Camping Key Europe Försäkring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Camping Key Europe Försäkring 2011-12-01"

Transkript

1 Camping Key Europe Försäkring Maximal ersättning (Belopp i Euro) Kostnader för medicinsk vård och tandvård Nödvändiga och rimliga kostnader inklusive resekostnader Kostnader för hemresa Nödvändiga och rimliga kostnader Medicinsk invaliditet Inv. Grad 20-49% Ålder < 65 25,000 Ålder > 65 10,000 Inv. Grad > 49% Ålder < 65 50,000 Ålder > 65 10,000 Dödsfall på grund av olycksfall 2,500 Rehabilitering och hjälpmedel Maximum 7,500 Ansvarsskydd (Subsidiärt) Maximum 1,800,000 (Andrahandsförsäkring) Rättsskydd Maximum 7,500 Oanvänd del av campingavgift Maximum 2,500 Olyckan måste ha ägt rum inom campingplatsens område eller under en aktivitet anordnad av campingplatsen och ledd av dess personal. Skadeanmälan ska alltid göras till campingplatsens föreståndare. Ersättning för kostnader beräknas på basis av det belopp som skulle ha betalts om den skadade personen haft sjukförsäkring i ett europeiskt land. Ersättning utgår endast för kostnader som uppkommit inom Europa, Turkiet och Marocko. A. Vem omfattas av försäkringen? Försäkringen har tagits fram av Camping Key Allians HB och gäller för innehavare av ett Camping Key Europe Card. Försäkringen täcker även de familjemedlemmar som medföljer kortinnehavaren, eller barnbarn som följer med mor- eller farföräldrar om dessa är kortinnehavare. Försäkringen täcker också upp till tre (3) barn (förutom till familjen hörande barn eller barnbarn) under 18, som följer med och bor tillsammans med innehavaren av ett giltigt Camping Key Europe Card. Det är ett försäkringsvillkor att du accepterar att dina personliga data behandlas av SOLID Försäkringar (SOLID) eller av SOLID utsedd representant. Detta för att säkerställa att försäkringens bestämmelser och villkor uppfylls och, när så är fallet, för att handha och behandla de ansökningar som kommer in. B. När börjar Camping Key Europe Insurance att gälla? Försäkringen gäller under semester på en campingplats, en husbilsplats, området kring ett hyrt hus eller ett hotell i Europa, Turkiet och Marocko, och börjar då kortinnehavaren checkar in och betalar den avgift som gäller. Täckningen fortsätter sedan under resten av vistelsen.

2 C. Vad täcker försäkringen och var tillämpas täckningen? Försäkringen täcker olyckshändelser som inträffar inom en campingplats område, området kring hyrda hus, området kring en husbilsplats eller ett hotell, eller under en aktivitet som äger rum utanför campingplatsen eller området kring husbilsplatsen eller hotellet organiserad och ledd av personal från campingplatsen, husbilsplatsen eller hotellet. Ordlista Europa ska förstås som Vitryssland, Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Polen, Moldavien, Rumänien, Ryssland, Slovakien, Ukraina, Åland, Kanalöarna, Danmark, Estland, Färöarna, Finland, Guernsey, Island, Irland, Isle of Man, Jersey, Lettland, Litauen, Norge, Sark, Svalbard och Jan Mayen, Sverige, Förenade Kungariket av Storbritannien och Nordirland, Albanien, Andorra, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Gibraltar, Grekland, Vatikanstaten, Italien, Malta, Montenegro, Portugal, San Marino, Serbien, Slovenien, Spanien, Makedonien, Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Schweiz. Med resa menas en resa som omfattar minst en övernattning utanför hemmet. Med campingplatsområde menas en campingplats som sköts yrkesmässigt och för vilken kortinnehavaren har betalt avgift för boende. Området omfattar det område som underhålls av campingplatsen. Med husbilsplatsområde" menas en plats för husbilar som sköts yrkesmässigt och för vilken kortinnehavaren har betalt avgift för boende. Området omfattar det område som underhålls av husbilsplatsen. Med hyrt hus menas ett hus som kortinnehavaren har hyrt och betalt för att bo i. Området omfattar det område husägaren underhåller. Med Hotellområde menas ett hotell som sköts yrkesmässigt och för vilket kortinnehavaren har betalt för sitt boende. Område omfattar det område hotellet underhåller. Hädanefter menas med "campingplats även husbilsplats, området kring ett hyrt hus och ett hotell. Med olycka menas kroppslig skada som du ofrivilligt ådragit dig som ett resultat av en plötslig, oförutsedd yttre händelse. Med familjemedlemmar menas föräldrar med barn under 18 som officiellt är bosatta på samma adress. Med den försäkrade" menas en person som innehar ett giltigt Camping Key Europe Card. Med medförsäkrad menas en person som omfattas av samma försäkring som den försäkrade och som medföljer den senare under resan.

3 Med nära släkting menas en äkta make, barn, barnbarn, syskon, föräldrar och svärföräldrar, mor- och farföräldrar, annan person med vilken du sammanlever under äktenskapsliknande former, en person du lever tillsammans med är likvärdig med en äkta make, och alla personer som har vårdnad om en medlem av din familj. Regler, bestämmelse om rimliga försiktighetsåtgärder och undantag som är gemensamma för alla kategorier Med olycka menas kroppslig skada som du ofrivilligt ådragit dig som ett resultat av en plötslig oförutsedd yttre händelse. Gemensamt för alla moment är att ingen ersättning kommer att betalas om du rimligen hade kunnat vänta dig att en viss förlust eller att vårdkostnader skulle uppstå. Därtill kommer att i händelse av olyckor där kostnaden eventuellt kan komma att överskrida 500, ska du alltid kontakta SOLID eller av bolaget utsedd representant för att få instruktioner och anvisningar om hur du ska gå tillväga. I annat fall riskerar du en nedsättning av ersättningsbeloppet. Du måste kunna lägga fram bevis, i form av skriftligt läkarintyg, för alla händelser som du tar upp i din ansökan. Intyget måste innehålla detaljerad diagnos, orsak, alla nödvändiga datum, och varaktigheten av den period under vilken resan fick avbrytas, såväl som annan nödvändig information. Dessutom ska du kunna lägga fram bevis i form av recept, fakturor eller liknande, för de kostnader för vilka du ansöker om ersättning. Försäkringen täcker inte kostnader som omfattas av den svenska Resegarantilagen eller liknande lag i kortinnehavarens hemland. Ersättning för kostnader för telefonsamtal till och från andra parter än SOLID utgår maximalt med 10 per anmälan. Dessutom utgår ersättning endast på villkor att du inte är berättigad till ersättning enligt lag eller särskilda författning, eller annan försäkring, garanti, räddningsabonnemang eller annat avtal. D. Olycksfallsförsäkring Försäkringen täcker olyckor som fordrar läkarvård och som äger rum innanför campingplatsens område eller under en aktivitet som är organiserad och ledd av campingplatsens personal. Ersättning betalas ut på villkor att en läkare tillkallats och ett intyg ställts ut av den läkare som utförde behandlingen. Dessutom fordras ett intyg från en representant för campingplatsen för att bevisa att skadan uppkom inom campingplatsens område eller under ersättningsbar aktivitet utanför campingplatsen. D.1 Kostnader för sjukvård och behandling Om du under din resa råkar ut för en olycka inom campingplatsens område eller under en aktivitet som organiserats och letts av campingplatsens personal, kan du få ersättning för under resan nödvändig och rimlig sjukvård och behandling.

4 Om sjukvårdskostnader, till följd olyckshändelsen, även uppstår efter hemkomsten, kan en person som omfattas av ett europeiskt lands sjukförsäkring och är bosatt i ett europeiskt land även få ersättning för dessa. Ersättningen kommer då att begränsas till maximalt tre år efter datum för olyckshändelsen. Ersättning utgår på villkor att sjukvården efter hemkomsten sker på plats i ett europeiskt land och täcks av ifrågavarande europeiska lands sjukförsäkring. Följande konstnader täcks: - Sjukhusvård och behandling som ordinerats av en behörig läkare. - Kiropraktisk behandling ordinerad av en behörig läkare. - Konstnader för tandvård beroende på olyckan. Behandlingen och uppskattad kostnad ska godkännas av SOLID innan behandlingen påbörjas. Observera att skador uppkomna på grund av bitning eller tuggning inte betraktas som olyckshändelser. - Nödvändiga och rimliga utgifter för lokala resor i samband med sjukvård och behandling. D.2 Oplanerad hemresa Om behörig läkare på den plats du befinner dig ordinerar att den försäkrade personen åker hem en annan dag än planerat, kan du få ersättning för de merkostnader som uppstår, antingen för hemresan till bostaden eller för förlängning av vistelsens varaktighet. I båda fallen ska behovet av att resa hem eller en förlängning av vistelsen liksom transportsättet godkännas i förväg av SOLID eller av bolaget utsedd representant. Ingen ersättning utgår för tillbakaresa till den plats där resan avbröts. Om resan har avbrutits i förtid enligt ovan, kan ersättning också betalas med upp till 2,500 för den del av campingplatsens hyra som återstår fram till fastställt datum för hemresan. Ersättning kommer även att betalas, på samma villkor som ovan, till en medförsäkrad som medföljer en nära släkting. D.3 Tilläggskostnader för skadad egendom Om dina kläder, glasögon eller annan personlig ägodel skadats på grund av den ersättningsgrundande olyckshändelsen för vilken du fått akuthjälp av läkare under resan, kan ersättning betalas för inköp av nya. Om den skadade egendomen kan repareras, kommer reparationskostnaderna att ersättas, dock högst med en summa som motsvarar värdet på egendomen. Ersättning upp till 2,000 per person per skadetillfälle betalas för skadade ägodelar som inte kan repareras. För en familj, är den totala ersättningen begränsad till högst 5,000 per skadetillfälle. Undantag Försäkringen täcker inte: Djur Motorfordon, husvagnar eller andra bogserade fordon, inklusive utrustning Båtar eller liknande sjötransportmedel (med undantag av vindsurfbrädor) Flygplan eller annan luftfarkost Tillbehör till undantagen egendom

5 Värdering Vid värdering av skadad eller förlorad egendom ska vederbörligt avdrag göras för normal användning och slitage. Detta innebär att ersättning kommer att betalas för inköpsvärdet av ett likvärdigt föremål av samma ålder och i samma tillstånd. Om detta pris av någon anledning inte kan uppnås från priset av ett nytt liknande föremål, tillåts nedskrivning för normal användning och slitage på 20% per år, räknat från året efter inköpet av föremålet. Detta betyder generellt att om föremålet ifråga är över ett år gammalt ska nedskrivningen uppgå till 20% av inköpsvärdet för ett nytt. Om föremålet är över två år gammalt ska nedskrivningen uppgå till 40%, etc. Nedskrivningen kan aldrig överstiga 60%. Alla föremål som helt eller delvis består av ädelmetall, äkta pärlor och ädelstenar, antikviteter eller konstföremål, äkta orientaliska mattor, pälskappor och päls, kommer att värderas separat i samråd med en expert på området. Vid värderingar ges aldrig ersättning för följande: - Affektionsvärde, inkomstförlust eller värde av eget arbete som har lagts ned på egendomen. D.4 Besök hos barn på sjukhus Om ett barn under 18 råkar ut för en ersättningsgrundande olyckshändelse, lider skada och måste stanna på sjukhus utanför hemorten, ger försäkringen täckning för rimliga resekostnader för en familjemedlem, som använder det billigaste transportsättet och rimliga övernattningskostnader när denne besöker det skadade barnet. Beloppet för ersättning för varje skada på grund av olyckshändelse är begränsat till maximalt 200 per månad under maximalt sex (6) månader. Allmänna undantag och begränsningar för D.1 D.4 Ingen ersättning utgår för en olycka du råkar ut för då du deltar i en riskfylld aktivitet som: - En utannonserad idrottstävling eller träning som anordnats speciellt för en sådan - Hängglidning, bungyjumping, fallskärmshoppning, färd med varmluftsballong eller glidflygning - Bergsklättring eller annan aktivitet som kan jämföras med en expedition - Forsränning - Off piste utförsåkning - Snorkling/ Dykning Inte heller följande täcks: Kostnader för en olycka som uppstått på grund av fysiskt arbete som utförts som en del av affärs- eller yrkesverksamhet Kostnader för en olycka som beror på att du avsiktligen utsatt dig själv för uppenbar risk för skada

6 Sjukvård, behandling, resa eller andra kostnader beroende på ett redan existerande behov av sjukvård vid den tid resan påbörjades, eller då ett dylikt behov rimligen borde ha förväntats dyka upp under resan Kostnader för vistelse på spa eller sanatorium, eller privat sjukvård Kostnad för en olycka beroende på allvarlig psykisk sjukdom, inflytande av alkohol, andra rusdrycker, lugnande medel, sömnmedel eller narkotika Kostnader som uppstår i samband med rutinundersökningar och tandundersökningar Kostnader som uppstått på grund av självmord, försök till självmord, kriminell handling eller deltagande i slagsmål som inte kan betraktas som självförsvar Kostnader för vilka ersättning utgår från annan källa enligt lag eller bestämmelser, avtal, EUöverenskommelse, försäkring eller skadestånd E.1 Ersättning i händelse av dödsfall Ersättning för dödsfall kommer att utgå om en olyckshändelse som ägt rum inom campingplatsens område eller under en aktivitet som organiserats och letts av campingplatsens personal leder till dödsfall inom en period på tre (3) år. Ersättningsbeloppet uppgår till 2,500. Såvida inte SOLID delgivits på annat sätt, kommer förmånstagarna att vara (i denna ordning) make, barn i lika delar, föräldrar i lika delar. Om den avlidne är ett barn kommer förmånstagarna att vara föräldrarna i lika delar. E.2 Invaliditetsersättning Invaliditetsersättning kan komma att utgå om en olycka, som ägt rum inom campingplatsens område eller under en aktivitet som organiserats och letts av campingplatsens personal, leder till permanent medicinskt invaliditet inom tre (3) år, och minst tolv (12) månader förflutit från olycksfallet. För att ersättning ska utgå måste invaliditetsgraden vara minst 20%. Ersättningen är ett engångsbelopp som uppgår till en mot invaliditetsgraden svarande del av 25,000 och utbetalas så snart den definitiva invaliditetsgraden fastställts. Om invaliditetsgraden är minst 50%, utgår ersättning med ett engångsbelopp som uppgår till en mot invaliditetsgraden svarande del av 50,000. För en person som uppnått 65 års ålder, kommer ersättningen att begränsas till ett engångsbelopp som uppgår till en mot invaliditetsgraden svarande del av 10,000. Ersättning kommer endast att utgå för sådana följder som direkt beror på den skada som lidits vid olyckstillfället, utan hänsyn till tidigare existerande fysiska defekter. Graden av handikapp fastställs på basis av den svenska försäkringsbranschens gemensamma tabell Gradering av medicinsk invaliditet. Har genom samma olycksfall uppkommit skador på flera kroppsdelar utges ersättning högst efter en beräknad invaliditetsgrad av 100 %. Slutreglering av skadan görs först när den medicinska invaliditeten är fastställd och tillståndet är stationärt. Dessförinnan kan förskott utbetalas.

7 Hjälpmedel vid invaliditet Ersättning på totalt högst 7,500 utgår för rimliga kostnader för hjälpmedel, hemhjälp och andra åtgärder avsedda att underlätta invaliditetstillståndet. För att ersättning ska utgå för hjälpmedel vid invaliditet, ska följande villkor uppfyllas: - De ska föreskrivits av läkare - Ingen ersättning erhålls på grund av annan försäkring, lag eller annan bestämmelse - Kostnaderna ska godkännas i förväg av SOLID eller av bolaget utsedd representant Allmänna undantag och begränsningar för E.1 och E.2 Samma begränsningar tillämpas för E.1 och E.2 som för D.1 D.4 ovan. F. Skadeståndsansvar för en person som inte har någon egen ansvarsförsäkring Försäkringen omfattar endast gäst på campingplatsen som inte har någon egen ansvarsförsäkring. Om en gäst under sin vistelse på campingplatsen genom vårdslöshet förorsakar person- eller egendomsskada, kan ersättning utgå med upp till 1,800,000 för det skadestånd som gästen blir skyldig att betala. Försäkringen täcker endast gäster som inte har någon egen ansvarsförsäkring och endast i den mån de reser som privatpersoner. Då gästernas egna ansvarsförsäkringar har en övre gräns (maximal ersättning) som ligger under 1 800, 000, täcker försäkringen skillnaden mellan gästens personliga ansvarsförsäkrings maximala gräns och 1.800, 000, om gästens försäkringsbolag betalat maximal ersättning. Försäkringen gäller med en självrisk på 5 % av skadeståndet, dock lägst 100. Full ersättning utgår på villkor att SOLID eller av bolaget utsedd representant först givits möjlighet att: - Undersöka om skadeståndsskyldighet föreligger eller ej. - Förhandla med den part som begär skadestånd - Företräda gästen i alla domstolsförhandlingar. SOLID ansvarar då även för de rättsliga kostnader detta medför. Undantag Försäkringen täcker inte: Förlust eller skada som uppsåtligen orsakats av gäst eller i samband med kriminell handling som begåtts av gäst. Ansvar för skada under ett kontrakt, eller förlust eller skada för vilken gästen kan hållas ansvarig i egenskap av ägare av egendomen, fastigheten eller lägenheten, eller av innehavare av hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt eller arrenderätt. Skador gästen lidit i egenskap av ägare, förare eller användare av ett motorfordon och släp Skador gästen lidit i egenskap av ägare, förare eller användare av sjötransportmedel eller luftfarkost Skada på egendom som tillhör gästen Egendomsskador i den mån skadan täcks av primär försäkring Skada på egendom som gästen erhållit, hyrt eller lånat, eller som har något som helst samband med föremål som disponeras helt tillfälligt Skador sammanhängande med gästens utövande av affärs- eller yrkesverksamhet, officiella uppdrag eller inkomstbringande sysselsättning

8 Skador för vilka gästen har påtagit sig ansvaret, utöver tillämplig lagstiftning gällande skadeståndsansvar. Förlust eller skada som gästen tillfogat nära släkting/ anhörig Förlust eller skada förorsakad av ett motorfordon G. Rättsskydd Försäkringen täcker nödvändiga och rimliga kostnader för domstolsförhandlingar i samband med tvister eller brottsmål i vilka du, som privatperson och deltagande i resan, blivit inblandad under vistelsen på campingplatsen. Maximalt belopp som utgår uppgår till 7,500. Full ersättning utgår på villkor att du först ger SOLID eller en av bolaget utsedd representant möjlighet att godkänna ditt val av juridiskt ombud. Undantag Ersättning utgår inte för kostnader som ska betalas av annan part enligt lag, domstolsbeslut, överenskommelse eller annan uppgörelse. Ersättning utgår inte heller för kostnader som uppkommer på grund av Affärstransaktioner eller innehav av fast egendom Ett kontrakt eller uppgörelse mellan dig och en annan part gällande överlåtelse av rättigheter eller skyldigheter till tredje part Det faktum att du är ägare, förare eller användare av ett motorfordon, sjö- eller luftfarkost Av dig uppsåtligen förorsakad förlust eller skada eller förlust eller skada i samband med en kriminell överträdelse som du begått Så kallade contingency fee eller ärende där kostnaden är beroende av målets utgång. Ärenden som ingår i familjerätten Brottmål där du är åtalad H. Tillvägagångssätt i händelse av skada När en skada inträffat, ska den anmälas så snart som möjligt. Alla anmälningar om skada måste specificeras, och de dokument som behövs för att avgöra skadeanmälan, som t.ex. inköpskvitto eller läkarintyg, etc., ska medfölja skadeanmälan. Det senare ska även innehålla en uttömmande redogörelse för de omständigheter under vilka skadan uppstod. Om det finns någon annan försäkring som gäller för samma skada, ska uppgifter därom inkluderas i skadeanmälan. Alla skadade föremål ska behållas så att de kan undersökas. Om dessa regler och andra instruktioner som ges i samband med skadereglering inte följs, kan ersättningen för skadan komma att sättas ned enligt de regler som gäller för branschen. Tvist gällande skadans värde För en anmälan gällande personlig egendom, ska i första hand de värderingsregler som förekommer i villkoren gälla. I fall då värdet är omtvistat, ska ett intyg begäras av en värderingsman. Värderingsmannen ska vara auktoriserad av Svenska handelskammaren eller en liknande europeisk organisation. Kostnaden för den försäkrade parten för en sådan värdering uppgår till 50 plus 10% av överskjutande belopp, dock högst hälften av värderingsmannens

9 arvode. Om värderingsmannen kommer fram till ett högre belopp än det SOLID fastställt, betalar SOLID hela värderingskostnaden. Återkrav I samma utsträckning som ersättning utbetalats, övertar försäkringsbolaget rätten att återkräva utbetald ersättning av den som är ansvarig för skadan. Den svenska försäkringsavtalslagen Försäkringen lyder under svensk lag och jurisdiktion. Förutom försäkringsvillkoren gäller bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen. Försäkringsbolag Försäkringsgivaren i detta fall är SOLID Försäkrings AB. Tillvägagångssätt vid skadeanmälan En förlust som uppstått måste anmälas till campingplatsens reception snarast möjligt. En skadeanmälan kan även beställas där. Skadeanmälan skickas till: SOLID Skadeavdelning (Claims Department) TMP-access AB Sveavägen 159 SE Stockholm, Sweden Tel.: +46 (0) I händelse av olycksfall eller sjukdom utomlands, eller i andra fall där omedelbar hjälp erfordras, kontakta SOLIDs Emergency Centre på +46 (0) De står till hjälp dygnet runt. Omprövning Om du inte är nöjd med ersättningen, ska du först begära omprövning av den person som reglerade din skadeanmälan. Det har kanske uppstått missförstånd eller uppkommit nya omständigheter. Om du fortfarande är missnöjd, ska skaderegleraren ompröva ditt fall. Om du vill att fallet ska omprövas av en extern part, kan du vända dig till en av följande: Allmänna reklamationsnämnden Prövar klagomål från privatpersoner och prövningen är kostnadsfri. Adress: Box 174, Stockholm. Telefon Allmän domstol Dessutom kan du alltid vända dig till en domstol för att få ett fall omprövat. Vanlig rättshjälp kan efter behovsprövning bidra till att täcka kostnaden för domstolsförhandlingar. Avsnittet om rättsliga utgifter i din hemförsäkring kan även vara till nytta i detta fall.

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Räddnings och bärgningsförsäkring PS602 i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Inledning Försäkringstagare är GoMore ApS, nedan kallad GoMore, som driver webbplatsen GoMore.se Bilägare

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Försäkringsvillkor Camping Key Europe

Försäkringsvillkor Camping Key Europe Försäkringsvillkor Camping Key Europe Gäller fr. o m 1 april 2016 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Besöksadress: Löfströms Allé 6 A, Sundbyberg, Tel: 0770-45

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se Andra försäkringar Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna ersättning

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

SEAT SERVICE MOBILITY VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST.

SEAT SERVICE MOBILITY VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST. SEAT SERVICE MOBILITY VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST. SEAT SERVICE TECHNOLOGY TO ENJOY VAR SOM HELST, NÄR SOM HELST. SEAT SERVICE MOBILITY SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund Avgiftshandboken 2017 Kortversion - sommarlathund EU/EES länder Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland inklusive Åland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Liechtenstein

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Säkerhet handlar om förutseende

Säkerhet handlar om förutseende Säkerhet handlar om förutseende Handbok för dig som råkar ut för trafikskada utomlands Gäller från 1.5.2011 Var förutseende och känn dig trygg I trafiken kan en skada överraska även en framsynt resenär

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola September 2012 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Försäkringsvillkor Camping Key Europe Gäller fr. o m 1 januari 2015

Försäkringsvillkor Camping Key Europe Gäller fr. o m 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Camping Key Europe Gäller fr. o m 1 januari 2015 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Europeiska ERV står under Finansinspektionens tillsyn. 1.

Läs mer

Försäkringsvillkor Camping Key Europe 3. SJÄLVRISK BEGREPPSFÖRKLARINGAR

Försäkringsvillkor Camping Key Europe 3. SJÄLVRISK BEGREPPSFÖRKLARINGAR Försäkringsvillkor Camping Key Europe Gäller fr. o m 1 januari 2015 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Europeiska ERV står under Finansinspektionens tillsyn. 1.

Läs mer

Kostnader för räddningsaktioner inom Europa.

Kostnader för räddningsaktioner inom Europa. Kostnader för räddningsaktioner inom Europa. Sammanställning av svar från 29 European Consumer Centres Konsument Europa Land 1. Måste en turist betala när han eller hon har blivit räddad ur en farlig situation

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare:

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Maria Berglez Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Försäkringsnummer: 830 777 984 Västra Götalands Läns Landsting

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Vad försäkringen ersätter och inte Var och när gäller försäkringen? Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Sid 1 (6) 2004037c-2aee-4f91-a3a7-e56c464182e6 Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. P. Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR VÅRDVERKSAMHET - TILLÄGG N53:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 7.2 Vårdverksamhet - tillägg 7.2.1 Ansvarsförsäkring Övriga skadehändelser

Läs mer

Personskadeförsäkring för studenter. Försäkringsvillkor 2010-10-14

Personskadeförsäkring för studenter. Försäkringsvillkor 2010-10-14 Personskadeförsäkring för studenter Försäkringsvillkor 2010-10-14 Sid 2 (9) Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 1 kap. Allmänna bestämmelser Försäkring för personskada 11a Högskolor med staten som

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola Januari 2013 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

avbeställningsförsäkring Om du måste avboka

avbeställningsförsäkring Om du måste avboka avbeställningsförsäkring Om du måste avboka Avboka oavsett anledning. Nu kan du försäkra dig mot otur. Om något oförutsett inträffar som gör att du måste avboka en förbetald resa ersätter vi dig. Men inte

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Skydda det bästa du har från 80 kr /mån För den du vill skydda mest i världen Världen är

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2012 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA

Om ersättning vid arbetsskada TFA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada TFA April 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION MediaMarkt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) FÖRKÖPSINFORMATION Media Markt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år)

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

Personskadeförsäkring för KY-studerande

Personskadeförsäkring för KY-studerande Personskadeförsäkring för KY-studerande Försäkringsvillkor 2005-01-01 Utdrag ur Förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning 1 kap. Statligt stöd Försäkring för personskada 9 Myndigheten för

Läs mer

Särskilt personskadeskydd. Försäkringsvillkor, 1 juli 2011

Särskilt personskadeskydd. Försäkringsvillkor, 1 juli 2011 Särskilt personskadeskydd Försäkringsvillkor, 1 juli 2011 Terms and Conditions of Insurance, 1 January 2011 Innehåll 1. Avtalsformer... 3 1.1 Samlingsförsäkring... 3 1.2 Enskild försäkring... 3 1.3 Vilka

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Ersättning vid olycksfall och invaliditet

Ersättning vid olycksfall och invaliditet Studentolycksfallsförsäkring Ersättning vid olycksfall och invaliditet Försäkringen gäller dygnet runt vid olycksfall och ersätter invaliditet, kostnader, sjukhusvistelse och kristerapi. Vår Studentolycksfallsförsäkring

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLEMENT HELTÄCKANDE. Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen. Heltäckande reseförsäkring. Giltig från 2014-04-01

RESEFÖRSÄKRING KOMPLEMENT HELTÄCKANDE. Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen. Heltäckande reseförsäkring. Giltig från 2014-04-01 I samarbete med KOMPLEMENT Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen HELTÄCKANDE Heltäckande reseförsäkring RESEFÖRSÄKRING Sikkerhed Säkerhet ud över over alla alle gränser grænser Giltig från 2014-04-01

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid Ingen självrisk Råd och tips på vår föräldrasajt www.tryggabarn.nu Snabb skadeservice ofta kan vi reglera

Läs mer

Särskilt personskadeskydd

Särskilt personskadeskydd Särskilt personskadeskydd Försäkringsvillkor 2003-07-01 INNEHÅLL Sid. A. AVTALSFORMER 3 A.1 Samlingsförsäkring 3 A.2 Enskild försäkring 3 A.3 Vilka personer kan försäkras? 3 B. OMFATTNING I TID OCH RUM

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

- Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan

- Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan Kollektiv olycksfallsförsäkring Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den

Läs mer

2009-04. Om du blir skadad på jobbet

2009-04. Om du blir skadad på jobbet 2 2009-04 Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor

Läs mer

fullständiga villkor Reseförsäkring Bas SXI03 2009-01-01 s 1 (5)

fullständiga villkor Reseförsäkring Bas SXI03 2009-01-01 s 1 (5) s 1 (5) Reseförsäkring Bas A. Vem gäller försäkringen för? För att omfattas fullt ut ska du vara inskriven i nordisk försäkringskassa och vara angiven som försäkrad i försäkringsbeviset. Försäkringen gäller

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Personskadeförsäkring för studenter

Personskadeförsäkring för studenter Personskadeförsäkring för studenter Försäkringsvillkor 2005-01-01 Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 1 kap. Allmänna bestämmelser Försäkring för personskada 11 a Högskolor med staten som huvudman

Läs mer

Personskadeförsäkring för KYoch YH-studerande

Personskadeförsäkring för KYoch YH-studerande Personskadeförsäkring för KYoch YH-studerande Försäkringsvillkor 2010-12-16 Dnr 899-10508-10 Sid 2 (9) Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan 6 kap. Försäkringar Försäkring för personskada 1

Läs mer

Personskadeförsäkring

Personskadeförsäkring Personskadeförsäkring för KY- och YH-studerande Försäkringsvillkor 2009-07-01 2 Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskola 6 kap. Försäkringar 1 Myndigheten för yrkeshögskolan ska ansvara för att

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01 OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT Non-member state of the Council of Europe (Belarus) MEDLEMSSTATER SÄTE OCH KONTOR BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien,

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands GÄLLER FRÅN Försäkringskassan informerar Pension utomlands 01.10.01 Här får du en översiktlig beskrivning av de regler som gäller för pension från Sverige när du är bosatt utomlands. Du får också en kortfattad

Läs mer

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare Kurspass 7 Säkerhet Fakta Grundutbildning Vilket ansvar har jag som ledare Ni som ledare har tagit ett ansvar för barn genom att bli ledare för en grupp. Barnens föräldrar har lämnat över ansvaret till

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJUNDE OMARBETADE UPPLAGAN Sjunde omarbetade upplagen 1 Sjunde omarbetade upplagan. Finns inte i tryckt form. 2 Förord till sjunde upplagan Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer