byggbolag -/BBB- Horace Mann Educators Corp USA Försäkring Baa3/BBB Hutchison Whampoa Ltd Hong Kong Konglomerat A3/A- Intelsat Ltd Bermuda Telekommunikation & Tjänster B3/BBB+ International Lease Finance Corporation USA Övriga finansiella bolag A1/AA- Investcorp Capital Ltd Luxemburg Övriga finansiella bolag -/BBB- Rating Bolag Land Bransch Moody s/s&p Istar Financial Inc USA Byggbolag Baa3/BBB- J Sainsbury plc Storbritannien Grossistföretag Baa3/BBB- J.P. Morgan Chase & Co USA Övriga finansiella bolag Aa3/A+ Kohl's Corp USA Detaljhandel A3/A- Kookmin Bank Sydkorea Banker A3/BBB+ Korea Electric Power Corp Sydkorea Energi A3/A- Kraft Foods Inc USA Livsmedel, Drycker & Tobak A3/A- Lear Corp USA Fordon Baa3/BBB- Lehman Brothers Holdings Inc USA Övriga finansiella bolag A1/A Liberty Media Corp USA Media Baa3/BBB- Liberty Mutual Insurance Company USA Försäkring Baa1/A Loews Corp USA Försäkring Baa1/A Man Group plc Storbritannien Övriga finansiella bolag A3/- Marks and Spencer plc Storbritannien Detaljhandel Baa2/- Marsh & McLennan Companies Inc USA Telekommunikation & Tjänster Baa2/BBB Maytag Corp USA Varaktiga konsumentvaror Baa2/BBB MBIA Inc USA Försäkring Aa2/AA McKesson Corp USA Hälsovårdsutrustning & Tjänster Baa3/BBB Merck & Co Inc USA Läkemedel Aa2/AA- Merrill Lynch & Co Inc USA Övriga finansiella bolag Aa3/A+ Metro AG Tyskland Detaljhandel Baa1/BBB MGIC Investment Corp USA Försäkring A1/A Morgan Stanley USA Övriga finansiella bolag Aa3/A+ Norske Skogindustrier ASA Norge Skogsbolag Baa3/BBB- Old Mutual plc Storbritannien Försäkring A3/- PCCW-HKT Telephone Ltd Hong Kong Telekommunikation & Tjänster Baa2/BBB Petroleos Mexicanos S.A (PEMEX) Mexiko Oljebolag Baa1/BBB- Pitney Bowes Inc USA Varaktiga konsumentvaror Aa3/A+ Precision Castparts Corp USA Industrivaror & Tjänster Baa3/BBB- PSEG Power LLC USA Energi Baa1/BBB Qantas Airways Ltd Australien Transport Baa1/BBB+ Quebecor World Inc Canada Media Baa3/BBB- Radian Group Inc USA Försäkring A2/A Renaissance Re Holdings Ltd USA Försäkring A3/A Rentokil Initial plc Storbritannien Konglomerat -/BBB+ RPM International Inc USA Kemiindustri Baa3/BBB Safeway Inc USA Detaljhandel Baa2/BBB SBC Communications Inc USA Telekommunikation & Tjänster A2/A Scor SA Frankrike Försäkring Baa3/BBB+ Sears Roebuck Acceptance Corp USA Detaljhandel Baa2/BBB Southwest Airlines Company USA Transport Baa1/A Suedzucker AG Tyskland Livsmedel, Drycker & Tobak A3/- Sun Microsystems Inc USA Elektronik Baa3/BB+ Takefuji Corp Japan Banker Baa1/BBB Telefonos De Mexico SA DE CV Mexiko Telekommunikation & Tjänster A3/BBB- The Dow Chemical Company USA Kemiindustri A3/A- The Goldman Sachs Group Inc USA Övriga finansiella bolag Aa3/A+ The Hartford Financial Services Group Inc USA Försäkring A3/A- The Hertz Corp USA Transport Baa2/BBB- The Interpublic Group of Companies Inc USA Media Baa3/BB+ The Israel Electric Corporation Ltd Israel Energi -/BBB+ The May Department Stores Company USA Detaljhandel Baa2/BBB The PMI Group Inc USA Försäkring A1/A The Prudential Insurance Company of America USA Försäkring A1/AA- The Rank Group plc Storbritannien Media Baa3/BBB- The St. Paul Companies Inc USA Försäkring A3/BBB+ Thyssenkrupp AG Tyskland Stålbolag Baa2/BB+ Time Warner Inc USA Media Baa1/BBB+ Viacom Inc USA Media A3/A- Western Power Distribution Holdings Ltd Storbritannien Energi -/BBB- Volkswagen AG Tyskland Fordon A3/A- Washington Mutual Inc USA Övriga finansiella bolag A3/A- Wendel Investissement S.A. Frankrike Konglomerat -/BBB+ VNU N.V. Holland Media Baa1/BBB Wyeth USA Läkemedel Baa1/A XL CAPITAL LTD Bermuda Försäkring A2/A 7

8 Tilldelning och villkor Tilldelning bestäms av Handelsbanken. Bekräftelse på tilldelning, maximal årlig ränta, fastställda avkastningsfaktorer samt slutlig referenskorg meddelas skriftligen snarast möjligt efter emissionens genomförande. Ingen garanti beträffande tilldelning kan lämnas. Erbjudandet att förvärva i denna broschyr beskrivna kreditkorgsobligationer riktar sig till allmänheten via Handelsbankens kontor i Sverige. Handelsbanken förbehåller sig rätten att ställa in emissionen om totalt tecknat belopp understiger kronor. Handelsbanken förbehåller sig även rätten att ställa in avkastningsalternativ för vilket tecknat belopp understiger kronor. Volymen i lån 599 är begränsad till sammanlagt kronor. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller ytterligare begränsa denna volym. Tilldelning bestäms av Handelsbanken och sker i den tidsordning som anmälningar registrerats. Kan tilldelning inte ske i tidsordning på grund av att anmälningar registrerats vid samma tidpunkt, förbehåller sig Handelsbanken rätten att använda lottningsförfarande för bestämmande av tilldelning. Besked om tilldelning lämnas på avräkningsnota som beräknas sändas ut den 14 februari Handelsbanken kommer att ställa in avkastningsalternativ 599A om den maximala årliga räntan inte kan fastställas till minst 4,5 procent, alternativ 599B om avkastningsfaktorn inte kan fastställas till minst 25 procent respektive alternativ 599C om avkastningsfaktorn inte kan fastställas till minst 50 procent. Vid tilldelning kan således placeraren komma att erhålla kreditkorgsobligationer från endast ett avkastningsalternativ även om teckning skett i flera alternativ. Vidare förbehåller sig Handelsbanken rätten att ställa in emissionen om någon omständighet inträffar som enligt bankens bedömning kan äventyra emissionens genomförande. Om emissionen ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalar Handelsbanken debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Underrättelse om inställd emission eller del därav meddelas skriftligen berörda placerare snarast möjligt efter inställandet. Tilldelning kan även komma i fråga till anställd i Handelsbanken, dock utan särskild företrädesrätt på grund av anställningsförhållandet. Tilldelning sker i sådana fall enligt Finansinspektionens föreskrifter och Svenska Fondhandlareföreningens regler. MTN-PROGRAM Detta lån emitteras under Handelsbankens svenska MTN-program (Medium Term Note-program), varunder Handelsbanken har möjlighet att löpande utge enskilda lån med olika konstruktioner. För varje lån upprättas en emissionsbilaga med kompletterande lånevillkor avseende avkastning, kapitalbelopp, återbetalningsvillkor etc. Det fullständiga prospektet för lån 599 utgörs av prospektet för MTN-programmet, emissionsbilagan för lån 599 och denna broschyr. För samtliga handlingar gäller svensk rätt. Tvist med anledning av emissionsbilagan eller broschyren eller därmed sammanhängande rättsförhållande skall exklusivt avgöras av svensk domstol, i första instans av Stockholms tingsrätt. Prospektet för Handelsbankens MTN-program har godkänts av Stockholmsbörsen och NGM och kan erhållas genom något av Handelsbankens kontor. Tryckindustri/Finanstryck,

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012 EMISSIONSBILAGA Lån 353 FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012 Lån 353 ("Räntedifferens") Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Återbetalningsdag 2012-04-27 FöreningsSparbanken

Läs mer

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter.

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna USA 15/25 high yield Exponering mot högavkastande företagskrediter USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna asien 15/35 express Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad

Läs mer

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3 Lån 5503 Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Sid Slutliga Villkor Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Information om underliggande Erbjudandets former och villkor Upptagande

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 31 oktober 2013 och gäller i tolv månader från denna dag. GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 LEDARBANK SEB EMISSIONSINSTITUT

Läs mer

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS:

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS: TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 OBLIGATION USA 1502A Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Obligation KAPITALSKYDD: 100 % av nominellt belopp LÖPTID: 3 år INDIKATIV DELTAGANDEGRAD:

Läs mer

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA HANDELSBANKEN CAPITAL

Läs mer

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling Foto: Scanpix Kredithybrid Hållbar utveckling Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Vinnare i långa loppet Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant SG Issuer/Société

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS055 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS055 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS055 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 492. Slutliga Villkor Lån 492

Swedbank ABs. SPAX Lån 492. Slutliga Villkor Lån 492 Slutliga Villkor Lån 492 Swedbank ABs SPAX Lån 492 Kina-Taiwan-Sydkorea - Återbetalningsdag 2010-12-15 (SWEOAS13) - MAX (sidan 3) Emissionskurs 110 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Slutliga

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 8 maj 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

Willhem AB (publ) MTN-program

Willhem AB (publ) MTN-program Willhem AB (publ) MTN-program 8 maj 2015 Ledarbank: SEB Emissionsinstitut: Handelsbanken Danske Bank SEB 1 Viktig information Med anledning av Willhem AB:s (publ) (organisationsnummer 556797-1295) ( Bolaget

Läs mer

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 NOTERINGSDOKUMENT Daterat 2 juli 2013 Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets SEB Nordea

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för

Läs mer

SPAX Framtid. Kapitalskyddad SPAX Augusti. Produktblad

SPAX Framtid. Kapitalskyddad SPAX Augusti. Produktblad SPAX Framtid SPAX Framtid är en kapitalskyddad placering som följer en aktiekorg bestående av 14 bolag med inriktning mot tre områden med mycket goda tillväxtutsikter; bioteknik, automatisering och europeisk

Läs mer

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start Foto: NordicPhotos Sprinter Sverige Optimal Start Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 21 SEPTEMBER Störst på boursen Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej ING Bank N.V. rating S&P

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 595. Slutliga Villkor Lån 595

Swedbank ABs. SPAX Lån 595. Slutliga Villkor Lån 595 Slutliga Villkor Lån 595 Swedbank ABs SPAX Lån 595 Valutaintervall - Återbetalningsdag 2014-01-28 Serie A (SWEOVALI3) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 102 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Datum för Prospektets offentliggörande: 1 juni Diarienummer: 11-5469 GRUNDPROSPEKT SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt, ( Prospektet ), är upprättat

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1248 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1248 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1248 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer