Camping Key Europe Försäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Camping Key Europe Försäkring 2011-12-01"

Transkript

1 Camping Key Europe Försäkring Maximal ersättning (Belopp i Euro) Kostnader för medicinsk vård och tandvård Nödvändiga och rimliga kostnader inklusive resekostnader Kostnader för hemresa Nödvändiga och rimliga kostnader Medicinsk invaliditet Inv. Grad 20-49% Ålder < 65 25,000 Ålder > 65 10,000 Inv. Grad > 49% Ålder < 65 50,000 Ålder > 65 10,000 Dödsfall på grund av olycksfall 2,500 Rehabilitering och hjälpmedel Maximum 7,500 Ansvarsskydd (Subsidiärt) Maximum 1,800,000 (Andrahandsförsäkring) Rättsskydd Maximum 7,500 Oanvänd del av campingavgift Maximum 2,500 Olyckan måste ha ägt rum inom campingplatsens område eller under en aktivitet anordnad av campingplatsen och ledd av dess personal. Skadeanmälan ska alltid göras till campingplatsens föreståndare. Ersättning för kostnader beräknas på basis av det belopp som skulle ha betalts om den skadade personen haft sjukförsäkring i ett europeiskt land. Ersättning utgår endast för kostnader som uppkommit inom Europa, Turkiet och Marocko. A. Vem omfattas av försäkringen? Försäkringen har tagits fram av Camping Key Allians HB och gäller för innehavare av ett Camping Key Europe Card. Försäkringen täcker även de familjemedlemmar som medföljer kortinnehavaren, eller barnbarn som följer med mor- eller farföräldrar om dessa är kortinnehavare. Försäkringen täcker också upp till tre (3) barn (förutom till familjen hörande barn eller barnbarn) under 18, som följer med och bor tillsammans med innehavaren av ett giltigt Camping Key Europe Card. Det är ett försäkringsvillkor att du accepterar att dina personliga data behandlas av SOLID Försäkringar (SOLID) eller av SOLID utsedd representant. Detta för att säkerställa att försäkringens bestämmelser och villkor uppfylls och, när så är fallet, för att handha och behandla de ansökningar som kommer in. B. När börjar Camping Key Europe Insurance att gälla? Försäkringen gäller under semester på en campingplats, en husbilsplats, området kring ett hyrt hus eller ett hotell i Europa, Turkiet och Marocko, och börjar då kortinnehavaren checkar in och betalar den avgift som gäller. Täckningen fortsätter sedan under resten av vistelsen.

2 C. Vad täcker försäkringen och var tillämpas täckningen? Försäkringen täcker olyckshändelser som inträffar inom en campingplats område, området kring hyrda hus, området kring en husbilsplats eller ett hotell, eller under en aktivitet som äger rum utanför campingplatsen eller området kring husbilsplatsen eller hotellet organiserad och ledd av personal från campingplatsen, husbilsplatsen eller hotellet. Ordlista Europa ska förstås som Vitryssland, Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Polen, Moldavien, Rumänien, Ryssland, Slovakien, Ukraina, Åland, Kanalöarna, Danmark, Estland, Färöarna, Finland, Guernsey, Island, Irland, Isle of Man, Jersey, Lettland, Litauen, Norge, Sark, Svalbard och Jan Mayen, Sverige, Förenade Kungariket av Storbritannien och Nordirland, Albanien, Andorra, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Gibraltar, Grekland, Vatikanstaten, Italien, Malta, Montenegro, Portugal, San Marino, Serbien, Slovenien, Spanien, Makedonien, Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Schweiz. Med resa menas en resa som omfattar minst en övernattning utanför hemmet. Med campingplatsområde menas en campingplats som sköts yrkesmässigt och för vilken kortinnehavaren har betalt avgift för boende. Området omfattar det område som underhålls av campingplatsen. Med husbilsplatsområde" menas en plats för husbilar som sköts yrkesmässigt och för vilken kortinnehavaren har betalt avgift för boende. Området omfattar det område som underhålls av husbilsplatsen. Med hyrt hus menas ett hus som kortinnehavaren har hyrt och betalt för att bo i. Området omfattar det område husägaren underhåller. Med Hotellområde menas ett hotell som sköts yrkesmässigt och för vilket kortinnehavaren har betalt för sitt boende. Område omfattar det område hotellet underhåller. Hädanefter menas med "campingplats även husbilsplats, området kring ett hyrt hus och ett hotell. Med olycka menas kroppslig skada som du ofrivilligt ådragit dig som ett resultat av en plötslig, oförutsedd yttre händelse. Med familjemedlemmar menas föräldrar med barn under 18 som officiellt är bosatta på samma adress. Med den försäkrade" menas en person som innehar ett giltigt Camping Key Europe Card. Med medförsäkrad menas en person som omfattas av samma försäkring som den försäkrade och som medföljer den senare under resan.

3 Med nära släkting menas en äkta make, barn, barnbarn, syskon, föräldrar och svärföräldrar, mor- och farföräldrar, annan person med vilken du sammanlever under äktenskapsliknande former, en person du lever tillsammans med är likvärdig med en äkta make, och alla personer som har vårdnad om en medlem av din familj. Regler, bestämmelse om rimliga försiktighetsåtgärder och undantag som är gemensamma för alla kategorier Med olycka menas kroppslig skada som du ofrivilligt ådragit dig som ett resultat av en plötslig oförutsedd yttre händelse. Gemensamt för alla moment är att ingen ersättning kommer att betalas om du rimligen hade kunnat vänta dig att en viss förlust eller att vårdkostnader skulle uppstå. Därtill kommer att i händelse av olyckor där kostnaden eventuellt kan komma att överskrida 500, ska du alltid kontakta SOLID eller av bolaget utsedd representant för att få instruktioner och anvisningar om hur du ska gå tillväga. I annat fall riskerar du en nedsättning av ersättningsbeloppet. Du måste kunna lägga fram bevis, i form av skriftligt läkarintyg, för alla händelser som du tar upp i din ansökan. Intyget måste innehålla detaljerad diagnos, orsak, alla nödvändiga datum, och varaktigheten av den period under vilken resan fick avbrytas, såväl som annan nödvändig information. Dessutom ska du kunna lägga fram bevis i form av recept, fakturor eller liknande, för de kostnader för vilka du ansöker om ersättning. Försäkringen täcker inte kostnader som omfattas av den svenska Resegarantilagen eller liknande lag i kortinnehavarens hemland. Ersättning för kostnader för telefonsamtal till och från andra parter än SOLID utgår maximalt med 10 per anmälan. Dessutom utgår ersättning endast på villkor att du inte är berättigad till ersättning enligt lag eller särskilda författning, eller annan försäkring, garanti, räddningsabonnemang eller annat avtal. D. Olycksfallsförsäkring Försäkringen täcker olyckor som fordrar läkarvård och som äger rum innanför campingplatsens område eller under en aktivitet som är organiserad och ledd av campingplatsens personal. Ersättning betalas ut på villkor att en läkare tillkallats och ett intyg ställts ut av den läkare som utförde behandlingen. Dessutom fordras ett intyg från en representant för campingplatsen för att bevisa att skadan uppkom inom campingplatsens område eller under ersättningsbar aktivitet utanför campingplatsen. D.1 Kostnader för sjukvård och behandling Om du under din resa råkar ut för en olycka inom campingplatsens område eller under en aktivitet som organiserats och letts av campingplatsens personal, kan du få ersättning för under resan nödvändig och rimlig sjukvård och behandling.

4 Om sjukvårdskostnader, till följd olyckshändelsen, även uppstår efter hemkomsten, kan en person som omfattas av ett europeiskt lands sjukförsäkring och är bosatt i ett europeiskt land även få ersättning för dessa. Ersättningen kommer då att begränsas till maximalt tre år efter datum för olyckshändelsen. Ersättning utgår på villkor att sjukvården efter hemkomsten sker på plats i ett europeiskt land och täcks av ifrågavarande europeiska lands sjukförsäkring. Följande konstnader täcks: - Sjukhusvård och behandling som ordinerats av en behörig läkare. - Kiropraktisk behandling ordinerad av en behörig läkare. - Konstnader för tandvård beroende på olyckan. Behandlingen och uppskattad kostnad ska godkännas av SOLID innan behandlingen påbörjas. Observera att skador uppkomna på grund av bitning eller tuggning inte betraktas som olyckshändelser. - Nödvändiga och rimliga utgifter för lokala resor i samband med sjukvård och behandling. D.2 Oplanerad hemresa Om behörig läkare på den plats du befinner dig ordinerar att den försäkrade personen åker hem en annan dag än planerat, kan du få ersättning för de merkostnader som uppstår, antingen för hemresan till bostaden eller för förlängning av vistelsens varaktighet. I båda fallen ska behovet av att resa hem eller en förlängning av vistelsen liksom transportsättet godkännas i förväg av SOLID eller av bolaget utsedd representant. Ingen ersättning utgår för tillbakaresa till den plats där resan avbröts. Om resan har avbrutits i förtid enligt ovan, kan ersättning också betalas med upp till 2,500 för den del av campingplatsens hyra som återstår fram till fastställt datum för hemresan. Ersättning kommer även att betalas, på samma villkor som ovan, till en medförsäkrad som medföljer en nära släkting. D.3 Tilläggskostnader för skadad egendom Om dina kläder, glasögon eller annan personlig ägodel skadats på grund av den ersättningsgrundande olyckshändelsen för vilken du fått akuthjälp av läkare under resan, kan ersättning betalas för inköp av nya. Om den skadade egendomen kan repareras, kommer reparationskostnaderna att ersättas, dock högst med en summa som motsvarar värdet på egendomen. Ersättning upp till 2,000 per person per skadetillfälle betalas för skadade ägodelar som inte kan repareras. För en familj, är den totala ersättningen begränsad till högst 5,000 per skadetillfälle. Undantag Försäkringen täcker inte: Djur Motorfordon, husvagnar eller andra bogserade fordon, inklusive utrustning Båtar eller liknande sjötransportmedel (med undantag av vindsurfbrädor) Flygplan eller annan luftfarkost Tillbehör till undantagen egendom

5 Värdering Vid värdering av skadad eller förlorad egendom ska vederbörligt avdrag göras för normal användning och slitage. Detta innebär att ersättning kommer att betalas för inköpsvärdet av ett likvärdigt föremål av samma ålder och i samma tillstånd. Om detta pris av någon anledning inte kan uppnås från priset av ett nytt liknande föremål, tillåts nedskrivning för normal användning och slitage på 20% per år, räknat från året efter inköpet av föremålet. Detta betyder generellt att om föremålet ifråga är över ett år gammalt ska nedskrivningen uppgå till 20% av inköpsvärdet för ett nytt. Om föremålet är över två år gammalt ska nedskrivningen uppgå till 40%, etc. Nedskrivningen kan aldrig överstiga 60%. Alla föremål som helt eller delvis består av ädelmetall, äkta pärlor och ädelstenar, antikviteter eller konstföremål, äkta orientaliska mattor, pälskappor och päls, kommer att värderas separat i samråd med en expert på området. Vid värderingar ges aldrig ersättning för följande: - Affektionsvärde, inkomstförlust eller värde av eget arbete som har lagts ned på egendomen. D.4 Besök hos barn på sjukhus Om ett barn under 18 råkar ut för en ersättningsgrundande olyckshändelse, lider skada och måste stanna på sjukhus utanför hemorten, ger försäkringen täckning för rimliga resekostnader för en familjemedlem, som använder det billigaste transportsättet och rimliga övernattningskostnader när denne besöker det skadade barnet. Beloppet för ersättning för varje skada på grund av olyckshändelse är begränsat till maximalt 200 per månad under maximalt sex (6) månader. Allmänna undantag och begränsningar för D.1 D.4 Ingen ersättning utgår för en olycka du råkar ut för då du deltar i en riskfylld aktivitet som: - En utannonserad idrottstävling eller träning som anordnats speciellt för en sådan - Hängglidning, bungyjumping, fallskärmshoppning, färd med varmluftsballong eller glidflygning - Bergsklättring eller annan aktivitet som kan jämföras med en expedition - Forsränning - Off piste utförsåkning - Snorkling/ Dykning Inte heller följande täcks: Kostnader för en olycka som uppstått på grund av fysiskt arbete som utförts som en del av affärs- eller yrkesverksamhet Kostnader för en olycka som beror på att du avsiktligen utsatt dig själv för uppenbar risk för skada

6 Sjukvård, behandling, resa eller andra kostnader beroende på ett redan existerande behov av sjukvård vid den tid resan påbörjades, eller då ett dylikt behov rimligen borde ha förväntats dyka upp under resan Kostnader för vistelse på spa eller sanatorium, eller privat sjukvård Kostnad för en olycka beroende på allvarlig psykisk sjukdom, inflytande av alkohol, andra rusdrycker, lugnande medel, sömnmedel eller narkotika Kostnader som uppstår i samband med rutinundersökningar och tandundersökningar Kostnader som uppstått på grund av självmord, försök till självmord, kriminell handling eller deltagande i slagsmål som inte kan betraktas som självförsvar Kostnader för vilka ersättning utgår från annan källa enligt lag eller bestämmelser, avtal, EUöverenskommelse, försäkring eller skadestånd E.1 Ersättning i händelse av dödsfall Ersättning för dödsfall kommer att utgå om en olyckshändelse som ägt rum inom campingplatsens område eller under en aktivitet som organiserats och letts av campingplatsens personal leder till dödsfall inom en period på tre (3) år. Ersättningsbeloppet uppgår till 2,500. Såvida inte SOLID delgivits på annat sätt, kommer förmånstagarna att vara (i denna ordning) make, barn i lika delar, föräldrar i lika delar. Om den avlidne är ett barn kommer förmånstagarna att vara föräldrarna i lika delar. E.2 Invaliditetsersättning Invaliditetsersättning kan komma att utgå om en olycka, som ägt rum inom campingplatsens område eller under en aktivitet som organiserats och letts av campingplatsens personal, leder till permanent medicinskt invaliditet inom tre (3) år, och minst tolv (12) månader förflutit från olycksfallet. För att ersättning ska utgå måste invaliditetsgraden vara minst 20%. Ersättningen är ett engångsbelopp som uppgår till en mot invaliditetsgraden svarande del av 25,000 och utbetalas så snart den definitiva invaliditetsgraden fastställts. Om invaliditetsgraden är minst 50%, utgår ersättning med ett engångsbelopp som uppgår till en mot invaliditetsgraden svarande del av 50,000. För en person som uppnått 65 års ålder, kommer ersättningen att begränsas till ett engångsbelopp som uppgår till en mot invaliditetsgraden svarande del av 10,000. Ersättning kommer endast att utgå för sådana följder som direkt beror på den skada som lidits vid olyckstillfället, utan hänsyn till tidigare existerande fysiska defekter. Graden av handikapp fastställs på basis av den svenska försäkringsbranschens gemensamma tabell Gradering av medicinsk invaliditet. Har genom samma olycksfall uppkommit skador på flera kroppsdelar utges ersättning högst efter en beräknad invaliditetsgrad av 100 %. Slutreglering av skadan görs först när den medicinska invaliditeten är fastställd och tillståndet är stationärt. Dessförinnan kan förskott utbetalas.

7 Hjälpmedel vid invaliditet Ersättning på totalt högst 7,500 utgår för rimliga kostnader för hjälpmedel, hemhjälp och andra åtgärder avsedda att underlätta invaliditetstillståndet. För att ersättning ska utgå för hjälpmedel vid invaliditet, ska följande villkor uppfyllas: - De ska föreskrivits av läkare - Ingen ersättning erhålls på grund av annan försäkring, lag eller annan bestämmelse - Kostnaderna ska godkännas i förväg av SOLID eller av bolaget utsedd representant Allmänna undantag och begränsningar för E.1 och E.2 Samma begränsningar tillämpas för E.1 och E.2 som för D.1 D.4 ovan. F. Skadeståndsansvar för en person som inte har någon egen ansvarsförsäkring Försäkringen omfattar endast gäst på campingplatsen som inte har någon egen ansvarsförsäkring. Om en gäst under sin vistelse på campingplatsen genom vårdslöshet förorsakar person- eller egendomsskada, kan ersättning utgå med upp till 1,800,000 för det skadestånd som gästen blir skyldig att betala. Försäkringen täcker endast gäster som inte har någon egen ansvarsförsäkring och endast i den mån de reser som privatpersoner. Då gästernas egna ansvarsförsäkringar har en övre gräns (maximal ersättning) som ligger under 1 800, 000, täcker försäkringen skillnaden mellan gästens personliga ansvarsförsäkrings maximala gräns och 1.800, 000, om gästens försäkringsbolag betalat maximal ersättning. Försäkringen gäller med en självrisk på 5 % av skadeståndet, dock lägst 100. Full ersättning utgår på villkor att SOLID eller av bolaget utsedd representant först givits möjlighet att: - Undersöka om skadeståndsskyldighet föreligger eller ej. - Förhandla med den part som begär skadestånd - Företräda gästen i alla domstolsförhandlingar. SOLID ansvarar då även för de rättsliga kostnader detta medför. Undantag Försäkringen täcker inte: Förlust eller skada som uppsåtligen orsakats av gäst eller i samband med kriminell handling som begåtts av gäst. Ansvar för skada under ett kontrakt, eller förlust eller skada för vilken gästen kan hållas ansvarig i egenskap av ägare av egendomen, fastigheten eller lägenheten, eller av innehavare av hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt eller arrenderätt. Skador gästen lidit i egenskap av ägare, förare eller användare av ett motorfordon och släp Skador gästen lidit i egenskap av ägare, förare eller användare av sjötransportmedel eller luftfarkost Skada på egendom som tillhör gästen Egendomsskador i den mån skadan täcks av primär försäkring Skada på egendom som gästen erhållit, hyrt eller lånat, eller som har något som helst samband med föremål som disponeras helt tillfälligt Skador sammanhängande med gästens utövande av affärs- eller yrkesverksamhet, officiella uppdrag eller inkomstbringande sysselsättning

8 Skador för vilka gästen har påtagit sig ansvaret, utöver tillämplig lagstiftning gällande skadeståndsansvar. Förlust eller skada som gästen tillfogat nära släkting/ anhörig Förlust eller skada förorsakad av ett motorfordon G. Rättsskydd Försäkringen täcker nödvändiga och rimliga kostnader för domstolsförhandlingar i samband med tvister eller brottsmål i vilka du, som privatperson och deltagande i resan, blivit inblandad under vistelsen på campingplatsen. Maximalt belopp som utgår uppgår till 7,500. Full ersättning utgår på villkor att du först ger SOLID eller en av bolaget utsedd representant möjlighet att godkänna ditt val av juridiskt ombud. Undantag Ersättning utgår inte för kostnader som ska betalas av annan part enligt lag, domstolsbeslut, överenskommelse eller annan uppgörelse. Ersättning utgår inte heller för kostnader som uppkommer på grund av Affärstransaktioner eller innehav av fast egendom Ett kontrakt eller uppgörelse mellan dig och en annan part gällande överlåtelse av rättigheter eller skyldigheter till tredje part Det faktum att du är ägare, förare eller användare av ett motorfordon, sjö- eller luftfarkost Av dig uppsåtligen förorsakad förlust eller skada eller förlust eller skada i samband med en kriminell överträdelse som du begått Så kallade contingency fee eller ärende där kostnaden är beroende av målets utgång. Ärenden som ingår i familjerätten Brottmål där du är åtalad H. Tillvägagångssätt i händelse av skada När en skada inträffat, ska den anmälas så snart som möjligt. Alla anmälningar om skada måste specificeras, och de dokument som behövs för att avgöra skadeanmälan, som t.ex. inköpskvitto eller läkarintyg, etc., ska medfölja skadeanmälan. Det senare ska även innehålla en uttömmande redogörelse för de omständigheter under vilka skadan uppstod. Om det finns någon annan försäkring som gäller för samma skada, ska uppgifter därom inkluderas i skadeanmälan. Alla skadade föremål ska behållas så att de kan undersökas. Om dessa regler och andra instruktioner som ges i samband med skadereglering inte följs, kan ersättningen för skadan komma att sättas ned enligt de regler som gäller för branschen. Tvist gällande skadans värde För en anmälan gällande personlig egendom, ska i första hand de värderingsregler som förekommer i villkoren gälla. I fall då värdet är omtvistat, ska ett intyg begäras av en värderingsman. Värderingsmannen ska vara auktoriserad av Svenska handelskammaren eller en liknande europeisk organisation. Kostnaden för den försäkrade parten för en sådan värdering uppgår till 50 plus 10% av överskjutande belopp, dock högst hälften av värderingsmannens

9 arvode. Om värderingsmannen kommer fram till ett högre belopp än det SOLID fastställt, betalar SOLID hela värderingskostnaden. Återkrav I samma utsträckning som ersättning utbetalats, övertar försäkringsbolaget rätten att återkräva utbetald ersättning av den som är ansvarig för skadan. Den svenska försäkringsavtalslagen Försäkringen lyder under svensk lag och jurisdiktion. Förutom försäkringsvillkoren gäller bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen. Försäkringsbolag Försäkringsgivaren i detta fall är SOLID Försäkrings AB. Tillvägagångssätt vid skadeanmälan En förlust som uppstått måste anmälas till campingplatsens reception snarast möjligt. En skadeanmälan kan även beställas där. Skadeanmälan skickas till: SOLID Skadeavdelning (Claims Department) TMP-access AB Sveavägen 159 SE Stockholm, Sweden Tel.: +46 (0) I händelse av olycksfall eller sjukdom utomlands, eller i andra fall där omedelbar hjälp erfordras, kontakta SOLIDs Emergency Centre på +46 (0) De står till hjälp dygnet runt. Omprövning Om du inte är nöjd med ersättningen, ska du först begära omprövning av den person som reglerade din skadeanmälan. Det har kanske uppstått missförstånd eller uppkommit nya omständigheter. Om du fortfarande är missnöjd, ska skaderegleraren ompröva ditt fall. Om du vill att fallet ska omprövas av en extern part, kan du vända dig till en av följande: Allmänna reklamationsnämnden Prövar klagomål från privatpersoner och prövningen är kostnadsfri. Adress: Box 174, Stockholm. Telefon Allmän domstol Dessutom kan du alltid vända dig till en domstol för att få ett fall omprövat. Vanlig rättshjälp kan efter behovsprövning bidra till att täcka kostnaden för domstolsförhandlingar. Avsnittet om rättsliga utgifter i din hemförsäkring kan även vara till nytta i detta fall.

Reseförsäkring KOMPLETT

Reseförsäkring KOMPLETT Reseförsäkring KOMPLETT - Komplett trygghet på resan Med Reseskydd KOMPLETT väljer du själv för vilka resdagar försäkringen ska gälla och den inne-håller många moment som generellt inte omfattas i grundreseskyddet

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Att teckna försäkring Samtliga färdhandlingar som bokas genom MSC försorg. Avbeställningsförsäkringen ska tecknas samtidigt med bokning av resa.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. EverydayCard. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. EverydayCard. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR EverydayCard Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR EverydayCard Gällande från 2015-04-01 Kompletterande reseförsäkring Om du betalar mer än 75 % av din resa med ditt EverydayCard

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. First Card. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. First Card. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR First Card Gällande från 2015-04-01 Försäkringsvillkor First Card Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

Innehållsförteckning. J Resgodsskydd 13 J.1 Vad försäkringen gäller för 13 J.2 Försäkringsbelopp 13 J.3 Undantag 13 J.4 Skaderegleringsbestämmelser 14

Innehållsförteckning. J Resgodsskydd 13 J.1 Vad försäkringen gäller för 13 J.2 Försäkringsbelopp 13 J.3 Undantag 13 J.4 Skaderegleringsbestämmelser 14 Innehållsförteckning A Försäkringens giltighet och omfattning 3 A.l Vem försäkringen gäller för 3 A.2 Var försäkringen gäller 3 A.3 När försäkringen gäller 3 A.4 Försäkringens omfattning 3 A.5 Självrisk

Läs mer

Reseförsäkring Grupp- och konferens

Reseförsäkring Grupp- och konferens Reseförsäkring Grupp- och konferens Gäller fr.o.m. 1 mars 2012 Den rätta försäkringen för gruppeller konferensresan Varför ska jag köpa Reseförsäkring Grupp- och konferens? Dags för företagets årliga kick

Läs mer

Reseförsäkring Extrem. Täcker det mesta som kan hända en våghals

Reseförsäkring Extrem. Täcker det mesta som kan hända en våghals Reseförsäkring Extrem Täcker det mesta som kan hända en våghals Gäller fr.o.m. 20 mars 2012 Inget för fegisar Bara för att du gillar att tänja på gränserna betyder det inte att du ska utsätta dig för onödiga

Läs mer

Villkor. Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006

Villkor. Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006 Villkor Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006 1 Visa Business Card gör jobbet enklare. Där andra inbjuder till lyx och förströelse erbjuder vi varken mer eller mindre

Läs mer

Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom

Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom Swedbanks kort Visa Business Card utgivet av EnterCard Sverige AB Försäkringsnummer 502017-7753NF17 Kort som omfattas: I villkorstexten är försäkringsgivaren

Läs mer

Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa

Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa Gäller för resor köpta från och med den 1 januari 2009. Försäkring nr: TH0110-1 Reseförsäkringen gäller för följande

Läs mer

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter Viktiga kontaktuppgifter Kundtjänst: (för frågor om er reseförsäkring): Tel: +6 771 01 00 Online: www.fritidsresor.se/kundservice/kontaktaoss/ Akut hjälp vid sjukdomar och olyckor dygnet runt: i fall av

Läs mer

Försäkringsvillkor re:member

Försäkringsvillkor re:member Försäkringsvillkor re:member Villkor gällande från 2013-05-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat ERV. 1. VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? Försäkringstagare är EnterCard Sverige

Läs mer

Student. För dig som ska utomlands och: Studera Praktisera Arbeta som Au Pair

Student. För dig som ska utomlands och: Studera Praktisera Arbeta som Au Pair Student För dig som ska utomlands och: Studera Praktisera Arbeta som Au Pair Gäller fr o m 1 februari, 2012 Student en komplett reseförsäkring för dig som ska studera eller praktisera utomlands Priser

Läs mer

Försäkringsvillkor för Eurocard Platinum

Försäkringsvillkor för Eurocard Platinum Försäkringsvillkor för Eurocard Platinum Gällande fr.o.m. 2013-07-01 T-H-0121-1 1.0 Vem gäller försäkringen för Försäkringstagare är Eurocard AB, som har tecknat avtal med försäkringsgivaren (se punkt

Läs mer

Statens grupp- och individförsäkring GIF

Statens grupp- och individförsäkring GIF Statens grupp- och individförsäkring GIF Försäkringsvillkor 2015-01-01 Dnr 899-7008-14 [Titel 3] Sid 2 (20) Denna försäkringsprodukt ska tillgodose behovet av försäkringsskydd för vissa grupper eller individer

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor (AF) Allianz reseskydd

Allmänna försäkringsvillkor (AF) Allianz reseskydd Allmänna försäkringsvillkor (AF) Allianz reseskydd Kunduppgifter enligt den schweiziska lagen om försäkringsavtal (VVG) Nedanstående kunduppgifter ger i översiktlig och kortfattad form en överblick över

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Bankkort Visa. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Bankkort Visa. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Bankkort Visa Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Bankkort Visa Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

Reseförsäkring Extrem

Reseförsäkring Extrem Fr.o.m. 1 oktober 2014 Reseförsäkring Extrem Täcker det mesta som kan hända en våghals Det här ingår i Reseförsäkring Extrem Försäkringsmoment Högsta ersättningsbelopp i SEK per resenär/familj Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2013 03 01. Försäkringsgivare: Solid Försäkrings AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2013 03 01. Försäkringsgivare: Solid Försäkrings AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482 Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2013 03 01 Försäkringsgivare: Solid Försäkrings AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482 1 Innehållsförteckning 1 Allmänna försäkringsvillkor 4 1a Försäkringsbrevet

Läs mer

Hemförsäkring. Allmänt villkor. Gäller från 2011-09-01

Hemförsäkring. Allmänt villkor. Gäller från 2011-09-01 Hemförsäkring Allmänt villkor Gäller från 2011-09-01 Hemförsäkring villkor 2011-0 9-01 Innehåll 1. Allmänt om försäkringen 6 1.1. Försäkringstiden 6 1.2. Betalningsvillkoren 6 1.3. Administrativa avgifter

Läs mer

SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012

SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012 SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012 Här har vi samlat allt som vår villahemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01 Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01 Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Box 3031, 103 61 Stockholm. www.gjensidige.se 1 Innehållsförteckning 1 Allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

URA-försäkring. Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14. [Titel 3]

URA-försäkring. Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14. [Titel 3] URA-försäkring Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (19) Innehåll 1 TECKNANDE, DEFINITIONER, OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 Vilka försäkringar kan tecknas?... 3 1.1.1 Samlingsförsäkring...

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008. Gäller från 2008-06-01

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008. Gäller från 2008-06-01 BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008 Gäller från 2008-06-01 Innehåll Några ord om din försäkring...3 A. Barn- och ungdomsförsäkring...4 A.1 Försäkringsavtalet...4 A.2 Försäkrad...4 A.3 Självrisk...4 A.4

Läs mer

Hem. försäkringsvillkor 1 juni 2013

Hem. försäkringsvillkor 1 juni 2013 Hem försäkringsvillkor 1 juni 2013 Här har vi samlat allt som vår hemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

STUDENT UT. Statens försäkring vid utbildning utomlands. Försäkringsvillkor, 1 januari 2011

STUDENT UT. Statens försäkring vid utbildning utomlands. Försäkringsvillkor, 1 januari 2011 STUDENT UT Statens försäkring vid utbildning utomlands Försäkringsvillkor, 1 januari 2011 Terms and Conditions of Insurance, 1 January 2011 DNR 899-10843-10 Alla studenter i Sverige omfattas i dag av den

Läs mer

Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer

Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer Allmänna försäkringsvillkor 01.01.2014 för MedMera Banks kort Coop MedMera Mer som används vid betalning. VIKTIG INFORMATION Försäkringen omfattar avbeställningsskydd

Läs mer

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Försäkring på resan När du köper en resa kan det löna sig att betala den med ditt SEB:s MasterCard eller Bankkort Visa. Då får du automatiskt

Läs mer