Försäkringar. Disposition. Försäkringsteori Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringar. Disposition. Försäkringsteori 2015-05-21. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB"

Transkript

1 Försäkringar Disposition Försäkringsteori Skadeförebyggande Företagsförsäkringar Fastighetsförsäkringar Entreprenadförsäkringar Byggprojekt Förvaltning Försäkringsjuridik Skadereglering 2 Försäkringsteori Ägarkapital Vinst Administrat. Premier Försäkringsersättningar 3 1

2 Definition Riskspridning tillräckligt stort antal individer Fysiska eller juridiska personer Hanterar de finansiella aspekterna avseende risk Större antal enheter Riskspridning avseende Egendom Liv Hälsa Ansvar Kan organiseras av individer, bolag, samhälle 4 Historia Familjen Byn Socknen Nationen Kooperativa brandstoder Reglerades i landskapslagarna Gillenas förpliktelser om ömesesidig understöd Skeppsförsäkringar, tidig modern form 5 Parter Tre parter: Försäkringsgivaren, som utfärdar försäkringen via ett försäkringsbrev Försäkringstagaren Det försäkrade objektet 6 2

3 Riskbedömning Grund för att sätta premie Risk = sannolikhet för skada Baseras på Vetenskapliga beräkningsmetoder Fördelning av risker Kunderna delas in utifrån Ålder Verksamhetens art Skadehistorik Förebyggandearbetet Risken är försäkringsbolagets grund för att sätta premie 7 Aktuarie Statistiska arbetsuppgifter Riskhantering och kvantifiering av de underliggande riskerna, sannolikheten att Försäkringstagaren avlider (livförsäkring) Flygplanethavererar (sakförsäkring) 8 Force majeure Det används även vardagligt om hinder som står utom ens makt och som man inte hade kunnat räkna med. 9 3

4 Skadeförebyggande Skyddsklasser/larmklasser Brand & brandlarm Brand & inbrott i butik Heta arbeten Vattenskador Ansvarsskador PC och datasäkerhet 10 Skyddsklass/larmklass Skyddsklasser Skyddsklass 1 ingen stöldbegärlig egendom Skyddsklass 2 stöldbegärlig egendom Skyddsklass 3 mycket stöldbegärlig egendom Larmklasser Skyddsklass 1 Skyddsklass 2 Larmklass 2 Skyddsklass 3 Larmklass 3, godkänt inbrottslarm If - Råd & tips skyddsklass och larmklass 11 Brand & brandlarm Elfel Sprinkleranläggning Anlagd brand Isolering av genomföringar Branddörrar, stängning Heta arbeten Olje-eller fettbrand Statisk elektricitet Dammexplosion Truckladdning Blinkande lysrör Med bra brandlarm upptäcks en brand tidigt. Råd & tips om brand och brandlarm 12 4

5 Brand & inbrott i butik Godkänt mekaniskt inbrottsskydd på fönster och dörrar Godkänt inbrottslarm gärna med övervakad ledning Kassaskåp Säkerhetsronder Råd & tips för butik och handel 13 Heta arbeten Exempel på heta arbeten: Arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning Svetsning Skärning Lödning Takläggning Bearbetning med snabbgående verktyg Råd & tips för heta arbeten och regelverk 14 Vattenskador Tillämpa säker vatten Behöriga installatörer Åldersavdrag för gamla ledningar Rostskadade ledningar och aggregat ersätts inte Vattenskador kostar mer än fem miljarder/år. Råd & tips om vattenskador 15 5

6 Ansvarsskador Ordning och reda Städning, dagbok Halka och snöröjning, dagbok Besökare ramlar och skadar sig! Skriftliga avtal Dokumentera klagomål Råd & tipsom företagets ansvar 16 PC- och datasäkerhet Rutiner för säkerhetskopiering Spara originalprogram och licenser PC: n -företagets mest stölbegärliga inventarium InformaConen har stort värde! Råd & tips om pc-och datasäkerhet 17 Försäkringspaket, grund Källa: IF, bostadsrättsföreningar 18 6

7 Egendomsskydd Skyddar mot värdeminskning vid Brand Inbrott Vattenskada Omfattar byggnaderna i försäkringsbrevet Oftast till fullvärde Eller första risk-försäkras, Avser skador som inträffar på fastighetens adress Egendom upp till 10 basbelopp vid tillfällig förvaring på annan plats. 19 7

8 Skydd mot skador Försäkringen skyddar mot skador som kan uppstå vid bl.a. Brand Storm Översvämning Vattenläckor Stöld Skadegörelse Rån. 22 Vad ingår I försäkringen ingår även en maskinförsäkring som bl.a. ersätter Inre skador på fastighetens system för vatten, värme, avlopp, ventilation, data-, tele- och TV-kommunikation Stöldskador utan samband med inbrott Byggnadsdelar utan beloppsbegränsning Fastighetsinventarier 23 Tänk på att Vid vattenskador i våtutrymmen betalas inte byte av bristfällig golv-eller väggbeklädnad med tillhörande tätskikt Vid stormskador betalas ingen ersättning för Egendom som förvaras utomhus Skador på en byggnad och egendom som förvaras däri om inte byggnaden omsluts av hela och täta golv, väggar och tak. 24 8

9 Hyresförlust Avser hyresförlust som uppstår om byggnaden helt eller delvis blir oanvändbar på grund av: Försäkringsskada Boende är berättigad till nedsättning av hyra/avgift För hyresförluster lämnas ersättning under den valda ersättningstiden, vanligen 24 månader. 25 Ansvar När någon kräver skadestånd åtar sig försäkringsbolaget att: Utreda om fastighetsägaren är skadeståndsskyldig Förhandla med den som kräver skadestånd Föra talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande Betala rättegångs- eller skiljemannakostnaderna Betala eventuellt skadestånd. 26 Ansvar, hyrd lokal Skydd för hyrd lokal kompletterar ansvarsförsäkringen Vid krav på skadestånd för skada på lokal som orsakats genom brand eller vatten. 27 9

10 Styrelseansvarsförsäkring Styrelseansvarsförsäkringen gäller för skadeståndsanspråk som kan ställas mot styrelseledamot. Försäkringen täcker s.k. ren förmögenhetsskada som styrelseledamot orsakar p.g.a. fel eller försummelse vid fullgörande av sitt uppdrag som styrelseledamot i föreningen. 28 Förmögenhetsbrott Om en brf-medlem begår ett brott (förskingring) Den gäller även för skada till följd av dataintrång Beloppet är normalt 1 miljon kronor Självrisken är kronor, men kan höjas eller sänkas. 29 Rättsskydd Rättsskyddsförsäkring för tvistemål och skattemål om fastighetsägaren hamnar i en tvist kan det krävas Hjälp av ett juridiskt ombud, t.ex. en advokat. I vissa fall kan en rättegång vara enda utvägen. Rättsskyddsförsäkringen ersätter Kostnaderna för ett ombud och även kostnader för sakkunniga och annan bevisning. Vid förlorat mål kan även motpartens rättegångskostnader omfattas även dessa av försäkringen

11 Olycksfall för styrelse Avser olycksfall för styrelse och medlemmar i obetalt arbete Försäkringen ersätter kostnader på grund av olycksfall för boende och styrelseledamöter Täcker kostnader för läkarvård, sjukhusvård, tandvård och resor samt ger ersättning vid invaliditet. 31 Rättsskydd Rättsskydd miljöbrott och arbetsmiljöbrott Vid olyckor där anställda eller den yttre miljön kommer till skada Ägare, VD, platschef, arbetsledare eller liknande bli åtalade och avkrävda ett personligt straff (böter, villkorlig dom eller fängelsestraff). Rättsskyddsförsäkringen används för att betala den försäkrades försvar, när en offentlig försvarare inte bekostas. 32 Bostadsrättstillägg Komplement till bostadsrättsföreningens försäkring Föreningen tecknar ett tillägg för samtliga boende. Försäkringen ersätter Fast inredning som innehavaren själv har bekostat Egendom i bostadsrätten som tillhör bostadsrättsföreningen Läckande tätskikt. Försäkringen ersätter inte Det som kan ersättas av föreningens försäkring Egendom där föreningen är underhållsskyldig

12 Självrisk Den del av skadekostnaden du får stå för själv Framgår av försäkringsbrevet och villkoret Flera skador samtidigt du betalar du bara en självrisk -den högsta. 34 Skadebelopp (PPB) Självrisker m m 10 F F Självrisk = Försäkrings kostnad 22 1 F Självrisk = Försäkrings kostnad Felavhjälpande uh 1 BB 2 BB 10 BB 35 Försäkringar, premie Påverkande faktorer Sänker Höjer - Byggnadsklass1 och 2 (stenhus) - Byggnadsklass 3 och 4 (trähus) - Byggnadsår 1987 och senare - Byggnadsår 1946 eller tidigare - Självrisk - Självrisk 20 % av basbeloppet - Värdeår - Värdeår 36 12

13 Felavhjälpande underhåll Enligt definition Försäkringsbara reparationer som ej täcks av försäkringen Enligt definition Fastighetsförsäkring Självrisker över 1 Basbelopp Felavhjälpande underhåll 0,5-1 timme "enkla reparationer" Fastighetsskötsel 37 Tilläggsförsäkringar 38 Tilläggsförsäkringar Grundförsäkringen kan kompletteras med tilläggsförsäkringar Kollektivt bostadsrättstillägg Anticimex trygghetspaket Extrakostnadsförsäkring Merkostnadsförsäkring Kristerapi Olycksfall för anställda Överfallsskydd Sveda och värk Privatsjukvård 39 13

14 Bostadsrättstillägg Bostadsrättstillägget omfattar skada på Det som bostadsrättshavaren enligt bostadsrättslagen eller föreningens stadgar är reparationsskyldig och underhållsskyldig för Fast inredning som bostadsrättshavaren bekostat Inglasad balkong eller altan samt tomtmark och Växtlighet som bostadsrättshavaren har bekostat. Försäkringen är beloppslös exkl. ett allriskskydd för vilket högsta ersättning är kr. Vårdslöshet innebär inskränkningar. 40 Trygghetspaket Regelbundna besiktningar 2. Besiktning vid skada eller befarad vattenskada Anticimex gör en kostnadsfri besiktning vid skada eller misstänkt skada på byggnad till följd av att vatten läckt in 3. Försäkring Försäkringen betalar skada på grund av hussvamp 4. Självriskersättning för bostadsrättshavare Försäkringen betalar också, om bostadsrättshavaren har hemförsäkring med tillägg för bostadsrätt eller Föreningen tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring, 41 Extrakostnadsförsäkring Täckerkostnaden för att vidta provisoriska åtgärder för att kunnage samma service som vanligt

15 Merkostnadsförsäkring Täcker merkostnad på grund av byggnads/byggnadsdels kulturhistoriska eller konstnärliga värde Kostnadför byggnadsdel med kulturhistoriskt eller konstnärligt värde inte kan återställas på ett rationellt sätt när det gäller metoder och material. 43 Kristerapi Försäkringen ersätter kostnader för krisbehandling Om en av företaget anställd person drabbas av en allvarlig traumatisk händelse i tjänsten. Försäkringen kan utökas till en komplett olycksfallsförsäkring 44 Olycksfall för anställda Försäkringen täcker kostnader för Läkarvård, sjukhusvård, Tandvård och resor vid en olycksfallskada Ersättning vid invaliditet om en, av förtaget anställd person skadas vid ett olycksfall

16 Överfallsskydd Försäkringen är ett komplement till olycksfall för styrelse och medlemmar vid obetalt arbete. Komplement till Olycksfall för företagets anställda. Om någon använder Försäkringen betala skadestånd för personskada om gärningsmannen är okänd eller inte kan betala. Självrisken är kronor. 46 Sveda och värk Försäkringen är ett komplement till Olycksfall för företagets anställda och lämnar ersättning om Olycksfallet har medfört sjukskrivning till minst 25% Under mer än 30 dagar. 47 Privatsjukvård Ger tillgång till privat vård Begränsningar för till exempel Akutsjukvård Tandbehandling Medfödda sjukdomar Organtransplantation Kosmetiska behandlingar och operationer Extremidrott 48 16

17 Informationsplikt Ändringar verksamheten som kan påverka premie eller ersättning vid skada Behöver försäkringsbeloppen höjas? För låga försäkringsbelopp kan innebära att ersättningen vid en skada minskas. Försäkringstagarenhar ansvaret för att det egna och anlitade företag följer säkerhetsföreskrifterna 49 Byggentreprenader Konsultförsäkring tecknas av konsulten Fastighetsförsäkringen bibehålls vid kvarboende Eventuellt en separat ansvarsförsäkring, byggherre Entreprenadförsäkring, UE har separata försäkringar Allrisk Ansvar Avbrott Fel under garantitiden Särskild ROT-försäkring Byggsäkerhet fullgörandesäkerheter (AB 04/ABT 06) 50 Förvaltningsentreprenader Krav i ABFF 15 (remiss) Leverantören ska ha en ansvarsförsäkring under kontraktstiden. Lägst 10 miljoner kronor per skada Självrisken ska vara högst ett prisbasbelopp Skydd för ekonomisk brottslighet (vid klientmedel) Fortlöpande tillställa B bevis om att överenskomna försäkringar finns. B har rätt att teckna försäkring på L: s bekostnad Inget krav på allriskförsäkring, då material inte ingår Vid allriskförsäkring B bör vara medförsäkrad 51 17

18 Skadeanmälan Jag hade kört bil i 40 år när jag råkade somna vid ratten Min bil stod perfekt parkerad, när jag backade på honom Jag sa till polisen att jag inte var skadad, men när jag tog av mig hatten, så upptäckte jag ett svårt skallbensbrott Jag tutade, men bilhornet gick inte för det var stulet Olyckshändelsen orsakades av att vägen kröktes För att undvika kollision körde jag på den andra bilen Jag kolliderade med en stillastående spårvagn som kom från motsatt håll 52 18

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Det här är en branschanpassad försäkring för bygg- och anläggningsbranschen. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och

Läs mer

Försäkring för serviceverksamhet

Försäkring för serviceverksamhet Försäkring för serviceverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för serviceverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för bokförings- och redovisningsföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP55138 17 april 2012 1 (1) SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37

Läs mer

VVS-Försäkring för medlemmar i Club Dahl

VVS-Försäkring för medlemmar i Club Dahl VVS-Försäkring för medlemmar i Club Dahl Genom samarbete med Club Dahl erbjuder vi dig en förmånlig och branschanpassad entreprenadförsäkring, som ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda.

Läs mer

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt HEMFÖRSÄKRING För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt 2 Hemförsäkring Vad är det som luktar, utbrister Karin när hon och sambon Anders burit ut matkassarna ur hissen. Kommer det från oss? Anders

Läs mer

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren

Läs mer

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

Hem. försäkringsvillkor 1 juni 2013

Hem. försäkringsvillkor 1 juni 2013 Hem försäkringsvillkor 1 juni 2013 Här har vi samlat allt som vår hemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-09-01

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-09-01 Försäkringsvillkor Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-09-01 Innehåll Försäkringsvillkor för villa-, hem- och fritidshusförsäkring... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka försäkringar detta

Läs mer

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2014-12-15

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2014-12-15 Försäkringsvillkor Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2014-12-15 1 Innehåll A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka försäkringar detta villkor gäller för... 4 A2 Var försäkringen gäller... 4 A3

Läs mer

SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012

SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012 SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012 Här har vi samlat allt som vår villahemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-11-01

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-11-01 Försäkringsvillkor Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-11-01 Innehåll Försäkringsvillkor för villa-, hem- och fritidshusförsäkring... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka försäkringar detta

Läs mer

Villaförsäkring. Villaförsäkring (byggnad och tomt)

Villaförsäkring. Villaförsäkring (byggnad och tomt) Villaförsäkring Med din Villaförsäkring hos oss får du en trygg och omfattande försäkring som dessutom är miljömärkt med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Det innebär att försäkringen

Läs mer

SBAB Stor VillaHem försäkringsvillkor 1 jan 2012

SBAB Stor VillaHem försäkringsvillkor 1 jan 2012 SBAB Stor VillaHem försäkringsvillkor 1 jan 2012 Här har vi samlat allt som vår villahemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller

Läs mer

Hemförsäkring. genom Cymko Förvaltning. Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett

Hemförsäkring. genom Cymko Förvaltning. Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2013-01-01 Hemförsäkring genom Cymko Förvaltning Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett

Läs mer

Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade

Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade Förköpsinformation 10 2010-03-01:1 Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade Länsförsäkringar erbjuder dig som är äldre eller funktionshindrad en hemförsäkring som ger ett bra ekonomisk skydd för dina

Läs mer

Försäkringsvillkor Motor. Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring

Försäkringsvillkor Motor. Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor Motor Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01 Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01 Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Box 3031, 103 61 Stockholm. www.gjensidige.se 1 Innehållsförteckning 1 Allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med MKB

Hemförsäkring i samarbete med MKB hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2012-01-01 Hemförsäkring i samarbete med MKB Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett

Läs mer

Hemförsäkring FÖRSÄKRING. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för?

Hemförsäkring FÖRSÄKRING. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för? FÖRSÄKRING Hemförsäkring Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller lånar.

Läs mer

Innehåll. Information om din försäkring 3. A Var och för vilka försäkringen gäller 5. B Aktsamhetskrav 5. C Självrisker 6

Innehåll. Information om din försäkring 3. A Var och för vilka försäkringen gäller 5. B Aktsamhetskrav 5. C Självrisker 6 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C Självrisker 6 D Försäkrad egendom och högsta ersättningsbelopp 6 E Värderings- och ersättningsregler

Läs mer

Hemförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Hemförsäkring. Gäller från 2015-01-01 HEMFÖRSÄKRING VÄSTERBOTTEN FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Hemförsäkring Gäller från 2015-01-01 Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett ekonomiskt skydd egendomsskydd,

Läs mer

ICA Banken. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01

ICA Banken. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01 ICA Banken Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem

Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem HEMFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2015-01-01 Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 27 december 2010 1 (18) B4 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning - övrig information 2 Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 2 Korrekt försäkring? 2

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2013 03 01. Försäkringsgivare: Solid Försäkrings AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2013 03 01. Försäkringsgivare: Solid Försäkrings AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482 Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2013 03 01 Försäkringsgivare: Solid Försäkrings AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482 1 Innehållsförteckning 1 Allmänna försäkringsvillkor 4 1a Försäkringsbrevet

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING. Hem 2012. Gäller från 2012-01-01

HEMFÖRSÄKRING. Hem 2012. Gäller från 2012-01-01 HEMFÖRSÄKRING Hem 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehållsförteckning Detta villkor ingår i en serie av villkor för boendeförsäkring (hem-, villahem-, villa- och fritidhusförsäkring). Villkoren är indelade

Läs mer