Borgholm kommuns riktlinjer för alkoholservering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Borgholm kommuns riktlinjer för alkoholservering"

Transkript

1 1 (11) Datum Borgholm kommuns riktlinjer för alkoholservering

2 2 (11) Inledning Ett huvudmål för svensk alkoholpolitik är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion och alltför tidig alkoholdebut. Alkohollagstiftningen betonar krögarens ansvar för att upprätthålla ordning och förhindra onykterhet på restaurangen. Alkohollagen är en social skyddslagstiftning med särskild hänsyn till barn och ungdomar. Sociala hänsyn har företräde framför näringspolitiska och företagsekonomiska hänsyn. Kommunen kan inom lagens ramar i riktlinjer ange de kriterier man avser tillämpa vid bedömningen av serveringsärenden. Kommunen är vidare skyldig att upprätta en tillsynsplan vilken skall lämnas in till Länsstyrelsen. Den svenska alkohollagstiftningen är utgångspunkt för Borgholm kommuns riktlinjer för tillstånd och tillsyn som rör alkoholservering. Riksdagen beslutade att anta regeringens förslag till ny alkohollag (2010:1622), den nya lagen gäller från Tillståndsenheten har som mål att genom samarbete med krögarna uppnå det gemensamma målet ansvarsfull alkoholservering, och därmed trevliga mötesplatser för Borgholms invånare och turister. Det kan åstadkommas bland annat genom utbildning i Ansvarsfull alkoholservering, informationsinsatser, dialoger kring hur vi gemensamt skapar förutsättningar för en stad med återhållsam alkoholkonsumtion samt en objektiv tillämpning av gällande lagstiftning och kommunens riktlinjer. Förändringar i alkohollagen (2010:1622). De största sakliga förändringarna i den nya lagstiftningen innebär att: - Kommunen skall tillhandahålla information om vad som gäller enligt lagen och anslutande föreskrifter samt upprätta riktlinjer för hur kommunen avser att tillämpa lagen. - Kommunen skall upprätta en tillsynsplan vilken skall lämnas in till Länsstyrelsen. - Kravet på köksutrustning moderniseras. Det skall finnas ett kök i anslutning till serveringslokalen. Lagad eller på annat sätt tillredd mat skall tillhandahållas vilket innebär att råvaror på något sätt skall ha förädlats. Utbudet skall bestå av ett varierat utbud av förrätter, huvudrätter och efterrätter. - Endast den som är anställd av tillståndshavaren eller inhyrd från bemanningsföretag får anlitas som köks- eller serveringspersonal eller för uppgifter som är av betydelse för ordning och nykterhet. - Den som är serveringsansvarig måste ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften. - Flera tillståndshavare kan ansöka om tillstånd för ett gemensamt serveringsområde. Varje tillståndshavare är ansvarig för att ordning och nykterhet råder. Om missförhållanden uppstår kan tillståndet återkallas om det inte kan visas vem som är ansvarig. - Cateringföretag som bedriver verksamhet för slutna sällskap kan söka ett stadigvarande serveringstillstånd. Företaget skall ha ett eget kök för tillredning av mat. Den serveringslokal som skall användas vid de olika tillfällena skall anmälas till kommunen och godkännas av denna. Det behövs inte eget kök i varje kommun där verksamhet bedrivs. - Definitionen av alkoholdrycker förtydligas. Alkoholdrycker: spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker. Folköl införs som benämning för öl över 2,25 men inte överstiger 3,5 volymprocent. - Den som söker serveringstillstånd skall avlägga ett prov för att visa på tillräckliga kunskaper i alkohollagstiftningen.

3 3 (11) - En ny påföljd, erinran, har införs och skall användas vid mildare missförhållanden. Återkallelse kan ske även om erinran eller varning inte har meddelats. - Den som har ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker har efter anmälan till kommunen rätt att krydda spritdrycker för servering som snaps i den egna verksamheten. - Rumsservering är tillåten på hotell som i sina lokaler har restaurangverksamhet med serveringstillstånd. Det begränsas inte av de tider som anges i serveringstillståndet. - Bestämmelsen om att en lokal skall vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt utsträcks att gälla även lokal som används till servering i slutna sällskap med stadigvarande tillståndet. - Provsmakning tillåts i samband med mässor och liknande evenemang riktade till allmänheten. Om stadigvarande tillstånd för aktuell dryck saknas erfordras tillfälligt eller särskilt tillstånd. Den som har stadigvarande tillstånd skall göra en anmälan till kommunen. Ansökan om serveringstillstånd Kommunfullmäktige uppdrar till nämnd att ansvara för tillämpningen av alkohollagen. I uppdraget ingår att handlägga ansökningar om serveringstillstånd och besluta i ärenden enligt delegation samt utöva tillsyn över serveringsställen med serveringstillstånd samt detaljhandel/servering av folköl och tobak. Alkoholdrycker (spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker) får enbart säljas om det föreligger rätt till det enligt alkohollagen. Försäljning innebär tillhandahållande mot ersättning. Om försäljning sker för förtäring på stället är det fråga om servering. Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker kräver tillstånd från den kommun där serveringsstället är beläget. Tillståndsgivningen skall baseras på objektiva och tydliga i lag, förordning eller myndighetsföreskrifter fastställda kriterier. Kommunens riktlinjer ska ge sökanden en vägledning om vad kommunen prövar i ansökan. Ett avslag måste alltid motiveras utifrån de kriterier som anges i alkohollagen. Alkohollagen bygger på tre kriterier för serveringstillstånd 1. Sökandens lämplighet: Remiss skickas till polismyndigheten, skattemyndigheten och kronofogdemyndigheten för kontroll av sökandens vandel och skulder. Den ekonomiska prövningen är ett viktigt inslag. Remiss kan även skickas till annan kommun om sökanden bedrivit verksamhet där. Sökanden skall avlägga ett prov hos kommunen vilket skall styrka kunskapen inom alkohollagstiftningen. 2. Lokalens beskaffenhet: Remiss skickas till Räddningstjänsten avseende lokalens brandsäkerhet och till Samhällsbyggnadsförvaltningen avseende lokalens godkännande som livsmedelsanläggning och bedömning av risk för störning av närboende. 3. Alkoholpolitiska olägenheter: Olägenheterna kan vara av social, nykterhets eller ordningsmässig karaktär. De viktigaste bestämmelserna i alkohollagen - Tillståndshavaren har ansvaret för att bestämmelserna följs. Tillståndshavaren eller serveringsansvarig måste vara närvarande hela tiden då alkoholdrycker serveras. Det är tillståndshavaren som utser serveringsansvarig och det ska anmälas till kommunen.

4 4 (11) - Serveringsstället måste ha ett varierat utbud av lagad eller på annat sätt tillredd mat. - Det är inte tillåtet att försöka förmå en gäst att beställa alkoholdrycker. Personalen får dock fråga om ytterligare alkoholdrycker önskas. - Serveringsstället måste erbjuda alkoholfria drycker i ett tillfredsställande urval. Om det t.ex. serveras rött vin måste ett alkoholfritt rött vin kunna erbjudas. - Alkoholdryck får inte serveras till den som är märkbart påverkad av alkohol eller annat. - Alkohol får inte serveras till personer under 18 år. Det är tillståndshavarens skyldighet att förvissa sig om gästens ålder. - En gäst får inte ta med sig egen alkohol för att dricka på serveringsstället och det är inte heller tillåtet att ta med sig alkohol från serveringsstället. - Priset på alkoholdrycken får inte sättas lägre än inköpspris inklusive tillägg för skatt, hantering och servering. Drycker med högre alkoholhalt ska ha ett högre pris än drycker med låg alkoholhalt. - Mängdrabatt av typen köp två så ingår den tredje är inte tillåtet. Kombinationserbjudanden med mat och alkoholdryck är endast tillåten om alternativ med alkoholfri dryck erbjuds samtidigt till ett lägre pris. Rabatt av typ Happy Hour eller liknande får inte enbart omfatta alkoholdryck. Mat och lättdryck måste också ingå i rabatten. - Särskild måttfullhet gäller vid marknadsföring av alkoholdrycker. - Det är inte tillåtet att som gåva bjuda eller på annat sätt överlämna alkoholdryck till annan. - Den som har serveringstillstånd får köpa spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker från detaljhandelsbolaget eller partihandlare som har tillstånd för dessa drycker. Det är enbart tillåtet att importera eget vin om importtillstånd innehas. - Servering av alkoholdryck får påbörjas tidigast klockan och skall avslutas senast klockan eller vid den sluttid som anges i tillståndsbeviset. - Tillståndshavaren är skyldig att anmäla alla förändringar som sker i verksamheten till socialförvaltningen som till exempel ombyggnad, byte av ägare eller styrelseledamot eller ändrad verksamhetsinriktning. Anmälan skall göras i förväg.

5 5 (11) Påföljder En ny påföljd, erinran, har införts i alkohollagen. Erinran och varning skall vara ett förstahandsalternativ vid överträdelser av bestämmelserna i lagen. I allvarligare fall kan återkallelse komma ifråga utan föregående erinran/varning. Genom att utdela erinran eller varning ger man tillståndshavaren en möjlighet att rätta till missförhållandet för att undgå återkallelse. Det är viktigt att den som erhållit en påföljd följs upp via tillsyn och att åtgärden dokumenteras. Varje förseelse behöver inte medföra påföljd eftersom det kan röra sig om missförstånd eller av andra skäl vara ursäktligt. Ett ingripande mot en tillståndshavare skall inte ses som ett straff utan är samhällets åtgärd för att undanröja alkoholpolitiska förhållanden eller för att förhindra att sådana uppkommer. Beträffande användandet av påföljd bör gälla: - Erinran ska meddelas vid mildare felaktigheter har begåtts och som omedelbart rättas till. - Varning bör komma i fråga vid överträdelser som är allvarliga, dock inte i sådan grad att återkallelse ter sig nödvändig. Det kan röra sig om brister i ekonomiskt hänseende eller personlig lämplighet, servering till minderåriga och upprepade förseelser. Om någon fått erinran vid flera tillfällen för samma typ av förseelser bör varning meddelas. - Återkallelse ska användas om tillståndshavaren tidigare tilldelats en eller flera varningar och gör sig skyldig till nya förseelser som inte är bagatellartade eller underlåter att rätta till missförhållanden som orsakat varningarna. Hänsyn bör tas till varningarnas art, vilken tid som förflutit mellan de olika händelserna samt den aktuella förseelsen. Återkallelse kan bli aktuell utan föregående varning. RIKTLINJER FÖR BORGHOLMS KOMMUN Borgholm kommuns riktlinjer fastställs av kommunfullmäktige. Tillsynsplan och riktlinjer skall ses över minst vartannat år. Handläggningstider Enligt alkoholförordningen 5 ska en kommun fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom 4 månader från det ansökan är komplett. Tiden får om nödvändigt förlängas men motivering skall i beslut meddelas sökanden. Målsättningen för tillståndsenheten är att behandla alla ansökningar skyndsamt utan att riskera rättssäkerheten. Handläggningstiden räknas från det datum då ansökan är komplett. - Nyansökan / ägarbyte / ändring i befintligt tillstånd 6 8 veckor - Tillfälligt tillstånd till allmänheten 4 6 veckor - Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap dagar - Ansökan om gemensamt serveringsområde dagar - Anmälningsärende, till exempel catering 5 dagar Ansökan som inte blir komplett får avskrivas sex månader efter inkommen ansökan, prövningsavgiften återbetalas inte.

6 6 (11) Ansvarsfull alkoholservering Alkohollagen är en social skyddslagstiftning och ställer höga krav på att tillståndshavaren ser till att ordning och nykterhet råder på serveringsstället. Borgholms kommun vill i dialog och samverkan med restaurangbranschen och berörda myndigheter verka för en bra restaurangmiljö som präglas av ansvarsfull alkoholhantering, det vill säga ingen överservering eller servering till minderåriga. För att uppnå detta vill kommunen: - Erbjuda tillståndshavare och serveringspersonal utbildning i Ansvarsfull alkoholservering vid ett tillfälle per år. - Verka för att varje serveringsställe ska ta fram ett alkoholpolicy- program som bygger på en ansvarsfull servering. - Verka för att skapa krögarträffar mellan berörda myndigheter och restaurangbranschen. - Verka för att en effektiv tillsyn bedrivs i samverkan med andra myndigheter för att följa upp att alkohollagens bestämmelser efterlevs. Det är inte förenligt med alkohollagens krav på återhållsam alkoholservering att servera helflaskor av spritdrycker, ölhinkar, öltunnor, shotsbrickor, använda drinkvagnar och liknande. Personalen har svårt att kontrollera vilka som får tillgång till alkoholdryckerna och det kan lätt uppstå missförhållande t.ex. överservering och brister i ordningen. - Sådan servering tillåts inte i Borgholms kommun. - När servering av helflaskor med spritdrycker förekommer får detta endast ske genom sedvanlig bordsservering vilket innebär att självservering eller självtagning inte får ske. Serveringspersonalen skall servera drycken i gästernas glas och inte lämna kvar flaskan vid gästernas bord. Olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa Enligt alkohollagen skall servering av alkoholdrycker vara återhållsam, krav på ordning och nykterhet gäller såväl på som i restaurangens omedelbara närhet. Även oordning som inte är direkt alkoholrelaterad skall undvikas. Serveringsställets belägenhet framhålls särskilt för att ge eftertryck åt att det är närheten till platser där ungdomar vistas eller samlas, missbruksbelastade område, utpräglade bostadsområden som innebär risker för alkoholpolitiska olägenheter. Om sådan risk föreligger kan ansökan avslås. Borgholms kommun skall vid bedömningen av en ansökan om serveringstillstånd, ändring i tillstånd t.ex. utökad tid eller inriktning göra en bedömning av om olägenheter kan uppstå. Till grund för bedömningen ligger ansökningshandlingarna, remissyttranden samt kommunens kunskap om det aktuella området. - Polismyndighetens bedömning av risken för ordningsproblem på eller i serveringsställets omedelbara närhet skall väga tungt. Om myndigheten avstyrker ansökan skall de remissvaret väga tungt. - Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning av huruvida risk för störningar av närboende föreligger skall väga tungt. Om myndigheten avstyrker ansökan skall de remissvaret väga tungt.

7 7 (11) - Om kommunen har kännedom om missförhållanden på serveringsstället eller sökandens lämplighet. - Stor återhållsamhet bör gälla vid ansökningar om serveringstillstånd i samband med musikevenemang t.ex. konserter som riktar sig till främst ungdomar. - I de fall servering är aktuell på nöjesplatser är det viktigt att serveringen sker under restaurangmässiga former och att beslutet förenas med villkor om hur serveringen skall bedrivas. - Restriktivitet skall gälla i områden där nya eller ändrade tillstånd kan befaras orsaka olägenheter. Kommunen skall särskilt beakta närhet till skolor, ungdoms- och fritidsgårdar, idrotts- och nöjesanläggningar eller andra områden där barn och ungdomar samlas. - Nolltolerans mot droger på serveringsställena skall gälla. - Villkor om förordnade ordningsvakter, åldersgränser och dylikt kan bli aktuella. Om en eller flera av ovanstående faktorer föreligger kan serveringstillstånd vägras även om övriga krav är uppfyllda. Att det föreligger risk för bullerstörningar vid en restaurangetablering behöver dock inte alltid innebär att ansökan avslås. Ett alternativ kan vara att begränsa serveringstiden eller förse tillståndet med villkor. Serveringslokal och matutbud Serveringsställe med stadigvarande tillstånd eller tillstånd under viss tid ska ha ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat vilket innebär att råvaror på något sätt skall förädlas. Det skall finnas tillräckligt antal sittplatser för matgäster i förhållande till lokalens storlek. Serveringsytan skall vara överblickbar. Drinkbar skall vara en mindre del av lokalen. - Räddningstjänsten skall ha godkänt serveringsstället i sin helhet för den aktuella verksamheten. - Samhällsbyggnadsförvaltningen skall ha godkänt lokalen som livsmedelsanläggning. - Ett varierat utbud av maträtter såväl förrätter (minst 3), huvudrätter (minst 5) som efterrätter (minst 3) skall tillhandahållas under hela serveringstiden. - Under sen kvällstid, efter klockan 23.00, får matutbudet begränsas till ett enklare utbud t.ex. kalla rätter eller maträtter som värms i mikrovågsugn, minst 3 rätter. - Antal sittplatser för matgäster bör uppta en stor del av lokalens yta. Uteservering Av 8 kap 14 framgår att serveringstillstånd skall avse ett visst avgränsat utrymme som disponeras av tillståndshavaren. Med annat avgränsat område avses utrymme utomhus där alkoholservering är tillåten t.ex. uteservering. Samma regler gäller som vid servering inne på restaurangen. Rökförbudet gäller på uteservering som är inbyggd med väggar och tak. - Uteserveringen skall till största delen utgöras av sittplatser vid bord. - Serveringen skall vara i nära anslutning till restaurangens kök dvs. en utvidgning av lokal med tillsvidaretillstånd. - Serveringsområdet skall vara väl avgränsat så att gästerna ser var alkoholdryck får förtäras. Hur avgränsningen skall se kan diskuteras med tillståndsenheten.

8 8 (11) - Sökanden skall ha beviljats markupplåtelse av kommunen/polisen eller privat markägare. - Eventuellt krav på bygglov kan erfordras. - Remiss ska skickas till polis, samhällsbyggnadsförvaltning och eventuellt gatukontor. - Servering skall kunna överblickas för att personalen skall kunna kontrollera vilka som får tillgång till alkoholdryckerna samt upptäcka om olägenheter uppstår. - Matutbudet skall vara detsamma som inne på restaurangen. - En servering som är belägen på ett område som inte är i direkt anslutning till eller i omedelbar närhet av själva serveringsstället (så kallad satellitservering) ges inte tillstånd. Gemensamt serveringsområde Flera tillståndshavare kan ansöka om ett gemensamt serveringsområde t.ex. en servering utomhus. - Sökandena skall ha egna serveringstillstånd meddelade av kommunen. - Det kräver också ett gemensamt tillstånd för den aktuella serveringen. - Om missförhållanden uppstår kan kommunen återkalla det gemensamma tillståndet om det inte går att styrka vem av tillståndshavarna som är ansvarig. Särskilda villkor meddelas om så krävs t.ex. förordnade ordningsvakter. Olaga diskriminering Om en tillståndshavare i sin restaurangverksamhet eller anställd i denna döms till ansvar för olaga diskriminering kan detta leda till att tillståndet ifrågasätts. Brottet som har anknytning till verksamheten bedöms det allvarligt. Brottet påverkar bedömningen av en tillståndshavares eller sökandes lämplighet. - Borgholms kommun tar avstånd från all diskriminering och beviljar inte tillstånd om sådan förekommit. Serveringstider Enligt alkohollagen får alkoholservering påbörjas tidigast klockan och skall avslutas senast klockan Utrymningstiden är 30 minuter efter serveringstidens slut. Kommunen får dock förordna om såväl utsträckt som inskränkt tid i förhållande till normaltiden. Om uteservering finns kan serveringstiden vid denna vara kortare beroende på om risk för störningar föreligger. Tillståndsenheten skall göra en individuell bedömning i det aktuella ärendet i vilken restaurangens inriktning har betydelse eftersom denna ofta har avgörande betydelse för ordningsförhållandet i och kring restaurangen. Risken för störningar är ofta större vid nattklubbar än vid renodlade mat restauranger. Polismyndighetens och Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning av risken för ordningsstörningar respektive störning av närboende tillmäts stor betydelse. Om någon av dessa avstyrker beviljas inte tillstånd. Borgholms kommun beviljar inte serveringstid före klockan eller efter klockan Serveringstid till klockan 03.00:

9 9 (11) - Tillståndshavaren skall ha haft serveringstillstånd till klockan under minst 1 år utan att anmärkningar riktats mot verksamheten. - Tillståndshavaren/serveringsansvarig personal skall genomgått kursen Ansvarsfull alkoholservering. - Polismyndigheten har bedömt att risk för ordningsstörningar inte finns. - Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att risk för störning av närboende inte finns. - Tillståndet förenas med villkor om förordnade ordningsvakter efter samråd med polisen. - Vid anlitande av extern klubbarrangör/festfixare ska detta anmälas till tillståndsenheten minst 1 vecka i förväg. - Restaurangen skall ha en tydlig och skriftlig drog- och säkerhetspolicy. - Utökad tillsyn såväl inre som yttre kommer att ske. Serveringstid vid uteserveringen: - Serveringstid till klockan kan beviljas under förutsättning att polismyndighet och/eller samhällsbyggnadsförvaltning inte avstyrkt denna tid. - Om serveringstiden avslutas tidigare än inomhus skall tillståndet förenas med villkor om att den skall vara utrymd senast 30 minuter efter uteserveringens gällande sluttid. Om inte villkor om detta anges kommer samma utrymningstid som gäller inne även gälla på uteservering vilket innebär att gästerna kan sitta kvar och dricka till lokalen inne skall vara utrymd. Tillfälliga tillstånd för alkoholservering Tillståndsgivningen vid tillfällig alkoholservering bör vara restriktiv. Den restriktiva tillståndsgivningen bör tillämpas för att minimera att sökanden ansöker om tillfälliga tillstånd för att kringgå de krav som gäller vid stadigvarande tillstånd men även med hänsyn till etablerade restaurangers ekonomiska förutsättningar och att en konkurrens på lika villkor. Tillfälliga tillstånd kan gälla enstaka tillfälle eller enstaka tidsperiod och avse servering till allmänheten eller till slutna sällskap. Tillfälliga tillstånd förutsätter att det inte är fråga om regelbundet återkommande verksamhet. - Tillfälliga tillstånd för alkoholservering ges högst 10 gånger per år. - Sammanhängande period på högst 2 månader. - Efter 2 år är det inte längre fråga om tillfällig servering och stadigvarande tillstånd krävs. - Om alkoholservering är aktuell på nöjesplatser ska serveringen ske under restaurangmässiga former och beslutet förenas med lämpliga villkor hur serveringen får ske.

10 10 (11) Följande krav gäller för att erhålla tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten: - Alkoholserveringen skall ingå i ett seriöst evenemang. Stor återhållsamhet gäller vid idrottsevenemang och evenemang som i huvudsak vänder sig till en ungdomlig publik. - Evenemanget ska inte ha som huvudpunkt att servera alkohol utan alkoholserveringen skall vara ett komplement till den mat som serveras. - Sökanden skall uppfylla alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet. - Risk för olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa får inte föreligga. - Sökanden skall ha beviljats markupplåtelse/lokalupplåtelse. - Lagad eller på annat sätt tillredd mat ska tillhandahållas under hela serveringstiden. Minst 3 rätter. - Serveringsområdet skall vara väl avgränsat och det skall finnas tillräckligt antal sittplatser vid bord. - Tillstånd till servering av spritdrycker ges bara undantagsvis. - Betryggande tillsyn över serveringen skall garanteras. - Bedömning av behovet av ordningsvakter görs i samråd med polismyndigheten. - Servering medges enbart under normaltid kl Följande krav gäller för att erhålla tillstånd till slutet sällskap: Slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har ett gemensamt intresse förutom den tillställning där alkoholdrycker skall serveras. Kan vara medlemmar i en förening, ett företag eller annan sammanslutning. - Medlemskap ska inte kunna lösas i entrén eller på annat sätt samma dag. - Arrangören skall i förväg kunna ange vilka personer som skall delta. Endast medlemmar får delta. - Sökanden skall uppfylla alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet. - Föreningen/sammanslutningen skall ha en tillfredsställande organisation, namn, stadgar samt en verksamhet som kan bedömas som bestående. - Lagad eller tillredd mat skall tillhandahållas. - Annonsering i pressen eller affischering får inte ske. Tillställningen får endast meddelas via medlemsblad eller på annat sätt direkt till medlemmen. - Servering medges enbart under normaltid kl Antal tillfällen som en förening kan meddelas tillstånd under 1 år är 10 gånger. Tillsyn Den omedelbara tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna om servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker utövas av kommunen och polismyndigheten. Kommunen och polismyndigheten utövar också tillsyn över servering och detaljhandel med folköl. För tillsynen skall det finnas en fastställd tillsynsplan inlämnad till Länsstyrelsen. Statens Folkhälsoinstitut utövar central tillsyn över hur alkohollagen efterlevs i landet. Länsstyrelsen har tillsynen inom länet och skall ge råd och stöd till kommunerna.

11 11 (11) Kommunen har rätt att ta ut avgifter för sin tillsyn. Avgifterna ska vara baserade på självkostnads- och likställighetsprincipen. - Förebyggande tillsyn ska bedrivas genom informations- och utbildningsinsatser såsom utbildning i Ansvarsfull alkoholservering, informationsmöten med restaurangbranschen. - Inre tillsyn som skall bedrivas kontinuerligt avser kontroll av uppgifter från olika myndigheter till exempel avseende ekonomiska förhållanden eller tillståndshavarens vandel eller restauranginspektioner från andra myndigheter. Fortlöpande bevakning av serveringsstället marknadsföring i annonser och liknande. - Yttre tillsyn ska bedrivas genom besök på serveringsstället. Tillsyn sker av hur verksamheten bedrivs avseende ordning, nykterhet och att servering inte sker till minderåriga och / eller till märkbart påverkade personer, att mat tillhandahålles, att serveringsansvarig personal finns på serveringsstället m.m. Att försäljningen sker i enlighet med tillståndet och tillståndsbeviset. - Varje serveringsställe bör få tillsynsbesök minst 1 gång per år. - Samordnad tillsyn, yttre tillsyn, bör ske minst 1 gång per år. Samordnad tillsyn görs tillsammans med en eller några andra myndigheter t.ex. polismyndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Räddningstjänsten och Länsstyrelsen. Tillsynen skall ske på ett sådant sätt att gästerna inte störs. Det kan handla om kontroll vad gäller ordningen efter inkomna klagomål, om det framkommit skäl att kontrollera bokföring och redovisning, att alkoholdryckerna köpts in på lagligt sätt, att köket uppfyller kraven samt att utrymningsvägarna uppfyller kraven. Servering av och detaljhandel med folköl - Anmälan skall göras till kommunen för att försäljning ska få ske. - Försäljning får inte ske innan anmälan har inkommit till kommunen. - Servering av eller detaljhandel med folköl får endast ske i anläggning som är registrerad som livsmedelsanläggning. - Servering av folköl förutsätter att servering av mat bedrivs i lokalen (menyn måste bestå av minst 3 rätter). - Detaljhandel med folköl förutsätter att försäljning av ett brett sortiment matvaror bedrivs i lokalen. - Kommunen har rätt att ta ut en årlig tillsynsavgift av den som säljer eller serverar folköl.

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun RIKTLINJER Gäller från och med 2012-12-01 och tillsvidare Antaget av fullmäktige 2012-11-12 124 RIKTLINJER 1 Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Läs mer

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen 2010:1622 Prop. 2009/10:125 Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors hälsa går före

Läs mer

Antagen av socialnämnden SN2012/0158

Antagen av socialnämnden SN2012/0158 RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND I DANDERYD Antagen av socialnämnden 2012-12-17 SN2012/0158 1 Krogmiljön i Danderyd kan sammanfattas som angenäm och trevlig. Danderyds kommun kommer att arbeta för

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö Riktlinjer för alkoholservering Socialnämnden i Mullsjö Inledning Alkohollagen är en skyddslag. Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt för kommunerna är att skyddet

Läs mer

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker 1 (8) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: SN 2012-05-02 Uppdateras: Riktlinjer för servering av alkoholdrycker Innehållsförteckning 1. Allmänt 2. Utredning och beslut om

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I BOXHOLMS KOMMUN Kf 81 20120924 Dnr 12.224.700 Sn 107 20120822 Dnr 12.018.750 Riktlinjer för alkoholservering i Boxholms kommun Alkohollagen (2010:1622), som är en skyddslag,

Läs mer

Riktlinjer för. Servering av alkohol

Riktlinjer för. Servering av alkohol Riktlinjer för Servering av alkohol Riktlinjer för servering av alkoholhaltiga drycker Serveringstillstånd Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Krokoms kommun Alkoholpolicy Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Policy antagen av Kommunstyrelsen Serveringsbestämmelser, allmänna

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun RIKTLINJER Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun 2 Innehåll Bakgrund... 3 Mål... 3 Inledning... 4 Servering av alkoholdrycker... 4 Ansökan... 4 Serveringstillstånd... 4 Kunskapsprov...

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. 2013-02-07, Dnr 2013/23-702. Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18

Riktlinjer för alkoholservering. 2013-02-07, Dnr 2013/23-702. Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18 1 för alkoholservering 2013-02-07, Dnr 2013/23-702 Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18 2 Innehåll Inledning... 3 Syfte och målsättning med kommunala riktlinjer... 3 Ansökan

Läs mer

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1(9) Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Allmänt Det är av stor vikt att kommunen har tydliga riktlinjer som redogör för gällande alkohollag (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

Alkoholservering i Ljungby kommun

Alkoholservering i Ljungby kommun www.ljungby.se Alkoholservering i Ljungby kommun Riktlinjer för serveringstillstånd anvisningar för allmänheten 2013-05-16 Ett rikt restaurangliv - en levande kommun I dialog och samverkan med restaurangbranschen

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för alkoholservering Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Riktlinjer för alkoholservering ANTAGET AV: Samverkansnämnden miljö och bygg DATUM: 2014-12-12 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Enhetschef miljö

Läs mer

Kalmar kommuns riktlinjer för. alkoholserveringstillstånd

Kalmar kommuns riktlinjer för. alkoholserveringstillstånd Kalmar kommuns riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Antagna av kommunfullmäktige den 31 oktober 2011, 200 Reviderade av kommunfullmäktige den 27 maj 2013, 97 Socialförvaltningen, Tillståndsenheten

Läs mer

Tillsynsplan av serveringstillstånd

Tillsynsplan av serveringstillstånd Tillsynsplan av serveringstillstånd Innehåll Tillsynsplan av serveringstillstånd... 1 Innehåll... 2 Tillsynsplan... 3 Bakgrund och beskrivning av tillsynsplanens innehåll... 4 Inledning... 4 Alkohollagens

Läs mer

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 TILLSYNSPLAN AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN ÅR 2015 Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 1 Innehållsförteckning TILLSYNSPLAN... 0 1. TILLSYNSPLAN FÖR ÅR 2015 KATRINEHOLMS KOMMUN... 2 2. BAKGRUND

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer för serveringstillstånd MBN Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa

Riktlinjer. Riktlinjer för serveringstillstånd MBN Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa MBN16-102 407 Riktlinjer för serveringstillstånd Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2016-02-24 Beslutade av MBN 2016-03-10 5 Innehåll RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND...

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad. Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11

Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad. Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11 Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 När behövs provsmaknings- eller serveringstillstånd? 3 ANSÖKAN OCH HANDLÄGGNING

Läs mer

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Den här broschyren är tänkt som ett stöd för dig som är politiker/beslutsfattare i kommunen och har till uppgift att fatta beslut om serveringstillstånd enligt alkohollagen. Har du frågor eller vill beställa

Läs mer

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen Dnr-2014-50.466 gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen Fastställd av Miljö- och byggnämnden 2014-03-18, 25 Miljö- och byggförvaltningen Ansökan och handläggning Handläggningstider vid ansökan

Läs mer

Information angående. serveringstillstånd

Information angående. serveringstillstånd Information angående serveringstillstånd Alkohollagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning som kommit till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför får serveringstillstånd vägras

Läs mer

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen 1 ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM för servering av alkohol på näringsställen BAKGRUND Alkohollagen trädde i kraft 1995 01 01 och ersätter lagen om handel med drycker (LHD) och lagen om tillverkning av drycker

Läs mer

Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun. Socialnämnden

Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun. Socialnämnden Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun Socialnämnden 2016 Innehållsförteckning 1. TILLSYNSPLAN FÖR ÅR 2016 KATRINEHOLMS KOMMUN... 3 2. BAKGRUND OCH BESKRIVNING AV TILLSYNSPLANENS INNEHÅLL...

Läs mer

Kävlinge kommun. Riktlinjer. SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh

Kävlinge kommun. Riktlinjer. SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh Kävlinge kommun SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh för serveringstillstånd i Kävlinge kommun enligt alkohollagen (2010:1622) Bakgrund Kommunen skall enligt kap 8 9 Alkohollagen tillhandahålla information

Läs mer

I Mark Socialförvaltningen

I Mark Socialförvaltningen I Mark ALKOHOLSERVERING I MARK för serveringstillstånd Inledning Varje kommun beslutar om tillstånd för servering och provsmakning som sker i kommunen. Kommunen ska informera om alkohollagen (010:16),

Läs mer

Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER

Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER En kort presentation från enheten för serveringstillstånd Lite historik 1467 Brännvinet

Läs mer

Antagna av socialnämnden 2013-02-07, 10

Antagna av socialnämnden 2013-02-07, 10 Antagna av socialnämnden 2013-02-07, 10 2 Innehåll 1. INLEDNING 3 1.1 Tidigare riktlinjer 3 1.2 Ny alkohollag 3 1.3 Förändringar i alkohollagen 3 1.4 Alkohollagen och kommunala riktlinjer 6 1.5 Ansökan

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJER SOCIALNÄMNDEN socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJE antas av socialnämnden Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete.

Läs mer

Dnr 2015/403.700 Id 23581. Socialförvaltningen. Serveringstillstånd. Riktlinjer. Antagna av socialnämnden 2016-04-21, 44

Dnr 2015/403.700 Id 23581. Socialförvaltningen. Serveringstillstånd. Riktlinjer. Antagna av socialnämnden 2016-04-21, 44 Dnr 2015/403.700 Id 23581 Socialförvaltningen Serveringstillstånd Riktlinjer Antagna av socialnämnden 2016-04-21, 44 Innehåll 1. INLEDNING 1.1 Tidigare riktlinjer 3 1.2 Alkohollagen och kommunala riktlinjer

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN 1(6) RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN ALKOHOLLAGEN Nya Alkohollagen gäller från och med den 1 januari 2011 och ersätter tidigare lagar om tillverkning av och handel med alkoholdrycker.

Läs mer

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga:

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga: 2009-04-16 Serveringstillstånd Tillstånd beviljas utifrån följande kriterier. Sökandens lämplighet (AL 7 kap 7 ) Serveringsställets lämplighet (AL 7 kap 8 ) Olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt (AL

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Riktlinjer för alkoholservering ÖFS 2013:14 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 4:19 Dnr KS 2012/506-702 2013-14 Riktlinjer för alkoholservering v 4 13-05-20 13:15

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) M. 2.1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I LOMMA KOMMUN 1. Bakgrund Ett huvudmål för svensk alkoholpolitik är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion

Läs mer

Förslag till riktlinjer för alkoholservering

Förslag till riktlinjer för alkoholservering Styrdokument 1 (6) 2016-10-27 Fastställd: Kommunfullmäktige år-månaddag x Gäller för: Dokumentansvarig: Bygg- och miljöchef Dnr : 81714 Förslag till riktlinjer för alkoholservering Postadress Besöksadress

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för alkoholservering Alkoholservering 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Riktlinjer Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd)

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

Årjängs kommuns Riktlinjer för alkoholservering

Årjängs kommuns Riktlinjer för alkoholservering Årjängs kommuns för alkoholservering Dnr 464.12.401 Bom 508.2012 1 Inledning... 3 Syftet med riktlinjerna för alkoholservering... 3 vid ansökan och handläggningstid... 3 Alkohollagen en skyddslag... 3

Läs mer

Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31

Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31 Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31 1 (12) Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 1 Allmänt Alkohollagen (2010:1622) (i texten benämnd som AL) är en social skyddslagstiftning

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer för serveringstillstånd avseende alkoholservering i Uppvidinge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-26 15 Inledning De kommunala riktlinjerna för alkoholservering utgår från alkohollagen

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker STYRDOKUMENT 1(5) Beteckning Hälsa och omsorg Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 139 Dnr 859/99 Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker Tillstånd att tillsvidare servera alkoholdrycker till

Läs mer

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer tighetsdatum beteckning 859/99 1999-12-20 702 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER TILLSTÅND ATT TILLSVIDARE SERVERA ALKOHOLDRYCKER TILL ALLMÄN-

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II 1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II ALKOHOLLAGEN/ALLMÄNNA RIKTLINJER Riksdagen beslutade att införa en ny Alkohollag (1994-1738), som från och med 1995-01-01 ersatt Lagen

Läs mer

Ansökan om stadigavarande och tillfälligt serveringstillstånd

Ansökan om stadigavarande och tillfälligt serveringstillstånd Blad 1 RIKTLINJER OCH AVGIFTSSYSTEM VID TILLSTÅND FÖR SERVERING AV SPRITDRYCKER, VIN, STARKÖL OCH ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER SAMT FÖR FÖRSÄLJNING AV FOLKÖL Antagna av kommunfullmäktige den 10 december

Läs mer

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollag (2010:1622) i Säffle kommun

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollag (2010:1622) i Säffle kommun gällande serveringstillstånd enligt alkohollag (2010:1622) i Säffle kommun (Antagna av kommunfullmäktige 17 juni 2013, 90) Inledning Lagstiftaren anser att kommunerna ska ha tydliga och aktuella riktlinjer

Läs mer

ALKOHOLSERVERING I SÄVSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

ALKOHOLSERVERING I SÄVSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ALKOHOLSERVERING I SÄVSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND SENAST REVIDERADE 2012-05-03 ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-04-22 Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill vi bidra

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I TRANÅS KOMMUN. Antagna av Kommunfullmäktige i Tranås kommun 2012-08-20, 128

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I TRANÅS KOMMUN. Antagna av Kommunfullmäktige i Tranås kommun 2012-08-20, 128 RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I TRANÅS KOMMUN Antagna av Kommunfullmäktige i Tranås kommun 2012-08-20, 128 Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill vi bidra till att skapa goda restaurang-

Läs mer

RIKTLINJER Serveringstillstånd

RIKTLINJER Serveringstillstånd RIKTLINJER Datum 2015-10-23 Antagen av KS den 18 juni 2013 Reviderad datum Paragraf 1(13) Serveringstillstånd 2(13) För att stärka Grums vision år 2020 där Grums ska kännetecknas som en kommun som andas

Läs mer

Alkoholpolitiskt program med riktlinjer för serveringstillstånd och folköl.

Alkoholpolitiskt program med riktlinjer för serveringstillstånd och folköl. 1 (8) 2005-01-18 Dnr 2004.251 Alkoholpolitiskt program med riktlinjer för serveringstillstånd och folköl. BAKGRUND Alkohollagen (1994:1738) trädde i kraft den 1 januari 1995. Under 1995 hade kommunen ett

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

Reglemente för serveringstillstånd m. m enligt alkohollagen i Filipstads kommun

Reglemente för serveringstillstånd m. m enligt alkohollagen i Filipstads kommun Reglemente för serveringstillstånd m. m enligt alkohollagen i Filipstads kommun Fastställd av Kommunstyrelsen 2014-10-29, 120 November 2014 2 (12) Innehåll Inledning.. 3 Syftet med kommunala riktlinjer..

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering Uppdatering 2014

Riktlinjer för alkoholservering Uppdatering 2014 Riktlinjer för alkoholservering Uppdatering 2014 Antagna i socialnämnden 2014-09-09 183 Innehåll Inledning... 1 Skyddslagstiftning... 1 Folköl... 1 Serveringstillstånd... 2 Kriterier för att få serveringstillstånd...

Läs mer

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering Tillsynsplan 2013 Tillsynsplan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt tobakslagen samt försäljning av vissa receptfria läkemedel. Alkoholservering

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 2012-12-12, 139 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Alkoholpolitiska mål... 2 3 Kommunens informationsskyldighet... 2 4 Ansökan... 2 5 Handläggning

Läs mer

Karlshamns kommuns riktlinjer för. - försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel

Karlshamns kommuns riktlinjer för. - försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel Karlshamns kommuns riktlinjer för - servering av alkohol - försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel Riktlinjerna är antagna av Kommunfullmäktige 2012-12-05, reviderade i Kommunstyrelsen 2014-10-21

Läs mer

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 Division Social omsorg TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014 Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 1 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen...

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1

Riktlinjer för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1 Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen DNR SMN-0055/2013 1 (11) r för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1 1 Godkända på stadsbyggnads- och miljönämndens sammanträde den 14 november 2012

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer för serveringstillstånd för Alvesta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-12-12 188 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 2. När behövs ett serveringstillstånd?... 3 3. Ansökan

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd. Fastställda av kommunfullmäktige

Riktlinjer för serveringstillstånd. Fastställda av kommunfullmäktige Riktlinjer för serveringstillstånd Fastställda av kommunfullmäktige 2015-05-25 2 (16) Riktlinjer för serveringstillstånd Inledning Dessa riktlinjer är fastställda av kommunfullmäktige i Älmhults kommun

Läs mer

ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND 1 INLEDNING Syftet med socialnämndens riktlinjer för serveringstillstånd är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion

Läs mer

Riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen Riktlinje 2010-09-03 Riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen SN 163-2010 Antagen av socialnämnden 2010-09-03 Syftet med riktlinjerna är att ge en sammanfattande vägledning till beslutsfattare

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda Antaget av myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 2013-03-12 32 Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda 2(14) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Alkohollagen

Läs mer

Fastställd av Kommunstyrelsen Paragraf 107

Fastställd av Kommunstyrelsen Paragraf 107 Riktlinje Upprättad 2012-06-04 Framtagen av Birgitta Kåberger Fastställd av Kommunstyrelsen Paragraf 107 Sociala avdelningen Servering Myndighetsenheten Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen

Läs mer

Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen 1(11) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen Antagen vid nämndens sammanträde den 16 december 2015 Postadress: Uppsala kommun, Miljöförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun

Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun RIKTLINJER 2014-02-27 DNR: 2013-000217 Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun Laholms kommun Socialkontoret Postadress: 312 80 Laholm Besöksadress: Trädgårdsgatan 15 Växel: 0430-150 00 Fax: 0430-711

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för alkoholservering Riktlinjer för alkoholservering Antagna av kommunfullmäktige 2012-12-12, 153 Innehållsförteckning Inledning...3 Alkohollagen en skyddslag...3 Socialnämndens mål med riktlinjer...3 Kommunens informationsskyldighet...3

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för alkoholservering

Författningssamling. Riktlinjer för alkoholservering Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2013-01-31 8 Reviderad: Riktlinjer för alkoholservering Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill Nässjö kommun bidra till att skapa

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd för serveringstillstånd samt tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-20, 48, dnr KS 2012/79 Innehåll Inledning... 3 Handläggning vid ansökan... 3 Kommunens informationsskyldighet

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd. i Lunds kommun antagna i kommunfullmäktige i januari 2014

Riktlinjer för serveringstillstånd. i Lunds kommun antagna i kommunfullmäktige i januari 2014 för serveringstillstånd i Lunds kommun antagna i kommunfullmäktige i januari 2014 Inledning I dialog med restaurangbranschen och studentorganisationerna är det kommunens målsättning att bidra till att

Läs mer

Alkoholservering i Lessebo kommun. Riktlinjer för serveringstillstånd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 22

Alkoholservering i Lessebo kommun. Riktlinjer för serveringstillstånd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 22 Alkoholservering i Lessebo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 22 Inledning De kommunala riktlinjerna för alkoholservering utgår från alkohollagen och dess

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering 2012-2016

Riktlinjer för alkoholservering 2012-2016 1 2012-05-04 Son 2012/142 r för alkoholservering 2012-2016 Alkohollagen - en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar samt att skydda människors hälsa, tex. berusningsdrickande

Läs mer

Utredning och beslut om serveringstillstånd. Sökandens lämplighet (alkohollagen 7 kap, 7)

Utredning och beslut om serveringstillstånd. Sökandens lämplighet (alkohollagen 7 kap, 7) Socialnämnden Policy för servering av alkoholdrycker i Härjedalens kommun fr o m 2002-01-01, antagen av kommunfullmäktige 2001-11-26, 105 Serveringsbestämmelser, allmänna överväganden Det övergripande

Läs mer

Version 1 (14) 4. (Texten ska i slutversion anpassas till kommunens grafiska profil.)

Version 1 (14) 4. (Texten ska i slutversion anpassas till kommunens grafiska profil.) Version 1 (1) Riktlinjer för serveringstillstånd (Texten ska i slutversion anpassas till kommunens grafiska profil.) Inledning De kommunala riktlinjerna för alkoholservering utgår från alkohollagen (SFS

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN 1 Beslutad av Socialnämnden, den 2015-12-09, Dnr; SN/2015:272 113 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN Innehåll Alkohollagen 2 Ansökan 2-3 Remisser 3 Ansökningstid 3 Avgifter 3 Serveringslokalen

Läs mer

Malmö Stad. Malmö stads riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Malmö Stad. Malmö stads riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Malmö Stad Malmö stads riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Malmö stads Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Inledning Tidigare riktlinjer... Förändringar i alkohollagen... Ny nationell handlingsplan...

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Sollefteå kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Fastställda av Individ- och omsorgsnämnden 2012-11-08, 178 Bakgrund sidan 3 När behövs serveringstillstånd? 3 Vilka typer av serveringstillstånd finns?

Läs mer

Nya riktlinjer och tillämpning av ALKOHOLLAGEN. i Svedala kommun

Nya riktlinjer och tillämpning av ALKOHOLLAGEN. i Svedala kommun 1 Nya riktlinjer och tillämpning av ALKOHOLLAGEN i Svedala kommun Antagna av Kommunfullmäktige 80 Dnr 04.188 2004-06-09 Upprättade av alkoholhandläggaren 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning och nationell

Läs mer

Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd 2013-03-05 2(9) Sammanfattning Målsättningen med Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd är att skapa förutsättningar

Läs mer

BJUVS KOMMUN Riktlinjer för serveringstillstånd

BJUVS KOMMUN Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-28 2 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID INLEDNING 4 RIKTLINJER FÖR SERVERININGSTILLSTÅND 5 RIKTLINJER VID ANSÖKAN 5 HANDLÄGGNINGSTIDER

Läs mer

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en ansvarsfull

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Hudiksvalls kommun Förstasidesbilder: B-O Rylander Anna Storm Anna Krathmann Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2010. Innehållsförteckning Inledning... 4 Ansökan

Läs mer

Kommunala riktlinjer för alkoholservering

Kommunala riktlinjer för alkoholservering Dnr: 2013/IN077/2 Kommunala riktlinjer för alkoholservering Antagen av individnämnden 2013-12-09 Kommunala riktlinjer 2(14) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och målsättning med riktlinjerna för

Läs mer

Ansvarsfull alkoholhantering i Lerum

Ansvarsfull alkoholhantering i Lerum Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn Antagen av Individnämnden 1996-03-28, SN 35 Reviderat 2005-09-22, SN 95 Reviderat 2010-09-23, IN 280 Reviderat 2012-11-15, IN 497 Innehåll 1 Inledning 5

Läs mer

RIKTLINJER SERVERING ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

RIKTLINJER SERVERING ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE RIKTLINJER SERVERING ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-12-18 2 Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill kommunen bidra till att skapa goda restaurang- och boendemiljöer för kommunens

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Bilaga till socialnämndens protokoll 2013-12-03 Riktlinjer för serveringstillstånd BAKGRUND Arvidsjaur ska vara en attraktiv kommun för alla som lever och verkar här samt för dem som besöker oss. En rik

Läs mer

Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna

Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum Ärendenummer 1 (6) FÖRSLAG TILL BESLUT MRN/2017:67 Robert Janeling Miljö- och räddningstjänstnämnden Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna

Läs mer

Information om kunskapsprovet i alkohollagen

Information om kunskapsprovet i alkohollagen Information om kunskapsprovet i alkohollagen Bestämmelser Alla som ansöker om serveringstillstånd ska enligt 8 kap. 12 alkohollagen avlägga ett prov för att visa att han eller hon har de kunskaper om alkohollagen

Läs mer

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd:

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: Sida 1 (5) ANVISNINGAR A2 TILLFÄLLIGT TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: 1. Tillfälligt tillstånd för servering

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering i Ystad kommun

Riktlinjer för alkoholservering i Ystad kommun Riktlinjer för alkoholservering i Ystad kommun Riktlinjer antagna av Kommunfullmäktige i Ystad kommun den 15 augusti 2013 1 Kroglivet i kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad Kommunerna Simrishamn,

Läs mer

Nedanstående reviderade riktlinjer antogs av socialnämnden Riktlinjerna gäller fr o m

Nedanstående reviderade riktlinjer antogs av socialnämnden Riktlinjerna gäller fr o m 1 Riktlinjer för serveringstillstånd i Botkyrka kommun Nedanstående reviderade riktlinjer antogs av socialnämnden 2013-12-10. Riktlinjerna gäller fr o m 2014-01-01. Allmänt Den svenska alkoholpolitikens

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen. Tillsyn av serveringstillstånd

Tillsynsplan enligt alkohollagen. Tillsyn av serveringstillstånd ÅTVIDABERGS KOMMUN Sid 1 av 7 Tillsynsplan enligt alkohollagen Alkohollagen är en skyddslagsstiftning med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen har företräde framför

Läs mer

Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Västerviks Kommun Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2007-06-19, 141 med ändring 2011-01-25, 8 Innehåll SAMMANFATTNING 1 FÖRORD 2 INLEDNING 3 UTGÅNGSPUNKT

Läs mer

Helsingborgs stads. riktlinjer. för alkoholservering

Helsingborgs stads. riktlinjer. för alkoholservering Helsingborgs stads riktlinjer för alkoholservering 20 november 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Alkohollagen 1 Information 1 Söker du tillstånd för att servera alkohol? 2 Olika former av serveringstillstånd

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun Antagen av bygg- och miljönämnden 2016-04-16, 38 Dnr 15/0656-491 bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 Innehållsförteckning Bakgrund

Läs mer

Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd

Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd och för detaljhandel med ÖL klass II Kommunstyrelsen Antagen 091006 av mbn 82. Fastställd av fullmäktige 2009-11-23, 91 och för detaljhandel med öl klass II

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd Mariestads kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd Mariestads kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Mariestads kommun Antaget av Socialnämnden Mariestad 2013-05-14 Reviderad 2014-09-16 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Allmänna bestämmelser om försäljning...4

Läs mer

RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2015-02-24 RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND 1. Allmänt 2005 fattades ett beslut av riksdagen om en nationell handlingsplan för det långsiktiga förebyggande arbetet för att minska

Läs mer

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD Tjänsteskrivelse 1(6) Ulrika Söderlund 2011-09-05 Översyn av taxor och avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd, folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel (Dnr SMN2011/277)

Läs mer