Konsumenternas Försäkringsbyrå är oberoende rådgivningsbyrå som ger gratis vägledning till privatpersoner i försäkringsfrågor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsumenternas Försäkringsbyrå är oberoende rådgivningsbyrå som ger gratis vägledning till privatpersoner i försäkringsfrågor."

Transkript

1 1

2 2

3 Konsumenternas Försäkringsbyrå är oberoende rådgivningsbyrå som ger gratis vägledning till privatpersoner i försäkringsfrågor. En av byråns viktigare uppgifter är att fånga upp konsumentproblem på försäkringsområdet och återföra dessa till myndigheterna och branschorganisationen. Huvudmän för Konsumenternas Försäkringsbyrå är: Konsumentverket, Finansinspektionen och Svensk Försäkring. 3

4 Konsumenternas Försäkringsbyrå och Konsumenternas Bank- och finansbyrå är två byråer som samarbetar om denna webbplats, I våra verksamhetsberättelser redovisar vi vilka konsumentproblem som under året har varit aktuella på respektive område. 4

5 Försäkringsskydd från flera håll: Samhället, arbetsgivaren och privata försäkringar. En försäkring ger dig ekonomiskt skydd för oförutsedda skador. Det finns ett grundskydd genom samhället t ex vid sjukdom och pension. Avtalsförsäkringar genom arbetsgivaren och facket kompletterar samhällsskyddet. (t ex vid sjukdom, arbetsskada och pension). För att komplettera samhällets grundskydd kan du teckna en privat försäkring. Om du vill ha ett skydd för ditt hem, hus, bil och annat måste du själva teckna en privat försäkring. 5

6 Hemförsäkringen är en bra grundförsäkring. Alla behöver omfattas av en hemförsäkring oavsett hur du bor. 6

7 Hemförsäkringen är en paketförsäkring. Skydd för dina saker: Hemförsäkringen gäller för din egendom alltså dina egna, lånade eller hyrda saker om du har dem för privat bruk. Hemförsäkringen gäller för de uppräknade händelser som framgår av försäkringsvillkoren såsom stöld & skadegörelse, brand & blixt, översvämning & läckage, hushållsmaskiner & mat i frysen, snötryck & andra naturskador, skada orsakad av vilda djur och merutgifter då bostaden är helt eller delvis obrukbar. Ett års avtal. En hemförsäkring gäller för ett år i taget. Under den tiden kan du normalt inte byta eller säga upp din försäkring. Bara om ditt försäkringsbehov upphör kan du säga upp försäkringen i förtid, till exempel om du flyttar från din bostad eller flyttar in hos din partner. Stöld i hemmet Hemförsäkringen omfattar stöld om gärningsmannen tar sig in olovligen (inbrott) eller med nyckel som han har obehörigen innehar. Om gärningsmannen blivit insläppt gäller försäkringen endast om han använt tvång eller hot Öppen stöld stöld av någon som har tillåtelse att inneha nyckel. Reseskydd: Under resans första 45 dagar och gäller i hela världen. Rättsskydd: kan betala dina kostnader för juridiskt ombud om du råkar i tvist med någon. Ansvarsskydd: kan betala ersättning för person- och sakskada om du som privatperson blir skadeståndsskyldig. Överfallsskydd: kan ge ekonomisk ersättning om du får personskador efter att ha utsatts för till exempel misshandel eller våldtäkt. Tilläggsförsäkringar: t ex allriskförsäkring som kan ersätta din lösegendom om den blir skadad eller stulen genom en plötslig och oförutsedd händelse. 7

8 Ersättning för stöld i hemförsäkringen: Förvara pengar och värdesaker på betryggande sätt. Dokumentera med kvitto och fotografier. Värdera föremål om du saknar kvitto på. Hemförsäkringen omfattar stöld om gärningsmannen tar sig in olovligen (inbrott) eller med nyckel som han har obehörigen innehar. Om gärningsmannen blivit insläppt gäller försäkringen endast om han använt tvång eller hot Öppen stöld stöld av någon som har tillåtelse att inneha nyckel. 8

9 Tilläggsförsäkring- plötslig och oförutsedd händelse För att skydda sig mot denna typ av stöld öppen stöld - kan man teckna till en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen så kallad allriskförsäkring (kallas också Otur, HemPlus mm.) Med maxbelopp kr. Begränsningar finns också för kontanter kr beroende på försäkringsbolag. Hemförsäkring som omfattar öppen stöld Det finns några hemförsäkringar som omfattar öppen stöld för boende i servicehem/äldreboende. Då gäller försäkringen för stöld även om gärningsmannen inte tagit sig in olovligen. Grupphemförsäkring genom kommunen eller pensionärsorganisation En del kommuner erbjuder personer som bor på äldreboende eller har hemtjänst/hemsjukvård at teckna en speciell hemförsäkring som kommunen förhanlat fram med försäkringsbolag och som ersätter öppen stöld. Begräsning maxbelopp kr. Även vissa organisationer t ex PRO har tagit fram guppförsäkringar för sina medlemmar som omfattar öppen stöld men med beloppsbegränsningar. 9

10 Bilförsäkring Du som äger en bil måste ha en trafikförsäkring - det är lag på det. Alla bilar som inte är avställda i vägtrafikregistret ska vara trafikförsäkrade. Du kan också skydda din bil genom att teckna en halv- eller helförsäkring. Trafikförsäkringen är obligatorisk och den ersätter alla personskador samt de sakskador du vållat med bilen, men inga skador på din egen bil. Halvförsäkring innehåller trafik-, stöld-, brand-, glas-, maskin-, räddningsoch rättsskyddsförsäkring. Helförsäkring består av halvförsäkring samt vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkring betalar skada på din egen bil vid trafikolycka, yttre olyckshändelse eller skadegörelse Du kan teckna en tilläggsförsäkring som ger dig rätt till hyrbil samt självriskreducering vid vissa skador. I vissa försäkringar ingår detta i hel- eller halvförsäkringen. 10

11 Trafikförsäkring är obligatorisk: Trafikförsäkringsavgiften är 10 procent högre än den högsta försäkringspremie som tillämpas för en bil här i landet. Avgiften ligger för närvarande på 106 kr per dag för en personbil, dock minst 200 kr. Det är viktigt att se till att teckna försäkring från första dagen. Det är den faktiska ägaren till bilen som måste vara försäkringstagare för att försäkringen ska gälla (så kallat försäkrat intresse). Du kan alltså inte låta en annan person stå som ägare i vägtrafikregistret och vara försäkringstagare för att få lägre premie. 11

12 Reseförsäkring. När du är utomlands är det viktigt att du har en reseförsäkring. Du kan skaffa ett reseskydd på flera olika sätt. Men i alla hemförsäkringar ingår ett bra grundskydd, som kan betala akut sjukvård och hemtransport vid allvarlig skada. I Thailand till exempel kan ett dygn på intensivvården kosta kronor och hemtransport med ambulansflyg kronor. Du står för kostnaderna om du inte har någon reseförsäkring. 12

13 Reseförsäkring kan man teckna på olika sätt: Hemförsäkringens reseskydd (45 dagar) Hemförsäkringens reseskydd + resetillägg Hemförsäkringens reseskydd + fristående bolags komplement Separata reseförsäkringar Kompletterande reseförsäkring när du betalar din resa med kort En reseförsäkring bör åtminstone innehålla ersättning för skador som annars kan bli oerhört kostsamma för den enskilde, såsom: 1. vårdkostnader vid akut sjukdom och olycka 2. ersättning för hemtransport till Sverige vid svår skada 3. överfallsskydd vid misshandel 4. rättskydd vid domstolstvist 5. ansvarsskydd om du blir skadeståndsskyldig. 13

14 Läkarintyg är oftast helt avgörande för om ersättning ska betalas. Begär därför läkarintyg på alla ordinationer som läkaren förskriver. Om läkaren säger att du bör vila i sängläge på hotellrummet under visst antal dagar, är det viktigt att detta också framgår av läkarintyget. Står det bara vila, kan det lika väl avse vila i största allmänhet, på stranden eller dylikt, och sådant berättigar ofta inte till ersättning för förlorade resdagar. Om du saknar intyg kan det i efterhand vara svårt att styrka att du faktiskt har varit sjuk. I bland kan det dock gå genom att: be försäkringsbolaget tala med larmcentralen som skött din skada själv ta kontakt med läkaren eller sjukhuset i utlandet. De kan kanske minnas dig och i efterhand förtydliga vilka ordinationer de gav. efter hemkomsten ta kontakt med läkare som kanske kan intyga vilka ordinationer som brukar ges vid den sjukdom som du drabbats av. Glöm inte att ta med utlandsresekortet som du får från ditt försäkringsbolag. Där framgår att du har en försäkring och telefonnummer till den alarmcentral som du ska kontakta om du blir sjuk eller skadas. Förvara utlandsresekortet t ex i plånboken så att du har det med dig. 14

15 Personförsäkring Privata personförsäkringar kan du teckna individuellt eller som gruppförsäkring. Gruppförsäkring erbjuds ofta via till exempel arbetsgivare, organisationer eller fackförbund. Olycksfallsförsäkring Olycksfallsförsäkring ger bland annat en engångsersättning om du får en bestående invaliditet efter en olyckshändelse. Du kan även få vårdkostnader ersatta. Denna försäkring gäller inte vid sjukdom. Sjuk- och olycksfallsförsäkring Sjuk- och olycksfallsförsäkring är en olycksfallsförsäkring som även kan ge ersättning för bestående invaliditet på grund av sjukdom. Sjukvårdsförsäkring Sjukvårdsförsäkring ger ofta tillgång till sjukvårdsrådgivning, vårdplanering, specialistvård och operation hos privata vårdgivare. Sjukförsäkring Sjukförsäkring (sjukinkomstförsäkring) ersätter en del av inkomstbortfallet vid långvarig sjukskrivning. Vanligtvis finns en karenstid på minst 90 dagar. Inkomstförsäkring Inkomstförsäkring ger ersättning vid arbetslöshet. Den kompletterar ersättningen från arbetslöshetskassan. Det är vanligt att facket erbjuder en inkomstförsäkring till sina medlemmar. Livförsäkring Livförsäkring /Dödsfallsförsäkring ger ett ekonomiskt skydd till dina anhöriga eller någon annan som du har valt att sätta in som förmånstagare, om du dör under försäkringstiden. 15

16 Olycksfalls begreppet En vanlig definition av olycksfall i försäkringsvillkoren är en kroppsskada, som drabbat dig ofrivilligt genom plötslig yttre händelse. En olycksfallsskada kan till exempel vara om du snubblar på en sten och skadar foten, men inte om du får en muskelbristning när du springer. Olycksfallsförsäkringens innehåll Medicinsk invaliditet kan betalas ut om du får en bestående funktionsnedsättning till följd av ett olycksfall. Försäkringsbolagen har ett gemensamt tabellverk som används vid bedömning av invaliditetsgraden. Till exempel ger en amputation av ett ben vid knät 12 procents invaliditet om protesen fungerar bra, blindhet ger 68 procents invaliditet. Ca 90 procent av alla medicinska invaliditetsersättningar som betalas ut har invaliditetsgrader under 15 procent. Vårdkostnadsersättning ingår i många olycksfallsförsäkringar. Nödvändiga och skäliga kostnader för vård, behandling, medicin och resor till och från vård och behandling kan ersättas. Privat sjukvård och vård utanför Norden ersätts inte. Rätten till ersättning upphör vanligen mellan tre till fem år efter skadan och när medicinsk invaliditet fastställts. Dödsfallsbelopp är ett engångsbelopp som betalas ut till dina efterlevanden om du dör på grund av ett olycksfall under försäkringstiden. 16

17 Det är vanligt att försäkringsbeloppet sänks från en viss ålder. Ta reda på från vilken ålder och med vilken procentsats försäkringsbeloppet sänks. I förköpsinformationen och i försäkringsvillkoret kan du läsa om detta. Det kan vara stora skillnader mellan olycksfallsförsäkringarna. Exempel: Om försäkringsbeloppet kr sänks med 5 % per år från 51 årsdagen blir försäkringsbeloppet vid 65 år kr. Om du till exempel amputerar benet vid knäet och har en protes med bra funktion blir invaliditetsgraden 12 % och ersättning för medicinsk invaliditet vid 51 års ålder kr (12%x kr) och vid 65 års ålder kr (12% x kr). 17

18 En livförsäkring eller dödsfallsförsäkring är en försäkring där ett engångsbelopp betalas ut till insatta förmånstagare om den försäkrade dör under försäkringstiden. En livförsäkring tecknar du alltså för att trygga ekonomin för dina efterlevande. Avtalet gäller för ett år i taget, men förlängs automatiskt, men längst till dess att den försäkrade uppnår en viss ålder. Ofta innehåller sjuk- och olycksfallsförsäkringar ett mindre dödsfallsbelopp. Många har också en livförsäkring som ger ersättning vid dödsfall i den gruppförsäkring tex om du är medlem i facket eller en organisation. Men ersättningen är även här ganska låg. Banker och hypoteksinstitut erbjuder ofta de kunder som har bolån hos dem ett så kallat bolåneskydd. Det är en slags livförsäkring som gör att banken skriver av halva bolånet om du eller din partner dör före en viss ålder. Det är viktigt att förmånstagaren vet att det finns en livförsäkring. Försäkringsbolaget har ingen skyldighet att själva bevaka och utreda livförsäkringar även om de stora bolagen regelbundet kör sina kundregister mot folkbokföringsregistret. Dödsfallsförsäkring är riskförsäkring och det finns alltså inget sparande i försäkringen. 18

19 19

20 20

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

Hemförsäkring. genom Cymko Förvaltning. Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett

Hemförsäkring. genom Cymko Förvaltning. Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2013-01-01 Hemförsäkring genom Cymko Förvaltning Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med MKB

Hemförsäkring i samarbete med MKB hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2012-01-01 Hemförsäkring i samarbete med MKB Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem

Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem HEMFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2015-01-01 Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se/skane Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se/skane Du kan aldrig skydda dig helt mot olyckor men

Läs mer

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med MSF:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några läkare på att de som grupp hade unika behov när det gällde deras

Läs mer

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren

Läs mer

Hemförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Hemförsäkring. Gäller från 2015-01-01 HEMFÖRSÄKRING VÄSTERBOTTEN FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Hemförsäkring Gäller från 2015-01-01 Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett ekonomiskt skydd egendomsskydd,

Läs mer

Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade

Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade Förköpsinformation 10 2010-03-01:1 Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade Länsförsäkringar erbjuder dig som är äldre eller funktionshindrad en hemförsäkring som ger ett bra ekonomisk skydd för dina

Läs mer

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt HEMFÖRSÄKRING För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt 2 Hemförsäkring Vad är det som luktar, utbrister Karin när hon och sambon Anders burit ut matkassarna ur hissen. Kommer det från oss? Anders

Läs mer

Hemförsäkring. för medlemmar och grupper. För- och efterköpsinformation

Hemförsäkring. för medlemmar och grupper. För- och efterköpsinformation Hemförsäkring för medlemmar och grupper 2012 För- och efterköpsinformation Hem ljuva hem En hemtrevlig bostad med skön atmosfär är något som de flesta av oss vill ha. En varm plats för återhämtning, samvaro

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med Trygga försäkringar för dig som är medlem i fackförbundet ST I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för hela familjen till medlemspris Tack vare ett samarbete mellan ST och Trygg-Hansa kan du som är medlem

Läs mer

Försäkring för serviceverksamhet

Försäkring för serviceverksamhet Försäkring för serviceverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för serviceverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för bokförings- och redovisningsföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag

Läs mer

Hem och villa. Försäkringsvillkor 1 juli 2011

Hem och villa. Försäkringsvillkor 1 juli 2011 Hem och villa Försäkringsvillkor 1 juli 2011 Innehåll Översiktlig information... 5 A Hemförsäkring... 6 Var.och.för.vem.försäkringen.gäller...6 Självrisker...6 Egendomsskydd...6 Stöld.och.skadegörelse...8

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i Finansförbundet. I samarbete med

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i Finansförbundet. I samarbete med Trygga försäkringar för dig som är medlem i Finansförbundet I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för hela familjen till medlemspris Tack vare ett samarbete mellan Finansförbundet och Trygg-Hansa kan du

Läs mer

Försäkringsvillkor Hem, villahem, fritidshus. Gäller från 1 januari 2014

Försäkringsvillkor Hem, villahem, fritidshus. Gäller från 1 januari 2014 Försäkringsvillkor Hem, villahem, fritidshus Gäller från 1 januari 2014 3 Innehåll Översiktlig information...4 A Hemförsäkring...5 Var och för vem försäkringen gäller...5 Självrisker...5 Egendomsskydd...5

Läs mer

Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap

Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap Innehåll Försäkringar genom ditt medlemskap Ingår för vissa och går annars att lägga till (Läs

Läs mer

Hemförsäkring FÖRSÄKRING. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för?

Hemförsäkring FÖRSÄKRING. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för? FÖRSÄKRING Hemförsäkring Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller lånar.

Läs mer

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Det här är en branschanpassad försäkring för bygg- och anläggningsbranschen. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Hemförsäkring. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för?

Hemförsäkring. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för? Avbrudd Ansatt Prosjet Reise Hemförsäkring Verdi Innbo Traktor Veteranbil Snøscooter Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet.

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Reseförsäkring KOMPLETT

Reseförsäkring KOMPLETT Reseförsäkring KOMPLETT - Komplett trygghet på resan Med Reseskydd KOMPLETT väljer du själv för vilka resdagar försäkringen ska gälla och den inne-håller många moment som generellt inte omfattas i grundreseskyddet

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa AVTAL 8000 DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring Kollektiv olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskriv ning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar du på vår webbplats

Läs mer

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se Andra försäkringar Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna ersättning

Läs mer

Reseförsäkring Extrem. Täcker det mesta som kan hända en våghals

Reseförsäkring Extrem. Täcker det mesta som kan hända en våghals Reseförsäkring Extrem Täcker det mesta som kan hända en våghals Gäller fr.o.m. 20 mars 2012 Inget för fegisar Bara för att du gillar att tänja på gränserna betyder det inte att du ska utsätta dig för onödiga

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment.

Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment RESEFÖRSÄKRING Grupprabatt 15% Barnrabatt 50% 2014-03-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar

Läs mer